Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm."

Transkript

1 1

2 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og private vann- og avløpsanlegg som skal tilknyttes kommunale anlegg. Ved motstridende forhold gjelder normen og dens henvisninger foran Norsk Standard, forskrifter og andre mer generelle retningslinjer. Dersom motstridende forhold blir avdekket skal det imidlertid gis tilbakemelding til Kommunalteknisk kontor. Der det i normen er henvist til standarder, forskrifter, retningslinjer og håndbøker, gjelder også senere revisjoner av disse. Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. I Bodø kommune er det, i tillegg til gjeldende regler og forskrifter, bestemt at blant annet Norsk kommunalteknisk forenings- (NKF) og Norvars VA/miljø- blad, heretter kalt VA/miljø- blad, skal legges til grunn for vann-, avløp- og miljøspørsmål når det gjelder tekniske krav. Følgende uttrykte vedlegg inngår som en del av normen: - Retningslinjer for graving i offentlig vei, foreløpig utgave Bodø kommunes håndbok for gatelys,

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING PLANLEGGINGSFASEN GODKJENNING AV PLANER KRAV TIL PLANMATERIELL GENERELT OVERSIKTSPLAN DETALJPLAN Arbeidsbeskrivelse Stikningsplan Situasjonsplan Lengdeprofil - veier Lengdeprofil vann- og avløpsledninger Tverrprofiler Standardark Fortau Detaljtegninger Tegningssymboler Gatelysplan FEIL OG MANGLER UTFØRELSESFASEN ENTREPRENØRENS KOMPETANSE OG GODKJENNING IGANGSETTING AV ARBEIDET VEDLIKEHOLD AV VEIER OG GATER I ANLEGGSPERIODEN SKADER I FORBINDELSE MED UTBYGGING VEI VEIUTFORMING SPESIELLE BESTEMMELSER KABELANLEGG VEIBYGGING SPESIELLE BESTEMMELSER SENTRUMSOMRÅDER SPESIELLE BESTEMMELSER VANN OG AVLØP...17 FETTAVSKILLERE OG AVFALLSKVERNER PLANLEGGING LEDNINGSTRASE UTFØRELSE GRAVETILLATELSE GRUNNEIERERKLÆRING INNMÅLING Instruks for datafangst til ledningskartverket KABLER GRØFTE- OG LEDNINGSUTFØRELSE

4 Grøftesnitt Ledninger Masser til fundament, omfylling og gjenfylling TILKOBLING AV STIKKLEDNINGER Tilkobling av stikkledninger til hovedvannledning Tilkobling av stikkledninger til hovedavløpsledning VANN TIL BRANNSLUKKING OVERLØP Utforming og bygging av overløp Enheter i overløpskummen Vannføringsregulator Overvåking av overløp ANLEGGSAVLØP PUMPESTASJONER FOR AVLØP Plassering og adkomst Overbygg Forankring og oppdrift Pumpesump Pumper Røropplegg og ventiler Lys, ventilasjon og varme Automatikk og overvåking Nivåstyring Avløp/overløp/omløpskum Sand- og steinfang Øvrig utstyr i overbygg Innhold i driftsinstruks Overtakelse dokumentasjon for ferdige anlegg TETTHETSPRØVING/DESINFISERING RØYK- ELLER FARGETESTING RØRINSPEKSJON / TV-KONTROLL DIMENSJONERINGSKRITERIER VANNLEDNINGER SPILLVANNSLEDNINGER OVERVANNSLEDNINGER VA - MATERIELL KUMMER Vannkummer spesielt: Avløpskummer spesielt SANDFANG LOKK, RAMMER, RISTER OG SLUKER Krav til kumlokk: Krav til rammer: Krav til rister: Krav til sluker: ØVRIG VANNVERKSMATERIELL Rør Ventiler/Brannventiler Rørdeler/skjøting av rør Pakninger Bolter ØVRIG AVLØPSMATERIELL Rør

5 Armatur Rørdeler Pakninger ISOLASJONSMATERIELL PLANER FOR GRØNTAREAL, LEKEPLASSER OG ALLMENE UTEROM PLANKRAV KOMMUNAL FERDIGBEFARING OG OVERTAKELSE VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, STADFESTET AV DEPARTEMENTET KRAV TIL STØRRELSE, PLASSERING OG INNHOLD AV ALLMENE UTEROM KRAV TIL TEKNISK INNHOLD OG TILRETTELEGGING KVALITETSSIKRING I ANLEGGSUTFØRELSEN GENERELT PLANER PLANKONTROLL GODKJENNING AV FORETAK OG UTØVENDE PERSONELL BYGGELEDELSE ANSVARSHAVENDE KRAV OM ADK- KOMPETANSE KVALIFIKASJONER MASKIN- OG SJÅFØRSERTIFIKAT ØKONOMI ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL SKATTEATTEST FORSIKRINGSPOLISE GARANTI ANNET VARSLING AV NABOER MELDING AV VIRKSOMHET TIL ARBEIDSTILSYNET BYGGEANMELDING TIL BYGGESAKSKONTORET GRUNNEIERFORHOLD GRAVETILLATELSE PÅVISNING AV EKSISTERENDE ANLEGG LAGRING OG BRUK AV SPRENGSTOFF BYGGEMØTER SKILTING STENGING AV KOMMUNAL VEI STENGING AV VANN- OG AVLØPSANLEGG OVERTAKELSE OVERTAKELSE AV KOMMUNALTEKNISKE OG PARKMESSIGE ANLEGG I REGI AV KOMMUNALTEKNISK KONTOR 57 7 NORMTEGNINGER

6 1 PLANLEGGINGSFASEN 1.1 GODKJENNING AV PLANER Plangodkjenning fra kommunalteknisk kontor skal skje i tre faser, og etter følgende reglement: 1. Forprosjekt: Ved utarbeidelse av reguleringsplan/ bebyggelsesplan må det utarbeides skisse/forprosjekt for fastlegging av ledningstraseer. Ledningstraseer over private tomter må reguleres i en bredde av minimum åtte meter. Forprosjektet skal inneholde forslag til hovedtraseer, tilknytning til vann og avløp med dimensjoner og normalprofiler for veioppbygging samt gatelysplan. Eventuelle fornminner må kartlegges. Plandokumentene, med revidert tegningsliste, skal innsendes i tre eksemplarer. Kommunalteknisk kontor kan om nødvendig, be om at planene blir supplert med grunnundersøkelser o.l. Godkjent forprosjekt danner bare grunnlag for utarbeidelse av detaljplaner. Skjema for prosjektorganisering legges ved planene. 2. Detaljplaner: Krav til detaljplaner, kap Tegninger og beskrivelser, med komplett revisjonsliste, skal sendes Kommunalteknisk kontor i tre eksemplarer for endelig godkjenning. Det samme gjelder for eventuelle senere revisjoner av planene i byggeperioden. 3. Ved arbeidenes avslutning, og før overtagelsen, skal komplett planmateriale være påført alle korreksjoner, og oversendt Kommunalteknisk kontor. Det skal også leveres et komplett sett av planer på CD. Digitale tegninger skal være i Autocad format, og beskrivelsen skrevet i Word. Unntatt fra plangodkjenning er private stikkledninger som godkjennes av byggesaksseksjonen sammen med byggesøknaden. Disse stikkledningene må ikke ha større dimensjoner enn Ø160 mm for avløp og Ø50 mm for vann. De må også kunne tilkobles på en enkel måte uten større arbeider på de kommunale ledningene. Ingen tiltakshaver må sende ut anbudsinnbydelse eller påbegynne byggearbeid, før det foreligger godkjenning av plandokumentene fra Kommunalteknisk kontor. Ansvarlig for prosjekteringsarbeidet skal være et firma som innehar de nødvendige kvalifikasjonene som kommunen til en hver tid krever. Alle planer for vei, gatelys, vann, avløp og grøntområder skal sendes Kommunalteknisk kontor for godkjenning. Det skal lages en samlet plan for alle lekeplasser og friområder innenfor bebyggelsesplanen. Det er vanskelig å vurdere helheten innenfor et planområde ved en oppdelt godkjenning. Delplaner vil derfor ikke bli godkjent. Avtale med grunneier om rettigheter for legging av ledninger skal legges ved planene når disse sendes til godkjenning. Telenor, Bodø Energi og andre kabelselskaper skal kontaktes i planfasen, slik at eksisterende og planlagte kabeltraseer blir tatt hensyn til. Kabelplaner skal utarbeides samtidig med planer for kommunaltekniske anlegg, og legges ved når disse sendes til godkjenning. 6

7 1.2 KRAV TIL PLANMATERIELL GENERELT Planer for kommunaltekniske anlegg skal utarbeides på grunnlag av gjeldende reguleringsplan. Er reguleringsplanen en såkalt flatereguleringsplan, må detaljerte bebyggelsesplaner etter plan- og bygningslovens 28 godkjennes av planutvalget. De vesentligste elementene i bebyggelsesplanen er følgende: - Reguleringsformål og disposisjonsplaner. - Tomtegrenser. - Bebyggelsen, også ev. senere byggetrinn. - Avkjørsler/adkomstveier. - Frisiktområder i kryss. - Inndeling av trafikkarealene i gangveier, kjøreveier, kantsteinlinje m.v. - Skjæring og fyllingsskråninger, veghøyder, veiers kurveradier. - Støyskjermer med angitte høyder. - Gatelys, koblingsskap, trafoer, ledningsnett, o.l. Ved utbygging av byggefelt skal også min. kjellergulvshøyde (kotehøyde) være påsatt bebyggelsesplanen. Det kan stilles krav om at planene skal suppleres med fasadeoppriss, snittegninger, planer for snølagring og kjøreplaner for renovasjons- og brøytekjøretøy. Ved bygging av fortau langs eksisterende veier må grensene på begge sider kartlegges, for eksempel ved innmåling av gjerder. Der ledninger ligger utenfor offentlig vei må det reguleres 8 meter korridorer til ledningene i bebyggelsesplanen. Videre kan det stilles krav om grunnundersøkelser der man finner dette nødvendig. Ferdig veghøyde i senterlinjen skal være angitt. Det understrekes at høydene skal være vedtatt av planutvalget før plangodkjenning kan finne sted OVERSIKTSPLAN Oversiktsplanen skal tegnes på kart, fortrinnsvis i M 1:500/1:1000. Kartet skal inneholde: - Veier og ledninger som søkes overtatt til kommunal drift og vedlikehold. - Eksisterende kabler og luftstrekk. - Planlagte pumpestasjoner. - Riggplass. - Kontrollerte fastmerker Alle veier/ledninger skal hver gis sin tydelige betegnelse DETALJPLAN Arbeidsbeskrivelse Alle planer som sendes inn for godkjenning, skal inneholde en arbeidsbeskrivelse, for eksempel et anbudsdokument etter NS

8 Stikningsplan Stikningsplanen skal tegnes i M 1:500 eller M 1:1000. Planen skal inneholde: - Stikningslinje kantstein. - Senterlinje veier. - Stikningsdata. - kontrollerte fastmerker Situasjonsplan Situasjonsplan skal tegnes i M 1:500 eller M 1:1000. Planen skal gjengi situasjonen på stedet før anlegget tar til, og være påført koter. Videre skal planen gjengi de prosjekterte vei-, vann- og avløpsanleggs plasseringer i terrenget, og angi hovedtrekkene for utforming av anlegget. Markdata skal opptas i terrenget. Situasjonsplanen skal inneholde: - Prosjekterte veier påført profilnummer og kurveradier. - Fyllinger og skjæringer, broer, stikkrenner, kantsteinlinjer, slukplasseringer og trafikkinstallasjoner. - Avkjørsler, eksisterende og planlagte. - Eksisterende veier og ledninger med dimensjoner. - Ledningstraseer med angivelse av ledningstype og dimensjoner. - Ledningstraseene skal være påført profilnummer. - Kumplassering. - Tilknytningspunkt til eksisterende anlegg. - Slukledning og sluk. - Eventuelt fallretning. - Strømretning for pumpeledninger. - Stikkledninger. - Kumskisser Lengdeprofil - veier Lengdeprofilet skal opptegnes i HM 1:100 og LM 1:500. Kommunalteknisk kontors standard profilark skal benyttes. Dette betyr at lengdeprofiler av vei, vann og avløpsledninger inntegnes på samme tegning. Lengdeprofilet skal inneholde: - Breddeutvidelse kurver - Profilnummer. - Horisontal- og vertikalkurvatur. - Stigningsforhold. - Terrenghøyde. - Høyde profillinje. - Dosering. - Stikkrenner og sluker. Ved spesielle grunnforhold og/eller høy grunnvannstand skal det lages en egen plan som angir grunnens beskaffenhet inklusive grunnvannstanden. 8

9 Lengdeprofil vann- og avløpsledninger Lengdeprofiler skal opptegnes i HM 1:100 og LM 1:500. Kommunalteknisk kontors standard profilark skal benyttes. Profilet skal gjengi anleggdelens og terrengets innbyrdes høydeforhold. Forskrifter, henvisninger og forklaringer skrives i tegningens tekstdel. Lengdeprofilet skal inneholde: - Kote topp utvendig vannledning. - Kote topp utvendig pumpeledning. - Kote bunn innvendig spillvannsledning. - Kote bunn innvendig overvannsledning. - Kote bunn fellesledninger. - Terrengprofil. - Fallforhold. - Ledningstyper, dimensjoner, materiell og trykklasse. - Ledningslengder. - Kumplassering, påført kotehøyder for bunn kum. - Tilknytningspunkter for stikkledninger. - Eksisterende kabler og ledninger. - Inn/ut høyder på kummer med fall under 15. Standard fall er Kumskisser Ved spesielle grunnforhold og/eller høy grunnvannstand skal det lages egen plan som angir grunnens beskaffenhet inkl. grunnvannstand Tverrprofiler Tverrprofilene skal opptegnes i M 1:100. Tverrprofilene skal gjengi veiens og terrengets høydeforhold slik at det sammenholdt med lengdeprofilen gir en oversikt over massene i skjæring og fylling.tverrprofilene tegnes fortrinnsvis på samme profilark som lengdeprofilene er lagt inn på. Tverrprofilene skal inneholde: - Profilnummer. - Terrenghøyder. - Høyde profillinje. - Høyde trau. - Eventuelle forstøtningsmurer. - Eventuelle gjerder - Annen relevant informasjon Tverrprofilene tegnes for hver 10.m og projiseres fremover i linja Standardark Kommunalteknisk kontors standardark for lengdeprofiler skal alltid benyttes til prosjektering av kommunale anlegg. Dette er en samling av kartdel, lengdeprofiler og tverrprofiler for vei- og VA- anlegg. Standardarkene skal inneholde all den informasjon som kreves til de forskjellige detaljplanene på ett og samme dokument. 9

10 Fortau Ved bygging av fortau skal det i tillegg til normalprofil også tegnes tverrprofil. Tverrprofil tegnes for hver 10. meter. Prosjektert høyde til topp kantstein skal angis for hver 10. meter på lengdeprofilet Detaljtegninger Normalprofilet av veier og detaljtegninger av kummer og grøfter tegnes vanligvis i M 1:50, 1:20 og 1:10. Ved andre detaljtegninger benyttes den målestokken som passer til formålet. Videre skal andre detaljtegninger også inneholde opplysninger som er nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av byggearbeidet. Det skal alltid lages detaljtegninger av kummer. På eksisterende rør som føres inn i kum, skal materialtype og høyder alltid påføres tegninger. Kantsteinsplan som viser høyde på kantstein og nedsenking samt stikningsdata skal alltid utarbeides Tegningssymboler Det skal benyttes de symboler som vist i standarden NS Gatelysplan Det stilles krav til at nye veier/boligfelt skal være ferdig utbygd med gatelysnett før disse overtas av Bodø kommune. Gatelysplan skal utarbeides etter Bodø kommunes Håndbok for gatelys. Gatelysplanen skal være inntegnet på godkjent bebyggelsesplan. Levering og montering av alle komponenter til gatelysanlegget, samt innmåling av gatelysene med tilhørende kabler er utbyggers ansvar. Gatelysene skal inngå i overtakelsesforretningen. 1.3 FEIL OG MANGLER Utbygger er ansvarlig for eventuelle feil, mangler eller uforutsette elementer i planene. Hvis slike forhold blir avdekket, vil Kommunalteknisk kontor kreve at forholdet blir rettet opp i samsvar med kommunalteknisk norm. Kostnadene til slik retting må bæres av utbygger. Ved utbygging av regulert ubebygd område må det tinglyses erklæring om at utbygger skal delta (økonomisk) i fremtidig utbygging av området. 10

11 2 UTFØRELSESFASEN 2.1 ENTREPRENØRENS KOMPETANSE OG GODKJENNING For utførelse av VA- ledningsanlegg kreves at entreprenøren har arbeidsleder som innehar opplæring/praksis tilsvarende ADK-1 kompetanse, jamfør "forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann". Forskriften ble opphevet , men Bodø kommune opprettholder allikevel kompetansekravene i ADK- forskriften. Viser til VA/miljø- blad nr. 42-UT; Krav til kompetanse for utførelse av VA- anlegg. Arbeider med bygging og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg i Bodø kommune skal bare utføres av godkjente entreprenører. For alt koblingsarbeid på vannledninger kreves godkjente rørleggere med fagbrev. Tiltaksklasse fastsettes etter arbeidets vanskelighetsgrad. Entreprenører som skal foreta graving i kommunale veier og gater må ha lokal eller sentral godkjenning i aktuelle tiltaksområder. I utgangspunktet kreves godkjenning i tiltaksklasse 2 og 3. Viser til VA/miljø- blad nr. 38-P for aktuelle godkjenningsområder, og hvilke tiltaksklasser som gjelder for de ulike områdene. Det stilles krav til uavhengig byggeledelse for alle prosjekter som kommunen skal overta. Kun prosjekter der kommunen selv har hatt muligheten for kontroll overtas. 2.2 IGANGSETTING AV ARBEIDET Før graving påbegynnes i veier, eller innenfor vegområder, plikter entreprenøren å innhente gravetillatelse i henhold til gjeldende regelverk for slike arbeider. Gravetillatelse gis etter at tekniske planer og beskrivelser er godkjent. For graving i kommunal vei vises det til Bodø kommunes Retningslinjer for graving i offentlig vei. Tilstanden på gravestedet før gravingen påbegynner bør dokumenteres blant annet ved hjelp av bilder. Ved arbeider på offentlig vei skal det alltid foreligge en godkjent plan for arbeidsvarsling. Det er entreprenørens plikt å utarbeide slik plan som skal godkjennes av den aktuelle vegmyndighet. For kommunale veier i Bodø er dette Kommunalteknisk kontor. Utbygger må senest 14 dager før arbeidene starter opp melde tilbake om hvem som er byggeleder for arbeidene, samt melde fra om når arbeidene eventuelt skal starte. Det skal utarbeides skiltplan for alle veier som søkes overtatt, og skiltene skal være montert før overtakelsen. Før montering av skilt må det foreligge skiltvedtak. Søknad om dette må sendes Kommunalteknisk kontor i god tid før montering er planlagt. 2.3 VEDLIKEHOLD AV VEIER OG GATER I ANLEGGSPERIODEN Entreprenøren/utbyggeren er ansvarlig for at de tilstøtende kommunale veier og gater som blir benyttet til anleggstrafikk, blir holdt ryddige i anleggsperioden. Ved gravearbeider og massetransport må tilgrisede veier og gater feies umiddelbart etterpå. Entreprenøren er i tillegg ansvarlig for drift og vedlikehold av veiene som inngår i prosjektet, inntil disse er overtatt av kommunen. 11

12 2.4 SKADER I FORBINDELSE MED UTBYGGING Utbygger plikter å reparere alle skader på vei, fortau, vann og avløpsanlegg som skyldes gjennomføring av utbyggingstiltak. Når ledningsbrudd oppstår i forbindelse med graving over ledningsanlegg, og innenfor ordinær arbeidstid, skal Bodø bydrift straks varsles på tlf eller Utenom ordinær arbeidstid varsles brannvakta på tlf Det er ikke tillatt for andre enn godkjent personell fra Bodø bydrift eller brannvakta å forestå vannavstenging i kummer i forbindelse med ledningsbrudd etc. 12

13 3 VEI 3.1 VEIUTFORMING Kommunal vei og vei som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold skal utformes i henhold til Statens Vegvesens håndbok 017 Vei og gateutforming. Det henvises også til Bodø kommunes Normtegninger nr. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, Håndbok for gatelys, samt Retningslinjer for graving i offentlig vei. Veglinjens kurvepunkter skal utsettes etter stikningsplan godkjent av Kommunalteknisk Kontor. Det påhviler utbyggeren å sikre de utsatte punkter og å foreta den videre detaljutstikking. Minste frihøyde skal være 4,7 m for alle veier som skal overtas til kommunalt vedlikehold. De kommunale nyanlegg av veier utenfor bykjernen tar normalt utgangspunkt i middels tett bebyggelse, altså veiklassene H2, S2, A2 og GS2, med noen endringer for adkomstvei - A2. Adkomstvei er hovedsakelig vei med adkomstfunksjon, for eksempel boligadkomster, og vei med restriksjoner på for eksempel fartsgrenser. Normtegning 7.1 viser tverrsnitt av A2 vei, og oppgitte dimensjoner er minimumsdimensjoner. Veiklasse bør oppgis i utbyggingsavtalen. Det vises også til håndbok 017, kap SPESIELLE BESTEMMELSER Kurver/Breddeutvidelse: Adkomstveier som er under 50 meter lang og har få beboere, kan overtas til kommunal drift og vedlikehold når snuhammeren er dimensjonert for lastebil. Se normtegning nr I tillegg må minimum kjørebanebredde være 3,5 m pluss 2 x 0.25 m avvisning mot kantstein eller skuldre. Reguleringsbredden for vegarealet må være 7 m. Kurver på veger med liten radius må breddeutvides. Radius mindre enn R=150 m må breddeutvides med 2 x 0.15 m - 2 x 1.0 m. Radius på senterlinja bør ikke være mindre enn 25 m. Dette kravet kan fravikes i enkelte tilfeller, men radiusen skal aldri være mindre enn 12 m. Breddeutvidelsen bygges opp lineært over en lengde på 10m fra kurvepunktet. Fortau: Asfaltert bredde på fortau skal være minst 2.5 m. Der spesielle forhold tilsier det kan det tillates 2.0 m. For sterkt trafikkerte fortau, inkludert fortau med stor trafikk til og fra skoler, kreves det at minste asfalterte bredde er 3.0 m. Underganger for gang- og sykkelvei: - Ved underganger lenger enn 10 m økes bredden til minimum 4,0 m. - Det skal som hovedregel være anlagt rampe ned til undergang. Stigningsforholdet bør være 1:15, men min. 1:12. Ved bruk av trapp skal det være muligheter for rullestol å komme frem via "omkjøring". Veiprofilet: Veien skal normalt ha takfall. Det skal angis anbefalt bredde på veibane og fortau, samt lages prinsipptegning. Se normtegninger nr. 7.1 og

14 Avkjørsler: Det skal være fire meter nedsenket kantstein i avkjørsler til private boliger. Kantsteinen skrås ytterligere en meter ut til hver side opp til prosjektert kantsteinhøyde for fortauet. Se Normtegning nr Kantstein: Se Statens Vegvesens håndbok 017, kap. 27, NS K23, og normtegninger nr. 7.4 og 7.5. I Bodø kommune skal det ved nyanlegg og rehabilitering av veier benyttes kantstein av granitt. Granittkantsteinens dimensjon skal være råkantstein 120 x 250 mm med faset kant. Overflatene skal ha toleranse som oppgitt i NS K23. Granittstein settes i jordfuktig betong av kvalitet C25 eller bedre. Betongen armeres med 1 stk. kamstål Ø8 mm. Høyde fra topp veidekke til topp kantstein ved to lag asfalt: Avvisende H = 16 cm Normal: H = 13 cm Nedsenket for fotgjengere: H = 2 cm Nedsenket for innkjøring: H = 4 cm KABELANLEGG 3.2 VEIBYGGING Der det skal legges kabler eller trekkrør skal det utarbeides planer for dette i henhold til kommunalteknisk norm. Kabelrørene skal merkes med eiers navn, eventuelt ved hjelp av leggebånd. Kabeletatene er ansvarlig for at deres behov for nye kabel traseer eller opprusting av eldre traseer samkjøres med kommunens ledningsprogram, slik at det legges trekkerør når kommunen fornyer eller bygger ny vei. Ved legging av kabler/ trekkerør er det samme krav til masser som for VAanlegg. I nybygde veier blir det ikke gitt tillatelse til graving de første tre år. Kommunal vei samt vei som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold skal oppbygges i henhold til Statens Vegvesens håndbok Veibygging. Før selve oppbyggingen av veiens overbygningen kan starte, må eventuelt vann, avløp og kabler legges. Ved graving av grøfter for ledninger bør det i grøftesonen opp til traubunnen gjenfylles med masser som er av en slik kvalitet at de hindrer frostgjennomgang. Før dette gjøres må ledningssonens krav være tilfredsstilt, se kap.4, denne norm. Tildekte grøfter og andre gravearbeider i kommunal vei må holdes ved like inntil det blir asfaltert. 14

15 3.2.1 SPESIELLE BESTEMMELSER Drenering: Det skal benyttes lukket drenering i alle veier. Dypdrenering for vei må etableres der det er fare for at grunnvannstanden kommer opp i forsterkningslaget. Dypdrenering legges på veisiden av kantsteinslinjen. Ved dypdrenering skal det legges langsgående drensrør som tilkobles veiens overvannsledninger. Tilkoblinger skal skje i sandfang eller sluk. Avkjørsler og stikkrenner: - Ved avkjørsler i boligområder må stikkrenner være minst 200 mm (innvendig dimensjon). - Ved beregning av avrenning, se VA- kapitlet i denne normen. Vann- og avløpsledninger: Ved legging av vann- og avløpsledninger i vei, vises det til bestemmelser i VA- kapitlet i denne norm. Veidekker: Alle veier som skal overtas til kommunalt vedlikehold skal belegges med bituminøst dekke. - Alle nye veier med gjennomgangstrafikk skal ha to lag asfalt. Hvert lag skal være 4 cm tykt (minimum 100 kg/m 2 ). - Kortere A2-veier (blindveier)kan godkjennes med et lag asfalt, 4 cm tykt. - På gang- og sykkelveier kreves minimum 100 kg/m 2. - På fortau kreves minimum 90 kg/m 2. - I hovedveier skal kumlokket ligge 8-10 mm under veidekket. Gjerder/Forstøtningsmurer: Der utbyggingen av trafikkanlegg er i nærheten av jernbane eller andre risikoområder som stup, rasfarlige områder, skråninger, etc. skal gjerde settes opp. Forstøtningsmurer bør benyttes i forbindelse med vegskjæringer og fyllinger. Dette må imidlertid skje i samråd med kommunalteknisk kontor. Det vises forøvrig til Vegvesenets håndbok 100 bruprosjektering - 03 støttemurer. Ved forstøtningsmur og fjell-/jordskjæring skal det være minst 1,5 meter fri avstand utenfor kantstein til snøopplagring. Byggemelding må innsendes i samsvar med plan og bygningsloven. Tegninger og statiske beregninger må innleveres til godkjenning. 3.3 SENTRUMSOMRÅDER Med sentrumsområder menes alle områder som har et sentrumspreg, slik som for eksempel Tverlandet, Skivika osv. For anlegg i slike områder kreves det at en er spesielt opptatt av orden og renhold på og omkring anleggsplassen. Gatene skal til en hver tid holdes rene, eventuelt tilgrising skal fjernes så fort som mulig. Skader på vei og fortau skal utbedres av skadevolder så snart dette er praktisk mulig. 15

16 3.3.1 SPESIELLE BESTEMMELSER Belegningstein: Som belegningstein skal det normalt brukes stein av typen siena, små gatestein, stor gatestein eller betongheller med dimensjon 300x300 (297x297) mm. Tykkelsen på produktene vurderes ut fra hvilken ferdsel området er beregnet for (fotgjengere, bil, etc.). Kommunalteknisk kontor har utformet et eget mønster for legging av stein i sentrum. Dette mønstret fås ved henvendelse til Kommunalteknisk kontor. Belysning: Bodø kommunes Håndbok for gatelys, gjelder for belysning i kommunen. Skilttyper: I sentrumsområder skal det benyttes små skilt. Sorte stolper jf. gatelys håndbok. Gatemøbler Designmal utarbeidet av Byplankontoret i Bodø kommune skal benyttes. 16

17 4 VANN OG AVLØP Dette kapitlet omhandler hovedledningsanlegg og tilknytning av stikkledninger til hovedledningsanlegget. For prosjektering og utførelse av stikkledningsanlegg gjelder Bodø kommunes Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger. FETTAVSKILLERE OG AVFALLSKVERNER Storprodusenter av fettholdig avløpsvann; Næringsmiddelindustri, restauranter, institusjoner mv, skal ha montert fettavskiller på avløpet. Det vises til Plan og bygningslovens 65 og 66, Forurensningsloven og Bodø kommunes Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger, pkt Det er forbud mot å montere avfallskverner for matavfall på avløpssystemet i Bodø kommune. 4.1 PLANLEGGING LEDNINGSTRASE - Kommunen skal kontaktes i god tid slik at gjennomføringen av prosjektet kan koordineres med eventuelt andre prosjekter. - Vann- og avløpsledninger ønskes fortrinnsvis lagt i offentlig vei på grunn av tilgjengelighet under anlegg og drift. - I regulert vei med fortau/gangvei legges fortrinnsvis ledningene i fortauet/gangveien. - Ved nye avløpsanlegg skal det som hovedregel benyttes separatsystem. - Ledninger over privat grunn bør føres langs eiendomsgrense om mulig. - I tettbygde områder må det reguleres en korridor for ledningsanlegget. - Det må ikke bygges over ledningene. Horisontal avstand mellom bygg og nærmeste del av ledningsanlegg må være minimum 4,0 m. Det skal foreligge tinglyst erklæring om ansvarsfordeling for drift og vedlikehold av private fellesledningssystemer. - Kryssing av større hovedvannledninger (200 mm og større) skal være spesielt beskrevet i de kommunaltekniske planer. Fremdrift og utførelse av kryssing skal beskrives, og være godkjent av kommunalteknisk kontor før kryssingen kan utføres. - Kommunalteknisk kontor kan kreve at det legges ledninger med større dimensjon enn det som er nødvendig for å dekke det aktuelle utbygningsområdet. For slike tilfeller gjelder PBL UTFØRELSE GRAVETILLATELSE Gravetillatelse skal foreligge før gravearbeidet igangsettes. Før gravetillatelse gis skal det foreligge godkjente planer for arbeidet. 17

18 4.2.2 GRUNNEIERERKLÆRING Når ledningsanlegg skal legges over privat grunn, må utbygger innhente tillatelse fra grunneieren. Det må underskrives en erklæring som gir kommunen rett til fremtidig adkomst, drift og vedlikehold av ledningen. Erklæringen skal være tinglyst før planene sendes til godkjenning INNMÅLING Innmåling skal skje i henhold til Kommunalteknisk kontors til enhver tid gjeldende "Instruks for datafangst til ledningskartverket", og materialet må oversendes Kommunalteknisk kontor umiddelbart etter at anlegget er utført. Hele ledningsanlegget skal kartlegges, også det private. Sjøledninger skal innmeldes til kystverket /sjøkartverket av utførende. Slik innmelding skal skje umiddelbart etter legging av ledningen Instruks for datafangst til ledningskartverket. Koordinatbestemmelse: Alle kummer, stasjoner, sluker, sandfang, hydranter, inntak, utslipp, trasepunkter og andre punkter som er av betydning for nettets geometri, skal måles inn i X, Y koordinater i Bodø`s lokale koordinatsystem. Høyder, dvs. Z-koordinaten skal måles i NGO. Gatelys med tilhørende kabelanlegg i nye felt og saneringsområder skal innmåles og koordinatbestemmes. Dataene skal oversendes Bodø kommune, Kommunalteknisk kontor. Tilkoblingspunkter til det eksisterende nett, punkter med dimensjonsoverganger/materialoverganger, skal også innmåles og koordinatbestemmes. Krav til målenøyaktighet er fastlagt i Norm for ledningskartverk, utgitt av Miljødep. v/ledningskartkomiteen. Kummer, sluker, sandfang måles inn ved senter lokk. Hydranter måles inn ved topp hydrant. Høyder på rør måles ved innvendig bunn rør for selvfallsledninger, og topp rør for vannledninger og pumpeledninger. På pumpeledninger måles også høyde på utvendig topp rør. I sandfang og sluker måles høyde på inn og utløp. Alle innmålinger skal skje umiddelbart etter at kummen, sluken etc. er satt ned. Endelig høyde på topp måles etter at eventuell gate er asfaltert eller endelig nivå er bestemt. Koordinatliste av samtlige punkter skal leveres på diskett eller cd i format Gemini kfi eller KOF. Trasepunkter: Trasepunkter skal føres på egen liste og anmerkes at det er trase på angjeldende ledning. For eksempel kum 5 OV, trs.1, trs 2, trs 3, trs 4, trs 5, kum 6 OV. Avstanden mellom trasepunktene skal ikke være større en at en ved opptegning av ledningen ved å trekke rette linjer fra punkt til punkt skal være innenfor et avvik på 50 cm. Se tegning side 20. Trasepunktene skal måles mens grøften er åpen. 18

19 Kumskjema BK61: Det skal føres et kumskjema BK61, som er utarbeidet av Kommunalteknisk Kontor. På dette skjemaet skal alle detaljer vedr. kummen påføres, og det skal tegnes skisse. Skissen skal vise alle inn og utløp i kummen samt utstyr i kummen, type, høyde på ledninger osv. Eksempel på utfylling av skjema side 23, med veiledning side Alle rubrikker skal fylles ut med unntak av felt 2, (pkt.nr.) og felt 5 (gatekode). Pkt. nr. refererer seg til nummereringen som blir gjort når det blir lagt inn i ledningskartet. Symboler skal brukes i henhold til Norm for VA-ledningskartverk. Stikkledninger Skjema BK62: Alle stikkledninger skal koordinatbestemmes med samme nøyaktighetskrav som hovedledninger. Alle innmålinger skal skje på åpen grøft. Dette innebærer at anboringspunkter, trasepunkter, grenpunkter, stoppekraner og punkter som er av betydning for ledningens geometri skal koordinatbestemmes. Siste innmålte punkt skal være innenfor eiendomsgrensen og kan for eksempel være utvendig stoppekran eller ved husvegg. Dersom stikkledningen er felles for flere eiendommer skal ledningen innmåles til den eiendommen som er sist tilknyttet. Ledningenes dimensjon, materialtype, anleggsår og hvilke eiendommer som er tilknyttet skal også registreres. Alle opplysninger om ledningenes beliggenhet og egenskapsdata skal føres på eget skjema; BK62 (se side 24), utarbeidet av Kommunalteknisk Kontor. Det skal også tegnes skisse med alle innmålte punkt avmerket, se side 25. Det presiseres at drift og vedlikehold av stikkledninger fra og med anboring/tiknytning på hovedledningen er huseiers ansvar. Kommunal overtagelse: Overtagelse av Kommunaltekniske anlegg skal skje senest innen utgangen av september hvert år. Det tas i tillegg værforbehold. Ved overtagelse av anlegg utført i privat regi skal det i god tid før overtagelsesbefaringen, minimum 14 dager, også leveres et oversiktskart. Kartet skal være i målestokk 1:500 eller 1:1000. På dette kartet skal alle ledninger være inntegnet og påført ledningstype og dimensjon. Alle innmålte punkter skal være avmerket, også trasepunkter. Av kartet skal det gå fram hvilke ledninger som eventuelt er private. NB! Alle ledninger skal kartlegges ifølge denne instruks. I tittelfeltet skal det stå hvem som har utført anlegget, hvem som har stått for målingene, og dato for når anlegget endelig er overtatt av Bodø kommune og felt for å føre inn dato når anlegget overtas av Bodø kommune. Eventuelle spørsmål vedrørende denne instruks kan rettes til Kommunalteknisk Kontor, Plan- og Økonomiseksjonen. 19

20 20

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk RETNINGSLINJER Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk Redigert 12/2013 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNMÅLING... - 3-1.1 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett...-

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004 1 av 19 1.0 Krav til innmåling 1.1 Ledningstrase (VA-ledninger og kabeltrekkerør) Trasepunkter (horisontale og vertikale bend og knekk i skjøt) samt skjæringspunkter mellom ledninger både i og utenfor

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Revisjon av Kommunalteknisk norm, Byteknikk

Revisjon av Kommunalteknisk norm, Byteknikk Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2014 6525/2014 2013/6589 034 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Formannskapet 05.03.2014 14/34 Bystyret 27.03.2014 Revisjon av Kommunalteknisk norm,

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 Mellom Vessøya AS, foretaksnr. 895459232, heretter kalt utbyggeren, og Grimstad kommune, er det inngått følgende avtale om opparbeidelse av boligfelt. 1. GEOGRAFISK

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Dato: 0.12.0 Sist revidert dato: 11.04.07 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8 Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger med tilhørende installasjoner, jfr. kapittel 1.2. Eventuelle

Detaljer

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Aure kommune Halsa kommune Sunndal kommune Tingvoll kommune Averøy kommune Rindal kommune Surnadal kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER.

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.2011. 1. Innledning 1.1 Omfang Disse betingelsene gjelder for anlegg som tilknyttes Rygge kommunes

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 0. Mellom Porsgrunn kommune (forkortet kommunen) og (forkortet utbygger) er det inngått følgende avtale om utbygging av området

UTBYGGINGSAVTALE. 0. Mellom Porsgrunn kommune (forkortet kommunen) og (forkortet utbygger) er det inngått følgende avtale om utbygging av området UTBYGGINGSAVTALE 0. Mellom Porsgrunn kommune (forkortet kommunen) og (forkortet utbygger) er det inngått følgende avtale om utbygging av området 1. REGULERINGSPLAN. 1.1 REGULERINGSPLAN. Reguleringsplan

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for utbygging av Gjømstunet i Melhus kommune. mellom. Heimdal Sag Prosjekter AS (Org nr 982 793 696) og

UTBYGGINGSAVTALE. for utbygging av Gjømstunet i Melhus kommune. mellom. Heimdal Sag Prosjekter AS (Org nr 982 793 696) og Revisjon 24.6.2015 1 UTBYGGINGSAVTALE for utbygging av Gjømstunet i Melhus kommune. mellom Heimdal Sag Prosjekter AS (Org nr 982 793 696) og Melhus kommune (org. nr. 938 726 027) heretter kalt kommunen.

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Kommunalteknisk norm

Kommunalteknisk norm FORORD... 2 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1.1 BRUK AV KOMMUNALTEKNISK NORM... 3 1.2 REVISJONSLISTE.... 3 2. PROSJEKTERING.... 4 2.1 GENERELLE KRAV TIL PLANMATERIALET.... 4 2.1.1 GODKJENNING AV PLANER

Detaljer

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV Eksempler på kart og kartforståelse i VAV En kartplate (A0) i M 1:1 000 måler 65 x 85 cm. I terrenget tilsvarer dette 650 x 850 meter. En kartplate (A0) i M 1:500 måler 65 x85 cm. I terrenget tilsvarer

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

Sandefjord kommune 73 VA INSTALLASJONER. 73.0 Orientering

Sandefjord kommune 73 VA INSTALLASJONER. 73.0 Orientering Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.1 73 VA INSTALLASJONER 73.0 Orientering Det henvises til reguleringsplan for og landskapsarkitektens utomhusplan som viser utvendige overflater som veier/plasser

Detaljer

1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg).

1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg). 1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg). 1.1. Generelt. 1.1.1 Regelverket. Denne norm gir utfyllende regler til Plan- og bygningsloven

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger med

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 17 Dato: 10.06.09 Rev: 28.10.09 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/ DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet.

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNALTEKNISK NORM FOR

KOMMUNALTEKNISK NORM FOR KOMMUNALTEKNISK NORM FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET I SAK K 053 / 02 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VEG... 5 2.1 Vegklasser.... 5 2.2 Reguleringsbredde.... 5 2.3 Drenering, grøfting....

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006.

UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006. Randaberg kommune Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: L81 &30 TEK/FEL/LTS 27.04.2011 UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006.

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative bestemmelser, gjelder når ikke annet er presisert i denne bestemmelse. 1 Utfyllende

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed

Adresse Postnr. Poststed Vedlegg nr. 1 Sjekkliste - privat stikkledning Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid". Kontrollen gjelder Gnr. Eiendom/

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune Revidert juli 2013 Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

Vegnorm for Melhus kommune

Vegnorm for Melhus kommune Vegnorm for Melhus kommune Vedtatt i sak 15/1441 av Komite for Teknikk og miljø den 23.04.2015. Side 1 av 13 INNHOLD INNHOLD... 2 1 GYLDIGHETSOMRÅDE... 4 1.1 Endring av retningslinjene... 4 1.2 Dispensasjon/utfyllende

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert N O TA T Oppdrag 1350014862 Nordre Hallsetveg 105 Overordnet VA-plan Kunde Sivilingeniør Godhavn AS Notat nr. VA-01 Dato 2016/03/30 Til Audun Berdal, Sivilingeniør Godhavn Fra Rune Hanssen Brattland, Rambøll

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal.

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal. Endelig versjon 10.12.13 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Melinggarden Eiendom AS org nr. og Kvitsøy kommune, org nr 964 979 634 er det inngått slik avtale: 1. BAKGRUNN Melinggarden Eiendom AS (heretter Utbygger)

Detaljer

Kjerrantunet - utbyggingsavtale

Kjerrantunet - utbyggingsavtale Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.02.2010 5749/2010 2010/3513 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/61 Formannskapet 05.05.2010 Kjerrantunet - utbyggingsavtale Sammendrag

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 13 Dato: 10.06.09 Rev: 2.5.16 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752 UTBYGGINGSAVTALE Utkast revidert 27.5.2013/Nannestad kommune/rs MELLOM Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752 OG Nannestad kommune (betegnet

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

Enh utb Rutinesamling 31 Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i Utbygging

Enh utb Rutinesamling 31 Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i Utbygging Revisjon nr:2 Utarbeidet av: agk Dato: 14.04.14 Side 1 av 7 Rutine 02 Krav til pling og prosjektering av tekniske 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre riktig kvalitet på pling og

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

GILDESKÅL KOMMUNE. Gildeskål kommune sanitærreglement.

GILDESKÅL KOMMUNE. Gildeskål kommune sanitærreglement. Gildeskål kommune sanitærreglement. GILDESKÅL KOMMUNE INNHALD: 1. Hjemelsdokument (lover og forskrifter) 2. Funksjonskrav 3. Prosjektdokumentasjon 4. Gr fter og ledninger - utforming 5. Transportsystem

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4280 Rørledning (ID=77) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Rør som fører væske eller gass (uoff). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert utgave. Oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg:

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Side 1 av 19 VA-norm Generelle be... 1 Hjemmelsdokumenter (Lover og forskrifter) Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

REGULERINGSMESSIGE VILKÅR FOR OVERTAKELSE AV VEG TIL KOMMUNALT VEDLIKEHOLD.

REGULERINGSMESSIGE VILKÅR FOR OVERTAKELSE AV VEG TIL KOMMUNALT VEDLIKEHOLD. Vegnormer for Bergen kommune, samt vilkår for overtakelse av veger til kommunalt vedlikehold, et supplement til Statens vegvesen, vegdirektoratet sine vegnormaler. FORORD Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner. V5_Side 1 av 14 Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 MINDRE PUMPESTASJONER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Mindre pumpestasjoner

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

Utbyggingsavtale Kurud Næringsområde

Utbyggingsavtale Kurud Næringsområde Utbyggingsavtale Kurud Næringsområde mellom Badstuen Eiendom AS, Kongsvinger kommune og Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap IKS (GIVAS). 1. Parter Badstuen Eiendom AS, heretter kalt utbygger,

Detaljer

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering RIN / Norsk vann: Operatørkurs i rørinspeksjon av avløpsledninger Operatørkurs i spyling av avløpsledninger Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning

Detaljer

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA Skorpa Forprosjekt Vei og VA Juni 2008 220 0008 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 SAMMENDRAG... 3 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3.0 VEI... 4 3.1 Generelt...4 3.2 Dimensjoneringskriterier... 4 3.3 Alternativsvurderinger...

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Bjønnåsen AS, orgnr. 989 441 388 som utbygger og Hans Ackermann som grunneier.

Bjønnåsen AS, orgnr. 989 441 388 som utbygger og Hans Ackermann som grunneier. - UTBYGGINGSAVTALE - mellom Åseral kommune, org.nr. 964 966 842. og Bjønnåsen AS, orgnr. 989 441 388 som utbygger og Hans Ackermann som grunneier. Partene har inngått følgende utbyggingsavtale: 1. OMRÅDE/GRUNNLAG

Detaljer