Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept"

Transkript

1 Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010

2 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag Holdninger og menneskesyn Eksistensialistisk menneskesyn Holistisk perspektiv Brukermedvirkning Empowerment - Aktørperspektiv... 6 III. Målgruppe... 8 IV. Faglig innhold og metode... 9 a) VTA baserer seg på å styrke individet, ta utgangspunkt i deres ståsted, bygge på den enkeltes ressurser og øke deres mestring og kompetanse b) Arbeid og kvalifisering som hovedfokus i VTA c) Livsstilsveiledning, herunder ernæring og fysisk trening /aktivitet d) Faglig oppfølging og veiledning i arbeidshverdagen e) Hospitering i ordinære bedrifter og formidling f) Eksterne samarbeidspartnere V. Temameny a) Læringsnettverket: b) Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet: c) Karriereveiledning og Jobpics: d) SMART økonomi: e) IKT - opplæring: f) Veien til arbeidslivet: g) Jobbklubb: VI. Bedriftens ulike arbeidstilbud VII. Kvalifikasjoner - kompetanse VIII. Kvalitetssikring av VTA

3 Metode for kvalitetssikring EQUASS IX. Vedlegg: X. Litteraturliste Arbeidsgruppa har bestått av: Anne Andersen Turid Henriksen Linda Baadsvik/Martin Hokstad Sissel Arnesen/Irene Hals Martin Forså Paal Haavorsen ifokus As Fønix kompetansenett AS Prima AS Ilas Kallerud kompetanse AS Bransjeforeningen Attføringsbedriftene 2

4 I. Innledning: Det første arbeidsmarkedstiltaket for uførepensjonister kom på slutten av 1960-tallet og fikk navnet Arbeidssamvirkene. De var gjerne avdelinger i det som nå heter Attføringsbedrifter. Antallet varige plasser for uførepensjonister steg kraftig på 1980-tallet da arbeidsmarkedsetaten fikk overført ansvaret for de såkalte Produksjonsrettede virksomheter (PV) i forbindelse med HVPU - reformen. Utover på 1980-tallet og inn på 2000-tallet økte også antallet plasser ytterligere i et nytt tiltak for uførepensjonerte, Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet (ASVO). Først rettet ASVO seg primært mot personer med en psykisk utviklingshemming, senere på 1990-tallet og utover på 2000-tallet kom det mange deltakere med psykiske lidelser pga. den store psykiatrireformen. I dag har man, etter en lengre omstillingsperiode, samlet skjermede tiltak for uførepensjonister under navnet Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) med ett felles regelverk. Utviklingen mot VTA har vært preget av en sterkere fokusering på at arbeidet som utføres av arbeidstakerne skal være så integrerende som mulig. I regelverket er det formulert på denne måten: Tiltaksarrangør bør tilby arbeidstakerne arbeid innenfor næringer som har tilknytning til lokalsamfunn/kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv. Tiltaksutviklingen har også ført til at vi i dag har en delt finansiering av VTA mellom stat og kommune hvor bostedskommunen til arbeidstakeren må betale minst 25 % av det statlige tilskuddet. Dette er unikt blant arbeidsmarkedstiltakene og innebærer en fleksibilitet slik at bedriften og bostedskommunen kan skreddersy tilbud til den enkelte tiltaksdeltaker. Faglig sett gir dette store muligheter men også utfordringer. Når vi ser dette sammen med at folk som i dag får et VTA - tilbud kan ha svært ulike diagnoser, i praksis nærmest ingen begrensning, blir det en utfordring å utforme et helhetlig Fagkonsept for bransjen Attføringsbedriftene. Dette Fagkonseptet er å anse som en retningsgiver for utforming og gjennomføring av tiltaket, og er utarbeidet i henhold til Attføringsbedriftenes bransjestandard, Navs kravspesifikasjon for VTA og øvrig regelverk for tiltaket. Det skal likevel være rom for å ta hensyn til lokale forhold og behov for individuelle tilpasninger. Vi har på denne bakgrunn primært lagt vekt på allmenne punkter som er viktige for det samlede tilbud bedriften har til deltakerne. Fagkonseptet vil imidlertid kunne utvikles og spesialiseres over tid med ulike metoder, tilpasninger og innretninger knyttet til de ulike behov deltakerne har knyttet til deres arbeidsutfordringer, diagnoser mv. Innspill til forbedringer, tillegg og ideer til faglig utvikling tas i mot med takk og sendes fagansvarlig i sekretariatet i bransjeforeningen Attføringsbedriftene, se 3

5 I. Målsetting Her viser vi til arbeidsmarkedsmyndighetenes regelverk for tiltaket og attføringsbedriftenes bransjestandard, dvs. Forskrift, Utfyllende regler og Kravspesifikasjonen, se Navs hjemmeside. II. Verdigrunnlag 1. Holdninger og menneskesyn Det er selvsagt at begreper som etikk og menneskesyn er nedfelt i verdigrunnlaget for alle attføringsbedrifter. Avhengig av hvilken tilknytning den enkelte bedrift har i forhold til religiøse eller livssynsbaserte organisasjoner, vil også innholdet og vektleggingen av bedriftens verdigrunnlag kunne variere. Det er derfor ikke mulig, eller ønskelig, å stille et absolutt krav til hvilket verdigrunnlag som må ligge til grunn i den enkelte attføringsbedrift Utgangspunktet er Bransjestandardens formulering: Attføringsbedriften skal legge forholdene til rette slik at deltakerens integritet ivaretas og at vedkommende opplever seg selv som aktør i egen prosess. For å sikre dette, har vi sett det som avgjørende å legge noen grunnleggende verdier til grunn for dette fagkonseptet. På lik linje med behovet for å ha en felles faglig plattform, ser vi behov for en felles etisk plattform. Alle mennesker er likeverdige, og skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Effekten av å møte deltakerne med dette utgangspunktet slik at den enkelte blir sett, trodd og tatt på alvor, er et kjennetegn på et godt tilbud fra en attføringsbedrift. 2. Eksistensialistisk menneskesyn Eksistensialistisk menneskesyn legger vekt på at mennesket har frihet til å gjøre sine egne valg, og at denne friheten medfører et ansvar for konsekvensene av valgene. Mennesket er et aktivt handlende individ og opptrer på denne måten som agent i eget liv (Aktørperspektivet). Dette representerer det motsatte av determinisme som innebærer at menneskets utvikling er forutbestemt og uavhengig av de valg man gjør. Vi vil også understreke at enkeltmenneskets verdi er uavhengig av intelligens, produksjonsevne, lærevilje og samarbeidsvilje. Alle er unike og bærer i seg et utviklingspotensial. Mennesket er en moralsk skapning som har ansvar for sine egne valg og handlinger, og som har evne til å søke det som er sant, og gjøre det som er rett. At mennesket er en moralsk skapning med ansvar, vil si at mennesket kan skille mellom rett og galt, mellom godt og vondt, og at det har ansvar for sine egne valg. Mennesket er i stand til å vedkjenne seg det som det har sagt eller gjort, og svare for følgene. 4

6 Veilederens rolle blir å tilrettelegge for deltakers refleksjon rundt egne verdier som aktiv samtalepartner, som tilrettelegger eller som uhildet megler og tredjepart. 3. Holistisk perspektiv Et annet sentralt verdigrunnlag er å se mennesket gjennom et holistisk perspektiv. Dette tar utgangspunkt i helheten og innebærer samtidig at helheten består av mer enn enkeltelementene. I tillegg til å forsøke å se helheten som summen av ulike elementer i den enkeltes liv, vil holistisk pedagogikk forsøke å gi deltakeren innsikt i sin egen situasjon og dermed bevisstgjøre den enkelte for mulighetene til å endre denne. Vårt utgangspunkt blir dermed: Vi ønsker å møte deg som et helt menneske der du befinner deg ikke der alle andre vil at du skal være. Vi ser helhetlig på mennesket og fokuserer på balansert samspill mellom jobb og fritid, mellom kropp og sinn og mellom deg og dine nærmeste. God praksis i møtet med enkeltmennesket krever kontinuerlig innsats og et bevisst fokus på læring og utvikling. Arbeid med etikk og verdier er derfor en naturlig del av den daglige virksomheten i en attføringsbedrift, både i forhold til å ivareta den enkelte deltakers egenverd, og i forhold til å holde oppe en bevissthet hos veiledere og øvrige ansatte. Alle mennesker er unike med en egen verdi og har alltid evne til å endre seg. Hver enkelt skal føle seg sett og respektert i møtet med oss, og vi tror at hver enkelt er ekspert på seg selv. Mennesker skapes først og fremst i relasjoner, vi får motivasjon, inspirasjon og arbeidsglede gjennom vårt møte med andre, eller vi tappes for energi og selvtillit, når relasjoner virker dårlig på oss. Alle skal føle at de blir sett og respektert i møtet med oss. Dette søker vi å oppnå gjennom individuelt fokus på mestring i stedet for diagnostisering eller problemsøking. Eksempel på en attføringsbedrifts Arbeidet med å konkretisere og levendegjøre hva definisjon av sitt menneskesyn verdiene betyr og hvordan de implementeres i vår tjeneste APS, bør være en kontinuerlig prosess både for bedriften som organisasjon og for den enkelte medarbeider. Dette kan gjøres gjennom ulike former for aktiviteter og oppgaver i undervisningsgrupper, på avdelingsmøter og i ledergruppa. 5

7 En persons selvforståelse og holdning til andre mennesker setter avgjørende preg på evnen til å samarbeide med andre og utrette noe i et fellesskap. Verden og vår omgang med den kan tolkes på måter som bekrefter det vi allerede tror på. Slik kan oppfatninger om en selv og andre bli selvoppfyllende. Gjennom refleksjon og teoretisk aktivitet er det mulig å bryte mønsteret, og innta en kritisk holdning til eget og andres menneskesyn. Dette kan være avgjørende for å lykkes i å skape et fungerende fellesskap. Fra tekst om menneskesyn - Praktisk filosofi for helsearbeidere, Bjørknes Høyskole 4. Brukermedvirkning Empowerment - Aktørperspektiv Brukermedvirkning betyr at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. I praksis forutsetter det en viktig kompetanse blant de ordinært ansatte. Denne kompetansen handler om evnen til å forene følelsesmessige situasjoner med tankemessig refleksjon og skapende kommunikative ferdigheter. Det handler om å kommunisere veiledende, slik at brukeren både tør og kan ta egne beslutninger. Den kompetansen det her er snakk om er av generell karakter, og handler om noe annet enn læring av analytiske prosedyrer og praktiske metoder. Det dreier seg både om innsikt, erkjennelse og holdninger, noe som vanligvis legges i begrepet personlig egnethet. Empowerment kan best oversettes med myndiggjøring. Det vil si at en person blir i stand til å definere sine egne utfordringer ut fra sin egen situasjon. Kort sagt; å gi makt til, gjøre i stand til og tillate. Empowerment bygger på et humanistisk menneskesyn. Det innebærer en grunnleggende antagelse om at mennesket er i stand til å utvikle evner og ferdigheter når forholdene legges til rette for det. I VTA betyr det at lederne kommuniserer slik at arbeidstakeren oppmuntres og utfordres til å ta egne valg, på egne vegne. Et eksempel på empowerment er valget om å søke en jobb i VTA, se her på utforming av et søknadsskjema ved en attføringsbedrift (se vedlegg 1). Aktørperspektiv er en måte å oppfatte og forstå mennesker på. Det grunnleggende menneskesynet som har fått navnet «Aktørmodellen», går ut på at mennesker utvikler seg best når de selv er aktive, frie og selvstendige, og i stand til å foreta egne valg. Deltakerne som vi intervjuet, identifiserte seg sterkt med bedriften de jobb i. Som nevnt over var de fleste fornøyd med arbeidsoppgavene sine og ga tydelig uttrykk for at de trivdes De opplevde at de ble tatt på alvor av ledelsen når det gjaldt egne behov og ønsker. Fafo-rapport nr

8 Intensjonene med brukermedvirkning, empowerment og aktørperspektiv er at arbeidstakeren selv skal ha «hånda på rattet» i sitt eget liv, og at personen har ansvar for egen læreprosess (attføringsprosess). Et praktisk grep er bruk av Individuell aktivitetsplan hvor deltakeren deltar i utformingen (se vedlegg 2). Lederen kommuniserer veiledende I denne læreprosessen blir lederens rolle å være veileder, det vil si å kommunisere veiledende. Lederens rolle blir dermed å legge til rette for at arbeidstakeren gjør valg som er hensiktsmessige for seg selv på lang sikt. Det kan synes langt fram mot den selvstendighet og frihet som er vilkåret for å være en aktør i sitt liv. Mennesker er formet av sin bakgrunn og er begrenset at sine nåværende rammer, (mentale, fysiske, sosiale, økonomiske, osv). En som er i en attføringssituasjon er ofte i en tilstand av forandring og usikkerhet i forhold til framtida. Målene kan være uklare, urealistiske eller uhensiktsmessige ut fra det ståsted brukeren har. God veiledning handler om å klargjøre dette ståstedet, ikke minst for arbeidstakeren selv. Videre er det en utfordring å se positive muligheter samtidig som målene ikke blir satt så høyt at de er dømt til å mislykkes. Å kommunisere veiledende innebærer altså: - å hjelpe andre til å kjenne seg selv - å hjelpe andre til å se muligheter - å hjelpe andre til å ta beslutninger - å hjelpe andre til å legge planer - å hjelpe andre til å lære i vid forstand Hvilken kunnskap representerer arbeidstakerne? Arbeidstakerne representerer kunnskap om egen livssituasjon. Arbeidstakeren vil også inneha erfaringer knyttet til bruk av tjenester og erfaringer med personlig endringsarbeid. Aktiv brukermedvirkning forutsetter kompetanse og utvikling hos arbeidstakerne og tjenesteapparat: På denne bakgrunn vil vår tjeneste VTA innebære at arbeidstakeren opplever den daglige arbeidssituasjonen så motiverende at vedkommende blir en så sterk aktør som mulig. Når VTA-tiltaket avsluttes skal bedriften i samarbeid med arbeidstakeren utarbeide en rapport som vil redegjøre for gjennomføringen av tiltaket. Her skal arbeidstakeren ha anledning til å fremme egne synspunkter og signere den endelige rapporten. Se for øvrig vår Veileder for sluttrapporter. I kvalitetssikringsmerket Equass Assurance, hvor bedriftene våre må resertifiseres hvert annet år, legges det sterk vekt på brukerens posisjon. Enhver sertifisert bedrift har vist at man har 7

9 grunnleggende rutiner for å ivareta brukerens medvirkning og myndighet. Se vedlagt eksempel på Evalueringsskjema for ansatte i VTA (vedlegg 3). På denne måten vil bedriften kunne styrke brukerens Empowerment, dvs. myndiggjøring som bl.a. innebærer at arbeidstakeren i VTA finner egne løsninger i samarbeid med andre. En deltaker på en attføringsbedrift har formulert brukermedvirkning på følgende måte: Jeg blir sett - ikke oversett. Jeg blir akseptert - ikke belært. Jeg blir pratet med - ikke bare til. I fagboka Det er mitt liv (Bollingmo, Høium, Johnsen red.) formuleres brukermedvirkning slik: Opplevelsen av å ha innflytelse på sine egne omgivelser framheves som noe helt grunnleggende i motivasjonspsykologien og har stor betydning for gunstig personlighetsutvikling og for den enkeltes trivsel og livskvalitet. III. Målgruppe En klar forutsetning for at man skal kunne bli tilbudt en ansettelse i VTA er at vedkommende har, eller i nær framtid ventes å få en varig uførepensjon. I praksis innebærer det ofte at vedkommende allerede har fått en 100% uførepensjon før ansettelsen. Mange mennesker med en 100 % uførepensjon har en viss arbeidsevne og VTA er opprettet for personer som trenger: Arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne Spesiell tilrettelegging og tett oppfølging De må allikevel ha en arbeidsevne slik at de kan produsere varer/tjenester Tiltaksarrangøren har ansvar for å tilby den enkelte arbeidstaker tilrettelagt arbeid. Arbeidsoppgavene som tilbys må kontinuerlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger arbeidstakerne/søkerne har. Det er imidlertid en viktig forutsetning for å få en ansettelse i et VTA - tiltak at andre arbeidsmarkedstiltak skal ha vært vurdert og funnet uaktuelle. Arbeidstakerne i VTA har gjerne svært ulike årsaker til nedsatt arbeidsevne. Utfordringen for en tiltaksarrangør kan være å finne egnet arbeidsoppgaver til svært så ulike uføreårsaker. I 2008 rapporterte våre tiltaksarrangører for VTA at hoveddiagnosene er: 8

10 28 % av deltakerne hadde psykiske lidelser 30 % hadde en psykisk utviklingshemming 8 % med misbruk/sosiale problemer 10 % med muskel/skjelettproblemer 23 % hadde andre diagnoser eller ikke var registrert. Det er også andre forhold enn klassisk diagnoseinndeling som spiller inn. Arbeidsførhet har ofte lite med en diagnose å gjøre. Alder, kompetanse av ulik type, språk mv. kan være avgjørende for arbeidsmuligheter. Se punktet om Holistisk perspektiv ovenfor. Et særlig hensyn kan imidlertid være personer med minoritetsetnisk bakgrunn. Enkelte kan ha problemer med å forstå norsk og kan også vise seg å være analfabeter. Denne gruppen krever gjerne en særskilt pedagogisk kompetanse og tilrettelegging slik at de kan nyttiggjøre seg det tilbudet som VTA har og bedriften kan legge til rette for. Dette innebærer behov for en fleksibilitet i tiltakets rammer og bruk av metodikk. IV. Faglig innhold og metode Det faglige innhold og metoder som presenteres her er valgt på bakgrunn av erfaringer fra mange års arbeid og utvikling i attføringsbransjen. Vi vil imidlertid først sterkt understreke at alt personell i attføringsbedriften/vta-enheten skal ha undertegnet en Taushetserklaring. Det er meget viktig før man får tilgang til ulike former for opplysninger tilknyttet arbeidsplassen og stillingen. (Se vedlegg 4 som eksempel på en slik erklæring) a) VTA - tiltaket baserer seg på å styrke individet, ta utgangspunkt i deres ståsted og bygge på den enkeltes ressurser for å øke deres mestring og kompetanse b) Arbeid og kvalifisering som hovedfokus i VTA. c) Livsstilsveiledning, herunder ernæring og fysisk trening/aktivitet i VTA d) Faglig oppfølging og veiledning i arbeidshverdagen. e) Hospitering i ordinære bedrifter og formidling f) Eksterne samarbeidspartnere 9

11 a) VTA baserer seg på å styrke individet, ta utgangspunkt i deres ståsted, bygge på den enkeltes ressurser og øke deres mestring og kompetanse Individet er selv ekspert på eget liv. VTA skal derfor bidra til at den enkelte kan gjøre valg som fremmer ønsker og er i tråd med den enkeltes verdier samt øker eller bidrar til å opprettholde det som for den enkelte innebærer livskvalitet. Vårt aktørperspektiv fremmer et fortolkningsmønster som plasserer fremskritt på indre årsaksfaktorer ( når jeg lykkes er det takket være min egen innsats, og ikke takket være ytre heldige omstendigheter ). Arbeidslederens/veilederens oppgave i den daglige arbeidssituasjonen er å bidra til at arbeidstakeren oppdager og blir bevisst egne muligheter og ressurser. Dette sammenfaller med det Nygård kaller Aktør - perspektivet. (Litt.liste; R.Nygård). Den indre årsaksforklaringen plasserer ansvaret i personen selv aktøren. Ytre årsaksforklaringer plasserer ansvaret på omgivelsene. Høy motivasjon henger sammen med tro på at indre faktorer er avgjørende. Lav motivasjon henger sammen med tro på at ytre faktorer er avgjørende ved suksess og at det er indre faktorer som er avgjørende ved nederlag. Arbeidsplassen er et viktig sted for utvikling av fellesskap, utforsking og aksept av seg selv og blir et sted hvor det å bli sett, trodd og tatt på alvor er sentralt. Dette styrker også den enkelte i sin tillit til seg selv som ansvarlig aktør i eget liv. Et viktig redskap for jevnlig oppfølging av den ansatte i VTA tiltaket er Medarbeidersamtalen ( se vedlegg 5). b) Arbeid og kvalifisering som hovedfokus i VTA Deltakelse i arbeidslivet er grunnleggende i de aller fleste menneskers liv i Norge. Det gir mening, selvstendighet og handlefrihet. Arbeid et således både et mål og et middel til å nå målet bedret livskvalitet. I Arbeid- og velferdsdirektoratets kravspesifikasjon for VTA tiltaket heter det: Det skal utarbeides en plan i samarbeid med deltakeren. Det skal gis en beskrivelse hvilke arbeidsoppgaver som tilbys og muligheter for: Tilpassning og tilrettelegging i fht. den enkeltes yteevne Tilrettelagt kvalifisering Det skal jevnlig gjennomføres: evaluering av deltakeren evaluering av arbeidsoppgavene 10

12 Pakkeavdelingen på godt og vondt muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse Mange personer som skal ansettes i VTA - tiltaket kjenner attføringsbedriften fra tidligere tiltaksdeltakelse. VTA er gjerne det tiltaket som benyttes når man ikke har lykkes med å få jobb i ordinært arbeid gjennom for eksempel Arbeid med Bistand, eller når videre utdanning mv. ikke er aktuelt. Dersom bedriften ikke kjenner vedkommende vil det være viktig å benytte den 6 måneders lange prøveperioden til å kartlegge kompetansenivå, sosiale ferdigheter, jobbønsker mv. En slik kartlegging, sammen med uttalelser/rapporter etc. fra andre instanser, eks. skole, tidligere arbeidsgiverog/eller foresatte vil gi oss en oversikt over den enkeltes ståsted og ønsker. Daglig kommunikasjon, veiledning og opplæring legger grunnlaget for den planen som legges til grunn for deltakelse i VTA og som omfatter de krav arbeidsmarkedsmyndighetene setter. Se for øvrig et evalueringsskjema etter 6 måneders prøvetid som benyttes ved en attføringsbedrift (se vedlegg 6). På denne bakgrunn har attføringsbedriften/vta-enheten en utfordring i å tilby arbeidsarenaer som tilfredsstiller de behov arbeidstakerne har. Vi har tidligere omtalt hvem som er deltakere i VTA, men vil her legge til at lokalt kan man også velge å spesialisere VTA - enheter til særskilte målgrupper. Varierte arbeidsoppgaver, tilpasset ulike individuelle behov, er derfor viktig fordi deltakeren gjennom praktisk arbeid får økt arbeidslivskunnskap i forhold til evner, ferdigheter og interesser. Ikke minst skal arbeidstakeren få tilbud om tilrettelagt kvalifisering og muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse. Derfor må arbeidsoppgavene være varierte og ha forskjellig vanskelighetsgrad. Arbeidsoppgavene skal være motiverende og kunne gi utviklingsmuligheter for deltakerne. Tilretteleggingsmuligheter i forhold til fysiske og psykiske belastninger kan også være vesentlig for å få en god personlig utvikling. Hvilke typer arbeidsoppgaver som er hensiktsmessige for arbeidstakerne i VTA vil derfor variere sterkt. Det vil nok for enkelte være behov for svært enkle arbeidsoppgaver som pakking mv., men få mennesker er i en situasjon hvor man foretrekker ensformig, personlig lite stimulerende og begrenset faglig utviklende arbeidsoppgaver. Det er allikevel viktig å huske på at i VTA tiltaket skal man ha oppgaver for personer med svært varierende Mange assosierer pakke/ferdiggjøringsavdelingen med kjedelig, ensformig, lite utfordringer, mindre betydningsfullt og ingen utvikling. Det gjør noe med deltakeren i denne gruppen når de mestrer, når nøyaktighet er viktigere enn hurtighet og effektivitet. Skuldrene senkes og trivselsfaktorer tar over. Mestring, trivsel, arbeidsmiljø, trygghet og sosialt samvær er viktige faktorer for å få mennesker, som har vært lenge borte fra arbeidslivet, tilbake igjen. Du skal ikke ha vært borte lenge før du frykter arbeidslivets krav. Disse faktorene har for mange vist seg å være en god læringsarena for å utvikle stabilitet, selvtillit, nøyaktighet, gode arbeidsrutiner, sosial fungering og gode samarbeidsevner. Dette er egenskaper som er nødvendige for å komme tilbake til arbeidslivet. Denne gruppen har også vist seg å være en god læringsarena for å utvikle språkferdigheter for fremmedspråklige generelt, også for analfabeter. Det er viktig å merke seg at ikke alle har utbytte av denne avdelingen. Pakke/ferdiggjøringsavdelingen bør kun være forbeholdt de som ønsker det og som har utviklingsmuligheter der. Det bør utarbeides klare utviklingsmål for den enkelte deltaker. Når de har nådd disse er det på tide å bevege seg videre. Irene Hals, Ilas A/S 11

13 arbeidsevne og i boksen nedenfor ser vi hvordan en bedrift mener at en pakkeavdeling har sin berettigelse. Det er også viktig å se på hvordan vi organiserer både lokalene og de ulike arbeidsoppgavene. For enkelte kan det være gunstig eller nødvendig å ha mulighet for å jobbe alene eller i et skjermet område. Samtidig bør det også være arbeidsoppgaver som organiseres slik at de krever samhandling og samarbeid for på den måten å kunne tilfredsstille arbeidstakere med ønsker om slike jobber. Gjennom ulike krav til samhandling i arbeidslivet, kan man også sikre progresjon og utvikling hos den ansatte i forhold til samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. Andre områder som kan kartlegges gjennom arbeid, kan være evne til å ta instruksjon, utholdenhet/styrke, tempo, selvstendighet, nøyaktighet, kreativitet, motorikk, fleksibilitet m.m. Slike forhold vil være et viktig bakteppe når vi sammen med arbeidstakeren skal legge til rette for og lage planer for (formell) kvalifisering. Mestring: Mestringsopplevelser er en forutsetning for økt motivasjon og bygging av selvtillit, noe som igjen er viktig for å tilrettelegge for økt kvalifisering. Det må etableres arenaer hvor deltakerne gis anledning til å oppleve mestring, og dette må være gjennomgående under hele oppholdet i tiltaket. Ved noen attføringsbedrifter er det etablert avdelinger for kreativ aktivitet som en strategi for å styrke selvfølelsen. Arbeidsoppgavene må være av en slik art at de ikke oppleves som for vanskelige, men samtidig slik at de innebærer en overkommelig utfordring. Dette betyr at det er samsvar mellom den enkeltes kunnskaper og ferdigheter, og oppgaven vedkommende skal løse. For å bidra til utvikling er motivasjon hos deltakeren helt avgjørende. Hva som motiverer den enkelte er individuelt. (Se vedlegg 7 om Flytsonemodell). Mestringsopplevelser er viktige for å motivere deltakeren for å prøve ut sin arbeidsevne. Derfor er interessante, tilpassende utfordrende og gjerne kreative arbeidsoppgaver viktige å tilby deltakeren slik at økt mestring blir en kontinuerlig prosess i VTA - tilbudet. For å ytterligere å styrke motivasjon for endring hos deltakeren satser bransjeforeningen Attføringsbedriftene fra og med 2010 sterkt på å skolere opp ansatte i våre medlemsbedrifter i Motiverende Intervju (MI). For mer informasjon, se Opplæring og kvalifisering: Med begrepet opplæring mener vi her all form for læring som foregår etter en planlagt struktur i Attføringsbedriften/VTA-enheten. Under pkt 3. Temameny - lenger ute i dette Fagkonseptet har vi listet opp en mengde ulike tilbud som vil være ved svært mange attføringsbedrifter. Også for VTAdeltakerne bør slike tilbud være tilgjengelige etter individuelle behovsvurderinger. Særlig vil vi her trekke fram det brede opplæringstilbudet som kan gis gjennom Læringsnettverket. Det er stor sannsynlighet for at mange ansatte i VTA har mangelfulle basiskompetanseferdigheter og som derfor bør få det pedagogiske tilbud som Læringsnettverket kan gi. Her anbefaler vi å se nærmere på 12

14 I boksen nedenfor har vi lagt ved ulike eksempler på opplæringsplaner innen området Montering. Det er mange momenter og områder som bl.a. HMS som berøres. Alle arbeidsområder til en VTAenhet bør ha slike opplæringsplaner! Eksempel på faglig OPPLÆRINGSPLAN; Opplæringsområde MONTERING Innledning På alle områder der det drives opplæring skal det foreligge målstyrte opplærings- planer. En slik opplæringsplan skal i detalj beskrive hva som forventes innen det enkelte arbeidsområdet. Dette vil gi deltakeren klare alternativer og vil gjøre det lettere å ta et valg i forhold til et bestemt arbeidsområde. Opplæringsplanen skal være formulert slik at vurderingen blir så objektiv som mulig og minst mulig avhengig av hvem som gjør vurderingen. Dette vil gi nyttig informasjon til deltakeren, NAV og mulige arbeidsgivere. Opplæringsplanen vil også være en dokumentasjon på det utførte attføringsarbeidet og hva deltakeren har oppnådd. Beskrivelse av monteringsarbeidet På monteringsavdelingen tar vi på oss oppdrag som omfatter ulike former for montering. Monteringen kan være av ren mekanisk art ved at enkeltdeler skrus sammen, eller de kan sammenkobles og festes på annet vis. Enkeltdelene kan bestå av elektroniske komponenter som krever spesiell behandling. Arbeidet utføres gruppevis ved at en gruppe får ansvaret for at en oppgave blir utført, og selv fordeler arbeidsoppgavene innad i gruppa. En av deltakerne i produksjonsgruppa har et overordnet ansvar for at produksjonen og samarbeidet i gruppa fungerer. For å kunne utføre absolutt alle arbeidsoppgavene innen arbeidsområdet må deltakeren kunne lese og forstå innholdet i en norsk arbeidsbeskrivelse eller og rent motorisk kunne utføre et arbeidsoppdrag i henhold til denne. Etter opplæringen skal deltakeren også kunne beskrive navn på deler og verktøy som benyttes i produksjonen. Ved opplæringen i montasje skal deltakeren, i tillegg til å utføre et slikt arbeid rent teknisk også kunne: Planlegge, forberede og utføre arbeid i samsvar med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet og samarbeide med kolleger og ledere. Bruke riktig verktøy på riktig sted og foreta kvalitetskontroll og nødvendig vedlikehold. Delmål 1 PLANLEGGING Deltakeren skal, ut fra en arbeidsbeskrivelse/-tegning, hente fram nødvendige deler og verktøy som inngår i produksjonen og gjøre de nødvendige forberedelser før produksjonene igangsettes. Deltaker skal også kunne skille mellom de enkelte skruetyper og komponenter som tilhører de ulike produktene og vite hvor de skal brukes. Læringsmål: Etter at opplæringen er avsluttet skal deltakeren kunne: Forklare og beskrive hva en arbeidsoppgave går ut på ut fra en gitt arbeidsbeskrivelse. Innhente et nytt arbeidsoppdrag, uoppfordret, ved avslutning av forrige arbeidsoppdrag. Finne fram de enkelte delene som inngår i plukklisten, kontrollere at delene er riktige og at nødvendig antall 13

15 foreligger. Hente fram nødvendig verktøy og riktig tilbehør i henhold til den arbeidsoppgaven som skal utføres. Forklare og beskrive forskjellen på de skruene som brukes i monteringen. Forklare og beskrive riktig påsetting av evt. logoer i samsvar med arbeidsbeskrivelsen. Hente fram riktig lagringsutstyr (paller, kasser, esker). Gjengi navnene på de ulike komponentene og verktøy som benyttes. Delmål 2: MONTERING Deltakeren skal utføre et arbeidsoppdrag i henhold til en gitt arbeidsbeskrivelse/-tegning, behandle verktøy og produkter på riktig måte. Læringsmål: Etter at opplæringen er avsluttet skal deltakeren kunne: Behandle produkt, verktøy og tilbehør på en måte som ikke virker ødeleggende eller fører til unødvendig slitasje eller fare for egen eller andres helse. Sette sammen riktige mekaniske/elektroniske deler på rett plass med riktig montasjerekvisita (skruer, popnagler eller lignende) i henhold til arbeidsbeskrivelse/tegning. Påsette riktig merkelapp/logo på rett sted i samsvar med arbeidsbeskrivelse/tegning. Delmål 3: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Deltakeren skal kunne planlegge og utføre arbeidet i henhold til gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Læringsmål: Etter at opplæringen er avsluttet skal deltakeren kunne: Bruke nødvendig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende lover og regler. Bruke tilpassede og varierte arbeidsstillinger for å unngå belastningsskader. Rydde arbeidsplassen under og etter monteringen uoppfordret, slik at produksjonen går greit og skader unngås. 14

16 Sortere avfall i samsvar med instruks for kildesortering. Delmål 4: SAMARBEID Deltakeren skal kunne kommunisere i ord, handling og kroppsspråk med kolleger, ledere og kunder på en slik måte at det bidrar til et godt arbeidsmiljø innad og gir et godt bilde av bedriften utad. Læringsmål: Etter at opplæringen er avsluttet skal deltakeren kunne: Fordele arbeidsoppgaver slik at alle i gruppa vet hva de skal gjøre. Be om hjelp/ta imot hjelp ved behov under monteringen på en måte som ivaretar et godt arbeidsmiljø. Fordele arbeidsoppgavene i gruppa slik at det virker best mulig i forhold til hvem som er i gruppa og produktets vanskelighetsgrad. Veilede sine medarbeidere ved behov, på en positiv måte. Godta instruks og/eller endring i arbeidsoppgaver uten unødvendige diskusjoner. Delmål 5: VEDLIKEHOLD OG KONTROLL Deltakeren skal kunne gjennomføre den nødvendige kontroll og vedlikehold på det utstyr/verktøy som finnes på arbeidsstedet, og foreta de nødvendige kontroller som skal sørge for at produktspesifikasjonene blir fulgt. Læringsmål: Etter at opplæringen er avsluttet skal deltakeren kunne: Kontrollere at produksjonen i de enkelte produksjonsledd blir utført i henhold til arbeidsbeskrivelsen. Kontrollere og evt. skifte ut slitt verktøy. Kontrollere at sluttproduktet er slik det er fastsatt i arbeidsbeskrivelsen både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Sette på plass halvfabrikata etter ferdig montasje/arbeidstidens slutt. Påse at verktøy blir lagt på rett plass etter bruk (evt. til ladning). 15

17 Det er imidlertid ytterligere krav til en VTA-enhet i hht. Nav sin kravspesifikasjon for tiltaket; tilrettelagt kvalifisering og muligheter for formell kompetanse eller dokumenterbar realkompetanse. Her snakker vi altså om kvalifisering i forhold til bestemt definerte fag- eller kunnskapsområder, og som gjerne fører fram til formell kompetanse. Dette kan for eksempel dreie seg om truckførerbevis, grunnskoleeksamen, VGS, fagbrev og ikke minst delkompetanse. Slike kompetansebevis for beståtte deler av en fagplan i videregående skole kan være av stor relevans for mange arbeidstakere i VTA. Se for læreplaner for alle studieprogram i videregående skole. (Se vedlegg 8 som eksempel på hva en attføringsbedrift med mange VTA-plasser er sertifisert/godkjent for å kunne gi av kvalifikasjoner mv.) I VTA - enheten bør man på denne bakgrunn knytte all undervisning opp til deltagerens plan for oppholdet i tiltaket. Omfang og organisering tilrettelegges for den enkelte deltager. Grad av faglig støtte bør vurderes og være planmessig. Bransjens Læringsnettverk har gjennom mange år drevet lokalt støttet praksisintegrert undervisning og har utviklet god metodikk og rutiner for gjennomføring av denne formen for undervisning. Boka Undervisningsplanlegging for yrkeslærere, Hiim og Hippe, Universitetsforlaget, gir en god oversikt vedrørende planlegging og gjennomføring av undervisning/opplæring. c) Livsstilsveiledning, herunder ernæring og fysisk trening /aktivitet Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at fysisk inaktivitet er fremtidens store helseutfordring. For voksne kan fysisk aktivitet også være en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring og glede over å være i god fysisk form. I tillegg beskytter fysisk aktivitet mot en rekke sykdommer og lidelser. Samfunnet kan og bør påvirke de individuelle valgene gjennom å tilføre kunnskap og påvirke holdninger. Attføringsbedriftene må tilstrebe at arbeidstakerne får muligheter til å velge fysisk aktivitet/trening og sunt kosthold på sin arbeidsplass. De sunne valgene må gjøres tilgjengelige og arbeidslederne må veilede arbeidstakerne i hverdagen. Det anbefales at voksne er i minst 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert (Regjeringens Handlingsplan for fysisk aktivitet ). Effektene av regelmessig fysisk aktivitet er bl.a: Bedre lungefunksjon Styrket immunforsvar Bedre evne til å mestre stress Sterkt redusert risiko for hjerte og karsykdommer Mindre ryggbesvær Mindre risiko for slitasjegikt Mindre risiko for blodpropp og hjerneslag 16

18 Mindre risiko for utvikling av høyt blodtrykk Større overskudd mer trivsel Økt arbeidskapasitet Undersøkelser viser at personer med liten eller ingen utdanning, er i mindre fysisk aktivitet enn høyere utdannede personer. Arbeidstakere har gjerne liten eller ingen utdanning. Livsstilsendring skal bidra til økt progresjon og motivasjon, som igjen fremmer mestring for den enkelte arbeidstaker. Veiledningen skal bidra til at arbeidstakeren deltar konstruktivt i arbeidet med å ta vare på sin egen helse. Det er viktig med fysisk aktivitet for VTA arbeidstakere fordi: Mange har stillesittende arbeidsstasjoner Mange har i oppveksten ikke alltid fått den fysiske aktiviteten de har hatt behov for Mange har utfordringer med overvekt Mange har utfordringer ifht. ernæring og spisevaner Mange har smerte i muskel og skjelett, rygg og nakkeregionen Ernæring, levevaner og helse blir stadig mer aktuelt tilbud i attføringsbedriftene. Høyskolen i Akershus har startet en studie i Ernæring, levevaner og helse. Metodikken i studiet er endringsfokusert veiledning, et prosessverktøy som bidrar til å synliggjøre muligheter for endring. Attføringsbedriftene har samarbeid med Libra. Libra tilbyr kurs i Livsendring på vei mot jobb. Kurset arrangeres i attførings - og vekstbedrifter hvor tiltaksansatte gis økt mulighet til å komme ut eller tilbake i ordinært arbeid- der en av hindringene har vært helseplager relatert til overvekt og fedme. Hvert kurs strekker seg over 10 møter med 3 timers varighet. Det tilbys totalt tre påfølgende kurs, med en varighet på til sammen 12 måneder. Gruppeundervisning, fysisk aktivitet og praktisk matlaging er noe av innholdet på disse kursene som er tilrettelagt slik at også de med lese- og skrivevansker kan delta. Kurset passer spesielt godt innenfor tiltakene APS, ARR og VTA. 17

19 Attføringsbedriften Hurum Produkter AS har hatt fokus på fysisk aktivitet og kosthold i ca. 2 år. De har gjort seg ulike erfaringer ifht. gjennomføring og effekt av tilbudet. Hurum Produkter tilbyr trening til arbeidstakere og deltakere på andre tiltak, 1 time 2 ganger i uken. De har grupper på 5 15 pr gang og tilbyr spinning og styrketrening. De har sett det som svært viktig at to arbeidsledere deltar på treningen. Tilbudet er til alle som ønsker å være med. Erfaringene viser at de har fått en stabil treningsgruppe, mer fornøyde arbeidstakere, de ser effekten av treningen ved bedre kondisjon og styrke, økt mestringsfølelse, sosialt samspill, tilhørighet i gruppen og bedre motorikk. I tillegg har de erfart en betydelig reduksjon i antall epileptiske anfall og reduksjon i medisiner hos brukere med epilepsi. Erfaringene viser også at innføringen av treningstilbudet ikke har redusert produksjonen i bedriften. Erfaringer som gjøres med fysisk aktivitet/trening er overførbare til andre livsområder. Ved å bevisstgjøre om hvordan disse erfaringene bidrar til å bedre den enkelte arbeidstakers hverdag, livs - og helsesituasjon, sikrer vi at den enkelte bedre forankrer sine erfaringer og øker nytteverdien av dem. d) Faglig oppfølging og veiledning i arbeidshverdagen All erfaringslæring er en prosess ikke en oppsamling av fakta. Denne prosessen kan foregå innenfor et planlagt opplegg, men den følger allikevel den samme utvikling som når man lærer for livet. Veiledning i hverdagen betyr å stille de gode spørsmålene på gulvet i stedet for å gi instrukser/ordrer til arbeidstakerne. Det er ofte man trenger å gi instrukser, for eksempel å si at arbeidstakeren skal nå gjøre den eller den arbeidsoppgaven. Det er imidlertid viktig å balansere mellom veiledning og instruksjon i forhold til hvordan arbeidsoppgaven skal løses. Det er i utførelsen av arbeidsoppgaver at arbeidstaker får trening i å vurdere egen utførelse. En slik utvikling skjer best i en veiledende prosess og ikke under instruksjon. Målet for vår faglige oppfølging og veiledning er å utvikle arbeidstakernes kompetanse både innenfor de fagområdene VTA dekker, men også ulike former for sosial kompetanse. Med sosial kompetanse tenker vi for eksempel: Sosial rolle i lunsjsituasjoner Personlig hygiene 18

20 Kommunikasjon med hverandre Skikk og bruk i arbeidslivet Det er et mål at den enkelte arbeidstaker skal utvikle evnen til å reflektere over egen fungering og bevisste valg. I et Aktørperspektiv krever forandring på disse personlige områdende en mer veiledende tilnærming, heller enn instruksjon/ordregiving. Erfaringer er ikke det som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss. Utsagnet kommer fra Aldous Huxley og peker på at en erfaring i seg selv ikke er noen garanti for læring. Erfaringene må bearbeides på en systematisk måte og det er her veiledningen og den systematiske oppfølgingen er avgjørende. Paul Moxnes har laget en modell for erfaringslæringens 4 stadier som går i sirkel: Det første steget er en konkret handling. For å lære noe av denne konkrete situasjonen er det er viktig å stoppe opp og spørre hva skjedde? Det neste steget er at man forstår hva hendte, hvorfor det hendte og hva det betyr i denne situasjonen og i andre liknende situasjoner. Når dette er oppnådd er det neste steget å anvende og tilpasse denne kunnskapen i nye situasjoner der det gjelder. Den som har gjennomført denne prosessen og tilegnet seg læringen vil kunne forutse konsekvensene av sin handling. 19

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Januar 2008 1 Sammendrag DEL 1 DET SAMLEDE UTVIKLINGSARBEIDET 1. Innledning 1.1 Prosjektets bakgrunn og hvem

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

MOLAS. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom

MOLAS. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom MOLAS Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom Sluttrapport 2012 1 FORORD MOLAS- prosjektet har sitt utspring i to parallelle løp knyttet til arbeid med personer med Asperger

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer