Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15"

Transkript

1 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Trondheim kommunes delegasjonsreglement, behandlet følgende sak og fattet slikt vedtak: VEDTAK Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering av Oslovegen 132 ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Solem: arkitektur, datert , sist endret og i bestemmelser sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven SAKSFRAMSTILLING Sammendrag Planforslaget går ut på omregulering av næringstomten Osloveien 132 til boligtomt. Det legges opp til fra boliger i fire bygg over en sokkel, med noe næringsareal i forkant og parkering i bakkant. Det er krevende geoteknisk grunn å bygge i. Området er støyutsatt. Nærmeste nabo, Marienlyst, er på KPA markert med hensynssone kulturmiljø. Det går viktige offentlige ledninger over tomta. Det har ikke kommet andre vesentlige merknader som ikke er etterkommet. Planen er tilstrekkelig utredet og i tråd med overordnede mål for byutvikling. Området har fått en tilfredsstillende utforming. Byplansjefen mener reguleringsforslaget kan legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Postadresse: TRONDHEIM KOMMUNE Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO E-postadresse: Internettadresse:

2 Side 2 Innledning Komplett planforslag ble innsendt Ved brev av ble det gitt beskjed om at materialet ikke var komplett. Komplett planforslag forelå Planforslaget er utarbeidet av Solem Arkitektur AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver/oppdragsgiver Cecilienborg Utvikling AS ved Roger Holmgren. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med økt utnyttelse på næringseiendommen Osloveien 132, med ca 43 boliger. Saksutredningen bygger på forslagstillers beskrivelse av planforslaget, men det er gjort endringer for å belyse planforslaget bedre. Tidligere vedtak og planpremisser Planstatus Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og grønnstruktur. Deler av området inngår i en hensynssone kulturmiljø, 15.4 Marienlyst. Området ligger i ytre sone for parkering og uterom. Området omfattes i hovedsak av R0147f, reguleringsplan for Belvedere, gnr 94, bnr 25, vedtatt , og R0147g, reguleringsplan for Belvedere, gnr.94/25, vedtatt En liten del av området omfattes av R0426, reguleringsplan for E6 Osloveien parsell Dorthealyst Steinberget, vedtatt Området er i hovedsak regulert til forretninger/ kontorer, blandet formål for forretning/boliger og spesialområde naturvern. En liten del er regulert som del av fortau langs Osloveien. Avvik fra overordnede planer Ca 285 m² av arealet som reguleres til uteoppholdsareal er avsatt til grøntstruktur i KPA. Grønnstrukturen i KPA opprettholdes. Planområdet ligger lavere enn bebyggelsen på hver side. Det er derfor hensiktsmessig å legge bebyggelsen på et parkeringsdekke over bakken og å fylle ut terrenget innover mot skråninga. Foten på skråninga blir dermed flyttet innover. Det oppfylte arealet blir liggende på høyde med utearealet til ny bebyggelse. Det er dermed naturlig at arealet tillates brukt av ny bebyggelse. Det er gjennomført vurdering av planområdet i henhold til 8-12 i naturmangfoldloven, og det er ikke noe som tyder på det finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til planområdet.

3 Side 3 Snitt Det legges opp til parkeringskrav i tråd med krav for midtre sone. Planområdet ligger i ytre sone for parkeringskrav, men bare 100 meter fra et område som i kommuneplanens arealdel er vist med sentrumsformål og parkeringskrav for indre sone. Planområdet ligger nært til kollektivholdeplasser, framtidige sentrumsfunksjoner og store arbeidsplasser på Øya, Gløshaugen og ved Lerkendal. Planområdet ligger også nær til prioriterte overordnede gang- og sykkelruter. Det ligger derfor til rette for redusert parkeringsdekning. Planforslaget avviker fra gjeldende reguleringsplan, med økt byggehøyde, endringer av friområdet, endring av formål, endret byggegrense. Det ligger til rette for fortetting her. KPA angir arealet til boligbebyggelse. Planprogram. Planlagt tiltak har ikke et omfang eller virkning som gjør at det kommer inn under krav om planprogram eller konsekvensutredning. Planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Området ligger ca. 2 km sørvest for Trondheim sentrum, rett vest for Osloveien. Størrelse og berørte eiendommer Området måler til sammen ca. 4,5 daa. Området er bebygd med næringsbygg og har atkomst fra Osloveien. Planområdet omfatter eiendommene: Osloveien 132, gnr.95, bnr.52, eier Cecilienborg utvikling AS. Osloveien 132, tillegg 1, gnr. 95, bnr.401, eier Cecilienborg utvikling AS. Tillegg til Stavnemovegen 9, gnr.95, bnr.267, eier Cecilienborg utvikling AS. Marienlyst 44, gnr. 95, bnr.124, eier Trondheim kommune. Planområdet grenser inn til eiendommene Stavnemovegen 7, 9, 11 og 13 og Osloveien 132B, 132C og 132E.

4 Side 4 Stedets karakter Osloveien 132 ligger i et område med ulike funksjoner og ulik bygningstypologi. Ny trase for Osloveien har medført en roligere trafikksituasjon. Det ligger dermed til rette for boliger her nå. Topografisk ligger eiendommen i en nedsenkning. Villaområdet sør for området, Marienlystområdet, ligger på en svak landskapsmessig forhøyning over Osloveien. Eiendommen har atkomst direkte fra Osloveien, mens villabebyggelsen i Marienlystområdet har egne atkomstveier på oversiden av Osloveien. Osloveien 132 E har parkering på terreng rett sør for Osloveien 132. Deler av bebyggelsen i Osloveien 132 er registrert som verdifull bebyggelse/hensynssone i kommuneplanens arealdel. Nærmere vurdering av hensynssonen tilsier at den kan ligge i tomtegrensen mot Oslovegen 132. Rett sør for planområdet ligger Marienlyst, som er et bevaringsverdig bygningsmiljø. Marienlystområdet ble bygget ut etter 1914 og består av Nils Stavnes veg, Garmanns veg, Stavnemovegen og Marienlystvegen. Området ble lagt ut med villatomter for jernbanefunksjonærer, og bebyggelsen vokste jevnt fra 1922 til Villabebyggelsen i Marienlystområdet framstår helhetlig med særpreg. Både arkitektonisk uttrykk og atkomstforhold bygger opp under området som en enklave.

5 Side 5 Ved søk i Askeladden, som er Riksantikvarens offisielle database over freda kulturminner og kulturmiljøer, er det ikke registrert freda kulturminner innenfor planområdet. Foruten Marinelystområdet ligger det en rad med boliger langs østsiden av Osloveien. Disse er utenfor hensynssonen, men enkelte av dem er i likhet med Marienlyst førkrigsbebyggelse. Boligene har atkomst direkte fra Osloveien og ligger i varierende avstand fra veibanen. Inne i grøntdraget nord og vest for tomten ligger det også boliger. Dette er etterkrigsbygg uten særskilt verneverdi. Grunnforhold Planområdet ligger i et område langs Nidelva som har elveavsetning med forskjellig dybde. I følge NVE s faregradskart ligger kvikkleiresone 187 Cecilenborg ca. 50 meter nord for planområdet. Multiconsult har gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet som viser at sonen strekker seg inn i planområdet, med lav fareklasse. Skråningen vest for planlagt bebyggelse har mest anstrengt stabilitet. Det tåles ikke svekkelse av stabiliteten i byggefasen. Når tomta er bygd ut, vil det oppnås noe forbedring av skråningsstabiliteten. Området vurderes som bebyggbart. Det anbefales geoteknisk prosjektering i byggesaken. Planområdet er ikke registrert i SFT` s database over forurenset grunn. Deler av arealet øst for Osloveien er i temakart vist med mulig forurensing i grunnen. Tidligere bruk av deler av eiendommen til bilverksted tilsier at grunnen kan være eksponert for forurensninger. Naturverdier Planområdet er i hovedsak bearbeidet tomteareal. En mindre del av et friområde, et vegetasjonsbelte med forholdsvis tett vegetasjon (løvtrær og busker) i bakken vest for planområdet, strekker seg litt inn i planområdet. I følge kommunens temakart er dette området klassifisert med naturtype som er viktig lokal. Trafikkforhold Atkomst til området skjer fra Osloveien via riksveg 706. Osloveien går over fra kjøreveg til gang- og sykkelveg ved planområdet. Thaulowbakken, som ligger ca. 170 meter lengre sør og er skiltet med kjøring bare til eiendommene, har trafikkmengde 700 ÅDT (trafikktall fra 2013 fra Vis veg). Forbi planområdet er det fortau på østsiden av Osloveien. Fra krysset Osloveien / Rv 706 fortsetter fortauet sørover på østsiden av Osloveien. I følge gjeldende regulering så skal det være fortau på vestsiden av Osloveien hele vegen. Planområdet ligger sentralt, med kort avstand til kollektivtransport som buss (ca. 250 meter), tog (ca. 500 meter ved Marienborg) og trikk (ca. 400 meter). Barn og unges interesser Det er ikke gjennomført barnetråkk i området. Med det industripreget planområdet har, så er det ikke grunn til å anta at det har vært benyttet til uorganisert lek. Området hører til Åsveien barneskole og Sverresborg ungdomsskolekrets. Skolevegen er henholdsvis 1 km og 1,4 km.

6 Side 6 Ca. halvparten av skolevegene går via fortausfrie boligveger uten gjennomkjøring. Langs de mest trafikkerte vegene, Breidablikveien og Gamle Åsvei, er det fortau eller gang- og sykkelveg. Det mangler fortau i krysset Osloveien / Rv 706. Nærmeste barnehage er Stavne tospråklig barnehage, vest for planområdet. Tilgjengeligheten til friområdet vest for byggeområdet er god. Et lite område med tilrettelagte ballplasser ligger i friområdet ca. 150 meter nord for planområdet, avskjermet for støy og innsyn. Energiforsyning Området ligger rett utenfor område for konsesjon fjernvarme. Ny bebyggelse tenkes å ha vannbåren oppvarming av bolig og av tappevann, basert på varmepumpe som utnytter grunnvarme (væske/væske) eller luft/væske. Vann og avløp Det går kommunale overvanns- og spillvannsledninger gjennom planområdet. I Osloveien går kommunal vannledning og avløpsledning. Støy Deler av planområdet er utsatt for støy fra trafikk i Rv 706 og Osloveien, jernbanen og helikoptertrafikk fra aktivitet knyttet til St. Olavs hospital. Beskrivelse av planforslaget Plandata Arealbruksformål i Bolig-, nærings- og planen uteoppholdsareal. Renovasjon Sum grunnareal (totalt m²) Utnytting planlagt / mulig bebyggelse (bygningsareal) Planlagt bebyggelse under terreng Eksisterende bebyggelse som skal rives Antall boenheter innen planområdet Samferdselsanlegg, felles Friområde, privat og offentlig m² 554 m² m² BYA: ca m² over sokkel. BRA: ca m² boligareal og ca. 500 m² kontor- eller forretningsareal. Ca m² i sokkel (av dette ca. 500 m² til kontor / forretning). BYA: 732 m² Minimum 35 boenheter. Skissert 43 boenheter. Planlagt arealbruk Byggområde for boligbebyggelse, renovasjonsanlegg, uteoppholdsareal. BYA: 10 m² (nettstasjon)

7 Side 7 Samferdselsanlegg for felles kjøreveg, parkering, gangareal. Grønnstruktur, felles og offentlig friområde. Plangrep Eksisterende bebyggelse på Osloveien 132 kan rives. Bebyggelsen skiller seg klart ut fra Marienlystområdet. Det er ikke naturlig å videreføre bebyggelsesmønster, typologi, byggehøyder og byggelinjer fra Marienlystområdet. Det er viktigere å respektere særpreget ved Marienlystområdet og skape nødvendig avstand mellom nybygg og villaer. Osloveien 132 er pr. i dag sammenbygget med Osloveien 132E, som tilhører den bevaringsverdige bebyggelsen i Marienlystområdet. Ny bebyggelse trekkes unna for å ivareta villaens særpreg og tilhørighet til det eksisterende Marienlystområdet. Bebyggelsen legges nært opptil eksisterende byggelinje langs Osloveien, i likhet med bebyggelse på motsatt side av Osloveien. Enkelte av boligene på østsiden ligger kun 6-7 meter fra vegen. Osloveien er stengt for gjennomgangstrafikk. Plasseringen av bygningsmassen er gjort for å gi best mulige uteromsareal med hensyn til sol - og lystilgang. Ny bebyggelse tillates å være noe høyere enn nabobebyggelsen, da nybygg på tomten blir liggende lavere en omkringliggende bebyggelse. Planforslaget legger opp til bebyggelse i fire etasjer over en etasje med parkering og kontor / forretninger på nivå med Osloveien. Bebyggelse er ca. 16,5 meter høy over sokkelen. Bebyggelsen blir oppdelt i 3-4 bygg, som i hovedsak danner en hestesko med åpning mot vest. Det gir solrike og støyskjermede uterom. Ny bebyggelse er plassert slik at det blir åpninger i både nord- og sør retning og øst- og vest retning. Avstand mellom bygningene bør være 1,5 ganger bygningenes høyde, jfr. retningslinje til KPA. Her blir avstand mellom bygningene 1,3 av høyden. Med de lysforholdene felles uteoppholdsareal får på nøkkeltidspunktene, så er det akseptabelt.

8 Side 8 Det legges opp til leilighetsstørrelser fra ca. 48 m² til ca. 90 m² og svalganger inn mot felles uterom. Sokkeletasjen vil ligge på samme nivå som Osloveien, og vil i hovedsak bli benyttet til parkeringsanlegg for bil og sykkel i tillegg til boder. Osloveien 132 har i lengre tid vært benyttet til kontor- og forretningsvirksomhet, og det er ønskelig å legge til rette for fortsatt drift. Den del av sokkeletasjen som vender mot Osloveien vil kunne benyttes til dette formålet, avgrenset til et bruksareal på 500 m². Uteoppholdsareal Utbygging med BRA=2.800m² krever minimum m² uterom. Skissene som er lagt til grunn for planlagt utbygging viser ca m² felles uteoppholdsareal på terreng, og ca 430 m² privat uteoppholdsareal på balkonger og takterrasser. Mer enn halvparten av felles uteoppholdsareal vil ha sol på nøkkeltidspunktene. Sol/skygge 23.juni kl Sol/skygge 21.mars kl Felles uteområder er støy- og støvbeskyttet av bebyggelsen mot Osloveien, slik at støynivået på utearealet blir mindre enn 55 db. Arealene mellom bebyggelsen og felles uteoppholdsareal mot vest blir flatt. Atkomst til bygninger og til felles uteareal vil kunne tilfredsstille kravet til universell utforming gitt i planbestemmelsene. Fra planområdet er kort tilgang til friluftsområdet i vest. Renovasjonsanlegg 43 boenheter medfører krav om nedgravde containere. Renovasjonsanlegget f_ RE er plassert slik at avfallet vil kunne hentes uten løft over fortauet ved at renovasjonsbil kan ha oppstilling i området i inngangspartiet merket f_ GA. Samferdselsanlegg, atkomst og parkering Det tillates to atkomster fra Osloveien. Atkomst til Osloveien 132 B og C og til friluftsområdet omlegges. Eksisterende atkomst til Osloveien 132B og C har en stigning på ca. 1:5. Planforslaget legger opp til at atkomsten får stigning 1:7 på første del. Plangrensen er satt slik at den muliggjør en tilfredsstillende atkomstveg til Osloveien 132 B og C. Det legges litt parkering på bakken, for næringsvirksomheten. Osloveien 132E har terrengparkering foran huset. Innkjøring til parkeringssokkelen legges sørøst på tomta, slik at det

9 Side 9 blir nødvendig med bare en avkjørsel til Osloveien. Planområdet ligger i ytre sone for parkering, men planforslaget legger opp til parkering i tråd med krav for midtre sone. Det vil si ca 36 parkeringsplasser for bil, hvorav 6 plasser på terreng og 30 plasser i parkeringssokkel. Krav for midtre sone legges også til grunn for beregning av antall sykkelparkeringsplasser. Universell utforming. Det legges opp til at bebyggelsen skal oppføres i tråd med teknisk forskrift. Krav i bestemmelsene sikrer også universell utforming, det vil si fremkommelighet og orienterbarhet i uteområdene. Geotekniske forhold Følgende krav inngår i bestemmelsene: Geoteknisk prosjektering må være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. Støy Bygningen nærmest Osloveien har flere av fasadene i gul støysone, som følge av vegtrafikk og jernbane, men den har en stille side. De to andre byggene vil være i hvit sone. Jernbanestøyen er den mest dominerende støykilden. Uteoppholdsareal på bakkeplan mellom byggene vil være i hvit sone for støy fra vegtrafikk og jernbane. Det er derfor innarbeidet følgende bestemmelse: Det tillates boenheter i gul støysone (55-65) dba), dersom de har en stille side. Areal som regnes inn i krav til uterom skal ha støynivå lavere enn L den 55dB. Alle boenheter skal ha privat uteareal på minimum 6 m². Med søknad om byggetiltak skal følge detaljert støyfaglig utredning og nødvendig dokumentasjon på at kravene til støytiltak er oppfylt. Alle støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis. Det er også et støybidrag fra helikoptertrafikken ved St. Olavs hospital.

10 Side 10 De planlagte bygningene ligger innenfor gul støysone for flystøy (helikoptertrafikk), men utenfor område med beregnet maksimalt nivå for gul sone. Vann og avløp. Eksisterende ledninger må flyttes / omlegges for å gjøre området bebyggbart. Det er utarbeidet en overordnet VA- plan som viser tilkoblingspunkter til kommunalt nett, omlegging av eksisterende ledninger samt sikring av flomveg. Det er sikret som rekkefølgekrav i bestemmelsene, at nødvendige vann- og avløpstiltak blir etablert før det gis brukstillatelse for boligene. Planlagt gjennomføring Byggeprosessen tenkes oppstartet så fort reguleringsplanen er vedtatt. I bestemmelsene er det rekkefølgekrav om flytting av kommunale ledninger. Det sikres som krav i bestemmelsene at støy og geoteknikk blir ivaretatt. Det stilles krav for anleggsperioden. Behovet for fordrøyningsanlegg for overvann skal vurderes i forbindelse med søknad om tiltak. Virkninger av planforslaget Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er utarbeidet ROS-analyse i samsvar med plan- og bygningslovens 4-3. Temaene masseskred, flomras, tap av grøntstruktur, brannfare, trafikksikkerhet, endring av atkomst, vann / avløpsforhold, støy, forurensing i grunnen, kulturmiljø og forhold i anleggsfasen er nærmere vurdert. Avbøtende tiltak er innarbeidet i plankartet eller planbestemmelsene. Stedstilpasning og kulturmiljø Ny bebyggelse på tomten tar delvis opp i seg mønsteret med frittstående volumer, samtidig som disse blir stående noe tettere og med et eget arkitektonisk utrykk. Denne kontrasten kan sies å respektere Marienlystområdets særpreg med nødvendig avstand mellom nybygg og villaer som omfattes av vernesonen. Vurdering i henhold til naturmangfoldloven Deler av planområdet er avsatt som grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. Ut fra at området i dag i hovedsak er bearbeidet tomt, vil en utbygging i liten grad medvirke til endring i biologisk mangfold. Det er gjennomført vurdering av planområdet i henhold til 8-12 i naturmangfoldloven. Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til planområdet. Det vurderes at området er tilstrekkelig undersøkt, og at en utvidet undersøkelse i henhold til 9 i naturmangfoldloven ikke er nødvendig. Støy Deler av bebyggelsen ligger i gul støysone. Krav i bestemmelsene sikrer at bebyggelsen og uteareal får tilfredsstillende støyforhold. Luftkvalitet I følge T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen, så skal luftforurensning tas hensyn til hvis området er i influensområdet til en luftforurensende kilde. I Trondheim er det 4 målestasjoner som registrerer luftkvalitet. Målestasjonen på Elgeseter er nærmest Osloveien 132

11 Side 11 (ca. 800 meters avstand), og ligger nært inntil trafikkert veg med ÅDT ca Luftkvaliteten er stort sett bra, men luftkvaliteten fordeler seg over tid over hele skalaen fra svært bra til svært dårlig. Gjennomsnittstrafikken i Elgeseter gate er ca. det dobbelte av gjennomsnittstrafikken forbi Osloveien 132. Avstand mellom Osloveien og riksvegen er ca. 50 meter, mens målestasjonen i Elgeseter gate ligger inntil den trafikkerte vegen. Lokalt er graden av luftforurensning sterkt avhengig av avstanden til vegene. Osloveien 132 ligger nært Nidelva som vil virke som en luftekorridor. Disse forholdene tilsier at luftkvaliteten i utbyggingsområdet er bedre enn i Elgeseter gate. Rasfare og forurensing i grunnen Det er registrert rasfare / geotekniske forhold som medfører utvidet kontroll ved byggestart. Planområdene ligger i et område som kan bli flomutsatt. Det kan være forurensning i grunnen på grunn av tidligere bruk. Krav om geoteknisk prosjektering og overvannshåndtering og miljøteknisk undersøkelse er innarbeidet i bestemmelsene. Tilgjengelighet til friluftsområdet Friluftsarealet i vest for planområdet vil ikke få vesentlig endret tilgjengelighet med planlagt utbygging i forhold til dagens tilgjengelighet. Skolekapasitet Både Åsveien barneskole og Sverresborg ungdomsskole anses i dag å ha kapasitet for en utbygging som her. Det sikres som krav i bestemmelsene at det ved byggesøknad skal følge dokumentasjon på tilstrekkelig skolekapasitet. Overvann Utbyggingen vil trolig ikke gi økt avrenningsintensitet på overflatevannet da det allerede er etablert tette flater i dag. Krav i bestemmelsene sikrer at behov for fordrøyningsanlegg vurderes i forbindelse med søknad om tiltak. Nettstasjon Nettstasjon vil bli liggende delvis inn i terrenget, i område F. Avveiing av konsekvenser Boliger i dette området er positivt. Med god støy- og geoteknikkprosjektering, så kan dette bli et bra og sentrumsnært boområde. Endring i grønnstrukturen medfører ikke negative konsekvenser for naturmangfoldet. Økonomiske konsekvenser for kommunen Planforslaget vurderes ikke å gi økonomiske konsekvenser, utover økt vedlikeholdsansvar for fortau langs planområdet. Samråds- og medvirkningsprosess Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert Berørte naboer og offentlige organ ble varslet om planoppstart ved brev datert og e-post datert Informasjon om planarbeidet har ligget ute på fra

12 Side 12 Frist for innspill ble satt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av Fylkesmannen mener det er positivt at det legges opp til høg grad av utnytting, og ber om minimumskrav for utnyttelse. Det ble bedt om støyberegninger og dokumentasjon på at det kan oppnås tilfredsstillende støyforhold på planområdet, både innendørs og utendørs. Det minnes om T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen. ROS- analyse ble bedt utarbeidet. Det bes om at nødvendige avbøtende tiltak for disse forholdene konkretiseres i plankart og planbestemmelser. Kommentar Det er utarbeidet støyrapport og ROS-analyse. Minimumskrav til utnyttelse, støykrav og krav om undersøkelse av grunnen er innarbeidet i bestemmelsene. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av De forventer at ny bebyggelse tar hensyn til bevaringsverdier i området. De kan ikke se at det er registrert automatisk freda kulturminner innen området, men minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Det påpekes at prinsippene om universell utforming må ivaretas. Kommentar Med bakgrunn i stedsanalyse blir bebyggelse utformet slik at den tar hensyn til omkringliggende bebyggelse. Planforslaget legger til rette for universell utforming. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av NVE er positive til at det er innhentet geoteknisk vurdering fra Multiconsult. De mener det er viktig at stabiliteten i byggefasen ikke svekkes. De ber om at den geotekniske vurderingen dokumenterer tilstrekkelig sikkerhetsfaktor for områdestabilitet over 1,4 som følge av tiltaket. Det må også legges ved tredjepartskontroll av den geotekniske vurderingen, utført av et uavhengig foretak. Kommentar Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for planen. Norges Geotekniske Institutt, NGI, har gitt en uavhengig kontroll av geoteknisk vurdering for planen. Politiet, brev av Politiet mener gang- og sykkelveg sørover fra planområdet er uklar og uten godt krysningspunkt med den gamle delen av Osloveien. Politiet ber om at det utredes hvordan sikkerheten for myke trafikanter skal ivaretas på strekningen, og i særdeleshet sikkerheten for skolebarn. Kommentar: Det er utarbeidet skolevegkart som viser hvor det er fortau / gang- og sykkelveg mellom utbyggingsområdet og skoler. Forbi planområdet er det relativt nytt fortau på østsiden av Osloveien, men ikke fotgjengerfelt i krysset Osloveien / Rv 706. Det er opparbeidet fortau videre sørover i Osloveien. Trønder Energi Nett AS, brev av

13 Side 13 Trønder Energi Nett AS ber om at det settes av plass for ny nettstasjon på eiendommen (2,5 x 3,5 meter), som er tilgjengelig fra kjørbar veg. Trønder Energi skal godkjenne plassering. Kommentar Nettstasjon er sikret i bestemmelsene, i grøntområdet nærmest Osloveien. Martin Mastad, Stavnemovegen 9, merknad av Han viser til at industribygget er bygd helt inn mot grensen til hans eiendom, og at deler av hagen i Stavnemovegen 9 raste ned i byggegropa. Han ber om at han ikke havner i en tilsvarende situasjon ved riving. Han mener nytt bygg kan komme like nær grensen som i dag dersom høyden ikke blir vesentlig høyere enn i dag, og at det ikke blir vinduer mot han. Kommentar Byggegrensen er satt 8 meter fra eiendomsgrensen / eksisterende bebyggelse i Stavnemovegen. Det er krav i bestemmelsene for anleggsperioden. Byplansjefens vurdering og konklusjon Byplansjefen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for byutviklingen. Planen har en god planfaglig kvalitet. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. TRONDHEIM KOMMUNE Hilde Bøkestad byplansjef Synøve Tangerud saksbehandler Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg Vedlegg 1: Planforslag Vedlegg 2: Forslag til bestemmelser Vedlegg 3: ROS- analyse Vedlegg 4: Geotekniske utredninger Vedlegg 5: Støyutredning Vedlegg 6: Notat omlegging av ledninger

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET Områdekarakter Den aktuelle tomten i Osloveien ligger i et område hvor flere ulike funksjoner og bygningstypologier møtes. Veianlegg setter sitt preg på området, men

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15 Vår saksbehandler Bjarte Hugdal Lykke -20 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato 19.8.2015 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Trollafjæra,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Vår saksbehandler Kristine Tønnesen -24 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Østmarkveien 15,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1741/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1741/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1741/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -38 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato 13.07.2016 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Vegamot,

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Detaljregulering av Osloveien 132, Trondheim kommune. Oversiktskart, 18.06.14. Trondheim. Osloveien 132

Detaljregulering av Osloveien 132, Trondheim kommune. Oversiktskart, 18.06.14. Trondheim. Osloveien 132 Detaljregulering av Osloveien 132, Trondheim kommune. Oversiktskart, 18.06.14 Trondheim N Osloveien 132 KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL OPPSTART PLANARBEID. DETALJREGULERING AV OSLOVEIEN

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 163/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 163/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 10.12.2015 Sak: 163/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/44150 Vedtak: Bystyret vedtar forslag

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Odd Husbys veg 17, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Odd Husbys veg 17, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 11.12.2014 Sak: 184/14 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Odd Husbys veg 17, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/38001 VEDTAK: Bystyret vedtar

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 199/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/1234 Vedtak:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Detaljregulering av Alfred Trønsdals veg 2, detaljregulering, sluttbehandling Planbeskrivelse

Detaljregulering av Alfred Trønsdals veg 2, detaljregulering, sluttbehandling Planbeskrivelse Byplankontoret Planident: r20150010 Arkivsak:14/34806 Detaljregulering av Alfred Trønsdals veg 2, detaljregulering, sluttbehandling Planbeskrivelse Dato for siste revisjon av planbeskrivelsen : 11.4.2016

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1990/14

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1990/14 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1990/14 Vår saksbehandler Pål Berntzen -16 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato 10.7.2014 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Odd Husbys

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2015/1746 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget 08.11.2016 91/2016 Kommunestyret

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardovegen 7 og Kringsjåvegen 3 og 5, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardovegen 7 og Kringsjåvegen 3 og 5, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 27.03.2014 Sak: 46/14 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardovegen 7 og Kringsjåvegen 3 og 5, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/33577 VEDTAK:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 19.06.2014 Dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer