INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika"

Transkript

1 SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSBERETNING FOR PERIODEN TIL REGNSKAP FASTSETTELSE AV KONTINGENT for 2012 OG BUDSJETT INNKOMNE FORSLAG 6.1. Løypeavtale 6.2. Utslipp ved Damtjernhallin 6.3. Forslag til alternativ veiavtale Veiavtale for Flagligrend Styrets forslag til alternativ veiavtale Uendret veiavtale 6.4. Endring i oppkreving av innbetaling til vel, vei og løyper 7. VALG I HENHOLD TIL VEDTEKTENE Nedenfor er adgangstegn med stemmerett ved Generalforsamlingen. Den skal leveres til styret ved fremmøte. Det forenkler registreringen av fremmøtte og opptelling ved valg KLIPP HER Gnr: Bnr.: Fnr: Navn på hytteeier: e-postadresse på hytteeier: Navn på den som møter på GF: 1 av 11

2 Sak 3 Årsberetning for perioden til Velmedlemmer Skarsdalen vel hadde ca 210 medlemmer pr , se punkt 4, Regnskap. Styret (valgperiode 2 år): Leder: Hans Jørgen Mikkelsen Asker (tar ikke gjenvalg) På valg Sekretær: Sverre Høven Høvik (tar ikke gjenvalg På valg Kasserer: Ketil Omberg Kolsås På valg Styremedlem: Kjetil Gamre Oslo (ønsker å trekke seg av styret) På valg Styremedlem: Erik-Frode Hansen Drøbak Andre på valg: (valgperiode 1 år): Valgkomité: Lars Bjørnstad, Oslo På valg Ove Steinar Soltvedt Kolsås På valg Camilla Akcora Oslo På valg Revisor: Ulf Terje Olsen På valg Grupper og komitéer mv: Styret oppfordrer alle som har interesse av å bidra i en eller flere av velets grupper og komitéer om til å ta kontakt med styret. Fiskegruppe: Skirennkomité: Tore Axelson Karstein Helge Mevik Roar Haaland Johansen Andreas Åsheim Fam. Jan Melvik Drammen Slemmestad Lier Oslo (Ny) Oslo Løype- og turstikomité: Kontaktperson: Arne Rødland Oslo Steinar Schou Haslum Øystein Valdal Blommenholm Rolf Syvertsen Hokksund (Ny) Harehoppkomité: Bjørn Axel Gran (leder) Steinar Schou Horst Vogel Ketil Omberg Halden Haslum Rykkinn Kolsås 2 av 11

3 Aktivitetskalender Aktivitetskalender - Skarsdalen Vel Styremøte årsmeldinger, komiteer og budsjettskisse Forslag til GF innen utgangen av desember Styremøte, innkalling til GF GF Innbetaling av kontingent og veiavgift Okt Sep Nov Aug Des Jan Skarsdalen Vel Aktivitetskalender Juli Juni Mai Feb Mar Apr Styremøte GF referat på webbside Påskeskirenn Styremøte Sommeraktivitet? Møte med veilaget Styremøte Møter generelt: Det har i perioden vært holdt 5 styremøter, 1 generalforsamling, 1 møte med Veilaget. Enkelte av møtene omtales nærmere under egne overskrifter nedenfor. Sørvestre Vassfaret Vel De 2 velene har hatt kommunikasjon og diskutert samarbeid fremover. Samarbeidet forventes fortsatt videre i Skarsdalsveien Velet har diskutert en skisse for en ny veiavtale med grunneiere for perioden Veilaget har ikke respondert etter møtet. Innspill fra velets medlemmer er løpende tatt opp med Veilaget. Dette gjelder veistandard, vedlikehold og snørydding. Fiskegruppen Ingen vesentlig aktivitet i fiskegruppen i Kulturkomitéen Denne komiteen legges foreløpig på is om det ikke er noen som melder seg. 3 av 11

4 Løype- og turstikomitéen Ingen vesentlig felles aktiviteter i Ingen dugnader ble gjennomført. Harehopp Avtalen med Karsten Ekeren om bruk av Harehopp for Vellets medlemmer fortsettes. Årsberetning fra Harehoppkomitèen fremgår av vedlegg 3.1. Skirennkomitéen Beretning for Påskeskirennet 2010 vedlegg 3.2. Påskeskirennet 2011 er planlagt avholdt påskeaften, I og med at det nå er kun en familie som har denne jobben, håper styret om at andre familier kan melde seg for bistand i denne gruppen. Kun litt å gjøre i påsken og påskeaften, ellers relativ rolig gruppe. Avtale om løypekjøring Velet har foreløpig ingen bindende avtale om løypekjøring. Grunneierne kjøpte i 2008 en ny brukt løypemaskin. Den skulle testes i og På siste års generalforsamling ble løypekjøringen for likevel budsjettert med kr , da løype standarden frem til GF var god. Imidlertid fikk grunneierne problemer med maskinen, noe som resulterte i mangelfull løypekjøring resten av sesongen. Dette førte til at styret i velet bevilget kr ,- av de budsjetterte ,- til støtte til løypekjøring 2009/2010. Dette ble begrunnet og styret igjen ba om en uttalelse fra grunneierne om hva de har for planer for fremtiden. Vellet ønsker et videre samarbeid som kan føre til mer forutsigbarhet, bedre kvalitet og muligens flere løyper. Styret har gjentatte ganger lagt frem et forslag med et frittstående løypelag som skal stå for løypekjøring og planlegging av finansiering av denne jobben. Laget skal bestå av representanter fra grunneiere, vellene og andre. Vi er imidlertid usikre på grunneiernes holdning til dette samt om det er rett vei å gå. Et slikt lag krever engasjement fra enkeltpersoner, og dette kan bli en utfordring. WEB-sidene Etter at websidene er revidert og modernisert er tilbakemeldingene fra medlemmene positive og besøkstallet godt. Noen sider har generell tilgang for alle, andre sider er bare tilgjengelige for medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Styret arbeider løpende med forbedring av innholdet på hjemmesidene. Styret oppfordrer medlemmene til å ta kontakt hvis man har innspill til innholdet på hjemmesidene. Turkart for Skarsdalen Det ble solgt 16 kart i Så langt viser totalt kartsalg + inntekter fra annonser på kartet et overskudd på kr , dvs 22,8 %. (Utgifter til porto og konvolutter er ikke med i dette overslaget.) Vi har 168 kart på lager. 4 av 11

5 Sak 4 Regnskap Regnskapet for 2010 viser et underskudd på kr ,78, dvs ca kr lavere enn budsjettert (kr ,-). Både inntekter og utgifter har blitt lavere enn budsjettert, men utgiftene mest. Lavere inntekter skyldes i det vesentlige tregere kontingentinnbetaling enn budsjettert. Lavere utgifter skyldes for det meste at velets utbetalte bidrag til løypekjøring var kr ,- mindre enn budsjettert, samt at det ikke er betalt noe tilskudd til gruppene. Det har ellers vært gjennomgående lavere utgifter enn budsjettert på de fleste utgiftspostene. Ny nettside kostet litt mer enn antatt, men resultatet ble svært bra. En gledelig nyhet for 2010 var tilskudd fra Telenor på kr til startnummer for påskeskirennet. Regnskapet står i vedlegg 4.1. Nærmere om betaling av velkontingent Pr har velstyret oversikt over 246 hytter i Skarsdalen. Av disse var det for 179 betalt velkontingent for tidligere velmedlem har meldt seg ut, og 7 står bokført som ikke medlem. En del av disse er strøket som medlem på grunn av manglende kontingentbetaling, resten er nye hytteeiere / tomteeiere i De resterende 59 kan ut fra dette oppfattes som restanser for medlemskontingent for 2011 ved årets utgang. Samtidig sto 17 hytteeiere til rest med betaling for Av disse har 13 heller ikke betalt for 2011, og 9 av dem heller ikke for Velmedlemskapet for disse kan dermed anses som utgått. Betalingsvarsel sendes som en fakturaside på e-post. Medlemmer som styret ikke har registrert e- postadresse på får fakturaen i brevpost. Det er derfor viktig at alle ser over alle sidene i informasjonen styret sender ut. Betalingsrestansene gir styret mye ekstra arbeid og påfører vellet ekstra utgifter. Det innkreves derfor purregebyr på kr 50 for betaling etter tidsfristen. Manglende kontingentbetaling fører til at medlemskapet i velet opphører. Sak 5 Fastsettelse av kontingent for 2012 og budsjett for 2011 Budsjettforslaget for 2011 viser et underskudd på kr , mot et underskudd på kr på regnskapet for Den store utgiftsposten er løypekjøring med kr Deretter er bidrag til gruppene foreslått øket til kr , vesentlig ut fra påregnelige utgifter til økt vedlikehold på Harehopphytta, som ble en del skadet av vann og is høsten (Se referat fra Harehoppgruppen.) Budsjettforslaget står i vedlegg 5.1. Medlemskontingent Forslag til vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag om medlemskontingent på kr 200, med tillegg av purregebyr på kr 50 for betaling etter forfall. 5 av 11

6 Sak 6 Innkomne forslag 6.1. Løypeavtale Forslag fra styret: Styret foreslår at det arbeides videre med å frem en avtale om løypekjøring i Skarsdalen for sesongen 2011/2012. Forslag til vedtak Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag om å forhandle frem en avtale om løypekjøring i Skarsdalen for sesongen 2011/ Utslipp ved Damtjernhallin Kontroll av utslipp i Damtjernhallin hyttefelt: I forbindelse med siste utbygging i Damtjernhallin ble det gitt utslippstillatelse for avløpsvann i Damtjernhallin hyttefelt. Det er i perioden etter at utslippstillatelsen ble gitt registret kraftig lukt og synlig avløpsvann i terrenget. Forslag til vedtak: GF henstiller til styret å ta dette opp med kommunen slik at utbedring foretas Forslag til ny veiavtale Styret ble på GF 2010 bedt om å vurdere veinettets omfang og fremlegge dette på GF i Dette basert på et samarbeid om totalt budsjett for hele veinettet. Styret har ikke mottatt budsjett eller tilbakemelding om avtale etter møte med veilaget og kan derfor ikke fremlegge nytt forslag. Dagens avtale er med mindre justeringer oversendt veilaget for videreførelse. Styret avventer veilagets godkjennelse. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å signere ny veiavtale med veilaget, som viderefører dagens ordning. Sak 7 Valg i henhold til vedtektene Valgkomitéens innstillinger: Til styret: Formann: 3 styremedlemmer Til valgkomiteen: 1) Ove Soltvedt 2) Liv Jacobsen 3) Lars Bjørnstad 4) Camilla Akcora Som revisorer: Ulf Terje Olsen foreslås valgt som revisor for av 11

7 Ønsket tilbakemelding om eierskifte: Det er nødvendig at medlemslistene til velet er løpende oppdatert. Styret bruker gårdsnummer (Gnr), bruksnummer (Bnr) og festenummer (Fnr) som entydig identifikasjon av den enkelte eiendom. Styret bør få bedre informasjon ved eierskifte, og oppfordrer alle hytteeiere til å melde fra til både velstyret og veilaget om både gammel og ny eier ved slikt skifte. Medlemsopplysninger kan gis med dette skjema: Skjema for å melde inn medlemsopplysninger til styret Eiendom Gnr: Bnr: Fnr: Eier Gammel eier Ny eier Etternavn Fornavn Gateadresse Postnr. Postkontor E-postadresse Telefon Skjemaet fylles ut og sendes til 7 av 11

8 VEDLEGG 3.1 ÅRSBERETNING FRA HAREHOPPGRUPPEN Harehoppgruppen ble opprettet i 2008 med Bjørn Axel Gran (koiesjef), Horst Vogel, Steinar Schou og Ketil Omberg. I tillegg har informasjon blitt formidlet til Steinar Steinarsson (grunneierlag). Hytteboka viser at koia er godt besøkt hele året, og dekker et viktig behov for et enkelt utfartssted inne på vidda. I vinteren var Harehopp stengt i perioden desember - påske. På grunn av mildvær frøys døra igjen, og den lot seg først åpne igjen i påska. Fra påske har Harehopp blitt flittig besøkt, og således blitt utstyrt med ny hyttebok. På velets nettside er det også kommet en fin tegning gjort av Jenny Rødland. Siste skitur ble gjennomført i mai, mens den første skituren fant sted 24. september Flere personer benyttet Harehopp i forbindelse med rypejakt. I 2010 har det ikke vært noen felles dugnad, litt på grunn av lav oppslutning om dugnad i Men flere av medlemmene i Harehoppgruppen har likevel gjort mye nyttig arbeid med løpende vedlikehold og reparasjoner. Resultatet var at hytta tidlig på høsten var satt i god stand for å møte vinteren. Noen jobber er mer arbeidskrevende enn andre. Fundamentet gir etter i grunnen, slik at hytta siger og blir litt skjev. Dermed kan døra ikke lukkes riktig. I høstferien var Horst flere turer på Harehopp for å fikse dette. Til slutt måtte han bruke en 5 t jekk for å løfte hytta. Resultatet var at døra igjen kunne lukkes riktig, så vi slapp å få regn og snø inn i hytta. Stor takk for innsatsen! For vinteren er Harehopp dessverre nok en gang stengt. På grunn av den kalde høsten har bekken fra Harehoppvann frosset, og vannet har funnet seg ny vei. Det innebærer at vann og is står ca 40 cm opp på tre av ytterveggene. Inne i hytta ligger isen til høyde med senga. Foreløpig er det vanskelig å si hvor store skadene er blitt på grunn av vannet og isen. Nyttårshelga spadde Bjørn Axel bort snøen foran døra og hugg hull i isen. Under 10 cm is var det frittflytende vann (ca 20cm), under det antagelig mer is. Mengden is han klarte å hugge på en time var knapp målbar i forhold til hvor mye is som er foran hytta og på sideveggene. På vestsida er det et vakkert gjenfrosset isfall der vi pleier å sitte i solveggen og nyte matpakka... På grunn av den nye situasjonen med is og vann rundt og i koia må det påregnes en stordugnad og større reparasjoner i Alle som kan bidra er sterkt velkomne. Bjørn Axel Gran Gruppeleder Ketil Omberg Styrets kontakt i Harehoppgruppen 8 av 11

9 VEDLEGG 3.2 ÅRSBERETNING FRA Påskeskirennet Påskerennet 2010 ble arrangert i god tradisjon. Føreforholdende var gode selv om solen ikke skinte fra klar himmel. Totalt 109 deltagere var med i rennet (antall deltagere i 2009 var 119) Rennet var som tidligere delt inn i fem klasser (0-5, 6-8, 9-11, og år) fordelt med fra 17 til 25 personer i hver klasse. Rangering ble som tidligere gjort i forhold til idealtids-plassering. Klassen for år hadde raskest idealtid med 3 min og 10 s, etterfulgt av 3 min og 32 s for klassen 9-11 år. Dette var samme rekkefølge som i Ca 10 voksne deltok aktivt med arrangeringen dette året og sørget for at alt gikk som planlagt. Alle fikk diplom og medalje. Rennet startet kl 12 og tilriggingen begynte 1-2 timer før. Litt problematisk var det at mange av numrene manglet etter tidligere renn. Det er derfor planlagt å anskaffe nye numre før årets renn. System for registrering av deltakere, tidtaking og tidsberegning fungerte godt. Det er nødvendig at beregningene går relativt raskt da flere deltakere fort blir litt utålmodige med diplom-og medlajeutdelingen. Utdeling av drikke og sjokolade etter målpassering synes å bli verdsatt blant deltakerne og mange hygget seg med mat og grilling. Musikalsk innslag fra Skarsdalen Snerk og Rust sørget som tidligere for en meget god stemning. Familiene Rui/Vinje og Heglund går nå ut av arrangementkommiteen etter flere års aktiv og god innsats. Vi takker dem for arbeidet og nye familier er velkomne og nødvendige for å opprettholde arrangementet. Jan Egil VEDLEGG 3.3 ÅRSBERETNING FRA WEBSIDEKOMITEEN Websidene er blitt noe oppdatert og oppgradert i mai 2010 lanserte vi ny web på skarsdalenvel.net Vi har nå fått en oppdatert web som støtter de nyeste nettlesere og som er vesentlig enklere og vedlikeholde. Vi har lansert funksjoner som gjestebok og kjøp/ salg annonser. I pakken vi har kjøpt finnes det mange utviklingsmuligheter som spørreundersøkelse, mailinglister og medlemsarkiv. Vi ser frem til lansere nye funksjoner og forbedre dagens innhold. Håper dere er fornøyd med resultatet og send gjerne inn bidrag Dersom noen har bilder de vil ha lagt ut på websiden kan de sendes til eller gis til styret på generalforsamlingen. Erik Frode Hansen Styrets kontakt i Webside komiteen 9 av 11

10 VEDLEGG 4.1 REGNSKAP FOR av 11

11 VEDLEGG 5.1 BUDSJETTFORSLAG FOR 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Konto Post Antall Stk. pris Beløp Antall Stk. pris Beløp B 2010 RESULTAT , INNTEKTER , Medlemskontingent (restanseinnbet. vår) , Medlemskontingent (ordinær innbet. høst) , Medlemskontingent for neste år , Salg turkart , Renter , Sponsorinntekter , UTGIFTER , Porto for utsending til medlemmene , Kopiering for utsending til medl , Kontorutgifter (Konvolutter mv.) 500 0, Finansutgifter (Kontogebyr mv.) , Utgifter til generalforsamling og styremøter , Reiseutg. til møter m. Flå kom. + Veilaget , Abonnement og medlemsskap , Nettside , Løypekjøring uten avtale årets sesong , Løypekjøring uten avtale , Skilting av stier og løyper , Påskeskirenn , Bidrag til komitéene (inkl. drift Harehopp) , Harehopp: Årsavgift etter avtale med eier , Postbanken konto Saldo pr , Resultat , Saldo pr ,21 Postmerknader 110 Samlekonto for restanser. Stykkpris kr 250 inkl. purregebyr kr Det er ca 245 registrerte hytter i Skarsdalen. Det budsjetteres med at 220 betaler velkontingent, derav 180 om høsten. 112 Konto for å fange opp medlemmer som betaler 2x for samme år. Nr 2 bokføres på neste år. 120 Antar 12 solgte kart. 130 Renteinntekten er lav på foreningskonto. Høyere rente krever personlig konto, noe som ikke er aktuelt for velet. 150 Inntekten i 2010 anses som et engangstilfelle, det antas ingen inntekt i Tar ut fra erfaring høyde for noe utsending med papirpost. Tilsvarende for postene 202 og Fanger opp eventuell moderat gebyrøkning. 205 Fanger opp eventuell moderat kostnadsøkning. Tilsvarende for post Hallingdølen og Norges hytteforbund. Fanger opp en viss økning i abonnementsprisene. 225 Utgifter til full omlegging ble tatt i Tar høyde for evt oppgradering med webkamera i Maksimal beløpsramme. Styret kan betale for løypekjøring innenfor denne rammen etter nærmere vurdering etter sesongen. 231 Ekstraordinær betaling i 2010, for tidligere år. Ikke aktuelt for Posten er bare med pga regnskapet for For å dekke opp eventuell supplering av skiltingen samt reparasjon av skadete skilt. 235 Startnummer og premier mv. 260 Fiskegruppen, løype- og turstigruppen og Harehopp-gruppen (drift og vedlikehold). Harehopp-hytta ble skadet av isgang høsten Budsetterer med økte utgifter til rep. og vedlikehold. 261 Årsavgift kr 1000 etter bruks- og vedlikeholdsavtale mellom velet og eieren av Harehopp. 11 av 11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 19 Nr. 2-1994 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer