Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene."

Transkript

1 1 Bærum Velforbund Postboks Bekkestua Org. Nr Endelig utgave Bekkestua 15. november 2013 Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene. Vi har ikke oversikt over om disse sakene er tatt opp på annen måte med administrasjonen, men vil be om en kort orientering i forhold til de spørsmål som er tatt opp. Tilstede: Bærum kommune Jan Willy Mundal, kommunalsjef Tekniske tjenester Kjell Seberg, reguleringssjef Plan og miljø Kristine Horne, kont. kommunalsjef Eiendom Nils Vangdal,, Marked og Utbygging, Eiendom Ellef Ruud, Avd. Plan- og miljø Svein Finnanger, Natur og idrett Stein Batalden, tjenesteleder Vei og trafikk Per Kirkesæther, tjensteleder renovasjon Bærum Velforbund (BV) Frits Lemstad, leder Erik Sennesvik Rigmor Arnkværn, sekretær Kåre Lindemann, styremedlem Dorte Skulstad, varamedlem Referent: Rigmor Arnkværn Neste møte onsdag 9. april 2014 kl Gjennomgang av referat fra møtet 15. april 2013 Saker som vi ønsker mer omtale av og status for: Hageavfall og levering utenfor vanlige åpningstider samt nye priser Denne saken er tatt opp i full bredde igjen av Høvik Vel og Voll Vel. Bærum Velforbund støtter vellene i denne saken. Det vil komme 2 utredninger om driften og ordninger på Isi. Den vil bli langt fram for MIKK. Her vil bl.a. åpningstider bli tatt opp. Den første utredningen vil bli lagt ut til høring i midten av januar, og det blir gitt to måneders høringsfrist slik at alle vellene kan bli involvert. Det vil bli lagt opp til faste turnusordninger, noe som fører til at det ikke vil være mulig å holde åpent ut over oppsatte tider. Planlagt overtid vil ikke bli tillatt. Fra vellene ble det pekt på at planene for innsamling av hageavfall med bestilling av biler i forbindelse med dugnader og firma som jobben settes bort til, blir bestemt senest i midten av januar. Så for våren må dagens ordning gjelde.

2 Kommentarer fra Bærum Velforbund 2 Det er viktig at ordningen for første halvår 2014 er kjent for velforeningene tidlig i januar av hensyn til planlegging og bestilling av materiell til vårens aksjoner. Mundal sa at det må bli en praktisk ordning vår og sommer Endelig vedtak av utredningen kan ikke ventes før neste høst. Diskusjonen om farlig avfall, er referert der Voll og Høvik Vel har tatt opp denne saken. Ruter og innspill fra Bærums befolkning Vi har inntrykk av at Bærum kommune har liten påvirkning på Ruters opplegg i vår kommune. Dessuten har brukerne ingen påvirkningsmulighet bortsett fra en frist for å sende inn synspunkter. Vil kommunen ta initiativ til at det blir etablert et aktivt brukerråd og i tillegg komme i tettere dialog med Ruter for å få til en bedring av kollektivdekningen i Bærum? Der er en erkjennelse at Bærum kommune har liten innvirkning på Ruter.. Det er mulig for innbyggerne å få saker opp i Fylkestinget ved å samle 1000 underskrifter for en sak. Men erfaringene med dette er ikke gode. Strategien for Ruter er nå færre ekspressbusser og flere matebusser til tog og T-banenettet. MIKK/Ordføreren er jevnlig i møter med Ruter og tar opp Bærums saker. Men det hjelper lite. Bla. delingene av Bærum i to takstsoner blir tatt opp hver gang. Ruter innser at det er et problem, og tenker kanskje å gjøre noe, men ikke noe er konkret så langt. Men det jobbes med dette på alle nivå. Batalden fortalte at de er med i et forum for kollektivtrafikk, med deltakelse fra bl.a. Ruter og Statens vegvesen der også Asker kommune er med. Velforbundet tok opp spørsmålet om et brukerråd som støtte både for politikerne og administrasjonen når de tar opp saker med Ruter. Men noe eget råd var det ikke ønske om, derimot ble det bestemt at Velforbundet skal få saksliste eller annen dokumentasjon når disse foreligger før møter slik at vellene og Bærum Velforbund kan få komme med innspill og kommentarer til evt. forslag. Ofte er det kort tid fra møteinnkalling til møtet slik at høringer på saker kan bli vanskelig. Tillatelser til å sette opp mobilantenner Dette ble også tatt opp i møtet mellom vellene og Formannskapet Hodt Heggen påpekte at rådmannen i høst vil fremme en sak angående bruk av kommunal grunn til mobilmastene. Hva er status for dette? Kommunen har stadige henvendelser og press på seg både til mobilmaster og master til nødnettet. En arbeidsgruppe har vurdert «strategiske grep for at Bærum kommune skal bidra til optimal dekning av mobilt bredbånd og fiber, for arbeidsliv og innbyggere». Eiendomsavdelingen har startet arbeidet med en politisk sak knyttet til bruk av kommunal grunn/kommunale eiendommer til plassering av basestasjoner. Saksbehandler har sluttet, og ressursmangel har gjort at det har stoppet opp. Vangdal vil nå gripe tak i saken igjen. Lemstad viste til at det er en sak på Jarbanen om dette akkurat nå, den er under arbeid i kommunen.

3 Flomlys utearealer Haslum skole Henvendelse til Vei og trafikk som Eiendom skrev hadde ansvaret, har ikke gitt noe svar. 3 Eiendom v/ Vangdal vil ta kontakt med Arnkværn for en befaring av lysene både de på høye stolper og de som er satt opp på bygninger. Vei og trafikk har kun ansvar for gatelys på kommunal vei. Gjennomgang av alle de store utbyggingssakene som er på gang eller kan ventes i løpet av året, er presentert bakerst: BÆRUM VELFORBUND, nye og gamle saker Vedlikehold av veier, kommentar til ny drifts- og vedlikeholdsstandard Sommervedlikehold: Mange steder er høyt ugras et problem fordi det hindrer sikt. Hvordan kan dette bli bedre? Vintervedlikehold: Gangveier og sykkelveier må gis høy prioritet jfr. «Gåstrategien» og ønsket om økt sykling. Spesielt viktig i områder som Rykkinn der folk ikke har andre muligheter enn å ferdes på gangveiene. Bortkjøring av snø: Vil kommunen ta initiativ til å smelte snø i fjorden slik Oslo nå gjør? Vi mener det er viktig å hindre at snødeponier legges slik at det blir avrenning til bekker og elver. Eksempel Langs E16 opp mot Sollihøgda. Økonomi: Siden vi ikke har sett etatens budsjett, kan vi vanskelig vurdere hvor det kan gjøres innsparinger. Vi antar også at Vei og trafikk er en etat som har behov for økte midler for å tilfredsstille selv et minimum av vedlikehold av hensyn til trafikksikkerhet. Bakgrunnen for forslagene om redusert vedlikehold er et redusert budsjett og antakelser om ytterligere reduksjoner. Et utkast til nye rutiner er sendt Bærum Velforbund til orientering. Sommervedlikeholdet har i 2013 hatt kantklipping bare en gang i året mot tidligere to. Dette medfører problemer med at det oppstår grøfter som senere må renskes og det blir mye ugras, som kan være en plage for allergikere og for sikt langs veiene. Kvisting langs veiene er som før, men firmaene som gjør jobben er blitt tettere fulgt opp, og dette har gitt et mye bedre resultat enn tidligere år. Vintervedlikehold det ble presisert at det ikke er noen gå-strategi i Bærum, men alle er enige om at å gå er viktig. Gangveier kan tåle mere snø før de må brøytes uten at det blir en fast såle under. Derfor prioriteres bilveiene. Men det erkjennes at dette ikke er noen god løsning. Snøsmelteanlegg, en lekter som i Oslo, er voldsomt dyrt og ikke aktuelt i Bærum. Men det er et ønske å ikke kjøre snø rundt på kryss og tvers. Mest mulig skal ligge der brøytingen skjer. Noe vil bli tippet ved Rigmorkaia, men mindre enn før. Ellers vil man bare tippe snø ett sted - i Lommedalen og da først og fremst etter skraping av veiene. Forslaget fra Statens veivesen om stort snødeponi ved E16 nesten oppe ved

4 Sollihøgda blir ansett som dårlig og aktuelt for snølagring. 4 ikke ønsket. Så mye taler for at dette ikke er Økonomi dette skal behandles i MIKK om kort tid. Noen små, svært smale stikkveier som nå er kommunale, ønskes omgjort til private - i alt 12 km vei. Ulempen er selvsagt at kostnadene til veivedlikehold overføres til huseierne, men det gir dem også mulighet til å lage forstøtningsmurer og beplantning som kommunen ikke har kunnet tillate. Se vedlegg 2 Trapper er dyrt å måke om vinteren. Nå ønsker Vei&trafikk å kartlegge hvilke trapper som er viktige å holde oppe hele året og hvilke som er så lite i bruk om vinteren at snørydding kan droppes. Arbeidet er satt bort, men det er tungt manuelt arbeid, og få firma er interesserte i jobben. Velforbundet vil bistå i kartleggingen av trappene. Innspillene som er sendt til politikerne vil bli sendt Bærum Velforbund. Kommentarer fra Bærum Velforbund En minnet om at dette er tjenester som er svært synlige for innbyggerne og at redusert standard fort oppfattes som forsømmelse. Bærum kommune - Eiendom Vi har erfart at Eiendom gir lite eller ingen informasjon til organisasjoner og brukere som blir berørt av endringer. Det kan dreie seg om bruk av kommunal eiendom, salg av eiendom o.l. Vi har heller ikke registret brukermedvirkning i slike saker. Eksempler er Rykkinn Grendehus, biblioteket i Sandvika og på Rykkinn, Seniornetts bruk av lokaler i Kommunegården. Vi etterlyser informasjon og medvirkning i slike saker, jfr. Samarbeidsavtalen. Velforbundet ble lovet at Eiendom skulle vurdere rutinene sine i henhold til klagene. De større tiltakene som ivaretas av Eiendom (nybygg/ ombygginger) krever ofte ny regulering og/ eller byggesøknad etter plan og Bygningsloven. Vellene vil da varsles slik som beskrevet i Samarbeidsavtalen. Eiendom har rutiner for å informere nabolag som berøres av byggeprosjekter. I noen tilfelle vil det være vår kontraktspart, ofte representert ved en totalentreprenør som skal ivareta informasjon. Eiendom vil gjennomgå rutinene for å bedre informasjon til naboer og vel i forbindelse med tiltak som medfører ulemper i deres nærområdet. Rykkinn bibliotek og kommunens vurdering av salg og tilbakeleie av lokalet, var en prinsipiell sak knyttet til om kommunen skulle eie eller leie lokalene. Vellene har ikke vært involvert i denne saken. Informasjon mottatt etter møtet: Prosjekt Liv og røre i sentralhallen og kommunegården er styrt av mål i HP Etablere en aktiv møteplass for kommunens innbyggere i sentralhallen i Kommunegården der frivillighet og kultur er sentrale elementer. Helge Jørgensen har vært prosjektleder, og informerer om at flere samarbeidspartnere har deltatt i utviklingsarbeidet. Det ble avholdt en idémyldring i tidlig fase hvor blant andre Bærum kulturråd deltok med Harriet Carlin, og Eva Bellis og Sandvika Vel ved Hjalmar Aass. Sennesvik viste til Samarbeidsavtalen der det framgår at det er et felles ønske om at vellene skal få planer til høring og/eller informasjon. I mange tilfeller fungerer dette nå ganske bra, men vi har lite kommunikasjon med skolesektoren og med Eiendom.

5 5 Ang. Rykkinn det må ha vært lange prosesser før både lokalt bibliotek og Grendehuset fikk vite noe om de nye planene. Seniornett dette er et eksempel på at eiere av næringsbygg inkludert kommunen må bli flinkere til dialog med dem som faktisk bruker lokalene. Eiendom vil heretter i forkant av møtene mellom Adm. og Bærum Velforbund dele ut en oversikt over alle planlagte byggeprosjekter og hvilken fase de er i. Etter behov vil sakene så bli tatt opp på møtet. Kommentarer fra Bærum Velforbund Det har vært vanskelig å oppnå god samhandling med Bærum kommune Eiendom, og at avdelingen ikke følger intensjonen i velforeningenes samarbeidsavtale med Bærum kommune. HØVIK VEL Vennligst ta opp forholdet om innhenting av avfall for vellene, herunder farlig avfall med tanke på å finne en praktisk løsning der dette kan håndteres av renovatører som bl.a. RENOVA. Nytt regelverk hindrer RENOVA og andre å transportere farlig avfall som malingrester, bilbatterier, løsemidler m.v. for resirkulering ved Isi-anlegget. Dette gjør oppdraget for vellene vanskeligere å gjennomføre og mindre hensiktsmessig. Publikum må da selv levere kun dette avfallet og sannsynligheten er stor for at det da heller går i restavfallet eller avløpet. Vi viser til vårt brev av til Bærum kommune med gjenpart til Bærum velforbund, kopi vedlagt bakerst. Det foreligger intet svar fra administrasjonen om dokumentasjon fra KLIF som man mener å kunne støtte seg til for å underbygge restriksjon for at RENOVA ikke skal kunne håndtere farlig avfall for oss: Når det gjelder innsamling av skrot og avfall for resirkulering synes det efter vår oppfatning å foreligge en misforståelse hva angår kommunens plikt til å motta farlig avfall fra den enkelte husstand. Befrakter av farlig avfall kan på ingen måte defineres som opphav til avfallet, dét er det vitterlig hans oppdragsgiver som er. I vårt tilfelle organiserer Høvik vel en betryggende innsamling av farlig avfall for hele sitt velområde for å beskytte miljøet mot potensiell farlig forurensning. Høvik vel anmoder om å få oversendt den utredning juristen i KLIF har gjennomført som angivelig skulle rettferdiggjøre en slik tolkning. Det synes tvilsomt om man kan ha sett de vidtrekkende konsekvensene av en slik tolkning som er lagt til grunn i brevet av 7. november hva angår automatisk overføring av eierskap til og ansvar for farlig avfall fra faktisk, juridisk eier til valgt befrakter. Kommunen er uenig med vellene i tolkningen av reglene for håndtering av farlig avfall, de påpeker også at reglene vil bli innskjerpet. De mente at avfallsbesitter blir det firmaet som samler det inn og at firmaet dermed driver næring og at det farlige avfallet da må prises som næringsavfall. Vellene vil få utredning til høring og kan ta opp saken da. VOLL VEL ISI - Åpningstider og regelverk for velforeninger o.a. Voll Vel prøvde å få MIKK-utvalget til å vedta retningslinjer for levering av avfall i forbindelse med vel-aksjoner. Vi ble ikke forstått og opplever å bli motarbeidet av

6 administrasjonen. Vi ber om å få smidigere praktisering og justering av retningslinjer for levering av både hageavfall og den type avfall det er naturlig for vellene å organisere. Kan vi få en rutine og praksis som er smidig og fleksibel? 6 Hageavfall kommunal aksjoner. Voll vel fikk for våren 2013 en ekstraregning på kr for innsamling av hageavfall i område rundt Øvrevoll sammenlignet med våren Dette skyldes at Bærum kommune av en for oss uforklarlig årsak ikke fikk organisert den årlige innsamlingen på Øvrevoll og Ramstad. Hva skyldes en slik sviktende organisering? Kan vi påregne at Bærum kommune er miljøbevisst og gjenopptar lokale innsamlinger på f.eks. Øvrevoll og Ramstad for 2014? Dersom det ikke er planlagt slike aksjoner, ber vi om at administrasjonen klarerer et NEI med politisk ansvarlig organ, slik at Bærum velforening kan ta affære. Kommunale innsamlingssteder er en avviklet ordning etter at Isi ble ferdig utbygget med større kapasitet. Dette vil det bli holdt fast ved. For øvrig vises det igjen til utredningen som vil komme på nyåret der vellene kan peke på de forhold de ønsker annerledes. BLOMMENHOLM VEL Gamle Drammensvei bygge saker som berører vernesonen Styret i Blommenholm Vel har den siste tiden mottatt mange henvendelser fra medlemmene angående ovennevnte. Det gjelder eiendommene 9/860, 9/747 og 9/748. I kommuneplanen for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer står det om Gamle Drammensvei: 6. Gamle Drammensvei fra 1660-tallet er en av Norges første ingeniørkonstruerte veier og et kulturminne av nasjonal betydning. Veien har på flere strekninger bevart karakter og følger i dag stort sett den opprinnelige traseen. Bygningsmiljøet langs veien består av villaer som er representative for bebyggelse fra slutten av og begynnelsen av 1900-tallet. Malmskrivergården som ligger inntil veien, er vedtaksfredet. Veien er regulert til bevaring fra Sandvika til Høvikveien. Kulturminner og kulturmiljøer er en ikke-fornybar ressurs. Her vil et kulturmiljø måtte vike for utbyggers interesser. Det heter i ovennevnte kommuneplan om retningslinjene for kommunens behandling: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum skal være retningsgivende for all byggesaks- og planbehandling i kommunen. 1. Ved byggetiltak nær et kulturminne / kulturmiljø skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med målsetting å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet / kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstand til kulturminnet skal vektlegges. Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart.

7 Bilde fra Krysset Gamle Drammensvei/Sjøveien: 7 Alle trær i vernesonen er hugget. Gamle Drammensvei til høyre på bildet. Blommenholm Vel ønsker svar fra kommunens administrasjon på hvordan kommunen kontrollerer at på at ovennevnte retningslinjer angående vernesonen blir overholdt av utbygger. Dette er en byggesak som berører en vernesone. Det er gitt igangsettingstillatelse etter det blir det ikke fulgt opp av kommunen. For øvrig er det som står om vernesoner nærmest en henstillingsbestemmelse, den er veldig svak. For at kommunen skal se på saken, må publikum skrive brev til kommunen hvis de ser noe de mener er ulovlig. Et slikt brev må også Blommenholm Vel skrive om de vil følge opp saken. GJETTUM VEL I fjor overtok Bærum kommune all veibelysning fra Hafslund nett. Det ble ansatt en egen medarbeider for å administrere dette. Kan vi vente at kostnadene for veilys i private veier under kommunale feltutbygginger - som i dag bæres av oppsittere, huseierforeninger, veilag o.l. - blir redusert? Kommunen går nå gjennomprivate veilys på private veier i forbindelse med overtakingen fra Hafslund. Neste år vil alle bli fakturerte for 2012 og Når det gjelder prisen, vil den heller gå opp enn ned siden det er lenge siden forrige prisjustering. Kommentarer fra Bærum Velforbund Bærum Velforbund minnet om at det aldri var blitt sendt ut informasjon om at tilskuddsordningen er falt bort, og ba om at dette ble gjort i samme brev eller annen orientering.. NÅ vil det komme en orientering i Bæringen om at private veier vil bli fakturert og at ordningen med støtte til private lysstolpeeiere er avsluttet.

8 8 BEKKESTUA VEL Kan det forventes at det vil bli tatt hensyn til de protester og ankepunkter som kommer inn ang. forslag til endring av reguleringsplanen for Felt 3 i Gjønnesutbyggingen? Det er klart kommet frem at både eksisterende bebyggelse i Bærumsveien og i Presterudområdet, samt nye huseiere i småhus på felt 1 og 2 føler at forslag om blokkbebyggelse i felt 3 er sterkt forringende for deres bokvalitet og deres eiendomsverdier. Denne saken er i prosess. HASLUM VEL KIRKEVEIEN PÅ HASLUM Det har nylig vært en påkjørselsulykke i Kirkeveien ved Haslum Terrasse. En 11 åring som krysset veien ble påkjørt da hun gikk over bak bussen som hadde stoppet. På stedet er det ikke eget buss- stopp, og bilene som er bak bussen kjører forbi når den stopper. Det er heller ikke fortau på strekningen fra Kirkedalsveien til Haslum kirke. Haslum vel har tidligere hatt kontakt med Trond Østbøll, og han har vært på Årsmøte i Haslum vel, hvor han redegjorde for at kommunen ønsker å utbedre strekningen, men nå er det gått mange år og ingenting har hendt! Vi har følgende spørsmål: Hva er status i saken, og hva vil bli gjort for å sikre denne skoleveien? Hvor mange biler kjører det på denne strekningen daglig? Det er målt få fotgjengere i området. Da er det farligere å ha et gangfelt enn ikke fordi bilistene slutter å reagere på gangfeltet. Derfor vil det ikke komme gangfelt her. Men Statens veivesen har planlagt fortau i område. Reguleringsplan vil komme i desember/januar men det er ikke avsatt penger. Og det er mange eiendommer som vil bli berørt og som kan komme til å nekte fortau på sin eiendom. Så utfallet er usikkert. FURUBAKKEN VEL Bygging av paviljong ved Haslum skole Dette var et prosjekt som pågikk hele sommeren med betydelige grunnarbeider med store maskiner og sammenføying av tilflyttede brakker. Nabolaget ble ikke varslet om at arbeidet ville pågå i hele sommerferien og ha en arbeidstid fra før kl. 7 til etter kl. 22 store deler av tiden. Vi mener dette har vært til stor sjenanse. Arbeidstid lenge utover kveldene burde vært redusert, og nabolaget Furu Huseierforening burde vært informert og holdt orientert om framdrift og evt. sjenerende støy og behov for ekstra lange arbeidsdager. Vi henstiller til Eiendom å endre sin praksis når det gjelder varsling og samarbeid med nabolag som blir berørt av deres virksomhet og ber om tilbakemelding til Bærum Velforbund om at dette rutinemessig vil bli gjennomført. Som under punktet om Eiendom side 4 vil dette bli tatt opp internt for å få bedre rutiner. Kommentarer fra Bærum Velforbund Minnet om at dette er en generell problemstilling.

9 9 Lysregulering av Gml. Ringeriksvei ved Haslum skole Tidlig i oktober ble det iverksatt lysregulering og delvis manuell trafikkdirigering i Gml. Ringeriksvei ved Haslum skole i forbindelse med oppgradering av vannrør. Dette berører oss som bor i området og mye av trafikantene vest i Bærum fordi det det oppstår lange køer, spesielt i rushtiden. Vellene i området er ikke blitt orientert. Heller ikke er det satt opp noen form for plakat med informasjon om hva som skjedde, hvorfor og varighet eller gitt info i Bæringen eller i Budstikka. Det var først da noen henvendte seg til Budstikka at en artikkel der fortalte at dette var noe vi måtte leve med i to måneder. Kan vi forvente vesentlig bedre informasjon når slike store inngrep skjer i områder der svært mange mennesker blir berørt? Det var enighet om at i slike saker som berører mange mennesker, må det være bedre informasjon til publikum. Saken vil bli tatt opp med Vann&avløp. AVLØS VEL (vedrørende Bærum kommunes arbeidsansvar knyttet planprosesser og veisperring/nybygg for T-bane og Avløs Base): 1. Ved gjenåpning av ny Valler bru og ombygget Nesvei i medio sept d.å. ble kommunes broansvarlig og veiansvarlig varslet via HAB v/ Paul Kristiansen og senere ved direkte kontakt at 1a) tre betongblokker brukt til midlertidig veisperring var flyttet til siden på veien ved brua og ikke fjernet og 1b) midlertidig asfaltert trafikkøy og og ødelagt kantsten i rundkjøringen Nesveien/Vallerveien er ikke satt i opprinnelig stand; opprinnelig belegningsten ligger på siden av rundkjøringen. Hvorfor er ikke dette gjort nå 11/2 måned varsling og kan ikke kommunen forplikte seg på tid ved slikt arbeid? 2. Til Kommunestyrets møte har Bygningssjefen utarbeidet reguleringsbestemmelser (dok ) og illustrasjonstegninger (dok og ) som ikke inneholder tallmessig krav til nybyggenes maksimale høyde (Kotehøyde gesims/møne - terreng) i henhold til krav i Plan- og bygningsloven SAK 10. Avløs Vel har påklaget dette i brev Hvorfor etterleves ikke Plan- og Bygningsloven? Se konsekvensen av dette spørsmål Bygningsjefen administrasjonspersonell har deltatt i en rekke møter med tiltakshaver KTP/Sporveien i forkant av Søknad om rammetillatelse av etter nabovarsling med etterfølgende klager. Det påpekes at nye bygg og anlegg har gesimshøyder på ca 16.5m som er 2 1/2 ganger så høyt som vist på illustrasjontegningene vedlagt saken for Kommunestyret, og over 2 ganger så høyt som maksimal maksimal gesimshøyde i Plan- og bygningsloven Videre er det påpekt at nye bygg har arealer og volumer som også skal romme funksjoner fra Durud-base som Kommunestyret avviste i møte Avløs Vel har i brev , og påklaget at slike høyder og form som avviker vesentlig BÅDE fra Plan- og bygningsloven paragraf 29.4 og Reguleringsbestemmelsene er gjenstand for spesiell dispensasjonssøknad og må i dette tilfelle avvises av kommunen/fylkesmannen. Hvorfor påpekte ikke Bygningssjefen slike forhold tidlig i planprosessen? Hvorfor framgår det av Bærum kommunes kommentarer i dok. J.post 13/ av vedrørende Rammetillatelse/dispensasjon at Bygningssjefen overprøver Plan- bygningslovens paragraf 29.4 om maksimal gesimshøyde på 8m med at "bestemmelsen ikke passer i dette tilfelle og at den er mer rmyntet på småhusbebyggelse". Hvordan kan Bygningsjefen legge en slik kommentar til grunn uten noen lovmessig forankring? Har kommunen sine egne lover?

10 10 Pkt.1) Her skal alt nå være på plass, men Vei&trafikk vil også dra opp og se på området. Pkt. 2) Det har vært eget særmøte med vellet om denne saken foran forrige møte i Planutvalget Pkt. 3) Denne saken skal opp i neste møte i Planutvalget. ØSTRE STABEKK VEL 1) Vil det forbedrede Gjønnes-utløpet bli tegnet inn i Alt 3? (Nytt alternativ 3b)? 2) For den kommende kommunedelplanen og/eller etterfølgende reguleringsplan, hvilken støygrense vil Bærum kommune kreve overholdt? 3) SVV støvmåler på nedre Stabekk er feilmontert. Hva vil Bærum kommune foreta seg i den forbindelse? 4) Vil Bærum kommune kreve at SVV ihht retningslinje T-1520: a) Utarbeider luftsonekart for tiltaket? b) Setter opp midlertidige målestasjoner (såkalte passive prøvetakere) på nedre Stabekk og andre områder hvor boligbebyggelse vil ligger nært inntil E18 etter utbygging? 5) Har Bærum kommune noen formening om helseeffekter av ny E18 burde vært medtatt i den samfunnsøkonomiske beregningen foretatt av SVV? 6) For de som blir ekspropriert, vil Bærum kommune foreta seg noen for å legge til rette for erstatningsbolig i nærområdet? 7) Det fremgår av SVV rapport at et betydelig antall beboere langs E18 utsettes for luftforurensning som overstiger nasjonale mål (ligger i rød sone). Vil Bærum kommune eller SVV foreta seg noe for å løse deres situasjon, for eksempel ved å tilby miljøinnløsning? 8) SVV har i veldig liten grad utredet anleggsperioden, inkludert trafikkavvikling og situasjonen for beboere langs E18. Har Bærum kommune noe mer informasjon om dette temaet? Eller vil de få det i nær fremtid? 9) En rekke av spørsmålene ovenfor er knyttet til folkehelsen. Vårt inntrykk er at Bærum kommunes folkehelsekontor sliter med kapasiteten. Har Folkehelsekontoret tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å ta tak i disse typer problemstillinger? Alle spørsmålene unntatt pkt. 3 kan rettes til kommunens saksbehandler i Reguleringsplanen for ny E18. Pkt.3) Her har Statens Vegvesen erkjent at måleren var plassert feil og at dette vil bli rettet på. Et ekstra spørsmål fra styret i Østre Stabekk Velforening: Markalleen fra Høvik Stasjon fram til rundkjøringen ved Strand får støyskjerm mot toget. Avstanden til husene i denne delen av Markalleen er mye større enn avstanden til husene langs linjen fra rundkjøringen ved Strand til Stabekk stasjon. Disse får ikke støyskjerm av hverken jernbaneverket eller kommunen. Grunnen er at strekningen er uregulert, og dermed faller utenfor lovpåleggelse. Fornuft tilsier at det bør være støyskjerm helt fra Høvik stasjon til Stabekk stasjon. Da det ble bygget på Stabekk sentrum ble støyskjerm også pålagt. Kun husene referert til over får ikke, da de faller utenfor reglene, mens det er de som må tåle mest støy av alle på hele strekningen. Vil kommunen foreta seg noe med dette grelle eksemplet på forskjellsbehandling?

11 11 Dette er en vanskelig sak, det settes bare opp støyskjermer «der det skjer noe tiltak er meldt inn» - slik er loven, - selv om det virker urimelig. For strekningen Strand Lysaker er det ikke meldt inn noe tiltak. RYKKINN VEL Støyskjerm Rykkinn Nærsenter- Endepunkt mot Økriveien/gangvei - Bærum/Akershus Berger og Rykkinn Vel har vært opptatt av trygge skoleveier i Rykkinnområdet, et område av Bærum der nettopp myke trafikanter er prioritert gjennom en god grunnregulering. Vi har imidlertid fått mange henvendelser om støyskjermen som i samsvar med reguleringsplan vedtatt av Bærum kommune, nå kommer på plass i krysset Pål Bergs vei/økriveien. Her skapes det en svært farlig kryssing av gangvei og Pål Bergs vei med nedsatt sikt i et veisystem som er svært trafikkert, og der bilførerne har mange forhold å iaktta. I tillegg til rundkjøring og kryssing av gang- og sykkelvei ligger utkjøringen fra Kirkegårdsveien og Munins vei (Nærsenteret) på en strekning på 50 meter. Før fundamentet for støyskjermen var ferdig tok vi kontakt med Bærum kommune og Statens vegvesen. Bærum kommune viste til Statens vegvesen (se deres svar under) uten å se behov for ytterligere undersøkelser. Vi kjenner ikke til hvordan siktkravet måles, men har vanskelig for å skjønne at rasjonelle måter å gjøre denne målingen på gir en sikt på 4 meter til gangveien. Som det går fram av bildet settes muren opp ca 2 meter fra gangvei for å sikre snødeponering. Støyskjermen er trukket fram foran grensemuren, som for øvrig ville gitt god støyskjerming ved at skjermen ble dreiet 90 grader inn over muren. Er snødeponering viktigere enn trafikantenes sikkerhet. Dette er situasjonen når bussen fra Rykkinn kommer ned mot overgangen. I den perioden barn kommer til og fra skolen går det 12 bussavganger pr time i tillegg til at Pål Bergs vei på dette punkt har høy trafikktetthet til og fra Nærsenteret og Menighetshuset i tillegg til å betjene hovedtrafikken til og fra Rykkinn.

12 Vi ber Bærum kommune snarest innkalle alle parter til et drøftingsmøte om hvordan en kan forbedre trafikksituasjonen i krysset. Dette omfatter i tillegg til Statens vegvesen, også 12 avdeling for trafikksikkerhet, Bærum kommune, også Vei og trafikk, velforening og FAU ved Bryn skole. Vi minner om at den samme gruppen gjennomførte befaring av dette og andre områder av Økriveien nord for noen år tilbake for å bedre trafikksituasjonen for myke trafikanter. Blant de mange tiltakene som ble iverksatt var bedring av den aktuelle kryssingen. På bakgrunn av dette stiller vi spørsmål om PBL krav om behandling i kommunen har vært fulgt, det vil si at alle fagområder skal ha forslag til reguleringsplan til uttalelse før det fremmes forslag til behandling i kommunale organer. Erik Sennesvik Leder Berger og Rykkinn Vel SVAR FRA STATENS VEGVESEN Fra: Gulbrandsen Finn Sendt: 15. oktober :27 Til: Kopi: Jacobsen Rolf; Erik Sennesvik; Vines Terje Kjetil; Birkeland Marita Emne: SV: Støyskjerm Rykkinn Nærsenter- Endepunkt mot Økriveien/gangvei - Bærum/Akershus Hei Vi viser til deres mail av 10. oktober i år knyttet til støyskjerm og sikt ved krysset Paal Bergs vei x gang- /sykkelveg langs Økriveien. Støyskjermen som bygges er en del av rekkefølgekravene knyttet til utvidelse av KI-senteret og gjelder for støyskjerm langs Paal Bergs vei. Vi har i forbindelse med denne og andre henvendelser om problematikken vært på befaring på stedet. Slik støyskjermen nå blir bygget har den en frisiktsone på 4 m langs gang-/sykkelveien og 46 m langs Paal Bergs vei. Dette er i henhold til de krav som finnes i Sykkelhåndboka (Statens vegvesen håndbok 233) på det tidspunktet planen ble godkjent. Det er imidlertid et pågående arbeid med ny utgave av Sykkelhåndboka som øker dette kravet til 8 m langs gang-/sykkelvegen. Denne utgaven av Sykkelhåndboka er ennå ikke godkjent. Vi gjorde likevel en vurdering av om vi i dette tilfelle likevel skulle kreve ytterligere frisikt utover det som var kravet den gangen planen ble godkjent. Vår vurdering er imidlertid at den gjeldende plasseringen må kunne godtas. Dette er begrunnet både i at den var etter gjeldende norm og fordi en flytting av støyskjermen ville medført at vi måtte ervervet enda mer areal av eiendommen innenfor. Vår vurdering er at fartsnivået inn mot rundkjøringen fra Paal Bergs vei er tilstrekkelig lavt til at bilister skal kunne stoppe for alle fotgjengere som kommer fram bak støyskjermen. Syklistene må senke farten forbi krysningspunktet, der de uansett har vikeplikt. Det avgjørende blir selvsagt hvorvidt syklistene gjør dette. Den problemstillingen ville imidlertid også vært der med frisiktsone på 8 m men da med litt andre hastigheter. Vi vil imidlertid følge med på hvordan dette vil fungere i ettertid for å avgjøre om det er nødvendig med eventuelle tiltak for å redusere hastigheten på syklistene. Med hilsen Finn Gulbrandsen Seksjon: Trafikkteknikk og analyse

13 13 Vegvesenet har sagt at de vil følge med på dette området med ny støyskjerm. Kommunen vil på dette tidspunkt ikke gjøre noe. På spørsmål fra Sennesvik svarte Vei&trafikk at de har ment at støyskjermen vil være OK. Berger og Rykkinn Vel vil følge opp saken. Batalden sa at han vil ta initiativ til en befaring sammen med Statens Vegvesen. STØRRE PLANSAKER De sakene som er under arbeid og/eller vil komme i løpet av høsten eller våren:: Kommunedelplan Tanumplatået og Hornimarka: kommer opp i Planutvalget 7. november (ble utsatt en uke) Kommunedelplan Lysakervassdraget: Fremmes til Planutvalget før jul. Områderegulering for Sandvika: Førstegangsbehandling i desember Kommuneplanens arealstrategi: Behandles i dag (30. oktober) Innspill til arealdelen: frist gikk ut 18. oktober, arealdelen kommer opp på nyåret med høring før eller etter sommerferien. E18: kommer opp på nyåret Områderegulering Bekkestua Nord: Blir fremmet på nyåret Hamang områderegulering (østsiden av Industriveien): Har vært idekonkurranse, avgjøres i desember. Legges fram kanskje neste høst. E16 kontroll- og kjettingplass: Ble sendt tilbake til adm. for å se på alternativer til å ta dyrket mark. Områdeplan Kolsås: Denne ble stoppet i påvente av kommuneplanen. Men både denne og områdeplaner for Høvik og Stabekk påbegynnes i Drammensveien verneplan: Foreligger mange innspill som gjelder Stabekk, alt vil bli liggende til etter at områdeplanen er behandlet mulig to unntak: for Andenesgården og for Høgevarde (her vurderer Riksantikvaren fredning) Ønsket er å ta hele strekningen på Stabekk under ett. Bekkestua: Siste del av bebyggelsen på Gjønnesjordet er på høring Bygningsarbeidernes hus (som skal rives) her foreligger det nå planforslag. Fornebu: Kilenveien 2 (v. Arnebergs Hage) er lagt ut på høring. Hundsund og Widerøbygget er også lagt ut Lysaker Standveien kommer utpå høsten Skallum, felt B8 nytt felt for eksklusive boliger er lagt ut.

14 Emma Hjort annen gangs behandling kommer rett før eller etter jul Skuiveien 40 (bak bygget der NTG var) annen gangs behandling kommer Gamle Ringeriksvei 156 (sendt tilbake) Gamle Ringeriksvei «Moskeen» (gamle meieriet) er under behandling, må se på parkeringproblematikken 14 Gartneritomta ved Vøyen «rører på seg igjen» - her er det snakk om veldig mange boliger. Rykkinnveien 100 Sjømennenes helseheim Her har det skjedd en avklaring i forhold til verneinteressene, saken kommer opp på nyåret. Hvis ikke det blir foreslått flere boliger, er Berger og Rykkinn vel fornøyd med planen slik den er blitt nå. Rykkinn skole avdeling Berger har vært på høring Fortau i Jongsveien kommer på høring Fossum vil ta noe tid før den kommer Eiksmarka senter forslag er inne, kommer opp over nyttår Løvenskioldbanen - venter på planforslag Vestmarksetra vil være klar til høring på våren Gartneritomta ved Kleivveien venter på forslag, kommer over nyttår Bærum kommune 1304 SANDVIKA Vedlegg 1 fra Høvik Vel: Sektorutvalg miljø klima og kommunalteknikk Høvik 13. november 2012 Vedrørende innsamling av haveavfall, skrot for resirkulering, farlig avfall m.v., oppfølgning av brev , ref. 12/ Høvik vel omfatter omkring 1150 husstander. Vi organiserer innsamling av haveavfall om våren som dekkes av Høvik vels midler og en egenbetalt innsamling om høsten som omfatter både haveavfall og skrot for resirkulering, farlig avfall m.v. De to årlige kampanjene gjennomføres i et samarbeide med firma RENOVA, noe som har fungert svært tilfredsstillende siden vi startet dette. Vi samlet våren 2012 inn omkring 52 tonn haveavfall og høsten 2011, 14 tonn haveavfall og 4,2 tonn skrot. RENOVA besørger den nødvendige fraksjonering av skrotet slik at resirkulering skjer på en betryggende måte.

15 I Høvik vel, som i en del andre vel der man har etablerte bomiljøer, er det ofte mange gamle eldre som ikke har egen mulighet for transport av avfall til Isi-anlegget og andre innbygger som heller ikke har slik transportmulighet. Våre medlemmer har uttrykt stor tilfredshet over vellets initiativ med organisering av de to kampanjene. I tillegg til det rent praktiske og betryggende i en profesjonell håndtering av farlig avfall bidrar våre to årlige aksjoner til en redusert trafikkbelastning til Isi-anlegget, en komprimering av haveavfallet og derigjennom en kostnadsreduksjon for Isi-anlegget. 15 Når det gjelder innsamling av skrot og avfall for resirkulering synes det efter vår oppfatning å foreligge en misforståelse hva angår kommunens plikt til å motta farlig avfall fra den enkelte husstand. Befrakter av farlig avfall kan på ingen måte defineres som opphav til avfallet, dét er det vitterlig hans oppdragsgiver som er. I vårt tilfelle organiserer Høvik vel en betryggende innsamling av farlig avfall for hele sitt velområde for å beskytte miljøet mot potensiell farlig forurensning. Høvik vel anmoder om å få oversendt den utredning juristen i KLIF har gjennomført som angivelig skulle rettferdiggjøre en slik tolkning. Det synes tvilsomt om man kan ha sett de vidtrekkende konsekvensene av en slik tolkning som er lagt til grunn i brevet av 7. november hva angår automatisk overføring av eierskap til og ansvar for farlig avfall fra faktisk, juridisk eier til valgt befrakter. Vi ser at Sektorutvalg miljø klima og kommunalteknikk skal ha møte den 15. november med henvisning til J ID 12/ der sak nr. 054/12 er forslått vedtatt med nytt regelverk for mottak av avfall til Isi, som på vesentlige områder vil underminere de ordninger Bærums vel i dag organiserer. Høvik vel tør derfor sterkt anmode om at utvalget stiller behandlingen av nytt regelverk i bero inn til forholdet er langt bedre opplyst og kvalitetssikret og informasjon er innhentet fra de berørte parter, ikke minst fra de som skal benytte anlegget. Vennlig hilsen Høvik vel Petter Ingeberg, Formann Kopi: Varaordfører Udnes Utvalgsleder Røtnes Bærum velforbunds fungerende leder Bærum velforbunds sekretær Vedlegg 2 Fra «Notat til MIKK» (saken kommer på høring) Øvrige oppfølgningssaker Forslag i Handlingsprogram om nedklassifisering av enkelte kommunale veier Under drøftelsen av Handlingsprogram , saken om nedklassifisering av enkelte kommunale veier, ba Mikk om en oversikt over hvilke veier som er aktuelle å nedklassifisere. Vi viser til vedlagte foreløpige oversikt som viser veinavn, husnummer, antall berørte Gnr/Bnr og husstander, reguleringsstatus etc.

16 Noen merknader til kolonnen som viser 16 reguleringsstatus: Bolig: Dette er veier som ligger på arealer som er regulert til boligformål, småhus, blokk eller rekkehus. Disse veiene er med på listen fordi veiområdet er uklart avgrenset og vanligvis eksisterer ikke nødvendige vedlikeholdsarealer på 1,5 meter på hver side av veien. GSV: Dette er kjøreveier som går over regulering for gang- og sykkelvei eller turvei med reguleringsbredde mindre enn seks meter. I tillegg er det ikke snøopplag eller tilstrekkelig snuplassområde. Felles avkjørsel: Dette er kommunale kjøreveier som i utgangspunktet er regulert som felles adkomst. Veiene er også mangelfull med hensyn på veiareal og snuplass. Uregulert: Kommunale veier som ligger på uregulerte områder. Veiene har ikke samlet sideareal på tre meter i tillegg kjørebanebredde. De fleste veiene er helt eller delvis uten snumulighet. Vedlikeholdskjøretøy og større lastebiler må i stor grad rygge tilbake. Kjørevei: Veien er regulert som kjørevei, men ikke i tilstrekkelig bredde, reguleringsformålet kan også være bebygd. I tillegg er det som oftest ikke regulert snuplass eller egnet område for snumulig. Disse veiene bør omreguleres til felles adkomstvei. Listen omfatter 143 veier, totalt ca 14,5 km som bør vurderes nedklassifisert. I forslaget i HP foreslås at 12 km nedklassifiseres. Listen er foreløpig og må gjennomgå nøyere. Først da kan man si hvor mange kilometer som vil bli omfattet. De fleste veiene på listen er korte stikkveier/blindveier som avviker betydelig i sin utforming fra ordinære kommunale veier. Hovedargumentet er at disse har svært høye drifts- og vedlikeholdskostnader sammenliknet med øvrige kommunale veier. Videre tilsier reguleringsstatus, manglende snuplass etc. at veiene bør nedklassifiseres til privat vei. I henhold til Veglova kan en kommune nedklassifisere en vei. De veiene som er aktuelle for å gjøre om til privat vei, er å regne som kommunal vei fordi kommunen i dag står for drift og vedlikehold av disse. Dette følger av veglova 1, 1. ledd. Reguleringen har ikke betydning i denne sammenheng. Når det offentlige ikke driver en vei, er den å regne for privat. De private oppsitterne må da etablere et veilag for å forvalte veien og organisere drift og vedlikehold. En nedklassifisering må vedtas av kommunestyret. Flere kommuner i Norge arbeider med å gjøre om kommunale veier til private. Det pågår arbeid i Vegforum Byer og tettsteder (VBT) der Bærum kommune er medlem, med veileder for nedklassifisering av kommunale veger. Denne veilederen foreligger om kort tid. Dersom forslaget om nedklassifisering blir vedtatt, vil administrasjonen snarest mulig kvalitetssikre vedlagte liste ytterligere og sette i gang den praktiske gjennomføringen. I den forbindelse vil vi ta utgangspunkt i ovennevnte veileder, samt trekke inn kommuneadvokaten.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00

Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00 Til stede fra Formannskapet:

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2015 1 Page 1. Organisasjon Demokratiske organer Årsmøte Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Kommunegården, M1, torsdag 9. januar 2014 kl. 18.00-21.00. Alle verv i lokallaget

Detaljer

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer