PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09. "

Transkript

1 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 23/09 <Kompetanseheving for assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og SFO.> Forslag til vedtak: Partnerskap Ofoten støtter prosjektet med inntil 25 studenter, under forutsetning av klar finansiering Saksopplysninger: 15 studenter betyr i støtte fra regionrådet, 25 studenter betyr ,- i støtte fra Partnerskapet. Prosjektet er ment å gi et desentralisert tilbud innen utdanning som vil lede til eksamen med 30 studiepoeng. Noe må endres før eventuelt tilsagn, bla prosjekteier som vil være Folkeuniversitetet. Vedlegg: - Prosjektbeskrivelse - fagplan Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 96

2 Deres ref: Vår ref: Kompetanseheving for assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og SFO PEDAGOGISK ASSISTENT (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller på basis av generell studiekompetanse) Et mulig samarbeid mellom Ofoten Regionråd FU Folkeuniversitetet i Nordland/ Evenes. 97

3 Innhold: 1 MÅL OG RAMMER BAKGRUNN Partnerskapsutvikling kompetanseheving i Ofoten Pedagogisk assistent (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller generell studiekompetanse) PROSJEKTMÅL RAMMER METODE OG AVGRENSNING GJENNOMFØRING Operativt ansvar Fagansvar Finansieringsmodell ORGANISERING PROSJEKTLEDELSE Roller: ØVRIGE ROLLER Styringsgruppe: Prosjektmedlemmer: BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTER OPPFØLGING MILEPÆLER RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTORER KVALITETSSIKRING GJENNOMFØRING HOVEDAKTIVITETER TIDS- OG RESSURSPLANER: ØKONOMI BUDSJETT FINANSIERINGSPLAN Alt: 15 studenter 1 kurs Alt 2, eksempel: 25 studenter / 1 kurs: KONTRAKTER / AVTALE....9 VEDLEGG 1: PEDAGOGISK ASSISTENTUTDANNING AS Side 98 2 av 12

4 1 Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn Partnerskapsutvikling kompetanseheving i Ofoten Nordland Fylkeskommune har invitert regionrådene i fylket til etablering av regionale partnerskapsavtaler rundt bl.a. regional kompetanseutvikling. I Ofoten-regionen koordineres dette arbeidet av Ofoten regionråd som har etablert partnerskapet som delprosjekter. Folkeuniversitetet Nordland/ Evenes vil med dette foreslå et konkret prosjekt for kompetanseheving av pedagogiske assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og skolefritidsordning. Dette idet vi mener å ha avdekket et behov for slik utdanning i regionen og der offentlig medfinansiering synes å være en forutsetning for rekruttering til slikt tilbud. Dette legges til grunn for denne presentasjonen. Vi vil understreke at vi ennå ikke har inngått de nødvendige avtaler om fagansvar fra de beskrevne faginstanser, men vil besørge dette ved positive signaler om samarbeidsprosjekt og medfinansiering Pedagogisk assistent (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller generell studiekompetanse) Behovet for en faglig basiskompetanse for assistenter i barnehage, skolens barnesteg og SFO er stadig mer presserende. Ca. 80% av assistentene er i dag ufaglærte de fleste av dem er kvinner. Folkeuniversitetet i Bergen har i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og med støtte fra Departementet utviklet en fagplan på 30 studiepoeng i Høgskolesystem, som skal løfte assistentenes kunnskaper og kompetanse og åpne veien for enkelte til videre pedagogisk utdanning til førskolelærer. En forsøksklasse ble gjennomført i samarbeid med Bergen Kommune med stor suksess i studieåret 2008/2009 og basert på de erfaringene som ble samlet i det året, tilbys nå studiet på det åpne kursmarkedet. Studiet gir 30 studiepoeng og er læringen foregår ved lokale forelesninger, ca. 120 timer (for eksempel slik: 20 ettermiddagssamlinger, kl , ca. annenhver uke og 4 helgesamlinger, fre/lø / ) over ett år ved arbeid i basisgrupper ved selvstudium via nettbasert rettledning Kommunikasjon mellom student og rettleder og mellom studentene i basisgruppene skjer i stor grad via Internett. Det er derfor nødvendig at studenten har tilgang til datamaskin med tilkopling til Internett. I tillegg til den generelle utdanningen, vil vi i dette prosjektet innarbeide et samisk perspektiv, enten som en egen tilleggsmodul, men aller helst som ekstraelementer fortløpende under hvert enkelt tema. Side 99 3 av 12

5 Arbeidskrav To oppgaver, en individuell og en løst i basisgruppe Sluttvurdering AS300 Assistentutdanning: Mappevurdering 100% Arbeidsmappen skal inneholde tre oppgaver, både individuelle og oppgave løst i basisgruppe Oppgavene skal danne grunnlag for mappevurderinga. De skal samles i en eksamensmappe, som skal inneholde 2 oppgaver, en som HSF velger ut og en som studenten velger ut. For videre beskrivelse av kurset viser vi til vedlegg Prosjektmål. Studentene skal i studiet tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan legge grunnlag for personlig vekst og faglig utvikling i forhold til arbeid som assistent i barnehage og skole. Utdanningstilbudet skal, i tillegg til generell vinkling, ivareta særegenheter i forhold til samisk kulturforståelse. Det er et mål for prosjektet at tilbudet skal kunne etableres på permanent basis slik at dette kan bli et varig tilbud til regionen. Målet for pilotprosjektet er å rekruttere et første kull på 25 deltakere. 1.3 Rammer. Gjennomføringen av studiet organiseres som et prosjekt som delvis finansieres gjennom tilskudd fra Ofoten Regionråd. Studiet skal ha minimum 15 deltakere, maksimum 25. Hvert studium er organisert som et prosjekt med totalkostnad spesifisert i eget budsjett. Vi viser i denne sammenheng til kap 7 i denne beskrivelsen. 2 Metode og avgrensning. 2.1 Gjennomføring. Det forutsettes gjennomført et studium i Ofoten-regionen. Gjennomføringen av dette kurset i Ofoten organiseres som et prosjekt Operativt ansvar. Folkeuniversitetet FU i Nordland ivaretar prosjektledelse. Kurset gjennomføres i et samarbeid der Folkeuniversitetet Evenes ivaretar den praktiske tilretteleggerrollen som omfatter; - annonsering - rekruttering av studenter - kurslokaler / overnatting mv - Praktisk gjennomføring av kursmodulene. 100 Side 4 av 12

6 2.1.2 Fagansvar. Høgskulen i Sogn og Fjordane er fagansvarlig for studiet. Det faglige innholdet i studiet framgår av vedlagte kursbeskrivelse Finansieringsmodell. Følgende kostnader inngår i dette opplæringsprosjektet; - kostnader til fagansvar/ andel av utviklingskostnader - kostnader til opplæringspersonale - reisekostnader for opplæringspersonale - markedsførings-/rekrutteringskostnader - andre løpende utgifter, f. eks til materiell og utstyr, husleie - avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt utelukkende til opplæringsprosjektet - kostnad for konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse med opplæringsprosjektet 3 Organisering. 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig (PA): Prosjektleder (PL): Folkeuniversitetet i Nordland v/ regionleder Stein-Rune Fjærvoll Roller: Prosjektansvarlig (PA) utnevnes av oppdragsgiver. PA utpeker / oppnevner prosjektleder og deltar aktivt i sammensetning av en eventuell styringsgruppe og er normalt styringsgruppas leder. PA har det totale prosjektansvaret og er den person som initierer, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås eller forutsetningene endrer seg. PA tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter og er den økonomisk ansvarlige. PA er prosjektlederens overordnede i prosjektorganisasjonen og eneste kommunikasjonskanal til oppdragsgiver. Prosjektleder (PL) har det operative ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for utarbeidelse av nødvendige prosjektplaner. PL skal sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde PA orientert om framdrift og resultater. Prosjekteiere: Oppdragsgiver: 3.2 Øvrige roller. Ofoten Regionråd Ofoten Regionråd Prosjekteiere er de personer / organisasjoner som vil ha et eierforhold til prosjektet. Oppdragsgiver er den person / institusjon som gir oppdraget til prosjektansvarlig Styringsgruppe: Eventuell styringsgruppe avklares med Ofoten Regionråd 101 Side 5 av 12

7 Prosjektmedlemmer: 4 Beslutningspunkter, Oppfølging og Milepæler. 4.1 Beslutningspunkter. - Desember 2009 : Fremme søknad om finansiering. - Desember 2009 : Avklare fagansvar og rollefordeling - Januar 2010 : Rekruttere og få godkjent (lokale) lærekrefter - Februar : Rekruttering av studenter - Juni 2010 : Beslutning om gjennomføring - September 2010 : Oppstart av studiet - Juni 2011 : Avslutning av studiet - Juni 2011 : Evaluering og evt videreføring. Som foran. Som foran. 4.2 Oppfølging. 4.3 Milepæler. 5 Risikoanalyse og kvalitetssikring. 5.1 Kritiske suksessfaktorer. 1. Skaffe et tilstrekkelig antall kursdeltakere. 2. Finansiering. 3. Kvalitetssikre gjennomføring av kursene. 5.2 Kvalitetssikring. 1. Et tilstrekkelig antall deltakere skaffes gjennom identifisering av arbeidsplasser med aktuelle deltakere, oppsøkende virksomhet og informasjonsmøter i forhold til disse. I en viss utstrekning annonsering av tilbudet i massemedia. Redaksjonell omtale vil forsøkes i lokale medier. 2. Finansiering avklares ved søknad til Regionråd og etablering av finansieringsmodeller via Statens Lånekasse, arbeidsgivere og fagforeninger. 3. Gjennomføring kvalitetssikres gjennom bruk av regional kursarrangør (FU). Faglig gjennomføring kvalitetssikres av Høgskulen i Sogn og Fjordane. 102 Side 6 av 12

8 6 Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter. Benevnelse: Hensikt: Viktige oppgaver: Forventet resultat: Denne oversikten utarbeides etter signaler på aktualiteten av prosjektet. 7 Tids- og ressursplaner: Gantt-skjema. Ressursforbruk / Hovedaktivitet (dagsverk / timeverk). Hoveda ktivitet HA 01 HA 02 HA 03 HA 04 Sum Denne gir samtidig en framdriftsplan for prosjektet. Utarbeides senere 8 Økonomi. 8.1 Budsjett I dette budsjettet legges inn de kostnadstyper som er relevante for opplæringstiltaket basert på 15 studenter, 2 semestre/ moduler, 30 studiepoeng. Kostnadstyper Enhetspris Ant. enheter. Sum 1. Kostnader fagansvar Høgskulen i Sogn og Fjordane og Folkeuniversitetet Vestlandet 3.000, ,- 2. Honorar forelesninger inkl. sos. kostnader ,- 3. Veiledning, evaluering prosjekt, 6 pr. delt ,- 4. Mappevurdering, 750 pr. mappe * ,- 5. Eksamensavgift ,- 5. Tilpasning/ tilrettelegging, rekruttering, administrasjon, regnskap, rapportering, revisjon ,- 6. Annonsering, materiell og utstyr ,- 7. Avskrivning undervisningsutstyr, leie av lokaler og undervisningsutstyr ,- 103 Side 7 av 12

9 Reisekostnader undervisningspersonell ,- Kostnader ved tilpasning av undervisningsopplegget til samisk kulturforståelse, evt. utvikling av tilleggsmodul innenfor samisk kulturforståelse og gjennomføring av denne ,- Sum ,- I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur som studenten dekker selv. Kostnadene for et kurs med minimum antall deltakere (15 stk.) blir mao. kr , Finansieringsplan Alt: 15 studenter 1 kurs Finansieringsplan Prosentsats Sum: Tilskudd fra Ofoten Regionråd 50% ,- Egenandel 50% ,- Sum ,- Egenandelen for studentene kan søkes finansiert via arbeidsgiver, fagorganisasjoner og Statens Lånekasse for utdanning. Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg Alt 2, eksempel: 25 studenter / 1 kurs: Kostnadstyper Enhetspris Ant. enheter. Sum 1. Kostnader fagansvar Høgskulen i Sogn og Fjordane og Folkeuniversitetet Vestlandet 3.000, ,- 2. Honorar forelesninger inkl. sos. kostnader ,- 3. Veiledning, evaluering prosjekt, 6 pr. delt ,- 4. Mappevurdering, 750 pr. mappe * ,- 5. Eksamensavgift ,- 5. Tilpasning/ tilrettelegging, rekruttering, administrasjon, regnskap, rapportering, revisjon ,- 6. Annonsering, materiell og utstyr ,- 7. Avskrivning undervisningsutstyr, leie av lokaler og undervisningsutstyr ,- Reisekostnader undervisningspersonell ,- Kostnader ved tilpasning av undervisningsopplegget til samisk kulturforståelse, evt. utvikling av tilleggsmodul innenfor samisk kulturforståelse og gjennomføring av denne ,- Sum ,- 104 Side 8 av 12

10 Finansieringsplan Prosentsats Sum: Tilskudd fra Ofoten Regionråd 50% ,- Egenandel 50% ,- Sum ,- 9 Kontrakter / Avtale. Denne prosjektbeskrivelsen gjelder som avtale mellom partene. / kundeadresse d.d. Folkeuniversitetet i Nordland/ Evenes Ofoten Regionråd Vedlegg: 1. Fagplan 105 Side 9 av 12

11 VEDLEGG 1: Pedagogisk assistentutdanning AS300 Norsk namn Pedagogisk assistentutdanning AS300 Undervisningsspråk Norsk Avdeling Avdeling for lærarutdanning og idrett / Faculty of Teacher Education and Sports (ALI) Studiepoeng 30 Organisering 2 Desentralisert (utanfor Sogndal, Førde, Sandane) / Off Campus Normert studietid Eitt år Innleiing Dette studiet er eit tilbod til assistentar som er i arbeid i barnehage, skule eller skulefritidsordning (SFO). Målet er å auke kvaliteten i barnehagen og skulen gjennom å auke kompetansen hos dei vaksne som arbeider der. Det er og eit mål å motivere studentane for vidare studium t.d. førskulelærarutdanning, allmennlærarutdanning, barnevernspedagogutdanning og liknande. Kompetanse / formell grad Assistentutdanning, 30 studiepoeng Målgruppe Yrkesaktive assistentar med erfaring frå barnehage, skule eller SFO. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Læringsmål Studentane skal i studiet tileigne seg kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som kan leggje grunnlag for personleg vekst og fagleg utvikling i høve til arbeid som assistent i barnehage og skule Innhald / oppbygging Utdanninga utgjer 30 studiepoeng og går over eitt år. Studentane dannar basisgrupper, med 3 5 studentar i kvar gruppe. Læringsarbeidet i assistentutdanninga skjer på tre arenaer: 1. Praksisfeltet som læringsarena 2. Fagstudiet som læringsarena 3. Samhandling, utforsking og refleksjon som læringsarena Utdanninga skal vere praksisretta, og med det forstår vi at rammeplan for barnehagen (RP-06) og kunnskapsløftet ( LK-06) er ein integrert del i utdanninga utdanninga samhandlar nært med praksisfeltet studiet byggjer på erfaringar frå barnehagefeltet, klasse i skulen og SFO faga i studiet må vere ein støtte for heilskapen utvikling av observasjons- og refleksjonskompetanse og evne til å vere i endring blir vektlagt Side av 12

12 Tema: Eg i møte med barnet Kommunikasjon og samspel Det aktive barnet/eleven i møte med den aktive vaksne På leit etter barneperspektivet Vennskap og leik Medverknad og syn på barn Det lærande mennesket Barn med spesielle behov Tema: Oss vaksne imellom Møte med foreldra Samarbeid i personalgruppa Å vera ein kulturmedarbeidar Kreativitet og humor Planlegging, dokumentasjon og vurdering Tema: Eg i møte med fagområdet tal, rom og form Utvikle matematisk kompetanse Kunne ta i bruk denne kompetansen i møte med barn Støtte den matematiske utviklinga til barnet med utgangspunkt i interesser og uttrykksmåtar Vere bevisst på eigen omgrepsbruk om matematiske fenomen Leik, kreativitet og tal, rom og form Tema: Eg i møte med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst Vere bevisst på å vere førebiletet når ein lyttar, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst Vere med å skape eit språkstimulerande miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leike med lyd, rim og rytme og til å fabulere ved hjelp av språk og song Kunne legge til rette for meiningsfulle opplevingar i kvardagsaktivitetar og i meir tilrettelagde situasjonar Undervisnings- og læringsformer Læringa føregår ved førelesingar ved arbeid i basisgrupper ved sjølvstudium via nettbasert rettleiing Kommunikasjon mellom student og rettleiar og mellom studentane i basisgruppene skjer i stor grad via Internett. Det er difor nødvendig at studenten har tilgang til datamaskin med tilkopling til Internett. Arbeidskrav To oppgåver, ei individuell og ei løyst i basisgruppe Sluttvurdering AS300 Assistentutdanning: Mappevurdering 100% Arbeidsmappa skal innehalde tre oppgåver, både individuelle og oppgåve løyst i basisgruppe. Oppgåvene skal danne grunnlag for mappevurderinga. Dei skal samlast i ei eksamensmappe, som skal innehalde 2 oppgåver, ei som HSF vel ut og ei som studenten vel ut. Ved stryk på mappa, er det høve til å levere omarbeidd tekst i mappa. Side av 12

13 Pensum Juul, Jesper og Jensen, Helle (2004). Pædagogisk relationskompetanse: fra lydighed til ansvarlighed. Apostrof, København. Öhman, Margareta og Aspeli, Widar (2007). Den viktige hverdagen: hverdagsfortellinger og grunnleggende verdier. Pedagogisk forum, Oslo. Berglyd, Ingrid Regina Worning (2003). Skole-hjem-samarbeid: avstand og nærhet. Fagbokforlaget, Bergen. Guvå, Gunilla (2007). Fra jeg til vi : gruppeutvikling i barnehage og skole. Pedagogisk Forum, Oslo. Pape, Kari (2000). Æ trur dem søv : om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen. Kommuneforlaget, Oslo. Godkjent av Dekan ALI Godkjent dato Side av 12

14 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 24/09 <Norges Brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik som aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene> Forslag til vedtak: Prosjektet tilgodeses med ,- under forutsetning av at annen finansiering er på plass. Saksopplysninger: Utdrag fra søknad Hovedmålet er å etablere en informasjonsbase for kunnskaps- og erfaringsutveksling tilegnet beredskapsmiljøet i nordområdene. Kommunene vil kunne bruke verktøyet ved planlegging av sin beredskap, Risiko- og sårbarhetsanalyse. Informasjonen vil være et nytting verktøy i opplæringsøyemed for Norges brannskole og for Høgskolen i Narvik. Hensikten med prosjektet er å forenkle aktørene innen beredskap i nordområdet sitt arbeid med planlegging av Risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre å øke kunnskapen rundt beredskapsutfordringer i kaldt klima. Videre å kunne tilby bedre tilpasset opplæring for studenter ved Norges brannskole og Høgskolen i Narvik (fra prosjektbeskrivelse). Vedlegg: -Prosjektbeskrivelse -Forside (Safetypolis) -Introduksjon -Rapport elevbiblioteket Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 109

15 Norges Brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik som aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene Fjelldal, november

16 Innholdsfortegnelse: Innledning:...3 Norges brannskole:...3 Senter for kaldt klima teknologi:...3 Kunnskapsparken Nord AS...4 Forskningsparken i Narvik:...5 Høgskolen i Narvik:...5 Hovedmål:...6 Hensikt:...7 Resultat:...7 Ressurser til prosjektet:...7 Gjennomføring av prosjektet:...8 Budsjett:...8 Finansiering:

17 Innledning: Norges brannskole: Norges brannskole er etablert på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Skolen ligger 15 minutter i kjøretid fra Harstad-/Narvik lufthavn Evenes. I dag har skolen ca 60 ansatte, og er et nasjonalt utdanningssenter som er ledende innen kompetanseområdene brann, redning og sikkerhet. - Brann og redning: Grunnutdanning Lederutdanning Etter- og videreutdanning - Flybrannslukking - Kjemikalievern - Forebyggende brannvern - Alarmsentraloperatør - Skadestedsledelse - Røykdykking - Feierutdanning - Instruktørkurs - Kurs innen oljevern i strandsonen: Grunnopplæring kyst- og strand Laglederkurs kyst- og strand Skadestedsledelse kyst- og strand Norges brannskole gjennomfører kurs både ved skolens opplæringssenter i Tjeldsund, samt enkelte desentraliserte kurs ved andre godkjente utdanningssteder. Dette innebærer at deler av opplæringen/treningen forgår i nærheten av kunden. I den hensikt å utvikle Norges brannskole og den kursporteføljen som i dag tilbys, ønsker Norges brannskole å se på hvilke muligheter innen forskning og utvikling som kan gjennomføres ved skolens anlegg/øvingsfelt på Fjelldal. Prosjektet ønskes gjennomført i samarbeid med Kalt klimasenteret i Narvik, Kunnskapsparken Nord i Harstad, Forskningsparken i Narvik og Høgskolen og teknologimiljøet i Narvik, Tjeldsund kommune og Harstad kommune. Senter for kaldt klima teknologi: Senter for kald klimateknologi er etablert etter mer enn 20 års kontinuerlig forskning innen fagområdet av Høgskolen i Narvik og NORUT-Narvik. Forskningen på senteret fokuserer på fremtidige krav til struktur, infrastruktur og drift og operasjoner i kaldt klima miljø. Bildet til venstre viser kaldt klima. Kaldt klima senteret ved Høgskolen Narvik (Cold Climate Technology Center (CCTRC)) I Narvik har en lang erfaring i forskning på og med Kaldt klima. I disse dager formaliserer Forut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter på fagområdet 112

18 Kald klima senteret løser oppgaver og utfører oppdrag for næringsliv og industri som opererer under kalde klima forhold. Hovedoppgaven til senteret er å levere innovative og forskningsintensive løsninger basert på avanserte simuleringer med solid og valid dokumentasjon. Forskningen er multidisiplinær med primært mål å levere bærekraftige tekniske løsninger innenfor typiske områder som: Offshore og petroleumsaktivitet Bygnings, konstruksjon og infrastruktur Fornybar energi installasjoner Minimalisering av operasjonell risiko i miljøsensitive regioner Operasjon av maskiner og utstyr i kaldt klima Forskertemaet innefor kald klima senteret ved Høgskolen i Narvik består av 6 Professorer og førsteamanuenser, 6-8 forskere med doktorgrad, foruten 4 6 stipendiater Forskningsteamet ledes av Professor Per Arne Sundsbø. Kunnskapsparken Nord AS Kunnskapsparken Nord AS (www.kupa.no) har forretningskontor i Harstad og er en regional industriinkubator med følgende satsingsområder: Drivkraft industri Drivkraft industri har som formål å bidra til utvikling av leverandørindustrien innen petroleum, fornybar energi og oljevern/-beredskap i Nordland og Troms. Kunnskapsparken Nord støtter gjennom denne satsingen bedrifter i arbeidet med å utvikle og kommersialisere produkter for det nasjonale og internasjonale marked. For å etablere Drivkraft industri som et regionalt utviklingsverktøy har Kunnskapsparken Nord: Egne kontor med tilstedeværelse i Harstad og Tromsø. Samarbeids- og oppdragsavtaler med: o Mo Industriinkubator som dekker Helgeland o Kunnskapsparken Bodø som dekker Salten o Forskningsparken i Narvik som dekker Ofoten og kontakten med FoU-miljøet innen teknologi i Narvik. Drivkraft gründer Drivkraft gründer er et bransjeuavhengig utviklingstilbud til gründere og nystartede bedrifter som har forretningsideer med stort potensial og som er lokalisert i Sør-Troms og Lødingen. Tilbudet gjennomføres i nært samarbeid med Forskningsparken i Narvik. Drivkraft ungdom Drivkraft ungdom er en rekke prosjektrettede satsinger mot ungdom og unge voksne i Sør- Troms og deler av Nordre Nordland. Overordnet mål for satsingen er å skape en nærmere kobling mellom skole og næringsliv og: Skape økt interesse og kompetanse innen realfag og entreprenørskap hos barn og unge. Synliggjøre mulighetene i regionen for yngre arbeidstakere med høg kompetanse og unge gründere med forretningsideer. 113

19 Forskningsparken i Narvik: Forskningsparken i Narvik FPN - er et voksende kreativt og utviklende miljø i stadig vekst. Vi skal ved aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere styrke eksisterende bedrifter samt etablere næringsvirksomhet basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater. Her er i dag over 10 småbedrifter som er lokalisert under vår paraply enten i inkubator eller veksthus. Vi har et nært samarbeid med andre aktører som arbeider direkte med etablering av ny virksomhet Futurum, og næringslivets talerør i regionen - Narvik Næringsforum. Vi samarbeider også med næringslivet og kommunene i hele regionen samt blant annet Høgskolen i Narvik, Norut Narvik og Innovasjon Norge. Forskningsparken i Narvik (FPN) skal gjennom aktiv bruk av kapital, kompetanse og samarbeidspartnere styrke og etablere ny næringsvirksomhet basert på nyere FoU-resultater og/eller annen kunnskapsbasert virksomhet. Høgskolen i Narvik: Høgskolen i Narvik ble opprettet 1. august 1994 gjennom en fusjon av Narvik ingeniørhøgskole, Sivilingeniør-utdanningen i Narvik og Nordland sykepleierhøgskoles avdeling i Narvik. Høgskolen utdanner sivilingeniører, ingeniører, sykepleiere, økonomer og realfagslærere. HiN har ca 1300 studenter og ca 170 ansatte. HiN skal være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere teknologisk utdanning og kunnskapsformidling. Visjon til Høgskolen i Narvik er å befeste sin stilling som Nord Norges teknologiske høgskole samtidig som institusjonen har ambisjon om å være en sterk regional helsefaglig utdannings- og forskningsinstitusjon. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen relevant for landsdelen spesielt, men også for nasjonen generelt. Institusjonens faglige hovedtyngde ligger innenfor teknologi, og ambisjonen er å få selvstendig rett til tildeling av dr. grad, i første omgang innen kaldklimateknologi. Høgskolen i Narvik skal dessuten være en viktig faglig aktør innen rusfeltet og innenfor utvikling av helsefaglige samhandlingsløsninger i Nord Norge. På forsknings og utviklingsområdet kaldtklimateknologi er målet for Høgskolen i Narvik å være ledende innenfor følgende forsknings- og utviklings felt: Simuleringer Homogeniseringsteori Elektromekaniske system Energiteknologi Industriell teknologi Høgskolen i Narvik har som ambisjon å skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert 114

20 på dette, foruten samarbeide med næringsliv og offentlig sektor, særlig om fagutvikling, entreprenørskap HIN et ledende forskningssenter med fokus på kald klima teknologi Høgskolen i Narvik legger stor vekt på at forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten, og det legges stor vekt på at utdanningene skal være forskningsbaserte og tverrfaglige. Høgskolen driver dessuten oppdragsvirksomhet på en rekke områder og måter. For å heve kvaliteten og få inspirasjon til fornyelse og videreutvikling i det internasjonale samarbeidet, arbeider Høgskolen i Narvik aktivt med å utvikle kontakter til utdanningsinstitusjoner i andre land og verdensdeler. FoU-aktivitetene ved Høgskolen i Narvik drives innen en rekke spennende områder. En viktig del av forskningsarbeidene ved høgskolen skjer i forbindelse med doktorgradarbeider., og Høgskolen har i mange år hatt samarbeid et tett med NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Luleå bl.a. når det gjelder dr.-utdanning, og i årenes løp har en rekke stipendiater tatt dr.-graden med veiledning av fagpersonell ved HiN. For tiden arbeider 17 kandidater med sine doktorgrader. Fagområdene spenner fra styring av romfartøy til veiledningspedagogikk for helsepersonell. Relevante forskningsmiljøet i og rundt Høgskolen i Narvik Satellittforskning mot miljøkatastrofer Til tross for at Høgskolen i Narvik er en liten aktør i en stor verden, jobbes det med prosjekter på HiN som har stor internasjonal betydning. Forskere innefor innenfor Satellitteknologi ved HiN, arbeider hardt og aktivt med blant annet forskningsprosjekter som på sikt kan sørge for effektiv jordovervåking. Forskerne studerer muligheten til å sende ut små, lette og drivstoffsgjerrige satellitter med gode styresystem som kan overvåke jorda på en effektiv måte. Dette vil medføre bedre og mer informasjon tilgjengelig for de som skal analysere blant annet CO2-mengden i atmosfæren, smelting av isbreer og algevekst i havet. De kan eksempelvis også avsløre oljeutslipp på et tidlig tidspunkt slik at store miljøkatastrofer kan unngås. Forskerteamet innefor satellitt-teknologi ledes av Professor Per Johan Niklasson. Norut Narvik Høgskolen i Narvik blir ny eier i Norut Narvik på nyåret i Og Nordland Fylkeskommune blir ny eier i Norut Gruppen i Tromsø. Avtalen som ble undertegnet 6. februar, er et ledd i en større satsing innenfor oppdragsbaserte segmentet innefor forskningsmarkedet. Norut Narvik er et forskningsinstitutt som utfører teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid for et konkurransekraftig næringsliv og en effektiv forvaltning. Hovedmål: Hovedmålet er å etablere en informasjonsbase for kunnskaps- og erfaringsutveksling tilegnet beredskapsmiljøet i nordområdene. Kommunene vil kunne bruke verktøyet ved planlegging av sin beredskap, Risiko- og sårbarhetsanalyse. Informasjonen vil være et nytting verktøy i opplæringsøyemed for Norges brannskole og for Høgskolen i Narvik. 115

21 Hensikt: Hensikten med prosjektet er å forenkle aktørene innen beredskap i nordområdet sitt arbeid med planlegging av Risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre å øke kunnskapen rundt beredskapsutfordringer i kaldt klima. Videre å kunne tilby bedre tilpasset opplæring for studenter ved Norges brannskole og Høgskolen i Narvik. Resultat: Det er ønskelig å etablere en kunnskapsbase, som har til hensikt å sikre at planlegging av tilstrekkelig beredskap i nordområdene blir så nøyaktig som mulig. Ved å tilby kunnskap og gi muligheter for deling av erfaringer gjennom å gjøre viktig kunnskap og statistikker i forbindelse med ulike hendelser, vil beredskapsplanleggingen bli både enklere og mer presis. En slik etablering til kunne føre til opprettelse av nye internasjonale kompetansearbeidsplasser. Arbeidet vil være tidkrevende og ressurskrevende, spesielt med tanke på informasjonsflyt fra andre land i nordområdene. Dette prosjektet vil derfor først etablere en informasjonsbase som fungerer etter norske normer, for så å søke utvidelse av basen i samarbeid med de øvrige land i nordområdet. Ressurser til prosjektet: Prosjektet er et samarbeid mellom Norges brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik. Andre samarbeidsaktører i prosjektet vil være Kunnskapsparken Nord i Harstad, Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik. Videre vil det bli opprettet et nært samarbeid med Harstad kommune og Tjeldsund kommune. Dette med bakgrunn i vedlagte utarbeidede rapport, hvor ressurser sett i sammenheng med kunnskap innenfor samfunnssikkerhet i vår region er beskrevet. Det vises også til vedlagte forstudie av et elevbibliotek som i utgangspunktet var tenkt etablert kun for norske aktører. Vi ser imidlertid at en ved å samarbeide i nordområdene kan tilby unik kunnskapsutveksling, som vil øke sannsynligheten for at beredskapen er tilstrekkelig til enhver tid. Kaldt Klimasenteret og Høgskolen i Narvik ønsker å engasjere ansatte i gjennomføring av arbeidet. Kunnskapsparken Nord og Forskningsparken i Narvik vil bidra med kvalifisert bistand fra sine organisasjoner. Ved Norges brannskole, vil flere ansatte bli engasjert under ledelse av Senior rådgiver Hans Mikelborg. Prosjektleder Liv Kristin Johnsen leies inn fra Tjeldsund kommune. Direktør ved Norges brannskole, Karl Erik Arnesen, vil være ansvarlig for prosjektet. Det vil i tillegg bli nødvendig å leie inn eksperter innenfor databaseverktøy og programmering. 116

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Norges brannskole. Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Ofoten Regionråd 4.juni 2009

Norges brannskole. Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Ofoten Regionråd 4.juni 2009 Norges brannskole Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning Ofoten Regionråd 4.juni 2009 1942: Etablert ved Oslo brannstasjon. 1968: Staten overtar eierskap. 1969: Til Grorud (i Oslo)

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Einar Rasmussen Tromsø 6. oktober 2015 Økt verdiskaping: Forskning som er relevant for næringslivet? Kunnskapsoverføring blant

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR)

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Liv Kristin Johnsen, Prosjektleder Norges brannskole (Nbsk) PRETEAR - Hovedpunkter Bakgrunn og forankring Fakta informasjon Partnere

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Vitensenteret i Sogn og Fjordane 10 2 Forankring "Tett på realfag«kunnskapsdepartementets strategi for realfag i barnehage og grunnopplæring (2015-2019) Vitensenterprogrammet i Forskingsrådet «Strategi for Vitensentrene (2016-2019» Vitensenterprogrammet

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Etablering av kunnskapspark i Levanger

Etablering av kunnskapspark i Levanger Etablering av kunnskapspark i Levanger Prosjektplan for et forstudium Levanger, 21. januar 2010 1.1 Innledning - Bakgrunn Levanger kommune vedtok den 04.03.2009 en strategisk kommuneplan for næring, landbruk

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Støtte for Masterstudenter/-kandidater med en god ide som de ønsker å gjøre business ut av Inntil 1 mill kr pr. prosjekt

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN 2005-2015 Revidert november 2006 STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI, HiST, 2005-2015 Revidert

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Industriinkubator Sunndalsøra

Industriinkubator Sunndalsøra Industriinkubator Sunndalsøra Forretningsplan pr. juni 2010 Skaffe seg oversikt over potensielle støtteordninger for inkubatorprosjekter Skaffe seg oversikt over potensielle kontor- og industrilokaler,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer