Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15"

Transkript

1 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Trondheim kommunes delegasjonsreglement, behandlet følgende sak og fattet slikt vedtak: VEDTAK Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering av Oslovegen 132 ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Solem: arkitektur, datert , sist endret og i bestemmelser sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven SAKSFRAMSTILLING Sammendrag Planforslaget går ut på omregulering av næringstomten Osloveien 132 til boligtomt. Det legges opp til fra boliger i fire bygg over en sokkel, med noe næringsareal i forkant og parkering i bakkant. Det er krevende geoteknisk grunn å bygge i. Området er støyutsatt. Nærmeste nabo, Marienlyst, er på KPA markert med hensynssone kulturmiljø. Det går viktige offentlige ledninger over tomta. Det har ikke kommet andre vesentlige merknader som ikke er etterkommet. Planen er tilstrekkelig utredet og i tråd med overordnede mål for byutvikling. Området har fått en tilfredsstillende utforming. Byplansjefen mener reguleringsforslaget kan legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Postadresse: TRONDHEIM KOMMUNE Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO E-postadresse: Internettadresse:

2 Side 2 Innledning Komplett planforslag ble innsendt Ved brev av ble det gitt beskjed om at materialet ikke var komplett. Komplett planforslag forelå Planforslaget er utarbeidet av Solem Arkitektur AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver/oppdragsgiver Cecilienborg Utvikling AS ved Roger Holmgren. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med økt utnyttelse på næringseiendommen Osloveien 132, med ca 43 boliger. Saksutredningen bygger på forslagstillers beskrivelse av planforslaget, men det er gjort endringer for å belyse planforslaget bedre. Tidligere vedtak og planpremisser Planstatus Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og grønnstruktur. Deler av området inngår i en hensynssone kulturmiljø, 15.4 Marienlyst. Området ligger i ytre sone for parkering og uterom. Området omfattes i hovedsak av R0147f, reguleringsplan for Belvedere, gnr 94, bnr 25, vedtatt , og R0147g, reguleringsplan for Belvedere, gnr.94/25, vedtatt En liten del av området omfattes av R0426, reguleringsplan for E6 Osloveien parsell Dorthealyst Steinberget, vedtatt Området er i hovedsak regulert til forretninger/ kontorer, blandet formål for forretning/boliger og spesialområde naturvern. En liten del er regulert som del av fortau langs Osloveien. Avvik fra overordnede planer Ca 285 m² av arealet som reguleres til uteoppholdsareal er avsatt til grøntstruktur i KPA. Grønnstrukturen i KPA opprettholdes. Planområdet ligger lavere enn bebyggelsen på hver side. Det er derfor hensiktsmessig å legge bebyggelsen på et parkeringsdekke over bakken og å fylle ut terrenget innover mot skråninga. Foten på skråninga blir dermed flyttet innover. Det oppfylte arealet blir liggende på høyde med utearealet til ny bebyggelse. Det er dermed naturlig at arealet tillates brukt av ny bebyggelse. Det er gjennomført vurdering av planområdet i henhold til 8-12 i naturmangfoldloven, og det er ikke noe som tyder på det finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til planområdet.

3 Side 3 Snitt Det legges opp til parkeringskrav i tråd med krav for midtre sone. Planområdet ligger i ytre sone for parkeringskrav, men bare 100 meter fra et område som i kommuneplanens arealdel er vist med sentrumsformål og parkeringskrav for indre sone. Planområdet ligger nært til kollektivholdeplasser, framtidige sentrumsfunksjoner og store arbeidsplasser på Øya, Gløshaugen og ved Lerkendal. Planområdet ligger også nær til prioriterte overordnede gang- og sykkelruter. Det ligger derfor til rette for redusert parkeringsdekning. Planforslaget avviker fra gjeldende reguleringsplan, med økt byggehøyde, endringer av friområdet, endring av formål, endret byggegrense. Det ligger til rette for fortetting her. KPA angir arealet til boligbebyggelse. Planprogram. Planlagt tiltak har ikke et omfang eller virkning som gjør at det kommer inn under krav om planprogram eller konsekvensutredning. Planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Området ligger ca. 2 km sørvest for Trondheim sentrum, rett vest for Osloveien. Størrelse og berørte eiendommer Området måler til sammen ca. 4,5 daa. Området er bebygd med næringsbygg og har atkomst fra Osloveien. Planområdet omfatter eiendommene: Osloveien 132, gnr.95, bnr.52, eier Cecilienborg utvikling AS. Osloveien 132, tillegg 1, gnr. 95, bnr.401, eier Cecilienborg utvikling AS. Tillegg til Stavnemovegen 9, gnr.95, bnr.267, eier Cecilienborg utvikling AS. Marienlyst 44, gnr. 95, bnr.124, eier Trondheim kommune. Planområdet grenser inn til eiendommene Stavnemovegen 7, 9, 11 og 13 og Osloveien 132B, 132C og 132E.

4 Side 4 Stedets karakter Osloveien 132 ligger i et område med ulike funksjoner og ulik bygningstypologi. Ny trase for Osloveien har medført en roligere trafikksituasjon. Det ligger dermed til rette for boliger her nå. Topografisk ligger eiendommen i en nedsenkning. Villaområdet sør for området, Marienlystområdet, ligger på en svak landskapsmessig forhøyning over Osloveien. Eiendommen har atkomst direkte fra Osloveien, mens villabebyggelsen i Marienlystområdet har egne atkomstveier på oversiden av Osloveien. Osloveien 132 E har parkering på terreng rett sør for Osloveien 132. Deler av bebyggelsen i Osloveien 132 er registrert som verdifull bebyggelse/hensynssone i kommuneplanens arealdel. Nærmere vurdering av hensynssonen tilsier at den kan ligge i tomtegrensen mot Oslovegen 132. Rett sør for planområdet ligger Marienlyst, som er et bevaringsverdig bygningsmiljø. Marienlystområdet ble bygget ut etter 1914 og består av Nils Stavnes veg, Garmanns veg, Stavnemovegen og Marienlystvegen. Området ble lagt ut med villatomter for jernbanefunksjonærer, og bebyggelsen vokste jevnt fra 1922 til Villabebyggelsen i Marienlystområdet framstår helhetlig med særpreg. Både arkitektonisk uttrykk og atkomstforhold bygger opp under området som en enklave.

5 Side 5 Ved søk i Askeladden, som er Riksantikvarens offisielle database over freda kulturminner og kulturmiljøer, er det ikke registrert freda kulturminner innenfor planområdet. Foruten Marinelystområdet ligger det en rad med boliger langs østsiden av Osloveien. Disse er utenfor hensynssonen, men enkelte av dem er i likhet med Marienlyst førkrigsbebyggelse. Boligene har atkomst direkte fra Osloveien og ligger i varierende avstand fra veibanen. Inne i grøntdraget nord og vest for tomten ligger det også boliger. Dette er etterkrigsbygg uten særskilt verneverdi. Grunnforhold Planområdet ligger i et område langs Nidelva som har elveavsetning med forskjellig dybde. I følge NVE s faregradskart ligger kvikkleiresone 187 Cecilenborg ca. 50 meter nord for planområdet. Multiconsult har gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet som viser at sonen strekker seg inn i planområdet, med lav fareklasse. Skråningen vest for planlagt bebyggelse har mest anstrengt stabilitet. Det tåles ikke svekkelse av stabiliteten i byggefasen. Når tomta er bygd ut, vil det oppnås noe forbedring av skråningsstabiliteten. Området vurderes som bebyggbart. Det anbefales geoteknisk prosjektering i byggesaken. Planområdet er ikke registrert i SFT` s database over forurenset grunn. Deler av arealet øst for Osloveien er i temakart vist med mulig forurensing i grunnen. Tidligere bruk av deler av eiendommen til bilverksted tilsier at grunnen kan være eksponert for forurensninger. Naturverdier Planområdet er i hovedsak bearbeidet tomteareal. En mindre del av et friområde, et vegetasjonsbelte med forholdsvis tett vegetasjon (løvtrær og busker) i bakken vest for planområdet, strekker seg litt inn i planområdet. I følge kommunens temakart er dette området klassifisert med naturtype som er viktig lokal. Trafikkforhold Atkomst til området skjer fra Osloveien via riksveg 706. Osloveien går over fra kjøreveg til gang- og sykkelveg ved planområdet. Thaulowbakken, som ligger ca. 170 meter lengre sør og er skiltet med kjøring bare til eiendommene, har trafikkmengde 700 ÅDT (trafikktall fra 2013 fra Vis veg). Forbi planområdet er det fortau på østsiden av Osloveien. Fra krysset Osloveien / Rv 706 fortsetter fortauet sørover på østsiden av Osloveien. I følge gjeldende regulering så skal det være fortau på vestsiden av Osloveien hele vegen. Planområdet ligger sentralt, med kort avstand til kollektivtransport som buss (ca. 250 meter), tog (ca. 500 meter ved Marienborg) og trikk (ca. 400 meter). Barn og unges interesser Det er ikke gjennomført barnetråkk i området. Med det industripreget planområdet har, så er det ikke grunn til å anta at det har vært benyttet til uorganisert lek. Området hører til Åsveien barneskole og Sverresborg ungdomsskolekrets. Skolevegen er henholdsvis 1 km og 1,4 km.

6 Side 6 Ca. halvparten av skolevegene går via fortausfrie boligveger uten gjennomkjøring. Langs de mest trafikkerte vegene, Breidablikveien og Gamle Åsvei, er det fortau eller gang- og sykkelveg. Det mangler fortau i krysset Osloveien / Rv 706. Nærmeste barnehage er Stavne tospråklig barnehage, vest for planområdet. Tilgjengeligheten til friområdet vest for byggeområdet er god. Et lite område med tilrettelagte ballplasser ligger i friområdet ca. 150 meter nord for planområdet, avskjermet for støy og innsyn. Energiforsyning Området ligger rett utenfor område for konsesjon fjernvarme. Ny bebyggelse tenkes å ha vannbåren oppvarming av bolig og av tappevann, basert på varmepumpe som utnytter grunnvarme (væske/væske) eller luft/væske. Vann og avløp Det går kommunale overvanns- og spillvannsledninger gjennom planområdet. I Osloveien går kommunal vannledning og avløpsledning. Støy Deler av planområdet er utsatt for støy fra trafikk i Rv 706 og Osloveien, jernbanen og helikoptertrafikk fra aktivitet knyttet til St. Olavs hospital. Beskrivelse av planforslaget Plandata Arealbruksformål i Bolig-, nærings- og planen uteoppholdsareal. Renovasjon Sum grunnareal (totalt m²) Utnytting planlagt / mulig bebyggelse (bygningsareal) Planlagt bebyggelse under terreng Eksisterende bebyggelse som skal rives Antall boenheter innen planområdet Samferdselsanlegg, felles Friområde, privat og offentlig m² 554 m² m² BYA: ca m² over sokkel. BRA: ca m² boligareal og ca. 500 m² kontor- eller forretningsareal. Ca m² i sokkel (av dette ca. 500 m² til kontor / forretning). BYA: 732 m² Minimum 35 boenheter. Skissert 43 boenheter. Planlagt arealbruk Byggområde for boligbebyggelse, renovasjonsanlegg, uteoppholdsareal. BYA: 10 m² (nettstasjon)

7 Side 7 Samferdselsanlegg for felles kjøreveg, parkering, gangareal. Grønnstruktur, felles og offentlig friområde. Plangrep Eksisterende bebyggelse på Osloveien 132 kan rives. Bebyggelsen skiller seg klart ut fra Marienlystområdet. Det er ikke naturlig å videreføre bebyggelsesmønster, typologi, byggehøyder og byggelinjer fra Marienlystområdet. Det er viktigere å respektere særpreget ved Marienlystområdet og skape nødvendig avstand mellom nybygg og villaer. Osloveien 132 er pr. i dag sammenbygget med Osloveien 132E, som tilhører den bevaringsverdige bebyggelsen i Marienlystområdet. Ny bebyggelse trekkes unna for å ivareta villaens særpreg og tilhørighet til det eksisterende Marienlystområdet. Bebyggelsen legges nært opptil eksisterende byggelinje langs Osloveien, i likhet med bebyggelse på motsatt side av Osloveien. Enkelte av boligene på østsiden ligger kun 6-7 meter fra vegen. Osloveien er stengt for gjennomgangstrafikk. Plasseringen av bygningsmassen er gjort for å gi best mulige uteromsareal med hensyn til sol - og lystilgang. Ny bebyggelse tillates å være noe høyere enn nabobebyggelsen, da nybygg på tomten blir liggende lavere en omkringliggende bebyggelse. Planforslaget legger opp til bebyggelse i fire etasjer over en etasje med parkering og kontor / forretninger på nivå med Osloveien. Bebyggelse er ca. 16,5 meter høy over sokkelen. Bebyggelsen blir oppdelt i 3-4 bygg, som i hovedsak danner en hestesko med åpning mot vest. Det gir solrike og støyskjermede uterom. Ny bebyggelse er plassert slik at det blir åpninger i både nord- og sør retning og øst- og vest retning. Avstand mellom bygningene bør være 1,5 ganger bygningenes høyde, jfr. retningslinje til KPA. Her blir avstand mellom bygningene 1,3 av høyden. Med de lysforholdene felles uteoppholdsareal får på nøkkeltidspunktene, så er det akseptabelt.

8 Side 8 Det legges opp til leilighetsstørrelser fra ca. 48 m² til ca. 90 m² og svalganger inn mot felles uterom. Sokkeletasjen vil ligge på samme nivå som Osloveien, og vil i hovedsak bli benyttet til parkeringsanlegg for bil og sykkel i tillegg til boder. Osloveien 132 har i lengre tid vært benyttet til kontor- og forretningsvirksomhet, og det er ønskelig å legge til rette for fortsatt drift. Den del av sokkeletasjen som vender mot Osloveien vil kunne benyttes til dette formålet, avgrenset til et bruksareal på 500 m². Uteoppholdsareal Utbygging med BRA=2.800m² krever minimum m² uterom. Skissene som er lagt til grunn for planlagt utbygging viser ca m² felles uteoppholdsareal på terreng, og ca 430 m² privat uteoppholdsareal på balkonger og takterrasser. Mer enn halvparten av felles uteoppholdsareal vil ha sol på nøkkeltidspunktene. Sol/skygge 23.juni kl Sol/skygge 21.mars kl Felles uteområder er støy- og støvbeskyttet av bebyggelsen mot Osloveien, slik at støynivået på utearealet blir mindre enn 55 db. Arealene mellom bebyggelsen og felles uteoppholdsareal mot vest blir flatt. Atkomst til bygninger og til felles uteareal vil kunne tilfredsstille kravet til universell utforming gitt i planbestemmelsene. Fra planområdet er kort tilgang til friluftsområdet i vest. Renovasjonsanlegg 43 boenheter medfører krav om nedgravde containere. Renovasjonsanlegget f_ RE er plassert slik at avfallet vil kunne hentes uten løft over fortauet ved at renovasjonsbil kan ha oppstilling i området i inngangspartiet merket f_ GA. Samferdselsanlegg, atkomst og parkering Det tillates to atkomster fra Osloveien. Atkomst til Osloveien 132 B og C og til friluftsområdet omlegges. Eksisterende atkomst til Osloveien 132B og C har en stigning på ca. 1:5. Planforslaget legger opp til at atkomsten får stigning 1:7 på første del. Plangrensen er satt slik at den muliggjør en tilfredsstillende atkomstveg til Osloveien 132 B og C. Det legges litt parkering på bakken, for næringsvirksomheten. Osloveien 132E har terrengparkering foran huset. Innkjøring til parkeringssokkelen legges sørøst på tomta, slik at det

9 Side 9 blir nødvendig med bare en avkjørsel til Osloveien. Planområdet ligger i ytre sone for parkering, men planforslaget legger opp til parkering i tråd med krav for midtre sone. Det vil si ca 36 parkeringsplasser for bil, hvorav 6 plasser på terreng og 30 plasser i parkeringssokkel. Krav for midtre sone legges også til grunn for beregning av antall sykkelparkeringsplasser. Universell utforming. Det legges opp til at bebyggelsen skal oppføres i tråd med teknisk forskrift. Krav i bestemmelsene sikrer også universell utforming, det vil si fremkommelighet og orienterbarhet i uteområdene. Geotekniske forhold Følgende krav inngår i bestemmelsene: Geoteknisk prosjektering må være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. Støy Bygningen nærmest Osloveien har flere av fasadene i gul støysone, som følge av vegtrafikk og jernbane, men den har en stille side. De to andre byggene vil være i hvit sone. Jernbanestøyen er den mest dominerende støykilden. Uteoppholdsareal på bakkeplan mellom byggene vil være i hvit sone for støy fra vegtrafikk og jernbane. Det er derfor innarbeidet følgende bestemmelse: Det tillates boenheter i gul støysone (55-65) dba), dersom de har en stille side. Areal som regnes inn i krav til uterom skal ha støynivå lavere enn L den 55dB. Alle boenheter skal ha privat uteareal på minimum 6 m². Med søknad om byggetiltak skal følge detaljert støyfaglig utredning og nødvendig dokumentasjon på at kravene til støytiltak er oppfylt. Alle støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis. Det er også et støybidrag fra helikoptertrafikken ved St. Olavs hospital.

10 Side 10 De planlagte bygningene ligger innenfor gul støysone for flystøy (helikoptertrafikk), men utenfor område med beregnet maksimalt nivå for gul sone. Vann og avløp. Eksisterende ledninger må flyttes / omlegges for å gjøre området bebyggbart. Det er utarbeidet en overordnet VA- plan som viser tilkoblingspunkter til kommunalt nett, omlegging av eksisterende ledninger samt sikring av flomveg. Det er sikret som rekkefølgekrav i bestemmelsene, at nødvendige vann- og avløpstiltak blir etablert før det gis brukstillatelse for boligene. Planlagt gjennomføring Byggeprosessen tenkes oppstartet så fort reguleringsplanen er vedtatt. I bestemmelsene er det rekkefølgekrav om flytting av kommunale ledninger. Det sikres som krav i bestemmelsene at støy og geoteknikk blir ivaretatt. Det stilles krav for anleggsperioden. Behovet for fordrøyningsanlegg for overvann skal vurderes i forbindelse med søknad om tiltak. Virkninger av planforslaget Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er utarbeidet ROS-analyse i samsvar med plan- og bygningslovens 4-3. Temaene masseskred, flomras, tap av grøntstruktur, brannfare, trafikksikkerhet, endring av atkomst, vann / avløpsforhold, støy, forurensing i grunnen, kulturmiljø og forhold i anleggsfasen er nærmere vurdert. Avbøtende tiltak er innarbeidet i plankartet eller planbestemmelsene. Stedstilpasning og kulturmiljø Ny bebyggelse på tomten tar delvis opp i seg mønsteret med frittstående volumer, samtidig som disse blir stående noe tettere og med et eget arkitektonisk utrykk. Denne kontrasten kan sies å respektere Marienlystområdets særpreg med nødvendig avstand mellom nybygg og villaer som omfattes av vernesonen. Vurdering i henhold til naturmangfoldloven Deler av planområdet er avsatt som grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. Ut fra at området i dag i hovedsak er bearbeidet tomt, vil en utbygging i liten grad medvirke til endring i biologisk mangfold. Det er gjennomført vurdering av planområdet i henhold til 8-12 i naturmangfoldloven. Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til planområdet. Det vurderes at området er tilstrekkelig undersøkt, og at en utvidet undersøkelse i henhold til 9 i naturmangfoldloven ikke er nødvendig. Støy Deler av bebyggelsen ligger i gul støysone. Krav i bestemmelsene sikrer at bebyggelsen og uteareal får tilfredsstillende støyforhold. Luftkvalitet I følge T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen, så skal luftforurensning tas hensyn til hvis området er i influensområdet til en luftforurensende kilde. I Trondheim er det 4 målestasjoner som registrerer luftkvalitet. Målestasjonen på Elgeseter er nærmest Osloveien 132

11 Side 11 (ca. 800 meters avstand), og ligger nært inntil trafikkert veg med ÅDT ca Luftkvaliteten er stort sett bra, men luftkvaliteten fordeler seg over tid over hele skalaen fra svært bra til svært dårlig. Gjennomsnittstrafikken i Elgeseter gate er ca. det dobbelte av gjennomsnittstrafikken forbi Osloveien 132. Avstand mellom Osloveien og riksvegen er ca. 50 meter, mens målestasjonen i Elgeseter gate ligger inntil den trafikkerte vegen. Lokalt er graden av luftforurensning sterkt avhengig av avstanden til vegene. Osloveien 132 ligger nært Nidelva som vil virke som en luftekorridor. Disse forholdene tilsier at luftkvaliteten i utbyggingsområdet er bedre enn i Elgeseter gate. Rasfare og forurensing i grunnen Det er registrert rasfare / geotekniske forhold som medfører utvidet kontroll ved byggestart. Planområdene ligger i et område som kan bli flomutsatt. Det kan være forurensning i grunnen på grunn av tidligere bruk. Krav om geoteknisk prosjektering og overvannshåndtering og miljøteknisk undersøkelse er innarbeidet i bestemmelsene. Tilgjengelighet til friluftsområdet Friluftsarealet i vest for planområdet vil ikke få vesentlig endret tilgjengelighet med planlagt utbygging i forhold til dagens tilgjengelighet. Skolekapasitet Både Åsveien barneskole og Sverresborg ungdomsskole anses i dag å ha kapasitet for en utbygging som her. Det sikres som krav i bestemmelsene at det ved byggesøknad skal følge dokumentasjon på tilstrekkelig skolekapasitet. Overvann Utbyggingen vil trolig ikke gi økt avrenningsintensitet på overflatevannet da det allerede er etablert tette flater i dag. Krav i bestemmelsene sikrer at behov for fordrøyningsanlegg vurderes i forbindelse med søknad om tiltak. Nettstasjon Nettstasjon vil bli liggende delvis inn i terrenget, i område F. Avveiing av konsekvenser Boliger i dette området er positivt. Med god støy- og geoteknikkprosjektering, så kan dette bli et bra og sentrumsnært boområde. Endring i grønnstrukturen medfører ikke negative konsekvenser for naturmangfoldet. Økonomiske konsekvenser for kommunen Planforslaget vurderes ikke å gi økonomiske konsekvenser, utover økt vedlikeholdsansvar for fortau langs planområdet. Samråds- og medvirkningsprosess Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert Berørte naboer og offentlige organ ble varslet om planoppstart ved brev datert og e-post datert Informasjon om planarbeidet har ligget ute på fra

12 Side 12 Frist for innspill ble satt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av Fylkesmannen mener det er positivt at det legges opp til høg grad av utnytting, og ber om minimumskrav for utnyttelse. Det ble bedt om støyberegninger og dokumentasjon på at det kan oppnås tilfredsstillende støyforhold på planområdet, både innendørs og utendørs. Det minnes om T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen. ROS- analyse ble bedt utarbeidet. Det bes om at nødvendige avbøtende tiltak for disse forholdene konkretiseres i plankart og planbestemmelser. Kommentar Det er utarbeidet støyrapport og ROS-analyse. Minimumskrav til utnyttelse, støykrav og krav om undersøkelse av grunnen er innarbeidet i bestemmelsene. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av De forventer at ny bebyggelse tar hensyn til bevaringsverdier i området. De kan ikke se at det er registrert automatisk freda kulturminner innen området, men minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Det påpekes at prinsippene om universell utforming må ivaretas. Kommentar Med bakgrunn i stedsanalyse blir bebyggelse utformet slik at den tar hensyn til omkringliggende bebyggelse. Planforslaget legger til rette for universell utforming. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av NVE er positive til at det er innhentet geoteknisk vurdering fra Multiconsult. De mener det er viktig at stabiliteten i byggefasen ikke svekkes. De ber om at den geotekniske vurderingen dokumenterer tilstrekkelig sikkerhetsfaktor for områdestabilitet over 1,4 som følge av tiltaket. Det må også legges ved tredjepartskontroll av den geotekniske vurderingen, utført av et uavhengig foretak. Kommentar Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for planen. Norges Geotekniske Institutt, NGI, har gitt en uavhengig kontroll av geoteknisk vurdering for planen. Politiet, brev av Politiet mener gang- og sykkelveg sørover fra planområdet er uklar og uten godt krysningspunkt med den gamle delen av Osloveien. Politiet ber om at det utredes hvordan sikkerheten for myke trafikanter skal ivaretas på strekningen, og i særdeleshet sikkerheten for skolebarn. Kommentar: Det er utarbeidet skolevegkart som viser hvor det er fortau / gang- og sykkelveg mellom utbyggingsområdet og skoler. Forbi planområdet er det relativt nytt fortau på østsiden av Osloveien, men ikke fotgjengerfelt i krysset Osloveien / Rv 706. Det er opparbeidet fortau videre sørover i Osloveien. Trønder Energi Nett AS, brev av

13 Side 13 Trønder Energi Nett AS ber om at det settes av plass for ny nettstasjon på eiendommen (2,5 x 3,5 meter), som er tilgjengelig fra kjørbar veg. Trønder Energi skal godkjenne plassering. Kommentar Nettstasjon er sikret i bestemmelsene, i grøntområdet nærmest Osloveien. Martin Mastad, Stavnemovegen 9, merknad av Han viser til at industribygget er bygd helt inn mot grensen til hans eiendom, og at deler av hagen i Stavnemovegen 9 raste ned i byggegropa. Han ber om at han ikke havner i en tilsvarende situasjon ved riving. Han mener nytt bygg kan komme like nær grensen som i dag dersom høyden ikke blir vesentlig høyere enn i dag, og at det ikke blir vinduer mot han. Kommentar Byggegrensen er satt 8 meter fra eiendomsgrensen / eksisterende bebyggelse i Stavnemovegen. Det er krav i bestemmelsene for anleggsperioden. Byplansjefens vurdering og konklusjon Byplansjefen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for byutviklingen. Planen har en god planfaglig kvalitet. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. TRONDHEIM KOMMUNE Hilde Bøkestad byplansjef Synøve Tangerud saksbehandler Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg Vedlegg 1: Planforslag Vedlegg 2: Forslag til bestemmelser Vedlegg 3: ROS- analyse Vedlegg 4: Geotekniske utredninger Vedlegg 5: Støyutredning Vedlegg 6: Notat omlegging av ledninger

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer