PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09. "

Transkript

1 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 23/09 <Kompetanseheving for assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og SFO.> Forslag til vedtak: Partnerskap Ofoten støtter prosjektet med inntil 25 studenter, under forutsetning av klar finansiering Saksopplysninger: 15 studenter betyr i støtte fra regionrådet, 25 studenter betyr ,- i støtte fra Partnerskapet. Prosjektet er ment å gi et desentralisert tilbud innen utdanning som vil lede til eksamen med 30 studiepoeng. Noe må endres før eventuelt tilsagn, bla prosjekteier som vil være Folkeuniversitetet. Vedlegg: - Prosjektbeskrivelse - fagplan Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 96

2 Deres ref: Vår ref: Kompetanseheving for assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og SFO PEDAGOGISK ASSISTENT (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller på basis av generell studiekompetanse) Et mulig samarbeid mellom Ofoten Regionråd FU Folkeuniversitetet i Nordland/ Evenes. 97

3 Innhold: 1 MÅL OG RAMMER BAKGRUNN Partnerskapsutvikling kompetanseheving i Ofoten Pedagogisk assistent (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller generell studiekompetanse) PROSJEKTMÅL RAMMER METODE OG AVGRENSNING GJENNOMFØRING Operativt ansvar Fagansvar Finansieringsmodell ORGANISERING PROSJEKTLEDELSE Roller: ØVRIGE ROLLER Styringsgruppe: Prosjektmedlemmer: BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTER OPPFØLGING MILEPÆLER RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTORER KVALITETSSIKRING GJENNOMFØRING HOVEDAKTIVITETER TIDS- OG RESSURSPLANER: ØKONOMI BUDSJETT FINANSIERINGSPLAN Alt: 15 studenter 1 kurs Alt 2, eksempel: 25 studenter / 1 kurs: KONTRAKTER / AVTALE....9 VEDLEGG 1: PEDAGOGISK ASSISTENTUTDANNING AS Side 98 2 av 12

4 1 Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn Partnerskapsutvikling kompetanseheving i Ofoten Nordland Fylkeskommune har invitert regionrådene i fylket til etablering av regionale partnerskapsavtaler rundt bl.a. regional kompetanseutvikling. I Ofoten-regionen koordineres dette arbeidet av Ofoten regionråd som har etablert partnerskapet som delprosjekter. Folkeuniversitetet Nordland/ Evenes vil med dette foreslå et konkret prosjekt for kompetanseheving av pedagogiske assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og skolefritidsordning. Dette idet vi mener å ha avdekket et behov for slik utdanning i regionen og der offentlig medfinansiering synes å være en forutsetning for rekruttering til slikt tilbud. Dette legges til grunn for denne presentasjonen. Vi vil understreke at vi ennå ikke har inngått de nødvendige avtaler om fagansvar fra de beskrevne faginstanser, men vil besørge dette ved positive signaler om samarbeidsprosjekt og medfinansiering Pedagogisk assistent (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller generell studiekompetanse) Behovet for en faglig basiskompetanse for assistenter i barnehage, skolens barnesteg og SFO er stadig mer presserende. Ca. 80% av assistentene er i dag ufaglærte de fleste av dem er kvinner. Folkeuniversitetet i Bergen har i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og med støtte fra Departementet utviklet en fagplan på 30 studiepoeng i Høgskolesystem, som skal løfte assistentenes kunnskaper og kompetanse og åpne veien for enkelte til videre pedagogisk utdanning til førskolelærer. En forsøksklasse ble gjennomført i samarbeid med Bergen Kommune med stor suksess i studieåret 2008/2009 og basert på de erfaringene som ble samlet i det året, tilbys nå studiet på det åpne kursmarkedet. Studiet gir 30 studiepoeng og er læringen foregår ved lokale forelesninger, ca. 120 timer (for eksempel slik: 20 ettermiddagssamlinger, kl , ca. annenhver uke og 4 helgesamlinger, fre/lø / ) over ett år ved arbeid i basisgrupper ved selvstudium via nettbasert rettledning Kommunikasjon mellom student og rettleder og mellom studentene i basisgruppene skjer i stor grad via Internett. Det er derfor nødvendig at studenten har tilgang til datamaskin med tilkopling til Internett. I tillegg til den generelle utdanningen, vil vi i dette prosjektet innarbeide et samisk perspektiv, enten som en egen tilleggsmodul, men aller helst som ekstraelementer fortløpende under hvert enkelt tema. Side 99 3 av 12

5 Arbeidskrav To oppgaver, en individuell og en løst i basisgruppe Sluttvurdering AS300 Assistentutdanning: Mappevurdering 100% Arbeidsmappen skal inneholde tre oppgaver, både individuelle og oppgave løst i basisgruppe Oppgavene skal danne grunnlag for mappevurderinga. De skal samles i en eksamensmappe, som skal inneholde 2 oppgaver, en som HSF velger ut og en som studenten velger ut. For videre beskrivelse av kurset viser vi til vedlegg Prosjektmål. Studentene skal i studiet tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan legge grunnlag for personlig vekst og faglig utvikling i forhold til arbeid som assistent i barnehage og skole. Utdanningstilbudet skal, i tillegg til generell vinkling, ivareta særegenheter i forhold til samisk kulturforståelse. Det er et mål for prosjektet at tilbudet skal kunne etableres på permanent basis slik at dette kan bli et varig tilbud til regionen. Målet for pilotprosjektet er å rekruttere et første kull på 25 deltakere. 1.3 Rammer. Gjennomføringen av studiet organiseres som et prosjekt som delvis finansieres gjennom tilskudd fra Ofoten Regionråd. Studiet skal ha minimum 15 deltakere, maksimum 25. Hvert studium er organisert som et prosjekt med totalkostnad spesifisert i eget budsjett. Vi viser i denne sammenheng til kap 7 i denne beskrivelsen. 2 Metode og avgrensning. 2.1 Gjennomføring. Det forutsettes gjennomført et studium i Ofoten-regionen. Gjennomføringen av dette kurset i Ofoten organiseres som et prosjekt Operativt ansvar. Folkeuniversitetet FU i Nordland ivaretar prosjektledelse. Kurset gjennomføres i et samarbeid der Folkeuniversitetet Evenes ivaretar den praktiske tilretteleggerrollen som omfatter; - annonsering - rekruttering av studenter - kurslokaler / overnatting mv - Praktisk gjennomføring av kursmodulene. 100 Side 4 av 12

6 2.1.2 Fagansvar. Høgskulen i Sogn og Fjordane er fagansvarlig for studiet. Det faglige innholdet i studiet framgår av vedlagte kursbeskrivelse Finansieringsmodell. Følgende kostnader inngår i dette opplæringsprosjektet; - kostnader til fagansvar/ andel av utviklingskostnader - kostnader til opplæringspersonale - reisekostnader for opplæringspersonale - markedsførings-/rekrutteringskostnader - andre løpende utgifter, f. eks til materiell og utstyr, husleie - avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt utelukkende til opplæringsprosjektet - kostnad for konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse med opplæringsprosjektet 3 Organisering. 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig (PA): Prosjektleder (PL): Folkeuniversitetet i Nordland v/ regionleder Stein-Rune Fjærvoll Roller: Prosjektansvarlig (PA) utnevnes av oppdragsgiver. PA utpeker / oppnevner prosjektleder og deltar aktivt i sammensetning av en eventuell styringsgruppe og er normalt styringsgruppas leder. PA har det totale prosjektansvaret og er den person som initierer, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås eller forutsetningene endrer seg. PA tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter og er den økonomisk ansvarlige. PA er prosjektlederens overordnede i prosjektorganisasjonen og eneste kommunikasjonskanal til oppdragsgiver. Prosjektleder (PL) har det operative ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for utarbeidelse av nødvendige prosjektplaner. PL skal sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde PA orientert om framdrift og resultater. Prosjekteiere: Oppdragsgiver: 3.2 Øvrige roller. Ofoten Regionråd Ofoten Regionråd Prosjekteiere er de personer / organisasjoner som vil ha et eierforhold til prosjektet. Oppdragsgiver er den person / institusjon som gir oppdraget til prosjektansvarlig Styringsgruppe: Eventuell styringsgruppe avklares med Ofoten Regionråd 101 Side 5 av 12

7 Prosjektmedlemmer: 4 Beslutningspunkter, Oppfølging og Milepæler. 4.1 Beslutningspunkter. - Desember 2009 : Fremme søknad om finansiering. - Desember 2009 : Avklare fagansvar og rollefordeling - Januar 2010 : Rekruttere og få godkjent (lokale) lærekrefter - Februar : Rekruttering av studenter - Juni 2010 : Beslutning om gjennomføring - September 2010 : Oppstart av studiet - Juni 2011 : Avslutning av studiet - Juni 2011 : Evaluering og evt videreføring. Som foran. Som foran. 4.2 Oppfølging. 4.3 Milepæler. 5 Risikoanalyse og kvalitetssikring. 5.1 Kritiske suksessfaktorer. 1. Skaffe et tilstrekkelig antall kursdeltakere. 2. Finansiering. 3. Kvalitetssikre gjennomføring av kursene. 5.2 Kvalitetssikring. 1. Et tilstrekkelig antall deltakere skaffes gjennom identifisering av arbeidsplasser med aktuelle deltakere, oppsøkende virksomhet og informasjonsmøter i forhold til disse. I en viss utstrekning annonsering av tilbudet i massemedia. Redaksjonell omtale vil forsøkes i lokale medier. 2. Finansiering avklares ved søknad til Regionråd og etablering av finansieringsmodeller via Statens Lånekasse, arbeidsgivere og fagforeninger. 3. Gjennomføring kvalitetssikres gjennom bruk av regional kursarrangør (FU). Faglig gjennomføring kvalitetssikres av Høgskulen i Sogn og Fjordane. 102 Side 6 av 12

8 6 Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter. Benevnelse: Hensikt: Viktige oppgaver: Forventet resultat: Denne oversikten utarbeides etter signaler på aktualiteten av prosjektet. 7 Tids- og ressursplaner: Gantt-skjema. Ressursforbruk / Hovedaktivitet (dagsverk / timeverk). Hoveda ktivitet HA 01 HA 02 HA 03 HA 04 Sum Denne gir samtidig en framdriftsplan for prosjektet. Utarbeides senere 8 Økonomi. 8.1 Budsjett I dette budsjettet legges inn de kostnadstyper som er relevante for opplæringstiltaket basert på 15 studenter, 2 semestre/ moduler, 30 studiepoeng. Kostnadstyper Enhetspris Ant. enheter. Sum 1. Kostnader fagansvar Høgskulen i Sogn og Fjordane og Folkeuniversitetet Vestlandet 3.000, ,- 2. Honorar forelesninger inkl. sos. kostnader ,- 3. Veiledning, evaluering prosjekt, 6 pr. delt ,- 4. Mappevurdering, 750 pr. mappe * ,- 5. Eksamensavgift ,- 5. Tilpasning/ tilrettelegging, rekruttering, administrasjon, regnskap, rapportering, revisjon ,- 6. Annonsering, materiell og utstyr ,- 7. Avskrivning undervisningsutstyr, leie av lokaler og undervisningsutstyr ,- 103 Side 7 av 12

9 Reisekostnader undervisningspersonell ,- Kostnader ved tilpasning av undervisningsopplegget til samisk kulturforståelse, evt. utvikling av tilleggsmodul innenfor samisk kulturforståelse og gjennomføring av denne ,- Sum ,- I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur som studenten dekker selv. Kostnadene for et kurs med minimum antall deltakere (15 stk.) blir mao. kr , Finansieringsplan Alt: 15 studenter 1 kurs Finansieringsplan Prosentsats Sum: Tilskudd fra Ofoten Regionråd 50% ,- Egenandel 50% ,- Sum ,- Egenandelen for studentene kan søkes finansiert via arbeidsgiver, fagorganisasjoner og Statens Lånekasse for utdanning. Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg Alt 2, eksempel: 25 studenter / 1 kurs: Kostnadstyper Enhetspris Ant. enheter. Sum 1. Kostnader fagansvar Høgskulen i Sogn og Fjordane og Folkeuniversitetet Vestlandet 3.000, ,- 2. Honorar forelesninger inkl. sos. kostnader ,- 3. Veiledning, evaluering prosjekt, 6 pr. delt ,- 4. Mappevurdering, 750 pr. mappe * ,- 5. Eksamensavgift ,- 5. Tilpasning/ tilrettelegging, rekruttering, administrasjon, regnskap, rapportering, revisjon ,- 6. Annonsering, materiell og utstyr ,- 7. Avskrivning undervisningsutstyr, leie av lokaler og undervisningsutstyr ,- Reisekostnader undervisningspersonell ,- Kostnader ved tilpasning av undervisningsopplegget til samisk kulturforståelse, evt. utvikling av tilleggsmodul innenfor samisk kulturforståelse og gjennomføring av denne ,- Sum ,- 104 Side 8 av 12

10 Finansieringsplan Prosentsats Sum: Tilskudd fra Ofoten Regionråd 50% ,- Egenandel 50% ,- Sum ,- 9 Kontrakter / Avtale. Denne prosjektbeskrivelsen gjelder som avtale mellom partene. / kundeadresse d.d. Folkeuniversitetet i Nordland/ Evenes Ofoten Regionråd Vedlegg: 1. Fagplan 105 Side 9 av 12

11 VEDLEGG 1: Pedagogisk assistentutdanning AS300 Norsk namn Pedagogisk assistentutdanning AS300 Undervisningsspråk Norsk Avdeling Avdeling for lærarutdanning og idrett / Faculty of Teacher Education and Sports (ALI) Studiepoeng 30 Organisering 2 Desentralisert (utanfor Sogndal, Førde, Sandane) / Off Campus Normert studietid Eitt år Innleiing Dette studiet er eit tilbod til assistentar som er i arbeid i barnehage, skule eller skulefritidsordning (SFO). Målet er å auke kvaliteten i barnehagen og skulen gjennom å auke kompetansen hos dei vaksne som arbeider der. Det er og eit mål å motivere studentane for vidare studium t.d. førskulelærarutdanning, allmennlærarutdanning, barnevernspedagogutdanning og liknande. Kompetanse / formell grad Assistentutdanning, 30 studiepoeng Målgruppe Yrkesaktive assistentar med erfaring frå barnehage, skule eller SFO. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Læringsmål Studentane skal i studiet tileigne seg kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som kan leggje grunnlag for personleg vekst og fagleg utvikling i høve til arbeid som assistent i barnehage og skule Innhald / oppbygging Utdanninga utgjer 30 studiepoeng og går over eitt år. Studentane dannar basisgrupper, med 3 5 studentar i kvar gruppe. Læringsarbeidet i assistentutdanninga skjer på tre arenaer: 1. Praksisfeltet som læringsarena 2. Fagstudiet som læringsarena 3. Samhandling, utforsking og refleksjon som læringsarena Utdanninga skal vere praksisretta, og med det forstår vi at rammeplan for barnehagen (RP-06) og kunnskapsløftet ( LK-06) er ein integrert del i utdanninga utdanninga samhandlar nært med praksisfeltet studiet byggjer på erfaringar frå barnehagefeltet, klasse i skulen og SFO faga i studiet må vere ein støtte for heilskapen utvikling av observasjons- og refleksjonskompetanse og evne til å vere i endring blir vektlagt Side av 12

12 Tema: Eg i møte med barnet Kommunikasjon og samspel Det aktive barnet/eleven i møte med den aktive vaksne På leit etter barneperspektivet Vennskap og leik Medverknad og syn på barn Det lærande mennesket Barn med spesielle behov Tema: Oss vaksne imellom Møte med foreldra Samarbeid i personalgruppa Å vera ein kulturmedarbeidar Kreativitet og humor Planlegging, dokumentasjon og vurdering Tema: Eg i møte med fagområdet tal, rom og form Utvikle matematisk kompetanse Kunne ta i bruk denne kompetansen i møte med barn Støtte den matematiske utviklinga til barnet med utgangspunkt i interesser og uttrykksmåtar Vere bevisst på eigen omgrepsbruk om matematiske fenomen Leik, kreativitet og tal, rom og form Tema: Eg i møte med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst Vere bevisst på å vere førebiletet når ein lyttar, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst Vere med å skape eit språkstimulerande miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leike med lyd, rim og rytme og til å fabulere ved hjelp av språk og song Kunne legge til rette for meiningsfulle opplevingar i kvardagsaktivitetar og i meir tilrettelagde situasjonar Undervisnings- og læringsformer Læringa føregår ved førelesingar ved arbeid i basisgrupper ved sjølvstudium via nettbasert rettleiing Kommunikasjon mellom student og rettleiar og mellom studentane i basisgruppene skjer i stor grad via Internett. Det er difor nødvendig at studenten har tilgang til datamaskin med tilkopling til Internett. Arbeidskrav To oppgåver, ei individuell og ei løyst i basisgruppe Sluttvurdering AS300 Assistentutdanning: Mappevurdering 100% Arbeidsmappa skal innehalde tre oppgåver, både individuelle og oppgåve løyst i basisgruppe. Oppgåvene skal danne grunnlag for mappevurderinga. Dei skal samlast i ei eksamensmappe, som skal innehalde 2 oppgåver, ei som HSF vel ut og ei som studenten vel ut. Ved stryk på mappa, er det høve til å levere omarbeidd tekst i mappa. Side av 12

13 Pensum Juul, Jesper og Jensen, Helle (2004). Pædagogisk relationskompetanse: fra lydighed til ansvarlighed. Apostrof, København. Öhman, Margareta og Aspeli, Widar (2007). Den viktige hverdagen: hverdagsfortellinger og grunnleggende verdier. Pedagogisk forum, Oslo. Berglyd, Ingrid Regina Worning (2003). Skole-hjem-samarbeid: avstand og nærhet. Fagbokforlaget, Bergen. Guvå, Gunilla (2007). Fra jeg til vi : gruppeutvikling i barnehage og skole. Pedagogisk Forum, Oslo. Pape, Kari (2000). Æ trur dem søv : om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen. Kommuneforlaget, Oslo. Godkjent av Dekan ALI Godkjent dato Side av 12

14 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 24/09 <Norges Brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik som aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene> Forslag til vedtak: Prosjektet tilgodeses med ,- under forutsetning av at annen finansiering er på plass. Saksopplysninger: Utdrag fra søknad Hovedmålet er å etablere en informasjonsbase for kunnskaps- og erfaringsutveksling tilegnet beredskapsmiljøet i nordområdene. Kommunene vil kunne bruke verktøyet ved planlegging av sin beredskap, Risiko- og sårbarhetsanalyse. Informasjonen vil være et nytting verktøy i opplæringsøyemed for Norges brannskole og for Høgskolen i Narvik. Hensikten med prosjektet er å forenkle aktørene innen beredskap i nordområdet sitt arbeid med planlegging av Risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre å øke kunnskapen rundt beredskapsutfordringer i kaldt klima. Videre å kunne tilby bedre tilpasset opplæring for studenter ved Norges brannskole og Høgskolen i Narvik (fra prosjektbeskrivelse). Vedlegg: -Prosjektbeskrivelse -Forside (Safetypolis) -Introduksjon -Rapport elevbiblioteket Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 109

15 Norges Brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik som aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene Fjelldal, november

16 Innholdsfortegnelse: Innledning:...3 Norges brannskole:...3 Senter for kaldt klima teknologi:...3 Kunnskapsparken Nord AS...4 Forskningsparken i Narvik:...5 Høgskolen i Narvik:...5 Hovedmål:...6 Hensikt:...7 Resultat:...7 Ressurser til prosjektet:...7 Gjennomføring av prosjektet:...8 Budsjett:...8 Finansiering:

17 Innledning: Norges brannskole: Norges brannskole er etablert på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Skolen ligger 15 minutter i kjøretid fra Harstad-/Narvik lufthavn Evenes. I dag har skolen ca 60 ansatte, og er et nasjonalt utdanningssenter som er ledende innen kompetanseområdene brann, redning og sikkerhet. - Brann og redning: Grunnutdanning Lederutdanning Etter- og videreutdanning - Flybrannslukking - Kjemikalievern - Forebyggende brannvern - Alarmsentraloperatør - Skadestedsledelse - Røykdykking - Feierutdanning - Instruktørkurs - Kurs innen oljevern i strandsonen: Grunnopplæring kyst- og strand Laglederkurs kyst- og strand Skadestedsledelse kyst- og strand Norges brannskole gjennomfører kurs både ved skolens opplæringssenter i Tjeldsund, samt enkelte desentraliserte kurs ved andre godkjente utdanningssteder. Dette innebærer at deler av opplæringen/treningen forgår i nærheten av kunden. I den hensikt å utvikle Norges brannskole og den kursporteføljen som i dag tilbys, ønsker Norges brannskole å se på hvilke muligheter innen forskning og utvikling som kan gjennomføres ved skolens anlegg/øvingsfelt på Fjelldal. Prosjektet ønskes gjennomført i samarbeid med Kalt klimasenteret i Narvik, Kunnskapsparken Nord i Harstad, Forskningsparken i Narvik og Høgskolen og teknologimiljøet i Narvik, Tjeldsund kommune og Harstad kommune. Senter for kaldt klima teknologi: Senter for kald klimateknologi er etablert etter mer enn 20 års kontinuerlig forskning innen fagområdet av Høgskolen i Narvik og NORUT-Narvik. Forskningen på senteret fokuserer på fremtidige krav til struktur, infrastruktur og drift og operasjoner i kaldt klima miljø. Bildet til venstre viser kaldt klima. Kaldt klima senteret ved Høgskolen Narvik (Cold Climate Technology Center (CCTRC)) I Narvik har en lang erfaring i forskning på og med Kaldt klima. I disse dager formaliserer Forut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter på fagområdet 112

18 Kald klima senteret løser oppgaver og utfører oppdrag for næringsliv og industri som opererer under kalde klima forhold. Hovedoppgaven til senteret er å levere innovative og forskningsintensive løsninger basert på avanserte simuleringer med solid og valid dokumentasjon. Forskningen er multidisiplinær med primært mål å levere bærekraftige tekniske løsninger innenfor typiske områder som: Offshore og petroleumsaktivitet Bygnings, konstruksjon og infrastruktur Fornybar energi installasjoner Minimalisering av operasjonell risiko i miljøsensitive regioner Operasjon av maskiner og utstyr i kaldt klima Forskertemaet innefor kald klima senteret ved Høgskolen i Narvik består av 6 Professorer og førsteamanuenser, 6-8 forskere med doktorgrad, foruten 4 6 stipendiater Forskningsteamet ledes av Professor Per Arne Sundsbø. Kunnskapsparken Nord AS Kunnskapsparken Nord AS (www.kupa.no) har forretningskontor i Harstad og er en regional industriinkubator med følgende satsingsområder: Drivkraft industri Drivkraft industri har som formål å bidra til utvikling av leverandørindustrien innen petroleum, fornybar energi og oljevern/-beredskap i Nordland og Troms. Kunnskapsparken Nord støtter gjennom denne satsingen bedrifter i arbeidet med å utvikle og kommersialisere produkter for det nasjonale og internasjonale marked. For å etablere Drivkraft industri som et regionalt utviklingsverktøy har Kunnskapsparken Nord: Egne kontor med tilstedeværelse i Harstad og Tromsø. Samarbeids- og oppdragsavtaler med: o Mo Industriinkubator som dekker Helgeland o Kunnskapsparken Bodø som dekker Salten o Forskningsparken i Narvik som dekker Ofoten og kontakten med FoU-miljøet innen teknologi i Narvik. Drivkraft gründer Drivkraft gründer er et bransjeuavhengig utviklingstilbud til gründere og nystartede bedrifter som har forretningsideer med stort potensial og som er lokalisert i Sør-Troms og Lødingen. Tilbudet gjennomføres i nært samarbeid med Forskningsparken i Narvik. Drivkraft ungdom Drivkraft ungdom er en rekke prosjektrettede satsinger mot ungdom og unge voksne i Sør- Troms og deler av Nordre Nordland. Overordnet mål for satsingen er å skape en nærmere kobling mellom skole og næringsliv og: Skape økt interesse og kompetanse innen realfag og entreprenørskap hos barn og unge. Synliggjøre mulighetene i regionen for yngre arbeidstakere med høg kompetanse og unge gründere med forretningsideer. 113

19 Forskningsparken i Narvik: Forskningsparken i Narvik FPN - er et voksende kreativt og utviklende miljø i stadig vekst. Vi skal ved aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere styrke eksisterende bedrifter samt etablere næringsvirksomhet basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater. Her er i dag over 10 småbedrifter som er lokalisert under vår paraply enten i inkubator eller veksthus. Vi har et nært samarbeid med andre aktører som arbeider direkte med etablering av ny virksomhet Futurum, og næringslivets talerør i regionen - Narvik Næringsforum. Vi samarbeider også med næringslivet og kommunene i hele regionen samt blant annet Høgskolen i Narvik, Norut Narvik og Innovasjon Norge. Forskningsparken i Narvik (FPN) skal gjennom aktiv bruk av kapital, kompetanse og samarbeidspartnere styrke og etablere ny næringsvirksomhet basert på nyere FoU-resultater og/eller annen kunnskapsbasert virksomhet. Høgskolen i Narvik: Høgskolen i Narvik ble opprettet 1. august 1994 gjennom en fusjon av Narvik ingeniørhøgskole, Sivilingeniør-utdanningen i Narvik og Nordland sykepleierhøgskoles avdeling i Narvik. Høgskolen utdanner sivilingeniører, ingeniører, sykepleiere, økonomer og realfagslærere. HiN har ca 1300 studenter og ca 170 ansatte. HiN skal være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere teknologisk utdanning og kunnskapsformidling. Visjon til Høgskolen i Narvik er å befeste sin stilling som Nord Norges teknologiske høgskole samtidig som institusjonen har ambisjon om å være en sterk regional helsefaglig utdannings- og forskningsinstitusjon. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen relevant for landsdelen spesielt, men også for nasjonen generelt. Institusjonens faglige hovedtyngde ligger innenfor teknologi, og ambisjonen er å få selvstendig rett til tildeling av dr. grad, i første omgang innen kaldklimateknologi. Høgskolen i Narvik skal dessuten være en viktig faglig aktør innen rusfeltet og innenfor utvikling av helsefaglige samhandlingsløsninger i Nord Norge. På forsknings og utviklingsområdet kaldtklimateknologi er målet for Høgskolen i Narvik å være ledende innenfor følgende forsknings- og utviklings felt: Simuleringer Homogeniseringsteori Elektromekaniske system Energiteknologi Industriell teknologi Høgskolen i Narvik har som ambisjon å skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert 114

20 på dette, foruten samarbeide med næringsliv og offentlig sektor, særlig om fagutvikling, entreprenørskap HIN et ledende forskningssenter med fokus på kald klima teknologi Høgskolen i Narvik legger stor vekt på at forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten, og det legges stor vekt på at utdanningene skal være forskningsbaserte og tverrfaglige. Høgskolen driver dessuten oppdragsvirksomhet på en rekke områder og måter. For å heve kvaliteten og få inspirasjon til fornyelse og videreutvikling i det internasjonale samarbeidet, arbeider Høgskolen i Narvik aktivt med å utvikle kontakter til utdanningsinstitusjoner i andre land og verdensdeler. FoU-aktivitetene ved Høgskolen i Narvik drives innen en rekke spennende områder. En viktig del av forskningsarbeidene ved høgskolen skjer i forbindelse med doktorgradarbeider., og Høgskolen har i mange år hatt samarbeid et tett med NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Luleå bl.a. når det gjelder dr.-utdanning, og i årenes løp har en rekke stipendiater tatt dr.-graden med veiledning av fagpersonell ved HiN. For tiden arbeider 17 kandidater med sine doktorgrader. Fagområdene spenner fra styring av romfartøy til veiledningspedagogikk for helsepersonell. Relevante forskningsmiljøet i og rundt Høgskolen i Narvik Satellittforskning mot miljøkatastrofer Til tross for at Høgskolen i Narvik er en liten aktør i en stor verden, jobbes det med prosjekter på HiN som har stor internasjonal betydning. Forskere innefor innenfor Satellitteknologi ved HiN, arbeider hardt og aktivt med blant annet forskningsprosjekter som på sikt kan sørge for effektiv jordovervåking. Forskerne studerer muligheten til å sende ut små, lette og drivstoffsgjerrige satellitter med gode styresystem som kan overvåke jorda på en effektiv måte. Dette vil medføre bedre og mer informasjon tilgjengelig for de som skal analysere blant annet CO2-mengden i atmosfæren, smelting av isbreer og algevekst i havet. De kan eksempelvis også avsløre oljeutslipp på et tidlig tidspunkt slik at store miljøkatastrofer kan unngås. Forskerteamet innefor satellitt-teknologi ledes av Professor Per Johan Niklasson. Norut Narvik Høgskolen i Narvik blir ny eier i Norut Narvik på nyåret i Og Nordland Fylkeskommune blir ny eier i Norut Gruppen i Tromsø. Avtalen som ble undertegnet 6. februar, er et ledd i en større satsing innenfor oppdragsbaserte segmentet innefor forskningsmarkedet. Norut Narvik er et forskningsinstitutt som utfører teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid for et konkurransekraftig næringsliv og en effektiv forvaltning. Hovedmål: Hovedmålet er å etablere en informasjonsbase for kunnskaps- og erfaringsutveksling tilegnet beredskapsmiljøet i nordområdene. Kommunene vil kunne bruke verktøyet ved planlegging av sin beredskap, Risiko- og sårbarhetsanalyse. Informasjonen vil være et nytting verktøy i opplæringsøyemed for Norges brannskole og for Høgskolen i Narvik. 115

21 Hensikt: Hensikten med prosjektet er å forenkle aktørene innen beredskap i nordområdet sitt arbeid med planlegging av Risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre å øke kunnskapen rundt beredskapsutfordringer i kaldt klima. Videre å kunne tilby bedre tilpasset opplæring for studenter ved Norges brannskole og Høgskolen i Narvik. Resultat: Det er ønskelig å etablere en kunnskapsbase, som har til hensikt å sikre at planlegging av tilstrekkelig beredskap i nordområdene blir så nøyaktig som mulig. Ved å tilby kunnskap og gi muligheter for deling av erfaringer gjennom å gjøre viktig kunnskap og statistikker i forbindelse med ulike hendelser, vil beredskapsplanleggingen bli både enklere og mer presis. En slik etablering til kunne føre til opprettelse av nye internasjonale kompetansearbeidsplasser. Arbeidet vil være tidkrevende og ressurskrevende, spesielt med tanke på informasjonsflyt fra andre land i nordområdene. Dette prosjektet vil derfor først etablere en informasjonsbase som fungerer etter norske normer, for så å søke utvidelse av basen i samarbeid med de øvrige land i nordområdet. Ressurser til prosjektet: Prosjektet er et samarbeid mellom Norges brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik. Andre samarbeidsaktører i prosjektet vil være Kunnskapsparken Nord i Harstad, Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik. Videre vil det bli opprettet et nært samarbeid med Harstad kommune og Tjeldsund kommune. Dette med bakgrunn i vedlagte utarbeidede rapport, hvor ressurser sett i sammenheng med kunnskap innenfor samfunnssikkerhet i vår region er beskrevet. Det vises også til vedlagte forstudie av et elevbibliotek som i utgangspunktet var tenkt etablert kun for norske aktører. Vi ser imidlertid at en ved å samarbeide i nordområdene kan tilby unik kunnskapsutveksling, som vil øke sannsynligheten for at beredskapen er tilstrekkelig til enhver tid. Kaldt Klimasenteret og Høgskolen i Narvik ønsker å engasjere ansatte i gjennomføring av arbeidet. Kunnskapsparken Nord og Forskningsparken i Narvik vil bidra med kvalifisert bistand fra sine organisasjoner. Ved Norges brannskole, vil flere ansatte bli engasjert under ledelse av Senior rådgiver Hans Mikelborg. Prosjektleder Liv Kristin Johnsen leies inn fra Tjeldsund kommune. Direktør ved Norges brannskole, Karl Erik Arnesen, vil være ansvarlig for prosjektet. Det vil i tillegg bli nødvendig å leie inn eksperter innenfor databaseverktøy og programmering. 116

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro)

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) NIFU SKRIFTSERIE 13/2004 Per Hetland (red.) Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolene

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd

Området for industri og energi. En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen. Norges forskningsråd Området for industri og energi Norske innovasjonspolitiske virkemidler En oversikt utarbeidet av STEP-gruppen Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2002 Industri og energi Rapport utarbeidet av STEP-gruppen

Detaljer