Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør"

Transkript

1 Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør Generelt Den henvises generelt til dokumentet «Nytt kontorbygg Kjølnes - leveransebeskrivelse» som utleiers leveransebeskrivelse til leietakerne. «Nytt kontorbygg Kjølnes - leveransebeskrivelse» er å anse som et minimumskrav til kvaliteter som byggherren er forpliktet til å levere til leietakerne. Dette dokumentet omtaler ønskede kvalitetshevninger og supplerende forhold ved prosjektet som samspillsentreprenøren må ta hensyn til i sitt budsjett. Enkelte elementer i dette dokumentet gjelder forhold som også er nevnt «Leveransebeskrivelse Kontorbygg Kjølnes». Der det er motstrid skal opplysningene i dette dokumentet legges til grunn. Dette er i teksten merket kursiv. Rigg og drift Det er mottatt tilbud om leie av kontorarealer i Kjølnes Ring 30 til bruk for byggeplassadministrasjon for prosjektet. Tilbudt areal er vist på vedlagte plantegning og beregnet til 195 kvm. Tilbudt leiepris er kroner 1.000,- pr kvm pr år, og driftskostnader er satt til 500 kr pr kvm pr år (rengjøring ikke inkludert). Dette gir en månedlig husleie for prosjektet på kr ,- eks. mva. Det foreligger ingen forpliktelser til å benytte seg av tilbudet. Tomteareal på baksiden av Kjølnes Ring 30 (ca 600 kvm) kan benyttes for rigg-, drift og brakkefasiliteter. Øvrige rigg- og driftfasiliteter forutsettes løst på byggeområdet. Rivning Rivning av Kjølnes Ring30 også kalt Teknologibygget inngår i prosjektet. Bygget er tradisjonelt kontorbygg i en etasje. Byggår: ca. 1989/90. Areal: BRA. Tegning av plan, snitt, fasader og takplan følger vedlagt. Bygget inneholder trafo som forutsettes sanert. Denne trafoen betjener også Kjølnes Ring 32. Omlegging av el-kabler for Kjølnes Ring 32 medtas i budsjett. Rivning utføres etter ferdigstillelse av kontorbygget. Det er ikke utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse. Grunn- og fundamenter Samspillsentreprenøren medtar alle kostnader som må dekkes av utbygger i forbindelse med eventuell sikring eller omlegging av eksisterende kabler og ledninger i grunnen som berøres av byggearbeidene. Kartskisse av kommunalt VA-nett, kabler tilhørende Skagerak Nett og privat anlegg for overvannshåndtering følger vedlagt. Det er rimelig å anta høy grunnvannsstand og bløte grunnforhold ned til dybde meter. Det forutsettes benyttet rammede betongpeler til fast grunn/fjell og stiv bunnplate med heisgrube. Det foreligger ikke opplysninger som tilsier forurensede masser på tomta. Grunnteknikk AS gjennomførte grunnundersøkelser på tomten 19. og 20.mai Geotekniske rapport med vurdering av seismiske forhold samt grave- og fundamenteringsforhold distribueres i uke 23. Bærekonstruksjon Det antas en bærekonstruksjon med stål/betong og hulldekker. Se vedlagte skisse til konstruksjonsprinsipp som viser et tenkt prinsipp for bæresystem som kan benyttes. Vurdering av hensiktsmessig bærekonstruksjon skal inngå i prosjekteringsfasen. Det skal kontrolleres og dokumenteres om bygget skal jordskjelvberegnes. Side 1

2 Yttervegg Kontorbygget skal bygges i tråd med arkitektens intensjoner. Bygget skal ha en materialitet med fasader bestående av bestandige og vedlikeholdsvennlige materialer. Det forutsettes bruk av lyse betongoverflater. Vinduer, glassfasader og dører som vist på fasadetegninger. Utvendige persienner/screenduk skal leveres på solutsatte fasader, samt der hvor dette er nødvendig for å møte klimakrav. Persienner/screenduk skal fasadevis ha automatisk styring/regulering. Solavskjerming ønskes integrert i fasadekonstruksjonen. Takoverbygg ved hovedinngangspartiet. Gulv Natursteinsflis i inngangs- og kantineområde på plan 1. Vannbåren varme i gulv i inngangs og kantineområde på plan 1. I budsjettet skal det for kontor- og møteromsarealer forutsettes Bolon-belegg, type silence eller lignende. Gulv i toaletter og garderobe skal være flislagt. Underordnede rom leveres med vinylbelegg evt. males. Himling Innvendig fri høyde himlingshøyde i kontorarealer skal generelt være minimum 2,70. Innvendige korridorareal hvor det ikke er aktuelt å plassere kontorlandskap kan det aksepteres lavere høyde etter nærmere avtale. Yttertak Tak antas bestående av isolert korrugert stålplatetak med papptekking, samt «pyramider» med vindusfelt mot nord som vist på illustrasjoner og takplan. Fast inventar Det medtas komplett kantinekjøkken for tilberedning av varm mat på plan 1 inkludert kjøle- og fryserom og serveringsdisk som vist på tegning. Minikjøkken på hver etasje i henhold til leietakers leveransebeskrivelse. Utleier/leietaker bekoster og leverer følgende innredninger og installasjoner selv både i leieareal og fellesareal: Innredning i eget leieareal og fellesareal Aktive komponenter i IT-anlegget Kaffemaskiner, drikkeautomater Løs kontorinnredning og møbler forøvrig Innredning i lager/arkiv AV-utstyr Lydforhold Lyddemping og etterklangstid skal generelt være i henhold til NS 8175 klasse C for de ulike bruksområder ref leietakers leveransebeskrivelse. Unntak fra ovenstående gjelder følgende leietakere: HiT: Tette systemvegger mellom cellekontor (uten dør) bygges med lydkrav R w db 40. Gjelder 24 stk cellekontorer. Side 2

3 PP-tjenesten Porsgrunn kommune: Alle møterom og kontorer i leiearealet bygges som rom for konfidensielle samtaler i henhold til NS8174 klasse C. Store åpne arealer, kombinert med ønsket om harde flater gir utfordringer for å oppnå tilfredsstillende akustikk i bygningen. Vurdering av tiltak i forhold til akustikk skal inngå i prosjekteringen. Trapper m.m. Betongtrapper med rekkverk som vist på planer. På utside og innside av inngangsdører skal det legges nedfelte matter/fotskraperist med børster. Ok. matter/fotskraperist med børster skal flukte med tilstøtende utebelegg/ gulv inne. Malerarbeider Komplette innvendige malerarbeider. Brann og røykspredning Fullsprinkling av alle arealer, røykventilasjon, samt avsetninger til brannskillende konstruksjoner. Utredning av nødvendige tiltak knyttet til sikkerhet ved brann vil inngå i prosjekteringen. Energikrav Bygget skal prosjekter og bygges i henhold til kriterier for Norsk passivhusstandard for yrkesbygg NS 3701:2012. Det forutsettes at inneklima angitt i leietakers leveransebeskrivelse opprettholdes. Det er ønskelig med både tekniske og bygningsmessige tiltak som bidrar til et energieffektivt bygg ved bruk av ny teknologi etc. Det kan være aktuelt med varmepumpe, bygningsintegrert ventilasjon, solfangere, solcellepanel etc. Solcelleanlegg integrert i «pyramidene» på yttertaket vurderes som særlig aktuelt. Vurderinger og utarbeidelse beslutningsunderlag for denne typen tiltak skal medtas i budsjettet. Beslutning om eventuelle tiltak gjøres basert fremlagte vurderinger og beslutningsunderlag i prosjekteringsperioden. VVS-tekniske installasjoner Bygget vil tilknyttes fjernvarme for oppvarming, mens nødvendig effekter til kjøling må løses som en del av den videre prosjekteringen. Det skal i budsjettet forutsettes bruk av runde radiatorer som MEINERTZ Finned Tubes eller lignende. Vannbåren varme i gulv i inngangs og kantineområde på plan 1. Samtale med RiV har resultert i følgende innspill: Energibrønner er sannsynligvis ikke aktuelt grunnet dybden ned til fast fjell Det legges opp til fjernvarme. Det etableres en reversibel varmepumpe som plasseres utenfor bygget i under terreng (størrelse ca. 2,2x4x5m). Luftbehov m 3 (ut og inn), som vil si et ristareal på ca. 10 m 2 ut og 10 m 2 inn. Tilluft via rist som kan ligge i nivå med ferdig terreng utenfor teknisk rom. Avkast tilsvarer en betongring på Ø=2m som plasseres et stykke unna på tomta. Innvendig ventilasjonssjakt må på det meste ha plass til 6 stk. kanaler Ø= isolasjon. Sjaktmål plan 1 bør være 5,5 x 3,6m. Sjaktmål plan 2 bør være 4 x 3,6m. Sjaktmål plan 3 og 4 børe være 2,5 x 3,6m. Behovsstyrt ventilasjon. Kjølebehov må dimensjoneres. Side 3

4 Teknisk rom må ha plass 2 stk ventilasjonsaggregater 2,5x2,5x4m lengde + kanaler ut i hver ende VA-anlegg Tilkobling til kommunale VA-nettet må utredes som en del av prosjektet. Vedlagt følger kart over kommunalt ledningsnett i området. Det antas at påkobling kan gjøres i kum nr sør vest for byggeområdet (mellom Teknisk fagskole og Porsgrunn videregående avd.sør) Elkraft Tilkobling til strømnettet og eventuelt behov for ny trafo må utredes som en del av prosjektet. Skagerak Nett opplyser at Nettstasjon P 1023 Slettheim er en 800kVA trevikling trafo og er med dagens last belastet 50 %. Se for øvrig vedlagte kartutsnitt. Omlegging av el-kabler for tilknytning av Kjølnes Ring 32 medtas i budsjett. Elkraftanlegg forutsatt generelt med normal standard for denne type bygg. Det medtas ladestasjon for hurtiglading av el-biler: - 5 stk på gjesteparkering - 20 stk på parkeringplass for ansatte Elektrisk snøsmelteanlegg ved hovedinngang. Lysanlegg Vurdering av bruk av LED-belysning inngår i prosjekteringen Utendørs Opparbeidelse av utomhusområde som vist på situasjonsplan. Parkering for Telemark Fylkeskommune med midlertidig adkomstvei opparbeides før byggestart dette gjelder tomt med gnr/bnr 44/176 merket blått på situasjonsplanen. Riving av Tel-tek-bygget og opparbeidelse av resterende parkeringsareal utføres etter ferdigstillelse av kontorbygget. Nye asfaltområder og øvrige plasser skal opparbeides og dimensjoneres i henhold til de stedlige forhold og tilfredsstille oppbygging mhp last og telehiv. Det inkluderes nødvendig fundamentering for kantstein og andre installasjoner i forbindelse med utomhusområder. Budsjett skal inkludere oppmerking av parkering, skilting, sykkelstativer, beplantning etc Frittstående bygg for sykkelparkering/-hotell med sykkelstativ i dobbel høyde for totalt 72 sykler som vist på situasjonsplanen. Antatt størrelse ca 52 kvm BTA. Bygget skal være låsbart. Elektrisk snøsmelteanlegg ved hovedinngang. Sentral driftsstyring Byggets tekniske installasjoner skal kunne styres, reguleres og overvåkes av automatisk- og sentralt driftskontrollanlegg. Det skal installeres et komplett bygningsautomatiseringsanlegg (BAS, toppsystem) med automatikk, utstyr og programvare for sentral styring og driftskontroll av samtlige tekniske anlegg og bygningstekniske installasjoner. Anlegget skal være av type flerbrukersystem, avansert og av moderne type, med web-grensesnitt. For elektrotekniske anlegg og andre installasjoner som «lever sitt eget liv», f eks adgangskontroll, innbruddsalarm, heis, ITV, UPS med mer skal det medtas driftssignal, feil på anlegg og utløst alarm, basert på kommunikasjon via et BUSS-system. Side 4

5 Det skal installeres et energioppfølgingssystem (EOS), slik at Leietaker kan følge opp og registrere energi-, effekt- og vannforbruket samt driftstider i bygget. Generelt skal det leveres energi- og forbruksmålere for hvert enkelt forbrukssted/anlegg. Omfang og antall avklares nærmere mellom partene. De ulike hovedenergipostene i et energibudsjett skal kunne måles separat. FDV dokumentasjon/opplæring Komplett FDV-dokumentasjon ihht. NS3456:2010 skal utarbeides med informasjon bygd opp etter bygningsdelstabellen NS3451 for alle faggrupper på norsk. Forelegges byggherren min. 3 uker før overtakelse. Dokumentasjon utarbeides spesielt for de leverte anleggene. Driftsinstrukser Innregulerings protokoller Kortslutnings beregninger Energibudsjett Termofotografering Dokumentasjon på gjennomført opplæring av driftspersonell. Nødvendig opplæring skal være gjennomført før oppstart prøvedrift og i god tid før overtagelse. Komplett som bygget tegninger, ARK, RIB, RIE og RIV i PDF og dwg.- format. Komplett branntegninger inkl. O- planer Leveres som følger i 3 eksemplarer satt i ringpermer Komplett elektronisk levert på USB-brikke el. tilsvarende Utstyr, maskiner, tavler mv. skal merkes oversiktlig og varig med anerkjent merkesystem. Statsbyggs TFM system skal brukes. Samtlige bokser, stikkontakter, utstyr og uttak skal merkes med tavle- og kursnummer, også over himling. Kabler merkes i begge ender med tavle- og kursnummer. Merkesystemet skal godkjennes av byggherren. Merking med tusj godtas ikke. Det skal utarbeides testformular / innreguleringsrapporter for alle tekniske anlegg, inkl. protokoller fra tverrfaglig funksjonstesting. Manglende innreguleringsprotokoll ansees som vesentlig mangel. I løpet av prosjektperioden skal samspillsentreprenør bistå byggherre med utarbeidelse av budsjett for FDV-kostnader for bygget. Serviceavtaler Ved innkjøp av tekniske anlegg skal serviceavtaler med 5 års varighet medtas. Omfang avklares med oppdragsgiver. Kostnad for serviceavtaler skal ikke medtas i prosjektbudsjettet. Prøvedrift Det skal gjennomføres en prøvedriftsperiode på 12 måneder på tekniske anlegg og installasjoner. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og, hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik disposisjonsrett som nevnt under. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer ved overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8407 punkt 37.1 til 37.4 tilsvarende. Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer følgende: a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over på byggherren, jf. NS 8407 punkt c) Prøvedrift har til hensikt å: Side 5

6 kontrollere at anleggene fungerer tilfredsstillende, vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid, etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring, kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav, gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg/samspillsentreprenøren, og rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke samspillsentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Side 6

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 VELKOMMEN TIL DEN SKJULTE PERLEN Har du hørt om Bakkehellet? 4 Gled deg til du oppdager denne perlen av en beliggenhet, godt gjemt i bakkene mellom Lerkendal

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer