Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret."

Transkript

1 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning Kontakt med innsøkende Brev til NAV APS stat og APS kommune APS stat-plasser APS kommune-plasser Ekstern APS... 5 FØR START / INNSØKNING 6. Samtaler før innsøkning. Mulig søker Innsøkning og registrering av søker Vurdering av søknad Attføringsfagligteam Ressurs- og Inntaksteam Eventuelt avslag Førstesamtale med søker Melding om inntak Oppfølging av de som står på venteliste INTRODUKSJONS- FASEN 12. Oppstart i avdeling Info. gitt ved oppstart Egenvurdering ved oppstart. (I) Forenklet arbeidsavtale Oppstartsmelding til NAV Første uke på arbeidstrening Eventuell fadderordning Eventuelt møte med koordinator og info. gitt ved oppstart Opplæringsplan i avdeling ARBEIDSPRAKSIS 16. Individuell oppfølgingsplan Medarbeidersamtaler Egenvurdering (II) Arbeidsavtale Møter og samtaler Samtaler med Koordinator Møter med andre instanser. / Ansvarsgrupper Kvartalsrapporter Oppfølging, opplæring og tilrettelegging av arbeidspraksisen Ved behov for fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen Høyt fravær og tildeling av arbeidsoppgaver Utvikling / forventet måloppnåelse Akademiet Fravær Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Udokumenter fravær Side 2 av 38 Dok.nr:...

3 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. SLUTTFASE 25. Avslutning av tiltak Oversikt over sluttårsaker Sluttsamtale Overgang til AB Basismøte Sluttmelding til NAV Sluttattest Sluttrapport Registrering av resultat Medarbeider settes som passiv / sak arkiveres MALER OG SJEKKLISTER A. Samtale for innsøkning, mulig søker... B. E-post om mottatt søknad (til NAV)... C. Sjekkliste for registrering av nye medarbeidere... D. Brev om innkalling til førstesamtale... E. Sjekkliste for førstesamtale med søker... F. Brev om inntak (til søker)... G. E-post om inntak (til NAV)... H. Brev om venteliste (til søker)... I. E-post om venteliste (til NAV)... J. Brev om oppstart i avdeling... K. Info. gitt ved oppstart... L. Egenvurdering ved oppstart (I)... M. Forenklet arbeidsavtale... N1. Opplæringsplan Datadrift... O. Individuell oppfølgingsplan APS (versjon som skal brukes fra / Ad Opus). P. Sjekkliste / tema for medarbeidersamtale... Q. Egenvurdering (II)... R. Arbeidsavtale... S. Hospiteringskontrakt AB og Ekstern APS... T. Kvartalsrapport... U. Sluttattest... V. Sluttrapport APS... Dok.nr:... Side 3 av 38

4 1. Innledning. Dokumentet Oppfølging av medarbeidere i APS er en av nøkkelfunksjonene til KIMsenteret. Dokumentet er en beskrivelse av KIM-senterets rutiner for opplæring, oppfølging og tilrettelegging av arbeidstreningen for personer i APS-tiltaket, samt en oversikt over hvem som er ansvarlig for at de ulike rutinene, og når de skal gjennomføres. Rutinene skal være godt kjent for alle ansatte ved KIM-senteret og dokumentet bør brukes som et oppslagsverk og støtte i det daglige arbeidet med medarbeiderne. De fleste rutiner, maler og sjekklister finnes på R:\MALER og RUTINER for KIM-senteret 2012 og i datasystemet Capitech (2012) og Ad Opus (2013) 2. Kontakt med innsøkende. Når en person søkes inn til KIM - senteret, forutsettes det et tett samarbeid med innsøkende/veileder i NAV. a) Det er innsøkende som er bestiller av arbeidspraksisen. b) Arbeidsleder og koordinator skal fortløpende holde innsøkende oppdatert ved endringer i praksisen. c) Arbeidsleder og koordinator bør avtale med den enkelte innsøkende instans om hvordan denne kontakten skal være. 3. Brev til NAV. Fra skal post til NAV skannes. Dette gjøres på Alnabru. Dokumenter kommer direkte inn i et elektronisk arkiv etter skanningen. For at post som vedrører en person skal komme i hans eller hennes elektroniske arkiv må det tas ut en forside på Det krever personens person.nr. og post.nr. Forsiden får en strekkode som identifiserer denne personen og dette brukes i skanningen. Adressen til det stedet papirene skannes står på forsiden. For KIM -senteret betyr dette at dere fra må hente ut forside på den personen dere skal sende inn rapport på. All oppfølging som vedrører arbeid og aktivitet skal skannes. Forsiden eller vedleggene som sendes må ikke stiftes, ha binders, kaffeflekker på strekkoden osv APS stat og APS kommune I 2012 har KIM-senteret fått tildelt 10 APS plasser fra NAV (APS stat) og fått midler fra Trondheim kommune (APS kommune) som tilsvarer 12 plasser, det vil si at KIM-senteret har totalt 22 APS-plasser. Hovedgrunnen til at KIM-senteret skiller mellom APS stat og APS kommune er for å vise våre finanspartnere hvordan vi bruker de midler vi får tildelt hvert år, og om det er en over- eller underdekning av plassene. Side 4 av 38 Dok.nr:...

5 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Om en medarbeider er registrert på APS kommune eller APS stat skal ikke ha noen betydning for tilbudet KIM-senteret gir i form av opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Medarbeider skal få oppfølging etter sitt behov, innen de rammer KIM-senteret har APS stat-plasser Fra og med 1. juli 2012 ble regelverket i NAV endret slik at KIM-senteret får etterbetalt tilskuddet og får betalt ut ifra hvor mange som har vært i tiltak foregående måned. Dersom en medarbeider har hatt en stillingsandel mellom 50 % og 100 % tilsvarer dette en hel APS-plass, dersom en medarbeider har hatt en stillingsandel mellom 0 % - 49 % tilsvarer dette en ½ APS-plass. Eksempel - I løpet av en måned har KIM-senteret: 9 medarbeidere som jobber under 50 %, dvs. 4,5 plasser 4 medarbeidere som jobber over 50 %, dvs. 4,0 plasser 13 medarbeidere = 8,5 plasser Dvs. at 13 personer har til sammen 8,5 APS-plasser denne måneden. KIM-senteret vil i dette tilfellet få betalt for 8,5 plasser og ikke for 10 APS plasser som KIM-senteret har fått tildelt APS kommune-plasser De 12 plassene i APS kommune deles ikke opp i hele og halve plasser ut i fra hvor stor stillingsandel medarbeider har dvs. at 1 medarbeider = 1 APS kommune-plass: Medarbeider som jobber 30 % = 1 APS plass Medarbeider som jobber 85 % = 1 APS plass En medarbeider som står registrert som APS kommune skal i all hovedsak behandles likt med en som står registrert på APS stat, men en medarbeider på APS kommune har mulighet til å bruke noe lengre tid i APS-tiltaket. Hvor lang tid en medarbeider kan være i APS-tiltaket (uansett om det er stat eller kommune) og hvorvidt tiltaket skal fortsettes eller avsluttes, må avklares med veileder i NAV. 5. Ekstern APS Ekstern APS betyr at det medarbeideren i APS har arbeidstrening ved en ordinær arbeidsplass med oppfølging av koordinator eller arbeidsleder ved KIM-senteret. Rutinene for Ekstern APS er fortsatt under utarbeidelse. Tidligere var det ikke mange av medarbeiderne ved KIM-senteret som var ute i Ekstern APS og dette var ikke et satsningsområde for NAV. I 2011 og 2012 har ekstern APS blitt mer etterspurt av NAV og medarbeidere. Foreløpige rutiner er: Det er ikke alltid det er hensiktsmessig for en person å ha arbeidspraksis i en av KIMsenterets egne avdeling. Grunner til dette kan være: Dok.nr:... Side 5 av 38

6 KIM-senteret kan ikke tilby de arbeidsoppgaver medarbeider skal prøves ut i. En medarbeider ønsker å prøve seg ut i en ordinær bedrift, men arbeidsevnen til medarbeideren er ikke avklart, slik at medarbeider ikke er klar til å gå over i AB-tiltak eller starte i en ordinær lønnet jobb. Hovedreglen er at alle som skal ha Ekstern praksis, må ha vært i intern arbeidstrening ved KIM-senteret før de får prøvd seg ute. Grunnen til dette er at KIM-senteret må bli kjent med medarbeideren og få kartlagt blant annet medarbeider styrker, spesielle behov for tilrettelegging, oppmøte og varslingsrutiner. Ansvarlig for å finne Ekstern arbeidstreningsplass. Hvorvidt det er arbeidsleder eller koordinator sammen med medarbeider som skal finne arbeidstreningsplass avtales i hvert enkelt tilfelle. Det vil som regel være koordinator som kontakter eventuelle praksisplasser, men dersom en arbeidsleder har god kjennskap til den bransjen medarbeider ønsker arbeidstrening i, er det hensiktmessig at arbeidsleder bruker sitt nettverk til å komme i kontakt med eventuelle praksisplasser. Oppfølging og tilrettelegging: Kontaktperson/arbeidsgiver på arbeidsplass er hovedansvarlig for oppfølging i løpet av arbeidsdagen. Kontaktperson ved KIM-senteret er som oftest en koordinator, men i enkelte tilfeller arbeidsleder. Der er viktig å huske at en medarbeider som er i Ekstern APS ikke er ferdig avklart, og at det er avklaring av arbeidsevne som hovedgrunn for at medarbeideren er i arbeidstrening. I praksis betyr dette at medarbeider som regel har et større behov for oppfølging av koordinator (/arbeidsleder) enn hva en medarbeider i AB vil ha. Hvor ofte medarbeideren skal ha oppfølging av koordinator (/arbeidsleder) avtales etter behov, men det er ønskelig med tett oppfølging i de første ukene (1 gang i uka). Dersom det er ønske fra medarbeider (og veileder i NAV) om ansettelse i ordinær bedrift, vil dette være andre prioritering. Dette må både medarbeider og veileder ved NAV opplyses om. Dersom medarbeideren blir klar for ordinært arbeid, bør medarbeider søkes inn til AB-tiltaket (Tiltakskjeding APS - AB) eller søke jobb på ordinær måte. Rapportering: Det skrives kvartalsrapporter på lik linje med APS internt. Ansvarlig koordinator skriver rapportene. (mal T: Kvartalsrapport APS) Det skal utarbeides en oppfølgingsplan med oversikt over mål og konkrete delmål. (mal O: Individuell oppfølgingsplan APS) Hospiteringskontrakt: Det skrives hospiteringskontrakt på lik linje med de medarbeiderne som er i AB tiltaket (mal S: Hospiteringskontrakt AB og Ekstern APS) Side 6 av 38 Dok.nr:...

7 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 6. Samtale før innsøkning. Mulig søker NAV og Equass: Alle ansatte, både koordinatorer, arbeidsledere og ledelsen. Mulig søker, veileder ved NAV og andre som er med som en støtte for mulig søker Når mulig søker kontakter KIM-senteret for å få informasjon før de eventuell søker seg inn i APS eller AB mal A Samtale før innsøkning, mulig søker. Forhåndssamtale før innsøkning er et krav fra NAV. (se NAVs kravspesifikasjoner) I praksis er det mange veiledere ved NAV som ikke prioriterer et slikt møte med mulig søker og koordinatorer (eventuell arbeidsledere) ved KIM-senteret. Det er vanskelig for KIM-senterets ansatte å kreve et slikt møte, så det er veileder ved NAV sitt ansvar å etterspørre en forhåndssamtale / samtale før innsøkning I mange tilfeller vil KIM-senteret bli kontaktet før innsøkning. Det kan være mulig søker selv som ønsker en samtale og besøk på KIM- senteret. Det kan være veileder ved NAV som tar kontakt for å diskutere en eventuell søknad med KIM-senteret, eller ønsker et møte og omvisning på KIM-senteret sammen med søker Det kan være foreldre til søker eller noen fra hjelpeapparatet som tar kontakt. Kontakten kan være: Et møte på KIM-senteret med eller uten omvisning. Møte på et NAV kontor. Telefonsamtale med veileder i NAV. Telefonsamtale med mulig søker Uansett hvordan denne kontakten er, er det viktig at den ansatte ved KIM-senteret, som har denne samtalen med/om mulig søker tar notater. Notater fra dette møtet kan ikke loggføres i Capitech / Ad Opus, fordi personen ikke har søkt ennå, og er ikke registrert i vårt datasystem. Notatene fra slike møter skal derfor legges i arkivskap til attføringsfaglig leder (Arkivskap EP: Øverste skuffe, mappe: Mulige søkere.) Disse notatene må ha ei forside som gir info. om hvem som har hatt samtalen, hvem deltok, dato og annen informasjon. Dok.nr:... Side 7 av 38

8 7. Innsøkning og registrering av søker. Attføringsfagligleder Attføringsfagligteam Medarbeidere ved kontoret Ved innsøkning I:\RAPPORTERING og statistikk\måloppnåelse for APS og AB - statistikk og resultat.xls I:\RAPPORTERING og statistikk\kim-senterets liste over personer i tiltak og på venteliste, fortløpende endringer 2012.xls mal B: E-post om mottatt søknad (til NAV) mal C: Sjekkliste for registrering av nye medarbeidere. I:\Arbeidsoppgaver til KONTORET\FRONTARK til kontoret - juni 2012.dot NAV og Equass: Personer som ønsker arbeidstrening ved KIM-senteret søker via sin veileder i NAV. Når KIM-senteret mottar en søknad, registreres den i postlista av daglig leder eller attføringsfaglig leder. Attføringsfaglig leder registrer personen i Capitech (2012) / i Ad Opus (2013). I tillegg registreres info. om søknaden og søker i: Måloppnåelse for APS og AB - statistikk og resultat. KIM-senterets liste over personer i tiltak og på venteliste. Frontark til kontoret E-post sendes veileder om at søknad er mottatt. For mer detaljert beskrivelse av rutine: Sjekkliste for registrering av nye medarbeidere Kontoret lager mapper m.m. 1. Ut i fra opplysningene som står på Frontarket vil kontoret lage arkivmappe/hengemappe som skal ligge i arkivskap (EP) 2. I tillegg kan kontoret sende brev om inntak til søker på bakgrunn av opplysningene på frontarket, men dette kan de ikke gjøre før det er klart at det blir oppstart. (Se pkt. 8) Medarbeider som utfører disse oppgavene signerer på at oppgavene er utført og leverer frontarket tilbake attføringsfaglig leder. Frontarkene tas vare på å oppbevares i egen perm. Side 8 av 38 Dok.nr:...

9 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 8. Vurdering av søknad. Attføringsfagligteam og Ressurs- og Inntaksteam Etter mottatt søknad Referat fra Ressurs- og Inntaksteam NAV og Equass: Når søknaden er registrert, blir søknaden gjennomgått både i Attføringsfaglig team og Ressurs- og Inntaksteam. Deretter innkalles søker inn til samtale med en (eller to koordinatorer) før det tas en endelig beslutning om søker kan starte i APS ved KIM-senteret Attføringsfaglig team Attføringsfaglig team går igjennom og vurderer søknaden, blant annet vurderes det om: Er det riktig at søker søkes inn i APS, eller bør han/hun søkes inn i et annet tiltak? Er det behov for mer medisinsk behandling før søker starter i tiltak? Vil KIM-senteret kunne svare på den konkrete bestillingen fra NAV? Er søknaden fyldig nok eller er det behov for mer informasjon? 8.2. Ressurs- og Inntaksteam 2 til 4 fredager i måneden møtes Attføringsfaglig leder og KIM-senterets kontakt ved NAV Midtbyen (2012/2013: Anneli K. Haug) og går igjennom alle innkommende søknader og de vurderinger Attføringsfaglig team har gjort vil bli formidlet. Også på dette møte vurderes det hvorvidt: Det er riktig at søker søkes inn i APS, eller om han/hun bør søkes inn i et annet tiltak. Det er behov for mer medisinsk behandling før søker starter i tiltak? KIM-senteret kan svare på den konkrete bestillingen fra NAV? Søknaden er fyldig nok eller er det behov for mer informasjon? Søknaden skal inneholde: o Konkretbestilling o CV o Oppdaterte legepapirer 8.3. Eventuelt avslag Dersom Attføringsfaglig team og Ressursteam anser at søkeren ikke bør starte opp i APS ved KIM-senteret kontakter vår NAV kontakt den veileder ved NAV som har sendt inn søknaden via E-post. Avslaget blir begrunnet, foreksempel: 1. KIM-senteret mener at det ikke er riktig tiltak. 2. KIM-senteret har ikke mulighet til å gi den oppfølging / opplæring / tilrettelegging som bestilles av NAV Dok.nr:... Side 9 av 38

10 9. Førstesamtale med søker. Attføringsfaglig team (dvs. en eller to koordinatorer) Søker, Veileder ved NAV kan også delta. Etter at søknad er gjennomgått. Senest 1,5 måned innen søknadene er mottatt. (Gjelder fra ) Unntak: I noen tilfeller er det ikke nødvendig med 1. samtale med søker for å vurdere søknaden. Dette er tilfelle når søker har vært til samtale før han / hun har søkt (Pkt 6. Samtaler før innsøkning, mulig søker), og har på dette møtet gitt god begrunnelse for hvorfor han / hun ønsker APS ved KIM-senteret, og har sagt mye behov for tilrettelegging, utfordringer m.m. NAV og Equass: mal D: Brev om innkalling til første samtale. mal E: Sjekkliste for førstesamtale med søker Også denne samtalen kan ansees som en forhåndssamtale før innsøkning som er et krav fra NAV. ( se pkt. 6. Samtale før innsøkning, mulig søker) Etter at søknaden er gjennomgått av Attføringsfaglig team og Ressursteam kalles søker inn til en førstesamtale med koordinator. Det bestemmes på Attføringsfagligteam hvem av koordinatorene som skal ta førstesamtale med søker (en eller to koordinatorer deltar på samtalen.) Det er ikke nødvendigvis den koordinatoren som har førstesamtalen som blir koordinator for søker dersom han/hun starter i tiltaket. Søker skal kalles inn til førstesamtale innen 1,5 måned etter at KIM-senteret har mottatt søknad. Dette på grunn av at Førstesamtalen er en del av innsøkningsprosessen og vurdering om søker kan starte i APS-tiltaket. (Dette ble bestemt på Ressursteam i november 2012 og rutinen gjelder fra 1. januar 2013) På 1. samtale vil tema foreksempel være: Gjennomgang av søknad, er informasjonen i søknaden riktig? Er søker klar over hva APS tiltaket er? Hva ønsker søker å få avklart? Hva er yrkesønske, mål med handlingsplanen? Helseproblemer? Etter samtalen gjør koordinator (sammen med Attføringsfaglig team) en siste vurdering om hvorvidt dette er en søker som kan starte i APS ved KIM-senteret. Dersom det viser seg at søker ikke er klar for tiltaket, varsles dette til Ressursteam.Grunner til at søker vurderes som ikke aktuell for APS tiltak kan være: Totalt umotivert for tiltaket Ruser seg Er for syk, eventuelt for svakt fungerende på annen måte til å være i tiltaket Side 10 av 38 Dok.nr:...

11 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Søkt inn på feil tiltak Søker ønsker egentlig et dagtilbud, og ikke arbeidstrening. 10. Melding om inntak Attføringsfaglig leder Medarbeidere ved kontoret kan skrive brev om inntak Når søknaden er endelig godkjent NAV og Equass: mal F: Brev om inntak (til søker) mal G: E-post om inntak (til NAV) Referat fra Ressurs- og Inntaksteam Dersom søker vurderes for klar til APS-tiltaket varsles KIM-senterets kontaktperson ved NAV Midtbyen om dette på førstkommende Ressurs- og Inntaksteam og søker blir formeldt tatt inn. Deretter sendes det skriftlig beskjed til søker og veileder ved NAV. Brev til søker om inntak. Attføringsfaglig leder skriver inntaksbrevet selv eller ber en av medarbeiderne på kontoret om å gjøre dette. I brevet blir det opplyst om inntak og hvorvidt søker kan starte i tiltaket i løpet av kort tid eller om det er ventetid. Utdrag av brevalternativ 1: I (mnd) søkte du om arbeidspraksis ved KIM-senteret. På Ressurs- og Inntaksteam (dato på første møte i Ressursteam etter 1. samtale med søker) ble din søknad vurdert og det ble bestemt at du kan starte opp i arbeidstrening ved KIM-senteret, avdeling (hvilken avdeling?) Dessverre er det ikke ledig plass ved (avdeling) pr. dats dato, så du står som nr. (?) på venteliste for å få plass. (Forventet ventetid?) Utdrag av brevalternativ 2: KIM-senteret har den glede å informere deg om at i i løpet av(måned) vil du kunne starte med arbeidstrening ved (avdeling). E-post til veileder i NAV om tiltak. Attføringsfaglig leder sender E-post til veileder ved NAV som har sendt søknad og informere om inntak og oppstart eller ventetid. Dok.nr:... Side 11 av 38

12 11. Oppfølging av de som står på venteliste Attføringsfaglig team (2012/2013 = Attføringsfaglig leder) Mai, september og januar (2013) mal H: Brev om venteliste (til søker) mal I: E-post om venteliste (til NAV) Hver 4. måned senderen Attføringsfaglig leder sender brev til medarbeidere som står på venteliste, samt E-post til deres veileder ved NAV. I brev og E-post opplyses de om: At søker/medarbeider fortsatt står på venteliste. Hvilket nummer han/hun er på ventelista. Eventuell forventet oppstart. Spørsmål om søker fortsatt ønsker å stå på venteliste. Dersom en søker/medarbeider blir slettet fra ventelisten skal det sendes E-post om dette til veileder ved NAV, uansett om dette er avtalt muntlig med veileder. Dette for å ha skriftlig dokumentasjon når vi avslutter saken. I E-posten skal det stå: Etternavn og født år på den som skal strykes fra ventelisten Hvem har varslet om dette (veileder ved NAV, medarbeider/søker, andre) Side 12 av 38 Dok.nr:...

13 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 12. Oppstart i avdeling Koordinator og Arbeidsleder Medarbeider På et møte for å avtale oppstart. Ofte er det behov for et ekstra møte med koordinator 1-2 uker oppstart for å være sikker på at medarbeider har fått de opplysningen han / hun trenger. mal J: Brev om oppstart i avdeling. mal K: Info. gitt ved Oppstart mal L: Egenvurdering ved oppstart (I) mal M: Forenklet arbeidsavtale NAV og Equass: Når det er nærmer seg oppstart for en søker / medarbeider, får medarbeider tildelt en koordinator. Dette blir bestemt på Attføringsfaglig team. Fordelingen av medarbeidere mellom koordinatorer skjer hovedsaklig ut i fra hvem som har ledig kapasitet. Koordinator avtaler tidspunkt for første møte i avdeling med arbeidsleder og sender brev til søker om oppstart. På første møte i avdeling bør både arbeidsleder og koordinator delta. Veileder ved NAV kan også delta på møtet, men vil ikke bli invitert til møte dersom veileder ikke har varslet på et tidligere tidspunkt at hun/han ønsker å være med på samtalen Info. gitt ved oppstart På møtet informerer arbeidsleder og koordinator den nye medarbeideren om både KIMsenteret generelt og avdelingens regler og rutiner. På møtet bruker arbeidsleder og koordinator dokumentet Info. gitt ved oppstart som sjekkliste og går igjennom de ulike punktene, blant annet: a) Oppstartdato og arbeidstid i introduksjonsfasen. b) Informasjon om Akademiet. c) Det blir opplyst om fraværsregler. d) Hva KIM-senteret tilbyr og krever. Dokumentet skal skrives under av medarbeider og arbeidsleder eller koordinator. Ofte opplever medarbeider at det blir mye informasjon på en gang, og dersom man velger å ikke gå igjennom alle punktene i Info. gitt ved oppstart, informerer koordinator om at medarbeider og koordinator kan ta et møte nytt møte ei til to uker etter at medarbeider har startet opp i arbeidstrening for å gå igjennom punktene på nytt. ( se pkt 14.2.) Dok.nr:... Side 13 av 38

14 12.2. Egenvurdering ved oppstart. (I) Det er to typer egenvurderingsskjema som brukes i arbeidspraksis ved KIM-senteret. Det første skjema får medarbeider utlevert på første møte i avdeling. I dette skjemaet skal medarbeider skrive noe om sine forventninger og planer for arbeidspraksis. Noen av punktene er: Hva er hovedmålet med min attføring? Hvilket behov for bistand under oppstart mener jeg at jeg trenger? Hvordan ønsker jeg å starte arbeidspraksisen i KIM? Medarbeider kan fylle ut dette i avdeling eller hjemme. Utfylt skjema skal leveres arbeidsleder i løpet av andre arbeidsuke. Det utfylte skjemaet vil bli brukt som et arbeidsredskap: Ved første medarbeidersamtale. Når man lager den individuelle oppfølgningsplanen Forenklet arbeidsavtale. (arbeidsleder) Ved første møte i avdeling skal det skrives en forenklet arbeidsavtale, med arbeidstid for de første 4-5 ukene. Avtalen inneholder avtalt: a) Arbeidsområde b) Arbeidstid, der minimum arbeidstid er 2 dager á 4 timer (21,3%) eller 3 dager á 3 timer (24%). Det er viktig å huske at en medarbeider skal starte opp i en stillingsandel som han/hun tror han/hun vil klare. Mange medarbeidere vil klare å starte opp i en høyere stillingsandel enn 21-24% Det orienteres om at det utarbeides en mer omfattende arbeidsavtale etter at introduksjonsfasen er ferdig (4/5 uker). Side 14 av 38 Dok.nr:...

15 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 13. Oppstartsmelding til NAV Koordinator Når oppstartsdato er klar. Når en medarbeider begynner i APS skal det sendes en oppstartsmelding til KIM-senterets kontaktperson i NAV, dette for å være sikker på at NAV og KIM-senteret har registrert samme startdato i et tiltak. Meldingen sendes via E-post. Når kontakt person ved NAV har registrert informasjonen i NAVs datasystem (Arena) sender hun en E-post der hun bekrefter registreringen. Kontaktpersonen ved NAV varsler også medarbeiders veileder, så det er ikke nødvendig for KIM-senteret å varsle om oppstart til veileder ved NAV. Mal på oppstartsmelding til NAV: OPPSTARTSMELDING for Etternavn (fødselsår) Tiltak: (APS kommune / APS stat / APS Reisverket / AB) Avdeling: Startdato: Stillingsandel ved oppstart: (Tilleggsopplysning:) Dok.nr:... Side 15 av 38

16 14. Første uke i arbeidstrening Arbeidsleder Medarbeider Første dag på jobb og oppdateres fortløpende De ulike avdelingenes opplæringsplaner. Eksempel mal N1: Opplæringsplan - Datadrift I løpet av første uke i arbeidstrening får medarbeider: Omvisning i avdeling. (Dersom medarbeider ikke har fått det tidligere.) garderobeplass og evt. arbeidsplass. En innføring i brannrutiner i avdeling. (Og eventuelle andre HMS tiltak i avdelingen) Utdelt Opplæringsplan for avdeling. Arbeidsleder og medarbeider vil: Snakke om avdelingen og arbeidsoppgavene. Avklare forventninger medarbeider har, samt svare på spørsmål rundt arbeidspraksisen. Avklare hvor ofte medarbeider skal delta på Akademiet. (minimum en gang i uka) Avtale første medarbeidersamtale om 4/5 uker (Deretter er det medarbeidersamtaler hver 6. uke) Eventuell fadderordning. Noen avdelinger har fadderordninger, der erfarne medarbeidere hjelper nye medarbeidere med å finne seg til rette ved avdelingen. Det er opp til arbeidsleder ved avdeling og vurdere hvorvidt en fadderordning vil fungere ved deres avdeling. En fadder kan gjøre arbeidsoppgavene sammen med den nye medarbeideren. De kan spise lunsj sammen. Fadderen kan introdusere den nye medarbeiderne for de andre medarbeiderne Fadderen er tilgjengelig slik at medarbeideren kan spørre om ting relatert til arbeidsoppgavene Eventuelt møte med koordinator og info. gitt ved oppstart Dersom dokumentet Info oppgitt ved oppstart bare ble delvis gjennomgått og ikke skrevet under i løpet av oppstartssamtalen/ første møte i avdeling (se pkt. 12) har koordinator et ekstra møte med medarbeider 1 eller 2 uker etter at arbeidstreningen har startet. I løpet av første og andre uke i arbeidstreningen vil medarbeider få en del informasjon om regler, rettigheter m.m. via sin arbeidsleder som gir opplæring. Når koordinator går gjennom de ulike punktene i Info. gitt ved oppstart med medarbeider på møtet vil ofte medarbeider ofte ha kjennskap til det koordinatoren skal informere om. Side 16 av 38 Dok.nr:...

17 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Det som er viktig på møtet er at koordinator passer på at medarbeider har kjennskap til rutiner og regler ved KIM-senteret og svare på spørsmål medarbeider har. Dokumentet Info oppgitt ved oppstart skal skrives under av medarbeider og arbeidsleder eller koordinator på slutten av møtet 15. Opplæringsplan i avdeling Arbeidsleder Medarbeider Brukes som et arbeidsverktøy gjennom hele arbeidstreningen. De ulike avdelingens opplæringsplaner mal N1: Opplæringsplan - Datadrift I løpet av første uke får medarbeider utdelt avdelingens opplæringsplan. Opplæringsplanen skal brukes som et arbeidsverktøy for både medarbeider og arbeidsleder gjennom hele introduksjonsfasen og arbeidspraksisen. Opplæringsplanen gir en oversikt over alle arbeidsområder og arbeidsoppgaver avdelingen kan tilby, og gir medarbeider et innblikk i hva han/hun kan få opplæring i. I løpet av introduksjonsfasen og arbeidspraksisen noteres det hvilke oppgaver medarbeider har prøvd ut og mestrer. Planen oppdateres fortløpende, og bør være et tema på medarbeidersamtalene. Arbeidsområde og arbeidsoppgaver: Opplæringsplanen har en fullstendig oversikt over avdelingens arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Hvorvidt medarbeider skal få opplæring og trening i alle arbeidsoppgavene er avhengig av NAVs bestilling, medarbeiders ønske og konkrete mål. Hver avdeling har sin opplæringsplan, som er tilpasset avdelingens funksjon, så utformingen av de ulike opplæringsplanene kan være forskjellige. Det er ønskelig at arbeidsleder evaluerer / går igjennom malen til avdelingens opplæringsplan hver 6 måned for å oppdatere malen. Dette for å sikre at: Nye arbeidsoppgaver som avdelingen har fått, står i opplæringsplanen. Utgåtte arbeidsoppgaver er slettet fra planen. Opplæringsplanen er tilpasset avdelingens funksjon. Det bør gå fram av bunntekst i mal når planen sist ble oppdatert Dok.nr:... Side 17 av 38

18 Eksempel på arbeidsområde og arbeidsoppgave (Datadrift): Arbeidsområde: Klargjøring av maskinvare Arbeidsoppgaver: Hvordan spiller de enkelte delene i en PC sammen Montering av prosessor, prosessorvifte og RAM på hovedkort Montering av hovedkort, lagringsenheter og utvidelseskort i kabinett Master og Slave-enheter på Primary og Secondary IDEkontroller Serial ATA og SCSI enheter Demping av viftestøy med zenerdioder BIOS-programmets hensikt, innstillingsmuligheter og oppgradering I 2013 skal ansatte ved KIM-senteret (blant annet via KIM-forum) arbeide videre med å utvikle bruken slik at: Avdelingens opplæringsplan er tilpasset avdelingen form. Opplæringsplanene blir brukt mest mulig likt av arbeidslederne, slik at KIM-senteret sikrer at medarbeiderne får lik behandling uansett hvilken avdeling de tilhører. Side 18 av 38 Dok.nr:...

19 Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 16. Individuell oppfølgingsplan NAV og Equass: Koordinator Medarbeider og arbeidsleder Utarbeides første gang etter 4/5 uker. Oppdateres jevnlig, ca. hver 3.mnd eller etter behov. mal O Individuell oppfølgingsplan APS I kravspesifikasjonene til NAV står det: Tiltaksarrangøren skal utarbeide en plan i samarbeid med deltaker, som skal være i henhold til formålet med tiltaket og den enkelte deltakerens handlingsplan fra NAV. Innhold i planen: Hensikt med gjennomføringen av tiltaket Faglige mål og framdrift Avtalt oppfølging Eventuelle opplæringsaktiviteter Mestringsmål og/eller sosiale mål I EQUASS er det i alt 8 spørsmål som omhandler en oppfølgingsplan: 68. KIM senteret registrerer de identifiserte behovene og forventningene til bruker i egen oppfølgingsplan, som er individuell for hver bruker. 69. Oppfølgingsplanen, som er individuell for hver bruker, inneholder: A. brukers ønskede situasjon. B. overordnende mål. C. konkrete målbare delmål D. metoder/ teknikker/ måter å intervenere på som vil benyttet E. involvert personell og ansvar for gjennomføring 70. Det er oppnådd enighet mellom KIM senteret og bruker, eller hans/hennes verge, om innholdet i hver individuell oppfølgingsplan. Inneholder den oppfølgingsplanen mål som angår brukernes livskvalitet? 78. KIM senteret gjennomfører tjenester som kjennetegnes ved en flerfaglig tilnærming til Brukerne, og dette går frem av Oppfølgingsplanen. 85. KIM senteret måler: A. de oppnådde resultater for målsettingene i hver eneste individuelle oppfølgingsplan. B. utbytte brukerne har hatt for hver individuelle oppfølgingsplan. Dok.nr:... Side 19 av 38

20 Alle medarbeidere i APS tiltaket skal ha en individuell oppfølgingsplan. En oppfølgingsplan er en plan som skal vise hensikten med gjennomføringen av tiltaket, blant annet hvilke behov medarbeideren har, hva hun/han ønsker å få hjelp til og hun/han skal jobbe med i tiden ved KIM - senteret. Planen skal vise hvilke mål som er satt for arbeidspraksisen og klargjøre ansvarsforholdet mellom avdeling v/arbeidsleder, koordinator og medarbeider selv. Hvordan lage planen. I løpet av introduksjonsfasen (de første 4/5 ukene) har medarbeider blitt kjent med avdelingen han/hun jobber på, og fått innblikk i flere av arbeidsoppgavene som tilbys. Med dette grunnlaget vil medarbeider ha kunnskap nok til å sette seg noen mål for arbeidspraksisen ved KIM - senteret. I løpet av uke 5 vil medarbeider sammen med sin arbeidsleder og koordinator lage en oppfølgingsplan. Det kan ta litt tid å utarbeide en oppfølgingsplan. Derfor kan det være lurt å ha et eget møte for dette, og ikke at det blir et punkt på første medarbeidersamtale. Det er koordinator som skal kalle inn til et slikt møte, skrive planen og passe på at planen blir signert. Det er viktig at delmål og hovedmål i planen både gjenspeiler medarbeiders ønsker og NAV s bestilling. Målene for arbeidspraksisen i KIM - senteret skal ha fokus på at medarbeider skal bli bedre rustet for det ordinære arbeidslivet, og øke medarbeiders sjanse til å få jobb. For å nå disse målene er det også viktig jobbe med å bedre medarbeiders generelle selvtillit, mestringsfølelsen i forhold til arbeid, og ta hensyn til hva medarbeider selv mener vil øke livskvaliteten. Når planen skrives er det viktig å få avklart ulike faktorer som kan påvirke medarbeiders mulighet til å nå sine mål. Dette kan være alt fra dårlige boforhold, problemer med økonomi til medarbeiders fysiske eller psykiske helse. Det er viktig at KIM - senteret i løpet av tiltaket samarbeider med andre instanser som kan hjelpe medarbeider dersom dette er nødvendig. Hvordan bruke planen. Ved KIM - senteret gjennomføres det medarbeidersamtaler hver 6. uke. Planen bør gjennomgås på hvert annet møte. Noen punkter og delmål kan bli fjernet eller tilføyd. Medarbeiders mål kan selvsagt bli endret. Arbeidsleders ansvar: Det er viktig at arbeidsleder skriver inn møtereferat i CAPITECH fra alle møter/samtaler der Den Individuell oppfølgingsplan er tema. Arbeidsleder varsler koordinator dersom planen ikke følges eller bør endres. Koordinators ansvar Koordinator er ansvarlig for at justeringene blir skrevet inn i planen. Koordinator kontakter veileder ved NAV ved eventuelle avvik og dersom oppfølgingsplan ikke blir fulgt. Koordinator sender veileder ved NAV en oppdatert Oppfølgingsplan dersom det er gjort vesentlige endringer i planen. Side 20 av 38 Dok.nr:...

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011 NOTAT Vår ref. 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / Dato: 07.11.2011 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Fremstillingen av sakens bakgrunn er basert på partenes skriftlige redegjørelser

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer