Forsvarets visuelle profil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets visuelle profil"

Transkript

1 Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil Håndbok, utgave 4.0

2 FORORD ETT FORSVAR ÉN PROFIL Forsvarets overgang fra å være et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar har vært en av de største omstillingene i offentlig sektor noensinne. Dagene der Forsvaret var fysisk representert over hele landet er over, noe som ikke minst setter større og tøffere krav til en god og tydelig kommunikasjon fra Forsvaret. Det visuelle er selve signaturen til Forsvaret som avsender. En helhetlig, felles visuell profil gir et bedre og mer profesjonelt bilde av Forsvaret, som én organisasjon med ett felles mål. Den visuelle profilen er grundig forankret i Forsvarets historie. Alle våpengrenene har bidratt til den visuelle oppbyggingen med virkemidler fra sine avdelingers bruk av farger, mønstre, heraldiske figurer og former. Bestemmelser for Forsvarets visuelle profil er utgitt og fastsatt til bruk i en egen håndbok. Profilhåndboken er verktøy kassen for bruk av profilen. Lykke til med arbeidet! Harald Sunde general/forsvarssjef Forsvarets visuelle profil Utgave

3 OVERSIKT Forord... 2 Oversikt... 3 Kontaktinformasjon... 4 Profilhjulet... 5 Oversikt over ulike merketyper i Forsvaret... 6 Ekstern- og internkommunikasjon... 7 Grunnelementer Forsvarets heraldiske våpen... 8 Forsvarets navnetrekk... 9 Forsvarets slagord...10 Forsvarets logo...11 Forsvarets signaturer...12 Avdelingssignaturer...13 Skjoldfigurer...14 Typografi Hovedtypografi og digital typografi...15 Bruk av typografi...16 Farger Heraldiske tinkturer og profilfarger i Forsvaret...17 Hovedfarger i Forsvaret...18 Grafiske elementer Mønstre (1)...19 Mønstre (2) Vinkelrammer Supringsmaler / Videografikk Kamuflasjemønster Postale elementer Tjenesteskriv, internt skriv og notat Eksempler på dokumentmaler for internkommunikasjon Konvolutter og visittkort Offisielle rundstempler og kontor/adressestempler Publikasjoner Forsvarets regelverk Eksempel på profilen i bruk Omdømmekampanje Kampanje- og reklamemateriell Kampanje- og reklamemateriell Annonser Kunngjørings- og stillingsannonser Digitale medier Visuell profil og interaksjonsdesign Forsvaret.no Digitale info-skjermer Informasjon om Forsvarets mediearkiv Digitale nyhetsbrev Powerpoint-presentasjon Kjøretøy Merking av kjøretøy Servise Forsvarets servise Profilering Profileringsartikler Bekledning Mal for merking av klær og 43 Mal for merking av hodeplagg Skilting Skiltprogram Forsvarets visuelle profil Utgave

4 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser for Forsvaret s visuelle profil. I bestemmelsene blir det gitt overordnede føringer for forvaltningen av Forsvarets visuell e profil. Bestemmelsene skisserer blant annet formål, definisjone r og ansvarsforhold. Sjef Forsvarets mediesenter (FMS) er gitt rollen som Forsvarets rådgive r, fagansvarlig og koordinerende myndighet innenfor visuell profil og design. Forsvarets heraldikk skal forvaltes av Forsvarsmuseet (FMU), mens Forsvarets arkivadministrasjon (FAA) er gitt ansvaret for å fastsett e, utforme og forvalte Forsvarets dokumentmaler. Enkelte bruksområder blir ikke omfattet av Forsvaret s visuelle profil. Det gjelder sikkerhetsutstyr, logistisk kodifisering og merking av operativt materiell som for eksempel militære fartøy og kjøretøy. For spørsmål vedrørende Forsvarets visuelle profil, kontak t: Profilforvaltning og grafisk design: Avdelingsleder, Seniorrådgiver Claus Andreas Østby Tlf / e-post: (ugradert) Forsvarets mediesenter Grafisk designer, Seniorkonsulent Alexander Chan Tlf / e-post: (ugradert) Forsvarets mediesenter Forsvarets heraldiske våpner: FSJ heraldiske rådgiver, Oberst Jan Eide Tlf / e-post: (ugradert) Forsvarets dokumentmaler: Forsvarets arkivadministrasjon Tlf (kontakt) / last ned kontaktskjema Oversiktsknappen fører tilbake til oversiktssiden fra alle sider i dette dokumentet. Peker til Forsvarets intranett for utfyllende informasjon og nedlasting av alltid oppdaterte originaler og maler. Sjekk på intranett for løpende oppdateringer. Forsvarets visuelle profil Utgave

5 PROFILHJULET Forsvarets visuelle profil anvendes på vidt forskjellige bruksområder, profilerings flater, med ulike krav til hvor styrende reglene skal være. I prinsippe t består områdene av 3 hovednivåer med ulik grad av styring og av kreativ frihet. Nivåene er presentert i form av et hjul der den innerste sirkelen er det strengeste nivået med absolutte krav til å følge bestemmelsene i Forsvare t s visuelle profil, det midterste nivået åpner for friere tolkninge r, mens det ytterste nivået tillater større kreativ frihet i tolkninge n og bruk av den visuelle profilen. Profilhjulet understreker prinsippet om at den kreative frihetsgraden økes jo lenger ut i nivåene en kommer, og for fleksibel bruk av profilelementer tilpasset målgruppene kommunkasjonen skal nå. Hovedregel: Uansett nivå gjelder de samme ufravikelig e krav til korrekt bruk av Forsvarets logoer, merker, betegnels er, former, farger og mønstere. Den visuelle utformin gen må bygge på de retnings linjer som er beskreve t i denne profilhåndboken. Se også side 7 om ekstern- og internkommunikasjon Nivå 1: PERMANENT - maler gjelder uten unntak Kjernenivå med logoer, avdelingsmerker og formelle trykksaker som f.eks. visittkort, tjenesteskriv, powerpointmaler og stillingsannonser. Nivå 2: LANGSIKTIG - maler gjelder, men kan tilpasses bruksområdets egenart Langsiktige profilområder med fokus på gjenkjenning over lang tid, som f.eks. skilting, nettsider, kjøretøymerking og publikasjoner. Nivå 3: KORTSIKTIG - maler er retningsgivende og elementer kan endres ut fra en helhetlig vurdering Kortsiktige profilområder med f. eks. kampanjeaktiviteter, invitasjon er, profilerings artikler, banner annonser, plakater og boards. Forsvarets visuelle profil Utgave

6 OVERSIKT OVER ULIKE MERKETYPER I FORSVARET BETEGNELSE: Forsvarets heraldiske våpen Riksvåpenet med to krysslagte sverd bak. VISUELL UTFORMING: BRUKSOMRÅDE: Forsvarets heraldiske våpen skal brukes når Forsvaret er hovedavsender. Det skal brukes i situasjoner der sammenstilling med navnetrekk ikke kreves. Forsvarets navnetrekk Den typografiske utformingen av Forsvarets navn. Forsvarets navnetrekk skal brukes når Forsvaret er hovedavsender. Det skal brukes i situasjoner der sammenstilling med heraldisk merke ikke kreves. Forsvarets logo Konstellasjonen av Forsvarets heraldiske våpen og navnetrekk. Forsvarets logo skal brukes eksternt når Forsvare t er hovedavsender. Plassering av Forsvaret s logo er styrt av heraldiske regler. Forsvarets signaturer Konstellasjonen av Forsvarets heraldiske våpen, Forsvarets navnetrekk og avdelingsbetegnelse. Forsvarets signaturer kan brukes eksternt når en driftsenhet i Forsvaret er avsender. Plasserin g av Forsvarets signaturer er styrt av heraldiske regler. Avdelingssignaturer Konstellasjonen av avdelingens heraldiske våpen og avdelingsbetegnelse. Forsvarets høgskole Avdelingssignaturer kan brukes til internkommunika sjon. Plassering av militær avdelingssignaturer er styrt av heraldiske regler. Skjoldfigurer Skjoldfigurer er innholdet i heraldiske våpen. De kan brukes uavhengig av skjoldet og settes mot en valgfri bakgrunn. Skjoldfigurer kan brukes som illustrativ e element er. Her følges de heraldiske reglene for bruk av skjoldfigurer utenfor skjoldformen. Forsvarets visuelle profil Utgave

7 EKSTERN- OG INTERNKOMMUNIKASJON Det er viktig å legge merke til at Forsvarets visuell e profil skiller tydelig mellom ekstern- og internkommunikasjo n. Det vil si at det er viktig at man bestemmer seg for hva den visuelle profilen skal benyttes til før man starter en grafisk utforming. Produkter som skal kommunisere både eksternt og intern t, skal betraktes som eksternkommunikasjon. Hva betyr det for deg? I eksternkommunikasjon skal Forsvaret være en klar avsender. Det vil si at Forsvarets logo fortrinnsvis skal benyttes. Det er også mulig å benytte Forsvarets signatu r. Egen avdelings heraldiske våpen skal ikke benyttes. EKSTERNKOMMUNIKASJON Med eksternkommunikasjon menes kommunikasjon mot alle som ikke er ansatt i Forsvaret. Det er derimot lov å bruke avdelingens/driftsenhetenes navn i form av tekst så lenge Forsvarets logo eller signatur er tilstede. Kystvakten I internkommunikasjon kan avdelingen s eget heraldisk e våpen benyttes. Det kan brukes alene elle r i kombinasjon med avdelingsbetegnelse. Det er også lov å benytte Forsvaret s logo, signatur eller bare navne trekk hvis ønskelig. Avdelingsmerker må aldri sammenstilles med Forsvaret s logo eller signaturer. Kystvakten INTERNKOMMUNIKASJON Internkommunikasjon er kommunikasjo n rettet mot ansatte i Forsvare t. Kystvakten Forsvarets visuelle profil Utgave

8 GRUNNELEMENTER FORSVARETS HERALDISKE VÅPEN Forsvarets heraldiske våpen består av riks våpene t på to krysslagte sverd. Både riksløven og sverdene er gamle heraldiske symboler. Norges riksvåpen består av et rødt skjold med opprett løve som har krone på hodet. I fremlabbene holder løven en gullskjeftet sølvøks. Oppå skjoldet er det satt en kongekrone med bøyler. Motivet i skjoldet (skjoldfiguren) blir ofte kalt Den norske løve. Det norske riksvåpenet er ett av de eldste i Europa. Opprinneli g var det personvåpen for kongene av Sverre-ætte n, og det utviklet seg etter hvert til å bli Norges riksvåpen. Se også side 14 og 17 om heraldiske symboler og farger. Hovedregel om bruk Utenriksdepartementets bestemmelser om bruk av riksvåpenet skal følges: - Riksvåpenet skal vanligvi s stå øverst til venstre eller øverst midtstilt i forhold til teksten - Overkant av tekst eller grafiske elementer skal alltid være plassert under underkant av kronen eller lavere Når tekst følger rett etter våpenet, er det regler for avstand mellom våpen og tekst (se side 11 og 12). Rikskronen Forsvarets heraldiske våpen skal ikke modifiseres eller justeres. Fargene i det heraldiske våpenet er bestemt og skal ikke endres. Den norske løve. Heraldiske skjold. To krysslagte sverd. Forsvarets heraldiske våpen kan brukes i formelt kommunikasjonsmater iell, for eksempel invitasjone r, brev, program, diplom, kursbevis osv. Forsvarets visuelle profil Utgave

9 GRUNNELEMENTER FORSVARETS NAVNETREKK Forsvarets navnetrekk er spesialutformet med røtte r tilbake til gamle skrifttype r brukt som sjablonskrif t tidligere i Forsvare t. Navnetrekket brukes i sammenheng med forsvarsgrens merker, avdelings merker elle r kampanje vignett i henhol d til spesifikasjonen e i dette dokumente t (se side 30). Navnetrekket kan også benyttes for seg selv, for eksempel når Forsvaret s logo ikke kan gjengis i den minste størrelse n (se side 11). FORSVARET.NO er en formgitt versjon av nettadressen (domene navnet) Forsvaret.no som alternativ t kan brukes når navnetrekket brukes alene uten Forsvarets heraldiske våpen. FORSVARE T.NO kan med fordel brukes der det er ønskelig med et responselemen t, som for eksempe l i annonser, kampanjer og brukt på profilerings gjenstander og gaveartikler. Forsvarets navnetrekk skal brukes i sort eller i negati v versjon (hvitt navnetrekk). Velg den versjone n som gi best kontrast mot bakgrunn. Navnetrekket skal alltid brukes i todimensjona l form. 1 x O 1 x O 1 x O 1 x O O = høyde av bokstaven O i versaler. Når Forsvarets navnetrekk plasses på farget bakgrunn, bilde eller illustrasjon, skal det være minimun én bokstavhøyde i versaler fra alle kanter av dokument. 1 x O Engelsk versjon av Forsvarets navnetrekk på 2 linjer. Minste størrelse er 2,5 mm i høyde med bokstaver i versaler (store bokstaver). Eksemplene vises i en-til-en-størrelse. Forsvarets visuelle profil Utgave

10 GRUNNELEMENTER FORSVARETS SLAGORD Forsvarets slagord For alt vi har. Og alt vi er. er kjernen i omdømmekampanjen til Forsvaret. Slagordet består av to korte setninger som får frem at Forsvaret handler ikke bare om deltakelse i internasjonale operasjoner som i Afghanistan, men også om vern av våre verdier våre barn, vår natur, våre rettigheter, likeverd, demokrati, ytringsfrihet og alt som betyr noe for oss. Vi ønsker at For alt vi har. Og alt vi er. skal være synlig i alt vi gjør og kommuniserer. Det handler om å gjøre folk oppmerksomme på hvor viktig det er med et forsvar. Retningslinjer for bruk av slagordet Forsvarets nye slagord For alt vi har. Og alt vi er. er først og fremst ment for bruk i publikasjoner, annonser og profileringsaktiviteter i både digitale og trykkmedier. Slagordet skal ikke brukes på postale trykksaker som brevark, visittkort og konvolutter, heller ikke på permanente flater som skilter, kjøretøyer og uniformer. Slagord settes under logo eller navntrekk, både i midtstilt og venstrestilt versjon Slagord settes over navntrekk når dette for eksempel er avslutning av et tekstbudskap Slagord kan også brukes frittstående, fortrinnsvis når Forsvarets logo, merke eller navntrekk er tilstede som hoved avsender. Forsvarets slagord venstrestilt over navntrekket. Forsvarets slagord venstrestilt under navntrekket. Forsvarets slagord midtstilt over navntrekket. Forsvarets slagord midtstilt under navntrekket. Omdømmekampanje 2011 Millationsedi santinis dit quo velent, tem et, corpore rrundunt. Ro el et vere necabore dersper orature pratin nume labor as expe conharuptat urianim quatatet es doluptatem quis nonsediti aut porrupt atendes dolorro quunt, quis doluptat. Us, con pro quis ea ab int omnimincid es nullenitis moluptate re idellen dellab il earcips andemodi omnieni mporibu samenimaio. Nemquiam quod ea solestin et quam enducim usciae volupta qui cuptate cust, suntotatia dellaccabo. Ta ate con non reprati orerchitat anditia volestem es duscia quis vollam iunt eiuste ex el imus ma ium alit, quo et quatem as etur rercium excerum is di velit enduntiunt omnis et laut qui tem rem quae voles unto conet volesed ut am aut arunt quo inim ipsanderes eatemporrunt mo dolorest, idelitio. Imusam, sit harum andundant ad ut voleseq uibeaquam, comniant, estem et earum aut alitinume omnimod quo tem rem et qui simagni mincimendero ere sequaspiet, que nimposaperi odis sum volenit ectemporibus exerum lautem quiatusdae remporeribus dolum re, conseque prae voluptur mo berferiae volupta tionsed ea qui ad maio molla con et officaborae vit quibus. Magniment qui volum elest quas inctorepre volut qui quatum quiant a el inveliqui voles unt qui ommod esci iuriscias raescip sandae. Et optatiost occus percite susame volentium explabo. Soluptas commolesse niendicilite sim ut quatet exersperi ipis nimus sitatiis moluptatis abor sequasit, odia expliqu asimuscias dis imus, odigentiatem que ea volorit quam nectio iusam quatur mi, corepra inis dit ipsa que nobit volesseni dendit, vollaut pel elest et lamet vita voluptis everaes aut alicid molecab oribusa estium nullita tendio cuptat molorum fuga. Ut hilless untiorp ossendem nonseque as simolo mos que molorei uscipsamus et facera ent laceatquat. Ihicime nectempor sa pedis volluptas simustia cus aut a con nonsersperi blaut volorem ipitaqui blaborum laut alit laut eni ut apitas quis aut ut fugia quam, ut parum quat rempore henduntiis res rempor sum venimus tissit earionsendi initate mquias mol. Forsvarets slagord. Eksempel på Forsvarets slagord plassert over og under Forsvarets logo. Forsvarets visuelle profil Utgave

11 GRUNNELEMENTER FORSVARETS LOGO Forsvarets logo består av Forsvarets heraldisk e våpen og navnetrekk som vist på denne siden. Logoen skal brukes i alle formelle sammenhenger der Forsvare t er avsender. Minste tillatte størrelse for Forsvarets logo er 2,5 mm i høyde med bokstaver i versaler som vist her. Utenom dette skal Forsvaret s navne trekk benyttes (se side 9 ). Minst e størrelse for skjermbaserte medier er 138 pixler i bredde. Forsvarets logo skal alltid brukes i todimensjona l form. Forsvarets logo kan midtstilles i gitte situasjoner der det er unaturlig å bruke sidestilt versjon av Forsvarets logo. Kontakt Forsvarets mediesenter for videre veiledning. Forsvarets logo sammen med Forsvarets slagord skal primært brukes i kommunikasjonsøyemed og ikke på permanente flater som skilting, postale trykksaker, kjøretøymerking etc. 1 2/5 x O 1 2/5 x O 1 x O O = høyde av bokstaven O i versaler. Tekst skal aldri settes høyere enn kronen s underkan t. Dette er et ufravikeli g krav i henhold til lov om bruk av riksvåpenet. Dette gjelder ikke for bakgrunnsbilde r (vannmerker). Minste størrelse for bruk av Forsvarets logo er 2,5 mm i høyde med bokstaver i versaler. Eksemplene vises i en-til-en-størrelse. Forsvarets visuelle profil Utgave

12 GRU NN E LE ME N TE R FORSVARETS SIGNATURER Signaturer skal alltid benyttes i ekstern kommunikasjo n, og kan også benyttes i internkommunikasjon. Staving av avdelingsnavn skal følge regler for norsk rettskrivning. For sva rets v isuelle p rofil U tg ave

13 GRU NN E LE ME N TE R AVDELINGSSIGNATURER Heraldiske våpen og logoer kan benyttes i internkommunikasjon. Heraldiske regler gjelder for alle merkeførende avdelinger. Forsvarsstaben Forsvarets lønnsadministrasjon Forsvarets sanitet Hæren Forsvarets personelltjenester Forsvarets høgskole Sjøforsvaret Forsvarets sikkerhetsavdeling Vernepliktsverket Luftforsvaret Forsvarets operative hovedkvarter Forsvarets mediesenter Forsvarets logistikkorganisasjon Etterretningstjenesten Forsvarets informasjonsinfrastruktur Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon Heimevernet Feltprestkorpset Forsvarets regnskapsadministrasjon har ikke eget heraldiske våpen. Logo kan benyttes av driftsenheter som ikke har heraldisk våpen. For sva rets v isuelle p rofil U tg ave

14 GRUNNELEMENTER SKJOLDFIGUR Hva er en skjoldfigur En skjoldfigur er symbolet eller figuren som er plassert i et heraldis k våpen. Med få unntak har alle avdelinge r i Forsvaret et avdelingsmerke utformet som et heraldisk våpen. Et heraldis k våpen består av et våpenskjold, skjoldfigurer og tinkturer (farger). Skjoldfiguren har til hensikt å tilkjenneg i avdelingen på grunnlag av dens funksjoner, karakter, virksomhet, geografisk plasserin g eller lignende. Skjoldfiguren er med andre ord et grafisk bildekjennetegn som identifisere r avdelingen. På hvilke måter kan avdelingens skjoldfigur(er) brukes Noen ganger er det formålstjenelig å synliggjøre avdelingstilhørighet uten å låse seg til de regler og begrensninger som følger heraldiske våpen. Det kan være at et heraldisk våpen fra en høyere avdeling allerede er brukt, eller det kan være at bruk av heraldisk våpen virker lite hensiktmessig eller malplassert i sammenhengen. Et våpenskjold er den primære bakgrunn for en skjoldfigur. Skjoldfigure r kan imidlertid settes på alternative bakgrunner som flagg, faner, medaljer, emblemer osv. Skjoldfigurer brukt utenfor skjoldet gir rom for en mer fleksibel og tilpasset bruk, og motvirker overforbruk av selve det heraldiske merke. Skal skjoldfigurer brukes slik, er det viktig å vite om de muligheter, men også de begrensninger, som dette gir. Skjoldfiguren kan altså tas ut av skjoldet og brukes alene i noen sammen henger. Den må tilpasses mediet den skal brukes i, men med respekt for merket slik at dette ikke forvrenges eller fortegne s. Slik bruk skal derfor skje innenfor de heraldiske regler. Eksemplet til høyre er en skjoldfigur med to elementer hvor det ene elementet, skjold foten, er endret for å passe en rektangulær flate. Valgfrie farger. Nedtonet svart-hvitt. Strek. Tatt ut av våpenskjoldet kan skjoldfigurene brukes på en mye friere måte enn når de er plassert inne i skjoldformen. Eksempler kan være: ton-i-ton-fargesetting i valgfrie fargetoner strekversjoner (kun linjer uten fyll) skalert i overstørrelse tiltet og/eller beskåret brukt som vannmerke, rastrert Forsvarets visuelle profil Utgave

15 TYPOGRAFI HOVEDTYPOGRAFI Forsvarets hovedtypografi består av skriftene Forsvaret, Myriad Pro og Cambria. Skrifttypen Forsvaret er Forsvarets unike tittelskrifttype. Den er utviklet eksklusivt for og eies alene av Forsvaret, og den skal aldri brukes i andre sammenhenger enn der Forsvaret er hovedavsender. Myriad Pro er Forsvarets hovedskriftype. Den skal brukes til tekstelementer som overskrifter, ingresser, mellomtitler, brødtekster, faktabokser, statistikk og bilde tekster. Med sin tydelige form tåler den å bli gjengitt i liten størrelse uten å miste lesbarheten. Der det er ønskelig/naturlig å bruke en seriff-skrifttype, har Forsvaret som førstevalg valgt skrifttypen Cambria (se eksempel nederst) som distribueres med en rekke Windows og Office-produkter. Den skal utfylle Myriad Pro der hvor det ikke oppnåes tilstrekkelige typografiske nyanser eller ønsket uttrykk. Egner seg først og fremst til overskrifter, ingresser, mellomtitler og brødtekster. NB! Gjør underleverandørene deres oppmerksomme på at fonten Forsvaret ikke skal endres. Den skal kun brukes i visuelt kommunikasjons materiell for Forsvaret. Videresending av fonten Forsvare t til uvedkommende er straffbar t (se bestemmelse for Forsvarets visuelle profil). Finn frem til spesialtegnene på Mac OS: Tastaturvalg for utvalgte tegn finnes blandt annet under Character-paletten. Finn frem til spesialtegnene på Windows: Tastaturvalg for utvalgte tegn finnes under Start > Tilbehør > System verktøy > Tegnkart. TYPOGRAFI FOR DIGITALE PRESENTASJONER OG INTERNETT Bruker du PowerPoint og eller andre digitale presentasjoner, skal du bruke Arial eller Calibri som skrifttype. Arial og Calibri er en skrifttype som distribueres med en rekke Windows- og Office-produkter. På Forsvaret.no og på Forsvarets intranett er det egne maler som regulerer skrifttypen. Forsvaret bold Forsvarets hovedtypografi Forsvaret medium Forsvarets hovedtypografi Forsvaret light Forsvarets hovedtypografi Myriad Pro bold Forsvarets hovedtypografi Myriad Pro regular Forsvarets hovedtypografi Myriad Pro light Forsvarets hovedtypografi Cambria bold Forsvarets hovedtypografi Cambria regular Forsvarets hovedtypografi Forsvarets visuelle profil Utgave

16 TYPOGRAFI BRUK AV TYPOGRAFI Skrifttypen Forsvaret har et særpreg som er unikt og som gjør at skriften bør fremkomme tydelig og skal derfor bare brukes i overskrifter. I korte titler og overskrifter bør det bare benyttes versaler (STORE bokstaver). På grunn av utfordringer med lesbarhet og behovet for å ivareta skriftens særpre g, er minste anbefalte størrelse for tekster 14 punkter. Skriften egner seg godt til konsise budskap, men ikke til ingresser, brødtekster og billedtekster. Der hvor Forsvars skriften inngår som en del av en logo eller et grafisk symbol, gjelder ikke dette siden behovet for å tilpasse helheten må være overordnet. Eksempler på dette er plasserin g av logoer på kulepenner og minnepinner. Lorem ipsum dolor sit am, consectetur adipiscing et. Ut fermentum congue nisi. Aenean facilisis tincidunt justo quis tristique. Forsvarets skrifttype bør kun brukes i overskrifte r og ikke i tekster under 14 punkt, som i eksempelet over. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT UT FER- MENTUM CONGUE NISI. AENEAN FACILISIS Forsvarets skrifttype bør kun brukes i korte og konsise titler og overskrifter. Myriad Pro skal brukes til øvrige tekster som overskrifter, ingresser, mellomtitler, brødtekster, faktabokser, statistikk og bildetekster. På grunn av sin tydelige form tåler den å bli gjengitt i liten størrelse uten å miste lesbarheten. Er godt egnet til rasjonelle budskap. Cambria og Myriad Pro skal kunne brukes hver for seg eller kombineres i tekster på ulike måter. Når to skriftsnitt kombineres i en tekst, er det ekstra viktig å være påpasselig med å ivareta lesbarhet og flyt i leseprosessen. For å oppnå dette bør bokstavene i de valgte skriftsnittene ha samme eller tilnærmet like proposjoner: Cambria kan også brukes for seg selv og er da velegnet til store sammenhengende tekstmengder og emosjonelle budskap. x-høydene bør være så like som mulig over- og underlengde bør ha tilnærmet samme lengdemål hver enkelte bokstav sin bredde bør være tilnærmet lik overlengde x-høyde underlengde Myriad Pro Eksempel på vekslende bruk av Myriad Pro og Cambria i en brødtekst. Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet ved å endre skriftgrad. Cambria Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet ved å endre skrifttype. Forsvarets visuelle profil Utgave

17 FARGER HERALDISKE TINKTURER I middelalderen var det i kampens hete på slagmarken behov for raskt å kunne avgjøre hvem som var venn og fiende. På midten av 1100-tallet fant man svar på dette ved å bruke farger og symboler bl. a. på riddernes skjold. Skjoldtegnene måtte kunne tydes på minimum 50 m avstand, og man fant tidlig ut at visse fargekombinasjone r stod tydeligere frem enn andre. Et symbol i farge på et gullelle r sølvfarge t skjold, eller motsatt, stod klarere frem enn sølv på gull eller farge på farge. En av heraldikkens eldste regler er derfor at man ikke skal bruke metall på metall eller farge på farge i et skjold. I Norge benyttes kun fem heraldiske farger, mens man i andre land også kan finne bruk av f. eks oransje og brun. I tillegg til metaller og farger inngår også pelsverk i tinkturene. Mest kjent er hermeli n (røyskatt i vinterdrakt) og gråverk (ekorn). Pelsverk benyttes ikke i norsk militær heraldikk, men inngår i to kommunevåpen. METALLER Gull Sølv PELSVERK Hermelin Gråverk HERALDISKE FARGER Purpur PMS 260 C67 M100 Y6 K28 R98 G37 B103 Rød PMS 185 C0 M94 Y78 K0 R224 G0 B52 Blå PMS 300 C99 M51 Y0 K0 R0 G101 B189 Sort PMS SORT C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0 Grønn PMS 355 C94 M0 Y100 K0 R0 G155 B58 FORSVARETS PROFILFARGER Fellesavdelinger PMS 260 C67 M100 Y6 K28 R98 G37 B103 Hæren PMS 185 C0 M94 Y78 K0 R224 G0 B52 Sjøforsvaret PMS 281 C100 M85 Y5 K35 R0 G39 B118 Luftforsvaret PMS 549 C60 M8 Y9 K21 R94 G156 B174 Heimevernet PMS M22 Y30 K74 R46 G67 B70 Purpurfargen var kjent allerede 1600 f. Kr. Den ble fremstilt av sekret utvunnet av sjøsnegler, sekretet ble så utsatt for sollys. Det var landene lengst øst i Middelhavet som stod for produksjone n. I oldtiden var purpur meget kostbart og i Roma var fargen forbeholdt keiseren og statusbærende personer. Dette har gitt purpurfargen dens stilling som symbol for ledelse, f. eks. i forbindelse med heraldikken. I middelalderen var det ikke vanlig at soldatene var utstyrt med uniform. Det første permanente regiment i den britiske hær, The Yeoman Guard, the Beefeaters, ble oppkledt i en rød unifor m av Henrik VII. Da England fikk en permanent hær i 1645, ble denne fargen videreført. Før 1720 ble rødt innført som hovedfarge både i den danske og den norske hær. Rød er derfor Hærens profilfarge. I 1748 innførte Royal Navy uniformer i en mørk blå farge for sine offiserer. Denne fargen ble etter hvert tatt i bruk av flere land, også i den dansk-norske marine. Da Norge fikk sin egen marine etter 1814, ble fargen videreført. Den første registrerte omtalen av blåfargen som Navy Blue, var i England i PMS 281 er mørkere enn den blå-fargen som fortsatt skal brukes i de heraldiske merkene. Navy Blue ble fastsatt som Sjøforsvarets profilfarge av GIS den 4. desember Fargen Air Force Blue ble stadfestet som offisiell farge for Royal Air Force ifm. at kong Georg V godkjente RAFs fane i Det norske luftforsvaret ble etablert i England i 1944, og forsvarsgrenen tok ved krigens slutt flere av RAFs tradisjoner med tilbake til Norge, deriblant fargen Air Force Blue som er blitt Luftforsvarets profilfarge. Heimevernet ble etablert i Etter hvert ble også HV i likhet med forsvarsgrenene tildelt sin egen heraldiske farge. Man valgte grønn og dette ble stadfestet i 1991 da kong Olav V tildelte HV-distriktene sine første faner som alle var grønne. For å være med på linje med dagens grafiske fargespråk fikk HV i 2011 en ny profilfarge, PSM 445. Denne er dyp grønngrå og er tiltenkt en sentral rolle i den visuelle identiteten til HV. Forsvarets visuelle profil Utgave

18 FARGER HOVEDFARGER I FORSVARET Farger for trykkproduksjon Farger for trykkproduksjon brukes i alle typer kommunikasjons materiell som skal trykkes (se side 28 30). Fargene kan brukes i Forsvarets grafiske elemente r (side 19 21) og som bakgrunns farge. Valgfrie tilleggsfarger kan brukes sammen med hovedfarger. PMS 5497 C40 M9 Y21 K32 PMS 453 C12 M7 Y33 K17 PMS 5425 C45 M16 Y9 K26 PMS 416 C28 M18 Y28 K53 PMS 467 C6 M15 Y41 K11 PMS 619 C17 M14 Y93 K41 CMYK er et subtraktivt fargesystem utviklet for firefarge trykkproduksjon, og systemet er basert på ulik mengde av fargen e cyan (turkis), magenta (rødfiolett), yellow (gul) og black (svart). Fargesystemet er basert på at flere farger oppå hverandre gir nye farger med mørkere verdier. Dette blir i motsetning til RGB der flere farger samlet gir lysere og hvitere farge. 70 % 70 % 50 % 50 % 30 % 30 % Farger for digital medier 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 30 % Farger for digitale medier er oppgitt i Hexa desimal, og de kan bare brukes i skjermbaserte medi er. De kan brukes i Forsvaret s grafiske elementer (side 19 21) og som bakgrunns farge. #202d2d #3f5a5a #617c7c #7e9999 #56532f #7d7953 #a8a47c #cac7a3 #1f2b33 #3c5a6d #5e7c8f #7a98ab #1d1e1c # #53564f #72756e #3e2700 # #bfa56d #d0b683 #342f0b #574e06 #7d7008 #988b23 # #1a1a1a #3d3d3d #5d5d5d RGB er et additivt fargesyste m som bygger på grunnfargene red (rød), green (grønn) og blue (blå). I motsetnin g til CMYK vil sammenblanding av farger gi lysere farge r, og helt hvit farge (lys) med full verdi av alle fargen e. RGB er en standar d innen skjermbaserte medi er som web, TV og dataskjerme r. HTML-farger eller webfarger bygge r på grunnfargern e RGB, og tone verdien e i fargene oppgis i Hexadesimal. #9fb5b5 #c5d1d1 #e4ebeb #dad7bd #e8e7d9 #f6f5ee #9db5c5 #c4d2d9 #e3ebf0 #979a94 #bcbebb #e1e2e0 Referansefarger PMS står for Pantone Matching System. Det inngår i et internasjonal t anerkjent system for å definere farger ved hjelp av koder (tallverdier) knyttet til ulike farger på en palett. Ved alltid å la PMS-fargekodene være utgangspunktet for andre fargebeskrivelser (som CMYK, #dec797 #e8d8b4 #f6efde #afa450 #cac482 #ebe8bb # #d9d9d9 #f2f2f2 RGB, NCS og RAL for lakk og maling), sikres best mulig presisjo n av fargegjengivelser i Forsvaret. PMS-farger egner seg særlig godt når logoer og grafikk uten bilder skal trykkes eller broderes på andre overflater enn papir. Forsvarets visuelle profil Utgave

19 GRAFISKE ELEMENTER MØNSTRE (1) Eksemplene viser Forsvarets grafiske mønstre som kan brukes i alle Forsvarets hovedfarger. Alle mønstrene kan benyttes av alle avdelinger i Forsvaret til både ekstern og intern kommunikasjon. Alle mønstrene er hentet fra ulike aktivitetsområder i Forsvare t, og de har fått navn som forteller om opphavet: Kart (Hæren), Radar (Sjøforsvaret), Display (Luftforsvaret), Landskap (HV), Signal (fellesavdelinger) og Kultur (FAKT). Kart. Display. Kultur. Radar. Signal. Forsvarets visuelle profil Utgave

20 GRAFISKE ELEMENTER MØNSTRE (2) Landskapsmønstrene (topografi) i Forsvaret har fått navn som fortelle r om opphavet: Landskap Landskap bue Landskap skrå Landskap bølge Eksemplene til høyre viser landskapsmønstre som kan brukes i alle Forsvarets hovedfarger. Landskap. Landskapsmønstrene kan benyttes av alle avdelinge r i Forsvare t i både ekstern og intern kommunikasjo n. Landskap bue. Landskap skrå. Landskap bølge. Forsvarets visuelle profil Utgave

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg Utarbeidet av Norsk Heraldisk Forening i 2007, samt anbefalt av KS i 2009 Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg 1 BAKGRUNN OG HISTORIE: DEN GANG KOMMUNEVÅPNENE

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

SKILTPROGRAM. Enhetlig program for skilt og visuelle elementer, på forsvars- og festningsarenaer UTVENDIG FORSVARSBYGG

SKILTPROGRAM. Enhetlig program for skilt og visuelle elementer, på forsvars- og festningsarenaer UTVENDIG FORSVARSBYGG SKILTPROGRAM Enhetlig program for skilt og visuelle elementer, på forsvars- og festningsarenaer UTVENDIG FORSVARSBYGG INNHOLD FORSVARSARENA side 2 FORSVARSARENA TYPOGRAFI 5 FARGER 7 GRAFISKE DETALJER /PIKTOGRAMMER

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: Forfatter(e): Thomas Bråten Kjersti Foss Ann Kristin Sivesind Jan-Thore Strand PEDCM - PEDAGOGISK COLOR MANAGEMENT

HOVEDPROSJEKT: Forfatter(e): Thomas Bråten Kjersti Foss Ann Kristin Sivesind Jan-Thore Strand PEDCM - PEDAGOGISK COLOR MANAGEMENT HOVEDPROSJEKT: PEDCM - PEDAGOGISK COLOR MANAGEMENT EDUCATIONAL COLOR MANAGEMENT Forfatter(e): Thomas Bråten Kjersti Foss Ann Kristin Sivesind Jan-Thore Strand Dato: 19.05.2004 Hovedprosjekt våren 2004

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Innholdsliste. Innledning

Innholdsliste. Innledning 1 Innholdsliste Innledning s. 2 Del 1 Hva er multimediedesign? s.3 Del 2 Målgruppe & budskap s. 6 Del 3 Medietyper s. 13 Del 4 Interaksjon s. 30 Del 5 Designprosessen s. 35 Del 6 Copyright s. 40 Del 7

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 Landsbytreff no. 9 Innføring i GSAK GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 2 Innhold INNHOLD... 2 1. FORORD... 4 2. GEOCACHING I NORGE... 6 3. HVA ER GSAK?... 8 3.1 OPPBYGGING AV SYSTEMET GSAK... 8 3.2 TRENGER

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer