MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: Tid: 09.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen, Lena Jakobsen, Kjell Egil Johansen, Geir Tony Vildgren, Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Inger Olsen, Marita Mikalsen Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård Ingen Fra adm. (evt. andre): Konst.rådmann Bjørn Abelsen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 72/08 08/955 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FOLVALTNINGSREVISJO 73/08 08/964 SAMARBEIDSAVTALE - BERG KOMMUNE OG NAV TROMS 74/08 08/1037 MEDLEMSKAP I LANDSSAMMENSLUTNINGA AV NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER (LNVK) 75/08 08/1072 RULLERING - ALKOHOL- OG RUSPOLITISK HANDLINNGSPLAN /08 08/1106 BERG BOLIGSELSKAP AS - LÅNEOPPTAK 77/08 08/365 SENJALEGEN - SAMARBEIDSPROSJEKT TRANØY, TORSKEN, BERG OG LENVIK 78/08 08/1147 BJØRN ABELSEN -SØKNAD OM FRITAK SOM VARAMEDLEM TIL KOMMUNESTYRET I TIDEN HAN ER KONST. RÅDMANN Side 2 av 14

3 72/08 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FOLVALTNINGSREVISJO Innstilling: 1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Berg kommune Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden Prioritering Prosjektnavn 1 Ressursbruk innen pleie og omsorg 2 Administrativv struktur Oppfølging av administrative vedtak Barnevernstjenesten Brannvernstjenesten Offentlige anskaffelser Behandling: 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg ledd. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: 1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Berg kommune Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden Prioritering Prosjektnavn 1 Ressursbruk innen pleie og omsorg 2 Administrativv struktur Oppfølging av administrative vedtak Barnevernstjenesten Brannvernstjenesten Offentlige anskaffelser 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg ledd. Side 3 av 14

4 73/08 SAMARBEIDSAVTALE - BERG KOMMUNE OG NAV TROMS Innstilling: 1. Berg formannskap vedtar framlagt forslag til samarbeidsavtale mellom Berg kommune og NAV Troms. 2. Formannskapet forelegger avtalen til kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Berg kommunestyre godkjenner inngått samarbeidsavtale mellom Berg kommune og NAV Troms. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Berg kommunestyre godkjenner inngått samarbeidsavtale mellom Berg kommune og NAV Troms. Side 4 av 14

5 74/08 MEDLEMSKAP I LANDSSAMMENSLUTNINGA AV NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER (LNVK) Innstilling: Berg kommune søker om medlemskap i Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner fra og med Den årlige medlemskontingenten på kr ,- innarbeides i budsjettet fra og med Behandling: Kommunestyret hadde ønske om å få sendt ut utredninga på cd og ba også administrasjonen forsøke å få utrederne til å møte på kommunestyremøte i februar. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Berg kommune søker om medlemskap i Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner fra og med Den årlige medlemskontingenten på kr ,- innarbeides i budsjettet fra og med Side 5 av 14

6 75/08 RULLERING - ALKOHOL- OG RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte alkohol og ruspolitiske handlingsplan Skaland Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte alkohol og ruspolitiske handlingsplan Kommunestyret ber om å få seg forelagt en saka om at også ambulerende bevillinger skal underlegges kontroll. Side 6 av 14

7 76/08 BERG BOLIGSELSKAP AS - LÅNEOPPTAK Innstilling: Berg kommune tar opp et lån til styrking av Berg boligselskap AS s likviditet Behandling: Kommunestyrets behandling i møte : Roy-Willy Hansen satte frem følgende forslag til Vedtak: 1. Berg kommune innvilger kommunal garanti for lån til Boligselskap AS på På kr til styrking av likviditeten i selskapet. 2. Styret i selskapet bør sette i gang en prosess for å organisere driften i forhold til de signaler som er kommet f rem i kommunestyret. Vedtatt enstemmig Side 7 av 14

8 77/08 SENJALEGEN - SAMARBEIDSPROSJEKT TRANØY, TORSKEN, BERG OG LENVIK Innstilling: 1. Berg formannskap viser til utredningen om Senjalegen og anbefaler kommunestyret om å gjøre følgende vedtak: 1. Berg kommune vedtar å inngå i et samarbeid med kommunene Lenvik, Tranøy og Torsken om Senjalegen, og vedtar samarbeidsavtalen. 2. Samarbeidsavtalen trer i kraft fra 1. januar Kommunestyret har forståelse for at den praktiske gjennomføringen vil kunne ta noe tid, men ber om at prosjektet har størst mulig trykk på en rask gjennomføring. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om gjennomføringen av prosjektet. 3. Prinsippene for samarbeidet, trukket opp i utredningen, vedtas. Det samme gjelder de økonomiske disposisjoner som styringsgruppa har foreslått. 4. Berg kommune vedtar å delta i utvidelse av legevaktordningen, og godkjenner endringene i eksisterende avtale. Behandling: Kommunestyrets behandling i møte : Inger Olsen satte på vegen av Berg Høyre frem følgende forslag: Saka utsettes. Administrasjonen får i oppgave å se på alternative løsninger til Senjalegen. Dette legges fram for kommunestyret 16. desember Det ble stemt over utsettelsesforslaget som fikk stemmetallet 7 7, forslaget falt ved bruk av ordførerens dobblstemme. Marita Mikalsen satte på vegne av Berg FRP frem følgende forslag: Berg kommunestyre vedtar å videreføre ordningen med egen kommunelege, samt søke et utvidet legesamarbeid med Lenvik. Forslaget falt med 13 mot 1 stemme. Side 8 av 14

9 Kommunestyret fattet følgende omforenet Vedtak: 1. Berg kommune vedtar å inngå i et samarbeid med kommunene Lenvik, Tranøy og Torsken om Senjalegen, og vedtar samarbeidsavtalen. 2. Samarbeidsavtalen trer i kraft fra 1. januar Kommunestyret har forståelse for at den praktiske gjennomføringen vil kunne ta noe tid, men ber om at prosjektet har størst mulig trykk på en rask gjennomføring. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om gjennomføringen av prosjektet. 3. Prinsippene for samarbeidet, trukket opp i utredningen, vedtas. Det samme gjelder de økonomiske disposisjoner som styringsgruppa har foreslått. 4. Berg kommune vedtar å delta i utvidelse av legevaktordningen, og godkjenner endringene i eksisterende avtale. 5. Berg kommune anmoder om at legekontorene/legesekretærens rolle i prosjektet vurderes nærmere med henblikk på størst mulig tilstedeværelse for lokalkontorene. 6. Lenvik kommunes vedtak vedr. en ekstra legesekretær tas til følge. 7. Eldrerådets vedtak pkt 1-4 tas med som pkt 7 i kommunestyrets vedtak: 1. Vi vil ha pasienten i sentrum. Hindre at fortida skal innhente oss med lange unødvendige reiser for syke mennesker. 2. Sikre pasientenes tilgang til lege i nærmiljøet. 3. Sikre legekontoret, legesekretærenes rolle i prosjektet. 4. Vi krever min. tre kontordager av fast lege. Vedtatt med 13 mot 1 stemme. Side 9 av 14

10 BJØRN ABELSEN -SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM VARAMEDLEM TIL KOMMUNESTYRET I TIDEN SOM KONST. RÅDMANN. Innstilling: Bjørn Abelsen fritas fra sitt verv som varamedlem i Berg kommunestyre i den tiden han er konstituert som rådmann Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Bjørn Abelsen fritas fra sitt verv som varamedlem i Berg kommunestyre i den tiden han er konstituert som rådmann Side 10 av 14

11 SPØRSMÅL I KOMMUNESTYREMØTE : Inger Olsen hadde sendt inn følgende: Berg Høyre er opptatt av at kommunestyret skal være bevisste sitt ansvar som skoleeier. Vi har ansvar for hvilken kvalitet vi har i skolene i kommunen og vi har ansvar for elever og ansatte. Vi har ikke bare ansvar for den tida ungene våre går i grunnskolen, men vi har et stort ansvar i forhold til å gi dem den faglige og sosiale ballasten som skal til for at de for eksempel skal være i stand til å tilegne seg videre kunnskaper etter endt grunnskole. To undersøkelser er nylig offentliggjort som kan gi oss en pekepinn på kvaliteten i skolen. Den ene er de nasjonale prøvene, og den andre er en undersøkelse som viser at hele 19% av Ungdommene fra Berg ikke klarer å fullføre videregående skole. 1. Berg Høyre vil at resultatene fra årets nasjonale prøver legges fram for kommunestyret. Vi vil ønske ei redegjøring om årets nasjonale prøver på hver enkelt skole i forhold til tidligere års prøver. Rådmannens svar: I den grad opplysningene om nasjonale prøver egner seg til å legges fram kan dette gjøres. Restriksjoner i denne sammenheng kan dreie seg om hvorvidt antallet elever kan røpe gjenkjenning av enkeltelever. Saken vil bli tatt opp med rektorene og belyst innenfor de rammer som offentliggjøring kan gjøres i. 2. Berg Høyre mener det er et svært alvorlig signal når vi får opplyst at hele 19% av elevmassen vår ikke klarer å fullføre videregående skole. Har rådmannen gjort seg tanker omkring dette, og hva mener han politikerne skal foreta seg i forhold til denne alvorlige saka? Rådmannens svar: Frafallet i videregående skole er et tema som man også er opptatt av på nasjonalt nivå. Sammenlignet med landet for øvrig hvor ca 1 av 3 hopper av, er imidlertid frafallet på 19 % ikke avskrekkende stort. Rådmannen er selv av den formening at enhver avhopping er en for mye. Dette er et spørsmål som jeg personlig har vært engasjert i over flere år. Jeg viser her til en eksamensoppgave som jeg og Lillian Sebulonsen skrev i en utdanning i regi av Universitetet i Tromsø / Høgskolen i Tromsø på studiet Skoleutvikling i et tilpasset opplæringsperspektiv (2004). Oppgaven vil bli utlagt på kommunens hjemmeside. Oppgavens tittel er Læringsbevisste elever en ressurs for skoleutvikling i Berg og Torsken. Våre synspunkter på dette kan være av betydning både som et innspill til de som arbeider med den framtidige lærerutdanninga, men også av betydning for temaet om Framtidas skole i Berg. Dette temaet blir framlagt som en sak til kommunestyret Side 11 av 14

12 (16. des.) om hvordan vi skal håndtere dette i en politisk prosess, for eksempel i form av et handlingsprogram for kompetanseutvikling i kommunen. I 2006 vedtok kommunestyret i Berg at kjøkkenet ved gamle Bergsheimen skulle legges ned og leveransene av middag til åpen og institusjonsbasert omsorg skulle ut på anbud på det private markedet. Etter endt anbudsrunde ble Okshornan AS valgt som leverandør av middagstjenesten. Nå har dette firmaet sagt opp avtalen til kommunen og jeg forstår det slik at man per tiden kjøper ferdigmiddag på butikk, og at man er i samtaler med et annet firma om å levere denne tjenesten. 3. Berg Høyre vil at kommunestyret skal orienteres om saken. Hvordan vurderer rådmannen saka når man velger å se bort fra tidligere vedtak om at tjenesten skal leveres av privat tilbyder etter anbudsrunde, og heller går inn for helt andre løsninger? Jeg vil også at kommunestyret skal få vit om rådmannen anser dette er lovligetter reglene om anbud/offentlig anskaffelser. Rådmannens svar: Jeg er klar over dette med anbudsrunde og reglene om innkjøp. I den situasjonen som har oppstått etter at Okshornan AS sa opp sin matleveranse til kommunen med virkning fra 8. nov 2008, håndteres mattjenesten av sykehjemmet v/ PRO-leder. Dette skjer ved utprøvinger ved bruk av ferdigmat og korttidsavtaler med en annen lokal leverandør som en del av forberedelsene / utredninger til en permanent ordning. Når man vet noe mer om dette vil kommunestyret bli orientert om hva man kommer til av løsning på lang sikt. 4. I 2006 ble det etter en lang prosess avgjort at kommunen hadde en forpliktende leieavtale med Breidablikk der det forrige biblioteket var. Det ble da beslutta at kommunen skulle oppfylle sin avtale med laget, og man valgte å etablere helsestudio i disse lokalene. Hvis jeg husker rett, har kommunen en leieavtale som går ut i Må denne avtalen formelt sies opp, eller er det slik at man anser leieforholdet som avslutta når denne datoen kommer? Rådmannens svar: Vedtaket i sak 72/05 ( ) lyder som følger: 1. Med bakgrunn i kontrollutvalgets konklusjon erkjenner kommunestyret at 1999-avtalen er gjeldende bibliotekavtale mellom Breidablikk Samfunnshus a/l og Berg kommune. 2. Leieavtalen ansees som opphørt fra og med Da jeg er styreleder i Breidablikk Samfunnshus AL kan jeg ikke kommentere spørsmålet ut over å referere vedtaket. Side 12 av 14

13 5. I 2007 (sak 47/07) vedtok kommunestyret at man ønsket at gamle rådhus ikke skulle selges da, men at man heller skulle prøve åla dette bygget bli et slags veksthus for småbedrifter. Det samme vedtaket sier at man kan vurdere salg ved et senere tidspunkt. Jeg ønsker å få et overslag over hva det koster kommunenå ha bygget stående slik som nå. Når vi går inn i atter en knallhard budsjetthøst, må man få tall på bordet slik at man kan se på de reelle kostnadene ved å eie dette bygget. Rådmannens svar: Orientering vil bli gitt senere. Til slutt så ønsker Berg Høyre at kommunestyret orienteres om flyktningesaka samt etablering av VTA-bedrift. Se ordførerens svar til FRP v/marita Mikalsen vedr. flyktningesaka.. Spørsmål fra Berg FRP v/marita Mikalsen: 1. Berg FRP lurer på hvordan status er i flyktningesaka? Stemmer det at vi ikke får velge fra øverste hylle, men kan komme til å få flyktninger direkte fra ikke norske mottak i utland og ikke mottak i Norge? Hva gjør kommunen med dette? Ordførerens svar: Berg kommune har blitt forspurt fra IMDI om å ta i mot 10 flyktninger i IMDI har registrert oss som en arbeidskommune og sier klart at de primært vil sende oss arbeidsføre mennesker. Flyktningekonsulent er intervjuet og har ennå ikke gitt beskjed om personen tar stillingen. Det er her to hovedalternativer 1. Vi tar inn personer før årsskiftet og utvider utover 2009 eller 2) vi utsetter bosettingen til sommer/høst Når det gjelder mottak direkte fra flyktningeleirer (overføringsflyktninger), har vi av flere blitt anbefalt å ta i mot disse dersom vi får mulighet til det. Jeg kan gi en muntlig orientering om dette på neste kommunestyremøte. 2. Berg kommune har i snart 1 1/2 måned vært uten økonomisjef. I den økonomiske situasjonen kommunen står overfor lurer jeg på hvor heldig dette er? Hva gjøres med denne situasjonen? Rådmannens svar: Da kommunestyret foretok tilsetting i stillinga for økonomisjef (vikariat), ble det samtidig vedtatt å se bort fra alternativet om å kjøpe økonomisjeftjenesten fra Merkantilservice. Da det ble kjent at den tilsatte ikke tok imot tilbudet om stilling som økonomisjef, tok jeg opp igjen spørsmålet om kjøp av tjenester fra Merkantilservice. Formannskapet var fortsatt av samme mening som kommunestyret. I samsvar med signaler fra formannskapet, har kommunen kjøpt Side 13 av 14

14 noen tjenester fra vår økonomisjef som er i permisjon. Det blir likevel ikke tilstrekkelig, noe som spesielt går ut over finansfunksjonene i kommunen. Kapasiteten ved økonomiavdelingen er også av andre årsaker begrenset. Økonomisjef i permisjon har frist til 1. juli 2009 for å gi tilbakemelding om hun kommer tilbake til kommunen når permisjonstiden går ut ved utgangen av september. På grunn av de føringer som formannskap/kommunestyre har gjort i saken, har jeg som rådmann begrensede muligheter til å finne løsninger slik som markedet for denne type kompetanse er. Jeg vil derfor be kommunestyret om stille rådmannen fritt til å innhente den kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å komme ajour med økonomiforvaltningen innenfor budsjettrammene (budsjettert med økonomisjef). Spørsmål fra Berit Sivertsen. 1. Er industribygget på Skaland solgt? Ordførerens svar: Industriutleiebyget er ikke solgt, men fristen for at antatt bud klarer å skaffe finansiering er utsatt. 2. Under forutsetning av at bygget ikke er solgt. Kan bygget overtas av Berg Vekst AS, da dette er være et billigere alternativ og ha flere bruksmuligheter? Ordførerens svar: Industriutleiebygget er ikke egnet til å romme et moderne barrierevaskeri. Berg Vekst AS er derimot en aktuell fremtidig eier dersom man starter opp med produksjon av paller. Palleproduksjon er en svært aktuell aktivitet hvor markedet i kommunen er særdeles stort. Utfordringen vil heller være om vi klarer å skaffe VTA-brukere til å forestå slik produksjon. 3. Vil opplysninger gitt i dagens kommunestyremøte ang. kommunal garanti få konsekvenser for tidligere vedtak om kommunal garanti inntil kr. 5 mill til Berg Vekst AS? Ordførerens svar: Det er for tidlig å uttale seg om dette før det er sjekket opp med Fylkesmannen, men mest sannsynlig vil ikke tidligere vedtak kunne iverksettes. Side 14 av 14

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer