SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD (SDS)"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: BioPlex OH Vitamin D Reagent Pack (200 tester) BioPlex OH Vitamin D-kitet er et konkurrerende multiplex flow-immunoassay ment for kvantitativ bestemmelse av 25-hydroksyvitamin D i humant serum. BioPlex OH Vitamin D- analysen skal anvendes som en bistand i vurderingen av vitamin D-suffisiens. BioPlex OH Vitamin D-kitet er ment til bruk med Bio-Rad BioPlex 2200 System. Produsert av: Adresse: Nettsted: Telefonnummer: SDS e-post kontakt: Kontakter for teknisk informasjon: Autorisert representant i EU: Bio-Rad Laboratories, Inc th Avenue NE Redmond, WA , USA BIORAD ( ); eller (på dagtid Pacific Time) Bio-Rad har en gratis telefonlinje for teknisk assistanse, som er åpen døgnet rundt, 7 dager i uken. I USA og Puerto Rico, ring gratisnummer BIORAD ( ). I land utenfor USA, vennligst kontakt ditt regionale Bio-Rad-kontor for assistanse. Norge, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien Oslo Phone Telefax +46(0) FRANKRIKE: Bio-Rad 3 boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette Tlf.: +33 (0) / Faks: +33 (0) Nødtelefonnummer: Dette sikkerhetsdatabladet er registrert hos CHEMTREC / Brukes kun i en KJEMIKALIERELATERT NØDSITUASJON som involverer SØL, LEKKASJE, BRANN, EKSPLOSJON eller ULYKKE ved bruk av dette produktet. Se avsnitt 16 for kontaktinformasjon for lokal Bio-Rad-agent utenfor USA. AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON FARLIGE KOMPONENTER Dette testsettet skal kun brukes av kvalifisert personell som er opplært i laboratorierutiner og som er kjent med de potensielle farene. Spesifikke advarsler er oppgitt i bruksanvisningen. Fravær av en spesifikk advarsel skal ikke tolkes som noen indikasjon på sikkerhet. Se avsnitt 16 for å se hele teksten til risiko- (R) og sikkerhetserklæringene (S) som er beskrevet nedenfor. Komponent Kulesett BioPlex OH Vitamin D Ett (1) 10 ml hetteglass (Lysebrun væske) Innhold - Fargede kuler belagt med anti-25-oh-vitamin D, en intern standard kule (ISB), en serumverifiseringskule (SVB) i fosfatbufret med proteinstabilisatorer (bovin, CAS-nr ) (ph 7,4) % vann [H 2 0] CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHS-forskrifter eller EUforskrift 2008/1272/EF]. - < 1 % natriumklorid [NaCl], CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHSforskrifter eller EU-forskrift 2008/1272/EF]. - Konservert med < 1 % ProClin 950 som inneholder < 0,1 % virkestoff: 9,5-9,9 % 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (C 4 H 5 NOS); CAS-nr [< 1 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskriftene 2008/1272/EF eller 1999/45/EF]. - Konservert med < 0,1 % natriumazid [NaN 3 ], CAS-nr og EU-nr [< 0,1 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskrifter 2008/1272/EF eller 1999/45/EF]. SDSno Revisjon A (juni 2014) 1 av 14

2 Komponent Frigjøringsbuffer BioPlex OH Vitamin D Ett (1) 10 ml hetteglass (Klar vandig væske.) Konjugat 1 BioPlex OH Vitamin D Ett (1) 5 ml hetteglass (Klar vandig væske.) Konjugat 2 BioPlex OH Vitamin D Ett (1) 5 ml hetteglass (Rosa vandig væske) Innhold - 25-OH-vitamin D-frigjørende reagenser i sitrat- og trinatriumsitratsyre-buffer på ph 4, % vann [H 2 0] CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHS-forskrifter eller EUforskrift 2008/1272/EF]. - < 3% sitronsyre, vannfri [H 3 C 6 H 5 O 7 ], CAS-nr , EU-nr [< 20 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskrift 2008/1272/EF eller EU-direktiv 1999/45/EF]. - < 3% sitronsyre, trinatriumdihydrat [Na 3 C 6 H 5 O 7 2H 2 O], CAS-nr , EU-nr [< 20 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskrift 2008/1272/EF eller EUdirektiv 1999/45/EF]. - < 1 % natriumklorid [NaCl], CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHSforskrifter eller EU-forskrift 2008/1272/EF]. - Konservert med < 1 % ProClin 950 som inneholder < 0,1 % virkestoff: 9,5-9,9 % 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (C 4 H 5 NOS); CAS-nr [< 1 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskriftene 2008/1272/EF eller 1999/45/EF] - Biotinylert 25-OH-vitamin D-konjugat og biotynilert anti-humant FXIII-antistoffkonjugat (murin) i fosfatbufret buffer med proteinstabilisatorer (bovin, CAS-nr ) og kjemiske blokkeringsmidler (ph 7,4) % vann [H 2 0] CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHS-forskrifter eller EUforskrift 2008/1272/EF]. - < 1 % natriumklorid [NaCl], CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHSforskrifter eller EU-forskrift 2008/1272/EF]. - Konservert med < 1 % ProClin 950 som inneholder < 0,1 % virkestoff: 9,5-9,9 % 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (C 4 H 5 NOS); CAS-nr [< 1 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskriftene 2008/1272/EF eller 1999/45/EF]. - Konservert med < 0,1%Bronidox (5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane) [C 4 H 6 BrNO 4 ], CAS#:, EC No:. CASnr og EU-nr Ikke underlagt GHS, OSS HCS, EF CLP og redusere samplingen globale GHS-basert forskrifter merking og relaterte krav. - Fykoerytrin-konjugert streptavidin (SA-PE) i buffer som inkluderer proteinstabilisator (bovin, CAS-nr ), kjemiske blokkeringsmidler og vaskemidler (Tween 20) (ph 7,4) % vann [H 2 0] CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHS-forskrifter eller EUforskrift 2008/1272/EF]. - < 1 % MES buffer [2-[N-morfolino] etan-sulfonsyre C 6 H 13 NO 4 S H 2 O], CAS-nr , EU-nr Ikke underlagt GHS, OSS HCS, EF CLP og redusere samplingen globale GHS-basert forskrifter merking og relaterte krav.- < 1 % natriumklorid [NaCl], CAS-nr , EU-nr [Ikke underlagt krav iht. GHS-forskrifter eller EU-forskrift 2008/1272/EF]. - Konservert med < 1 % ProClin 950 som inneholder < 0,1 % virkestoff: 9,5-9,9 % 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (C 4 H 5 NOS); CAS-nr [< 1 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskriftene 2008/1272/EF eller 1999/45/EF]. - Konservert med < 0,1 % natriumazid [NaN 3 ], CAS-nr og EU-nr [< 0,1 % fortynning er ikke underlagt krav til merking iht. GHS-forskrifter eller EU-forskrifter 2008/1272/EF eller 1999/45/EF]. Merking i henhold til De forente nasjoners (FN) globalt harmoniserte system (GHS), USAs farekommunikasjonsstandard (US HCS) og Den europeiske unions (EU) 2008/1272/EF-retningslinjer: De kjemiske fortynningene i dette produktet er ikke underlagt krav om klassifisering eller merking i henhold til HCS, GHSeller 2008/1272/EF-spesifikasjonene. AVSNITT 3: SAMMENSETNING / INFORMASJON OM INGREDIENSER FARLIGE KOMPONENTER Den følgende informasjonen oppgis for farlige produktbestanddeler som er underlagt myndighetskontroll eller krav om redegjørelse i konsentrasjonene som finnes i produktet. Vær oppmerksom på at denne informasjonen ofte er basert på data om det kjemiske råmaterialet (LD 50, eksponeringsgrenser osv.), og at produktet inneholder en betydelig fortynnet konsentrasjon i en vandig løsning, slik at vurderingen nedenfor har tatt hensyn til risikoreduksjonsbehandling hvis mulig. GHS- og EUklassifiseringene er utarbeidet i samsvar med de nyeste utgavene og er utfylt med data tilgjengelig fra selskapet og litteraturen. Se punkt 16 for Forklaring av forkortelser og akronymer. SDSno Revisjon A (juni 2014) 2 av 14

3 Kjemisk ingrediens: Sitronsyre Kjemiske konsentrasjoner i dette produktet: < 3% (Frigjøringsbuffer) Data for kjemikalie i produktet (konsentrasjon testet) CAS-nr.: (100%) EU-nr.: (100%) RTECS-nr.: GE (100%) Synonymer /handel navn: Aciletten; Anhydrous citric acid; Citretten; Citro; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; beta- Hydroxytricarballylic acid; Kyselina citronova Kjemisk formel: C 6 H 8 O 7 (100%) Molekylvekt: 192,12 g/mol (100%) ph-verdi: : 1,8 (ca.50 g/l [25 C / 77 F)] (100%) Flammepunkt: NE LD 50 (oral rotte): 5400 mg/kg (100%) LC 50 (innånding - rotte): NE LD 50 (hud-kanin): >2000 mg/kg (100%) Hudetsende / irritasjon Hud - kanin - Lett hudirritasjon - OECD TG 404 Alvorlig øyeskade / øyeirritasjon Øyne - kanin - Irriterer øynene. - OECD TG 405 Kan gi allergisk reaksjon ved innånding og hudkontakt. Langvarig eller gjentatt eksponering kan gi allergisk reaksjon hos enkelte følsomme personer. IATA/DOT/IMDG-ID: Ikke farlig gods (100%) RCRA-kode: Non-RCRA (100%) Råvare GHS / OSS HCS / EC CLP klassifisering (100%): GHS Signalord: ADVARSEL GHS Fareklasse og kategori (100%): Akutt toksisitet, hudkontakt Kategori 5 Irriterer huden (Kategori 2) Øye irriterende (Kategori 2A) GHS forholdsregler uttalelser (100%): H313 Kan være farlig ved hudkontakt. H316 Fører til mild hudirritasjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. GHS-Forsiktighetsutsagn (100%): P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. [Kilde: råvare leverandør SDS, CCOHS databaser og regulatoriske forskning] GHS / OSS HCS / EC CLP aldersgrense for produktet fortynning: Ikke underlagt GHS, US HCS, EC CLP og analoge globale GHS-baserte regelverket i dette produktet blanding og konsentrasjon (< 10%). SDSno Revisjon A (juni 2014) 3 av 14

4 Kjemisk ingrediens: ProClin 950 Kjemiske konsentrasjoner i dette produktet: < 1% (Kulesett, Frigjøringsbuffer, Konjugat 1, Konjugat 2) Data for kjemikalie i produktet (konsentrasjon testet) Farlige ingrediens konsentrasjon i raw material: den konsentrerte konserveringsmiddel inneholder: 5-10 % 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (virkestoff). CAS-nr.: (virkestoff) EU-nr.: (virkestoff) RTECS-nr.: NE Synonymer /handel navn: Kjemisk formel: C 4 H 5 NOS (virkestoff) Klassifisering: Akutt Tox. 4; Akutt Tox. 3; Huden Corr. 1B; Huden Sens. 1; STOT SE 3, Akvatiske akutt 1; H302, H314, H317, H331, H335, H400 ph-verdi: 3,0-6,0 (konsentrert løsning) LD 50 (oral rotte): Ingen data tilgjengelig (konsentrert løsning) LC 50 (innånding - rotte): Ingen data tilgjengelig (konsentrert løsning) LD 50 (hud-kanin): Ingen data tilgjengelig (konsentrert løsning) IATA/DOT/IMDG-ID: Ikke farlig gods (konsentrert løsning) IATA/DOT-ID: UN3265, Klasse 8, Pakkegruppe II (ufortynnet, 100 %) IATA/DOT-ID: Ikke farlig gods (produktet fortynning) RCRA-kode: Non-RCRA (produktet fortynning) Råvare GHS / OSS HCS / EC CLP klassifisering (100%): GHS Signalord: FARE! GHS Fareklasse og kategori (100%): Akutt toksisitet, luftveiene (Kategori 3) Huden korrosjon (Kategori 1B) Alvorlig øyeskade (Kategori 1) Hudsensibilisering (Kategori 1) Akutt akvatisk toksisitet (Kategori 1) GHS forholdsregler uttalelser (100%): H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H331 Giftig ved innånding. H400 Meget giftig for vannlevende organismer. GHS-Forsiktighetsutsagn (100%): P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. [Kilde: råvare leverandør SDS, CCOHS databaser og regulatoriske forskning] GHS / OSS HCS / EC CLP aldersgrense for produktet fortynning: Ikke underlagt GHS, US HCS, EC CLP og analoge globale GHS-baserte regelverket i dette produktet blanding og konsentrasjon (< 1%). SDSno Revisjon A (juni 2014) 4 av 14

5 Kjemisk ingrediens: Bronidox (5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane) Kjemiske konsentrasjoner i dette produktet: < 0,1%(Konjugat 1) Data for kjemikalie i produktet (konsentrasjon testet) CAS-nr.: (100%) EU-nr.: (100%) RTECS-nr.: JG (100%) Synonymer /handel navn: BND, Brom-5-nitro-1,3-dioxan; 5-Bromo-5-nitro-m-dioxane; 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane; Bronidox; 1,3- Dioxane, 5-bromo-5-nitro- Kjemisk formel: C 4 H 6 BrNO 4 (100%) Molekylvekt: 212,02 g/mol (100%) LD 50 (oral rotte): 455 mg/kg (100%) IATA/DOT/IMDG-ID: Ikke farlig gods (100%) RCRA-kode: Non-RCRA (100%) Råvare GHS / OSS HCS / EC CLP klassifisering (100%): GHS Signalord: ADVARSEL GHS Fareklasse og kategori (100%): Akutt toksisitet Kategori 4 Irriterer huden Kategori 2 GHS forholdsregler uttalelser (100%): H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. GHS-Forsiktighetsutsagn (100%): P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. [Kilde: råvare leverandør SDS, CCOHS databaser og regulatoriske forskning] GHS / OSS HCS / EC CLP aldersgrense for produktet fortynning: Ikke underlagt GHS, US HCS, EC CLP og analoge globale GHS-baserte regelverket i dette produktet blanding og konsentrasjon (< 1%). SDSno Revisjon A (juni 2014) 5 av 14

6 Kjemisk ingrediens: Natriumazid Kjemiske konsentrasjoner i dette produktet: < 0,1% (Kulesett, Konjugat 2) Data for kjemikalie i produktet (konsentrasjon testet) CAS-nr.: (100%) EU-nr.: (100%) RTECS-nr.: VY (100%) EU-indeks nr (100%) Synonymer /handel navn: Azide, sodium; Azoture de sodium; Azydek sodu; NSC 3072; Kazoe; Natriumazid; Natriummazide; NCI-C06462; Nemazyd; Sodium azide; Sodium, azoture de; Sodium, azoturo di, Smite; U-3886 Kjemisk formel: NaN 3 (100%) Molekylvekt: 65,01 g/mol (100%) LD 50 (oral rotte): 27 mg/kg (100%) LC 50 (innånding - rotte): 37 mg/m 3 (100 %) LD 50 (hud-kanin): 50 mg/kg (100%) IATA/DOT-ID: UN1687, Klasse 6.1, Pakkegruppe II (ufortynnet, 100 %) IMDG EMS-Nr: F-A, S-A IATA/DOT-ID: Ikke farlig gods (fortynning) RCRA-kode: P105(ufortynnet, 100 %) Råvare GHS / OSS HCS / EC CLP klassifisering (100%): GHS Signalord: FARE! GHS Fareklasse og kategori (100%): Akutt toksisitet, svelging (Kategori 2) Akutt toksisitet, hudkontakt (Kategori 1) Irriterer huden Kategori 2 Akutt akvatisk toksisitet (Kategori 1) Kronisk akvatisk toksisitet (Kategori 1) GHS forholdsregler uttalelser (100%): H300 + H310 Dødelig ved svelging og hudkontakt. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for vannlevende organismer. GHS-Forsiktighetsutsagn (100%): P264 Vask deg grundig etter håndtering. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302 + P350 VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P501 Dette materialet og beholderen skal behandles som spesialavfall. [Kilde: råvare leverandør SDS, CCOHS databaser og regulatoriske forskning] Biologisk ingrediens Animalske proteiner (Kulesett, Konjugat 1, Konjugat 2) Data / informasjon Det forventes ingen signifikante helseskadelige virkninger med noen tilførselsvei fra de ulike saltene, sukrene, bufrene, vannet, animalske kjemikaliene (kveg, mus og sau) eller de andre kjemikaliene som finnes i HRP-konjugatet, bufrene med proteinstabilisatorer, fargestoffer og sitronsyre / natriumacetatløsninger i de aktuelle settvolumene og / eller konsentrasjonene. NA: Ikke relevant. NE: Ikke fastslått eller ukjent (data ikke tilgjengelig). Typisk for konsentratform med mindre noe annet er angitt. Relatert produktinformasjon Se avsnitt 2 for å se hele teksten til GHS /2008/1272/EF-erklæringen som er kodet ovenfor. Se avsnitt 16 for å se hele teksten til Risiko- (R) og Sikkerhet-erklæringen (S) for den ovennevnte settkomponentens konsentrasjon. SDSno Revisjon A (juni 2014) 6 av 14

7 Det forventes ingen signifikante helseskadelige virkninger med noen tilførselsvei fra de natriumklorid, ulike saltene, MES buffer, bufrene, proteinstabilisatorene, antistoffene, konjugatene, vannet, fargestoffene, katalytiske eller andre ikke-reaktive ingrediensene i de aktuelle settvolumene og/eller konsentrasjonene. [fortynningene er ikke underlagt krav til faremerking iht. EU- eller GHS-forskrifter] I samsvar med de globale forholdsreglene (29 CFR ) skal alt humant blod og visse humane kroppsvæsker behandles som om de inneholdt smittestoffer for HIV, HBV og andre blodbårne patogener. Ingen kjente testmetoder kan garantere at produkter fra humant blod ikke vil kunne overføre infeksjon. De skal derfor behandles som om de inneholder infeksiøse agens. I tillegg utgjør de enkelte pasientprøvene som testes, en økt, ukjent risiko. Aerosolisering/innånding, kontakt med slimhinner og eksponering av slimhinner bør unngås under prøve- og setthåndtering. Utstyr som kan komme i kontakt med humant materiale, skal anses som kontaminert inntil det er behørig dekontaminert. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK I NØDSITUASJONER Helseeffekter: Symptomer på overeksponering kan omfatte hodepine, svimmelhet, blodstigning og pustevansker. Kan utløse en allergisk hudreaksjon ved gjentatt eksponering. Vanligvis i konsentrasjoner og volumer som er atskillig høyere enn i dette settet. Øyekontakt: Skyll øynene med store mengder vann i minst 15 minutter. Sørg for tilstrekkelig skylling ved å holde øyelokkene atskilt med fingrene mens det skylles med vann. SØK LEGEHJELP. Hudkontakt: Fjern tilsølte klær. Skyll huden med store mengder vann og vask berørte områder med såpe og vann. Hvis det har oppstått blod til blod-kontakt, eller hvis det utvikles mer alvorlige symptomer, søk legehjelp. Innånding: Flytt personen fra det eksponerte området til frisk luft. Hvis personen får pustevansker, kontakt medisinsk nødhjelp omgående. Gi symptomatisk behandling og støttebehandling. Dette vandige produktet utgjør vanligvis ingen signifikant fare ved innånding i de aktuelle settvolumene og konsentrasjonene. Ved svelging: Ved svelging, skyll munnen grundig med vann, forutsatt at personen er ved bevissthet, og SØK LEGEHJELP. Kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen. Gi symptomatisk behandling og støttebehandling. Ved oppkast, sørg for at hodet er lavere enn hoftene for å hindre aspirasjon. Merknad til lege: I samsvar med OSHAs standarder for blodbårne patogener (Bloodborne Pathogens Standard) (29 CFR ) gjelder universelle forholdsregler. Personer som håndterer humane blodprøver, skal få tilbud om hepatitt B-vaksine før de arbeider med humant materiale. AVSNITT 5: BRANNSLUKKINGSTILTAK Brannslukkingsmidler: Farlige forbrenningsprodukter: Spesielle brannslukkingsprosedyrer: Bruk brannslukkingsmidler som er egnet for den aktuelle brannen. Natriumoksider; karbonoksid eller nitrogenoksid kan dannes når materialet oppvarmes til nedbrytning. Konvensjonell brannslukking med fullt verneutstyr (med NIOSH-godkjent uavhengig pusteapparat) og prosedyrer som er egnet for den aktuelle brannen, bør være tilstrekkelig. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Unngå direkte kontakt med hud, øyne, slimhinner og klær ved å bruke egnet verneutstyr for laboratoriepersonell (PPE), deriblant vernehansker, laboratoriefrakk og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved eventuelt spill av farlige materialer, kontroller spillet hvis dette er trygt, og flytt deg omgående til et trygt område uten potensielle aerosoler, for å dekontaminere og/eller trygt fjerne eventuelle tilsølte klær, etter behov. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Isoler det farlige området og ventiler ved behov. Sørg for at adekvate materialer for opprensing av spill, samt personlig verneutstyr er tilgjengelig og brukes. SDSno Revisjon A (juni 2014) 7 av 14

8 Følg etablerte laboratorierutiner og gjeldende CDC/NIH-retningslinjer for biologisk sikkerhet og/eller OSHA/WISHA og/eller NFPA/Fire Code-retningslinjer for riktig respons og rengjøring ved spill av farlige kjemikalier og/eller biologisk materiale. Unngå utslipp til miljøet. Bruk adekvat personlig verneutstyr. Rengjør det tilsølte området med vann og tørk det. Spill kan også absorberes med egnede inerte materialer (som spillputer, absorberende pads osv.), som plasseres i en egnet merket, forseglet beholder. Materialer som brukes til å absorbere spill, må kanskje kasseres som farlig avfall. Infeksiøst og kjemisk avfall og laboratorieavfall må håndteres og kasseres i samsvar med alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter. Se avsnitt 8 og 13 for mer informasjon. AVSNITT 7: INFORMASJON OM HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering: Dette testsettet skal kun brukes av kvalifisert personell som er opplært i laboratorierutiner og som er kjent med de potensielle farene. Følg god laboratoriepraksis og etablerte retningslinjer for sikkerhet ved håndtering av kjemisk og biologisk farlig materiale og farlige laboratoriematerialer. Ikke røyk, spis eller drikk i områder der det håndteres pasientprøver og settreagenser. Vask hendene etter bruk. Bruk egnet verneutstyr for laboratoriepersonell (PPE), deriblant vernehansker, laboratoriefrakk eller tilsvarende og vernebriller/ ansiktsskjerm. Hold beholdere tett lukket. Unngå spruting, søl og generering av aerosoler. Håndter alle prøver av human opprinnelse, materialer og utstyr som brukes til å utføre operasjonene, som om de er smittefarlige i henhold til Standard og Universelle forholdsregler. Alt personlig verneutstyr skal tas av før man forlater arbeidsområdet. Se avsnitt 8 for mer informasjon. Unngå utslipp til miljøet. Sørg for at ikke ufortynnet produkt med farlige kjemiske ingredienser eller store mengder produkt kommer ut i grunnvannet eller vannforsyningen. Kontakt avdelingen for helse, miljø og sikkerhet for assistanse. Oppbevarin: Oppbevar settkomponentene som angitt på produktetiketten og/eller i produktinstruksjonene som følger med testsettet. Forsiktig, se medfølgende dokumentasjon. Se bruksanvisningen / pakningsvedlegget for ytterligere produktinformasjon. Les og følg instruksjonene i instrumenthåndboken for BioPlex 2200-systemet. For bruk ved in vitro-diagnostikk. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGE BESKYTTELSESTILTAK Kontrollparametre Komponentkjemikaler med grenseverdier som må overvåkes på arbeidsplassen: Natriumazid [CAS-nr ]: IOELV (Den europeiske union) Kortsiktig verdi: 0,3 mg/m 3 Hud Langsiktig verdi: 0,1 mg/m 3 Hud GV (Danmark) 0,1 mg/m 3 EH MAK (Nederland) Kortsiktig verdi: 0,3 mg/m³ Langsiktig verdi: 0,1 mg/m 3 OEL (Sverige) Kortsiktig verdi: 0,3 mg/m 3 H Langsiktig verdi: 0,1 mg/m 3 H VME (Frankrike) Kortsiktig verdi: 0,3 mg/m³, 0,1 ppm risque de pénétration percutanée WEL (Storbritannia) Kortsiktig verdi: 0,3 mg/m 3 (as NaN 3 ) Sk Langsiktig verdi: 0,1 mg/m 3 (as NaN 3 ) Sk AGW (Tyskland) 0,2 mg/m 3 2(I);DFG TWA (Italia) Kortsiktig verdi: C 0,29 mg/m³, C 0,11* ppm A4; sodio azide; *come azido idrazonico, vapore REL (USA) Kortsiktig verdi: C 0,3** mg/m³, C 0,1* ppm *som HN 3 -damp; **som NaN 3 ; Hud TLV (USA) Kortsiktig verdi: C 0,29** mg/m³, C 0,11* ppm *som HN 3 damp **som NaN 3 SDSno Revisjon A (juni 2014) 8 av 14

9 Konsentrert 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE (BRONIDOX) [CAS-nr ] - OEL: RUSSLAND: STEL 10 mg/m 3 JUL2003 USA: WEEL 10 mg/m 3 Arbeidsplass Miljøeksponeringsnivå Tilleggsinformasjon: Lister som var gyldige under opprettelse, ble brukt som grunnlag. [Kilde: RTECS September 2013 oppdateringen og råmateriale Salgs produktdatablad] Følgende personlige verneutstyr (PPE) bør brukes for å hindre at blod eller andre potensielt infeksiøse eller farlige materialer blir transportert til brukerens arbeidsklær eller personlige klær, hud, munn, slimhinner og øyne, eller for å hindre farlig innånding, under normale bruksforhold og i løpet av den tiden som verneutstyret brukes: Ventilasjon: Det skal være tilstrekkelig ventilasjon på laboratoriet. Brukere anbefales å håndtere prøver med potensielt infeksiøst humant materiale i et biologisk sikkerhetskabinett (BSC), spesielt hvis det kan bli dannet aerosoler. Vernebriller / Bruk ANSI-godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm med vernebriller. Bruk ikke kontaktlinser når du ansikts-skjerm: håndterer farlige stoffer på laboratoriet. Vernehansker: Egnede hansker må brukes til enhver tid ved håndtering av settreagenser eller prøver, for å beskytte huden mot sprut og hudkontakt. Syntetiske hansker, som er laget av for eksempel nitril, neopren og vinyl, anbefales, siden de er robuste og effektive og ikke inneholder noen naturlige lateksingredienser, som kan gi allergiske hudreaksjoner. Engangshansker bør byttes ofte og aldri brukes om igjen. Vask hendene nøye etter at du har tatt av hanskene. Verneklær: Bruk laboratoriefrakk, sykehusjakke, sykehusfrakk, forkle og/eller kittel. Det anbefales sterkt å bruke engangsklær ved håndtering av biologisk farlig materiale. Hvis det brukes klær som skal brukes om igjen, skal man følge prosedyrer for håndtering av potensielt infeksiøst skittentøy i henhold til OSHA-standarden om blodbårne patogener (Bloodborne Pathogens Standard) (29 CFR ). Åndedrettsvern: Ikke innånd tåke / damp / aerosoler. Annet: Alt personlig verneutstyr skal tas av før man forlater arbeidsområdet og plasseres i et eget område eller i en egnet beholder for oppbevaring, behandling, dekontaminering eller kassering. Merk: Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen og data om helsefare ble oppgitt i avsnitt 3. Miljøkontroller beskrives i de følgende avsnittene. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Utseende: Plastkassett med ulike flasker med vandige løsninger. Lukt: Ingen aktuell informasjon ble funnet. Luktgrense: Ikke fastslått. ph: De kjemiske komponentene i væskeform har en ph på mellom 4 og 8. Kokepunkt: Ubestemt. Smeltepunkt: Ubestemt. Flammepunkt: Ikke relevante. Antennelighetsgrenser: LEL/LFL er ikke relevante.; UEL/UFL er ikke relevante. Fordampningshastighet: Ingen aktuell informasjon ble funnet. Brannfare: Selv om komponentene ikke er testet for brann- og eksplosjonsfare, forventes de ikke å utgjøre noen brannfare siden de er vannbaserte, men noe av settets emballasjemateriale kan brenne hvis det oppstår brann. Damptrykk: Ingen aktuell informasjon ble funnet. Damptetthet: Ingen aktuell informasjon ble funnet. Relativ tetthet: Ubestemt. Oppløselighet: De kjemiske komponentene i væskeform er løselige i vann. Partikkelblandingen er ikke blandbar, eller er vanskelig å blande. Fordelingskoeffisient Ingen aktuell informasjon ble funnet. (n-oktanol/vann): SDSno Revisjon A (juni 2014) 9 av 14

10 Selvantennelse: Det er ikke kjent at produktet er selvantennende. Nedbrytingstemperatur: Ingen aktuell informasjon ble funnet. Viskositet: Ingen aktuell informasjon ble funnet. Eksplosjonsfare: Natriumazid kan reagere med kobber- eller blyrør og danne høyeksplosive metallazider. Opphopning i metallrør har ført til eksplosjon på laboratorier, så skyll med store mengder vann hvis en fortynningsvæske helles i avløpet, for å hindre slik opphopning av eksplosive stoffer. Ingen andre standardklassifiseringer for identifikasjon av eller farer for produktet er kjent. AVSNITT 10: INFORMASJON OM STABILITET OG REAKTIVITET MERK: Kjemiske reaksjoner som kan føre til en faresituasjon (f.eks. dannelse av brannfarlige eller giftige kjemikalier, brann eller detonasjon) er oppført her. En oversikt over viktige reaksjoner som involverer vanlige kjemikalier, er tilgjengelig for å lette arbeidet med å utarbeide sikre arbeidsrutiner. Oversikten er ikke komplett. Kjemiske stabilitet / reaktivitet: Forhold og/eller materialer som bør unngås: Farlige nedbrytningsprodukter: Farlig polymerisering: Komponentene er stabile, uten noen kjent signifikant reaktivitet. Natriumazid kan reagere med kobber- eller blyrør og danne høyeksplosive metallazider. Opphopning i metallrør har ført til eksplosjon på laboratorier, så skyll med store mengder vann hvis en fortynningsvæske helles i avløpet, for å hindre slik opphopning av eksplosive stoffer. ProClin - Oksidasjonsmidler, aminer, reduserer agenter, Mercaptans. Natriumoksider; karbonoksid eller nitrogenoksid kan dannes når materialet oppvarmes til nedbrytning. Ingen rapporterte hendelser. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON -- GENERELL SAMMENSETNING Se avsnitt 2 og 3 for informasjon om konsentrasjoner for settkomponenter. Den sammensatte toksikologiske informasjonen for dette produktet er: Akutte helseeffekter Toksisitet: Primær irriterende effekt: Alvorlig øyeskade / irritasjon: STOT enkelt eksponering: STOT gjentatt eksponering: Aspirasjonsfare: Andre akutte helseeffekter: Potensiell biologisk fare: Kan være skadelig hvis tilstrekkelig svelges (vanligvis i større mengder enn de som finnes i settet). Kan være mildt irriterende for luftveier, øyne eller hud, avhengig av mengde og kontakttid. Kan være mildt irriterende for øynene avhengig av mengden og kontakttid. Ingen aktuell informasjon ble funnet. Ingen aktuell informasjon ble funnet. Ingen aktuell informasjon ble funnet. Ingen andre signifikant akutte helseeffekter er kjent. Pasientblodprøver som testes med dette settet, utgjør en ukjent, økt risiko. Følg Standard og Universelle forholdsregler. Håndter disse reagensene, alt humant blod og alle humane prøver som om det er potensielt smittefarlig, i et laboratorium med biosikkerhetsnivå 2, og følg retningslinjene fra gjeldende CDC/NIH-regler for biologisk sikkerhet i mikrobiologiske og biomedisinske laboratorier, Laboratory Biosafety Manual (håndbok i biologisk sikkerhet) far WHO eller tilsvarende. Personer som håndterer blodprøver, skal få tilbud om hepatitt-b-vaksine. Kronisk toksisitet Sensibilisering: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Inneholder en liten mengde svært fortynnet, sensibiliserende konserveringsmiddel (ProClin 950), men risikoen for en allergisk reaksjon er svært redusert av fortynningen. Sensibiliseringsgrensen er ukjent, så håndter forsiktig. Karsinogenisitet: Ingen karsinogen effekt er kjent. Ingen komponent, blanding eller bestanddel er klassifisert som karsinogen av NTP, IARC eller OSHA. SDSno Revisjon A (juni 2014) 10 av 14

11 Kjønnscelle-mutagenisitet: Ingen aktuell informasjon ble funnet. Reproduksjonsfare: Ingen reproduksjonstoksisk effekt er kjent. Ytterligere toksikologisk informasjon: Så vidt vi kjenner til, er de fysiske og toksikologiske egenskapene IKKE grundig undersøkt for enkelte av komponentene og/eller blandingene. AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Dette produktet er ikke testet. Følgende vurdering er basert på informasjon om ingrediensene. Økotoksisitet: Konsentrert Citric acid [CAS-nr ]*: Toksisitet til fisk dødelighet LC 50 - Leuciscus idus melanotus mg/l - 48 h Metode: OECD Test retningslinje 203 Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr: static test - Daphnia magna (vannloppe) mg/l - 24 h 100 % natriumazid [CAS-nr ]*: Fisk LC 50 - Lepomis macrochirus - 0,68 mg/l - 96 t Daphnia EC 50 - Daphnia pulex (vannloppe) - 4,2 mg/l - 48 t Konsentrert 2-metyl-4-isotiazolin [CAS-nr ] **: Fisk LC 50 Lepomis macrochirus (blågjellet solabbor) 300 g/l [min. 240 g/l maks. 320 g/l] - 96 t Fisk LC 50 - Oncorhynchus mykiss (regnbueørret) 190 g/l [min. 130 g/l maks. 310 g/l] - 96 t Fisk LC 50 - Oncorhynchus mykiss (regnbueørret) 70 g/l [min. 60 g/l maks. 90 g/l] - 96 t * Kilde: råvare leverandør SDS, CCOHS databaser og regulatoriske forskning ** Kilde: PAN Pesticides database Chemical Studies on Aquatic Organisims [innhentet 3/7/2012] Persistens og nedbrytbarhet: Ingen informasjon foreligger. Bioakkumuleringspotensial: Ingen informasjon foreligger. Mobilitet i jordsmonn: Ingen informasjon foreligger. PBT- og vpvb-vurdering: Ingen informasjon foreligger. Andre skadevirkninger: Miljøfare kan ikke utelukkes ved eventuell uprofesjonell håndtering eller kassering. Unngå utslipp til miljøet. Generelle merknader: Vannfareklasse 1 (egen vurdering): Litt farlig for vann. AVSNITT 13: INSTRUKSER OM KASSERING Avhending av farlig avfall og/eller laboratorieavfall, produkt eller emballasje må utføres i tråd med alle gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter. Dette avsnittet beskriver generelle krav og amerikanske RCRA-krav. Prosessering, bruk eller kontaminering av settkomponentene kan endre kravene og alternativene til avfallshåndtering. Kontakt kontoret for helse, miljø og sikkerhet for å få informasjon om stedsspesifikke prosedyrer for kassering. Anbefalt ved kassering av produkt og/eller emballasje: Natriumazid kan reagere med kobber- eller blyrør og danne høyeksplosive metallazider. Opphopning i metallrør har ført til eksplosjon på laboratorier, så skyll med store mengder vann hvis en fortynningsvæske helles i avløpet, for å hindre slik opphopning av eksplosive stoffer. Sjekk internasjonale, nasjonale, regionale og lokale forordninger. Sørg for at ikke ufortynnet produkt eller store mengder produkt kommer ut i grunnvannet eller vannforsyningen. Anbefalt kassering av tilsølt emballasje: Skal kasseres i samsvar med alle gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter. SDSno Revisjon A (juni 2014) 11 av 14

12 AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Forsendelse av produktet, emballasjen og avfall må utføres i tråd med alle gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter. Prosessering, bruk eller kontaminering av settkomponentene kan endre kravene og alternativene til transport. Kontakt kontoret for helse, miljø og sikkerhet for å få informasjon om stedsspesifikke prosedyrer for transport. Anbefalt multi-modal transport av ubrukt produkt: I henhold til US DOT, IATA og FNs modellforskrifter må produktet transporteres som følger: Ingen kjente transportbegrensninger. Transport i bulk i henhold til vedlegg II MARPOL73/78 og IBC-koden: Ikke relevant. AVSNITT 15: INFORMASJON OM LOVER OG FORSKRIFTER Sammensatt HMIS-klassifisering: Helse: 2 Brennbarhet: 0 Reaktivitet: 1 Kategorier for karsinogenisitet: Ingen komponent, blanding eller bestanddel er klassifisert som karsinogen av NTP (National Toxicity Program), IARC (International Agency for Research on Cancer), TLV-CAR (terskelgrenseverdi fastslått av ACGIH) eller OSHA (Occupational Health and Safety Administration, U.S. Department of Labor). Nasjonale forskrifter Andre innenlandske / utenlandske lover: Hazard kommunikasjon compliance - Dette SDS inneholder nødvendig informasjon for utarbeidelse i samsvar med følgende GHS-baserte globale regler: 1. USA OSHA Fare Kommunikasjon Standard 29 CFR (US HCS) 2. Folkerepublikken Kina Nasjonal Standard GB/T , GB New Zealand farlige stoffer og nye organismer Act 1996 (HSNO), farlige stoffer (klassifisering) bestemmelser 2001 og terskler og klassifikasjoner januar 2012 (publisert i 2008) 4. Mexico Meksikansk standard (NMX-R-019-SCFI-2011) SISTEMA ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (GHS). 5. Korea koreansk offentlige varsel fare klassifisering kriteriene for dette produktet. 6. Europeiske fellesskap (EF) applicable CLP related regulations 2008/1272/EF, 2010/453/EF, 2006/1907/EF European Community (EC) Gjeldende CLP relaterte forskrifter (2010/453/EC, 2008/1272/EC, 2006/1907/EC osv.) 7. Canada WHMIS-klassifisering: kanadiske standarden Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) for fareklassifiseringskriteriene til dette produktet. 8. Australske australske anbefalingen på forberedelse av Produktdatablad for farlige kjemikalier under delen 274 av arbeid Health and Safety Act 9. Redusere samplingen GHS-baserte globale forskrifter Australske lager for kjemiske stoffer: Alle relevante ingredienser er oppført. Vannfareklasse: Vannfareklasse 1 (tysk forskrift) (egen vurdering): Litt farlig for vann. California-proposisjon 65: Produktet inneholder ingen registrerte stoffer. Merkingen er i samsvar med følgende retningslinjer fra Den europeiske union 1999/45/EF, 2001/59/EF, 2001/60/EF, 2006/102/EF: Kjemikaliene i de fortynnede mengdene i dette produktet er ikke underlagt krav til EU-merking, klassifisering eller identifikasjon i henhold til EU-direktivene 1999/45/EF, 2001/59/EF, 2001/60/EF eller annen litteratur som vi kjenner til. Risikosetninger: Ingen Sikkerhetssetninger: Ingen AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER SDSno Revisjon A (juni 2014) 12 av 14

13 Dette testsettet skal kun brukes av kvalifisert personell som er opplært i laboratorierutiner og som er kjent med de potensielle farene. Spesifikke advarsler er oppgitt i bruksanvisningen. Fravær av en spesifikk advarsel skal ikke tolkes som noen indikasjon på sikkerhet. Dette produktet skal brukes med Bio-Rad BioPlex 2200-systemet. For bruk ved in vitro-diagnostikk. Nøkkeldatakilder brukt til å sammenstille sikkerhetsdatabladet: Sikkerhetsdatablader fra leverandør av råmateriale De forente nasjoners (FNs) globalt harmoniserte system (GHS) USA Fare Kommunikasjon Standard (US HCS) Kanadiske standarden Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) Europeiske fellesskap (EF) 2008/1272/EF, 2010/453/EF, 2006/1907/EF Meksikanske Standard (NMX-R-019-SCFI-2011) Australske kode av praksis på klargjøring av Sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier (Avsnitt 274 av det arbeidet helse og sikkerhet Act) New Zealand farlige stoffer og nye organismer Act 1996 (HSNO) Folkerepublikken Kina Nasjonal Standard GB/T , GB [ regulatoriske oversettelse hvis tilgjengelig og sammendrag] Korea koreansk offentlige varsel [regulatoriske oversettelse hvis tilgjengelig og sammendrag] EU-direktiver 1999/45/EF, 2001/59/EF, 2001/60/EF, 2006/102/EF Register over toksiske virkninger av kjemiske stoffer (RTECS) Canadian Centre for helse og sikkerhet (CCOHS) CHEMINFO databaser, osv. International Agency for Research on Cancer (IARC) American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) National Toxicity Program (NTP) Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor (OSHA) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories Verdens helseorganisasjon. Laboratory Biosafety Manual Australsk fortegnelse over kjemiske stoffer (ACIS) [ ] California-proposisjon 65 Vurdering av kjemisk sikkerhet: Blandingene dekket i dette sikkerhetsdatabladet ble klassifisert ifølge EU-forskriften 1272/2008/EF og/eller FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikaler (GHS), fjerde utgave, med mindre noe annet er angitt. Forklaring av forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet: ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists ACIS Australske lager av kjemiske stoffer ANSI American National Standards Institute CAS Chemical Abstracts Service CDC Centers for Disease Control, USA CNS Sentralnervesystem DOT Department of Transportation, USA EC 50 halv maksimal effektiv konsentrasjon EF CLP - EU-kommisjonen regulering for klassifisering, merking og pakking av kjemiske stoffer og blandinger EU Den europeiske union FN De forente nasjoner GHS Globalt harmoniserte system IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association ICAO - International Civil Aviation Organization IDLH Overhengende fare for liv og helse IMDG International Maritime Dangerous Goods IPCS International Programme on Chemical Safety LC 50 median dødelig konsentrasjon, 50 % LD 50 median dødelig dose, 50 % NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health NTP National Toxicity Program OEL Occupational Exposure Limit PEL Permissible Exposure Limit ppm deler per million RTECS Register over toksiske virkninger av kjemiske stoffer SDS sikkerhetsdatablad SDSno Revisjon A (juni 2014) 13 av 14

14 STEL Kortsiktig eksponeringsgrense TLV/TWA Terskelgrenseverdi / Tidsvektet gjennomsnitt US EPA United States Environmental Protection Agency US HCS Fare Kommunikasjon Standard (USA) US OSHA Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System (Kanadiske) WHO Verdens helseorganisasjon (De forente nasjoner) Tilleggsinformasjon: Lister som var gyldige under opprettelse, ble brukt som grunnlag. Denne revisjonen: Nytt sikkerhetsdatablad (SDS) Bio-Rad Laboratories: Avdeling som utsteder sikkerhetsdatabladet: Environmental Health and Safety. Kontakt for generell informasjon om sikkerhetsdatabladet: Seattle Operations, Environmental Health & Safety, th Ave. NE, Redmond, WA 98052, USA, Tlf.: (kl til Pacific Time), Kundestøtte kontakt: Clinical Diagnostics Group, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547, USA Tlf.: , Faks , Kontakt din lokale Bio-Rad-agent for generell informasjon: Norge, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo Telefon Telefax +46(0) Frankrike, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, Marnes-la-Coquette Telefon Telefax Sverige, Bio-Rad Laboratories A.B., Box 1097, Solna Strandväg 3, SE , Solna Telefon Faks Dette dokumentet er utarbeidet ut fra informasjon fra pålitelige kilder, men det er på ingen måte altomfattende. Dataene i dette dokumentet, som er basert på vår nåværende kunnskap og kun er ment som informasjon, garanterer ingen spesifikke produktegenskaper, og utgjør ikke noen juridisk gyldig kontrakt. Lover og forskrifter kan bli endret og kan variere fra sted til sted, så det er kjøperens ansvar å sikre at deres aktiviteter er i samsvar med internasjonale, nasjonale, regionale og lokale lover og forskrifter. Bio-Rad Laboratories gir ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, for nøyaktigheten eller fullstendigheten til disse dataene, eller for resultatene som oppnås ved bruk av disse dataene. Siden bruken av denne informasjonen og produktets bruksvilkår ligger utenfor Bio-Rad Laboratories' kontroll, er det brukerens ansvar å avgjøre om informasjonen er relevant for det tiltenkte bruksområdet, og iverksette relevante sikkerhetsprosedyrer. SDSno Revisjon A (juni 2014) 14 av 14

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) Produktnavn: SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnummer: 663-3730 Tiltenkt bruk: Produsert av: Adresse: Nettsted: Telefonnummer: SDS e-post kontakt:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) Produktnavn: SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnummer: 663-3700 Tiltenkt bruk: Produsert av: Adresse: Nettsted: Telefonnummer: SDS e-post kontakt:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnavn: BioPlex 2200 Anti-CCP Control Set Produktnummer: 663-3230 Tiltenkt bruk: Produsert av: Adresse: Nettsted:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: Produsert av: Adresse: Nettsted: Telefonnummer: SDS e-post kontakt: Kontakter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: Produsert av: Adresse: Nettsted: Telefonnummer: SDS e-post kontakt: Kontakter for teknisk informasjon: Autorisert representant i EU: SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: Produsert av: Adresse: Nettsted: Telefonnummer: SDS e-post kontakt: Kontakter for teknisk informasjon: Autorisert representant i EU: SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: Produsert av: Adresse: Nettsted: Telefonnummer: SDS e-post kontakt: Kontakter for teknisk informasjon: Autorisert representant i EU: SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 12

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 12 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 12 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: QuikRead go Strep A Katalognummer: 135883 1.2. Identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn : Bruk av stoffet/preparatet : Fotografisk fremkallerkonsentrat Identifikasjon av ansvarlig

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: ENRICHMENT BEADS Produktnr.: 4389752 Utstyrnavn: SOLiD(TM) ENRICHMENT KIT BOX 3 OF 3 Utstyrnr: 4392181

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for materialer

Sikkerhetsdatablad for materialer Sikkerhetsdatablad for materialer I henhold til forordningsnummer (EF) 1907/2006 (REACH) tillegg II ABX CRP REA A91A00692BNO Revisjon 1. Produkt- og bedriftsidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: SODIUM ACETATE Solution Utstyrnavn: SOLiD(TM) MATE-PAIRED SEQUENCING BUFFER KIT Leverandør: Applied

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Fôrsalt Kjemikalienavn

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 Materialdatablad ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: ABX CRP 100 Produktkode: Ref. HORIBA ABX : 0501005 1.2. Selskapsidentifisering

Detaljer

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit.

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit. ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 18.02.2011 Revisjonsdato: 08.10.2015 Revidert utgave nr.: 6.1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Dataark nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Multiglans, Yleiskiilto, Multishine 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for

Detaljer

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess Side: 1/5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn: KODAK READYMATIC Developer and Replenisher Produktkode: 5285929 Produsent: KODAK-INDUSTRIE, route de Demigny, 71102, CHALON S/SAONE

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STEINFIX 40

SIKKERHETSDATABLAD STEINFIX 40 no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: Respo AS Grini Næringspark 8 D 1361 Østerås Telefon: 67 16 50 80 Telefaks: 67 16 50 89 Ansvarlig for

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/07/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XSGG40*L 1.2. Relevante,

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5 KIILTO M 1000 Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO M 1000 1.1.2 Produktkode T1002 1.2 Bruk av stoffet/preparatet:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for materialer

Sikkerhetsdatablad for materialer Sikkerhetsdatablad for materialer I henhold til forordningsnummer (EF) 1907/2006 (REACH) tillegg II ABX Minotrol 16 A91A00725DNO Revisjon 1. Produkt- og bedriftsidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post:

Sikkerhetsdatablad. Telefon: Faks: E-post: 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Pentafluorobenzoic acid Produktkode 002837 CAS-nummer 602-94-8 Andre navn IUPAC MFCD-nummer MFCD00002406 EC/EINECS 210-026-6

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost: Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode 2408 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid.h2o (mono og anhydrat) CAS-nr. 5949-29-1 EC-nr. 201-069-1 01-2119457026-42-xxxx

2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid.h2o (mono og anhydrat) CAS-nr. 5949-29-1 EC-nr. 201-069-1 01-2119457026-42-xxxx SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2 Revisjonsdato 20.11.2014 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn SITRONSYRE Kjemisk

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kreves ikke Anvendelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør:

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kreves ikke Anvendelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/5 P-nr. Kreves ikke Anvendelse: Énkomponent akrylbinder Emballasjestørrelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør: A/S Lip Bygningsartikler

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.2012 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00 Side: 1/5 Erstatter datablad nr. 500000007 godkjent d. 21.08.1998 1. IDENTIFISERING AV STOFF/PRODUKT OG FIRMA Handelsnavn: KODAK X-ray Developer LX-24 Katalognummer (re): 507 0933 - For 2 X 20 liter Produsent:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9529 1.2. Relevante,

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

C3844Series[LM]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf

C3844Series[LM]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf. C3844Series[Y]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf C3844Series[LM]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf C3844Series[Y]-SDS_NORWAY-Norwegian-02.pdf HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Klassifisering av produktet Versjon # 02 C3844Series[LM]

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09/11/2012 Revisjonsdato: 12/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. (EF) 1907/2006

Sikkerhetsdatablad iflg. (EF) 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : CARIX BATTERIVANN Artikel nr. : CRX4512 Bruksmåter : Motorvedlikehold. Konsument produkt. Kjemiske navn : Water Registrerings

Detaljer