En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen har en visjon som legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå: livskvalitet og verdiskaping. Vi som bor her må trives for at verdier kan skapes og regionen utvikles. Arbeidsoppgaver, prosjekt og engasjement defineres ut fra denne visjonen og våre verdier det gir oss som arbeider i Næringsforeningen retning og mening. Kompetent Engasjert Troverdig Næringsforeningens opprinnelse går tilbake til 1844 når Tromsø Handelsstands forening ble stiftet. På midten av 1990-tallet ble foreningen omgjort til en Næringsforening på lik linje med foreningene i de andre store byene i landet. I dag er Næringsforeningen den største interesseforeningen for næringslivet i Nord-Norge og teller over 700 medlemmer fra alle bransjer og nabokommuner. Næringsforeningen er partipolitisk nøytral, men setter dagsorden i viktige saker for næringslivet. Det er vår jobb å påvirke politiske beslutninger til beste for våre medlemmer. Vi søker å være en engasjert og ikke minst kompetent aktør, som bidrar til å synliggjøre næringslivets utfordringer og muligheter på en konstruktiv måte. Vår region har sterke nærings- og kunnskapsmiljøer som hevder seg i verdensklasse. Det er viktig med et godt samspill mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i bedriftene, men også for å bidra til økt kommersialisering av forskning.

3 Styrets beretning ble nok et aktivt og ikke minst spennende år for Næringsforeningen i Tromsøregionen. Vi påtok oss flere viktige, overordnede satsinger for næringslivet, parallelt med samtidig med arbeidet med å skape gode rammebetingelser for våre mange medlemsbedrifter. Ved inngangen til året var både styret og administrasjonen bekymret for konsekvensene av finanskrisen for enkelte bransjer. Næringsforeningen er tett på bedriftene og erfarte derfor fort at negative, økonomiske effekter av finanskrisen ikke bidro til at bedriftene meldte seg ut av foreningen, snarere tvert imot. Vi er glade for at foreningen oppleves som en god støttespiller og ikke minst en trygg arena også i motbakke for næringslivet. Gjennom året startet vi opp både petroleumsprosjektet PetroPoint Greater Tromsø, vår internasjonale satsing Tromsø InterAction og kom godt i gang med planleggingen av bioteknologisatsingen for Tromsøregionen. Vi rekrutterte meget dyktige ressurspersoner til satsingene og arbeidet intensivt for å utvikle og implementere gode prosjektstyringsverktøy. Vi erfarte at det å påta seg slike store RDA-prosjekt er svært krevende for en forening med liten administrasjon, all den tid at satsingene forutsetter stor grad av egenfinansiering. Styret i Næringsforeningen gjennomførte sammen med administrasjonen en grundig strategiutviklingsprosess på høsten. Det var behov for skarpere prioriteringer og konsolidering av foreningens overordnede veivalg for at våre medlemmer skal oppleve at vi representerer nytte i form av det å sikre rammebetingelser, bidra med kunnskap, inspirasjon og ikke minst nytenking. Næringspolitikk I styrerommet drøftes og besluttes vinklinger på viktige næringspolitiske saker og utfordringer. I løpet av 2009 har vi vært en aktiv pådriver og premissgiver i viktige næringspolitiske saker for Tromsø - regionen. Saker som har stått spesielt i fokus er: Regionalt næringssamarbeid med Tromsø som motor. Samferdselsprosjekter i regionen, f.eks Ullsfjordforbindelsen. Næringsarealer i kommunen Tilgjengelighet og byutvikling i Tromsø. Sette tyngre fokus på handel- og servicenæringen.

4 Sette Tromsø-regionen på petroleumskartet. Sørge for en god og langsiktig bruk av RDA-midlene. Hvordan får vi utenlandske arbeidstakere til å trives hos oss? Etablering av en industrihavn på Tønsnes. Koordinering og satsing innen marin bioteknologi. Forsterke satsingen på fornybare energikilder. Internasjonalt næringssamarbeid Avgiftsnivået for næringslivet sammenlignet med andre storbyer Generelle skatter og avgifter med innvirkning på næringslivet Miljøsatsing i næringlivet Samarbeid Næringsforeningen brukte mye tid og ressurser på det regionale samarbeidet med våre nabokommuner også i Grunnlaget var den strategiske næringsplanen for Tromsøregionen som ble utviklet i 2008 med følgende strategier: 1) KRO næringene 2) Mat fra blå og grønn sektor og 3) Energi. På høsten påtok vi oss ansvaret for å gjennomføre en utredning av behovet for et strategisk næringsselskap på oppdrag fra RDA-styret. Styreleder Pål Wilhelmsen var prosjekteier, mens direktøren var leder av styringsgruppen. På våren deltok vi på en felles Troms-stand på Barentshavskonferansen i Hammerfest. Dette var første gang Tromsø, Harstad og øvrig petroleumsrelatert næringsliv presenterte oss under ett, felles budskap og styret er fornøyd med at dette fikk positiv oppmerksomhet i en tid hvor det er påkrevd at Nord-Norge opptrer samlet og enhetlig.

5 Arbeidsmiljø og ansatte I løpet av 2009 har administrasjonen bestått av 9 heltids ansatte, 5 kvinner og 4 menn. Det har ikke vært arbeidsulykker i løpet av året og organisasjonen preges av lavt sykefravær. Næringsforeningen tilstreber full likestilling i alle organer og utvalg. Styret har i perioden hatt 2 kvinner og 6 menn. Økonomi I 2009 har Næringsforeningen startet to svært tunge og store prosjekter: PetroPoint Greater Tromsø og Internasjonal Konkurransekraft. Satsingene har vært utfordrende og positive for foreningen, men også ressurskrevende. Resultatet endte med et overskudd på kr

6 Markant og troverdig I 2009 ble det gitt ut seks nye utgaver av Markant. Etter fire år har magasinet befestet sin posisjon som et meget interessant og troverdig næringslivsmagasin for regionen. På grunn av stor etterspørsel, ble opplaget økt fra til eksemplarer i Sidetallet har variert fra 40 til 44 sider. I 2009 ble også magasinet lagt ut på Facebook på næringsforeningens egen side. Med ny bla-funksjon og økt tilgjengelighet, har lesertallet også blitt betydelig høyere. Gjennom et godt samarbeid med Avinor har magasinets restopplag vært plassert i avgangshallen på Tromsø Lufthavn. I 2009 har mye av innholdet og forsidene til Markant vært opptatt av Tromsøs fremtid. Flere av utgavene av magasinet ble lagt godt merke til og skapte engasjement og diskusjon. Vi observerer at media fortsatt følger opp i etterkant av saker, og dette tar vi som et tegn på at Markant har aktuelle og nyskapende saker.

7 Våre medlemmer Næringsforeningens er en av de største interesseforeningene i landet, og den største i Nord- Norge. Til tross for finanskrise og nedgangskonjunktur i 2009 opplevde vi en fin økning i antall medlemmer, både fra Tromsø og nabokommunene. Foreningen gjenspeiler næringsstrukturen i regionen både når det gjelder bransjer og størrelse målt i antall ansatte. Næringsforeningen er et kommersielt nettverk hvor medlemmene møter potensielle kunder, samarbeidspartnere og selvsagt noen konkurrenter. I 2009 fikk vi 69 nye medlemsbedrifter fra alle typer næringer. Våre nye prosjekter bidro også til å gjøre næringsforeningen enda mer attraktiv for enkelte næringer. Vi opplevde særlig tilvekst av bedrifter fra kunnskap, kultur og industri. Av de 39 bedriftene som falt fra, er de aller fleste småbedrifter innenfor bygge- og håndverkerbransjen. Noen bedrifter falt også fra grunnet oppkjøp og fusjoner. Ved inngangen til 2010 rommet arenaen ca. 730 medlemmer med ca kontaktpersoner som finner nytte og inspirasjon i et stadig større nettverk av bedrifter. Medlemsmøter: I 2009 arrangerte 60 møter, kurs, konferanser og debatter. I snitt deltok ca. 45 personer på hvert av de ulike møtene vi gjennomførte. Næringsforeningens brede spekter av bransjespesifikke møter, mer generelle kurs og aktuelle debatter sørger for at alle finner et tema tilpasset sitt behov.

8 Medlemsundersøkelser: I 2009 ble det også gjennomført 15 ulike medlemsundersøkelser ved å bruke Questback som verktøy. Undersøkelsen som fikk mest oppmerksomhet i media var Finanskrisen. I samarbeid med næringsforeningene i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim fikk vi samkjørt undersøkelsen som til slutt resulterte i et tosiders oppslag i Dagens Næringsliv. Serviceavgift pr. medlemsbedrift: 1-2 ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr Over 200 ansatte kr Gründere 1. år kr Interesseorganisasjoner kr Studentmedlemskap kr 263 Representasjon i råd og utvalg Presidentvervet i Det Norske Handelskammerforbundet, DnH Nestleder i styret for de næringsrettede utviklingsmidlene, RDA II Styrerepresentasjon i Visit Tromsø Styreleder i Tromsø International School Styringsgruppen for Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen Styringsgruppen for storbyprosjektet Innovasjon 2010 Arbeidsgruppen for etablering av Navet for bioteknologibransjen Styrerepresentasjon i TINN, Teknologifestivalen i Nord-Norge Leder i Brukerrådet for byutvikling i Tromsø kommune Deltakelse i forum for internasjonalisering

9 Næringsutvikling i praksis Næringsforeningen har vært ansvarlig for eller deltatt i en rekke prosjekter i 2009: PetroPoint Greater Tromsø Med ansettelse av prosjektleder Gorm Breimo og rådgiver Roar Klo fikk Næringsforeningen realisert oppstarten av Petro Point Greater Tromsø. Prosjektet fikk medieomtale i Nordlys, Tromsø, Markant og på NRK radio. Oppstarten har i hovedsak konsentrert seg om kartlegging, bedriftsbesøk og formidling av prosjektets planer. I 2009 har prosjektet gjennomført 30 bedriftsbesøk i regionen, 10 bedriftsbesøk utenfor Troms, hovedsakelig Stavanger inkludert Næringsforeningen i Stavanger. PPGT har gjennomført to medlemsmøter med god oppslutning. Ett møte som et kick-off for Petro Point med 25 deltager og ett møte hvor ENI Norge presenterte GOLIAT for 35 deltagere. Vi har deltatt i to bedriftsprosesser med Tromsø Mekaniske og Havarivernsenteret. Begge ble også medlemmer i Næringsforeningen. Begge prosessene gikk på å styrke bedriftenes kontakt mot myndigheter og myndighetsorganer. Barentshavkonferansen ble gjennomført før ansettelsene, og har vært en sentral aktivitet i Næringsforeningen sørget for at Troms fikk en felles petro-profilering som understreket samarbeid, særlig mellom Tromsø og Harstad. PetroPoint skal framover styrke lokalt samarbeid innen petroleumsektoren og bidra til tydelig samhandling i Nord Norge. Infrastruktur, miljø&beredskap og nordområdestrategi blir hovedområdene for Internasjonal konkurransekraft Prosjektorganisasjonen kom på plass medio mars 2009 og prosjektet ble omdøpt til Tromsø Interaction. Prosjektet fikk medieomtale i Nordlys, Tromsø, Markant og på NRK radio i løpet av året. Tromsø Interaction har som mål både å synliggjøre Tromsøregionen ut i verden og å gjøre Tromsø mer attraktivt for internasjonale bedrifter og arbeidstakere som ønsker å etablere seg i her. Herunder å jobbe for et bedre tilbud innen bla språkopplæring og kulturforståelse for arbeidsinnvandrere. Hovedfokus de første månedene har vært kartlegging av regionalt næringsliv, tilstøtende aktiviteter og kontaktpersoner i prosjektets målgruppe. Det ble avdekket behov for en større, samlet oversikt over næringslivet på detaljnivå. En omfattende prosess med å få laget en næringsstruktur- database ble igangsatt. Oppdraget ble satt ut til ekstern leverandør og databasen ferdigstilles vår 2010.

10 Konseptet Internasjonal Arena ble etablert i desember - en heldags konferanse som vil bli et fast arrangement annethvert år. Det vil også være flere mindre seminarer med internasjonalt tema gjennom året. Konferansen i 2009 var et samarbeid med Innovasjon Norge, flere av IN s utekontorer var representert og dyktige regionale og nasjonale foredragsholdere ble hentet inn. Konferansen ble holdt på Arktika i Polarmiljøsenteret og hadde ca 100 deltakere. Det ble inngått formalisert samarbeid med International Network of Norway og de ti andre INN kontorene i Norge. Konseptet som har fått navnet INN Tromsø er utviklet og lansert ovenfor Næringslivet og relevante samarbeidspartnere i regionen. Andre konkrete aktiviteter 2009: Kartlegging av internasjonal arbeidskraft i regionen, samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner, tilretteleggere, og øvrige internasjonale aktører Questback sendt ut til bedrifter i regionen for å kartlegge utenlandsk arbeidskraft, samt behov og tilbud rettet mot denne gruppen Utvikling av informasjonsmateriell; handbok på engelsk, brosjyrer, månedlig eventkalender og kulturnytt Utarbeidet logo, maler for brev, PP- presentasjoner etc. Gjennomført Kick-off for INN konseptet hvor ca 25 bedrifter deltok Utviklet kurs i russisk kulturforståelse sammen med ekstern samarbeidspartner Studietur til eksempelvis Trondheim og Stavanger, og opplæring hos INN Oslo. Deltatt på to nasjonale INN- møter, tema; felles verdier, markedsføring, produktutvikling Prosjektorganisasjonen var igangsettere og pådrivere for ny webside for NFTR, som ga rom for nye behov for hele organisasjonen Navet for bioteknologibransjen Næringsforeningen har deltatt i arbeidsgruppen for etablering av et nav for bioteknologibransjen. Bioteknologi defineres i denne sammenhengen bredt, og omfatter marin bioteknologi, marine ingredienser, marin bioprospektering, og industriell og medisinsk bioteknologi. Høsten 2008 ble det gjennomført en høringsrunde blant bioteknologiaktørene i Tromsø-regionen som avdekket et behov for et koordinerende nav for næringen. Det overordnede målet med etablering er økt verdiskaping innen bioteknologi i Tromsø-regionen, gjennom flere bedriftsetableringer og økt vekst i eksisterende bioteknologibedrifter. Navet skal sørge for at Tromsø-miljøet tar en aktiv rolle nasjonalt for å videreutvikle bioteknologi og marin bioprospektering. Næringen ønsker at arbeidsgiveransvaret skal ligge hos Næringsforeningen. Det skal ansettes en prosjektleder og en prosjektmedarbeider på prosjektet, som etter hvert skal fases ut til en fast organisasjon.

11 Regionalt samarbeid Næringsforeningen i Tromsøregionen har et formalisert samarbeid med de største Næringsforeningene i Nord Norge. Det overordnede målet er økt samarbeid mellom næringsforeningene og næringslivet i nord. Tromsø International School Næringsforeningen er en sterk pådriver for etablering av en internasjonal skole i Tromsø, og innehar styrelederposisjonen i interimsstyret for TIS. Det har blitt gjennomført en analyse som stadfester Tromsøs behov for et internasjonalt skoletilbud. 1. april 2009 sendes søknad om etablering av skolen til Utdanningsdirektoratet, målet er oppstart høst TIS skal følge gradssystemet International Baccalurate (IB) som brukes av 1600 skoler i 122 land. En internasjonal skole i Tromsø vil bidra til å gjøre regionen til et attraktivt sted for etablering av internasjonalt orienterte bedrifter. Det vil også bli enklere å rekruttere og beholde spesialisert arbeidskraft, og rett og slett gi større konkurransekraft for regionen. Grønne, lønnsomme Tromsøbedrifter Miljøopplæringsprogrammet Grønne, lønnsomme Tromsøbedrifter har gjennom 2009 videreført sitt arbeid mot å nå målet med 50 sertifiserte Miljøfyrtårn innen juni 2010 Pulje 2 og 3 med rundt 15 bedrifter i hver ble gjennomført i løpet av 2009, samt at det ble satt ned en programs komité for planlegging av Miljøkonferansen 2010 Miljøsatsningen er et samarbeid mellom Næringsforeningen og Grønn Hverdag, med støtte fra Innovasjon Norge. Programmets målsetting er å øke miljøkompetansen i lokalbedriftene i Tromsø og vise at det er konkurransefordeler og lønnsomhet i å drive miljøvennlig. Programmet består av tre faglige fellessamlinger, miljøkonsulentbistand og en konferanse. Troms Chamber of Commerce Troms Handelskammer er en del av Chamber of Commerce, verdens største nettverk av næringsorganisasjoner. Gjennom DnH, Det Norske Handelskammerforbund, er vi også tilsluttet Nordisk Handelskammerforbund og Eurochambres. Vi er også medlem av International Chamber of Commerce (ICC), et internasjonalt nettverk for næringsorganisasjoner. Næringsforeningens direktør innehar presidentvervet for Det Norske Handelskammerforbund i de kommende fire år, og stiller på samtlige møter i regi av den europeiske samarbeidsorganisasjonen

12 Eurochambres. Denne organisasjonen har 19 millioner virksomheter i 45 europeiske land med den viktige oppgaven å fremme næringslivsinteresser og influere EU i alle saker med betydning for næringslivet. Viktig for satsing i nordområdene er det at Troms Handelskammer inngår i EURO ARCTIC CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY; et formalisert samarbeid mellom handelskamrene i Russland, Sverige, Finland og Norge. En stor del av arbeidet i handelskammeret går ut på å utstede ATA-Carneter, tollfrihetsdokumenter. Disse gir toll- og avgiftsfri adgang ved midlertidig innførsel av varer i andre land. Carnetordningen er nedfelt i en internasjonal konvensjon og ratifisert av 63 land, noe som forenkler grensepasseringene betraktelig. Man slipper blant annet å deponere for toll og avgifter og Carnetene er derfor et svært nyttig verktøy for næringslivet. Eksempler på bruk kan være messebesøk og deltakelse på utstillinger i utlandet. Det er nå mulig å bestille ATA-Carneter; tollfrihetsdokumenter elektronisk. Se for mer informasjon om dette. Fagavdelingene Driftig Sentrum er Næringsforeningens sentrumsavdeling og bidrar til livskvalitet og verdiskapning i Tromsø sentrum. Også 2009 ble et svært aktivt år for Driftig Sentrum o Det ble solgt gavekort for ca. 6,3 millioner i Dette er penger som tilbakeføres direkte til våre medlemmer i sentrum gjennom handel. o Det var avholdt 3 møter i arbeidsgruppen til Driftig Sentrum hvor følgende aktører deltar: Taras, Optiker Jacobsen, Helmersen, Amfi Veita og H&M. o 11 fellesannonseringer for sentrumsbutikkene o 13 egne større aktiviteter: Marked, dukkevogntog, nattåpent, markedsdag, internasjonal matdag, julemarked, julegater, belysning løvtrær, juleutstilling, nissetog, 2 x søndagsåpent, julegrantenning. o 7 aktiviteter i samarbeid med andre: NM i reinkappkjøring, samisk uke, skirenn, motorsykkelens dag, Miljøuka, Bondens marked(8stk.), Dølan o Miljøaktiviteter: Ryddegjengen, byspyling, blomster i Gågata, stolpebannere, o Samarbeid om andre store arrangement: Filmfestivalen, Nordlysfestivalen, Latinfestivalen, Thai festivalen, Ølfestivalen, Døgnvill, sykkelritt o Avslutting Mystery shopping for 26 bedrifter (260 ansatte)

13 Sekretariater Næringsforeningen har i 2009 ivaretatt sekretariatet for følgende foreninger: Langnes Handelspark, Tromsø Kjøpmannsforening, Handelens Hus, Gågaten AS, Sørbyprosjektet, VBL Troms og Finnmark, Tromsø Rørleggerlaug, Tromsø Dameselskap og Tromsø Athenæum. Inntekter fra sekretariatsarbeidet utgjorde ca kr Næringslivets Hus Næringsforeningen har siden 1960 eid og vært lokalisert i Næringslivets Hus. Dette er et tingrettslig sameie som eies med 50 % hver av Næringsforeningen og Tromsø Kjøpmannsforening. Utleie av Næringslivets Hus genererer gode inntekter, men det er fortsatt stort potensial for økt bruk og aktivitet. Regnskapet for Handelens Hus viser et underskudd på kr Dette skyldes ekstraordinære vedlikeholdstiltak. Husstyret for Handelens Hus Pål Wilhelmsen Gerhard Knudtsen Odd Erik Hansen Jan Sørensen (styreleder) (styremedlem) (styremedlem) (varamedlem) Sekretariatet ivaretas av Næringsforeningen. Valgkomité Sissel Ditlefsen Per Trygve Kongsnes Thoralf Willumsen

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum, SNF En frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Hvorfor IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Trenger samhandling og et felles talerør Vil bli mer slagkraftig regionalt, nasjonalt og internasjonalt Sammen besitter vi

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

STRATEGI FOR VÅGAN NÆRINGSFORENING

STRATEGI FOR VÅGAN NÆRINGSFORENING STRATEGI FOR VÅGAN NÆRINGSFORENING 2011-2014 1. VISJON Vår visjon er å bidra til at både innbyggere og bedrifter opplever økt livskvalitet og verdiskaping. Vågan skal bli en kommune det er godt å bo i,

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR Røros, 23 januar 2015 PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF HVEM ER INNOMED? HVA GJØR INNOMED? HVOR GÅR VI? Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske Økonomisk vital og miljømessig

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer