F E L L E S F U N K S J O N E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012"

Transkript

1 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012

2 INNHOLD FELLESFUNKSJONER STRATEGIENHETEN ASKIMBARNEHAGEN ASKIMSKOLEN FAMILIENS HUS NAV ÅPEN OMSORG INSTITUSJON OG OMSORGSBOLIGER KULTUR EIENDOM & INTERN SERVICE TEKNIKK OG BEREDSKAP

3 Brukere F E L L E S F U N K S J O N E R Fakta om virksomheten Fellesfunksjoner startet opp 1. mai 2012 etter en deling av virksomhet Stab. Virksomhet Fellesfunksjoner hadde 42 personer fordelt på 36,7 årsverk og har ansvaret for: IKT og kommunikasjon Dokumentasjon (sak/arkiv) Politisk sekretariat Lønn og regnskap I tillegg har virksomheten avdelingene: Servicetorget Boligkontoret Skatteoppkreverkontoret Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember 36,7 Antall startlån / tildelt (mill. kr.) 83 / 22,6 81 / 25,3 Kommunale krav - totalt utfakturert (mill. kr.) ,4 Skatt innbetalt (mill kr.) kommunens andel 290,6 303,4 Sykefravær 2,7% Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,9 (Stab) Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Gode tilbakemeldinger gitt til Servicetorget og brukerrådet på virksomhetens tjenester (har ikke foretatt brukerundersøkelse) Tjenestene er trygge og forsvarlige Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet 5 - Gjelder dokumentsenteret arkivering etter Arkivloven, alle pålegg er fulgt opp.

4 Økonomi Læring og fornyelse Medarbeidere Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid Godt arbeidsmiljø Virksomheten er miljøsertifisert 95 % (mangler kun sertifikatet) I forbindelse med overgang til tynnklienter (NC er) har vi kraftig redusert mengden av emballasje og elektronisk avfall, samt strømforbruk Kommunikasjonsplan Vedtatt i bystyret Virksomhetens aktiviteter i sentrumsområdet 1 (informasjonsdag skatt) Myndiggjorte medarbeidere 5,4 (på en skala 1-6) har en stor grad av myndiggjøring ansatte tar ansvar Attraktiv arbeidsgiver 5,0 (på en skala fra 1-6) Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Medarbeidersamtaler 100% Gjennomførte tiltak 3 (ny portal, sak/arkiv oppgradering og oppkobling helsenett) Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Fornyelse og standardisering av driftsplattform, klientløsninger og flere fagsystemer har gitt mer stabil it-drift, mer moderne løsninger og skapt et godt fundament for ytterligere effektivisering og modernisering av IKT. Forventet avvik Overskudd på ,-

5 Hva har vi lykkes med Kommunikasjonsplan enstemmig vedtatt av bystyret Ny portal Askim kommunes har fått nye hjemmesider med stor selvbetjeningsgrad Sosiale medier innført Facebook, Twitter, Flickr og Instagram Godt arbeidsmiljø stor grad av myndiggjøring og godt humør, lavt sykefravær. Opprydding telefoni ryddet opp i abbonnement og telefoner Virksomheten har gått med overskudd Spesielle utfordringer Dobbel håndtering av lønnssystem i forbindelse med innføring av nytt økonomisystem mye overtid Omorganiseringsprosesser Gjennomføre oppgradering av sak/arkivsystem (ESA8) Budsjettprosess 2013 Tiltak likestilling Ingen tiltaksmangler meldt ingen opplevd differensiering

6 Brukere S T R A T E G I E N H E T E N Fakta om virksomheten Strategienheten ivaretar plan- og utviklingsoppgaver og myndighetsutøvelse innenfor samfunnsplanlegging og organisasjonsutvikling. Vi utfører oppgaver knyttet opp mot rådmannsteamets virksomhetsovergripende styring og ledelse, herunder politisk saksforberedelse. Strategienheten består av faste og midlertidige team (tidsavgrensede oppgaver). De faste teamene er: Team Byggesak og regulering (byggesaksbehandling, plan/regulering, geodata og oppmåling) Team Arealutvikling - bolig og næring (kommuneplanens arealdel, bolig- og næringsutvikling) Team HR og organisasjonsutvikling (overordnet HR-arbeid, HMS, IA, attføring, bistand i organisasjons- og personalsaker) Team Budsjett og styringssystemer (kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og budsjett, balansert målstyring, internkontroll, innkjøpsordningen) Team Velferdsoppgaver (folkehelse, samfunnsmedisin, mangfolds- og integreringsarbeid, helse- og sosialfaglig rådgivning) I tillegg har Strategienheten ansvar for skjenke- og serveringsbevillinger. Strategienheten ble etablert som egen virksomhet 1. mai Det finnes derfor ikke nøkkeltall fra 2011 å sammenligne med. Det ble heller ikke utarbeidet eget målkart eller gjennomført medarbeiderundersøkelse for Strategienheten i (Det ble gjennomført en medarbeidersamtale for hele staben tidlig i Det ble også utarbeidet målkart for stab.) Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember - 23,8 Sykefravær - 8 % Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) - 4,9 (stab) Antall næringsetableringer Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelse i Det har vært planprosesser og utredningsarbeid hvor brukermedvirkning har vært sentralt i arbeidet. Det er satt i gang arbeid med kvalitetssystem og internkontrollrutiner for å sikre best mulig kvalitet.

7 Læring og fornyelse Medarbeidere Samfunn Tjenestene er trygge og forsvarlige God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Det har ikke vært meldt avvik i virksomheten. Vi har en stabil arbeidsgruppe som gjør at det kan ta tid å nå målet om minst 5 % ansatte med minoritetsetnisk bakgrunn. Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter (Besvares kun av Strategienheten) Det arbeides aktivt med tilrettelegging for næringsvirksomhet i Askim. Målet for året var 80, mens resultatet var 87 næringsetableringer. I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid Godt arbeidsmiljø Det er et mål at virksomheten blir miljøfyrtårnsertifisert. Vi mangler nå kun sertifikatet (95 % måloppnåelse). Bidratt på trygghetsvandringer. Bidratt i arbeidet med attraktive møteplasser for alle aldre i sentrum. Strategienheten har et godt arbeidsmiljø på tvers av fagområder, med evne og vilje til støtte og bistand på tvers av teamene. Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Strategienheten har medarbeidere som gis og tar ansvar. Enheten består av rådgivere med sine fagspesifikke ansvarsområder, og som er vant til å lede og drifte egne prosjekter og prosesser. Strategienheten har medarbeidere som uttrykker trivsel og arbeidsglede, og det er lav turn-over. Det er grunn til å anta at Askim kommune vurderes som en attraktiv arbeidsgiver. (Da det ikke er gjennomført medarbeiderundersøkelse for Strategienheten i 2012 vil vurdering av måloppnåelse på området medarbeidere baseres på antagelser) Ingen nye tiltak ble innført i 2012.

8 Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Strategienheten leverte et budsjett i balanse Hva har vi lykkes med Organisering av virksomheten: Etablert fem fagteam som arbeider på tvers internt i virksomheten og sammen med øvrige virksomheter. Vi er gode sammen og vet hvordan vi benytter oss av hverandres ressurser og kompetanse Arealutvikling: Fire store områdereguleringsplaner i sentrum er under arbeid, første etappe av tomter på Frydenlund for salg, opprusting av Jernbaneparken og ny lekeplass i Guderudparken som et resultat av prosjektet Askim og Mysen mot Salg av kart- og Geodatatjenester til nabokommuner. Næringsutvikling: Frokostmøter for næringslivet, gårdeierfoum og næringsforum i tillegg til gjennomføring av tiltak i vedtatt næringsplan. Samfunnsutvikling: Samhandlingsprosjektet, boligsosial handlingsplan, ungdomskontrakter (kriminalitetsforebygging), kommunal planstrategi og bistand til Indre Østfold regionråd i forbindelse med Follobaneprosjektet. Organisasjonsutvikling: Oppstart av arbeidet med kvalitetssystem og internkontroll, utarbeidet veileder i balansert målstyring og utviklet og gjennomført kurs i tverrkulturell forståelse. Bistått virksomheter med personal- og organisasjonssaker. Støtte til virksomhetene i plan- og budsjettarbeid og økonomioppfølging. Spesielle utfordringer Både virksomheten selv og omgivelsene har et stort ambisjonsnivå når det gjelder omfang, innhold og framdrift ut over tilgjengelige ressurser I perioder stor arbeidsinnsats utover ordinær arbeidstid, særlig for team budsjett og styringssystemer Begrensede midler til overtidsbetaling Balansen mellom faglige vurderinger og politisk initiativ Ivaretakelse av rådgiverfunksjonen innen helse og sosial Sårbare ved langtidssykmeldinger da vi har stort sett bare én person på hvert fagspesifikke område Tiltak likestilling Ingen spesielle tiltak er gjennomført i virksomheten

9 Brukere A S K I M B A R N E H A G E N Fakta om virksomheten: Nøkkeltall: Opplysninger om stillinger og ansatte i virksomheten: Antall årsverk 128,8 125,8 Antall kvinner Antall menn Antall ansatte med førskolelærerutdanning Sykefravær i % 10,9 % 9,2 % Antall ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet pr. 6 6 desember kommunale barnehager Antall ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet pr. desember ikke-kommunale barnehager 6 3 Opplysninger om barna: Totalt Ikkekommunal barnehage Kommunal Totalt Ikkekommunal barnehage Kommunal barnehage barnehage Antall barn pr Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antall barn som får språklig assistanse Totalt antall minoritetsspråklige barn Antall barn med særlige behov som får ekstra ressurser Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Generelt svært gode resultater i barnehagene på brukerundersøkelsene. Gledelig at det er oppgang på området informasjon. Totalt sett har alle barnehager samme resultat som på forrige måling. Våren 2012 ble skolestartere intervjuet om sin opplevelse av medvirkning og vennskap i barnehagen. Gledelig at barna generelt opplever både å ha medvirkning og oppleve vennskap i barnehagen.

10 Medarbeidere Samfunn Tjenestene er trygge og forsvarlige Foresattes deltakelse på møteplasser for brukermedvirkning God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Full barnehagedekning Godt arbeidsmiljø Askim kommune som tilsynsmyndighet hadde tilsyn fra Fylkesmannen høsten Det ble avdekket to avvik knyttet til tilsyn som virksomheten er i ferd med å lukke i skrivende stund. Begge avvik er knyttet til manglende oppfølging av planer og rutiner knyttet til tilsyn. Generelt møter foreldre i større grad til foreldresamtaler i høsthalvåret enn på vårhalvåret med to unntak. Oppmøte på foreldremøter er lavere enn på individuelle samtaler. Den formelle og dokumenterte kontakten med foresatte i slike samtaler er et supplement til den daglige dialogen som generelt er tett og god. Virksomheten har god og konstruktiv dialog med brukerrådet, men oppmøte på møter har vært noe begrenset i en periode. Det er gledelig at Askim kommune nå har like stor andel minoritetsspråklige barn bosatt i kommunen som går i barnehage som landsgjennomsnittet. Andelen er fortsatt vesentlig lavere enn blant barn i barnehagealder generelt i kommunen. Barnehagene jobber med ulike tiltak for å tilfredsstille kravene til å bli miljøtårnsertifisert. Dette området er ikke blant de høyest prioriterte i barnehagene økonomisk og ressursmessig, men det jobbes jevnt med enkle tiltak og bevisstgjøring. Alle barn med rett til plass fikk tilbud om dette ved hovedopptak. Det har vært et jevnt tilsig av søknader gjennom resten av året. De aller fleste har fått tilbud om plass senest 3 måneder etter ønsket oppstartsdato. Virksomheten hadde et svært høyt sykefravær i første kvartal. Fra andre kvartal har det månedlige nærværet vært på over 90 %. Systematisk arbeid over tid på virksomhetsnivå og i den enkelte barnehage ser ut til å stabilisert et høyere nærvær. Fokus på ledelse, tilretteleggings- og medvirkningsplikt sammen med et tett samarbeid med NAV og SBHT ser ut til å gi resultater.

11 Økonomi Læring og fornyelse Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Synliggjøre rammeplanens intensjon Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Barnehagene skårer totalt sett noe lavere enn ambisjonsnivået. Virksomheten har satt fokus på myndiggjøring knyttet til blant annet lederutvikling og ved utarbeidelse av nye stillingsbeskrivelser. Det er særlig en barnehage som trekker ned totalresultatet og det er iverksatt tiltak her for på sikt å bedre resultatene. De ansatte i virksomheten skårer dette noe høyere enn snittet i Askim kommune. Det er stor variasjon mellom barnehagene. Noe av årsaken kan ligge i usikkerhet knyttet til organisering gjennom flere år og lanserte flytteplaner for enkelte av barnehagene. To av de største barnehagene skårer høyest på dette området. Fronter er i løpet av 2012 tatt i bruk som informasjonskanal til foreldre og samarbeidsplattform for ansatte i alle barnehager. Virksomheten har skolert mange ansatte i IKT i samarbeid med AOF for å bygge opp kompetansen blant de med lavest kunnskap om verktøyene. Nytt nettbasert barnehageadministrativt system med økt grad av selvbetjening for brukere og barnehagene er tatt i bruk. Søkere til barnehageplass må nå levere søknad over internett og alle barnehager har tilgang til opplysninger om sine søkere og barn i barnehagen via programmet. Barnehagene arbeider generelt godt med å utvikle bruken av prosjektarbeid som metode og bruke pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og utvikling av tilbudet til barna. Det kan se ut til at personalet stiller større forventninger til seg selv jo mer de kan på området. Dette resulterer i at resultatene generelt er uendret fra forrige år. Virksomheten gikk i praksis i balanse i Det er svært stram men god økonomistyring i barnehagene. Reduserte vikarbudsjetter, innføring av selvkost på matservering og reduksjon med ca. 4,8 årsverk har bidratt til balanse. Askim kommune har generelt et lavt kostnadsnivå i sine barnehager i forhold til de fleste kommuner i landet.

12 Hva har vi lykkes med Øke nærværet i barnehagene fra 84,3 % i første kvartal til ca. 93% for årets 9 siste måneder gjennom strukturert arbeid i barnehagene og godt samarbeid med NAVarbeidslivssenter og Smaalenene bedriftshelsetjeneste. En rekke kompetanseutviklingstiltak er gjennomført og mye av dette delfinansiert av tilskudd og refusjoner. Lederutviklingsprogram, basiskompetanse i arbeidslivet, LEANveiledere, ny nasjonal styrerutdanning, Innertiern 3 og 4 i samarbeid med 9 kommuner i Indre Østfold. Et godt faglig samarbeid mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager Etablert et godt grunnlag for videre satsing på tidlig innsats sammen med Familiens hus og Askimskolen. Sommeråpen barnehage Spesielle utfordringer Redusere støyproblematikk i alle barnehager med tanke på barns og ansattes arbeidsmiljø. Opprettholde og helst øke nærværet i barnehagene for å sikre stabilitet for barn, foresatte og arbeidskollegaer. Utstyr og kompetanse knyttet til satsing på IKT i barnehagen og økte krav til selvbetjening for ansatte. Beholde kompetente ansatte i perioder med stram økonomi. Opprettholde kvalitativt godt barnehagetilbud med kontinuitet ved fravær i personalgruppa med knappe vikarressurser. Bevare et variert og mangfoldig barnehagetilbud samtidig med økte krav til kostnadseffektiv drift i kommunal sektor. Beregne behov og planlegge for utbygging i sektoren for å møte framtidig behov. Tiltak likestilling Menn oppfordres til å søke ved utlysninger I Ingen konkrete tiltak utover dette.

13 Samfunn Brukere A S K I M S K O L E N Fakta om virksomheten Nøkkeltall Antall årsverk skole/sfo/adm per 31. desember 199,26 184,08 Antall elever (gsi pr 01.10) Antall barn i SFO Antall barne m/ enkeltvedtak om særs. språkoppl Andel kvinner av de ansatte 73,27 % 73,8 % Sykefravær 4,8 % 5,5 % Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Se tilstandsrapport for grunnskolen 2012 (vedlegg) Tjenestene er trygge og forsvarlige Det er gitt to pålegg av tilsynsmyndighet til skolene. Det dreier seg om branntilsyn, og pålegg ble utbedret umiddelbart (Moen og Korsgård). Det ble gitt pålegg fra fylkesmannen i forbindelse med tilsyn med opplæringslovens 4.1, voksnes rett til grunnskoleopplæring. Rutiner og dokumentasjon i forbindelse med kjøp av tjenester hos Delta voksenopplæring er gjennomgått. Arbeidet ferdigstilles våren Tilpasset opplæring Se tilstandsrapport for grunnskolen 2012 (vedlegg) og omtale under overskriften «Spesielle utfordringer». God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Askimskolen deltar på aktuelle arrangementer og tilstelninger. I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Overordnet og enhetlig arbeid med miljøfyrtårnsertifisering er ikke påbegynt.

14 Økonomi Læring og fornyelse Medarbeidere Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Askimskolen deltar på aktuelle arrangementer og tilstelninger i sentrum. Askimskolen har svært engasjerte medarbeidere, score 4,7 på medarbeiderundersøkelsen. Det er svært høyt fokus på læring og utvikling. Svakt økende sykefravær. Tallet fra desember sier 5,5 % (mål 6 %) mot 4,8 % i En score på 5,1 viser at Askimskolen har medarbeidere som opplever høy grad av myndiggjøring Ent score på 4,4 viser at Askimskolen scorer gjennomsnittlig og har moderate utfordringer når det gjelder rekruttering av godt kvalifisert lærerpersonell. Det er stor konkurranse om å rekruttere godt kvalifiserte og dyktige lærere. Sats- skoleadministrativt system bidrar fortsatt til effektivisering da vi stadig hever brukersnittet og lærer å utnytte verktøyet. Skoleinnmelding ble i år koblet sammen med dette systemet, og gjort elektronisk. Nytt verktøy i arbeidet med kartlegging er innført. Dette bidrar med betydelig effektivisering for lærere og ledere og sørger for informasjonsflyt mellom skolene. Merforbruket i virksomheten på 1,6 mill.kr skyldes først og fremst et merforbruk i ungdomsskolen. Høyere variable lønnsutgifter, mer overtid enn anslått, lavere refusjoner enn budsjettert og utgifter til elever med spesielle behov er medvirkende til det negative resultatet.

15 Hva har vi lykkes med Virksomheten Askimskolen har sterkt fokus på helthetlig samarbeid og utviklingsarbeid på tvers av skolene. Organiseringen av Askimskolen som en virksomhet og utarbeidelsen av felles Kvalitetsplan for skole og SFO fortsetter å bidra til å heve kvaliteten av opplæringstilbudet i Askim. Veilederprosjektet i regi av Udir som ble avsluttet til sommeren har blitt videreført med formalisert samarbeid i «partnerskoler». Her jobber ledelsen på to og tre skoler sammen om skoleutvikling og læringsarbeid. Fokusområdene fra 2011 er videreført og blir beskrevet i hver skoles lokale kvalitetsplan. Her spesifiserer skolene hvordan de jobber med våre sentrale satsningsområder. Ungdomskolene har gjennom hele 2012 arbeidet med prosessen «Fra 2 til 1». Ledergruppen har hatt prosessveiledning fra KS-konsulent. Det har blitt utarbeidet ny organisasjonsmodell for den nye ungdomsskolen. Arbeidet med å fusjonere de to personalgruppene ble startet med felles planleggingsdager og et personalseminar er gjennomført. Ungdomsskolene har ferdigstilt felles lokale fagplaner. Dette arbeidet danner grunnlaget for barneskolenes arbeid som ble igangsatt denne høsten. Innføring av Vokal som verktøy i lærernes kartleggingsarbeid har lettet arbeidet med gjennomføring og oppfølging av kartlegging. Oppfølging og deltakelse i byggingen av den nye ungdomsskolen. Vi har lykkes i å ha bred deltakelse i styringsgruppa og dermed sikret gode løsninger, spesielt innenfor IKT. Resultater: Eksamen 10.trinn: Fag Skriftlig 2012 (2011 res) Muntlig 2012 (2011 res) Norsk hovedmål 3,5 (3,5) 4,8 (4,5) Norsk sidemål 3,1 (3,3) - Matematikk 3,0 (2,7) 4,4 (4,3) Engelsk 3,6 (3,9) 4,1 (4,5) Nasjonale prøver (nov. 2012) 5.tr 2012 (2011 res.) Mestringsnivå tr 2012 (2011 res) Mestringsnivå 1-5 Lesing 2,0 (2,1) 3,0 (3,2) 3,5 (3,5) Regning 2,0 (2,1) 3,1 (3,1) 3,5 (3,5) Engelsk 2,1 (ikke res fra 2,8 (3,0) , 1,9 i 2010) 9.tr 2012 (2011 res.) Mestringsnivå 1-5 Spesielle utfordringer Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Reduksjon i rammer sammen med store behov til tilrettelegginger gir fortsatt store utfordringer i forhold til å gi god tilpasset opplæring. Å opprettholde intensjonen om tidlig innsats er vanskelig når organisasjonen er så presset i forhold til personal. Reduksjon av allerede begrensende ressurser til læremidler. Lite innkjøp kunne gjennomføres. Dette gjelder også IKT-utstyr. Innføring av pc for tospråklige lærere utsatt ytterligere ett år.

16 Tiltak likestilling: Alle skolene tilrettelegger elevplasser med tanke på den enkelte elevs funksjonsevne. Flere av skolene har bevisst forsøkt å rekruttere menn ved ledige lærerstillinger som følge av at menn er klart underrepresentert blant undervisningspersonale. Skolene drifter i fellesskap en velkomstgruppe for alle nyankomne elever med svake norskferdigheter. Skolene jobber etter felles rutiner med flerspråklige elever med enkeltvedtak etter opplæringsloven 2.8. Det arrangeres skoleledersamlinger to ganer årlig med mangfold og flerspråklige elever som tema.

17 F A M I L I E N S H U S Fakta om virksomheten Virksomheten består av helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, åpen barnehage, barneverntjenesten, PP-tjenesten, legetjenestene, psykososialt team, Fellesskapet aktivitetstjenester, Magnhildrud bofellesskap, Vinkelveien bofellesskap, Junibakken bofellesskap, Askimjordet og Home start. Hjelpetjenestene betjener hele befolkningen gjennom forskjellige faser i livsløpet. Det utføres både forebyggende, rehabilitering, aktivitets- og botilbud,oppsøkende og akutt arbeid. Fokus i vårt arbeid er brukerens behov, tverrfaglig samarbeid og familieperspektiv. Hovedtyngden av arbeidet er rettet mot barn, unge og deres familier, samt brukere med rusproblemer, fysiske og psykiske handikap. Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember 76,42 96,2 Sykefravær 7,6 6,9 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,4 4,4 Fysio- og ergoterapitjenesten Antall voksne Antall barn 106 Henvisninger rehabiliteringsavdelingen Psykososialt team Henvisninger Pasienter som har fått bistand (inkl. pasienter fra ruskonsulenter) Helsesøstertjenesten / kommunehelse Fødsler Smittevernundersøkelser Gravide Konsultasjoner på ungdomshelsestasjonen Åpen barnehage Gjennomsnitt antall barn per gang PP-tjenesten Henvisninger Saker totalt Lavterskelsaker (høsten) 52 Barneverntjenesten Meldinger Henlagt etter meldingsgjennomgang Undersøkelsessaker Barn under omsorg Andre hjelpetiltak Barn med tiltak ved årets slutt Henlagte undersøkelsessaker Mottak / konsultasjonsteam Henvisninger

18 Samfunn Brukere Mål og måloppnåelse for 2012 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tjenestene er trygge og forsvarlige Tidlig intervenering Økt fokus på systemrettet arbeid med fokus på læringsmiljø og klasseledelse for å bedre tilpasset opplæringen på småskolen God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Måloppnåelse Mottak- og konsultasjonsteam er etablert og sikrer rask imøtekommelse for de som tar kontakt med Familiens hus. De sikrer at brukere får kontakt med hjelpeapparatet for avklaringer og kartlegging av hjelpebehov. Henvendelsene har vært betjent innen en uke. Gode tverrfaglige møtearenaer ute på barnehager og skoler for foreldre og fagfolk. Gode resultater ved bruk av Kor-skjema (brukerevalueringsskjema) Det er gitt avvik fra Fylkesmann under tilsyn i barneverntjenesten. Tjenesten holder på å utarbeide tiltaksplan for å utbedre dette. Påstartet et samarbeid for å bedre samhandlingen med NAV og Åpen omsorg. Dette vil videreutvikles i det nye året. Ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i år Vi har hatt fokus på forebyggende arbeid og opplever at vi bistår brukerne i en tidlig fase når behov for bistand melder seg. Avdekket hjelpebehov tidligere enn før Har faste nettverksteam på alle skoler for å øke kompetansen på både individ- og systemarbeid. Har siste året jobbet mye mer systemrettet enn tidligere. Høsthalvåret er det jobbet tverrfaglig forebyggende på 1. trinn. Det er for tidlig å si noe om resultatet sett opp mot spesialundervisning. Ingen klagesaker. Fokus på minoritetsspråklig bakgrunn ved nyansettelse. Oppnådd kravet om minst 5 % I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Er bevisst på å skru av lys, værelsestemperatur (målere på hvert rom) redusere varmen i helger/ferier, slår av PC og lukke dører.

19 Læring og fornyelse Medarbeidere Økt kunnskap og forståelse for ulike kulturer Virksomheten er samordnet og har et felles fundament Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Ivaretakelse av medarbeidere Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Flere ansatte har deltatt på skolering innen tverrfaglig forståelse gjennom Prosjekt Mangfold og de vil jobbe for å videreføre denne kunnskapen inn i virksomheten Det gjennomføres personalmøter hver mnd, samt samlinger for alle ansatte for å utvikle felles kompetanse Medarbeiderundersøkelsen viser 4,4 noe som er under vår ambisjonsnivå. Vi har hatt mye fokus på hva medarbeiderne trenger for å stå i sine oppgaver. Dette har ført til at sykefraværet har gått ned Medarbeiderne har og tar ansvar ut fra de oppgavene de skal løse. Skår fra medarbeiderundersøkelsen er 4,7. Dette er noe under vårt ambisjonsnivå. Vi har ofte godt kvalifiserte søkere til våre utlyste stillinger. Personer som ønsker å jobbe i den arbeidsform Familiens hus har valgt. Vi ser at vår arbeidskraft er attraktiv og har fokus på hvordan vi skal beholde gode medarbeidere. Fikk 4,1 på medarbeiderundersøkelsen. Gjennomført medarbeidersamtaler og individuell oppfølging med fokus på økt nærvær. Ikke alle har fått oppfølgingssamtale. Alle i virksomheten er avhengig av fagprogrammer i sitt arbeid, problemer med IKT-systemene har medført mye frustrasjon og arbeidstid som ikke nyttes på en hensiktsmessig måte. Fagprogram oppgraderes, men problemer med nedetid og flettinger av programvare gjør mange ganger arbeidsdagen utfordrende Flere fagpersoner er skolert i sitt fagprogram.

20 Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Store overskridelsene har vært knyttet til barneverntjenesten og boligene. Dette er kostnader knyttet til juridisk bistand, institusjonsplasser, økning i antall omsorgsovertakelser og kjøp av konsulenttjenester. Våre bofellesskap har i lange perioder hatt 3:1 bemanning pga en ustabil og utagerende bruker, samt at det i perioder har vært økt bemanningen pga uro. Budsjettjusteringene tar utgangspunkt i dagens kostnader og veksten ift saksøkning ligger ikke som en del av rammen. Det har vært gjort innsparinger ved å holde stillinger vakant og minimalt innleie i hele virksomheten. Dette gjør at de andre fagområdene har gjorte besparelser pga av det totale overforbruket. Forståelse for budsjett / regnskap Ikke hatt opplæring i ledergruppa Hva har vi lykkes med Har sammen med Askimbarnehagen og Askimskolen startet et godt samarbeid med fokus på tidlig innsats for barn i alderen 0-10 år. Det er bl.a. etablert flere nettverk med barnehagen og satt inn tverrfaglig forebyggende tiltak i 1.klasse på høsthalvåret Klart å opprettholde et høyt besøkstall og økt andel minoritetsspråklige brukere i åpen barnehage. Også i en periode der barnehagen har hold til i lånte lokaler i paviljongen, grunnet vannskade I samarbeid med Åpen omsorg opprettet et demensteam som er godt i gang Gjennomført flere kurs og gruppetilbud for våre brukere. Det er gitt tilbud til både barn, ungdom og voksne Har gjennomført kontinuerlig skolering på samhandlingskompetanse i personalgruppa gjennom kurs og jobbing skulder ved skuler Barnevernet har fått nytt fagprogram og er skolert i dette

21 Spesielle utfordringer Sikre et regnskap i balanse med de utfordringer som ligger i barneverntjenesten og boligene Utarbeide rutiner på flere områder for å kvalitetssikre arbeidet i tråd med kommunens reglement og gjeldene forskrifter og lovverk, samt sikre at avvik blir meldt og fulgt opp Videreutvikle og styrke samarbeidet med NAV og Åpen omsorg i arbeidet med rus/ psykiatri Bedre utstyr og øke kompetansen i bruk av IKT-verktøy Beregne behov og tiltak til barneboligen ut fra de ansattes arbeidsmiljø og barnas behov Bedre tilgangen på kommunale boliger for å sikre en raskere prosess i behandlingsløpet Tiltal likestilling: Bruker tolk Flere har deltatt i Prosjekt mangfold

22 N A V Fakta om virksomheten Virksomhetens oppgaver består i: KVP - kvalifiseringsprogrammet, Råd og veiledning, forebygge og bistå brukere i å løse sosiale problemer, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig, boveiledning, flyktninger og introduksjonssenteret. Prosjekt et alternativ til rus og passivitet NAV sin totale portefølje er tiltak og ytelser fra vugge til grav. Virksomhetsleder: Marit Kristine Femmen Nøkkeltall Samlet stønad bidrag + lån Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere år Gjennomsnitt stønads lengde mottakere år 4,1 4,0 Sosialhjelpsmottakere år Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd. eller mer Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Kvalifiseringsstønad oppstart med NAV kontoret 36 ( mål 40 ) 24 Introduksjons ordningen Bosetting av flyktninger - Vedtak 40 i perioden på 4 år Prosjektet et alternativ til rus og passivitet Netto driftsutgift til sosiale tj.pr. innbygger år Kr 2698 Antall årsverk per 31. desember 18,5 17, 1 årsverk + 1 IPS prosjekt stilling Sykefravær 13,5 5,9 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,2 4,6

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017. Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb

Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017. Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017 Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb SIDE 1 Innhold Vedlegg 1: MiljØtiltak i Askim kommune... 3 Vedlegg 2: Driftstiltak det ikke er funnet plass til innenfor den foreslåtte

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Årsmelding 2013 inkl. rådmannens årsberetnin

Årsmelding 2013 inkl. rådmannens årsberetnin Trøgstad kommune Årsmelding 2013 inkl. rådmannens årsberetnin Årsmelding 2014 inkl. rådmannens årsberetning Behandlet av kommunestyret den 16.06.2015 K-sak 40/15 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunn... 8 Tjenester og brukere... 13 Organisasjon... 18... 25 Kommunedelplaner... 41 Interkommunale samarbeid... 46 Enhetssider...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer