Kurs Legen som arbeidsgiver allmennleger 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs Legen som arbeidsgiver allmennleger 2014."

Transkript

1 Kurs Legen som arbeidsgiver allmennleger Når man ansetter hjelpepersonell i en solopraksis eller ansetter hjelpepersonell ved et legesenter blir man arbeidsgiver, med en rekke ansvarsområder og en rekke forpliktelser. Dette er en kort gjennomgang av formalia rundt ansettelsen og også arbeidsområdet personal. Følgende hovedpunkt gjennomgåes : - Personalansvar - Ansettelsesavtaler - Taushetserklæring - Lønns- og ansiennitetsplassering - Formell registrering - Forsikringsordninger - Arbeidsinstruks - Lønnsjusteringer - Medarbeidersamtaler - Konflikter - Oppsigelser

2 Personalansvar : Dette er gjerne et fagfelt helt på siden av legens faginteresse og også gjerne kompetanse. Når en starter opp eksempelvis i en solopraksis, gjerne ved at man kjøper en igangværende praksis, følger det gjerne med en ansatt og man er plutselig blitt arbeidsgiver og innehar personalansvar. I et legesenter er det ofte slik at ansvarsområdene går på omgang mellom deltakerne, gjerne delt opp i feltene : økonomi, personal, fag, edb. Da får man gjerne dette ansvaret i fanget uten å ha nødvendig lyst, interesse eller kompetanse. Personalansvar kan ikke enkelt beskrives med få ord, men hoved ingressen er å ivareta selskapets kanskje aller viktigste resurs, nemlig de ansatte på en god måte. Det er et sett med lover og regler man må forholde seg til og del formalia som skal være på plass. Som arbeidsgiver har man styringsrett men dette må ikke misbrukes. Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste deler av et ansettelsesforhold. Søk bistand og råd når det er nødvendig og da før det blir et uoverstigelig problem. På Legeforeningen sine hjemmesider, finnes det en god dreiebok under punktet Legen som arbeidsgiver, se : Her er det enkeltpunkter med tips og råd samt også gode avtalemaler. Legeforeningen sine jurister har også god kompetanse innen dette feltet. Videre bør regnskapsfører ha en viss kompetanse innen dette fagområdet, slik at regnskapsfører kan benyttes som en god samtalepartner. Det er en del felt utover det strengt formelle som man også skal ha et bevist forhold til. Overfor den eller de ansatte er det viktig å ha regler på velferdspermisjoner, personalgoder, egenmeldingsrutiner og også dette som går på sykemeldinger. Skal bedriften forskuttere sykepenger til den ansatte etter arbeidsgiverperioden og så kreve refusjon fra NAV, eller skal den ansatte rette kravet mot NAV selv. Hvilken praksis skal man ha når det gjelder dager før høytidsdager, skal kontoret for eksempel være stengt julaften og nyttårsaften eller skal det være redusert åpningstid. Ferieavvikling bør også ha fokus slik at de ansatte vet hvordan dette praktiseres og det må også avklares hvordan feriepengene skal beregnes, har man krav på fem uker ferie eller har man krav på fire uker og en dag. Er det felles ferie ved bedriften eller avvikles dette etter tur. Når skal da i så fall de ansatte komme med sine ferieønsker. Det å være bevist på dette og ikke minst gi tydelig informasjon til ansatte vil være av stor betydning. Et siste råd er å være tilgjengelig som sjef, være en samtalepartner ikke bare i en medarbeidersamtale, men også i det daglige.

3 Ansettelsesavtaler : Det er viktig å inngå skriftlige arbeidsavtaler. Dette regulerer både de formelle sakene som prøvetid, arbeidstid, lønnsfastsettelse, lønnsregulering, ferieavvikling og ved behov også oppsigelsesfrister. En god mal finnes på Legeforeningen sine hjemmesider : Enten legen er solopraktiker eller har personalansvar ved et legesenter, er det en god regel å lage en egen perm der personalopplysninger blir arkivert. Ansettelsesavtalen er det første dokumentet som naturlig hører inn her. Det er også greit gjennom avtalene å regulere forhold som hvilke regler og rutiner som skal gjelde. Dette gjelder for eksempel velferdspermisjoner, personalgoder, egenmeldingsrutiner. Taushetserklæringer : Det er viktig at taushetserklæring blir signert av den ansatte. Helsepersonelloven inneholder regler om taushet og Legeforeningens mal for ansettelsesavtale inneholder et eget avsnitt om dette. Se kapittel 5, 21 til 29 i loven. Dersom man bruker en annen mal enn Legeforeningen sin, bør man sørge for å ha enten et eget avsnitt om taushet eller at det utarbeides et eget dokument vedrørende dette. Lønns- og ansiennitetsplassering : Ved en nyansettelse er det viktig å kartlegge ansattes erfaring og hvilken ansiennitet som skal legges til grunn. Dette vil normalt påvirke hvilken lønn som skal fastsettes. Dersom man velger å stå helt utenfor regulativ og normer for lønn, så betyr ikke selve fastsetting av ansiennitet noe, men det kan være greit å ha det med. Lønnsplassering må en ta stilling til ved ansettelsen. Skal man velge lønn helt fritt eller skal man se på hva fagforbundene har i sine overenskomster. Er den ansatte organisert eller dersom man som arbeidsgiver har inngått en tariffavtale, gir plassering seg selv. Det er viktig å tenke gjennom konsekvensene ved en lønnsplassering. Vil dette avvike i forhold til andre ansatte ved kontoret, vil det avvike i stor grad fra andre kolleger i samme by / sted. Skal det være en lønn i prøveperioden og så en ny lønn ved fast ansettelse. Dette bør man ha vurdert på forhånd. Stillingsstørrelse må en ha vurdert og man må også vurdere om det er annet som er spesielt. Er det et krav om at den ansatte skal ta ferie synkront med legen så må dette inn i avtale.

4 Formell registrering : Når man endelig har ansatt en arbeidstaker må en foreta en formell registrering. Dersom man tidligere ikke har vært arbeidsgiver må en registrere seg i NAV-systemet som arbeidsgiver og man må inn i Skatteoppkreverkontoret sine register over arbeidsgivere. Den ansatte skal registreres i arbeidstakerregisteret ( AA-registeret ) Det kommer en helt ny ordning fra neste år som går under betegnelsen Edag, elektronisk dialog med arbeidsgiver. Se link : https://www.nav.no/arbeid/arbeidsgiver/nav+aa-registeret/edag Det kreves også at man er registrert i Brønnøysundregistrene med eget enhetsnummer. Forsikringsordninger : Alle ansatte skal være inkludert i en ordning med yrkesskade. Videre skal alle ansatte være innmeldt i en obligatorisk tjenestepensjons ordning OTP. Dette gjelder i foretak som : - minst en arbeidstaker uten eierinteresser som har en lønn og arbeidstid som utgjør 75 % eller mer av full stilling - eller har minst to ansatte der begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling. - eller har personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling og som til sammen utfører minst to årsverk. I en OTP-ordning er det flere alternative løsninger, men som et minimum må arbeidsgiver betale inn 2 % av lønn som ligger mellom 1 og 12 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Så kan ordningen bygges videre med at den ansatte selv betaler inn ( trekkes i lønn ) for ytterligere 2 % til alderspensjon og man kan også legge inn 1 % til uføredekning. Dersom det er ansatt sykepleier er det aktuelt med en utvidet pensjonsordning gjennom Sykepleierforbundet / KLP. Det samme gjelder dersom man for eksempel har privatisert et tidligere kommunalt legesenter der de ansatte har hatt ordninger i KLP. Dette må vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle. Nye regler fra 2014 : -De nye tjenestepensjonsordningene det åpnes opp for fra 1. januar 2014, er et supplement for alderspensjon til dagens ytelsesordninger og innskuddsordninger. Det er viktig at rammeverket for innskuddsordningene tilpasses rammene for det nye produktet, slik at de kan bli like gode som de nye ordningene. Vi har derfor valgt å heve rammen for hvor mye foretakene kan betale inn til innskuddsordningene vesentlig, sier finansminister Siv Jensen. Hittil har bedrifter med innskuddsordninger kunnet betale inntil 5 prosent av lønn fra 1 G og opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G = kroner), og inntil 8 prosent av den del av lønnen som ligger mellom 6 G og 12 G. I innskuddspensjonsloven er innslagspunktet for når bedriftene kan betale høyere innskudd i prosent av lønn det såkalte knekkpunktet endret fra 6 til 7,1 G.

5 De maksimale innskuddssatsene i innskuddsordningene øker fra nyttår til 7 prosent av all lønn opp til 12 G. I tillegg får bedriftene adgang til å betale et ytterligere innskudd på 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. I den nye tjenestepensjonsordningen skal det betales innskudd fra første lønnskrone. I dagens innskuddsordning skal det ikke betales innskudd for den del av lønnen som er under 1 G. Fra nyttår blir det imidlertid adgang til å betale innskudd fra første lønnskrone i innskuddsordninger. Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon vil minstekravet til ordningen fortsatt være at innskuddet skal utgjøre 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Disse endringene for innskuddspensjonsordningen vil sammen med de høyere maksimale innskuddssatsene gjøre innskuddsordninger bedre tilpasset ny folketrygd og åpne for at ansatte med innskuddspensjon skal kunne få om lag samme nivå på alderspensjonsutbetalingene som ansatte i bedrifter som velger det nye pensjonsproduktet. Med de nye innskuddssatsene kan bedriftene også i innskuddsordninger sikte på alderspensjonsutbetalinger, inklusive alderspensjonen fra folketrygden, på om lag 66 prosent av lønn. For å lette tilpasningen får bedrifter med innskuddsordning tre år på seg til å endre knekkpunktet fra 6 til 7,1 G. Endringene åpner for vesentlig høyere innskudd enn det som har vært tillatt i innskuddsordninger, men det er opp til bedriftene om de vil benytte de nye rammene. Regjeringen tar med dette viktige steg for å følge opp målsetningen i Sundvolden-plattformen om å fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i privat sektor, sier finansminister Siv Jensen Arbeidsinstruks : Det er viktig at man er omforent enig i hva som er arbeidstakers arbeidsområde og ansvarsområde. Dette bør være nedfelt skriftlig i en arbeidsinstruks som er konkret i sin form og i sitt innhold. Hva den ansatte skal utføre og gjerne med prosedyrer som beskriver hvordan det skal utføres. Arbeidsgiver har styringsrett, men det som er avklart gjennom en arbeidsinstruks gjør verden betydelig enklere både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Lønnsjusteringer lønnsoppgjør : Man står i utgangspunktet fritt til å avtale lønn og også til å avtale lønnsjusteringer. Dersom man har ansatte som er fagorganisert eller man er en del av en inngått tariffavtale er man underlagt regler for opprykk og justeringer. Selv om man ikke er underlagt føringer om dette, kan det være enkelt, behagelig og greit å bruke de sentrale forhandlingsresultatene som utgangspunkt for egne lønnsjusteringer. Men man kan også velge å bruke lokale lønnsforhandlinger og møte den ansatte i en lønnssamtale. Dette kan være svært interessant om man klarer å kombinere dette med mål og målsetninger overfor den ansatte. Medarbeidersamtaler : En viktig oppfølging av den enkelte ansatte er medarbeidersamtalen. Dette bør man absolutt benytte i tillegg til lønnssamtale, selv om lønnsforhandlingene foregår lokalt.

6 Medarbeidersamtalen er en toveis kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Her skal tilfredshet tas opp, trivsel, kvalitet. Videre kan man ta opp det man ikke er så fornøyd med, for å kunne korrigere en utvikling og for å stimulere til videre utvikling. Det bør være et skriftlig referat etter samtalen som begge parter er enige om. Her bør det konkluderes med eventuelle tiltak som skal gjøres eller målsetninger som ønskes innfridd. Konflikter : Som ved alle andre arbeidsplasser kan det også ved et legekontor oppstå konfliktsituasjoner. Ved et legesenter kan konfliktene gå mellom legene, mellom sekretærene og også mellom leger og sekretærer. Det er viktig at personalansvarlig hurtig tar tak i problemene før de får utvikle seg til uante høyder. Medarbeidersamtaler er her også et viktig stikkord. Konflikt kan tære på både samarbeidsklimaet og på effektiviteten ved senteret. Igjen er det viktig å være raskt på banen slik at dette kan tas tak i, i en tidlig fase. Permitteringer : Ved endringer i driften, reduksjon i arbeidsmengden kan det være aktuelt å permittere en eller flere ansatte. Dette er en ordning som medfører at det fortsatt er en knytning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men at arbeidstaker helt eller delvis er ute av virksomheten til forholdene igjen kommer tilbake til normalen. På Legeforeningen sine hjemmesider finnes det en dreiebok som viser både de formelle regler samt også fremgangsmåte ved permitteringer. Det er viktig at det behandles på en formelt riktig måte, både for å ivareta arbeidstaker sine rettigheter og også arbeidsgiver sine rettigheter. Permittering er ikke en måte å håndtere konflikter på, men en midlertidig måte å løse akutte situasjoner på. Nedgang i pasientgrunnlag. En av to leger ved et senter blir syk over tid, uten at man får inn vikar for han eller hun. Da ligger det i kortene at den permitterte skal komme tilbake i normalt arbeide igjen når den sykmeldte legen igjen er tilbake. Oppsigelse : Dette er en todelt problemstilling, enten en oppsigelse fra arbeidstaker eller en oppsigelse fra arbeidsgiver. Oppsigelse fra arbeidstaker bør være skriftlig og inneholde dato for fratredelse. Oppsigelse fra arbeidsgivers side er strengt lovregulert og har store krav til saklighet og formalistisk innhold. Det er ikke nok å benytte begrep som vanskelig samarbeide som grunnlag for oppsigelse. Det forventes at arbeidsgiver har forsøkt andre virkemidler, eksempelvis medarbeidersamtaler, advarsler osv. Domstolene er relativt konservative og finner ofte at det er usaklige oppsigelser. Den ansatte har krav på å stå i stillingen under både forhandlingene og rettsbehandlingen av saken.

7 Dersom et ansettelsesforhold utvikler seg på en slik måte at oppsigelse vil kunne være aktuell utvei, er det viktig å søke bistand juridisk. En usaklig oppsigelse medfører svært ofte både erstatning til den ansatte og store kostnader juridisk. Avskjed : Dette er en enda strengere reaksjon enn oppsigelse og kan brukes i de tilfeller der det er grove pliktbrudd eller tjenesteforsømmelser. Det brukes i de tilfeller der det er viktig å foreta en rask handling. Her kan det naturligvis også bli en tvist som havner i rettssystemet.

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne

Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne R Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne Kartlegging i utvalgte land Rapport 2013-03 Proba-rapport nr. 2013-03, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 AUG/PDS, TT, 18. januar 2013 Offentlig

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer