Styrets årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2009"

Transkript

1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale helsefretak. Helse Midt-Nrge RHF mfatter sykehus g andre virksmheter i Møre g Rmsdal, Sør-Trøndelag g Nrd-Trøndelag. Helse Nrd-Trøndelag HF er ett av flere selvstendige helsefretak, eid av Helse Midt-Nrge RHF. Ved utgangen av 2009 bestd Helse Nrd-Trøndelag HF (HNT) av Sykehuset Levanger Sykehuset Namss Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Klvereid Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Stjørdal Desentraliserte plikliniske tjenester i Klvereid, Steinkjer g Stjørdal Distriktsmedisinsk senter i Stjørdal i samarbeid med Stjørdal kmmune Våre hvedutfrdringer er, gjennm gd undersøkelse g behandling i rett tid, å bidra til at beflkningen i Nrd-Trøndelag ppretthlder en gd helse. Helse Nrd-Trøndelag skal tilby spesialiserte helsetjenester innenfr et bredt medisinsk felt. Gjennm samhandling med primærhelsetjenesten g beflkningen skal vi pparbeide kunnskap sm kan frebygge helsesvikt. Vi skal gså tilby enkelte spesielle funksjner på reginalt nivå g enkelte funksjner på et nivå sm gjør ss attraktive fr pasienter fra hele landet. Vårt verdigrunnlag er tuftet på kvalitetsstyrt ledelse sm innebærer fkus på pasienten g de sm "bestiller" våre tjenester. Kvalitetssikring g brukermedvirkning står sentralt i vår bevissthet. 2. Mål: Verdigrunnlag g visjn Helse Nrd-Trøndelag HF bygger på det reginale fretakets verdier: TRYGGHET, RESPEKT OG KVALITET, samt visjnen: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE. Hvedmålene fr Helse Midt-Nrge g Helse Nrd-Trøndelag i 2009 Øknmisk resultat fr HNT på 40 mill krner (økt fra budsj. nivå på 31,1 mill kr.) Øke aktiviteten i smatikken med 2,3 % Større aktivitetsvekst i psykisk helsevern g rusbehandling enn i smatikken Minst 80 % av epikrisene skal sendes ut innen 7 dager Sm hvedregel skal det ikke være krridrpasienter Det skal være færre enn 5 % strykninger av planlagte perasjner Ventetid til vurdering innen BUP skal være mindre enn 10 virkedager 10 % reduksjn i sykefraværet; - fr HNT ble målet satt til 7,0 % 1

2 Hvedppgaver fr Helse Nrd-Trøndelag Diagnstikk, behandling, habilitering, rehabilitering g pleie Utdanning av helsepersnell Frskning g utvikling Opplæring av pasienter g pårørende Helsefremmende g frebyggende virksmhet Samhandling med primærhelsetjenesten Ambulansetjenester Syketransprt Nasjnale mål g satsingsmråder er bl.a. priritert gjennm ppfølging av Opptrappingsplan fr psykisk helse (avsluttet i 2008) g gjennm retningslinjer i årlige ppdrags- g styringsdkument. 3. Utviklingstrekk i Helse Nrd-Trøndelags virksmhet Fretakets styre g administrasjn Styret har hatt denne sammensetning i 2009: Steinar Aspli, styreleder Inger Marit Eira-Åhrèn, nestleder Reidar Viken Siw Bleikvassli Trgeir Schmidt-Melbye Margrete Mære Husby Asbjørn Hfsli, Helse Midt-Nrge Peter Him, ansatterepresentant Inger Anne Hlm, ansatterepresentant Jørgen Selmer, ansatterepresentant Skjalg Ytterstad, ansatterepresentant (til ) Rlf Gunnar Larsen, ansatterepresentant (fra ) Det har i 2009 ikke vært endring i eierppnevnte medlemmer, mens det har vært én endring blant ansatterepresentantene i styret. Fra har fretaket bestått av 6 gjennmgående klinikker (barne- g familie-, rehabiliterings-, psykiatrisk, medisinsk service-, service- g prehspital klinikk) g 4 stedlige klinikker (kirurgisk klinikk Levanger, medisinsk klinikk Levanger g tilsvarende fr Namss). Strategiske valg g ppfølging av disse i 2009 Styret fr HMN vedtk i 2008 verrdnet strategi fr periden fr Helse Midt- Nrge. Vedtaket er en videreføring av tidligere vedtak fra Verdigrunnlag, visjn, mål g ppgaver sm er gjengitt venfr, er hentet fra g/eller bygger på styrevedtaket fra Styret fr HMN vedtk i 2008 gså egen sak m eierstrategi 2010 g ppgavedeling i Helse Midt-Nrge. Sm høringsinnspill til aktuelle sak vedtk styret fr HNT at HNT ønsker å behandle flere pasienter (bl.a. fra Nrd-Trøndelag) sm hittil har blitt behandlet ved St. Olavs Hspital HF. I sitt vedtak ber styret fr HMN bl.a. (sitat) 2

3 administrerende direktør igangsette prsesser sm skal føre til en reduksjn av nabfretakenes øyeblikkelig hjelp innleggelser på St. Olavs Hspital HF. Dessuten å starte en dialg til videre behandling m tilleggsppgaver, hvr alle aktuelle helsefretak deltar, basert på tenkningen i Helse Nrd-Trøndelag HF sitt høringsinnspill. Gjennm arbeidet med strategi fr HMN 2010 er det utarbeidet egen strategi fr samhandling, strategi fr bruk av private leverandører g en eierstrategi fr fretaksgruppen med tilhørende plan- g utviklingsarbeid. Gjennm ppdragsdkument, styringsdkument g fretaksprtkll er disse verrdnede strategiene søkt perasjnalisert i pririteringer g målsettinger fr det enkelte år. HNTs strategiplan bygger på disse retningslinjene fr Helse Midt-Nrge. HMN har gitt føringer innenfr følgende målemråder: Pasientbehandling g pplæring Organisering g ledelse Frskning g utvikling Øknmi Innen pasientbehandling vil fretaket gi høy priritet til pasienter med kreft g behv fr lindrende behandling, pasienter med behv fr rusbehandling, pasienter med psykiske lidelser (spesielt barn g unge), pasienter med sammensatte g krniske lidelser g pasienter med behv fr habilitering eller rehabilitering. Øknmistyringen i fretaket skal bidra til å sikre en effektiv g ptimal ressursutnyttelse. Budsjettet fr HNT ble vedtatt med en frutsetning m et årsresultatet på 31,1 mill krner. Resultatkravet ble senere økt til 40,0 mill krner med delvis begrunnelse i ne reduserte pensjnskstnader (- 3,5 mill krner). Strategiplanen skisserer videre delstrategier med fkus på samhandling med primærhelsetjenesten, rganisering av akuttberedskap g elektive tjenester, effektivisering av arbeidsprsesser (bl.a. innen drift av sengepster g intensivfunksjner), pasientpplæring g helsefremmende arbeid. Gjennm egne prsjekt er det arbeidet med å effektivisere behandlingsprsesser g effektivisere driften gjennm bedre samrdningen av aktivitet g bemanning i pliklinikk g sengepster. Arbeidet med budsjett g driftsplan fr 2009 ble basert på den vedtatte strategiplanen. Styret har gjennm drøfting av mer knkrete frslag til tiltak vært med på å utfrme disse tiltakene. Ved utfrming av innsparingsprfil har det vært lagt vekt på å skjerme den direkte pasientrettede virksmheten i størst mulig grad. Sm et ledd i effektivisering av pasienttransprt g ambulansedrift ble det fra etablert egen klinikk fr prehspitale tjenester. Disse mrådene legger beslag på nesten 10 % av fretakets ressurser (nesten 200 mill krner). Målsettingen m å redusere kstnadene med 5 % i 2008 g ytterligere 5 % de neste 2 3 årene er langt på vei nådd. Med utgangspunkt i pptrappingsplanen fr psykiatri ( ) har det vært vektlagt å priritere fretakets psykiatriske virksmhet var siste år i pptrappingsplanen, men intensjnen m en frtsatt pptrapping av tilbudet innen psykisk helsevern g vridning av aktivitetsandel fra smatikk til psykiatri er videreført gså i Med utgangspunkt i vedtatte strategier har styret gså lagt str vekt på å bygge gde samarbeidsrelasjner mt primærhelsetjenesten, KS, brukerrganisasjner g Helse Midt- Nrge RHF sm vår eier. 3

4 Samarbeidsutvalget med kmmunene (SU) g brukerutvalget (BU) inviteres til g deltar på alle styremøter. I tillegg er det i tilknytning til et styremøte gså avviklet brukerutvalgets time der et samlet BU får møte styret. Styret er takknemlig fr det arbeidet sm nedlegges i SU g BU. Vi er avhengige av et gdt samarbeid med disse rganene g har inntrykk av at det fungerer bra. De årlige samhandlingsknferansene mellm 1.- g 2.- linjetjenesten er en annen arena fr å styrke samrdningen mellm nivåene i helsetjenesten. Fr å sikre en effektiv g gd pasientbehandling er det viktig at tilbudet ppleves sm sømløst. Styret har arbeidet fr en mer desentralisert sykehusdrift bl.a. gjennm etablering av et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Stjørdal. DMS Stjørdal ble tatt i bruk våren 2007 g drives i et samarbeid mellm Stjørdal kmmune, Helse Midt-Nrge RHF g Helse Nrd-Trøndelag HF. DMS Stjørdal er et piltprsjekt sm skal gå ver 5 år. Påfølgende evaluering vil vise m det skal videreføres etter prsjektperiden. Det er videre etablert desentralisert pliklinikkdrift innen enkelte smatiske fagmråder på Klvereid, i Steinkjer g i tilknytning til DMS Stjørdal. Det planlegges etablering av DMS Inn-Trøndelag på Steinkjer fr mliggende kmmuner. Dette planlegges etter nenlunde samme driftsmdell sm DMS Stjørdal g kan tidligst være i drift fra senhøsten Helse- g msrgsdepartementet har, bl.a. med henvisning til gde resultater i Nrd- Trøndelag, startet arbeidet med en samhandlingsrefrm fra Det er håp m at resultatet av dette arbeidet skal kunne gi ytterligere stimuli til å fremme en gd g effektiv ppgavefrdeling g samhandling mellm primær- g spesialisthelsetjenenesten. Fr å nå gitte mål m et bedre pasienttilbud g mer effektiv drift, er vi avhengige av en rganisasjn sm er fleksibel g tilpasningsdyktig. Det er så langt lagt et gdt grunnlag fr å nå dette målet, g styret vil gi str rs til ansatte g ledere fr tilpasningsevne, innsats g resultater i HMN har vedtatt følgende seks satsingsmråder fr utviklingen fram mt 2010: 1. Psykisk helsevern g rusbehandling 2. Sammenheng i behandlingstilbudet 3. Krnisk syke g syke eldre 4. Trygghet g tilgjengelighet ved akutt sykdm 5. Dkumentasjn g synliggjøring av kvalitet 6. Bedre bruk av tilgjengelige ressurser Med utgangspunkt i disse satsingsmrådene er det utfrmet en eierstrategi der HMN, sm eier, klargjør hvilke tjenester sm skal utføres i de enkelte HF. Styret vil med utgangspunkt i gjeldende reginale strategi, arbeide fr at HNT skal få styrket g videreutviklet sitt pasienttilbud slik at en sikrer et gdt g variert tilbud g en effektiv pasientbehandling til innbyggerne i fretakets nedslagsfelt g til dels gså fr et større beflkningsmråde. 4. Redegjørelse fr årsregnskapet / øknmiske resultater i 2009 Årsresultat Styret fr Helse Nrd-Trøndelag HF vedtk budsjettet fr 2009 med et årsresultatet på 31,1 mill krner. Med delvis begrunnelse i reduserte pensjnskstander har HMN i etterkant økt resultatkravet til 40,0 mill krner. Regnskapet fr 2009 viser et årsresultat på 49,9 mill krner. Følgende tabell viser årsresultatet i frhld til resultatkrav g tilleggsbevilgninger: 4

5 Årsresultat 2009 Krrigert resultatkrav 2009 Resultatavvik i frhld til HMNs krrigerte resultatkrav Økt inntektsramme (HMN styresak 05/10) Resultatavvik eks. økt inntektsramme 49,9 mill krner - 40,0 mill krner 9,9 mill krner - 17,7 mill krner - 7,8 mill krner Krrigert årsresultat ekskl. økt inntektsramme er litt dårligere enn prgnser avgitt i 3. tertial Det negative avviket på m lag 10 mill krner skyldes i hvedsak kstnader knyttet til pasientskadeestatninger administrert av Nrsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPEkstnadene var i 2009 på m lag 25 mill krner g var knyttet til 31 saker med i gjennmsnitt 3 års saksbehandlingstid. Av planlagte driftsmessige tiltak på m lag 24 mill krner, ppnådde fretaket øknmisk effekt tilsvarende m lag 16 mill krner (66 %). Inntekter Finansiering av spesialisthelsetjenesten baserer seg i hvedsak på basistilskudd g stykkprisfinansiering med m lag 60 % på basis g m lag 40 % på stykkpris. I psykiatrien er basisandelen 100 % fr innlagte pasienter. HMNs mdell fr finansiering av egne HF ble endret fr smatikken f..m g planlegges lagt m fr psykisk helsevern f..m I frhld til tidligere mdell, med beflkningsgrunnlag sm viktigste frdelingsnøkkel, bygger den nye mdellen på følgende kriterier ved fastsettelse av basistilskuddet: Dimensjnerende aktivitet Kstnadsindeks Krav til driftsresultat Sum driftsinntekter (inkl. investeringstilskudd) ble på 2 162,1 mill krner i 2009 mt 2 039,1 mill krner i Basistilskuddet utgjrde 1 548,7 krner (1 384,7 mill krner i 2008). ISF-inntektene utgjrde 429,8 mill krner (409,9 mill krner i 2008). Pliklinikkinntektene utgjrde 89,3 mill krner (86,1 mill krner i 2008). Inntektsfrdeling % 4 % 0 % 4 % 72 % Basisramme ISF-inntekter Plikliniske inntekter Øremerket tilskudd Annen driftsinntekt Kstnader Sum driftskstnader utgjrde 2105,4 mill krner i 2009 mt 1 988,9 mill krner i

6 Lønnskstnadene utgjrde m lag 61 % av sum driftskstnader eller ttalt 1 282,9 mill krner (1 233,4 mill krner i 2008). Kjøp av helsetjenester utgjrde 92,2 mill krner (93,2 mill krner i 2008). Øvrige varekstnader utgjrde 349,3 mill krner (318,5 mill krner i 2008). Andre driftskstnader utgjrde 294,7 mill krner (257,5 mill krner i 2008). Ordinære avskrivninger utgjrde 85,4 mill krner (85,5 mill krner i 2008). Nedskrivninger utgjrde 0,9 mill krner mt 0,8 mill krner i Kstnadsfrdeling % 4 % 4 % 17 % 61 % Kjøp av helsetjenester Varekstnad Lønnskstnad Annen driftskstnad Av-/nedskrivninger Kntantstrømanalyse Nett kntantstrøm fra perasjnelle aktiviteter var 77,2 milliner krner. Nett kntantstrøm fra investeringsaktiviteter var 90,4 milliner krner, mens nett kntantstrøm fra finansieringsaktiviteter var 13,8 mill krner. Nett endring i likviditetsbehldningen i løpet av 2009 er dermed 0,6 mill krner, g behldningen ved utgangen av året er på 43,0 mill krner. Den likviditetsmessige situasjnen fr HNT er trang g påfører fretaket høye rentekstnader. Fretaket får dekket løpende likviditetsbehv gjennm HMNs samlede driftskredittramme. Pr hadde HNT trukket 94,5 mill krner av denne rammen. Investeringer Det har i mange år vært lavt nivå på mfanget av bygningsmessige investeringer i Helse Nrd-Trøndelag, men med ppstart av nybygg psykiatri Namss mt slutten av 2009 vil investeringsmfanget øke en peride framver. Det er frtsatt et betydelig behv fr vedlikehld g rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, men den ekstrardinære statlige tiltakspakken i 2009 hjalp gdt. Anskaffelse av nytt utstyr har siste år vært basert på kjøp innen en begrenset øknmisk ramme, g med mulighet fr ne leasing i tillegg. Tabellen nedenfr gir versikt ver investeringer i bygg g utstyr i Investeringer (Tall i mill krner) Regnskap 2009 Utbygging smatikk: Diverse mbygging/rehabilitering, inkl HMS 6,6 Statlig tiltakspakke Tiltak fr arbeid 17,2 Samlkalisering psykiatri Namss 4,1 Medisinsk-teknisk, teknisk g IT-utstyr 20,8 Egenkapitalinnskudd i KLP 5,4 Sum investeringer 54,1 6

7 Styret vil understreke at nødvendige bygningsmessige vedlikehldsinvesteringer g investeringer i nytt utstyr til erstatning fr utstyr sm utrangeres, må ppretthldes på et langsiktig stabilt nivå g ikke bli gjenstand fr saldering i frhld til større nybyggingsprsjekt. Til å dekke dette behvet fr erstatningsinvesteringer bør det årlig settes av en ramme på m lag 60 mill krner. Investeringer i nye utstyrsenheter g nybygg kmmer i tillegg til dette. 5. Aktivitet Aktivitetstallene fr 2009 viser en aktivitet sm jevnt ver ligger litt lavere enn plantallene fr året. Antall DRG-peng (smatikk) i hht eieransvaret var Det er samme aktivitet sm i Det var utskrevne døgnpasienter i de psykiatriske avdelingene i 2009, - en økning på 1,9 % fra året før. Det ble utført plikliniske knsultasjner i smatiske avdelinger g knsultasjner i psykiatriske avdelinger i Det er en aktivitet sm er h.h.v. 1,7 % lavere g 10,8 % høyere enn i Aktivitet Endring Endring i % Smatikk DRG-peng - i hht "sørge fr" - ansvaret ,8 % - i hht eieransvaret ,0 % Antall plikliniske knsultasjner ,7 % Psykiatri Antall utskrevne døgnpasienter ,9 % Antall plikliniske knsultasjner ,8 % RUS Antall plikliniske knsultasjner ,5 % Kvalitets- g andre indikatrer Gj.sn. ventetid ventede i dager (pr ) HF (alle fag) Antall ventede i alt (pr ) Antall ventet > 365 dager (pr ) Gj.sn. ventetid ventede i dager (31.12.) innleggelse Gj.sn. ventetid ventede i dager (31.12.) dagbehandling Gj.sn. ventetid ventede i dager (31.12.) pliklinikk Gj.sn. ventetid ventede i dager (31.12.) smatikk Gj.sn. ventetid ventede i dager (31.12.) VOP Gj.sn. ventetid ventede i dager (31.12.) BUP Gj.sn. ventetid ventede i dager (31.12.) RUS Andel epikriser ferdig innen 7 dager 71,8 % 64,6 % 7,2 % Andel krridrpasientdøgn 1,7 % 2,8 % -1,1 % Antall dktrgrader Antall vitenskapelige artikler ,5 % 7

8 Utvikling DRG-peng Smatikk Peng År Faktisk Plan Utvikling plikliniske knsultasjner smatikk Knsultasjner År Faktisk Plan Raskere tilbake Prsjektet "Raskere tilbake startet i 2007, g er videreført gså i Frmålet med prsjektet er å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid. Aktivitet/behandling knyttet til dette prsjektet kmmer i tillegg til annen aktivitet i fretaket g er særskilt finansiert. Antall DRGpeng innen "Raskere tilbake" utgjrde 136 peng i 2009 (338 i 2008). Antall plikliniske knsultasjner var 820 i 2009 (1 176 i 2008) g gjaldt i helhet smatikk. Brutt inntekter knyttet til Raskere tilbake utgjrde m lag 7,4 mill krner i 2009 mt 12,9 mill krner i Frskning g utvikling Krdinering av frsknings- g utviklingsarbeidet i Helse Nrd-Trøndelag er lagt til FUavdelingen. Avdelingens ppgave er å stimulere til frskning, gi veiledning g arrangere kurs innen FU-mrådet i helsefretaket. HNT har prdusert ttalt 52 vitenskapelige artikler i 2009 g er det fretaket i HMN (med unntak av St. Olavs Hspital HF) sm prduserer flest artikler. Vi antar at m lag 25 av disse artiklene tilfredsstiller kravene til NIFU-STEP, ne sm er en økning på ca 30 % fra året før. Det er avlagt 1 dktrgrad siste år. Fr å inspirere g legge til rette fr frskning g fagutvikling legges det vekt på langsiktig g strategisk kmpetanseheving. FU-avdelingen arrangerer årlig grunnleggende kurs i 8

9 litteratursøk (Søk) g frskningsmetde g -frmidling (Gruff). Det er etablert tilbud m frskningslunsj en gang i måneden. I Strategisk plan fr fagutvikling/kmpetanseutvikling anbefales det å styrke fagutviklingen, spesielt innenfr de kirurgiske g medisinske klinikkene. Den første av 4 planlagte fagutviklingskrdinatrer ble ansatt i 2008, ingen flere har tilkmmet i Innenfr tverrfaglig, pasientnær klinisk frskning er aktiviteten svært frskjellig i de ulike klinikkene, g ttalt sett fr lav. Det er derfr etablert en stillingsbank med frmål å frikjøpe frskere i klinikkene, samt rekruttere kritisk spesialistkmpetanse til delte stillinger (frskning/klinikk). På denne måten kan man kvalitetssikre g følge pp planlagte g pågående prsjekter. Det er et mål å øke denne stillingsbanken slik at man i løpet av 2012 kan finansiere 3 stk 100 % stipendiatstillinger innenfr pririterte mråder i HNT. Fretakets kstnader til FU i 2007 (innrapprtert til NIFU-STEP) er beregnet til 16,7 mill kr g utgjør 0,9 % av fretakets brutt driftsutgifter. Tilsvarende versikt fr 2009 freligger ennå ikke. HMN har freslått at HNT skal ha følgende resultatmål fr FU fram mt 2011: - minst 1 % av samlet brutt driftsbudsjett til HF-ene bør avsettes til frskning g utvikling i 2011; herav ¾-deler ved St. Olav Hspital HF g resterende i øvrige HF. - minst 35 publikasjner i gjennmsnitt pr. år i periden antall vitenskapelig ansatte til enhver tid: - minst 15 dktrgradsstipendiater, hvrav minst t med høgsklebakgrunn g minst en innen kvalitativ frskning - minst 4 pst dc stipendiater - minst 10 mastergradskandidater I frhld til dagens aktivitet er det behv fr økte midler til: - styrking av metde- g veiledningskmpetanse - ppbygging av infrastruktur - integrering av FU-arbeid i avdelingenes daglige aktivitet - frskningsfrmidling - stipend; dktrgradsstipend g krtere stipend - øremerket stipend fr høgskleutdannede I enkeltprsjekter legges det str vekt på å søke eksterne frskningsmidler. Priritering mellm virksmhetsmråder Fretakets virksmhetsmråder deles gjerne inn i smatikk, psykiatri g rusbehandling. Ut fra gitte mål g frskjeller i finansiering er det ønskelig å følge utviklingen i aktivitet innen g mellm disse virksmhetsmrådene var siste år fr Opptrappingsplan fr psykisk helse ( ). Ved planlegging g gjennmføring av fretakets drift i 2009 har styret frtsatt søkt å følge pp tiltak knyttet til pptrappingsplanen. I en peride med sterke effektiviseringskrav er det psykiatriske fagfeltet skjermet ved at ne av de midlene sm fristilles gjennm intern effektivisering, søkes pløyd tilbake til egen virksmhet. Det har videre vært en frutsetning at de psykiatriske virksmhetsmrådene skulle legge beslag på en økt andel av fretakets samlede ressurser. Oversikten nedenfr ver regnskap frdelt på virksmhetsmråder viser endring i ressursbruken mellm virksmhetsmrådene fra 2008 til

10 Regnskap frdelt på virksmhetsmråder (i kr) Krner i % Krner i % Inntekter Smatikk Data fr ,5 % Psykisk helsevern mangler ,3 % Rusbehandling freløpig ,0 % Annet (inkl. finansinnt.) ,2 % Ttale inntekter ,0 % Kstnader Smatikk ,0 % Psykisk helsevern VOP ,7 % Psykisk helsevern BUP ,0 % Rusbehandling ,6 % Annet (inkl. finanskstn.) ,7 % Ttale kstnader ,0 % 6. Målppnåelse fr hvedmål I styringsdkumentet mellm Helse Midt-Nrge RHF g Helse Nrd-Trøndelag HF ble det i særlig grad fkusert på følgende satsingsmråder fr 2009: Øknmisk resultat (eks. økte pensjnskstnader) fr HNT på 40 mill krner Øke aktiviteten i smatikken med 2,3 % Større aktivitetsvekst i psykisk helsevern g rusbehandling enn i smatikken Minst 80 % av epikrisene skal sendes ut innen 7 dager Sm hvedregel skal det ikke være krridrpasienter Det skal være færre enn 5 % strykninger av planlagte perasjner Ventetid til vurdering innen BUP skal være mindre enn 10 virkedager 10 % reduksjn i sykefraværet; - fr HNT ble målet satt til 7,0 % Styret har hatt sterkt fkus på disse frhldene i frbindelse med budsjettering, planlegging g ppfølging av fretakets drift i Aktuelle punkter har videre vært gjenstand fr rapprtering til g drøfting i styret hver måned. Med utgangspunkt i status g prgnser ble det frtløpende vurdert tiltak fr å sikre målppnåelse. Resultatppnåelsen er gd fr verrdnet parameter knyttet til øknmisk resultat. Aktiviteten lå mtrent på samme nivå i 2009 sm fregående år, men ble litt lavere enn fastsatte måltall. Fretaket har frtsatt ne igjen fr å nå vedtatte kvalitetsmål. Ett av hvedfkusene i 2009 har vært å levere et øknmisk resultat i samsvar med eiers krav. Sm det framgår av annen ppstilling i årsberetningen, ble fretakets resultat 49,9 mill krner. Det er 9,9 mill krner bedre enn eiers resultatkrav g må sies å være tilfredsstillende selv m det ligger enkelte ekstrardinære psteringer bak dette resultatet. Aktivitetsmålene (antall DRG-peng g plikliniske knsultasjner) er nesten ppfylt. Til trss fr høy aktivitet registrerer vi en økning i antall pasienter på venteliste g i gjennmsnittlig ventetid. Gjennmsnittlig ventetid har i løpet av 2009 økt fra 94 til 99 dager. Fr sju år siden var gjennmsnittlig ventetid til sammenligning 121 dager, men har i de mellmliggende årene vært betydelig lavere. 10

11 Utvikling i gjennmsnittlig ventetid Dat Ventetiden har jevnt ver økt innen alle fagmråder g fr pliklinisk behandlingsfrm. Fr innleggelser g dagbehandling har ventetiden gått litt ned. Fr unge med psykiatriske prblemstillinger er det krav m utredning innen 10 virkedager g behandling innen 65 virkedager. Fretaket tilfredsstiller jevnt ver disse kravene, men verskrider fristene fr en del (m lag 10 %) av pasientene. Styret vil arbeide fr ytterligere reduksjn av ventetiden, særlig fr persner med rett til nødvendig helsehjelp. Det har lenge vært arbeidet med å redusere tiden fr ferdigstilling av epikriser. Målsettingen er at 80 % av alle epikriser skal være utsendt innen 7 dager etter utskrivning. Gjennmsnittet fr 2009 lå på 71,8 %, mens vi fr 2008 ppnådde 64,6 %. Enkelte enheter leverer i henhld til målsettingen, mens andre frtsatt har et stykke igjen. Fretaket innfører nå talegjenkjenning i alle enheter sm et tiltak fr å effektivisere epikrisearbeidet. Dette er en krevende prsess sm har medført ne ekstrabelastning i innføringsperiden, men sm frventes å gi psitiv effekt på målppnåelse i epikrisearbeidet når prsjektet ferdigstilles i Det har i perider vært flere krridrpasienter enn det sm har vært målsettingen. Andelen krridrpasientdøgn var i 2009 på 1,7 %, mens den i 2008 var på 2,8 %. Med en økende andel øyeblikkelig hjelp-pasienter er det en utfrdring å hlde denne andelen nede på et akseptabelt nivå. Andel strykninger av elektive perasjner er økt fra 8,2 % i 2008 til 8,5 % i Her vil vi øke innsatsen fr å nå målkravet på maks. 5,0 %. Sykefraværet økte fra 7,5 % i 2008 til 8,3 % i Vi nådde ikke målet fr 2009, g det arbeides kntinuerlig med tiltak fr å få redusert sykefraværet ned mt et langsiktig mål på 6,0 %. Styret har str ppmerksmhet på kvalitet i tjenesten vår g rapprterer i hvert styremøte på kvalitetsindikatrer g vil ha økt fkus på dette i

12 7. Arbeidsmiljø g persnale 2010 Ansatte/årsverk Helse Nrd-Trøndelag hadde ansatte i 2009 (inklusive persnlige vikarer g ferievikarer) mt i Omgjrt til årsverk utgjrde dette årsverk i 2009 (mt i 2008). 40 % (42 % i 2008) av fast ansatte arbeidstakere tjenestegjrde i deltidsstillinger. 33,7 % (34 % i 2008) av arbeidstakerne er mellm 46 g 60 år g 11 % (10 % i 2008) er ver 60 år. Det har vært streng kntrll på pprettelse av nye stillinger, g endring i bemanningstallene er i all hvedsak endringer innenfr gdkjente stillingsrammer. HNT har gså i 2009 rekruttert gdt i frhld til erstatning av persnell sm har sluttet eller i stillinger sm har stått vakante. I 2008 ble deltidsansattes preferanser i frhld til ufrivillig deltid kartlagt gjennm en mfattende spørreundersøkelse. Selv m svarprsenten var lav, indikerer kartleggingen at ufrivillig deltid er en prblemstilling av begrenset mfang i Helse Nrd-Trøndelag. Dette arbeidet er videreført i Da er nedsatt en partssammensatt gruppe sm skal vurdere prblemstillingen. Gruppen har avhldt møter gjennm året g det er diskutert ulike løsninger på utfrdringen. Endelig rapprt skulle være ferdigstilt i slutten av året, men er utsatt til 1. kvartal Ved utgangangen av 2009 arbeidet 51 % av fretakets ansatte i deltidsstillinger, de fleste sm turnusarbeidere i pleiestillinger. De fleste av disse eller 45 % av fretakets ansatte, arbeider i en deltidsstilling mellm 50 g 100 % stilling. 3 % arbeider i stillingsbrøker mellm 25 g 50 % g 3 % arbeider i stillingsbrøker under 25 %. Denne frdeling er strt sett uendret siste år. Styret mener andel deltidsstillinger er fr høyt g vil arbeide fr at den skal bli redusert. Tallene venfr er hentet fra fretakets lønnskube. I frhld til tidligere årsmeldinger er det lagt inn ny standard fr hvrdan de ulike tallene beregnes. Antall timelønte er gså med når en skal beregne antall ansatte. Dette fører bl.a. til at gjennmsnittlig andel deltid går ned. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 3 møter i 2009 g behandlet 21 saker med infrmasjn g drøfting av saker med betydning fr medarbeidernes arbeidsfrhld. Høsten 2008 gjennmførte alle fretak i reginen en mfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen har vært fulgt pp med strukturerte tilbakemeldingsmøter i alle avdelinger i I denne frbindelse har det vært arbeidet med tiltak fr bevaring g frbedring av arbeidsmiljøet. Klinikkene gjennmførte tilbakemeldingsmøter innen Egne veiledere støttet klinikkene i dette arbeidet. Sykefravær Helse Nrd-Trøndelag hadde i dagsverk sykefravær ( dagsverk i 2008). Dette gir et sykefravær på 8,3 % (7,5 % i 2008), herav egenmeldt sykefravær 1,1 % (1,0 % i 2008). 12

13 ,1 Helse Nrd-Trøndelag HF Sykefravær 2009 Sykefravær frdelt på fraværslengde Sykefravær 2009 var 8,3 % 0,9 0,5 0,7 6,2 2,2 3,9 Krttid Krttid Krttid Langtid Langtid Krttid 1-3 dager 4-7 dager 8-16 dager Fraværslengde Langtid dager >56 dager Det er mange g sammensatte frhld sm påvirker sykefraværet. Sammenhengene mellm tiltak g endringer i fravær er derfr usikre. Fretaket har i 2009 hatt særlig fkus på: - Systematisk g strukturert ppfølging av IA-avtalen - Tilrettelegging fr gravide arbeidstakere - Oppfølging av belastningslidelser - Oppfølging av psykssialt arbeidsmiljø - Deltakelse i Aktive sykehus fr å stimulere til økt fysisk aktivitet Arbeidet med disse tiltakene frtsetter i Tilbakemeldingene tilsier at dette arbeidet verdsettes, g at tiltakene sannsynligvis bidrar til reduksjn i sykefraværet. Skader 4 persner (19 i 2008) hadde fravær ut ver skadedagen. Dette utgjrde til sammen 669 dager (81 i 2008). Det ble registret 44 skademeldinger (123 i 2008). Disse frdelte seg slik på type skade/ulykke: Frflytning 1 Fall 1 Pasient 10 Arbeidsrutiner 1 Utstyr 28 Annet 3 Ttalt 44 Lederutvikling Helsefretaket utviklet et eget Lederutviklingsprgram våren Prgrammet dekker RHF-ets krav m at HF-et selv skal ta ansvar fr gjennmføring av lederprgram HMN, del 1 Basismdul. HNT utviklet prgrammet etter å ha sett på tilsvarende pplegg ved Helse Sunnmøre g St. Olavs Hspital. 13

14 HNT lederutviklingsprgram består av tre hveddeler: I. Opplæring av nytilsatte ledere (vil bygge på det sm er utviklet fr Psykiatrisk klinikk) II. Felles del 4 dagssamlinger der temaene er: 1. Endringsledelse g kvalitetsarbeidet 2. Teamledelse g kunnskapshjelperne 3. Persnalledelse 4. Arbeidsmiljø g ledelse III. Kllegahspitering 2 x 2 dager fr deltakerne på Felles del Alle ledere på nivå 2, 3 g 4 ble tilbudt å delta på Felles del g Kllegahspiteringen. Klinikkene var ansvarlige fr påmeldingen. Deltakerne ble frdelt på tre kurs med likt innhld. Av 116 påmeldte vil 96 ledere gjennmføre prgrammet innen Gjennmføringen er rganisert slik at det er 1 2 måneder mellm hver samling. Til samling 1, 2 g 4 har vi leid inn eksterne i tillegg til interne fredragshldere, mens det under samling 3 bare benyttes interne fredragshldere. I alle samlinger er det lagt vekt på gruppearbeid. Det gis arbeidskrav til mellmperidene. Det frventes gså at gruppene møtes i mellmperidene. Hver gruppe (6 8 deltakere) har egen veileder fra fretaket. Inkluderende arbeidsliv Helsefretaket har arbeidet målrettet med å redusere sykefraværet gjennm aktiv ppfølging av sykmeldte arbeidstakere, reaktivisering av langtidssykmeldte g ved å behlde arbeidstakere med redusert funksjnsevne i arbeid. Viktige verktøy i denne frbindelse: - skriftlige individuelle ppfølgingsplaner - dialgmøter mellm arbeidstaker, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten g NAV - styrke reaktivisering av langtidssykmeldte, samt økt satsing på at arbeidstakere med redusert funksjnsevne behldes i arbeid - bistand fra NAV Arbeidslivssenter med individuell veiledning til ledere i enkeltsaker i frbindelse med sykefraværsarbeid - IA-pplæring av ledere - økt satsing på tilrettelegging av arbeidsfrhldene fr gravide Trygdekntrets arbeidslivssenter har bistått med individuell veiledning til ledere i enkeltsaker i frbindelse med sykefraværsarbeid. Bedriftshelsetjenesten g Hjelpemiddelsentralen i Nrd-Trøndelag har bistått i dette arbeidet med funksjnsvurderinger av arbeidstakere g kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet. Samarbeidet med NAV har i 2009 gså vært svært psitivt. HNT er av NAV gitt status sm priritert virksmhet. Fr HNT betydde det at vi i løpet av høsten 2009 fikk økt tilgjengelighet av rådgivere fra arbeidslivssenteret. Høsten 2009 endret HNT rutinene fr IA-arbeidet ne ved at lederne selv må frestå innkalling, rganisering g gjennmføring av dialgmøte 1. Det ble gjrt fr å tydeliggjøre lederens ansvar g rlle i IA-arbeidet. Persnalrådgiverne skal nå primært støtte lederen i frkant g etterkant av møtene. Det lkale NAV-kntret deltar heller ikke i dialgmøte 1 i samme grad sm tidligere. Det avvikles nå faste møter hver måned på begge sykehus fr ppfølging av aktuelle arbeidstakere. Våren 2009 nedsatte direktøren en arbeidsgruppe fr å utrede HNTs IA-plicy fra Bakgrunnen fr arbeidet var erfaringene en har gjrt seg siden HNT ble en IA-bedrift i 2003, g hvilke framtidige utfrdringer en ser fr seg. Arbeidsgruppen har i sin rapprt tydeliggjrt mråder der det kan gjøres tiltak fr å få økt effekt av IA-arbeidet. Det er gså pekt på ulike 14

15 strategier fr å øke effekten. Arbeidsgruppens rapprt ble verlevert Strategiene rapprten trekker fram, er i str grad i verensstemmelse med de strategiene den partssammensatte sentrale arbeidsgruppen peker på i sin rapprt av ; Grunnlag fr drøfting m en ny IA-avtale. Implementering av strategiene skjer i frkant av ny IA-avtale i mars HNT er derfr gdt frberedt fr å frhlde seg til den nye IA-avtale når den freligger i mars 2010, g grunnlaget fr å få økt effekt av IA-arbeidet skal være til stede. Helse Nrd-Trøndelag har i mange år hatt et eget utvalg fr å takle mstilling g mplassering sm følge av frhld på arbeidsplassen. Mandatet fr dette utvalget ble i 2007 endret slik at gså arbeidstakere sm har behv fr mplassering, får mulighet til å bli mplassert til ledige stillinger ved andre avdelinger dersm tilrettelegging ikke lykkes. Senirplitikk Styret i Helse Midt-Nrge vedtk i juni 2008 en felles strategi fr å sikre at eldre arbeidstakere frtsetter sm yrkesaktive. Strategien innebærer en dreining brt fra fkus på kllektive rettigheter sm ekstra lønn g fritid, til andre virkemidler knyttet til individuell g rganisatrisk tilrettelegging av arbeidet, kunnskapsutvikling samt lederpplæring. Styret i Helse Midt Nrge har ppfrdret fretakene til å utvikle knkrete tiltak innen disse rammene. Helse Nrd-Trøndelag har hatt en intern gruppe i arbeid sm har arbeidet med disse prblemstillingene g sm har fremmet sine frslag i mars Fretaket har i 2009 utarbeidet en ny IA-plitikk, hvr arbeidet med å få ansatte til å stå lenger i stilling er et av flere satsingsmråder. Kmpetanseheving/pplæring Det vil alltid være virksmhetens mål, ppgaver g funksjner sm avgjør hvilken kmpetanse sm er nødvendig. Det utarbeides kmpetanseplaner fr alle enheter. På fretaksnivå er det utarbeidet en egen mal fr kmpetanseplaner. Det arbeides videre med kmpetanseplanlegging med tanke på en samlet kmpetanseplan på fretaksnivå. Kmpetanseutvikling innebærer alt fra intrduksjn av nytilsatte til internundervisning, kurs, etter- g videreutdanning. Det er vedtatt at helsefretaket skal etablere en samlet kmpetanseplan i Likestilling Status ved utgangen av 2009: - 79 % (79 % i 2008) av antall faste g midlertidige ansatte i Helse Nrd-Trøndelag er kvinner - 85 % (86 % i 2008) av sykepleiere g spesialsykepleiere er kvinner - 40 % (40 % i 2008) av legene er kvinner - 45 % (45 % i 2008) av fretaksledelsen er kvinner - 36 % (36 % i 2008) av styrets medlemmer er kvinner Fretaket representerer en virksmhet med stre yrkesgrupper sm tradisjnelt er kvinnedminerte. Det er gså flest kvinner sm arbeider i deltidsstillinger. Det er satt i gang et prsjekt fr å kartlegge mfang g årsaker til deltidsstillinger g fr å freslå tiltak fr å redusere andelen deltidsstillinger. Ved rekruttering av nye arbeidstakere har fretaket lagt vekt på at kvinner g menn skal ha lik mulighet til å tilsettes. Ut ver dette er det ikke satt i verk spesielle tiltak fr å øke likestillingen. 15

16 Helse Nrd-Trøndelag tilhører en bransje sm i str grad preges av lik lønn fr likt arbeid innen de frskjellige yrkesgruppene. 9. Diskrimineringslven g diskriminerings- g tilgjengelighetslven Det er vedtatt endring i regnskapslven med krav m at det i styrets årsberetning fra 2009 års drift skal redegjøres fr tiltak sm er iverksatt g tiltak sm planlegges iverksatt fr å fremme frmålet i diskrimineringslven g diskriminerings- g tilgjengelighetslven. Diskrimineringslvens frmål er å fremme likestilling, sikre like muligheter g rettigheter g å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjnal pprinnelse, avstamming, hudfarge, språk g livssyn. Frmålet i diskriminerings- g tilgjengelighetslven er å fremme likestilling g likeverd, sikre like muligheter g rettigheter til samfunnsdeltakelse fr alle, uavhengig av funksjnsevne, g hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjnsevne. Lven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjnshemmende barrierer g hindre at nye skapes. HNT arbeider med prblemstillinger både knyttet til fysisk tilgjengelighet g tiltak fr å ppfylle lvens øvrige frmål. Styret vil rapprtere på status g tiltak innen lvenes virkefelt i kmmende årsberetninger. 10. Ytre miljø Utemrådene ved sykehusene i Levanger g Namss har de siste årene vært gjenstand fr betydelig ppgradering. Det er pparbeidet parkering fr pasienter, pårørende g ansatte. Asfalterte flater g grønne mråder har gitt et trivelig, ryddig g renere utemiljø. I 2009 har det vært mest vedlikehld av arealet. Energi Helse Nrd-Trøndelag har ver tid arbeidet aktivt med reduksjn av energifrbruket i alle fretakets bygninger. Energifrbruket er redusert fra 2008 til 2009, g det frventes ytterligere reduksjn i 2010 på grunn av utskifting av gamle vinduer, avvikling av all dampprduksjn ved Sykehuset Namss g ttal renvering av ventilasjnsanlegget fr bygg C g D ved Sykehuset Levanger. I 2011 vil nytt tilbygg til psykiatribygget ved Sykehuset Namss stå ferdig, g bestående psykiatribygg vil være ferdig rehabilitert. Tilknyttet dette byggeprsjektet er det satt sm mål et maksimalt energifrbruk på 120 kwt/m 2 pr. år. Type energi Mengde (kwh) Beløp Elektrisk kraft Fyringslje Sum HNT

17 Avfall Type avfall sm genereres Mengde (tnn) Håndtering av avfallet, g evt. andre kmmentarer Avfall til gjenvinning Papp g papir 107,9 110,8 Srteres papp, papir, makulert papir Glass 2,7 2,3 Bygningsavfall g trevirke 29,6 21,0 Kmpst 40,5 34,4 Metall, blikk, plast g flie 26,7 27,0 Srteres metall g plast Annet 4,1 Avfall til destruering eller annen håndtering Restavfall 390,5 406,0 EE-avfall g hvitevarer 17,7 15,4 Smitteavfall, risikavfall, spesialavfall mv 40,5 48,5 Annet 0,6 3,5 Patlgisk avfall Sum HNT 656,7 668,9 Mengde bygningsavfall er økt ne på grunn av økt byggeaktivitet knyttet til Tiltak fr arbeid. Med bistand fra renvatør arbeides det kntinuerlig med å redusere andel restavfall, med generell reduksjn i miljøbelastning g med tiltak fr å redusere kstnadene knyttet til avfallshåndteringen. Mengde restavfall g samlet avfallsmengde er redusert ne fra 2008 til Frurensning Fretaket har ingen særskilte utslippstillatelser knyttet til miljøgifter. Det er heller ikke registrert klager på støy i tilknytning til fretakets virksmhet eller helikptertrafikk. 11. Framtidsutsikter Styret fr HMN vedtk i sak 57/08 verrdnet strategi fr periden fr Helse Midt-Nrge. Vedtaket er en videreføring av tidligere vedtak fra 2004 knyttet til verdigrunnlag, visjn, mål g ppgaver fr helsereginen. Styret fr HMN vedtk videre i sak 58/08 eierstrategi 2010 g ppgavedeling i Helse Midt-Nrge. Gjennm dette arbeidet er det gså utarbeidet strategier fr samhandling, strategier fr bruk av private leverandører g eierstrategier fr fretaksgruppen. Gjennm ppdragsdkument, styringsdkument g fretaksprtkll er de verrdnede strategiene søkt perasjnalisert i pririteringer g målsettinger fr det enkelte år. Styringssignalene fra vår eier (Staten ved Helse- g msrgsdepartementet g Helse Midt- Nrge RHF) kan, når det gjelder øknmi g aktivitet, sammenfattes slik fr 2010: Et årsresultat fr HNT på 0,0 mill krner Om lag samme aktivitet i smatikken sm plantallene fr 2009, dvs. en økning på m lag 3 % fra resultatet i 2009 Større aktivitetsvekst i psykisk helsevern g rusbehandling enn i smatikken 17

18 Styret har vedtatt et budsjett fr fretaket fr 2010 i samsvar med resultatkravet. Fr å nå dette resultatet legger fretaket pp til å effektivisere driften med m lag 58 mill krner inneværende år. Dette kmmer på tppen av effektiviseringer sm er gjennmført de siste årene g innebærer betydelige utfrdringer i gjennmføring g ppfølging av tiltak i tillegg til rdinær drift. Det vil kunne ppstå knflikt mellm pririterte satsingsmråder g kravet m å levere et resultat i samsvar med det øknmiske resultatkravet fr Ved en eventuell målknflikt har styret merket seg at eier i styringsdkument g fretaksprtkll har presisert at kravet til øknmisk resultat er det verrdnede i Høsten 2009 startet styret arbeidet med å revidere fretakets strategiske plan. Styret fr Helse Nrd-Trøndelag HF behandlet i desember 2009 et freløpig utkast til strategisk plan frem mt 2016 g behandlet i januar 2010 Årlig melding Gjennm disse styrebehandlingene er det gitt freløpige føringer fr de nærmeste årene. Sluttbehandling av strategi 2016 vil skje i styremøtet i mars. Helse Nrd-Trøndelag følger ellers de planer sm er lagt av verrdnede myndigheter, blant annet gjennm årlig styringsdkument fra Helse Midt-Nrge RHF g langtidsbudsjett. Etter at HNT startet sitt strategiarbeid, startet HMN arbeidet med å revidere reginfretakets strategi fram mt Det er lagt pp til sluttbehandling av reginfretakets plan i løpet av våren Det frutsettes at planen da vil gi strategiske føringer av strukturell karakter med hensyn til pasienttilbud g rganisering/drift av fretakenes virksmhet i årene sm kmmer. HNTs strategi 2016 vil bli revidert tidlig i 2011 etter at Helse Midt-Nrge har vedtatt g perasjnalisert sin strategi Med utgangspunkt i strategiarbeidet er tiltaksarbeidet fr 2010 delt i følgende tre hvedgrupper: 1. Utjevne ulik prduktivitet 2. Endringer i funksjner g vlum 3. Andre effektiviseringstiltak De mråder det er arbeidet med innen de frskjellige gruppene, er først g fremst: Type tiltak Utjevne ulik prduktivitet Endringer i funksjner g vlum i smatiske klinikker Andre effektiviseringstiltak Beskrivelse Krrigering fr ulik kapasitetsutnyttelse g ulik persnalprduktivitet. Det er satt krav til kapasitetsutnyttelse fr frskjellige avdelinger g krav til delvis utjevning av frskjeller i persnalprduktivitet fr sammenlignbare avdelinger. Reduksjn i senger/bemanning p.g.a. mer effektiv pasientlgistikk gjennm bl.a. mlegging til mer dagbehandling g pliklinikk. Det legges så langt pp til en reduksjn på 19 senger i fretakets smatiske enheter. I tillegg legges det pp til reduksjn i antall senger ved Medisinsk klinikk Levanger fra det tidspunkt DMS Inn- Trøndelag blir etablert, uten at mfanget ennå er avklart. Denne gruppen innehlder flere stre prsjekt sm talegjenkjenning, inntaksprsjektet, pphør av avtale m Betania, samrdning av (smmer-)drift g sikring av inntekter (kdefrbedring). Opphør av avtale med Lukasstiftelsen vedr. Betania Sparbu innebærer en reduksjn på 13 senger i vksenpsykiatrien. 18

19 Når det legges pp til tilpasninger i den størrelsen vi snakker m fr 2010, ver 50 milliner krner, kan det ikke utstedes abslutte garantier fr at pasienttilbudet ikke vil bli påvirket i negativ retning i frhld til kvantitet g kvalitet. Det er derfr en viktig ppgave fr fretaksledelsen å kartlegge risik g sette i verk adekvate risikreduserende tiltak fr å unngå negative hendelser. Overrdnet er det risik fr tre uønskede effekter av mstillingene: 1. Helse Nrd-Trøndelag får ikke behandlet det antallet pasienter sm budsjettet legger pp til, frdi kapasiteten er satt fr lavt. Dette kan medføre økt ventetid på behandling g svikt i inntekter til helsefretaket. 2. Kvaliteten i pasientbehandlingen svekkes. 3. Kmmunene må ta i mt dårligere pasienter, frdi mstillingen krever raskere utskriving fra sykehus. Lavere aktivitet enn planlagt er en risik. Samtidig sm Helse Nrd-Trøndelag reduserer sengeressursene, svekkes fretakets tilgang på senger i private rehabiliteringsinstitusjner. Lavere kvalitet er en risik frdi økt pasientbehandling skal gjøres av færre persner. Lavere kapasitet tilsier gså redusert fleksibilitet når tilfanget av pasienter svinger. Dårligere pasienter til kmmunene er en lgisk knsekvens av redusert liggetid på sykehus, så fremt det ikke skjer endringer i behandlingsregimet på sykehuset med høyere behandlingsaktivitet i den tiden pasienten er innlagt. Generelt kan det sies at når helsefretaket får vesentlige reduksjner i basisrammen, må dette møtes med bedre utnyttelse av kapasiteten vi har kvalitetsfrbedrende tiltak (reduserer kvalitetskstnader) frenklingstiltak bedre samhandling med andre aktører i helsetjenestene rganisatriske/strukturelle tiltak Det er lagt pp til en prduksjnsøkning i smatikken på 3,2 % målt i DRG- peng. Samtidig blir antall årsverk i smatikken redusert med m lag 50. Antall smatiske senger reduseres med m lag 20. Helse Nrd-Trøndelag står fran vesentlige mstillinger fr året 2010 g de nærmeste årene. Dette bygger delvis på frtsettelse av en lang utvikling med redusert sengebehv i sykehus, blant annet på grunn av bedre diagnstisering, bedre teknlgi g utstyr, samt bedre behandling. Denne utviklingen frtsetter gså i Samtidig skal Helse Nrd-Trøndelag tilpasse seg de øknmiske rammene sm stilles til rådighet. Helse Midt-Nrge RHF har i gjeldende langtidsbudsjett bedt helsefretakene legge inn årlige krav til effektivisering av driften. Disse kravene er delvis relatert til pågående g frestående investeringer i nybygg i tillegg til å gi rm fr nye utfrdringer knyttet til endret pasientsammensetning, sykdmsbilde g reduserte øknmiske rammer til drift. I utkast til strategisk plan fr Helse Nrd-Trøndelag fr periden freslås det derfr å legge pp til en årlig effektivisering på m lag 1,5 % (tilsvarende m lag 30 mill krner). Disse kravene er relatert til nye utfrdringer knyttet til endret pasientsammensetning, sykdmsbilde g nye tilbud. Fr å kunne gjennmføre nevnte årlige effektivisering vil det være nødvendig med nen bygningsmessige investeringer. Det arbeides med å ppdatere fretakets investeringsplan. Det ser så langt ut til at behvet fr investeringsmidler skal kunne dekkes innen rammen fr 19

20 fretakets avskrivninger (m lag 90 mill krner pr. år), g at det derfr ikke vil være behv fr lånefinansiering av investeringene. Helse Nrd-Trøndelag HF har sm mål å kunne bidra til trygghet fr liv g helse i beflkningen. I den videre utviklingen av sykehusene i Nrd-Trøndelag vil styret få seg frelagt balansert styringsinfrmasjn i tråd med de målmråder sm er valgt i strategi Dette fr å vervåke kvalitet g arbeidsmiljø, sammenligne Helse Nrd-Trøndelag med andre fretak g sykehus g fr å få enda bedre beslutningsgrunnlag. De nærmeste årene vil bli meget krevende fr Helse Nrd-Trøndelag med klare frventninger m økning i aktivitet, ppretthldelse av kvalitet, reduksjn i ventetider g fristbrudd samtidig sm færre hender skal innfri frventningene. Det er mye sm tyder på at tilgangen på øknmiske g persnellmessige ressurser vil bli avdempet de nærmeste årene. Styret vurderer at de største truslene mt et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud i reginen er knyttet til hvrvidt en blir i stand til å løse de utfrdringene sm er relatert til stre investeringer, med påfølgende avskrivninger g et høyere rentenivå enn det vi har i dag. Dersm kvaliteten på tilbudene i spesialisthelsetjenesten skal kunne ppretthldes, må det utdannes et tilstrekkelig antall helsepersnell g kritisk kmpetanse må kunne rekrutteres. 12. Frtsatt drift I henhld til regnskapslvens 3-3 bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med frutsetningen m frtsatt drift. Til grunn fr antakelsen ligger frventninger m en framtidig finansiering sm er tilstrekkelig i frhld til de løpende driftskstnader g de investeringer sm er nødvendige fr å ppretthlde det aktivitetsnivå sm kreves fra eiers side. Til grunn fr antakelsen m frtsatt drift ligger gså helsefretakslvens bestemmelse m at helsefretak ikke kan gå knkurs, g at eier hefter ubegrenset fr fretakets frpliktelser. 13. Dispnering av årsresultat Styret freslår at årets verskudd på krner ,70 dispneres på følgende måte: Kr ,70 verføres annen egenkapital til delvis dekning av tidligere års underskudd. 20

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2008 Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF bygger på det regionale foretakets verdier: TRYGGHET, RESPEKT OG KVALITET, samt visjonen: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE.

Helse Nord-Trøndelag HF bygger på det regionale foretakets verdier: TRYGGHET, RESPEKT OG KVALITET, samt visjonen: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE. HELSE NORD-TRØNDELAG HF Årsberetning 2013 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Helse Nrd-Trøndelag HF, etablert høsten 2001, er ett av flere selvstendige helsefretak, eid av Helse Midt-Nrge RHF. Helse

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Fagråd tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innspill til reginal strategi fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling fr periden 2010 2013 i Helse Sør-Øst 1 Frrd Fagrådet fr tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende Samarbeidsavtale mellm Kreftfreningen g NORDLANDSSYKEHUSET fr etablering av Vardesenter fr kreftrammede g pårørende En Varde fr kreftmsrgen En varde representerer håp g trygghet. Den frteller hvr man er,

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer