F E L L E S F U N K S J O N E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012"

Transkript

1 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012

2 INNHOLD FELLESFUNKSJONER STRATEGIENHETEN ASKIMBARNEHAGEN ASKIMSKOLEN FAMILIENS HUS NAV ÅPEN OMSORG INSTITUSJON OG OMSORGSBOLIGER KULTUR EIENDOM & INTERN SERVICE TEKNIKK OG BEREDSKAP

3 Brukere F E L L E S F U N K S J O N E R Fakta om virksomheten Fellesfunksjoner startet opp 1. mai 2012 etter en deling av virksomhet Stab. Virksomhet Fellesfunksjoner hadde 42 personer fordelt på 36,7 årsverk og har ansvaret for: IKT og kommunikasjon Dokumentasjon (sak/arkiv) Politisk sekretariat Lønn og regnskap I tillegg har virksomheten avdelingene: Servicetorget Boligkontoret Skatteoppkreverkontoret Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember 36,7 Antall startlån / tildelt (mill. kr.) 83 / 22,6 81 / 25,3 Kommunale krav - totalt utfakturert (mill. kr.) ,4 Skatt innbetalt (mill kr.) kommunens andel 290,6 303,4 Sykefravær 2,7% Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,9 (Stab) Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Gode tilbakemeldinger gitt til Servicetorget og brukerrådet på virksomhetens tjenester (har ikke foretatt brukerundersøkelse) Tjenestene er trygge og forsvarlige Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet 5 - Gjelder dokumentsenteret arkivering etter Arkivloven, alle pålegg er fulgt opp.

4 Økonomi Læring og fornyelse Medarbeidere Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid Godt arbeidsmiljø Virksomheten er miljøsertifisert 95 % (mangler kun sertifikatet) I forbindelse med overgang til tynnklienter (NC er) har vi kraftig redusert mengden av emballasje og elektronisk avfall, samt strømforbruk Kommunikasjonsplan Vedtatt i bystyret Virksomhetens aktiviteter i sentrumsområdet 1 (informasjonsdag skatt) Myndiggjorte medarbeidere 5,4 (på en skala 1-6) har en stor grad av myndiggjøring ansatte tar ansvar Attraktiv arbeidsgiver 5,0 (på en skala fra 1-6) Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Medarbeidersamtaler 100% Gjennomførte tiltak 3 (ny portal, sak/arkiv oppgradering og oppkobling helsenett) Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Fornyelse og standardisering av driftsplattform, klientløsninger og flere fagsystemer har gitt mer stabil it-drift, mer moderne løsninger og skapt et godt fundament for ytterligere effektivisering og modernisering av IKT. Forventet avvik Overskudd på ,-

5 Hva har vi lykkes med Kommunikasjonsplan enstemmig vedtatt av bystyret Ny portal Askim kommunes har fått nye hjemmesider med stor selvbetjeningsgrad Sosiale medier innført Facebook, Twitter, Flickr og Instagram Godt arbeidsmiljø stor grad av myndiggjøring og godt humør, lavt sykefravær. Opprydding telefoni ryddet opp i abbonnement og telefoner Virksomheten har gått med overskudd Spesielle utfordringer Dobbel håndtering av lønnssystem i forbindelse med innføring av nytt økonomisystem mye overtid Omorganiseringsprosesser Gjennomføre oppgradering av sak/arkivsystem (ESA8) Budsjettprosess 2013 Tiltak likestilling Ingen tiltaksmangler meldt ingen opplevd differensiering

6 Brukere S T R A T E G I E N H E T E N Fakta om virksomheten Strategienheten ivaretar plan- og utviklingsoppgaver og myndighetsutøvelse innenfor samfunnsplanlegging og organisasjonsutvikling. Vi utfører oppgaver knyttet opp mot rådmannsteamets virksomhetsovergripende styring og ledelse, herunder politisk saksforberedelse. Strategienheten består av faste og midlertidige team (tidsavgrensede oppgaver). De faste teamene er: Team Byggesak og regulering (byggesaksbehandling, plan/regulering, geodata og oppmåling) Team Arealutvikling - bolig og næring (kommuneplanens arealdel, bolig- og næringsutvikling) Team HR og organisasjonsutvikling (overordnet HR-arbeid, HMS, IA, attføring, bistand i organisasjons- og personalsaker) Team Budsjett og styringssystemer (kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og budsjett, balansert målstyring, internkontroll, innkjøpsordningen) Team Velferdsoppgaver (folkehelse, samfunnsmedisin, mangfolds- og integreringsarbeid, helse- og sosialfaglig rådgivning) I tillegg har Strategienheten ansvar for skjenke- og serveringsbevillinger. Strategienheten ble etablert som egen virksomhet 1. mai Det finnes derfor ikke nøkkeltall fra 2011 å sammenligne med. Det ble heller ikke utarbeidet eget målkart eller gjennomført medarbeiderundersøkelse for Strategienheten i (Det ble gjennomført en medarbeidersamtale for hele staben tidlig i Det ble også utarbeidet målkart for stab.) Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember - 23,8 Sykefravær - 8 % Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) - 4,9 (stab) Antall næringsetableringer Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelse i Det har vært planprosesser og utredningsarbeid hvor brukermedvirkning har vært sentralt i arbeidet. Det er satt i gang arbeid med kvalitetssystem og internkontrollrutiner for å sikre best mulig kvalitet.

7 Læring og fornyelse Medarbeidere Samfunn Tjenestene er trygge og forsvarlige God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Det har ikke vært meldt avvik i virksomheten. Vi har en stabil arbeidsgruppe som gjør at det kan ta tid å nå målet om minst 5 % ansatte med minoritetsetnisk bakgrunn. Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter (Besvares kun av Strategienheten) Det arbeides aktivt med tilrettelegging for næringsvirksomhet i Askim. Målet for året var 80, mens resultatet var 87 næringsetableringer. I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid Godt arbeidsmiljø Det er et mål at virksomheten blir miljøfyrtårnsertifisert. Vi mangler nå kun sertifikatet (95 % måloppnåelse). Bidratt på trygghetsvandringer. Bidratt i arbeidet med attraktive møteplasser for alle aldre i sentrum. Strategienheten har et godt arbeidsmiljø på tvers av fagområder, med evne og vilje til støtte og bistand på tvers av teamene. Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Strategienheten har medarbeidere som gis og tar ansvar. Enheten består av rådgivere med sine fagspesifikke ansvarsområder, og som er vant til å lede og drifte egne prosjekter og prosesser. Strategienheten har medarbeidere som uttrykker trivsel og arbeidsglede, og det er lav turn-over. Det er grunn til å anta at Askim kommune vurderes som en attraktiv arbeidsgiver. (Da det ikke er gjennomført medarbeiderundersøkelse for Strategienheten i 2012 vil vurdering av måloppnåelse på området medarbeidere baseres på antagelser) Ingen nye tiltak ble innført i 2012.

8 Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Strategienheten leverte et budsjett i balanse Hva har vi lykkes med Organisering av virksomheten: Etablert fem fagteam som arbeider på tvers internt i virksomheten og sammen med øvrige virksomheter. Vi er gode sammen og vet hvordan vi benytter oss av hverandres ressurser og kompetanse Arealutvikling: Fire store områdereguleringsplaner i sentrum er under arbeid, første etappe av tomter på Frydenlund for salg, opprusting av Jernbaneparken og ny lekeplass i Guderudparken som et resultat av prosjektet Askim og Mysen mot Salg av kart- og Geodatatjenester til nabokommuner. Næringsutvikling: Frokostmøter for næringslivet, gårdeierfoum og næringsforum i tillegg til gjennomføring av tiltak i vedtatt næringsplan. Samfunnsutvikling: Samhandlingsprosjektet, boligsosial handlingsplan, ungdomskontrakter (kriminalitetsforebygging), kommunal planstrategi og bistand til Indre Østfold regionråd i forbindelse med Follobaneprosjektet. Organisasjonsutvikling: Oppstart av arbeidet med kvalitetssystem og internkontroll, utarbeidet veileder i balansert målstyring og utviklet og gjennomført kurs i tverrkulturell forståelse. Bistått virksomheter med personal- og organisasjonssaker. Støtte til virksomhetene i plan- og budsjettarbeid og økonomioppfølging. Spesielle utfordringer Både virksomheten selv og omgivelsene har et stort ambisjonsnivå når det gjelder omfang, innhold og framdrift ut over tilgjengelige ressurser I perioder stor arbeidsinnsats utover ordinær arbeidstid, særlig for team budsjett og styringssystemer Begrensede midler til overtidsbetaling Balansen mellom faglige vurderinger og politisk initiativ Ivaretakelse av rådgiverfunksjonen innen helse og sosial Sårbare ved langtidssykmeldinger da vi har stort sett bare én person på hvert fagspesifikke område Tiltak likestilling Ingen spesielle tiltak er gjennomført i virksomheten

9 Brukere A S K I M B A R N E H A G E N Fakta om virksomheten: Nøkkeltall: Opplysninger om stillinger og ansatte i virksomheten: Antall årsverk 128,8 125,8 Antall kvinner Antall menn Antall ansatte med førskolelærerutdanning Sykefravær i % 10,9 % 9,2 % Antall ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet pr. 6 6 desember kommunale barnehager Antall ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet pr. desember ikke-kommunale barnehager 6 3 Opplysninger om barna: Totalt Ikkekommunal barnehage Kommunal Totalt Ikkekommunal barnehage Kommunal barnehage barnehage Antall barn pr Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antall barn som får språklig assistanse Totalt antall minoritetsspråklige barn Antall barn med særlige behov som får ekstra ressurser Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Generelt svært gode resultater i barnehagene på brukerundersøkelsene. Gledelig at det er oppgang på området informasjon. Totalt sett har alle barnehager samme resultat som på forrige måling. Våren 2012 ble skolestartere intervjuet om sin opplevelse av medvirkning og vennskap i barnehagen. Gledelig at barna generelt opplever både å ha medvirkning og oppleve vennskap i barnehagen.

10 Medarbeidere Samfunn Tjenestene er trygge og forsvarlige Foresattes deltakelse på møteplasser for brukermedvirkning God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Full barnehagedekning Godt arbeidsmiljø Askim kommune som tilsynsmyndighet hadde tilsyn fra Fylkesmannen høsten Det ble avdekket to avvik knyttet til tilsyn som virksomheten er i ferd med å lukke i skrivende stund. Begge avvik er knyttet til manglende oppfølging av planer og rutiner knyttet til tilsyn. Generelt møter foreldre i større grad til foreldresamtaler i høsthalvåret enn på vårhalvåret med to unntak. Oppmøte på foreldremøter er lavere enn på individuelle samtaler. Den formelle og dokumenterte kontakten med foresatte i slike samtaler er et supplement til den daglige dialogen som generelt er tett og god. Virksomheten har god og konstruktiv dialog med brukerrådet, men oppmøte på møter har vært noe begrenset i en periode. Det er gledelig at Askim kommune nå har like stor andel minoritetsspråklige barn bosatt i kommunen som går i barnehage som landsgjennomsnittet. Andelen er fortsatt vesentlig lavere enn blant barn i barnehagealder generelt i kommunen. Barnehagene jobber med ulike tiltak for å tilfredsstille kravene til å bli miljøtårnsertifisert. Dette området er ikke blant de høyest prioriterte i barnehagene økonomisk og ressursmessig, men det jobbes jevnt med enkle tiltak og bevisstgjøring. Alle barn med rett til plass fikk tilbud om dette ved hovedopptak. Det har vært et jevnt tilsig av søknader gjennom resten av året. De aller fleste har fått tilbud om plass senest 3 måneder etter ønsket oppstartsdato. Virksomheten hadde et svært høyt sykefravær i første kvartal. Fra andre kvartal har det månedlige nærværet vært på over 90 %. Systematisk arbeid over tid på virksomhetsnivå og i den enkelte barnehage ser ut til å stabilisert et høyere nærvær. Fokus på ledelse, tilretteleggings- og medvirkningsplikt sammen med et tett samarbeid med NAV og SBHT ser ut til å gi resultater.

11 Økonomi Læring og fornyelse Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Synliggjøre rammeplanens intensjon Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Barnehagene skårer totalt sett noe lavere enn ambisjonsnivået. Virksomheten har satt fokus på myndiggjøring knyttet til blant annet lederutvikling og ved utarbeidelse av nye stillingsbeskrivelser. Det er særlig en barnehage som trekker ned totalresultatet og det er iverksatt tiltak her for på sikt å bedre resultatene. De ansatte i virksomheten skårer dette noe høyere enn snittet i Askim kommune. Det er stor variasjon mellom barnehagene. Noe av årsaken kan ligge i usikkerhet knyttet til organisering gjennom flere år og lanserte flytteplaner for enkelte av barnehagene. To av de største barnehagene skårer høyest på dette området. Fronter er i løpet av 2012 tatt i bruk som informasjonskanal til foreldre og samarbeidsplattform for ansatte i alle barnehager. Virksomheten har skolert mange ansatte i IKT i samarbeid med AOF for å bygge opp kompetansen blant de med lavest kunnskap om verktøyene. Nytt nettbasert barnehageadministrativt system med økt grad av selvbetjening for brukere og barnehagene er tatt i bruk. Søkere til barnehageplass må nå levere søknad over internett og alle barnehager har tilgang til opplysninger om sine søkere og barn i barnehagen via programmet. Barnehagene arbeider generelt godt med å utvikle bruken av prosjektarbeid som metode og bruke pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og utvikling av tilbudet til barna. Det kan se ut til at personalet stiller større forventninger til seg selv jo mer de kan på området. Dette resulterer i at resultatene generelt er uendret fra forrige år. Virksomheten gikk i praksis i balanse i Det er svært stram men god økonomistyring i barnehagene. Reduserte vikarbudsjetter, innføring av selvkost på matservering og reduksjon med ca. 4,8 årsverk har bidratt til balanse. Askim kommune har generelt et lavt kostnadsnivå i sine barnehager i forhold til de fleste kommuner i landet.

12 Hva har vi lykkes med Øke nærværet i barnehagene fra 84,3 % i første kvartal til ca. 93% for årets 9 siste måneder gjennom strukturert arbeid i barnehagene og godt samarbeid med NAVarbeidslivssenter og Smaalenene bedriftshelsetjeneste. En rekke kompetanseutviklingstiltak er gjennomført og mye av dette delfinansiert av tilskudd og refusjoner. Lederutviklingsprogram, basiskompetanse i arbeidslivet, LEANveiledere, ny nasjonal styrerutdanning, Innertiern 3 og 4 i samarbeid med 9 kommuner i Indre Østfold. Et godt faglig samarbeid mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager Etablert et godt grunnlag for videre satsing på tidlig innsats sammen med Familiens hus og Askimskolen. Sommeråpen barnehage Spesielle utfordringer Redusere støyproblematikk i alle barnehager med tanke på barns og ansattes arbeidsmiljø. Opprettholde og helst øke nærværet i barnehagene for å sikre stabilitet for barn, foresatte og arbeidskollegaer. Utstyr og kompetanse knyttet til satsing på IKT i barnehagen og økte krav til selvbetjening for ansatte. Beholde kompetente ansatte i perioder med stram økonomi. Opprettholde kvalitativt godt barnehagetilbud med kontinuitet ved fravær i personalgruppa med knappe vikarressurser. Bevare et variert og mangfoldig barnehagetilbud samtidig med økte krav til kostnadseffektiv drift i kommunal sektor. Beregne behov og planlegge for utbygging i sektoren for å møte framtidig behov. Tiltak likestilling Menn oppfordres til å søke ved utlysninger I Ingen konkrete tiltak utover dette.

13 Samfunn Brukere A S K I M S K O L E N Fakta om virksomheten Nøkkeltall Antall årsverk skole/sfo/adm per 31. desember 199,26 184,08 Antall elever (gsi pr 01.10) Antall barn i SFO Antall barne m/ enkeltvedtak om særs. språkoppl Andel kvinner av de ansatte 73,27 % 73,8 % Sykefravær 4,8 % 5,5 % Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Se tilstandsrapport for grunnskolen 2012 (vedlegg) Tjenestene er trygge og forsvarlige Det er gitt to pålegg av tilsynsmyndighet til skolene. Det dreier seg om branntilsyn, og pålegg ble utbedret umiddelbart (Moen og Korsgård). Det ble gitt pålegg fra fylkesmannen i forbindelse med tilsyn med opplæringslovens 4.1, voksnes rett til grunnskoleopplæring. Rutiner og dokumentasjon i forbindelse med kjøp av tjenester hos Delta voksenopplæring er gjennomgått. Arbeidet ferdigstilles våren Tilpasset opplæring Se tilstandsrapport for grunnskolen 2012 (vedlegg) og omtale under overskriften «Spesielle utfordringer». God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Askimskolen deltar på aktuelle arrangementer og tilstelninger. I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Overordnet og enhetlig arbeid med miljøfyrtårnsertifisering er ikke påbegynt.

14 Økonomi Læring og fornyelse Medarbeidere Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Askimskolen deltar på aktuelle arrangementer og tilstelninger i sentrum. Askimskolen har svært engasjerte medarbeidere, score 4,7 på medarbeiderundersøkelsen. Det er svært høyt fokus på læring og utvikling. Svakt økende sykefravær. Tallet fra desember sier 5,5 % (mål 6 %) mot 4,8 % i En score på 5,1 viser at Askimskolen har medarbeidere som opplever høy grad av myndiggjøring Ent score på 4,4 viser at Askimskolen scorer gjennomsnittlig og har moderate utfordringer når det gjelder rekruttering av godt kvalifisert lærerpersonell. Det er stor konkurranse om å rekruttere godt kvalifiserte og dyktige lærere. Sats- skoleadministrativt system bidrar fortsatt til effektivisering da vi stadig hever brukersnittet og lærer å utnytte verktøyet. Skoleinnmelding ble i år koblet sammen med dette systemet, og gjort elektronisk. Nytt verktøy i arbeidet med kartlegging er innført. Dette bidrar med betydelig effektivisering for lærere og ledere og sørger for informasjonsflyt mellom skolene. Merforbruket i virksomheten på 1,6 mill.kr skyldes først og fremst et merforbruk i ungdomsskolen. Høyere variable lønnsutgifter, mer overtid enn anslått, lavere refusjoner enn budsjettert og utgifter til elever med spesielle behov er medvirkende til det negative resultatet.

15 Hva har vi lykkes med Virksomheten Askimskolen har sterkt fokus på helthetlig samarbeid og utviklingsarbeid på tvers av skolene. Organiseringen av Askimskolen som en virksomhet og utarbeidelsen av felles Kvalitetsplan for skole og SFO fortsetter å bidra til å heve kvaliteten av opplæringstilbudet i Askim. Veilederprosjektet i regi av Udir som ble avsluttet til sommeren har blitt videreført med formalisert samarbeid i «partnerskoler». Her jobber ledelsen på to og tre skoler sammen om skoleutvikling og læringsarbeid. Fokusområdene fra 2011 er videreført og blir beskrevet i hver skoles lokale kvalitetsplan. Her spesifiserer skolene hvordan de jobber med våre sentrale satsningsområder. Ungdomskolene har gjennom hele 2012 arbeidet med prosessen «Fra 2 til 1». Ledergruppen har hatt prosessveiledning fra KS-konsulent. Det har blitt utarbeidet ny organisasjonsmodell for den nye ungdomsskolen. Arbeidet med å fusjonere de to personalgruppene ble startet med felles planleggingsdager og et personalseminar er gjennomført. Ungdomsskolene har ferdigstilt felles lokale fagplaner. Dette arbeidet danner grunnlaget for barneskolenes arbeid som ble igangsatt denne høsten. Innføring av Vokal som verktøy i lærernes kartleggingsarbeid har lettet arbeidet med gjennomføring og oppfølging av kartlegging. Oppfølging og deltakelse i byggingen av den nye ungdomsskolen. Vi har lykkes i å ha bred deltakelse i styringsgruppa og dermed sikret gode løsninger, spesielt innenfor IKT. Resultater: Eksamen 10.trinn: Fag Skriftlig 2012 (2011 res) Muntlig 2012 (2011 res) Norsk hovedmål 3,5 (3,5) 4,8 (4,5) Norsk sidemål 3,1 (3,3) - Matematikk 3,0 (2,7) 4,4 (4,3) Engelsk 3,6 (3,9) 4,1 (4,5) Nasjonale prøver (nov. 2012) 5.tr 2012 (2011 res.) Mestringsnivå tr 2012 (2011 res) Mestringsnivå 1-5 Lesing 2,0 (2,1) 3,0 (3,2) 3,5 (3,5) Regning 2,0 (2,1) 3,1 (3,1) 3,5 (3,5) Engelsk 2,1 (ikke res fra 2,8 (3,0) , 1,9 i 2010) 9.tr 2012 (2011 res.) Mestringsnivå 1-5 Spesielle utfordringer Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Reduksjon i rammer sammen med store behov til tilrettelegginger gir fortsatt store utfordringer i forhold til å gi god tilpasset opplæring. Å opprettholde intensjonen om tidlig innsats er vanskelig når organisasjonen er så presset i forhold til personal. Reduksjon av allerede begrensende ressurser til læremidler. Lite innkjøp kunne gjennomføres. Dette gjelder også IKT-utstyr. Innføring av pc for tospråklige lærere utsatt ytterligere ett år.

16 Tiltak likestilling: Alle skolene tilrettelegger elevplasser med tanke på den enkelte elevs funksjonsevne. Flere av skolene har bevisst forsøkt å rekruttere menn ved ledige lærerstillinger som følge av at menn er klart underrepresentert blant undervisningspersonale. Skolene drifter i fellesskap en velkomstgruppe for alle nyankomne elever med svake norskferdigheter. Skolene jobber etter felles rutiner med flerspråklige elever med enkeltvedtak etter opplæringsloven 2.8. Det arrangeres skoleledersamlinger to ganer årlig med mangfold og flerspråklige elever som tema.

17 F A M I L I E N S H U S Fakta om virksomheten Virksomheten består av helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, åpen barnehage, barneverntjenesten, PP-tjenesten, legetjenestene, psykososialt team, Fellesskapet aktivitetstjenester, Magnhildrud bofellesskap, Vinkelveien bofellesskap, Junibakken bofellesskap, Askimjordet og Home start. Hjelpetjenestene betjener hele befolkningen gjennom forskjellige faser i livsløpet. Det utføres både forebyggende, rehabilitering, aktivitets- og botilbud,oppsøkende og akutt arbeid. Fokus i vårt arbeid er brukerens behov, tverrfaglig samarbeid og familieperspektiv. Hovedtyngden av arbeidet er rettet mot barn, unge og deres familier, samt brukere med rusproblemer, fysiske og psykiske handikap. Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember 76,42 96,2 Sykefravær 7,6 6,9 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,4 4,4 Fysio- og ergoterapitjenesten Antall voksne Antall barn 106 Henvisninger rehabiliteringsavdelingen Psykososialt team Henvisninger Pasienter som har fått bistand (inkl. pasienter fra ruskonsulenter) Helsesøstertjenesten / kommunehelse Fødsler Smittevernundersøkelser Gravide Konsultasjoner på ungdomshelsestasjonen Åpen barnehage Gjennomsnitt antall barn per gang PP-tjenesten Henvisninger Saker totalt Lavterskelsaker (høsten) 52 Barneverntjenesten Meldinger Henlagt etter meldingsgjennomgang Undersøkelsessaker Barn under omsorg Andre hjelpetiltak Barn med tiltak ved årets slutt Henlagte undersøkelsessaker Mottak / konsultasjonsteam Henvisninger

18 Samfunn Brukere Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tjenestene er trygge og forsvarlige Tidlig intervenering Økt fokus på systemrettet arbeid med fokus på læringsmiljø og klasseledelse for å bedre tilpasset opplæringen på småskolen God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Måloppnåelse Mottak- og konsultasjonsteam er etablert og sikrer rask imøtekommelse for de som tar kontakt med Familiens hus. De sikrer at brukere får kontakt med hjelpeapparatet for avklaringer og kartlegging av hjelpebehov. Henvendelsene har vært betjent innen en uke. Gode tverrfaglige møtearenaer ute på barnehager og skoler for foreldre og fagfolk. Gode resultater ved bruk av Kor-skjema (brukerevalueringsskjema) Det er gitt avvik fra Fylkesmann under tilsyn i barneverntjenesten. Tjenesten holder på å utarbeide tiltaksplan for å utbedre dette. Påstartet et samarbeid for å bedre samhandlingen med NAV og Åpen omsorg. Dette vil videreutvikles i det nye året. Ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i år Vi har hatt fokus på forebyggende arbeid og opplever at vi bistår brukerne i en tidlig fase når behov for bistand melder seg. Avdekket hjelpebehov tidligere enn før Har faste nettverksteam på alle skoler for å øke kompetansen på både individ- og systemarbeid. Har siste året jobbet mye mer systemrettet enn tidligere. Høsthalvåret er det jobbet tverrfaglig forebyggende på 1. trinn. Det er for tidlig å si noe om resultatet sett opp mot spesialundervisning. Ingen klagesaker. Fokus på minoritetsspråklig bakgrunn ved nyansettelse. Oppnådd kravet om minst 5 % I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Er bevisst på å skru av lys, værelsestemperatur (målere på hvert rom) redusere varmen i helger/ferier, slår av PC og lukke dører.

19 Læring og fornyelse Medarbeidere Økt kunnskap og forståelse for ulike kulturer Virksomheten er samordnet og har et felles fundament Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Ivaretakelse av medarbeidere Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Flere ansatte har deltatt på skolering innen tverrfaglig forståelse gjennom Prosjekt Mangfold og de vil jobbe for å videreføre denne kunnskapen inn i virksomheten Det gjennomføres personalmøter hver mnd, samt samlinger for alle ansatte for å utvikle felles kompetanse Medarbeiderundersøkelsen viser 4,4 noe som er under vår ambisjonsnivå. Vi har hatt mye fokus på hva medarbeiderne trenger for å stå i sine oppgaver. Dette har ført til at sykefraværet har gått ned Medarbeiderne har og tar ansvar ut fra de oppgavene de skal løse. Skår fra medarbeiderundersøkelsen er 4,7. Dette er noe under vårt ambisjonsnivå. Vi har ofte godt kvalifiserte søkere til våre utlyste stillinger. Personer som ønsker å jobbe i den arbeidsform Familiens hus har valgt. Vi ser at vår arbeidskraft er attraktiv og har fokus på hvordan vi skal beholde gode medarbeidere. Fikk 4,1 på medarbeiderundersøkelsen. Gjennomført medarbeidersamtaler og individuell oppfølging med fokus på økt nærvær. Ikke alle har fått oppfølgingssamtale. Alle i virksomheten er avhengig av fagprogrammer i sitt arbeid, problemer med IKT-systemene har medført mye frustrasjon og arbeidstid som ikke nyttes på en hensiktsmessig måte. Fagprogram oppgraderes, men problemer med nedetid og flettinger av programvare gjør mange ganger arbeidsdagen utfordrende Flere fagpersoner er skolert i sitt fagprogram.

20 Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Store overskridelsene har vært knyttet til barneverntjenesten og boligene. Dette er kostnader knyttet til juridisk bistand, institusjonsplasser, økning i antall omsorgsovertakelser og kjøp av konsulenttjenester. Våre bofellesskap har i lange perioder hatt 3:1 bemanning pga en ustabil og utagerende bruker, samt at det i perioder har vært økt bemanningen pga uro. Budsjettjusteringene tar utgangspunkt i dagens kostnader og veksten ift saksøkning ligger ikke som en del av rammen. Det har vært gjort innsparinger ved å holde stillinger vakant og minimalt innleie i hele virksomheten. Dette gjør at de andre fagområdene har gjorte besparelser pga av det totale overforbruket. Forståelse for budsjett / regnskap Ikke hatt opplæring i ledergruppa Hva har vi lykkes med Har sammen med Askimbarnehagen og Askimskolen startet et godt samarbeid med fokus på tidlig innsats for barn i alderen 0-10 år. Det er bl.a. etablert flere nettverk med barnehagen og satt inn tverrfaglig forebyggende tiltak i 1.klasse på høsthalvåret Klart å opprettholde et høyt besøkstall og økt andel minoritetsspråklige brukere i åpen barnehage. Også i en periode der barnehagen har hold til i lånte lokaler i paviljongen, grunnet vannskade I samarbeid med Åpen omsorg opprettet et demensteam som er godt i gang Gjennomført flere kurs og gruppetilbud for våre brukere. Det er gitt tilbud til både barn, ungdom og voksne Har gjennomført kontinuerlig skolering på samhandlingskompetanse i personalgruppa gjennom kurs og jobbing skulder ved skuler Barnevernet har fått nytt fagprogram og er skolert i dette

21 Spesielle utfordringer Sikre et regnskap i balanse med de utfordringer som ligger i barneverntjenesten og boligene Utarbeide rutiner på flere områder for å kvalitetssikre arbeidet i tråd med kommunens reglement og gjeldene forskrifter og lovverk, samt sikre at avvik blir meldt og fulgt opp Videreutvikle og styrke samarbeidet med NAV og Åpen omsorg i arbeidet med rus/ psykiatri Bedre utstyr og øke kompetansen i bruk av IKT-verktøy Beregne behov og tiltak til barneboligen ut fra de ansattes arbeidsmiljø og barnas behov Bedre tilgangen på kommunale boliger for å sikre en raskere prosess i behandlingsløpet Tiltal likestilling: Bruker tolk Flere har deltatt i Prosjekt mangfold

22 N A V Fakta om virksomheten Virksomhetens oppgaver består i: KVP - kvalifiseringsprogrammet, Råd og veiledning, forebygge og bistå brukere i å løse sosiale problemer, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig, boveiledning, flyktninger og introduksjonssenteret. Prosjekt et alternativ til rus og passivitet NAV sin totale portefølje er tiltak og ytelser fra vugge til grav. Virksomhetsleder: Marit Kristine Femmen Nøkkeltall Samlet stønad bidrag + lån Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere år Gjennomsnitt stønads lengde mottakere år 4,1 4,0 Sosialhjelpsmottakere år Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Kvalifiseringsstønad oppstart med NAV kontoret 36 ( mål 40 ) 24 Introduksjons ordningen Bosetting av flyktninger - Vedtak 40 i perioden på 4 år Prosjektet et alternativ til rus og passivitet Netto driftsutgift til sosiale tj.pr. innbygger år Kr 2698 Antall årsverk per 31. desember 18,5 17, 1 årsverk + 1 IPS prosjekt stilling Sykefravær 13,5 5,9 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,2 4,6

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER F O R E B Y G G E HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER HELSEHUS SYKEHUS B E H A N D L E Nedgang i antall

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2015

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2015 VIRKSOMHETENES MÅLKART 2015 2 ASKIM KOMMUNE OVERORDNET MÅLKART 2015... 2 FELLESFUNKSJONER MÅLKART 2015... 2 STRATEGIENHETEN MÅLKART 2015... 2 ASKIMBARNEHAGEN MÅLKART 2015... 2 ASKIMSKOLEN MÅLKART 2015...

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

Årsmelding for PPT NG 2013

Årsmelding for PPT NG 2013 Årsmelding for PPT NG 2013 Innhold: Innhold s 1 Innledning s 1 Aktiviteter og hendelser i 2013 s 1 Statistikk s 2 Oversikt antall saker pr kommune s 2 Henvisningsgrunn s 2 Henvisningsgrunn pr kommune s

Detaljer