Konsekvensutredning kommuneplan Vestby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026"

Transkript

1 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby mars 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING METODE Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill Dagens situasjon og områdeverdi Vurdering og påvirkning av konsekvenser Omfanget av konsekvensutredningen KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE Nytt hytteområde. Knut Einar Strand. Del av gnr. 64/1 Stjernåsen Nytt boligområde. Ann-Cathrin Torp, Del av gnr. 134/1, Labo nordre Nytt næringsområde. Stor-Oslo Prosjekt AS for Grunneiernes tomteselskap (GTS), del av gnr. 136/1, 139/1, 139/5 Grimsrud/Vestre Ulfski Nytt boligområde. Bengt Henriksen, Gnr. 9/10, Grøstaddalen Nytt boligområde. Holløkken, Gnr. 131/1, Nordre Røed Transformering av hytter til bolig på Kolås med noe nytt areal på vestsiden (K-vedtak) Kommunestyrets vedtak om utvidelse av næringsareal øst for Sletta; 110 daa Kommunestyrets vedtak om godsterminal på Deli skog KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 2

3 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok planstrategi og planprogram der det ble besluttet at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres for perioden Dette i henhold til plan- og bygningslovens krav om at behovet for planmessige justeringer i overordnede planer tas opp til vurdering en gang hver valgperiode. Behovet for en gjennomgang av kommuneplanen henger sammen med en sterk befolkningsutvikling og også en sterk næringsvekst. Vestby hadde den høyeste sysselsettingsveksten i denne regionen på 32 % i perioden , det vil si fra 4677 ansatte til Gjennomsnittet for Oslo og Akershus i samme periode var på 12 % (kilde: Akershus fylkeskommune og SSB). Planprogrammet fastsetter rammene for den videre planprosessen, herunder hvilke utredninger som skal gjennomføres som grunnlag for utarbeiding av planen. Kommunen har en boligreserve på ca nye boliger og ledige næringsarealer. Det er derfor ikke behov for å legge ut nye områder, men enkelte prosjekter har kommunestyret likevel i vedtatt å konsekvensutrede i planprogrammet. Kommunen har selv utarbeidet konsekvensutredningen i samarbeid med faggruppen for kommuneplanarbeidet som består av medlemmer fra rådmannens stab, kommunens planavdeling, kommunalteknisk avdeling og Landbrukskontoret i Follo. 2 METODE Konsekvensutredningene baserer seg på tilgjengelig, databasert informasjon, kommunale dokumenter og befaringer av aktuelle områder samt tilleggsinformasjon og vurderinger fra interne og eksterne fagmiljøer. De temaer som utredes er knyttet til de utfordringer som er beskrevet i planprogrammet og gjelder spesielt LNF-områder som søkes omdisponert til bolig, næring eller hytteområder. Det vil også legges vekt på temaer knyttet til overordnede nasjonale og regionale bestemmelser, regningslinjer, planer etc. 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill Nedenstående skjema viser strukturen i vurderingene av de aktuelle temaene som behandles i utredningsskjemaene. Skisse til utredningsskjema Formål og innhold Dagens situasjon TEMA FORESLÅTT NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE KONSEKVENSER VED NY FORUTSET- NINGER Tema 1..n Beskrivelse + Beskrivelse + tallfestet Beskrivelse med ev. tallfestet verdi konsekvens Justert konsekvens SAMLET VURDERING Oppsummering/vurdering av hovedpunktene for det enkelte området, og eventuelt anbefaling av avbøtende tiltak (type arealformål, hensynssoner, bestemmelser og/eller retningslinjer). Konsekvensene summeres ikke, da dette gir lite mening blant annet da viktigheten av de enkelte kategorier kan variere. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 3

4 2.2 Dagens situasjon og områdeverdi Beskrivelse av dagens situasjon for det aktuelle området og for eventuelle tilgrensende områder som vil kunne berøres av aktivitet som følge av ny arealbruk: o Gjeldende planstatus o Dagens bruk / brukerinteresser o Kartlagte verdier (jf. utredningsskjemaet under). o Uregistrerte verdier bør beskrives der dette er relevant, eksempelvis hensyn til landskapsverdi og estetikk. I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en skjønnsmessig fastsetting av de eksisterende verdiene ut fra følgende skala: Positiv Negativ Liten verdi 1-1 Middels verdi 2-2 Stor verdi 3-3 Verdi 0 brukes der områdets nåværende bruk er nøytral. 2.3 Vurdering og påvirkning av konsekvenser Konsekvenser ved det enkelte utbyggingsformålet vurderes i forhold til de ulike utredningstemaene som angis i tabellen under. Konsekvensen beskrives ut fra hvilken påvirkning (eks. trafikkmengde) den nye arealbruken vurderes å ville få for dagens bruk (eks. skolevei) og eksisterende verdier (eks. kulturminner). Eventuelle konflikter med overordnede føringer for planarbeidet beskrives. I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en skjønnsmessig fastsetting av de eksisterende verdiene ut fra følgende skala: Positiv Negativ Små konsekvenser 1-1 Middels konsekvenser 2-2 Store konsekvenser = Ingen konsekvens 2.4 Omfanget av konsekvensutredningen Konsekvensutredningen skal omfatte nye utbyggingstiltak som framgår av kommunestyrets vedtak til planprogrammet, k. sak 28/13 i møte : Planstrategi og planprogram for kommuneplan , datert fastsettes i samsvar med plan og bygningslovens 4-1 med følgende presiseringer: 1. Planstrategi og planprogram vedtas med satsingsområdene: a) Næringsformål for godsterminal nord for Asko (50 60 daa) b) Utvidelse av næringsareal på Sletta øst for Kiwi c) Aktuelle formålsendringer i henhold til Kommunedelplan Vestby Nord tas inn KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 4

5 d) Fritidsområde på Kolås tilbakeføres som framtidig boligområde e) Formålskorrigering av enkelte mindre tomter der nåværende arealformål ikke samsvarer med godkjent bruk/regulering (i det vesentlige enkelte boligtomter) f) Ann-Cathrin Torp del av 130/1 bolig. g) Bengt Henriksen bolig. h) Holløkken del av 131/1-138/1 50 daa bolig. i) Knut Einar Strand Del av 64/1 Stjernåsen strenge restriksjoner som hytteområde (2). j) Br. Mollatt 143/5, inntil ca 90 da bolig forutsatt at eksisterende boligreserver i Hølen reduseres tilsvarende (32). k) Stor-Oslo eiendom del av 136/1, 137/2, 139/1 og 139/5 uten å berøre dyrket mark (15). Nye områder konsekvensutredes og fremmes som arealendringer i kommuneplanen. 2. Planstrategi og planprogram justeres i nødvendig grad i forhold til de bemerkninger/rettelser som er beskrevet i saksframlegget. Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør enkelte presiseringer fra administrasjonens side til de enkelte utredningspunkter og konsekvensutredningen gjennomføres med nedenstående presiseringer og forutsetninger innebygget. Til a), næringsformål for godsterminal: Samarbeidsalliansen Osloregionen har vedtatt en felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen i april Denne strategien konkluderer med at Follo/østfold er spesielt egnet som et østlig godsknutepunkt i tillegg til ett i Vestfold og ett ved Gardermoen. Hensikten er å få mer gods over fra vei til bane i samsvar med nasjonale føringer. Godsstrategien er et innspill til Nasjonal transportplan Som en oppfølging av denne strategien har et samarbeidsprosjekt mellom næringsselskapene i Vestby og Moss og Moss havn KF utarbeidet en egen rapport Vestby godsterminal og innlandshavn. Denne konkluderer med at et første utbyggingstrinn enten kan være området på nordsiden av ASKO (LNF i dag) eller på sydsiden hvor ASKO og kommunen er eiere. Her er det planert og det kan videre planeres opp mot 60 daa. Kommunen har gjenkjøpsrett for sidesporsområde hvis sidespor til godsterminal blir aktuelt (retten utgår i 2015). Godsterminalen forventes videre utredet på overordnet nivå med tanke på en mindre godsterminal etablert sammen med et tre kilometer langt sidespor fra Vestby stasjon (aktuelt tidligst om ca. 10 år), samt senere muligheter til en større utvidelse lenger syd (Rustad). Konsekvensutredningen nå tar for seg lokalisering av en godsterminal på ca 60 daa på nordsiden av ASKO. Hvis det ved senere utredninger i tilknytning til Nasjonal transportplan viser seg at en terminalløsning lenger syd på ASKO s areal er mer hensiktsmessig, har ASKO-ledelsen i møte med kommunen i september 2013, klargjort at de kan stille sine arealer syd for ASKO til rådighet for godsterminal mot at det utredete terminalområdet på nordsiden åpnes for videre utbygging for ASKO (makeskifte). Til d) Kolåsområdet til framtidig boligområde: I tidligere kommuneplan lå Kolåsområdet med et jomfruelig byggeområde på vestsiden mot golfbanen inne som nytt byggeområde. Det jomfruelige området på vestsiden var begrunnet i at Kolåsveien skal separeres med gang og sykkelvei/fortau og at avkjørslene så langt som mulig saneres. Dette forutsetter ny adkomstvei på vestsiden som blir ny adkomst for en rekke eksisterende boliger. Ny adkomstvei synes ikke realistisk å finansiere uten at det legges en del boliger i bakkant langs åsryggen, som også er et fint boligområde. Reguleringsplanen ble som kjent oppstartet med denne planforutsetning, men planarbeidet ble politisk stoppet fordi KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 5

6 konsekvensen den gang kunne bli for høy befolkningsvekst i Sonsområdet, ikke minst med hensyn til skolekapasitet i barneskolen i Son. Kommunestyrets vedtak nå begrenser seg til at fritidsområdet på Kolås tilbakeføres til boligformål, mens de premisser vedtaket bygger på herunder kommunestyrets vedtak i tilknytning til kommunedelplan Son og administrasjonens beskrivelse av forutsetninger i saksframlegget til planprogrammet nå forutsetter at det skal tas med jomfruelig område vest for Kolåsveien i konsekvensutredningen. Rådmannen har på ovennevnte grunnlag tolket kommunestyrets vedtak til å omfatte eksisterende byggeområde samt i tillegg et mindre jomfruelig område på vestsiden av Kolåsveien, stort nok til å kunne finansiere ny adkomstvei for nye og eksisterende eneboliger/hytter. Til h) Holløkken 50 daa til boligformål: Holløkkens (grunneierens sønn) innspill til planprogrammet var langt større og administrasjonen har bedt om at innspillet justeres til 50 daa som vedtatt av kommunestyret. Det justerte innspillet ligger i eiendommens nedre del mot Osloveien og legges til grunn i konsekvensutredningen. Innspillet kommer ikke fra grunneier som er Randi Holløkken, men fra hennes sønn. Til j) br. Mollatt, 90 daa til boliger I Hølen: Didrik Tosterud ved Per Hoel/adv Thomas Nortvedt har skriftlig meddelt at Moldvika nå legges ut for utbygging med i overkant av 50 boliger. Det drøftes nå en gjennomføringsavtale som sikrer at utbyggingen skjer i samsvar med kommunens retningslinjer. Dette medfører at det ikke blir noen reduksjon i planlagt boligbygging i Hølen. Rådmannen tolker kommunestyrets vedtak dit hen at det derved ikke er aktuelt å dra med seg Br. Mollats innspill videre i planprosessen. Området blir derfor ikke konsekvensutredet. Til k), Stor-Oslo Prosjekt med del av Grimsrud/Ulfski på nordsiden av Sonsveien til næring: Rådmannen har tolket kommunestyrets vedtak om ikke å berøre dyrket mark bokstavelig. Konsekvensutredningen omfatter derfor 270 daa skog og deponiområde til næring, noe som gir byggeområdet en dårligere arrondering enn hvis noen snipper med dyrket mark over ryggen i øst hadde blitt med. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 6

7 3 KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE Kartoversikt over områder som er konsekvensutredet KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 7

8 3.1 Nytt hytteområde. Knut Einar Strand. Del av gnr. 64/1 Stjernåsen Formål og innhold: Planstatus: LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Ønske om utvikling av ca 35 hytteenheter i form av selvstendige tomter og utleiehytter på ca 30 daa inneklemt skogsmark mellom KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 8

9 Lundeveien/Hulvikveien og eksisterende hytteområde. Eier ser på prosjektet som et næringsprosjekt hvor inntekter kanaliseres tilbake til bygningsmessig istandsetting av det bevaringsverdige gårdstunet. Forutsetter at fellesanlegg for vann/avløp, om mulig også knyttet opp mot fellesløsninger for eksisterende hytteområde og Lunde feriekoloni. Tilliggende område på ca 4,5 daa langs Hulvikveien tilrettelegges for parsellhager. Søker forutsetter reguleringsprosess. Kommunestyret har i vedtatt planprogram lagt vekt på at området skal ha strenge restriksjoner som hytteområde. Dagens situasjon: Områdene består av avskoget barskog av middels og lav bonitet som anses lite drivverdig som skog på grunn av nærhet til hytter med skogskader som følge. Hytteeiere i naboskapet ønsker at skogen holdes nede og ser positivt på nye hytter og felles VA-anlegg. Også Lunde feriekoloni ønsker VA-samarbeid. TEMA Biologisk Arealet langs Lundeveien berører viktig Berøringen er helt marginal og mangfold og yngleområde for spurvefugl som i yngleområdet på nordsiden er meget naturverdier hovedsak ligger i lauvskogen på nordsiden stort. av Lundeveien. Kulturlandskap/ estetikk Jord og skogressurser Tallfestet verdi: 1 Avskoget, lett skrånende område hvor vestre del er lite eksponert mot sjøen, mens østre delområde ligger østvendt mot dyrket mark og eksisterende hytter. Nærmeste avstand til strandlinjen er 130 meter. Nordre delområde er i dag en buffersone motdyrket mark i nord. Tallfestet verdi: 1 Skogsmark av middels og lav bonitet. Tallfestet verdi: 0 Utbygging reduserer/fjerner buffersone mellom eksisterende hyttebebyggelse og dyrket mark i nord og i øst. Lite egnet for skogproduksjon på grunn av størrelse og inneklemthet. Tallfeste konsekvens: 0 Etablere parkskogbelte mot Lundeveien i nord og Hulvikveien i øst. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 9

10 TEMA Kulturminnevern Ingen kjente kulturminner eller Gårdstunet er ikke direkte berørt av og kulturmiljø kulturmiljøer bortsett fra gårdstunet på prosjektet. Kjære som er ansett bevaringsverdig; fire bygninger er SEFRAK-registrert. Friluftsliv og rekreasjon Tettstedsutvikling Universell utforming Tallfestet verdi: 0 LNF med friluftsinteresser i kommuneplanen. Benyttes som nærfrilufstområde for hyttefeltet. Lundeveien er turvei og Hulvikveien er turvei og kyststi. Stjernåsen er ikke under helårspress. Området ligger ikke naturlig til rette for tettstedsutvikling. Tallfestet verdi 0 Lett skrånende terreng. Tallfestet konsekvens: 0 Utbygging virker privatiserende og begrenser dagens utmarksrettigheter for allmennheten. Opplevelsesverdi langs turveier/kyststi svekkes. Stjernåsen vel er positive til prosjektet. Tallfestet konsekvens: -2 Utbygging gir ikke økt helårspress på kort sikt hvis det iverksettes tiltak som sikrer fritidsbruk. På lengre sikt påregnes alle hytteområder i Vestby å gå over til helårsboliger. Hyttebygging nå vil vanskeliggjøre langsiktig planlegging til helårsbebyggelse. Nye hytter med høy standard antas også å medvirke til økt helårspress. Forbud for nye hytteområder i Vestby siden 1990 med ovennevnte begrunnelse. Tallfestet konsekvens: -2 Utbygging kan tilpasses karv til universell utforming. Tallfestet konsekvens: 2 Krav om rehabilitering av gårdstunet (låven) i tilknytning til gjennomføring av prosjektet. Også forutsatt fra forslagsstiller. Justert konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 10

11 TEMA Helse Dagens arealsituasjon som friluftsområde Økt fritid i egen eller leiet hytte gir er helsebringende for dagens brukere, men positiv helseeffekt. stor skog skaper irritasjon og misnøye. Barn og unge ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Behov for ny infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Tallfestet verdi: 1 Barn- og unge i hytteområdet bruker skogen til rekreasjon, hyttebygging i trær, lek m.m. Området ligger på god byggegrunn i lett skrånende terreng uten fare for ras, flom skader ved fall eller andre uheldige hendelser. Ingen eksplosjonsfare ved nærliggende aktivitet/transport. Sommertrafikken på Hulvikveien er betydelig. Tallfestet verdi: -1 Området har i dag ingen felles infrastruktur unntatt Hulvikveien som er kommunal. Alle avløpsanlegg er separate men det er felles sommervannforsyning. Tallfestet verdi: -1 Dagens bruk til skogproduksjon er næringsmessig marginal. Tallfestet verdi: 0 Tallfestet konsekvens: 1 Utbygging fjerner barn og unges mulighet for rekreasjon i nærområdet. Tallfestet konsekvens: -2 Ingen kjente. Tallfestet konsekvens: 2 Økt trafikk på Hulvikveien sammen med økt antall avkjørsler vil representere en økt sikkerhetsrisiko. Nytt byggeområde forutsetter modernisering av eksisterende avløpsanlegg i området som en del av ny samlet løsning. Samlet løsning er uansett under forberedelse. Tallfestet konsekvens: 0 Utbygging gir sysselsetting i anleggsperioden og senere driftsinntekter ved utleie, samt sysselsetting ved rehabilitering av gårdstun. Tallfestet konsekvens: 1 Barn og unges interesser kan bedres ved etablering av aktivitetsområder i byggeområdet. Justert konsekvens: -1 Hastighetsdempende tiltak og få avkjørsler vil gi bra trafikksikkerhet. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 11

12 TEMA Økonomiske Kommunen har ingen inntekter eller Utbygging medfører skatteinntekter konsekvenser for utgifter knyttet til dagens arealbruk. knyttet til sysselsetting i utbyggingsfasen og senere hytteutleie og kommunen Tallfestet verdi: 0 formuesskatt. Kommunale tjenester belastes. Forholdet til overordnet planverk/ retningslinjer Området ligger innenfor virkeområdet for RPR-Oslofjorden med en avstand på meter fra strandlinjen. Liten eksponering mot sjøen. Tallfestet verdi: -1 Tallfestet konsekvens: 1 Utbygging har begrenset negativ betydning i forhold til strandsoneretningslinjene og er både positivt og negativt i forhold til folkehelseperspektivet. SAMLET VURDERING Området utgjør i dag en buffer og et nærfriluftsområde mellom eksisterende hytteområde og omkringliggende dyrket mark, men er for øvrig av liten verdi ved dagens arealbruk. Utbygging til fritidsbebyggelse/utleiehytter har små negative konsekvenser på kort sikt. Administrasjonen påpeker at nye avløpsløsninger uansett er under forberedelse og kan ellers ikke se at spørsmålet om utbygging bør koples til private interesser om utbedring av bygningsmassen. På lengre sikt vil helårspresset også nå Stjernåsen og hyttebygging nå vil vanskeliggjøre planlegging og gjennomføring til boligformål på lengre sikt. Av hensyn til de langsiktige konsekvensene bør området fortsatt ligge som LNF i kommuneplanens arealdel. Av denne grunn har Vestby kommune siden 1990 hatt forbud mot nye hytteområder. Å bryte ned dette prinsippet nå, vil kunne medføre at det åpnes for nye hytteområder i kommunen. Prosjektet anbefales ikke tatt med i kommuneplanens arealdel. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 12

13 3.2 Nytt boligområde. Ann-Cathrin Torp, Del av gnr. 134/1, Labo nordre KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 13

14 Formål og innhold NF uten særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Arealet ønskes utbygget med inntil 13 boliger som en naturlig forlengelse av Deør skog feltet. Utbyggingen er tenkt å finansiere videreutviklingen av gården som et kunst- og kultursted i Son. Fjøset er restaurert og låven benyttes til private arrangementer. Dagens situasjon Labo nordre, gnr. 134/1. Området på ca. 15 daa inngår som del av gårdsskogen som har et totalt skogareal på ca 100 daa. Området ligger vestvendt til nordvestvendt i skrånende terreng; til dels bratt i sydvestre del (1:3). Hovedsaklig grunnlendt eller tynt jorddekke. TEMA Biologisk mangfold og naturverdier Kulturlandskap/ estetikk Jord og skogressurser Kulturminnevern og kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente naturverdier unntatt observasjon av ask; nær truet. Tallfestet verdi: 1 Skogskråningen grenser mot åpent og fint kulturlandskap med småskala jordbruksareal oppbrudt av mange randsoner og åkerholmer; fredet som bosettings- og aktivitetsområde tilbake til vikingtiden. Hovedsakelig barskog av middels bonitet, delvis avskoget. Noe lauvskog i østre del. Tallfestet verdi: 1 Ingen kulturminner registrert, men et større fredet kulturminneområde nedenfor på Labo berøres visuelt. Ingen kjente friluftsverdier. Tallfestet verdi: 0 Ask er ikke nær truet i Oslofjordområdet. Utbygging av to eneboligrekker langt ned i skråningen mot jordbrukslandskapet, svekker verdien av det viktige kulturlandskapet nedenfor byggeområdet. Tallfestet konsekvens: -3 Arealtapet har liten driftsmessig betydning da gården uansett ikke gir betydelig næringsinntekt og årlig skoginntekt på arealet er ubetydelig. Ingen direkte, men kulturminneområdet på Labo berøres visuelt. Ingen konsekvenser. Tallfestet konsekvens: 0 Askeforekomsten ligger nede i lia og kan bevares. Justert konsekvens: 0 Tilbaketrekking av byggeområdet 15 meter samt hogstrestriksjoner og skjøtselskrav i skogbeltet ned mot kulturlandskapet sikrer ivaretakelsen av dette på et akseptabelt vis. Justert konsekvens: -1 Tilbaketrekking 15 meter av byggeområdet og skogbevaring/skjøtsel. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 14

15 TEMA Tettstedsutvikling Universell utforming Helse Barn og unge ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Inngår som en av flere naturlige tettstedsutvidelser av Deør skog/son tettsted, men det er uklarhet om omkjøringsvei og større utbygging nord/øst for Deør skog på lengre sikt. Østre del er slakt skrånende og vestre del er betydelig brattere. Tallfestet verdi: -1 Skogen har positiv opplevelsesverdi for nærmiljøet. Tallfestet verdi: 1 Arealet benyttes ikke av barn og unge. Tallfestet verdi: 0 Ingen eksplosjonsfare ved nærliggende aktivitet/transport. Grunnlendt/fast jorddekke uten fare for ras, eller flom. Ufarlig terreng. Tilgjengelig brann- og redningsberedskap via MIB. Gangveiadkomst via separat gang- /sykkelvei på Deør skog til Son og Sonsveien holdeplass. Da arealutviklingen med mulige byggeområder på nord-/østsiden av Deør skog er uklar på lengre sikt LNF m/særskilte friluftsinteresser eller større utbygging med omkjøringsvei kan isolert utbygging av mindre områder nå være svært uheldig ved at de ikke sees i en helhetlig sammenheng. Tallfestet konsekvens: -2 Østre del kan lett tilfredsstille krav til universell utforming. Vanskeligere i vest. Solvendt beliggenhet med gunstig lokalklima og nærhet til friluftsområder for tiltaket. Tallfestet konsekvens: 2 Ingen. Tallfestet konsekvens: 0 Ingen. Tallfestet konsekvens: 2 Utbygging gir trafikksikre løsninger Tallfestet konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 15

16 TEMA Behov for ny infrastruktur Kjøreadkomst via Strømbråtenveien som har en trafikkbelastning på ca 500 biler pr døgn fra boliger og barnehage (utenom Klosterveien). Boliggate med avkjørsler, humper og 30 km/time i hastighetsbegrensing. Deler av Strømbråtenveien har ikke kommunal standard. Selvfall til kommunalt ledningsanlegg like ved. Barnehage, barneskole, ungdomsskole, stadion, svømmehall innenfor 1,5 km. Buss innefor 500 meter. Selv etter utbygging nå i 2014, vil ungdomsskolen ha begrenset kapasitet, når også planlagt utbygging i Hølen, Store Brevik og Kolås skal dekkes. Skolesprekk medfører store nye investeringer. For øvrig ingen eksterne investeringsbehov utenom oppgradering av den del av Strømbråtenveien som ikke er i kommunal standard. Dette kravet er lovfestet (plan og bygningsloven). Næringsliv og sysselsetting Økonomiske konsekvenser for kommunen Forholdet til overordnet planverk/ retningslinjer Tallfestet verdi: 3 Dagens bruk til skogsdrift er næringsmessig ubetydelig. Talfestet verdi: 0 Dagens bruk til skogsdrift er ubetydelig kommunaløkonomisk. Tallfestet verdi: 0 Innenfor virkeområdet til RPR-Oslofjorden; 800 meter fra strandsonen og uten synlig sjøkontakt. Lokalisering i samsvar med nasjonale planretningslinjer. Tallfestet konsekvens: -2 Ingen vesentlig konsekvens ut over sysselsetting i byggefasen. Tallfestet konsekvens: 0 Mulig sprekk på ungdomsskolen medfører store kommunale investeringer. Får ingen vesentlig konsekvens ut over sysselsetting i byggefasen og økte kostnader til drift og vedlikehold av veier og VA-anlegg Tallfestet konsekvens: -2 Ingen konsekvenser. Tallfestet konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 16

17 SAMLET VURDERING Området har i dag liten bruksverdi uten registrerte naturverdier av betydning, men utgjør en buffer mot viktig kultulandskap/kulturminneområde på Labo. Utbygging vil ha liten negativ konsekvens hvis byggeområdet trekke ca 15 meter tilbake og skogskråningen nedenfor sikres ved hogstrestriksjoner og skjøtselstiltak. På disse vilkår er området et attraktivt boligområde med lett og trafikksikker tilgang til infrastruktur og kollektivtrafikk (buss og jernbane) i samsvar med overordnede planretningslinjer. Administrasjonen påpeker at boliglokalisering ikke bør kobles sammen med private ønsker om utbedring av bygningsmasse på gården. Selv om området begrenses til 13 boliger, er det fare for skolesprekk på ungdomsskolen hvis nye boligområder inntas i tillegg til Kolås og planlagt boligbygging i Hølen og på Store Brevik. Da det er stor uklarhet om utbygging/omkjøringsvei nord/øst for Deør skog på lengre sikt (etter planperioden), bør en slik mindre utbygging avvente en helhetlig klargjøring av den langsiktige arealbruken i området. Området anbefales ikke inntatt i kommuneplanens arealdel i denne omgang, men vurderes som ledd i en mulig helhetlig utbygging ved senere kommuneplanrullering. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 17

18 3.3 Nytt næringsområde. Stor-Oslo Prosjekt AS for Grunneiernes tomteselskap (GTS), del av gnr. 136/1, 139/1, 139/5 Grimsrud/Vestre Ulfski KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 18

19 Formål og innhold Området er avsatt til LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan og er uregulert. Arealet på 270 daa er redusert i forhold til grunneiernes innspill da kommunestyrevedtaket forutsetter at dyrket mark ikke skal berøres. Grunneierne ønsker området utviklet til næringsformål med vekt på kontorarbeidsplasser, plasskrevende handel og tilhørende lager/logistikk. Det henvises til at arealet også ble spilt inn i tilknytning til kommunedelplan Son. Innspillet er begrunnet i områdets strategiske beliggenhet mot E-6 og jernbane samtidig som det ligger høyt og skjermet og derfor bør være godt i samsvar med overordnete retningslinjer for lokalisering av et slikt byggeområde. Videre at det vil gi mange arbeidsplasser med redusert pendling som følge samt styrke kollektivgrunnlaget og tilknytningen mellom Sonsveien holdeplass og Son for øvrig. 1.2 Dagens situasjon Området er i dag gårdsskog for gårdene Grimsrud (70 daa hvorav 25 daa er et deponiområde) og Ulfski (200 daa hvorav 15 daa er et deponiområde). Deponiområdet har vært pålagt oppryddet etter at midlertidig tillatelse til steinknusing i tilknytning til E-6 anlegget gikk ut. Fra Sonsveien og nordover gjennom området og Stavengåsen lenger nord går det en driftsvei som også er hyppig benyttet som turvei. Øst-vest gjennom den sentrale del av området går det 380 kv høyspentledning. 1.3 TEMA Biologisk mangfold og naturverdier Kulturlandskap/ estetikk Ingen kjente Landskapet på nordsiden av Sonsveien mellom Liabråten og E-6 er et fint og jomfruelig kulturlandskap med til dels småskala jordbruksareal, åkerholmer, varierte randsoner, terrengskiftninger og blandet barskog/lauvskog i bakgrunnen. Ingen kjente Næringsbygg er kraftige i utstrekning og høyde og bebyggelsen i den søndre halvdel vil bli svært synlig og radikalt redusere verdien av kulturlandskapet på vestsiden mot Liabråten. Tallfestet konsekvens: -2 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER Parkbelte på 50 meter mot dyrket mark, med beplantnings- og skjøtselskrav, vil redusere de negative konsekvensene i noen grad. Justert konsekvens:-1 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 19

20 TEMA Jord og skogressurser Kulturminnevern og kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Tettstedsutvikling Arealet på 270 daa fordeler seg på 130 daa på høy bonitet (jorddekket), 80 daa på middels bonitet (jorddekket) og 20 daa på lav bonitet (grunnlendt); alt barskog. De resterende 40 daa (ulovlig deponiområdet) er uproduktive. 15 daa er belagt med høyspentlinje med skogrestriksjoner. Tallfestet verdi: 1 Et historisk veifar fra før 1650 går fra Liabråten, gjennom områdets nordre del og videre østover til Ulfski og den Fredrikhaldske Kongevei (brutt av E- 6/jernbane). Et automatisk fredet gravfelt ligger på toppen øst for deponiområdet (kote 66). Tallfestet verdi: 1 Området benyttes til turbruk, særlig langs driftsveien nordover. Tilgrensende områder mellom Deør skog og Stavengåsen med turstier/gamle veifar er langt viktigere. Utbygging skjer i jomfruelig område langt unna eksisterende tettstedsdannelser. Tallfestet verdi: -2 Utbygging berører et skogareal med høy andel høyproduktiv skog, men ikke dyrket mark. Utbygging bryter det sammenhengende historiske veifaret og påvirker gravfeltet visuelt, hvis det bygges nær opptil. Området tapes som turområde, med det er store turområder av betydelig bedre kvalitet, mellom Stavengåsen/Hølen og Deør skog. Utbygging vil være første skritt i retning av urbanisering og ny tetstedsutvikling rundt Sonsveikrysset og Sonsveien holdeplass. Vil føre til økt utbyggingspress på sårbare arealer på begge sider av E-6, med ny tettstedsutvikling som følge. Tallfestet konsekvens: -3 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER Det historiske veifaret kan sikres som parkbelte og åsen med gravfelt kan sikres tilsvarende. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 20

21 TEMA Universell Området er flatt til småkupert, men noe Godt egnet for å tilfredsstille krav til utforming bratt adkomst inn fra Sonsveien universell utforming bortsett fra noe bratt (rundkjøringen) adkomst. Tallfestet verdi: 1 Tallfestet konsekvens: 1 Helse Ingen kjente Ingen kjente Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Behov for ny infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Geoteknisk stabilt med grunnlendt mark og faste løsavsetninger. E- 6/jernbane like ved transporterer eksplosjonsfarlige stoffer. Sikret med gjerde mot E-6. Ligger med direkte tilknytning mot eksisterende 3-armet rundkjøring på Sonsveien og sammenhengende gang- /sykkelvei Tallfestet verdi: 3 Ligger direkte til mot hovedveinett / E- 6 og offentlige hovedanlegg for vannog avløp. Tallfestet verdi: 3 Dagens bruk er av liten betydning. Tallfestet verdi: 1 Området er ikke utsatt for ras eller ulykker på grunn av aktivitet eller transport i nærheten. Ikke flomutsatt. Med næringsområdet ferdigplanert vil dette ligge meter høyere. Tallfestet konsekvens: 2 Trafikksikker adkomst til rundkjøring med god trafikksikkerhet og god kapasitet. Tallfestet konsekvens: 3 Svært gunstig beliggenhet i forhold til offentlig infrastruktur med god kapasitet. Tallfestet konsekvens: 3 Positivt for Sons næringsliv; 500 arbeidsplasser.. Arbeidsplasskonsentrasjon kan gi svekket effekt for satsingen på Vestby næringspark og kan svekke grunnlaget for etablering av godsterminal med negative næringskonsekvenser som følge. Tallfestet konsekvens: 0 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 21

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 24. mars 2014 INNH0LDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon... 4 2 Planforutsetninger, regionalt

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Kommuneplan for Nannestad 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk... 3 1. Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer