NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET JANUAR 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Sissel Storelv, Jan E. Ellingsen, Ken H. Tesaker, Eva T. Width; Anette Andersen, Heidi Bjelland Ronny Edvardsen. Robert Landskaug (ungd.utvalget) Morten B. Wilmann (gen.sek.) Sverre A. Fredriksen (aktivitetsutvikler) Saksliste: 1) Strategiarbeid 2) Protokoll 1/ (Tidligere godkjent) 3) Vedtak på e-post 4) Aktuelle saker: a) Forslag til Valgkomite b) Kongepokaler / NBF-pokaler c) Offentliggjøring av dommerrapport d) Bruk av reklametrøyer utenlands e) Tidspunkter for uttakskrav f) Telemarkskonferansen g) Resultater i klasse 6 h) Opprykkskrav fra C3 til C2 i) World Cup deltakelse der NBF ikke er representert j) Universitets-VM k) Hederstegn l) Søknad om NM Innendørs 2015 m) Ny web-side n) Damer/Herrer 50 - presiseringer 5) Regnskapsutdrag 2013 og bemerkninger fra Kontrollkomiteen 6) Tinget 2014 a) Budsjett 2014 b) Budsjett 2015 c) Beretning d) Strategiplaner e) Elitemelding/uttakskrav f) Tingforslag 7) Eventuelt a) Møte med nytt styre b) Buestikka c) Fra Ungdomsutvalget d) Meldeplikten på internasjonal deltakelse

2 1. STRATEGIARBEID =================== 2) Styret kom vesentlig lenger i sitt strategiarbeid under denne siste del av samarbeidet med NIF/Avantas, og det ble vedtatt å avholde et eget «ekstraordinært» styremøte den 2. mars 2014 på denne saken med tanke på presentasjon på Tinget PROTOKOLL 1/ ==================== Protokollen er tidligere godkjent. Det ble informert om at Per E. Bolstad har sagt seg villig til å være dirigent ved årets Ting. 3. VEDTAK PÅ E-POST ==================== Sak 10: Vedtak om at årets NM i felt kunne inngå i en kombinasjonsløsning med Oslo Open. 4. AKTUELLE SAKER =================== A) Forslag til Valgkomite. Styret har i oppgave å foreslå personer til Valgkomite for neste periode, og vil foreslå Jon-Arne Storelv, Tinden BK, Rune Edvardsen, Hvaler IL og Iris Finnøy, Harøy IL. Som varamedlem vil Heidi Bjelland, Larvik, bli foreslått. B) Kongepokaler / NBF-pokaler Man er tidligere blitt enige om å framlegge et nytt forslag for Tinget vedr. Kongepokal(er), og etter en utvalgsvurdering og innhenting av opplysninger fra NIF, har man havnet på følgende plattform for at flere skal kunne kjempe om Kongepokal hyppigere enn tidligere. Kongepokal turnerer mellom innendørs/skive/jakt og felt på 3 års basis. Kongepokalen utdeles til den Norgesmester (senior) som har gjort den beste prestasjonen i mesterskapet. Forbundsstyret vil utarbeid et grunnlag for bedømmingen mellom divisjonene. Når det gjelder jakt/felt vil disse mesterskapene bli bedømt sammen. Da banenes utforming her ikke er helt like, vil bedømmingen skje av et nedsatt utvalg. NIF sine regler tilsier at Buejegerklassen ikke kan delta i kampen om kongepokal, da denne klassen ikke i sin helhet nødvendigvis består av NIF-medlemmer. NBF-pokaler. Her vedtok man å øke antallet til 4 pokaler for hvert kjønn. Disse vil alternere mellom divisjoner og mesterskap etter en oppsatt plan.

3 Det vil ikke være mulig å vinne så vel kongepokal som NBF-pokal i samme mesterskap. Man viderefører ordningen med egne forbundspokaler for juniorer. 3) C) Offentliggjøring av dommerrapport. I forbindelse med vedtak knyttet til sak om reklametrøyer hadde NBF fått en forespørsel om utlevering av dommerrapporten som lå til grunn for vedtaket. Forbundsstyret vurderte dette til å være uproblematisk og vil oversende rapporten. D) Bruk av reklametrøyer utenlands. Man har registrert at reklametrøyer benyttes ved konkurranser utenlands og Forbundsstyret var av den oppfatning at det må være noen misforståelser/uklarheter omkring regelverk i sakens anledning. Det ble derfor enighet om å forsøke å rydde opp i dette gjennom en dialog «over bordet», med den aktuelle klubben, der man både redegjør for regelverkene (NBF/NIF/WA) og gir konstruktive tilbakespill om hvilke muligheter som faktisk foreligger for å profilere sponsor. Presidenten og Generalsekretær vil initiere et møte med klubben snarest mulig, E) Tidspunkter for uttakskrav. Det var enighet i Styret om at man burde ha faste datoer for fastsetting av uttakskrav, og man mente at 1/12 (før neste utendørssesong) og 1/9 (før kommende innendørssesong) var gode tidspunkter. Da oppgir man også det antall skyttere som vil bli uttatt på forbundets kvote, jfr. budsjetter. For 2014 ber man nå UK om at kravene opplyses pr. 1. februar. Når det gjelder uttak til EM i 3D vil man avvente Tingets behandling av generelle uttakskrav og evnt. prosedyrer. SS F) Telemarkskonferansen. Dette er en konferanse for ungdom med temaet "Idrett og Ungdom - frafall, utvikling og kompetanse". SAF mente dette var et ypperlig møtested/tema for Ungdomsutvalget og mente at her burde utvalget delta. Dette ble tiltrådt av Styret. G) Resultater i klasse 6 Dessverre ser man at noen klubber fortsatt offentliggjør (resultatlister/nett) resultater for deltakere i kl. 6 som er en fellesklasse der verken resultater eller rekkefølge skal framkomme. Man skal kun liste deltakerne i alfabetisk rekkefølge (jfr. NIF s barneidrettsbestemmelser som også er tatt inn i NBF sin Lov).

4 Siste liste var fra IL Yrjar, og Styret vedtok nå å gi klubben en «irettesettelse» i sakens anledning. Samtidig vedtok man at fremtidige brudd på disse bestemmelser ville medføre en avgift på kr ,-. Grunnen til denne kraftige innstrammingen er at barneidrettsbestemmelsene er en del av vårt lovverk og gir et «verdigrunnlag» som er av stor betydning for NBF både organisatorisk og økonomisk. Vi forutsetter at dette nå blir tatt på alvor av våre stevnearrangører. Bruker man den godkjente klassen «klasse 6 felles» i resultatsystemet Ianseo, vil systemet stoppe forsøk på å legge inn resultatene. 4) H) Opprykkskrav fra klasse C3 til klasse C2. Forslaget var et innsendt forslag fra Ørnes IL ment for Tinget Da Tinget har gitt Forbundsstyret en generell fullmakt til å behandle slike saker, tok Styret forslaget opp til behandling. Ørnes IL er orientert om ordningen. Forslaget om å øke poengsummen innendørs for opprykk til kl. C2 til 550 poeng på 60/80 skive og 500 poeng på 40cm skive, ble godkjent. I) World Cup deltakelse der NBF ikke er representert. Ved World Cup er utendørs er ofte NBF representert med våre toppskyttere for matching, og da er det uproblematisk å ta med utøvere uten tilknytning til vår elitesatsing, så sant ikke deltakerkvoten setter stopp for det. I de tilfeller NBF som sådan ikke er representert, gjorde Forbundsstyret følgende vedtak: a) Man aksepterer å åpne for andre skyttere som ansees kvalifisert (Sportsutvalget lager nærmere retningslinjer på nivå, og UK rangerer mulige interessenter). b) Ved representasjon i World Cup er utendørs vil NBF alltid stille opp med lagleder i og med at dette er høyprofilerte konkurranser på VM-nivå. J) Universitets-VM Da det likevel er blitt et universitets-vm i 2014 (etter at første arrangør trakk seg) ble Styret enige om å gi et tilskudd oppad til kr. 5000,- til kvalifiserte skyttere (alder år). Budsjettrammen er 4 skyttere og leder. Skytterne vil også få et tilskudd fra Studentidrettsforbundet. Mesterskapet avholdes i Legnica, Polen og det forventes enkle kår i Universitets-VM, slik at tilskuddene bør rekke langt. K) Hederstegn. Forbundsstyret sluttet seg enstemmig til et forslag fra Ordenskanselliet om utdeling av et Hederstegn i Bronse for fortjenestefull innsats på lokalplanet gjennom lang tid.

5 5) L) Søknad om NM Innendørs Etter utlysing av søknadsfrist for nevnte NM, forelå det en søknad fra Klepp BS. Søknaden ble enstemmig godkjent. Konkurransehallen er forholdsvis liten og man avventer så vel Tinget behandling av forslag om skyterunde og erfaringer fra årets innendørs-nm før man kan fastsette nærmere enkeltheter knyttet til mesterskapet. M) Ny web-side. RE/ETW hadde jobbet videre med prosjektet omkring ny web-side, jfr. forrige møte, og hadde innhentet et tilbud på oppbygging av en ny side på ny plattform. Styret la til grunn en kostnadsramme på kr ,-. I hht opprinnelig vedtak var både Roar Jystad og Jon-Arne Storelv konsultert. Roar Jystad ønsket ikke å være med videre på ny plattform og Jon-Arne hadde noen kritiske bemerkninger til bruk av den skisserte plattformen. Man ser videre på saken. N) Klasse Damer/Herrer 50 presiseringer. MBW orienterte om forskjellig oppfatning i vår medlemsmasse hvorvidt det skulle være fødselsdato eller året man fyller 50 som skulle legges til grunn for deltakelse i klassen. Så vidt han kunne se, har det ikke tidligere blitt fattet noe formelt vedtak, men kun vært fortolkninger knyttet til norske mesterskap. Styret vedtok at vi følger opplegget fra World Archery og deres «Masters Class», slik at man kan starte i 50-klassene i det kalenderåret man fyller 50 år. Det samme vil da også gjelder rekorder for klassen. Det vil med andre ord kunne være noen deltakere her som er 49 år, men som fyller 50 senere på året. I så måte følger man samme prosedyrer som ved aldersbestemte ungdomsklasser, der man kan fortsette i klassen ut kalenderåret, selv om man har nådd alder til høyere klasse. 5. REGNSKAPSUTDRAG OG BEMERKNINGER FRA KONTROLLKOMITEEN ================================================================ Det ble fremlagt et regnskapsutdrag pr. årsskiftet, som i hovedsak skal tilsvare regnskapet for Det blir et underskudd på ca. kr ,- etter de siste justeringene. Styret så på regnskapet som meget bra, tatt i betraktning en omsetning på drøyt 5,5 mill. kroner og svært høy aktivitet i året som gikk.

6 I forhold til budsjettet var det et «underskudd» på de fleste representasjonsoppgavene, og Gen.sek. forklarte hvorfor det er blitt slik i Dette var også kjernen i bemerkninger fra Kontrollkomiteen som bl.a. ønsker at Styret skal legge fram for Tinget hvilke prosedyrer man har og de forutsetninger som ligger til grunn for bestillinger (reise og opphold). Styret mente også at dette kunne være en god ide, da man antok at det var liten kjennskap til dette og mye «synsing» i organisasjonen, samtidig som Tinget kunne ta stilling til hvorvidt noen forutsetninger burde endres. 6) 6. TINGET 2014 ============= A) Budsjett 2014 Det ble gjort noen budsjettkorrigeringer og presiseringer: Prosjekt 32020: NUM Det budsjetterte beløpet brukes til subidiering (gjennom arrangør) av kostnadene for norske deltakere. Den enkelte må selv dekke reiseomkostningene. Prosjekt 32090: Diverse aktiviteter Det ble gitt en ramme for kostnadene til å etablere en ny webside; kr ,-. Prosjekt 50014: Elitesatsing felt og 3D. Her ble det plusset på kr ,- for å ta høyde for det høye deltakerantallet i satsingen. Prosjekt 50016: Ny post: Universitets-VM. Her ble det lagt inn en ramme på kr ,- Det blir gitt inntil kr. 5000,- til hver deltaker man finner kvalifisert. Prosjekt 71010: Lederutvikling Her ble det lagt på kr ,- for deltakelse på Telemarkskonferansen (Ungd.utvalget) Prosjekt 71050; Ny post: NIF s kurs for forbundsstyrer Man er allerede i samtaler med NIF om et slikt kurs for vårt nyvalgte styre; kr ,-. Prosjekt 79090; Tilskudd post 3-midler (inntekt) Med bakgrunn i tilbakemeldinger og intensjonen i ny modell, antar man at dette beløpet vil kunne økes til kr ,- (Økning på kr ,-) Prosjekt 90010; Tinget Her reduserer man utgiftene for å få bedre budsjettbalanse, slik at den planlagte subsidieringen av reiseomkostningene utsettes; innsparing kr ,-. Styret finner økt aktivitet viktigere enn subsidiering av kostnadene ved Tingrepresentasjon, da dette tross alt vil bli en relativt liten sum pr. klubb.

7 Prosjekt 95000/95030 jfr. prosjekt 70050; Personal- og kontorkostnader tilknyttet en fast stilling som Aktivitetsutvikler. Man legger her en ramme på kr ,- ekstra. Det var enighet om å kostnadsføre en del av disse midlene på et post 3-prosjekt. Prosjekt 96060; Sponsorinntekter Da man har grunn til å tro at man med sikkerhet kan budsjettere med noen bingoinntekter, økes denne inntektsposten med kr ,-. Prosjekt 96070: Momsrefusjon Utviklingen her tyder på at inntekten vil ligge noe høyere og man øker posten med kr ,-. Dette skulle gi et budsjettunderskudd på kr ,-. Dette mener man at NBF med fordel kan tåle, ikke minst fordi store utgiftsposter denne gangen må sees på som en investering som ikke gir permanent løpende utgifter. For øvrig ble det bestemt at man skulle se nærmere på de muligheter som kan foreligge for inntekter fra legater og stiftelser. SR/SAF 7) B) Budsjett 2015 Da det er mange usikkerhetsmomenter for 2015, ser man på dette som et «rammebudsjett» der prosjektene må sees på som retningsgivende. Tingets strategidebatt vil kunne medføre betydelige endringer. Budsjettet er vedlagt. C) Beretning Da man per dato ikke hadde fått inn alt grunnlaget for denne beretningen, foreslo Gen.sek. at han utarbeidet beretningen når innspillene kommer inn og at denne går til Styret på «høring» før den tas inn i Tingpapirene (som må være sendt ut før 10/3). D) Strategiplaner Se protokollens pkt. 1 E) Elitemelding / Uttakskrav Det ble en del diskusjon rundt elitemeldingen, fordi Olympiatoppen nå har lagt opp til en modell for «utviklingstrapp» som gjør at vi må revurdere synet på vår toppidrett om vi fortsatt ønsker et samarbeid med, og støtte fra, Olympiatoppen. Kort sagt; kravet til utøvere skjerpes. Elitemeldingen legges fram med de endringer som foreslått (vi viser til årets Tingpapirer for dokumentasjon).

8 Når det gjelder uttakskrav ble det også en diskusjon, og selv om krav etter hvert skjerpes, mente man at dette med krav til representasjon måtte sees på noe mer gradvis. Det var imidlertid enighet om at basiskravene til kvalifisering innen 3D og felt foreslås skjerpet noe; Man bør ha resultater som tilsvarer 16. plass i respektive mesterskap, ikke minst fordi konkurransen kan være svært liten og nivåforskjellene svært store. 7) F) Tingforslag Før man gikk inn på Tingforslagene vurderte man situasjonen vedr. innsendte forslag fra Ullensaker BK. De ankom 3t 40min. etter lovbestemt frist. NBF s Lovutvalg var konsultert og mente at forslagene må ansees som ankommet etter fristen og derfor ikke skulle behandles. Ved avstemning støttet Styrets flertall (5-2) uttalelsen fra Lovkomiteen. Videre var det enighet om at innsendt forslag fra Tinden BK omkring skyterunder for tradisjonell divisjon ved utendørs skiveskyting falt inn under Styrets ansvarsområde (delegert fra Tinget) og styret behandlet dette forslaget (og støttet intensjonen i forslaget). Tinden BK orienteres om saksgangen her. Deretter gikk man gjennom forslagene og kommenterte disse. Vi viser også her til årets Tingpapirer for dokumentasjon. 7. EVENTUELT a) Møte med nytt styre etter Tinget ble fastsatt til 20-21/6 (halv fredag/halv lørdag) Kandidater til Styret (ref. valgkomiteens innstilling) orienteres. b) Buestikka. - SL ønsket avløsning fra oppgaven å skrive «småplukk». SS overtar i alle fall i en prøveperiode på to utgaver. - Det lages en QR-kode på bladet (link til web/facebook) c) Fra ungdomsutvalget. - RL redegjorde for et NRK-opplegg det arbeids med d) Meldeplikt på internasjonal deltakelse. Det var «snappet opp» noen diskusjoner knyttet til meldeplikten for deltakelse internasjonalt og spørsmålet om «bindende melding» lang tid i forveien. Gen.sek. mente at det måtte være en misforståelse her og vil gå ut med en forklaring; fram til uttak kan man selvsagt melde seg av. Det ble dog foreslått inntil 5 dager før, pga mulig treghet/stopp i elektroniske systemer. Møte ble avsluttet kl (søndag) Morten B. Wilmann Møtereferent

9 VEDLEGG PROSJEKTBUDSJETT 2014 NORGES BUESKYTTERFORBUND INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT STYRKE IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET Rehabiliteringssentra Stimuleringstiltak klubber Prosjekt Paralympics/Para-EM Introduksjon for blinde Andre integreringstiltak NIF - tilskudd til integrering OLT- tilskudd til Prosjekt Paralympics Int. møter/kongresser Internasjonal dommervirksomhet SUM GRUPPE: STYRKE IDRETTLAGENES AKTIVITETSTILBUD OG RAMMEVILKÅR NM-kostnader NM-arrangører Nordic jr. cup/mesterskap Buestikka Tilskudd klubber (Materiellstønad) Forsikringer Diverse aktiviteter (web, signalanlegg m.v.) SUM GRUPPE: STYRKE TOPPIDRETTEN Stipend (vedr. ekstraordinære ressurspersoner) Toppidrett, driftsutgifter Elitesatsing Elitesatsing - World Games Elitesatsing - Felt og 3D Toppidrettsstipend Toppidrettslinjer VM innendørs, sen- jun. 4 skyttere World Cups Universitets-VM EM skive 4 skyttere EM skive for ungdom 5 skyttere

10 50070 VM Felt (sen.-jun.) 3 skyttere EM 3D 4 skyttere Barentskampen OLT - tilskudd SUM GRUPPE: STYRKE KOMPETANSEUTVIKLINGEN (UTDANNING OG KURS) Klubbutvikling, drift og ny-etableringer Videreutvikling ungdom - satsinggruppe Ungdomssamling (ungd.utvalg) Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt Prosjekt "Aktivitet" - koordinator Lederutvikling (inkl. Ianseo-kurs) Aktivitetslederutdanning Trenerutvikling Dommerutvikling Tilskudd - post 3-midler SUM GRUPPE: INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT ADMINISTRASJON/ORGANISASJON Tinget Styre- og komitekostnader Andre møtekostnader/representasjon Personalkostnader Kontorkostnader Regnskap, revisjon Renter Varesalg Annonsesalg Avgifter m.v Sponsor- og bingoinntekter Momsrefusjon OLT-tilskudd Rammetilskudd NIF SUM GRUPPE: RESULTAT: Balanse

11 PROSJEKTBUDSJETT 2015 NORGES BUESKYTTERFORBUND INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT STYRKE IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET Rehabiliteringssentra Stimuleringstiltak klubber Prosjekt Paralympics/Para-VM Introduksjon for blinde Andre integreringstiltak NIF - tilskudd til integrering OLT- tilskudd til Prosjekt Paralympics Int. møter/kongresser Internasjonal dommervirksomhet SUM GRUPPE: STYRKE IDRETTLAGENES AKTIVITETSTILBUD OG RAMMEVILKÅR NM-kostnader NM-arrangører Nordic jr. cup/mesterskap Buestikka Tilskudd klubber (Materiellstønad) Forsikringer Diverse aktiviteter (web) SUM GRUPPE: STYRKE TOPPIDRETTEN Stipend (vedr. ekstraordinære ressurspersoner) Toppidrett, driftsutgifter Elitesatsing Elitesatsing - World Games Elitesatsing - Felt og 3D Toppidrettsstipend Toppidrettslinjer EM innendørs, sen- jun. 3 skyttere World Cups Stipend internasjonal deltakelse VM skive 5 skyttere VM skive for ungdom 5 skyttere EM Felt (sen.-jun.) 3 skyttere VM 3D 4 skyttere

12 50080 Barentskampen OLT - tilskudd SUM GRUPPE: STYRKE KOMPETANSEUTVIKLINGEN (UTDANNING OG KURS) Klubbutvikling, drift og ny-etableringer Videreutvikling ungdom - satsinggruppe Ungdomssamling (ungd.utvalg) Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt Prosjekt "Aktivitet" - Utvikler Lederutvikling ungdom Aktivitetslederutdanning Trenerutvikling Dommerutvikling Ungdomslekene Tilskudd - post 3-midler SUM GRUPPE: INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT ADMINISTRASJON/ORGANISASJON Tinget Styre- og komitekostnader Andre møtekostnader/representasjon Personalkostnader Kontorkostnader Regnskap, revisjon Renter Varesalg Annonsesalg Avgifter m.v Sponsor- og bingoinntekter Momsrefusjon OLT-tilskudd Rammetilskudd NIF SUM GRUPPE: RESULTAT: Balanse

13 Kommentarer til budsjettet: Prosjekt gjelder forskjellige tiltak for integrering av utøvere med funksjonshemming, og er bundne midler fra NIF er prosjekttilskudd fra OLT til førparalympisk satsing. Det er lagt inn en liten økning her Gjelder deltakelse ved Nordisk Møte og World Archery Congress - 2 representanter, der den ene gjelder lederopplæring for ungdom Dekning av reiseutgifter for internasjonale dommere Medaljer, NBF-pokaler, plaketter m.v Arrangørtilskudd NM Felt må vurderes etter NUM - reisetilskudd Økt medlemsmasse gir bedre bladøkonomi - overskudd i 2015 uten prisøkning Prosjektunderskudd skyldes lån/tilskudd til nye klubber (5 søknader) Arrangørforsikring (ansvar) Driften av web-siden Utgifter til ekstraordinær lagleder ved grupper over 6 personer Sportsutvalget, hoveddelen gjelder fornyelse av landslagstøy, helt eller delvis Gjelder satsingsgruppe recurve (OL-satsing). Påregnet spisset gruppe i Gjelder satsingsgruppe compound Gjelder satsingsgrupper felt og 3D Antall må diskuteres Videregående skoler - toppidrettslinje (kr. 8000,- pr. elev) Basert på 3 skyttere pluss leder Ikke ført noe beløp, da matching forutsettes tatt av gruppemidler Ikke ført noe beløp, da evnt. tilskudd fra OLT er usikkert Basert på 5 skyttere pluss leder Basert på 5 skyttere pluss leder Basert på 3 skyttere pluss leder Deltakelse i felt må vurderes for framtida Basert på 4 skyttere pluss leder Barentssamarbeid Må vurderes nærmere etter omlegging Ikke ført noe beløp da evnt. tilskudd fra OLT er usikkert Post 3-midler (øremerket innendor større sum). Et av våre viktigste tiltak; "må holde trykket oppe" Ungdomstiltak (satsingsgruppa). Øremerket tilskudd Ungdomsutvalgets hovedsamling. Øremerket tilskudd, jfr Bidrag til lokale/regionale ungdomssamlinger/kurs Lønn og aktivitet knyttet til Aktivitetsutvikler - fast stilling Lederkurs m.v Sentrale bidrag - om nødvendig Kurs og samlinger inkl. fellesnordisk opplegg i Malmø Kurstilskudd - forutsetter vedtak som nødvendiggjør økt kurshyppighet Ungdomslekene på Lillehammer Forventer betydelig økning som følge av ny modell og vår aktivitet Inkluderer noe møtevirksomhet pga ny administrasjonsmodell Gjelder kostnader knyttet til møter i NIF og NM-representasjon Gen.sek. og adm. assistanse, inkl. pensjonskostnader og arb.giveravgift I hovedsak kontorleie, fellesutgifter og datatilknytning (nettverk) Forholdet regnskap: revisjon = ca. 75: Forutsetter likviditet nok til å sette store deler av kapitalen på høyrentekonto Gjelder i hovedsak salg av merker Gjelder i hovedsak faste annonsører i Buestikka

14 96040 Adm.avgift, aktivitetsavgift og mulig stevneavgift Gjelder sponsorinntekter gjennom SFA-samarbeidet. Mulige bingoinntekter er ikke tatt med; usikre inntekter Vi regner med en økning i mva-refusjonen. Staten legger inn mer penger, men flere søker På grunn av vår aktivitetsøkning tror vi på en viss økning innenfor tildelingsmodellen.

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 REFERAT FRA STYREMØTET 9-10. MAI 2015 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Eva C. Thesen, Eva T. Width, Tommy Figved, Kristin Fuglevåg, Morten B. Wilmann

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-1

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-1 REFERAT FRA STYREMØTET 10. MARS 2013 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Sissel Storelv Ken H. Tesaker Jan E. Ellingsen Eva T. Width Anette

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen (kun

Detaljer

Møte i Sportsutvalget, 18-19. oktober 2014

Møte i Sportsutvalget, 18-19. oktober 2014 Møte i Sportsutvalget, 18-19. oktober 2014 Tilstede: Sigmund Lindberget (Sportssjef) Eva T. Width Steinar Risinggård Tove M. Michaelsen Jan E. Humlekjær Til pkt 4: Ken H. Tesaker Referent: Morten B. Wilmann,

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-1

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-1 REFERAT FRA STYREMØTET 24-25. JANUAR 2015 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Eva C. Thesen, Ken H. Tesaker, Eva T. Width, Tommy Figved, Ronny Edvardsen

Detaljer

Innledningsvis vil vi gjerne be om at klubbens senere henvendelser til NBF skjer til forbundets adresse; bue@nif.idrett.no.

Innledningsvis vil vi gjerne be om at klubbens senere henvendelser til NBF skjer til forbundets adresse; bue@nif.idrett.no. Korespondanse rundt brev til NBF 18.02.2015 Fra: [mailto:steinar.risinggard@e-h.kommune.no] Sendt: 2. februar 2015 15:11 Til: 'sandefjord@bueklubb.no' Kopi: 'Tommy Figved'; 'ronny.edvardsen@bueskyting.no';

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-1 REFERAT FRA STYREMØTET 5. MARS 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-1 REFERAT FRA STYREMØTET 5. MARS 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-1 REFERAT FRA STYREMØTET 5. MARS 2011 Tilstede: Vigdis Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-3

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-3 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-3 REFERAT FRA STYREMØTET 17-18. OKTOBER 2015 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Eva C. Thesen, Tommy Figved, Ken H. Tesaker, Ronny Edvardsen og Hugo Beer-Johansen.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen Valter

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 REFERAT FRA STYREMØTET 30-31. AUGUST 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Eva C. Thesen Ken H. Tesaker Eva T. Width Tommy Figved Ronny

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 14.- 15. april 2012 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Fungerende president Jan R. Skyttesæter åpnet

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-3

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-3 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2013-3 REFERAT FRA STYREMØTET 6-7. SEPTEMBER 2013 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Sissel Storelv Jan E. Ellingsen Eva T. Width Anette Andersen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-2 REFERAT FRA STYREMØTET 22. MAI 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-2 REFERAT FRA STYREMØTET 22. MAI 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-2 REFERAT FRA STYREMØTET 22. MAI 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Eva T. Width

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 L, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 12, 2008 2010 12. april 2010 Sted: Rica Hotell Gardermoen Oslo, 13. april 2010 R.R. PROTOKOLL Til stede:

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

ELITESATSING NORGES BUESKYTTERFORBUND. Dette dokumentet er utarbeidet som en melding fra Forbundsstyret til Tinget 2012.

ELITESATSING NORGES BUESKYTTERFORBUND. Dette dokumentet er utarbeidet som en melding fra Forbundsstyret til Tinget 2012. NORGES BUESKYTTERFORBUND ELITESATSING Dette dokumentet er utarbeidet som en melding fra Forbundsstyret til Tinget 2012. Hensikten med dokumentet er å gi en informasjon om det man mener er grunnleggende

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414 Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 12. mai 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Sverre

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Protokoll for styrevedtak i 2012 (oppdatert etter styremøte 2/12)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Protokoll for styrevedtak i 2012 (oppdatert etter styremøte 2/12) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Protokoll for styrevedtak i 2012 (oppdatert etter styremøte 2/12) Sak nr. Navn på sak Vedtak 1/1/12 Regnskap pr. 31.12.2011 2/1/12 Budsjett 2012-2014 3/1/12 NSI Forbundsrapport

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer.

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer. Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 03 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 30. oktober 2004, kl. 10-16 TILSTEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2016 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2016 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2016 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 16.- 17. april 2016 Scandic Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Steinar Risinggård, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO REFERAT FRA STYREMØTE SM-2/ 14-16 Onsdag 19. november 2014 kl.17.30 på NBFs kontur Ullevål Stadion Til stede:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 02.11.2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Fravær: Radisson BLU Lillehammer, Styrerommet Morten Søgård (President), Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Hilde Stenseth, Thomas Løvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016 Dato: 19. mai 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 5 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) president Per Olav Andersen POA) visepresident Gunhild

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 06 2004/2006 STED: Telefonmøte DATO: 15. juni 2005, kl. 19-21:30 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2013 OSLO 30. JANUAR 2013 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi

Detaljer

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Oppdatering av NBF s lover i hht NIF s nye lovnorm for særforbund. Se vedlegg: Ny lovtekst.

Oppdatering av NBF s lover i hht NIF s nye lovnorm for særforbund. Se vedlegg: Ny lovtekst. Forslag Forslag nr. 1 - Fra Lovkomiteen Oppdatering av NBF s lover i hht NIF s nye lovnorm for særforbund. Se vedlegg: Ny lovtekst. Forslag nr. 2 - Fra Sandefjord BS UK, Uttakingskomité, skal bestå av

Detaljer

NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger

NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger NM deltagere! Det er nok en gang tid for NM og denne gangen er det i Kristiansand, Sørlandshallen. Det er samme plass NM ble arrangert for 3 år siden. Fredag kveld

Detaljer

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring:

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring: Protokoll styre møte 3/2008 den 13/09 kl.10:15-15:00. NIF møterom 3016 (Ullevål Stadion) Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW),

Detaljer

Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf

Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf Tilstede: Bernt, Bjørn, Ine, Jan, Johnny, Katrine, Line (etter lunsj), Rolf Ingen referater eller protokoller. 01/10: Vikariat Vikariat for generalsekretær utlyses internt på Idrettens hus snarest. Styret

Detaljer

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 10. mars 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, varamedlem Tina Dale Brauti.

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Uttakskriterier 2016 - Senior

Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskomité (UK) Senior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Birgitte Husebye, Landslagstrener Medlem: Emil Wingstedt, Landslagstrener Uttaksprosess: 1. UK gjør uttak

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Dato/tid : 29. og 30. august Møteramme : lørdag 11:00-19:00, søndag 09:00-16:00 Sted : Ullevaal Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Deltakere: Bjørn Faye, Henrik Paus, Margrete Mørch, Judith Molka-Danielsen, Jan Hillestad, Junjie Cao, Forfall: Mathias

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 3-2015 - PÅ LILLEHAMMER 18.APRIL 2015 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

Mail Fra NBF 25.11.2014

Mail Fra NBF 25.11.2014 Mail Fra NBF 25.11.2014 Hei, I og med at jeg ser nærmere på reisemulighetene i forbindelse med EM Innendørs i Koper i Slovenia kommende år, har Presidenten sendt meg framlegget fra Sandefjord: «Sandefjord

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE SM 9/ 12-14. Onsdag 9. oktober 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127

REFERAT FRA STYREMØTE SM 9/ 12-14. Onsdag 9. oktober 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127 REFERAT FRA STYREMØTE SM 9/ 12-14 Onsdag 9. oktober 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127 Til stede: President Visepresident Varamedlem Erik Hansen Jon Erik Eriksen Einar B. Røstgård Marianne Talberg Jaswinder

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Protokoll styremøte 6 den 13. august 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Bjørn Mindrebøe, Knut Kvaal Pedersen, Kjell Lillestøl, Erik Strandhus,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 20-2010-2012 18.-19. februar 2012 Ullevål

Styreperioden 2010-2012. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 20-2010-2012 18.-19. februar 2012 Ullevål Styreperioden 2010-2012 Forbundsstyrets møte nr. 20-2010-2012 18.-19. februar 2012 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Ståle Johansen, Svein J. Myhr, Johanna Drivenes Kløvfjell, Bente Siljander, David Cox

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer