NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET JANUAR 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Sissel Storelv, Jan E. Ellingsen, Ken H. Tesaker, Eva T. Width; Anette Andersen, Heidi Bjelland Ronny Edvardsen. Robert Landskaug (ungd.utvalget) Morten B. Wilmann (gen.sek.) Sverre A. Fredriksen (aktivitetsutvikler) Saksliste: 1) Strategiarbeid 2) Protokoll 1/ (Tidligere godkjent) 3) Vedtak på e-post 4) Aktuelle saker: a) Forslag til Valgkomite b) Kongepokaler / NBF-pokaler c) Offentliggjøring av dommerrapport d) Bruk av reklametrøyer utenlands e) Tidspunkter for uttakskrav f) Telemarkskonferansen g) Resultater i klasse 6 h) Opprykkskrav fra C3 til C2 i) World Cup deltakelse der NBF ikke er representert j) Universitets-VM k) Hederstegn l) Søknad om NM Innendørs 2015 m) Ny web-side n) Damer/Herrer 50 - presiseringer 5) Regnskapsutdrag 2013 og bemerkninger fra Kontrollkomiteen 6) Tinget 2014 a) Budsjett 2014 b) Budsjett 2015 c) Beretning d) Strategiplaner e) Elitemelding/uttakskrav f) Tingforslag 7) Eventuelt a) Møte med nytt styre b) Buestikka c) Fra Ungdomsutvalget d) Meldeplikten på internasjonal deltakelse

2 1. STRATEGIARBEID =================== 2) Styret kom vesentlig lenger i sitt strategiarbeid under denne siste del av samarbeidet med NIF/Avantas, og det ble vedtatt å avholde et eget «ekstraordinært» styremøte den 2. mars 2014 på denne saken med tanke på presentasjon på Tinget PROTOKOLL 1/ ==================== Protokollen er tidligere godkjent. Det ble informert om at Per E. Bolstad har sagt seg villig til å være dirigent ved årets Ting. 3. VEDTAK PÅ E-POST ==================== Sak 10: Vedtak om at årets NM i felt kunne inngå i en kombinasjonsløsning med Oslo Open. 4. AKTUELLE SAKER =================== A) Forslag til Valgkomite. Styret har i oppgave å foreslå personer til Valgkomite for neste periode, og vil foreslå Jon-Arne Storelv, Tinden BK, Rune Edvardsen, Hvaler IL og Iris Finnøy, Harøy IL. Som varamedlem vil Heidi Bjelland, Larvik, bli foreslått. B) Kongepokaler / NBF-pokaler Man er tidligere blitt enige om å framlegge et nytt forslag for Tinget vedr. Kongepokal(er), og etter en utvalgsvurdering og innhenting av opplysninger fra NIF, har man havnet på følgende plattform for at flere skal kunne kjempe om Kongepokal hyppigere enn tidligere. Kongepokal turnerer mellom innendørs/skive/jakt og felt på 3 års basis. Kongepokalen utdeles til den Norgesmester (senior) som har gjort den beste prestasjonen i mesterskapet. Forbundsstyret vil utarbeid et grunnlag for bedømmingen mellom divisjonene. Når det gjelder jakt/felt vil disse mesterskapene bli bedømt sammen. Da banenes utforming her ikke er helt like, vil bedømmingen skje av et nedsatt utvalg. NIF sine regler tilsier at Buejegerklassen ikke kan delta i kampen om kongepokal, da denne klassen ikke i sin helhet nødvendigvis består av NIF-medlemmer. NBF-pokaler. Her vedtok man å øke antallet til 4 pokaler for hvert kjønn. Disse vil alternere mellom divisjoner og mesterskap etter en oppsatt plan.

3 Det vil ikke være mulig å vinne så vel kongepokal som NBF-pokal i samme mesterskap. Man viderefører ordningen med egne forbundspokaler for juniorer. 3) C) Offentliggjøring av dommerrapport. I forbindelse med vedtak knyttet til sak om reklametrøyer hadde NBF fått en forespørsel om utlevering av dommerrapporten som lå til grunn for vedtaket. Forbundsstyret vurderte dette til å være uproblematisk og vil oversende rapporten. D) Bruk av reklametrøyer utenlands. Man har registrert at reklametrøyer benyttes ved konkurranser utenlands og Forbundsstyret var av den oppfatning at det må være noen misforståelser/uklarheter omkring regelverk i sakens anledning. Det ble derfor enighet om å forsøke å rydde opp i dette gjennom en dialog «over bordet», med den aktuelle klubben, der man både redegjør for regelverkene (NBF/NIF/WA) og gir konstruktive tilbakespill om hvilke muligheter som faktisk foreligger for å profilere sponsor. Presidenten og Generalsekretær vil initiere et møte med klubben snarest mulig, E) Tidspunkter for uttakskrav. Det var enighet i Styret om at man burde ha faste datoer for fastsetting av uttakskrav, og man mente at 1/12 (før neste utendørssesong) og 1/9 (før kommende innendørssesong) var gode tidspunkter. Da oppgir man også det antall skyttere som vil bli uttatt på forbundets kvote, jfr. budsjetter. For 2014 ber man nå UK om at kravene opplyses pr. 1. februar. Når det gjelder uttak til EM i 3D vil man avvente Tingets behandling av generelle uttakskrav og evnt. prosedyrer. SS F) Telemarkskonferansen. Dette er en konferanse for ungdom med temaet "Idrett og Ungdom - frafall, utvikling og kompetanse". SAF mente dette var et ypperlig møtested/tema for Ungdomsutvalget og mente at her burde utvalget delta. Dette ble tiltrådt av Styret. G) Resultater i klasse 6 Dessverre ser man at noen klubber fortsatt offentliggjør (resultatlister/nett) resultater for deltakere i kl. 6 som er en fellesklasse der verken resultater eller rekkefølge skal framkomme. Man skal kun liste deltakerne i alfabetisk rekkefølge (jfr. NIF s barneidrettsbestemmelser som også er tatt inn i NBF sin Lov).

4 Siste liste var fra IL Yrjar, og Styret vedtok nå å gi klubben en «irettesettelse» i sakens anledning. Samtidig vedtok man at fremtidige brudd på disse bestemmelser ville medføre en avgift på kr ,-. Grunnen til denne kraftige innstrammingen er at barneidrettsbestemmelsene er en del av vårt lovverk og gir et «verdigrunnlag» som er av stor betydning for NBF både organisatorisk og økonomisk. Vi forutsetter at dette nå blir tatt på alvor av våre stevnearrangører. Bruker man den godkjente klassen «klasse 6 felles» i resultatsystemet Ianseo, vil systemet stoppe forsøk på å legge inn resultatene. 4) H) Opprykkskrav fra klasse C3 til klasse C2. Forslaget var et innsendt forslag fra Ørnes IL ment for Tinget Da Tinget har gitt Forbundsstyret en generell fullmakt til å behandle slike saker, tok Styret forslaget opp til behandling. Ørnes IL er orientert om ordningen. Forslaget om å øke poengsummen innendørs for opprykk til kl. C2 til 550 poeng på 60/80 skive og 500 poeng på 40cm skive, ble godkjent. I) World Cup deltakelse der NBF ikke er representert. Ved World Cup er utendørs er ofte NBF representert med våre toppskyttere for matching, og da er det uproblematisk å ta med utøvere uten tilknytning til vår elitesatsing, så sant ikke deltakerkvoten setter stopp for det. I de tilfeller NBF som sådan ikke er representert, gjorde Forbundsstyret følgende vedtak: a) Man aksepterer å åpne for andre skyttere som ansees kvalifisert (Sportsutvalget lager nærmere retningslinjer på nivå, og UK rangerer mulige interessenter). b) Ved representasjon i World Cup er utendørs vil NBF alltid stille opp med lagleder i og med at dette er høyprofilerte konkurranser på VM-nivå. J) Universitets-VM Da det likevel er blitt et universitets-vm i 2014 (etter at første arrangør trakk seg) ble Styret enige om å gi et tilskudd oppad til kr. 5000,- til kvalifiserte skyttere (alder år). Budsjettrammen er 4 skyttere og leder. Skytterne vil også få et tilskudd fra Studentidrettsforbundet. Mesterskapet avholdes i Legnica, Polen og det forventes enkle kår i Universitets-VM, slik at tilskuddene bør rekke langt. K) Hederstegn. Forbundsstyret sluttet seg enstemmig til et forslag fra Ordenskanselliet om utdeling av et Hederstegn i Bronse for fortjenestefull innsats på lokalplanet gjennom lang tid.

5 5) L) Søknad om NM Innendørs Etter utlysing av søknadsfrist for nevnte NM, forelå det en søknad fra Klepp BS. Søknaden ble enstemmig godkjent. Konkurransehallen er forholdsvis liten og man avventer så vel Tinget behandling av forslag om skyterunde og erfaringer fra årets innendørs-nm før man kan fastsette nærmere enkeltheter knyttet til mesterskapet. M) Ny web-side. RE/ETW hadde jobbet videre med prosjektet omkring ny web-side, jfr. forrige møte, og hadde innhentet et tilbud på oppbygging av en ny side på ny plattform. Styret la til grunn en kostnadsramme på kr ,-. I hht opprinnelig vedtak var både Roar Jystad og Jon-Arne Storelv konsultert. Roar Jystad ønsket ikke å være med videre på ny plattform og Jon-Arne hadde noen kritiske bemerkninger til bruk av den skisserte plattformen. Man ser videre på saken. N) Klasse Damer/Herrer 50 presiseringer. MBW orienterte om forskjellig oppfatning i vår medlemsmasse hvorvidt det skulle være fødselsdato eller året man fyller 50 som skulle legges til grunn for deltakelse i klassen. Så vidt han kunne se, har det ikke tidligere blitt fattet noe formelt vedtak, men kun vært fortolkninger knyttet til norske mesterskap. Styret vedtok at vi følger opplegget fra World Archery og deres «Masters Class», slik at man kan starte i 50-klassene i det kalenderåret man fyller 50 år. Det samme vil da også gjelder rekorder for klassen. Det vil med andre ord kunne være noen deltakere her som er 49 år, men som fyller 50 senere på året. I så måte følger man samme prosedyrer som ved aldersbestemte ungdomsklasser, der man kan fortsette i klassen ut kalenderåret, selv om man har nådd alder til høyere klasse. 5. REGNSKAPSUTDRAG OG BEMERKNINGER FRA KONTROLLKOMITEEN ================================================================ Det ble fremlagt et regnskapsutdrag pr. årsskiftet, som i hovedsak skal tilsvare regnskapet for Det blir et underskudd på ca. kr ,- etter de siste justeringene. Styret så på regnskapet som meget bra, tatt i betraktning en omsetning på drøyt 5,5 mill. kroner og svært høy aktivitet i året som gikk.

6 I forhold til budsjettet var det et «underskudd» på de fleste representasjonsoppgavene, og Gen.sek. forklarte hvorfor det er blitt slik i Dette var også kjernen i bemerkninger fra Kontrollkomiteen som bl.a. ønsker at Styret skal legge fram for Tinget hvilke prosedyrer man har og de forutsetninger som ligger til grunn for bestillinger (reise og opphold). Styret mente også at dette kunne være en god ide, da man antok at det var liten kjennskap til dette og mye «synsing» i organisasjonen, samtidig som Tinget kunne ta stilling til hvorvidt noen forutsetninger burde endres. 6) 6. TINGET 2014 ============= A) Budsjett 2014 Det ble gjort noen budsjettkorrigeringer og presiseringer: Prosjekt 32020: NUM Det budsjetterte beløpet brukes til subidiering (gjennom arrangør) av kostnadene for norske deltakere. Den enkelte må selv dekke reiseomkostningene. Prosjekt 32090: Diverse aktiviteter Det ble gitt en ramme for kostnadene til å etablere en ny webside; kr ,-. Prosjekt 50014: Elitesatsing felt og 3D. Her ble det plusset på kr ,- for å ta høyde for det høye deltakerantallet i satsingen. Prosjekt 50016: Ny post: Universitets-VM. Her ble det lagt inn en ramme på kr ,- Det blir gitt inntil kr. 5000,- til hver deltaker man finner kvalifisert. Prosjekt 71010: Lederutvikling Her ble det lagt på kr ,- for deltakelse på Telemarkskonferansen (Ungd.utvalget) Prosjekt 71050; Ny post: NIF s kurs for forbundsstyrer Man er allerede i samtaler med NIF om et slikt kurs for vårt nyvalgte styre; kr ,-. Prosjekt 79090; Tilskudd post 3-midler (inntekt) Med bakgrunn i tilbakemeldinger og intensjonen i ny modell, antar man at dette beløpet vil kunne økes til kr ,- (Økning på kr ,-) Prosjekt 90010; Tinget Her reduserer man utgiftene for å få bedre budsjettbalanse, slik at den planlagte subsidieringen av reiseomkostningene utsettes; innsparing kr ,-. Styret finner økt aktivitet viktigere enn subsidiering av kostnadene ved Tingrepresentasjon, da dette tross alt vil bli en relativt liten sum pr. klubb.

7 Prosjekt 95000/95030 jfr. prosjekt 70050; Personal- og kontorkostnader tilknyttet en fast stilling som Aktivitetsutvikler. Man legger her en ramme på kr ,- ekstra. Det var enighet om å kostnadsføre en del av disse midlene på et post 3-prosjekt. Prosjekt 96060; Sponsorinntekter Da man har grunn til å tro at man med sikkerhet kan budsjettere med noen bingoinntekter, økes denne inntektsposten med kr ,-. Prosjekt 96070: Momsrefusjon Utviklingen her tyder på at inntekten vil ligge noe høyere og man øker posten med kr ,-. Dette skulle gi et budsjettunderskudd på kr ,-. Dette mener man at NBF med fordel kan tåle, ikke minst fordi store utgiftsposter denne gangen må sees på som en investering som ikke gir permanent løpende utgifter. For øvrig ble det bestemt at man skulle se nærmere på de muligheter som kan foreligge for inntekter fra legater og stiftelser. SR/SAF 7) B) Budsjett 2015 Da det er mange usikkerhetsmomenter for 2015, ser man på dette som et «rammebudsjett» der prosjektene må sees på som retningsgivende. Tingets strategidebatt vil kunne medføre betydelige endringer. Budsjettet er vedlagt. C) Beretning Da man per dato ikke hadde fått inn alt grunnlaget for denne beretningen, foreslo Gen.sek. at han utarbeidet beretningen når innspillene kommer inn og at denne går til Styret på «høring» før den tas inn i Tingpapirene (som må være sendt ut før 10/3). D) Strategiplaner Se protokollens pkt. 1 E) Elitemelding / Uttakskrav Det ble en del diskusjon rundt elitemeldingen, fordi Olympiatoppen nå har lagt opp til en modell for «utviklingstrapp» som gjør at vi må revurdere synet på vår toppidrett om vi fortsatt ønsker et samarbeid med, og støtte fra, Olympiatoppen. Kort sagt; kravet til utøvere skjerpes. Elitemeldingen legges fram med de endringer som foreslått (vi viser til årets Tingpapirer for dokumentasjon).

8 Når det gjelder uttakskrav ble det også en diskusjon, og selv om krav etter hvert skjerpes, mente man at dette med krav til representasjon måtte sees på noe mer gradvis. Det var imidlertid enighet om at basiskravene til kvalifisering innen 3D og felt foreslås skjerpet noe; Man bør ha resultater som tilsvarer 16. plass i respektive mesterskap, ikke minst fordi konkurransen kan være svært liten og nivåforskjellene svært store. 7) F) Tingforslag Før man gikk inn på Tingforslagene vurderte man situasjonen vedr. innsendte forslag fra Ullensaker BK. De ankom 3t 40min. etter lovbestemt frist. NBF s Lovutvalg var konsultert og mente at forslagene må ansees som ankommet etter fristen og derfor ikke skulle behandles. Ved avstemning støttet Styrets flertall (5-2) uttalelsen fra Lovkomiteen. Videre var det enighet om at innsendt forslag fra Tinden BK omkring skyterunder for tradisjonell divisjon ved utendørs skiveskyting falt inn under Styrets ansvarsområde (delegert fra Tinget) og styret behandlet dette forslaget (og støttet intensjonen i forslaget). Tinden BK orienteres om saksgangen her. Deretter gikk man gjennom forslagene og kommenterte disse. Vi viser også her til årets Tingpapirer for dokumentasjon. 7. EVENTUELT a) Møte med nytt styre etter Tinget ble fastsatt til 20-21/6 (halv fredag/halv lørdag) Kandidater til Styret (ref. valgkomiteens innstilling) orienteres. b) Buestikka. - SL ønsket avløsning fra oppgaven å skrive «småplukk». SS overtar i alle fall i en prøveperiode på to utgaver. - Det lages en QR-kode på bladet (link til web/facebook) c) Fra ungdomsutvalget. - RL redegjorde for et NRK-opplegg det arbeids med d) Meldeplikt på internasjonal deltakelse. Det var «snappet opp» noen diskusjoner knyttet til meldeplikten for deltakelse internasjonalt og spørsmålet om «bindende melding» lang tid i forveien. Gen.sek. mente at det måtte være en misforståelse her og vil gå ut med en forklaring; fram til uttak kan man selvsagt melde seg av. Det ble dog foreslått inntil 5 dager før, pga mulig treghet/stopp i elektroniske systemer. Møte ble avsluttet kl (søndag) Morten B. Wilmann Møtereferent

9 VEDLEGG PROSJEKTBUDSJETT 2014 NORGES BUESKYTTERFORBUND INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT STYRKE IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET Rehabiliteringssentra Stimuleringstiltak klubber Prosjekt Paralympics/Para-EM Introduksjon for blinde Andre integreringstiltak NIF - tilskudd til integrering OLT- tilskudd til Prosjekt Paralympics Int. møter/kongresser Internasjonal dommervirksomhet SUM GRUPPE: STYRKE IDRETTLAGENES AKTIVITETSTILBUD OG RAMMEVILKÅR NM-kostnader NM-arrangører Nordic jr. cup/mesterskap Buestikka Tilskudd klubber (Materiellstønad) Forsikringer Diverse aktiviteter (web, signalanlegg m.v.) SUM GRUPPE: STYRKE TOPPIDRETTEN Stipend (vedr. ekstraordinære ressurspersoner) Toppidrett, driftsutgifter Elitesatsing Elitesatsing - World Games Elitesatsing - Felt og 3D Toppidrettsstipend Toppidrettslinjer VM innendørs, sen- jun. 4 skyttere World Cups Universitets-VM EM skive 4 skyttere EM skive for ungdom 5 skyttere

10 50070 VM Felt (sen.-jun.) 3 skyttere EM 3D 4 skyttere Barentskampen OLT - tilskudd SUM GRUPPE: STYRKE KOMPETANSEUTVIKLINGEN (UTDANNING OG KURS) Klubbutvikling, drift og ny-etableringer Videreutvikling ungdom - satsinggruppe Ungdomssamling (ungd.utvalg) Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt Prosjekt "Aktivitet" - koordinator Lederutvikling (inkl. Ianseo-kurs) Aktivitetslederutdanning Trenerutvikling Dommerutvikling Tilskudd - post 3-midler SUM GRUPPE: INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT ADMINISTRASJON/ORGANISASJON Tinget Styre- og komitekostnader Andre møtekostnader/representasjon Personalkostnader Kontorkostnader Regnskap, revisjon Renter Varesalg Annonsesalg Avgifter m.v Sponsor- og bingoinntekter Momsrefusjon OLT-tilskudd Rammetilskudd NIF SUM GRUPPE: RESULTAT: Balanse

11 PROSJEKTBUDSJETT 2015 NORGES BUESKYTTERFORBUND INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT STYRKE IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET Rehabiliteringssentra Stimuleringstiltak klubber Prosjekt Paralympics/Para-VM Introduksjon for blinde Andre integreringstiltak NIF - tilskudd til integrering OLT- tilskudd til Prosjekt Paralympics Int. møter/kongresser Internasjonal dommervirksomhet SUM GRUPPE: STYRKE IDRETTLAGENES AKTIVITETSTILBUD OG RAMMEVILKÅR NM-kostnader NM-arrangører Nordic jr. cup/mesterskap Buestikka Tilskudd klubber (Materiellstønad) Forsikringer Diverse aktiviteter (web) SUM GRUPPE: STYRKE TOPPIDRETTEN Stipend (vedr. ekstraordinære ressurspersoner) Toppidrett, driftsutgifter Elitesatsing Elitesatsing - World Games Elitesatsing - Felt og 3D Toppidrettsstipend Toppidrettslinjer EM innendørs, sen- jun. 3 skyttere World Cups Stipend internasjonal deltakelse VM skive 5 skyttere VM skive for ungdom 5 skyttere EM Felt (sen.-jun.) 3 skyttere VM 3D 4 skyttere

12 50080 Barentskampen OLT - tilskudd SUM GRUPPE: STYRKE KOMPETANSEUTVIKLINGEN (UTDANNING OG KURS) Klubbutvikling, drift og ny-etableringer Videreutvikling ungdom - satsinggruppe Ungdomssamling (ungd.utvalg) Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt Prosjekt "Aktivitet" - Utvikler Lederutvikling ungdom Aktivitetslederutdanning Trenerutvikling Dommerutvikling Ungdomslekene Tilskudd - post 3-midler SUM GRUPPE: INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT ADMINISTRASJON/ORGANISASJON Tinget Styre- og komitekostnader Andre møtekostnader/representasjon Personalkostnader Kontorkostnader Regnskap, revisjon Renter Varesalg Annonsesalg Avgifter m.v Sponsor- og bingoinntekter Momsrefusjon OLT-tilskudd Rammetilskudd NIF SUM GRUPPE: RESULTAT: Balanse

13 Kommentarer til budsjettet: Prosjekt gjelder forskjellige tiltak for integrering av utøvere med funksjonshemming, og er bundne midler fra NIF er prosjekttilskudd fra OLT til førparalympisk satsing. Det er lagt inn en liten økning her Gjelder deltakelse ved Nordisk Møte og World Archery Congress - 2 representanter, der den ene gjelder lederopplæring for ungdom Dekning av reiseutgifter for internasjonale dommere Medaljer, NBF-pokaler, plaketter m.v Arrangørtilskudd NM Felt må vurderes etter NUM - reisetilskudd Økt medlemsmasse gir bedre bladøkonomi - overskudd i 2015 uten prisøkning Prosjektunderskudd skyldes lån/tilskudd til nye klubber (5 søknader) Arrangørforsikring (ansvar) Driften av web-siden Utgifter til ekstraordinær lagleder ved grupper over 6 personer Sportsutvalget, hoveddelen gjelder fornyelse av landslagstøy, helt eller delvis Gjelder satsingsgruppe recurve (OL-satsing). Påregnet spisset gruppe i Gjelder satsingsgruppe compound Gjelder satsingsgrupper felt og 3D Antall må diskuteres Videregående skoler - toppidrettslinje (kr. 8000,- pr. elev) Basert på 3 skyttere pluss leder Ikke ført noe beløp, da matching forutsettes tatt av gruppemidler Ikke ført noe beløp, da evnt. tilskudd fra OLT er usikkert Basert på 5 skyttere pluss leder Basert på 5 skyttere pluss leder Basert på 3 skyttere pluss leder Deltakelse i felt må vurderes for framtida Basert på 4 skyttere pluss leder Barentssamarbeid Må vurderes nærmere etter omlegging Ikke ført noe beløp da evnt. tilskudd fra OLT er usikkert Post 3-midler (øremerket innendor større sum). Et av våre viktigste tiltak; "må holde trykket oppe" Ungdomstiltak (satsingsgruppa). Øremerket tilskudd Ungdomsutvalgets hovedsamling. Øremerket tilskudd, jfr Bidrag til lokale/regionale ungdomssamlinger/kurs Lønn og aktivitet knyttet til Aktivitetsutvikler - fast stilling Lederkurs m.v Sentrale bidrag - om nødvendig Kurs og samlinger inkl. fellesnordisk opplegg i Malmø Kurstilskudd - forutsetter vedtak som nødvendiggjør økt kurshyppighet Ungdomslekene på Lillehammer Forventer betydelig økning som følge av ny modell og vår aktivitet Inkluderer noe møtevirksomhet pga ny administrasjonsmodell Gjelder kostnader knyttet til møter i NIF og NM-representasjon Gen.sek. og adm. assistanse, inkl. pensjonskostnader og arb.giveravgift I hovedsak kontorleie, fellesutgifter og datatilknytning (nettverk) Forholdet regnskap: revisjon = ca. 75: Forutsetter likviditet nok til å sette store deler av kapitalen på høyrentekonto Gjelder i hovedsak salg av merker Gjelder i hovedsak faste annonsører i Buestikka

14 96040 Adm.avgift, aktivitetsavgift og mulig stevneavgift Gjelder sponsorinntekter gjennom SFA-samarbeidet. Mulige bingoinntekter er ikke tatt med; usikre inntekter Vi regner med en økning i mva-refusjonen. Staten legger inn mer penger, men flere søker På grunn av vår aktivitetsøkning tror vi på en viss økning innenfor tildelingsmodellen.

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige. B TINGVEDTAK Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for klubber og medlemmer. Nyheter siden siste utgivelse er angitt i kursiv skrift. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg.

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. BUESTIKKA Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund BUESTIKKA Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. 2 Innhold: Redaksjonelt: Redaksjonelt... s. 2 Presidenten har ordet... s. 3 Vi har snakket med: Fløya IL... s. 4 Tanker

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer