VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN"

Transkript

1 SARPSBORG KOMMUNE VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Fastsatt av Sarpsborg kommunestyre 28. januar 1999 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. mars 2000 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr jf. 3. Kunngjort i Norsk lovtidende 14. april 2000 og lokalt 18. mai Byggesaksavdelingen Endringer i vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3, parkering, kunngjort i Norsk lovtidende 23. februar 2006 og lokalt 16. mars Seksjon Byutvikling 16. mars 2006 Side 1 av 11

2 INNHOLD Vedtekt til:...side 65 første ledd: Vannforsyning Fradeling NR. 3: Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Parkering, biloppstilling m.v Parkeringsnorm Fellesbestemmelser Parkering, biloppstilling Nr. 4: Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Frikjøp i stedenfor biloppstillingsplasser Nr. 2: Planløsning og utseende. Utforming, estetikk : Tilleggsrom. Garasjeplass : Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l...5 Forbudet gjelder, geografisk område Forbudet gjelder ikke : Orden på og bruk av ubebygd areal : Skilt og reklame...6 Kommentardel:...8 Til 65 første ledd: Vannforsyning Fradeling...9 Til 69 nr. 3: : Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Anlegg, leke, opphold, biloppstilling mv...9 Til 69 nr. 4: Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Frikjøp i stedenfor biloppstillingsplasser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Til 74 nr. 2: Planløsning og utseende. Utforming, estetikk...9 Til 76: Tilleggsrom. Garasjeplass...9 Til 85: Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l...9 Til 104: Orden på og bruk av ubebygd areal...10 Til 107: Skilt og reklame...11 Side 2 av 11

3 65 første ledd: Vannforsyning Fradeling. Tomt for bebyggelse beregnet på opphold for mennesker og dyr må ikke fradeles med mindre det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann. 69 NR. 3: Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Parkering, biloppstilling m.v. Ved søknad om tillatelse, skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som nevnt i 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike. Kommunen kan kreve at verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares. 1. Parkeringsnorm. 1.1 Fellesbestemmelser. Ethvert tiltak skal avsette areal til manøvrering av, og oppstillings plasser for, biler motorsykler og sykler i henhold til nedenstående krav: Ethvert tiltak skal ha nødvendige av- og pålastingsplasser. Kommunen kan, hvor det finnes påkrevet, kreve snuplass på egen grunn. Ethvert tiltak skal ha oppstillingsplasser for motorsykler / sykler etter kommunens skjønn. All arealangivelse refererer seg til bruksareal (BRA) i henhold til NS Parkering, biloppstilling Normkravene er krav til antall bilplasser pr kvm BRA. Kravene varierer i forhold til områdetyper og prosjekttyper innenfor områdene. Beregnet antall bilplasser avrundes til nærmeste hele antall (1,50 plasser = 2 plasser, 1,49 plasser = 1 plass). For parkering av biler for ny, ombygget eller bruksendret bebyggelses behov gjelder følgende regler: Innenfor sentrumsplanens områder: Leilighetsprosjekter: Normkrav: 7 biler/1000 kvm BRA Eneboliger/småhus/rekkehus: Normkrav: 8 biler/1000 kvm BRA Spesielle boliger for eldre: Antall plasser: 10% av antall leiligheter + 45% av antall ansatte Butikker: Normkrav: 12 biler/1000 kvm BRA Kjøpesentre: Normkrav: 20 biler/1000 kvm BRA Kontor: Normkrav: 7 biler/1000 kvm BRA Industri: Normkrav: 3 biler/1000 kvm BRA Side 3 av 11

4 Lager: Normkrav: 1 biler/1000 kvm BRA Hoteller: 40% av normkravet på 0,8 x antall rom + 0,6 x antall ansatte. Restauranter/Forsamlingslokaler: Ingen krav Skoler: 40% av normkravet på 0,2 av elever over 18 år + 0,6 x antall ansatte. Barnehager: 40% av normkravet på 0,6 x antall ansatte + 0,15 x antall barn. Utenfor sentrumsplanens områder: Leilighetsprosjekter: Normkrav: 10 biler/1000 kvm BRA Rekke/konsentrert bebyggelse: Normkrav: 14 biler/1000 kvm BRA Eneboliger: Normkrav: 16 biler/1000 kvm BRA Spesielle boliger for eldre: Antall plasser: 10% av antall leiligheter + 60% av antall ansatte Butikker: Normkrav: 30 biler/1000 kvm BRA Kjøpesentre: Normkrav: 50 biler/1000 kvm BRA Kontor: Normkrav: 17 biler/1000 kvm BRA Industri: Normkrav: 7 biler/1000 kvm BRA Lager: Normkrav: 4 biler/1000 kvm BRA Hoteller: Normkrav: 0,8 x antall rom + 0,6 x antall ansatte Restauranter/Forsamlingslokaler: Normkrav: 0,6 x normalt besøkstall Skoler: Normkrav: 0,2 av elever over 18 år + 0,6 x antall ansatte Barnehager: Normkrav: 0,6 x antall ansatte + 0,15 x antall barn Båthavner/marinaer: Normkrav: 0,7 plasser pr. båtplass Konstruksjoner/anlegg etter PBL 84: Fastsettes etter skjønn av kommunen. Dispensasjon: Dersom det foreligger særlige grunner kan det faste utvalg for plansaker gi dispensasjon fra kravene som følger av denne vedtekten, jf. plan- og bygningslovens Nr. 4: Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Frikjøp i stedenfor biloppstillingsplasser. Kommunen kan samtykke i at det i stedet for oppstillingsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle. (Se byggesaksgebyr pkt. C1.16) 74 Nr. 2: Planløsning og utseende. Utforming, estetikk. Kommunen kan stille spesielle krav til ethvert tiltak som omfattes av loven, ut fra et helhetlig hensyn til strøkets/bygningens egenart og karakter. Følgende forhold skal vektlegges spesielt: Takform, takbelegg, vindusutforming, fasadekomposisjon, detaljering, fasademateriale og farge. I strøk hvor hjørnebygninger med brutte hjørner inngår som et viktig element i gaterommet, skal dette mønsteret opprettholdes ved nybygg og rehabilitering. Det brutte hjørne skal tradisjonelt ha 3 meters lengde og fremheves sterkere enn bygningens øvrige fasader. Side 4 av 11

5 76: Tilleggsrom. Garasjeplass. Kommunen kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. 85: Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. Forbudet gjelder, geografisk område. Innenfor følgende områder i kommunen er det forbudt å plassere midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l.: 1. Samtlige strandstrekninger med øyer, holmer og skjær i 100-metersbeltet langs sjøen målt i horisontalplanet fra strandlinjen ved alminnelig høyvann. 2. I 100-metersbeltet med øyer og holmer målt i horisontalplanet ved høyest vannstandsregulering for følgende vann / vassdrag i kommunen: Tunevannet - Isesjø - Børtevann m/buerelva - Oppsjø - Tvetervannet- Buertjern - Langen-Bergsjø-vassdraget- Krysstjern - Ingridtjern - Isebakketjern - Tjennetjern - Syverstadvannet - Glomma nord for Sarpsfossen inkl. Nipa, Mingevannet, Vestvannet, Ågårdselva og Visterflo. 3. Forbudet gjelder ikke Plassering av registrerte campingvogner, telt o.l. på områder som betegnes og er registrerte som feriehjem, og på godkjente og ordnede campingplasser Plassering av campingvogn for supplering av egen overnattingskapasitet på boligeiendom som er bebygd med småhus og som er helårsbolig Telt på gårdsplass eller bebygget hytte- og boligtomt for supplering av egen overnattingskapasitet Telting som er tillatt etter friluftsloven Konstruksjoner eller anlegg på bygge- eller anleggstomt Konstruksjoner og anlegg som er nødvendige for forsvaret, i landbruket, fløtingen, fangstog fiskerinæringen, for vannforsyningen, kloakkutslipp, kraft- og reguleringsanlegg, den alminnelige samferdsel, bergverksdrift eller drift på andre ikke mutbare mineralske forekomster enn grus, sand og leire Badeanlegg m.v. og toalettanlegg på friluftsområde som er åpent for allmennheten. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg under annet ledd pkt. 3.2, 3.6 og 3.7 skal på forhånd meldes til kommunen, og må ikke plasseres for et lengre tidsrom enn 3 Side 5 av 11

6 måneder uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Telt med større areal enn 50 m² må heller ikke for tidsrom kortere enn 3 måneder plasseres uten samtykke av kommunen. 104: Orden på og bruk av ubebygd areal. Innenfor hele kommunen skal ubebygd del av tomt holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av slikt areal, når den etter kommunens skjønn vil virke skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre. 107: Skilt og reklame. Skilt- og reklamevedtekt 1. Skilt- og reklameinnretninger skal uføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i forhold til seg selv og i forhold til bakgrunnen og omgivelsene. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret. Det skal fortrinnsvis benyttes frittstående bokstaver. Kommunen kan kreve utarbeidet detaljerte skilt- og reklameplaner for enkelteiendommer. 2. I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres frittstående reklameinnretninger. På bygninger må det ikke oppføres reklame som virker dominerende. 3. Frittstående reklame tillates ikke dersom denne ikke er utformet spesielt for å passe inn i bybildet innenfor følgende avgrensede område i Sarpsborg sentrum: Vollgata, bebyggelse mellom Borgarsyssel Museum og St. Marie gate, Varteiggata, Olav Haraldsons gate, Roald Amundsens gate, Korsgata, Dronningens gate, Grotterødgata, Sandesundsveien 2 (Festiviteten), Korsgata, Glengsgata og Kulåsgata fram til Vollgata. 4. I boligstrøk må det ikke føres opp reklame. Mindre reklame på forretninger, kiosker o.i. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene. 5. Skilt og reklame i form av lyskasser skal fortrinnsvis ikke benyttes. De tillates ikke benyttet på fredede eller bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer. På andre bygninger skal slike skilt / reklame ikke dekke mer enn 1/4 av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 meter, eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. 6. Uthengsskilt / -reklame skal ikke ha større fremspring ut fra vegg enn 1 meter. På fredede eller bevaringsverdige bygninger skal maksimum størrelse være 0,6 m². Uthengsskilt / - reklame skal ha en fri høyde over fortau på minst 2,50 meter, og fremspringet må aldri være lenger ut enn at det er minst 0,5 meter fri horisontal avstand til fortauskant. 7. Skilt og reklame må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims. Kommunen kan gjøre unntak for åpne skilt laget av frittstående bokstaver e.i. som plasseres på gesims. Side 6 av 11

7 På fredede eller bevaringsverdige bygninger gis ikke noe unntak fra bestemmelsen i første punktum. 8. Flagg og vimpler med reklameinnslag skal ikke dominere bebyggelse og miljø. Plasseringen skal ikke være til hinder for ferdselen. 9. Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt: 9.1. Blinkende eller bevegelige skilt og reklameinnretninger Reklame på markiser, med unntak av virksomhetens firmanavn/logo Løsfotreklame som er til hinder for allmenn ferdsel eller er til visuell sjenanse i landskaps- eller bybildet. 10. Markiser skal avgrenses til dør- og vindusåpninger. Side 7 av 11

8 Kommentardel: SARPSBORG KOMMUNE KOMMENTARER TIL VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 4. Sist revidert Side 8 av 11

9 Til 65 første ledd: Vannforsyning Fradeling. Vedtekten forhindrer at det fradeles tomter for bebyggelse hvor vannforsyningen ikke er sikret. Ved fradeling av areal som ikke er byggetomt kommer vedtekten ikke til anvendelse. Til 69 nr. 3: : Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Parkering, biloppstilling mv. Forslaget til ny vedtekt omfatter ikke hytteområdene i kommunen, da disse på det nærmeste er utbygget og at eventuell ny utbygging stort sett vil skje i utfyllingsområder. I slike enkeltstående tilfeller må krav til parkeringsdekning bygge på bygningsrådets skjønn. Skulle imidlertid kommunen få seg forelagt planer for et større utbyggingsområde for fritidsboliger, kan kravet til parkeringsdekning fanges opp i planen og dens bestemmelser. Utfyllende kommentar til sykkelparkering: Følgende normer nedfelt i areal- og transportplanen for Nedre Glommaregionen er retningsgivende ved beregning av antall oppstillingsplasser for sykler: Boliger: 1 plass pr. beboer. Skoler: 0,7 plass pr. elev. Bedrifter: 0,5 plass pr. ansatt. Forretninger og kontorer: min. 2 plasser pr. 50 m² forretning eller kontorareal. Til 74 nr. 2: Planløsning og utseende. Utforming, estetikk. Vedtekten er begrunnet med at det i kommunen er store uregulerte arealer hvor det ikke finnes reguleringsbestemmelser om bebyggelsens utforming m.v. Mange eldre reguleringsplaner har også uklare eller ingen bestemmelser om estetiske forhold. Til 76: Tilleggsrom. Garasjeplass. Bestemmelser om garasjeplass i regulerte boligområder er vanligvis inntatt i nyere reguleringsplaner, men det kan være et behov for å sikre hjemmelen generelt i kommunen. Til 85: Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. Side 9 av 11

10 Av sammenslutningskommunene var det bare tidligere Skjeberg kommune som hadde vedtekt til 85. Denne vedtekten som omfattet både strandstrekninger og innlandsvann og vassdrag er lagt til grunn i forslaget til vedtekt for storkommunen. Vedtekten er egengodkjent av kommunen. Vedtekten er foreslått opprettholdt for samtlige strandstrekninger i tidligere Skjeberg kommune. I disse områdene er det særlig viktig med bestemmelser som regulerer bruken av campingvogner o.l.. Bruk av campingvogner o.l. som anneks eller selvstendige hytter i 100-metersbeltet uthuler byggeforbudsbestemmelsene som gjelder for dette området. Det anbefales innføring av vedtekt til 85 langs en rekke vann og vassdrag alle med en vannflate-utstrekning på mer enn 50 dekar. Det knytter seg spesielle interesser til disse områdene både for allmennhetens bruk, og som oppvekstmiljø for dyre- og planteliv. De store innlandsvannene har i tillegg følgende kvaliteter : Både Tunevannet og Isesjø ligger i gangavstand til store befolkningskonsentrasjoner i Sarpsborg tettsted. Tunevannet og Isesjø er mye brukt som nærrekreasjonsområder for befolkningen, og bruksfrekvensen vil ventelig øke i fremtiden. Isesjø er dessuten drikkevannskilde for kommunen. Børtevann og Oppsjø ligger i Skjebergmarka, som i kommuneplan for tidligere Skjeberg kommune er betegnet som område med spesielle friluftsinteresser. Børtevann og Oppsjø er sentrale utfartsmål i ferie- og fritidssammenheng. Tvetervannet er drikkevannskilde for Fredrikstad kommune. Rekreasjonsinteressene er ikke så fremtredende her. Av hensyn til sikring av drikkevannskilden bør imidlertid vedtekten også omfatte 100-metersbeltet langs Tvetervannet. Til 104: Orden på og bruk av ubebygd areal. Bestemmelsen i 104 gjelder bare tettbygd strøk og rammer sterkt skjemmende arealbruk. Vedtekten er utvidet til å gjelde hele kommunen, og er skjerpet ved at ordet "sterkt" i lovteksten er tatt bort. Det er foreslått søknadsplikt og at kommunens tillatelse må foreligge før lagring kan skje. Ulovlige etableringer er svært tunge å håndtere i ettertid med pålegg og forelegg om opphør av lagringen. En avklaring i forkant og før lagringen settes i verk vil være av betydning både for søker og naboskapet. Side 10 av 11

11 Til 107: Skilt og reklame. Definisjoner: Skilt: Med skilt i vedtektens forstand menes i denne sammenheng utendørs henvisnings- eller virksomhetsskilt som ikke inneholder reklamebudskap. Reklameinnretning: Med reklameinnretninger i vedtektens forstand menes utendørs innretninger eller andre anordninger som ved sin utførelse reklamerer for varer eller tjenester, eller som er innrettet for montering eller oppklebing av folie eller annet medium for formidling av reklamebudskap. Side 11 av 11

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015 2026

Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Planbestemmelser mv. Sist revidert: 12.05.15. R - bestemmelse - retningslinje - informasjon Pb-loven plan- og bygningsloven 1. Felles bestemmelser for alle arealformål

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen.

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen. Veiledning til kommuneplanen Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer