Norsk Tjenestemannslag NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Tjenestemannslag NAV"

Transkript

1 Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL NAV vil komme med eksempler på tidstyver i NAV som vi mener kan belyse generelle problemstillinger i hele statsforvaltningen. Et menneske er ikke det samme som en bil Vi vil hevde at den aller største tidstyven, ligger i at en bruker rene bedriftsøkonomiske teorier direkte på statlige virksomheter. Vår påstand er at dette ikke er direkte overførbart og at en, ved å gjøre dette, gjør en del statlig virksomheter mindre effektive. Den store logiske bristen er at en setter likhetstegn mellom en hvilken som helst tjeneste levert av staten og en vare eller tjeneste levert av en produksjonsbedrift. Det en kan være enige om er at det i begge tilfeller er et mål å levere en vare eller tjeneste av best mulig kvalitet til rimeligst mulig pris. Dette kan brukes f.eks. i bilindustrien: En leverer høykvalitetsbiler med så lave produksjonskostnader som mulig innenfor kvalitetsstandarden. I offentlig sektor leverer vi tilsvarende en tjeneste til brukeren av så høy kvalitet som mulig og med så lave «produksjonskostnader» som mulig innenfor gitte kvalitetsstandarder. Men her slutter likheten. Det vil i en bedrift som produserer biler, være et mål at alle bilene av samme type og merke skal være helt like. De skal ha samme driftssikkerhet, trafikksikkerhet og kjørekomfort og produksjonene av hver bil vil være nøyaktig lik hver gang. Det vil derfor være mulig å automatisere produksjonsprosessen. Når det gjelder en tjeneste levert av NAV, er det adskillig mer komplisert. Dette skyldes først og fremst at hver enkelt bruker har forskjellige behov og trenger differensiert hjelp for å komme fram til det som i all hovedsak er et felles mål for alle brukerne og for NAV: De skal være i stand til å forsørge seg selv, fortrinnsvis gjennom eget arbeid. Dette betyr at det ikke er mulig å automatisere prosessen. I en bedrift som produserer biler, vil det være et mål at selve produksjonen av bilen med de kvalitetsstandarder som er satt, skal ta så kort tid som mulig og med lavest mulig kostnader. På den måten vil en kunne selge biler til kundene til en overkommelig pris og bedriftens Postadresse: NTL NAV Nettsider: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo

2 eiere vil tjene såpass på salget at de er i stand til å betjene driftsutgiftene og sitte igjen med en fortjeneste som gjør det interessant å investere i slik virksomhet. Det er relativt uproblematisk å være enig i at en også i NAV skal tenke at tiden fra en bruker kommer inn i NAV og fram til vedkommende kommer ut igjen og er i stand til å forsørge seg selv, skal være så kort som mulig og med en så effektiv utnyttelse av ressursene som mulig. Men så kommer det en vesentlig forskjell i forhold til bilfabrikken: Det er ikke private investorer som eier NAV. Det er staten og kommunene som "eier" NAV. Årsaken til at NAV eksisterer er fordi NAV er satt til å forvalte et samfunnsoppdrag. NAV skal sørge for at mennesker, når de har behov for det, får de ytelser og den hjelp de trenger uten unødig venting. Det vil derfor føre helt galt av sted å tenke at slik type virksomhet skal være interessante investeringsobjekter. Dersom en gjør det, vil en automatisk tenke en isolert lønnsomhet av denne prosessen alene. Selvfølgelig skal staten tenke at de skal ha en positiv gevinst av det som investeres i NAV. Men det må være samfunnsgevinsten som skal være målet. Det betyr at jo kortere tid en bruker står i systemet før en er tilbakeført til selvforsørgelse, jo raskere vil brukeren levere sin arbeidsinnsats igjen og tilbakeføre mer i form av f.eks. skatt og dessuten belaste helsevesenet mindre. Samtidig må det også vurderes hva som er det beste for brukerne og samfunnet på sikt. Raskt tilbake i arbeid kan også føre til at vedkommende faller raskt ut av arbeidslivet igjen, i stedet for å bruke noe mer tid for å komme i et mer varig arbeidsforhold. Den første erkjennelsen en må gjøre på veien mot å komme tidstyvene i staten til livs, er derfor at en IKKE kan sette likhetstegn mellom «bil» og «menneske». Mål- og resultatstyring- et egnet verktøy? En logisk konsekvens av den erkjennelsen som er nevnt foran, er at en heller ikke kan bruke samme type hjelpeverktøy i statlig virksomhet som det en bruker i private produksjonsbedrifter. Det betyr at mål- og resultatstyring ikke er direkte overførbart til statlige virksomheter. Først og fremst skyldes det at mål- og resultatstyring er tuftet på at målene så vel som graden av måloppnåelse er kvantitative størrelser. Det er lett å sette opp et mål på hvor mange biler en skal produsere pr. dag og i ettertid å måle om en greide målet. Dersom en overfører dette til NAVs virksomhet, er det ikke så enkelt å sette opp et mål for hvor mange brukere en skal gjøre selvhjulpne pr. dag og så finne ut om en har lyktes bare ved å telle om en faktisk nådde tallet en hadde i planen. Dette skyldes at hver bruker har sine individuelle behov som nesten aldri er identisk med sidemannens behov, noe som igjen betyr at det er svært vanskelig å sette opp prognoser. Dessuten kan det være vanskelig å forutsi hvem og hvor mange som kommer inn av døra og trenger hjelp. Når man da likevel blir tvunget til å gjøre dette i NAV, fører det til at etaten må finne mål som faktisk er mulig å måle rent kvantitativt. Det settes derfor mål om f.eks. hvor mange vedtak det skal produsere hver dag, hvor mange det skal formidle til aktivitet eller hvor Side 2 av 12

3 mange bedriftskontakter det skal gjennomføres i en gitt periode, og det settes normer på hvor lang tid man skal bruke på en telefonhenvendelse fra en bruker. Dette fører til at etaten flytter fokus over på å oppfylle måltallene i stedet for å ha fokus på hva som faktisk er samfunnsoppdraget. Et illustrerende eksempel er når et NAV-kontor har et mål om å ha 40 bedriftskontakter i løpet av en definert periode. Dersom kontoret når dette målet, får kontoret ros av fylkesdirektøren og får ord på seg for å være gode på bedriftskontakt. Når vi går dette nærmere etter i sømmene, viser det seg at målet ble nådd på følgende måte: Kontorets leder inviterte seg selv på en bedriftskonferanse der 40 bedrifter var representert, holdt en 10 minutters innledning om NAV-kontoret og hastet tilbake til kontoret sitt og registrerte 40 bedriftskontakter i datasystemet. På papiret ser dette veldig bra ut, men det går ikke an å lese kvaliteten på hver enkelt bedriftskontakt av tallene. En kan lese tallene som at dette NAV-kontoret har besøkt 40 bedrifter. Realiteten er at ingen bedrift ble besøkt, og det ble heller ikke knyttet en kontakt med noen av de 40 bedriftene. Et annet eksempel fra NAV-systemet er at kontaktsentrene har et oppfattet mål om at en telefonsamtale ikke skal overstige en viss tid. Innenfor dette tidsrommet skal rådgiveren avdekke brukerens behov, eventuelt svare på det brukeren lurer på eller sluse brukeren videre til noen som kan svare. I svært mange av samtalene, er imidlertid dette ikke mulig å gjøre innenfor tidsrammen og det er nødvendig å bruke langt mer tid. Problemet er at dette oppleves som dårlig måloppnåelse når det føres oversikt over lengde på telefonsamtaler ved kontaktsenterne. Den naturlige konsekvensen av dette burde ha vært at en jobber for å endre måleparameteret eller i det minste jobbet for at gjennomsnittlig tid pr. samtale skulle økes. Men det som skjer er at en heller sluser brukeren videre når en nærmer seg tidsgrensen uavhengig av om en har avklart brukerens behov eller ikke. Det vil da være en ny saksbehandler i NAV-systemet som overtar. Denne må imidlertid, til brukerens store frustrasjon, starte avklaringsprosessen på nytt for å finne ut av hva slags type bistand brukeren trenger. I de verste tilfellene finner så denne saksbehandleren ut at telefonen rett og slett er satt feil og det ender med at brukeren må settes videre til en tredje person som da, forhåpentlig vis, vil være i stand til å hjelpe. Tiden som er gått med til å få avklart dette, er derfor mye lenger enn om en hadde brukt lenger tid på avklaringen allerede i første samtale i stedet for å være opptatt av å korte ned på samtaletiden. Vi mener også at en annen konsekvens av at en ikke kan overføre bedriftsøkonomisk tankegang til statlig virksomhet, er at en også bør være svært restriktiv med å legge disse oppdragene ut på anbud. Ved å åpne for at private aktører kan utføre disse oppdragene, åpner en samtidig opp for aktører som først og fremst tenker ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper og der det er et mål at den som investerer skal sitte igjen med en økonomisk fortjeneste. Vi mener det er naivt å tro at en privat tilbyder ene og alene tenker idealistisk. Hovedårsaken til at private aktører ønsker seg inn på et slikt marked er at de ser muligheter til økonomisk fortjeneste. I motsatt Side 3 av 12

4 fall ville de rett og slett ikke vært interessert i å investere tid og penger i det. Selvfølgelig kan en innføre et forbud mot å ta ut utbytte, men hva er da poenget? Hvorfor kan ikke da staten selv heller bruke større ressurser på i ivareta oppdraget på en bedre måte? Dessuten er det slik at faren for at en vil ta i bruk mål- og resultatstyringen som vi har advart mot over, vil være mye større rett og slett fordi dette er anerkjente prinsipper innenfor privat produksjonsvirksomhet. Videre vil det å legge ut små deler av virksomheten på anbud, øke faren for en oppsplitting og fragmentering av samfunnsoppdraget som igjen vil føre til at ivaretakelse av helheten og kompleksiteten vil pulveriseres. En vil ha fokus på å optimalisere hver enkelt deloppgave framfor fokus på at hele prosessen, kjeden av deloppgaver, skal være mest mulig effektiv. Dette er noe som selv «LEAN-profetene» advarer mot. Niklas Modig påpeker i sine inspirasjonsforedrag om LEAN at en av de største feilene man gjør når en innfører LEANtankegangen, er at en først og fremst tenker på ressurseffektivisering og splitter prosessen opp i delmål som hver for seg skal optimaliseres, mens man burde tenke «Flödeseffektivitet» eller flyteffektivitet eller enda bedre, prosesseffektivitet. Hans poeng er at dersom en setter hvert enkelt ledd i prosessen til å tenke mest mulig effektivisering innenfor sitt avgrensede område, så vil man, isolert sett, oppnå effektivitet innenfor sitt avgrensede felt, men prosessen som helhet vil bli mindre effektiv fordi hvert enkelt avgrenset område vil ha fokus på helt andre ting enn hovedfokuset på at prosessen som helhet skal ta minst mulig tid. NAV er egentlig et godt eksempel på at man sitter på hver sin tue og er svært så effektive og ikke minst har forferdelig mye å gjøre på sin lille tue, men at brukerne opplever NAV som lite effektive og at de må vente for lenge på å få den hjelpen de er ute etter. Årsaken er at etaten bruker tid og ressurser på nå målene man satt seg på hver sin lille tue, men det er få som tenker helhet. Her er vi også over i en annen utfordring som går på hvordan etaten har valgt å organisere seg. Det kommer vi mer tilbake til senere. Her er noen tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og ansatte i forskjellige fylker: Det stjeler av tiden å få alt som kan måles, tallfestet. Og det meste av det som måles handler om å ha gjort jobben sin, ikke om å få «flere i arbeid og færre på trygd». Gi heller de ansatte mer tillit og: - Kutt ut unødvendige møter, målekortoppfølginger og stadige satsinger på nye metoder og plattformer. Mer av vår tid skulle kunne vært brukt til å hjelpe folk tilbake i arbeid. - Gi de ansatte større adgang til å bruke skjønn og sunn fornuft. Det at en bruker skal bli uten ytelse i en periode, «bare fordi det er sånn», oppleves som vanskelig. Å rydde opp i slike saker til det beste for brukeren, er noe vi bruker mye tid på. I 2012 ga NTL NAV et svar til daværende statsråd Bjurstrøm på samme tema: Side 4 av 12

5 «Vi mener etaten i langt større grad vil oppnå målene ved å styres mer etter kvalitetsmål framfor kvantitative mål. Både politisk- og administrativ ledelsen må ha tillit til at etaten og medarbeiderne ønsker å oppnå gode resultater for brukerne i tråd med de politiske mål og føringer etaten skal forholde seg til. Et for sterkt fokus på kvantitative mål vil nødvendigvis hindre en nødvendig faglig og organisatorisk utviklingsprosess, noe vi mener bl.a. har gått ut over fremdriften i arbeidet med å utvikle NAV-kontorene til å bli noe mer enn samlokaliserte kontorer. Etaten styres i stor grad etter balansert målstyring, noe som også henger sammen med departementets krav til rapportering fra direktoratet. En slik styringsform hvor oppgaver, prioriteringer og målsetninger blir definert på forhånd, slik at medarbeiderne hele tiden vet hva som er riktig å gjøre, er egnet som styringsform i virksomheter med rutinepreget arbeid, og hvor medarbeiderne ikke har kunnskap eller motivasjon for nå organisasjonens mål. Vi mener at verken NAV som virksomhet eller etatens medarbeidere kommer innunder en slik kategori, og at balansert målstyring derfor er uegnet som ledelsesverktøy i NAV. Vi ønsker større ansvarliggjøring av medarbeiderne, slik at de ansatte selv har mulighet til å påvirke hvordan oppgavene skal løses for å nå målene. Da er det også viktig at det er resultatet og ikke virkemidlene det rapporteres på. Det brukes unødvendig mye ressurser på telling. Ressurser som i stedet burde vært brukt på andre viktige oppgaver som bla. saksbehandling og oppfølging. I tillegg fører statistikkfokuset til dårlig arbeidsmiljø, dårlig kommunikasjon, dårlig samarbeidsklima og stor frustrasjon blant medarbeiderne. Dette gjør at oppgaver ikke blir løst på optimal måte, samt at misnøyen i seg selv fører til energilekkasje. NTL NAV mener det må foretas vesentlige endringer i etatens mål- og resultatstyring. Politikere og arbeidsgiver må ha en grunnleggende tro på at medarbeiderne ønsker å gjøre en god jobb, uten å bli kontrollert gjennom produksjonsmål og målekort. Det må foretas en dreining fra kvantitative mål til kvalitative mål. Dette er bl.a. prøvd ut i Kvalitetskommuneprosjektet med gode resultat. Dette betyr ikke at det ikke også skal måles på kvantitet, men at det legges mer vekt på kvalitative mål. Videre bør det vurderes om det er de riktige ting som måles. I januar same år sendte vi dessuten følgende til arbeids- og velferdsdirektør Joackim Lystad: «Gode resultater på målekortet betyr ikke nødvendigvis gode totalresultater, f.eks. når det gjelder brukeroppfølging. Mange steder blir oppgaveløsningen tilpasset målekortet, slik at de oppgavene som blir målt, blir prioritert. Oppgaver som allerede har blitt telt negativt på målekortet nedprioriteres videre. Dette kan f.eks. slå ut i at søknader om dagpenger ikke blir behandlet innen 16 dager legges til side og behandles på et langt senere tidspunkt, dette fordi det ikke gir noe positiv gevinst på målekortet å behandle saken etter 17 dager framfor f.eks. 30 dager. Dette innebærer målefokus framfor brukerfokus. Det er også en fare for statistikkjuks. Det meldes om registrerte saksbehandlertider som det er fysisk umulig å klare, d.v.s. en mistanke om at saker ligger på vent før de blir registrert. Tilbakemeldinger går også på at telling tar over for god metodejobbing. Selv om dette ikke var intensjonen ved Side 5 av 12

6 innføring av målekort, og at dette heller ikke gjelder alle steder, viser tilbakemeldingene at oppgaveløsningen i for stor grad styres av målekortet. Målekortet påvirker også etatens ledere. I stedet for gode ledere som støtter, følger opp, motiverer og gir medarbeidere rom for fagutvikling og skjønnsutøvelse, har etaten nå mer en ledelsesform som er preget av kontroll og frykt for ikke å nå målene. Lokale ledere blir konfrontert av sine overordnede i.f.t. målekort, noe som igjen flytter fokus og ressursbruk fra godt utviklingsarbeid og god personalledelse i egen enhet, til kontroll og statistikkfokus. Etaten styres i stor grad etter balansert målstyring. En slik styringsform hvor oppgaver, prioriteringer og målsetninger blir definert på forhånd, slik at medarbeiderne hele tiden vet hva som er riktig å gjøre, er egnet som styringsform i virksomheter med rutinepreget arbeid, og hvor medarbeiderne ikke har kunnskap eller motivasjon for nå organisasjonens mål. Vi mener at verken NAV som virksomhet eller etatens medarbeidere kommer innunder en slik kategori, og at balansert målstyring derfor er uegnet som ledelsesverktøy i NAV. Vi ønsker større ansvarliggjøring av medarbeiderne, slik at de ansatte selv har mulighet til å påvirke hvordan oppgavene skal løses for å nå målene.» Videre har NTL NAV i mai i år gitt følgende anbefaling til Ekspertutvalget for NAV: «NAV styres i stor grad gjennom detaljert mål- og resultatstyring. Departementet styrer etaten mye gjennom virkemiddelstyring i stedet for å styre på overordnede mål. I tillegg utøver Arbeids- og velferdsdirektoratet en stor grad av detaljstyring av enheter og medarbeidere. Dette gjennom en rekke måleindikatorer og bruk av målekort. Denne formen for styring gjør at man prioriterer det som blir mål, og kvantitet blir prioritert framfor kvalitet. Ressursbruken flyttes fra det man skal jobbe med til å måle det man skulle jobbet med. Vi mener NAV vil få bedre effektivitet og bedre kvalitet på arbeid ved å redusere detaljstyring, og ved mindre rapportering og mindre kontroll. NAV, lokale enheter og medarbeiderne må selv få mulighet til å vurdere hva som er riktige tiltak for å nå hovedmålene. Ved å gi større tillit til medarbeiderne og la de ansatte få bruke sin fagkompetanse, erfaringer og vilje til å gi gode tjenester vil også brukeropplevelsene blir bedre.» Det mangler altså ikke på innspill fra NTL NAV. Noen få justeringer i NAVs mål- og resultatstyring er gjort de siste par årene, men fortsatt gjenstår det mye for å få mer effektiv drift og mer velfungerende etat, og denne form for mål- og resultatstyringen et en stor tidstyv. Medbestemmelse Nedenfor har vi gjengitt et utdrag fra Ledelsesplattformen i staten i : «Ledere i staten har et ansvar for å videreutvikle demokratiet i arbeidslivet både fordi det er rettferdig og fordi det er effektivt. Ledere og medarbeidere skal jobbe sammen for å løse oppgaver til beste for innbyggere, brukere og klienter. Statlige ledere skal legge til rette for representativ medbestemmelse i henhold til avtaleverket og individuell deltakelse fra medarbeidernes side. Medarbeidere skal respekteres og involveres slik at deres samlede Side 6 av 12

7 kompetanse blir utnyttet til å skape resultater av god kvalitet. Ledere må delegere oppgaver, veilede og følge opp medarbeiderne, og samtidig angi en tydelig retning og stille krav til resultater. De ansattes organisasjoner skal møtes som likeverdige og med respekt. Ledere i staten skal synliggjøre, uttrykke og realisere forvaltningsverdiene. Av og til kan det være en spenning mellom dem. Ledere må derfor balansere settet av forvaltningsverdier på en bevisst måte, for eksempel hensynet til faglighet og kvalitet på den ene siden og effektivitet på den andre.» Og videre: «Statsforvaltningen er redskap for folkevalgte politiske myndigheter. En del ledere i statsforvaltningen skal gi råd og veiledning til politikerne. Ledere i staten skal lojalt gjennomføre politikken når beslutningene er fattet. Samtidig skal ledere sørge for at beslutninger er forankret i faglig og rettslig holdbare vurderinger, og de skal også ta hensyn til både dagens og morgendagens innbyggere. Disse to hensynene kan komme på kollisjonskurs med hverandre. Det som kan gi politisk gevinst på kort sikt kan gjøre det vanskelig å oppnå langsiktige politiske mål. Statlige ledere har plikt til å synliggjøre slike konflikter overfor politikerne. Lederne skal foreta kritiske analyser, reise konstruktive motforestillinger, utrede alternative løsninger og foreta faglig holdbare konsekvensvurderinger. Statlige ledere må ha mot. Kravet til lojalitet skal ikke binde ledere på en måte som krenker faglig integritet eller hensynet til opplyste og kunnskapsbaserte beslutninger. Ledere har ansvar for at alle ansattes ytringsfrihet ivaretas innenfor rammen av de etiske retningslinjene for statstjenesten og varslingsrutiner i virksomheten.» Så står det i kapittel 2.4: «2.4 Medbestemmelse og medvirkning Statlige ledere er forpliktet til å følge arbeidslivets demokratiske ordninger og spilleregler. Grunnloven 110 fastslår at medarbeidere skal ha Medbestemmelsesrett paa sin arbeidsplads. De ansatte er involvert i oppgaveløsningen direkte som individuelle arbeidstakere, men påvirker den også indirekte gjennom sine fagorganisasjoner.» Til sist vil vi ta med følgende fra dette dokumentet: «Medbestemmelse og medvirkning er gjensidig avhengig av hverandre, og partene må ha et felles eierskap og ansvar for å realisere begge former for deltakelse, resultater og utvikling. En hovedutfordring fremover vil bli å utvikle samarbeidet slik at dette kan bidra til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne (jamfør formålsparagrafen i hovedavtalen. 1.1).» Bakgrunnen for at vi tar med disse utdragene, er at vi mener at ledere i staten i alt for liten grad tar dette på alvor. I stedet for å forholde seg til lov- og avtaleverket som faktisk gir de ansatte en rett til medbestemmelse, har vi inntrykk av at en heller prøver å finne veier rundt retten til medbestemmelse. Det er nærliggende å tro at det bunner i en negativ holdning overfor ansatte og ansattes medbestemmelsesrett. Side 7 av 12

8 Holdninger som går på at en antar at de ansatte har vikarierende motiver og egentlig ikke er interessert i å utvikle en mest mulig velfungerende organisasjon til beste for innbyggerne i samfunnet. Slike holdninger bygger også på en antakelse om at de ansatte bevisst prøver å sluntre unna arbeidet dersom de ikke blir passet på og kontrollert, og ledelsen viser i praksis at de mener de ansattes innspill ikke er konstruktive og at prosesser der de ansatte involveres tidlig i prosessene, tar alt for lang tid. Vi stiller også spørsmål ved i hvor stor grad en rekrutterer ledere i statlig virksomhet som har et bevisst forhold til kompleksiteten i det å være leder i staten. Avveiningen av hensynet til effektivitet og hensynet til faglige- og rettslig holdbare beslutninger er påpekt i ledelsesplattformen. Er man mer opptatt av å rekruttere ledere som er lojale mot beslutningene og mindre opptatt av å finne ut om de har en reflektert holdning til slik lojalitet? Det kan synes slik. Vi lurer på om det blir fokusert på lederkandidatenes holdning til og kunnskap om den grunnlovfestede retten de ansatte har til medbestemmelse på arbeidsplassen og vi lurer på om lederkandidatene blir utfordret på å reflektere rundt Hovedavtalens formålsparagraf. Vi mener at det er en kortsiktig tankegang å ikke se på de ansatte som en likeverdig part som har legal rett til å være med å bestemme over arbeidsplassen sin. Ved faktisk å ta på alvor det som er nedfelt om medbestemmelse i Grunnloven og videreført bl.a. i Hovedavtalen i staten ved at en involverer de ansatte og deres organisasjoner så tidlig som mulig i prosesser, vil en få et eierforhold av en helt annen kvalitet både hos arbeidsgiver og arbeidstaker. Det å være med å gjennomføre noe en føler en har vært sterkt delaktig i å bestemme, er noe helt annet enn å være med å gjennomføre noe en føler bare blir tredd ned over hodet på en. Vår påstand er at en vil oppleve en ennå større grad av lojalitet fra de ansatte. En vil også oppnå at de som har representert de ansatte i prosessene, vil være langt bedre ambassadører for de vedtatte beslutninger. Dette fører til at en vil få en god tidsmessig gevinst og oppleve at effektiviteten øker. Ett fylke har gitt oss følgende tilbakemelding på hva de ser på som tidstyver: «Det må til slutt nevnes at den største tidstyven av alle er det som oppfattes som arbeidsgivers stadige og økende mistillit til at de ansatte kommer på jobb for å jobbe. All kontrollen og standardiseringen som etter hvert innføres, sies å ha til hensikt å sørge for mer likebehandling for brukerne. Samtidig finnes det ikke en eneste bruker som er lik. Mer autonome (selvstendige) ansatte vil kunne utføre både mer og bedre arbeid. Dette finnes det en masse forskning på.» Datasystemer, IKT-verktøy Datasystemer som enten er utdaterte eller ikke har god nok stabilitet og kapasitet og som ikke kommuniserer med hverandre, er også noe som statsansatte gjennom lang tid har signalisert at stjeler utrolig mye tid som kunne vært brukt mer konstruktivt. Gode og funksjonelle dataløsninger vil kunne fjerne store tidstyver i staten. Side 8 av 12

9 For å unngå tidstyver i selve utvikling av nye dataløsninger er det nødvendig med god og reell medbestemmelse, god involvering av etatens fagpersoner og evnen til å se helhet i løsningene. Organisering Det siste hovedområdet vi vil sette fokus på er hvordan en velger å organisere seg. Dette er et stort og komplekst område og i tillegg til det å se på selve organisasjonskartet, så tar vi også opp hvilke oppgaver en har definert inn og hvilke oppgaver en mener andre kan ivareta, samt hvilken kompetanse en velger å bygge opp internt kontra hvilken kompetanse en velger å leie inn på konsulentbasis. I dette kapittelet vil vi ta for oss NAV som organisasjon. Vi ser at på toppen troner Arbeids- og Velferdsdirektoratet som da er overordnet for 3 styringslinjer: Tjenestelinjen, Ytelseslinjen og Økonomilinjen. I tjenestelinjen finner vi da bl.a. alle Nav-kontorene og alle kontaktsentrene. I ytelseslinjen finner vi bl.a. NAV Forvaltning som fatter vedtak og i Økonomilinjen sitter de som sørger for at stønadene faktisk blir utbetalt. Kort fortalt betyr dette at NAV-kontorene og kontaktsentrene som da har den daglige kontakten med brukerne og som er ansvarlig for å svare på henvendelser og levere tjenester til brukerne, er i en annen styringslinje enn bl.a. NAV Forvaltning og NAV Pensjon som har ansvaret for å fatte vedtak på økonomiske ytelsene som NAV rår over, herunder sykepenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger under arbeidsløshet, ytelser til enslig forsørgere, barnetrygd, bidrag, uførepensjon, grunn- og hjelpestønad. De som da skal sørge for selve utbetalingene til bruker, sitter i en tredje styringslinje. Side 9 av 12

10 Vi vet at noe av det første folk må ha orden på når det oppstår en situasjon som betinger at de må oppsøke NAV, det er den økonomiske siden. Det å vite at økonomien er på plass og at en vil være i stand til å betale regningene sine. Det å ha en trygghet for dette, er viktig for å kunne fokusere på hva en skal gjøre for igjen å bli selvforsørget. Derfor forventer brukeren å bli veiledet i forhold til dette så vel som i hvilke tiltak/muligheter som finnes. Når man har valgt å organisere etaten i forskjellige styringslinjer, er det av umåtelig stor viktighet at det er en tett og god kommunikasjon på tvers av linjene og at arbeids- og oppgavefordeling er hensiktsmessig og praktisk ordnet mellom de forskjellige styringslinjene. Dessverre opplever både brukerne og vi som jobber i NAV at dette ikke er tilfelle. Det er nærliggende å peke på LEAN-fellen. Tjenestelinjen er først og fremst opptatt av å nå sine mål; det samme er ytelseslinjen. Men ingen av linjene føler et ansvar for helheten og å påse at den helt nødvendige kommunikasjonen mellom linjene, fungerer optimalt. Faktum er at linjene er avhengige av hverandre for at brukeren skal oppleve å få god hjelp. Det betyr at tjenestelinjen må vite hva som foregår i ytelseslinjen og vise versa. Allikevel er den formaliserte samhandlingen på tvers av styringslinjene så å si helt fraværende. Her er noen tilbakemeldinger fra enheter i NAV: - Vi ser at vi ved NAV lokalt bruker mye tid til å avklare utbetalingsspørsmål i saken som forvaltningen har ansvaret for. Vi mener dette kan løses ved at forvaltningen har direktekontakt med brukerne. Å være mellomleddet gir ofte dobbelt arbeid. - Beslutterollen er blitt et nytt trinn i behandlingen av uføresaken vi tror ikke dette fører til bedre behandling av sakene og færre på uføreytelse. - Uklare grensesnitt og delt ansvar med andre enheter er tidstyver, fører til mye unødvendige diskusjoner - En tidstyv er dårlig/manglende samhandling mellom de ulike instanser i NAV. Særlig mellom lokalkontoret og forvaltning. Her brukes det mye unødvendig tid på å avklare hvem som skal gjøre hva. Ulike rutiner slår hverandre i hjel. Saker sendes alt for ofte fram og tilbake et utall ganger, fordi ansvaret er blitt for fragmentert. Alt dette først og fremst på grunn av en stadig mer ekspertfokusert organisasjon. Nye og alt for detaljerte krav/standarder til saksbehandling på en del områder, gjør også saksbehandlingstiden unødvendig lang for brukerne. - Spørsmål ang fødsel/adopsjon der det bare er NAV Forvaltning som kan svare og NAV-kontoret må sende Gosysoppgave får svar tilbake kontakter bruker angående svar nytt spørsmål som må til forvaltning ny Gosysoppgave svar tilbake og NAV-kontoret må igjen kontakte bruker. - Bruker mottar overgangsstønad og har søkt om utdanning. NAV Forvaltning sender oppgave til NAV-kontoret med konkrete spørsmål ang studiet der de skriver at dette må undersøkes med utdanningsstedet og med bruker. NAV-kontoret må sette seg inn i saken, kalle inn bruker, ringe utdanningsstedet og sende oppgave tilbake til NAV Side 10 av 12

11 Forvaltning. Henvendelse direkte fra NAV Forvaltning til bruker ville gitt innsparing både i tid og ressurser. Nedenfor er gjengitt utdrag fra den tilbakemeldingen NTL NAV har gitt til Ekspertutvalget rundt dette med organisering: «Oppgaveinnhold NAV-kontor NAV kontorene er nå svært ulike. Dette skyldes ikke minst at kommunene har lagt forskjellige kommunale tjenester til NAV-kontorene. Der er nødvendig med en avklaring av hvilke oppgaver som skal legges til NAV-kontoret, slik at dette blir likt i hele landet. Oppgaveinnhold må være målrettet mot overordnede mål for NAV. Det må være en tydelig arbeidsretting, samtidig som det skal være en god oppfølging og veiledning av brukere som foreløpig står langt fra arbeidsmarked. NAV-kontoret må også kunne ivareta folks behov for økonomisk bistand, og veiledning innen forskjellig stønader. Det må være klare retningslinjer eller krav til hva som skal ligge i NAV-kontorene. Begrepet minimumsløsning bør fjernes, og erstattes med standard innhold for NAV-kontor. Oppgaver som introduksjonsordningen for nyankommede flyktninger og oppfølging av ungdom og andre uten statlige stønader bør inngå i standard oppgaveinnholdet, mens helserelaterte tjenester, barnevern og andre oppgaver som ikke omhandler arbeids- og velferdsforvaltningen bør tas helt ut av NAV. Vi mener kommunene ikke skal gis mulighet til selv å velge hva de ønsker å legge inn i NAV-kontoret. Samlokalisering med andre kommunale tjenester utenfor NAV kan vurderes. Videre mener vi at både eksterne tiltak og oppgaver som er lagt ut til andre enheter i NAV bør overføres til NAV-kontorene, jfr. tidligere punkter. Partnerskapet Vi mener partnerskapsmodellen er en lite egnet styringsform, og at det vil ble en bedre og mer effektiv drift av NAV ved å samle alt under en styringslinje. For å kunne forankre velferdsforvaltningen i nasjonale overordnede mål, og drive en nasjonal arbeidsmarkedspolitikk mener vi hele NAV bør statliggjøres. Todelt ledelse gjør partnerskapsmodellen ekstra krevende. Vi mener denne lederformen må avvikles uavhengig av om partnerskapet mellom stat og kommune opprettholdes. Da det ikke har vært mulig fjerne todelt ledelse gjennom frivillighet, mener vi det er nødvendig med et lovpålegg om en felles leder ved alle NAV-kontor. Intern organisering i NAV Den statlige delen av NAV har også en komplisert organisering med både fylkesvise- og nasjonale resultatområder. Dette gjør styringen av NAV ekstra vanskelig. I tillegg er etaten delt inn i 3 styringslinjer med hver sin leder (Tjenestelinjen, Ytelseslinjen og Økonomilinjen) noe som gjør det ekstra krevende å få til god enhetlig styring og god samhandling mellom forskjellige enheter i NAV. Vi ser også at det blir gitt forskjellige styringssignaler til de forskjellige linjene. Brukerne merker dette spesielt ved at NAV-kontorene og Side 11 av 12

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV Forord En stor andel av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV JUNI 2009. Ung i NAV side 4-5

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV JUNI 2009. Ung i NAV side 4-5 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV JUNI 2009 Ung i NAV side 4-5 Redaktøren Gode medarbeidere fortjener romslig arbeidsgiver Medarbeiderne i NAV har over lang tid hatt et enormt press. Media, politikere,

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Innst. 272 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 272 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 272 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 1 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? Hvor ble det av medbestemmelsen? Foreløpig utgave trykt utgave kommer juni 2013 Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer