Konsekvensutredning kommuneplan Vestby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026"

Transkript

1 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby mars 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING METODE Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill Dagens situasjon og områdeverdi Vurdering og påvirkning av konsekvenser Omfanget av konsekvensutredningen KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE Nytt hytteområde. Knut Einar Strand. Del av gnr. 64/1 Stjernåsen Nytt boligområde. Ann-Cathrin Torp, Del av gnr. 134/1, Labo nordre Nytt næringsområde. Stor-Oslo Prosjekt AS for Grunneiernes tomteselskap (GTS), del av gnr. 136/1, 139/1, 139/5 Grimsrud/Vestre Ulfski Nytt boligområde. Bengt Henriksen, Gnr. 9/10, Grøstaddalen Nytt boligområde. Holløkken, Gnr. 131/1, Nordre Røed Transformering av hytter til bolig på Kolås med noe nytt areal på vestsiden (K-vedtak) Kommunestyrets vedtak om utvidelse av næringsareal øst for Sletta; 110 daa Kommunestyrets vedtak om godsterminal på Deli skog KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 2

3 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok planstrategi og planprogram der det ble besluttet at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres for perioden Dette i henhold til plan- og bygningslovens krav om at behovet for planmessige justeringer i overordnede planer tas opp til vurdering en gang hver valgperiode. Behovet for en gjennomgang av kommuneplanen henger sammen med en sterk befolkningsutvikling og også en sterk næringsvekst. Vestby hadde den høyeste sysselsettingsveksten i denne regionen på 32 % i perioden , det vil si fra 4677 ansatte til Gjennomsnittet for Oslo og Akershus i samme periode var på 12 % (kilde: Akershus fylkeskommune og SSB). Planprogrammet fastsetter rammene for den videre planprosessen, herunder hvilke utredninger som skal gjennomføres som grunnlag for utarbeiding av planen. Kommunen har en boligreserve på ca nye boliger og ledige næringsarealer. Det er derfor ikke behov for å legge ut nye områder, men enkelte prosjekter har kommunestyret likevel i vedtatt å konsekvensutrede i planprogrammet. Kommunen har selv utarbeidet konsekvensutredningen i samarbeid med faggruppen for kommuneplanarbeidet som består av medlemmer fra rådmannens stab, kommunens planavdeling, kommunalteknisk avdeling og Landbrukskontoret i Follo. 2 METODE Konsekvensutredningene baserer seg på tilgjengelig, databasert informasjon, kommunale dokumenter og befaringer av aktuelle områder samt tilleggsinformasjon og vurderinger fra interne og eksterne fagmiljøer. De temaer som utredes er knyttet til de utfordringer som er beskrevet i planprogrammet og gjelder spesielt LNF-områder som søkes omdisponert til bolig, næring eller hytteområder. Det vil også legges vekt på temaer knyttet til overordnede nasjonale og regionale bestemmelser, regningslinjer, planer etc. 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill Nedenstående skjema viser strukturen i vurderingene av de aktuelle temaene som behandles i utredningsskjemaene. Skisse til utredningsskjema Formål og innhold Dagens situasjon TEMA FORESLÅTT NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE KONSEKVENSER VED NY FORUTSET- NINGER Tema 1..n Beskrivelse + Beskrivelse + tallfestet Beskrivelse med ev. tallfestet verdi konsekvens Justert konsekvens SAMLET VURDERING Oppsummering/vurdering av hovedpunktene for det enkelte området, og eventuelt anbefaling av avbøtende tiltak (type arealformål, hensynssoner, bestemmelser og/eller retningslinjer). Konsekvensene summeres ikke, da dette gir lite mening blant annet da viktigheten av de enkelte kategorier kan variere. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 3

4 2.2 Dagens situasjon og områdeverdi Beskrivelse av dagens situasjon for det aktuelle området og for eventuelle tilgrensende områder som vil kunne berøres av aktivitet som følge av ny arealbruk: o Gjeldende planstatus o Dagens bruk / brukerinteresser o Kartlagte verdier (jf. utredningsskjemaet under). o Uregistrerte verdier bør beskrives der dette er relevant, eksempelvis hensyn til landskapsverdi og estetikk. I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en skjønnsmessig fastsetting av de eksisterende verdiene ut fra følgende skala: Positiv Negativ Liten verdi 1-1 Middels verdi 2-2 Stor verdi 3-3 Verdi 0 brukes der områdets nåværende bruk er nøytral. 2.3 Vurdering og påvirkning av konsekvenser Konsekvenser ved det enkelte utbyggingsformålet vurderes i forhold til de ulike utredningstemaene som angis i tabellen under. Konsekvensen beskrives ut fra hvilken påvirkning (eks. trafikkmengde) den nye arealbruken vurderes å ville få for dagens bruk (eks. skolevei) og eksisterende verdier (eks. kulturminner). Eventuelle konflikter med overordnede føringer for planarbeidet beskrives. I tillegg til tekstbeskrivelsen foretas en skjønnsmessig fastsetting av de eksisterende verdiene ut fra følgende skala: Positiv Negativ Små konsekvenser 1-1 Middels konsekvenser 2-2 Store konsekvenser = Ingen konsekvens 2.4 Omfanget av konsekvensutredningen Konsekvensutredningen skal omfatte nye utbyggingstiltak som framgår av kommunestyrets vedtak til planprogrammet, k. sak 28/13 i møte : Planstrategi og planprogram for kommuneplan , datert fastsettes i samsvar med plan og bygningslovens 4-1 med følgende presiseringer: 1. Planstrategi og planprogram vedtas med satsingsområdene: a) Næringsformål for godsterminal nord for Asko (50 60 daa) b) Utvidelse av næringsareal på Sletta øst for Kiwi c) Aktuelle formålsendringer i henhold til Kommunedelplan Vestby Nord tas inn KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 4

5 d) Fritidsområde på Kolås tilbakeføres som framtidig boligområde e) Formålskorrigering av enkelte mindre tomter der nåværende arealformål ikke samsvarer med godkjent bruk/regulering (i det vesentlige enkelte boligtomter) f) Ann-Cathrin Torp del av 130/1 bolig. g) Bengt Henriksen bolig. h) Holløkken del av 131/1-138/1 50 daa bolig. i) Knut Einar Strand Del av 64/1 Stjernåsen strenge restriksjoner som hytteområde (2). j) Br. Mollatt 143/5, inntil ca 90 da bolig forutsatt at eksisterende boligreserver i Hølen reduseres tilsvarende (32). k) Stor-Oslo eiendom del av 136/1, 137/2, 139/1 og 139/5 uten å berøre dyrket mark (15). Nye områder konsekvensutredes og fremmes som arealendringer i kommuneplanen. 2. Planstrategi og planprogram justeres i nødvendig grad i forhold til de bemerkninger/rettelser som er beskrevet i saksframlegget. Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør enkelte presiseringer fra administrasjonens side til de enkelte utredningspunkter og konsekvensutredningen gjennomføres med nedenstående presiseringer og forutsetninger innebygget. Til a), næringsformål for godsterminal: Samarbeidsalliansen Osloregionen har vedtatt en felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen i april Denne strategien konkluderer med at Follo/østfold er spesielt egnet som et østlig godsknutepunkt i tillegg til ett i Vestfold og ett ved Gardermoen. Hensikten er å få mer gods over fra vei til bane i samsvar med nasjonale føringer. Godsstrategien er et innspill til Nasjonal transportplan Som en oppfølging av denne strategien har et samarbeidsprosjekt mellom næringsselskapene i Vestby og Moss og Moss havn KF utarbeidet en egen rapport Vestby godsterminal og innlandshavn. Denne konkluderer med at et første utbyggingstrinn enten kan være området på nordsiden av ASKO (LNF i dag) eller på sydsiden hvor ASKO og kommunen er eiere. Her er det planert og det kan videre planeres opp mot 60 daa. Kommunen har gjenkjøpsrett for sidesporsområde hvis sidespor til godsterminal blir aktuelt (retten utgår i 2015). Godsterminalen forventes videre utredet på overordnet nivå med tanke på en mindre godsterminal etablert sammen med et tre kilometer langt sidespor fra Vestby stasjon (aktuelt tidligst om ca. 10 år), samt senere muligheter til en større utvidelse lenger syd (Rustad). Konsekvensutredningen nå tar for seg lokalisering av en godsterminal på ca 60 daa på nordsiden av ASKO. Hvis det ved senere utredninger i tilknytning til Nasjonal transportplan viser seg at en terminalløsning lenger syd på ASKO s areal er mer hensiktsmessig, har ASKO-ledelsen i møte med kommunen i september 2013, klargjort at de kan stille sine arealer syd for ASKO til rådighet for godsterminal mot at det utredete terminalområdet på nordsiden åpnes for videre utbygging for ASKO (makeskifte). Til d) Kolåsområdet til framtidig boligområde: I tidligere kommuneplan lå Kolåsområdet med et jomfruelig byggeområde på vestsiden mot golfbanen inne som nytt byggeområde. Det jomfruelige området på vestsiden var begrunnet i at Kolåsveien skal separeres med gang og sykkelvei/fortau og at avkjørslene så langt som mulig saneres. Dette forutsetter ny adkomstvei på vestsiden som blir ny adkomst for en rekke eksisterende boliger. Ny adkomstvei synes ikke realistisk å finansiere uten at det legges en del boliger i bakkant langs åsryggen, som også er et fint boligområde. Reguleringsplanen ble som kjent oppstartet med denne planforutsetning, men planarbeidet ble politisk stoppet fordi KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 5

6 konsekvensen den gang kunne bli for høy befolkningsvekst i Sonsområdet, ikke minst med hensyn til skolekapasitet i barneskolen i Son. Kommunestyrets vedtak nå begrenser seg til at fritidsområdet på Kolås tilbakeføres til boligformål, mens de premisser vedtaket bygger på herunder kommunestyrets vedtak i tilknytning til kommunedelplan Son og administrasjonens beskrivelse av forutsetninger i saksframlegget til planprogrammet nå forutsetter at det skal tas med jomfruelig område vest for Kolåsveien i konsekvensutredningen. Rådmannen har på ovennevnte grunnlag tolket kommunestyrets vedtak til å omfatte eksisterende byggeområde samt i tillegg et mindre jomfruelig område på vestsiden av Kolåsveien, stort nok til å kunne finansiere ny adkomstvei for nye og eksisterende eneboliger/hytter. Til h) Holløkken 50 daa til boligformål: Holløkkens (grunneierens sønn) innspill til planprogrammet var langt større og administrasjonen har bedt om at innspillet justeres til 50 daa som vedtatt av kommunestyret. Det justerte innspillet ligger i eiendommens nedre del mot Osloveien og legges til grunn i konsekvensutredningen. Innspillet kommer ikke fra grunneier som er Randi Holløkken, men fra hennes sønn. Til j) br. Mollatt, 90 daa til boliger I Hølen: Didrik Tosterud ved Per Hoel/adv Thomas Nortvedt har skriftlig meddelt at Moldvika nå legges ut for utbygging med i overkant av 50 boliger. Det drøftes nå en gjennomføringsavtale som sikrer at utbyggingen skjer i samsvar med kommunens retningslinjer. Dette medfører at det ikke blir noen reduksjon i planlagt boligbygging i Hølen. Rådmannen tolker kommunestyrets vedtak dit hen at det derved ikke er aktuelt å dra med seg Br. Mollats innspill videre i planprosessen. Området blir derfor ikke konsekvensutredet. Til k), Stor-Oslo Prosjekt med del av Grimsrud/Ulfski på nordsiden av Sonsveien til næring: Rådmannen har tolket kommunestyrets vedtak om ikke å berøre dyrket mark bokstavelig. Konsekvensutredningen omfatter derfor 270 daa skog og deponiområde til næring, noe som gir byggeområdet en dårligere arrondering enn hvis noen snipper med dyrket mark over ryggen i øst hadde blitt med. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 6

7 3 KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE Kartoversikt over områder som er konsekvensutredet KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 7

8 3.1 Nytt hytteområde. Knut Einar Strand. Del av gnr. 64/1 Stjernåsen Formål og innhold: Planstatus: LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Ønske om utvikling av ca 35 hytteenheter i form av selvstendige tomter og utleiehytter på ca 30 daa inneklemt skogsmark mellom KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 8

9 Lundeveien/Hulvikveien og eksisterende hytteområde. Eier ser på prosjektet som et næringsprosjekt hvor inntekter kanaliseres tilbake til bygningsmessig istandsetting av det bevaringsverdige gårdstunet. Forutsetter at fellesanlegg for vann/avløp, om mulig også knyttet opp mot fellesløsninger for eksisterende hytteområde og Lunde feriekoloni. Tilliggende område på ca 4,5 daa langs Hulvikveien tilrettelegges for parsellhager. Søker forutsetter reguleringsprosess. Kommunestyret har i vedtatt planprogram lagt vekt på at området skal ha strenge restriksjoner som hytteområde. Dagens situasjon: Områdene består av avskoget barskog av middels og lav bonitet som anses lite drivverdig som skog på grunn av nærhet til hytter med skogskader som følge. Hytteeiere i naboskapet ønsker at skogen holdes nede og ser positivt på nye hytter og felles VA-anlegg. Også Lunde feriekoloni ønsker VA-samarbeid. TEMA Biologisk Arealet langs Lundeveien berører viktig Berøringen er helt marginal og mangfold og yngleområde for spurvefugl som i yngleområdet på nordsiden er meget naturverdier hovedsak ligger i lauvskogen på nordsiden stort. av Lundeveien. Kulturlandskap/ estetikk Jord og skogressurser Tallfestet verdi: 1 Avskoget, lett skrånende område hvor vestre del er lite eksponert mot sjøen, mens østre delområde ligger østvendt mot dyrket mark og eksisterende hytter. Nærmeste avstand til strandlinjen er 130 meter. Nordre delområde er i dag en buffersone motdyrket mark i nord. Tallfestet verdi: 1 Skogsmark av middels og lav bonitet. Tallfestet verdi: 0 Utbygging reduserer/fjerner buffersone mellom eksisterende hyttebebyggelse og dyrket mark i nord og i øst. Lite egnet for skogproduksjon på grunn av størrelse og inneklemthet. Tallfeste konsekvens: 0 Etablere parkskogbelte mot Lundeveien i nord og Hulvikveien i øst. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 9

10 TEMA Kulturminnevern Ingen kjente kulturminner eller Gårdstunet er ikke direkte berørt av og kulturmiljø kulturmiljøer bortsett fra gårdstunet på prosjektet. Kjære som er ansett bevaringsverdig; fire bygninger er SEFRAK-registrert. Friluftsliv og rekreasjon Tettstedsutvikling Universell utforming Tallfestet verdi: 0 LNF med friluftsinteresser i kommuneplanen. Benyttes som nærfrilufstområde for hyttefeltet. Lundeveien er turvei og Hulvikveien er turvei og kyststi. Stjernåsen er ikke under helårspress. Området ligger ikke naturlig til rette for tettstedsutvikling. Tallfestet verdi 0 Lett skrånende terreng. Tallfestet konsekvens: 0 Utbygging virker privatiserende og begrenser dagens utmarksrettigheter for allmennheten. Opplevelsesverdi langs turveier/kyststi svekkes. Stjernåsen vel er positive til prosjektet. Tallfestet konsekvens: -2 Utbygging gir ikke økt helårspress på kort sikt hvis det iverksettes tiltak som sikrer fritidsbruk. På lengre sikt påregnes alle hytteområder i Vestby å gå over til helårsboliger. Hyttebygging nå vil vanskeliggjøre langsiktig planlegging til helårsbebyggelse. Nye hytter med høy standard antas også å medvirke til økt helårspress. Forbud for nye hytteområder i Vestby siden 1990 med ovennevnte begrunnelse. Tallfestet konsekvens: -2 Utbygging kan tilpasses karv til universell utforming. Tallfestet konsekvens: 2 Krav om rehabilitering av gårdstunet (låven) i tilknytning til gjennomføring av prosjektet. Også forutsatt fra forslagsstiller. Justert konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 10

11 TEMA Helse Dagens arealsituasjon som friluftsområde Økt fritid i egen eller leiet hytte gir er helsebringende for dagens brukere, men positiv helseeffekt. stor skog skaper irritasjon og misnøye. Barn og unge ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Behov for ny infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Tallfestet verdi: 1 Barn- og unge i hytteområdet bruker skogen til rekreasjon, hyttebygging i trær, lek m.m. Området ligger på god byggegrunn i lett skrånende terreng uten fare for ras, flom skader ved fall eller andre uheldige hendelser. Ingen eksplosjonsfare ved nærliggende aktivitet/transport. Sommertrafikken på Hulvikveien er betydelig. Tallfestet verdi: -1 Området har i dag ingen felles infrastruktur unntatt Hulvikveien som er kommunal. Alle avløpsanlegg er separate men det er felles sommervannforsyning. Tallfestet verdi: -1 Dagens bruk til skogproduksjon er næringsmessig marginal. Tallfestet verdi: 0 Tallfestet konsekvens: 1 Utbygging fjerner barn og unges mulighet for rekreasjon i nærområdet. Tallfestet konsekvens: -2 Ingen kjente. Tallfestet konsekvens: 2 Økt trafikk på Hulvikveien sammen med økt antall avkjørsler vil representere en økt sikkerhetsrisiko. Nytt byggeområde forutsetter modernisering av eksisterende avløpsanlegg i området som en del av ny samlet løsning. Samlet løsning er uansett under forberedelse. Tallfestet konsekvens: 0 Utbygging gir sysselsetting i anleggsperioden og senere driftsinntekter ved utleie, samt sysselsetting ved rehabilitering av gårdstun. Tallfestet konsekvens: 1 Barn og unges interesser kan bedres ved etablering av aktivitetsområder i byggeområdet. Justert konsekvens: -1 Hastighetsdempende tiltak og få avkjørsler vil gi bra trafikksikkerhet. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 11

12 TEMA Økonomiske Kommunen har ingen inntekter eller Utbygging medfører skatteinntekter konsekvenser for utgifter knyttet til dagens arealbruk. knyttet til sysselsetting i utbyggingsfasen og senere hytteutleie og kommunen Tallfestet verdi: 0 formuesskatt. Kommunale tjenester belastes. Forholdet til overordnet planverk/ retningslinjer Området ligger innenfor virkeområdet for RPR-Oslofjorden med en avstand på meter fra strandlinjen. Liten eksponering mot sjøen. Tallfestet verdi: -1 Tallfestet konsekvens: 1 Utbygging har begrenset negativ betydning i forhold til strandsoneretningslinjene og er både positivt og negativt i forhold til folkehelseperspektivet. SAMLET VURDERING Området utgjør i dag en buffer og et nærfriluftsområde mellom eksisterende hytteområde og omkringliggende dyrket mark, men er for øvrig av liten verdi ved dagens arealbruk. Utbygging til fritidsbebyggelse/utleiehytter har små negative konsekvenser på kort sikt. Administrasjonen påpeker at nye avløpsløsninger uansett er under forberedelse og kan ellers ikke se at spørsmålet om utbygging bør koples til private interesser om utbedring av bygningsmassen. På lengre sikt vil helårspresset også nå Stjernåsen og hyttebygging nå vil vanskeliggjøre planlegging og gjennomføring til boligformål på lengre sikt. Av hensyn til de langsiktige konsekvensene bør området fortsatt ligge som LNF i kommuneplanens arealdel. Av denne grunn har Vestby kommune siden 1990 hatt forbud mot nye hytteområder. Å bryte ned dette prinsippet nå, vil kunne medføre at det åpnes for nye hytteområder i kommunen. Prosjektet anbefales ikke tatt med i kommuneplanens arealdel. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 12

13 3.2 Nytt boligområde. Ann-Cathrin Torp, Del av gnr. 134/1, Labo nordre KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 13

14 Formål og innhold NF uten særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Arealet ønskes utbygget med inntil 13 boliger som en naturlig forlengelse av Deør skog feltet. Utbyggingen er tenkt å finansiere videreutviklingen av gården som et kunst- og kultursted i Son. Fjøset er restaurert og låven benyttes til private arrangementer. Dagens situasjon Labo nordre, gnr. 134/1. Området på ca. 15 daa inngår som del av gårdsskogen som har et totalt skogareal på ca 100 daa. Området ligger vestvendt til nordvestvendt i skrånende terreng; til dels bratt i sydvestre del (1:3). Hovedsaklig grunnlendt eller tynt jorddekke. TEMA Biologisk mangfold og naturverdier Kulturlandskap/ estetikk Jord og skogressurser Kulturminnevern og kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Ingen kjente naturverdier unntatt observasjon av ask; nær truet. Tallfestet verdi: 1 Skogskråningen grenser mot åpent og fint kulturlandskap med småskala jordbruksareal oppbrudt av mange randsoner og åkerholmer; fredet som bosettings- og aktivitetsområde tilbake til vikingtiden. Hovedsakelig barskog av middels bonitet, delvis avskoget. Noe lauvskog i østre del. Tallfestet verdi: 1 Ingen kulturminner registrert, men et større fredet kulturminneområde nedenfor på Labo berøres visuelt. Ingen kjente friluftsverdier. Tallfestet verdi: 0 Ask er ikke nær truet i Oslofjordområdet. Utbygging av to eneboligrekker langt ned i skråningen mot jordbrukslandskapet, svekker verdien av det viktige kulturlandskapet nedenfor byggeområdet. Tallfestet konsekvens: -3 Arealtapet har liten driftsmessig betydning da gården uansett ikke gir betydelig næringsinntekt og årlig skoginntekt på arealet er ubetydelig. Ingen direkte, men kulturminneområdet på Labo berøres visuelt. Ingen konsekvenser. Tallfestet konsekvens: 0 Askeforekomsten ligger nede i lia og kan bevares. Justert konsekvens: 0 Tilbaketrekking av byggeområdet 15 meter samt hogstrestriksjoner og skjøtselskrav i skogbeltet ned mot kulturlandskapet sikrer ivaretakelsen av dette på et akseptabelt vis. Justert konsekvens: -1 Tilbaketrekking 15 meter av byggeområdet og skogbevaring/skjøtsel. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 14

15 TEMA Tettstedsutvikling Universell utforming Helse Barn og unge ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Inngår som en av flere naturlige tettstedsutvidelser av Deør skog/son tettsted, men det er uklarhet om omkjøringsvei og større utbygging nord/øst for Deør skog på lengre sikt. Østre del er slakt skrånende og vestre del er betydelig brattere. Tallfestet verdi: -1 Skogen har positiv opplevelsesverdi for nærmiljøet. Tallfestet verdi: 1 Arealet benyttes ikke av barn og unge. Tallfestet verdi: 0 Ingen eksplosjonsfare ved nærliggende aktivitet/transport. Grunnlendt/fast jorddekke uten fare for ras, eller flom. Ufarlig terreng. Tilgjengelig brann- og redningsberedskap via MIB. Gangveiadkomst via separat gang- /sykkelvei på Deør skog til Son og Sonsveien holdeplass. Da arealutviklingen med mulige byggeområder på nord-/østsiden av Deør skog er uklar på lengre sikt LNF m/særskilte friluftsinteresser eller større utbygging med omkjøringsvei kan isolert utbygging av mindre områder nå være svært uheldig ved at de ikke sees i en helhetlig sammenheng. Tallfestet konsekvens: -2 Østre del kan lett tilfredsstille krav til universell utforming. Vanskeligere i vest. Solvendt beliggenhet med gunstig lokalklima og nærhet til friluftsområder for tiltaket. Tallfestet konsekvens: 2 Ingen. Tallfestet konsekvens: 0 Ingen. Tallfestet konsekvens: 2 Utbygging gir trafikksikre løsninger Tallfestet konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 15

16 TEMA Behov for ny infrastruktur Kjøreadkomst via Strømbråtenveien som har en trafikkbelastning på ca 500 biler pr døgn fra boliger og barnehage (utenom Klosterveien). Boliggate med avkjørsler, humper og 30 km/time i hastighetsbegrensing. Deler av Strømbråtenveien har ikke kommunal standard. Selvfall til kommunalt ledningsanlegg like ved. Barnehage, barneskole, ungdomsskole, stadion, svømmehall innenfor 1,5 km. Buss innefor 500 meter. Selv etter utbygging nå i 2014, vil ungdomsskolen ha begrenset kapasitet, når også planlagt utbygging i Hølen, Store Brevik og Kolås skal dekkes. Skolesprekk medfører store nye investeringer. For øvrig ingen eksterne investeringsbehov utenom oppgradering av den del av Strømbråtenveien som ikke er i kommunal standard. Dette kravet er lovfestet (plan og bygningsloven). Næringsliv og sysselsetting Økonomiske konsekvenser for kommunen Forholdet til overordnet planverk/ retningslinjer Tallfestet verdi: 3 Dagens bruk til skogsdrift er næringsmessig ubetydelig. Talfestet verdi: 0 Dagens bruk til skogsdrift er ubetydelig kommunaløkonomisk. Tallfestet verdi: 0 Innenfor virkeområdet til RPR-Oslofjorden; 800 meter fra strandsonen og uten synlig sjøkontakt. Lokalisering i samsvar med nasjonale planretningslinjer. Tallfestet konsekvens: -2 Ingen vesentlig konsekvens ut over sysselsetting i byggefasen. Tallfestet konsekvens: 0 Mulig sprekk på ungdomsskolen medfører store kommunale investeringer. Får ingen vesentlig konsekvens ut over sysselsetting i byggefasen og økte kostnader til drift og vedlikehold av veier og VA-anlegg Tallfestet konsekvens: -2 Ingen konsekvenser. Tallfestet konsekvens: 2 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 16

17 SAMLET VURDERING Området har i dag liten bruksverdi uten registrerte naturverdier av betydning, men utgjør en buffer mot viktig kultulandskap/kulturminneområde på Labo. Utbygging vil ha liten negativ konsekvens hvis byggeområdet trekke ca 15 meter tilbake og skogskråningen nedenfor sikres ved hogstrestriksjoner og skjøtselstiltak. På disse vilkår er området et attraktivt boligområde med lett og trafikksikker tilgang til infrastruktur og kollektivtrafikk (buss og jernbane) i samsvar med overordnede planretningslinjer. Administrasjonen påpeker at boliglokalisering ikke bør kobles sammen med private ønsker om utbedring av bygningsmasse på gården. Selv om området begrenses til 13 boliger, er det fare for skolesprekk på ungdomsskolen hvis nye boligområder inntas i tillegg til Kolås og planlagt boligbygging i Hølen og på Store Brevik. Da det er stor uklarhet om utbygging/omkjøringsvei nord/øst for Deør skog på lengre sikt (etter planperioden), bør en slik mindre utbygging avvente en helhetlig klargjøring av den langsiktige arealbruken i området. Området anbefales ikke inntatt i kommuneplanens arealdel i denne omgang, men vurderes som ledd i en mulig helhetlig utbygging ved senere kommuneplanrullering. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 17

18 3.3 Nytt næringsområde. Stor-Oslo Prosjekt AS for Grunneiernes tomteselskap (GTS), del av gnr. 136/1, 139/1, 139/5 Grimsrud/Vestre Ulfski KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 18

19 Formål og innhold Området er avsatt til LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan og er uregulert. Arealet på 270 daa er redusert i forhold til grunneiernes innspill da kommunestyrevedtaket forutsetter at dyrket mark ikke skal berøres. Grunneierne ønsker området utviklet til næringsformål med vekt på kontorarbeidsplasser, plasskrevende handel og tilhørende lager/logistikk. Det henvises til at arealet også ble spilt inn i tilknytning til kommunedelplan Son. Innspillet er begrunnet i områdets strategiske beliggenhet mot E-6 og jernbane samtidig som det ligger høyt og skjermet og derfor bør være godt i samsvar med overordnete retningslinjer for lokalisering av et slikt byggeområde. Videre at det vil gi mange arbeidsplasser med redusert pendling som følge samt styrke kollektivgrunnlaget og tilknytningen mellom Sonsveien holdeplass og Son for øvrig. 1.2 Dagens situasjon Området er i dag gårdsskog for gårdene Grimsrud (70 daa hvorav 25 daa er et deponiområde) og Ulfski (200 daa hvorav 15 daa er et deponiområde). Deponiområdet har vært pålagt oppryddet etter at midlertidig tillatelse til steinknusing i tilknytning til E-6 anlegget gikk ut. Fra Sonsveien og nordover gjennom området og Stavengåsen lenger nord går det en driftsvei som også er hyppig benyttet som turvei. Øst-vest gjennom den sentrale del av området går det 380 kv høyspentledning. 1.3 TEMA Biologisk mangfold og naturverdier Kulturlandskap/ estetikk Ingen kjente Landskapet på nordsiden av Sonsveien mellom Liabråten og E-6 er et fint og jomfruelig kulturlandskap med til dels småskala jordbruksareal, åkerholmer, varierte randsoner, terrengskiftninger og blandet barskog/lauvskog i bakgrunnen. Ingen kjente Næringsbygg er kraftige i utstrekning og høyde og bebyggelsen i den søndre halvdel vil bli svært synlig og radikalt redusere verdien av kulturlandskapet på vestsiden mot Liabråten. Tallfestet konsekvens: -2 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER Parkbelte på 50 meter mot dyrket mark, med beplantnings- og skjøtselskrav, vil redusere de negative konsekvensene i noen grad. Justert konsekvens:-1 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 19

20 TEMA Jord og skogressurser Kulturminnevern og kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Tettstedsutvikling Arealet på 270 daa fordeler seg på 130 daa på høy bonitet (jorddekket), 80 daa på middels bonitet (jorddekket) og 20 daa på lav bonitet (grunnlendt); alt barskog. De resterende 40 daa (ulovlig deponiområdet) er uproduktive. 15 daa er belagt med høyspentlinje med skogrestriksjoner. Tallfestet verdi: 1 Et historisk veifar fra før 1650 går fra Liabråten, gjennom områdets nordre del og videre østover til Ulfski og den Fredrikhaldske Kongevei (brutt av E- 6/jernbane). Et automatisk fredet gravfelt ligger på toppen øst for deponiområdet (kote 66). Tallfestet verdi: 1 Området benyttes til turbruk, særlig langs driftsveien nordover. Tilgrensende områder mellom Deør skog og Stavengåsen med turstier/gamle veifar er langt viktigere. Utbygging skjer i jomfruelig område langt unna eksisterende tettstedsdannelser. Tallfestet verdi: -2 Utbygging berører et skogareal med høy andel høyproduktiv skog, men ikke dyrket mark. Utbygging bryter det sammenhengende historiske veifaret og påvirker gravfeltet visuelt, hvis det bygges nær opptil. Området tapes som turområde, med det er store turområder av betydelig bedre kvalitet, mellom Stavengåsen/Hølen og Deør skog. Utbygging vil være første skritt i retning av urbanisering og ny tetstedsutvikling rundt Sonsveikrysset og Sonsveien holdeplass. Vil føre til økt utbyggingspress på sårbare arealer på begge sider av E-6, med ny tettstedsutvikling som følge. Tallfestet konsekvens: -3 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER Det historiske veifaret kan sikres som parkbelte og åsen med gravfelt kan sikres tilsvarende. Justert konsekvens: 0 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 20

21 TEMA Universell Området er flatt til småkupert, men noe Godt egnet for å tilfredsstille krav til utforming bratt adkomst inn fra Sonsveien universell utforming bortsett fra noe bratt (rundkjøringen) adkomst. Tallfestet verdi: 1 Tallfestet konsekvens: 1 Helse Ingen kjente Ingen kjente Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente ROS/Samfunnssikkerhet Trafikksikkerhet Behov for ny infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Geoteknisk stabilt med grunnlendt mark og faste løsavsetninger. E- 6/jernbane like ved transporterer eksplosjonsfarlige stoffer. Sikret med gjerde mot E-6. Ligger med direkte tilknytning mot eksisterende 3-armet rundkjøring på Sonsveien og sammenhengende gang- /sykkelvei Tallfestet verdi: 3 Ligger direkte til mot hovedveinett / E- 6 og offentlige hovedanlegg for vannog avløp. Tallfestet verdi: 3 Dagens bruk er av liten betydning. Tallfestet verdi: 1 Området er ikke utsatt for ras eller ulykker på grunn av aktivitet eller transport i nærheten. Ikke flomutsatt. Med næringsområdet ferdigplanert vil dette ligge meter høyere. Tallfestet konsekvens: 2 Trafikksikker adkomst til rundkjøring med god trafikksikkerhet og god kapasitet. Tallfestet konsekvens: 3 Svært gunstig beliggenhet i forhold til offentlig infrastruktur med god kapasitet. Tallfestet konsekvens: 3 Positivt for Sons næringsliv; 500 arbeidsplasser.. Arbeidsplasskonsentrasjon kan gi svekket effekt for satsingen på Vestby næringspark og kan svekke grunnlaget for etablering av godsterminal med negative næringskonsekvenser som følge. Tallfestet konsekvens: 0 PLANLEGGINGSFOR UTSETNINGER KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 21

OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE

OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE Kartoversikt over områder som er konsekvensutredet KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY 2013 2025 Side 1 NOTAT 23.4.2014 Det

Detaljer

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 24. mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 3 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR NY BARNEHAGE I SOLERUNDEN; SLUTTBEHANDLING.

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR NY BARNEHAGE I SOLERUNDEN; SLUTTBEHANDLING. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Roald Haugberg Arkiv: // 0208 Arkivsaksnr.: 10/1604 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -11/11 07.03.2011 Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II

Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II NOTAT Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II Bakgrunn Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i møte 07.10.2015 at det skulle legges til

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet.

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet. Vestby kommune Del av Asko Planbeskrivelse Detaljregulering Egengodkjent av kommunestyret 18.3.2013 Formål Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av eksisterende bevaringsområde for kulturminner

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring.

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 211-222 KONSEKVENSUTREDNING Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Ås kommune. Kommuneplan Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28

Ås kommune. Kommuneplan Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28 Ås kommune Kommuneplan 2015-2027 Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28 Tidligere vurdering Plan Kart Forslag Grunnet feil i vurderingsskjema legges det ved korrigerte vurderingsskjema.

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer