Einebustader i rekkje, 5 soverom, 2 bad, 180 kvm Prisar frå ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Einebustader i rekkje, 5 soverom, 2 bad, 180 kvm Prisar frå 4.640.000,-"

Transkript

1 Flott prosjekt med 11 romslege einebustader i rekkje, gode kvaliteter, 5 soverom, fransk balkong fra to av soveromma, 2 bad. Ligg plassert solrikt og flott i Nyrefeltet. Einebustader i rekkje, 5 soverom, 2 bad, 180 kvm Prisar frå ,-

2 Sentrumsnært, gangavstand til Vossevangen. Flott prosjekt med god og barnevenleg plassering. Solrikt og med flott utsyn utover Voss. Planlagt byggjestart okt/nov Kjøkken leverast frå Sigdal, ved val av nøkkelferdig løysing.

3 Område Plassering Einebustadane ligg vestvendt, med utsyn over Vossevangen på andre sida av elva Vosso, og vil ha gode ljostilhøve heile året. Nyre er eit sentralt og attraktivt bustadområde på Voss. Gangavstand til Voss sentrum. Tilkomst Følg E16 til avkjørsel til høgre inn på RV13. Etter 500 m, ta til høgre inn på Gjernesvegen. Avstand til Voss sentrum er ca 1200 m, og vil bli endå kortare når gangbrua over Vosso kjem. Ein finn dei fleste servicetilbod i tilknytning til Voss sentrum, butikkar, lege, politi, brannvesen, apotek, bibliotek, kulturhus, kommunesenter, barnehagar, for å nemne noko. Ellers ligg Voss sjukehus om lag 1,5 km i nordvestleg retning forbi sentrum. Det kan ellers nevnast at det skal etablerast ein ny og god avkjørsle til Nyrefeltet. Trafikksikker kryssing av vegen og tilknytning til overordna gangveger skal og sikrast i utbyggjinga. Ny gangbru over elva Vosso skal flettast saman med eksisterande gangvegsystem på vestsida av elva, samt gangvegsystemet ved Gjernesvegen. Gangbrua skal byggjast av kommunen, men utbyggjar tek ein vesentleg andel av kostnadane. På Voss er det godt å bu! Det er lagt inn 8 nye nærleikeplassar i feltet, og det vil bli opparbeida ballplass når 1/3 av bustadane i heile reguleringsplanen er bygd. Bustadene ligg i Nyrefeltets del 1, som er regulert for 177 bustader, både einebustader, bustader i rekkje, og bustader i blokk. Totalt i Nyrefeltet del 1 og 2 skal det komme ca 320 bustader.

4 Prosjektinformasjon Adresse Ikkje fastsatt på tidspunkt for utgjeving av prospekt. Eierform Sjølveigande seksjonar i sameige. Priser Ihht vedlagt prisliste. Dokumentavgifta og tinglysingsgebyr er inkludert ved val av nøkkelferdig løysing. Arealer Bustadens arealer kjem fram av prislista, og planteikningane. Definisjon på areala er : BRA- Bustadens areal begrensa av ytterveggenes innside. Alle oppgitte arealer må sjåast på som omtrentlege. Me tek forbehold om avvik. Mindre avvik utgjer ikkje grunnlag for endring i pris. Innhald Prosjektet inneheld 11 einebustader i rekkje. fordelt på 4 bygg. Bygg 1: Bustad 1,2 og 3. Bygg 2: Bustad 4 og 5. Bygg 3: Bustad 6,7 og 8. Bygg 4: Bustad 9,10,og 11. Bustadane inneheld: 1.etg - Entré, gang, sportsbod/vaskerom, soverom, bad, kjøkken, spisestove og stove. 2.etg - Gang, 4 soverom, bad og bod. UTVENDIG 2 eigne parkeringsplassar, Carport er mogeleg å byggja seinare. Ferdig opparbeida tomt, planert med grus, jord og asfalt ifølgje utomhusplan. Sikra med naudsynte gjerder etter gjeldande regelverk. Bygget leverast med ferdig grunna + 2 strøk malt panel. Alle vindu og dører leverast ifølgje teikning. Ferdig lagt tak med snøsikring etter gjeldande regelverk. Takrenner med taknedlaup til drensrør lagt i grunnen. Utvendige overvannskummar plassert i naudsynt mengde. Isolasjon og energiforhold Det vert balansert ventilasjon med varmegjenvinning Boligen skal oppførast som lågenergi-bustad (klasse 2) med vannboren varme. 250 mm isolasjon i gulv mot terreng, 250 mm i ytterveggar, og 350 mm i tak loftsplan Byggjestart Prosjektet er planlagt med byggjestart i oktober/ november. Utbyggjar tek atterhald om minimumssalg og kommunal godkjenning / i gangsettingstillatelse.

5 INNVENDIG Alle innvendige vegger leverast ferdig gipsa, klar til eigeninnsats. Velger du nøkkelferdig løysing, leverast det vegger av ferdigmalte huntonit-plater, bortsett frå baderom, som leverast med flis på vegg og golv.* (flis til ein utsalgsverdi på inntil kr.250,-/kvm) Ved eigeninnsats må ansvarsrett innleverast og uavhengig kontroll gjennomførast for våtromsarbeidet. Me sørger sjølvsagt for korrekt fall på våtromma. Innvendige tak leverast med ferdigmalte takplater, både for eigeninnsats og nøkkelferding løysing. Golv leverast klar til legging av parkett el.lign. ved eigeninnsats, og parkett frå Kährs på alle golv (bortsett frå bad) ved nøkkelferdig løysing. Dører leverast i følge teikning, for både eigeninnsats og nøkkelferdig løysing. Innvendig listing og montering av baderomsmøbler er inkludert i leveransen. Kjøkken Kjøkkeninnreiing er ikkje inkludert ved eigeninnsats, men valg og montering må koordinerast med utbyggjar. Kjøkken frå Sigdal, Voss Kjøkkensenter er inkludert til ein verdi av ,- ferdig montert. Kvitevarer er ikkje inkludert. Ventilator er inkludert. Ein skyvedørsgarderobe utan innreiing på hovudsoverom 2.plan. Elektrikarleveranse Bustaden leverast med antall punkt i følgje den nye NEK Det leverast eitt lysarmatur på kvart bad, entré og soverom. På bad leverast lysarmatur med stikkontakt. Benkearmatur på kjøkken er også inkludert. I tillegg leverast det utelampar, ein ved inngang, og to stk i front av huset. Sikringsskap med automatsikringar. Ringjeanlegg, kontaktar for TV og telefon, samt jording er også inkludert. Røyrleggjarleveranse Bunnledning, og naudsynt skjult ledningsnett som røyr i røyr-system vert levert. 200 liter varmtvannsbereder for forbruksvatn. Det vert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Bustaden skal oppførast som lågenergi-bustad (klasse 2) med vannboren varme. 250 mm isolasjon i gulv mot terreng, 250 mm i yttervegger, og 350 mm i tak loftsplan Vatnfordelingsskap, samt utvendig spylekran. Vannboren varme i gulv på alle bad. (el. kabler i entre). vannboren varme via radiator i rom der det er krav til det ihht. lågenergi beregning (klasse 2 ). Opplegg for vaskemaskin og oppvaskemaskin. Det leverast ein dusjvegg 90x90cm med dusjgarnityr, samt eitt vegghengt toalett pr bad. Servant leverast med eitt-greps batteri og skap under. På kjøkkenet leverast eitt-greps blandebatteri. Me tek atterhald om eventuelle feil i beskrivinga. Endringar kan og forekomme.

6 ØKONOMI Likningsverdi Fastsetjast av kommunen ved ferdigstilling. Det nyttast no ein ny berekningsmodell, som tek hensyn til om bustaden er primærbustad ( der eigar er folkeregistrert.) Alle andre bustader ein måtte eige vil bli skatteberekna som sekundærbustad. Utrekninga av likningsverdi utgjer normalt omlag 30% av beregna kvadratmeterpris for primærbustad, og ca 40% av kvadratmeterprisen for sekundærbustad. Sjå skatteetaten.no for meir informasjon kring dette. Fellesutgifter Fellesutgifter til drift og vedlilkehald av fellesarealer blir sameigaranes ansvar i fellesskap, i følge dei enkelte sameigebrøker. Fellesutgifter som forsikring, straum, fellesareal m.v fastsetjast ved opprettinga av sameiget. Offentlege avgifter Vatn- og kloakkavgift, samt renovasjon etter kommunens satser. Eventuell eigedomsskatt fastsetjast av kommunen før innflytting. Ta kontakt med kommunen for meir informasjon. Omkostninger Ved kjøp av ny bustad skal det berre betalast dokumentavgift av tomteverdien. Dok.avg er 2,5%. Tinglysingsgebyr for skjøyte er for tida 525,- For dei leilighetene som leverast som nøkkelferdige er desse omkostningane inkluderte. Konsesjon Eigedomane er ikkje konsesjonspliktige Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Ved overtaking skal dette foreliggja. Kjøp Ved innlevering av kjøpsordre er kjøpar bundet når ordren er innlevert selgar. Selgar er bunden av aksepten når selgar har akseptert samme ordre. Vedlegg til salgsoppgåva 1. Situasjonsplan 2. Reguleringsplan Bygget vert prosjektert og oppført etter gjeldande byggtekniske krav. På tidspunktet for trykking av prospekt er ikkje alle detaljar vedrørande bygget på plass og leverandørar er ikkje endeleg avklara. Det må påreknast mindre endringar som ikkje redusera kvaliteten etter at kontrakt er signert. Dette kan vere, men er ikkje avgrensa til, endringar på overflater, innkassingar for tekniske installasjonar, føringsvegar, fargar, design, format o.l. Mindre justeringar av fasadevindauge kan og påreknast etter detaljprosjektering. Vi tek atterhald om feil, skrivefeil og gløymte moment i romskjema/leveranseskildring og prospekt. Betalingsvilkår Depositum ved inngåing av kontrakt, resten ved overtaking av bustaden. Oppgjer vil gjerast av Advokatfirma Harris..

7 Prisliste Bustad nr. Areal Eigeninnsats Nøkkelferdig Info 1 kr kr kr kr kr kr kr kr kvm kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

8 Planskissar i 3D Illustrasjon Bustad 4 (Bygg 2) Illustrasjon

9 BIM modell ArchiCAD 15 NOR Filplassering: /Users/ann-christinfosse/Desktop/NYRE PROSPEKT/Enebolig i rekke/bygg2 - ac cut for artlantis.pln Tegningsnr.: A20-1 Type tegning: Plan 1. Etas Index Dato Lokalisering: Prosjekteringsg ARK : Fase: Tittel: RIB : RIE : RIV : Prosjektnr.: Type tegning: Planskissar Spisestue 10,4 m 2 Soverom 4 Soverom ,8 m 14,4 m2 Kjøkken 10,2 m 2 Stue 30,8 m 2 Bad 2 8,3 m 2 15 x 187 = Trappegang Bad 9,4 m 2 5,0 m 2 15 x 187 = Gang 30,9 m 2 Soverom 1 Entré Vaskerom 8,4 m 2 4,6 m 2 7,3 m 2 W Soverom 2 Bod Soverom 3 8,4 m 2 3,2 m 2 8,8 m 2 N Prosjekt Balkong 2,4 m 2 Tiltak Norsk prosj 15 Adresse Postnr. S Prosjekt Plan 1. E Illustrasjon. Ikkje i målestokk. Leveransebeskrivinga fortel kva som er inkludert av utstyr ihht dei ulike valalternativa.

10 For dei nøkkelferdige bustadane vert kjøkken levert av Sigdal, Voss Kjøkkensenter. Sigdal har produsert kjøkken gjennom 60 år. Det gode handverket, teknologien og designet har vore ei bærebjelke for eit av Noregs mest velrenommerte kjøkkenmerker og fins no i tusenvis av heimar. Men kjøkkenets funksjon utviklast kontinuerlig og er i dag så mykje meir enn kun staden for å lage mat. Det må gje rom for arbeid og småbarnsaktiviteter, omsorg og livskvalitet. Å ha eit godt kjøkken med skreddersydde løysingar har blitt ein verdifull del av folks kvardagsliv, og kjennast både trygt og fornuftig. Ved sida av å vere husets knutepunkt egner det seg også utmerket til sosiale stunder i gode venners lag. Kjøkkenet er heimens hjarte - der augeblinkane som tel skapast! Ta gjerne kontakt med Voss Kjøkkensenter for ei katalog, eller ta ein tur innom og bli inspirert! Voss Kjøkkensenter

11 TilVoss.no er nettstaden til Nyrefeltet AS som er utbyggjar av ca. 320 bustader på Nyre i Voss kommune - Hordaland. Bustadfeltet har ei fantastisk flott, vestvendt beliggenheit, med flott utsyn over Vossevangen. Nyrefeltet har ei sentral plassering i forhold til Voss sentrum og alle servicetilbod kringom, det meste er innan gangavstand. Når feltet er ferdig utbygd vil det bestå av både einebustader, bustader i rekkje og blokkbustader. Vil du busetja deg på Voss eller du som Vossing vil ha deg ein ny bustad? Nøl ikkje med å kontakta oss, så har me gjerne noko akkurat til deg. Me tar mål av oss å kunna levera bustader til dei aller fleste behov, og i mange størrelsar. Kontakt oss Nyrefeltet AS Postboks Valestrandsfossen Avdelingskontor Voss Strandavegen Voss tlf: fax:

Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy

Haugheim: «nett so i bydn i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Velkomen til Hauge på Osterøy! Presenterer 18 nye leilegheiter; funksjonelle, moderne, stilreine og tidsriktige. Praktiske og framtidsretta

Detaljer

EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT.

EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT. Hofsetmarka II (Ulsteinvik) HUSTYPE B EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT. Høg kvalitet. Moderne

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum Illustrasjon: nølys 52 bynære leiligheter i størrelse 48 til 130 kvadratmeter med nydelig utsikt over Puddefjorden og Damsgårdssundet 2 www.damsgårdbrygge.no Damsgård

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs FRÅ KU TIL SAU Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs 1 FRÅ KU TIL SAU Dei siste åra har vi sett at stadig fleire mjølkeprodusentar legg ned drifta, byggjer nytt

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner HUSKATALOG Det gode liv i generasjoner HUSDRØMMEN Det å utforme og bygge egen bolig er en spennende opplevelse. Mange viktige valg og vurderinger skal gjøres. Flere års planlegging ligger ofte til grunn

Detaljer

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Nyestølen 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Smith Foto, Silvano Zeiter Bu sentralt i Myrkdalen Fjellandsby Nyestølen ligg sentralt i Myrkdalen Fjellandsby (tidlegare Voss Fjellandsby).

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig!

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! TRINN 2 VELTHAGAN LUND-VOLL Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! REKKEHUS, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER LUND-VOLL Velthagan BLOCK WATNE «Høyt, fritt og romslig og bare to kilometer fra gågata!» Allerede

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud Rudshagen Energieffektive eneboliger på Mortensrud 2 Rudshagen borettslag Mortensrud Godt nytt for energibevisste boligkjøpere. 17 energieffektive eneboliger på 116 m² BRA med carport og hage. Moderne

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter. Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte

Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter. Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter Ryfylkes egen paradisøy Talgje er den sørligste øya i Finnøy

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer