Plan for psykisk helse og rus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for psykisk helse og rus 2013-2023"

Transkript

1 Plan for psykisk helse og rus

2 Innhold 1 Innledning Avgrensning Prosessbeskrivelse Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa: Definisjoner Rusmiddelmisbruk... 7 Psykisk helse Psykisk lidelse Rusavhengighet Dobbeltdiagnose Styrende dokumenter Styrende dokumentasjon og lovverk... 8 Nasjonale mål og prioriterte områder... 9 Samhandlingsreformen... 9 Kvalitetsarbeid og internkontroll Kommuneplan Dagens tjenester Tjenestekontoret Enhet for psykisk helse og rus NAV Familiesenteret SLT koordinator Helsestasjonen

3 Enhet for barnevern Omsorgsenhetene Skole Barnehagene Frisklivssentralen Eksterne samarbeidspartnere Mål for psykisk helsearbeid i Lillesand kommune frem til Meningsfull hverdag Tiltak frem til 2016: Jentegruppe Sommerjobbprosjekt for barn av sosialhjelpsmottakere og enslig mindreårige flyktninger «Dagsen» Jegersberg gård Arbeidssentral Foregangskommune " Ungdom i arbeid" Rett tjeneste til rett tid Tiltak frem til 2016: Kartleggingsskjema Brukerplan Oppfølging av pårørende Kurs for risikogrupper Tidlig intervensjon Tiltak frem til 2016: Økt kompetanse på å oppdage Kvellomodellen Selvmordsforebyggende arbeidslag

4 7.6.4 Vold i nære relasjoner Tiltak : Tabuer Arv Økt satsing på skolehelsetjeneste Andre satsningsområder Tiltak : Hasjavvenning Kommunepsykolog Tiltak : Døgnvakt Aldershjem, avdeling for psykisk syke og rusmisbrukere Likemannsarbeid Overordnet fremdriftsplan Kontinuerlig arbeid

5 1 Innledning Risikonivået for psykisk sykdom og rusproblematikk i Norge sammenlignet med nivået i en rekke andre land ligger relativt sett lavt, trolig på grunn av gode økonomiske betingelser, høy materiell levestandard, lav arbeidsledighet og gode velferdsordninger (Jfr. Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:2). For de samlet sett få som opplever belastninger, kan imidlertid en slik høy gjennomsnittlig levestandard være ekstra tyngende. Dette er også svært aktuelt for Lillesand, som i nasjonale oversikter skårer høyt på levekårsindekser totalt sett. Det er forventet et økt press på fagfeltet psykisk helse og rus, som ivaretas i flere av kommunens enheter. Psykiske helseproblemer er en omfattende folkehelseutfordring, spesielt gjelder dette angst og depresjon. I folkehelseprofilen for 2013 kommer det frem at Lillesand kommune har flere med psykiske symptomer og lidelser enn gjennomsnittet i landet. Det er behov for en felles plan for kommunens tjenester til brukergruppene og deres pårørende. Vi skal sikre et godt tilbud på alle nivåer fra forebygging til behandling og ettervern for brukere og pårørende. Planen for psykisk helse og rus skal fortelle noe om tilbudet Lillesand kommune har for sine innbyggere. Videre skal vi si noe om behov og planer for de neste ti årene. Lillesand kommune mottok på lik linje med alle kommunene i Norge en gradvis opptrapping av øremerkede midler til psykisk helse mellom g Målet med opptrappingsplanen innen psykisk helse-feltet har vært å bedre tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser gjennom å bygge opp kommunale tjenester, gjennomføre en omfattende omstrukturering av psykisk helsevern, øke antall ansatte i begge forvaltningsnivåene og heve kompetansen. Det var klare forventninger til at tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene skulle bedres. Sosialkomiteen sa i sin innstilling til behandling av St meld nr 25 ( ) Åpenhet og helhet at målet med tjenestetilbudene var å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Et fokusområde i planen er at vi må bistå til koordinert hjelp, noe som også er et viktig punkt i kommuneplanen. Det er også viktig at vi bistår enkeltpersoner godt nok, 4

6 men slik at selvstendighet og medbestemmelse styrkes. Brukermedvirkning er her et sentralt begrep. Et annet fokusområde i planen er tidlig intervensjon. Forebygging og tidlig intervensjon i forhold til psykiske lidelser og rusproblematikk er viktig for alle aldersgrupper, men arbeidet ovenfor barn og unge står i en særstilling. Arbeid er et viktig element i livet vårt som gjør at vi føler oss nyttige, opplever mestring og gir selvtillit. Vi må ha stor fokus på arbeid i hverdagen hos så mange innbyggere som mulig. Folkehelseprofilen i Lillesand 2012 viser at Lillesand Kommune har 1 % flere unge uføre enn landsgjennomsnittet. I planarbeidet har vi ikke konkludert med at vi skal avslutte noe tilbud, men vi har ønske om å arbeide mer målrettet for at Lillesand skal bli best på forebygging og oppfølging innen psykisk helse og rusproblematikk. Vi kan ha større nytte av å arbeide på tvers av sektorene på vei mot samme mål. Helsehuset legger til rette for et godt tverrfaglig samarbeid. 1.1 Avgrensning Planen skal: Klargjøre tilbud til mennesker med psykiske problemer, rusproblematikk og blandingsproblematikk. beskrive forebyggende arbeid innen både rus og psykiatrifeltet beskrive samhandling med helseforetak, kriminalomsorg, private institusjoner og andre aktuelle institusjoner. Tilgrensende planer: Det er laget egne planer for habilitering og omsorg. Skole og barnehager har utviklet egne kvalitetsplaner som grenser nært opp til denne planen. Enkeltbrukere kan benytte tjenester fra flere planer. Frivilligmeldingen. 5

7 2 Prosessbeskrivelse 2.1 Bakgrunn Brukergruppen innen psykisk helse og rus er forventet å vokse. Høsten 2010 ble det som ledd i samhandlingsreformen foreslått å lage en felles plan for psykisk helse og rusarbeid i Lillesand kommune ble Enhet for psykisk helse og rus etablert som egen enhet i kommunen. Tilsyn fra fylkesmannen vinteren 2011 påpekte for fragmenterte tjenester. Helsedirektoratet sier at kommunens målsetting med rusarbeid og psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker som er i ferd med å utvikle, har utviklet eller er på vei ut av psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Det skal være en målrettet, kunnskapsbasert og samordnet innsats og fortrinnsvis gi et tilbud i brukernes nærmiljø. Dette forutsetter et bredt spekter av tjenester med krav til både kapasitet, kvalitet, kunnskap og kompetanse. Videre skal kommunen bidra til å forebygge at vanlige livskriser utvikler seg til psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Det er i første rekke en utfordring for arbeidsliv, skole, fritidsarenaer, idrettsmiljø med mer. Tjenesteapparatet skal på sin side delta i og underbygge det forebyggende arbeidet, ved siden av tjenestens kurative funksjoner og støttefunksjoner. Rask psykisk helsehjelp kan hindre utvikling av langvarige plager og bidra til at flere fullfører utdanning og blir stående i arbeid. 2.2 Appreciative Inquiry I vårt arbeid med planen har vi tatt i bruk Appreciative Inquiry (Annerkjennende intervju) AI er en systematisk søking etter det beste hos menneskene og det beste i egen organisasjon. Arbeidsgruppa har hatt 5 møter. Det har også vært avholdt møter med skole og barnehage. 6

8 2.3 Arbeidsgruppa: Åse Tørring Nicolaisen- Fagleder familiekontoret Lise Håvemoen SLT koordinator Sissel Storemyr- Omsorg Sentrum Kristin Hognestad Enhetsleder NAV Irene Aas Skaar Fagleder Enhet for psykisk helse og rus Else Britt Jortveit- Enhet for psykisk helse og rus Kari Jorun Myrene- Omsorg Høvåg Hilde T Enoksen Rådgiver, Sektor for helse og kultur Kvinnelig og mannlig representant fra Mental Helse Ingeborg Blekastad enhetsleder, Enhet for psykisk helse og rus og leder av gruppa 3 Definisjoner 3.1 Rusmiddelmisbruk Det kan sees på som en samling av symptomer, et syndrom, der følgene av rusmiddelbruk i perioder påvirker en persons livssituasjon, slik at det forstyrrer livsførselen på en uhensiktsmessig og ofte skadelig måte. Rusdiagnose kan settes når følgende av et rusmiddelbruk påvirker en persons livssituasjon og livsførsel på en ødeleggende måte. 3.2 Psykisk helse Omfatter utviklingen av og evne til å mestre tanker, følelser, atferd, og hverdagens krav i forhold til ulike livsaspekter og utfordringer. Det handler om emosjonell utvikling, evne til velfungerende sosiale relasjoner, evne til fleksibilitet med mer. Fravær av psykiske vansker eller lidelser er ikke ensbetydende med god psykisk helse. 3.3 Psykisk lidelse Psykiske lidelser eller mentale lidelser er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen. Psykiske lidelser omfatter alt fra plager som enkle fobier og lettere depresjoner og angst til alvorlige sykdommer som schizofreni, paranoia og bipolar 7

9 lidelse (manisk-depressiv lidelse). Psykiske lidelser påvirker blant annet oppførsel og væremåte, tanker (kognisjon) og følelser og kan få store følger for dagliglivet og omgivelsene. Psykiske lidelser kan skyldes arvelige, fysiokjemiske, psykologiske eller sosiale forhold. 3.4 Rusavhengighet Fortsatt repetisjon av en atferd til tross for negative konsekvenser eller en nevrologisk svekkelse som fører til slik atferd. 3.5 Dobbeltdiagnose Mennesker med dobbeltdiagnose har en psykisk lidelse samtidig som de har en ruslidelse. 4 Styrende dokumenter 4.1 Styrende dokumentasjon og lovverk. Pasient og brukerrettighetsloven Helse og omsorgstjenesteloven Lov om Folkehelsearbeid. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforeninger Lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) Folketrygdloven Arbeidsmarkedsloven, herunder 12 arbeidsmarkedstiltak Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger Lov om barnehager Opplæringsloven Jf. 8

10 4.2 Nasjonale mål og prioriterte områder Helsedirektoratet ber om at kommunene: Opprettholder, videreutvikler og styrker kapasitet og kompetanse innen rusarbeid og psykisk helsearbeid ut fra lokale forhold, og bidrar til kartlegging av omfang og utfordringer innen fagfeltene. Bedrer tilgjengelighet, tidlig intervensjon og styrking av kvalitet og innhold skal vektlegges. Ser innsatsen på fagfeltene psykisk helsearbeid og rusarbeid i sammenheng med folkehelsearbeid. Sikrer samhandlingen internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunene, frivillig sektor og andre aktører. Styrker tilbudet til barn og unge med sammensatte problemer gjennom godt koordinerte tjenester bygget på internt tverrfaglig samarbeid. Samarbeid med fylkeskommunen om å forebygge «drop outs» fra videregående skole og etablering av samarbeidsrutiner med spesialisthelsetjenesten. Vektlegging av lavterskeltilbud og oppsøkende tjenester. Styrker tilbudet til personer utsatt for vold/traumer, og har høy oppmerksomhet rettet mot rammede og berørte etter terrorhandlingene 22.juli. Sikrer nødvendige helsetjenester til innsatte i fengsel. Styrker tilbudet til eldre med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer. (IS12013) 4.3 Samhandlingsreformen Lillesand kommune har inngått flere delavtaler med Sørlandets Sykehus HF. Delavtale 1 skisserer prosesser som anvendes ved utredning og endring av ansvarsog oppgavefordeling mellom partene. Delavtale 1 skal videre fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom en tydeliggjøring av grenseflater og gråsoner for oppgave- og ansvarsfordelingen mellom nivåene. Tydelig oppgave- og ansvarsfordeling er en forutsetning for å sikre koordinerte tjenester, god kvalitet og pasientsikkerhet. 9

11 Regjeringen har varslet at samhandlingsreformens økonomiske virkemidler gradvis skal innføres også for rus og psykisk helse. Hvilke føringer Staten legger opp, kommer til å ha mye å si for hvordan vi jobber i kommunen fremover. Det ligger en forventning til at kommunen skal overta stadig flere oppgaver som i dag ivaretas av Helseforetaket. 4.4 Kvalitetsarbeid og internkontroll Krav til faglig forsvarlighet er lovfestet for alt helsepersonell. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og kontroll for å sikre forsvarlige tjenester. Kommunens plikt til internkontroll gjelder alle som yter tjenester etter Sosialtjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven. I «Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten» er god kvalitet i tjenestene kjennetegnet ved at tjenestene: er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og samordnet Den nasjonale strategien skal følges opp lokalt for å sikre god kvalitet på tjenestene. Alle instanser som driver helse- og sosialtjenester skal ha et internkontrollsystem. 4.5 Kommuneplan I kommuneplanens samfunnsdel er følgende mål satt for helse, omsorg og habilitering: Kommunens helsetjenester er i stand til å imøtekomme det økte ansvaret som fremkommer av samhandlingsreformen. Utviklingen av omsorgstjenestene svarer til behovsendringene i befolkningen framover. Vi sørger for helse-, omsorgs- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og muligheter. Det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand. Vi sikrer nødvendig arbeidskraft og nødvendig fagkompetanse for å opprettholde omfang og kvalitet i tjenestetilbudene. Vi sikrer riktig nivå og omfang av institusjonsplasser, boliger med 10

12 heldøgns omsorg og pleie, og boliger med livsløpsstandard tilpasset individuelle behov (Lillesand kommune, kommuneplan Samfunnsdel). 5 Dagens tjenester Vi har valgt å nevne tjenestene til de avdelingene/enhetene i kommunen som jobber med psykisk helse og rus og de som har en viktig rolle i forebyggingsarbeid. 5.1 Tjenestekontoret Tjenestekontoret ble opprettet i mars Kontoret ivaretar vurdering, koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester. Mål for tjenesten: Sikre koordinerte tjenester til de som trenger det og legge til rette for god samhandling. Dette gjelder både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer Tjenestens innhold: Tjenestekontoret behandler alle søknader /henvendelser om tjenester som gis med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. - Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering - Helsetjenester i hjemmet - Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt - Plass i institusjon, herunder sykehjem og avlastningstiltak. - Omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistanse) - Individuell plan og koordinator - Tildeling av kommunal utleiebolig. (Eget søknadsskjema) 5.2 Enhet for psykisk helse og rus Bistår mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Enhver kan søke om tjenesten selv. Pasientene har krav på vedtak knyttet til tjenesten. Mål for tjenesten: 11

13 Bidra til at mennesker i Lillesand med psykiske lidelser og / eller rusproblematikk får de tjenestene de trenger for til å kunne leve et verdig liv. Tjenestens innhold: Avdeling for bofellesskap (bemannede boliger) Middelskolen aktivitetssenter Treningstilbud Veiledning Kurs Støttekontakter 5.3 NAV NAV består av statlige NAV trygd, NAV arbeid, den kommunale sosialtjenesten og flyktningetjenesten. Mål for tjenesten: Bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet Tjenestens innhold: Bistå enkeltpersoner i å beholde eller skaffe arbeid/tilknytning til arbeidslivet Oppfølging av brukere på: Arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad, dagpenger, uførepensjon (som vil tilbake til arbeid), Oppfølging av sykemeldte Bistå arbeidsgivere ved rekrutteringsbehov Bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger i kommunen. 5.4 Familiesenteret Familiesenteret er et lavterskeltilbud for familier som strever. Barn, unge og foreldre kan ta direkte kontakt uten henvisning. Tilbudene ved Familiesenteret er gratis. Mål for tjenesten: Familiesenteret skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og bygge relasjoner innad i familien 12

14 Tjenestens innhold: Grupper for barn Grupper for foreldre Grupper for foreldre og barn Grupper for barn som er pårørende 5.5 SLT koordinator SLT= Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen er utviklet slik at kommunene skal bruke ressursene sine mest mulig effektivt. Samordningen knytter det lokale politiet tett sammen med de forskjellige enheter i kommunen og sikrer klare og tydelige linjer mellom fagpersoner. Mål for tjenesten: De forebyggende ressursene som finnes skal utnyttes best mulig i et koordinert samspill. Tjenestens innhold: Koordinere kunnskap Kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enheter som tar kriminalitetsforebyggende hensyn. 5.6 Helsestasjonen Helsestasjon -og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste. Det er et helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, foresatte, og barn og unge i alderen 0 20 år. Mål for tjenesten: Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har som oppgave å fremme helse og trivsel og forebygge sykdom og skader hos barn og ungdom. Vi legger vekt på barnets/ungdommens fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Tjenestens innhold: Å gi veiledning Vurdere fosteret og barn/ungdoms utvikling Undervisning 13

15 Vaksinering Fagpersoner: Helsestasjonslege, jordmor og helsesøster 5.7 Enhet for barnevern Barneverntjenesten bistår barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter. Mål for tjenesten: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår. Tjenestens innhold: Å gi hjelp og støtte Ta vare på utsatte barn Ansvar for å gripe inn eventuelt mot foreldrenes vilje 5.8 Omsorgsenhetene Kommunen har to omsorgsenheter. Omsorg sentrum og omsorg Høvåg. Mål for tjenesten: Enheten har som hovedmål å gi gode tjenester til brukerne på riktig omsorgsnivå, og å opprettholde et godt arbeidsmiljø som igjen bidrar til et høyt faglig nivå på tjenestene Tjenestens innhold: Fysio-/ ergoterapitjeneste Hjemmehjelp Dag- og aktivitetstilbud Døgnbasert hjemmesykepleie Transportordning for funksjonshemmede Korttids-, rehabiliterings- og avlastningstilbud i sykehjem Langtidsopphold i institusjon Tekniske hjelpemidler 14

16 Trygghetsalarm Omsorgsboliger 5.9 Skole I Lillesand Kommune er skolene en del av Sektor for skole og barnehage. Lillesand kommune har ansvaret for grunnskoleopplæring for elever fra trinn og for opplæring av voksne minoritetsspråklige. Mål for tjenesten: Alle elever skal få muligheter til å utvikle sine evner og talenter Skolen skal ha god kvalitet med et godt læringsmiljø og et godt læringsutbytte Skolen skal ha et godt fysisk læringsmiljø ute og inne Livslang læring er et viktig perspektiv på læringen Som et ledd i kvalitetsutviklingen, må de ansattes kompetanse utvikles Det skal stimuleres til nytenkning og utviklingsarbeid Tjenestens innhold: Grunnskolene i Lillesand består av 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 kombinert barne- og ungdomsskole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) hører også inn under grunnskole. Det er én privat Montessoriskole i kommunen. Vi har én videregående skole i Lillesand kommune; Møglestu videregående skole. Ansvaret for videregående skoler ligger hos fylkeskommunen. 15

17 5.10 Barnehagene I Lillesand kommune er barnehagetjenesten en del av Sektor for skoler og barnehager. Mål for tjenesten: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og utdanning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Tjenestens innhold: Lillesand kommune har 5 kommunale barnehager og 12 private barnehager. 4 av barnehagene ligger i Høvåg. Ved tildeling av barnehageplass tar man hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn Frisklivssentralen Lillesand kommune har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Aust-Agder til utredning og oppstart av en frisklivssentral. Frisklivstilbudet skal være en del av kommunehelsetjenesten og være et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for å endre helseatferd. Mål for prosjektet: Tilbudet skal styrke individets mestring av egen helse. Prosjektets oppgaver: Kartlegge hvilke tilbud kommunen har i dag Kartlegge kompetanse innen helsefremmende arbeid Bidra til utvikling av gode tverrfaglige samarbeidsrutiner og organisering av frisklivstilbud/helsefremmende arbeid. Igangsetting og koordinering av frisklivstilbud i kommunen. 16

18 6 Eksterne samarbeidspartnere Samarbeid med frivillige organisasjoner vil bli stadig mer aktuelt. Kommunen har nå fått egen frivillighetskoordinator som tar sikte på å etablere en frivillighetssentral. Det er viktig med samarbeid med helseforetakets behandlingstilbud. 7 Mål for psykisk helsearbeid i Lillesand kommune frem til 2023 I tillegg til tilbudene kommunen har i dag, har vi noen nye satsningsområder for fagfeltet: 7.1 Meningsfull hverdag. Mål: Alle skal ha en meningsfull hverdag. Måleindikatorer Ønsket Godt nok Målt i 2013 Kilde Færre unge uføretrygdede i Lillesand Kommune i % 2,1 % 3,2 % NAV Innbyggere i arbeidsfør alder som ikke er i ordinært arbeid skal være i alternativ aktivitet 95 % 93% 90 % NAV Personer som sliter med en rusmiddelproblematikk eller med psykiske problemer har lengre avstand til arbeidsmarkedet enn andre. Kanskje kommer de aldri i ordinært arbeid. I NAV sin rapport Arbeid og velferd Nr. 2 // 2012, kommer det frem at Norge pr har tapte årsverk. Det ligger en utfordring for kommunene i å bistå disse menneskene til å oppnå livskvalitet tross sin situasjon. Jf. Ruspolitisk handlingsplan. 17

19 Kilde: // Arbeid og velferd Nr 2 // 2012 Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som er på ulike former for trygd har økt til nesten 20 prosent på landsbasis. I 1995 var tallet rundt 12,5 prosent. Det er dette NHO har kalt trygdebølgen. Vi er bekymret for hva som skjer fremover. Forsetter andelen på trygd å øke så vil det påvirke andelen i jobb. Da har velferdsstaten et problem. En tredel av de 7666 nye uførepensjonistene i Norge var mellom 18 og 39 år, ifølge tall fra NAV. I Lillesand er andelen uføretrygdede under 45 år høyere enn landsnivået. Landsgjennomsnittet ligger på 2.3 %, mens i Lillesand er 3.2 % uføretrygdede. Dette er tallene for NAV Lillesand desember 2012 om tilrettelagte tiltak for de som står utenom arbeidslivet: 52 var i arbeidspraksis i ordinær virksomhet 13 var i arbeidspraksis i skjermet virksomhet (AVIGO) 3 var i arbeid med bistand (Biva) 5 var på avklaringskurs på Avigo 18

20 9 var på jobbklubb 5 var på AMO-kurs 3 var på Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (Avigo) 12 hadde lønnstilskudd 7 hadde tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) 4 var på Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (Avigo) 4 hadde Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTA) 20 hadde varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (Avigo eller Biva) Møglestu videregående skole i Lillesand jobber spesielt med overgang fra grunnskole til videregående skole og tiltak for å forhindre frafall. I 2012 sluttet kun 4.39 % av elevene på Møglestu Videregående uten å fullføre. Mangel av mening i hverdagen disponerer for psykiske sykdommer og all form for avhengighet. Mening i hverdagen er positivt for den enkelte. 7.2 Tiltak frem til 2016: Jentegruppe Tjenestene ser behov for å etablere et tilbud til jenter mellom 18 og 25 år som ikke har en dagaktivitet. Aktuelle deltakere i gruppen er de som har kontakt med Fritid med Bistand, NAV og/eller Enhet for psykisk helse og rus. Gruppa skal være et positivt møtested og en fast ukentlig forpliktelse som kan føre til at man får drahjelp nok til å komme seg ut i arbeid eller begynne på skole Sommerjobbprosjekt for barn av sosialhjelpsmottakere og enslig mindreårige flyktninger Barnefattigdom er fremdeles et problem i Norge. Fylkesmannen åpnet for at kommunene kunne søke om midler til sommerjobbprosjekter for barn i fattige familier. Lillesand Kommune fikk ikke midler i år, men vi håper å få mulighet til å søke i Hovedmål for prosjektet er å gi mulighet for at fattige barn kan tjene egne penger, slik at vi utjevner forskjellen. 19

21 I Lillesand kommune kan ungdommene få arbeid i parkvesenet og ved Lillesand boog aktivitetssenter, blant annet. Ungdommene vil få attester etter utført arbeid og de vil bli fulgt opp i ettertid, med tanke på hva de skal gjøre til høsten «Dagsen» Mange har ikke evne til å stå i fast arbeid, men de kan utføre samfunnsnyttige oppgaver i gode perioder dersom arbeidet er tilrettelagt og tilpasset. «Dagsen» er et samarbeid mellom Enhet for psykisk helse og rus og NAV Lillesand. Våren 2013 starter vi opp dagjobbformidling, eller "Dagsen" som det kalles på folkemunne. Vi formidler arbeidsvillige personer som er innstilt på å gjøre en god jobb. De som jobber der, er personer som av ulike årsaker ikke evner å jobbe mer enn noen timer i uka. Oppdragene får vi av privatpersoner, bedrifter og gjennom kommunen. Dagsen vil utføre oppdrag mot betaling, slik at utførerne av tjenesten får litt for arbeidet. Oppmøtested, Middelskolen Aktivitetssenter Jegersberg gård Jegersberg gård er et samarbeid mellom kommunene i Kristiansand, Sogndalen, Søgne, Vennesla og Lillesand. Jegersberg gård rehabilitering- og kompetansesenter er et regionalt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige, lokalisert i Kristiansand. Beboerne skal få bruke den tiden de trenger til rehabilitering, og de vil gjennom oppholdet kvalifisere seg for arbeid gjennom praksis eller utdanning. Informasjon om prosjektet og dets historie finner du på Jegersberg gård starter opp med de første 8 brukerne i mai Lillesand kommune ønsker å ha minimum en bruker i 2013 og etter hvert flere brukere. Tiltak : Arbeidssentral Vi håper at arbeidet ved "Dagsen" kan utvikle seg til å bli en arbeidssentral som mange kan nyttiggjøre seg av. Arbeidsoppgavene kan foregå ute i bedrifter og internt i kommunen. 20

22 Arbeidssentralen vil være et samarbeid mellom NAV, Enhet for Miljø, drift og samferdsel og Enhet for psykisk helse og rus i første omgang, men vi håper på arbeidsoppgaver i flere enheter i kommunen. Vi ønsker at arbeidstakerne skal ha en meningsfull hverdag med mestring og økt selvfølelse Foregangskommune " Ungdom i arbeid" For å forebygge drop out og arbeidsledighet, må vi starte et holdningsskapende arbeid rettet mot barnefamilier. Det er viktig at barn tidlig lærer viktigheten av å ta ansvar og utføre oppgaver utover det som handler om dem selv. Dette vil gi dem selvtillit og en mestringsfølelse slik at de klarer seg videre i livet. Gjennom dette vil barn og ungdom få en bedre forståelse for hvilke krav voksenlivet og arbeidslivet stiller dem. Aktuelle tiltak i prosjektet: Økt fokus i barnehage og i skole i forhold til at barna bidrar i driften. Informasjon til foreldre om viktigheten av at barn bidrar i hjemmet for å lære seg å ta ansvar. Fortelle suksesshistorien til andre kommuner, slik at prosjektet blir landsomfattende. 7.3 Rett tjeneste til rett tid Mål: Lillesand kommune skal gi rett tjeneste til rett tid Måleindikatorer Ønsket Godt nok Målt i 2013 Kilde Langtidssykefravær.* 35 dager 39 dager 51 dager NAV Brukerundersøkelser for brukere til tjenester for psykisk helse og rus Enhet for psykisk helse og rus Skalabasert spørreskjema 21

23 der 10 er best. Skala fra 0-10 *NAV har en måleindikator som heter «Gjennomsnittlig varighet av avsluttede sykefraværstilfeller», det måles hvert kvartal. I april 2013 hadde Lillesand kommune 51 dager. Det nasjonale målet er 39 dager. De aller fleste brukere av helsetjenester mottar et langt større og mer omfattende tilbud fra kommunen enn fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter innen rus og psykisk helse kan ha behov for langvarige og omfattende tjenester. For brukere/pasienter av disse tjenestene er det like viktig at tjenestene i kommunen har god kommunikasjon med hverandre og felles forståelse av behov og mål, enn om samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten fungerer godt. Lillesand kommune har en fordel i og med at den er såpass liten at man har anledning til å se og treffes enkelt, til tross for at man arbeider i ulike enheter. Det nye Helsehuset har hjulpet ytterligere i dette samarbeidet. Dette er et område der det er svært vanskelig å finne gode måleindikatorer på at målet er oppnådd. Hvilken betydning som legges til rett hjelp til rett tid vil nok avhenge av om en er bruker, pårørende eller hvilken fagbakgrunn man har. Det er også slik at det er vanskelig å måle i hvilken grad forebyggende tiltak har effekt, da en i liten grad kan forutse hvordan det ville ha gått med den enkelte dersom han/hun ikke hadde fått dette tilbudet. Likevel er rett hjelp til rett tid et viktig mål å ha med. Det handler om at det skal arbeides målrettet for å hindre at risikogrupper utvikler lidelser eller misbruk, og om at enhver bruker/pasient bør få hjelp tidligst mulig i et sykdomsforløp. Man tar sikte på å gjennomføre brukerundersøkelser jevnlig. 7.4 Tiltak frem til 2016: Kartleggingsskjema For pasienten vil det være godt å slippe å svare på de samme spørsmålene flere ganger i møte med det kommunale systemet. Av den grunn har ulike enheter i kommunen samarbeidet om å lage et kartleggingsskjema. Skjemaet kartlegger blant annet brukers ressurser i et systemisk perspektiv. 22

24 Gjennom en god kartlegging finner vi ut av hvem det er mest hensiktsmessig å samarbeide med og hvem som allerede er inne med tiltak. Det er viktig at vi i kommunen jobber helhetlig og har felles mål. Under arbeid med den enkelte pasient/bruker må vi se når noe ikke fungerer og evaluere om det er riktig tjeneste vi tilbyr Brukerplan Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) har utviklet kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Erfaringene fra de kommunene som alt har tatt i bruk BrukerPlan, viser at resultatene fra kartleggingen har stor verdi for kommunen. Først og fremst får man et bilde av rusmisbruket i kommunen og hvilke tjenester rusmisbrukere får og etterspør. BrukerPlan gir også et veldig godt datagrunnlag for ruspolitiske handlingsplaner og for å kunne prioritere og evaluere arbeid rettet mot spesifikke målgrupper. Vi har planlagt å starte opp med registrering i 2013, og håper det vil gi oss verktøy for å kartlegge behov og si noe om hvilke satsningsområder kommunen bør ha fremover Oppfølging av pårørende Ved å styrke pårørende, avlastes behovet for kommunale tjenester og vi forebygger følgelidelser hos de pårørende. Vi vet at pårørende kan benyttes som en stor ressurs for pasienten/brukeren, men at pårørende i perioder kan ha behov for bistand selv. Ved å jobbe sammen med pårørende og nettverk, bedres muligheten for den enkelte bruker og effekten av oppfølgingen blir bedre. De siste årene er pårørendefeltet styrket betraktelig blant annet gjennom opptrappingsplanen for rus. Enhet for psykisk helse og rus og Familiesenteret utarbeider en felles rutine for oppfølging av pårørende. Rutinen bør implementeres i flere enheter. 23

Innhold 1 Innledning... 4

Innhold 1 Innledning... 4 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner... 7 3.1 3.2 3.3 Rusmiddelmisbruk... 7 Psykisk

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis

Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis Forventinger til kommunene Kristiansand 5. desember 2017 Ved Anette Mjelde, Helsedirektoratet Mestre hele livet Regjeringens strategi for god psykisk helse

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016 Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser Union Scene 22. November 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Inn på tunet Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Handlingsplan 2013 2017 Prioriterte tjenestesektorer for videreutvikling av IPT I handlingsplanperioden skal det spesielt arbeides

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene Velkommen til opplæring i helse- og omsorgslovene Dagen i dag Rettsområdet, bakgrunnen for endringene Fylkesmannens rolle Nytt lovverk: -pasient/brukers rettigheter -kommunens plikter Samtykke som vilkår

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2016 Innledning: Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser kan være svært belastende for den som rammes, også familie,

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer