skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold"

Transkript

1 Årsmelding

2

3 Innhold Innhold Innhold...3 Styret ansatte kontrollutvalget...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...8 Balanse...9 Noter til regnskapet...10 Revisjonsberetning Frøverksdrift Forskning og utvikling...20 Forvaltningsoppgaver...21 Skogplanteforedling...23 Foredlingsprosjektet ved skog og landskap...27 Frøplantasjedrift...30 Informasjonsvirksomhet...33 Miljø-, kompetanse- og kvalitetssikring...35 Artikkel: Frøforsyning av fjelledelgran, Abies lasiocarpa nødvendig med kunnskap og gode relasjoner...37 Jan Ulitzsch overtar etter Tore Wetlesen som har arbeidet ved Skogfrøverket siden Tore har vært en god medarbeider for Skogfrøverket i 32 år! Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket For- og baksidebilde: Grassie Mountain på Vancouver Island er en av de absolutt viktigste proveniensene for juletrebransjen. Foto: Don Pigott/ Øyvind Meland Edvardsen Bilde side 2: «Bushwacking» med Don Pigott på Grassie Mountain på Vancouver Island. Foto: Øyvind Meland Edvardsen 3

4 Styret ansatte kontollutvalget Styret ansatte kontrollutvalget Styrets sammensetning Styremedlemmer: Fra institusjon/virksomhet: Oppnevnt av: Olav Kaveldiget, leder Det norske Skogselskap Det norske Skogselskap Kjersti Kinderås, nestleder Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Det norske Skogselskap Tore Frisli Hov Alstahaug planteskole Fylkesskogselskapene Knut Ivar Løken Fylkesmannen i Vestfold Landbruks- og matdepartementet Benthe L. Kveseth Norskog Det norske Skogselskap Bjørn Hageberg Det norske Skogfrøverk Skogfrøverkets ansatte Jon Olav Brunvatne Landbruks- og matdepartementet Fylkesskogselskapene Johannes Bergum Mjøsen Skog BA Det norske Skogselskap Magne Gullord Graminor AS Det norske Skogselskap Merete Larsmon Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesskogselskapene Terje Dahl Fylkesmannen i Troms Landbruks- og matdepartementet Vararepresentanter: Ansatte Øyvind Meland Edvardsen, daglig leder Astrid Johannessen Tore Wetlesen (ansatt til ) Jan Ulitzsch (ansatt fra ) Frode Murud Ragnar Johnskås Heidi Røsok Bye Bjørn Hageberg Arne Steffenrem Ola Alme (ansatt fra ) Torstein Myhre, engasjert i 50% stilling Terese Heppner, engasjert i 16% stilling Utvalget for kontroll av frøforsyningen i skogbruket (Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet) 4 Tore Skrøppa, leder Norsk Genressurssenter / Skog og landskap Carl Olav Holen Landbrukskontoret i Lillehammer regionen Ellen A. Finne Fylkesmannen i Vestfold

5 Styrets beretning Styrets beretning Stiftelsen Det norske Skogfrøverk, i dagligtale Skogfrøverket, ligger i Hamar. Skogfrøverkets drift er nedfelt i stiftelsens formålsparagraf som lyder: «Stiftelsens formål er å sørge for landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet. Stiftelsen skal også drive rådgivning vedrørende frø- og planteforedling». Skogfrøverket har dessuten ansvaret for forvaltning, oppbygging og drift av skogfrøplantasjer i hele landet. Styret har i meldingsåret avholdt 6 styremøter, og behandlet 35 saker. I tillegg har arbeidsutvalget hatt ett telefonmøte og behandlet en sak. Økonomi Resultatregnskapet for viser et underskudd på kr etter finansinntekter. Til tross for en nedgang i frøsalget innebærer dette en resultatforbedring i forhold til et budsjettert underskudd på kr Underskuddet på drift var kr Årsaken til underskuddet skyldes en betydelig subsidiering til planteforedlingsarbeidet (konf. note 10 og 11) og svikt i frøsalget. Årets underskudd dekkes av tidligere opparbeidet kapital. Frøsalget har vært vesentlig lavere enn i Noe av salgsreduksjonen skyldes at det ikke har vært salg av betydning til utlandet. I tillegg er det en betydelig svikt i det innenlandske salget i forhold til tidligere år. Dette avspeiler at avvirkningen har vært lavere enn forventet og at etterspørselen etter skogplanter antas å bli lavere enn myndighetenes ønsker. Salget av frøplantasjefrø er stadig økende. For gran utgjør salget av frøplantasjefrø 76 % hele landet sett under ett, mens for Østlandet er andelen solgt frøplantasjefrø av gran oppe i ca. 95 %. Frøprisene avspeiler verdien av å bruke godt frø fra skogfrøplantasjer. Etter styrets mening gir det framlagte resultatregnskapet med balanse og tilhørende noter, god informasjon om stiftelsens drift og stilling pr Styret legger til grunn at driften ved Skogfrøverket skal fortsette. Frøår I budsjettoppsettet for ble det innarbeidet en viss kongleplukking på gran nordafjells. Frømodningen ble slik at kongleplukking i det omfang som var planlagt ikke ble aktuelt. Det betyr at det blir viktig å utnytte en hver framtidig mulighet for å etterfylle lageret med nytt frø. Det har ikke vært grunnlag for å utføre plukking i noen av frøplantasjeanleggene. Derfor blir det viktig å utnytte senere frøår på best mulig måte for å supplere lagret. Planteforedling For best mulig å utnytte den samlede kompetanse på planteforedlingssektoren ble det tidlig i 2007 inngått en generell samarbeidsavtale mellom Skog og landskap og Skogfrøverket samt at det også ble etablert en avtale om bruk av en felles medarbeider i planteforedlingarbeidet nordafjells. Denne ordningen har fungert på en meget god måte for begge parter. Arbeidet med å få på plass en ny strategi for skogplanteforedlingen ble fullført i løpet av året. Strategidokumentet ble på sensommer/høst sendt på høring til aktuelle parter. Tilbakemeldingene på dokumentet var i hovedtrekk meget positive. Styret har behandlet strategidokumentet med innkomne høringsuttalelser, og er i hovedtrekk meget tilfreds med dokumentet. Styret har likevel bedt om at arbeidsgruppen gjør en gjennomgang av dokumentet og innarbeider noen av de kommentarer som har framkommet i høringen. Det er ikke etablert nye frøplantasjeanlegg, men eldre frøplantasjer avvirkes eller tynnes genetisk i takt med frøår og fornyes med avlsmateriale godt testet for viktige egenskaper som klimatilpasning, vekst og kvalitet. Styret registrerer med tilfredshet at skogplanteforedlingens verdi har fått positiv omtale både i Stortingsmelding 39 «Klimautfordringene landbruket en del av løsningen» og i Klimakur Kontrolloppgaver Laboratoriet ved Skogfrøverket gjennomfører spireanalyser av alle frøpartier som selges eller legges inn på lager. Det nyinnkjøpte røntgenutstyret er en meget verdifull tilvekst for å kunne gjennomføre en rask og sikker analyse av frø som et ledd i kvalitetssikringen av konglesankingen. Det er tidligere gjennomført oppgradering av spirebordene med ny termostatstyring. Alt testarbeid skjer etter det regelverk som er trukket opp av International Seed Testing Association (ISTA). 5

6 Styrets beretning Alle kontrolloppgaver skjer på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Informasjon Med den betydning frøforsyningen har for det langsiktige skogbruket, har det vært et mål å formidle slik kunnskap til hele bransjen. Underveis i arbeidet med strategisk plan for planteforedlingen, er det gjennom fagartikler, foredrag og på hjemmeside gitt løpende informasjon om den faglige betydning av å drive dette arbeidet. I forbindelse med Landbruks- og matdepartementets arbeid med ny landbruksmelding, er det fra Skogfrøverkets side gitt verdifulle innspill om bl.a. skogplanteforedlingens verdi både i verdiskapings- og klimasammenheng. Arbeidet med den strategiske planen for skogplanteforedlingen har gjort at informasjon av mer generell karakter har hatt redusert omfang. Som et resultat av arbeidet i strategigruppen, er det i samarbeid med Skog og landskap utviklet en ny nettside. Denne finnes under På denne nettsiden vil det fortløpende bli lagt ut aktuell informasjon om nyheter innen skogplanteforedlingen. Informasjonen til skogplanteskolene er imidlertid ivaretatt gjennom foredrag og deltakelse på en samling for denne målgruppen. Høsten ble det avviklet informasjonsmøter med stortingspolitikere om Skogfrøverkets virksomhet generelt og om skogplanteforedlingsarbeidet spesielt. Ett møte var som besøk til Skogfrøverkets lokaler på Hamar og ett møte forgikk i Oslo. I begge møtene ble det gitt verdifull bakgrunnsinformasjon om hva skogplanteforedling og sikker skogfrøforsyning betyr for den langsiktige ressursforvaltningen i skogbruket. Utredningsarbeid om vedlikehold/nybygg og lokalisering. 6 Høsten 2008 kom en henvendelse fra Det norske Skogselskap om at Skogfrøverket burde vurdere alternative lokaliseringer for sin virksomhet. I løpet av 2009 og har styret og administrasjonen drøftet spørsmålet i flere møter. Det er utarbeidet kostnadskalkyler for å føre opp et nybygg samtidig som det er innhentet kostnadskalkyler for nødvendige vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider i det eksisterende bygget. Det er også gjort vurderinger av faglig samarbeid med nye miljøer opp mot det samarbeidet som i dag er etablert i forhold til Skog og landskap. Styret har vurdert fordeler og ulemper ut fra både faglige og økonomiske betraktninger. I et brev av 7. april til Landbruksog matdepartementet ble det oversendt en fyldig rapport sammen med styrets vedtak i saken. Saken er senere fulgt opp gjennom møter med Landbruks- og matdepartementet og aktuelle samarbeidsparter. Av sikkerhetsmessige grunner ble det i løpet av året nødvendig å starte arbeidet med å installere ny heis. Heisprosjektet ble lagt ut på anbud, og tidlig på høsten startet arbeidene med å installere heisen. Til å bistå administrasjonen i faglige og tekniske spørsmål knyttet til heisprosjektet ble det engasjert en rådgivende ingeniør. Heisprosjektet er på det nærmeste avsluttet ved utgangen av året. Behovet for å installere ny heis var ikke innarbeidet i budsjettet for. Styret vedtok å gjennomføre prosjektet ved å ta alle heiskostnader av egenkapitalen. Øvrig arbeid Skogfrøverket vektlegger å ha godt faglig samarbeid til fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. På det nasjonale plan er kontakten til forskningsmiljøet ved Skog og landskap i Ås av svært stor betydning. Det er også god kontakt til plantehelsemiljøet ved Bioforsk. For øvrig er det godt samarbeid med planteskolemiljøet blant annet gjennom deltakelse på samlinger for denne bransjen, og foredrag på regionale temasamlinger i regi av Fagrådet for skogplanteskolene. Den internasjonale kontakten skjer gjennom deltakelse i ulike arbeidsgrupper i frø-, plante og foredlingssektoren, blant annet NordGen og SNS, i International Seed Testing Association (ISTA) og International Seed Federation (ISF). Styret er tilfreds med og ser verdien av den gode kontaktflaten administrasjonen har både nasjonalt og internasjonalt. Ansatte I løpet av året har det skjedd endringer i staben ved Skogfrøverket. Tore Wetlesen valgte å gå av med AFP, og i hans stilling ble Jan Ulitzsch ansatt fra 1. mai.

7 Styrets beretning Han har høyere skogbruksutdanning fra Tyskland, og har jobbet en tid i Sverige. I tillegg er staben utvidet med en fast medarbeider på planteforedlingssektoren. Forstkandidat Ola Alme gikk inn i denne stillingen fra 1. august. Torstein Myhre har et 3 års engasjement i 50 % stilling i foredlingen nordafjells fra Han har kontorsted på Steinkjer sammen med Arne Steffenrem. Skogfrøverket har nå 9 fast ansatte hvorav en i 70 % stilling og en i 50 % stilling, hvorav sistnevnte har delt stilling med Skog og landskap. De øvrige er i heltidsstillinger. I tillegg til den faste staben engasjeres medarbeidere til kortere eller lengre oppdrag både i planteforedlingen og på laboratoriet. Helse og miljø Arbeidsmiljøet ved Skogfrøverket er tilfredsstillende. Sykefraværet i er på 64 dager. Dette utgjør 3,2 % av den totale arbeidstiden. Skogfrøverket gjennomfører nødvendige tiltak innen helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet har imidlertid påpekt at bedriften mangler en systematisk kartlegging av risikoforhold ved psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold. Det har ikke vært arbeidsuhell verken i frøframstillingen eller i feltarbeidene. Stiftelsen arbeider etter bærekraftige prinsipper, og påvirker derfor ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Samarbeidet i styret er konstruktivt og godt for å nå opptrukne mål for virksomheten. Likestilling Av de 9 faste ansatte, er det 2 kvinner. Daglig leder er mann. Styret består av 7 personer, 2 kvinner og 5 menn. Hamar, 16. februar Olav Kaveldiget Kjersti Kinderås Tore Frisli Hov Knut Ivar Løken Jon Olav Brunvatne Benthe Løvenskiold Kveseth Bjørn Hageberg 7

8 Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2009 Salgsinntekter Forvaltningsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3 Avskrivning 4 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad 0 0 Annen finanskostnad Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Til/fra (-) Annen egenkapital 9 Til/fra (-) frøsikringsfondet 6 Sum disponering Hamar, 16. februar Olav Kaveldiget Styreleder Kjersti Kinderås Nestleder Tore Frisli Hov Styremedlem Knut Ivar Løken Styremedlem Bjørn Hageberg Styremedlem (ansattes representant) Øyvind Meland Edvardsen Daglig leder Jon Olav Brunvatne Styremedlem Benthe Løvenskiold Kveseth Styremedlem

9 Balanse Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler 4 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 2 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt grunnkapital Sum innskutt egenkapital Bankinnskudd, kontanter og lignende 8 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Frøsikringsfond 6 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 5,9 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

10 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med stiftelsesloven, regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av frø. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Tilskudd inntektsføres for det året de er tildelt for. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er anskaffelseskost for råvarer, direkte lønn samt andel av variable indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Se også omtale under note Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Note 2 varer Endring Beholdninger: Handelsvarer, frøimport Ferdigvarer Konglelager Sum varer Verdsettelsen av ferdigvarelageret vurderes til variabel tilvirkningskost. Ved verdsettelse av ferdigvarelageret inngår kun frøpartier med tilfredsstillende spireprosent. Ved nye tester i laboratoriet vil det kunne forekomme at partier oppnår bedre spireprosent enn tidligere. Hvis denne oppgangen antas å være av forbigående art, tas ikke partiet med. Minimum spireprosent for gran er 90% og for furu 85%. Dette er uforandret fra Det er ingen forhold som tilsier at grensene for kvalifisering til oppføring av varelageret skal endres i årsregnskapet for. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m. Lønnskostnader mm. Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse som tilfredsstiller lovkravene til obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser (i kroner) Lønn Daglig leder Styret Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Styreleder har fungert i daglig leders fravær i en kortere periode i. Motatt godtgjøelse for dette er kr Kostnadsført honorar til revisor for utgjør totalt kr hvorav kr i annen bistand. Beløpene er eks mva.

11 Noter til regnskapet Note 4 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Anlegg under utførelse Transport midler Driftsløsøre m.m sum sum år 3-20 år Lineær Lineær Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan Årets tilgang driftsmidler: Byggeprosjekt heis Vad/stein til vad Steingaffel/svans Webside/skogplanteforedling/IT Klatreutstyr Sum: Note 5 Fri egenkapital Stiftelsens egenkapital pr er hovedsakelig bundet i varelager og likviditetsreserve. Denne reserven er ansett å være nødvendig til delvis dekning av kommende konglesankinger. Note 8 Bundne midler Note 6 Frøsikringsfond Bokført verdi Avsetning til frøsikringsfond iht til styrevedtak Renter frøsikringsfond Bokført verdi For ble stiftelsen tildelt kr til forvaltningsoppgaver. Utover dette tilskuddet er det inntektsført kr fra fylkesmenn til prosjekter samt kr fra Norsk Genressurssenter til prosjekt. I bankinnskudd er det bundne midler til skattetrekk med kr Note 9 Egenkapital Egenkapital : Note 7 Offentlige forvaltningsmidler Stiftelsen mottar forvaltningsstøtte fra Landbruksdepartementet til dekning av forvaltningsoppgavene. Grunnkapital Frøsikringsfond Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital Annen egenkap. Sum 11

12 Noter til regnskapet Note 10 - Aktivitetsbasert resultatregnskap Frøverks drift Frøplantasje drift Foredlings oppgaver Samarbeid Skog og landskap Inntekter Kostnader Resultat Informasjonsoppgaver FOU aktiviteteter* Sum resultat aktivitets- basert resultatregnskap Inntekter Kostnader Svartor Trearkiv Trøndelag Dokumentasjon forsøk nord Resultat *FOU-aktivteter: Ny-frøet Nordafjells Foredling og resistens Ny-frøet Innlandet Inntekter/bidrag Kostnader Resultat Note 11 Skogfrøverkets bidrag til forvaltningsoppgaver Inntekter fra frøverksdriften skal etter avtale med Landbruks- og matdepartementet være med på å finansiere de av forvaltningsoppdragene som klart gir et bidrag til frøverksdriften. Dette fremkommer ved at det er lagt et pristillegg på foredlet frø på 20% av grunnprisen. I utgjorde dette tillegget kroner. Tidligere er det fra Skogfrøverket anslått at bidraget til forvaltningsoppdragene i snitt har utgjort ca kroner i året. For er det for første gang ført et aktivitetsbasert regnskap, samtidig som det er innført et timeregistreringssystem. Dette gir en mer presis kalkyle av bidraget til forvaltningsoppgavene. Frøplantesjedrift Foredlingsoppgaver Skog og Landskap Kontrolloppgaver Informasjonsoppgaver Sum bidrag til forvaltning 12 Kontroll oppgaver Big leaf maple, Acer macrophyllum. Foto: Øyvind Meland Edvardsen

13 Revisjonsberetning Revisjonsberetning 13

14 Revisjonsberetning 14

15 Frøverksdrift Frøverksdrift Skogfrøverket mottar årlig blomstringsrapporter fra kommunene. Styrken på blomstringen/frøsettingen registreres i i en skala fra = ingen blomstring/ingen tilgang på kongler og frø, 1 = dårlig, 2 = god og 3 = meget god. Gran Det ble meldt om dårlig blomstring i det meste av Aø-området, mens det er meldt om god blomstring i høyereliggende og østlige strøk i Bø og i Bv-området i et belte rundt 61 N. I Cv-området er det rapportert om god blomstring i lavereliggende strøk nord i Buskerud og enkelte kommuner i indre Telemark, mens det i hele Cø-området (Akershus, Oslo og indre Østfold) har vært dårlig blomstring. Langs kysten av Østfold er det derimot rapportert om god blomstring, mens det langs Vestfoldkysten, kun er rapportert svak blomstring. Videre er tendensen god blomstring i indre deler av Aust-Agder og svak blomstring i Vest-Agder og langs sørlandskysten. Fra vestlandet har det kommet inn relativt få rapporter, men tendensen er dårlig blomstring, bortsett fra indre strøk av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, hvor det fra enkelte kommuner har kommet inn rapporter om god blomstring. I Trøndelagsfylkene er tendensen god blomstring i indre og høyereliggende strøk, mens det ved kysten og i lavlandet har vært svakere blomstring. Fra Nordland er det innrapportert god blomstring fra kommunene Grane, Rana, Bindal, Brønnøy, Saltdal og Fauske, mens det i Troms fylke er meldt om meget god blomstring i flere kommuner. Konglesetting furu Når det gjelder furu, så tar vi inn rapporter både over årets blomstring og tilgangen på furukongler. Furu har som kjent en 2-årig syklus for frøsetting. Her blir det rapportert tilgang på kongler. Det er meldt om meget god konglesetting på furu i Lesja i høydelag 4-6, ellers varierende mellom dårlig og god i resten av Av-området. Det er dårligere lengre sør i Oppland, bortsett fra Gjøvik og Sør-Aurdal som melder om god konglesetting t.o.m. høydelag 6. Dårlig konglesetting i nordre deler av Hedmark (Aø) og Mjøsområdet, men bedre lenger sørøst i Hedmark. I Buskerud har det vært varierende mellom dårlig og god i lavlandet, mens det ellers er meldt om dårlig kongleset- ting. I Follo regionen i Akershus er det meldt meget god tilgang på furukongler, men ellers i Cø-området er det varierende mellom god og dårlig. Generelt svak konglesetting på østsida av Oslofjorden, bedre på vestsida hvor det i flere kommuner er meldt god konglesetting. God konglesetting på furu i hele E-området, bortsett fra i Vennesla og Kvinesdal, men svak langs sørlandskysten og i Hordaland og Rogaland. I Sogn og Fjordane har det vært god konglesetting i høyereliggende områder, mens meldingene fra Møre og Romsdal er varierende mellom svak til god konglesetting i lavlandet, dårlig i høyden. I K-området har det vært god konglesetting i kommunene lengst øst, svak i indre og midtre strøk, mens det har vært dårlig i L-området, noe bedre langs kysten. I Nordland er det bare meldt god tilgang på furukongler fra Bindal og Rana. Det har vært dårlig med furukongler i Troms fylke, men fra Sør-Varanger kommune i Finnmark er det meldt om meget god konglesetting. Frøsetting for andre treslag: Lutzgran i Nordland og Troms har blomstret meget bra i, det samme kan sies om sitkagran i Møre og Romsdal, noe dårligere lenger sør på Vestlandet. Dårlig blomstring på lerk på Vestlandet. Med unntak av Vest-Agder og Rogaland har det vært god blomstring på både hengebjørk, vanlig bjørk, svartor, gråor og alm over hele utbredelsesområdet, noe mer varierende for de andre lauvtreslagene. Rogaland ser ut til å ha hatt dårlig blomstring på alle lauvtreslag unntatt kirsebær. Meget god blomstring på rogn i Troms fylke. Når det gjelder ask er meldingene svært varierende. 15

16 Frøverksdrift Tabell 1 Vekstenheter Sted Kommune H.o.h Trysil vegstasjon Trysil 360 Venstenheter Flisa II Åsnes Kise Ringsaker Lillehammer Lillehammer Venabu Ringebu Haugedalshøgda Åmot Rygge Rygge Tryvasshøgda I Oslo Vest-Torpa II Nordre Land Løken i Volbu Øystre Slidre Kongsberg V Kongsberg 168 Gvarv-Nes Sauherad Byglandsfjord Bygland Mjølfjell UH Voss Selbu II Selbu 160 Værnes Stjørdal Nordli-Holand Namsskogan Varntresk Lierne Namskogan 140 Hattfjelldal Hjartåsen Meløy 39 Saltdal Saltdal Bardufoss Målselv Alta lufthavn Alta Gran trenger ca. 290 vekstenheter for tilstrekkelig modning av frø, furu noe mer. Konglesanking og frøfremstilling Det ble sanket et mindre parti furu i Troms våren. Skogfrøverket har lagt opp til sanking av inntil 1047 sekker med grankongler i Nordland sesongen /2011. Dårlig frømodning kan begrense omfanget av konglesankingen. Frøimport 16 Det ble importert 30 kg frø av fjelledelgran fra Grassie Mountain i British Columbia i Canada. Dette er en av de utvalgte proveniensene som er meget ettertraktet blant produsenter av fjelledelgran. Det ble også importert frø av nordmannsedelgran og sibirsk lerk. Alt frø av edelgran brukes til juletre- eller pyntegrøntproduksjon. Frø av sibirsk lerk er beregnet for skogbruk. Det er et pro- blem at ikke alle leverandører tørker frøet tilstrekkelig før levering. Tilgjengelig frø for salg blir derfor noe mindre enn hva som redegjøres for her. Det gjelder først og fremst for nordmannsedelgran. Frøsalg Det ble solgt til sammen drøye 274 kg med frø fra Skogfrøverket i. Av dette utgjorde gran 217 kg, hvorav frøplantasjefrø utgjorde 155 kg. Når det gjelder gran er andelen frøplantasjefrø 76 % av omsetningen. For levering til østlandet er andel frøplantasjefrø 95 %. Etter gran utgjør frø av edelgranartene fjelledelgran og nordmannsedelgran det viktigste salget med drøyt 30 kg frø. Salg til juletreproduksjon forventes å øke i årene fremover.

17 Frøverksdrift Konglesanking og frøfremstilling Treslag Furu Sankeområde Tabell 2 Sanket kongler Høydelag X 1 Frøproduksjon Spiring (%) kg kg partier 88 1, d, 21d Tabell 3 Frøimport Treslag Proveniens Spiring (%) Ant.kg 14d 21d 28d Nordmannsgran Abies nordmanniana Apsheronsk Mesmai 10, Nordmannsgran Abies nordmanniana Ambrolauri Tlugi 20, Nordmannsgran Abies nordmanniana Ambrolauri Tlugi 20, Sibirsk lerk Larix sibirica Frøplantasje 205 4, Fjelledelgran Abies lasiocarpa Grassie Mountain 30, Hage tuja Thuja occidentalis Frijsenborg 0, SUM 85,40 Tabell 4 Frøsalg gran Antall kg fordelt på frøkilder og landsdeler Landsdel Midt og Nord-Norge Ordinær sanking Utvalgt bestand Frøplantasje Import Sum 25,40 8,80 4,10 0,00 38,30 Østlandet 8,08 0,06 153,02 0,00 161,16 Sørlandet 6,10 3,90 0,00 10,00 Vestlandet SUM 2,70 42,28 8,86 4,34 1,96 9,00 165,36 1,96 218,46 Tabell 5 Frøeksport Mottakerland Treslag Island Tyskland Bosnia kg totalt Antall kg Fjelledelgran Abies lasiocarpa 0,50 Gråor Alnus incana 0,05 Engelmannsgran Picea engelmannii Bergfuru Pinus mugo var. rostrata Furu Pinus sylvestris SUM 0,50 0,05 1,00 1,00 0,50 0,50 0,01 1,06 1,00 0,02 0,03 0,02 2,08 17

18 Frøverksdrift Tabell 6 Frøsalg innenlands Treslag Antall kg Andel % 218,46 79,57 3,26 Gran Picea abies Furu Pinus sylvestris 8,95 Sitka og Lutz Picea sitchensis/lutzii 0,85 0,31 Japansk lerk Larix leptolepis 0,75 0,27 Sibirsk lerk Larix sibirica 4,75 1,73 Fjelledelgran Abies lasiocarpa 23,78 8,66 Nordmannsedelgran Abies nordmanniana Andre bartrær Lauvtrær SUM 5,95 2,17 9,37 3,41 1,68 0,61 274,54 100,00 Frøbank Skogfrøverket har et stort frølager. Hva som regnes som salgsvare er først og fremst avhenging av kvalitet og tilgang på frø. For gran regnes frø som salgsvare når spireevnen er bedre enn 90%, med mindre frøtilgang og spesielle forhold tilsier annet (for eksempel frø for høyereliggende områder som vanligvis har dårlige modningsforhold). For furu gjelder tilsvarende kriterier, men ved en spireevne bedre enn 85%. Frø av dårligere kvalitet enn salgsvarekriterier, men som likevel kan gi tilfredsstillende resultat ved flerfrøsåing, lagres som en beredskap for uforutsette hendelser. Gran >90% >80% >70% >60% Figur 1. Kg granfrø på lager med spire-% etter 14. dag. 18

19 Frøverksdrift Furu >90% >80% >70% >60% Figur 2. Kg furufrø på lager med spire-% etter 14. dag. Frøbehandling Leieoppdrag der lagring, at innleggingen ikke starter før plantene har nådd et visst stadium i innvintringen. Testmetoden bygger på frysing av plantedeler med etterfølgende måling av ionelekkasje fra skadet vev. Metoden blir også brukt for måling av frosttoleranse før høstplanting og effekten av kortdagsbehandling. Høsten leverte 4 planteskoler salgsplanter for herdighetstesting, og det ble testet til sammen 37 plantepartier. De første partiene ble testet den 29. september og det siste partiet ble testet den 19. oktober. Planteskolene meldte om senere knoppsetting i enn tidligere år, noe som også herdighetstestene viste i form av en senere herdighetsutvikling. Herdighetstesting av planter Formålet med testen er i hovedsak å finne riktig tidspunk for innlegging av planter på fryselager. Kravet til herdighet oppnås stort sett innen midten av oktober, men dette kan variere fra slutten av september til midten av november alt etter treslag, proveniens, klimatiske forhold, såtidspunkt og gjødslingsrutiner. Det er viktig for plantenes evne til å beholde vitaliteten un- Andre leieoppdrag Skogfrøverket tilbyr leiekleng av kongler og leielagring av frø for kunder som har sanket kongler for egen regning og bruk. Det ble ikke mottatt kongler til leiekleng i. Leielagring utgjorde ved utgangen av til sammen 145,62 kg frø fordelt på 20 kunder og 36 frøpartier. Det ble utført 11 laboratorieoppdrag for kunder. Vitalisering blir utført på frøpartier med lav spirehastighet for å gi en raskere spiring. Raskere spiring vil gi et bedre planteutbytte ved at frøene spirer jevnere. Vitalisert frø er en ferskvare som må håndteres varsomt. IDS-behandling av frø gjør det mulig å fjerne dødt frø fra et frøparti slik at spireevnen forbedres. Denne metoden har best effekt på furufrø. Eldre frø som i utgangspunktet er godt fysiologisk utviklet egner seg best for IDS-behandling. Det er ikke vitalisert eller IDSbehandlet frøpartier i. 19

20 Forskning og utvikling Forskning og utvikling Skogfrøverket deltar i en rekke forsknings og utviklingsprosjekter for å ivareta høyest mulig kvalitet på foredlingsarbeidet og for å gi god veiledning i bruk av ulike frøpartier. Prosjektene omfatter grunnleggende studier av granas fenologi og klimatilpassing som er viktig i et klima i endring, studier av resistens mot patogener - spesielt rotråte og blåvedsopp, utvikling av genetiske markører for bruk i foredlingsprogrammene og utvikling av databasesystemer og analyseverktøy, samt sikring av data og informasjon om eldre feltforsøk som vi anser viktige å bevare for ettertiden. Dette gjør Skogfrøverket til en viktig aktør og samarbeidspartner i skogforskningen. «Ny-frø prosjektene» for Midt-Norge og Østlandet ble etablert i 2009 og i. Formålet var å kartlegge vekstrytme hos de nye frøpartiene som ble sanket fra gran både i skog og frøplantasjer i 2006 og å sammenligne disse med eldre frøpartier som vi kjenner fenologien (vekstrytmen) til. Planteskolene opplever at de nye frøårgangene utvikler frostherdighet senere om høsten og at plantene blir betydelig større sammenlignet med planter etter eldre frøårganger. Prosjektet finansieres i hovedsak av Fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland og Hedmark samt med egeninnsats fra Skogfrøverket. Skogfrøverket har prosjektledelsen og samarbeider her tett med Skogplanter Midt-Norge, Skogselskapet i Trøndelag, Alstadhaug planteskole, Granli planteskole og Skog og landskap. Prosjektet «Foredling av gran for høy virkeskvalitet og resistens mot angrep av rotråte og blåvedsopp» (WoodRes) har som formål å studere genetisk variasjonen i resistens og hvordan en gjennom foredling kan øke resistensen mot viktige patogener og samtidig øke virkeskvaliteten. Prosjektet som startet opp i er finansiert av Norges Forskningsråd og Skogfrøverket som et kompetansjeprosjekt med brukermedvirkning (KMB). Skogfrøverket bidrar også med viktige materialer fra foredlingsprogrammet som skal brukes i forskningen. Prosjektet avsluttes i «Tilrettelegging av informasjon om ressurser for planteforedling i Midt- og Nord-Norge» er et prosjekt der Skogfrøverket skal samle inn nødvendig dokumentasjon om langsiktige feltforsøk med materialer som kan inngå i foredling og forskning på gran, fjelledelgran, lutzgran og flere andre treslag. De fleste forsøkene ble opprinnelig anlagt av andre aktører enn Skogfrøverket, men det har vist seg nødvendig å etablere en samlet database for å gjøre materialene mer tilgjengelige for foredling og forskning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og Skogselskapet i Trøndelag og er finansiert av Norsk genressurssenter og Fylkesmennene i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag. Prosjektet avsluttes i «Bevaring av utsatte og verdifulle svartorpopulasjoner i Nord-Trøndelag» er et prosjekt som har til formål å bevare viktig materiale fra de nordligste populasjonene med svartor i Norge. Et delmål er å produsere svartorfrø for Nord-Trøndelag og Nordland. Med bakgrunn i tidligere avkomforsøk med bl.a. avkom fra populasjoner ved Salsvatnet i Nærøy og med støtte fra Norsk Genressurssenter ble det sanket inn podekvist i februar fra to områder. Disse ble podet i mai på grunnstammer plantet i arkiv ved Skogplanter Midt-Norge sitt anlegg Kvatningen. Samarbeidsparter er Skogplanter Midt-Norge, Skog og landskap og Ketil Kohmann. Skog og landskap gjennomfører foredlingsoppgaver som finansieres av Skogfrøverket. En del av disse oppgavene har FOU-preg da de bidrar til ny utvikling av selve foredlingsmetoden. Eksempler på dette er utvikling og bruk av genetiske markører og utvikling av en database som skal være selve infrastrukturen for dataflyten i foredlingsprogrammet.

Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge

Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge Arne Steffenrem Forsker, Skogfrøverket / NIBIO Generell presentasjon Skogplanteforedlingen i Midt- og Nord-Norge I samarbeid med Gisle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Strategi for skogplanteforedling

Strategi for skogplanteforedling Strategi for skogplanteforedling 2010 2040 Strategiprosessen Grundig prosess med workshop og høring, men som har tatt tid! Svært positive tilbakemeldinger fra skognæring og skogforvaltning Skogbruket ønsker

Detaljer

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no Frøplantasjer Introduksjon side. 1 De norske Skogfrøplantasjene side. 2 Bruksområder side. 3 Sanderud side. 4 Svenneby side. 5 Kaupanger side. 6 Jordtveitmonen side. 7 Kilen side. 8 e Bok: Frøplantasjene

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bærekraftig foredling

Bærekraftig foredling Øyvind Meland Edvardsen, Seniorrådgiver Skogfrøverket Arne Steffenrem, Forsker Skogfrøverket / NIBIO Bærekraftig foredling -anvendelse av forskningsresultatene Klimatilpasning Vår visjon Norsk skogplanteforedling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det?

Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det? Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det? Arne Steffenrem Norsk institutt for bioøkonomi / Skogfrøverket

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innhold. Innhold. Forsiden: Harald Smit fra Innlandet trepleie, kapper toppen kontrollert. Foto: Arjan Besemer

Innhold. Innhold. Forsiden: Harald Smit fra Innlandet trepleie, kapper toppen kontrollert. Foto: Arjan Besemer Årsmelding Innhold Innhold Innhold... 3 Styret ansatte kontrollutvalget... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Noter til regnskapet... 10 Revisjonsberetning... 13 Frøverksdrift...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

skogfrøverket årsmelding 2009 Innhold Innhold

skogfrøverket årsmelding 2009 Innhold Innhold Årsmelding 2009 Innhold Innhold Innhold...3 Styret ansatte kontrollutvalget...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter til regnskapet...9 Revisjonsberetning... 11 Frøverksdrift...

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne

Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni 2017 - Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne Steffenrem Frøverksdrift Skogplanteforedling Kontrolloppgaver

Detaljer

Nytt frø, nye egenskaper

Nytt frø, nye egenskaper Nytt frø, nye egenskaper Arne Steffenrem Skogfrøverket / Skog og landskap NordGen Skogs temadag, Gardermoen 22. mars 2011 Bakgrunn > 2006: Svært godt frøår og stor frøsanking over hele Østlandet og i Midt-Norge.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Foredling, gran Foredlingsmøte, Hamar, 2. desember Ragnar Johnskås, Torstein Myhre, Jan Ole Skage og Arne Steffenrem

Foredling, gran Foredlingsmøte, Hamar, 2. desember Ragnar Johnskås, Torstein Myhre, Jan Ole Skage og Arne Steffenrem Foredling, gran Foredlingsmøte, Hamar, 2. desember 2014 Ragnar Johnskås, Torstein Myhre, Jan Ole Skage og Arne Steffenrem Frøplantasjer Pluss-tre utvalg 1. generasjon 1950-1998 1985-2030 Nye og bedre plantasjer

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april Øyvind Meland Edvardsen. Skogfrøverket

Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april Øyvind Meland Edvardsen. Skogfrøverket Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april 2017 - Øyvind Meland Edvardsen Skogfrøverket Millioner planter 120 Planteleveranser 1942-2016 100 80 Norsk frøplantasje 60 Importfrø Norsk bestandsfrø 2016

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Skogfrøverkets svartorfrøplantasje. etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

Skogfrøverkets svartorfrøplantasje. etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket Årsmelding 2008 Skogfrøverkets svartorfrøplantasje på Sanderud har etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket Innhold Innhold Innhold 3 Styret Ansatte

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Foredlingsmetoden fra plusstreutvalg og avkomtesting til molekylær genetikk! Øystein Johnsen, Skog og landskap

Foredlingsmetoden fra plusstreutvalg og avkomtesting til molekylær genetikk! Øystein Johnsen, Skog og landskap Foredlingsmetoden fra plusstreutvalg og avkomtesting til molekylær genetikk! Øystein Johnsen, Skog og landskap St.meld. nr. 39; Klimautfordringene Regjeringen mener økt innsats i skogplanteforedlingen

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer