PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09. "

Transkript

1 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 23/09 <Kompetanseheving for assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og SFO.> Forslag til vedtak: Partnerskap Ofoten støtter prosjektet med inntil 25 studenter, under forutsetning av klar finansiering Saksopplysninger: 15 studenter betyr i støtte fra regionrådet, 25 studenter betyr ,- i støtte fra Partnerskapet. Prosjektet er ment å gi et desentralisert tilbud innen utdanning som vil lede til eksamen med 30 studiepoeng. Noe må endres før eventuelt tilsagn, bla prosjekteier som vil være Folkeuniversitetet. Vedlegg: - Prosjektbeskrivelse - fagplan Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 96

2 Deres ref: Vår ref: Kompetanseheving for assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og SFO PEDAGOGISK ASSISTENT (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller på basis av generell studiekompetanse) Et mulig samarbeid mellom Ofoten Regionråd FU Folkeuniversitetet i Nordland/ Evenes. 97

3 Innhold: 1 MÅL OG RAMMER BAKGRUNN Partnerskapsutvikling kompetanseheving i Ofoten Pedagogisk assistent (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller generell studiekompetanse) PROSJEKTMÅL RAMMER METODE OG AVGRENSNING GJENNOMFØRING Operativt ansvar Fagansvar Finansieringsmodell ORGANISERING PROSJEKTLEDELSE Roller: ØVRIGE ROLLER Styringsgruppe: Prosjektmedlemmer: BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTER OPPFØLGING MILEPÆLER RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTORER KVALITETSSIKRING GJENNOMFØRING HOVEDAKTIVITETER TIDS- OG RESSURSPLANER: ØKONOMI BUDSJETT FINANSIERINGSPLAN Alt: 15 studenter 1 kurs Alt 2, eksempel: 25 studenter / 1 kurs: KONTRAKTER / AVTALE....9 VEDLEGG 1: PEDAGOGISK ASSISTENTUTDANNING AS Side 98 2 av 12

4 1 Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn Partnerskapsutvikling kompetanseheving i Ofoten Nordland Fylkeskommune har invitert regionrådene i fylket til etablering av regionale partnerskapsavtaler rundt bl.a. regional kompetanseutvikling. I Ofoten-regionen koordineres dette arbeidet av Ofoten regionråd som har etablert partnerskapet som delprosjekter. Folkeuniversitetet Nordland/ Evenes vil med dette foreslå et konkret prosjekt for kompetanseheving av pedagogiske assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og skolefritidsordning. Dette idet vi mener å ha avdekket et behov for slik utdanning i regionen og der offentlig medfinansiering synes å være en forutsetning for rekruttering til slikt tilbud. Dette legges til grunn for denne presentasjonen. Vi vil understreke at vi ennå ikke har inngått de nødvendige avtaler om fagansvar fra de beskrevne faginstanser, men vil besørge dette ved positive signaler om samarbeidsprosjekt og medfinansiering Pedagogisk assistent (30 studiepoeng etter realkompetansevurdering eller generell studiekompetanse) Behovet for en faglig basiskompetanse for assistenter i barnehage, skolens barnesteg og SFO er stadig mer presserende. Ca. 80% av assistentene er i dag ufaglærte de fleste av dem er kvinner. Folkeuniversitetet i Bergen har i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og med støtte fra Departementet utviklet en fagplan på 30 studiepoeng i Høgskolesystem, som skal løfte assistentenes kunnskaper og kompetanse og åpne veien for enkelte til videre pedagogisk utdanning til førskolelærer. En forsøksklasse ble gjennomført i samarbeid med Bergen Kommune med stor suksess i studieåret 2008/2009 og basert på de erfaringene som ble samlet i det året, tilbys nå studiet på det åpne kursmarkedet. Studiet gir 30 studiepoeng og er læringen foregår ved lokale forelesninger, ca. 120 timer (for eksempel slik: 20 ettermiddagssamlinger, kl , ca. annenhver uke og 4 helgesamlinger, fre/lø / ) over ett år ved arbeid i basisgrupper ved selvstudium via nettbasert rettledning Kommunikasjon mellom student og rettleder og mellom studentene i basisgruppene skjer i stor grad via Internett. Det er derfor nødvendig at studenten har tilgang til datamaskin med tilkopling til Internett. I tillegg til den generelle utdanningen, vil vi i dette prosjektet innarbeide et samisk perspektiv, enten som en egen tilleggsmodul, men aller helst som ekstraelementer fortløpende under hvert enkelt tema. Side 99 3 av 12

5 Arbeidskrav To oppgaver, en individuell og en løst i basisgruppe Sluttvurdering AS300 Assistentutdanning: Mappevurdering 100% Arbeidsmappen skal inneholde tre oppgaver, både individuelle og oppgave løst i basisgruppe Oppgavene skal danne grunnlag for mappevurderinga. De skal samles i en eksamensmappe, som skal inneholde 2 oppgaver, en som HSF velger ut og en som studenten velger ut. For videre beskrivelse av kurset viser vi til vedlegg Prosjektmål. Studentene skal i studiet tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan legge grunnlag for personlig vekst og faglig utvikling i forhold til arbeid som assistent i barnehage og skole. Utdanningstilbudet skal, i tillegg til generell vinkling, ivareta særegenheter i forhold til samisk kulturforståelse. Det er et mål for prosjektet at tilbudet skal kunne etableres på permanent basis slik at dette kan bli et varig tilbud til regionen. Målet for pilotprosjektet er å rekruttere et første kull på 25 deltakere. 1.3 Rammer. Gjennomføringen av studiet organiseres som et prosjekt som delvis finansieres gjennom tilskudd fra Ofoten Regionråd. Studiet skal ha minimum 15 deltakere, maksimum 25. Hvert studium er organisert som et prosjekt med totalkostnad spesifisert i eget budsjett. Vi viser i denne sammenheng til kap 7 i denne beskrivelsen. 2 Metode og avgrensning. 2.1 Gjennomføring. Det forutsettes gjennomført et studium i Ofoten-regionen. Gjennomføringen av dette kurset i Ofoten organiseres som et prosjekt Operativt ansvar. Folkeuniversitetet FU i Nordland ivaretar prosjektledelse. Kurset gjennomføres i et samarbeid der Folkeuniversitetet Evenes ivaretar den praktiske tilretteleggerrollen som omfatter; - annonsering - rekruttering av studenter - kurslokaler / overnatting mv - Praktisk gjennomføring av kursmodulene. 100 Side 4 av 12

6 2.1.2 Fagansvar. Høgskulen i Sogn og Fjordane er fagansvarlig for studiet. Det faglige innholdet i studiet framgår av vedlagte kursbeskrivelse Finansieringsmodell. Følgende kostnader inngår i dette opplæringsprosjektet; - kostnader til fagansvar/ andel av utviklingskostnader - kostnader til opplæringspersonale - reisekostnader for opplæringspersonale - markedsførings-/rekrutteringskostnader - andre løpende utgifter, f. eks til materiell og utstyr, husleie - avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt utelukkende til opplæringsprosjektet - kostnad for konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse med opplæringsprosjektet 3 Organisering. 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig (PA): Prosjektleder (PL): Folkeuniversitetet i Nordland v/ regionleder Stein-Rune Fjærvoll Roller: Prosjektansvarlig (PA) utnevnes av oppdragsgiver. PA utpeker / oppnevner prosjektleder og deltar aktivt i sammensetning av en eventuell styringsgruppe og er normalt styringsgruppas leder. PA har det totale prosjektansvaret og er den person som initierer, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås eller forutsetningene endrer seg. PA tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter og er den økonomisk ansvarlige. PA er prosjektlederens overordnede i prosjektorganisasjonen og eneste kommunikasjonskanal til oppdragsgiver. Prosjektleder (PL) har det operative ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for utarbeidelse av nødvendige prosjektplaner. PL skal sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde PA orientert om framdrift og resultater. Prosjekteiere: Oppdragsgiver: 3.2 Øvrige roller. Ofoten Regionråd Ofoten Regionråd Prosjekteiere er de personer / organisasjoner som vil ha et eierforhold til prosjektet. Oppdragsgiver er den person / institusjon som gir oppdraget til prosjektansvarlig Styringsgruppe: Eventuell styringsgruppe avklares med Ofoten Regionråd 101 Side 5 av 12

7 Prosjektmedlemmer: 4 Beslutningspunkter, Oppfølging og Milepæler. 4.1 Beslutningspunkter. - Desember 2009 : Fremme søknad om finansiering. - Desember 2009 : Avklare fagansvar og rollefordeling - Januar 2010 : Rekruttere og få godkjent (lokale) lærekrefter - Februar : Rekruttering av studenter - Juni 2010 : Beslutning om gjennomføring - September 2010 : Oppstart av studiet - Juni 2011 : Avslutning av studiet - Juni 2011 : Evaluering og evt videreføring. Som foran. Som foran. 4.2 Oppfølging. 4.3 Milepæler. 5 Risikoanalyse og kvalitetssikring. 5.1 Kritiske suksessfaktorer. 1. Skaffe et tilstrekkelig antall kursdeltakere. 2. Finansiering. 3. Kvalitetssikre gjennomføring av kursene. 5.2 Kvalitetssikring. 1. Et tilstrekkelig antall deltakere skaffes gjennom identifisering av arbeidsplasser med aktuelle deltakere, oppsøkende virksomhet og informasjonsmøter i forhold til disse. I en viss utstrekning annonsering av tilbudet i massemedia. Redaksjonell omtale vil forsøkes i lokale medier. 2. Finansiering avklares ved søknad til Regionråd og etablering av finansieringsmodeller via Statens Lånekasse, arbeidsgivere og fagforeninger. 3. Gjennomføring kvalitetssikres gjennom bruk av regional kursarrangør (FU). Faglig gjennomføring kvalitetssikres av Høgskulen i Sogn og Fjordane. 102 Side 6 av 12

8 6 Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter. Benevnelse: Hensikt: Viktige oppgaver: Forventet resultat: Denne oversikten utarbeides etter signaler på aktualiteten av prosjektet. 7 Tids- og ressursplaner: Gantt-skjema. Ressursforbruk / Hovedaktivitet (dagsverk / timeverk). Hoveda ktivitet HA 01 HA 02 HA 03 HA 04 Sum Denne gir samtidig en framdriftsplan for prosjektet. Utarbeides senere 8 Økonomi. 8.1 Budsjett I dette budsjettet legges inn de kostnadstyper som er relevante for opplæringstiltaket basert på 15 studenter, 2 semestre/ moduler, 30 studiepoeng. Kostnadstyper Enhetspris Ant. enheter. Sum 1. Kostnader fagansvar Høgskulen i Sogn og Fjordane og Folkeuniversitetet Vestlandet 3.000, ,- 2. Honorar forelesninger inkl. sos. kostnader ,- 3. Veiledning, evaluering prosjekt, 6 pr. delt ,- 4. Mappevurdering, 750 pr. mappe * ,- 5. Eksamensavgift ,- 5. Tilpasning/ tilrettelegging, rekruttering, administrasjon, regnskap, rapportering, revisjon ,- 6. Annonsering, materiell og utstyr ,- 7. Avskrivning undervisningsutstyr, leie av lokaler og undervisningsutstyr ,- 103 Side 7 av 12

9 Reisekostnader undervisningspersonell ,- Kostnader ved tilpasning av undervisningsopplegget til samisk kulturforståelse, evt. utvikling av tilleggsmodul innenfor samisk kulturforståelse og gjennomføring av denne ,- Sum ,- I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur som studenten dekker selv. Kostnadene for et kurs med minimum antall deltakere (15 stk.) blir mao. kr , Finansieringsplan Alt: 15 studenter 1 kurs Finansieringsplan Prosentsats Sum: Tilskudd fra Ofoten Regionråd 50% ,- Egenandel 50% ,- Sum ,- Egenandelen for studentene kan søkes finansiert via arbeidsgiver, fagorganisasjoner og Statens Lånekasse for utdanning. Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg Alt 2, eksempel: 25 studenter / 1 kurs: Kostnadstyper Enhetspris Ant. enheter. Sum 1. Kostnader fagansvar Høgskulen i Sogn og Fjordane og Folkeuniversitetet Vestlandet 3.000, ,- 2. Honorar forelesninger inkl. sos. kostnader ,- 3. Veiledning, evaluering prosjekt, 6 pr. delt ,- 4. Mappevurdering, 750 pr. mappe * ,- 5. Eksamensavgift ,- 5. Tilpasning/ tilrettelegging, rekruttering, administrasjon, regnskap, rapportering, revisjon ,- 6. Annonsering, materiell og utstyr ,- 7. Avskrivning undervisningsutstyr, leie av lokaler og undervisningsutstyr ,- Reisekostnader undervisningspersonell ,- Kostnader ved tilpasning av undervisningsopplegget til samisk kulturforståelse, evt. utvikling av tilleggsmodul innenfor samisk kulturforståelse og gjennomføring av denne ,- Sum ,- 104 Side 8 av 12

10 Finansieringsplan Prosentsats Sum: Tilskudd fra Ofoten Regionråd 50% ,- Egenandel 50% ,- Sum ,- 9 Kontrakter / Avtale. Denne prosjektbeskrivelsen gjelder som avtale mellom partene. / kundeadresse d.d. Folkeuniversitetet i Nordland/ Evenes Ofoten Regionråd Vedlegg: 1. Fagplan 105 Side 9 av 12

11 VEDLEGG 1: Pedagogisk assistentutdanning AS300 Norsk namn Pedagogisk assistentutdanning AS300 Undervisningsspråk Norsk Avdeling Avdeling for lærarutdanning og idrett / Faculty of Teacher Education and Sports (ALI) Studiepoeng 30 Organisering 2 Desentralisert (utanfor Sogndal, Førde, Sandane) / Off Campus Normert studietid Eitt år Innleiing Dette studiet er eit tilbod til assistentar som er i arbeid i barnehage, skule eller skulefritidsordning (SFO). Målet er å auke kvaliteten i barnehagen og skulen gjennom å auke kompetansen hos dei vaksne som arbeider der. Det er og eit mål å motivere studentane for vidare studium t.d. førskulelærarutdanning, allmennlærarutdanning, barnevernspedagogutdanning og liknande. Kompetanse / formell grad Assistentutdanning, 30 studiepoeng Målgruppe Yrkesaktive assistentar med erfaring frå barnehage, skule eller SFO. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Læringsmål Studentane skal i studiet tileigne seg kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som kan leggje grunnlag for personleg vekst og fagleg utvikling i høve til arbeid som assistent i barnehage og skule Innhald / oppbygging Utdanninga utgjer 30 studiepoeng og går over eitt år. Studentane dannar basisgrupper, med 3 5 studentar i kvar gruppe. Læringsarbeidet i assistentutdanninga skjer på tre arenaer: 1. Praksisfeltet som læringsarena 2. Fagstudiet som læringsarena 3. Samhandling, utforsking og refleksjon som læringsarena Utdanninga skal vere praksisretta, og med det forstår vi at rammeplan for barnehagen (RP-06) og kunnskapsløftet ( LK-06) er ein integrert del i utdanninga utdanninga samhandlar nært med praksisfeltet studiet byggjer på erfaringar frå barnehagefeltet, klasse i skulen og SFO faga i studiet må vere ein støtte for heilskapen utvikling av observasjons- og refleksjonskompetanse og evne til å vere i endring blir vektlagt Side av 12

12 Tema: Eg i møte med barnet Kommunikasjon og samspel Det aktive barnet/eleven i møte med den aktive vaksne På leit etter barneperspektivet Vennskap og leik Medverknad og syn på barn Det lærande mennesket Barn med spesielle behov Tema: Oss vaksne imellom Møte med foreldra Samarbeid i personalgruppa Å vera ein kulturmedarbeidar Kreativitet og humor Planlegging, dokumentasjon og vurdering Tema: Eg i møte med fagområdet tal, rom og form Utvikle matematisk kompetanse Kunne ta i bruk denne kompetansen i møte med barn Støtte den matematiske utviklinga til barnet med utgangspunkt i interesser og uttrykksmåtar Vere bevisst på eigen omgrepsbruk om matematiske fenomen Leik, kreativitet og tal, rom og form Tema: Eg i møte med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst Vere bevisst på å vere førebiletet når ein lyttar, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst Vere med å skape eit språkstimulerande miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leike med lyd, rim og rytme og til å fabulere ved hjelp av språk og song Kunne legge til rette for meiningsfulle opplevingar i kvardagsaktivitetar og i meir tilrettelagde situasjonar Undervisnings- og læringsformer Læringa føregår ved førelesingar ved arbeid i basisgrupper ved sjølvstudium via nettbasert rettleiing Kommunikasjon mellom student og rettleiar og mellom studentane i basisgruppene skjer i stor grad via Internett. Det er difor nødvendig at studenten har tilgang til datamaskin med tilkopling til Internett. Arbeidskrav To oppgåver, ei individuell og ei løyst i basisgruppe Sluttvurdering AS300 Assistentutdanning: Mappevurdering 100% Arbeidsmappa skal innehalde tre oppgåver, både individuelle og oppgåve løyst i basisgruppe. Oppgåvene skal danne grunnlag for mappevurderinga. Dei skal samlast i ei eksamensmappe, som skal innehalde 2 oppgåver, ei som HSF vel ut og ei som studenten vel ut. Ved stryk på mappa, er det høve til å levere omarbeidd tekst i mappa. Side av 12

13 Pensum Juul, Jesper og Jensen, Helle (2004). Pædagogisk relationskompetanse: fra lydighed til ansvarlighed. Apostrof, København. Öhman, Margareta og Aspeli, Widar (2007). Den viktige hverdagen: hverdagsfortellinger og grunnleggende verdier. Pedagogisk forum, Oslo. Berglyd, Ingrid Regina Worning (2003). Skole-hjem-samarbeid: avstand og nærhet. Fagbokforlaget, Bergen. Guvå, Gunilla (2007). Fra jeg til vi : gruppeutvikling i barnehage og skole. Pedagogisk Forum, Oslo. Pape, Kari (2000). Æ trur dem søv : om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen. Kommuneforlaget, Oslo. Godkjent av Dekan ALI Godkjent dato Side av 12

14 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 24/09 <Norges Brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik som aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene> Forslag til vedtak: Prosjektet tilgodeses med ,- under forutsetning av at annen finansiering er på plass. Saksopplysninger: Utdrag fra søknad Hovedmålet er å etablere en informasjonsbase for kunnskaps- og erfaringsutveksling tilegnet beredskapsmiljøet i nordområdene. Kommunene vil kunne bruke verktøyet ved planlegging av sin beredskap, Risiko- og sårbarhetsanalyse. Informasjonen vil være et nytting verktøy i opplæringsøyemed for Norges brannskole og for Høgskolen i Narvik. Hensikten med prosjektet er å forenkle aktørene innen beredskap i nordområdet sitt arbeid med planlegging av Risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre å øke kunnskapen rundt beredskapsutfordringer i kaldt klima. Videre å kunne tilby bedre tilpasset opplæring for studenter ved Norges brannskole og Høgskolen i Narvik (fra prosjektbeskrivelse). Vedlegg: -Prosjektbeskrivelse -Forside (Safetypolis) -Introduksjon -Rapport elevbiblioteket Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 109

15 Norges Brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik som aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene Fjelldal, november

16 Innholdsfortegnelse: Innledning:...3 Norges brannskole:...3 Senter for kaldt klima teknologi:...3 Kunnskapsparken Nord AS...4 Forskningsparken i Narvik:...5 Høgskolen i Narvik:...5 Hovedmål:...6 Hensikt:...7 Resultat:...7 Ressurser til prosjektet:...7 Gjennomføring av prosjektet:...8 Budsjett:...8 Finansiering:

17 Innledning: Norges brannskole: Norges brannskole er etablert på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Skolen ligger 15 minutter i kjøretid fra Harstad-/Narvik lufthavn Evenes. I dag har skolen ca 60 ansatte, og er et nasjonalt utdanningssenter som er ledende innen kompetanseområdene brann, redning og sikkerhet. - Brann og redning: Grunnutdanning Lederutdanning Etter- og videreutdanning - Flybrannslukking - Kjemikalievern - Forebyggende brannvern - Alarmsentraloperatør - Skadestedsledelse - Røykdykking - Feierutdanning - Instruktørkurs - Kurs innen oljevern i strandsonen: Grunnopplæring kyst- og strand Laglederkurs kyst- og strand Skadestedsledelse kyst- og strand Norges brannskole gjennomfører kurs både ved skolens opplæringssenter i Tjeldsund, samt enkelte desentraliserte kurs ved andre godkjente utdanningssteder. Dette innebærer at deler av opplæringen/treningen forgår i nærheten av kunden. I den hensikt å utvikle Norges brannskole og den kursporteføljen som i dag tilbys, ønsker Norges brannskole å se på hvilke muligheter innen forskning og utvikling som kan gjennomføres ved skolens anlegg/øvingsfelt på Fjelldal. Prosjektet ønskes gjennomført i samarbeid med Kalt klimasenteret i Narvik, Kunnskapsparken Nord i Harstad, Forskningsparken i Narvik og Høgskolen og teknologimiljøet i Narvik, Tjeldsund kommune og Harstad kommune. Senter for kaldt klima teknologi: Senter for kald klimateknologi er etablert etter mer enn 20 års kontinuerlig forskning innen fagområdet av Høgskolen i Narvik og NORUT-Narvik. Forskningen på senteret fokuserer på fremtidige krav til struktur, infrastruktur og drift og operasjoner i kaldt klima miljø. Bildet til venstre viser kaldt klima. Kaldt klima senteret ved Høgskolen Narvik (Cold Climate Technology Center (CCTRC)) I Narvik har en lang erfaring i forskning på og med Kaldt klima. I disse dager formaliserer Forut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter på fagområdet 112

18 Kald klima senteret løser oppgaver og utfører oppdrag for næringsliv og industri som opererer under kalde klima forhold. Hovedoppgaven til senteret er å levere innovative og forskningsintensive løsninger basert på avanserte simuleringer med solid og valid dokumentasjon. Forskningen er multidisiplinær med primært mål å levere bærekraftige tekniske løsninger innenfor typiske områder som: Offshore og petroleumsaktivitet Bygnings, konstruksjon og infrastruktur Fornybar energi installasjoner Minimalisering av operasjonell risiko i miljøsensitive regioner Operasjon av maskiner og utstyr i kaldt klima Forskertemaet innefor kald klima senteret ved Høgskolen i Narvik består av 6 Professorer og førsteamanuenser, 6-8 forskere med doktorgrad, foruten 4 6 stipendiater Forskningsteamet ledes av Professor Per Arne Sundsbø. Kunnskapsparken Nord AS Kunnskapsparken Nord AS (www.kupa.no) har forretningskontor i Harstad og er en regional industriinkubator med følgende satsingsområder: Drivkraft industri Drivkraft industri har som formål å bidra til utvikling av leverandørindustrien innen petroleum, fornybar energi og oljevern/-beredskap i Nordland og Troms. Kunnskapsparken Nord støtter gjennom denne satsingen bedrifter i arbeidet med å utvikle og kommersialisere produkter for det nasjonale og internasjonale marked. For å etablere Drivkraft industri som et regionalt utviklingsverktøy har Kunnskapsparken Nord: Egne kontor med tilstedeværelse i Harstad og Tromsø. Samarbeids- og oppdragsavtaler med: o Mo Industriinkubator som dekker Helgeland o Kunnskapsparken Bodø som dekker Salten o Forskningsparken i Narvik som dekker Ofoten og kontakten med FoU-miljøet innen teknologi i Narvik. Drivkraft gründer Drivkraft gründer er et bransjeuavhengig utviklingstilbud til gründere og nystartede bedrifter som har forretningsideer med stort potensial og som er lokalisert i Sør-Troms og Lødingen. Tilbudet gjennomføres i nært samarbeid med Forskningsparken i Narvik. Drivkraft ungdom Drivkraft ungdom er en rekke prosjektrettede satsinger mot ungdom og unge voksne i Sør- Troms og deler av Nordre Nordland. Overordnet mål for satsingen er å skape en nærmere kobling mellom skole og næringsliv og: Skape økt interesse og kompetanse innen realfag og entreprenørskap hos barn og unge. Synliggjøre mulighetene i regionen for yngre arbeidstakere med høg kompetanse og unge gründere med forretningsideer. 113

19 Forskningsparken i Narvik: Forskningsparken i Narvik FPN - er et voksende kreativt og utviklende miljø i stadig vekst. Vi skal ved aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere styrke eksisterende bedrifter samt etablere næringsvirksomhet basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater. Her er i dag over 10 småbedrifter som er lokalisert under vår paraply enten i inkubator eller veksthus. Vi har et nært samarbeid med andre aktører som arbeider direkte med etablering av ny virksomhet Futurum, og næringslivets talerør i regionen - Narvik Næringsforum. Vi samarbeider også med næringslivet og kommunene i hele regionen samt blant annet Høgskolen i Narvik, Norut Narvik og Innovasjon Norge. Forskningsparken i Narvik (FPN) skal gjennom aktiv bruk av kapital, kompetanse og samarbeidspartnere styrke og etablere ny næringsvirksomhet basert på nyere FoU-resultater og/eller annen kunnskapsbasert virksomhet. Høgskolen i Narvik: Høgskolen i Narvik ble opprettet 1. august 1994 gjennom en fusjon av Narvik ingeniørhøgskole, Sivilingeniør-utdanningen i Narvik og Nordland sykepleierhøgskoles avdeling i Narvik. Høgskolen utdanner sivilingeniører, ingeniører, sykepleiere, økonomer og realfagslærere. HiN har ca 1300 studenter og ca 170 ansatte. HiN skal være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere teknologisk utdanning og kunnskapsformidling. Visjon til Høgskolen i Narvik er å befeste sin stilling som Nord Norges teknologiske høgskole samtidig som institusjonen har ambisjon om å være en sterk regional helsefaglig utdannings- og forskningsinstitusjon. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen relevant for landsdelen spesielt, men også for nasjonen generelt. Institusjonens faglige hovedtyngde ligger innenfor teknologi, og ambisjonen er å få selvstendig rett til tildeling av dr. grad, i første omgang innen kaldklimateknologi. Høgskolen i Narvik skal dessuten være en viktig faglig aktør innen rusfeltet og innenfor utvikling av helsefaglige samhandlingsløsninger i Nord Norge. På forsknings og utviklingsområdet kaldtklimateknologi er målet for Høgskolen i Narvik å være ledende innenfor følgende forsknings- og utviklings felt: Simuleringer Homogeniseringsteori Elektromekaniske system Energiteknologi Industriell teknologi Høgskolen i Narvik har som ambisjon å skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert 114

20 på dette, foruten samarbeide med næringsliv og offentlig sektor, særlig om fagutvikling, entreprenørskap HIN et ledende forskningssenter med fokus på kald klima teknologi Høgskolen i Narvik legger stor vekt på at forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten, og det legges stor vekt på at utdanningene skal være forskningsbaserte og tverrfaglige. Høgskolen driver dessuten oppdragsvirksomhet på en rekke områder og måter. For å heve kvaliteten og få inspirasjon til fornyelse og videreutvikling i det internasjonale samarbeidet, arbeider Høgskolen i Narvik aktivt med å utvikle kontakter til utdanningsinstitusjoner i andre land og verdensdeler. FoU-aktivitetene ved Høgskolen i Narvik drives innen en rekke spennende områder. En viktig del av forskningsarbeidene ved høgskolen skjer i forbindelse med doktorgradarbeider., og Høgskolen har i mange år hatt samarbeid et tett med NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Luleå bl.a. når det gjelder dr.-utdanning, og i årenes løp har en rekke stipendiater tatt dr.-graden med veiledning av fagpersonell ved HiN. For tiden arbeider 17 kandidater med sine doktorgrader. Fagområdene spenner fra styring av romfartøy til veiledningspedagogikk for helsepersonell. Relevante forskningsmiljøet i og rundt Høgskolen i Narvik Satellittforskning mot miljøkatastrofer Til tross for at Høgskolen i Narvik er en liten aktør i en stor verden, jobbes det med prosjekter på HiN som har stor internasjonal betydning. Forskere innefor innenfor Satellitteknologi ved HiN, arbeider hardt og aktivt med blant annet forskningsprosjekter som på sikt kan sørge for effektiv jordovervåking. Forskerne studerer muligheten til å sende ut små, lette og drivstoffsgjerrige satellitter med gode styresystem som kan overvåke jorda på en effektiv måte. Dette vil medføre bedre og mer informasjon tilgjengelig for de som skal analysere blant annet CO2-mengden i atmosfæren, smelting av isbreer og algevekst i havet. De kan eksempelvis også avsløre oljeutslipp på et tidlig tidspunkt slik at store miljøkatastrofer kan unngås. Forskerteamet innefor satellitt-teknologi ledes av Professor Per Johan Niklasson. Norut Narvik Høgskolen i Narvik blir ny eier i Norut Narvik på nyåret i Og Nordland Fylkeskommune blir ny eier i Norut Gruppen i Tromsø. Avtalen som ble undertegnet 6. februar, er et ledd i en større satsing innenfor oppdragsbaserte segmentet innefor forskningsmarkedet. Norut Narvik er et forskningsinstitutt som utfører teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid for et konkurransekraftig næringsliv og en effektiv forvaltning. Hovedmål: Hovedmålet er å etablere en informasjonsbase for kunnskaps- og erfaringsutveksling tilegnet beredskapsmiljøet i nordområdene. Kommunene vil kunne bruke verktøyet ved planlegging av sin beredskap, Risiko- og sårbarhetsanalyse. Informasjonen vil være et nytting verktøy i opplæringsøyemed for Norges brannskole og for Høgskolen i Narvik. 115

21 Hensikt: Hensikten med prosjektet er å forenkle aktørene innen beredskap i nordområdet sitt arbeid med planlegging av Risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre å øke kunnskapen rundt beredskapsutfordringer i kaldt klima. Videre å kunne tilby bedre tilpasset opplæring for studenter ved Norges brannskole og Høgskolen i Narvik. Resultat: Det er ønskelig å etablere en kunnskapsbase, som har til hensikt å sikre at planlegging av tilstrekkelig beredskap i nordområdene blir så nøyaktig som mulig. Ved å tilby kunnskap og gi muligheter for deling av erfaringer gjennom å gjøre viktig kunnskap og statistikker i forbindelse med ulike hendelser, vil beredskapsplanleggingen bli både enklere og mer presis. En slik etablering til kunne føre til opprettelse av nye internasjonale kompetansearbeidsplasser. Arbeidet vil være tidkrevende og ressurskrevende, spesielt med tanke på informasjonsflyt fra andre land i nordområdene. Dette prosjektet vil derfor først etablere en informasjonsbase som fungerer etter norske normer, for så å søke utvidelse av basen i samarbeid med de øvrige land i nordområdet. Ressurser til prosjektet: Prosjektet er et samarbeid mellom Norges brannskole og Kaldt Klimasenteret i Narvik. Andre samarbeidsaktører i prosjektet vil være Kunnskapsparken Nord i Harstad, Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik. Videre vil det bli opprettet et nært samarbeid med Harstad kommune og Tjeldsund kommune. Dette med bakgrunn i vedlagte utarbeidede rapport, hvor ressurser sett i sammenheng med kunnskap innenfor samfunnssikkerhet i vår region er beskrevet. Det vises også til vedlagte forstudie av et elevbibliotek som i utgangspunktet var tenkt etablert kun for norske aktører. Vi ser imidlertid at en ved å samarbeide i nordområdene kan tilby unik kunnskapsutveksling, som vil øke sannsynligheten for at beredskapen er tilstrekkelig til enhver tid. Kaldt Klimasenteret og Høgskolen i Narvik ønsker å engasjere ansatte i gjennomføring av arbeidet. Kunnskapsparken Nord og Forskningsparken i Narvik vil bidra med kvalifisert bistand fra sine organisasjoner. Ved Norges brannskole, vil flere ansatte bli engasjert under ledelse av Senior rådgiver Hans Mikelborg. Prosjektleder Liv Kristin Johnsen leies inn fra Tjeldsund kommune. Direktør ved Norges brannskole, Karl Erik Arnesen, vil være ansvarlig for prosjektet. Det vil i tillegg bli nødvendig å leie inn eksperter innenfor databaseverktøy og programmering. 116

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Norges brannskole. Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Ofoten Regionråd 4.juni 2009

Norges brannskole. Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Ofoten Regionråd 4.juni 2009 Norges brannskole Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning Ofoten Regionråd 4.juni 2009 1942: Etablert ved Oslo brannstasjon. 1968: Staten overtar eierskap. 1969: Til Grorud (i Oslo)

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR)

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Liv Kristin Johnsen, Prosjektleder Norges brannskole (Nbsk) PRETEAR - Hovedpunkter Bakgrunn og forankring Fakta informasjon Partnere

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Etablering av kunnskapspark i Levanger

Etablering av kunnskapspark i Levanger Etablering av kunnskapspark i Levanger Prosjektplan for et forstudium Levanger, 21. januar 2010 1.1 Innledning - Bakgrunn Levanger kommune vedtok den 04.03.2009 en strategisk kommuneplan for næring, landbruk

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Industriinkubator Sunndalsøra

Industriinkubator Sunndalsøra Industriinkubator Sunndalsøra Forretningsplan pr. juni 2010 Skaffe seg oversikt over potensielle støtteordninger for inkubatorprosjekter Skaffe seg oversikt over potensielle kontor- og industrilokaler,

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016 Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS Vår 2016 Bakgrunn Fram Flora (FF) har vore industriinkubator frå 2010-2015 og søkjer vidareføring i SIVAs nasjonale inkubasjonssatsning frå

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer