Transportplan Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportplan Helgeland"

Transkript

1 TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75

2 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501 Narvik Tel.: Fax.: Oppdragsgiver(e): Regionrådene på Helgeland Rapport tittel: Transportplan Helgeland fase 1 Prosjektnummer Oppdragsperiode Juni 2005 januar 2006 Tilgjengelighet: Etter oppdragsgivers ønske Andre dokumenter: Intermodal transport via Mosjøen og Bodø (TU 2000) Utvikling av Industritog på Nordlandsbanen - I og II (TU ) Transportplan Salten (TU 2001) Transportstrategi Hålogaland (TU 2001) Nordlandsbanen-forsinkelser/punktlighet (TU 2002) NMC-prosjekt fisketransporter (TU ) Fersk fisk på Nordlandsbanene fra Salten (TU 2003) Transportplan Ofoten (TU 2005/2006) Transportutvikling over grensen innen Midt Skandia (TU/Handelshøgskolen i Bodø 2006) Feedertransport av fersk fisk til jernbaneknutepunkter (TU 2005/2006) Organisering: Bredt sammensatt styringsgruppe. Transportutvikling AS som utøvende konsulent. Kort sammendrag på norsk Helgeland består av 18 kommuner med et variert næringsliv og et omfattende transportbehov. Denne rapporten en beskrivelse av regionen, regionens transporter og næringsliv. Rapporten skal være et faktaunderlag for videre transportplanarbeid på Helgeland. Short summary in English The Helgeland region, in the middle of Norway, consists of 18 municipalities. The region s business structure includes various industries, which represents a comprehensive demand for transport services. This report is a regional description, -including the regions trade & industry as well as transport structures. The report aims to support facts and information for further regional transport planning. Den 29.januar 2006 Transportutvikling AS Transportutvikling AS 2006 Side 2 av 75

3 Innhold 1 Sammendrag 5 2 Innledning og mandat 17 3 Organisering 17 4 Bakgrunn og status Størrelse og befolkning Næringsliv og offentlig virksomhet Regionens transportmessige lokalisering Transportmessige hovedlinjer Vegtransport og ferger Jernbanetransport Havner og sjøtransport Lufttransport Sentrale transportbrukeres behov/endringer 38 5 Eksterne rammebetingelser og planer Innledning Noen rammebetingelser Internasjonale føringer Miljø Intermodalitet Økonomiske rammebetingelser Nasjonalt planverk/ntp Jernbaneverket Kystverket Statens Vegvesen Avinor Fylkeskommunalt planverk Samferdselsplan for Nordland Regionalt planverk 49 6 Regionens muligheter og sterke sider 50 7 Regionens utfordringer og svake sider 54 8 Konklusjoner og føringer for neste fase 56 Transportutvikling AS 2006 Side 3 av 75

4 VEDLEGG I. Kommentarer fra de regionale lufthavnene pr oktober II. Årsdøgntrafikk sentrale vegstrekninger 60 III. Detaljer i trafikkmønstret 3 steder med kontinuerlig telling 61 IV. Statistikk for Riksvegfergesamband på Helgeland (2004) 62 V. Oversikt over fergesamband med behov for økt kapasitet 63 VI. Vegavstander Helgeland 64 VII. Fylkeskommunale og statlige funksjoner 65 VIII. Sysselsettingen på Helgeland 67 IX. Nærmere beskrivelse av de største havnene 68 X. Havnestatistikk for de 4 største havnene XI. Statistikk hurtigbåtruter 73 XII. Transittmuligheter over havner på indre Helgeland 74 XIII. Noen vegdistanser fra Helgeland 75 Transportutvikling AS 2006 Side 4 av 75

5 1 Sammendrag Helgeland Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd har gått sammen om å utarbeide en Transportplan for Helgeland. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2 faser: 1. Beskrivelse/faktagrunnlag 2. Valg av strategier/løsninger Dette dokumentet vedrører kun fase 1. Arbeidet i fase 1 ble gjennomført fra juni 2005 til januar Prosjekteier er Regionrådene på Helgeland. Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av representanter fra regionrådene, Nordland Fylkeskommune, transportetatene, havner og brukere. Utøvende konsulent har vært Transportutvikling AS. BAKGRUNN OG STATUS Størrelse og befolkning Helgeland består av 18 kommuner og har et samlet areal på km 2. Til sammenligning er dette ca. 1.6 ganger større enn naboregionen Salten med sine 9 kommuner pr Det bor personer på Helgeland pr De største kommunene er Rana (Mo), Vefsn (Mosjøen), Alstahaug (Sandnessjøen) og Brønnøy (Brønnøysund), med nærmere innbyggere til sammen (69 %). Helgelands befolkning utgjør ca. 33 % av Nordlands befolkning. Helgelands 18 kommuner pr Rødøy Træna Lurøy Nesna Rana Herøy Dønna Alstahaug Leirfjord Vefsn Hemnes Vega Vevelstad Brønnøy Sømna Grane Hattfjelldal Bindal SSB s vurdering av befolkningsutviklingen ( ) spår en samlet sett stabil befolkningsutvikling og fortsatt noe befolkningsforflytning fra de små kommunene og noe vekst i de største. Transportutvikling AS 2006 Side 5 av 75

6 Næringsliv og offentlig virksomhet Helgeland har et meget variert næringsliv. Dette gir både transport- og logistikkmessige utfordringer men også svært interessante muligheter. Helgeland har flere av de største eksportbedriftene i Nord-Norge og er således avhengig av gode nasjonale og internasjonale transportløsninger. Både Mo i Rana og Mosjøen representerer industrielle tyngdepunkter i nasjonal målestokk. Til sammen har de største industribedriftene inn- og uttransporter på 3,6 millioner tonn. Over 40 % av de samlede volumer stammer fra Fundia. Stort sett all transport foregår med båt. De samlede volumene (3.6 mill. tonn) utgjør tonn mer enn de samlede tørr- og våtbulkvolumene over en stor havn som for eksempel Oslo 1. Regionen har en betydelig gruve-/mineralindustri. Helgeland er den dominerende oppdrettsregionen i Norge og står for % ( tonn) av all fiskeoppdrettsvirksomhet i Nordland, -som er Norges største oppdrettsfylke. Oppdrettnæringen på Helgeland genererer en eksportverdi på over 1.1 milliard og et transportvolum, målt i fulle vogntog, på over enheter pr år (2005). Det landes en god del vill fisk på Helgeland og potensialet for videre utvikling er betydelig. Træna er det desidert største landingsstedet. Hvis all transport av fisk fra Træna hadde gått med bil ville dette utgjøre 6 fulle utgående vogntog pr. dag og tilsvarende antall tomme biler inn. Oljevirksomheten utenfor Helgelandskysten er i jevn vekst og Helgelandsbase i Sandnessjøen som forsyner produksjons- og leteaktivitetene med varer og utstyr får stadig større godsmengder å håndtere. På indre Helgeland finnes også svært viktige bedrifter, med store inngående og utgående transportvolumer, som baserer seg på råstoff fra bl.a. trevirke. Natur og opplevelser er produkter Helgelandskommunene kan tilby mye av. De tre reiselivsorganisasjonene på Helgeland er i gang med å utvikle et tettere samarbeid om å bygge opp Helgeland som merkevare i reiselivssammenheng. I tillegg har kommunene på Helgeland en rekke bedrifter og bransjer som i regional målestokk har store og hyppige transportbehov. Vi finner dem innenfor varehandel, vareproduksjon, verkstedindustri, treindustri, distribusjon og landbruks-/ havbruksbruksleveranser og de er spredt over hele Helgeland. Vi finner også bedrifter som ikke er de største transportbrukere, men som er avhengig av raske, frekvente og regulære transporter. Flere av disse bedriftene har både internasjonale markeder og er internasjonalt anerkjent innenfor sine markedssegmenter. Offentlige virksomheter på Helgeland kan enten være virksomheter med tjenesteytende funksjon overfor lokalsamfunnene eller etater og organisasjoner med landsdekkende funksjoner. Helgeland har mange slike funksjoner; offentlige registre, utdanning, politi, helse, post, arbeidsmarked m.v.. I motsetning til naboregionen Salten hvor Bodø klart fremtrer som regionsenter, finnes det på Helgeland i prinsippet fire regionale sentra; Brønnøysund, Sandnessjøen Mosjøen og Mo. Helgeland har da også dobbelt så mange kommuner som Salten og en ustrekning som er 60 % større. Gjennom å etablere effektive transportsystemer basert på gode vegforbindelser, funksjonelle trafikkknutepunkter og regionalt samordnet transport- og logistikkplanlegging kan man under gitte forutsetninger oppnå mer enn bare å kompensere for tapte servicetilbud. Dette kan åpne nye muligheter for regionens befolkning i form av mye bredere tilbud innenfor jobb og utdanning, bedre helsetilbud, flere servicetilbud, større valgfrihet i tilknytning til boligetablering og fritidstilbud, etc.. 1 Oslo hadde i 2004, inklusive stykkgods ca. 6.1 millioner tonn. Transportutvikling AS 2006 Side 6 av 75

7 For næringslivet ligger gevinsten først og fremst i mulighetene for en mer kostnadseffektiv og forutsigbar logistikk. Kan man bl.a. gjennom en effektiv logistikk åpne for slike muligheter, vil enkelte regioner (BASregioner) kunne bidra til gode fellesløsninger REGIONENS TRANSPORTMESSIGE LOKALISERING OG HOVEDLINJER Helgeland er lokalisert som søndre del av Nordland fylke, midt i Norge, mellom Västerbottens Län i Sverige og et isfritt Norskehav/Atlanterhavet, noe som gir muligheter for interessante øst-vest perspektiver. Hovedleia går langs ytre del av regionen hvor Hurtigruta anløper 3 steder i en ren nord-syd forbindelse mellom Bergen og Kirkenes. Flere regulære kystgodsruter anløper regionens ytre og indre steder og flere av disse gir tilknytninger til utlandet via omlasting. Den tyngste internasjonale sjøtransporten i regionen er rene industritransporter, primært i tørrbulkskip på Mo og i Mosjøen. Brønnøysund har også store bulktransporter, men for et nasjonalt marked. Nordlandsbanen går gjennom hele indre del av regionen og har mulighet for internasjonale tilknytninger via Sør-Norge og Meråker til Sverige, og fra Sverige til andre land. E6 går parallelt med Nordlandsbanen gjennom hele regionen. Regionen har ingen stamflyplass, men fire regionale flyplasser med tilknytning til/fra Bodø eller Trondheim for videre transport til/fra Oslo og utlandet. Helgeland har 4 nord-syd hovedstrukturer når det gjelder transport: Hurtigruta og kystleia i ytre del av regionen Kystriksvegen (RV17) i ytre deler Nordlandsbanen i indre deler E6 i indre deler av Helgeland I tillegg finnes flere tverrforbindelser (veg): Nesna-Mo Sandnessjøen Finneidfjord (Hemnes) Sandnessjøen-Mosjøen Brønnøysund og E6 (Grane kommune) 3 mellomriksveger til/fra Sverige Vegtransport og ferger Regionen har som nevnt to gjennomgående hovedveger i nord /sørretning; E 6 gjennom indre deler av Helgeland og RV 17 Kystriksvegen langs kysten. Innen regionen knyttes E 6 og RV 17 sammen av fire tverrforbindelser i øst /vestretning. Fra nord til sør er dette RV 12 Mo i Rana Utskarpen, RV 808 Finneidfjord Levang, RV 78 Mosjøen Leirosen og RV 76 Brenna Skillebotn Tosenvegen. RV 78 og RV12/RV17 er de mest trafikkerte tverrforbindelsene mellom indre og ytre Helgeland dersom man legger vegvesenets trafikktellinger til grunn. Regionen har tre mellomriksveger østover til Sverige. Nordfra er dette E 12 fra Mo i Rana over Umbukta, RV 73 fra Trofors over Krutfjellet og RV 73 > FV 296 over Skarmodalen. E 12 er i følge trafikktellingene den viktigste mellomriksvegen mellom Helgeland og Sverige. På svensk side løper RV 73 inn i E 12. Hovedvegnettet på Helgeland holder en for lav standard i henhold til nasjonale normer. Langs de fleste hovedvegene, inkludert stamvegene, finner en til dels lange parseller som ikke kan sies å tilfredsstille den vegstandard trafikkmengden krever. Helgelandsvegnettets investeringsbehov er betydelig. Transportutvikling AS 2006 Side 7 av 75

8 Den 16. september åpnet tunnelen gjennom Korgfjellet og eliminerte denne vanskelige fjellovergangen på E 6 mellom Vefsn og Hemnes. I Rana er tunnelen ved Umskaret på E 12 mot Riksgrensen beregnet ferdigstilt i oktober Via denne tunnelen unngår man et værhardt område som kan skape betydelige trafikkproblemer i vinterhalvåret. Bruforbindelsen over Vesterbukta på FV 291 > KV 24 > FV 331 beregnes ferdigstilt i begynnelsen av september 2006 og korter ned vegstrekningen med ca. 13,5 km. Denne vegforbindelsen mellom Hattfjelldal og Hemnes får stadig økende betydning for transporter tilknyttet skogs- og treforedlingsindustrien på indre Helgeland. Den svært dårlige vegen mellom Finneidfjord og Hemnesberget (RV808) har endelig fått bevilgninger som gjør at standarden kan opprustes. Det transporteres betydelige mengder gods på veg i Helgelandsregionen. SSB s statistikker viser at norskregistrerte lastebiler og vogntog i 2004 transporterte totalt 6,217 millioner tonn innen, inn til og ut av regionen. Dette utgjør 2,7 % av den samlede godstransport på veg i Norge utført av norskregistrerte lastebiler m/totalvekt over 3,5 tonn. Godsvolumer transportert av en stadig økende andel utenlandske vogntog på oppdrag i Helgelandsregionen kommer i tillegg. Transitt gjennom regionen er betydelig. Ferjene Helgelandsregionen er avhengig av mange ferjesamband. Hele fem ferjesamband knytter sammen RV 17 Kystriksvegen gjennom regionen. I tillegg betjenes regionen av seks øvrige riks-/fylkesvegsamband og 3 rene fylkesvegsamband som alle er ringsamband med en lang rekke anløpssteder. Det foregår forholdsvis mye næringstransport over flere av disse sambandene. Ferjemateriellets tekniske standard synes i hovedsak å være tilfredsstillende. Det er derimot klare tendenser til kapasitetssprekk på flere samband. Jernbanetransport Nordlandsbanen er ikke elektrifisert og går i hovedsak parallelt med E6 gjennom indre Helgeland. Banen går gjennom kommunene Rana, Hemnes, Vefsn og Grane. Jernbaneknutepunkter for både gods- og persontrafikk finner vi i Mo og i Mosjøen. Nordlandsbanen gir jernbanetilknytning nordover til Fauske og Bodø, og sørover til Meråkerbanen (> Sverige), Dovrebanen og Rørosbanen som alle tre gir Helgeland jernbanetilknytning til kontinentet. Nordlandsbanen har de senere årene opplevd en økning i godstransporten. Dette kan i stor grad tilskrives en gryende utvikling av intermodale transportløsninger (containere) og effektivisering av godstogdriften. Nordlandsbanens kapasitet er ikke tilstrekkelig dimensjonert for dagens transportbehov og begrenses først og fremst av mangel på driftsmateriell, korte krysningsspor, lange blokkstrekninger og manuell togstyring. Havner og sjøtransport Sjøen er volummessig den vesentligste transportvegen for Helgeland som helhet. Mange av kommunene har sjøvegen som sin primære transportveg og tilknytning til landverts transport. Flere av disse kommunene har også betydelig næringstransport hvor intermodale løsninger blir viktige. Havnene vil her spille en sentral rolle. Regionen har via havnene i Brønnøy (Brønnøysund) og Alstahaug (Sandnessjøen) og Nesna anløp av hurtigruten, kystlinjer og annen kystgodstrafikk. I tillegg finnes en fylkeskommunal kystgodsrute og et omfattende nett av hurtigbåter i regionens ytre del. Industri- og godshavnene i Rana (Mo) og Vefsn (Mosjøen) har betydelig internasjonal og nasjonal sjøtrafikk med råvarer og ferdigprodukter til og fra store industriforetak i de to byene. Disse havnene har også anløp av kystlinjer og annen kysttrafikk. Transportutvikling AS 2006 Side 8 av 75

9 Mo og Mosjøen ligger også ved Nordlandsbanen og E6, med tilknytning til det internasjonale veg- og jernbanenettet, og har derfor forutsetninger for å kunne videreutvikles som intermodale knutepunkter i sjøbane forstand. Regionen har flere kommuner uten havner/kystlinje, og intermodale løsninger blir derfor viktige i slik sammenheng. Havnene De fire største havnene på Helgeland vil være sentrale i den videre utviklingen av regionen transportmønster og logistikk. Rana er den klart største havnen på Helgeland med over 50 % av totalvolumene i Den samlede veksten for de 4 havnene var 30 % fra 2002 til 2004, og Brønnøysund viste både den største nominelle og prosentuelle veksten som følge av økt kalkutskipning. Alstahaug og Brønnøysund har en forsvinnende liten utenrikstrafikk, mens Mo og Mosjøen er dominert av slik trafikk. Både Mosjøen og Mo har ca. 75 % av sin trafikk ut og inn av landet. Containertransporten på de enkelte havner er meget begrenset og intermodalitet i forstand av transport med jernbane i samkjøring med båt er ubetydelig. Havnen på Mo har imidlertid noe containertransport som følge av EKA Chemicals leveranser av natriumklorat til nordlige deler av Nordkalotten. Transport av stykkgods via havnene er en mer diversifisert aktivitet enn den rene industrielle bulktransporten og vil dermed kunne gi noe en bedre indikasjon på den generelle transportaktiviteten. Sandnessjøen, Mo og Mosjøen har en vesentlig andel av sitt gods som stykkgods, mens Brønnøysund i stor grad har bulktransporter (tørrbulk i form av kalk). Sandnessjøen har den største stykkgodsandelen (målt som stykkgods i % av samlet gods på den enkelte havn). Volummessig er imidlertid Mo i Rana den største stykkgodshavnen og i 2004 hadde Rana 75 % av det totale stykkgodsvolumet på Helgeland, -basert på tall fra de fire nevnte havnene. Utviklingen over havnene i 2005 er stabil/positiv sammenlignet med Hurtigbåter Helgelandskysten har en omfattende hurtigbåttrafikk og en mengde mindre plasser anløpes på hele strekningen fra Rødøy til Bindal. Totalt ca. 80 steder anløpes av disse fartøyene. Hurtigbåtene er i stor grad både gods- og passasjerførende. 40 % av Helgelands befolkning (over ) bor i typiske kystkommuner, og i forhold til dette folketallet reiser hver eneste person mer enn 10 ganger pr. år med hurtigbåt. Sammenlignet med mange andre hurtigbåtruter er dette et høyt tall, og en indikasjon på sjøtransportens betydning på Helgelandskysten. Hurtigruten Hurtigruten består av 11 skip i seilinger mellom Kirkenes og Bergen. Hurtigruten opererer hver dag, hele året. Den er et kombinert passasjer- og stykkgodsskip som anløper 3 havner 2 på Helgeland to ganger pr. døgn. En nordgående og en sørgående tur. Hurtigruten er primært et passasjerskip for fritidsreiser og konferanse, men betjener samtidig en viktig funksjon som regulær stykkgodstransportør langs kysten. Hurtigruten er, ikke minst, en vesentlig og sikker inntektskilde for de havner som anløpes. Kystgodsruter De fleste havnene langs kysten har anløp av trampfartøyer og diverse lastefartøyer. I tillegg finnes det regulære seilinger som betjenes av rederier som NorLines, NCL m.v. NorLines betjener alle de 4 største 2 Brønnøysund, Sandnessjøen og Nesna. Transportutvikling AS 2006 Side 9 av 75

10 havnene med 1-3 anløp pr. uke. Regionen har en mindre kystgodsrute (M/S Fjordlast) som opererer på strekningen Bodø-Nesna. Bulkindustritonnasje De vesentligste transportvolumene er ikke rutegående og vedrører industriell tonnasje fra Mo, Brønnøysund og Mosjøen. Enkelte ruter opererer imidlertid i en tilnærmet linjetrafikk i regulære seilinger. Lufttransport Helgelandsregionen har fire regionale flyplasser lokalisert i nærheten av de fire regionsentrene. Dette er: Røssvoll (Mo) Kjærstad (Mosjøen) Stokka (Sandnessjøen) Brønnøysund Brønnøysund lufthavn har også helikopterbase for trafikk ut i Nordsjøen. I tillegg ligger det i Storuman kommune i Sverige to flyplasser med relativt kort avstand fra Helgeland (Hemavan og Storuman). I Norge er regionens nærmeste stamflyplasser Bodø og Værnes. I Avinor's rangering over de 29 regionale flyplasser (Kilde: Avinor's årsberetning for 2004) finner vi alle flyplassene på Helgeland blant de 10 mest trafikkerte (inkludert transitt). Passasjerutviklingen er flyplassene er stabil. Brønnøysund har imidlertid en betydelig vekst fra 2004 til De regionale flyplassene har avgjørende betydning for arbeidsplasser, bosetting og næringsliv i distriktene. De geografiske forholdene i landet - med lange avstander, spredt bosetting og vanskelig terreng forsterker den rollen disse flyplassene har. Som landingsplasser for ambulansefly betyr flyplassene også mye for bl.a. sosial trygghet. SENTRALE TRANSPORTBRUKERES BEHOV Bedriftene har forskjellig aktivitet, lokalisering, transportformer, størrelse m.v. Dette gjør at de ikke alltid er opptatt av de samme problemstillinger eller har de samme behov. Transportbehovene varierer betydelig avhengig av hvor en er lokalisert. Dette har ikke bare sammenheng med topografi/beliggenhet, men også med hvilke næringer som dominerer og hvilken infrastruktur/transportmuligheter som faktisk finnes i dag. For den sørlige del av regionen, spesielt ytre del, er transportmønstret også av en slik karakter at man i større grad enn øvrige deler av Helgeland orienterer seg sørover mot Trøndelag. Mot Brønnøysund vil man for eksempel se at store deler av inntransporten kommer sørfra og handelslekkasje i stor grad skjer mot steder som Trondheim, Namsos og Rørvik. Selv om flere av de små innlandskommunene har en betydelig andel av primærnæringer vil den relativt lave primærnæringsandelen i industrikommunene Rana og Vefsn bidra til at indre Helgeland domineres av industri, mens ytre Helgeland i vesentlig større grad domineres av primærnæringer og fiskerier. Sett under ett er sentrale behov/utfordringer bl.a. knyttet til: brutte transportkjeder (innstilt ferge, stengt fjellovergang eller lignende) fergekapasitet, frekvens og regularitet vegstandard regionalt og utenom regionen havneforhold, intermodalitet og tilknytning til havner/terminaler anløpsstruktrurer og samordning/samskiping - Transportutvikling AS 2006 Side 10 av 75

11 EKSTERNE RAMMEBETINGELSER OG PLANER Helgelandsregionens transportløsninger påvirkes både av rammebetingelser/internasjonale føringer, nasjonalt og regionalt planverk. I tillegg vil kommunale planer og strategier ha innflytelse på regionens mulighet til å opptre enhetlig. Noen planer/rammebetingelser har direkte betydning, mens andre kan ha betydning når en skal planlegge finansieringsløsninger, gjennomføre utviklingsarbeid osv. Internasjonale føringer, miljø, intermodalitet og økonomiske rammebetingelser Det er mange internasjonale regelverk, retningslinjer og rammevilkår som påvirker Helgeland. Ikke nødvendigvis fordi de griper direkte inn, men fordi de internasjonale føringene implementeres gjennom nasjonalt regelverk; de påvirker politiske prioriteringer og mulighetene til å realisere prosjekter. Selv om Norge ikke er medlem av EU, tilpasser Norge seg gjennom for eksempel EØS-avtalen på flere områder. EU s transport policy (benevnt Time to Decide ), TEN-T m.v. er relevant å forholde seg til fordi de er basis for mange politiske begrunnelser, også nasjonalt og regionalt. I tillegg finnes det for øvrig mange internasjonale organisasjoner som har tanker og ideer om transport/næringsutvikling som kan ha betydning for Helgeland. Alle planverk innenfor transport, enten de er internasjonale, nasjonale eller regionale, må berøre miljømessige forhold og ta miljømessige hensyn. Nasjonalt finner vi gjerne de samme miljøargumenter og prioriteter som man finner internasjonalt, på tross av at enkelte av miljøutfordringene i det kontinentale Europa ikke nødvendigvis oppfattes like prekære i Nord-Norge. Et moderne transportsystem må imidlertid være bærekraftig både fra et økonomisk, sosialt og et miljømessig synspunkt. Dette gjelder ikke bare internasjonalt, men også ved utviklingen av en transportplan for Helgeland. Selv om miljøproblemene i Norge er mindre enn i mange land i Europa, vil vi påvirkes fordi vi både har et felles ansvar for slike problemer og fordi det som skjer i EU påvirker norske forhold. Denne påvirkningen skjer ikke bare p.g.a. avtalemessige/politiske relasjoner, men også fordi vi har et betydelig transportmessig samkvem med Europa. Restriksjoner i EU vil som nevnt påvirke lange transporter fra Helgeland, selv om vi ikke innfører de samme restriksjoner nasjonalt. Det kan nevnes at vi finner de største negative eksterne effektene i land som er viktige markeder for bl.a. fisk fra Helgeland (for eksempel Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits osv) Denne urbane problematikken har bidratt til intensjonene om forbedrede intermodale løsninger, bl.a. fordi de kan lempe på pressproblemer, gi bedre miljøbetingelser m.v. Dette innebærer større bruk av både sjø- og jernbanetransport i intermodale kjeder, - også fordi disse transportmidlene i fremtiden kan gis bedre vilkår i deler av den internasjonale transportkjeden. For Helgeland, og andre regioner i Nord-Norge, vil effektive intermodale løsninger være viktige. Primært vil dette gjelde effektiviseringen av løsningene i de enkelte ledd, bl.a. i terminalleddet og tilførsel til terminaler. For sjø-bane løsninger er det kun Mo og Mosjøen som i dag er aktuelle alternativer på Helgeland. Transportmarkedet for næringstransporter er i stor grad styrt av tilbud og etterspørsel. Også innenfor transportformer som tidligere har vært beskyttet fra konkurranse innføres forskjellige former for konkurranseutsetting og markedene åpnes geografisk. En må i fremtiden antagelig forholde seg til at en politisk kan påvirke rammebetingelser, infrastruktur m.v. og en vil ha mindre innflytelse på de konkrete transportløsningene. Disse vil styres av aktørene i markedet. Nasjonalt planverk/ntp Nasjonal transportplanlegging skjer i dag ved at landets fire transportsektorer koordineres gjennom Nasjonal Transportplan (NTP). Koordineringen skjer via Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet, og omfatter etatene: Jernbaneverket Transportutvikling AS 2006 Side 11 av 75

12 Kystverket Statens Vegvesen Avinor Informasjonen nedenfor er hentet fra de endelige handlingsprogrammene pr , eller fra de deler av Handlingsprogrammene som var kjent pr Det bemerkes at fremdriften i handlingsprogrammene styres av årlige bevilgninger. Jernbaneverket Fra Jernbaneverkets (JBV) endelige Handlingsprogram ( ) påpekes det spesielt at Korridoren 3 er viktig for transport av gods og personer mellom søndre del av Nordland og Trøndelag. Nordlandsbanen støtter opp om regional utvikling blant annet knyttet til oljeaktiviteter og fiskeoppdrett. Den er transittkorridor mot resten av Nord-Norge og den er også viktig for transporten østover mot Sverige og Finland. Trafikken på strekningen Trondheim - Mosjøen vil være fjernstyrt fra en trafikkstyringssentral i Trondheim i løpet av Fjernstyring Mosjøen Bodø vil øke kapasiteten og det er i Statsbudsjettet avsatt ekstra midler for å forsere dette arbeidet. Det legges opp til nytt krysningsspor på Eiterstraum (2006) samt en del tiltak knyttet til rassikring og forbedringer på stasjoner. Forlengelse av kryssingssporene på Røkland og Fauske (muligens allerede i 2006) vil også bedre kapasiteten. Tiltak for økt aksellast og hastighet på Meråkerbanen i første del av perioden ( ) vil også virke positivt for Helgeland. Kystverket De tiltakene som ligger i det endelige handlingsprogrammet berører primært navigasjonshjelpemidler og farleder. Statens Vegvesen I Handlingsprogrammet for påpeker SVV Region Nord at Mosjøen-Mo-Sandnessjøen utgjør en definert bo- og arbeidsmarkedsregion på Helgeland. Å få redusert reisetiden på vegnettet mellom disse byene vil ha betydning for utviklingen av Helgelandsregionen. Det er en stor transportpolitisk utfordring å fortsette fjerning av flaskehalser samt å utbedre det eksisterende vegnettet i dette området. Når det gjelder den mest sentrale vegforbindelsen (E6 med tilknytninger) påpekes det i forslaget til Handlingsprogram at Den delen av planrammen som er tildelt i region nord i første fireårsperiode ( ) vil hovedsakelig gå til ferdigstilling av tunnelen på E12 Umskaret i Rana kommune. Det heter videre at Statens vegvesen arbeider nå med å planlegge Vegpakke Helgeland med sikte på å framlegge prosjektet for politisk behandling våren Når det gjelder Vegpakke Helgeland er det fortsatt uavklarte momenter. Uansett praktisk utfall og konkrete løsninger, har denne vegpakken prioritet hos SVV og det er ansatt egen prosjektleder. I forslaget til Handlingsprogram heter det: Som nye prosjekt på stamvegrute 3 TRONDH-FAUSKE i Nordland prioriteres strekningsvise prosjekt som inngår i Vegpakke Helgeland og vegpakke Salten. I perioden gjelder dette den statlige andelen på strekningene E 6 Kapskarmo-Brattås-Lien og E6 Majavatn sør Majavatn stasjon. Avinor Det pågår for tiden flere eksterne prosesser som reiser nye problemstillinger vedrørende flyplassenes rolle og utvikling i fremtiden. Disse er dels knyttet til nye myndighetskrav og dels av mer samfunnsmessig karakter. Noen av de viktigste er knyttet til: 3 Nordlandsbanen (Korridor 7) Transportutvikling AS 2006 Side 12 av 75

13 Flyplasstrukturen (strukturutredning på gang) Ny forskrift for utforming av flyplasser/sikkerhet (endelig høring i løpet av vinteren). Satellittbasert innflygingsteknologi (SCAT-projektet) Nye terminalbygg (Brønnøysund) Fylkeskommunalt planverk På fylkeskommunalt nivå foreligger følgende sentrale planer/dokumenter som kan påvirke utviklingen på Helgeland: Fylkesplan for Nordland Samferdselsplan for Nordland UPN-Utviklingsprogram Nordland Av de forannevnte dokumenter er det Samferdselsplanen som konkret omhandler samferdselsrelaterte prosjekter på Helgeland. Regionalt planverk Helgelandsregionen har ikke et samlet regionalt planverk for transport/samferdsel. REGIONENS MULIGHETER OG STERKE SIDER Helgelandsregionen består av ca innbyggere. I Nordnorsk målestokk er dette mange nok til å kunne gi politisk gjennomslagskraft, selv om det lokale markedet alene ikke alltid er stort nok til å bidra til retningsbalanse og store volumer for alle typer transporter. Regionen, sett under ett, har en god beliggenhet i forhold til flere naturressurser, nærhet til Sverige, sjøvegen og den har samlet sett en rimelig bra infrastruktur. Markedet for næringslivet har i det siste, stort sett vært bra, og det er til dels betydelig vekst innenfor enkelte bransjer og det gjennomføres store investeringer i deler av regionen Selv om Helgeland har flere uløste infrastrukturutfordringer finnes det mange positive utviklingstrekk på infrastruktursiden. Alle de 4 havnene viser vekst, regulariteten på Nordlandsbanen er bedre enn på mange år og nye tilbud er under utvikling. Oppdrettsvolumene øker og det landes mer vill fisk i regionen. Passasjertransporten med fly er blant de få ting som ikke har vist en rimelig god vekstsyklus. Transporten er imidlertid rimelig stabil og siste år har det vært vekst både i Brønnøysund, Mosjøen og Mo. Brønnøysund viser en betydelig vekst. Regionen er avhengig av både et politisk og kommersielt marked rundt seg. Helgeland vil alltid ha bedre muligheter til å lykkes i en slik sammenheng, hvis man kan bli enige om å markedsføre en del sentrale forhold. Effektive transportløsninger med sentrale transportmidler som tog og båt krever vanligvis både store volumer og retningsbalanse for å være effektive, og dermed gi en lavest mulig transportpris. I de aller fleste tilfeller vil regionen ha en fordel av at det etableres knutepunkter for forskjellige former for transport. Ikke i alle, men i mange tilfeller, vil slike knutepunkter kunne operere mer effektivt administrativt og investeringskostnader blir normalt lavere ved at de ikke spres på for mange steder. Knutepunkter er ofte en forutsetning for effektive intermodale løsninger. Mulighetene for intermodale bane-sjø løsninger på Helgeland er begrenset og det er i prinsippet bare 2 steder som har mulighet for å bygge opp slike løsninger langs Nordlandsbanen og som har/kan få tilfredsstillende havneforhold. Det er viktig å avklare hvilke komparative fortrinn det enkelte sted har, og Transportutvikling AS 2006 Side 13 av 75

14 hvordan de eventuelt kan utfylle hverandre. Dette bør gjøres faglig og ikke politisk. Parallelt med utvikling av slike knutepunktfunksjoner må man sikre seg gode inn- og uttransporter. Mulighetene innenfor transport styres i stor grad av markedet. Helgelandsregionen har en egen tungindustri som transporterer store volum. Å ha en egen industri gir ikke bare muligheter knyttet til transport av regionens egne volum, denne industrien gir også rom for å utnytte de lokale volumene til å utvide markedet, -dvs skape større volum, bedre retningsbalanse og transitt ved at transportblokkene bygges opp på Helgeland. I forhold til et marked i Sverige bør det kunne utvikles løsninger hvor alle parter oppnår en forbedring. Havnene forventer i stor grad at sjøverts trafikk, som berører regionen, vil øke i årene fremover. Markedsmulighetene for turisme på Helgeland er meget gode. Regionen har naturperler som er sjeldne internasjonalt og enkelte finner vegen til svært betydelige promoteringsmedier som for eksempel UNESCO s World Heritage List (Vega). Olje og offshore er i gang. Det er svært lite som tilsier at dette skal avta. En lokalisering på Helgeland er en lokalisering for hele regionen, og det vil oppstå spin-offs rettet mot det som finnes av både lokale, regionale og internasjonale transporter. Markedene øst for Norge og Helgeland vokser, og de vokser kraftig. Det finnes transportveger som kan utvikles og de vil åpne for nye markeder utenfor EU- markedet. Et Norge utenfor EU må i større grad, som følge av bl.a. de restriksjoner som finnes for eksport/import og transport til EU, se en betydelig verdi av eksport/import markeder som åpnes i øst. Med basis i en markedstankegang og en vurdering av markedets mest rasjonelle transportveger på sikt, kan en kanskje se at enkelte steder på Helgeland kan ha bedre muligheter i en nord-syd retning, mens andre har bedre muligheter øst-vest. Et godt internt samarbeid i regionen er en god mulighet for å vurdere transportmessig synergi både innen og utenom regionen. Slik synergi baserer seg i hovedsak på at man bør akkumulere volum og skape retningsbalanse for noen transporter. Slike muligheter finnes på flere områder og bør identifiseres nærmere, gjerne styrt av noen større enkeltforetak i regionen. REGIONENS UTFORDRINGER OG SVAKE SIDER I avsnittet om muligheter/sterke sider ble det fokusert på deler av regionens generelle fortrinn. I en Nordnorsk sammenheng kan disse være betydelige. Sett i en større sammenheng kan de representere nødvendige men ikke tilstrekkelige betingelser. Dette gjelder både i forhold til befolkningstørrelse/utvikling og volum/retningsbalanse. Fokus på intermodale transporter er viktig, noe som gjerne innebærer containertransporter. Containertransportene over havnene i regionen er ubetydelig. Dette skyldes både manglende infrastruktur på land og sjø, og at dette markedet regionalt er under oppbygging. Helgelandsregionen er variert og kan betraktes som mindre transportmessig homogen enn for eksempel naboregionen Salten. Selv om regionen har mange valg vil den i mange tilfeller tjene på å opptre med en felles identitet; både markedsmessig (for eksempel reiseliv) og politisk (bl.a. i forhold til NTP). Selv om Helgeland løser sine interne transportutfordringer påvirkes transportene også av forhold utenfor regionen. Disse har en mindre kontroll med. Helgelandsregionen, med et svært variert og internasjonalt orientert næringsliv, har en avstandsulempe i forhold til mange av sine primære markeder. Den geografiske lokaliseringen kan ikke endres og regionens næringsliv og regionale myndigheter kan bare i liten grad influere på de rammebetingelser som kan bidra til Transportutvikling AS 2006 Side 14 av 75

15 å redusere slike ulemper. Nasjonale myndigheter har imidlertid mulighet til å kompensere for slike ulemper ved bl.a. de generelle rammebetingelser for næringslivet og styrking av transportmessig infrastruktur. Regionen synes imidlertid å ha: For lave/spredte volumer og i mange tilfeller for svak retningsbalanse for å forsvare høye frekvenser og de beste kommersielle vilkår. Retningsbalanseproblematikk gjelder både for en eventuell fremtidig flyfrakt med fisk, eventuelle hurtiggående fartøyer med fisk i et feedersystem mot jernbane og dagens tunge bulktransporter. Uavklarte forhold rundt en flyplasstrategi. Regionen har ingen stamflyplass. Dette er neppe kritisk, men kan være et av flere hinder for videre utvikling En utfordring med eksternt å bli oppfattet som en enhet, og det bør vurderes i hvilken grad og når dette er mest viktig. Vært lite opptatt av synergi internt, mellom regioner og mellom transportmidler Infrastrukturen og layout på havnene er ikke generelt tilpasset intermodale transporter i noe større omfang. Ikke alle havner har bruk for slike løsninger og noen er kommet lengre enn andre. Uavklarte forhold m.h.t. hvor en bør satse på intermodale knutepunkter Fortsatt uløste utfordringer og prioriteringer på vegsiden. Dette omfatter også manglende fergekapasitet på flere sentrale samband. En viss risiko i næringsstrukturen. Selv om næringslivet i regionen er dominert av rimelig diversifiserte store bedrifter, og utviklingen har vært positiv de siste årene, påvirkes de av et felles konjunkturmønster. Vakler slike bedrifter påvikes store deler av regionen, herunder transportløsninger og kapasitet. Dette vil igjen påvirke andre bedrifter. Uløste utfordringer når det gjelder jernbane. Nordlandsbanen har uutnyttet kapasitet, men kan ha begrensninger (spesielt i forhold til rask fremføring) på sikt som følge av at banen har for få kryssingsspor. Dette vil først og fremst ramme godstransport da passasjertog normalt vil ha prioritet fremfor godstog. Kapasitetsproblemene for en jernbanetransport fra Helgeland kan imidlertid være større utenfor regionen. Baner som for eksempel Meråkerbanen har lavere standard enn Nordlandsbanen. Utfordringer i forhold til en øst-vest satsing over grensen som følge av transportstøtteordningen og langsiktig fordi en mangler jernbanetilknytning mot Sverige. KONKLUSJONER OG FØRINGER FOR NESTE FASE Helgeland består i realiteten av flere områder og de kan avgrenses på forskjellig måte. Som følge av at regionen har 4 tettsteder/regionale sentra vil den i motsetning til en region som for eksempel Salten, hvor Bodø er et udiskutabelt sentra, kunne ha andre utfordringer. Helgeland har 3 mellomriksveger, 4 flyplasser, 4 større havner, 3 destinasjonsselskaper, 2 jernbaneknutepunkter, stor utstrekning, mange øykommuner, 18 enkeltkommuner, deler av regionen orienterer seg mot sør osv. Det meste av dette er positivt, og det viser et mangfold, men det kan gi begrensninger i forhold til enkelte felles satsinger. Det er ikke sikkert at det er nødvendig eller transportmessig rasjonelt å ha en felles holdning om alle forhold i en så mangeartet region. Det kan hende man vil tjene på å akseptere at det er visse forkjeller, at noen steder har sterke sider på enkelte områder mens andre er sterke på andre ting. Man bør prøve å finne utviklingsstrategier hvor de enkelte steder har komparative fortrinn foran andre. Valg av strategier i transportplanens neste fase kan ta utgangspunkt i at regionen både har klare fellesinteresser og samtidig fortrinn som er unike for de enkelte deler av regionen. Helgeland har en indre og en ytre del som har forskjellige utfordringer. Når den indre og ytre delen er integrert i ett fullverdig logistikk system (gode veger, ingen stengsler, rask og billig fremføring osv) vil det være større muligheter for å enes om homogene løsninger. Det interne transportnettverket blir derfor viktig for en fremtidig enhetlig strategi. Strategier utvikles gjerne i faser og det kan være mulig å enes om delregionale satsinger hvis de neste forpliktende utviklingstrinn omfatter andre delregioner. Ytre deler av Sør-Helgeland har en sterkere orientering mot sør enn øvrige deler av regionen. Det kan være mulig at denne delen av Helgeland for mange satsinger har andre krav/behov enn den øvrige del av Helgeland. Transportutvikling AS 2006 Side 15 av 75

16 Hva de enkelte steder kan satse på o De enkelte steder kan ha forskjellige (transportmessige) komparative fortrinn. Dvs. noen er gode på det ene og noen på det andre. Træna, Sandnessjøen, Mo, Mosjøen, Brønnøysund osv kan han forskjellige forutsetninger som kan utvikles videre. Det kan være nærhet til forskjellige markeder/ressurser, nærhet til leia nord-syd, gunstig i forhold til øst-vest eller at en allerede har store volumer/infrastruktur som andre også kan dra nytte av. Slike forhold bør vurderes identifisert da det vil kunne forenkle videre planarbeid. Fellessatsinger for regionen o Regionen bør ha et visst antall fellessatsinger mot nasjonalt-/regionalt-nivå, der slik enhetlig opptreden har verdi for å få ting gjennomført. Vi tror imidlertid at det er mulig å definere noen få sentrale problemstillinger/strategiske tiltak med felles interesse for regionen som ikke eliminerer lokale prioriteringer, og som kan frontes eksternt. I forhold til bl.a. Nordland Fylkeskommune tror vi det er en fordel, både i forhold til et sterkere engasjement fra Fylket i regionale prosesser og som følge av at Fylket er en del av NTP-prosessen mellom nasjonale myndigheter og kommuner/regioner. Det kan vise seg at enkelte deler av regionen ikke nødvendigvis passer inn i alle satsinger. Man må da velge om man skal/kan løse dette på del-regionalt nivå. Stikkord for slike fellessatsinger kan være knyttet til for eksempel turisme/reiseliv, intermodale løsninger, samarbeid innenfor sjøtransport, utvikling av bedre godstransportløsninger generelt, arbeid for å bedre mangelfull godsstatistikk, posisjonering i forhold til flyplasstrukturutredningen eller andre konkrete enkeltsaker. Se kapittel 8 for flere enkeltmomenter. Transportutvikling AS 2006 Side 16 av 75

17 2 Innledning og mandat Helgeland Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd har gått sammen om å utarbeide en Transportplan for Helgeland. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2 faser: 1. Beskrivelse/faktagrunnlag 2. Valg av strategier/løsninger Dette dokumentet vedrører kun fase 1. Både for Saltenregionen og for Hålogalandregionen (inklusive deler av Troms) er det utarbeidet strategiske transportplaner. Disse har bl.a. fungert som innspill ved nasjonal planlegging, da fortrinnvis NTP. Med basis i bl.a. disse planene er arbeidet videreført/skal videreføres i enkelte kommuner/regioner på et mer detaljert nivå. Dette skjer bl.a. i Ofoten, som er en del av Hålogalandsregionen. Mandatet for arbeidets to faser er definert i regionrådenes konkurransegrunnlag ( ): Transportplan Helgeland skal dokumentere varestrømmer, persontrafikk, etablerte transportopplegg (på bil, båt, tog og fly) og flaskehalser/utfordringer i regionens infrastruktur(veg, bane, havn og flyplasser). Planen skal videre kartlegge brukernes behov for endringer/nye løsninger. Transportutvikling AS har i sitt tilbud også lagt til grunn at dokumentasjonen fra prosjektets fase 1 vil utformes slik at den kan gi et bidrag til en strategisk analyse/valg i forhold til nasjonale satsinger samtidig som analysen identifiserer relevante premissgivere og beslutningstakere og at dokumentasjonen skal utformes i en slik form at det etableres et relevant grunnlag for utvikling av en transportplan for regionen. Prosjektkonseptet skal ha utgangspunkt i samtlige regioner på Helgeland, og beskrivelsen skal: 1. I bearbeidet form (fase 2) kunne fungere som innspill til nasjonale/ fylkeskommunale myndigheter ved f.eks. planrevisjoner eller ved enkeltløsninger regionen kan stå sammen om 2. Gi et faktagrunnlag for utviklingen av en samlet strategisk transportplan for Helgeland (fase 2 og evt. etterfølgende faser) og mer lokale satsinger. I fase 2 vil det være en målsetting at de anbefalinger som fremkommer innlemmes i både kommunalt, regionalt, fylkeskommunalt (fylkesplan) og nasjonalt planverk (NTP). I den utstrekning enkelte satsingsområder kan innlemmes i internasjonale satsinger vil dette være positivt. Arbeidet har en strategisk retning, med dette menes at lokale detaljer i mindre grad berøres. Planen skal primært være for regionen Helgeland og ikke fokusere på spesifikke behov som for eksempel bare berører en kommune. Hovedideen med fase 1 er å få frem et akseptert faktagrunnlag med basis i eksisterende data og at en legger grunnlaget for fase 2. 3 Organisering Arbeidet i fase 1 ble gjennomført fra juni 2005 til januar Prosjekteier er Regionrådene på Helgeland og utøvende konsulent er Transportutvikling AS. Prosjektets styringsgruppe har i perioden bestått av: Transportutvikling AS 2006 Side 17 av 75

18 Inge Myrvoll, Indre Helgeland Regionråd (leder) Ken Richard Hansen, Sør Helgeland Regionråd Jann-Arne Løvdahl, Helgeland Regionråd Hans Børre Joakimsen, Avinor Vigdis Espnes Landheim, Jernbaneverket Per Munkerud/Lars Rønneberg, Nordland Fylkeskommune Einar Andersen, NHO Nordland Evy Hesjedal, Havnene på Helgeland Karstein Larem, Norges Lastebilforbund, avdeling Nordland Henry Nymann, Statens Vegvesen Roy Skogsholm (fra sekretariatet) Styringsgruppen har i prosjektperioden hatt 6 styringsgruppemøter. Det siste ble gjennomført den 10.januar Bakgrunn og status I dette kapitlet presenteres data knyttet til den enkelte kommune, regionen samt en beskrivelse av de vesentligste transportstrukturer. 4.1 Størrelse og befolkning Regionens 18 kommuner har et samlet areal på km 2. Til sammenligning er dette ca. 1.6 ganger større enn naboregionen Salten med sine 9 kommuner pr Helgelands 18 kommuner pr Rødøy Træna Lurøy Nesna Rana Herøy Dønna Alstahaug Leirfjord Vefsn Hemnes Vega Vevelstad Brønnøy Sømna Grane Hattfjelldal Bindal Transportutvikling AS 2006 Side 18 av 75

19 Det bor ca personer på Helgeland pr De største kommunene er Rana (Mo), Vefsn (Mosjøen), Alstahaug (Sandnessjøen) og Brønnøy (Brønnøysund), med nærmere innbyggere til sammen (69 %). Helgelands befolkning utgjør ca. 33 % av Nordlands befolkning. SSB s vurdering av befolkningsutviklingen ( ) i regionen spår stort sett befolkningsforflytning fra de små kommunene og noe vekst i de største. Frem til 2020 (etter ett av SSB s scenarier, middels) vil befolkningsutviklingen totalt sett på Helgeland være relativt stabil (+0,03 %) men mange mindre kommuner antas å kunne få en relativt stor tilbakegang (rundt 10 % nedgang i kommuner som Bindal og Grane). Kommuner som Brønnøy, Alstahaug, Nesna, Vefsn, Rana og Sømna antas å få en positiv vekst. Alstahaug antas å vokse med over 4.4 % mens Rana vokser med 1.5 %. Den nominelle veksten i Rana blir imidlertid større som følge av et høyere befolkningstall. Prognosen for befolkningsutviklingen viser imidlertid at flere av kommunene antas å få en negativ befolkningsutvikling i årene fremover, Se for øvrig kapittel 7 (Regionens utfordringer og svake sider). Folketallet i de enkelte kommuner pr er vist i figuren nedenfor. Kommunene er rangert fra sør til nord (venstre til høyre) Folketall Helgelandskommuner ( ) Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy 4.2 Næringsliv og offentlig virksomhet Helgeland har en variert næringsstruktur og de forskjellige kommuner viser stor variasjon i hvordan sysselsettingen er fordelt mellom de forskjellige næringer. I vedlegg VIII er det vist en tabell som angir Helgelandskommunenes sysselsetting fordelt på næringsnivå samt fordeling mellom offentlig forvaltning og private/offentlige foretak i Typiske industrikommuner som Rana og Vefsn har en forsvinnende liten andel primærnæringer, og en betydellig andel av de sysselsatte i servicenæringene (tertiær). Målt som en prosentandel er imidlertid den industrielle sysselsettingen like høy i fiskerikommunene Træna og Herøy, og innlandskommunen Grane. Alle kommunene og regionsentra er imidlertid, som ellers i landet, - dominert av servicenæringene Næringslivet Regionen har flere av de største eksportbedriftene i Nord-Norge og er således avhengig av gode nasjonale og internasjonale transportløsninger. Både Mo i Rana og Mosjøen representerer industrielle tyngdepunkter, også i nasjonal målestokk. Transportutvikling AS 2006 Side 19 av 75

20 På Mo er hovedtyngden av industrien lokalisert til Mo Industripark AS som eies av Norsk Jern Eiendom AS. De største bedriftene i Industriparken (når det gjelder transportvolum) er Fundia Armeringsstål og Ruukki Profiler (skips- og byggprofiler). Også Fesil Rana Metall (Ferrosilisium) og Rio Doce Manganese (Manganlegeringer) er betydelige transportbrukere. Utenfor industriparken finnes bl.a. EKA Chemicals med store volumer både på inn- og uttransporter. Denne bedriften er en av de svært få i Nord-Norge som har klart å etablere en intermodal transportløsning med båt og bane. Disse bedriftene eksporterer godt over 1 million tonn ferdigprodukter og tar enda større volumer inn. Betydelige eksportvolumer kommer også fra Rana Gruber, hvor jernbanetransporten fra Storforshei og ned til Mo utgjør en vesentlig del av totaltransporten på Nordlandsbanen. I Mosjøen er Elkem Aluminium en storforbruker av transporttjenester. Bedriften produserer valseemner og støpelegeringer for eksport og står for betydelige inn- og utgående volumer. Bedriften, eid av Elkem og Alcoa, er for tiden i gang med å etablere et anlegg for anodeproduksjon som vil medføre en betydelig økning av transportbehovet. Det skal videre etableres en terminal for LNG-gass på bedriftens område, som foruten å dekke Elkem/Alcoas behov også er ment å kunne forsyne kunder over hele Helgeland samt tilstøtende regioner i Norge og Sverige. Dette vil skape nye og spesielle transportutfordringer og muligheter. Illustrasjonen nedenfor viser oppdaterte transportvolumer for de største industribedriftene på Helgeland. STORE INDUSTRIBEDRIFTER PÅ HELGELAND Inn- og utgående tonn 2004/2005 Fesil Rana Metall 13 % Ruukki Profiler 6 % Eka Chemicals 2 % Fundia Armeringsstål 43 % Rio Doce Manganese Norway 13 % Elkem Akuminium Mosjøen 23 % Til sammen har disse bedriftene inn- og uttransporter på 3,6 millioner tonn. Mer enn 40 % av de samlede volumer stammer fra Fundia. Stort sett all transport foregår med båt. De samlede volumene (3.6 mill. tonn) utgjør tonn mer en de samlede tørr- og våtbulkvolumene over en stor havn som for eksempel Oslo 4. Rana Gruber, som eksporterer Hematitt, Magnetitt og tilleggsstoffer transporterer over 1,5 millioner på jernbanen ned til Mo, og skiper ut ca tonn. Sammen med Brønnøy Kalk AS (se senere i dette kapitlet) er disse to de dominerende gruve-/mineralbedriftene på Helgeland. En stor og stadig voksende havbruksnæring er etablert langs hele Helgelandskysten. Næringen leverer til to store slakterier i regionen, til Fjord Seafood på Herøy og Nova Sea på Lovund, der eksportvolumene for transport genereres. Fra disse to bedriftene transporteres det ut ca tonn på årsbasis og 4 Oslo hadde i 2004, inklusive stykkgods ca. 6.1 millioner tonn i Transportutvikling AS 2006 Side 20 av 75

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN, MANDAT OG OPPDRAGSSPESIFIKASJON... 6 1.2 METODISK TILNÆRMING OG PROBLEMSTILLINGER... 7 2. AVSTANDER, KJØRETIDER OG TRANSPORTKOSTNADER...

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland

Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør. Sør Rogaland www.iris.no Stian Brosvik Bayer Anne Marthe Harstad Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør Rogaland Rapport IRIS - 2015/090 Prosjektnummer: 7302959 Prosjektets tittel:

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER Lødingen kommune Ballangen kommune Tysfjord kommune Evenes kommune Narvik Havn KF ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2011-05-19 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE r TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV 3 (57)

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer