Møte med Samordnende partner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med Samordnende partner"

Transkript

1 REFERAT FRA ARBEIDSMØTER OG FREDERIKSHAVN OG GÖTEBORG : Frederikshavn Møte med Samordnende partner Møte med Idefa-gruppen Møte med mulig prosessleder for vekstsamlingene Göteborg Møte med Lead Partner Møte med Samordnende partner Kl Tilstede: Bagge-Nielsen og Lona Tema Vekstsamlingene Danmark v/frederikshavn Erhvervsråd har ansvaret for den faglige tilretteleggelsen av de 6 vekstsamlingene som skal gjennomføres i prosjektet. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen, ligger hos ulike partnere i hvert land (se aktivitetsoversikten i Prosjekthåndboken). Ansvarlig Bagge- Nielsen For å holde en kontinuerlig prosess gjennom alle samlingene, følge utviklingen og styre prosessene mot de mål som er satt for prosjektet, vil det være bra om vi knytter til oss en fast prosessleder som følger alle samlingene. I prosjektbudsjettet er det satt av følgende til det faglige innholdet til hver samling: Honorar, reise, opphold prosessleder, NOK Honorar, reise opphold gruppeleder 1, NOK Honorar, reise opphold gruppeleder 2, NOK Informasjonsmateriell fra faglige ledere pr samling, NOK foreslår Kirsten Kjellberg som en aktuell kandidat til prosjektets prosessleder (se følgende referat fra møtet med henne senere samme dag). Hvor og når Når det gjelder plasseringen av vekstsamlingene, foreslås det at disse legges ut i distriktene der nettverkene har sin virksomhet. En mulig 1

2 fordeling kan være slik: Samling nr 1 aug/sept 2009 Skagen Samling nr 2 nov 2009 Lysekil Samling nr 3 feb 2010 Lillesand Samling nr 4 aug 2011 Kristiansandsområdet Samling nr 5 nov 2011 Frederikshavnsområdet Samling nr 6 feb 2022 Göteborgsområdet Det foreslås at første samling legges til september måned i stedet for august, som var opprinnelig planlagt jfr tidsplanen. Dette fordi det da er rimeligere billetter og opphold. Gjennomføring av samlingene: sjekket fergetider for Norge-Danmark og Sverige-Danmark og vi kom frem til at vi kan gjennomføre vekstsamlingene med et tidsløp fra lunsj dag 1 til ettermiddag dag 2. Et mulig forløp av en vekstsamling kan være slik: Dag 1 Deltakerne ankommer ca. kl Ulike studiebesøk til ettermiddag/kveld Innkvartering m.v. Et inspirerende foredrag e.l fra en av de faglige lederne Felles middag Dag 2 Felles møte mellom bedriftene, næringsutviklerne og forskerne Gruppearbeid (og etter hvert individuell rådgivning for bedriftene) Felles møte med oppsummering Avreise sen ettermiddag til retur med fergene (som går ved 20-tiden) Den største utfordringen med hensyn til reise, er strekningen Norge- Sverige. En mulighet er å organisere en bussreise fra Kr.Sand. Det vil da være en fordel om samlingene ligger relativt nærme grensen. Budsjett for gjennomføring Til hver samling er det satt av NOK til lokalleie, bespisning, intern transport m.v. Dette betyr at vi må være svært bevisste på kostnadene. En mulighet er å legge vekstsamlingene på leirskoler, høyskoler eller leirområder der vi kan få en kombinasjon av overnatting og møtelokaler rimelig. Deltakere Ved oppstartsmøtet i Arendal i januar, ble det besluttet at hvert land skal rekruttere 12 personer hver. Sammen med prosjektgruppen vil dette da utgjøre ca 50 personer. 2

3 I møtet ble det drøftet om man skulle gå noe over dette antallet? Dette fordi man kan forvente noen frafall til de ulike samlingene. Når det gjelder de ulike bransjene virksomhetene kommer fra, ble det også drøftet om man burde se på den totale sammensetningen av gruppen, om det kan være fornuftig at det er noen komplementerende bedrifter med? Vi vil gjerne ha prosjektgruppens synspunkter på dette. Rekruttering I Danmark har man flere nettverk det kan velges deltakere fra. foreslo at det for Norges del kanskje burde arrangeres et åpent møte, der ble presentert og oppstartskonferansen markedsført. kan da ta turen til Kristiansand og Arendal og fortelle om Morgenfruene og VINK. Dette tas opp i arbeidsmøtet i den Norske gruppen Forskning og Resultatmålene for FoUdelen i er disse:.. I et samarbeid mellom tre grenseregionale FoU miljøer skal det opprettes en felles plattform for formidling og utveksling av informasjon om kvinnelig entreprenørskap. Aktuelle forskningsspørsmål vedr kvinnelige entreprenører skal belyses i en egen studie som følger prosjektet. Fra denne skal det utvikles metoder og verktøy med utgangspunkt i kjønnssymbolikk og entreprenørskap. Måleindikatorer Prosjektet skal gi ny informasjon og kunnskap til alle deltakende FoUmiljøer. Prosjektet skal føre til videre samarbeid mellom disse miljøene. Studiet skal ha overføringsverdi i alle tre land. Metoder og verktøy fra forskningsmateriellet skal kunne implementeres i arbeidet med kvinnelige entreprenører i flere regioner. Fra dansk synspunkt ønsker man ikke en forskningsdel som kun fokuserer på likestilling og kjønn. Det er derfor et ønske om at man allerede nå setter noen konkrete ønsker og behov fra de ulike landene på hva bestillingen til de tre FoU institusjonene skal være fra prosjektet. Aalborg Universitet og deres internasjonale senter for innovasjon som er vår danske FoU partnere, har foreslått at ett tema for forskning kan være vekst og vekstvilkår, og hvordan vi i dagens samfunn definerer begrepet vekst: Finnes det en annen type vekst hos kvinnelige gründere enn den vi normalt forbinder (som antall ansatte og 3

4 omsetning). Hva med bærekraftig vekst, og vekst i form av andre samfunnsverdier? I følge tidsplanen skal forskernettverket i etableres i april måned. Innen denne perioden må de ulike nasjonale arbeidsgruppene både ha kommet med egne ønsker på hvordan FoU skal kunne bidra til oppnåelse av resultatmålene, samt at vi må ha samkjørt disse ønskene til en felles bestilling for oppdraget vi gir. Alle Forankring av prosjektet på toppleder og ledernivå Et av målene som ligger i tidsplanen for fase 1 i prosjektet er en forankring av prosjektet i egne organisasjoner. Litt av dilemmaet med dette kan være at vi ennå ikke har fått vår nye logo og grafisk profil på plass. Imidlertid kan s Power Point presentasjon av brukes. omarbeider denne slik at den fremstår litt mer brukbar til presentasjoner og sender alle i prosjektgruppen. sender også ut en løpeseddel som kan benyttes til utsendelser av informasjon. Alle oppfordres til nå å bruke ledermøter, samlinger eller andre anledninger til å gi en presentasjon av til toppledelse og kollegaer. Jo bedre vi blir kjent, osv Rollemodeller og ambassadører Listen over rollemodeller og ambassadører fra Danmark begynner å ta form. skal nå ta kontakt med hver enkelt og rekruttere dem inn i prosjektet. Merk at det på dansk og svensk side er det lagt inn reise og oppholdsutgifter for at rollemodellene/ambassadørene kan delta på oppstartskonferansen i mai i Arendal (Nok per person). På norsk side er det satt av oppholdsutgifter (Nok 2000). skal også forfatte et brev med invitasjon til de kongehusene i Norge, Sverige og Danmark med spørsmål om de prinsessene kan være prosjektets beskyttere. Styringsgruppe Danmark har nå utarbeidet en struktur på hvordan de ønsker organiseringen av sin nasjonale del av. sender ut denne til alle i prosjektgruppen. Budsjettgjennomgang og gjennomgikk budsjettet på dansk side. Det ble også drøftet hvordan man fra prosjektets side skal oppnå en likviditet frem til første utbetaling av EU-midlene. 4

5 Møte med Idefa-gruppen Kl Tilstede: Flemming Bonkegaard, Søren Gulbæk Olsen, Bagge- Nielsen og Lona Tema Ansvarlig Idefa-gruppen er kjent for de i prosjektgruppen som arbeidet med Fasett. Idefa var der ansvarlig for websiden. I skal det bygges opp både en ny webside, og en virtuell møteplass for kvinnelige gründere i Skagerrak. Vi kan forhåpentligvis benytte noen av de allerede programmerte grunnelementene fra Fasett til dette. Webside Vi eier nå domenene womeninbusiness.no,.dk og.se. Idefa foreslår at avhengig av om man logger på fra norsk, dansk eller svensk side så kommer man til en side som viser meny og generell informasjon på ens eget språk. Nyheter og artikler m.v. vil kunne ha ulike språk avhengig av hvem som legger dette inn. Når det gjelder funksjonalitet rundt påmelding til konferanser, så må vi levere en spesifikasjon til Idefa som viser all type informasjon vi ønsker å registrere, samt hvilken type informasjon vi ønsker å hente ut. F.eks om vi skal be deltakerne registrere hvilken studietur man skal delta på, og om vi ønsker å kunne hente ut en oppdatert liste på hvilke deltakere som deltar på hva. Websiden kan være fort oppe og stå avhengig av at logo for kommer på plass. får så raskt som mulig tilgang til publiseringsverktøyet, og kan legge et design opp for en side. Hun får telefonsupport fra Idefa etter behov. Virtuell møteplass og fremmet ønske om at den virtuelle møteplassen skal være en slags Facebook for kvinnelige gründere der man kan koble seg opp i små og store nettverk, melde seg på aktiviteter samt lese om hverandres bedrifter. Idefa forslo at vi allerede nå etablerer en -gruppe på Facebook, og starter en rekruttering av kvinnelige gründere i KASK området nå. Dersom vi lykkes i å fa mange medlemmer der, er det en enkelt måte å få ut informasjon om prosjektet og aktivitetene på. 5

6 Når det gjelder vår Facebook-funksjonalitet, må det også her lages en svært spesifikk spesifikasjon på hvilke funksjoner, og hvilken informasjon man ønsker å registrere og vise. Man må også tenke over hva slags sikkerhet, og hvilke brukergrupper man ønsker. Vi skal være obs på at dersom vi lar det være helt åpent for alle bedriftene å sende mail og meldinger til alle andre, så vil det kunne forekomme søppelposting fra noen som er svært ivrige etter å få ut informasjon og tilbud fra sin bedrift. Dette vil i sin tur kunne medføre at andre slutter å bruke nettverket. Det ble også drøftet om man kan se det fra en annen vinkel, der man lar det som er det ene felles behov man har som deltaker i den virtuelle møteplassen være et utgangspunkt; nemlig markedsføring av egen bedrift. Hva om vi lager en markedsplass som startsside, og lar nettverket bygge seg opp rundt denne? Vi ber prosjektgruppen komme med innspill, tanker og idéer rundt den virtuelle møteplassen. Utviklingen av denne vil kunne starte så snart Idefa har en beskrivelse fra oss. Alle Møte med mulig prosessleder for vekstsamlingene Kl Tilstede: Kirsten Kjellberg, Bagge-Nielsen og Lona Tema Ansvarlig Kirsten Kjellberg har tidligere deltatt som foredragsholder i Fasett. Hun er en av partnerne i Lederiet ( og har arbeidet med innovasjons- og lederprosesser både i Danmark og Norge. har benyttet Kirsten i flere sammenhenger tidligere, og mener hun kan være en meget god støttespiller for. I møtet presenterte og, og fortalte om våre tanker og forventninger rundt vekstsamlingene. Det ble også diskutert et behov for å bruke Kirsten Kjellberg som en sparringspartner i forhold til utviklingen av det faglige innholdet. Kirsten kom med noen tilbakemeldinger i forhold til hvilke vilkår hun ønsker å arbeide under. tar nå dette videre i en konkret forhandling med tanke på avtaleinngåelse. 6

7 Møte med Lead partner Kl Tilstede: Karin Södersten, Karin Wenander, Nyman, Anne Belfrage og Lona Tema Aktivitet Skifte av svensk prosjektansvarlig Karin Södersten ønsker å fratre som svensk prosjektansvarlig i fra 1.mars. Dette skyldes dels andre administrative oppgaver som leder av informasjonskontoret, og dels at hun ønsker å redusere sin arbeidstid fremover. Anne Belfrage kommer inn som ny prosjektansvarlig. Hun har arbeidet ved Foreningen Norden/informasjonskontoret over flere år, og har god erfaring fra prosjektledelse. Karin vil fremdeles følge tett, og stiller seg til disposisjon både til planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Hun vil også være en sparringspartner for Anne i tiden fremover. Karin Wenander vil også måtte redusere den tid hun arbeidet med fremover. Dette skyldes at hun er i 100% stilling i sin nåværende jobb. Det må nå foretas en endring i budsjettoppsettet for, slik at dette reflekterer hvem, og i hvilket omfang det skal arbeides fra svensk side. I utgangspunktet kan Anne overta de fleste av de timer som er lagt inn som egeninnsats fra Karin og Karin. Karin og regner ut hvordan dette vil fordele seg fremover, og sender en oppstilling til, slik at hun får justert budsjettet. Tilsangnsbrev fra NUTEK og Østfold fylkeskommune Tilsangnsbrev/beslut fra Nutek har nå blitt sendt til Foreningen Norden ved dens leder. Brevet bør da også ha nådd norsk prosjekteier. sjekker om så er tilfelle. Tilsagnsbrevet skal undertegnes og returneres. Nyman, som er vår Lead partners ansvarlige for prosjektøkonomi, mener at brevet var svært tynt i forhold til innhold og vilkår. Hun sjekker dette opp med Nutek. Karin og Vi venter med å skrive under på tilsagnsbrevet til har fått en avklaring. Avtaler og kontrakter Det er Lead Partner som har ansvaret for at har egne kontrakter og avtaler som regulerer samarbeid og ansvar mellom partnere, med 7

8 prosjektets ansatte og med de personer vi knytter til oss til ulike oppdrag. Fra sekretariatet har vi fått tilsendt en Power Point fil fra en workshop som viser noen av de punktene en partneravtale bør inneholde. Sekretariatet kommer ikke til å utforme egne maler for hvordan slike avtaler skal være. har erfaring fra flere EU-prosjekt på forskningssiden. Hun ser nå nærmere på en generell avtale som brukes innen forskningspartnere, og hvordan denne kan omarbeides til vårt behov. Hun sender denne til alle i arbeidsutvalget til vurdering. Når vi har fått omarbeidet avtalen, vil den bli sendt ut på høring til alle partnerne, før den går til undertegning. Budsjettgjennomgang gjorde en gjennomgang av den svenske delen av budsjettet. Fordelingen mellom prosjektets ansatte, og innsats med egne timer ble drøftet. Likeså de enkelte utgifter knyttet til reise m.v. sjekker med sekretariatet i hvilken grad vi har råderett til endringer i budsjettpostene, mellom enkelte budsjettposter, og overføringer av midler mellom de ulike fasene i prosjektet. Tidsregistrering Det er i utgangspunktet kun dem som går inn med egeninnsats timer som skal levere månedlige timelister. Møtet drøftet behovet for å ha timelister også for dem som er ansatte. Fra svensk side er dette et ønske. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra prosjektgruppen på dette. Det skal ikke føres timelister for deltakerne i vekstgruppene. Timelister skal for januar i år sendes slik at vi får en standard på hvordan vi fyller ut disse. For senere måneder skal de sendes den nasjonale ansvarlige, som da har ansvar for å sjekke at timeforbruket stemmer jfr estimerte timer. sjekker med sekretariatet i hvilken grad vi kan avvike på timeantallet pr fase, og om hvordan de ønsker at dette skal rapporteres. sjekker også om det fra svensk side skal regner 1980 timer pr år, eller effektive timer pr år, som er et noe lavere timeantall. Kostnaden pr time for de svenske medarbeiderne er lavere enn de norske og danske pga at det er tatt utgangspunkt i antall mulige arbeidstimer pr år. 8

9 Reiseregninger og andre bilag, regnskap, rapporteringer har fått opplyst fra sekretariatet at det ikke finnes egne maler for reiseregninger. Hvert lands nasjonale maler skal benyttes. informerte om at i EU-prosjekter er det ikke krav om at vi skal ha originalbilagene for reiseregninger. Dersom en reiseregning har blitt forskuttert fra egen organisasjon, holder det at vi har en kopi som bilag i prosjektet. Når det gjelder andre bilag, som f.eks kvitteringer for utlegg vi har gjort, eller fakturaer som har direkte relasjon/utbetaling fra prosjektet, er det originalbilagene som skal følge prosjektet. Hver enkelt partner må opparbeide en egen mappe der alle bilag og kopier av bilag oppbevares (NB! Kopier av alle sider og kvitteringer av f.eks reiseregninger). Alle Det er kun den nasjonale partner (prosjekteier, Lead Partner og samordnende partner) som har rett til å bære kostnader i prosjektet. Dersom andre partnere har utlegg, må dette senere avregnes med nasjonal partner. Alle partnere må ha en egen prosjektkonto. Hvert bilag må kunne relateres til en aktivitet i budsjettet. Man kan gjerne følge den sedvanlige kontoplanen organisasjonen har, men hvert bilag skal merkes med aktivitetsnummer og undernummer for type aktivitet. Se budsjettet for nummerering. Når det gjelder rapportering, vil undersøke om vi kan rapportere pr kvartal, og om dette kan utløse en hyppigere utbetaling av bidragene fra EU/EØS midlene. Hun vil også undersøke om vi kan få lov til å foreta en prøverapportering etter februar måned, slik at vi får en forståelse for hvordan Nutek og Østfold fylkeskommune ønsker prosjektrapportene. Alle Ved oppstartskonferansen foreslås det at de økonomiansvarlige fra landene har et eget møte der rutinene for økonomien gjennomgås. Bagge-Nielsen skal for øvrig møte Nymann 1 april for å se på koordineringen mellom Sverige og Danmark på økonomisiden, siden disse har en felles rapportering. 9

10 Ambassadører og rollemodeller Listen over ambassadører og rollemodeller fra svensk side er klar. Karin og Anne vil nå ta direkte kontakt med de aktuelle for å rekruttere dem inn i prosjektet. Vekstgruppene Det ble fra svensk side etterlyst de kriterier for rekruttering som ble drøftet på oppstartsmøtet i Arendal. Kjellaug må sende disse ut så snart som mulig. Det er positiv vilje til å legge samlingene til distriktene. Karin undersøker hvilke områder som kan være aktuelle. Karin og Anne Kjellaug Karin Fra svensk side er det et behov for å rekruttere flere inn i vekstgruppen enn 12 personer. Dette begrunnes med at deltakerne i prosjektgruppen på svensk side som eneste land ikke til daglig arbeider med entreprenørskap og næringsutvikling. De har derfor behov av å få med seg dette fra bl.a. Västra Götalands regionen. Estimert antall deltakere i vekstsamlingene fra svensk side vil være 17 personer. Arbeid nasjonalt med vekstgruppene Fra svensk side er det et ønske om å ha en nasjonal oppstart av den svenske delen av vekstgruppen. Dette for å skape engasjement og et godt samarbeidsklima. I budsjettet for er det ikke avsatt midler til en slik aktivitet. Derimot har vi avsatt midler til honorarer for rollemodeller og ambassadører. sjekker om vi kan omdisponere noen av disse midlene til aktiviteter forbundet med oppstart av hver enkel nasjonal vekstgruppe. Markedsføring og kommunikasjonsstrategi informerte om at arbeidet med kommunikasjonsplanen for har blitt noe forsinket. Dette er en prioritert oppgave fremover. Hvert land skal følge kommunikasjonsplanen men ha åpninger for lokale, regionale og nasjonale forskjeller og muligheter. Markedsføringsmateriell informerte om status på utforming av den grafiske profilen til, og om de foreløpige oppsatte behovene for materiell. Helle og Ann- Camilla Det kan være verdt å sjekke priser på trykk av materiell både i Sverige og Danmark. I budsjettet har både Danmark og Sverige avsatte midler til informasjonsmateriell i denne fasen. Et alternativ er at trykk av 10

11 brosjyre skjer i hvert land. Vi må huske å ha med EU-logo på alt materiell som angår. Kick off konferansen informerte om planleggingen av konferansen så langt. Førstkommende fredag skal det være et møte i den norske arbeidsgruppen. Etter dette møtet vil det bli sendt ut et referat med mer informasjon. Det ble presisert at vi nå ikke har mye tid før vi må gå ut med informasjon og invitasjoner til konferansen. liste/telefonliste over prosjektgruppen Vi bør utarbeide en kontaktliste over Navn, adresse mail og telefon over alle deltakere i prosjektgruppen og de ansatte i prosjektet. Hvert land lager en slik liste og sender til Helle i Arendal, som utarbeider en felles liste. Offentlige innkjøp Norsk prosjekteier og dansk samordnende part må sjekke hvilke regler som gjelder for deres organisasjon når det gjelder offentlige innkjøp. Karin Helle Wenche For Lead partner gjelder i følge Karin og ikke disse reglene, siden Foreningen Norden er en idell organisasjon. 11

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no 2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap www.womeninbusiness.no Women in Business Et nettverk der bedrifter, myndigheter og forskere arbeider med entreprenørskap i Skagerrakregionen.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 6. 8. november 2013 Thon Hotell Høyers, Skien Seminaret er åpent for alle Attraksjonskraft gjennom

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Møtereferat Utkast Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18.mars 2013 Kl 13:00-17:00 Til: Kopi: Dato dok: 19.03.2013 Dato møte: 18.03.2013 Referent: Tilstede: Forfall: Kolbjørn Forfang, Arve Nordlie, Dag Anton Omholt,

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Årlig rapport BOLYST (sluttrapport)

Årlig rapport BOLYST (sluttrapport) Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KMD Årlig rapport BOLYST (sluttrapport) Fra: Grue kommune Dato: 20.04.2015 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Grue Bolyst og innbyggerrekruttering

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Evaluering / rapportering 1. Våler kommune - Våler/Svinndal Frivilligsentral 2. Navn på prosjektet Dagens Rett 3. Prosjektansvarlig Daglig leder Karen

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Organisering av Build Up Skills i Norge

Organisering av Build Up Skills i Norge Organisering av Build Up Skills i Norge 1) Mål med prosjektet Prosjektet skal etablere en plan og foreslå tiltak for systematisk kompetanseheving blant håndverkere, for å nå ambisjonene om å innføre nesten

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO Partnerskapsavtale for samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO 2008 1 Bakgrunn Denne partnerskapsavtalen er utviklet for å ivareta partneres

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Veiledning for beregning av rammetilskudd

Veiledning for beregning av rammetilskudd Veiledning for beregning av rammetilskudd GENERELT Dette er en veiledning til organisasjoner som søker LNU Utveksling. Denne veiledning vil gå inn på de ulike postene i budsjettarket, og forklare kort

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Oppstartsmøte 20. juni 2011 NCE SMART WOMEN. Prosjektplan og Nå-situasjonbeskrivelse. Åse Gustavsen (ase.gustavsen@ncesmart.com)

Oppstartsmøte 20. juni 2011 NCE SMART WOMEN. Prosjektplan og Nå-situasjonbeskrivelse. Åse Gustavsen (ase.gustavsen@ncesmart.com) Oppstartsmøte 20. juni 2011 NCE SMART WOMEN Prosjektplan og Nå-situasjonbeskrivelse Åse Gustavsen (ase.gustavsen@ncesmart.com) 1 Tidslinje NCE SMART Women prosjektet Oppstart April 2011 VÅR 2011 HØST 2011

Detaljer

Referat. Egeninnsats 1 566 055. Sum 10 295 055. Avsetning for usikkerhet 2 000 000. Sum med avsetning for usikkerhet og egeninnsats 12 295 055

Referat. Egeninnsats 1 566 055. Sum 10 295 055. Avsetning for usikkerhet 2 000 000. Sum med avsetning for usikkerhet og egeninnsats 12 295 055 Referat Prosjekt: ITMS Indre Troms medisinske samhandlingssenter, Forprosjektfase Møtetype: Styringsgruppemøte nr.03 Dato og sted: 13.05.2013, kl 1115-1500, Veksthuset i Bardu Neste møte: 21.06.2013, kl

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

HVORDAN SKRIVE EN GOD PROSJEKTSØKNAD. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

HVORDAN SKRIVE EN GOD PROSJEKTSØKNAD. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge HVORDAN SKRIVE EN GOD PROSJEKTSØKNAD Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Det er lettere for en kamel å passere gjennom et nåløye hvis det er smurt. Kehlog Albran TEMA Hva bør man tenke på før man søker?

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Referat arbeidsutvalg i Lister.

Referat arbeidsutvalg i Lister. Referat arbeidsutvalg i Lister. Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: mandag 13.10.14 Klokken: 0830-1000 Tilstede Forfall Ordfører Jonny Liland Sirdal Ordfører Jan Sigbjørnsen Flekkefjord

Detaljer

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Innhold 2005:... 3 2006:... 3 2007:... 4 2008:... 4 2009:... 5 2010:... 5 2011:... 6 2012:... 7 2013:... 7 2014:... 8 2015:... 9 2005: Beslutninger foretatt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr. 2 14.09.16 Kjære kollegaer i nye NAV Sandefjord! Mange av oss er involvert i mange grupper og prosesser knyttet til nytt NAV kontor. Samtidig er det også mange

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 Seniorrådgiver Einar Lund Scandic Airport hotell Gardermoen 24. Januar 2012 Hva er K1 Nettverk

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014

AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2014 AKTIVITETSPLAN PROSJEKTMEDARBEIDER KRISTIANSAND, 20%, 2013 Oktober 2013: Samarbeidsmøte med LCP prosjektleder og leder av utviklingssenteret i Songdalen November 2013: Møter og informasjon om LCP prosjektet

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015 Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 2015 10. februar 2015 Direktoratet for økonomistyring DFØ vurderer ny runde med samarbeidsforum! Hva er samarbeidsforum? Møteserie over ca. ett år Faste

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE JavaZone 2016 NOEN AV OSS SOM JOBBER MED JAVAZONE faglig program Espen Herseth Halvorsen JavaZone-leder Helge Jenssen JavaZone Academy Anders Karlsen Fagansvarlig Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formanskapet tar saken om SØT-samarbeidets deltakelse i interregprosjektet ProMidNord til orientering. Saksfremlegg

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 08/1808-10 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER 7. MAI 2010 ERNST HOTELL WWW.VAF.NO UTDANNINGSAVDELINGEN, VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE PROGRAM VELKOMMEN OG LITT ORIENTERING. BRUK AV TILTAKSMIDLER KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

PROGRAM. 20. mai 22. mai 2014. Kongressforberedelser 19. mai

PROGRAM. 20. mai 22. mai 2014. Kongressforberedelser 19. mai PROGRAM 20. mai 22. mai 2014 Kongressforberedelser 19. mai Mandag 19. mai Kl 09:30 BFO hovedstyremøte nr. 3/2014 - I henhold til eget program Kl 11:30 Kl 11:30 Kl 12:30 Kl 18:00 Kl 19:30 Kongressforberedende

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478 OPPDRAGS- PLAN Oppdrag: Utarbeidelse av arealplan Oppdragsnr.: 111-15478 Oppdragsgiver: 1 DISTRIBUSJON OG REVISJONSOVERSIKT Person Init. Funksjon Komplett utsendelse Dato Revisjon Per Åke Heimdal PÅH Prosjektansvarlig

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer