Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg"

Transkript

1 Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg

2 INNHOLD STYRET,ADMINISTRASJON OG MEDLEMMER... 3 Styret i De ansatte i Medlemmene av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter og tilhørende nettverk... 3 STYRETS BERETNING IDENTITET / NY LOGO... 7 FISKETORGET I BERGEN... 8 SJØMAT OG REISELIV SMAK AV KYSTEN...10 Sjømat på Menyen i hordaland...12 Fisketurisme...12 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID RENSEFISk...13 Sats Marint- konferansen andre utviklingsprosjekter...15 SJØMAT BARN/UNGDOM Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland...17 Fiskesprell...18 Rekrutteringsprosjektet Rekruttering til marin sektor SOSIALE MEDIER ARBEID HITTIL I 2013: REGNSKAP REVISORS BERETNING s. 2

3 STYRET,ADMINISTRASJON OG MEDLEMMER STYRET I 2012 Jarle A. Hansen Norges Sildesalgslag, leder Børrea Schau Larsen, Solstrand Hotel & Bad, nestleder Hallvard Lerøy Gjertrud Botnen Aalmo, Coop OBS Alfred Halstensen, Helse Bergen Heidi Meland, Kunnskapssenteret i Gildeskål Anders Trømborg, Nofima Marin (Vararepresentant) DE ANSATTE I 2011 Odd Jordheim, Direktør Jørgen Borthen, Nestleder, FoU-leder Bjørg Samuelsen, Leder - Opplæring Eli K. Nybø, Prosjekt - Arrangementskoordinator Alexandra Krage Angell, Daglig leder avd. Fisketorget Grethe Adoff, Prosjektleder, FoU- prosjekter Unni Austefjord, Prosjektleder FoU-prosjekter Tanja Hoel, Daglig leder i Fiskeriforum Vest Terje Hauso, Økonomi- og regnskapsansvarlig Kjersti Soldal, Prosjektkoordinator Anders Isager, Matfaglig leder Raymond Grimstad, kokk Linn Jeanett Waagbø, Salgs- og arrangementskoordinator MEDLEMMENE AV STIFTELSEN NORSK SJØMATSENTER OG TILHØRENDE NETTVERK Stiftelsen har i dag 55 medlemmer med aktører fra fiskerinæringen, organisasjoner, institusjoner og offentlig forvaltning. Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland, som har 21 medlemsbedrifter, er en avdeling av Norsk Sjømatsenter. Smak av kysten har pr årsskiftet 2012/2013 i alt 39 medlemmer blant serveringsbedrifter og 17 medlemmer blant produsenter. s. 3

4 STYRETS BERETNING 2012 Visjon og målsetting Norsk Sjømatsenter sin visjon er: fra kunnskap til lidenskap og har som målsetting å formidle viktig kunnskap om sjømat på nye og spennende måter i samarbeid med sjømatnæringen og FoU-miljøene. Styret mener 2012 har vært et svært viktig år for virksomheten i å oppnå denne målsettingen. Etableringen av matsenteret på Fisketorget i Bergen er et strategisk grep for å styrke muligheten for formidling om sjømat, og ikke minst være en langt sterkere og synlig samarbeidspartner for myndigheter, kunnskapsmiljøene innen marin sektor og næringsaktørene. Programmene/prosjektene og konferansene organisasjonen har utviklet og gjennomfører, bidrar for øvrig sterkt til å realisere målsettingene. Fisketorget i Bergen samarbeidsarena med store muligheter for kunnskapsformidling Det nye senteret ble åpnet i april 2012 av Kyst og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen. Hun uttalte ved åpningen at med Fisketorget sin historie og betydning, har Norsk Sjømatsenter muligheter for å utvikle stedet til et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter på sjømat. Styret vil takke de bedriftene som har bidratt til, sammen med Norsk Sjømatsenter, til å realisere investeringen på Fisketorget; Lerøy Seafood Group ASA, Sparebank 1 SR-bank, Grieg Holdings AS, Ewos AS, Alltech, Norges Sildesalgslag, King Oscar AS, Myhrvollgruppen AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Culina AS. Styret oppfordrer aktører i næringen og kunnskapsmiljøene i hele landet til å benytte Norsk Sjømatsenter i egen profilering og dermed gjøre senteret til et nasjonalt utstillingsvindu for både sjømatnæringen og kunnskapsmiljøene. Styret er tilfreds med oppstartfasen Norsk Sjømatsenter har vært igjennom med over 170 arrangementer i Det er lagt stor vekt på kvalitet i gjennomføringen av alle arrangementer der det ikke minst er viktig at kunnskapsformidlingen har blitt godt ivaretatt. Styret erkjenner at det har vært et økonomisk løft, men er overbevist om at dette til tross for kostnadene, har vært en nødvendig satsing for sjømatens plass i fremtiden. Styret vil også takke Sjømatsenterets ansatte for de ressurser de har representert i et spennende, men også svært krevende år for å virkeliggjøre den nye tilværelsen på Fisketorget. Styret behandlet høsten 2012 en plan for kunnskapsformidling i de områdene av senteret som er åpne for publikum. Styret vil prioritere arbeidet med å realisere disse planene. Det er en forutsetning for å skape et kunnskaps- og opplevelsessenter på Fisketorget at det har den kvalitet og det mangfold som gjør at det er attraktivt å handle der. I tillegg kan Norsk Sjømatsenter tilrettelegge kunnskapsopplegg og publikumsopplæring som gjør at Fisketorget samlet sett blir det spennende kunnskapsstedet som det ligger til rette for. Norsk Sjømatsenter står godt faglig og organisatorisk rustet til å utvikle arbeidet for Fisketorget i Bergen. Det er lagt ned betydelige ressurser i utvikling, markedsføring, utprøving og lansering av ulike konsepter. s. 4

5 Smak av Kysten som verktøy for verdiskapning Smak av kysten programmet som er utførlig omtalt i beretningen, har hatt en god utvikling i Styret mener at Norsk Sjømatsenter sin erfaring, kompetanse og metodikk kan benyttes for å utvide dagens Smak av kysten. Dette vil kunne bidra til økt omsetning i det norske markedet og øke interessen for norsk sjøma,t men krever deltakelse både fra næringen og fra det offentlige virkemiddelapparatet. Styret er tilfreds med at Fiskeri- og Kystdepartementet viser interesse for programmet. Et bevis på dette er at Norsk Sjømatsenter med utgangspunkt i Smak av Kysten - arbeidet ble invitert med i delegasjonen til mat og landbruksministeren under Grüne Woche besøket i Utviklingsprosjekter og opplæringstiltak Norsk Sjømatsenter har gjennom flere år bygget opp kunnskap om bruk av rensefisk. Som det er redegjort for i beretningen nedenfor hatt mange aktiviteter innenfor dette området i Styret mener dette er et svært viktig arbeid for Norsk Sjømatsenter som styrker organisasjonens relasjoner til næringen. Arbeidet med dette ble også knyttet til Sats marint - konferansen i Norsk Sjømatsenter har som målsetting å tilrettelegge for innovasjoner ved samspill mellom næringsaktører og FoU-miljøer. Gjennom flere utviklingsprosjekter arbeider Norsk Sjømatsenter for å løfte frem produkter som har stort potensial, men som dag er underutviklet. Eksempler på dette er arter som oskjell, tare, brosme og lysing som tas i bruk på serveringsstedene. Styret mener dette viser hvilken betydning kunnskapsformidling har for verdiskapning. Sjømat og helse Styret har besluttet at Norsk Sjømatsenter skal satse på sjømat og helse både innenfor FoUområdet og som et programområde for formidling overfor barn og ungdom. Norsk Sjømatsenter er partner i større forskningsrettede prosjekter og er selv initiativtaker/søker til et stort EU-prosjekt innenfor dette området. Styret mener Norsk Sjømatsenter har lagt et godt grunnlag for et arbeide innenfor området Sjømat og helse og vil videreføre dette. Satsing på barn og ungdom Barn og unge er en sentral målgruppe for Norsk Sjømatsenter sitt arbeid og det er viktig å etablere program der barn og unge tilbys kunnskap om sjømat og sjømatnæringen. Styret oppfordrer det offentlige til å ta en ernæringsrettet, førende rolle i dette arbeidet. Norsk Sjømatsenter har videreført arbeidet med opplæring overfor ansatte i barnehagene, under konseptet Fiskesprell. Styret er også svært tilfreds med at Norsk Sjømatsenter har kunnet påta seg ledelsen av en stor satsing på rekruttering i Hordaland Fylke. Økonomi/administrasjon Norsk Sjømatsenter har en omsetning på kr og resultatet for 2012 gir for første gang i Sjømatsenterets historie et underskudd på kr Stiftelsen har en egenkapital på kr Styret er av den oppfatning at til tross for underskuddet, har dette vært en riktig satsing og mener at dette er vel anvendte midler for å sikre sjømaten en plass den fortjener. s. 5

6 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret ser betydelige muligheter i å utvikle virksomheten i de neste årene. Styret vurderer at arbeidsmiljøet er positivt. Det har ikke vært skader eller ulykker i Samlet sykefravær har vært 121 dager hvilket utgjør ca 4,5 %. Norsk Sjømatsenter har i 2012 hatt 12 fast ansatte; 5 menn og 7 kvinner. Selskapet har som målsetting å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. I stiftelsens styre er 3 av 7 medlemmer/ varamedlemmer kvinner. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Styret vil benytte anledningen til å takke alle som på forskjellig vis ser behovet for Sjømatsenterets arbeid og som derfor benytter seg av de tilbud senteret står for. Styret ønsker å opprettholde de gode relasjonene til bedriftene og organisasjonene i næringen, og håper at dette nettverket vokser seg større i kraft av Sjømatsenterets nye posisjon. Fra Styrets side vil en rette en stor takk til den kompetente staben til Norsk Sjømatsenter for innsatsen i og deler av 2011, har vært krevende for å få alt på plass. Dette betyr at det har vært lagt ned betydelig arbeid preget av både kvalitet og entusiasme i året bak oss! Bergen, 4.mars 2013 s. 6

7 IDENTITET / NY LOGO Etablering av ny avdeling på Fisketorget gav Norsk Sjømatsenter en gylden anledning til å utvikle en ny grafisk profil for stiftelsen. En mer publikumsrettet virksomhet ville kreve helt andre kvaliteter til profil og kommunikasjon. Norsk Sjømatsenter ønsket å tydeliggjøre virksomhetens kjerneområder og fikk designet en helt ny profil. Med bakgrunn i verdiene synlig, dynamisk og utviklende ble merkepersonligheten til Norsk Sjømatsenter definert som spennende. Dette skal bevises gjennom aktiviteter på Torget, måten vi kommuniserer kunnskap om sjømat ut til folket, måten vi lager prosjekter på, kreativ tilnærming til sjømatfaget, spennende formidling til barn/unge, lokalbefolkning og turister. Merkepersonligheten skal gjenspeiles i design og all kommunikasjon på digitale og trykte flater og vise oss frem som en spennende kunnskapsformidler. Prosessen endte med en ny visjon for Norsk Sjømatsenter: Å gjøre kunnskap til Lidenskap Ny logo, nytt uttrykk, nye websider for Norsk Sjømatsenter. s. 7

8 FISKETORGET I BERGEN Den 17. april ble vår nye avdeling på Fisketorget åpnet. Senteret gir gode og fleksible muligheter for undervisning og arrangementer. Målsetting: Norsk Sjømatsenter på Fisketorget er et kunnskaps- og opplevelsessenter som skal bidra til å: Få flere til å spise norsk sjømat Være et vindu utad for norsk sjømatnæring Være en utviklingsarena for norsk sjømat inn mot næringen, kokkemiljøene, dagligvarehandelen etc. Sikre riktig informasjon om sjømat som trygt og godt, omdømmebygging på en spennende og mangfoldig måte. Underbygge Fisketorget som ikonet for norsk sjømatnæring og Bergen som Sjømatbyen nr. 1 Styrke Bergen som turistdestinasjon knyttet opp mot sterke lokale matopplevelser. Basert på disse målsetningene vil våre arrangementer være preget av historie, kunnskap og opplevelser knyttet til sjømat og andre lokale råvarer. Engelske fiskehandlere på ekskursjon i Bergen, her i aktivitet på kjøkkenet. Foto: Norsk Sjømatsenter s. 8

9 Aktivitet: Dette året er det gjennomført ca. 170 arrangementer med totalt gjester. I tillegg hadde vi åpent hus i forbindelse med åpning på Fisketorget, matfestivaler etc. hvor vi arrangerte små sjømatkurs for både voksne og barn. Vi legger vekt på at våre arrangementer skal formidle kunnskap om sjømat. Vi har arrangert sjømatkurs for bransjen, fagbrevkurs, sjømatdemonstrasjoner etterfulgt av bespisning og matkurs for bedrifter og organisasjoner. Flere pressegrupper, TV-team og pressekonferanser er blitt lagt til stedet og hvor sjømat har gitt preg til arrangementene. Sjømatsenteret har vært arena for flere kokkefaglige samlinger og konkurranser. Etter hvert har også publikumskursene tatt seg kraftig opp og vi opplever stor interesse for vårt kurstilbud. Media har dekket flere kurs og arrangementer på fisketorget Markedsføring/PR: For å gjøre tilbudet vårt på Fisketorget kjent har vi tatt i bruk ulike virkemidler: Ny nettside med spesielt fokus mot publikum Nye kurskonsepter og markedsføring av disse gjennom samarbeid med BT-kortet og egne annonser Det er blitt gjennomført flere frokostmøter i oppstarten for å gjøre tilbudet vårt kjent hos bedriftene i Bergen Facebook-kampanje med kåring av Byens mest håpløse mann på kjøkkenet Flere oppslag i aviser fra kurs og happenings på senteret, både i lokal presse, bransjeblader og TV s. 9

10 SJØMAT OG REISELIV SMAK AV KYSTEN Medlemmene i nettverket: SMAK AV KYSTEN består av totalt 39 utvalgte medlemsbedrifter som representerer spisesteder i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Møre og Romsdal, Nord-Norge og Oslo. De har alle et ønske og vilje om å satse på sjømat og oppleves som trendsettere for andre serveringssteder i fylket. I løpet av 2012 fortsatte Smak av kysten med å jobbe aktivt for å inkludere hele verdikjeden i nettverket. Nettverket fikk i løpet av 2012 med seg 3 nye kvalitetsprodusenter av norsk sjømat, som ser nytten av å jobbe tett med et attraktivt kokkenettverk for å utvikle og synliggjøre sine råvarer. Ved utgangen av 2012 teller Smak av kysten 17 produsenter. Ved å inkludere hele verdikjeden, øker vi forståelsen i begge ender for hva kvalitet er, og kan bedre tilrettelegge produkter som spisestedene etterspør. Det har vært god vekst i omsetningen hos medlemmene i 2012 basert på servering av sjømat Fakta om programmet Smak av Kysten: Kompetanseprogrammet er utviklet av Norsk Sjømatsenter. I tett samarbeid med sjømatleverandørene har vi definert strenge kvalitetskrav for å sikre levering av sesongens beste råvarer. De sertifiserte medlemsbedriftene tilbys et bredt spekter av sjømat som først og fremst representerer den lokale/ norske kysten. Sammen setter vi fokus på mindre brukte ressurser og medlemmene forplikter seg til å satse på utvalgte fokusarter som er definert i sesongkalenderen. Grunnlaget for sertifiseringen av medlemsbedriftene er gjennomføring av et 3-dagers kompetanseprogram for daglige ledere, kjøkken- og restaurantsjefer. Programmet danner grunnlag for strenge medlemskriterier som bedriftene forplikter seg til å ha et kontinuerlig fokus på i sitt videre arbeid. Prosjektets hovedmålsetning er å tilføre kunnskap om, og øke bruken av sjømat, ved å tilby beboere, tilreisende og turister ekte sjømatopplevelser fra kysten vår. Den overordnede målsetningen i Smak av kysten er å øke omsetning og fortjeneste på sjømat i medlemsbedriftene. Besøk hos hummerparken vågen Seafood Sildeambassadørene. Fotos: Norsk Sjømatsenter s. 10

11 Aktivitetene i 2012: 3 dagers kompetanseprogram Interne lanseringer i nye medlemsbedrifter. Mathias Dahlgren inspirerte til økt bruk av sjømat, 58 deltakere Årets Smak av kysten bedrift Bellevue Restauranter. Årets Smak av kysten kokk 2012 ble Simon Johannessen fra Restaurant Lucullus. Studietur til Portugal,25 deltakere. 2-dagers studietur til København og besøk på NOMA,24 deltakere. Lokale kokkesamlinger på blåskjell og sjøkreps i Ålesund og Haugesund,20 deltakere. Lokal kokkesamling på hummer-sotra hos Vågen Seafood,8 deltakere. Lokal kokkesamling på o-skjell- Fisketorget,15 deltakere Lokal kokkesamling på kveite-tromsø,10 deltakere. Lokal kokkesamling på tang og tare-.bergen,12 deltakere. I samarbeid med Norges Sjømatråd satte Smak av kysten i gang en satsning på sild. Fem kokker fordelt nasjonalt i nettverket ble utnevnt til sildeambassadører. Etter å ha gjennomført en inspirasjonssamling i Oslo med mentor Jostein Medhus, kaptein på kokkelandslaget, gjennomførte ambassadørene en lokal sildesamling hver. Smak av kysten fikk tildelt 4 stipend til Leonardo Programmet og høsten 2012 dro to kokker til henholdsvis Noma for 4 uker og Mathias Dahlgren for 6 uker. De to andre kokkene som fikk stipend drar ut våren Under Bergen Reiselivslag sitt arrangement Selg Bergen i Oslo hadde Smak av kysten ansvar for maten som ble servert. På menyen stod bl.a. plukkfisk, bergensk fiskesuppe og sild. Det jobbes aktivt med pressearbeid, noe som gir resultater i oppslag i lokal- og regionsaviser, samt ulike bransjemedia og radio/ TV. Smak av kysten deltok på stand i samarbeid med Norsk Sjømatsenter under Bergen Matfestival i september. Kokk fra nettverket var med og tilberedte sjømat til publikum. Norsk Sjømatsenter legger stor vekt på å synliggjøre Smak av kysten og deltar i mange sammenhenger med presentasjoner av arbeidet. Glad gjeng på tur til Lisboa, foto: Norsk Sjømatsenter s. 11

12 SJØMAT PÅ MENYEN I HORDALAND Prosjektet Sjømat på menyen som ble avsluttet i august 2012 skulle styrke mattilbudet med mer sunn og smaksrik sjømat på enklere serveringssteder langs veien og på ferger/ hurtigbåter i Hordaland. Det er utviklet et bedre sjømattilbud i bedrifter som har deltatt i prosjektet. De 10 deltakerbedriftene representerer kafeer og enkle restauranter i Hordaland. Hordaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge har deltatt med finansiering. Gjennomførte aktiviteter: Inspirasjonssamling i Bergen Produkt og menyutvikling i hver enkelt bedrift Aktivt med pressearbeid Utvikling av egen nettside. eatfisk.no Lansering av Eat Fisk på Akvariet i Bergen FISKETURISME Norsk Sjømatsenter har i 2012 tatt initiativ til et 2 - årig nordisk samarbeid der det skal utveksles erfaringer om de forskjellige lands tilnærming innen dette området. Følgende land deltar: Island, Grønland og Færøyene. Arbeidet består i å tilrettelegge konferanser/ workshops og samarbeidsprosesser for å dele kunnskap og formidle kunnskap om bærekraftig fiske. Hensikten med disse tiltakene er å tilrettelegge for en fremtidig, levedyktig fisketurismenæring. s. 12

13 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID RENSEFISK Oppdrett av leppefisk Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) startet i 2011 en sterk FoU-satsing på oppdrett av berggylt. Havbruksnæringen innenfor laks og ørret bruker store ressurser på avlusing, og bruk av villfanget leppefisk ut i merdene er en god strategi basert på økologisk tilnærming. Det er imidlertid et så stort behov for leppefisk at prisene er høye. Tilgangen på leppefisk er under overvåking og får økt oppmerksomhet både fra næringen og forvaltning. Prosjektet Oppdrett av berggylt , med kortnavn «LeppeProd», skal utvikle kunnskap som bidrar til at den kommersielle produksjonen av berggylt blir stabil og forutsigbar. Prosjektet dekker sentrale flaskehalser gjennom hele livssyklusen og skal: klarlegge stamfiskernæringens betydning for rognproduksjon og rognkvalitet utvikle teknologi for stryking, desinfisering og inkubering av rogn klarlegge effekten av ernæring i levendefôrfasen og karmiljø inkludert mikrobielle forhold utvikle teknologi for yngel og påvekstfasen klarlegge om oppdrettet berggylt beiter lakselus like effektivt som villfanget fisk i merd utvikle protokoll for intensiv produksjon av berggylt LeppeProd har for en totalramme på ca 33 mill. kr. Norsk Sjømatsenter er prosjektleder for programmet. Nofima, Sintef- Fiskeri og Havbruk, NTNU, Havforskningsinstituttet og NIFES deltar alle i disse prosjektene, sammen med Marine Harvest, Lerøy Seafood og Skretting. Fra 2012 har det vært økt fokus på adferd og tilvenning for naturlig vekst og lusespising hos berggylt, og det har også kommet gode resultater fra 2010/11 yngel som er utsatt i laksemerder i siste halvår. Lakseoppdrettere melder at oppdrettet leppefisk bidrar minst like godt til lusespising som den villfangede. Labrus - berggylt Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen,Nofima s. 13

14 Rensefisk i laksemerd Norsk sjømatsenter har gjennom flere år levert kurs og konferanser for å øke kompetansen på hvordan en sikrer god velferd for rensefisk, og oppnår effektive lusespisere. I 2012 har vi gjennomført flere informasjonsmøter / arrangement med i alt ca 200 deltakere i tett samarbeid med FHF og FHL, utgitt nyhetsbrev og gjennomført et særskilt prosjekt innenfor temaet overvintrings /tilleggsforing av leppefisk med bred deltakelse fra næringen. SATS MARINT- KONFERANSEN 2012 Den årlige konferansen ble arrangert i Bergen i samarbeid med NCE Aquaculture. Konferansen har et nasjonalt fokus på den marine oppdretts- næringen. Forskere og næringsaktører som representerer de fleste artene deltok på møtet. Konferansen la vekt på felles problemstillinger knyttet til biologiske prosesser, produksjonsfasen for marin yngel og erfaringsoverføring fra torsk og kveite til oppdrett av nye arter som rognkjeks og berggylt. På oppdrag fra FHF ble det også arrangert en egen Rensefisk workshop med fokus på oppdratt av rognkjeks og helseaspekter ved bruk av rensefisk. Ny forskning og resultater fra næringen ble presentert og diskutert i plenum. Det ble satt lys på fremtidens muligheter som bygger videre på arbeidet som har vært gjort frem til nå. Selv om en ikke skal underslå problemene i næringen ble det også vist til gode resultater når det gjelder avlsarbeidet og betydningen av riktig ernæring. Fra konferansen, foto Norsk Sjømatsenter s. 14

15 ANDRE UTVIKLINGSPROSJEKTER MusselsAlive Norsk Sjømatsenter leder Mussels Alive, et 3-årig EU prosjekt finansiert av 7de Rammeprogram innen kategorien SME Association som startet i Prosjektet har som formål å finne frem til best practise metoder og teknologi for sortering, håndtering, kondisjonering og oppbevaring av blåskjell etter høsting og transport til mottaker. Dette er et samarbeid mellom organisasjoner, oppdrettere og forsknings institusjoner i Norge, Irland, Frankrike, Storbritannia og Portugal. SNS er leder for prosjektet som har en totalverdi på nesten 2 mill. Euro over 3 år. SNS har bl.a bidratt med formidlingsaktiviteter på blåskjell i forbindelse med messer og festivaler. Sjømat og human helse Sjømat og helse skal være et satsingsområde for Norsk Sjømatsenter både innenfor koordinerende/fou - rettede aktiviteter men også som et programområde for formidling. SNS har en partnerrolle i et større prosjekt under FHF, som ledes av NIFES og Universitetet i Bergen. Norsk Sjømatsenter skal særlig delta i kursing av forsøkspersoner og deres familie (barn). En har også fått finansiering til søknadsarbeidet med et større EU- prosjekt på FiskeProeteiners virkning på human helse, der er SNS prosjektsøker og ansvarlig. Det er 7 nasjoner og 17 partnere med i søknaden. AQUAFIMA SNS er deltager i EU - prosjektet Aquafima (Integrated Aquaculture and Fisheries Management towards a sustainable regional development in the Baltic Region) Prosjektets målsetning er å øke samarbeidet mellom de baltiske landene som del av en strategi for å øke bestandene av viktige fiskeressurser. SNS skal bidra med erfaringer fra Havbeiteprogrammet PUSH og erfaringer med oppdrett av marine arter i Norge. Industrinettverk for produksjon av postsmolt Flere aktører i næringen vurderer den nye teknologien hvor man produserer postsmolt i semi-lukkede flytende anlegg i sjø, og/eller bruk av resirkulering av vann i landbaserte anlegg. Muligheten for å sette fart på utviklingen og sjansene for å lykkes er større om man samarbeider om å løse felles utfordringer. Aktørene bak forskningsprosjektet Optimalisert Postsmolt Produksjon (OPP) som er eid av Marine Harvest, Grieg Seafood og Smøla Klekkeri og Settefisk, Lerøy Seafood Group og Lingalaks vil derfor se på mulighetene for å starte et større samarbeid hvor flere industriaktører inkluderes. Norsk Sjømatsenter leder forprosjektet. Tang og tare Det er igangsatt et forprosjekt der det skal vurderes og utredes mulighetene til å anvende tang og tare i matlagingen. I samarbeid med NIFES og Norsk Sjømatsenter skal det testes ut lokale varianter av tang og tare. Prosjektet vil også utrede tilgjengeligheten av produktene og samarbeidspartnere i det videre arbeidet. s. 15

16 Brosme og lysing Norsk Sjømatsenter leder et utviklingsarbeid på Vestlandet med å introdusere høykvalitets brosme og lysing overfor nye målgrupper, fortrinnsvis i Norge og Sverige. Deltakerne i prosjektet er fiskere, foredlings- og mottaksanlegg foruten grossist. Det siste året har prosjektet bidratt til å utvikle Norsk Standard på kvalitets-merkeordning for de to artene. Dette sikrer en standardisert produktspesifikasjon som angir hvordan produktet / pakningen skal merkes. Standarden skal blant annet sikre kunden høyere kvalitet og fiskeren bedre pris. I 2013 vil de nye kvalitetsmerkene introduseres i markedet. O-skjell O-skjell er en uutnyttet ressurs som det finnes store mengder av på Vestlandet i strømrike farvann på ca meter. Det er en ukjent råvare, kun brukt som agn historisk, og få kokker har kunnskap om hvordan man tilbereder den for å få frem den særpregede, kraftige skjellsmaken. Norsk Sjømatsenter har ledet et forprosjekt der en har sett på muligheter for å hente ut dette uforløste potensialet. Det arbeides for å videreføre dette prosjektet inn i hovedprosjektfasen. Fra BA s. 16

17 SJØMAT BARN/UNGDOM OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAGENE I HORDALAND Opplæringskontoret er en avdeling i Norsk Sjømatsenter som det er utarbeidet en særskilt beretning for og derfor presenteres her et sammendrag av de viktigste aktivitetene. Norsk Sjømatsenter har alltid hatt, og vil også i fremtiden, ha et sterkt fokus på barn og ungdom. Denne gruppen er den minst sjømatspisende, men er viktig som fremtidens konsumenter og arbeidere i næringen. Også i forhold til sjømatnæringens omdømme er det viktig at ungdom får kunnskap om den betydning marin næring har, i tillegg til saklig kunnskapsbasert informasjon om de utfordringer som finnes. Karrieremulighetene innen marin sektor er mange, og næringen trenger rekruttering av arbeidstakere med ulik bakgrunn. Opplæringskontorets viktigste oppgave er å kvalitetssikre opplæring av lærlinger ute i bedriftene og hjelpe bedriftene med å skaffe lærlinger. En stor del av Norsk Sjømatsenters arbeid rettet mot barn og ungdom skjer i regi av Opplæringskontoret eller er finansiert og del av andre prosjekter. Aktiviteter rettet mot barn og ungdom: Deltagelse på yrkes- og utdanningsmesser. Presentasjon av yrkes-muligheter innen ulike deler av sjømatnæringen, i tillegg til servering av sushi. Fagdag Sjømat for 150 ungdomsskoleelever. Fagdagene er del av Ka ska du bli, som gir alle elever på 9.trinn mulighet for en faglig og praktisk fordypning i ulike yrker. Fagdag under Matfestivalen. Elever fra videregående skoler i hele Hordaland, utdanningsprogram Restaurant- og matfag og naturbruk, ble invitert til fagprogram. Sjømatfordypning for elever på restaurant- og matfag. Konkurranse for videregående skoler, utdanningsprogram Restaurant og matfag ( Fingermat av fisk, med finale under Sjømatkonferansen) Fiskesprell for barnehager og elever i grunnskolen Fagdag for 9 klasse, foto: Norsk Sjømatsenter s. 17

18 FISKESPRELL Hordaland Fylke videreførte i 2012 engasjementet med Norsk Sjømatsenter som kursarrangør for Fiskesprell i barnehagene. Kursene ble arrangert på Os, Osterøy, Meland og i Bergen og ansatte fra til sammen 81 barnehager. Målet med Fiskesprell er å øke bruken av sjømat i barnehagene, i tillegg til fokus på sjømat som pedagogisk tema og kosthold generelt. Oppfølgingssamlinger og evaluering viser gode resultater. Økt kunnskap om sjømat, ernæring og tilberedning gjør at barnehagene bruker mer sjømat både som pålegg, som varmmat og på tur. I tillegg bruker flere sjømat som pedagogisk tema og barnehagene har i større grad enn før kontakt med lokale fiskeribedrifter. Så langt har 283 av 536 barnehager i Hordaland deltatt på kurs, og en har ventelister med barnehager som vil være med. REKRUTTERINGSPROSJEKTET REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR Norsk Sjømatsenter er engasjert av Hordaland Fylke som prosjektleder for Rekruttering til marin sektor Prosjektet har som mål å øke rekrutteringen til marine fag i videregående skole. Skoleåret 2012/2013 er det økt søknad til både naturbruk, akvakultur og matfag. I tillegg har et stort antall elever, lærere og rådgivere fått gode opplevelser knyttet til sjømatnæringen, er informert om næringens betydning og hvilket mangfold av yrkesmuligheter som finnes. Rekrutteringsprosjektet er delt i et hovedprosjekt og fire delprosjekter. Gjennom hovedprosjektet arrangeres bl.a. informasjonsmøter med rådgivere og lærere, etterutdanningskurs for rådgivere, seminar for politikere og næring og deltagelse i arbeid nasjonalt for å fremme rekruttering. Under felles profil har en hatt informasjonsstand på de ulike yrkes- og utdanningsmessene i Hordaland. De fire delprosjektene gjennomfører ulike rekrutteringsaktiviteter lokalt. Bjørg Samuelsen bidrar på utdanningsmesse s. 18

19 SOSIALE MEDIER Norsk Sjømatsenter bruker facebook aktivt for å markedsføre seg og ha en to veis dialog med kunder. Vi har mange idealistiske møter og arrangementer som egner seg godt å bruke som markedsføring av egne aktiviteter. Responsen på nett har vært utelukkende positiv. s. 19

20 ARBEID HITTIL I 2013: Dialogmøte LeppeProd- oppdrett av berggylt På oppdrag fra FHF ble det februar 2013 arrangert dialogmøte. En er nå på vei inn i siste året av LeppeProd. Sats marint konferansen 2013 Årets Sats Marint -konferanse samlet ca 100 deltakere fra forskning, næring og forvaltningen. Dette har blitt en vellykket møteplass og sted forkunnskapsdeling mellom aktørene i denne delen av næringen Fisketurisme I samarbeid med Universitetet i Akureyri på Island planlegges en workshop om marin kultur og fisketurisme på Island 18 og 19. juni i Akureyri hvor målsetningen er å bidra til økt fokus på denne type turisme og samarbeid mellom de nordiske land. Konferansen er del av fisketurisme prosjektet som støttes gjennom NORA. Synliggjøring av sjømatnæringen På Fisketorget arbeider Norsk Sjømatsenter med å tilrettelegge en utstilling som skal bidra til å vise og belyse sentrale temaer for sjømatnæringen. Dette vil gi et kunnskapstilbud for alle som besøker bygget og Fisketorget vil være et viktig supplement til den organiserte og lukkede formidlingen på stedet. Alle våre partnere har bidratt til å realisere denne utstillingen. North Atlantic Seafood Forum Norsk Sjømatsenter var medarrangør av den første Professional Retail Course under North Atlantic Seafood Forum den 7 og 8 mars der målgruppen var Retailere fra Norge og Europa. Pilot - kurset ble vellykket og er et godt grunnlag for å videreføre programmet. Norsk Sjømatsenter på Fisketorget var også møtested for VIP-mottakelse for ca 150 gjester under konferansen som samlet mer enn 640 mennesker fra 44 land. Norsk Sjømatsenter, foto: Øystein Klakegg s. 20

21 REGNSKAP s. 21

22 s. 22

23 s. 23

24 s. 24

25 s. 25

26 s. 26

27 s. 27

28 s. 28

29 s. 29

30 REVISORS BERETNING s. 30

5 år med ekte sjømatopplevelser! Med fokus på mangfold, kvalitet og muligheter med norsk sjømat

5 år med ekte sjømatopplevelser! Med fokus på mangfold, kvalitet og muligheter med norsk sjømat 5 år med ekte sjømatopplevelser! Med fokus på mangfold, kvalitet og muligheter med norsk sjømat Vi har verdens beste råvarer! Status Smak av kysten Smak av kysten har etablert seg som det største matprosjektet

Detaljer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Norsk Sjømatsenter - kunnskapsutvikling for sjømatnæringen Vår rolle: Vi utvikler og formidler kunnskap om sjømat nasjonalt Vår visjon: Vi skal gjøre

Detaljer

5 år med ekte sjømatopplevelser!

5 år med ekte sjømatopplevelser! 5 år med ekte sjømatopplevelser! Sild med Leif Mannerström Lyr med Geir Skeie! Brosme med Lars Barmen Smak med Hellstrøm Lysing med Håkan Thörnström Kamskjell med Ørjan Johannessen Besøk på noen av verdens

Detaljer

LeppeProd- aktiviteter i 2012

LeppeProd- aktiviteter i 2012 Berggylt hos Marine Harvest Labrus, Foto: Norsk Sjømatsenter LeppeProd- aktiviteter i 2012 Det siste året har en hatt gode resultater for oppdrettet berggylt-yngel som er utsatt i laksemerder vår og høst

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer Velkommen til Norges største lokalmatfestival For mer info: www.matfest.no Bergen Matfest er en av Norges største matfestivaler, og har som mål å fremme lokal mat og lokale mattradisjoner gjennom å synliggjøre

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Ekte sjømatopplevelser!

Ekte sjømatopplevelser! Ekte sjømatopplevelser! Den ekte smaken! Vi inviterer deg med på en SMAK AV KYSTEN et møte mellom havets skatter og nyskapende kokekunst. På hvert av våre utvalgte spisesteder kan du nyte sjømat av ypperste

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Rapport fra: Aqua Nor 2013, Internasjonalt fagseminar: Sustainable salmon farming

Rapport fra: Aqua Nor 2013, Internasjonalt fagseminar: Sustainable salmon farming Rapport fra: Aqua Nor 2013, Internasjonalt fagseminar: Sustainable salmon farming I forbindelse med AquaNor ble det tatt gjennomført et internasjonalt Fagseminar om aktuelle tema for norske og internasjonale

Detaljer

LeppeProd Framdriftsrapport LeppeProd 1. halvår 2012 /JB

LeppeProd Framdriftsrapport LeppeProd 1. halvår 2012 /JB Framdriftsrapport Leppeprod Framdrift 1_. Halvår 2012 Status framdrift En er nå snart halvveis med prosjektet Produksjon av berggylt» (LeppeProd). En er således midt i en rekke av FoU-forsøk; der en delvis

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Dag Hansen daglig leder

Dag Hansen daglig leder Status produksjon og bruk av rognkjeks og berggylt i kampen mot lakselusa Dag Hansen daglig leder Primært erfaringer fra Arctic Cleanerfish sitt anlegg utenfor Stamsund i Lofoten, samt 2. hands opplysninger

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Trude Olafsen Prosjektleder Innhold Klynger i oppdrettsnæringen Kort om akvarena Erfaringer så langt Veien videre Teknologi AkvARENA et initiativ

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 3 SLUTTORD... 4. Må oppdateres MEDLEMSBEDRIFTER...

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 3 SLUTTORD... 4. Må oppdateres MEDLEMSBEDRIFTER... 2012 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 3 SLUTTORD... 4 Må oppdateres MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 7 FAGBREV

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Organisering, mål, styret, administrasjon. Arbeidsmiljø, økonomi, sluttord... Handlingsplan 2010.. Fagbrev 2010..

Organisering, mål, styret, administrasjon. Arbeidsmiljø, økonomi, sluttord... Handlingsplan 2010.. Fagbrev 2010.. Innhold Innhold: Organisering, mål, styret, administrasjon Arbeidsmiljø, økonomi, sluttord... Medlemsbedrifter Handlingsplan 2010.. Lærlinger.. Fagbrev 2010.. Rekrutteringsarbeid Marin sektor trenger flere

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Søknadsår 2013 Vår arkivsak: Funksjon Namn Adresse Poststad Mobil

Søknadsår 2013 Vår arkivsak: Funksjon Namn Adresse Poststad Mobil Søknad Søknadsår 2013 Vår arkivsak: Støtteordning Prosjektnamn VestMarin SatsMarint! Mange arter - stort potensiale Kort beskriving Sats Marint er en årlig samling for alle aktører innen forskning og utvikling

Detaljer

Ekte sjømatopplevelser!

Ekte sjømatopplevelser! Ekte sjømatopplevelser! Den ekte smaken! Vi inviterer deg med på en SMAK AV KYSTEN et møte mellom havets skatter og nyskapende kokekunst. På hvert av våre utvalgte spisesteder kan du nyte sjømat av ypperste

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Renate Kalvø Gustad Opplæringskonsulent

Renate Kalvø Gustad Opplæringskonsulent Renate Kalvø Gustad Opplæringskonsulent Hvordan ble jeg rekruttert inn i næringen Hva er FiskOK Hva har vi gjort Nye rekrutteringstiltak i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Hvordan ble jeg rekruttert

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006 Finn Victor Willumsen TEKMAR 6.desember 2006 Engineering er: Anvendelse av vitenskaplig og teknisk kunnskap i kombinasjon med praktisk erfaring for å løse menneskelige problemer. Resultatet er design,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

ALSMAK ALger: Sunn MAt fra Kysten. RFF forprosjekt Lise Chapman, Pierrick Stévant 29. 04. 2014

ALSMAK ALger: Sunn MAt fra Kysten. RFF forprosjekt Lise Chapman, Pierrick Stévant 29. 04. 2014 ALSMAK ALger: Sunn MAt fra Kysten RFF forprosjekt Lise Chapman, Pierrick Stévant 29. 04. 2014 Alger til mat Foto: Fremtidens Mat Lang tradisjon i asiatisk mat-kultur og i mindre grad i Island, Irland,

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

NovelFish nye og attraktive sjømatprodukter

NovelFish nye og attraktive sjømatprodukter DEFINERE FOKUS Bakgrunn og målsetting med prosjektet Oppdrettsfisk er Norges mest utbredte husdyr, men dette gjenspeiles i liten grad i nye produkter. Kompetansen er fortsatt knyttet til fangst og råvareproduksjon,

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Medlemsmøte Nordnorsk Havbrukslag Oppdatering Sett Sjøbein. Svolvær 04/06 2013

Medlemsmøte Nordnorsk Havbrukslag Oppdatering Sett Sjøbein. Svolvær 04/06 2013 Medlemsmøte Nordnorsk Havbrukslag Oppdatering Sett Sjøbein Svolvær 04/06 2013 Om Sett Sjøbein Rekrutterings og kompetanseprosjekt for sjømatnæringen Føring og grunnbevilgning fra FKD Bevilget 3 millioner/år

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet

Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet Viderutdanningstilbud nytt kull i 2015!

Detaljer

Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender. Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd

Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender. Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd Portefølje marine arter i HAVBRUK 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Torsk,

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

Økt rekruttering til marin sektor. Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet. Agenda

Økt rekruttering til marin sektor. Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet. Agenda Økt rekruttering til marin sektor Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet Agenda Hvor står vi? Status i næringen og hos utdanningsinstitusjonene Hva gjøres? Informasjon om Nasjonalt

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF

FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Strategiske satsingsområder Bærekraft Dokumentasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS Nofima FHF Workshop Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS har gleden av å invitere til workshop i Fangstbasert Akvakultur

Detaljer

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Blue Planet AS Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Nettverksorganisasjon non profit Eid av organisasjoner med felles interesse for oppdrettsindustrien

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Fagutdanning over 4 år. 1. år på videregående (VG1): VG1 Restaurant- og matfag 2. år (VG2): VG2 Kokk- og servitørfag (Kokk, kokk institusjon, servitør) eller VG2 Matfag (Baker/Konditor,

Detaljer

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Rensefisk nytt Illustrasjon: Marine Harvest Mange nye rensefisk-produsenter Næringen trenger sikker tilgang på mengder med rensefisk, året rundt. Mange

Detaljer

Takket være Labrus gylten har vi unngått to kjemiske avlusninger!

Takket være Labrus gylten har vi unngått to kjemiske avlusninger! Marine Harvest - Flåtegrunnen, Foto: Frode Sandvik Takket være Labrus gylten har vi unngått to kjemiske avlusninger! Kjempegreier med oppdrettsberggylt, den burde vært tilgjengelig for hele oppdrettsnæringen

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

en unik og nødvendig konstruksjon

en unik og nødvendig konstruksjon en unik og nødvendig konstruksjon Sikrer samlet forskningsinnsats Forskningsmessig kvalitet System for søknadsbehandling Forskning - NFR Næringsrettet? Næringsnytte / implementering? Brukerstyrt vs. generisk?

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Oppsummering 2009. Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse

Oppsummering 2009. Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse Oppsummering 2009 Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse Næring og skole Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering av aktiviteter i 2009... 3 1.1 Aktivitetsliste... 4 2 Planer/aktiviteter for 2010... 8 3

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

LANDBRUKSNÆRINGAS KOMPETANSEKONFERANSE

LANDBRUKSNÆRINGAS KOMPETANSEKONFERANSE LANDBRUKSNÆRINGAS KOMPETANSEKONFERANSE Værnes 22/10 2013 Astrid Haugslett -Om Sett Sjøbein -Satsingsområder -Statistikk -Betydningen av næringens engasjement -Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Om Sett

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Bidragsytere: Stiftelsen Norconserv ipark Eiendom Rogaland Fylkeskommune Fiskeri- og Kystdepartementet Nofima Norconserv

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

HAVBASERT FISKEOPPDRETT

HAVBASERT FISKEOPPDRETT HAVBASERT FISKEOPPDRETT et eksempel på samspill mellom havbruks- og oljeindustrien Manifestasjon Trondheim 8.9.2015 Gunnar Myrebøe Havbasert Fiskeoppdrett - utgangspunkt FNs matvareorganisasjon FAO; -

Detaljer

Sluttrapport. Sigurjon Margareth. Kjerstad

Sluttrapport. Sigurjon Margareth. Kjerstad Sluttrapport Lønnsom utnyttelse av restråstoff fra oppdrettstorsk Sigurjon Arason, Tanja Hoel, Grete Hansen Aas og Margareth Kjerstad Mars 2009 1 Sammendrag: Prosjektets målsetning har vært å øke kompetansen

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer