Konsekvensutredning kommuneplan Vestby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026"

Transkript

1 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby mars 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING METODE Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill Dagens situasjon og områdeverdi Vurdering og påvirkning av konsekvenser Omfanget av konsekvensutredningen KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE Nytt hytteområde. Knut Einar Strand. Del av gnr. 64/1 Stjernåsen Nytt boligområde. Ann-Cathrin Torp, Del av gnr. 134/1, Labo nordre Nytt næringsområde. Stor-Oslo Prosjekt AS for Grunneiernes tomteselskap (GTS), del av gnr. 136/1, 139/1, 139/5 Grimsrud/Vestre Ulfski Nytt boligområde. Bengt Henriksen, Gnr. 9/10, Grøstaddalen Nytt boligområde. Holløkken, Gnr. 131/1, Nordre Røed Transformering av hytter til bolig på Kolås med noe nytt areal på vestsiden (K-vedtak) Kommunestyrets vedtak om utvidelse av næringsareal øst for Sletta; 110 daa Kommunestyrets vedtak om godsterminal på Deli skog KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 2

3 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok planstrategi og planprogram der det ble besluttet at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres for perioden Dette i henhold til plan- og bygningslovens krav om at behovet for planmessige justeringer i overordnede planer tas opp til vurdering en gang hver valgperiode. Behovet for en gjennomgang av kommuneplanen henger sammen med en sterk befolkningsutvikling og også en sterk næringsvekst. Vestby hadde den høyeste sysselsettingsveksten i denne regionen på 32 % i perioden , det vil si fra 4677 ansatte til Gjennomsnittet for Oslo og Akershus i samme periode var på 12 % (kilde: Akershus fylkeskommune og SSB). Planprogrammet fastsetter rammene for den videre planprosessen, herunder hvilke utredninger som skal gjennomføres som grunnlag for utarbeiding av planen. Kommunen har en boligreserve på ca nye boliger og ledige næringsarealer. Det er derfor ikke behov for å legge ut nye områder, men enkelte prosjekter har kommunestyret likevel i vedtatt å konsekvensutrede i planprogrammet. Kommunen har selv utarbeidet konsekvensutredningen i samarbeid med faggruppen for kommuneplanarbeidet som består av medlemmer fra rådmannens stab, kommunens planavdeling, kommunalteknisk avdeling og Landbrukskontoret i Follo. 2 METODE Konsekvensutredningene baserer seg på tilgjengelig, databasert informasjon, kommunale dokumenter og befaringer av aktuelle områder samt tilleggsinformasjon og vurderinger fra interne og eksterne fagmiljøer. De temaer som utredes er knyttet til de utfordringer som er beskrevet i planprogrammet og gjelder spesielt LNF-områder som søkes omdisponert til bolig, næring eller hytteområder. Det vil også legges vekt på temaer knyttet til overordnede nasjonale og regionale bestemmelser, regningslinjer, planer etc. 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill Nedenstående skjema viser strukturen i vurderingene av de aktuelle temaene som behandles i utredningsskjemaene. Skisse til utredningsskjema Formål og innhold Dagens situasjon TEMA FORESLÅTT NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE KONSEKVENSER VED NY FORUTSET- NINGER Tema 1..n Beskrivelse + Beskrivelse + tallfestet Beskrivelse med ev. tallfestet verdi konsekvens Justert konsekvens SAMLET VURDERING Oppsummering/vurdering av hovedpunktene for det enkelte området, og eventuelt anbefaling av avbøtende tiltak (type arealformål, hensynssoner, bestemmelser og/eller retningslinjer). Konsekvensene summeres ikke, da dette gir lite mening blant annet da viktigheten av de enkelte kategorier kan variere. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 3

4 2.2 Dagens situasjon og områdeverdi Beskrivelse av dagens situasjon for det aktuelle området og for eventuelle tilgrensende områder som vil kunne berøres av aktivitet som følge av ny arealbruk: o Gjeldende planstatus o Dagens bruk / brukerinteresser o Kartlagte verdier (jf. utredningsskjemaet under). o Uregistrerte verdier bør beskrives der dette er relevant, eksempelvis hensyn til landskapsverdi og estetikk. I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en skjønnsmessig fastsetting av de eksisterende verdiene ut fra følgende skala: Positiv Negativ Liten verdi 1-1 Middels verdi 2-2 Stor verdi 3-3 Verdi 0 brukes der områdets nåværende bruk er nøytral. 2.3 Vurdering og påvirkning av konsekvenser Konsekvenser ved det enkelte utbyggingsformålet vurderes i forhold til de ulike utredningstemaene som angis i tabellen under. Konsekvensen beskrives ut fra hvilken påvirkning (eks. trafikkmengde) den nye arealbruken vurderes å ville få for dagens bruk (eks. skolevei) og eksisterende verdier (eks. kulturminner). Eventuelle konflikter med overordnede føringer for planarbeidet beskrives. I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en skjønnsmessig fastsetting av de eksisterende verdiene ut fra følgende skala: Positiv Negativ Små konsekvenser 1-1 Middels konsekvenser 2-2 Store konsekvenser = Ingen konsekvens 2.4 Omfanget av konsekvensutredningen Konsekvensutredningen skal omfatte nye utbyggingstiltak som framgår av kommunestyrets vedtak til planprogrammet, k. sak 28/13 i møte : Planstrategi og planprogram for kommuneplan , datert fastsettes i samsvar med plan og bygningslovens 4-1 med følgende presiseringer: 1. Planstrategi og planprogram vedtas med satsingsområdene: a) Næringsformål for godsterminal nord for Asko (50 60 daa) b) Utvidelse av næringsareal på Sletta øst for Kiwi c) Aktuelle formålsendringer i henhold til Kommunedelplan Vestby Nord tas inn KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 4

5 d) Fritidsområde på Kolås tilbakeføres som framtidig boligområde e) Formålskorrigering av enkelte mindre tomter der nåværende arealformål ikke samsvarer med godkjent bruk/regulering (i det vesentlige enkelte boligtomter) f) Ann-Cathrin Torp del av 130/1 bolig. g) Bengt Henriksen bolig. h) Holløkken del av 131/1-138/1 50 daa bolig. i) Knut Einar Strand Del av 64/1 Stjernåsen strenge restriksjoner som hytteområde (2). j) Br. Mollatt 143/5, inntil ca 90 da bolig forutsatt at eksisterende boligreserver i Hølen reduseres tilsvarende (32). k) Stor-Oslo eiendom del av 136/1, 137/2, 139/1 og 139/5 uten å berøre dyrket mark (15). Nye områder konsekvensutredes og fremmes som arealendringer i kommuneplanen. 2. Planstrategi og planprogram justeres i nødvendig grad i forhold til de bemerkninger/rettelser som er beskrevet i saksframlegget. Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør enkelte presiseringer fra administrasjonens side til de enkelte utredningspunkter og konsekvensutredningen gjennomføres med nedenstående presiseringer og forutsetninger innebygget. Til a), næringsformål for godsterminal: Samarbeidsalliansen Osloregionen har vedtatt en felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen i april Denne strategien konkluderer med at Follo/østfold er spesielt egnet som et østlig godsknutepunkt i tillegg til ett i Vestfold og ett ved Gardermoen. Hensikten er å få mer gods over fra vei til bane i samsvar med nasjonale føringer. Godsstrategien er et innspill til Nasjonal transportplan Som en oppfølging av denne strategien har et samarbeidsprosjekt mellom næringsselskapene i Vestby og Moss og Moss havn KF utarbeidet en egen rapport Vestby godsterminal og innlandshavn. Denne konkluderer med at et første utbyggingstrinn enten kan være området på nordsiden av ASKO (LNF i dag) eller på sydsiden hvor ASKO og kommunen er eiere. Her er det planert og det kan videre planeres opp mot 60 daa. Kommunen har gjenkjøpsrett for sidesporsområde hvis sidespor til godsterminal blir aktuelt (retten utgår i 2015). Godsterminalen forventes videre utredet på overordnet nivå med tanke på en mindre godsterminal etablert sammen med et tre kilometer langt sidespor fra Vestby stasjon (aktuelt tidligst om ca. 10 år), samt senere muligheter til en større utvidelse lenger syd (Rustad). Konsekvensutredningen nå tar for seg lokalisering av en godsterminal på ca 60 daa på nordsiden av ASKO. Hvis det ved senere utredninger i tilknytning til Nasjonal transportplan viser seg at en terminalløsning lenger syd på ASKO s areal er mer hensiktsmessig, har ASKO-ledelsen i møte med kommunen i september 2013, klargjort at de kan stille sine arealer syd for ASKO til rådighet for godsterminal mot at det utredete terminalområdet på nordsiden åpnes for videre utbygging for ASKO (makeskifte). Til d) Kolåsområdet til framtidig boligområde: I tidligere kommuneplan lå Kolåsområdet med et jomfruelig byggeområde på vestsiden mot golfbanen inne som nytt byggeområde. Det jomfruelige området på vestsiden var begrunnet i at Kolåsveien skal separeres med gang og sykkelvei/fortau og at avkjørslene så langt som mulig saneres. Dette forutsetter ny adkomstvei på vestsiden som blir ny adkomst for en rekke eksisterende boliger. Ny adkomstvei synes ikke realistisk å finansiere uten at det legges en del boliger i bakkant langs åsryggen, som også er et fint boligområde. Reguleringsplanen ble som kjent oppstartet med denne planforutsetning, men planarbeidet ble politisk stoppet fordi KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 5

6 konsekvensen den gang kunne bli for høy befolkningsvekst i Sonsområdet, ikke minst med hensyn til skolekapasitet i barneskolen i Son. Kommunestyrets vedtak nå begrenser seg til at fritidsområdet på Kolås tilbakeføres til boligformål, mens de premisser vedtaket bygger på herunder kommunestyrets vedtak i tilknytning til kommunedelplan Son og administrasjonens beskrivelse av forutsetninger i saksframlegget til planprogrammet nå forutsetter at det skal tas med jomfruelig område vest for Kolåsveien i konsekvensutredningen. Rådmannen har på ovennevnte grunnlag tolket kommunestyrets vedtak til å omfatte eksisterende byggeområde samt i tillegg et mindre jomfruelig område på vestsiden av Kolåsveien, stort nok til å kunne finansiere ny adkomstvei for nye og eksisterende eneboliger/hytter. Til h) Holløkken 50 daa til boligformål: Holløkkens (grunneierens sønn) innspill til planprogrammet var langt større og administrasjonen har bedt om at innspillet justeres til 50 daa som vedtatt av kommunestyret. Det justerte innspillet ligger i eiendommens nedre del mot Osloveien og legges til grunn i konsekvensutredningen. Innspillet kommer ikke fra grunneier som er Randi Holløkken, men fra hennes sønn. Til j) br. Mollatt, 90 daa til boliger I Hølen: Didrik Tosterud ved Per Hoel/adv Thomas Nortvedt har skriftlig meddelt at Moldvika nå legges ut for utbygging med i overkant av 50 boliger. Det drøftes nå en gjennomføringsavtale som sikrer at utbyggingen skjer i samsvar med kommunens retningslinjer. Dette medfører at det ikke blir noen reduksjon i planlagt boligbygging i Hølen. Rådmannen tolker kommunestyrets vedtak dit hen at det derved ikke er aktuelt å dra med seg Br. Mollats innspill videre i planprosessen. Området blir derfor ikke konsekvensutredet. Til k), Stor-Oslo Prosjekt med del av Grimsrud/Ulfski på nordsiden av Sonsveien til næring: Rådmannen har tolket kommunestyrets vedtak om ikke å berøre dyrket mark bokstavelig. Konsekvensutredningen omfatter derfor 270 daa skog og deponiområde til næring, noe som gir byggeområdet en dårligere arrondering enn hvis noen snipper med dyrket mark over ryggen i øst hadde blitt med. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 6

7 3 KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE Kartoversikt over områder som er konsekvensutredet KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 7

8 3.1 Nytt hytteområde. Knut Einar Strand. Del av gnr. 64/1 Stjernåsen Formål og innhold: Planstatus: LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Ønske om utvikling av ca 35 hytteenheter i form av selvstendige tomter og utleiehytter på ca 30 daa inneklemt skogsmark mellom KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 8

9 Lundeveien/Hulvikveien og eksisterende hytteområde. Eier ser på prosjektet som et næringsprosjekt hvor inntekter kanaliseres tilbake til bygningsmessig istandsetting av det bevaringsverdige gårdstunet. Forutsetter at fellesanlegg for vann/avløp, om mulig også knyttet opp mot fellesløsninger for eksisterende hytteområde og Lunde feriekoloni. Tilliggende område på ca 4,5 daa langs Hulvikveien tilrettelegges for parsellhager. Søker forutsetter reguleringsprosess. Kommunestyret har i vedtatt planprogram lagt vekt på at området skal ha strenge restriksjoner som hytteområde. Dagens situasjon: Områdene består av avskoget barskog av middels og lav bonitet som anses lite drivverdig som skog på grunn av nærhet til hytter med skogskader som følge. Hytteeiere i naboskapet ønsker at skogen holdes nede og ser positivt på nye hytter og felles VA-anlegg. Også Lunde feriekoloni ønsker VA-samarbeid. TEMA Biologisk Arealet langs Lundeveien berører viktig Berøringen er helt marginal og mangfold og yngleområde for spurvefugl som i yngleområdet på nordsiden er meget naturverdier hovedsak ligger i lauvskogen på nordsiden stort. av Lundeveien. Kulturlandskap/ estetikk Jord og skogressurser Tallfestet verdi: 1 Avskoget, lett skrånende område hvor vestre del er lite eksponert mot sjøen, mens østre delområde ligger østvendt mot dyrket mark og eksisterende hytter. Nærmeste avstand til strandlinjen er 130 meter. Nordre delområde er i dag en buffersone motdyrket mark i nord. Tallfestet verdi: 1 Skogsmark av middels og lav bonitet. Tallfestet verdi: 0 Utbygging reduserer/fjerner buffersone mellom eksisterende hyttebebyggelse og dyrket mark i nord og i øst. Lite egnet for skogproduksjon på grunn av størrelse og inneklemthet. Tallfeste konsekvens: 0 Etablere parkskogbelte mot Lundeveien i nord og Hulvikveien i øst. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 9

10 TEMA Kulturminnevern Ingen kjente kulturminner eller Gårdstunet er ikke direkte berørt av og kulturmiljø kulturmiljøer bortsett fra gårdstunet på prosjektet. Kjære som er ansett bevaringsverdig; fire bygninger er SEFRAK-registrert. Friluftsliv og rekreasjon Tettstedsutvikling Universell utforming Tallfestet verdi: 0 LNF med friluftsinteresser i kommuneplanen. Benyttes som nærfrilufstområde for hyttefeltet. Lundeveien er turvei og Hulvikveien er turvei og kyststi. Stjernåsen er ikke under helårspress. Området ligger ikke naturlig til rette for tettstedsutvikling. Tallfestet verdi 0 Lett skrånende terreng. Tallfestet konsekvens: 0 Utbygging virker privatiserende og begrenser dagens utmarksrettigheter for allmennheten. Opplevelsesverdi langs turveier/kyststi svekkes. Stjernåsen vel er positive til prosjektet. Tallfestet konsekvens: -2 Utbygging gir ikke økt helårspress på kort sikt hvis det iverksettes tiltak som sikrer fritidsbruk. På lengre sikt påregnes alle hytteområder i Vestby å gå over til helårsboliger. Hyttebygging nå vil vanskeliggjøre langsiktig planlegging til helårsbebyggelse. Nye hytter med høy standard antas også å medvirke til økt helårspress. Forbud for nye hytteområder i Vestby siden 1990 med ovennevnte begrunnelse. Tallfestet konsekvens: -2 Utbygging kan tilpasses karv til universell utforming. Tallfestet konsekvens: 2 Krav om rehabilitering av gårdstunet (låven) i tilknytning til gjennomføring av prosjektet. Også forutsatt fra forslagsstiller. Justert konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 10

11 TEMA Helse Dagens arealsituasjon som friluftsområde Økt fritid i egen eller leiet hytte gir er helsebringende for dagens brukere, men positiv helseeffekt. stor skog skaper irritasjon og misnøye. Barn og unge ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Behov for ny infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Tallfestet verdi: 1 Barn- og unge i hytteområdet bruker skogen til rekreasjon, hyttebygging i trær, lek m.m. Området ligger på god byggegrunn i lett skrånende terreng uten fare for ras, flom skader ved fall eller andre uheldige hendelser. Ingen eksplosjonsfare ved nærliggende aktivitet/transport. Sommertrafikken på Hulvikveien er betydelig. Tallfestet verdi: -1 Området har i dag ingen felles infrastruktur unntatt Hulvikveien som er kommunal. Alle avløpsanlegg er separate men det er felles sommervannforsyning. Tallfestet verdi: -1 Dagens bruk til skogproduksjon er næringsmessig marginal. Tallfestet verdi: 0 Tallfestet konsekvens: 1 Utbygging fjerner barn og unges mulighet for rekreasjon i nærområdet. Tallfestet konsekvens: -2 Ingen kjente. Tallfestet konsekvens: 2 Økt trafikk på Hulvikveien sammen med økt antall avkjørsler vil representere en økt sikkerhetsrisiko. Nytt byggeområde forutsetter modernisering av eksisterende avløpsanlegg i området som en del av ny samlet løsning. Samlet løsning er uansett under forberedelse. Tallfestet konsekvens: 0 Utbygging gir sysselsetting i anleggsperioden og senere driftsinntekter ved utleie, samt sysselsetting ved rehabilitering av gårdstun. Tallfestet konsekvens: 1 Barn og unges interesser kan bedres ved etablering av aktivitetsområder i byggeområdet. Justert konsekvens: -1 Hastighetsdempende tiltak og få avkjørsler vil gi bra trafikksikkerhet. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 11

12 TEMA Økonomiske Kommunen har ingen inntekter eller Utbygging medfører skatteinntekter konsekvenser for utgifter knyttet til dagens arealbruk. knyttet til sysselsetting i utbyggingsfasen og senere hytteutleie og kommunen Tallfestet verdi: 0 formuesskatt. Kommunale tjenester belastes. Forholdet til overordnet planverk/ retningslinjer Området ligger innenfor virkeområdet for RPR-Oslofjorden med en avstand på meter fra strandlinjen. Liten eksponering mot sjøen. Tallfestet verdi: -1 Tallfestet konsekvens: 1 Utbygging har begrenset negativ betydning i forhold til strandsoneretningslinjene og er både positivt og negativt i forhold til folkehelseperspektivet. SAMLET VURDERING Området utgjør i dag en buffer og et nærfriluftsområde mellom eksisterende hytteområde og omkringliggende dyrket mark, men er for øvrig av liten verdi ved dagens arealbruk. Utbygging til fritidsbebyggelse/utleiehytter har små negative konsekvenser på kort sikt. Administrasjonen påpeker at nye avløpsløsninger uansett er under forberedelse og kan ellers ikke se at spørsmålet om utbygging bør koples til private interesser om utbedring av bygningsmassen. På lengre sikt vil helårspresset også nå Stjernåsen og hyttebygging nå vil vanskeliggjøre planlegging og gjennomføring til boligformål på lengre sikt. Av hensyn til de langsiktige konsekvensene bør området fortsatt ligge som LNF i kommuneplanens arealdel. Av denne grunn har Vestby kommune siden 1990 hatt forbud mot nye hytteområder. Å bryte ned dette prinsippet nå, vil kunne medføre at det åpnes for nye hytteområder i kommunen. Prosjektet anbefales ikke tatt med i kommuneplanens arealdel. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 12

13 3.2 Nytt boligområde. Ann-Cathrin Torp, Del av gnr. 134/1, Labo nordre KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 13

14 Formål og innhold NF uten særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Arealet ønskes utbygget med inntil 13 boliger som en naturlig forlengelse av Deør skog feltet. Utbyggingen er tenkt å finansiere videreutviklingen av gården som et kunst- og kultursted i Son. Fjøset er restaurert og låven benyttes til private arrangementer. Dagens situasjon Labo nordre, gnr. 134/1. Området på ca. 15 daa inngår som del av gårdsskogen som har et totalt skogareal på ca 100 daa. Området ligger vestvendt til nordvestvendt i skrånende terreng; til dels bratt i sydvestre del (1:3). Hovedsaklig grunnlendt eller tynt jorddekke. TEMA Biologisk mangfold og naturverdier Kulturlandskap/ estetikk Jord og skogressurser Kulturminnevern og kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente naturverdier unntatt observasjon av ask; nær truet. Tallfestet verdi: 1 Skogskråningen grenser mot åpent og fint kulturlandskap med småskala jordbruksareal oppbrudt av mange randsoner og åkerholmer; fredet som bosettings- og aktivitetsområde tilbake til vikingtiden. Hovedsakelig barskog av middels bonitet, delvis avskoget. Noe lauvskog i østre del. Tallfestet verdi: 1 Ingen kulturminner registrert, men et større fredet kulturminneområde nedenfor på Labo berøres visuelt. Ingen kjente friluftsverdier. Tallfestet verdi: 0 Ask er ikke nær truet i Oslofjordområdet. Utbygging av to eneboligrekker langt ned i skråningen mot jordbrukslandskapet, svekker verdien av det viktige kulturlandskapet nedenfor byggeområdet. Tallfestet konsekvens: -3 Arealtapet har liten driftsmessig betydning da gården uansett ikke gir betydelig næringsinntekt og årlig skoginntekt på arealet er ubetydelig. Ingen direkte, men kulturminneområdet på Labo berøres visuelt. Ingen konsekvenser. Tallfestet konsekvens: 0 Askeforekomsten ligger nede i lia og kan bevares. Justert konsekvens: 0 Tilbaketrekking av byggeområdet 15 meter samt hogstrestriksjoner og skjøtselskrav i skogbeltet ned mot kulturlandskapet sikrer ivaretakelsen av dette på et akseptabelt vis. Justert konsekvens: -1 Tilbaketrekking 15 meter av byggeområdet og skogbevaring/skjøtsel. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 14

15 TEMA Tettstedsutvikling Universell utforming Helse Barn og unge ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Inngår som en av flere naturlige tettstedsutvidelser av Deør skog/son tettsted, men det er uklarhet om omkjøringsvei og større utbygging nord/øst for Deør skog på lengre sikt. Østre del er slakt skrånende og vestre del er betydelig brattere. Tallfestet verdi: -1 Skogen har positiv opplevelsesverdi for nærmiljøet. Tallfestet verdi: 1 Arealet benyttes ikke av barn og unge. Tallfestet verdi: 0 Ingen eksplosjonsfare ved nærliggende aktivitet/transport. Grunnlendt/fast jorddekke uten fare for ras, eller flom. Ufarlig terreng. Tilgjengelig brann- og redningsberedskap via MIB. Gangveiadkomst via separat gang- /sykkelvei på Deør skog til Son og Sonsveien holdeplass. Da arealutviklingen med mulige byggeområder på nord-/østsiden av Deør skog er uklar på lengre sikt LNF m/særskilte friluftsinteresser eller større utbygging med omkjøringsvei kan isolert utbygging av mindre områder nå være svært uheldig ved at de ikke sees i en helhetlig sammenheng. Tallfestet konsekvens: -2 Østre del kan lett tilfredsstille krav til universell utforming. Vanskeligere i vest. Solvendt beliggenhet med gunstig lokalklima og nærhet til friluftsområder for tiltaket. Tallfestet konsekvens: 2 Ingen. Tallfestet konsekvens: 0 Ingen. Tallfestet konsekvens: 2 Utbygging gir trafikksikre løsninger Tallfestet konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 15

16 TEMA Behov for ny infrastruktur Kjøreadkomst via Strømbråtenveien som har en trafikkbelastning på ca 500 biler pr døgn fra boliger og barnehage (utenom Klosterveien). Boliggate med avkjørsler, humper og 30 km/time i hastighetsbegrensing. Deler av Strømbråtenveien har ikke kommunal standard. Selvfall til kommunalt ledningsanlegg like ved. Barnehage, barneskole, ungdomsskole, stadion, svømmehall innenfor 1,5 km. Buss innefor 500 meter. Selv etter utbygging nå i 2014, vil ungdomsskolen ha begrenset kapasitet, når også planlagt utbygging i Hølen, Store Brevik og Kolås skal dekkes. Skolesprekk medfører store nye investeringer. For øvrig ingen eksterne investeringsbehov utenom oppgradering av den del av Strømbråtenveien som ikke er i kommunal standard. Dette kravet er lovfestet (plan og bygningsloven). Næringsliv og sysselsetting Økonomiske konsekvenser for kommunen Forholdet til overordnet planverk/ retningslinjer Tallfestet verdi: 3 Dagens bruk til skogsdrift er næringsmessig ubetydelig. Talfestet verdi: 0 Dagens bruk til skogsdrift er ubetydelig kommunaløkonomisk. Tallfestet verdi: 0 Innenfor virkeområdet til RPR-Oslofjorden; 800 meter fra strandsonen og uten synlig sjøkontakt. Lokalisering i samsvar med nasjonale planretningslinjer. Tallfestet konsekvens: -2 Ingen vesentlig konsekvens ut over sysselsetting i byggefasen. Tallfestet konsekvens: 0 Mulig sprekk på ungdomsskolen medfører store kommunale investeringer. Får ingen vesentlig konsekvens ut over sysselsetting i byggefasen og økte kostnader til drift og vedlikehold av veier og VA-anlegg Tallfestet konsekvens: -2 Ingen konsekvenser. Tallfestet konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 16

17 SAMLET VURDERING Området har i dag liten bruksverdi uten registrerte naturverdier av betydning, men utgjør en buffer mot viktig kultulandskap/kulturminneområde på Labo. Utbygging vil ha liten negativ konsekvens hvis byggeområdet trekke ca 15 meter tilbake og skogskråningen nedenfor sikres ved hogstrestriksjoner og skjøtselstiltak. På disse vilkår er området et attraktivt boligområde med lett og trafikksikker tilgang til infrastruktur og kollektivtrafikk (buss og jernbane) i samsvar med overordnede planretningslinjer. Administrasjonen påpeker at boliglokalisering ikke bør kobles sammen med private ønsker om utbedring av bygningsmasse på gården. Selv om området begrenses til 13 boliger, er det fare for skolesprekk på ungdomsskolen hvis nye boligområder inntas i tillegg til Kolås og planlagt boligbygging i Hølen og på Store Brevik. Da det er stor uklarhet om utbygging/omkjøringsvei nord/øst for Deør skog på lengre sikt (etter planperioden), bør en slik mindre utbygging avvente en helhetlig klargjøring av den langsiktige arealbruken i området. Området anbefales ikke inntatt i kommuneplanens arealdel i denne omgang, men vurderes som ledd i en mulig helhetlig utbygging ved senere kommuneplanrullering. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 17

18 3.3 Nytt næringsområde. Stor-Oslo Prosjekt AS for Grunneiernes tomteselskap (GTS), del av gnr. 136/1, 139/1, 139/5 Grimsrud/Vestre Ulfski KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 18

19 Formål og innhold Området er avsatt til LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan og er uregulert. Arealet på 270 daa er redusert i forhold til grunneiernes innspill da kommunestyrevedtaket forutsetter at dyrket mark ikke skal berøres. Grunneierne ønsker området utviklet til næringsformål med vekt på kontorarbeidsplasser, plasskrevende handel og tilhørende lager/logistikk. Det henvises til at arealet også ble spilt inn i tilknytning til kommunedelplan Son. Innspillet er begrunnet i områdets strategiske beliggenhet mot E-6 og jernbane samtidig som det ligger høyt og skjermet og derfor bør være godt i samsvar med overordnete retningslinjer for lokalisering av et slikt byggeområde. Videre at det vil gi mange arbeidsplasser med redusert pendling som følge samt styrke kollektivgrunnlaget og tilknytningen mellom Sonsveien holdeplass og Son for øvrig. 1.2 Dagens situasjon Området er i dag gårdsskog for gårdene Grimsrud (70 daa hvorav 25 daa er et deponiområde) og Ulfski (200 daa hvorav 15 daa er et deponiområde). Deponiområdet har vært pålagt oppryddet etter at midlertidig tillatelse til steinknusing i tilknytning til E-6 anlegget gikk ut. Fra Sonsveien og nordover gjennom området og Stavengåsen lenger nord går det en driftsvei som også er hyppig benyttet som turvei. Øst-vest gjennom den sentrale del av området går det 380 kv høyspentledning. 1.3 TEMA Biologisk mangfold og naturverdier Kulturlandskap/ estetikk Ingen kjente Landskapet på nordsiden av Sonsveien mellom Liabråten og E-6 er et fint og jomfruelig kulturlandskap med til dels småskala jordbruksareal, åkerholmer, varierte randsoner, terrengskiftninger og blandet barskog/lauvskog i bakgrunnen. Ingen kjente Næringsbygg er kraftige i utstrekning og høyde og bebyggelsen i den søndre halvdel vil bli svært synlig og radikalt redusere verdien av kulturlandskapet på vestsiden mot Liabråten. Tallfestet konsekvens: -2 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER Parkbelte på 50 meter mot dyrket mark, med beplantnings- og skjøtselskrav, vil redusere de negative konsekvensene i noen grad. Justert konsekvens:-1 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 19

20 TEMA Jord og skogressurser Kulturminnevern og kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Tettstedsutvikling Arealet på 270 daa fordeler seg på 130 daa på høy bonitet (jorddekket), 80 daa på middels bonitet (jorddekket) og 20 daa på lav bonitet (grunnlendt); alt barskog. De resterende 40 daa (ulovlig deponiområdet) er uproduktive. 15 daa er belagt med høyspentlinje med skogrestriksjoner. Tallfestet verdi: 1 Et historisk veifar fra før 1650 går fra Liabråten, gjennom områdets nordre del og videre østover til Ulfski og den Fredrikhaldske Kongevei (brutt av E- 6/jernbane). Et automatisk fredet gravfelt ligger på toppen øst for deponiområdet (kote 66). Tallfestet verdi: 1 Området benyttes til turbruk, særlig langs driftsveien nordover. Tilgrensende områder mellom Deør skog og Stavengåsen med turstier/gamle veifar er langt viktigere. Utbygging skjer i jomfruelig område langt unna eksisterende tettstedsdannelser. Tallfestet verdi: -2 Utbygging berører et skogareal med høy andel høyproduktiv skog, men ikke dyrket mark. Utbygging bryter det sammenhengende historiske veifaret og påvirker gravfeltet visuelt, hvis det bygges nær opptil. Området tapes som turområde, med det er store turområder av betydelig bedre kvalitet, mellom Stavengåsen/Hølen og Deør skog. Utbygging vil være første skritt i retning av urbanisering og ny tetstedsutvikling rundt Sonsveikrysset og Sonsveien holdeplass. Vil føre til økt utbyggingspress på sårbare arealer på begge sider av E-6, med ny tettstedsutvikling som følge. Tallfestet konsekvens: -3 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER Det historiske veifaret kan sikres som parkbelte og åsen med gravfelt kan sikres tilsvarende. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 20

21 TEMA Universell Området er flatt til småkupert, men noe Godt egnet for å tilfredsstille krav til utforming bratt adkomst inn fra Sonsveien universell utforming bortsett fra noe bratt (rundkjøringen) adkomst. Tallfestet verdi: 1 Tallfestet konsekvens: 1 Helse Ingen kjente Ingen kjente Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Behov for ny infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Geoteknisk stabilt med grunnlendt mark og faste løsavsetninger. E- 6/jernbane like ved transporterer eksplosjonsfarlige stoffer. Sikret med gjerde mot E-6. Ligger med direkte tilknytning mot eksisterende 3-armet rundkjøring på Sonsveien og sammenhengende gang- /sykkelvei Tallfestet verdi: 3 Ligger direkte til mot hovedveinett / E- 6 og offentlige hovedanlegg for vannog avløp. Tallfestet verdi: 3 Dagens bruk er av liten betydning. Tallfestet verdi: 1 Området er ikke utsatt for ras eller ulykker på grunn av aktivitet eller transport i nærheten. Ikke flomutsatt. Med næringsområdet ferdigplanert vil dette ligge meter høyere. Tallfestet konsekvens: 2 Trafikksikker adkomst til rundkjøring med god trafikksikkerhet og god kapasitet. Tallfestet konsekvens: 3 Svært gunstig beliggenhet i forhold til offentlig infrastruktur med god kapasitet. Tallfestet konsekvens: 3 Positivt for Sons næringsliv; 500 arbeidsplasser.. Arbeidsplasskonsentrasjon kan gi svekket effekt for satsingen på Vestby næringspark og kan svekke grunnlaget for etablering av godsterminal med negative næringskonsekvenser som følge. Tallfestet konsekvens: 0 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 21

OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE

OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE Kartoversikt over områder som er konsekvensutredet KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY 2013 2025 Side 1 NOTAT 23.4.2014 Det

Detaljer

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 24. mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 3 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Ta med videre Begrunnelse 16 Skotta, Birketveit 40-50 Kort vei til skole, kollektivakse og lokalsenter. Stor utbygging direkte grensende til naturvernområde.

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Kommunedelplan Nordre Frogn

Kommunedelplan Nordre Frogn Kommunedelplan Nordre Frogn Høring av planprogram Åpent møte på Dal 12.mars 2014 Velkommen! Dagens agenda Velkomst og innledning (v/ ordfører Thore Vestby) Presentasjon av planprogrammet (v/ saksbehandler

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.03.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 15.04.2013 Tid: 15:00 18:35. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov Vedlegg 1 Kommuneplanrullering 2009-2017 Siling av innspill til arealendringer ift føringer i planprogrammet Orientering for formannskapet 14.juni 2006 med rettinger pr. 15.juni 2006 BOLIGER Føringer i

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN Tjøme kommune 15. juli 2014 Kart over foreslåtte utbyggingsområder (Se egne konsekvensutredninger for det

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV EIENDOMMEN GNR.7/1 FRA HYTTE- TIL BOLIGOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Etablering av

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Innspill til Langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus tettsteder: - Vurdere det aktuelle området på Halstad nord som boligområdet.

Innspill til Langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus tettsteder: - Vurdere det aktuelle området på Halstad nord som boligområdet. S K A N S K A Skanska Bolig AS Post Postboks 274 Sentrum, 0103,OSLO Besak Drammensveien 60 Telefon 40 00 64 01 Ski Kommune Web www,bolig,skanska,no Postboks 3010 1402 SKI 0^8 "r N0979476256 Dette brev

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer