Månedsrapport for august 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for august 2016"

Transkript

1 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært ginale bevegelser. Det er fortsatt ingen store utslag etter Brexit, men det er kanskje logisk, siden UK fortsatt ikke er meldt ut EU. Sentralbankene har satt mye på hold og vil se an utviklingen i økonomiene før de handler. økonomiske dataene. I i var inflasjonen 0,8 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl lave energipriser. Kjerneinflasjonen falt til 2,2 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 5,2 prosent siste år, men det har vært fall i indeksen de siste to månedene års rente i % Nyhetsstrøm makroindikatorer Norge Eurosonen USA USA Sentralbanksjef Yellens tale på Jackson Hole konferansen ga indikasjoner på at neste renteøkning nærmer seg. I lyset av den vedvarende sterke utviklingen i arbeidskedet og FED sine utsikter for den økonomiske aktiviteten og inflasjonen, har muligheten for renteøkning i løpet av de neste månedene forsterket seg. Avgjørelsen vil avhenge av utviklingen i de kommende Norge Europa USA Japan Arbeidskedet var litt svakere enn ventet i ust. Sysselsettingen steg med , mens de foregående månedene ble nedrevidert med Timelønnen og arbeidstiden viste også en litt svak utvikling. Arbeidsløsheten var uendret på 4,9 prosent. Dette er en utvalgsundersøkelse, og de to undersøkelsene kan derfor tidvis vise ulik utvikling. Dette er et noe svakere arbeidsked enn det FED kunne ønsket seg for å kunne heve styringsrenten. Markedene priser inn en liten sannsynlighet for en renteøkning allerede i tember, og priser inn 60 prosent sannsynlighet for en renteøkning i inneværende år. FED er kanskje mer på gli, men vil se an de kommende nøkkeltallene for

2 aktiviteten i økonomien og arbeidskedet. Europa Den 21. i holdt ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. Nye tiltak ble heller ikke diskutert på dette møtet og sentralbanken vurderte at kedene taklet usikkerheten i forbindelse med Brexit på en god måte. Arbeidsledigheten for eurolandene var uendret på 10,1 prosent i i. Ledigheten ligger på 4,2 prosent i Tyskland og 10,3 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 19,6 og 11,4 prosent. Ledigheten har falt med 1 prosentpoeng i løpet av Normal ledighet vil ligge et sted på 9-tallet (gjennomsnitt siste 20 år). Dette vil sannsynligvis nås i løpet av års rente i % Norge Europa USA Japan Veksten i pengemengden i euroområdet økte i i til en årlig rate på 4,8 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 2,2 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 1,3 prosent. Prisveksten i ust viste en årsvekst på 0,2 prosent. Det er fallet i energiprisene som trekker inflasjonen ned. Kjerneinflasjonen er 0,8 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Etter Brexit tror vi ECB kan komme med ytterligere tiltak i form at rentekutt og mer kvantitative lettelser. Når, og i hvilken grad er vi usikre på. Markedene ser også ut til å være delt i synet på hva som kan komme. Norge De makroøkonomiske dataene for ust har vist en blandet utvikling. Arbeidsledigheten er høy, men øker ikke mer enn ventet. Detaljhandelen er svak, noe som kan skyl høy prisvekst. Markedene venter derfor på Norges Bank for å se om de kommer med noe nytt som kan påvirke retningen til rentene. Veksten i konsumprisindeksen var i i på 4,4 prosent på årsbasis, opp fra 3,7 prosent i i. Kjerneinflasjonen økte videre til 3,7 prosent, langt høyere enn Norges Banks anslag på 2,9 prosent. Økningen i prisene var bredt basert, men mat, klær, flybilletter og helsetjenester steg mye. Mest sannsynlig skyl økningen i prisene en forsinket effekt av den svake kronen. I ust styrket kronen seg fra 9,31 til 9,28 mot euro og styrket seg fra 115,72 til 112,90 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 900 millioner kroner pr. dag i tember. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 3,0 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen 100,900 personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 4,8 prosent. Dette er den høyeste målingen siden 1990-tallet. Kredittveksten økte til 5,0 prosent i i. Husholdningenes kredittvekst falt til en årsvekst på 5,8 prosent. Bedriftenes kredittvekst øktet, og er nå på 3,5 prosent. Veksten i detaljhandelen falt med 0,6 prosent i i. Disse tallene er volatile, og vi ser derfor på den litt lengre trenden. Denne viser nå en svakere utvikling enn Norges Bank har anslått. Sesongjustert er årsveksten minus 2,0 prosent. Norges Bank har signalisert en stor sannsynlighet for kutt i tember, men kedet er blitt usikre etter at inflasjonen i i var meget høy. Vi tror sentralbanken vil holde renten uendret, samtidig som rentebanen åpner for ytterligere kutt senere dersom det skulle bli nødvendig.

3 Rentekedene Internasjonalt og Norge Etter uroen rundt Brexit har lagt seg, har rentene kommet noe opp i Norge og internasjonalt. Flere sentralbanker ser ut til å innta en vente og se holdning i forhold til utviklingen i økonomiene. Økningen i rentene har blitt oppveid av inngang i kredittspreadene. De fleste av våre norske fond har gitt en grei avkastning til tross for stigende renter. De fleste fondene har gjort det bedre enn sine respektive referanseindekser Kredittpremie CDX fokus var mye rettet mot sentralbankene. I USA er det økende forventninger til renteoppgang, noe som får mye oppmerksomhet etter mange år med fall i rentene. På sektornivå ser vi at finanssektoren hadde relativt dårligst utvikling i rentedifferanse, mens industrisektorene fortsatt er årets vinnere. Mange av disse selskapene ligger i BBB-segmentet, som er det ratingsegmentet som har gjort det best både i ust og hittil i år. Både volum og antall nye utstedelser har variert veldig i løpet av året og etter en travel måned for nye emisjoner i, var det roligere tempo i i og i. På tross av ferieavvikling var ust en mer aktiv måned enn vanlig, og både volum og antall utstedelser endte på samme nivå som forrige måned. Det kan tyde på at utstederne ønsket å benytte risikoappetitten i kedet til å skaffe seg finansiering Europa, USA og Japan USA Europa Kreditt I ust sank kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med 0,09 prosentpoeng. August endte med et kredittpåslag på 1,30 prosent for Barclays Global Aggregate Corporate Index. Obligasjoner denominert i GBP gjorde det aller best denne måneden, noe som skyl nyhetene om at Bank of England i midten av tember vil sette i gang et oppkjøpsprogram av selskapsobligasjoner i etterkant av Brexit. Programmet ser ut til å ligne mye på oppkjøpsprogrammet som den europeiske sentralbanken startet i i i år. Obligasjoner utstedt i EUR og USD hadde også en god måned med positiv utvikling i kredittpåslag, der USD-denominerte obligasjoner gjorde det noe bedre enn EUR-denominerte. Hittil i år har obligasjoner i USD gjort det bedre enn de andre valutaene, og det til tross for sentralbankenes oppkjøpsprogrammer. August var som vanlig en måned uten de store nyhetene og investorenes Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World målt i lokal valuta) steg med 0,4 prosent i ust. Hittil i år er MSCI World opp 3,8 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen falt med 0,1 prosent i ust. Europa (STOXX 600) steg med 0,5 prosent. Hong Kong (Hang Seng) steg med 5,0 prosent. På bransjenivå gjorde finans og informasjonsteknologi det best med oppgang på henholdsvis 2,9 og 2,1 prosent. Utilities og helse falt med henholdsvis 5,3 og 4,3 prosent. Oppsummert var ust en rolig måned uten store nyheter og store kursutslag. Aksjekedene lar seg ikke affisere av Brexit, Donald Trump eller

4 kuppforsøk i Tyrkia. Verdensøkonomien virker ganske stabil for øyeblikket på tross av all den geopolitiske usikkerheten. Veksten i USA og Europa ser ut til å ha stabilisert seg i området 1,5-2 prosent. Dette er ganske svakt, men det betyr at rentene forblir lave. Bekymringen for kinesisk økonomi har lagt seg. Det ser ut til at Kina vil vokse med rundt 6 prosent. India ser ut til å seile opp som en ny vekstmotor med økonomisk vekst på over 7 prosent. Den indiske børsen (BSE 500) har nesten doblet seg de siste 2-3 årene. Summa sumum er dette ganske greit for aksjekedene. Den store faren er den høye verdsettelsen. Historisk P/E på MSCI World er over 22. Dette er ubehagelig høyt Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -1,6% i ust i norske kroner. I lokal valuta gjorde det svenske kedet det best, mens det danske kedet var svakest. På sektornivå var energi og finans de to sterkeste sektorene, mens kraftforsyning og helse var de svakeste. Måneden var preget av svært små bevegelser i de fleste keder. Den realiserte volatiliteten i S&P 500 indeksen var for eksempel blant de laveste registrert noen gang. Den norske kronen hadde en kraftig bevegelse som følge av høye inflasjonstall i løpet av måneden, og kronestyrkelsen forklarer den negative avkastningen i norske kroner. Danks største selskap Novo Nordisk kom med svake tall, og falt kraftig i løpet av måneden. Dette forklarer den svake avkastningen i Dank, samt at helse var svakeste sektor. Norge Etter en god oppgang på verdens børser i i ble ust mer preget av konsolidering og usikkerhet om hvor kedene skal videre. Spekulasjoner på om renteoppgangen i USA kommer i tember eller ikke, sammen med en prisoppgang i olje, var hovedtemaene i aksjekedene. Oslo Børs hadde en svak oppgang i måneden, noe som til dels kan tilskrives nevnte oljeprisoppgang. Hvis det blir en renteoppgang i USA i tember, vil kedet begynne å spekulere i når neste renteøkning kommer. Dette kommer fortsatt til å bidra til volatile finansielle keder hvor endringer i lange renter vil kunne få store utslag på andre finansielle aktiviser. I ust var det undervekten i lakseoppdrettsselskapet Sal som bidro mest positivt. Dog ble den positive effekten nøytralisert av at vi har en stor overvekt i lakseoppdrettsselskapet Marine Harvest som også falt i pris. Av andre store positive bidragsytere finner vi Det norske oljeselskap, hvor vi har en stor overvekt, samt undervekten i konsumselskapet Orkla som hadde en relativt sett svak måned. Av bidragsyterne på den negative siden hadde vi entreprenørselskapet Veidekke, som steg kraftig på grunn av positive andre kvartalsresultater, og gasstankerrederiet BW LPG som falt kraftig i kurs grunnet lave LPG rater. Aktiv andel i fondet var 38 prosent ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over- og undervekter delt på to).

5 Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.7 % DAX Index (Frankfurt) % 3.1 % FTSE 100 Index (London) % 4.0 % CAC 40 Index (Paris) % 3.8 % MSCI Japan % 2.3 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.0 % Oslo Børs Fondindeks % 3.6 % VINX 30 Index (Norden) % 3.8 % Stockholm 30 Index % 4.0 % Copenhagen 20 Index % 2.3 % Helsinki 25 Index % 4.1 % MSCI Emerging Markets % 2.6 % MSCI Brazil % 2.8 % MSCI Russia % 4.7 % MSCI India % 1.5 % MSCI China % 2.2 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.20% 0.04% 0.16% 1.29% 0.36% 0.93% 0.44% ST1X KLP FRN 0.59% 0.07% 0.53% 3.04% 0.64% 2.40% 1.61% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0.32% -0.02% 0.34% 1.88% 0.43% 1.45% 0.86% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.22% -0.32% 0.54% 2.73% 0.96% 1.77% 1.26% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0.20% -0.69% 0.89% 3.88% 2.16% 1.72% 1.72% ST5X KLP Kort Stat 0.01% 0.04% -0.03% 0.31% 0.36% -0.05% 0.06% ST1X KLP Statsobligasjon -0.54% -0.63% 0.09% 2.34% 2.62% -0.28% 0.29% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon 0.32% -0.24% 0.56% 3.22% 1.17% 2.05% 1.46% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I 0.22% 0.30% -0.08% 7.64% 8.03% -0.39% 0.38% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0.21% 0.30% -0.09% 7.58% 8.03% -0.46% 0.38% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 0.92% 0.67% 0.25% 3.86% 1.74% 2.12% 2.66% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -1.58% -1.63% 0.05% -4.47% -4.84% 0.37% 0.27% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I -1.68% -0.74% -0.93% 2.93% -1.16% 4.09% 5.09% KLP World**** KLP AksjeGlobal LavBeta II -0.24% 0.58% -0.82% 7.95% 3.90% 4.05% 5.27% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks I -0.74% -0.74% 0.00% -1.20% -1.16% -0.04% 0.10% KLP World**** KLP AksjeGlobal Indeks II 0.58% 0.58% 0.00% 3.85% 3.90% -0.05% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks III 0.57% 0.58% -0.01% 3.76% 3.90% -0.13% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks IV 0.56% 0.58% -0.02% 3.74% 3.90% -0.16% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 1.52% 1.57% -0.04% 7.33% 7.68% -0.35% 0.26% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1.51% 1.57% -0.05% 7.24% 7.68% -0.44% 0.27% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeVerden Indeks -0.52% -0.50% -0.02% -0.48% -0.27% -0.21% 0.09% KLP All Country World**** KLP AksjeNorge Indeks 1.02% 1.03% -0.01% 1.23% 1.42% -0.19% 0.25% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 1.01% 1.03% -0.02% 1.16% 1.42% -0.26% 0.25% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -0.44% -0.56% 0.12% -6.05% -6.56% 0.51% 0.21% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks II 1.43% 1.34% 0.10% 2.38% 1.82% 0.56% 0.26% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeEuropa Indeks III -0.45% -0.56% 0.11% -6.11% -6.56% 0.45% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks IV 1.42% 1.34% 0.09% 2.32% 1.82% 0.49% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks USD*** 0.24% 0.25% -0.01% 6.81% 7.01% -0.20% 0.15% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks II 0.21% 0.22% -0.02% 6.93% 7.05% -0.13% 0.22% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks I -1.28% -1.22% -0.06% -3.02% -2.59% -0.43% 0.21% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks II 0.56% 0.66% -0.10% -7.93% -7.55% -0.38% 0.28% KLP Pacific valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks III*** -1.29% -1.22% -0.07% 6.76% 6.88% -0.12% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks IV*** 0.55% 0.66% -0.11% 1.80% 1.90% -0.10% KLP Pacific valutasikret**** Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 0.54% 0.41% 0.13% 3.33% 4.03% -0.70% 0.42% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 0.55% 0.41% 0.14% 3.37% 4.03% -0.66% 0.43% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 1.10% 0.07% 1.04% 7.54% 0.56% 6.98% 5.37% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 1.27% 0.07% 1.20% 3.54% 0.56% 2.98% 4.45% 1 uke Nibor Lokal MV-vektet eff. Lokal dur.vektet eff. Rentefond MVvektet eff. rente* rente* rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II

7 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. Avkastning hittil i år for KLP AksjeAsia III og IV gjelder fra oppstart **** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

8 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,136 0,10 0,00/0, KLP FRN ,288 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,287 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år ,040 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,511 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat ,307 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,566 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon ,695 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I ,953 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,966 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks ,569 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,161 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,665 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,707 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,969 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,044 0,18 0,80/0,50 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks ,220 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,396 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,413 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,092 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,229 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD ,396 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,048 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III ,20 0,05/0, KLP AksjeAsia Indeks IV ,23 0,05/0, Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 063,9102 1,233 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 024,9392 1,214 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juni Makrokommentar Den siste måneden har de amerikanske stimulanseprogrammene fått mye oppmerksomhet. Både aksjemarkedene og rentemarkedene har svingt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer