SAK NR OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KUNNSKAPSSTØTTE VEDTAK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KUNNSKAPSSTØTTE VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KUNNSKAPSSTØTTE Forslag til VEDTAK: Styret tar oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere en regional funksjon innen kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte til etterretning. Brumunddal, 10. januar 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandlere: fagdirektør Toril Kolås Avd. sjef Øystein Eiring, avd. for Kunnskapstøtte

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KUNNSKAPSSTØTTE. Bakgrunn Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuset Innlandet om å inneha en regionsfunksjon for kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte, her forstått som å innhente og formidle kunnskap som grunnlag for god praksis i regionen. Funksjonen innebærer videreutvikling av metodikk, koordinering og deling. Sykehuset Innlandet har et godt utgangspunkt for å inneha denne funksjonen etter å ha satset på dette arbeidet siden 2005 og ved i 2010 å ha opprettet Avdeling for kunnskapsstøtte. Dette dokumentet presenterer hvordan vi forstår forespørselen og mandatet fra Helse Sør-Øst og en foreløpig oversikt over oppgaven. Saksframstilling I brev av 3. desember 2012 forespør fagdirektør i HSØ Alice Beathe Andersgaard om Sykehuset Innlandet kan ta "et spesielt ansvar for området "kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte" i Helse Sør-Øst. Tilsvarende oppgaver på vegne av regionen er i 2012 gitt til Akershus Universitetssykehus som ivaretar en funksjon for videreføring og videreutvikling av arbeidet med behandlingslinjer. "Kunnskapsutvikling og god praksis" er ett av seks innsatsområder i Helse Sør-Øst sitt omstillingsprogram, plan for strategisk utvikling Rapportene "Forstudierapport" og "Konkretisering av virkemidler" har tidligere oppsummert gevinster og suksessfaktorer for dette innsatsområdet. Relevante virkemidler beskrevet i rapportene er "utvikling av ledere og medarbeidere; vektlegge kunnskapsbasert praksis", "god tilgang til kunnskapsverktøy /kunnskapsgrunnlag og godt tilrettelagt infomasjonsdeling" og "fortsatt styrke integrering av kunnskapsbasert praksis, behandlingslinjer og kontinuerlig forbedring". Virkemidlene er i tråd med kapittel 8 Kvalitet og kunnskap i Nasjonal helse- og omsorgsplan, som fastslår at "Utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon, kunnskapsoppsummeringer, bruk av teknologi, kvalitetssystemer og ledelse er sentrale virkemidler for en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste". I mars 2011 ble regionsrollen for Sykehuset Innlandet diskutert i et dialogmøte med Helse Sør- Øst. Innholdet i møtet var blant annet oppgavefordeling mellom det regionale helseforetaket og helseforetaket, og behovet for fellesregional koordinering på tvers av helseforetak for å understøtte arbeidet i det enkelte helseforetak. Sykehuset Innlandet fremholdt i dette møtet at vi så behov for og ønsket å ta et spesielt ansvar for området "kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte". Innsatsområdet "kunnskapsutvikling og god praksis" består i sin helhet av følgende områder: 1. helhetlige pasientforløp/behandlingslinjer 2. følge kliniske resultater 3. kunnskapsbasert behandling 4. kompetanseutvikling 5. brukermedvirkning 6. understøtte elektronisk med gode IKT-løsninger Innlandets forespurte rolle omhandler i hovedsak punkt 3, men involverer også samtlige av de øvrige områdene. Side 2 av 7

3 Mandat Helse Sør-Øst foreslår følgende mandat for det regionale arbeidet med kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte: Bidra med kompetanseheving på dette området i regionen Metode for innhenting av kunnskap, søk og metodevalg Metode for systematisk bruk og linking til hvor vi finner det vi bør bruke Dokumentasjon for valg mellom ulike dokumenterbare behandlingsmetoder Ha ansvar for videreutvikling og integrering av kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte for flest mulig pasientgrupper I brevet legger Helse Sør-Øst til at: Det er ønskelig i det videre å opprettholde en felles regional koordinering og videreutvikling i forhold til helhetlige pasientforløp. Helse Sør-Øst ønsker å legge det regionale ansvaret for slik koordinering og videreutvikling til et helseforetak. Sykehuset Innlandet HF har sagt seg villig til å ha ansvar for å videreutvikle arbeidet med kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte slik at utredning, behandling og oppfølging bygger på dokumentert kunnskapsgrunnlag for flest mulig pasientgrupper For 2013 angir en i brevet at det er viktig at følgende oppgave vektlegges: Bidra til å skaffe til veie kunnskapsgrunnlag for ulike diagnoser som prosjektgruppen behandlingslinjer prioriterer å arbeide med (lungekreft, brystkreft og kolorektalkreft) Bidra med kunnskapsgrunnlag til behandlingslinjer for pasienter med kroniske lidelser og livsstilssykdommer For 2012 følger 1,5 millioner kroner med funksjonen og en er av bestiller forespeilet en sammenlignbar sum årlig i det videre arbeidet. Bakgrunn Sykehuset Innlandet har siden 2005 hatt kunnskapsbasert praksis som fokusområde. I 2010 ble Avdeling for kunnskapsstøtte opprettet for å videreutvikle og gi mer kraft til arbeidet, som er en støttefunksjon for helsepersonell i foretaket. I årene gjennomførte Sykehuset Innlandet et prosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter, der formålet var å bygge metoder og kapasitet for kunnskapsbasert praksis i et enkeltforetak. Erfaringene ble trukket inn i strategiarbeidet for Helse Sør-Øst. Forespørselen fra Helse Sør-Øst er en naturlig videreføring av et nybrottsarbeid SI har gjennomført med både lokale, regionale og nasjonale konsekvenser. Vedlegg 1 er den del av Årlig melding som angir status for dette arbeidet i Sykehuset Innlandet. Avdeling for kunnskapsstøtte benytter i dag en metode for raske kunnskapssøk som er tett integrert i arbeidet med å lage kunnskapsbaserte behandlingslinjer, fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner. En behandlingslinje kan inneholde mange titalls fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner. Gode kunnskapsgrunnlag er nødvendig for samtlige av disse kunnskapsverktøyene. Undervisning i kunnskapsbasert praksis ved helsepersonell ble avviklet i Metoden for raske litteratursøk benytter den såkalte 6S-modellen. 6S-modellen er utviklet ved McMaster-universitetet og innebærer en sortering av forskningsbasert kunnskap slik at kunnskap som er relevant, kvalitetsvurdert og kortfattet får høyest prioritet i søket etter kunnskap. Side 3 av 7

4 Den samme modellen er grunnlaget for Kunnskapsegget.no, som er utviklet i Sykehuset Innlandet. SIs arbeid med litteratursøk har vært presentert ved internasjonale konferanser og er i dag premissgivende nasjonalt gjennom det nasjonale prosedyrenettverket og Helsebiblioteket. Søket er en form for "rapid review" - en type litteratursøk som gjennomføres betydelig raskere enn systematiske søk, slik disse gjennomføres ved for eksempel Nasjonalt kunnskapssenter. Sykehuset Innlandet har i 2012 bidratt til å opprette et regionalt biblioteksråd i Helse Sør-Øst. I sum treffer forespørselen og mandatet godt et spisskompetanseområde som Sykehuset Innlandet har bygget opp gjennom systematisk arbeid over mange år. Status AD, Fagdirektør og Avdelingssjef Avd. for kunnskapsstøtte har avholdt et møte om den kommende funksjonen. Avdelingssjef har diskutert saken med bestiller i HSØ, og koordinator for tilsvarende funksjon for behandlingslinjer. Avdelingssjef har også avholdt et møte om funksjonen med hovedbibliotekar, prosessleder behandlingslinjer for SI og fagleder EDS. Forslag til innhold Med utgangspunkt i mandatet og i samsvar med møter som beskrevet over ser vi i dag for oss følgende konkretisering av den regionale funksjonen: 1. Koordinering. Sykehuset Innlandet har sammen med Helsebiblioteket vært en pådriver for sterkere nasjonal koordinering av kunnskapsverktøy gjennom mange år. En vellykket modell for slik koordinering er å finne i det nasjonale prosedyrenettverket. I dette nettverket er målet at helsefaglige prosedyrer for ett enkelttema ikke utarbeides i mer enn ett foretak, at prosedyren lages etter en eksplisitt og kvalitetssikret metode, og at prosedyren gjøres tilgjengelig for alle foretak. Dermed unngår en dobbeltarbeid, og bidrar til høyere kvalitet på prosedyrene. Den samme modellen, og de samme målsetningene, kan benyttes for litteratursøk. Sykehuset Innlandets regionale funksjon vil bestå i å holde oversikt over hvilke litteratursøk bibliotekarer i foretakene i Helse Sør-Øst gjennomfører, og fordele arbeidet slik at det som gjøres i ett foretak både holder høy kvalitet, og kommer alle andre foretak til gode. Slik kan en unngå dagens situasjon, der bibliotekarer i ulike foretak parallelt gjennomfører litteratursøk for samme tema, av ulik kvalitet, og uten å kjenne til hverandre. SI skal legge til rette for at bibliotekarer i ulike foretak i større grad enn i dag samarbeider om litteratursøk. Sykehuset Innlandet skal gjennom sin regionale funksjon bidra til høyere kvalitet på litteratursøk og mer effektiv ressursutnyttelse gjennom å koordinere arbeidet. 2. Deling og tilgjengeliggjøring. I det nasjonale prosedyrenettverket legges faglige prosedyrer fritt ut på internett, slik at alle foretak som ønsker kan godkjenne disse for bruk i sitt foretak. Prosedyrene er samtidig tilgjengelige for kommunehelsetjeneste, pasienter, pårørende og andre interesserte. Dette er viktig for samhandling og åpenhet om egen praksis. Samme modell kan benyttes for litteratursøk. Sykehuset Innlandet vil ha ansvaret for en teknisk løsning som sikrer at alle foretak enkelt kan laste opp og ned litteratursøk, inkludert en metodebeskrivelse slik at kvaliteten på søket, herunder styrker og begrensninger, er transparent. Litteratursøk gjennomført i foretakene etter en kvalitetssikret fremgangsmåte (se punkt 3) gjøres fritt tilgjengelig for alle på internett. Litteratursøkene skal teknisk og ontologisk representeres slik at de enkelt kan integreres i behandlingslinjer, herunder faglige prosedyrer og behandlingsplaner, og slik at brukere enklest mulig finner de fulltekstartikler som er identifiser gjennom søkene. Arbeidet inkluderer etablering av felles tekniske standarder og "kjøreregler" som gjør slik deling og tilgjengeliggjøring mulig, herunder integrasjon i foretakenes kliniske kunnskapshåndteringssystemer og i elektronisk pasientjournal. Side 4 av 7

5 Sykehuset Innlandet skal gjennom sin regionale funksjon ha et hovedansvar for å etablere helseinformatiske løsninger som sikrer deling, tilgjengeliggjøring og integrasjon av kunnskapsgrunnlag for helsetjenester. 3. Metodeutvikling. Sykehuset Innlandet skal videreutvikle sitt 6S-baserte litteratursøk slik at det tydeligere plasseres i tradisjonen for "rapid reviews" - raske oversikter. Det empiriske grunnlaget for slike søk viser at mange grep som er vanlige i systematiske litteratursøk ikke nødvendigvis øker holdbarheten av konklusjonene. Det er mulig å forbedre dagens metodebeskrivelse for slike søk slik at de forenklinger en benytter i SI-modellen for raske oversikter også er kunnskapsbaserte. En klarere modell er viktig for å vise forskjeller opp mot systematiske litteratursøk og for å tydeliggjøre styrker og svakheter ved slike søk. I litteratursøket skal videre kunnskap om et bredt spektrum av kriterier for å vurdere behandlinger inngå i sterkere grad enn i dag, herunder pasientenes preferanser. En sentral metodikk for å sikre at litteratursøk har tilstrekkelig bredde er multi-kriterie beslutningsanalyse (MCDA). Denne tilnærmingen krever at behandlinger og metoder ikke bare ses i lys av behandlingeffekt og bivirkninger, men også andre kriterier som er viktige for pasientene. I sin regionale funksjon må Sykehuset Innlandet også inkludere kompetanse i å levere mini-htaer, som er en form for brede litteratursøk som skal gjennomføres i før nye metoder og behandlinger tas i bruk. Modellen for raske, brede oversikter som videreutvikles, skal evalueres formelt. Protokollen for dette arbeidet er ferdig utviklet. Vi ser for oss at samme modell for slike raske litteratursøk kan gjennomføres over hele Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet skal som en del av sin regionale funksjon være landsledende eksperter på litteratursøk av typen "rapid reviews" og "ultra-rapid reviews". 4. Brukermedvirkning. Nyere modeller for forholdet mellom kunnskap og praksis understreker pasienter som premissgivere i kunnskapsutviklingen hele veien fra laboratoriet og frem til rutinemessig praksis. Dette i kontrast til eldre, lineære implementeringsmodeller, der forskning blir sett på som den sentrale drivkraften for ny praksis, og der pasientenes rolle er å bidra til at ny praksis blir gjennomført, helt til sist i kunnskapskjeden. Pasienters preferanser bør i henhold til moderne modeller være førende ikke bare for hvilken forskning som skal gjennomføres, men også hvilke intervensjoner som skal utvikles på bakgrunn av forskningen, og hvordan intervensjonene skal tas i bruk. I arbeidet med behandlingslinjer er det viktig å identifisere "decision points", der pasienters preferanser er avgjørende for å velge mellom ulike alternativer. Den grunnleggende modellen for et slikt forhold mellom kunnskap og praksis kalles "shared decision-making" eller på norsk samvalg. Sykehuset Innlandet skal bidra til systematisk bruk av kunnskap i praksis gjennom å supplere tradisjonelle implementeringsmodeller med å arbeidsformer fra samvalgs-tradisjonen. 5. Implementering. En rekke barrierer hindrer i dag en mer kunnskapsbasert praksis, forstått som ulike metoder for å integrere pasienters preferanser med fagfolks erfaring og kunnskap fra forskning. En rekke behandlinger som er i bruk savner solid støtte i forskning, samtidig som tiltak med et godt kunnskapsgrunnlag ikke i tilstrekkelig grad er tatt i bruk. Bevisstheten om denne situasjonen blant helsepersonell er fortsatt mangelfull. Helsepersonell som benytter forskning, har ofte lite kjennskap til at bare en liten del av all internasjonal forskning holder mål som basis for praksis. Andre benytter kvalitetssikret forskning, men kjenner ikke til at all bruk av forskning implisitt involverer pasienters preferanser, som ofte er ufullstendig kjent. Endelig blir faglig praksis og resultatene av den i for liten grad undersøkt og sammenlignet. Sykehuset Innlandet skal bidra til å øke bevisstheten om behovet for en mer kunnskapsbasert praksis, som er en forutsetning for implementering. Side 5 av 7

6 6. Kompetanseheving. Sykehuset Innlandet skal bidra til opplæring i å innhente og kvalitetssikre kunnskapsgrunnlaget. Vi skal fremme deling og tilgjengeliggjøring av kunnskap, i alle foretak i Helse Sør-Øst. Foretakenes ansatte trenger opplæring i grunnleggende prinsipper for kunnskapshåndtering, som bruk av pasientnære kriterier for kunnskapssøk, fremstilling av kunnskap slik at den er anvendelig for beslutninger, og praktisk gjennomføring av kunnskapsbaserte, raske litteratursøk. Leger, sykepleiere og alle andre faggrupper trenger kunnskap om hva det betyr å arbeide kunnskapsbasert, hvorfor det er behov for det, hvordan de selv kan undersøke egen praksis, og hvordan de kan innhente og bruke kvalitetsvurdert kunnskap. Sykehuset Innlandet skal gjennom sin regionale funksjon heve kompetansen i å innhente, dele og bruke kunnskap over hele Helse Sør-Øst, slik at tjenestene holder høyere kvalitet og innebærer mer effektiv bruk av ressurser. 7. Integrasjon. Sykehuset Innlandet er i dag trolig det foretak som har kommet lengst i å integrere behandlingslinjer, kunnskapsbaserte fagprosedyrer og veiledende behandlingslinjer. For å utvikle disse tre kunnskapsverktøyene benytter vi den internasjonale Agree-standarden, som sikrer en god prosess, og som krever at systematiske litteratursøk fra bibliotektjenesten skal være basis for verktøyene. Vi stiller krav om at alle som utvikler slike verktøy skal rapportere hvordan verktøyene er blitt til og er dermed transparente på kvalitet. Vi passer på at anbefalingene er de samme i alle dokumenter. Og vi legger alt ut på internett, slik at befolkning og kommunehelsetjeneste får innsyn og samhandlingen understøttes. Arbeidet samordnes i dag gjennom KORgruppa. Et av resultatene er at Sykehuset Innlandet i dag har mer enn 80 kvalitetssikrede, veiledende sykepleieplaner, mer enn noe annet foretak i Helse Sør-Øst. Disse planene styrer sykepleien i foretaket. Sykehuset Innlandet skal i utøvelsen av sin nasjonale funksjon bidra til at kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte integreres i øvrige verktøy for mer kunnskapsbasert praksis som benyttes i foretakene. Tiltak 1. Ansvar for den regionale funksjonen legges til Avdeling for kunnskapsstøtte ved avdelingssjef. 2. Fagdirektør utpeker prosjektleder for arbeidet. 3. Prosjektleder oppretter en prosjektgruppe for den regionale funksjonen med sentrale representanter fra andre HF i HSØ. 4. Det gjennomføres et møte med bestillerne i Helse Sør-Øst for forventningsavklaringer. 5. Prosjektleder oppretter kontakt og avholder et avklarende møte med leder for koordinering av satsningen på behandlingslinjer. 6. Representanter for bibliotektjenesten i alle foretak i Helse Sør-Øst innkalles til et informerende og rådslagende møte. 7. Eksisterende nasjonale og internasjonale partnere med overlappende arbeid og kompetanse informeres og involveres. 8. Nåværende kapasitet som sikrer felles, kunnskapsgrunnlag, kunnskapsstøtte og kunnskapsverktøy i SI skal ikke reduseres. 9. En årlig konferanse i SI om kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte planlegges. 10. Det gis prioritet til raskt å levere kunnskapssøk for kreft- livsstils- og kroniske sykdommer slik dette er beskrevet i mandatet. 11. Det utarbeides en egen plan til fremlegg i Styringsgruppen med tiltak som skal sikre at alle yrkesgrupper nås av satsningen. 12. Informasjon om SIs rolle skal spres gjennom tiltak som inkluderer media og ulike arrangementer. Side 6 av 7

7 Administrerende direktørs vurdering Kunnskapsbasert praksis betegner ulike, konkrete arbeidsformer for helsepersonell der fellesnevneren er at faglige valg tas på grunnlag av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, helsepersonells erfaring, og kunnskap om enkeltpasienten, inkludert pasientens preferanser. Adm. direktør synes at det er flott at det har blitt lagt merke til at Sykehuset Innlandet har arbeidet målrettet på dette området og er positiv til at Sykehuset Innlandet påtar seg en regional funksjon på dette området. Side 7 av 7

Slik blir kunnskap til kvalitet

Slik blir kunnskap til kvalitet Slik blir kunnskap til kvalitet Strategi for kunnskapsbasert praksis i Sykehuset Innlandet HF 2014 2016 Innhold Mandatet... 1 Representasjon og arbeidsform... 2 Målgruppe... 2 Vår visjon... 2 Verdier...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR ORIENTERINGSSAK: FORSTUDIET KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR ORIENTERINGSSAK: FORSTUDIET KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 103-2008 ORIENTERINGSSAK: FORSTUDIET KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapport

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Muligheter for samhandling Øystein Eiring Spesialist i psykiatri Fungerende redaktør, Helsebiblioteket Helsefaglig rådgiver, Sykehuset Innlandet Hvordan jobbe kunnskapsbasert?

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER

KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER Slik gjør vi det i Sykehuset Innlandet Anne Marit Hagen og Anita Dobloug Rådgivere i Avdeling for Kunnskapsstøtte Avdeling for kunnskapsstøtte Består av:

Detaljer

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET

SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET SAMVALG PASIENTEN VIL HA ET ORD MED I LAGET 13.11.15 SIMONE KIENLIN Regionsfunksjonen for kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Dette er den grunnleggende modellen HVA ER SAMVALG? Samvalg

Detaljer

Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse?

Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse? Høstmøtet NFFR Bergen 19.-20. november 2015 Kunnskapsbaserte prosedyrer og faglige retningslinjer hvordan lager vi disse? Niels Gunnar Juel, overlege, avd. for fysikalske medisin og rehab., OUS Ullevål

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Arbeidsgruppe 3 La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Mandat til arbeidsgruppe oppnevnt av nasjonal strategigruppe

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Prosjektleder Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nasjonal satsing på kvalitet Styresak 42/10

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Strategier for bedre kunnskapshåndtering i helsetjenesten

Strategier for bedre kunnskapshåndtering i helsetjenesten Strategier for bedre kunnskapshåndtering i helsetjenesten -noen viktige utfordringer og mulige løsninger Øystein Eiring. Spesialist i psykiatri Redaktør helsebiblioteket.no/psykiskhelse, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service.

Nakkekrage. mulighet for nasjonal konsensus. Norwegian trauma competency service. Norwegian trauma competency service Nakkekrage mulighet for nasjonal konsensus www.traumatologi.no Nasjonalt kompetansetjeneste for Traumatologi Er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Styret Helse Sør-Øst RHF Møtedato 14. mars.2013 SAK NR 024-2013 ORIENTERINGSSAK: VIDERE ARBEID MED KVALITET OG PASIENTSIKKERHET I HELSE SØR ØST OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING10

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i spesialisthelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i spesialisthelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i spesialisthelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk Karin Borgen Spesialrådgiver og intensivsykepleier Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus Prosedyrearbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Forbedring av fagprosedyrer. Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det?

Forbedring av fagprosedyrer. Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det? Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Forbedring av fagprosedyrer Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva skjer? Hvordan kan vi gjøre det? Karin Borgen Hvordan vil intensivsykepleiere

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Kunnskapsbasert praksis og utvikling av læringsmiljø rundt behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Kunnskapsbasert praksis og utvikling av læringsmiljø rundt behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Kunnskapsbasert praksis og utvikling av læringsmiljø rundt behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Samvalg når pasienten er med og bestemmer

Samvalg når pasienten er med og bestemmer Samvalg når pasienten er med og bestemmer Rune Kløvtveit, nestleder, Brukerutvalget Helse Sør-Øst Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef kbp Sykehuset Innlandet, prosjektleder Kunnskapsstøtte Samvalg

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Hvordan lager vi gode fagprosedyrer?

Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Hvordan lager vi gode fagprosedyrer? Per Engstrand Avd.leder, anestesilege Styringgruppen KBP OUS, Ullevål Velkommen Uttalelser om prosedyrer Min jobb er legekunst, må ha min frihet I vårt fag betyr erfaring

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Spørsmålsformulering - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Agenda v Kunnskapsbasert praksis v Forberedelse til litteratursøk v Spørsmålsformulering

Detaljer

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU 1 HOD KD 2 Det integrerte universitetssykehuset? Bygningsmessig

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Niels Gunnar Juel, seniorrådgiver. Sekretariatet for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Hvem gjør hva? Dere Helseforetak/kommuner

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING INN I BEHANDLINGSLINJER

BRUKERMEDVIRKNING INN I BEHANDLINGSLINJER BRUKERMEDVIRKNING INN I ARBEIDET MED BEHANDLINGSLINJER NINA ADOLFSEN Hvis pasienten fikk bestemme Film: http://vimeo.com/95443510 Begrepsavklaringer Pakkeforløp Behandlingslinjer/pasientforløp Hvorfor

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

ehelse og IKT - verktøy for kvalitet og samhandling v/merete Lyngstad

ehelse og IKT - verktøy for kvalitet og samhandling v/merete Lyngstad ehelse og IKT - verktøy for kvalitet og samhandling v/merete Lyngstad Hva er ehelse? ehelse er all bruk av IKT til helseformål Elektronisk pasientjournalsystemer Elektronisk samhandling Administrative

Detaljer

Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert

Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert Lett tilgjengelig, men likevel kunnskapsbasert Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen ehelsekonferansen 2010 www.kunnskapsbasert.no

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet. Nora Frydendal Hoem

Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet. Nora Frydendal Hoem Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsbasert opplæring for å sikre kvalitet Nora Frydendal Hoem Hva bygger vi vår kunnskap på? Det vi har lært på skolen Det vi har erfart virker Det som er bestemt på avdelingen

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Implementering av standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten- helsepersonells erfaringer

Implementering av standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten- helsepersonells erfaringer 1 Implementering av standardisert pasientforløp for den palliative kreftpasienten- helsepersonells erfaringer Masteroppgave i Klinisk helsevitenskap - Smerte og palliasjon Marianne Johnsen 2 Disposisjon

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR NR 4 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 4: KUNNSKAPSHÅNDTERING OG BESTE PRAKSIS

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR NR 4 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 4: KUNNSKAPSHÅNDTERING OG BESTE PRAKSIS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Styret Helse Sør-Øst RHF Møtedato SAK NR 026-2008 NR 4 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 4: KUNNSKAPSHÅNDTERING OG BESTE PRAKSIS Forslag til vedtak:

Detaljer

Arbeidsgruppe 4. Brukermedvirkning

Arbeidsgruppe 4. Brukermedvirkning Arbeidsgruppe 4 Direktørmøte Hvordan få til en aina.olsen@helse-nord.no god og hensiktsmessig implementering Brukermedvirkning 1. Individuell plan Brukere og pårørende skal ha reell innflytelse på utformingen

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16.

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. Nasjonale faglige retningslinjer Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. januar 2018 Helsedirektoratet jobber for at flere har god helse og

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer www.fagprosedyrer.no Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Anne Dalheim, rådgiver. E post anne.dalheim@kunnskapssenteret.no / anne.dalheim@helse-bergen.no Metodikk 1. kunnskapsinnhenting 2. kunnskapshåndtering

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens

Detaljer

Faglige referansegrupper revidert

Faglige referansegrupper revidert Faglige referansegrupper revidert 15.12.16 Faglige referansegrupper skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Helsefag og IKT to sider av samme sak! Kristin Bang, direktør helsefag

Helsefag og IKT to sider av samme sak! Kristin Bang, direktør helsefag Helsefag og IKT to sider av samme sak! Kristin Bang, direktør helsefag Ahus - visjon Menneskelig nær faglig sterk! Menneskelig nærhet og helsefaglig kompetanse Et stort akutt- og lokal sykehus 70% ø.hjelp

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 Prosjektdirektør, dr. philos Anne Hafstad Overordnet mål: Persontilpasset medisin implementeres helhetlig og samordnet i den offentlige

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer