KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Forfall: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kontorsjef, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, plan- og næringskonsulent, Egil Fjellstad fikk permisjon kl Gudmund Mikkelsen fikk permisjon kl Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/06 06/00055 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0002/06 05/00646 INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD 0003/06 02/00435 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA 0004/06 04/00823 PETROLEUMSVIRKSOMHET I TROMSØ OG REGIONEN 0005/06 05/01092 KYSTNÆRT SNURREVADFISKE - UTTALELSE FRA FORMANNSKAPET 0006/06 05/01194 SALG AV BOLIG - SOLENG GBNR 38/83 I STAKKVIK 0007/06 05/01231 VANNVÅG NYE HAVN - GRUNNERVERV 0008/06 05/00720 NORDRE RINGVASSØY FISKARLAG: FLYTEBRYGGE I HANSNES HAVN

3 0009/06 06/00049 SMÅBÅTHAVN I KRISTOFFERVALEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDELSE 0010/06 06/00035 KOU 2005:1 EGNE INNTEKTER FOR KOMMUNENE 0011/06 06/00034 STRATEGIKONFERANSEN /06 06/00003 KENNETH ROSÈN / PETTER EVANGER: SØKNAD OM LÅN TIL PALLEFABRIKKEN 0013/06 05/01022 STIAN ELIASSEN OG KRISTINE JOHANSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD NÆRINGSFONDET 0014/06 06/00054 STAKKEN GÅRD, GRUNNFJORD: DELFINANSIERING VED OVERTAKELSE 0015/06 06/00046 REFERATSAKER 0016/06 06/00073 AVTALE UNGDOMMENS HUS 0017/06 05/00792 HYTTEFELT PÅ KARLSØYA

4 0018/06 04/00207 VINTERVEDLIKEHOLD PÅ FYLKESVEIER 0019/06 05/00312 BRUKERSTYRT HUS MENTAL HELSE 0020/06 06/00098 VERNA BEDRIFT

5 0001/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollene fra møtet , og godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollene fra møtet , og godkjennes. 0002/06 INTERKOMMUNALT FRILUFTSRÅD Karlsøy kommune bevilger kr ,- til drift av interkommunalt frilutfsråd. Beløpet utgiftsføres konto Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes inntil forprosjektet foreligger. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes inntil forprosjektet foreligger.

6 0003/06 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. F-sak 191/05 utgår. 2. Lerøy Aurora AS bes om å fjerne alt utstyr fra industriområdet i Glimbukta innen 1. mars 2006, med unntak av eksisterende flytebrygge. Egil Fjellstad forslo slik endring: Innstillingen ble foreslått endret slik: Det settes punktum etter Med unntak av eksisterende flytebrygge går ut. Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. F-sak 191/05 utgår. 2. Lerøy Aurora AS bes om å fjerne alt utstyr fra industriområdet i Glimbukta innen 1. mars /06 PETROLEUMSVIRKSOMHET I TROMSØ OG REGIONEN 1. Karlsøy kommune slutter seg til de vurderinger som legges fram i strategidokumentet om Tromsøregionens petroleumsstrategi. Det er et godt grunnlag for det utviklingsarbeidet som skal foregå framover. 2. De utfordringer og strategier som nevnes i rapporten, må sees som et viktig ledd i den kommende nordområdesatsingen. Den viser klart hvilke muligheter Tromsø-regionen har på en rekke petroleumsrelaterte områder. Det gjelder kompetanse, miljø, transport, beredskap, sikkerhet og næringsutvikling. En velutviklet Tromsø-region kan bidra til å

7 styrke den samlede nordnorske deltakelsen i petroleumsvirksomheten. Strategiene bør derfor innarbeides i kommende regionale petroleumsplaner for Nord-Norge og være en del av den nasjonale satsingen. 3. Det er viktig at de nordnorske fylkene og byene samarbeider nært slik at petroleumsvirksomheten kan gi en god utvikling i landsdelen. Der er særlig viktig å satse på og videreutvikle etablert kompetanse i Harstad, Tromsø og Hammerfest. 4. Karlsøy kommune vil særlig arbeide for at det avsettes arealer til næringvirksomhet og for kystberedskap og sjøsikkerhet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune slutter seg til de vurderinger som legges fram i strategidokumentet om Tromsøregionens petroleumsstrategi. Det er et godt grunnlag for det utviklingsarbeidet som skal foregå framover. 2. De utfordringer og strategier som nevnes i rapporten, må sees som et viktig ledd i den kommende nordområdesatsingen. Den viser klart hvilke muligheter Tromsøregionen har på en rekke petroleumsrelaterte områder. Det gjelder kompetanse, miljø, transport, beredskap, sikkerhet og næringsutvikling. En velutviklet Tromsø-region kan bidra til å styrke den samlede nordnorske deltakelsen i petroleumsvirksomheten. Strategiene bør derfor innarbeides i kommende regionale petroleumsplaner for Nord-Norge og være en del av den nasjonale satsingen. 3. Det er viktig at de nordnorske fylkene og byene samarbeider nært slik at petroleumsvirksomheten kan gi en god utvikling i landsdelen. Der er særlig viktig å satse på og videreutvikle etablert kompetanse i Harstad, Tromsø og Hammerfest. 4. Karlsøy kommune vil særlig arbeide for at det avsettes arealer til næringvirksomhet og for kystberedskapog sjøsikkerhet.

8 0005/06 KYSTNÆRT SNURREVADFISKE - UTTALELSE FRA FORMANNSKAPET Karlsøy kommune støtter uttalelsene fra fiskarlagene i kommunen og anbefaler at det trekkes ny grense for fiske med snurrevad og andre aktive redskaper. Den nye grensa bør minimum følge grunnlinja, eventuelt flyttes 4 nautiske mil utenfor grunnlinja. Bakgrunnen for denne anbefalingen er frykt for overbeskatning av bunnfiskarter så som kveite, flyndre, steinbit og torsk i kystnære farvann. Sjarkfiske med passive redskaper på disse artene er av stor betydning for bosetning og næringsutøving i Karlsøy kommune. Av samme grunn anbefales et kysttorskevern i området Nord-Fugløya Gjestbåen. Forslag fra formannskapet: For å bedre den store stamfisken som i senere år har fått en hardere beskatning av aktive redskaper, foreslår Karlsøy kommune å frede det unike kysttorskeområdet utafor Nordfugløya i Nord Troms og ut til og med Gjestbåen på 12 mils grensen, med en begrensning for snurrevad og trål grunnere enn 120 meter på sidene av grunnrekka. Rådmannens punkt 1 ble enstemmig vedtatt som pkt. 2 og forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt som pkt. 1. Avsnitt 3 i rådmannens innstilling går ut. 1. For å bedre verne den store stamfisken som i senere år har fått en hardere beskatning av aktive redskaper, foreslår Karlsøy kommune å frede det unike kysttorskeområdet utafor Nord-Fugløya i Nord-Troms og ut til og med Gjestbåen på 12 mils grensen, med en begrensning for snurrevad og trål grunnere enn 120 meter på sidene av grunnrekka. 2. Karlsøy kommune støtter uttalelsene fra fiskarlagene i kommunen og anbefaler at det trekkes ny grense for fiske med snurrevad og aktive redskaper. Den nye grensa bør minimum følge grunnlinja, eventuelt flyttes 4 nautiske mil utenfor grunnlinja.

9 0006/06 SALG AV BOLIG - SOLENG GBNR 38/83 I STAKKVIK Eiendommen Soleng, gbnr. 38/83 i Stakkvik, tilbys Reinøy Sjømat AS til taksert verdi kr ,-. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Boligen selges ikke på nåværende tidspunkt. Rådmannen endret sin innstilling slik: 1. Eiendommen Soleng, gbnr. selges. 2. Boligen tilbys Reinøy Sjømat til takst verdi kr ,-. Forslaget fra Hanny Ditlefsen ble enstemmig vedtatt. Boligen selges ikke på nåværende tidspunkt. 0007/06 VANNVÅG NYE HAVN - GRUNNERVERV 1. Karlsøy kommune erverver grunn i Vannvåg i forbindelse med bygging av ny fiskerihavn. Berørte grunneiere betales kr 20,- pr kvadratmeter. 2. Ervervet strandlinje erstattes med kr 50,- pr meter. 3. Kommunen dekker kostnader med omlegging av avløpsledninger. 4. To naust som ligger innenfor det regulerte området, erstattes iht. takst. 5. Grunnervervene dekkes ved låneopptak, jfr. k-sak 61/05.

10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune erverver grunn i Vannvåg i forbindelse med bygging av ny fiskerihavn. Berørte grunneiere betales kr 20,- pr kvadratmeter. 2. Ervervet strandlinje erstattes med kr 50,- pr meter. 3. Kommunen dekker kostnader med omlegging av avløpsledninger. 4. To naust som ligger innenfor det regulerte området, erstattes iht. takst. 5. Grunnervervene dekkes ved låneopptak, jfr. k-sak 61/ /06 NORDRE RINGVASSØY FISKARLAG: FLYTEBRYGGE I HANSNES HAVN Nordre Ringvassøy Fiskarlag innvilges lån kr ,- og tilskudd kr fra næringsfondet i forbindelse med utlegging av flytebrygge i Hansnes havn. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første året er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av fakturaer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Nordre Ringvassøy Fiskarlag innvilges lån kr ,- og tilskudd kr fra næringsfondet i forbindelse med utlegging av flytebrygge i Hansnes havn. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første året er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Tilskudd utbetales mot dokumentasjon av fakturaer.

11 0009/06 SMÅBÅTHAVN I KRISTOFFERVALEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDELSE Frogner Senter AS v/øyvind Valanes innvilges næringslån kr ,- samt tilskudd fra næringsfondet, kr ,- til utvidelse av småbåthavna i Kristoffervalen. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Tilskudd utbetales når investeringene er utført og revisorgodkjent regnskap foreligger. Rådmannen endrer sin innstilling med følgende tilføyelse etter gjeldsbrev: og selvskyldnerkausjon ved Øyvind Valanes. Forslag fra Egil Fjellstad: Som rådmannens innstilling men med den endring at det ikke innvilges tilskudd på kr ,-. Under avstemming fikk Fjellstads forslag 2 stemmer og falt. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Frogner Senter AS v/øyvind Valanes innvilges næringslån kr ,- samt tilskudd fra næringsfondet, kr ,- til utvidelse av småbåthavna i Kristoffervalen. Lånet gis på følgende vilkår: 10 års tilbakebetalingstid hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev og selvskyldnerkausjon ved Øyvind Valanes. Tilskudd utbetales når investeringene er utført og revisorgodkjent regnskap foreligger.

12 0010/06 KOU 2005:1 EGNE INNTEKTER FOR KOMMUNENE 1. Karlsøy kommune slutter seg til anbefalingene i KOU 2005:1 2. Karlsøy kommune mener at det er av stor viktighet at kommuner som stiller sine sjø- og landarealer og kystsoner til disposisjons for vindkraft, bølgekraft, oppdrett og lignende får naturressursskatt for slike anlegg. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune slutter seg til anbefalingene i KOU 2005:1 2. Karlsøy kommune mener at det er av stor viktighet at kommuner som stiller sine sjø- og landarealer og kystsoner til disposisjons for vindkraft, bølgekraft, oppdrett og lignendel får naturressursskatt for slike anlegg. 0011/06 STRATEGIKONFERANSEN 2006 Karlsøy kommune gir følgende besvarelse på de spørsmål som KS fremmer i debattheftet for Strategikonferansen Utfordringer for kommune-norge:

13 1. KS bør få anledning til å avtale kommunesektorens økonomiske rammer med regjeringen. Dette vil gi mere forutsigbarhet i kommuneøkonomien, og kan være med på å rette opp underbalansen i kommunenes økonomi. 2. Tiltak i gråsonen mellom første- og andrelinjetjenesten innen helse og omsorg: Det er behov for en opptrapping av tiltak som faller mellom første og andrelinjetjenesten. Det kan gjerne brukes øremerket tilskuddsordning for å få til dette. Karlsøy komune er enig med KS og Wisløff-utvalget i forslaget om å bevilge midler til avtalebaserte ordninger mellom helseforetak og kommuner. 3. Kommunene bør få økt lokal frihet og friere inntektsdannelse, jfr. vår uttalelse til KOU 2005:1 4. Omfanget av økt lokal frihet og friere inntektsdannelse må være moderat slik at det ikke skapes store forskjeller mellom kommunene. 5. NAV: I små kommuner med en sosialtjeneste bestående av 1 eller 2 saksbehandlere vil det verken være effektivt eller brukervennlig å dele opp sosialtjenesten (økonomisk sosialhjelp) i en førstelinjetjeneste (NAV) og et kommunalt sosialkontor. Alle funksjoner i tilknytning til økonomisk sosialhjelp bør da etableres i det nye NAV-kontoret. Da oppstår det en organisatorisk utfordring som KS bør arbeide med. Nemlig at kommunen sitter med det juridiske og økonomiske ansvar, mens saksbehandling, vedtak og utbetalinger foretas på NAV-kontoret. En kommunal leder har da budsjett og anvisningsansvar mens saksbehandlingen gjøres av en saksbehandler som administrativt har sin nærmeste overordnede som ikke er ansatt i kommunen. De avtalene som KS er med å utarbeide må ta høyde for at den organisasjonsform som passer i en stor kommune kan ha betydelige svakheter i en liten kommune. Arbeidsgiverpolitikk: 1. Framtidig arbeidskraftbehov: Kommunen har ikke estimert framtidig arbeidskraftbehov innen ulike tjenesteområder framover. Vi vet likevel at folketallsutviklingen viser at det fra 2015 og utover vil vi ha den neste eldrebølgen. For oss vil det være ei utfordring å sikre tilstrekkkelig arbeidskraft for omsorgsyrkene og også i oppvekst og utdanningssektoren. Statistikken viser videre at det er få, p.g.a. lave fødselstall, til å ta seg av de eldre. Kommunen er derfor i økende grad inne i skolen for å rekrutere ungdom til å ta helsefaglig utdanning. 2. Inntak av helsefagarbeiderlærlinger: Karlsøy kommune har ikke utarbeidet noen konkret plan. Men det arbeides med rekruttering av framtidige helsearbeidere både i kortsiktig og et mer langsiktig perspektiv. I denne sammenheng vil inntak av helsefagarbeiderlærlinger være et gunstig tiltak. 3. Omfanget av uønsket deltid:

14 Når det gjelder uønsket deltid, altså den ansatte ønsker større stilling enn det arbeidsgiver kan tilby, så er vår praksis at den ansatte har fortrinnsrett i stillinger vedkommende er kvalifisert for når vi har ledige stillinger. Dette er også hjemlet i hovedtariffavtalen. 4. Alternative arbeidstidsordninger: Vi prøver så langt mulig å legge til rette for ønske turnus. Vi legger godt til rette for at de som bor på øyene, skal kunne få ei arbeidstid som høver med fergene. Vi prøver også å legge til rette for at ansatte i perioder av arbeidslivet, kan jobbe mer fra hjemmekontor. Dette er viktig i den tiden ansatte har små barn. Vi jobber stadig med karriereplaner for den enkelte, både med tanke på jobbrullering og videreutdanning. Vår erfaring er at det i enda større grad må legges til rette for alternative arbeidstidsordninger. Ønske turnus bør i langt større grad prøves. 5. Kompetanselønnssystem for undervisningspersonalet: Det skaper visse vansker når kommunen som en arbeidsgiver må bruke flere sett av kriterier i lønns og arbeidsgiverpolitikken. KS bør derfor prioritere arbeidet med innfasing til et felles ordinært system, nedfelt i avtaler som gir rammene i forhold til alle kommunalt ansatte. 6. Arbeidstidsordning for undervisningspersonalet: I hovedsak vil nåværende avtaleverk være til å leve med i forhold til nasjonale føringer. Et hovedmål må være å forenkle gjeldende avtaleverk og få mindre særordninger. En annen forutsetning må være å få større fleksibilitet i utstrekning av arbeidsåret, slik at det ikke nødvendigvis må komprimeres til 39 uker. M.a. vil det gi større armslag for å drive kompetanseutvikling av personalet. 7. Behov for ytterligere utvikling av avtaleverket: Det bør i størst mulig grad være et felles avtaleverk for alle kommuner. Avtaleverket har de senere år hatt en utvikling som har gitt grunnlag for større lokal frihet. Det haster ikke med ytterligere utvikling av avtaleverket i denne retning. Handlingsrommet er tilstede, det handler mer om å ta det i bruk. 8. Kommunen vil prioritere følgende tiltak for å holde framtidige pensjonskostnader nede: Flere jobber fram til ordinær pensjonsalder, mindre uførepensjonering, mindre AFP-uttak og større egenandel ansatte

15 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune gir følgende besvarelse på de spørsmål som KS fremmer i debattheftet for Strategikonferansen Utfordringer for kommune-norge: 1. KS bør få anledning til å avtale kommunesektorens økonomiske rammer med regjeringen. Dette vil gi mere forutsigbarhet i kommuneøkonomien, og kan være med på å rette opp underbalansen i kommunenes økonomi. 2. Tiltak i gråsonen mellom første- og andrelinjetjenesten innen helse og omsorg: Det er behov for en opptrapping av tiltak som faller mellom første og andrelinjetjenesten. Det kan gjerne brukes øremerket tilskuddsordning for å få til dette. Karlsøy komune er enig med KS og Wisløff-utvalget i forslaget om å bevilge midler til avtalebaserte ordninger mellom helseforetak og kommuner. 3. Kommunene bør få økt lokal frihet og friere inntektsdannelse, jfr. vår uttalelse til KOU 2005:1 4. Omfanget av økt lokal frihet og friere inntektsdannelse må være moderat slik at det ikke skapes store forskjeller mellom kommunene. 5. NAV: I små kommuner med en sosialtjeneste bestående av 1 eller 2 saksbehandlere vil det verken være effektivt eller brukervennlig å dele opp sosialtjenesten (økonomisk sosialhjelp) i en førstelinjetjeneste (NAV) og et kommunalt sosialkontor. Alle funksjoner i tilknytning til økonomisk sosialhjelp bør da etableres i det nye NAV-kontoret. Da oppstår det en organisatorisk utfordring som KS bør arbeide med. Nemlig at kommunen sitter med det juridiske og økonomiske ansvar, mens saksbehandling, vedtak og utbetalinger foretas på NAV-kontoret. En kommunal leder har da budsjett og anvisningsansvar mens saksbehandlingen gjøres av en saksbehandler som administrativt har sin nærmeste overordnede som ikke er ansatt i kommunen. De avtalene som KS er med å utarbeide må ta høyde for at den organisasjonsform som passer i en stor kommune kan ha betydelige svakheter i en liten kommune. Arbeidsgiverpolitikk: 1. Framtidig arbeidskraftbehov: Kommunen har ikke estimert framtidig arbeidskraftbehov innen ulike tjenesteområder framover. Vi vet likevel at folketallsutviklingen viser at det fra 2015 og utover vil vi ha den neste eldrebølgen. For oss vil det være ei utfordring å sikre tilstrekkkelig arbeidskraft for omsorgsyrkene og

16 også i oppvekst og utdanningssektoren. Statistikken viser videre at det er få, p.g.a. lave fødselstall, til å ta seg av de eldre. Kommunen er derfor i økende grad inne i skolen for å rekrutere ungdom til å ta helsefaglig utdanning. 2. Inntak av helsefagarbeiderlærlinger: Karlsøy kommune har ikke utarbeidet noen konkret plan. Men det arbeides med rekruttering av framtidige helsearbeidere både i kortsiktig og et mer langsiktig perspektiv. I denne sammenheng vil inntak av helsefagarbeiderlærlinger være et gunstig tiltak. 3. Omfanget av uønsket deltid: Når det gjelder uønsket deltid, altså den ansatte ønsker større stilling enn det arbeidsgiver kan tilby, så er vår praksis at den ansatte har fortrinnsrett i stillinger vedkommende er kvalifisert for når vi har ledige stillinger. Dette er også hjemlet i hovedtariffavtalen. 4. Alternative arbeidstidsordninger: Vi prøver så langt mulig å legge til rette for ønske turnus. Vi legger godt til rette for at de som bor på øyene, skal kunne få ei arbeidstid som høver med fergene. Vi prøver også å legge til rette for at ansatte i perioder av arbeidslivet, kan jobbe mer fra hjemmekontor. Dette er viktig i den tiden ansatte har små barn. Vi jobber stadig med karriereplaner for den enkelte, både med tanke på jobbrullering og videreutdanning. Vår erfaring er at det i enda større grad må legges til rette for alternative arbeidstidsordninger. Ønske turnus bør i langt større grad prøves. 5. Kompetanselønnssystem for undervisningspersonalet: Det skaper visse vansker når kommunen som en arbeidsgiver må bruke flere sett av kriterier i lønns og arbeidsgiverpolitikken. KS bør derfor prioritere arbeidet med innfasing til et felles ordinært system, nedfelt i avtaler som gir rammene i forhold til alle kommunalt ansatte. 6. Arbeidstidsordning for undervisningspersonalet: I hovedsak vil nåværende avtaleverk være til å leve med i forhold til nasjonale føringer. Et hovedmål må være å forenkle gjeldende avtaleverk og få mindre særordninger. En annen forutsetning må være å få større fleksibilitet i utstrekning av arbeidsåret, slik at det ikke nødvendigvis må komprimeres til 39 uker. M.a. vil det gi større armslag for å drive kompetanseutvikling av personalet. 7. Behov for ytterligere utvikling av avtaleverket: Det bør i størst mulig grad være et felles avtaleverk for alle kommuner.

17 Avtaleverket har de senere år hatt en utvikling som har gitt grunnlag for større lokal frihet. Det haster ikke med ytterligere utvikling av avtaleverket i denne retning. Handlingsrommet er tilstede, det handler mer om å ta det i bruk. 8. Kommunen vil prioritere følgende tiltak for å holde framtidige pensjonskostnader nede: Flere jobber fram til ordinær pensjonsalder, mindre uførepensjonering, mindre AFP-uttak og større egenandel ansatte 0012/06 KENNETH ROSÈN / PETTER EVANGER: SØKNAD OM LÅN TIL PALLEFABRIKKEN 1. Polar Paller NUF, nystiftet selskap, ved Petter Evanger og Kenneth Rosèn innvilges lån i næringsfondet kr ,- til følgende nyinvesteringer: truck, lufttrykkanlegg og kostemaskin. 2. Karlsøy kommune kan ikke gi kommunal garanti til næringsvirksomhet, jfr. Kommuneloven Lånet gis på følgende vilkår: Lånet tilbakebetales over 10 år, der de to første er avdragsfri. Hvis virksomheten opphører eller flytter ut av kommunen, skal næringslånet i sin helhet tilbakebetales. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. Forslag fra formannskapet: 1. Under forutsetning av at selskapet registreres i Norge, innvilges Rådmannens innstilling med formannskapets endring ble enstemmig vedtatt. 1. Under forutsetning av at selskapet registreres i Norge, innvilges lån i næringsfondet kr ,- til følgende nyinvesteringer: truck, lufttrykkanlegg og kostemaskin. 2. Karlsøy kommune kan ikke gi kommunal garanti til næringsvirksomhet, jfr.

18 Kommuneloven Lånet gis på følgende vilkår: Lånet tilbakebetales over 10 år, der de to første er avdragsfri. Hvis virksomheten opphører eller flytter ut av kommunen, skal næringslånet i sin helhet tilbakebetales. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Gjeldsbrev. 0013/06 STIAN ELIASSEN OG KRISTINE JOHANSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD NÆRINGSFONDET Stian Eliassen, Nordeidet, innvilges lån kr ,- samt tilskudd kr ,- fra næringsfondet til investeringer i forbindelse med oppstart av gårdsdrift på Nordeidet. Vilkår: Lånet skal tilbakebetales over 6 år hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendom. Tilskuddet skal tilbakebetales hvis driften legges ned i løpet av de første 4 år, forholdsvis iht. følgende bestemmelse: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50%, fjerde år 25%. Enstemmig vedtatt som innstillingen. Stian Eliassen, Nordeidet, innvilges lån kr ,- samt tilskudd kr ,- fra næringsfondet til investeringer i forbindelse med oppstart av gårdsdrift på Nordeidet. Vilkår: Lånet skal tilbakebetales over 6 år hvorav det første er avdragsfritt. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendom. Tilskuddet skal tilbakebetales hvis driften legges ned i løpet av de første 4 år, forholdsvis iht. følgende bestemmelse: Første år 100%, andre år 75%, tredje år 50%, fjerde år 25%.

19 0014/06 STAKKEN GÅRD, GRUNNFJORD: DELFINANSIERING VED OVERTAKELSE Stakken Gård DA innvilges næringslån kr ,- til finansiering av driftsutstyr i forbindelse med kjøp av Stakken gård. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendommen etter Innovasjon Norge. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Stakken Gård DA innvilges næringslån kr ,- til finansiering av driftsutstyr i forbindelse med kjøp av Stakken gård. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 3,3%. Sikkerhet: Pant i eiendommen etter Innovasjon Norge. 0015/06 REFERATSAKER Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 9 og 15 føres opp som egen sak nr. 17. De resterende sakene tas til etterretning. Referat sakene tas til etterretning. Sak nr. 9 og 15 føres opp som egen sak nr. 17.

20 0016/06 AVTALE UNGDOMMENS HUS Forslag til vedtak: Avtalen godkjennes. Enstemmig vedtatt. Avtalen godkjennes. 0017/06 HYTTEFELT PÅ KARLSØYA Forslag til vedtak: Formannskapet ber kommunestyret gi klarsignal for å igangsette reguleringsplanprosessen på gbnr 46/1. Enstemmig vedtatt. Formannskapet ber kommunestyret gi klarsignal for å igangsette reguleringsplanprosessen på gbnr 46/1.

21 0018/06 VINTERVEDLIKEHOLD FYLKESVEIER Forslag til vedtak fra Hanny Ditlefsen: Karlsøy formannskap ber Mesta vurdere den unormale strøingen som er innført ved årets vinter vedlikehold. Ved å innføre punktvis strøing, skapes det en del farlige situasjoner. Det en opplever i dag er at man kommer ut av strødde områder og inn i områder som til tider er livsfarlig glatte. Formannskapet krever at man vurderer strøingen på nytt før det skjer alvorlige ulykker. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Karlsøy formannskap ber Mesta vurdere den unormale strøingen som er innført ved årets vinter vedlikehold. Ved å innføre punktvis strøing, skapes det en del farlige situasjoner. Det en opplever i dag er at man kommer ut av strødde områder og inn i områder som til tider er livsfarlig glatte. Formannskapet krever at man vurderer strøingen på nytt før det skjer alvorlige ulykker. 0019/06 BRUKERSTYRT HUS MENTAL HELSE Forslag til vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorbygget. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental helse og evt. Verna bedrift. Enstemmig vedtatt.

22 Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorbygget. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental helse og evt. Verna bedrift. 0020/06 VERNET BEDRIFT Forslag til vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorene. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental Helse og evt. vernet bedrift. Enstemmig vedtatt. Administrasjonen får i oppdrag å undersøke muligheten for å kjøpe trygdekontorene. Dette er med tanke på å starte arbeidet med å få til et hus som kan benyttes til flerbrukshus til kommunale aktiviteter, slik som aktiviteten til Mental Helse og evt. vernet bedrift.

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 02.02.2006 kl. 15.30 NB! Kun arbeidsgivers representanter innkalles. Innkallingen skjer i samsvar med Administrasjonsutvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 08.30 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 2/15 15/116 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015 PS 3/15 15/114

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer