Møte med Samordnende partner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med Samordnende partner"

Transkript

1 REFERAT FRA ARBEIDSMØTER OG FREDERIKSHAVN OG GÖTEBORG : Frederikshavn Møte med Samordnende partner Møte med Idefa-gruppen Møte med mulig prosessleder for vekstsamlingene Göteborg Møte med Lead Partner Møte med Samordnende partner Kl Tilstede: Bagge-Nielsen og Lona Tema Vekstsamlingene Danmark v/frederikshavn Erhvervsråd har ansvaret for den faglige tilretteleggelsen av de 6 vekstsamlingene som skal gjennomføres i prosjektet. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen, ligger hos ulike partnere i hvert land (se aktivitetsoversikten i Prosjekthåndboken). Ansvarlig Bagge- Nielsen For å holde en kontinuerlig prosess gjennom alle samlingene, følge utviklingen og styre prosessene mot de mål som er satt for prosjektet, vil det være bra om vi knytter til oss en fast prosessleder som følger alle samlingene. I prosjektbudsjettet er det satt av følgende til det faglige innholdet til hver samling: Honorar, reise, opphold prosessleder, NOK Honorar, reise opphold gruppeleder 1, NOK Honorar, reise opphold gruppeleder 2, NOK Informasjonsmateriell fra faglige ledere pr samling, NOK foreslår Kirsten Kjellberg som en aktuell kandidat til prosjektets prosessleder (se følgende referat fra møtet med henne senere samme dag). Hvor og når Når det gjelder plasseringen av vekstsamlingene, foreslås det at disse legges ut i distriktene der nettverkene har sin virksomhet. En mulig 1

2 fordeling kan være slik: Samling nr 1 aug/sept 2009 Skagen Samling nr 2 nov 2009 Lysekil Samling nr 3 feb 2010 Lillesand Samling nr 4 aug 2011 Kristiansandsområdet Samling nr 5 nov 2011 Frederikshavnsområdet Samling nr 6 feb 2022 Göteborgsområdet Det foreslås at første samling legges til september måned i stedet for august, som var opprinnelig planlagt jfr tidsplanen. Dette fordi det da er rimeligere billetter og opphold. Gjennomføring av samlingene: sjekket fergetider for Norge-Danmark og Sverige-Danmark og vi kom frem til at vi kan gjennomføre vekstsamlingene med et tidsløp fra lunsj dag 1 til ettermiddag dag 2. Et mulig forløp av en vekstsamling kan være slik: Dag 1 Deltakerne ankommer ca. kl Ulike studiebesøk til ettermiddag/kveld Innkvartering m.v. Et inspirerende foredrag e.l fra en av de faglige lederne Felles middag Dag 2 Felles møte mellom bedriftene, næringsutviklerne og forskerne Gruppearbeid (og etter hvert individuell rådgivning for bedriftene) Felles møte med oppsummering Avreise sen ettermiddag til retur med fergene (som går ved 20-tiden) Den største utfordringen med hensyn til reise, er strekningen Norge- Sverige. En mulighet er å organisere en bussreise fra Kr.Sand. Det vil da være en fordel om samlingene ligger relativt nærme grensen. Budsjett for gjennomføring Til hver samling er det satt av NOK til lokalleie, bespisning, intern transport m.v. Dette betyr at vi må være svært bevisste på kostnadene. En mulighet er å legge vekstsamlingene på leirskoler, høyskoler eller leirområder der vi kan få en kombinasjon av overnatting og møtelokaler rimelig. Deltakere Ved oppstartsmøtet i Arendal i januar, ble det besluttet at hvert land skal rekruttere 12 personer hver. Sammen med prosjektgruppen vil dette da utgjøre ca 50 personer. 2

3 I møtet ble det drøftet om man skulle gå noe over dette antallet? Dette fordi man kan forvente noen frafall til de ulike samlingene. Når det gjelder de ulike bransjene virksomhetene kommer fra, ble det også drøftet om man burde se på den totale sammensetningen av gruppen, om det kan være fornuftig at det er noen komplementerende bedrifter med? Vi vil gjerne ha prosjektgruppens synspunkter på dette. Rekruttering I Danmark har man flere nettverk det kan velges deltakere fra. foreslo at det for Norges del kanskje burde arrangeres et åpent møte, der ble presentert og oppstartskonferansen markedsført. kan da ta turen til Kristiansand og Arendal og fortelle om Morgenfruene og VINK. Dette tas opp i arbeidsmøtet i den Norske gruppen Forskning og Resultatmålene for FoUdelen i er disse:.. I et samarbeid mellom tre grenseregionale FoU miljøer skal det opprettes en felles plattform for formidling og utveksling av informasjon om kvinnelig entreprenørskap. Aktuelle forskningsspørsmål vedr kvinnelige entreprenører skal belyses i en egen studie som følger prosjektet. Fra denne skal det utvikles metoder og verktøy med utgangspunkt i kjønnssymbolikk og entreprenørskap. Måleindikatorer Prosjektet skal gi ny informasjon og kunnskap til alle deltakende FoUmiljøer. Prosjektet skal føre til videre samarbeid mellom disse miljøene. Studiet skal ha overføringsverdi i alle tre land. Metoder og verktøy fra forskningsmateriellet skal kunne implementeres i arbeidet med kvinnelige entreprenører i flere regioner. Fra dansk synspunkt ønsker man ikke en forskningsdel som kun fokuserer på likestilling og kjønn. Det er derfor et ønske om at man allerede nå setter noen konkrete ønsker og behov fra de ulike landene på hva bestillingen til de tre FoU institusjonene skal være fra prosjektet. Aalborg Universitet og deres internasjonale senter for innovasjon som er vår danske FoU partnere, har foreslått at ett tema for forskning kan være vekst og vekstvilkår, og hvordan vi i dagens samfunn definerer begrepet vekst: Finnes det en annen type vekst hos kvinnelige gründere enn den vi normalt forbinder (som antall ansatte og 3

4 omsetning). Hva med bærekraftig vekst, og vekst i form av andre samfunnsverdier? I følge tidsplanen skal forskernettverket i etableres i april måned. Innen denne perioden må de ulike nasjonale arbeidsgruppene både ha kommet med egne ønsker på hvordan FoU skal kunne bidra til oppnåelse av resultatmålene, samt at vi må ha samkjørt disse ønskene til en felles bestilling for oppdraget vi gir. Alle Forankring av prosjektet på toppleder og ledernivå Et av målene som ligger i tidsplanen for fase 1 i prosjektet er en forankring av prosjektet i egne organisasjoner. Litt av dilemmaet med dette kan være at vi ennå ikke har fått vår nye logo og grafisk profil på plass. Imidlertid kan s Power Point presentasjon av brukes. omarbeider denne slik at den fremstår litt mer brukbar til presentasjoner og sender alle i prosjektgruppen. sender også ut en løpeseddel som kan benyttes til utsendelser av informasjon. Alle oppfordres til nå å bruke ledermøter, samlinger eller andre anledninger til å gi en presentasjon av til toppledelse og kollegaer. Jo bedre vi blir kjent, osv Rollemodeller og ambassadører Listen over rollemodeller og ambassadører fra Danmark begynner å ta form. skal nå ta kontakt med hver enkelt og rekruttere dem inn i prosjektet. Merk at det på dansk og svensk side er det lagt inn reise og oppholdsutgifter for at rollemodellene/ambassadørene kan delta på oppstartskonferansen i mai i Arendal (Nok per person). På norsk side er det satt av oppholdsutgifter (Nok 2000). skal også forfatte et brev med invitasjon til de kongehusene i Norge, Sverige og Danmark med spørsmål om de prinsessene kan være prosjektets beskyttere. Styringsgruppe Danmark har nå utarbeidet en struktur på hvordan de ønsker organiseringen av sin nasjonale del av. sender ut denne til alle i prosjektgruppen. Budsjettgjennomgang og gjennomgikk budsjettet på dansk side. Det ble også drøftet hvordan man fra prosjektets side skal oppnå en likviditet frem til første utbetaling av EU-midlene. 4

5 Møte med Idefa-gruppen Kl Tilstede: Flemming Bonkegaard, Søren Gulbæk Olsen, Bagge- Nielsen og Lona Tema Ansvarlig Idefa-gruppen er kjent for de i prosjektgruppen som arbeidet med Fasett. Idefa var der ansvarlig for websiden. I skal det bygges opp både en ny webside, og en virtuell møteplass for kvinnelige gründere i Skagerrak. Vi kan forhåpentligvis benytte noen av de allerede programmerte grunnelementene fra Fasett til dette. Webside Vi eier nå domenene womeninbusiness.no,.dk og.se. Idefa foreslår at avhengig av om man logger på fra norsk, dansk eller svensk side så kommer man til en side som viser meny og generell informasjon på ens eget språk. Nyheter og artikler m.v. vil kunne ha ulike språk avhengig av hvem som legger dette inn. Når det gjelder funksjonalitet rundt påmelding til konferanser, så må vi levere en spesifikasjon til Idefa som viser all type informasjon vi ønsker å registrere, samt hvilken type informasjon vi ønsker å hente ut. F.eks om vi skal be deltakerne registrere hvilken studietur man skal delta på, og om vi ønsker å kunne hente ut en oppdatert liste på hvilke deltakere som deltar på hva. Websiden kan være fort oppe og stå avhengig av at logo for kommer på plass. får så raskt som mulig tilgang til publiseringsverktøyet, og kan legge et design opp for en side. Hun får telefonsupport fra Idefa etter behov. Virtuell møteplass og fremmet ønske om at den virtuelle møteplassen skal være en slags Facebook for kvinnelige gründere der man kan koble seg opp i små og store nettverk, melde seg på aktiviteter samt lese om hverandres bedrifter. Idefa forslo at vi allerede nå etablerer en -gruppe på Facebook, og starter en rekruttering av kvinnelige gründere i KASK området nå. Dersom vi lykkes i å fa mange medlemmer der, er det en enkelt måte å få ut informasjon om prosjektet og aktivitetene på. 5

6 Når det gjelder vår Facebook-funksjonalitet, må det også her lages en svært spesifikk spesifikasjon på hvilke funksjoner, og hvilken informasjon man ønsker å registrere og vise. Man må også tenke over hva slags sikkerhet, og hvilke brukergrupper man ønsker. Vi skal være obs på at dersom vi lar det være helt åpent for alle bedriftene å sende mail og meldinger til alle andre, så vil det kunne forekomme søppelposting fra noen som er svært ivrige etter å få ut informasjon og tilbud fra sin bedrift. Dette vil i sin tur kunne medføre at andre slutter å bruke nettverket. Det ble også drøftet om man kan se det fra en annen vinkel, der man lar det som er det ene felles behov man har som deltaker i den virtuelle møteplassen være et utgangspunkt; nemlig markedsføring av egen bedrift. Hva om vi lager en markedsplass som startsside, og lar nettverket bygge seg opp rundt denne? Vi ber prosjektgruppen komme med innspill, tanker og idéer rundt den virtuelle møteplassen. Utviklingen av denne vil kunne starte så snart Idefa har en beskrivelse fra oss. Alle Møte med mulig prosessleder for vekstsamlingene Kl Tilstede: Kirsten Kjellberg, Bagge-Nielsen og Lona Tema Ansvarlig Kirsten Kjellberg har tidligere deltatt som foredragsholder i Fasett. Hun er en av partnerne i Lederiet ( og har arbeidet med innovasjons- og lederprosesser både i Danmark og Norge. har benyttet Kirsten i flere sammenhenger tidligere, og mener hun kan være en meget god støttespiller for. I møtet presenterte og, og fortalte om våre tanker og forventninger rundt vekstsamlingene. Det ble også diskutert et behov for å bruke Kirsten Kjellberg som en sparringspartner i forhold til utviklingen av det faglige innholdet. Kirsten kom med noen tilbakemeldinger i forhold til hvilke vilkår hun ønsker å arbeide under. tar nå dette videre i en konkret forhandling med tanke på avtaleinngåelse. 6

7 Møte med Lead partner Kl Tilstede: Karin Södersten, Karin Wenander, Nyman, Anne Belfrage og Lona Tema Aktivitet Skifte av svensk prosjektansvarlig Karin Södersten ønsker å fratre som svensk prosjektansvarlig i fra 1.mars. Dette skyldes dels andre administrative oppgaver som leder av informasjonskontoret, og dels at hun ønsker å redusere sin arbeidstid fremover. Anne Belfrage kommer inn som ny prosjektansvarlig. Hun har arbeidet ved Foreningen Norden/informasjonskontoret over flere år, og har god erfaring fra prosjektledelse. Karin vil fremdeles følge tett, og stiller seg til disposisjon både til planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Hun vil også være en sparringspartner for Anne i tiden fremover. Karin Wenander vil også måtte redusere den tid hun arbeidet med fremover. Dette skyldes at hun er i 100% stilling i sin nåværende jobb. Det må nå foretas en endring i budsjettoppsettet for, slik at dette reflekterer hvem, og i hvilket omfang det skal arbeides fra svensk side. I utgangspunktet kan Anne overta de fleste av de timer som er lagt inn som egeninnsats fra Karin og Karin. Karin og regner ut hvordan dette vil fordele seg fremover, og sender en oppstilling til, slik at hun får justert budsjettet. Tilsangnsbrev fra NUTEK og Østfold fylkeskommune Tilsangnsbrev/beslut fra Nutek har nå blitt sendt til Foreningen Norden ved dens leder. Brevet bør da også ha nådd norsk prosjekteier. sjekker om så er tilfelle. Tilsagnsbrevet skal undertegnes og returneres. Nyman, som er vår Lead partners ansvarlige for prosjektøkonomi, mener at brevet var svært tynt i forhold til innhold og vilkår. Hun sjekker dette opp med Nutek. Karin og Vi venter med å skrive under på tilsagnsbrevet til har fått en avklaring. Avtaler og kontrakter Det er Lead Partner som har ansvaret for at har egne kontrakter og avtaler som regulerer samarbeid og ansvar mellom partnere, med 7

8 prosjektets ansatte og med de personer vi knytter til oss til ulike oppdrag. Fra sekretariatet har vi fått tilsendt en Power Point fil fra en workshop som viser noen av de punktene en partneravtale bør inneholde. Sekretariatet kommer ikke til å utforme egne maler for hvordan slike avtaler skal være. har erfaring fra flere EU-prosjekt på forskningssiden. Hun ser nå nærmere på en generell avtale som brukes innen forskningspartnere, og hvordan denne kan omarbeides til vårt behov. Hun sender denne til alle i arbeidsutvalget til vurdering. Når vi har fått omarbeidet avtalen, vil den bli sendt ut på høring til alle partnerne, før den går til undertegning. Budsjettgjennomgang gjorde en gjennomgang av den svenske delen av budsjettet. Fordelingen mellom prosjektets ansatte, og innsats med egne timer ble drøftet. Likeså de enkelte utgifter knyttet til reise m.v. sjekker med sekretariatet i hvilken grad vi har råderett til endringer i budsjettpostene, mellom enkelte budsjettposter, og overføringer av midler mellom de ulike fasene i prosjektet. Tidsregistrering Det er i utgangspunktet kun dem som går inn med egeninnsats timer som skal levere månedlige timelister. Møtet drøftet behovet for å ha timelister også for dem som er ansatte. Fra svensk side er dette et ønske. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra prosjektgruppen på dette. Det skal ikke føres timelister for deltakerne i vekstgruppene. Timelister skal for januar i år sendes slik at vi får en standard på hvordan vi fyller ut disse. For senere måneder skal de sendes den nasjonale ansvarlige, som da har ansvar for å sjekke at timeforbruket stemmer jfr estimerte timer. sjekker med sekretariatet i hvilken grad vi kan avvike på timeantallet pr fase, og om hvordan de ønsker at dette skal rapporteres. sjekker også om det fra svensk side skal regner 1980 timer pr år, eller effektive timer pr år, som er et noe lavere timeantall. Kostnaden pr time for de svenske medarbeiderne er lavere enn de norske og danske pga at det er tatt utgangspunkt i antall mulige arbeidstimer pr år. 8

9 Reiseregninger og andre bilag, regnskap, rapporteringer har fått opplyst fra sekretariatet at det ikke finnes egne maler for reiseregninger. Hvert lands nasjonale maler skal benyttes. informerte om at i EU-prosjekter er det ikke krav om at vi skal ha originalbilagene for reiseregninger. Dersom en reiseregning har blitt forskuttert fra egen organisasjon, holder det at vi har en kopi som bilag i prosjektet. Når det gjelder andre bilag, som f.eks kvitteringer for utlegg vi har gjort, eller fakturaer som har direkte relasjon/utbetaling fra prosjektet, er det originalbilagene som skal følge prosjektet. Hver enkelt partner må opparbeide en egen mappe der alle bilag og kopier av bilag oppbevares (NB! Kopier av alle sider og kvitteringer av f.eks reiseregninger). Alle Det er kun den nasjonale partner (prosjekteier, Lead Partner og samordnende partner) som har rett til å bære kostnader i prosjektet. Dersom andre partnere har utlegg, må dette senere avregnes med nasjonal partner. Alle partnere må ha en egen prosjektkonto. Hvert bilag må kunne relateres til en aktivitet i budsjettet. Man kan gjerne følge den sedvanlige kontoplanen organisasjonen har, men hvert bilag skal merkes med aktivitetsnummer og undernummer for type aktivitet. Se budsjettet for nummerering. Når det gjelder rapportering, vil undersøke om vi kan rapportere pr kvartal, og om dette kan utløse en hyppigere utbetaling av bidragene fra EU/EØS midlene. Hun vil også undersøke om vi kan få lov til å foreta en prøverapportering etter februar måned, slik at vi får en forståelse for hvordan Nutek og Østfold fylkeskommune ønsker prosjektrapportene. Alle Ved oppstartskonferansen foreslås det at de økonomiansvarlige fra landene har et eget møte der rutinene for økonomien gjennomgås. Bagge-Nielsen skal for øvrig møte Nymann 1 april for å se på koordineringen mellom Sverige og Danmark på økonomisiden, siden disse har en felles rapportering. 9

10 Ambassadører og rollemodeller Listen over ambassadører og rollemodeller fra svensk side er klar. Karin og Anne vil nå ta direkte kontakt med de aktuelle for å rekruttere dem inn i prosjektet. Vekstgruppene Det ble fra svensk side etterlyst de kriterier for rekruttering som ble drøftet på oppstartsmøtet i Arendal. Kjellaug må sende disse ut så snart som mulig. Det er positiv vilje til å legge samlingene til distriktene. Karin undersøker hvilke områder som kan være aktuelle. Karin og Anne Kjellaug Karin Fra svensk side er det et behov for å rekruttere flere inn i vekstgruppen enn 12 personer. Dette begrunnes med at deltakerne i prosjektgruppen på svensk side som eneste land ikke til daglig arbeider med entreprenørskap og næringsutvikling. De har derfor behov av å få med seg dette fra bl.a. Västra Götalands regionen. Estimert antall deltakere i vekstsamlingene fra svensk side vil være 17 personer. Arbeid nasjonalt med vekstgruppene Fra svensk side er det et ønske om å ha en nasjonal oppstart av den svenske delen av vekstgruppen. Dette for å skape engasjement og et godt samarbeidsklima. I budsjettet for er det ikke avsatt midler til en slik aktivitet. Derimot har vi avsatt midler til honorarer for rollemodeller og ambassadører. sjekker om vi kan omdisponere noen av disse midlene til aktiviteter forbundet med oppstart av hver enkel nasjonal vekstgruppe. Markedsføring og kommunikasjonsstrategi informerte om at arbeidet med kommunikasjonsplanen for har blitt noe forsinket. Dette er en prioritert oppgave fremover. Hvert land skal følge kommunikasjonsplanen men ha åpninger for lokale, regionale og nasjonale forskjeller og muligheter. Markedsføringsmateriell informerte om status på utforming av den grafiske profilen til, og om de foreløpige oppsatte behovene for materiell. Helle og Ann- Camilla Det kan være verdt å sjekke priser på trykk av materiell både i Sverige og Danmark. I budsjettet har både Danmark og Sverige avsatte midler til informasjonsmateriell i denne fasen. Et alternativ er at trykk av 10

11 brosjyre skjer i hvert land. Vi må huske å ha med EU-logo på alt materiell som angår. Kick off konferansen informerte om planleggingen av konferansen så langt. Førstkommende fredag skal det være et møte i den norske arbeidsgruppen. Etter dette møtet vil det bli sendt ut et referat med mer informasjon. Det ble presisert at vi nå ikke har mye tid før vi må gå ut med informasjon og invitasjoner til konferansen. liste/telefonliste over prosjektgruppen Vi bør utarbeide en kontaktliste over Navn, adresse mail og telefon over alle deltakere i prosjektgruppen og de ansatte i prosjektet. Hvert land lager en slik liste og sender til Helle i Arendal, som utarbeider en felles liste. Offentlige innkjøp Norsk prosjekteier og dansk samordnende part må sjekke hvilke regler som gjelder for deres organisasjon når det gjelder offentlige innkjøp. Karin Helle Wenche For Lead partner gjelder i følge Karin og ikke disse reglene, siden Foreningen Norden er en idell organisasjon. 11

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer