ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5"

Transkript

1

2 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM LÆRLINGER... 8 FAGBREV REKRUTTERINGSARBEID ANDRE PROSJEKTER REPRESENTASJON, KURS OG MØTER REGNSKAP BALANSE REVISORS BERETNING PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE VEDTEKTER

3 ORGANISERING Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland er organisert som en avdeling i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter, med eget styre og vedtekter, og med eget regnskap. Norsk Sjømatsenter er organisert som en ideell stiftelse, og har kontoradresse i Bergen. MÅL Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen. Opplæringskontoret skal kvalitetssikre opplæringen ute i bedriftene, samt ta seg av det administrative i forhold til opplæringsmyndighetene. Opplæringskontoret har siden starten arbeidet for å øke rekrutteringen til fiskeri og havbruksnæringen i Hordaland slik at en kan skaffe bedriftene de lærlinger de har behov for. Dette gjøres ved bred kontakt med elever, lærere, foreldre, organisasjoner, presse, forvaltning og næring. STYRET Marit Hjønnevåg Styreleder Brødrene Hjønnevåg AS Asle Hovland Styremedlem Hallvard Lerøy AS Geir-Elling Nygård Styremedlem Marine Harvest Norway AS Gjertrud Botnen Aalmo Styremedlem Coop Hordaland Jarle Glesnes Styremedlem Bogen Fiskeri AS To av seks styremedlemmer er kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. ADMINISTRASJON Opplæringskontoret har avtale med Norsk Sjømatsenter om administrasjon av kontoret. Bjørg T. Haug Samuelsen har i perioden vært leder for Opplæringskontoret. Norsk Sjømatsenter har i løpet av året flyttet inn i nye lyse kontorlokaler på Fiskerisenteret på Bontelabo. Undervisningslokalene en har disponert i underetasjen på Bontelabo vil i løpet av våren avvikles, da Norsk Sjømatsenter sin opplæringsvirksomhet flyttes til Mathallen på Fisketorget. Adressen er: Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland,Norsk Sjømatsenter Bontelabo 2, 5003 BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: ARBEIDSMILJØ Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er positivt. Det har ikke vært skader eller ulykker i Sykefravær har vært under 2%. 3

4 ØKONOMI Opplæringskontoret får sine inntekter fra fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler, samt fondsavgift betalt av medlemsbedriftene. I henhold til vedtektene bestemmes satser for tilbakebetaling av lærlingetilskudd til medlemsbedriftene på årsmøtet. Årsmøtet i 2011 vedtok at Opplæringskontoret skulle beholde hele lærlingetilskuddet for Opplæringskontoret har i 2011 et overskudd som overføres egenkapital. I tillegg er det avsatt ekstraordinært lærlingetilskudd som er øremerket rekrutteringstiltak. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendel og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. SLUTTORD Opplæringskontoret legger ned betydelige ressurser på orientering om sjømatnæringen og aktuelle yrker overfor skoleelever. Dette er arbeid som gagner hele næringen og må gjøres hvert år. Næringen vil i årene fremover trenge fagarbeidere innen en rekke felt og med ulik bakgrunn. Valgmulighetene for de unge er mange. Skal vår næring sees på som en reell valgmulighet blant mange andre krever det stor innsats. Unge må få vite om de mulighetene som finnes og næringen må fremstilles som spennende, mangfoldig og fremtidsrettet. Elever som tar yrkesfaglige retninger på videregående skole er avhengig av en læreplass for å få fullført utdanningen sin frem til fagbrev. Klarer ikke næringen å stille med et tilstrekkelig og forutsigbart antall læreplasser, står disse utdanningsløpene i fare for å legges ned. Et viktig arbeidsfelt vil derfor være å få med flere medlemsbedrifter slik at en har mulighet for å tegne flere lærekontrakter. Et lite opplæringskontor er avhengig av gode samarbeidspartnere i arbeidet med rekruttering. Tett samarbeid med andre opplæringskontor og de videregående skolene er nødvendig for at yrkesorienteringen til de unge skal bli best mulig. Opplæringskontoret er eid av medlemsbedriftene og fremtidig drift vil være avhengig av et stabilt lærlingeantall. Skal en få til dette må medlemsbedriftene på banen. Det trengs en samlet innsats skal vi klare å øke rekrutteringen til næringen vår! Bergen 14. mars 2012 Styret i Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland 4

5 MEDLEMSBEDRIFTER Opplæringskontoret fikk en ny medlemsbedrift i 2011 og har nå 22 medlemsbedrifter innen akvakultur, fiskebåtrederier, produksjons- og foredlingsbedrifter, grossister og butikker. Medlemsbedriftene har sin administrasjon i kommunene Bergen, Fjell, Fusa, Kvinnherad, Os, Radøy, Sund, Tysnes og Øygarden. Flere av bedriftene har flere avdelinger og sine lokaliteter spredd i flere kommuner. Fiskebåtrederi: Bogen Fiskeri AS Endre Dyrøy AS Havglans AS Liegruppen Akvakultur: AS Bolaks Akvariet i Bergen Alsakergruppen EWOS Innovation Lønningdal Firda Settefisk avd. Alvøen K.J. Eide Fiskeoppdrett AS Marine Harvest Norway AS Sævareid Fiskeanlegg AS Fiskeindustri og foredling: Domstein Enghav avd. Breivik Brødrene Hjønnevåg AS Hallvard Lerøy AS /Lerøy Alfheim AS Hardanger Fiskeforedling AS Sekkingstad AS SMP Marine Produkter AS Fiskehandel/butikk: Domstein Enghav avd Breivik Brødrene Hjønnevåg AS COOP Hordaland Fiskekroken AS Hallvard Lerøy AS /Lerøy Alfheim AS Safari Matsenter, Lagunen Safari Matsenter, Vestkanten 5

6 HANDLINGSPROGRAM ) Oppfølging av lærlinger og medlemsbedrifter: Jevnlig og god oppfølging av lærlingene Få flere medlemsbedrifter Skaffe bedriftene lærlinger Tiltak: 1a) Alle lærlinger følges opp med minst 4 lærlingebesøk hvert år, i tillegg til oppfølging ved elektronisk opplæringsbok. Faglig leder/instruktør deltar på møtene eller orienteres før og etter møtene. 1b) Arrangere 2 lærlingesamlinger/kurs i 2011, i tillegg til eventuelle aktiviteter for grupper av lærlinger. 1c) Medlemsbedrifter uten lærlinger besøkes/kontaktes. 1d) Skaffe intensjonsavtaler om læreplass. 2) Arbeide for å øke rekrutteringen til fiskerifaglig utdanning: Markedsføre mangfold og muligheter i sjømatnæringen Informere elever om fiskeri- og havbruksnæringen Arbeide for at dagens skoletilbud innen fiskerifag opprettholdes eller økes Hjelpe videregående skoler med å tilby sjømat som fordypning i faget Prosjekt til fordypning Arbeide for å øke søknaden til læreplasser i fagene sjømathandel og sjømatproduksjon Arbeide for å øke søknaden til læreplasser i fagene akvakultur og fiske og fangst Tiltak: 2a) Utarbeide og markedsføre ny webside 2b) Arrangere konkurranse for restaurant- og matfag 2c) Delta på yrkesmesser i Bergen, Bildøy, Askøy og på Stord. 2d) Delta i planlegging og gjennomføring av sjømatfordypning for Vg1 og Vg2 2e) Medvirkning i styringsgruppen for Rekruttering til marin sektor 2f) Delta i aktiviteter i prosjekt Rekruttering til marin sektor ) Gjennom samarbeid fremme fagene: Opprettholde, etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold mellom medlemsbedrifter, lærlinger, skoler, utdanningsmyndigheter, fagorganisasjoner og andre opplæringskontor Delta aktivt i faglige nasjonale nettverk for opplæringskontor Tiltak: 3a) Prosjektledelse Rekruttering til marin sektor. 3b) Delta på samlinger og kurs i regi av Yrkeslabyrinten, Nettoppfisk, FMO og SettSjøbein. 6

7 NYTT REKRUTTERINGSMATERIELL Opplæringskontoret har i 2011 laget nye websider og roll-ups. Oksjomat.no henvender seg til både elever, lærlinger og lærebedriftene. På nettsiden finnes blant annet: For elever - informasjon om yrker og utdanningsveier og hvordan en søker læreplass For læringer - informasjon om læretid, rettigheter og plikter, stipend og gjennomføring av fagprøve, i tillegg til innlogging til elektronisk opplæringsbok For bedrifter - skjema og dokumenter, informasjon til faglig leder, tidligere årsberetninger Roll-ups Som en del av fornyingsarbeidet ble det utarbeidet nye roll-ups. I tillegg til disse brukes messevegg og bord fra Sett Sjøbein, der det er plass til dette. 7

8 LÆRLINGER De viktigste oppgavene til Opplæringskontoret er oppfølging av lærlinger og tegning av nye lærekontrakter. Det ble i 2011 tegnet 6 nye lærekontrakter, en mer enn budsjettert. 3 lærlinger har i løpet av året bestått fagprøven. Opplæringskontoret har nå 15 lærlinger tilknyttet kontoret, 3 mer enn ved forrige årsskifte. Lærlingene er fordelt på fagene akvakultur, sjømathandel og fiske/fangst. Lærlinger tilknyttet Opplæringskontoret pr : Fag Lærling Lærebedrift Sjømathandler Alexander Vågsvoll Fiskekroken Fiske/fangst Emil Tetlie Brimsholm Endre Dyrøy Fiske/fangst Martin J. Lie Bogen Fiskeri Akvakultur Magrete Andvik Jill Trane Jørn Yngve Austefjord Tormod Øverland Marine Harvest avd. Kvingo Marine Harvest avd. Tveitevåg Marine Harvest avd. Øyerhamn Marine Harvest, avd Alsåkervik Akvakultur Joachim Tveit Håkon Berg Johnsen Per Ivar Bolstad Bolaks Bolaks Bolaks Akvakultur Erlend Eide K.J. Eide Fiskeoppdrett Akvakultur Ole Magnus Ådlandsvik Alexander Skorpen Alsaker Fjordbruk avd. Salar Alsaker Fjordbruk Akvakultur Mari Hanssen Akvariet i Bergen Akvakultur Olav N.L. Aga Sævareid Fiskeanlegg 8

9 FAGBREV lærlinger ved Opplæringskontoret var i 2011 ferdig med læretiden og bestod den praktiske fagprøven. Vi vil få gratulere både bedriftene og de nye fagarbeiderne. Fagarbeider Fag Lærebedrift Jørgen Wengaard Akvakultur Firda Settefisk avd. Alvøen Anders Magnussen Akvakultur Alsaker Fjordbruk Ronny Bruarøy Risøen Akvakultur Bolaks Opplæringskontoret har hittil hatt 85 lærlinger som har fullført læretiden og bestått den praktiske fagprøven. Disse fordeler seg med 29 i fiskeindustri, 37 i akvakultur, 7 i fiskehandel, 7 i fiske og fangst, 3 i motormannfaget og 2 i matrosfaget. Ved våre medlemsbedrifter er det i tillegg et stort antall personer som har tatt fagbrev som 20-kandidater/praksiskandidater. I de tilfeller der bedriftene ikke kan dekke opplæring i alle målene i læreplanen er det Opplæringskontoret sitt ansvar å sørge for at lærlingene får denne opplæringen. Det kan da være aktuelt å utplassere lærlingen på andre bedrifter, at Opplæringskontoret selv arrangerer kurs eller at vi samarbeider med andre opplæringskontor eller undervisningssteder om kursing. En viktig oppgave for Opplæringskontoret er å kvalitetssikre arbeidet når det gjelder oppfølging av lærlinger. Godkjenning av lærekontrakter forutsetter at det lages planer for opplæringen og at utviklingen i forhold til målene i læreplanen vurderes under hele læretiden. Lærlingene blir av Opplæringskontoret fulgt opp ved jevnlige møter med lærling og faglig leder/instruktør. Vi er også med på planlegging og vurdering av opplæringen. Som hjelp til planlegging og dokumentasjon av opplæringen har Opplæringskontoret, sammen med andre opplæringskontorer, vært med på utvikling av elektronisk Opplæringsbok. Fagopplæringskontoret tilbyr kurs for instruktører/faglige ledere og flere av våre medlemsbedrifter har hatt deltagere på slike kurs. 9

10 REKRUTTERINGSARBEID En viktig del av Opplæringskontorets arbeid er kontakt med ungdom og informasjon om hva sjømatnæringen har å by på. Klasser fra ungdomsskolen og fra ulike utdanningsprogram på videregående skole får presentert sjømatnæringen og hvilke karrieremuligheter som finnes, forankret i læreplanens mål og tilpasset sitt klassetrinn. I ord og bilder følges råvarene fra sjøen, via videreforedling og salg, og helt frem til den ferdige matrett. Økt søknad til marine fag på videregående Sjømatnæringen vil i årene som kommer trenge fagarbeidere innen en rekke felt og med ulik bakgrunn. Elevene som velger utdanning innen restaurant- og matfag, de marine naturbruksfagene og maritime fag er langt lavere enn behovet for nye arbeidstakere. Mange bransjer trenger arbeidstakere, og marin sektor konkurrerer med organisasjoner med langt større ressurser til rekruttering. Elever som tar yrkesfaglige retninger på videregående skoler er avhengig av en læreplass for å få fullført utdanningen sin frem til fagbrev. Det er viktig at næringen stiller med et tilstrekkelig og forutsigbart antall læreplasser. Det er for skoleåret 2012/2013 økt søknad til de blå skolene Fusa og Austevoll, med økt elevtall på både naturbruk, akvakultur og fiske/fangst. Dette er en positiv tendens, da en kun 2 år tilbake hadde de laveste elevtallene siden linjene ble opprettet. Også søknaden til Vg2 matfag viser en gledelig oppgang. Fra en klasse i Hordaland skoleåret 2011/2012 blir det tre klasser i dette faget fra høsten. For første gang på 9 år har en også lokale søkere til Sjømathandlerfaget, et direkte resultat av samarbeidet om Sjømatfordypning mellom Opplæringskontorets bedrifter og Sandsli Videregående Skole Sjømat som fordypning på Restaurant- og matfag På Vg1- Restaurant og matfag er en skoledag i uken satt av til faget Prosjekt til fordypning, der elevene orienteres om mulige yrkesretninger og velger fordypning etter hvilken retning de er mest interessert i. Opplæringskontoret, med sine medlemsbedrifter, startet i 2009 et samarbeid med Sandsli Videregående skole om faget Sjømatfordypning. Det var da ingen av de videregående skolene i Hordaland som tilbød elevene fordypning i sjømat. Samarbeidet er videreført og 11 elever følger undervisningsopplegget på Vg1 skoleåret 2011/2012, mens 5 elever deltar på Vg2. Sjømatfordypningsgruppen Vg2, elever fra Matfag og franske kokk- og servitørelever. 10

11 Elevene får gjennom skoleåret oppleve litt av mangfoldet i sjømatnæringen; de har fulgt fisken fra stryking, via rogn, settefisk og foredling, arbeidet med salg og tilberedning og lært om internasjonal markedsføring. Et høydepunkt for elevene var studietur til Paris og Lyon, med besøk på fiskemarkeder, dagligvarebutikker, Eksportutvalget for Fisk i Paris, restauranter og ikke minst; besøk på restauranten til Paul Bocuse i Lyon. Tilbakemeldinger fra både elever, lærere og skoleledelsen er svært bra. En stor honnør til Lerøy som har lagt ned ekstra store ressurser i dette prosjektet! Økt søknad til matfag for neste skoleår viser at tilbudet er attraktivt og kjent for elevene både på Sandsli og andre skoler. Sandsli Videregående Skole er ansvarlig for ett av delprosjektene i Rekruttering til marin sektor , slik at Sjømatfordypning er sikret delfinansiering de neste skoleårene. Rekruttering til marin sektor Styret i Opplæringskontoret inviterte våren 2010 representanter fra Hordaland Fylke til møter om rekrutteringsbehov innen sjømatnæringen. Iniativet resulterte i at Fylkestinget bestemte at det skulle øremerkes midler til rekruttering. Etter lang saksbehandling og offentlig anbudsrunde, engasjerte Fylkeskommunen Norsk Sjømatsenter som prosjektleder våren Prosjektet er delt i et hovedprosjekt og fire delprosjekter, og har som mål å øke søknaden til fiskerifaglig utdanning på videregående skole. Av gjennomførte aktiviteter så langt kan nevnes: rekrutteringstokt med ungdomsskoleelever, utarbeidet maler for praksisnær undervisning, styrket samarbeid mellom videregående skole, ungdomsskoler og næringsliv, informasjon på rådgiversamling, foredrag på Praktisk Pedagogisk dag, felles profilering på alle yrkes- og utdanningsmesser i fylket, innslag på NRK Hordaland, prosjekt med naturbrukselever på Stend, sjømatfordypning på Vg1 og Vg2. Fagdag Sjømat I samarbeid med Bergen Kommune, NHO, Fiskeridirektoratet og Sett Sjøbein inviterte vi til Ka ska du bli - Fagdag i sjømat for elever i Bergen Kommune i uke 49 og 50. I løpet av disse ukene fikk til sammen 150 interesserte elever fra 9.trinn lære om bærekraftig og sunn sjømat, og hvilket mangfold av yrkesmuligheter som finnes i marin sektor. Hensikten med praktiske fagdager er at elevene skal få prøve seg i et yrke, i stedet for kun en teoretisk orientering. Fagdag Sjømat - Kjøkkenet fullt av engasjerte elever 11

12 Yrkes- og utdanningsmesser Opplæringskontoret deltar på ulike yrkes- og utdanningsmesser, der vi informerer ungdom, foreldre, rådgivere og lærere om hvilke karrieremuligheter som finnes i sjømatnæringen. Vi samarbeider med de andre fiskerifaglige opplæringskontorene, aktuelle linjer på videregående skoler og våre medlemsbedrifter. Det legges vekt på å vise mest mulig av bredden i næringen og at næringen har bruk for personer med ulik faglig bakgrunn og utdanning. Den største messen i Hordaland, Yrkeslabyrinten, arrangeres av opplæringskontorene sammen med Fylkeskommunen. Messen er blant de største yrkesmessene i landet og ble besøkt av nærmere forhåndspåmeldte elever og lærere, i tillegg til kveldsåpent for foreldre. Messen fokuserer særlig på yrkesfagene, men alle studieretningene innen videregående utdanning er representert med aktiviteter og informasjon. Opplæringskontoret hadde ansvaret for en iøynefallende og populær Sjømatstand. På vår stand fikk de besøkende servert Sushi, og mange ungdommer fikk smake dette for første gang. Stor takk til Lerøy Alfheim som sponset oss med Sushi, og Fiskekroken og Marine Harvest som stilte med blide og dyktige lærlinger! På standen arrangerte vi også konkurranse, der elevene måtte løse oppgaver på poster hos de ulike marine utstillere for å finne svar. Ipad 2 var attraktiv førstepremie, og mange elever lærte nytt om næringen for å besvare. I tillegg til messen i Vestlandshallen har Opplæringskontoret i 2011 deltatt på yrkesmesser på Askøy, Bildøy, Stord, Arna, Husnes og på messen Ta utdanning i Grieghallen. Blide lærlinger representerte Opplæringskontoret på Yrkeslabyrinten Marin quizz med Ipad som premie var populært. 12

13 ANDRE PROSJEKTER Næringens omdømme påvirker i hvor stor grad vi lykkes med det rekruttering- og informasjonsarbeid vi gjør. Å få barn og ungdom til å spise mer sjømat, kan være med å gi en positiv holdning til næringen. En rekke prosjekter ved Norsk Sjømatsenter handler om dette. Her er noen eksempler: Temadag under Bergen Matfestival Alle elever på Vg1 restaurant- og matfag i Hordaland ble invitert til temadag på åpningsdagen av Bergen Matfestival, 9.september. Alle skolene i fylket deltok, og elevene kom fra Husnes i sør til Austrheim i nord. Elevene løste ulike praktiske oppgaver på en Matquizz som inkluderte besøk på fiskebåt og hvalskute, smaking av blåskjell, artsbestemmelse i fiskedisk, men også honning, frukt og lokalprodusert pølse. Blide elever, i flott Bergensvær Fiskedisken var en av postene på Matquizzen 13

14 Fingermat av fisk Norsk Sjømatsenter og LerøyAlfheim inviterte i forkant av Sjømatkonferansen alle videregående skoler i Hordaland med Vg2 matfag og Vg2 kokk- og servitør til å delta i konkurransen Fingermat av fisk. Årets råvare var kveite og Sandsli Videregående, Åsane Videregående og Fitjar Vidaregåande tok utfordringen. Elevene presenterte nydelige smaksprøver under Sjømatkonferansen 25.oktober, der publikum fikk smake og stemme på sin favoritt. Vinneren ble Vg2 Sjømatfordypning, Sandsli Videregående, med Kveitesymfoni i butterskjell. Vinnerlaget Kveitesymfoni i butterskjell Eksamensforberedende kurs Norsk Sjømatsenter startet høsten 2011 eksamensforberedende kurs i akvakultur i samarbeid med Fusa Vidaregåande Skule. Kurset arrangeres som 2 dagers samlinger, i tillegg til oppgaveløsning på nett, og avsluttes med teorieksamen 4.juni. Også i sjømatproduksjon har det vært etterspørsel etter fagbrevkurs. Like over nyttår startet kurs med hele 29 deltakere fra en bedrift. Kurset arrangeres på kveldstid og vil avsluttes med eksamen i desember. Skoleprogram Kosthold og helse Også i år har en i samarbeid med GC Rieberfondene, VilVitesenteret og Norsk Sjømatsenter gjennomført skoleprogram i Kosthold og helse. Våren 2011 ble elever på 5.-7.trinn invitert for å lære mer om hvordan er sammensatt og hvordan det vi spiser påvirker vår helse. Skoleprogrammet består av forarbeid, undervisning og aktiviteter på VilVite-senteret inkludert sjømatlunsj, samt etterarbeid. Alt materiell er tilpasset læreplanene i Mat og helse og i Naturfag. De fleste klassene møter godt forberedt og engasjementet rundt hva som er sunt er stor. Ungdommene har imidlertid delte meninger om hvor viktig det er for dem å spise sunt. Tilbakemeldingen fra skolene som har deltatt er svært bra. Nytt i 2011 var en helseløype, et ekstra tilbud som også kan benyttes av klasser som ikke fulgte skoleprogram. Løypen inneholder ett oppgavesett der elevene må gjennomføre en rekke aktiviteter for å kunne løse oppgavene og komme i mål. 14

15 Fiskesprell Fiskesprell er et nasjonalt prosjekt for å øke forbruke av sjømat for barn og ungdom. Bak prosjektet står Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet og Norges Sjømatråd. Fiskesprell for grunnskolen retter seg mot elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Skolene får litt råvarestøtte, samt materiell til å arbeide med sjømat i undervisningen. Selv om skolene får støtte til innkjøp, er det begrenset hvor mye fokus de har på sjømat. Norsk Sjømatsenter har derfor arbeidet spesielt med Rothaugen Ungdomsskole og med LerøyAlfheim som sjømatsponsor har vi bidratt til kjempegode hjemmelagde fiskekaker. Hordaland Fylkeskommune engasjerte også i 2011 Norsk Sjømatsenter som prosjektleder for Fiskesprell for barnehager i Hordaland. Våren 2011 ble ansatte fra 85 barnehager i Hordaland kurset, mens 80 barnehager får mulighet våren De barnehageansatte undervises i kosthold, sjømat som råstoff og fiskens helseeffekter, og får praktisk trening i å lage enkle og barnevennlige fiskeretter. Målet er at barnehagene skal sette mer sjømat på menyen, enten det er som varmmat til brødmåltidene eller som turmat. Det er utarbeidet eget kursmateriell til både de ansatte og barna, i tillegg til at barnehagene får oppskrifter, plakater og fiskebøker. Tilbakemeldingen fra deltakerne så langt er svært bra. Barnehagene oppgir at de serverer langt mer sjømat enn tidligere og at barna er blitt mindre kresne enn tidligere. De har også mer fokus på sunt kosthold generelt, og bruker sjømat også som pedagogisk verktøy. Populær lunsj - Coldcat og eplejuice 15

16 REPRESENTASJON, KURS OG MØTER Opplæringskontoret er medlem i FMO- Foreningen for matfaglige opplæringskontor Opplæringskontoret er medlem i foreningen Yrkeslabyrinten. Foreningen består av opplæringskontor i Hordaland og er ansvarlig for arrangering av yrkesmesse(r) i tillegg til å være en samarbeidspartner for Fagopplæringskontoret Opplæringskontoret er medlem i NETTOPP FISK nettverk for fiskerifaglige opplæringskontor Opplæringskontoret er medlem i Fiskeriforum Vest Fellessamling for arbeidsgrupper i FMO, ansvarlig for utarbeiding av Opplæringsbok Sjømathandlerfaget Fagopplæringskontorets fellessamling for opplæringskontor i Hordaland Årsmøte i Yrkeslabyrinten, forening for opplæringskontor i Hordaland Årsmøte og samlinger i FMO- Foreningen for matfagenes opplæringskontorer Sjømat for alle, arrangert av Fiskeriforum Vest. Ansvarlig for aktiviteter for barn og ungdom Fingermat av fisk konkurranse for restaurant og matfagelever ved Sandsli Videregående Skole. Finale og kåring under Sjømatkonferansen Samarbeid med LerøyAlfheim. Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen, yrkesmesse for hele Hordaland Yrkesmesse Askøy, for alle undomsskolene på Askøy Yrkesmesse Bildøy, for alle ungdomsskolene i Sund, Fjell og Øygarden Yrkesmesse for Sunnhordland, Vikhaugane på Stord Yrkesmesse i Bjørnarhallen Yrkesmesse på Husnes Ta utdanning, utdanningsmesse i Grieghallen. Samarbeid med Sett Sjøbein og studenter i fiskehelseog havbruksbiologi Uib. NRK Hordaland, formiddagsendingen. Innslag om barn og sjømat. Vestlandsrevyen, Innslag om rekruttering til fiskerinæringen Skoleprogram i kosthold og helse samarbeidsprosjekt med VilVite og GC Rieberfondene Besøk av videregående skoler, grunnskoler og barnehager i Det kulinariske teater Prosjektledelse Rekruttering til marin sektor i Hordaland. Kartlegging av kompetansebehov, oppdrag fra Hordaland Fylkeskommune. Ulike møter med videregående skoler, fylkeskommunen, Senter for yrkesrettleiing Møter med Sett Sjøbein, det nasjonale kompetanseprosjektet innen sjømatnæringen Medarrangør, instruktør og/eller deltager på ulike kurs, prosjekter og arrangementer ved Norsk Sjømatsenter Styreverv Opplæringskontoret er med i styret for FMO - Foreningen for matfaglige opplæringskontor. 16

17 NETTSIDER REKRUTTERING Sett Sjøbein Sett Sjøbein er Fiskeri- og Kystdepartementet satsing på rekruttering til marine fag. Opplæringskontoret bruker brosjyrer og materiell fra Sett Sjøbein på messer og samarbeid med prosjektet på ulike prosjekter, samlinger og møter. og matfag.no / Nettsidene drives i samarbeid av FMO Foreningen for matfagenes Opplæringskontor, Fohn Foreningen for hotell- og restaurantfag og bransjeforeninger på matsiden. 17

18 REGNSKAP 2011 Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland Opplæringskontoret er etter vedtektenes 1 organisert som en avdeling i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. I henhold til 5 skal Opplæringskontorets eiendeler holdes adskilt fra andre midler i stiftelsen. Regnskapet er ført som et avdelingsregnskap. Fordelingen foretas ut fra budsjett og godkjennelse av styret. Hovedtallene angis slik: Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER Fondsavgift , ,00 Prosjektinntekt Tilskudd , ,74 Ekstraordinært tilskudd ,00 Sum driftsinntekter , ,74 DRIFTSKOSTNADER Kursutgifter/prosjekter ,25 ¹ ,30 Rekrutteringsprosjekt ,00 Administrasjonskostnader ,00 ² ,50 Andre driftskostnader Reisekostnader , ,91 Markedsføring , ,24 Web , ,50 Andre kostnader 6 300, ,82 Avsetninger Sum driftskostnader , ,27 Driftsresultat , ,47 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt 2 673, ,00 Purregebyr 2 673,89 0,00 Resultat av finansposter 1 241,00 Årsresultat , ,47 OVERFØRINGER Årsunderskudd overført til egenkapital Årsoverskudd overført til egenkapital , ,47 Sum overføringer , ,47 Note¹ - På prosjekter/kurs er det i tillegg brukt kr i tidligere avsatte midler Note² - Administrasjonskostnader reguleres av managementavtale med Norsk Sjømatsenter. For 2011 var beløpet i husleie, i andel lønn inkl.sosiale kostnader og i støttefunksjoner 18

19 BALANSE 2011 Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland 19

20 REVISORS BERETNING 20

21 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland Sted: Årsmøtet ble avholdt i Prammen, Norsk Sjømatsenter Tidspunkt: 12. mai 2011, kl Styreleder Marit Hjønnevåg ønsket velkommen. Sak 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter. Registrering av fremmøte. Det var ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden. Godkjent Følgende medlemsbedrifter var representert: Akvariet i Bergen ved fullmakt Brødrene Hjønnevåg ved Marit Hjønnevåg Coop Hordaland ved Gjertrud Botnen Aalmo Domstein Enghav avd. Breivik & Co ved fullmakt Ewos Innovation ved fullmakt Firda Settefisk avd. Alvøen ved fullmakt Fiskekroken ved fullmakt Hallvard Lerøy / Lerøy Alfheim ved fullmakt Hardanger Fiskeforedling ved Knut Roger Sivertsen Marine Harvest Norway ved Geir Elgsaas Sekkingstad ved fullmakt SMP Marine Produkter ved fullmakt Fra administrasjonen møtte Bjørg Samuelsen. 4 medlemsbedrifter var representert ved fremmøte, mens 8 bedrifter var representert ved fullmakt. Dette gav totalt 12 stemmer. Godkjent Sak 2. Valg av møteleder Marit Hjønnevåg ble valgt som møteleder. Sak 3. Valg av referent og underskriver av protokoll Bjørg Samuelsen ble valgt som referent. Geir Elsaas ble valgt til å skrive under protokollen. Sak 4. Årsmøtesaker Styrets beretning for 2010 Årsberetningen er utsendt sammen med innkallingen. Marit Hjønnevåg gjennomgikk hovedpunktene i beretningen. Hun kommenterte at antall nye lærekontrakter er det høyeste som har vært på mange år. Hjønnevåg mente beretningen gir et godt innblikk i aktiviteter Opplæringskontoret har organisert og deltatt i. Regnskap og budsjett er holdt utenfor selve årsberetningen, slik at denne også kan fungere som et informasjonsskriv om Opplæringskontoret. Det ble kommentert at mekanisk kunnskap er viktig i næringen, og at ikke alt fokus bør ligge på tilberedning av mat. Samuelsen svarte at Opplæringskontoret alltid prøver å få frem at det er et mangfold av ulike yrker i næringen. Opplæringskontoret har arbeidet mest med rekruttering til utdanningsprogrammene naturbruk og restaurant- og matfag. Utdanning i mekaniske fagene ligger i utdanningsprogram Teknikk- og industriell produksjon, og det er ikke godkjent direkte 21

22 kryssløp til fiskerifagene. Grunnen til at Opplæringskontoret har hatt et ekstra fokus på matfagene, er at det ikke har vært søknad til sjømathandel og sjømatproduksjon på mange år. Det ble stilt spørsmål om hvorfor det kun er en lærling i fiske/fangst. Samuelsen svarte at dette er en kombinasjon av disponible læreplasser i våre medlemsbedrifter og antall søkere. Opplæringskontoret hadde en lærling i dette faget som sa opp plassen sin i fjor, for å begynne på fiskebåt i annet fylke. Det var ingen flere kommentarer til årsberetningen. Godkjent Regnskap for 2010 Regnskap, balanse og revisors beretning var utsendt på forhånd. Hjønnevåg gikk gjennom hovedpostene i regnskapet. Årsregnskapet viser et overskudd på som overføres til egenkapital. På forrige årsmøte ble det vedtatt at alt lærlingetilskuddet for 2010 skulle beholdes i Opplæringskontoret for å styrke arbeidet med rekruttering. Inntektene er høyere enn budsjettert grunnet flere lærlinger, samt et ekstraordinært tilskudd. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor det var brukt mindre enn budsjettert på web og prosjekter. Samuelsen svarte at de største webkostnadene kommer på regnskap for Mange av de prosjekter en er involvert i er finansiert via andre prosjekt, slik at kostnadene for Opplæringskontoret har blitt lavere enn budsjettert. Opplæringskontoret har heller ikke fått arrangert alt en så for seg da budsjettet ble lagt. Det var ingen flere kommentarer til regnskap og balanse. Godkjent Fastsette satser for tilbakebetaling av lærlingetilskudd. Styret la frem forslag om å beholde alt lærlingetilskuddet for 2011 i Opplæringskontoret. Samtidig åpnes det for at lærebedrifter kan søke om å få deler av læretilskuddet tilbakeført. Det var ingen kommentarer til forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Godkjent Budsjett 2011 Styrets forslag til budsjett ble lagt frem. Inntektene er basert på at satsen for fondsavgift er uendret og det ikke betales ut lærlingetilskudd til bedriftene. GrunnIaget for den økte administrasjonkostnaden er ny managementavtale med Norsk Sjømatsenter om drift av kontoret. Stillingsprosenten i kontoret er økt fra 40% til 50%, i tillegg til at avtalen er justert i forhold til husleie, regnskapsførsel etc. Det ble kommentert at postene administrasjonskostnad og reiseutgifter er store i forhold til prosjekt/kurs. Samuelsen svarte at tidsbruk på prosjekter inngår i adminstrasjonskostnad, mens posten prosjekt/kurs kun dekker andre faktiske kostnader. Det ble påpekt at det er ønskelig at det går frem av budsjettet hva som ligger i administrasjonskostnad. Godkjent Sak 5. Vedtektsendringer Styret hadde fremmet forslag om endringer i vedtektenes 1, 2, 6 og 14. Vedtektsforslagene ble gjennomgått og stemt over paragraf for paragraf. Forslag til tekst 1: Kontorets navn er Opplæringskontor for sjømatfag. Kontoradressen er i Bergen. Kontoret er organisert som en avdeling av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. 22

23 Det ble kommentert at sjømatfag for enkelte assosieres med maten som spises, ikke med det som skjer i produksjon og fiske. Det ble foreslått å gjøre en nærmere undersøkelse blant brukerne av kontoret, samt medlemsbedrifter før en foreslo et navneskifte. Vedtak: 1 ble ikke endret. Forslag til tekst 2: Opplæringskontoret er samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg opplæringsansvar for lærlinger, jf Opplæringslova 4-3. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte læreplaner i fagene. Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen. Dette innebærer at Opplæringskontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt arbeide for å øke rekrutteringen til næringen slik at en kan skaffe bedriftene de fagarbeidere de har behov for. Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at 2 endres. Forslag til tekst 6: Opplæringskontoret skal ha et styre bestående av 3-5 personer og et varamedlem. Styret bør gjenspeile de ulike fagområdene medlemsbedriftene representerer. Styret kan være identisk med Stiftelsen Norsk Sjømatsenters styre. Rådet velger styret. Styret velger selv sin leder og nestleder. Varamedlem blir innkalt til alle styremøter og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, med mindre andre styremedlemmer har forfall. Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år, dog slik at ved første gangs valg skal 3 styremedlemmer velges for 2 år og 2 for 3 år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Et styremedlem går ut av styret hvis vedkommende skifter jobb eller medlemsbedriften har meldt seg ut av kontoret. Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at 6 endres. Forslag til tekst 14: Kassabeholdningen skal holdes i bank, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger. Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at 14 endres. Sak 6. Valg Styret har i 2010 bestått av Marit Hjønnevåg (styreleder), Asle Hovland, Geir-Elling Nygård, Gjertrud Botnen Aalmo, Jarle Glesnes og Bjørnar Gjerde (varamedlem). Bjørnar Gjerde ønsket grunnet jobbskifte å gå ut av styret. Det ble foreslått å redusere styret med et medlem. Styret konstituerer seg selv. Forslag til nytt styre: Marit Hjønnevåg gjenvalg2 år Geir-Elling Nygård gjenvalg 2 år Asle Hovland - ikke på valg Gjertrud Botnen Aalmo ikke på valg Jarle Glesnes ikke på valg Det fremlagte forslaget ble enstemmig valgt. Det ble kommentert at vedtatte vedtektsendringer først vil gjelde for neste årsmøte. Sak 7. Handlingsplan Det ble lagt frem handlingsprogram med tiltak for

24 Hjønnevåg presiserte at den aller viktigste jobben er å gi lærlingene en god oppfølging. Det ble stilt spørsmål ved deltagelse på yrkesmesser. Samuelsen svarte at Opplæringskontoret deltar på både store og mindre messer, men at det bruker å være kollisjoner tidsmessig slik at noen må prioriteres. Messen i Grieghallen har en valgt å ikke delta på, da målgruppen først og fremst er de som søker høyere utdanning og prisen er høy. Samuelsen sa at yrkesmesser også står på agendaen for Rekrutteringsprosjektet, med mål om samordnet deltagelse for å sikre at bransjen er representert. Gjennom Rekrutteringsprosjektet vil det også gjennomføres en rekke andre tiltak rettet mot elever, lærere og rådgivere. Samuelsen viste demoversjon av de nye hjemmesidene. Når litt mer av teksten er på plass vil sidene legges på oksjomat.no, og en vil markedsføre disse til medlemsbedriftene med ønske om innspill. Det ble kommentert at kontaktinformasjon må være lett å finne og at ungdom ikke bruker mail, men kommuniserer på sms, facebook og twitter. Samuelsen svarte at Opplæringskontoret er tilgjengelig på både facebook og mobil. Møtet ble hevet. 24

25 VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAGENE I HORDALAND Revidert: , Kontorets navn er Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland. Kontoradressen er i Bergen. Kontoret er organisert som en avdeling av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. 2. Opplæringskontoret er samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg opplæringsansvar for lærlinger, jfr. Opplæringslova 4. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte læreplaner i fagene. Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen. Dette innebærer at Opplæringskontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt arbeide for å øke rekrutteringen til næringen slik at en kan skaffe bedriftene de fagarbeidere de har behov for. 3. Alle bedrifter med faglig leder som tilfredsstiller kravene til Opplæringslova 4, medlemmer. kan bli Medlemmene taes opp etter at fondsavgiften fastsatt av Opplæringskontorets styre er betalt. Fondsavgiften er for tiden kr. 1000,- pr. bedrift pr. år for bedrifter under 10 ansatte og kr. 2000,- pr. bedrift pr. år for bedrifter med 10 eller flere ansatte. Styret kan etter råd fra Rådet fastsette nye satser eller innkreve ekstraordinær avgift (engangsavgift). Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale med Opplæringskontoret som viser avtalepartene sine forpliktelser. Utmelding fra Opplæringskontoret kan skje med 1-ett-års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med Opplæringskontoret, skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemskap før kontraktsfestet læretid er avsluttet. 4. Opplæringskontoret finansieres gjennom offentlige og andre tilskudd og den fondsavgift hvert enkelt medlem betaler. Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften av Opplæringskontoret, skal avsettes til et fond til fordeling til de bedrifter som deltar etter antall lærlinger i den enkelte bedrift. Beløpet som skal fordeles til bedriftene, fastsettes av årsmøtet. Fordelingen mellom bedriftene skal stå i forhold til den tid lærlingen har arbeidet ved bedriften. Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av Opplæringskontoret. 25

26 Dersom statstilskuddene blir endret eller opphører, eller andre forhold fører til underskudd, plikter medlemsbedriftene å dekke dette underskudd etter en fordelingsnøkkel basert på den tid lærlingen har vært i bedriften. 5. Opplæringskontorets eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler, herunder midler tilhørende Stiftelsen Norsk Sjømatsenter. 6. Opplæringskontoret skal ha et styre bestående av 3-5 personer og et varamedlem. Styret bør gjenspeile de ulike fagområdene medlemsbedriftene representerer. Styret kan være identisk med Stiftelsen Norsk Sjømatsenters styre. Rådet velger styret. Styret velger selv sin leder og nestleder. Varamedlem blir innkalt til alle styremøter og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, med mindre andre styremedlemmer har forfall. Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år, dog slik at ved første gangs valg skal 3 styremedlemmer velges for 2 år og 2 for 3 år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Et styremedlem går ut av styret hvis vedkommende skifter jobb eller medlemsbedriften har meldt seg ut av kontoret. 7. Et styremedlem må være myndig. Det må ikke være under konkurskarantene. 8. Styret representerer Opplæringskontoret utad. Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederens eller den som i lederens fravær leder møtet, har stemt for (dobbelstemme). Daglig leder har møterett i styret. Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av møteboken, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede. Boken skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer. 9. Opplæringskontoret skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Lederen skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formueforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Den daglige leder skal alltid representere Opplæringskontoret utad i anliggender som faller innenfor hans myndighet. 10. Opplæringskontorets styre har plikt til å påse at bokføring og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av nr. 56 kommer til anvendelse. 26

27 11. Godtgjørelse til styremedlemmene skal stå i rimelig forhold til det arbeid som følger med vervet. Styret fastsetter betingelsene for daglig leder og eventuelt andre tilsatte i Opplæringskontoret, dersom det for de øvrige tilsatte ikke gis fullmakt til daglig leder. 12. Opplæringskontoret skal ha registrert eller statsautorisert revisor. 13. Revisor skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet. Han skal bekrefte at Opplæringskontorets verdier er tilstede, forsåvidt dette ikke fremgår av depotoppgave fra bank eller saldo-oppgave for bankinnskudd. Forøvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov og forskrift angående revisjon. 14. Kassabeholdningen skal holdes i bank, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger. 15. Opplæringskontoret skal ha et råd. Rådet skal ha møte minst en gang om året (årsmøte) og ellers når styret finner det nødvendig. Rådet skal også innkalles til møte når minst 4 medlemmer ønsker det. Innkalling til rådsmøter skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel. Årsmøtet skal holdes innen juni måned. Vedlagt innkallelsen følger årsberetning, regnskap, budsjett og dagsorden. På årsmøtet har hver deltakende bedrift rett til å møte med en representant som har en stemme. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Rådet består av alle bedrifter som er medlemmer av Opplæringskontoret. Aktuelle arbeidtaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan inviteres som observatører til Rådets møter. Rådet har en ordstyrer som velges av og blant rådets medlemmer. 16. Alle medlemsbedrifter som inngår avtale med lærlinger, skal selv ha arbeidsgiveransvaret. 17. Ved opphør av Opplæringskontoret skal midlene nyttes til andre nær beslektede formål. 27

28 OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAGENE I HORDALAND NORSK SJØMATSENTER BONTELABO 2, 5003 BERGEN T: / 83

Organisering, mål, styret, administrasjon. Arbeidsmiljø, økonomi, sluttord... Handlingsplan 2010.. Fagbrev 2010..

Organisering, mål, styret, administrasjon. Arbeidsmiljø, økonomi, sluttord... Handlingsplan 2010.. Fagbrev 2010.. Innhold Innhold: Organisering, mål, styret, administrasjon Arbeidsmiljø, økonomi, sluttord... Medlemsbedrifter Handlingsplan 2010.. Lærlinger.. Fagbrev 2010.. Rekrutteringsarbeid Marin sektor trenger flere

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 3 SLUTTORD... 4. Må oppdateres MEDLEMSBEDRIFTER...

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 3 SLUTTORD... 4. Må oppdateres MEDLEMSBEDRIFTER... 2012 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 3 SLUTTORD... 4 Må oppdateres MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 7 FAGBREV

Detaljer

Sjømathandlerlærling Lene O. Klementsen på utdanningsmessen «Ta utdanning»

Sjømathandlerlærling Lene O. Klementsen på utdanningsmessen «Ta utdanning» Sjømathandlerlærling Lene O. Klementsen på utdanningsmessen «Ta utdanning» 2 3 INNHOLD MÅL... 4 ORGANISERING... 4 STYRET... 4 ADMINISTRASJON... 4 ARBEIDSMILJØ... 4 LIKESTILLING... 5 YTRE MILJØ... 5 RETTVISENDE

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA Pr. 19.04.2016 1 - NAVN Selskapets navn er Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord- Trøndelag SA, forkortet til

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal VEDTEKTER FOR ELFO Agder 1 Kontorets form og navn 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal være: ELFO Agder Kontoret skal være lokalisert i Arendal 2 Definisjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MARITIMT OPPLÆRINGSKONTOR. med endringer av 17. mars 1997, 11. mars 1998, 10. mars 1999 og 19. mars 2003

VEDTEKTER FOR MARITIMT OPPLÆRINGSKONTOR. med endringer av 17. mars 1997, 11. mars 1998, 10. mars 1999 og 19. mars 2003 VEDTEKTER FOR MARITIMT OPPLÆRINGSKONTOR med endringer av 17. mars 1997, 11. mars 1998, 10. mars 1999 og 19. mars 2003 1. Kontorets navn er Maritimt Opplæringskontor. Kontoradresse er i Haugesund. 2. Opplæringskontoret

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl Rekruttering i Hordaland Trond Wahl «Rekruttering til marin sektor 2011 2014» Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok 21.01.10 (sak 03/10): Hordaland fylkeskommune nyttar vederlaget på totalt 15

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 vedtatt på ekstraordinært årsmøte den (26.9.2012) 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA. Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 Dagsorden er fastsatt i vedtektenes 11. Forslag som ønskes behandlet

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer