Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene."

Transkript

1 1 Bærum Velforbund Postboks Bekkestua Org. Nr Endelig utgave Bekkestua 15. november 2013 Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene. Vi har ikke oversikt over om disse sakene er tatt opp på annen måte med administrasjonen, men vil be om en kort orientering i forhold til de spørsmål som er tatt opp. Tilstede: Bærum kommune Jan Willy Mundal, kommunalsjef Tekniske tjenester Kjell Seberg, reguleringssjef Plan og miljø Kristine Horne, kont. kommunalsjef Eiendom Nils Vangdal,, Marked og Utbygging, Eiendom Ellef Ruud, Avd. Plan- og miljø Svein Finnanger, Natur og idrett Stein Batalden, tjenesteleder Vei og trafikk Per Kirkesæther, tjensteleder renovasjon Bærum Velforbund (BV) Frits Lemstad, leder Erik Sennesvik Rigmor Arnkværn, sekretær Kåre Lindemann, styremedlem Dorte Skulstad, varamedlem Referent: Rigmor Arnkværn Neste møte onsdag 9. april 2014 kl Gjennomgang av referat fra møtet 15. april 2013 Saker som vi ønsker mer omtale av og status for: Hageavfall og levering utenfor vanlige åpningstider samt nye priser Denne saken er tatt opp i full bredde igjen av Høvik Vel og Voll Vel. Bærum Velforbund støtter vellene i denne saken. Det vil komme 2 utredninger om driften og ordninger på Isi. Den vil bli langt fram for MIKK. Her vil bl.a. åpningstider bli tatt opp. Den første utredningen vil bli lagt ut til høring i midten av januar, og det blir gitt to måneders høringsfrist slik at alle vellene kan bli involvert. Det vil bli lagt opp til faste turnusordninger, noe som fører til at det ikke vil være mulig å holde åpent ut over oppsatte tider. Planlagt overtid vil ikke bli tillatt. Fra vellene ble det pekt på at planene for innsamling av hageavfall med bestilling av biler i forbindelse med dugnader og firma som jobben settes bort til, blir bestemt senest i midten av januar. Så for våren må dagens ordning gjelde.

2 Kommentarer fra Bærum Velforbund 2 Det er viktig at ordningen for første halvår 2014 er kjent for velforeningene tidlig i januar av hensyn til planlegging og bestilling av materiell til vårens aksjoner. Mundal sa at det må bli en praktisk ordning vår og sommer Endelig vedtak av utredningen kan ikke ventes før neste høst. Diskusjonen om farlig avfall, er referert der Voll og Høvik Vel har tatt opp denne saken. Ruter og innspill fra Bærums befolkning Vi har inntrykk av at Bærum kommune har liten påvirkning på Ruters opplegg i vår kommune. Dessuten har brukerne ingen påvirkningsmulighet bortsett fra en frist for å sende inn synspunkter. Vil kommunen ta initiativ til at det blir etablert et aktivt brukerråd og i tillegg komme i tettere dialog med Ruter for å få til en bedring av kollektivdekningen i Bærum? Der er en erkjennelse at Bærum kommune har liten innvirkning på Ruter.. Det er mulig for innbyggerne å få saker opp i Fylkestinget ved å samle 1000 underskrifter for en sak. Men erfaringene med dette er ikke gode. Strategien for Ruter er nå færre ekspressbusser og flere matebusser til tog og T-banenettet. MIKK/Ordføreren er jevnlig i møter med Ruter og tar opp Bærums saker. Men det hjelper lite. Bla. delingene av Bærum i to takstsoner blir tatt opp hver gang. Ruter innser at det er et problem, og tenker kanskje å gjøre noe, men ikke noe er konkret så langt. Men det jobbes med dette på alle nivå. Batalden fortalte at de er med i et forum for kollektivtrafikk, med deltakelse fra bl.a. Ruter og Statens vegvesen der også Asker kommune er med. Velforbundet tok opp spørsmålet om et brukerråd som støtte både for politikerne og administrasjonen når de tar opp saker med Ruter. Men noe eget råd var det ikke ønske om, derimot ble det bestemt at Velforbundet skal få saksliste eller annen dokumentasjon når disse foreligger før møter slik at vellene og Bærum Velforbund kan få komme med innspill og kommentarer til evt. forslag. Ofte er det kort tid fra møteinnkalling til møtet slik at høringer på saker kan bli vanskelig. Tillatelser til å sette opp mobilantenner Dette ble også tatt opp i møtet mellom vellene og Formannskapet Hodt Heggen påpekte at rådmannen i høst vil fremme en sak angående bruk av kommunal grunn til mobilmastene. Hva er status for dette? Kommunen har stadige henvendelser og press på seg både til mobilmaster og master til nødnettet. En arbeidsgruppe har vurdert «strategiske grep for at Bærum kommune skal bidra til optimal dekning av mobilt bredbånd og fiber, for arbeidsliv og innbyggere». Eiendomsavdelingen har startet arbeidet med en politisk sak knyttet til bruk av kommunal grunn/kommunale eiendommer til plassering av basestasjoner. Saksbehandler har sluttet, og ressursmangel har gjort at det har stoppet opp. Vangdal vil nå gripe tak i saken igjen. Lemstad viste til at det er en sak på Jarbanen om dette akkurat nå, den er under arbeid i kommunen.

3 Flomlys utearealer Haslum skole Henvendelse til Vei og trafikk som Eiendom skrev hadde ansvaret, har ikke gitt noe svar. 3 Eiendom v/ Vangdal vil ta kontakt med Arnkværn for en befaring av lysene både de på høye stolper og de som er satt opp på bygninger. Vei og trafikk har kun ansvar for gatelys på kommunal vei. Gjennomgang av alle de store utbyggingssakene som er på gang eller kan ventes i løpet av året, er presentert bakerst: BÆRUM VELFORBUND, nye og gamle saker Vedlikehold av veier, kommentar til ny drifts- og vedlikeholdsstandard Sommervedlikehold: Mange steder er høyt ugras et problem fordi det hindrer sikt. Hvordan kan dette bli bedre? Vintervedlikehold: Gangveier og sykkelveier må gis høy prioritet jfr. «Gåstrategien» og ønsket om økt sykling. Spesielt viktig i områder som Rykkinn der folk ikke har andre muligheter enn å ferdes på gangveiene. Bortkjøring av snø: Vil kommunen ta initiativ til å smelte snø i fjorden slik Oslo nå gjør? Vi mener det er viktig å hindre at snødeponier legges slik at det blir avrenning til bekker og elver. Eksempel Langs E16 opp mot Sollihøgda. Økonomi: Siden vi ikke har sett etatens budsjett, kan vi vanskelig vurdere hvor det kan gjøres innsparinger. Vi antar også at Vei og trafikk er en etat som har behov for økte midler for å tilfredsstille selv et minimum av vedlikehold av hensyn til trafikksikkerhet. Bakgrunnen for forslagene om redusert vedlikehold er et redusert budsjett og antakelser om ytterligere reduksjoner. Et utkast til nye rutiner er sendt Bærum Velforbund til orientering. Sommervedlikeholdet har i 2013 hatt kantklipping bare en gang i året mot tidligere to. Dette medfører problemer med at det oppstår grøfter som senere må renskes og det blir mye ugras, som kan være en plage for allergikere og for sikt langs veiene. Kvisting langs veiene er som før, men firmaene som gjør jobben er blitt tettere fulgt opp, og dette har gitt et mye bedre resultat enn tidligere år. Vintervedlikehold det ble presisert at det ikke er noen gå-strategi i Bærum, men alle er enige om at å gå er viktig. Gangveier kan tåle mere snø før de må brøytes uten at det blir en fast såle under. Derfor prioriteres bilveiene. Men det erkjennes at dette ikke er noen god løsning. Snøsmelteanlegg, en lekter som i Oslo, er voldsomt dyrt og ikke aktuelt i Bærum. Men det er et ønske å ikke kjøre snø rundt på kryss og tvers. Mest mulig skal ligge der brøytingen skjer. Noe vil bli tippet ved Rigmorkaia, men mindre enn før. Ellers vil man bare tippe snø ett sted - i Lommedalen og da først og fremst etter skraping av veiene. Forslaget fra Statens veivesen om stort snødeponi ved E16 nesten oppe ved

4 Sollihøgda blir ansett som dårlig og aktuelt for snølagring. 4 ikke ønsket. Så mye taler for at dette ikke er Økonomi dette skal behandles i MIKK om kort tid. Noen små, svært smale stikkveier som nå er kommunale, ønskes omgjort til private - i alt 12 km vei. Ulempen er selvsagt at kostnadene til veivedlikehold overføres til huseierne, men det gir dem også mulighet til å lage forstøtningsmurer og beplantning som kommunen ikke har kunnet tillate. Se vedlegg 2 Trapper er dyrt å måke om vinteren. Nå ønsker Vei&trafikk å kartlegge hvilke trapper som er viktige å holde oppe hele året og hvilke som er så lite i bruk om vinteren at snørydding kan droppes. Arbeidet er satt bort, men det er tungt manuelt arbeid, og få firma er interesserte i jobben. Velforbundet vil bistå i kartleggingen av trappene. Innspillene som er sendt til politikerne vil bli sendt Bærum Velforbund. Kommentarer fra Bærum Velforbund En minnet om at dette er tjenester som er svært synlige for innbyggerne og at redusert standard fort oppfattes som forsømmelse. Bærum kommune - Eiendom Vi har erfart at Eiendom gir lite eller ingen informasjon til organisasjoner og brukere som blir berørt av endringer. Det kan dreie seg om bruk av kommunal eiendom, salg av eiendom o.l. Vi har heller ikke registret brukermedvirkning i slike saker. Eksempler er Rykkinn Grendehus, biblioteket i Sandvika og på Rykkinn, Seniornetts bruk av lokaler i Kommunegården. Vi etterlyser informasjon og medvirkning i slike saker, jfr. Samarbeidsavtalen. Velforbundet ble lovet at Eiendom skulle vurdere rutinene sine i henhold til klagene. De større tiltakene som ivaretas av Eiendom (nybygg/ ombygginger) krever ofte ny regulering og/ eller byggesøknad etter plan og Bygningsloven. Vellene vil da varsles slik som beskrevet i Samarbeidsavtalen. Eiendom har rutiner for å informere nabolag som berøres av byggeprosjekter. I noen tilfelle vil det være vår kontraktspart, ofte representert ved en totalentreprenør som skal ivareta informasjon. Eiendom vil gjennomgå rutinene for å bedre informasjon til naboer og vel i forbindelse med tiltak som medfører ulemper i deres nærområdet. Rykkinn bibliotek og kommunens vurdering av salg og tilbakeleie av lokalet, var en prinsipiell sak knyttet til om kommunen skulle eie eller leie lokalene. Vellene har ikke vært involvert i denne saken. Informasjon mottatt etter møtet: Prosjekt Liv og røre i sentralhallen og kommunegården er styrt av mål i HP Etablere en aktiv møteplass for kommunens innbyggere i sentralhallen i Kommunegården der frivillighet og kultur er sentrale elementer. Helge Jørgensen har vært prosjektleder, og informerer om at flere samarbeidspartnere har deltatt i utviklingsarbeidet. Det ble avholdt en idémyldring i tidlig fase hvor blant andre Bærum kulturråd deltok med Harriet Carlin, og Eva Bellis og Sandvika Vel ved Hjalmar Aass. Sennesvik viste til Samarbeidsavtalen der det framgår at det er et felles ønske om at vellene skal få planer til høring og/eller informasjon. I mange tilfeller fungerer dette nå ganske bra, men vi har lite kommunikasjon med skolesektoren og med Eiendom.

5 5 Ang. Rykkinn det må ha vært lange prosesser før både lokalt bibliotek og Grendehuset fikk vite noe om de nye planene. Seniornett dette er et eksempel på at eiere av næringsbygg inkludert kommunen må bli flinkere til dialog med dem som faktisk bruker lokalene. Eiendom vil heretter i forkant av møtene mellom Adm. og Bærum Velforbund dele ut en oversikt over alle planlagte byggeprosjekter og hvilken fase de er i. Etter behov vil sakene så bli tatt opp på møtet. Kommentarer fra Bærum Velforbund Det har vært vanskelig å oppnå god samhandling med Bærum kommune Eiendom, og at avdelingen ikke følger intensjonen i velforeningenes samarbeidsavtale med Bærum kommune. HØVIK VEL Vennligst ta opp forholdet om innhenting av avfall for vellene, herunder farlig avfall med tanke på å finne en praktisk løsning der dette kan håndteres av renovatører som bl.a. RENOVA. Nytt regelverk hindrer RENOVA og andre å transportere farlig avfall som malingrester, bilbatterier, løsemidler m.v. for resirkulering ved Isi-anlegget. Dette gjør oppdraget for vellene vanskeligere å gjennomføre og mindre hensiktsmessig. Publikum må da selv levere kun dette avfallet og sannsynligheten er stor for at det da heller går i restavfallet eller avløpet. Vi viser til vårt brev av til Bærum kommune med gjenpart til Bærum velforbund, kopi vedlagt bakerst. Det foreligger intet svar fra administrasjonen om dokumentasjon fra KLIF som man mener å kunne støtte seg til for å underbygge restriksjon for at RENOVA ikke skal kunne håndtere farlig avfall for oss: Når det gjelder innsamling av skrot og avfall for resirkulering synes det efter vår oppfatning å foreligge en misforståelse hva angår kommunens plikt til å motta farlig avfall fra den enkelte husstand. Befrakter av farlig avfall kan på ingen måte defineres som opphav til avfallet, dét er det vitterlig hans oppdragsgiver som er. I vårt tilfelle organiserer Høvik vel en betryggende innsamling av farlig avfall for hele sitt velområde for å beskytte miljøet mot potensiell farlig forurensning. Høvik vel anmoder om å få oversendt den utredning juristen i KLIF har gjennomført som angivelig skulle rettferdiggjøre en slik tolkning. Det synes tvilsomt om man kan ha sett de vidtrekkende konsekvensene av en slik tolkning som er lagt til grunn i brevet av 7. november hva angår automatisk overføring av eierskap til og ansvar for farlig avfall fra faktisk, juridisk eier til valgt befrakter. Kommunen er uenig med vellene i tolkningen av reglene for håndtering av farlig avfall, de påpeker også at reglene vil bli innskjerpet. De mente at avfallsbesitter blir det firmaet som samler det inn og at firmaet dermed driver næring og at det farlige avfallet da må prises som næringsavfall. Vellene vil få utredning til høring og kan ta opp saken da. VOLL VEL ISI - Åpningstider og regelverk for velforeninger o.a. Voll Vel prøvde å få MIKK-utvalget til å vedta retningslinjer for levering av avfall i forbindelse med vel-aksjoner. Vi ble ikke forstått og opplever å bli motarbeidet av

6 administrasjonen. Vi ber om å få smidigere praktisering og justering av retningslinjer for levering av både hageavfall og den type avfall det er naturlig for vellene å organisere. Kan vi få en rutine og praksis som er smidig og fleksibel? 6 Hageavfall kommunal aksjoner. Voll vel fikk for våren 2013 en ekstraregning på kr for innsamling av hageavfall i område rundt Øvrevoll sammenlignet med våren Dette skyldes at Bærum kommune av en for oss uforklarlig årsak ikke fikk organisert den årlige innsamlingen på Øvrevoll og Ramstad. Hva skyldes en slik sviktende organisering? Kan vi påregne at Bærum kommune er miljøbevisst og gjenopptar lokale innsamlinger på f.eks. Øvrevoll og Ramstad for 2014? Dersom det ikke er planlagt slike aksjoner, ber vi om at administrasjonen klarerer et NEI med politisk ansvarlig organ, slik at Bærum velforening kan ta affære. Kommunale innsamlingssteder er en avviklet ordning etter at Isi ble ferdig utbygget med større kapasitet. Dette vil det bli holdt fast ved. For øvrig vises det igjen til utredningen som vil komme på nyåret der vellene kan peke på de forhold de ønsker annerledes. BLOMMENHOLM VEL Gamle Drammensvei bygge saker som berører vernesonen Styret i Blommenholm Vel har den siste tiden mottatt mange henvendelser fra medlemmene angående ovennevnte. Det gjelder eiendommene 9/860, 9/747 og 9/748. I kommuneplanen for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer står det om Gamle Drammensvei: 6. Gamle Drammensvei fra 1660-tallet er en av Norges første ingeniørkonstruerte veier og et kulturminne av nasjonal betydning. Veien har på flere strekninger bevart karakter og følger i dag stort sett den opprinnelige traseen. Bygningsmiljøet langs veien består av villaer som er representative for bebyggelse fra slutten av og begynnelsen av 1900-tallet. Malmskrivergården som ligger inntil veien, er vedtaksfredet. Veien er regulert til bevaring fra Sandvika til Høvikveien. Kulturminner og kulturmiljøer er en ikke-fornybar ressurs. Her vil et kulturmiljø måtte vike for utbyggers interesser. Det heter i ovennevnte kommuneplan om retningslinjene for kommunens behandling: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum skal være retningsgivende for all byggesaks- og planbehandling i kommunen. 1. Ved byggetiltak nær et kulturminne / kulturmiljø skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med målsetting å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet / kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstand til kulturminnet skal vektlegges. Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart.

7 Bilde fra Krysset Gamle Drammensvei/Sjøveien: 7 Alle trær i vernesonen er hugget. Gamle Drammensvei til høyre på bildet. Blommenholm Vel ønsker svar fra kommunens administrasjon på hvordan kommunen kontrollerer at på at ovennevnte retningslinjer angående vernesonen blir overholdt av utbygger. Dette er en byggesak som berører en vernesone. Det er gitt igangsettingstillatelse etter det blir det ikke fulgt opp av kommunen. For øvrig er det som står om vernesoner nærmest en henstillingsbestemmelse, den er veldig svak. For at kommunen skal se på saken, må publikum skrive brev til kommunen hvis de ser noe de mener er ulovlig. Et slikt brev må også Blommenholm Vel skrive om de vil følge opp saken. GJETTUM VEL I fjor overtok Bærum kommune all veibelysning fra Hafslund nett. Det ble ansatt en egen medarbeider for å administrere dette. Kan vi vente at kostnadene for veilys i private veier under kommunale feltutbygginger - som i dag bæres av oppsittere, huseierforeninger, veilag o.l. - blir redusert? Kommunen går nå gjennomprivate veilys på private veier i forbindelse med overtakingen fra Hafslund. Neste år vil alle bli fakturerte for 2012 og Når det gjelder prisen, vil den heller gå opp enn ned siden det er lenge siden forrige prisjustering. Kommentarer fra Bærum Velforbund Bærum Velforbund minnet om at det aldri var blitt sendt ut informasjon om at tilskuddsordningen er falt bort, og ba om at dette ble gjort i samme brev eller annen orientering.. NÅ vil det komme en orientering i Bæringen om at private veier vil bli fakturert og at ordningen med støtte til private lysstolpeeiere er avsluttet.

8 8 BEKKESTUA VEL Kan det forventes at det vil bli tatt hensyn til de protester og ankepunkter som kommer inn ang. forslag til endring av reguleringsplanen for Felt 3 i Gjønnesutbyggingen? Det er klart kommet frem at både eksisterende bebyggelse i Bærumsveien og i Presterudområdet, samt nye huseiere i småhus på felt 1 og 2 føler at forslag om blokkbebyggelse i felt 3 er sterkt forringende for deres bokvalitet og deres eiendomsverdier. Denne saken er i prosess. HASLUM VEL KIRKEVEIEN PÅ HASLUM Det har nylig vært en påkjørselsulykke i Kirkeveien ved Haslum Terrasse. En 11 åring som krysset veien ble påkjørt da hun gikk over bak bussen som hadde stoppet. På stedet er det ikke eget buss- stopp, og bilene som er bak bussen kjører forbi når den stopper. Det er heller ikke fortau på strekningen fra Kirkedalsveien til Haslum kirke. Haslum vel har tidligere hatt kontakt med Trond Østbøll, og han har vært på Årsmøte i Haslum vel, hvor han redegjorde for at kommunen ønsker å utbedre strekningen, men nå er det gått mange år og ingenting har hendt! Vi har følgende spørsmål: Hva er status i saken, og hva vil bli gjort for å sikre denne skoleveien? Hvor mange biler kjører det på denne strekningen daglig? Det er målt få fotgjengere i området. Da er det farligere å ha et gangfelt enn ikke fordi bilistene slutter å reagere på gangfeltet. Derfor vil det ikke komme gangfelt her. Men Statens veivesen har planlagt fortau i område. Reguleringsplan vil komme i desember/januar men det er ikke avsatt penger. Og det er mange eiendommer som vil bli berørt og som kan komme til å nekte fortau på sin eiendom. Så utfallet er usikkert. FURUBAKKEN VEL Bygging av paviljong ved Haslum skole Dette var et prosjekt som pågikk hele sommeren med betydelige grunnarbeider med store maskiner og sammenføying av tilflyttede brakker. Nabolaget ble ikke varslet om at arbeidet ville pågå i hele sommerferien og ha en arbeidstid fra før kl. 7 til etter kl. 22 store deler av tiden. Vi mener dette har vært til stor sjenanse. Arbeidstid lenge utover kveldene burde vært redusert, og nabolaget Furu Huseierforening burde vært informert og holdt orientert om framdrift og evt. sjenerende støy og behov for ekstra lange arbeidsdager. Vi henstiller til Eiendom å endre sin praksis når det gjelder varsling og samarbeid med nabolag som blir berørt av deres virksomhet og ber om tilbakemelding til Bærum Velforbund om at dette rutinemessig vil bli gjennomført. Som under punktet om Eiendom side 4 vil dette bli tatt opp internt for å få bedre rutiner. Kommentarer fra Bærum Velforbund Minnet om at dette er en generell problemstilling.

9 9 Lysregulering av Gml. Ringeriksvei ved Haslum skole Tidlig i oktober ble det iverksatt lysregulering og delvis manuell trafikkdirigering i Gml. Ringeriksvei ved Haslum skole i forbindelse med oppgradering av vannrør. Dette berører oss som bor i området og mye av trafikantene vest i Bærum fordi det det oppstår lange køer, spesielt i rushtiden. Vellene i området er ikke blitt orientert. Heller ikke er det satt opp noen form for plakat med informasjon om hva som skjedde, hvorfor og varighet eller gitt info i Bæringen eller i Budstikka. Det var først da noen henvendte seg til Budstikka at en artikkel der fortalte at dette var noe vi måtte leve med i to måneder. Kan vi forvente vesentlig bedre informasjon når slike store inngrep skjer i områder der svært mange mennesker blir berørt? Det var enighet om at i slike saker som berører mange mennesker, må det være bedre informasjon til publikum. Saken vil bli tatt opp med Vann&avløp. AVLØS VEL (vedrørende Bærum kommunes arbeidsansvar knyttet planprosesser og veisperring/nybygg for T-bane og Avløs Base): 1. Ved gjenåpning av ny Valler bru og ombygget Nesvei i medio sept d.å. ble kommunes broansvarlig og veiansvarlig varslet via HAB v/ Paul Kristiansen og senere ved direkte kontakt at 1a) tre betongblokker brukt til midlertidig veisperring var flyttet til siden på veien ved brua og ikke fjernet og 1b) midlertidig asfaltert trafikkøy og og ødelagt kantsten i rundkjøringen Nesveien/Vallerveien er ikke satt i opprinnelig stand; opprinnelig belegningsten ligger på siden av rundkjøringen. Hvorfor er ikke dette gjort nå 11/2 måned varsling og kan ikke kommunen forplikte seg på tid ved slikt arbeid? 2. Til Kommunestyrets møte har Bygningssjefen utarbeidet reguleringsbestemmelser (dok ) og illustrasjonstegninger (dok og ) som ikke inneholder tallmessig krav til nybyggenes maksimale høyde (Kotehøyde gesims/møne - terreng) i henhold til krav i Plan- og bygningsloven SAK 10. Avløs Vel har påklaget dette i brev Hvorfor etterleves ikke Plan- og Bygningsloven? Se konsekvensen av dette spørsmål Bygningsjefen administrasjonspersonell har deltatt i en rekke møter med tiltakshaver KTP/Sporveien i forkant av Søknad om rammetillatelse av etter nabovarsling med etterfølgende klager. Det påpekes at nye bygg og anlegg har gesimshøyder på ca 16.5m som er 2 1/2 ganger så høyt som vist på illustrasjontegningene vedlagt saken for Kommunestyret, og over 2 ganger så høyt som maksimal maksimal gesimshøyde i Plan- og bygningsloven Videre er det påpekt at nye bygg har arealer og volumer som også skal romme funksjoner fra Durud-base som Kommunestyret avviste i møte Avløs Vel har i brev , og påklaget at slike høyder og form som avviker vesentlig BÅDE fra Plan- og bygningsloven paragraf 29.4 og Reguleringsbestemmelsene er gjenstand for spesiell dispensasjonssøknad og må i dette tilfelle avvises av kommunen/fylkesmannen. Hvorfor påpekte ikke Bygningssjefen slike forhold tidlig i planprosessen? Hvorfor framgår det av Bærum kommunes kommentarer i dok. J.post 13/ av vedrørende Rammetillatelse/dispensasjon at Bygningssjefen overprøver Plan- bygningslovens paragraf 29.4 om maksimal gesimshøyde på 8m med at "bestemmelsen ikke passer i dette tilfelle og at den er mer rmyntet på småhusbebyggelse". Hvordan kan Bygningsjefen legge en slik kommentar til grunn uten noen lovmessig forankring? Har kommunen sine egne lover?

10 10 Pkt.1) Her skal alt nå være på plass, men Vei&trafikk vil også dra opp og se på området. Pkt. 2) Det har vært eget særmøte med vellet om denne saken foran forrige møte i Planutvalget Pkt. 3) Denne saken skal opp i neste møte i Planutvalget. ØSTRE STABEKK VEL 1) Vil det forbedrede Gjønnes-utløpet bli tegnet inn i Alt 3? (Nytt alternativ 3b)? 2) For den kommende kommunedelplanen og/eller etterfølgende reguleringsplan, hvilken støygrense vil Bærum kommune kreve overholdt? 3) SVV støvmåler på nedre Stabekk er feilmontert. Hva vil Bærum kommune foreta seg i den forbindelse? 4) Vil Bærum kommune kreve at SVV ihht retningslinje T-1520: a) Utarbeider luftsonekart for tiltaket? b) Setter opp midlertidige målestasjoner (såkalte passive prøvetakere) på nedre Stabekk og andre områder hvor boligbebyggelse vil ligger nært inntil E18 etter utbygging? 5) Har Bærum kommune noen formening om helseeffekter av ny E18 burde vært medtatt i den samfunnsøkonomiske beregningen foretatt av SVV? 6) For de som blir ekspropriert, vil Bærum kommune foreta seg noen for å legge til rette for erstatningsbolig i nærområdet? 7) Det fremgår av SVV rapport at et betydelig antall beboere langs E18 utsettes for luftforurensning som overstiger nasjonale mål (ligger i rød sone). Vil Bærum kommune eller SVV foreta seg noe for å løse deres situasjon, for eksempel ved å tilby miljøinnløsning? 8) SVV har i veldig liten grad utredet anleggsperioden, inkludert trafikkavvikling og situasjonen for beboere langs E18. Har Bærum kommune noe mer informasjon om dette temaet? Eller vil de få det i nær fremtid? 9) En rekke av spørsmålene ovenfor er knyttet til folkehelsen. Vårt inntrykk er at Bærum kommunes folkehelsekontor sliter med kapasiteten. Har Folkehelsekontoret tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å ta tak i disse typer problemstillinger? Alle spørsmålene unntatt pkt. 3 kan rettes til kommunens saksbehandler i Reguleringsplanen for ny E18. Pkt.3) Her har Statens Vegvesen erkjent at måleren var plassert feil og at dette vil bli rettet på. Et ekstra spørsmål fra styret i Østre Stabekk Velforening: Markalleen fra Høvik Stasjon fram til rundkjøringen ved Strand får støyskjerm mot toget. Avstanden til husene i denne delen av Markalleen er mye større enn avstanden til husene langs linjen fra rundkjøringen ved Strand til Stabekk stasjon. Disse får ikke støyskjerm av hverken jernbaneverket eller kommunen. Grunnen er at strekningen er uregulert, og dermed faller utenfor lovpåleggelse. Fornuft tilsier at det bør være støyskjerm helt fra Høvik stasjon til Stabekk stasjon. Da det ble bygget på Stabekk sentrum ble støyskjerm også pålagt. Kun husene referert til over får ikke, da de faller utenfor reglene, mens det er de som må tåle mest støy av alle på hele strekningen. Vil kommunen foreta seg noe med dette grelle eksemplet på forskjellsbehandling?

11 11 Dette er en vanskelig sak, det settes bare opp støyskjermer «der det skjer noe tiltak er meldt inn» - slik er loven, - selv om det virker urimelig. For strekningen Strand Lysaker er det ikke meldt inn noe tiltak. RYKKINN VEL Støyskjerm Rykkinn Nærsenter- Endepunkt mot Økriveien/gangvei - Bærum/Akershus Berger og Rykkinn Vel har vært opptatt av trygge skoleveier i Rykkinnområdet, et område av Bærum der nettopp myke trafikanter er prioritert gjennom en god grunnregulering. Vi har imidlertid fått mange henvendelser om støyskjermen som i samsvar med reguleringsplan vedtatt av Bærum kommune, nå kommer på plass i krysset Pål Bergs vei/økriveien. Her skapes det en svært farlig kryssing av gangvei og Pål Bergs vei med nedsatt sikt i et veisystem som er svært trafikkert, og der bilførerne har mange forhold å iaktta. I tillegg til rundkjøring og kryssing av gang- og sykkelvei ligger utkjøringen fra Kirkegårdsveien og Munins vei (Nærsenteret) på en strekning på 50 meter. Før fundamentet for støyskjermen var ferdig tok vi kontakt med Bærum kommune og Statens vegvesen. Bærum kommune viste til Statens vegvesen (se deres svar under) uten å se behov for ytterligere undersøkelser. Vi kjenner ikke til hvordan siktkravet måles, men har vanskelig for å skjønne at rasjonelle måter å gjøre denne målingen på gir en sikt på 4 meter til gangveien. Som det går fram av bildet settes muren opp ca 2 meter fra gangvei for å sikre snødeponering. Støyskjermen er trukket fram foran grensemuren, som for øvrig ville gitt god støyskjerming ved at skjermen ble dreiet 90 grader inn over muren. Er snødeponering viktigere enn trafikantenes sikkerhet. Dette er situasjonen når bussen fra Rykkinn kommer ned mot overgangen. I den perioden barn kommer til og fra skolen går det 12 bussavganger pr time i tillegg til at Pål Bergs vei på dette punkt har høy trafikktetthet til og fra Nærsenteret og Menighetshuset i tillegg til å betjene hovedtrafikken til og fra Rykkinn.

12 Vi ber Bærum kommune snarest innkalle alle parter til et drøftingsmøte om hvordan en kan forbedre trafikksituasjonen i krysset. Dette omfatter i tillegg til Statens vegvesen, også 12 avdeling for trafikksikkerhet, Bærum kommune, også Vei og trafikk, velforening og FAU ved Bryn skole. Vi minner om at den samme gruppen gjennomførte befaring av dette og andre områder av Økriveien nord for noen år tilbake for å bedre trafikksituasjonen for myke trafikanter. Blant de mange tiltakene som ble iverksatt var bedring av den aktuelle kryssingen. På bakgrunn av dette stiller vi spørsmål om PBL krav om behandling i kommunen har vært fulgt, det vil si at alle fagområder skal ha forslag til reguleringsplan til uttalelse før det fremmes forslag til behandling i kommunale organer. Erik Sennesvik Leder Berger og Rykkinn Vel SVAR FRA STATENS VEGVESEN Fra: Gulbrandsen Finn Sendt: 15. oktober :27 Til: Kopi: Jacobsen Rolf; Erik Sennesvik; Vines Terje Kjetil; Birkeland Marita Emne: SV: Støyskjerm Rykkinn Nærsenter- Endepunkt mot Økriveien/gangvei - Bærum/Akershus Hei Vi viser til deres mail av 10. oktober i år knyttet til støyskjerm og sikt ved krysset Paal Bergs vei x gang- /sykkelveg langs Økriveien. Støyskjermen som bygges er en del av rekkefølgekravene knyttet til utvidelse av KI-senteret og gjelder for støyskjerm langs Paal Bergs vei. Vi har i forbindelse med denne og andre henvendelser om problematikken vært på befaring på stedet. Slik støyskjermen nå blir bygget har den en frisiktsone på 4 m langs gang-/sykkelveien og 46 m langs Paal Bergs vei. Dette er i henhold til de krav som finnes i Sykkelhåndboka (Statens vegvesen håndbok 233) på det tidspunktet planen ble godkjent. Det er imidlertid et pågående arbeid med ny utgave av Sykkelhåndboka som øker dette kravet til 8 m langs gang-/sykkelvegen. Denne utgaven av Sykkelhåndboka er ennå ikke godkjent. Vi gjorde likevel en vurdering av om vi i dette tilfelle likevel skulle kreve ytterligere frisikt utover det som var kravet den gangen planen ble godkjent. Vår vurdering er imidlertid at den gjeldende plasseringen må kunne godtas. Dette er begrunnet både i at den var etter gjeldende norm og fordi en flytting av støyskjermen ville medført at vi måtte ervervet enda mer areal av eiendommen innenfor. Vår vurdering er at fartsnivået inn mot rundkjøringen fra Paal Bergs vei er tilstrekkelig lavt til at bilister skal kunne stoppe for alle fotgjengere som kommer fram bak støyskjermen. Syklistene må senke farten forbi krysningspunktet, der de uansett har vikeplikt. Det avgjørende blir selvsagt hvorvidt syklistene gjør dette. Den problemstillingen ville imidlertid også vært der med frisiktsone på 8 m men da med litt andre hastigheter. Vi vil imidlertid følge med på hvordan dette vil fungere i ettertid for å avgjøre om det er nødvendig med eventuelle tiltak for å redusere hastigheten på syklistene. Med hilsen Finn Gulbrandsen Seksjon: Trafikkteknikk og analyse

13 13 Vegvesenet har sagt at de vil følge med på dette området med ny støyskjerm. Kommunen vil på dette tidspunkt ikke gjøre noe. På spørsmål fra Sennesvik svarte Vei&trafikk at de har ment at støyskjermen vil være OK. Berger og Rykkinn Vel vil følge opp saken. Batalden sa at han vil ta initiativ til en befaring sammen med Statens Vegvesen. STØRRE PLANSAKER De sakene som er under arbeid og/eller vil komme i løpet av høsten eller våren:: Kommunedelplan Tanumplatået og Hornimarka: kommer opp i Planutvalget 7. november (ble utsatt en uke) Kommunedelplan Lysakervassdraget: Fremmes til Planutvalget før jul. Områderegulering for Sandvika: Førstegangsbehandling i desember Kommuneplanens arealstrategi: Behandles i dag (30. oktober) Innspill til arealdelen: frist gikk ut 18. oktober, arealdelen kommer opp på nyåret med høring før eller etter sommerferien. E18: kommer opp på nyåret Områderegulering Bekkestua Nord: Blir fremmet på nyåret Hamang områderegulering (østsiden av Industriveien): Har vært idekonkurranse, avgjøres i desember. Legges fram kanskje neste høst. E16 kontroll- og kjettingplass: Ble sendt tilbake til adm. for å se på alternativer til å ta dyrket mark. Områdeplan Kolsås: Denne ble stoppet i påvente av kommuneplanen. Men både denne og områdeplaner for Høvik og Stabekk påbegynnes i Drammensveien verneplan: Foreligger mange innspill som gjelder Stabekk, alt vil bli liggende til etter at områdeplanen er behandlet mulig to unntak: for Andenesgården og for Høgevarde (her vurderer Riksantikvaren fredning) Ønsket er å ta hele strekningen på Stabekk under ett. Bekkestua: Siste del av bebyggelsen på Gjønnesjordet er på høring Bygningsarbeidernes hus (som skal rives) her foreligger det nå planforslag. Fornebu: Kilenveien 2 (v. Arnebergs Hage) er lagt ut på høring. Hundsund og Widerøbygget er også lagt ut Lysaker Standveien kommer utpå høsten Skallum, felt B8 nytt felt for eksklusive boliger er lagt ut.

14 Emma Hjort annen gangs behandling kommer rett før eller etter jul Skuiveien 40 (bak bygget der NTG var) annen gangs behandling kommer Gamle Ringeriksvei 156 (sendt tilbake) Gamle Ringeriksvei «Moskeen» (gamle meieriet) er under behandling, må se på parkeringproblematikken 14 Gartneritomta ved Vøyen «rører på seg igjen» - her er det snakk om veldig mange boliger. Rykkinnveien 100 Sjømennenes helseheim Her har det skjedd en avklaring i forhold til verneinteressene, saken kommer opp på nyåret. Hvis ikke det blir foreslått flere boliger, er Berger og Rykkinn vel fornøyd med planen slik den er blitt nå. Rykkinn skole avdeling Berger har vært på høring Fortau i Jongsveien kommer på høring Fossum vil ta noe tid før den kommer Eiksmarka senter forslag er inne, kommer opp over nyttår Løvenskioldbanen - venter på planforslag Vestmarksetra vil være klar til høring på våren Gartneritomta ved Kleivveien venter på forslag, kommer over nyttår Bærum kommune 1304 SANDVIKA Vedlegg 1 fra Høvik Vel: Sektorutvalg miljø klima og kommunalteknikk Høvik 13. november 2012 Vedrørende innsamling av haveavfall, skrot for resirkulering, farlig avfall m.v., oppfølgning av brev , ref. 12/ Høvik vel omfatter omkring 1150 husstander. Vi organiserer innsamling av haveavfall om våren som dekkes av Høvik vels midler og en egenbetalt innsamling om høsten som omfatter både haveavfall og skrot for resirkulering, farlig avfall m.v. De to årlige kampanjene gjennomføres i et samarbeide med firma RENOVA, noe som har fungert svært tilfredsstillende siden vi startet dette. Vi samlet våren 2012 inn omkring 52 tonn haveavfall og høsten 2011, 14 tonn haveavfall og 4,2 tonn skrot. RENOVA besørger den nødvendige fraksjonering av skrotet slik at resirkulering skjer på en betryggende måte.

15 I Høvik vel, som i en del andre vel der man har etablerte bomiljøer, er det ofte mange gamle eldre som ikke har egen mulighet for transport av avfall til Isi-anlegget og andre innbygger som heller ikke har slik transportmulighet. Våre medlemmer har uttrykt stor tilfredshet over vellets initiativ med organisering av de to kampanjene. I tillegg til det rent praktiske og betryggende i en profesjonell håndtering av farlig avfall bidrar våre to årlige aksjoner til en redusert trafikkbelastning til Isi-anlegget, en komprimering av haveavfallet og derigjennom en kostnadsreduksjon for Isi-anlegget. 15 Når det gjelder innsamling av skrot og avfall for resirkulering synes det efter vår oppfatning å foreligge en misforståelse hva angår kommunens plikt til å motta farlig avfall fra den enkelte husstand. Befrakter av farlig avfall kan på ingen måte defineres som opphav til avfallet, dét er det vitterlig hans oppdragsgiver som er. I vårt tilfelle organiserer Høvik vel en betryggende innsamling av farlig avfall for hele sitt velområde for å beskytte miljøet mot potensiell farlig forurensning. Høvik vel anmoder om å få oversendt den utredning juristen i KLIF har gjennomført som angivelig skulle rettferdiggjøre en slik tolkning. Det synes tvilsomt om man kan ha sett de vidtrekkende konsekvensene av en slik tolkning som er lagt til grunn i brevet av 7. november hva angår automatisk overføring av eierskap til og ansvar for farlig avfall fra faktisk, juridisk eier til valgt befrakter. Vi ser at Sektorutvalg miljø klima og kommunalteknikk skal ha møte den 15. november med henvisning til J ID 12/ der sak nr. 054/12 er forslått vedtatt med nytt regelverk for mottak av avfall til Isi, som på vesentlige områder vil underminere de ordninger Bærums vel i dag organiserer. Høvik vel tør derfor sterkt anmode om at utvalget stiller behandlingen av nytt regelverk i bero inn til forholdet er langt bedre opplyst og kvalitetssikret og informasjon er innhentet fra de berørte parter, ikke minst fra de som skal benytte anlegget. Vennlig hilsen Høvik vel Petter Ingeberg, Formann Kopi: Varaordfører Udnes Utvalgsleder Røtnes Bærum velforbunds fungerende leder Bærum velforbunds sekretær Vedlegg 2 Fra «Notat til MIKK» (saken kommer på høring) Øvrige oppfølgningssaker Forslag i Handlingsprogram om nedklassifisering av enkelte kommunale veier Under drøftelsen av Handlingsprogram , saken om nedklassifisering av enkelte kommunale veier, ba Mikk om en oversikt over hvilke veier som er aktuelle å nedklassifisere. Vi viser til vedlagte foreløpige oversikt som viser veinavn, husnummer, antall berørte Gnr/Bnr og husstander, reguleringsstatus etc.

16 Noen merknader til kolonnen som viser 16 reguleringsstatus: Bolig: Dette er veier som ligger på arealer som er regulert til boligformål, småhus, blokk eller rekkehus. Disse veiene er med på listen fordi veiområdet er uklart avgrenset og vanligvis eksisterer ikke nødvendige vedlikeholdsarealer på 1,5 meter på hver side av veien. GSV: Dette er kjøreveier som går over regulering for gang- og sykkelvei eller turvei med reguleringsbredde mindre enn seks meter. I tillegg er det ikke snøopplag eller tilstrekkelig snuplassområde. Felles avkjørsel: Dette er kommunale kjøreveier som i utgangspunktet er regulert som felles adkomst. Veiene er også mangelfull med hensyn på veiareal og snuplass. Uregulert: Kommunale veier som ligger på uregulerte områder. Veiene har ikke samlet sideareal på tre meter i tillegg kjørebanebredde. De fleste veiene er helt eller delvis uten snumulighet. Vedlikeholdskjøretøy og større lastebiler må i stor grad rygge tilbake. Kjørevei: Veien er regulert som kjørevei, men ikke i tilstrekkelig bredde, reguleringsformålet kan også være bebygd. I tillegg er det som oftest ikke regulert snuplass eller egnet område for snumulig. Disse veiene bør omreguleres til felles adkomstvei. Listen omfatter 143 veier, totalt ca 14,5 km som bør vurderes nedklassifisert. I forslaget i HP foreslås at 12 km nedklassifiseres. Listen er foreløpig og må gjennomgå nøyere. Først da kan man si hvor mange kilometer som vil bli omfattet. De fleste veiene på listen er korte stikkveier/blindveier som avviker betydelig i sin utforming fra ordinære kommunale veier. Hovedargumentet er at disse har svært høye drifts- og vedlikeholdskostnader sammenliknet med øvrige kommunale veier. Videre tilsier reguleringsstatus, manglende snuplass etc. at veiene bør nedklassifiseres til privat vei. I henhold til Veglova kan en kommune nedklassifisere en vei. De veiene som er aktuelle for å gjøre om til privat vei, er å regne som kommunal vei fordi kommunen i dag står for drift og vedlikehold av disse. Dette følger av veglova 1, 1. ledd. Reguleringen har ikke betydning i denne sammenheng. Når det offentlige ikke driver en vei, er den å regne for privat. De private oppsitterne må da etablere et veilag for å forvalte veien og organisere drift og vedlikehold. En nedklassifisering må vedtas av kommunestyret. Flere kommuner i Norge arbeider med å gjøre om kommunale veier til private. Det pågår arbeid i Vegforum Byer og tettsteder (VBT) der Bærum kommune er medlem, med veileder for nedklassifisering av kommunale veger. Denne veilederen foreligger om kort tid. Dersom forslaget om nedklassifisering blir vedtatt, vil administrasjonen snarest mulig kvalitetssikre vedlagte liste ytterligere og sette i gang den praktiske gjennomføringen. I den forbindelse vil vi ta utgangspunkt i ovennevnte veileder, samt trekke inn kommuneadvokaten.

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Referent: Rigmor Arnkværn

Detaljer

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.11.2015 N - 515.1, HistSak - 15/7775 15/238010 10/23973, PLANID - 2012024 Saksbehandler: Tone Groseth Saksansvarlig: Arthur

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for perioden

Kommuneplanens arealdel for perioden Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 2030 Denne saken ligger nå ute til åpen høring med høringsfrist 15. desember 2014. Arealstrategi Planen bygger på den arealstrategi som kommunestyret vedtok 30.10.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.08.2016 GBR - 76/16, N - 16/10138 16/86706 515.2, PLANID - 2191965320 Saksbehandler: Erik Toresen Saksansvarlig: Arthur Wøhni

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Østre Stabekk Velforening. Årsmøte Torsdag 22. mars 2012, kl Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk.

Østre Stabekk Velforening. Årsmøte Torsdag 22. mars 2012, kl Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk. Østre Stabekk Velforening Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars 2012, kl. 19 21 Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3.

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Roald Johansen as Postboks 2248 9508 ALTA Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 657/13 PLNID 20100011 12/4629-8/NADO ALTA, 24.01.2013 DELEGASJONSVEDTAK

Detaljer

Vedr.: 83/142 BK2 Trinn 1 Deres saksnummer 11/1855 Uttalelse til klage på rammetillatelse

Vedr.: 83/142 BK2 Trinn 1 Deres saksnummer 11/1855 Uttalelse til klage på rammetillatelse Postadresse: Hvamstubben 17-2013 SKJETTEN Besøksadresse: Hvamstubben 17 2013 SKJETTEN Telefon 66 71 82 00 - Telefax 66 71 82 01 Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Sissel Andersen Vår ref: Øyvind

Detaljer

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE Bærum i dag Utviklingen i folketallet i Bærum 1950-2010 Areal 191 km2 Befolkning 122.000 Innvandrerandel mer enn 15% Befolkningsvekst 2% siste 3 år Norges

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Vedtak i klagesak - Bærum kommune - Høvik stasjon - Dispensasjon med vilkår fra reguleringsplan

Vedtak i klagesak - Bærum kommune - Høvik stasjon - Dispensasjon med vilkår fra reguleringsplan Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua E18 Vestkorridoren Hans H Ruud Bekkestua 19.05.2015 27.05.2015 Status - ny E18 Lysaker Ramstadsletta (+ Oslo) Optimalisering Planlegging og gjennomføring av anleggsfasen Utbyggingsfaser - Tiltak mot støy

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen.

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen. Høringsuttalelse vedr. Plan 2012113 - Detaljregulering for gnr 62 bnr 272 - Maudalsgata Jeg er nabo til planområdet og bor i Hauagata 3, (69/238). Da jeg først ble varslet om arbeid med planområdet for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

R Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien Klage på vedtak. Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/

R Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien Klage på vedtak. Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/ Ås kommune R-273 - Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - Klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-25 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 110/10 Forvaltningsutvalget 02.12.2010 051/10 Kommunestyret 15.12.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FISKÅ Hans Erik Schultz 07/578 10/19552

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /15 Kommunestyret /15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /15 Kommunestyret /15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 20.01.2015 28/15 Kommunestyret 02.02.2015 12/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Naturvernforbundet i Bærum Skui vel Bærum kommune Planutvalget Rådmannen post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Ang Planutvalgets møte 7.5 2015 Sak 071/15 Kontroll og kjettingomleggingsplass E16 Økriveien

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere iht. liste fra Engerdal kommune Saksbehandler: Ragnhild Storstein Telefon: 95 92 00 27 E-post: rag@p1.no Dato: 25.07.2017 Reguleringsplan

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen 3 Vestby kommune Plan Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02059-8 Simon Friis Mortensen 29.08.2017 Vestby sentrum - Mindre endring av reguleringsplan - Delegert vedtak Vedtak: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART. Plannavn. Datert/Revidert 3.10.

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART. Plannavn. Datert/Revidert 3.10. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Endringa av reguleringsplan for Brann Stadion, Kniksens plass barnehage Arealplan-ID 21500 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet KLAGE PÅ FORMANNSKAPSSAK NR. 83/15 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAKKESTAD

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 01.09.2015 Sak: 123/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap?

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Naturvernforbundet møte 10/10-17 : Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Arthur Wøhni kommunaldirektør Samfunn i = 1000 innbyggere 1872 1. verdenskrig fra 6-14.000 Fossum

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Bergen Kommune Byråd for byutvikling, klima og miljø Att: Lisbeth Iversen Postboks Bergen Flaktveit

Bergen Kommune Byråd for byutvikling, klima og miljø Att: Lisbeth Iversen Postboks Bergen Flaktveit Håkon Horne Flaktveitsvingane 144 5135 Flaktveit Bergen Kommune Byråd for byutvikling, klima og miljø Att: Lisbeth Iversen Postboks 7700 5020 Bergen Flaktveit 18.09.2011 Kommentarer til Byrådssak 1392/11

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING PLAN 207 - SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING Sakstittel: Plan 207 - Reg. plan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. Forslagsstiller: Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer