Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret."

Transkript

1 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning Kontakt med innsøkende Brev til NAV APS stat og APS kommune APS stat-plasser APS kommune-plasser Ekstern APS... 5 FØR START / INNSØKNING 6. Samtaler før innsøkning. Mulig søker Innsøkning og registrering av søker Vurdering av søknad Attføringsfagligteam Ressurs- og Inntaksteam Eventuelt avslag Førstesamtale med søker Melding om inntak Oppfølging av de som står på venteliste INTRODUKSJONS- FASEN 12. Oppstart i avdeling Info. gitt ved oppstart Egenvurdering ved oppstart. (I) Forenklet arbeidsavtale Oppstartsmelding til NAV Første uke på arbeidstrening Eventuell fadderordning Eventuelt møte med koordinator og info. gitt ved oppstart Opplæringsplan i avdeling ARBEIDSPRAKSIS 16. Individuell oppfølgingsplan Medarbeidersamtaler Egenvurdering (II) Arbeidsavtale Møter og samtaler Samtaler med Koordinator Møter med andre instanser. / Ansvarsgrupper Kvartalsrapporter Oppfølging, opplæring og tilrettelegging av arbeidspraksisen Ved behov for fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen Høyt fravær og tildeling av arbeidsoppgaver Utvikling / forventet måloppnåelse Akademiet Fravær Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Udokumenter fravær Side 2 av 38 Dok.nr:...

3 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. SLUTTFASE 25. Avslutning av tiltak Oversikt over sluttårsaker Sluttsamtale Overgang til AB Basismøte Sluttmelding til NAV Sluttattest Sluttrapport Registrering av resultat Medarbeider settes som passiv / sak arkiveres MALER OG SJEKKLISTER A. Samtale for innsøkning, mulig søker... B. E-post om mottatt søknad (til NAV)... C. Sjekkliste for registrering av nye medarbeidere... D. Brev om innkalling til førstesamtale... E. Sjekkliste for førstesamtale med søker... F. Brev om inntak (til søker)... G. E-post om inntak (til NAV)... H. Brev om venteliste (til søker)... I. E-post om venteliste (til NAV)... J. Brev om oppstart i avdeling... K. Info. gitt ved oppstart... L. Egenvurdering ved oppstart (I)... M. Forenklet arbeidsavtale... N1. Opplæringsplan Datadrift... O. Individuell oppfølgingsplan APS (versjon som skal brukes fra / Ad Opus). P. Sjekkliste / tema for medarbeidersamtale... Q. Egenvurdering (II)... R. Arbeidsavtale... S. Hospiteringskontrakt AB og Ekstern APS... T. Kvartalsrapport... U. Sluttattest... V. Sluttrapport APS... Dok.nr:... Side 3 av 38

4 1. Innledning. Dokumentet Oppfølging av medarbeidere i APS er en av nøkkelfunksjonene til KIMsenteret. Dokumentet er en beskrivelse av KIM-senterets rutiner for opplæring, oppfølging og tilrettelegging av arbeidstreningen for personer i APS-tiltaket, samt en oversikt over hvem som er ansvarlig for at de ulike rutinene, og når de skal gjennomføres. Rutinene skal være godt kjent for alle ansatte ved KIM-senteret og dokumentet bør brukes som et oppslagsverk og støtte i det daglige arbeidet med medarbeiderne. De fleste rutiner, maler og sjekklister finnes på R:\MALER og RUTINER for KIM-senteret 2012 og i datasystemet Capitech (2012) og Ad Opus (2013) 2. Kontakt med innsøkende. Når en person søkes inn til KIM - senteret, forutsettes det et tett samarbeid med innsøkende/veileder i NAV. a) Det er innsøkende som er bestiller av arbeidspraksisen. b) Arbeidsleder og koordinator skal fortløpende holde innsøkende oppdatert ved endringer i praksisen. c) Arbeidsleder og koordinator bør avtale med den enkelte innsøkende instans om hvordan denne kontakten skal være. 3. Brev til NAV. Fra skal post til NAV skannes. Dette gjøres på Alnabru. Dokumenter kommer direkte inn i et elektronisk arkiv etter skanningen. For at post som vedrører en person skal komme i hans eller hennes elektroniske arkiv må det tas ut en forside på Det krever personens person.nr. og post.nr. Forsiden får en strekkode som identifiserer denne personen og dette brukes i skanningen. Adressen til det stedet papirene skannes står på forsiden. For KIM -senteret betyr dette at dere fra må hente ut forside på den personen dere skal sende inn rapport på. All oppfølging som vedrører arbeid og aktivitet skal skannes. Forsiden eller vedleggene som sendes må ikke stiftes, ha binders, kaffeflekker på strekkoden osv APS stat og APS kommune I 2012 har KIM-senteret fått tildelt 10 APS plasser fra NAV (APS stat) og fått midler fra Trondheim kommune (APS kommune) som tilsvarer 12 plasser, det vil si at KIM-senteret har totalt 22 APS-plasser. Hovedgrunnen til at KIM-senteret skiller mellom APS stat og APS kommune er for å vise våre finanspartnere hvordan vi bruker de midler vi får tildelt hvert år, og om det er en over- eller underdekning av plassene. Side 4 av 38 Dok.nr:...

5 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Om en medarbeider er registrert på APS kommune eller APS stat skal ikke ha noen betydning for tilbudet KIM-senteret gir i form av opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Medarbeider skal få oppfølging etter sitt behov, innen de rammer KIM-senteret har APS stat-plasser Fra og med 1. juli 2012 ble regelverket i NAV endret slik at KIM-senteret får etterbetalt tilskuddet og får betalt ut ifra hvor mange som har vært i tiltak foregående måned. Dersom en medarbeider har hatt en stillingsandel mellom 50 % og 100 % tilsvarer dette en hel APS-plass, dersom en medarbeider har hatt en stillingsandel mellom 0 % - 49 % tilsvarer dette en ½ APS-plass. Eksempel - I løpet av en måned har KIM-senteret: 9 medarbeidere som jobber under 50 %, dvs. 4,5 plasser 4 medarbeidere som jobber over 50 %, dvs. 4,0 plasser 13 medarbeidere = 8,5 plasser Dvs. at 13 personer har til sammen 8,5 APS-plasser denne måneden. KIM-senteret vil i dette tilfellet få betalt for 8,5 plasser og ikke for 10 APS plasser som KIM-senteret har fått tildelt APS kommune-plasser De 12 plassene i APS kommune deles ikke opp i hele og halve plasser ut i fra hvor stor stillingsandel medarbeider har dvs. at 1 medarbeider = 1 APS kommune-plass: Medarbeider som jobber 30 % = 1 APS plass Medarbeider som jobber 85 % = 1 APS plass En medarbeider som står registrert som APS kommune skal i all hovedsak behandles likt med en som står registrert på APS stat, men en medarbeider på APS kommune har mulighet til å bruke noe lengre tid i APS-tiltaket. Hvor lang tid en medarbeider kan være i APS-tiltaket (uansett om det er stat eller kommune) og hvorvidt tiltaket skal fortsettes eller avsluttes, må avklares med veileder i NAV. 5. Ekstern APS Ekstern APS betyr at det medarbeideren i APS har arbeidstrening ved en ordinær arbeidsplass med oppfølging av koordinator eller arbeidsleder ved KIM-senteret. Rutinene for Ekstern APS er fortsatt under utarbeidelse. Tidligere var det ikke mange av medarbeiderne ved KIM-senteret som var ute i Ekstern APS og dette var ikke et satsningsområde for NAV. I 2011 og 2012 har ekstern APS blitt mer etterspurt av NAV og medarbeidere. Foreløpige rutiner er: Det er ikke alltid det er hensiktsmessig for en person å ha arbeidspraksis i en av KIMsenterets egne avdeling. Grunner til dette kan være: Dok.nr:... Side 5 av 38

6 KIM-senteret kan ikke tilby de arbeidsoppgaver medarbeider skal prøves ut i. En medarbeider ønsker å prøve seg ut i en ordinær bedrift, men arbeidsevnen til medarbeideren er ikke avklart, slik at medarbeider ikke er klar til å gå over i AB-tiltak eller starte i en ordinær lønnet jobb. Hovedreglen er at alle som skal ha Ekstern praksis, må ha vært i intern arbeidstrening ved KIM-senteret før de får prøvd seg ute. Grunnen til dette er at KIM-senteret må bli kjent med medarbeideren og få kartlagt blant annet medarbeider styrker, spesielle behov for tilrettelegging, oppmøte og varslingsrutiner. Ansvarlig for å finne Ekstern arbeidstreningsplass. Hvorvidt det er arbeidsleder eller koordinator sammen med medarbeider som skal finne arbeidstreningsplass avtales i hvert enkelt tilfelle. Det vil som regel være koordinator som kontakter eventuelle praksisplasser, men dersom en arbeidsleder har god kjennskap til den bransjen medarbeider ønsker arbeidstrening i, er det hensiktmessig at arbeidsleder bruker sitt nettverk til å komme i kontakt med eventuelle praksisplasser. Oppfølging og tilrettelegging: Kontaktperson/arbeidsgiver på arbeidsplass er hovedansvarlig for oppfølging i løpet av arbeidsdagen. Kontaktperson ved KIM-senteret er som oftest en koordinator, men i enkelte tilfeller arbeidsleder. Der er viktig å huske at en medarbeider som er i Ekstern APS ikke er ferdig avklart, og at det er avklaring av arbeidsevne som hovedgrunn for at medarbeideren er i arbeidstrening. I praksis betyr dette at medarbeider som regel har et større behov for oppfølging av koordinator (/arbeidsleder) enn hva en medarbeider i AB vil ha. Hvor ofte medarbeideren skal ha oppfølging av koordinator (/arbeidsleder) avtales etter behov, men det er ønskelig med tett oppfølging i de første ukene (1 gang i uka). Dersom det er ønske fra medarbeider (og veileder i NAV) om ansettelse i ordinær bedrift, vil dette være andre prioritering. Dette må både medarbeider og veileder ved NAV opplyses om. Dersom medarbeideren blir klar for ordinært arbeid, bør medarbeider søkes inn til AB-tiltaket (Tiltakskjeding APS - AB) eller søke jobb på ordinær måte. Rapportering: Det skrives kvartalsrapporter på lik linje med APS internt. Ansvarlig koordinator skriver rapportene. (mal T: Kvartalsrapport APS) Det skal utarbeides en oppfølgingsplan med oversikt over mål og konkrete delmål. (mal O: Individuell oppfølgingsplan APS) Hospiteringskontrakt: Det skrives hospiteringskontrakt på lik linje med de medarbeiderne som er i AB tiltaket (mal S: Hospiteringskontrakt AB og Ekstern APS) Side 6 av 38 Dok.nr:...

7 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 6. Samtale før innsøkning. Mulig søker NAV og Equass: Alle ansatte, både koordinatorer, arbeidsledere og ledelsen. Mulig søker, veileder ved NAV og andre som er med som en støtte for mulig søker Når mulig søker kontakter KIM-senteret for å få informasjon før de eventuell søker seg inn i APS eller AB mal A Samtale før innsøkning, mulig søker. Forhåndssamtale før innsøkning er et krav fra NAV. (se NAVs kravspesifikasjoner) I praksis er det mange veiledere ved NAV som ikke prioriterer et slikt møte med mulig søker og koordinatorer (eventuell arbeidsledere) ved KIM-senteret. Det er vanskelig for KIM-senterets ansatte å kreve et slikt møte, så det er veileder ved NAV sitt ansvar å etterspørre en forhåndssamtale / samtale før innsøkning I mange tilfeller vil KIM-senteret bli kontaktet før innsøkning. Det kan være mulig søker selv som ønsker en samtale og besøk på KIM- senteret. Det kan være veileder ved NAV som tar kontakt for å diskutere en eventuell søknad med KIM-senteret, eller ønsker et møte og omvisning på KIM-senteret sammen med søker Det kan være foreldre til søker eller noen fra hjelpeapparatet som tar kontakt. Kontakten kan være: Et møte på KIM-senteret med eller uten omvisning. Møte på et NAV kontor. Telefonsamtale med veileder i NAV. Telefonsamtale med mulig søker Uansett hvordan denne kontakten er, er det viktig at den ansatte ved KIM-senteret, som har denne samtalen med/om mulig søker tar notater. Notater fra dette møtet kan ikke loggføres i Capitech / Ad Opus, fordi personen ikke har søkt ennå, og er ikke registrert i vårt datasystem. Notatene fra slike møter skal derfor legges i arkivskap til attføringsfaglig leder (Arkivskap EP: Øverste skuffe, mappe: Mulige søkere.) Disse notatene må ha ei forside som gir info. om hvem som har hatt samtalen, hvem deltok, dato og annen informasjon. Dok.nr:... Side 7 av 38

8 7. Innsøkning og registrering av søker. Attføringsfagligleder Attføringsfagligteam Medarbeidere ved kontoret Ved innsøkning I:\RAPPORTERING og statistikk\måloppnåelse for APS og AB - statistikk og resultat.xls I:\RAPPORTERING og statistikk\kim-senterets liste over personer i tiltak og på venteliste, fortløpende endringer 2012.xls mal B: E-post om mottatt søknad (til NAV) mal C: Sjekkliste for registrering av nye medarbeidere. I:\Arbeidsoppgaver til KONTORET\FRONTARK til kontoret - juni 2012.dot NAV og Equass: Personer som ønsker arbeidstrening ved KIM-senteret søker via sin veileder i NAV. Når KIM-senteret mottar en søknad, registreres den i postlista av daglig leder eller attføringsfaglig leder. Attføringsfaglig leder registrer personen i Capitech (2012) / i Ad Opus (2013). I tillegg registreres info. om søknaden og søker i: Måloppnåelse for APS og AB - statistikk og resultat. KIM-senterets liste over personer i tiltak og på venteliste. Frontark til kontoret E-post sendes veileder om at søknad er mottatt. For mer detaljert beskrivelse av rutine: Sjekkliste for registrering av nye medarbeidere Kontoret lager mapper m.m. 1. Ut i fra opplysningene som står på Frontarket vil kontoret lage arkivmappe/hengemappe som skal ligge i arkivskap (EP) 2. I tillegg kan kontoret sende brev om inntak til søker på bakgrunn av opplysningene på frontarket, men dette kan de ikke gjøre før det er klart at det blir oppstart. (Se pkt. 8) Medarbeider som utfører disse oppgavene signerer på at oppgavene er utført og leverer frontarket tilbake attføringsfaglig leder. Frontarkene tas vare på å oppbevares i egen perm. Side 8 av 38 Dok.nr:...

9 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 8. Vurdering av søknad. Attføringsfagligteam og Ressurs- og Inntaksteam Etter mottatt søknad Referat fra Ressurs- og Inntaksteam NAV og Equass: Når søknaden er registrert, blir søknaden gjennomgått både i Attføringsfaglig team og Ressurs- og Inntaksteam. Deretter innkalles søker inn til samtale med en (eller to koordinatorer) før det tas en endelig beslutning om søker kan starte i APS ved KIM-senteret Attføringsfaglig team Attføringsfaglig team går igjennom og vurderer søknaden, blant annet vurderes det om: Er det riktig at søker søkes inn i APS, eller bør han/hun søkes inn i et annet tiltak? Er det behov for mer medisinsk behandling før søker starter i tiltak? Vil KIM-senteret kunne svare på den konkrete bestillingen fra NAV? Er søknaden fyldig nok eller er det behov for mer informasjon? 8.2. Ressurs- og Inntaksteam 2 til 4 fredager i måneden møtes Attføringsfaglig leder og KIM-senterets kontakt ved NAV Midtbyen (2012/2013: Anneli K. Haug) og går igjennom alle innkommende søknader og de vurderinger Attføringsfaglig team har gjort vil bli formidlet. Også på dette møte vurderes det hvorvidt: Det er riktig at søker søkes inn i APS, eller om han/hun bør søkes inn i et annet tiltak. Det er behov for mer medisinsk behandling før søker starter i tiltak? KIM-senteret kan svare på den konkrete bestillingen fra NAV? Søknaden er fyldig nok eller er det behov for mer informasjon? Søknaden skal inneholde: o Konkretbestilling o CV o Oppdaterte legepapirer 8.3. Eventuelt avslag Dersom Attføringsfaglig team og Ressursteam anser at søkeren ikke bør starte opp i APS ved KIM-senteret kontakter vår NAV kontakt den veileder ved NAV som har sendt inn søknaden via E-post. Avslaget blir begrunnet, foreksempel: 1. KIM-senteret mener at det ikke er riktig tiltak. 2. KIM-senteret har ikke mulighet til å gi den oppfølging / opplæring / tilrettelegging som bestilles av NAV Dok.nr:... Side 9 av 38

10 9. Førstesamtale med søker. Attføringsfaglig team (dvs. en eller to koordinatorer) Søker, Veileder ved NAV kan også delta. Etter at søknad er gjennomgått. Senest 1,5 måned innen søknadene er mottatt. (Gjelder fra ) Unntak: I noen tilfeller er det ikke nødvendig med 1. samtale med søker for å vurdere søknaden. Dette er tilfelle når søker har vært til samtale før han / hun har søkt (Pkt 6. Samtaler før innsøkning, mulig søker), og har på dette møtet gitt god begrunnelse for hvorfor han / hun ønsker APS ved KIM-senteret, og har sagt mye behov for tilrettelegging, utfordringer m.m. NAV og Equass: mal D: Brev om innkalling til første samtale. mal E: Sjekkliste for førstesamtale med søker Også denne samtalen kan ansees som en forhåndssamtale før innsøkning som er et krav fra NAV. ( se pkt. 6. Samtale før innsøkning, mulig søker) Etter at søknaden er gjennomgått av Attføringsfaglig team og Ressursteam kalles søker inn til en førstesamtale med koordinator. Det bestemmes på Attføringsfagligteam hvem av koordinatorene som skal ta førstesamtale med søker (en eller to koordinatorer deltar på samtalen.) Det er ikke nødvendigvis den koordinatoren som har førstesamtalen som blir koordinator for søker dersom han/hun starter i tiltaket. Søker skal kalles inn til førstesamtale innen 1,5 måned etter at KIM-senteret har mottatt søknad. Dette på grunn av at Førstesamtalen er en del av innsøkningsprosessen og vurdering om søker kan starte i APS-tiltaket. (Dette ble bestemt på Ressursteam i november 2012 og rutinen gjelder fra 1. januar 2013) På 1. samtale vil tema foreksempel være: Gjennomgang av søknad, er informasjonen i søknaden riktig? Er søker klar over hva APS tiltaket er? Hva ønsker søker å få avklart? Hva er yrkesønske, mål med handlingsplanen? Helseproblemer? Etter samtalen gjør koordinator (sammen med Attføringsfaglig team) en siste vurdering om hvorvidt dette er en søker som kan starte i APS ved KIM-senteret. Dersom det viser seg at søker ikke er klar for tiltaket, varsles dette til Ressursteam.Grunner til at søker vurderes som ikke aktuell for APS tiltak kan være: Totalt umotivert for tiltaket Ruser seg Er for syk, eventuelt for svakt fungerende på annen måte til å være i tiltaket Side 10 av 38 Dok.nr:...

11 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Søkt inn på feil tiltak Søker ønsker egentlig et dagtilbud, og ikke arbeidstrening. 10. Melding om inntak Attføringsfaglig leder Medarbeidere ved kontoret kan skrive brev om inntak Når søknaden er endelig godkjent NAV og Equass: mal F: Brev om inntak (til søker) mal G: E-post om inntak (til NAV) Referat fra Ressurs- og Inntaksteam Dersom søker vurderes for klar til APS-tiltaket varsles KIM-senterets kontaktperson ved NAV Midtbyen om dette på førstkommende Ressurs- og Inntaksteam og søker blir formeldt tatt inn. Deretter sendes det skriftlig beskjed til søker og veileder ved NAV. Brev til søker om inntak. Attføringsfaglig leder skriver inntaksbrevet selv eller ber en av medarbeiderne på kontoret om å gjøre dette. I brevet blir det opplyst om inntak og hvorvidt søker kan starte i tiltaket i løpet av kort tid eller om det er ventetid. Utdrag av brevalternativ 1: I (mnd) søkte du om arbeidspraksis ved KIM-senteret. På Ressurs- og Inntaksteam (dato på første møte i Ressursteam etter 1. samtale med søker) ble din søknad vurdert og det ble bestemt at du kan starte opp i arbeidstrening ved KIM-senteret, avdeling (hvilken avdeling?) Dessverre er det ikke ledig plass ved (avdeling) pr. dats dato, så du står som nr. (?) på venteliste for å få plass. (Forventet ventetid?) Utdrag av brevalternativ 2: KIM-senteret har den glede å informere deg om at i i løpet av(måned) vil du kunne starte med arbeidstrening ved (avdeling). E-post til veileder i NAV om tiltak. Attføringsfaglig leder sender E-post til veileder ved NAV som har sendt søknad og informere om inntak og oppstart eller ventetid. Dok.nr:... Side 11 av 38

12 11. Oppfølging av de som står på venteliste Attføringsfaglig team (2012/2013 = Attføringsfaglig leder) Mai, september og januar (2013) mal H: Brev om venteliste (til søker) mal I: E-post om venteliste (til NAV) Hver 4. måned senderen Attføringsfaglig leder sender brev til medarbeidere som står på venteliste, samt E-post til deres veileder ved NAV. I brev og E-post opplyses de om: At søker/medarbeider fortsatt står på venteliste. Hvilket nummer han/hun er på ventelista. Eventuell forventet oppstart. Spørsmål om søker fortsatt ønsker å stå på venteliste. Dersom en søker/medarbeider blir slettet fra ventelisten skal det sendes E-post om dette til veileder ved NAV, uansett om dette er avtalt muntlig med veileder. Dette for å ha skriftlig dokumentasjon når vi avslutter saken. I E-posten skal det stå: Etternavn og født år på den som skal strykes fra ventelisten Hvem har varslet om dette (veileder ved NAV, medarbeider/søker, andre) Side 12 av 38 Dok.nr:...

13 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 12. Oppstart i avdeling Koordinator og Arbeidsleder Medarbeider På et møte for å avtale oppstart. Ofte er det behov for et ekstra møte med koordinator 1-2 uker oppstart for å være sikker på at medarbeider har fått de opplysningen han / hun trenger. mal J: Brev om oppstart i avdeling. mal K: Info. gitt ved Oppstart mal L: Egenvurdering ved oppstart (I) mal M: Forenklet arbeidsavtale NAV og Equass: Når det er nærmer seg oppstart for en søker / medarbeider, får medarbeider tildelt en koordinator. Dette blir bestemt på Attføringsfaglig team. Fordelingen av medarbeidere mellom koordinatorer skjer hovedsaklig ut i fra hvem som har ledig kapasitet. Koordinator avtaler tidspunkt for første møte i avdeling med arbeidsleder og sender brev til søker om oppstart. På første møte i avdeling bør både arbeidsleder og koordinator delta. Veileder ved NAV kan også delta på møtet, men vil ikke bli invitert til møte dersom veileder ikke har varslet på et tidligere tidspunkt at hun/han ønsker å være med på samtalen Info. gitt ved oppstart På møtet informerer arbeidsleder og koordinator den nye medarbeideren om både KIMsenteret generelt og avdelingens regler og rutiner. På møtet bruker arbeidsleder og koordinator dokumentet Info. gitt ved oppstart som sjekkliste og går igjennom de ulike punktene, blant annet: a) Oppstartdato og arbeidstid i introduksjonsfasen. b) Informasjon om Akademiet. c) Det blir opplyst om fraværsregler. d) Hva KIM-senteret tilbyr og krever. Dokumentet skal skrives under av medarbeider og arbeidsleder eller koordinator. Ofte opplever medarbeider at det blir mye informasjon på en gang, og dersom man velger å ikke gå igjennom alle punktene i Info. gitt ved oppstart, informerer koordinator om at medarbeider og koordinator kan ta et møte nytt møte ei til to uker etter at medarbeider har startet opp i arbeidstrening for å gå igjennom punktene på nytt. ( se pkt 14.2.) Dok.nr:... Side 13 av 38

14 12.2. Egenvurdering ved oppstart. (I) Det er to typer egenvurderingsskjema som brukes i arbeidspraksis ved KIM-senteret. Det første skjema får medarbeider utlevert på første møte i avdeling. I dette skjemaet skal medarbeider skrive noe om sine forventninger og planer for arbeidspraksis. Noen av punktene er: Hva er hovedmålet med min attføring? Hvilket behov for bistand under oppstart mener jeg at jeg trenger? Hvordan ønsker jeg å starte arbeidspraksisen i KIM? Medarbeider kan fylle ut dette i avdeling eller hjemme. Utfylt skjema skal leveres arbeidsleder i løpet av andre arbeidsuke. Det utfylte skjemaet vil bli brukt som et arbeidsredskap: Ved første medarbeidersamtale. Når man lager den individuelle oppfølgningsplanen Forenklet arbeidsavtale. (arbeidsleder) Ved første møte i avdeling skal det skrives en forenklet arbeidsavtale, med arbeidstid for de første 4-5 ukene. Avtalen inneholder avtalt: a) Arbeidsområde b) Arbeidstid, der minimum arbeidstid er 2 dager á 4 timer (21,3%) eller 3 dager á 3 timer (24%). Det er viktig å huske at en medarbeider skal starte opp i en stillingsandel som han/hun tror han/hun vil klare. Mange medarbeidere vil klare å starte opp i en høyere stillingsandel enn 21-24% Det orienteres om at det utarbeides en mer omfattende arbeidsavtale etter at introduksjonsfasen er ferdig (4/5 uker). Side 14 av 38 Dok.nr:...

15 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 13. Oppstartsmelding til NAV Koordinator Når oppstartsdato er klar. Når en medarbeider begynner i APS skal det sendes en oppstartsmelding til KIM-senterets kontaktperson i NAV, dette for å være sikker på at NAV og KIM-senteret har registrert samme startdato i et tiltak. Meldingen sendes via E-post. Når kontakt person ved NAV har registrert informasjonen i NAVs datasystem (Arena) sender hun en E-post der hun bekrefter registreringen. Kontaktpersonen ved NAV varsler også medarbeiders veileder, så det er ikke nødvendig for KIM-senteret å varsle om oppstart til veileder ved NAV. Mal på oppstartsmelding til NAV: OPPSTARTSMELDING for Etternavn (fødselsår) Tiltak: (APS kommune / APS stat / APS Reisverket / AB) Avdeling: Startdato: Stillingsandel ved oppstart: (Tilleggsopplysning:) Dok.nr:... Side 15 av 38

16 14. Første uke i arbeidstrening Arbeidsleder Medarbeider Første dag på jobb og oppdateres fortløpende De ulike avdelingenes opplæringsplaner. Eksempel mal N1: Opplæringsplan - Datadrift I løpet av første uke i arbeidstrening får medarbeider: Omvisning i avdeling. (Dersom medarbeider ikke har fått det tidligere.) garderobeplass og evt. arbeidsplass. En innføring i brannrutiner i avdeling. (Og eventuelle andre HMS tiltak i avdelingen) Utdelt Opplæringsplan for avdeling. Arbeidsleder og medarbeider vil: Snakke om avdelingen og arbeidsoppgavene. Avklare forventninger medarbeider har, samt svare på spørsmål rundt arbeidspraksisen. Avklare hvor ofte medarbeider skal delta på Akademiet. (minimum en gang i uka) Avtale første medarbeidersamtale om 4/5 uker (Deretter er det medarbeidersamtaler hver 6. uke) Eventuell fadderordning. Noen avdelinger har fadderordninger, der erfarne medarbeidere hjelper nye medarbeidere med å finne seg til rette ved avdelingen. Det er opp til arbeidsleder ved avdeling og vurdere hvorvidt en fadderordning vil fungere ved deres avdeling. En fadder kan gjøre arbeidsoppgavene sammen med den nye medarbeideren. De kan spise lunsj sammen. Fadderen kan introdusere den nye medarbeiderne for de andre medarbeiderne Fadderen er tilgjengelig slik at medarbeideren kan spørre om ting relatert til arbeidsoppgavene Eventuelt møte med koordinator og info. gitt ved oppstart Dersom dokumentet Info oppgitt ved oppstart bare ble delvis gjennomgått og ikke skrevet under i løpet av oppstartssamtalen/ første møte i avdeling (se pkt. 12) har koordinator et ekstra møte med medarbeider 1 eller 2 uker etter at arbeidstreningen har startet. I løpet av første og andre uke i arbeidstreningen vil medarbeider få en del informasjon om regler, rettigheter m.m. via sin arbeidsleder som gir opplæring. Når koordinator går gjennom de ulike punktene i Info. gitt ved oppstart med medarbeider på møtet vil ofte medarbeider ofte ha kjennskap til det koordinatoren skal informere om. Side 16 av 38 Dok.nr:...

17 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Det som er viktig på møtet er at koordinator passer på at medarbeider har kjennskap til rutiner og regler ved KIM-senteret og svare på spørsmål medarbeider har. Dokumentet Info oppgitt ved oppstart skal skrives under av medarbeider og arbeidsleder eller koordinator på slutten av møtet 15. Opplæringsplan i avdeling Arbeidsleder Medarbeider Brukes som et arbeidsverktøy gjennom hele arbeidstreningen. De ulike avdelingens opplæringsplaner mal N1: Opplæringsplan - Datadrift I løpet av første uke får medarbeider utdelt avdelingens opplæringsplan. Opplæringsplanen skal brukes som et arbeidsverktøy for både medarbeider og arbeidsleder gjennom hele introduksjonsfasen og arbeidspraksisen. Opplæringsplanen gir en oversikt over alle arbeidsområder og arbeidsoppgaver avdelingen kan tilby, og gir medarbeider et innblikk i hva han/hun kan få opplæring i. I løpet av introduksjonsfasen og arbeidspraksisen noteres det hvilke oppgaver medarbeider har prøvd ut og mestrer. Planen oppdateres fortløpende, og bør være et tema på medarbeidersamtalene. Arbeidsområde og arbeidsoppgaver: Opplæringsplanen har en fullstendig oversikt over avdelingens arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Hvorvidt medarbeider skal få opplæring og trening i alle arbeidsoppgavene er avhengig av NAVs bestilling, medarbeiders ønske og konkrete mål. Hver avdeling har sin opplæringsplan, som er tilpasset avdelingens funksjon, så utformingen av de ulike opplæringsplanene kan være forskjellige. Det er ønskelig at arbeidsleder evaluerer / går igjennom malen til avdelingens opplæringsplan hver 6 måned for å oppdatere malen. Dette for å sikre at: Nye arbeidsoppgaver som avdelingen har fått, står i opplæringsplanen. Utgåtte arbeidsoppgaver er slettet fra planen. Opplæringsplanen er tilpasset avdelingens funksjon. Det bør gå fram av bunntekst i mal når planen sist ble oppdatert Dok.nr:... Side 17 av 38

18 Eksempel på arbeidsområde og arbeidsoppgave (Datadrift): Arbeidsområde: Klargjøring av maskinvare Arbeidsoppgaver: Hvordan spiller de enkelte delene i en PC sammen Montering av prosessor, prosessorvifte og RAM på hovedkort Montering av hovedkort, lagringsenheter og utvidelseskort i kabinett Master og Slave-enheter på Primary og Secondary IDEkontroller Serial ATA og SCSI enheter Demping av viftestøy med zenerdioder BIOS-programmets hensikt, innstillingsmuligheter og oppgradering I 2013 skal ansatte ved KIM-senteret (blant annet via KIM-forum) arbeide videre med å utvikle bruken slik at: Avdelingens opplæringsplan er tilpasset avdelingen form. Opplæringsplanene blir brukt mest mulig likt av arbeidslederne, slik at KIM-senteret sikrer at medarbeiderne får lik behandling uansett hvilken avdeling de tilhører. Side 18 av 38 Dok.nr:...

19 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 16. Individuell oppfølgingsplan NAV og Equass: Koordinator Medarbeider og arbeidsleder Utarbeides første gang etter 4/5 uker. Oppdateres jevnlig, ca. hver 3.mnd eller etter behov. mal O Individuell oppfølgingsplan APS I kravspesifikasjonene til NAV står det: Tiltaksarrangøren skal utarbeide en plan i samarbeid med deltaker, som skal være i henhold til formålet med tiltaket og den enkelte deltakerens handlingsplan fra NAV. Innhold i planen: Hensikt med gjennomføringen av tiltaket Faglige mål og framdrift Avtalt oppfølging Eventuelle opplæringsaktiviteter Mestringsmål og/eller sosiale mål I EQUASS er det i alt 8 spørsmål som omhandler en oppfølgingsplan: 68. KIM senteret registrerer de identifiserte behovene og forventningene til bruker i egen oppfølgingsplan, som er individuell for hver bruker. 69. Oppfølgingsplanen, som er individuell for hver bruker, inneholder: A. brukers ønskede situasjon. B. overordnende mål. C. konkrete målbare delmål D. metoder/ teknikker/ måter å intervenere på som vil benyttet E. involvert personell og ansvar for gjennomføring 70. Det er oppnådd enighet mellom KIM senteret og bruker, eller hans/hennes verge, om innholdet i hver individuell oppfølgingsplan. Inneholder den oppfølgingsplanen mål som angår brukernes livskvalitet? 78. KIM senteret gjennomfører tjenester som kjennetegnes ved en flerfaglig tilnærming til Brukerne, og dette går frem av Oppfølgingsplanen. 85. KIM senteret måler: A. de oppnådde resultater for målsettingene i hver eneste individuelle oppfølgingsplan. B. utbytte brukerne har hatt for hver individuelle oppfølgingsplan. Dok.nr:... Side 19 av 38

20 Alle medarbeidere i APS tiltaket skal ha en individuell oppfølgingsplan. En oppfølgingsplan er en plan som skal vise hensikten med gjennomføringen av tiltaket, blant annet hvilke behov medarbeideren har, hva hun/han ønsker å få hjelp til og hun/han skal jobbe med i tiden ved KIM - senteret. Planen skal vise hvilke mål som er satt for arbeidspraksisen og klargjøre ansvarsforholdet mellom avdeling v/arbeidsleder, koordinator og medarbeider selv. Hvordan lage planen. I løpet av introduksjonsfasen (de første 4/5 ukene) har medarbeider blitt kjent med avdelingen han/hun jobber på, og fått innblikk i flere av arbeidsoppgavene som tilbys. Med dette grunnlaget vil medarbeider ha kunnskap nok til å sette seg noen mål for arbeidspraksisen ved KIM - senteret. I løpet av uke 5 vil medarbeider sammen med sin arbeidsleder og koordinator lage en oppfølgingsplan. Det kan ta litt tid å utarbeide en oppfølgingsplan. Derfor kan det være lurt å ha et eget møte for dette, og ikke at det blir et punkt på første medarbeidersamtale. Det er koordinator som skal kalle inn til et slikt møte, skrive planen og passe på at planen blir signert. Det er viktig at delmål og hovedmål i planen både gjenspeiler medarbeiders ønsker og NAV s bestilling. Målene for arbeidspraksisen i KIM - senteret skal ha fokus på at medarbeider skal bli bedre rustet for det ordinære arbeidslivet, og øke medarbeiders sjanse til å få jobb. For å nå disse målene er det også viktig jobbe med å bedre medarbeiders generelle selvtillit, mestringsfølelsen i forhold til arbeid, og ta hensyn til hva medarbeider selv mener vil øke livskvaliteten. Når planen skrives er det viktig å få avklart ulike faktorer som kan påvirke medarbeiders mulighet til å nå sine mål. Dette kan være alt fra dårlige boforhold, problemer med økonomi til medarbeiders fysiske eller psykiske helse. Det er viktig at KIM - senteret i løpet av tiltaket samarbeider med andre instanser som kan hjelpe medarbeider dersom dette er nødvendig. Hvordan bruke planen. Ved KIM - senteret gjennomføres det medarbeidersamtaler hver 6. uke. Planen bør gjennomgås på hvert annet møte. Noen punkter og delmål kan bli fjernet eller tilføyd. Medarbeiders mål kan selvsagt bli endret. Arbeidsleders ansvar: Det er viktig at arbeidsleder skriver inn møtereferat i CAPITECH fra alle møter/samtaler der Den Individuell oppfølgingsplan er tema. Arbeidsleder varsler koordinator dersom planen ikke følges eller bør endres. Koordinators ansvar Koordinator er ansvarlig for at justeringene blir skrevet inn i planen. Koordinator kontakter veileder ved NAV ved eventuelle avvik og dersom oppfølgingsplan ikke blir fulgt. Koordinator sender veileder ved NAV en oppdatert Oppfølgingsplan dersom det er gjort vesentlige endringer i planen. Side 20 av 38 Dok.nr:...

Oppfølging av medarbeidere i APS Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. SAMARBEID MED INNSØKENDE / VEILEDER I NAV 1. Kontakt med innsøkende. 2. Brev til NAV. FØR START / INNSØKNINGSPROSEDYRER 3. Forhåndssamtale. 4. Innsøkning. 5. Registrering. 6. Tildeling av koordinator.

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Registrering i CAPITECH 4. Registrering av info. i lister og statistikk 5. Vurdering av søknad 6. Eventuelt avslag 7. Ved inntak 8. Oppstartsmelding 9. Eventuell

Detaljer

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret.

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Vedtak om inntak 4. Registrering i CAPITECH 5. Rådgivende Utvalg 6. Inntaksmelding 7. Oppstartsmelding

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær Energi Norge, konferanse Fra fravær til nærvær Samarbeid mellom NTE og NAV for å redusere sykefravær og utvikle enkeltmennesket og bedre bunnlinjen for bedriftene. Redusere fraværet Se den enkelte å tilrettelegg

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

ROADMAP 2014 Neste versjon av Proplan Attføring. Proplan Attføring Brukerkonferanse 2013

ROADMAP 2014 Neste versjon av Proplan Attføring. Proplan Attføring Brukerkonferanse 2013 ROADMAP 2014 Neste versjon av Proplan Attføring Proplan Attføring Brukerkonferanse 2013 Agenda 1. Bakgrunn - Styringsgruppen -Styringsgruppens kravspesifikasjon - Proplans løsning 2. Presentasjon av løsningsbeskrivelser

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Rutinehbndbok for inntak. Way of Living. Utgave; april 2007

Rutinehbndbok for inntak. Way of Living. Utgave; april 2007 Rutinehbndbok for inntak ph Way of Living Utgave; april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 RUTINER FØR INNTAKET... 3 2 VURDERING AV MULIG BEBOER... 3 3 INNTAKSINTERVJU... 4 4 INNTAKSGRUPPE... 4 5 SKRIVE

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE HANDLINGSPLAN FOR EVALUERING AV ARBEIDET VED STAVSETMYRA BARNEHAGE : Utarbeide faste rutiner for evalueringsarbeidet ved Stavsetmyra barnehage for å finne forbedringer. Rev: 19.01.16. HVEM Ukeplan Gi foreldre

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED BEHOV FOR LANGVARIGE, SAMMENSATTE OG KOORDINERTE TJENESTER Lier kommune 2 DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE Hvem har rett

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer