Innkalling til Generalforsamling 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling 2012"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, tellekorps 2 til å skrive protokoll og 2 til å signere protokollen. 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Godkjennelse av dagsorden 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Nye lover NCK 8. Innkomne forslag 9. Fastsettelse av kontingent 10. Kommende års budsjett 11. Søknad for NCK Avdeling Sørlandet 12. Valg 13. Premie utdeling Velkommen

2 5. Årsberetning Til Generalforsamling i Norsk Collie Klubb 22.april 2012 Styrets årsberetning: Året startet ganske turbulent med at styret måtte hente inn sekretær til styret og 2 kandidater til avlsrådet. Dette tok naturlig litt tid, men tilslutt fikk vi Kari Paulsberg som sekretær i styret og Kjersti Vesterheim gikk inn i avlsrådet. Styret klarte dessverre ikke å skaffe vararepresentant til avlsrådet og avslrådet har derfor vært uten vararepresentant. Syret har avholdt 4 utstillinger m/valpeshow, hvorav 1 med LP. Påmelding til LP var ca 70 ekvipasjer. Antall påmeldinger var noe lavere i år pga at det gikk parallelt med Kongsberg Hundeklubb sitt lydighetsstevne. Hovedutstillingen ble avholdt på Morokulien ca 50 collie langhår, 6 Korthår og ca 45 Shetland Sheepdog. Søndag var det omtrent samme antall langhår og korthår. Spesialutstillingene ble avholdt i Sørum, med 9 korthår og 32 Langhår og på Alna var det påmeldt ca 8 korthår og 27 Langhår.. I skrivende stund har Hovedstyret avholdt 7 styremøter i østlandsområdet siden siste årsberetning ble skrevet. Noen saker som har blitt behandlet: - Det ble nedsatt en lovkomite bestående av Christian Egeberg, Dagny Wangensteen og Tom Segalstad. Komiteen ble ledet av Christian Egeberg. De har gått igjennom og redigert lovene våre slik at de nå samsvarer med NKK sine lover. - Saker fra Avlsrådet - Utstillinger. Arrangering, og søknader til fremtidige utstillinger. - NCK s webside. Lise Lotte Hoffmoen Wulf har nå overtatt som webmaster og har satt opp en ny webside, med ny design. Websiden ble offentliggjort 1.mars Gjennomgang av NCK s eiendeler, Her fant vi at det var på tide med en fornying og kjøpte inn nye telt og en stor paviljong. Det er også blitt ryddet opp i NCK s materialer. - Henvendelse fra NKK ang rasespesifikke dommeranvisninger. NCK har gjenomgått rasetypiske karaktertrekk på collien som kan påvirke den funksjonelle helsen og gitt tilbakemelding til NKK hva vi mener er korrekt/ukorrekt. - Styret har også mottatt søknad om en ny underavdeling i Agder og Omegn. Styret er positiv til dette. - Det er også full enighet i styret om at vi ikke kommenterer saker som blir diskutert på internet. - Vi har også hatt representanter med på NKK sine RS møter. Det har ellers vært et svært godt samarbeid i styret dette året! Styret

3 AVLSRÅDETS (AR) ÅRSRAPPORT FOR 2011 KULL/REGISTRERINGER/IMPORTER KORTHÅR: Totalt 5 registreringer, herav 2 importer og 3 kull. Til sammen 18 valper, 6 hanner og 12 tisper. Begge kullene ble meldt inn til NCK, og sto på valpelisten. KULL/REGISTRERINGER/IMPORTER LANGHÅR: Totalt 47 registreringer, herav 16 importer og 31 kull, til sammen 155 valper, 87 hanner og 69 tisper. 10 av kullene sto på klubbens valpeliste. Totalt ble 20 parringer meldt inn. HD/AD AVLESINGER: 8 HD avlesinger korthårete, 7=A og 1=B. 97 HD avlesinger langhårete, 66=A, 13=B, 6=C, 9=D og 3=E. 5 AD avlesinger korthårete, alle A og 12 for langhårete: 11=A og 1=C ØYELYSNINGER: 17 korthårete er øyelyst, fordelt på to kull, alle UA. 114 langhårete er øyelyst, 49 er UA, 65 har fått påvist en eller annen form for CEA. På grunn av situasjonen som oppsto på GF i 2011, som resulterte i at AR kun besto av en person, har det vært lite aktivitet. Det har resultert i at de gamle regler og retningslinjer for å benytte seg av valpeformidling har fungert for 2011 også, til tross for at AR annonserte at de ville bli revidert for den nye perioden. Undertegnede følte ikke at det var riktig å endre noe siden det da ville bli regler satt ned at kun èn person. Det viste seg også vanskelig for styret å få innsatt flere medlemmer til vervet, og først mot sommeren kom det inn en sekretær. Kjersti Vesterheim takket ja, hun har fungert som midlertidig sekretær og vil stå på valglisten fra 2012 for ny periode. Håpet er at AR fra april igjen er fulltallig og målet er da å bla jobbe videre med å tilpasse de nye retningslinjer for formidling av kull via klubben. AR har dessverre ikke klart å gjennomføre tilbudet om fortløpende å presentere resultatliste for ÅMV (Årets Mestvinnende) og KV (Klubb Vinner) i CB (Collie Bladet). Et styremedlem har tatt seg av utregningen. Når AR igjen blir fulltallig vil en person få oppgaven med dette. Det er ingen hemmelighet at ting rundt klubbens web siden dessverre ikke har fungert. Dette har slått uheldig ut, spesielt for AR. Det var til slutt så ille at det ikke var mulig å få lagt inn noen ting, og lister med valper og foretatte parringer var ufullstendige. AR beklager dette sterkt, men det er blitt oss fortalt at ting jobbes med, og at den nye siden skal tilfredsstille alles krav. Klubben har i en årrekke hatt den utdeling av RØDE PRIS, ROSA PRIS og LILLA PRIS. Det ble bestemt at den ROSA PRIS skulle utgå fra Ved en tilfeldighet ble det oppdaget at siden med regler for tildeling ikke var fjernet fra web siden, og man besluttet at det likevel skulle gjelde for 2011, slik at det er likt for alle. Det vil bli lagt en beskjed på web samt på Norsk Collie på Facebook, og ny frist for å melde inn er satt til 1. mars 2012.

4 6. Årsregnskap Herunder følger urevidert balanseregnskap NCK 2011: Balanse pr NORSK COLLLIEKLUBB Eiendeler UB Kasse UB Bank Sum eiendeler IB egenkapital Resultat Sum Egenkapital

5 7. Nye lover NCK Forslag til ny lov for NORSK COLLIE KLUBB 1-1 Organisasjon og virkemåte. Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet til NCK. Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NCK er medlemsklubb i NKK, og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK s hovedstyre).klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKK s lover og ikke handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene Collie Korthåret og Collie Langhåret. Klubben har verneting i Oslo 1-2 Formål NCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å fremme positive aktiviteter med hund og utvikling av den enkelte hunderase. NCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av klubbens raser skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. 1-3 Definisjoner NCK's ORGANER a) Generalforsamling. (heretter kalt GF) b) Ekstraordiner Generalforsamling. c) Hovedstyre. d) Valgkomite. e) Avdelingene Kapittel 2, medlemsskap og krav til dette. NCK's medlemsmasse består av: a) Æresmedlemmer, som nyter alle rettigheter og forpliktelser overfor NCK. b) Hovedmedlemmer. c) Familiemedlemmer: Ektefeller, samboere eller barn med samme adresse som hovedmedlemmet. Familiemedlemmer mottar ikke NCK's medlemsblad eller annen post til medlemmene. 2-1 Medlemskap Hovedstyret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben og / eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Personer som er nektet tatt opp i klubben, kan anke avslag til NKK s Appellutvalg. ÆRESMEDLEM / HEDERSTEGN Hovedstyret kan på Generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som Klubbens æresmedlemmer. Det kreves minst 2/3 flertall, og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent til NCK. Hovedstyret kan påskjønne personer som Har ytet klubben spesielt stor tjeneste i en enkeltsak eller på andre felt. Disse kan tildeles klubbens hederstegn 2-2 Medlemskontingent. Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKK s representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens GF.

6 Kontingenten skal være betalt til NKK senest 31. desember for det påfølgende år. GF kan, dersom økonomien tillater det, fastsette at en prosentvis andel av medlemskontingenten det året tilbakeføres til avdelingene i samsvar med den enkelte avdelings medlemstall Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt. 2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte NCK og NKK s virksomhet samt å følge NCK og NKK s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 2-4 Opphør av medlemskap. Medlemsskap i klubben opphører ved a) Utmeldelse b) Strykning på grunn av manglende kontingentinnbetaling ogleller annen uregulert gjeld til klubben. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontigent til NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKK lover kap Disiplinære reaksjoner. NKK s lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Kapittel 3, Organisasjon 3-1 Høyeste myndighet Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april. Generalforsamlingen kan gå på omgang blant avdelingene etter søknad til Hovedstyret innen 1. mai året før GF fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). Ved valg skal eventuelle forhåndsstemmer medtas I tilfelle av stemmelikhet, er forslag forkastet. Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år GF avholdes har møterett og stemmerett på GF. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemsskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg. Forhåndsstemmer må være hovedstyret skriftlig (elektronisk eller pr brev) i hende eller poststemplet senest 14 dager før GF. NKK kan stille med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. GF fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med mindre annet er sæskilt angitt. 3-3 Innkalling Dato for GF skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært GF med min. 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene direkte, enten på post, e-post eller i adressert medlemsblad.

7 Med innkallelsen skal følge: a) Dagsorden b) Årsberetning c) Regnskap med revisors beretning d) Busjett for neste år e) Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende / poststemplet senest 8uker før GF f) Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Må være styret i hende / poststemplet min.8 uker før GF 3-4 GF s oppgaver. a) Valg av møteleder, 2 -to- referenter, 2 -to- medlemmer til å undertegne protokollen og 3 -tre- medlemmer til tellekorps. Godkjenne/nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer, samt å gi observatører rett til å være tilstede. b) Godkjennelse av innkalling. c) Godkjennelse av dagsorden. d) Hovedstyrets årsberetning, herunder: - Årsrapport fra Avlskomiteen - årsrapport fra Bruks- / Aktivitetskomiteen - årsrapport fra Redaksjonskomiteen e) Hovedstyrets regnskap med revisors beretning. Planer for drift og aktivitet i kommende driftsår. g) Hovedstyrets forslag til medlemskontingent. h) Hovedstyrets forslag til budsjett for kommende driftsår med %-sats for tilbakebetaling av kontingenten til avdelingene. i) Eventuelt honorar til revisor. j) Valg av revisor og vararevisor. k) Forslag til lovendringer. l) lnnkomne forslag benkeforslag er ikke tillatt. med Valg av: - Styreleder - Nestleder - 5 styremedlemmer - 3 varamedlemmer i prioriteringsrekkefølge - Revisor - Vara-revisor - Medlemsregisterfører - Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til Avlskomiteen - Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til Bruks- / Aktivitetskomiteen - Redaktør (leder), 2 medlemmer og 1 varamedlem til Redaksjonskomiteen - Distributor av Norsk Collie Blad (kan inngå i Redaksjonskomiteen) - Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til Valgkomiteen - benkeforslag er ikke tillatt. Valgregler: - NCK's styreleder velges av Generalforsamlingen, ved særskilt valg, for 2 -to-år - general'forsamlingen velger nestleder, sekreter, kasserer, 3 styremedlemmer, - 3 varamedlemmer, revisor, vara-revisor, medlems-registerfører, redaktør, redaksjonskomite, samt leder og medlemmer av Valgkomite, Avlskomiteen og Bruks- og Aktivitetskomiteen. Styremedlemmene velges for 2 -to-år, men slik at halvparten trer ut etter 1 -ett- år. Styreleder og nestleder skal ikke stå på valg samtidig. - Varamenn, revisor skal velges for 1 år. - Medlemmene av Avlskomiteen, Redaksjons-komiteen og Bruks- / Aktivitetskomiteen velges alle for 2 -to- år. - Det er anledning til skriftlig avstemming når minst en av de stemmeberettige til stede krever det. n) Andre saker som står på dagsorden. Lederen i en komité kan møte i Hovedstyret (uten stemmerett) ved saker som angår komiteens arbeid.

8 3-5 Ekstraordinært GF Ekstraordinær Generalforsamling avholdes dersom GF, Hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet skal innkalles med minst 14 -fjorten- dagers varsel, sammen med angivelse og dokumentasjon av de saker som skal behandles. Endringsforslag på saker er tillatt dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. lngen andre saker eller forslag enn de angitt i innkallingen kan behandles. For fremmøte- og stemmerett gjelder de samme regler som for ordinær Generalforsamling. Kapittel 4: Styret m.v. Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, alle valgt av Generalforsamlingen. Stemmerett i Hovedstyret har de 7 førstnevnte. Ved fravær trer varamedlemmer inn for fraværende styremedlemmer, med stemmerett, i den valgte prioriteringsrekkefølge ( 13). Hovedstyret har ansvaret for å : a) Lede og drive klubben i tiden mellom Generalforsamlingene i samsvar med formålsparagrafen. b) Avholde Generalforsamling. c) Gjennomføre beslutninger fattet av Generalforsamlingen. d) Oppnevne representanter i NKK-sammenheng. e) Oppnevne komiteer / arbeidsgrupper og representanter for klubben. f) Utarbeide retningslinjer for komiteer, arbeidsgrupper, redaktør og representanter for klubben. g) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region. h) Legge til rette organisasjonskurs for medlemmer av klubben. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Hovedstyret ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Hovedstyret sammenkalles når fungerende leder bestemmer, eller når minst 1 et - av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra hovedstyremøtene. Kapittel 5: Årsmøtevalgte verv/komitteer 5.1 Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Medlemmene velges for 2 år. 5.2 Revisor Generalforsamlingen velger hvert år en revisor og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til Generalforsamlingen. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kapittel 6: Diverse bestemmelser 6.1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinær Generalforsamling, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lover og endringer av disse må sendes NKK s Hovedstyret for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 6.2 Tolkning av lovene NKK s lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemsskapet i NKK jf NKK s lover AVDELINGENE Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Bare avdelingenes medlemmer sorn har betalt kontingent til NCK, og er bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt, kan stemme, eller være valgbare ved avdelingenes årsmøter. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, men uten stemmerett i andre avdelinger

9 6.4 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær Generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær Generalforsamling, også her med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av GF bestemt formål. Bestemmer ikke GF noe spesielt, tilfaller midlene NKK. Nye lover er gyldig fra 23.april 2012

10 8. Innkomne forslag Forslag 1 fra Astri Hedenstad: Det foreslås at Bjørn Dahle blir tatt inn som æresemedlem i NCK. Hovedtyrets kommentar: I lovene våre står det at forslag til æresmedlemskap skal fremsettes av Hovedstyret. Kandidaten har vært medlem av NCK kún 1 ett år. Ut fra vedtektene anbefaler styret at forslaget blir avslått. Forslag 2 fra Astri Hedenstad: Det foreslås at NCK utelater Britisk som krav til spesialdommer til klubbens hovedutstilling. Hovedstyrets kommentar: Styret kan ikke se at rasen er tjent med å utelate britisk dommer for vår hovedustilling. Rasens hjemland er England og vi mener derfor at det er av ytters viktighet å hente inn dommer fra hjemlandet. En av intensjonene da klubben ble startet var akkurat muligheten til å kunne hente inn spesialdommer fra England til å bedømme våre utstillinger. Forslag 3 fra Astri Hedenstad: Alle som blir valgt inn som ledere i underavdelingene inntrer automatisk som styremedlemmmer. Hovedstyrets kommentar: I følge vedtektene lar det seg ikke gjennomføre. Lovmal blir vedtatt før valget. Forslag 3 bortfaller. Forslag 4 fra Astri Hedenstad: Det oppdrettes en egen utstillingskomité som har alt ansvar vedrørernde utstillinger. Utstillinger arrangert av underavdelingene kan om ønskelig eller nødvendig få bistand fra den sentrale komitéen. Hovedstyrets kommentar: Styret har ansvar for å opprette komiteer mener derfor at dette ikke er en sak for Generalforsamlingen. Til info: Vi har utstillingskomitée pr dd, med navn bruks- og aktivitetskomité der det har vært vanskelig å få inn folk som kan jobbe, derfor er det hovedstyret som pr dd har ansvaret for utstillinger og LP. Styret oppfordrer medlemmer til å gå inn i nåværende komité. Forslag 4 bortfaller. Forslag 5 fra Astri Hedenstad: Det lages en Bamseliste for utstilling, agility og brukshund i NCK. Hovedstyrets kommentar: Vi har for utstilling Klubbvinner. Listen er under bearbeidelse og kommer på nett ved ny hjemmeside. Agility og Brukshund har vi årets mestvinnende og styret mener at foreløpig er dette dekket opp via disse prisene. Forslag fra Styret Forslag 1 Styret foreslår at spesialutstillingene BØR etterstrebe å ha spesialdommer. Pr i dag står det at det SKAL være spesialdommer.

11 9. Fastsettelse av kontingent Styret foreslår ikke å heve kontigenten for Kommende års budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2011 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utsillinger Avlsråd Colliebladet Adm&Data Bruks-og aktivitet Gen.fors&styret* Konferanser Web-annonser Varekjøp/salg Diverse Rosetter&Sløyfer* Årskontingent Renter&gebryrer Innkjøp eiendeler *1 = kostnader vedr.gen.forsamling & Styremøter legges inn under Adm.&Data *2 = Kostnader vedr Sløyfer&rosetter legges under Utstillinger.

12 11. Søknad NCK Avdeling Sørlandet

13

14

15

16 12. Valg Norsk Collie Klubb- Kandidater til Generalforsamlingen. STYRET: Forslag fra: Styreleder: Bente Løseth. (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Astri Hedenstad Heidi Eilefsen Linda Yuen Berit Klausen Nestleder: Helle Anniken Henriksen Sekretær: Kari Schøyen Paulsberg (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Kasserer: Elisabeth Wigdel (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè 1.styremedlem: Christian Westbye Egeberg 2.styremedlem: Pamela Nordheim. (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè 3.styremedlem: (Veronika Tørum-trekker seg) Lisbeth P.K. Nilsen Valgkomitè. Therese Klungervik Berit Klausen 1.varamedlem: Dagny Sørhus ( på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè 2.varamedlem: Anne Ask Valgkomitè 3.varamedlem Mariann Rustad Mathiassen, Valgkomitè Redaksjonskommitè: Leder: Lise-Lotte W. Hoffmoen (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Sekretær: Linda Yuen Medlem Annette Messel (valg) Valgkomitè Varamedlem - Avlsråd: Leder: Gitte Hjort Sørensen (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Anita Østerbø Valgkomitè Sekretær: Kjersti Vesterheim (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Medlem: Therese Klungervik Valgkomitè Varamedlem: Beate Helgesen Valgkomitè Revisor: Tore Grønhaug Valgkomitè Vararevisor: Trond Helgesen Valgkomitè Materialforvalter: Tove Granås - fortsetter Valgkomitè Medlemreg: Ingerid Ringheim -fortsetter Valgkomitè Valgkomitè: Leder: Beate Helgesen, (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Medlem: Kjersti Rosmæl Valgkomitè Medlem: Anita Østerbø Valgkomitè

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Vedtatt av årsmøtet den (x) med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ]

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ] Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ 20.03.2012] Lovene er godkjent av Norsk ennel lub den[xx.xx.xxxx ] ap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde lubbens

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Lover for Norsk Puddelklubb

Lover for Norsk Puddelklubb Lover for Norsk Puddelklubb Revidert 21.04.2012 ihht NKKs obligatoriske lovmal Postboks 932,0104 Oslo Org.nr:51004227131 Bankgiro:1645.08.51063 puddel@klubb.nkk.no www.puddelklubb.no Lovene er godkjent

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 24. mars 2012 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959 Lover For Vestoppland Harehundklubb Stiftet 1959 Vedtatt av årsmøtet den 21.03.2013 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den

Detaljer

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra..

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Narvik

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4. april 2014 og 14.4.2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den XXXX Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Lovnormal for medlemsklubber felles for forbund og klubber med raseansvar, med og uten avdelinger (heretter kalt raseklubb), samt geografisk lokaliserte hundeklubber (heretter kalt lokale hundeklubb).

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00 Sted: NKKs lokaler på Bryn, Oslo Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb

Detaljer

Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb Lover for Haugaland Bruks og Familiehundklubb Kap 1 Innledende bestemmelser Vedtatt av konstituerende årsmøte den.. Med senere endringer, senest av xx.xx.xxxx Gjeldende fra 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

Lover for Norsk Irsksetterklubb stiftet 1917

Lover for Norsk Irsksetterklubb stiftet 1917 Lover for Norsk Irsksetterklubb stiftet 1917 Vedtatt av Generalforsamlingen den 12. mai 2013 - med senere endringer av 11.05.2014 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.5.2013 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957

Lover1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957 Lover1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957 2 vedtatt av generalforsamling den 19. mars 1958 med senere endringer, senest av 9. februar 2013 1 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

Lover. Rogaland Fuglehundklubb

Lover. Rogaland Fuglehundklubb Lover for Rogaland Fuglehundklubb Oppdatert 11. desember 2011 etter NKK mal. Revidert februar 2013 etter lovmal fra FKF av Styret i RFK. Behandlet og vedtatt av klubbens årsmøte 11. mars 2013 Revidert

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur)

LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur) LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur) Lover for NORSK HOVAWART KLUBB Vedtatt av generalforsamlingen 25.mai 1996, Arendal endret av generalforsamlingen, 8.juni 2002, Elverum KAPITTEL

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lover for Vestlandets Fuglehundklub, stiftet 1926 Vedtatt av Generalforsamlingen den 13.03.2013, med senere endringer, på Generalforsamling 12.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs. Lover

NORSK SPANIEL KLUBs. Lover NORSK SPANIEL KLUBs Lover Innholdsfortegnelse Lover for Norsk Spaniel Klub stiftet 13.03.1935... 3 Kap. 1 Innledende bestemmelser... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

Lover for Norsk Retrieverklubb, gjeldende f.o.m Lover for. Norsk Retrieverklubb stiftet 27. mai 1960

Lover for Norsk Retrieverklubb, gjeldende f.o.m Lover for. Norsk Retrieverklubb stiftet 27. mai 1960 Lover for Norsk Retrieverklubb stiftet 27. mai 1960 Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 27. mai 1960 og med endringer godkjent av generalforsamlingene den 27. mars 1968, 18. mars 1969, 22. mars

Detaljer

Mer informasjon fra NHKF

Mer informasjon fra NHKF Mer informasjon fra NHKF På nyåret har styret i FFN mottatt mer nyttig informasjon fra NHKF angående raseringenes eventuelle tilslutning til NHKF. Først fikk vi tilsendt et nytt høringsutkast til nye vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 3.4. 2013 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken.

Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 3.4. 2013 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 3.4. 2013 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs Lover

NORSK SPANIEL KLUBs Lover NORSK SPANIEL KLUBs Lover INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kap. 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Organisasjon og virkeområde... 4 1-2 Formål... 4 1-3 Definisjoner... 4 Kap. 2 Medlemskap og

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2015. Sted: Pizzanini Hamar - Torggata 24, 2317 Hamar Kl: 17:30

Innkalling til Årsmøte 2015. Sted: Pizzanini Hamar - Torggata 24, 2317 Hamar Kl: 17:30 Innkalling til Årsmøte 2015 Sted: Pizzanini Hamar - Torggata 24, 2317 Hamar Kl: 17:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 2. Årsberetninger a. Styret b.

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

Sak til årsmøtet i Norsk Leonbergerklubb - NLBK 31.05.2014

Sak til årsmøtet i Norsk Leonbergerklubb - NLBK 31.05.2014 Sak til årsmøtet i Norsk Leonbergerklubb - NLBK 31.05.2014 Norsk leonbergerklubb bør vedta nye vedtekter for klubben. Gjeldende vedtekter er datert 22.05.2010. Norsk Kennel Klub sendte ut obligatorisk

Detaljer

LOVER FOR LARVIK OG OMEGNS HUNDEKLUBB, STIFTET 15.10.1963.

LOVER FOR LARVIK OG OMEGNS HUNDEKLUBB, STIFTET 15.10.1963. LOVER FOR LARVIK OG OMEGNS HUNDEKLUBB, STIFTET 15.10.1963. Vedtatt på årsmøtet 27.02.2006 Kapittel 1, navn og formål 1 Navn Klubbens navn er Larvik og Omegns Hundeklubb, her forkortet til LOHK. 2 Tilknytning

Detaljer

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne.

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Kjære medlemmer På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Vi vill med dette beklage på det sterkeste denne hendelsen,å håper

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer