ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5"

Transkript

1

2 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM LÆRLINGER... 8 FAGBREV REKRUTTERINGSARBEID ANDRE PROSJEKTER REPRESENTASJON, KURS OG MØTER REGNSKAP BALANSE REVISORS BERETNING PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE VEDTEKTER

3 ORGANISERING Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland er organisert som en avdeling i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter, med eget styre og vedtekter, og med eget regnskap. Norsk Sjømatsenter er organisert som en ideell stiftelse, og har kontoradresse i Bergen. MÅL Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen. Opplæringskontoret skal kvalitetssikre opplæringen ute i bedriftene, samt ta seg av det administrative i forhold til opplæringsmyndighetene. Opplæringskontoret har siden starten arbeidet for å øke rekrutteringen til fiskeri og havbruksnæringen i Hordaland slik at en kan skaffe bedriftene de lærlinger de har behov for. Dette gjøres ved bred kontakt med elever, lærere, foreldre, organisasjoner, presse, forvaltning og næring. STYRET Marit Hjønnevåg Styreleder Brødrene Hjønnevåg AS Asle Hovland Styremedlem Hallvard Lerøy AS Geir-Elling Nygård Styremedlem Marine Harvest Norway AS Gjertrud Botnen Aalmo Styremedlem Coop Hordaland Jarle Glesnes Styremedlem Bogen Fiskeri AS To av seks styremedlemmer er kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. ADMINISTRASJON Opplæringskontoret har avtale med Norsk Sjømatsenter om administrasjon av kontoret. Bjørg T. Haug Samuelsen har i perioden vært leder for Opplæringskontoret. Norsk Sjømatsenter har i løpet av året flyttet inn i nye lyse kontorlokaler på Fiskerisenteret på Bontelabo. Undervisningslokalene en har disponert i underetasjen på Bontelabo vil i løpet av våren avvikles, da Norsk Sjømatsenter sin opplæringsvirksomhet flyttes til Mathallen på Fisketorget. Adressen er: Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland,Norsk Sjømatsenter Bontelabo 2, 5003 BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: ARBEIDSMILJØ Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er positivt. Det har ikke vært skader eller ulykker i Sykefravær har vært under 2%. 3

4 ØKONOMI Opplæringskontoret får sine inntekter fra fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler, samt fondsavgift betalt av medlemsbedriftene. I henhold til vedtektene bestemmes satser for tilbakebetaling av lærlingetilskudd til medlemsbedriftene på årsmøtet. Årsmøtet i 2011 vedtok at Opplæringskontoret skulle beholde hele lærlingetilskuddet for Opplæringskontoret har i 2011 et overskudd som overføres egenkapital. I tillegg er det avsatt ekstraordinært lærlingetilskudd som er øremerket rekrutteringstiltak. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendel og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. SLUTTORD Opplæringskontoret legger ned betydelige ressurser på orientering om sjømatnæringen og aktuelle yrker overfor skoleelever. Dette er arbeid som gagner hele næringen og må gjøres hvert år. Næringen vil i årene fremover trenge fagarbeidere innen en rekke felt og med ulik bakgrunn. Valgmulighetene for de unge er mange. Skal vår næring sees på som en reell valgmulighet blant mange andre krever det stor innsats. Unge må få vite om de mulighetene som finnes og næringen må fremstilles som spennende, mangfoldig og fremtidsrettet. Elever som tar yrkesfaglige retninger på videregående skole er avhengig av en læreplass for å få fullført utdanningen sin frem til fagbrev. Klarer ikke næringen å stille med et tilstrekkelig og forutsigbart antall læreplasser, står disse utdanningsløpene i fare for å legges ned. Et viktig arbeidsfelt vil derfor være å få med flere medlemsbedrifter slik at en har mulighet for å tegne flere lærekontrakter. Et lite opplæringskontor er avhengig av gode samarbeidspartnere i arbeidet med rekruttering. Tett samarbeid med andre opplæringskontor og de videregående skolene er nødvendig for at yrkesorienteringen til de unge skal bli best mulig. Opplæringskontoret er eid av medlemsbedriftene og fremtidig drift vil være avhengig av et stabilt lærlingeantall. Skal en få til dette må medlemsbedriftene på banen. Det trengs en samlet innsats skal vi klare å øke rekrutteringen til næringen vår! Bergen 14. mars 2012 Styret i Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland 4

5 MEDLEMSBEDRIFTER Opplæringskontoret fikk en ny medlemsbedrift i 2011 og har nå 22 medlemsbedrifter innen akvakultur, fiskebåtrederier, produksjons- og foredlingsbedrifter, grossister og butikker. Medlemsbedriftene har sin administrasjon i kommunene Bergen, Fjell, Fusa, Kvinnherad, Os, Radøy, Sund, Tysnes og Øygarden. Flere av bedriftene har flere avdelinger og sine lokaliteter spredd i flere kommuner. Fiskebåtrederi: Bogen Fiskeri AS Endre Dyrøy AS Havglans AS Liegruppen Akvakultur: AS Bolaks Akvariet i Bergen Alsakergruppen EWOS Innovation Lønningdal Firda Settefisk avd. Alvøen K.J. Eide Fiskeoppdrett AS Marine Harvest Norway AS Sævareid Fiskeanlegg AS Fiskeindustri og foredling: Domstein Enghav avd. Breivik Brødrene Hjønnevåg AS Hallvard Lerøy AS /Lerøy Alfheim AS Hardanger Fiskeforedling AS Sekkingstad AS SMP Marine Produkter AS Fiskehandel/butikk: Domstein Enghav avd Breivik Brødrene Hjønnevåg AS COOP Hordaland Fiskekroken AS Hallvard Lerøy AS /Lerøy Alfheim AS Safari Matsenter, Lagunen Safari Matsenter, Vestkanten 5

6 HANDLINGSPROGRAM ) Oppfølging av lærlinger og medlemsbedrifter: Jevnlig og god oppfølging av lærlingene Få flere medlemsbedrifter Skaffe bedriftene lærlinger Tiltak: 1a) Alle lærlinger følges opp med minst 4 lærlingebesøk hvert år, i tillegg til oppfølging ved elektronisk opplæringsbok. Faglig leder/instruktør deltar på møtene eller orienteres før og etter møtene. 1b) Arrangere 2 lærlingesamlinger/kurs i 2011, i tillegg til eventuelle aktiviteter for grupper av lærlinger. 1c) Medlemsbedrifter uten lærlinger besøkes/kontaktes. 1d) Skaffe intensjonsavtaler om læreplass. 2) Arbeide for å øke rekrutteringen til fiskerifaglig utdanning: Markedsføre mangfold og muligheter i sjømatnæringen Informere elever om fiskeri- og havbruksnæringen Arbeide for at dagens skoletilbud innen fiskerifag opprettholdes eller økes Hjelpe videregående skoler med å tilby sjømat som fordypning i faget Prosjekt til fordypning Arbeide for å øke søknaden til læreplasser i fagene sjømathandel og sjømatproduksjon Arbeide for å øke søknaden til læreplasser i fagene akvakultur og fiske og fangst Tiltak: 2a) Utarbeide og markedsføre ny webside 2b) Arrangere konkurranse for restaurant- og matfag 2c) Delta på yrkesmesser i Bergen, Bildøy, Askøy og på Stord. 2d) Delta i planlegging og gjennomføring av sjømatfordypning for Vg1 og Vg2 2e) Medvirkning i styringsgruppen for Rekruttering til marin sektor 2f) Delta i aktiviteter i prosjekt Rekruttering til marin sektor ) Gjennom samarbeid fremme fagene: Opprettholde, etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold mellom medlemsbedrifter, lærlinger, skoler, utdanningsmyndigheter, fagorganisasjoner og andre opplæringskontor Delta aktivt i faglige nasjonale nettverk for opplæringskontor Tiltak: 3a) Prosjektledelse Rekruttering til marin sektor. 3b) Delta på samlinger og kurs i regi av Yrkeslabyrinten, Nettoppfisk, FMO og SettSjøbein. 6

7 NYTT REKRUTTERINGSMATERIELL Opplæringskontoret har i 2011 laget nye websider og roll-ups. Oksjomat.no henvender seg til både elever, lærlinger og lærebedriftene. På nettsiden finnes blant annet: For elever - informasjon om yrker og utdanningsveier og hvordan en søker læreplass For læringer - informasjon om læretid, rettigheter og plikter, stipend og gjennomføring av fagprøve, i tillegg til innlogging til elektronisk opplæringsbok For bedrifter - skjema og dokumenter, informasjon til faglig leder, tidligere årsberetninger Roll-ups Som en del av fornyingsarbeidet ble det utarbeidet nye roll-ups. I tillegg til disse brukes messevegg og bord fra Sett Sjøbein, der det er plass til dette. 7

8 LÆRLINGER De viktigste oppgavene til Opplæringskontoret er oppfølging av lærlinger og tegning av nye lærekontrakter. Det ble i 2011 tegnet 6 nye lærekontrakter, en mer enn budsjettert. 3 lærlinger har i løpet av året bestått fagprøven. Opplæringskontoret har nå 15 lærlinger tilknyttet kontoret, 3 mer enn ved forrige årsskifte. Lærlingene er fordelt på fagene akvakultur, sjømathandel og fiske/fangst. Lærlinger tilknyttet Opplæringskontoret pr : Fag Lærling Lærebedrift Sjømathandler Alexander Vågsvoll Fiskekroken Fiske/fangst Emil Tetlie Brimsholm Endre Dyrøy Fiske/fangst Martin J. Lie Bogen Fiskeri Akvakultur Magrete Andvik Jill Trane Jørn Yngve Austefjord Tormod Øverland Marine Harvest avd. Kvingo Marine Harvest avd. Tveitevåg Marine Harvest avd. Øyerhamn Marine Harvest, avd Alsåkervik Akvakultur Joachim Tveit Håkon Berg Johnsen Per Ivar Bolstad Bolaks Bolaks Bolaks Akvakultur Erlend Eide K.J. Eide Fiskeoppdrett Akvakultur Ole Magnus Ådlandsvik Alexander Skorpen Alsaker Fjordbruk avd. Salar Alsaker Fjordbruk Akvakultur Mari Hanssen Akvariet i Bergen Akvakultur Olav N.L. Aga Sævareid Fiskeanlegg 8

9 FAGBREV lærlinger ved Opplæringskontoret var i 2011 ferdig med læretiden og bestod den praktiske fagprøven. Vi vil få gratulere både bedriftene og de nye fagarbeiderne. Fagarbeider Fag Lærebedrift Jørgen Wengaard Akvakultur Firda Settefisk avd. Alvøen Anders Magnussen Akvakultur Alsaker Fjordbruk Ronny Bruarøy Risøen Akvakultur Bolaks Opplæringskontoret har hittil hatt 85 lærlinger som har fullført læretiden og bestått den praktiske fagprøven. Disse fordeler seg med 29 i fiskeindustri, 37 i akvakultur, 7 i fiskehandel, 7 i fiske og fangst, 3 i motormannfaget og 2 i matrosfaget. Ved våre medlemsbedrifter er det i tillegg et stort antall personer som har tatt fagbrev som 20-kandidater/praksiskandidater. I de tilfeller der bedriftene ikke kan dekke opplæring i alle målene i læreplanen er det Opplæringskontoret sitt ansvar å sørge for at lærlingene får denne opplæringen. Det kan da være aktuelt å utplassere lærlingen på andre bedrifter, at Opplæringskontoret selv arrangerer kurs eller at vi samarbeider med andre opplæringskontor eller undervisningssteder om kursing. En viktig oppgave for Opplæringskontoret er å kvalitetssikre arbeidet når det gjelder oppfølging av lærlinger. Godkjenning av lærekontrakter forutsetter at det lages planer for opplæringen og at utviklingen i forhold til målene i læreplanen vurderes under hele læretiden. Lærlingene blir av Opplæringskontoret fulgt opp ved jevnlige møter med lærling og faglig leder/instruktør. Vi er også med på planlegging og vurdering av opplæringen. Som hjelp til planlegging og dokumentasjon av opplæringen har Opplæringskontoret, sammen med andre opplæringskontorer, vært med på utvikling av elektronisk Opplæringsbok. Fagopplæringskontoret tilbyr kurs for instruktører/faglige ledere og flere av våre medlemsbedrifter har hatt deltagere på slike kurs. 9

10 REKRUTTERINGSARBEID En viktig del av Opplæringskontorets arbeid er kontakt med ungdom og informasjon om hva sjømatnæringen har å by på. Klasser fra ungdomsskolen og fra ulike utdanningsprogram på videregående skole får presentert sjømatnæringen og hvilke karrieremuligheter som finnes, forankret i læreplanens mål og tilpasset sitt klassetrinn. I ord og bilder følges råvarene fra sjøen, via videreforedling og salg, og helt frem til den ferdige matrett. Økt søknad til marine fag på videregående Sjømatnæringen vil i årene som kommer trenge fagarbeidere innen en rekke felt og med ulik bakgrunn. Elevene som velger utdanning innen restaurant- og matfag, de marine naturbruksfagene og maritime fag er langt lavere enn behovet for nye arbeidstakere. Mange bransjer trenger arbeidstakere, og marin sektor konkurrerer med organisasjoner med langt større ressurser til rekruttering. Elever som tar yrkesfaglige retninger på videregående skoler er avhengig av en læreplass for å få fullført utdanningen sin frem til fagbrev. Det er viktig at næringen stiller med et tilstrekkelig og forutsigbart antall læreplasser. Det er for skoleåret 2012/2013 økt søknad til de blå skolene Fusa og Austevoll, med økt elevtall på både naturbruk, akvakultur og fiske/fangst. Dette er en positiv tendens, da en kun 2 år tilbake hadde de laveste elevtallene siden linjene ble opprettet. Også søknaden til Vg2 matfag viser en gledelig oppgang. Fra en klasse i Hordaland skoleåret 2011/2012 blir det tre klasser i dette faget fra høsten. For første gang på 9 år har en også lokale søkere til Sjømathandlerfaget, et direkte resultat av samarbeidet om Sjømatfordypning mellom Opplæringskontorets bedrifter og Sandsli Videregående Skole Sjømat som fordypning på Restaurant- og matfag På Vg1- Restaurant og matfag er en skoledag i uken satt av til faget Prosjekt til fordypning, der elevene orienteres om mulige yrkesretninger og velger fordypning etter hvilken retning de er mest interessert i. Opplæringskontoret, med sine medlemsbedrifter, startet i 2009 et samarbeid med Sandsli Videregående skole om faget Sjømatfordypning. Det var da ingen av de videregående skolene i Hordaland som tilbød elevene fordypning i sjømat. Samarbeidet er videreført og 11 elever følger undervisningsopplegget på Vg1 skoleåret 2011/2012, mens 5 elever deltar på Vg2. Sjømatfordypningsgruppen Vg2, elever fra Matfag og franske kokk- og servitørelever. 10

11 Elevene får gjennom skoleåret oppleve litt av mangfoldet i sjømatnæringen; de har fulgt fisken fra stryking, via rogn, settefisk og foredling, arbeidet med salg og tilberedning og lært om internasjonal markedsføring. Et høydepunkt for elevene var studietur til Paris og Lyon, med besøk på fiskemarkeder, dagligvarebutikker, Eksportutvalget for Fisk i Paris, restauranter og ikke minst; besøk på restauranten til Paul Bocuse i Lyon. Tilbakemeldinger fra både elever, lærere og skoleledelsen er svært bra. En stor honnør til Lerøy som har lagt ned ekstra store ressurser i dette prosjektet! Økt søknad til matfag for neste skoleår viser at tilbudet er attraktivt og kjent for elevene både på Sandsli og andre skoler. Sandsli Videregående Skole er ansvarlig for ett av delprosjektene i Rekruttering til marin sektor , slik at Sjømatfordypning er sikret delfinansiering de neste skoleårene. Rekruttering til marin sektor Styret i Opplæringskontoret inviterte våren 2010 representanter fra Hordaland Fylke til møter om rekrutteringsbehov innen sjømatnæringen. Iniativet resulterte i at Fylkestinget bestemte at det skulle øremerkes midler til rekruttering. Etter lang saksbehandling og offentlig anbudsrunde, engasjerte Fylkeskommunen Norsk Sjømatsenter som prosjektleder våren Prosjektet er delt i et hovedprosjekt og fire delprosjekter, og har som mål å øke søknaden til fiskerifaglig utdanning på videregående skole. Av gjennomførte aktiviteter så langt kan nevnes: rekrutteringstokt med ungdomsskoleelever, utarbeidet maler for praksisnær undervisning, styrket samarbeid mellom videregående skole, ungdomsskoler og næringsliv, informasjon på rådgiversamling, foredrag på Praktisk Pedagogisk dag, felles profilering på alle yrkes- og utdanningsmesser i fylket, innslag på NRK Hordaland, prosjekt med naturbrukselever på Stend, sjømatfordypning på Vg1 og Vg2. Fagdag Sjømat I samarbeid med Bergen Kommune, NHO, Fiskeridirektoratet og Sett Sjøbein inviterte vi til Ka ska du bli - Fagdag i sjømat for elever i Bergen Kommune i uke 49 og 50. I løpet av disse ukene fikk til sammen 150 interesserte elever fra 9.trinn lære om bærekraftig og sunn sjømat, og hvilket mangfold av yrkesmuligheter som finnes i marin sektor. Hensikten med praktiske fagdager er at elevene skal få prøve seg i et yrke, i stedet for kun en teoretisk orientering. Fagdag Sjømat - Kjøkkenet fullt av engasjerte elever 11

12 Yrkes- og utdanningsmesser Opplæringskontoret deltar på ulike yrkes- og utdanningsmesser, der vi informerer ungdom, foreldre, rådgivere og lærere om hvilke karrieremuligheter som finnes i sjømatnæringen. Vi samarbeider med de andre fiskerifaglige opplæringskontorene, aktuelle linjer på videregående skoler og våre medlemsbedrifter. Det legges vekt på å vise mest mulig av bredden i næringen og at næringen har bruk for personer med ulik faglig bakgrunn og utdanning. Den største messen i Hordaland, Yrkeslabyrinten, arrangeres av opplæringskontorene sammen med Fylkeskommunen. Messen er blant de største yrkesmessene i landet og ble besøkt av nærmere forhåndspåmeldte elever og lærere, i tillegg til kveldsåpent for foreldre. Messen fokuserer særlig på yrkesfagene, men alle studieretningene innen videregående utdanning er representert med aktiviteter og informasjon. Opplæringskontoret hadde ansvaret for en iøynefallende og populær Sjømatstand. På vår stand fikk de besøkende servert Sushi, og mange ungdommer fikk smake dette for første gang. Stor takk til Lerøy Alfheim som sponset oss med Sushi, og Fiskekroken og Marine Harvest som stilte med blide og dyktige lærlinger! På standen arrangerte vi også konkurranse, der elevene måtte løse oppgaver på poster hos de ulike marine utstillere for å finne svar. Ipad 2 var attraktiv førstepremie, og mange elever lærte nytt om næringen for å besvare. I tillegg til messen i Vestlandshallen har Opplæringskontoret i 2011 deltatt på yrkesmesser på Askøy, Bildøy, Stord, Arna, Husnes og på messen Ta utdanning i Grieghallen. Blide lærlinger representerte Opplæringskontoret på Yrkeslabyrinten Marin quizz med Ipad som premie var populært. 12

13 ANDRE PROSJEKTER Næringens omdømme påvirker i hvor stor grad vi lykkes med det rekruttering- og informasjonsarbeid vi gjør. Å få barn og ungdom til å spise mer sjømat, kan være med å gi en positiv holdning til næringen. En rekke prosjekter ved Norsk Sjømatsenter handler om dette. Her er noen eksempler: Temadag under Bergen Matfestival Alle elever på Vg1 restaurant- og matfag i Hordaland ble invitert til temadag på åpningsdagen av Bergen Matfestival, 9.september. Alle skolene i fylket deltok, og elevene kom fra Husnes i sør til Austrheim i nord. Elevene løste ulike praktiske oppgaver på en Matquizz som inkluderte besøk på fiskebåt og hvalskute, smaking av blåskjell, artsbestemmelse i fiskedisk, men også honning, frukt og lokalprodusert pølse. Blide elever, i flott Bergensvær Fiskedisken var en av postene på Matquizzen 13

14 Fingermat av fisk Norsk Sjømatsenter og LerøyAlfheim inviterte i forkant av Sjømatkonferansen alle videregående skoler i Hordaland med Vg2 matfag og Vg2 kokk- og servitør til å delta i konkurransen Fingermat av fisk. Årets råvare var kveite og Sandsli Videregående, Åsane Videregående og Fitjar Vidaregåande tok utfordringen. Elevene presenterte nydelige smaksprøver under Sjømatkonferansen 25.oktober, der publikum fikk smake og stemme på sin favoritt. Vinneren ble Vg2 Sjømatfordypning, Sandsli Videregående, med Kveitesymfoni i butterskjell. Vinnerlaget Kveitesymfoni i butterskjell Eksamensforberedende kurs Norsk Sjømatsenter startet høsten 2011 eksamensforberedende kurs i akvakultur i samarbeid med Fusa Vidaregåande Skule. Kurset arrangeres som 2 dagers samlinger, i tillegg til oppgaveløsning på nett, og avsluttes med teorieksamen 4.juni. Også i sjømatproduksjon har det vært etterspørsel etter fagbrevkurs. Like over nyttår startet kurs med hele 29 deltakere fra en bedrift. Kurset arrangeres på kveldstid og vil avsluttes med eksamen i desember. Skoleprogram Kosthold og helse Også i år har en i samarbeid med GC Rieberfondene, VilVitesenteret og Norsk Sjømatsenter gjennomført skoleprogram i Kosthold og helse. Våren 2011 ble elever på 5.-7.trinn invitert for å lære mer om hvordan er sammensatt og hvordan det vi spiser påvirker vår helse. Skoleprogrammet består av forarbeid, undervisning og aktiviteter på VilVite-senteret inkludert sjømatlunsj, samt etterarbeid. Alt materiell er tilpasset læreplanene i Mat og helse og i Naturfag. De fleste klassene møter godt forberedt og engasjementet rundt hva som er sunt er stor. Ungdommene har imidlertid delte meninger om hvor viktig det er for dem å spise sunt. Tilbakemeldingen fra skolene som har deltatt er svært bra. Nytt i 2011 var en helseløype, et ekstra tilbud som også kan benyttes av klasser som ikke fulgte skoleprogram. Løypen inneholder ett oppgavesett der elevene må gjennomføre en rekke aktiviteter for å kunne løse oppgavene og komme i mål. 14

15 Fiskesprell Fiskesprell er et nasjonalt prosjekt for å øke forbruke av sjømat for barn og ungdom. Bak prosjektet står Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet og Norges Sjømatråd. Fiskesprell for grunnskolen retter seg mot elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Skolene får litt råvarestøtte, samt materiell til å arbeide med sjømat i undervisningen. Selv om skolene får støtte til innkjøp, er det begrenset hvor mye fokus de har på sjømat. Norsk Sjømatsenter har derfor arbeidet spesielt med Rothaugen Ungdomsskole og med LerøyAlfheim som sjømatsponsor har vi bidratt til kjempegode hjemmelagde fiskekaker. Hordaland Fylkeskommune engasjerte også i 2011 Norsk Sjømatsenter som prosjektleder for Fiskesprell for barnehager i Hordaland. Våren 2011 ble ansatte fra 85 barnehager i Hordaland kurset, mens 80 barnehager får mulighet våren De barnehageansatte undervises i kosthold, sjømat som råstoff og fiskens helseeffekter, og får praktisk trening i å lage enkle og barnevennlige fiskeretter. Målet er at barnehagene skal sette mer sjømat på menyen, enten det er som varmmat til brødmåltidene eller som turmat. Det er utarbeidet eget kursmateriell til både de ansatte og barna, i tillegg til at barnehagene får oppskrifter, plakater og fiskebøker. Tilbakemeldingen fra deltakerne så langt er svært bra. Barnehagene oppgir at de serverer langt mer sjømat enn tidligere og at barna er blitt mindre kresne enn tidligere. De har også mer fokus på sunt kosthold generelt, og bruker sjømat også som pedagogisk verktøy. Populær lunsj - Coldcat og eplejuice 15

16 REPRESENTASJON, KURS OG MØTER Opplæringskontoret er medlem i FMO- Foreningen for matfaglige opplæringskontor Opplæringskontoret er medlem i foreningen Yrkeslabyrinten. Foreningen består av opplæringskontor i Hordaland og er ansvarlig for arrangering av yrkesmesse(r) i tillegg til å være en samarbeidspartner for Fagopplæringskontoret Opplæringskontoret er medlem i NETTOPP FISK nettverk for fiskerifaglige opplæringskontor Opplæringskontoret er medlem i Fiskeriforum Vest Fellessamling for arbeidsgrupper i FMO, ansvarlig for utarbeiding av Opplæringsbok Sjømathandlerfaget Fagopplæringskontorets fellessamling for opplæringskontor i Hordaland Årsmøte i Yrkeslabyrinten, forening for opplæringskontor i Hordaland Årsmøte og samlinger i FMO- Foreningen for matfagenes opplæringskontorer Sjømat for alle, arrangert av Fiskeriforum Vest. Ansvarlig for aktiviteter for barn og ungdom Fingermat av fisk konkurranse for restaurant og matfagelever ved Sandsli Videregående Skole. Finale og kåring under Sjømatkonferansen Samarbeid med LerøyAlfheim. Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen, yrkesmesse for hele Hordaland Yrkesmesse Askøy, for alle undomsskolene på Askøy Yrkesmesse Bildøy, for alle ungdomsskolene i Sund, Fjell og Øygarden Yrkesmesse for Sunnhordland, Vikhaugane på Stord Yrkesmesse i Bjørnarhallen Yrkesmesse på Husnes Ta utdanning, utdanningsmesse i Grieghallen. Samarbeid med Sett Sjøbein og studenter i fiskehelseog havbruksbiologi Uib. NRK Hordaland, formiddagsendingen. Innslag om barn og sjømat. Vestlandsrevyen, Innslag om rekruttering til fiskerinæringen Skoleprogram i kosthold og helse samarbeidsprosjekt med VilVite og GC Rieberfondene Besøk av videregående skoler, grunnskoler og barnehager i Det kulinariske teater Prosjektledelse Rekruttering til marin sektor i Hordaland. Kartlegging av kompetansebehov, oppdrag fra Hordaland Fylkeskommune. Ulike møter med videregående skoler, fylkeskommunen, Senter for yrkesrettleiing Møter med Sett Sjøbein, det nasjonale kompetanseprosjektet innen sjømatnæringen Medarrangør, instruktør og/eller deltager på ulike kurs, prosjekter og arrangementer ved Norsk Sjømatsenter Styreverv Opplæringskontoret er med i styret for FMO - Foreningen for matfaglige opplæringskontor. 16

17 NETTSIDER REKRUTTERING Sett Sjøbein Sett Sjøbein er Fiskeri- og Kystdepartementet satsing på rekruttering til marine fag. Opplæringskontoret bruker brosjyrer og materiell fra Sett Sjøbein på messer og samarbeid med prosjektet på ulike prosjekter, samlinger og møter. og matfag.no / Nettsidene drives i samarbeid av FMO Foreningen for matfagenes Opplæringskontor, Fohn Foreningen for hotell- og restaurantfag og bransjeforeninger på matsiden. 17

18 REGNSKAP 2011 Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland Opplæringskontoret er etter vedtektenes 1 organisert som en avdeling i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. I henhold til 5 skal Opplæringskontorets eiendeler holdes adskilt fra andre midler i stiftelsen. Regnskapet er ført som et avdelingsregnskap. Fordelingen foretas ut fra budsjett og godkjennelse av styret. Hovedtallene angis slik: Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER Fondsavgift , ,00 Prosjektinntekt Tilskudd , ,74 Ekstraordinært tilskudd ,00 Sum driftsinntekter , ,74 DRIFTSKOSTNADER Kursutgifter/prosjekter ,25 ¹ ,30 Rekrutteringsprosjekt ,00 Administrasjonskostnader ,00 ² ,50 Andre driftskostnader Reisekostnader , ,91 Markedsføring , ,24 Web , ,50 Andre kostnader 6 300, ,82 Avsetninger Sum driftskostnader , ,27 Driftsresultat , ,47 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt 2 673, ,00 Purregebyr 2 673,89 0,00 Resultat av finansposter 1 241,00 Årsresultat , ,47 OVERFØRINGER Årsunderskudd overført til egenkapital Årsoverskudd overført til egenkapital , ,47 Sum overføringer , ,47 Note¹ - På prosjekter/kurs er det i tillegg brukt kr i tidligere avsatte midler Note² - Administrasjonskostnader reguleres av managementavtale med Norsk Sjømatsenter. For 2011 var beløpet i husleie, i andel lønn inkl.sosiale kostnader og i støttefunksjoner 18

19 BALANSE 2011 Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland 19

20 REVISORS BERETNING 20

21 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland Sted: Årsmøtet ble avholdt i Prammen, Norsk Sjømatsenter Tidspunkt: 12. mai 2011, kl Styreleder Marit Hjønnevåg ønsket velkommen. Sak 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter. Registrering av fremmøte. Det var ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden. Godkjent Følgende medlemsbedrifter var representert: Akvariet i Bergen ved fullmakt Brødrene Hjønnevåg ved Marit Hjønnevåg Coop Hordaland ved Gjertrud Botnen Aalmo Domstein Enghav avd. Breivik & Co ved fullmakt Ewos Innovation ved fullmakt Firda Settefisk avd. Alvøen ved fullmakt Fiskekroken ved fullmakt Hallvard Lerøy / Lerøy Alfheim ved fullmakt Hardanger Fiskeforedling ved Knut Roger Sivertsen Marine Harvest Norway ved Geir Elgsaas Sekkingstad ved fullmakt SMP Marine Produkter ved fullmakt Fra administrasjonen møtte Bjørg Samuelsen. 4 medlemsbedrifter var representert ved fremmøte, mens 8 bedrifter var representert ved fullmakt. Dette gav totalt 12 stemmer. Godkjent Sak 2. Valg av møteleder Marit Hjønnevåg ble valgt som møteleder. Sak 3. Valg av referent og underskriver av protokoll Bjørg Samuelsen ble valgt som referent. Geir Elsaas ble valgt til å skrive under protokollen. Sak 4. Årsmøtesaker Styrets beretning for 2010 Årsberetningen er utsendt sammen med innkallingen. Marit Hjønnevåg gjennomgikk hovedpunktene i beretningen. Hun kommenterte at antall nye lærekontrakter er det høyeste som har vært på mange år. Hjønnevåg mente beretningen gir et godt innblikk i aktiviteter Opplæringskontoret har organisert og deltatt i. Regnskap og budsjett er holdt utenfor selve årsberetningen, slik at denne også kan fungere som et informasjonsskriv om Opplæringskontoret. Det ble kommentert at mekanisk kunnskap er viktig i næringen, og at ikke alt fokus bør ligge på tilberedning av mat. Samuelsen svarte at Opplæringskontoret alltid prøver å få frem at det er et mangfold av ulike yrker i næringen. Opplæringskontoret har arbeidet mest med rekruttering til utdanningsprogrammene naturbruk og restaurant- og matfag. Utdanning i mekaniske fagene ligger i utdanningsprogram Teknikk- og industriell produksjon, og det er ikke godkjent direkte 21

22 kryssløp til fiskerifagene. Grunnen til at Opplæringskontoret har hatt et ekstra fokus på matfagene, er at det ikke har vært søknad til sjømathandel og sjømatproduksjon på mange år. Det ble stilt spørsmål om hvorfor det kun er en lærling i fiske/fangst. Samuelsen svarte at dette er en kombinasjon av disponible læreplasser i våre medlemsbedrifter og antall søkere. Opplæringskontoret hadde en lærling i dette faget som sa opp plassen sin i fjor, for å begynne på fiskebåt i annet fylke. Det var ingen flere kommentarer til årsberetningen. Godkjent Regnskap for 2010 Regnskap, balanse og revisors beretning var utsendt på forhånd. Hjønnevåg gikk gjennom hovedpostene i regnskapet. Årsregnskapet viser et overskudd på som overføres til egenkapital. På forrige årsmøte ble det vedtatt at alt lærlingetilskuddet for 2010 skulle beholdes i Opplæringskontoret for å styrke arbeidet med rekruttering. Inntektene er høyere enn budsjettert grunnet flere lærlinger, samt et ekstraordinært tilskudd. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor det var brukt mindre enn budsjettert på web og prosjekter. Samuelsen svarte at de største webkostnadene kommer på regnskap for Mange av de prosjekter en er involvert i er finansiert via andre prosjekt, slik at kostnadene for Opplæringskontoret har blitt lavere enn budsjettert. Opplæringskontoret har heller ikke fått arrangert alt en så for seg da budsjettet ble lagt. Det var ingen flere kommentarer til regnskap og balanse. Godkjent Fastsette satser for tilbakebetaling av lærlingetilskudd. Styret la frem forslag om å beholde alt lærlingetilskuddet for 2011 i Opplæringskontoret. Samtidig åpnes det for at lærebedrifter kan søke om å få deler av læretilskuddet tilbakeført. Det var ingen kommentarer til forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Godkjent Budsjett 2011 Styrets forslag til budsjett ble lagt frem. Inntektene er basert på at satsen for fondsavgift er uendret og det ikke betales ut lærlingetilskudd til bedriftene. GrunnIaget for den økte administrasjonkostnaden er ny managementavtale med Norsk Sjømatsenter om drift av kontoret. Stillingsprosenten i kontoret er økt fra 40% til 50%, i tillegg til at avtalen er justert i forhold til husleie, regnskapsførsel etc. Det ble kommentert at postene administrasjonskostnad og reiseutgifter er store i forhold til prosjekt/kurs. Samuelsen svarte at tidsbruk på prosjekter inngår i adminstrasjonskostnad, mens posten prosjekt/kurs kun dekker andre faktiske kostnader. Det ble påpekt at det er ønskelig at det går frem av budsjettet hva som ligger i administrasjonskostnad. Godkjent Sak 5. Vedtektsendringer Styret hadde fremmet forslag om endringer i vedtektenes 1, 2, 6 og 14. Vedtektsforslagene ble gjennomgått og stemt over paragraf for paragraf. Forslag til tekst 1: Kontorets navn er Opplæringskontor for sjømatfag. Kontoradressen er i Bergen. Kontoret er organisert som en avdeling av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. 22

23 Det ble kommentert at sjømatfag for enkelte assosieres med maten som spises, ikke med det som skjer i produksjon og fiske. Det ble foreslått å gjøre en nærmere undersøkelse blant brukerne av kontoret, samt medlemsbedrifter før en foreslo et navneskifte. Vedtak: 1 ble ikke endret. Forslag til tekst 2: Opplæringskontoret er samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg opplæringsansvar for lærlinger, jf Opplæringslova 4-3. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte læreplaner i fagene. Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen. Dette innebærer at Opplæringskontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt arbeide for å øke rekrutteringen til næringen slik at en kan skaffe bedriftene de fagarbeidere de har behov for. Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at 2 endres. Forslag til tekst 6: Opplæringskontoret skal ha et styre bestående av 3-5 personer og et varamedlem. Styret bør gjenspeile de ulike fagområdene medlemsbedriftene representerer. Styret kan være identisk med Stiftelsen Norsk Sjømatsenters styre. Rådet velger styret. Styret velger selv sin leder og nestleder. Varamedlem blir innkalt til alle styremøter og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, med mindre andre styremedlemmer har forfall. Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år, dog slik at ved første gangs valg skal 3 styremedlemmer velges for 2 år og 2 for 3 år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Et styremedlem går ut av styret hvis vedkommende skifter jobb eller medlemsbedriften har meldt seg ut av kontoret. Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at 6 endres. Forslag til tekst 14: Kassabeholdningen skal holdes i bank, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger. Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at 14 endres. Sak 6. Valg Styret har i 2010 bestått av Marit Hjønnevåg (styreleder), Asle Hovland, Geir-Elling Nygård, Gjertrud Botnen Aalmo, Jarle Glesnes og Bjørnar Gjerde (varamedlem). Bjørnar Gjerde ønsket grunnet jobbskifte å gå ut av styret. Det ble foreslått å redusere styret med et medlem. Styret konstituerer seg selv. Forslag til nytt styre: Marit Hjønnevåg gjenvalg2 år Geir-Elling Nygård gjenvalg 2 år Asle Hovland - ikke på valg Gjertrud Botnen Aalmo ikke på valg Jarle Glesnes ikke på valg Det fremlagte forslaget ble enstemmig valgt. Det ble kommentert at vedtatte vedtektsendringer først vil gjelde for neste årsmøte. Sak 7. Handlingsplan Det ble lagt frem handlingsprogram med tiltak for

24 Hjønnevåg presiserte at den aller viktigste jobben er å gi lærlingene en god oppfølging. Det ble stilt spørsmål ved deltagelse på yrkesmesser. Samuelsen svarte at Opplæringskontoret deltar på både store og mindre messer, men at det bruker å være kollisjoner tidsmessig slik at noen må prioriteres. Messen i Grieghallen har en valgt å ikke delta på, da målgruppen først og fremst er de som søker høyere utdanning og prisen er høy. Samuelsen sa at yrkesmesser også står på agendaen for Rekrutteringsprosjektet, med mål om samordnet deltagelse for å sikre at bransjen er representert. Gjennom Rekrutteringsprosjektet vil det også gjennomføres en rekke andre tiltak rettet mot elever, lærere og rådgivere. Samuelsen viste demoversjon av de nye hjemmesidene. Når litt mer av teksten er på plass vil sidene legges på oksjomat.no, og en vil markedsføre disse til medlemsbedriftene med ønske om innspill. Det ble kommentert at kontaktinformasjon må være lett å finne og at ungdom ikke bruker mail, men kommuniserer på sms, facebook og twitter. Samuelsen svarte at Opplæringskontoret er tilgjengelig på både facebook og mobil. Møtet ble hevet. 24

25 VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAGENE I HORDALAND Revidert: , Kontorets navn er Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland. Kontoradressen er i Bergen. Kontoret er organisert som en avdeling av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. 2. Opplæringskontoret er samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg opplæringsansvar for lærlinger, jfr. Opplæringslova 4. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte læreplaner i fagene. Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen. Dette innebærer at Opplæringskontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt arbeide for å øke rekrutteringen til næringen slik at en kan skaffe bedriftene de fagarbeidere de har behov for. 3. Alle bedrifter med faglig leder som tilfredsstiller kravene til Opplæringslova 4, medlemmer. kan bli Medlemmene taes opp etter at fondsavgiften fastsatt av Opplæringskontorets styre er betalt. Fondsavgiften er for tiden kr. 1000,- pr. bedrift pr. år for bedrifter under 10 ansatte og kr. 2000,- pr. bedrift pr. år for bedrifter med 10 eller flere ansatte. Styret kan etter råd fra Rådet fastsette nye satser eller innkreve ekstraordinær avgift (engangsavgift). Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale med Opplæringskontoret som viser avtalepartene sine forpliktelser. Utmelding fra Opplæringskontoret kan skje med 1-ett-års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med Opplæringskontoret, skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemskap før kontraktsfestet læretid er avsluttet. 4. Opplæringskontoret finansieres gjennom offentlige og andre tilskudd og den fondsavgift hvert enkelt medlem betaler. Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften av Opplæringskontoret, skal avsettes til et fond til fordeling til de bedrifter som deltar etter antall lærlinger i den enkelte bedrift. Beløpet som skal fordeles til bedriftene, fastsettes av årsmøtet. Fordelingen mellom bedriftene skal stå i forhold til den tid lærlingen har arbeidet ved bedriften. Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av Opplæringskontoret. 25

26 Dersom statstilskuddene blir endret eller opphører, eller andre forhold fører til underskudd, plikter medlemsbedriftene å dekke dette underskudd etter en fordelingsnøkkel basert på den tid lærlingen har vært i bedriften. 5. Opplæringskontorets eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler, herunder midler tilhørende Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. 6. Opplæringskontoret skal ha et styre bestående av 3-5 personer og et varamedlem. Styret bør gjenspeile de ulike fagområdene medlemsbedriftene representerer. Styret kan være identisk med Stiftelsen Norsk Sjømatsenters styre. Rådet velger styret. Styret velger selv sin leder og nestleder. Varamedlem blir innkalt til alle styremøter og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, med mindre andre styremedlemmer har forfall. Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år, dog slik at ved første gangs valg skal 3 styremedlemmer velges for 2 år og 2 for 3 år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Et styremedlem går ut av styret hvis vedkommende skifter jobb eller medlemsbedriften har meldt seg ut av kontoret. 7. Et styremedlem må være myndig. Det må ikke være under konkurskarantene. 8. Styret representerer Opplæringskontoret utad. Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederens eller den som i lederens fravær leder møtet, har stemt for (dobbelstemme). Daglig leder har møterett i styret. Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av møteboken, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede. Boken skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer. 9. Opplæringskontoret skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Lederen skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formueforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Den daglige leder skal alltid representere Opplæringskontoret utad i anliggender som faller innenfor hans myndighet. 10. Opplæringskontorets styre har plikt til å påse at bokføring og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av nr. 56 kommer til anvendelse. 26

27 11. Godtgjørelse til styremedlemmene skal stå i rimelig forhold til det arbeid som følger med vervet. Styret fastsetter betingelsene for daglig leder og eventuelt andre tilsatte i Opplæringskontoret, dersom det for de øvrige tilsatte ikke gis fullmakt til daglig leder. 12. Opplæringskontoret skal ha registrert eller statsautorisert revisor. 13. Revisor skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet. Han skal bekrefte at Opplæringskontorets verdier er tilstede, forsåvidt dette ikke fremgår av depotoppgave fra bank eller saldo-oppgave for bankinnskudd. Forøvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov og forskrift angående revisjon. 14. Kassabeholdningen skal holdes i bank, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger. 15. Opplæringskontoret skal ha et råd. Rådet skal ha møte minst en gang om året (årsmøte) og ellers når styret finner det nødvendig. Rådet skal også innkalles til møte når minst 4 medlemmer ønsker det. Innkalling til rådsmøter skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel. Årsmøtet skal holdes innen juni måned. Vedlagt innkallelsen følger årsberetning, regnskap, budsjett og dagsorden. På årsmøtet har hver deltakende bedrift rett til å møte med en representant som har en stemme. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Rådet består av alle bedrifter som er medlemmer av Opplæringskontoret. Aktuelle arbeidtaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan inviteres som observatører til Rådets møter. Rådet har en ordstyrer som velges av og blant rådets medlemmer. 16. Alle medlemsbedrifter som inngår avtale med lærlinger, skal selv ha arbeidsgiveransvaret. 17. Ved opphør av Opplæringskontoret skal midlene nyttes til andre nær beslektede formål. 27

28 OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAGENE I HORDALAND NORSK SJØMATSENTER BONTELABO 2, 5003 BERGEN T: / 83

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsberetning Årsregnskap 2012

Årsberetning Årsregnskap 2012 Årsberetning Årsregnskap 2012-1 - Arendal 05.02.13 Det innkalles herved til Årsmøte i Arendal Cykleclub: Sted: Sør Amfi/Arendal Idrettspark møterom 204 Rundvann+205 Airball Tid: Tirsdag 26. februar Kl.

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer