Innkalling til Generalforsamling 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling 2012"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, tellekorps 2 til å skrive protokoll og 2 til å signere protokollen. 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Godkjennelse av dagsorden 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Nye lover NCK 8. Innkomne forslag 9. Fastsettelse av kontingent 10. Kommende års budsjett 11. Søknad for NCK Avdeling Sørlandet 12. Valg 13. Premie utdeling Velkommen

2 5. Årsberetning Til Generalforsamling i Norsk Collie Klubb 22.april 2012 Styrets årsberetning: Året startet ganske turbulent med at styret måtte hente inn sekretær til styret og 2 kandidater til avlsrådet. Dette tok naturlig litt tid, men tilslutt fikk vi Kari Paulsberg som sekretær i styret og Kjersti Vesterheim gikk inn i avlsrådet. Styret klarte dessverre ikke å skaffe vararepresentant til avlsrådet og avslrådet har derfor vært uten vararepresentant. Syret har avholdt 4 utstillinger m/valpeshow, hvorav 1 med LP. Påmelding til LP var ca 70 ekvipasjer. Antall påmeldinger var noe lavere i år pga at det gikk parallelt med Kongsberg Hundeklubb sitt lydighetsstevne. Hovedutstillingen ble avholdt på Morokulien ca 50 collie langhår, 6 Korthår og ca 45 Shetland Sheepdog. Søndag var det omtrent samme antall langhår og korthår. Spesialutstillingene ble avholdt i Sørum, med 9 korthår og 32 Langhår og på Alna var det påmeldt ca 8 korthår og 27 Langhår.. I skrivende stund har Hovedstyret avholdt 7 styremøter i østlandsområdet siden siste årsberetning ble skrevet. Noen saker som har blitt behandlet: - Det ble nedsatt en lovkomite bestående av Christian Egeberg, Dagny Wangensteen og Tom Segalstad. Komiteen ble ledet av Christian Egeberg. De har gått igjennom og redigert lovene våre slik at de nå samsvarer med NKK sine lover. - Saker fra Avlsrådet - Utstillinger. Arrangering, og søknader til fremtidige utstillinger. - NCK s webside. Lise Lotte Hoffmoen Wulf har nå overtatt som webmaster og har satt opp en ny webside, med ny design. Websiden ble offentliggjort 1.mars Gjennomgang av NCK s eiendeler, Her fant vi at det var på tide med en fornying og kjøpte inn nye telt og en stor paviljong. Det er også blitt ryddet opp i NCK s materialer. - Henvendelse fra NKK ang rasespesifikke dommeranvisninger. NCK har gjenomgått rasetypiske karaktertrekk på collien som kan påvirke den funksjonelle helsen og gitt tilbakemelding til NKK hva vi mener er korrekt/ukorrekt. - Styret har også mottatt søknad om en ny underavdeling i Agder og Omegn. Styret er positiv til dette. - Det er også full enighet i styret om at vi ikke kommenterer saker som blir diskutert på internet. - Vi har også hatt representanter med på NKK sine RS møter. Det har ellers vært et svært godt samarbeid i styret dette året! Styret

3 AVLSRÅDETS (AR) ÅRSRAPPORT FOR 2011 KULL/REGISTRERINGER/IMPORTER KORTHÅR: Totalt 5 registreringer, herav 2 importer og 3 kull. Til sammen 18 valper, 6 hanner og 12 tisper. Begge kullene ble meldt inn til NCK, og sto på valpelisten. KULL/REGISTRERINGER/IMPORTER LANGHÅR: Totalt 47 registreringer, herav 16 importer og 31 kull, til sammen 155 valper, 87 hanner og 69 tisper. 10 av kullene sto på klubbens valpeliste. Totalt ble 20 parringer meldt inn. HD/AD AVLESINGER: 8 HD avlesinger korthårete, 7=A og 1=B. 97 HD avlesinger langhårete, 66=A, 13=B, 6=C, 9=D og 3=E. 5 AD avlesinger korthårete, alle A og 12 for langhårete: 11=A og 1=C ØYELYSNINGER: 17 korthårete er øyelyst, fordelt på to kull, alle UA. 114 langhårete er øyelyst, 49 er UA, 65 har fått påvist en eller annen form for CEA. På grunn av situasjonen som oppsto på GF i 2011, som resulterte i at AR kun besto av en person, har det vært lite aktivitet. Det har resultert i at de gamle regler og retningslinjer for å benytte seg av valpeformidling har fungert for 2011 også, til tross for at AR annonserte at de ville bli revidert for den nye perioden. Undertegnede følte ikke at det var riktig å endre noe siden det da ville bli regler satt ned at kun èn person. Det viste seg også vanskelig for styret å få innsatt flere medlemmer til vervet, og først mot sommeren kom det inn en sekretær. Kjersti Vesterheim takket ja, hun har fungert som midlertidig sekretær og vil stå på valglisten fra 2012 for ny periode. Håpet er at AR fra april igjen er fulltallig og målet er da å bla jobbe videre med å tilpasse de nye retningslinjer for formidling av kull via klubben. AR har dessverre ikke klart å gjennomføre tilbudet om fortløpende å presentere resultatliste for ÅMV (Årets Mestvinnende) og KV (Klubb Vinner) i CB (Collie Bladet). Et styremedlem har tatt seg av utregningen. Når AR igjen blir fulltallig vil en person få oppgaven med dette. Det er ingen hemmelighet at ting rundt klubbens web siden dessverre ikke har fungert. Dette har slått uheldig ut, spesielt for AR. Det var til slutt så ille at det ikke var mulig å få lagt inn noen ting, og lister med valper og foretatte parringer var ufullstendige. AR beklager dette sterkt, men det er blitt oss fortalt at ting jobbes med, og at den nye siden skal tilfredsstille alles krav. Klubben har i en årrekke hatt den utdeling av RØDE PRIS, ROSA PRIS og LILLA PRIS. Det ble bestemt at den ROSA PRIS skulle utgå fra Ved en tilfeldighet ble det oppdaget at siden med regler for tildeling ikke var fjernet fra web siden, og man besluttet at det likevel skulle gjelde for 2011, slik at det er likt for alle. Det vil bli lagt en beskjed på web samt på Norsk Collie på Facebook, og ny frist for å melde inn er satt til 1. mars 2012.

4 6. Årsregnskap Herunder følger urevidert balanseregnskap NCK 2011: Balanse pr NORSK COLLLIEKLUBB Eiendeler UB Kasse UB Bank Sum eiendeler IB egenkapital Resultat Sum Egenkapital

5 7. Nye lover NCK Forslag til ny lov for NORSK COLLIE KLUBB 1-1 Organisasjon og virkemåte. Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet til NCK. Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NCK er medlemsklubb i NKK, og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK s hovedstyre).klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKK s lover og ikke handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene Collie Korthåret og Collie Langhåret. Klubben har verneting i Oslo 1-2 Formål NCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å fremme positive aktiviteter med hund og utvikling av den enkelte hunderase. NCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av klubbens raser skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. 1-3 Definisjoner NCK's ORGANER a) Generalforsamling. (heretter kalt GF) b) Ekstraordiner Generalforsamling. c) Hovedstyre. d) Valgkomite. e) Avdelingene Kapittel 2, medlemsskap og krav til dette. NCK's medlemsmasse består av: a) Æresmedlemmer, som nyter alle rettigheter og forpliktelser overfor NCK. b) Hovedmedlemmer. c) Familiemedlemmer: Ektefeller, samboere eller barn med samme adresse som hovedmedlemmet. Familiemedlemmer mottar ikke NCK's medlemsblad eller annen post til medlemmene. 2-1 Medlemskap Hovedstyret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben og / eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Personer som er nektet tatt opp i klubben, kan anke avslag til NKK s Appellutvalg. ÆRESMEDLEM / HEDERSTEGN Hovedstyret kan på Generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som Klubbens æresmedlemmer. Det kreves minst 2/3 flertall, og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent til NCK. Hovedstyret kan påskjønne personer som Har ytet klubben spesielt stor tjeneste i en enkeltsak eller på andre felt. Disse kan tildeles klubbens hederstegn 2-2 Medlemskontingent. Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKK s representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens GF.

6 Kontingenten skal være betalt til NKK senest 31. desember for det påfølgende år. GF kan, dersom økonomien tillater det, fastsette at en prosentvis andel av medlemskontingenten det året tilbakeføres til avdelingene i samsvar med den enkelte avdelings medlemstall Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt. 2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte NCK og NKK s virksomhet samt å følge NCK og NKK s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 2-4 Opphør av medlemskap. Medlemsskap i klubben opphører ved a) Utmeldelse b) Strykning på grunn av manglende kontingentinnbetaling ogleller annen uregulert gjeld til klubben. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontigent til NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKK lover kap Disiplinære reaksjoner. NKK s lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Kapittel 3, Organisasjon 3-1 Høyeste myndighet Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april. Generalforsamlingen kan gå på omgang blant avdelingene etter søknad til Hovedstyret innen 1. mai året før GF fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). Ved valg skal eventuelle forhåndsstemmer medtas I tilfelle av stemmelikhet, er forslag forkastet. Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. 3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år GF avholdes har møterett og stemmerett på GF. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemsskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg. Forhåndsstemmer må være hovedstyret skriftlig (elektronisk eller pr brev) i hende eller poststemplet senest 14 dager før GF. NKK kan stille med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. GF fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med mindre annet er sæskilt angitt. 3-3 Innkalling Dato for GF skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært GF med min. 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene direkte, enten på post, e-post eller i adressert medlemsblad.

7 Med innkallelsen skal følge: a) Dagsorden b) Årsberetning c) Regnskap med revisors beretning d) Busjett for neste år e) Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende / poststemplet senest 8uker før GF f) Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Må være styret i hende / poststemplet min.8 uker før GF 3-4 GF s oppgaver. a) Valg av møteleder, 2 -to- referenter, 2 -to- medlemmer til å undertegne protokollen og 3 -tre- medlemmer til tellekorps. Godkjenne/nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer, samt å gi observatører rett til å være tilstede. b) Godkjennelse av innkalling. c) Godkjennelse av dagsorden. d) Hovedstyrets årsberetning, herunder: - Årsrapport fra Avlskomiteen - årsrapport fra Bruks- / Aktivitetskomiteen - årsrapport fra Redaksjonskomiteen e) Hovedstyrets regnskap med revisors beretning. Planer for drift og aktivitet i kommende driftsår. g) Hovedstyrets forslag til medlemskontingent. h) Hovedstyrets forslag til budsjett for kommende driftsår med %-sats for tilbakebetaling av kontingenten til avdelingene. i) Eventuelt honorar til revisor. j) Valg av revisor og vararevisor. k) Forslag til lovendringer. l) lnnkomne forslag benkeforslag er ikke tillatt. med Valg av: - Styreleder - Nestleder - 5 styremedlemmer - 3 varamedlemmer i prioriteringsrekkefølge - Revisor - Vara-revisor - Medlemsregisterfører - Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til Avlskomiteen - Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til Bruks- / Aktivitetskomiteen - Redaktør (leder), 2 medlemmer og 1 varamedlem til Redaksjonskomiteen - Distributor av Norsk Collie Blad (kan inngå i Redaksjonskomiteen) - Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til Valgkomiteen - benkeforslag er ikke tillatt. Valgregler: - NCK's styreleder velges av Generalforsamlingen, ved særskilt valg, for 2 -to-år - general'forsamlingen velger nestleder, sekreter, kasserer, 3 styremedlemmer, - 3 varamedlemmer, revisor, vara-revisor, medlems-registerfører, redaktør, redaksjonskomite, samt leder og medlemmer av Valgkomite, Avlskomiteen og Bruks- og Aktivitetskomiteen. Styremedlemmene velges for 2 -to-år, men slik at halvparten trer ut etter 1 -ett- år. Styreleder og nestleder skal ikke stå på valg samtidig. - Varamenn, revisor skal velges for 1 år. - Medlemmene av Avlskomiteen, Redaksjons-komiteen og Bruks- / Aktivitetskomiteen velges alle for 2 -to- år. - Det er anledning til skriftlig avstemming når minst en av de stemmeberettige til stede krever det. n) Andre saker som står på dagsorden. Lederen i en komité kan møte i Hovedstyret (uten stemmerett) ved saker som angår komiteens arbeid.

8 3-5 Ekstraordinært GF Ekstraordinær Generalforsamling avholdes dersom GF, Hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet skal innkalles med minst 14 -fjorten- dagers varsel, sammen med angivelse og dokumentasjon av de saker som skal behandles. Endringsforslag på saker er tillatt dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. lngen andre saker eller forslag enn de angitt i innkallingen kan behandles. For fremmøte- og stemmerett gjelder de samme regler som for ordinær Generalforsamling. Kapittel 4: Styret m.v. Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, alle valgt av Generalforsamlingen. Stemmerett i Hovedstyret har de 7 førstnevnte. Ved fravær trer varamedlemmer inn for fraværende styremedlemmer, med stemmerett, i den valgte prioriteringsrekkefølge ( 13). Hovedstyret har ansvaret for å : a) Lede og drive klubben i tiden mellom Generalforsamlingene i samsvar med formålsparagrafen. b) Avholde Generalforsamling. c) Gjennomføre beslutninger fattet av Generalforsamlingen. d) Oppnevne representanter i NKK-sammenheng. e) Oppnevne komiteer / arbeidsgrupper og representanter for klubben. f) Utarbeide retningslinjer for komiteer, arbeidsgrupper, redaktør og representanter for klubben. g) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region. h) Legge til rette organisasjonskurs for medlemmer av klubben. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Hovedstyret ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Hovedstyret sammenkalles når fungerende leder bestemmer, eller når minst 1 et - av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra hovedstyremøtene. Kapittel 5: Årsmøtevalgte verv/komitteer 5.1 Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Medlemmene velges for 2 år. 5.2 Revisor Generalforsamlingen velger hvert år en revisor og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til Generalforsamlingen. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kapittel 6: Diverse bestemmelser 6.1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinær Generalforsamling, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lover og endringer av disse må sendes NKK s Hovedstyret for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 6.2 Tolkning av lovene NKK s lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemsskapet i NKK jf NKK s lover AVDELINGENE Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Bare avdelingenes medlemmer sorn har betalt kontingent til NCK, og er bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt, kan stemme, eller være valgbare ved avdelingenes årsmøter. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, men uten stemmerett i andre avdelinger

9 6.4 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær Generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær Generalforsamling, også her med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av GF bestemt formål. Bestemmer ikke GF noe spesielt, tilfaller midlene NKK. Nye lover er gyldig fra 23.april 2012

10 8. Innkomne forslag Forslag 1 fra Astri Hedenstad: Det foreslås at Bjørn Dahle blir tatt inn som æresemedlem i NCK. Hovedtyrets kommentar: I lovene våre står det at forslag til æresmedlemskap skal fremsettes av Hovedstyret. Kandidaten har vært medlem av NCK kún 1 ett år. Ut fra vedtektene anbefaler styret at forslaget blir avslått. Forslag 2 fra Astri Hedenstad: Det foreslås at NCK utelater Britisk som krav til spesialdommer til klubbens hovedutstilling. Hovedstyrets kommentar: Styret kan ikke se at rasen er tjent med å utelate britisk dommer for vår hovedustilling. Rasens hjemland er England og vi mener derfor at det er av ytters viktighet å hente inn dommer fra hjemlandet. En av intensjonene da klubben ble startet var akkurat muligheten til å kunne hente inn spesialdommer fra England til å bedømme våre utstillinger. Forslag 3 fra Astri Hedenstad: Alle som blir valgt inn som ledere i underavdelingene inntrer automatisk som styremedlemmmer. Hovedstyrets kommentar: I følge vedtektene lar det seg ikke gjennomføre. Lovmal blir vedtatt før valget. Forslag 3 bortfaller. Forslag 4 fra Astri Hedenstad: Det oppdrettes en egen utstillingskomité som har alt ansvar vedrørernde utstillinger. Utstillinger arrangert av underavdelingene kan om ønskelig eller nødvendig få bistand fra den sentrale komitéen. Hovedstyrets kommentar: Styret har ansvar for å opprette komiteer mener derfor at dette ikke er en sak for Generalforsamlingen. Til info: Vi har utstillingskomitée pr dd, med navn bruks- og aktivitetskomité der det har vært vanskelig å få inn folk som kan jobbe, derfor er det hovedstyret som pr dd har ansvaret for utstillinger og LP. Styret oppfordrer medlemmer til å gå inn i nåværende komité. Forslag 4 bortfaller. Forslag 5 fra Astri Hedenstad: Det lages en Bamseliste for utstilling, agility og brukshund i NCK. Hovedstyrets kommentar: Vi har for utstilling Klubbvinner. Listen er under bearbeidelse og kommer på nett ved ny hjemmeside. Agility og Brukshund har vi årets mestvinnende og styret mener at foreløpig er dette dekket opp via disse prisene. Forslag fra Styret Forslag 1 Styret foreslår at spesialutstillingene BØR etterstrebe å ha spesialdommer. Pr i dag står det at det SKAL være spesialdommer.

11 9. Fastsettelse av kontingent Styret foreslår ikke å heve kontigenten for Kommende års budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2011 Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utsillinger Avlsråd Colliebladet Adm&Data Bruks-og aktivitet Gen.fors&styret* Konferanser Web-annonser Varekjøp/salg Diverse Rosetter&Sløyfer* Årskontingent Renter&gebryrer Innkjøp eiendeler *1 = kostnader vedr.gen.forsamling & Styremøter legges inn under Adm.&Data *2 = Kostnader vedr Sløyfer&rosetter legges under Utstillinger.

12 11. Søknad NCK Avdeling Sørlandet

13

14

15

16 12. Valg Norsk Collie Klubb- Kandidater til Generalforsamlingen. STYRET: Forslag fra: Styreleder: Bente Løseth. (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Astri Hedenstad Heidi Eilefsen Linda Yuen Berit Klausen Nestleder: Helle Anniken Henriksen Sekretær: Kari Schøyen Paulsberg (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Kasserer: Elisabeth Wigdel (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè 1.styremedlem: Christian Westbye Egeberg 2.styremedlem: Pamela Nordheim. (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè 3.styremedlem: (Veronika Tørum-trekker seg) Lisbeth P.K. Nilsen Valgkomitè. Therese Klungervik Berit Klausen 1.varamedlem: Dagny Sørhus ( på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè 2.varamedlem: Anne Ask Valgkomitè 3.varamedlem Mariann Rustad Mathiassen, Valgkomitè Redaksjonskommitè: Leder: Lise-Lotte W. Hoffmoen (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Sekretær: Linda Yuen Medlem Annette Messel (valg) Valgkomitè Varamedlem - Avlsråd: Leder: Gitte Hjort Sørensen (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Anita Østerbø Valgkomitè Sekretær: Kjersti Vesterheim (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Medlem: Therese Klungervik Valgkomitè Varamedlem: Beate Helgesen Valgkomitè Revisor: Tore Grønhaug Valgkomitè Vararevisor: Trond Helgesen Valgkomitè Materialforvalter: Tove Granås - fortsetter Valgkomitè Medlemreg: Ingerid Ringheim -fortsetter Valgkomitè Valgkomitè: Leder: Beate Helgesen, (på valg-mottar gjenvalg) Valgkomitè Medlem: Kjersti Rosmæl Valgkomitè Medlem: Anita Østerbø Valgkomitè

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer