PROSJEKT EMPLOYER SUPPORT Sivilt-militært samarbeid om kompetanse og erfaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT EMPLOYER SUPPORT Sivilt-militært samarbeid om kompetanse og erfaring"

Transkript

1 PROSJEKT EMPLOYER SUPPORT Sivilt-militært samarbeid om kompetanse og erfaring

2 Innhold EMPLOYER SUPPORT 5 DEL I SAMMENDRAG 7 Konklusjoner 7 Anbefalinger 7 2.Forankring og støtte 8.Organisasjon 8 Informasjon og media 9 Dialog og samarbeid 10 Arbeid og utdanning 11 Andre tiltak 12 Parallelle tiltak 12 SUMMARY 15 Major conclusions Major recommendations Parallel issues...15 DEL II MANDAT, UTFORDRINGER OG MULIGHETER 17 Mandat Hensikt Hovedleveranse Avgrensninger og definisjoner Styrings- og referansegruppe 17 Utfordringer 17 Muligheter 18 DEL III NORSKE FORHOLD SOM ER VURDERT Lovgrunnlag, forskrifter, avtaler og bestemmelser/regulativ(er): Verneplikt Heimevernet Politireserven Sivilforsvaret Vertslandsstøttebataljon Oppsummering disponering Betydning av den norske reserven Forholdet mellom stående styrker og reservestyrker Forsvarets veteraner Kompetansereform 27 DEL IV EMPLOYER SUPPORT-TILTAK I ANDRE LAND Generelt Australia Danmark Sverige UK 32

3 DEL V - ANALYSE OG VURDERING AV MULIGE TILTAK 37 Konsept Generelt Forankring fra myndigheter, ledelse og beslutningstakere Ambassadører som støtter Employer Support Etablering av en Employer Support-organisasjon Informasjon og media Etablering av felles database Økonomi Forsvarets veteraner Dialog med arbeidsgivere og arbeidstakere (inkl veteraner) Integrering med samfunnet - generelt Tilrettelegge for ansettelser av reservister/veteraner i sivile stillinger Kartlegging av arbeidsgivere som støtter reservistene og veteraner Akkreditering av militær utdanning og nivåfastsetting av kurs Screening av militær kompetanse Sivilt kompetansebevis Samarbeid med private HR-byråer Utdannings- og jobbmesser Arrangering av orienteringer og besøk for arbeidsgivere Nasjonal uniformsdag og Forsvarets dag Parallelle tiltak Reservister 52 DEL VI - OPPSUMERING OG TILBAKEMELDINGER FRA REGIONALE KONFERANSER Generelt Tilbakemeldinger 55 DEL VII UTKAST TIL HANDLINGSPLAN 57 Vedlegg 1: Styringsgruppe prosjekt Employer Support 59 Vedlegg 2: Referansegruppe prosjekt Employer Support 59 Vedlegg 3: Arbeidsmiljøloven og Vedlegg 4: Verneplikt 59 Vedlegg 5:..Oversikt over antall sertifiseringer innen kompetansefelt (gjelder de som er klassifisert i tidsrommet ): 61 Vedlegg 6: Heimevernet 64.Vedlegg 7: Sivilforsvaret 64 Vedlegg 8: Oversikt over InterForce (Danmark) 65 Vedlegg 9: Oversikt over SaBRE (Storbritannia) 71 Vedlegg 10: Organisasjonskart og virksomhetsområder (UK 74 Vedlegg 11: Britiske reservister 75 Vedlegg 12: Kildehenvisninger 77 3

4 4

5 EMPLOYER SUPPORT Forord Employer Support er et prosjekt som skal bygge bro mellom private og offentlige virksomheter og Forsvaret. Erfaring fra tilsvarende prosjekter i utlandet tilsier at en organisasjon i Norge vil kunne bidra til følgende: Bedre jobbmuligheter etter avsluttet tjeneste for avdelingsbefal og vervede En bedre og mer kosteffektiv utnyttelse av reserven ved at bedriftene etablerer fleksible ordninger for sine ansatte Økt kunnskap i bedrifter og organisasjoner om hvilken kompetanse og utdanning Forsvarets personell har Bedre kontakt og utnyttelse av sosial kapital mellom det sivile samfunn og Forsvaret. I arbeidet med Employer Support har vi samarbeidet tett med tilsvarende organisasjoner i Danmark (InterForce) og Storbritannia (SaBRE - Supporting Britain s Reservists and Employers). Her hjemme har vi samarbeidet med Forsvaret, spesielt med Forsvarets veterantjeneste, og fått god støtte fra en rekke fagavdelinger i Forsvaret. I tillegg har vi samarbeidet med og fått verdifulle råd fra NHO, LO og YS, samt en rekke andre nasjonale organisasjoner. Frivillige reservister og Forsvarets veteraner yter mye for å bevare vårt demokrati og samfunnsverdier, både i krisesituasjoner i Norge og i internasjonale operasjoner. Mange reservister og veteraner gir av sine beste år basert på idealisme. Denne innsatsen bør verdsettes også når kontraktsforholdene med Forsvaret utløper. Jørgen Berggrav Gunvald Øyna Christian Bugge Hjorth Generalsekretær Prosjektleder Generalsekretær NROF Norges Forsvarsfortening 5

6 Med mindre annet ikke er angitt, er det benyttet bilder fra Forsvarets bildearkiv. 6

7 DEL I SAMMENDRAG Konklusjoner Prosjektet har konkretisert fire overordnede konklusjoner som understreker viktigheten av å iverksette relevante tiltak: Samfunnets sosiale kapital bør utnyttes bedre. I Forsvaret som i samfunnet for øvrig er de menneskelige ressurser den mest verdifulle kapital organisasjonen innehar. Holdninger, kompetanse, evnen til innovativ tenkning, lojalitet og ledelse er ofte avgjørende for at både Forsvaret og sivile bedrifter skal løse oppgavene best mulig. Etter prosjektets vurdering bør det være muligheter for å etablere fleksible samarbeidsformer for å utnytte den sosiale kapital i Forsvaret og det sivile samfunn på en bedre måte. Reservistenes rolle er i stadig endring. Heimevernet og reserveavdelinger er under press, flere spesialavdelinger i HV nedlegges og verdifull fagkompetanse forsvinner. Samtidig deltar et økende antall reservister i internasjonale operasjoner sammen med Forsvarets stående styrker. Dette er en trend som vi også ser hos våre nærmeste allierte. Vi mener å kunne påvise at en bedre utnyttelse av reservene vil bidra til økt rekruttering, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse i samfunnet og bedre kontakt mellom Forsvaret og lokalsamfunnet. Informasjon. Stadig færre norske borgere gjennomfører førstegangstjeneste, noe som bidrar til at både arbeidsgivere og beslutningstakere har mindre forståelse for Forsvarets betydning og de oppgaver Forsvarets ansatte utfører i sin tjeneste. Dette øker behovet for å synliggjøre militært ansatte som en ressurs i samfunnet. En særlig viktig målgruppe i denne sammenheng er HR-avdelingene (Human Resources) i bedriftene. Mange av Forsvarets veteraner når ikke opp i konkurranse om sivilt arbeid og utdanning. Flertallet av Forsvarets veteraner er ressurssterke mennesker med verdifull kompetanse. Veteranene som har deltatt i internasjonale operasjoner er lojale og har utført viktige oppgaver for landet under vanskelige forhold. De fleste har gjennomført en rekke kurs og er godt trent til å utøve sine militære oppgaver. I møte med det sivile arbeids- og utdanningsmarkedet i Norge blir imidlertid mange konfrontert med at de mangler formell kompetanse og kompetansebevis. Bruk av frivillige reservestyrker i alle forsvargrener har vært tatt opp flere ganger, nå sist i Prop. 73S ( ). Her heter blant annet Regjeringen vil videreutvikle arbeidet med å utnytte ordninger med reserver innenfor forsvarsgrenene både for å øke utholdenheten i den operative strukturen og for bedre å kunne utnytte den utdanning og trening som gis gjennom førstegangstjeneste og befalsutdanningen. Veteranenes rolle er tatt opp i St.meld. nr. 34 ( ) Dette ble fulgt opp i Regjeringens handling plan I tjeneste for Norge 2. mai Denne utredningen om Employer Support er et bidrag til dette arbeidet. Anbefalinger I sammenheng med konklusjonene som er angitt ovenfor anbefaler prosjekt Employer Support en rekke tiltak som bør iverksettes i perioden De to viktigste anbefalingene er å sikre forankring og støtte for Employer Support konseptet i Norge, og å etablere en organisasjon som får ansvaret for å implementere de ulike tiltak. Etter prosjektets vurdering vil implementering av anbefalingene bidra til en bedre og mer forutsigbar situasjon for arbeidsgivere. Ansatte som er reservister og militære veteraner som er i ferd med å avslutte sin militære tjeneste og som er på vei over i en sivil jobb/utdanning vil også høste fordeler. Vi anbefaler derfor at man gjennomfører en rekke tiltak på ulike områder. Dette omfatter følgende forhold: 7

8 Forankring og støtte 1. Forankring fra myndigheter, ledelse og beslutningstakere Employer Support må være en strategisk og overordnet kobling mellom samfunnet og Forsvaret. En forankring av Employer Support mellom berørte departementer, hos politisk og militær ledelse, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, ledere og beslutningstakere i andre sivile myndigheter er en forutsetning for at samfunnet skal kunne utnytte tidligere militært personell i privat og offentlig sektor på en bedre måte. 2. Ambassadører som støtter Employer Support Det sivile samfunnet engasjeres i denne oppgaven og det bør etableres et effektivt nettverk i form av aktive og anerkjente ambassadører som promoterer Employer Support overfor næringslivet og offentlig sektor. Organisasjon 3. Etablering av en Employer Support organisasjon For å gjennomføre de ulike tiltakene bør det etableres et lite sekretariat for Employer Support i Norge. Sekretariatet skal stå i spissen for en organisasjon som har til oppgave å bedre samarbeidet mellom det sivile samfunn og Forsvaret innen personell og kompetanse. Oppgavene på sentralt nivå bør omfatte ledelse og strategisk styring, kontakt og relasjonsbygging, rådgivning og utarbeiding av retningslinjer, medie- og informasjonsarbeid samt oppfølging og gjennomføring av aktiviteter på sentralt og regionalt nivå. Erfaringene fra utlandet tilsier at mange praktiske oppgaver best vil bli tatt hånd om lokalt. Det bør derfor opprettes et regionalt nivå. Her vil oppgavene være å fokusere på dialog med private og offentlige virksomheter, gjennomføring av aktiviteter, utvikling av regionale arbeids- og utdanningstilbud rettet mot militært personell samt samarbeid om kompetanseområder som er av interesse både for Forsvaret og det sivile samfunn. 8

9 Størrelsen på organisasjonen både lokalt og sentralt vil selvsagt avhenge av ambisjonsnivået. Erfaringene fra andre land tilsier at det er mest effektivt å etablere Employer Support som en frittstående organisasjon. Sivile arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, foreninger med tilknytning til Forsvaret og andre interessegrupper bør inviteres med i arbeidet med å utforme og godkjenne organisasjonens mandat. Ledelse og sekretariat for Employer Support bør etableres fordelt på funksjonene ledelse, informasjon/ media og data samt administrasjon. Ambisjonsnivå og antall regioner vil påvirke antall personer i ledelsen. Sekretariat og ledelse bør etableres i to trinn, med to årsverk i trinn 1 (en leder og en person for informasjon/media/data), og en styrking (inntil to årsverk) innen informasjon/media/data og administrasjon som trinn 2. Det bør etableres 6 regionale avdelinger. Disse avdelingene bør etableres med en sivil leder, en militær koordinator og militær administrativ støtte. De regionale avdelingene bør etableres i to trinn. Trinn 1 bør forberedes av sekretariatet og iverksettes senest ett år etter at sekretariatets leder er utpekt. Første trinn medfører etablering av regionale avdelinger i for eksempel Troms-området, Bergen og Oslo-området. Trinn 2 medfører etablering av ytterligere tre regionale avdelinger. 4. Definere økonomisk ressursbehov Det bør være mulig å etablere første trinn i en utbygging av en Employer Support-organisasjon i Norge med et driftsbudsjett på NOK 6 mill, (leder + 1 ansatt i sekretariatet og 3 regionale avdelinger). Etablering og drift av trinn 1 og 2 (4 ansatte i ledelse/sekretariat og 6 regionale avdelinger) vil medføre et ressursbehov på NOK 12,5 mill pr. år, avhengig av ambisjonsnivå, oppgaver og organisering. 5. Gjennomføre informasjonskampanje(r) Det bør utarbeides og gjennomføres informasjonsog holdningskampanje(r) rettet mot private bedrifter og offentlig virksomhet for å etablere forståelse for at samfunnet legger til rette for å frigi ressurser (personell/kompetanse, økonomi, tid) til tiltak som styrker nasjonal samfunnssikkerhet. Det bør iverksettes informasjons- og holdningskampanjer for å synliggjøre Forsvarets reservister og veteraner som en samfunnsmessig ressurs. 6. Etablering av hjemmeside Det bør etableres en egen hjemmeside for Employer Support i Norge. Hjemmesiden bør driftes sentralt, med innspill fra organisasjonens regionale avdelinger. Siden bør ha fokus på arbeidsgivere i privat/offentlig sektor og reservister/veteraner som har forlatt/er i ferd med å avslutte sin militære tjeneste. 7. Skriftlig informasjon Det bør vurderes å etablere et samarbeid med redaksjonene for eksisterende militærfaglige tidsskrifter i forbindelse med utvikling av egne medlemssider/vedlegg for Employer Support. Informasjon og media Det anbefales at organisasjonen etableres med fagkompetanse for å kunne bruke media aktivt for å fremme utnyttelse av den enkelte arbeidstakers kompetanse/erfaring, arbeidsgivernes holdninger og Forsvarets tilgang til menneskelige ressurser. 9

10 8. Utarbeiding av brosjyrer som forklarer omfang og verdi av militær utdanning og trening En av hovedoppgavene til Employer Support er kontakt og relasjonsbygging, både på strategisk og regionalt nivå. Ledelse og sekretariat vil ha ansvaret for dialog med politisk nivå både i FD og andre departementer, strategisk nivå i Forsvaret, arbeidsgiver- arbeidstakerorganisasjoner, fagforeninger på ledelsesnivå, NAV, Helsedirektoratet m. fl., mens det regionale nivå vil ha ansvaret for dialog med arbeidsgivere og virksomheter, NAV, helseinstitusjoner m. fl. på det lokale nivå. Målsettingen for Employer Support som organisasjon er å etablere kontakt, spre informasjon og utarbeide verdige og realistiske rammeavtaler som bidrar til at sivile arbeidsgivere ansetter reservister og veteraner, og at virksomhetene er villige til å avgi egne ansatte til Forsvaret når behovet oppstår. Prosjekt Employer Support har allerede opparbeidet et godt samarbeid og nettverk med en rekke arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, NAV, HR-byråer, Forsvaret med flere. 10. Kartlegge arbeidsgivere som støtter reservister og veteraner Det anbefales at det gjennomføres en kartlegging av arbeidsgivere/bedrifter som støtter reservister og veteraner, og at kartleggingen følges opp med en invitasjon til å undertegne en støtteerklæring som publiseres på organisasjonens hjemmeside. Arbeidsgiverne bør motta et signert støttebevis som følges opp av en informasjonspakke om Employer Support i Norge, kontaktinformasjon til sekretariat og lokal avdeling, forsendelse av informasjon og invitasjon til rådgivning og aktiviteter. Det anbefales at Employer Support utarbeider skriftlig informasjon som beskriver de områder Forsvaret vektlegger i sin utdanning og trening. Eksempler på slik kompetanse og erfaring kan være personlig utvikling, planlegging og organisering, teamarbeid og ledelse samt praktiske ferdigheter. Informasjonen bør distribueres skriftlig i tillegg til internett. Skriftlig informasjon i form av trykt materiale vil øke tilgjengelighet og innsikt for både arbeidsgivere og arbeidssøkere som ikke er aktive internettbrukere. Dialog og samarbeid 9. Etablere dialog med arbeidsgivere, arbeidstakere og reservister/veteraner Samarbeid med HR-byråer Det anbefales at Employer Support inngår en rammeavtale med ett/flere private HR-byråer. Bistanden bør omfatte hjelp til i forbindelse med jobbsøknader, CV, bruk av HR-byråets jobbtilbud, kursing, intervju, videreutdanning med mer. Støtten bør være tidsbegrenset og fokuseres på reservister og veteraner utenfor ordinær tjeneste i Forsvaret eller personell som er i ferd med å avslutte sin tjeneste. FPT og Employer Support bør avklare grensesnitt for hvordan og hvem som kan benytte seg av tilbudet. Bistanden bør omfatte både de som er fysisk friske og de som har blitt påført psykiske/fysiske skader i sin tjeneste. 12. Arrangere orienteringer og besøk Det anbefales at Employer Support etablerer samarbeid med sivile virksomheter for å arrangere informasjonsmøter, orienteringer, praktiske demonstrasjoner og besøk både hos sivile/offentlige bedrifter/ virksomheter og militære avdelinger. Formålet er å

11 etablere dialog og utvikle nettverk med arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og andre lokale aktører. Målsettingen er å gi informasjon om Forsvaret og arbeidstakers erfaring/kompetanse, øke innsikten hos arbeidsgivere og legge forholdene til rette for å kunne utvikle rammeavtaler som kan benyttes i et toveis samarbeid mellom privat/offentlig sektor og Forsvaret. Arrangementene bør omfatte lokal aktivitet både på sivil og militær side, minimum ett riksdekkende arrangement og besøk til avdelinger på større nasjonale og internasjonale oppdrag. Større arrangementer bør gis full mediedekning. Arbeid og utdanning 13. Tilrettelegge for ansettelser av reservister/veteraner i sivile stillinger Employer Support skal samarbeide med sentrale og lokale aktører for å utarbeide verdige rammeavtaler for utdanning og faste stillinger som reservister 14. Utdannings- og jobbmesser Det anbefales at Employer Support deltar som en proaktiv aktør i sivile utdannings- og jobbmesser. En av hensiktene med slike jobbmesser bør være å etablere fysiske møtesteder hvor veteraner og reservister kan møte representanter for både arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, tidligere kolleger og andre støttespillere. Det bør i tillegg vurderes å arrangere egne militære jobbmesser både på lokalt og nasjonalt nivå. Grensesnitt og ansvar må avklares mellom personellstaben i Forsvaret og Employer Support. På sivil side bør jobbmessene koordineres mellom Employer Support, sivile HR-byråer og aktuelle utdanningsinstitusjoner. Markedsføring og praktiske detaljer om jobbmessene må inngå på prosjektets hjemmesider og i skriftlig informasjon som distribueres til alle aktuelle aktører. Kompetansefremmende tiltak 15. Akkreditering av militær utdanning og nivåfastsetting av kurs Den høyere utdanning i Forsvaret er fullt ut akkreditert til de samme nivå som det sivile samfunn. Studieprogram for Forsvarets lavere utdanning, studietilbud opp til og med bachelorprogrammer, kan akkrediteres og etableres av Forsvarets egne høgskoler. og veteraner kan benytte i overgangen fra militær til sivil stilling. Tilbudene skal legge vekt på å utnytte veteranenes og reservistenes militære erfaring og kompetanse som en ressurs for samfunnet. Avtalene må inkludere tilbud til personell med psykiske eller fysiske skader. Employer Support skal ikke være en arbeidsformidler, men et proaktivt støtteelement til jobbsentre, NAV, utdanningsinstitusjoner m. fl.. Det anbefales at Forsvarets ulike kurstilbud gjennomgås for å bli nivåfastsatt på en systematisk måte. En systematisk nivåfastsetting kan gjennomføres innen rammene av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverk fastsatt av Kunnskapsdepartementet. En slik gjennomføring bør ledes av FST/P eller FHS, og gjennomføres desentralisert i samarbeid med forsvarsgrenenes personellavdelinger og de fire andre høgskolene i Forsvaret. Organisasjonen må samarbeide tett med Forsvarets personellavdeling (FST/P), herunder spesielt Forsvarets veterantjeneste (FVT) og Forsvarets personelltjenester (FPT) både på sentralt og lokalt nivå. Employer Support må arbeide for å tilpasse rammeavtaler og innhold til de behov som konkretiseres av Forsvaret. 11

12 Prosjekt Employer Support bør samarbeide tett med Forsvaret og sivile utdanningsinstitusjoner for å kunne tilby reservister og veteraner relevant videreutdanning. 16. Screening av kompetanse Forsvaret bør samarbeide med sivile utdanningsinstitusjoner og myndigheter for å gjennomføre screening av hvilken kompetanse militært personell har innen utvalgte hovedområder som for eksempel norsk, matematikk, engelsk og IT med mer. Hensikten med en slik screening må være å kartlegge eksisterende status både i Forsvaret og sivil sektor. Målsettingen må være å kunne utnytte den felles kompetanse/erfaring på best mulig måte, samtidig som man må arbeide aktivt for å kunne utnytte militær ervervet kompetanse og erfaring i sivil sektor, og vice versa. For å få erfaring med omfang, arbeidsmengde og utfordringer i forbindelse med en slik screening bør det gjennomføres et pilotprosjekt med en realkompetansevurdering av utvalgte avdelinger i for eksempel Hæren og HV. Prosjektet bør være et samarbeidsprosjekt mellom FD og Kunnskapsdepartementet. Deltakerne i pilotprosjektet bør følges opp og sammenlignes med deltakere som ikke har blitt gitt realkompetansevurdering. En sammenligning av resultater vil kunne gi konkrete tilbakemeldinger på om kompetansescreening kombinert med et kompetansebevis er et målrettet tiltak som gir den enkelte reservist og/eller veteran muligheter til kompetanseheving og senere ansettelsesmuligheter i det sivile arbeidsmarked. sivilt kompetansebevis. En fremtidig løsning bør inneholde den interne informasjon som Forsvaret har behov for eget personell, men løsningen bør i tillegg gi en læringsutbyttebeskrivelse som personellet kan benytte i forbindelse med søknad på sivile stillinger og videreutdanning. En fremtidig løsning må understøttes av de nye tekniske HR systemer som er i ferd med å bli innført i Forsvaret. Andre tiltak 18. Etablering av felles database De synergieffekter som eksisterer for utvikling og drift av databaser i forbindelse med reorganiseringer i Forsvarsstaben, innføring av nye HR-systemer i Forsvaret og databasen i NROF bør vurderes sett i sammenheng med Employer Support. 19. Etablere Forsvarets dag og nasjonal uniformsdag Det bør vurderes nærmere hvordan Forsvarets ansatte kan hedres på frigjørings- og veterandagen, uten at dette skal gå på bekostning av Forsvarets veteraner. Hovedhensikten med en markering av Forsvarets dag bør være å øke den enkelte borgers forståelse for Forsvarets rolle i samfunnet. Parallelle tiltak Prosjektet anbefaler at anbefalingene sees i sammenheng med Forsvarets kompetansereform samt videreutvikling av reservistene og deres rolle og ansettelsesforhold både i det sivile samfunn og i Forsvaret. 17. Utarbeide kompetansebevis Det anbefales at militære tjenesteuttalelser og kompetansebevis utformes slik at de kan brukes som et 12

13 20. Øke utnyttelse av sivil kompetanse i Forsvaret Målsettingen er å styrke samarbeidet mellom det sivile samfunn og Forsvaret innen dagens vernepliktssystem, spesielt med tanke på å øke utnyttelsesgraden for relevant kompetanse som Forsvaret har behov for. I denne sammenheng bør man også vurdere kompetansebehov i forbindelse med disponering av personell til HV, dedikerte reservister og reservister i henhold til Prop. 73 S ( ), Politireserven (PR) og Sivilforsvaret. Disse forholdene bør inngå som elementer i den pågående kompetansereformen som gjennomføres i regi av FD. 21. Reservister Arbeidet med Employer Support har vist at bedre utnyttelse av reservister vil være nødvendig for å opprettholde Forsvarets evne til å løse pålagte oppgaver. Dette gjelder bruk av reservister for større utholdenhet i nasjonal og internasjonal krisehåndtering, og ikke minst for å skape den bredde og dybde i den kompetansen Forsvaret vil måtte kunne trekke på i sammensatte operasjoner som er avhengig av tett samhandling med ikke-militære aktører. Større bruk av reservister har klare økonomiske fordeler, og de vil kunne tilføre relevant og oppdatert spisskompetanse til Forsvaret når behovet oppstår, spesielt innen fagspesifikke tekniske områder som data, IT, kommunikasjon, logistikk, ingeniører og andre høyteknologiske fagområder. En økt utnyttelse av reservister vil kreve at Forsvaret i større grad enn nå tilrettelegger for og har en utpekt pool av reserver og et system for å vedlikeholde kontakt og kompetanse i forhold til et bevisst ambisjonsnivå, slik at de økonomiske og faglige mulighetene kan utnyttes optimalt. I tillegg vil større bruk av reservister styrke tilknytningen mellom det sivile samfunn og Forsvaret. Det anbefales at reservistenes fremtidige roller og oppgaver utredes. Det bør i denne sammenheng spesielt legges vekt på å avklare reservistenes arbeids- og lønnsforhold til sivile arbeidsgivere og Forsvaret, samt grensesnitt til ordinære stående styrker. 22. Gjennomføre en vurdering av de lover, forskrifter, avtaler, bestemmelser og regulativer som regulerer ansettelsesforhold mellom offentlig og privat sektor Formålet med en slik vurdering bør være å sikre at lover og bestemmelser utformes på en slik måte at samfunnet, på en fleksibel og effektiv måte, kan utnytte den erfaring og kompetanse som den enkelte innehar. Holdninger hos både arbeidsgivere og arbeidstakere som fremmer en slik tilnærming bør vektlegges fremfor regelstyring. I denne sammenheng bør det særskilt vurderes hvordan samfunnet kan utnytte den erfaring og kompetanse som personell med militær bakgrunn innehar. Reservist på jobb for HV og sivil arbeidsgiver. Foto: Lars Magne Hovtun. 13

14 14

15 SUMMARY Major Conclusions In our study, four overarching conclusions have been drawn up, underlining the need for relevant actions: Many veterans from the Armed Forces are losing in competing for civilian jobs and education. The majority of the veterans are resourceful people with valuable knowledge and experience. The veterans with experience from international operations are loyal and have executed important tasks for their country, often in challenging conditions. Most of them have undergone extensive training and are highly skilled to perform their tasks. However, returning to a civilian life, many of them are being confronted with their lack of formal civilian competence and diplomas. The roles of the Reservist are changing constantly. The Norwegian Home Guard and reserve units are under pressure, several special units in the Home Guard are being abolished, and important knowledge and experience disappear. At the same time, the number of Reservists taking part in international operations is increasing. This trend is in parallel with the trends we see from our closest allies. This project is of the opinion that increased and better use of the Reservists will contribute to better recruitment, improved exploitation of valuable competence in the society as such, and an improved integration between the Armed Forces and the local society. Information. The number of Norwegian citizens called upon for conscription is decreasing, resulting in that both employers and leaders have less understanding for the relevance of the Armed Forces, and the tasks which military and civilian employees are doing. This leads to a need for highlighting military employees as a resource for the Norwegian society. In this context, the HR-units in the civilian companies should be of major importance. The exploitation of the society s human capital of the society should be improved. In the Armed Forces, as the rest of the society, the human capital is the most valuable resource. The employee s attitude, competence, ability in innovative thinking, loyalty and leadership skills are often the critical factors which leads to success, both for the civilian companies and the Armed Forces. This project is of the opinion that there should be room for flexibility and cooperation to improve exploitation of the human capital between the civilian society and the Armed Forces. The use of Reservists in co-operation with the Armed Forces have been challenged a number of times, most recently in the Defence White Paper - Prop. 73S ( ). In this document the Norwegian Government is underlining The Norwegian Government will investigate how to improve the use of Reservists in the Services, to improve the operational structure, and to improve the exploitation of the training being undertaken during conscription and officer training. The importance of the Veterans and their role has been underlined by the Norwegian Government, - St.meld. nr. 34 ( ), followed by the Governments action plan I tjeneste for Norge 2. May This paper, focusing on Employer Support, is contributing to the analysis in the documents listed above. Major Recommendations In close connection to the conclusions above, the project recommends a number of activities to be implemented in the period The most important recommendations are to ensure high level support for the Employer support concept in Norway, and to establish an organisation responsible for implementing the series of recommendations. This project is of the opinion that these recommendations will improve the conditions, both for the employers and the employees. Employees who are Reservists and military Veterans, in the process of ending their contract or on the way to starting a civilian career or education, will improve their starting point and will be supported on their way to a new career. We recommend that the following recommendations are being implemented: 15

16 Active backing and Support Support from the Norwegian Government, civilian leaders and decision makers Ambassadors supporting Employer Support should be nominated Organisation An Employer Support organisation should be established Definition of the economical resources needed Information and media It is recommended to establish an organisation with resources to use media actively to support the employee on an individual basis, to promote their education and experience, and to promote the employer, their needs and to build a positive attitude supporting a flexible use of human resources. Information media campaigns should be executed as needed An Employer Support homepage should be set up Information regarding Employer Support, explaining the extent of military education and training should be published Dialogue and co-operation A positive dialogue with employers, employees and Reservists/Veterans should be established Mapping of Employers who supports Reser vists and Veterans should be executed Co-operation with HR - and recruiting companies should be established Demos and visits to military units and exerc cises should be arranged Jobs and education Military education should be screened to establish content and level Military diplomas explaining the content and level of military training and education to civilian employers and civilian High Schools/Universities should be issued Other issues The need for a common database in the Armed Forces, focusing on personnel issues, should be evaluated The establishment of an Armed Forces Day/ national uniform day to honour military per sonnel and the Armed Forces, should be considered Parallel issues The project recommends that these recommendations are seen in the context of the undergoing work focussing on the Armed Forces Reform on competence and education, and the further development of the use of the Reservists, their roles and conditions for employment both in their civilian jobs and in the Norwegian Armed Forces. Further use of civilian competence in the Armed Forces should be evaluated. This issue should be analyzed in the ongoing Armed Forces Reform on competence. Reservists It is recommended that a working group is being set up to analyse the future roles and working conditions of the Reservists. An evaluation of formal laws, regulations and arrangements regulating working conditions between the Armed Forces and the Public Sector should be executed Active support to ensure employment of Re servists/veterans in civilian jobs should be arranged Employer Support should arrange/participa te in exhibitions on work and education Education Accreditation of formal military education and the level of military training and courses should be analysed 16

17 DEL II MANDAT, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Mandat 23. Hensikt Prosjekt Employer Support skal i sitt arbeid og i de anbefalinger som gis, bidra til å knytte kontakt med næringslivet og utveksle synspunkter om gjensidig utnyttelse og utvikling av kompetanse og erfaring mellom Forsvaret og privat/offentlig sektor. Tjeneste i Forsvaret defineres som verneplikt, pålagt kurs, trening og kompetansegivende aktivitet i forsvarsgrenene og Heimevernet, kontraktsavtaler med Forsvaret (vervet personell og befal), oppdrag i regi av FN, NATO, OSSE, EU m. fl., Forsvarets veteraner samt utkalling til beredskapsoppdrag gitt av Forsvaret i henhold til dagens lovgrunnlag. Veteraner er norsk personell, stadig tjenestegjørende eller dimmiterte, som har avsluttet en tids- og stedsavgrenset militær tjeneste eller operasjon II. Reservist(er) defineres som ulike kategorier personell som kommer fra sivile stillinger og som ikke er ansatt på full tid i Forsvaret. Dette personellet kan tjenestegjøre i Forsvaret på frivillig basis, som tidligere ansatte i Forsvaret eller som tidligere vernepliktige. Reservistene kan inngå i de stående styrkene som enkeltindivider eller i egne avdelinger. 26. Styrings- og referansegruppe NROF og NFF har initiert dette prosjektet for å bedre muligheten for en fleksibel bruk av kompetanse mellom Forsvaret og det sivile samfunn og for å bidra til at Forsvaret er en relevant aktør i samfunnet. 24. Hovedleveranse Prosjektet har gjennomført en analyse av situasjonen i Norge og andre land. Det er gjennomført regionale konferanser med representanter fra privat og offentlig sektor samt Forsvaret for å sikre dialog. Prosjektet har utarbeidet en rapport med anbefalinger om hvilke tiltak som kan gjennomføres. Prosjekt Employer Support har nedsatt en styringsgruppe og en referansegruppe som har vært involvert i arbeidet. Medlemmer i gruppene er angitt i eget vedlegg 23. Utfordringen Private bedrifter, offentlige virksomheter og Forsvaret står i dagens samfunn overfor stadig strengere krav til effektivitet og resultater, samtidig som kompetansekrav skjerpes og forutsetninger for aktivitetene endres. I denne kontekst kan utfordringene beskrives som følger: FD har bedt spesielt om at prosjektet inkluderer tiltak 59 i Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste 1I. 25. Avgrensninger og definisjoner Aktiviteten er fokusert på Forsvaret og omfatter nasjonal og internasjonal tjeneste. 1 Departementet ser at prosjektet Employer Support som drives av NROF og oppdraget til Forsvaret henger tett sammen med hverandre, og vil derfor anmode NROF om å gå i dialog med Forsvaret v/forsvarets veterantjeneste for å utvikle et samarbeid om tiltak 59 i handlingsplanen. 2 Vedlegg 1: Styringsgruppe 3 Vedlegg 2: Referansegruppe 17

18 Arbeidsgivere som tenker helhetlig og gir permisjon til eget personell for trening/utdanning i tjeneste i Forsvaret bør gis praktisk støtte og anerkjennelse Endrede forutsetninger krever at Forsvaret og sivile arbeidsgivere bør justere systemtenkning og utdanningsmønstre for å rekruttere nødvendig kompetanse..forsvaret vil ikke ha ressurser til å utdanne alt eget personell innen alle nødvendige fag- og kompetanseområder..forsvaret vil i fremtiden bli mer avhengig av å hente inn spisskompetanse fra det sivile samfunn Sivile arbeidstakere må kunne gjennomføre trening/utdanning og tjeneste i Forsvaret uten tap av stilling, rettigheter eller anseelse. De anbefalinger og tiltak som er identifisert i prosjekt Employer Support vil bidra til at samfunnet kan utnytte kompetanse og erfaringer på tvers av Forsvaret og det sivile samfunn, og at forholdene legges til rette for at dette kan skje til det beste for alle involverte aktører. Muligheter Militært personell som settes inn i både nasjonale og internasjonale operasjoner gjennomgår krevende seleksjonsprosesser, trening og utdanning for å være best mulig rustet til de mange komplekse og krevende oppgaver de blir stilt overfor. Personell som har gjennomført tjeneste i Forsvaret vil således ha tilegnet seg kunnskaper og unike erfaringer. Denne økte kompetansen og erfaringen omfatter:..ledelse og samarbeid, ofte under tidspress og i krevende situasjoner Personellbehandling..Konflikthåndtering..Multikulturell forståelse og håndtering av komplekse etiske spørsmål.administrativ og fagrelatert kompetanse (IT og data, samband, ingeniørvirksomhet innen vei, bygg, anlegg, logistikk, sanitet m. fl.) Informasjons- og mediehåndtering..sikkerhetspolitikk og internasjonalt samarbeid Kunnskap om og samarbeid med humanitære organisasjoner med mer. Listen er ikke fullstendig, men viser eksempler på fagområder hvor personell med militær bakgrunn innehar attraktiv kompetanse og erfaring av stor verdi for det sivile samfunn. I sum utgjør Forsvarets personell en kompetansebrønn. 18

19 Den største delen av Forsvarets kompetansebrønn utgjøres av reservister. NATO-definisjonen beskriver reservister til å bestå av ulike kategorier personell som kommer fra sivile stillinger og vanligvis ikke ansettes på full tid i Forsvaret. I Norge er den største delen av reservistene tilknyttet Heimevernet. En stor del av reservistene inngår også kontrakter for tjeneste for kortere perioder i andre avdelinger i Forsvaret, og går tilbake til sine sivile stillinger etter endt tjeneste. I det sivile samfunn har kompetansenivåene og krav til økt forståelse økt betydelig innen de samme fagområder hvor Forsvaret har behov for økt kompetanse. I sum gir den kompetansebrønn som består av reservister, personell i HV og kontraktsbefal store muligheter for både Forsvaret og det sivile samfunn. Disse mulighetene bør utnyttes bedre enn i dag, og disse mulighetene er midt i kjernen for etablering av Employer Support. Gjennomføring av praktiske tiltak og aktiviteter vil gagne både det sivile samfunn og Forsvaret. De områder hvor det eksisterer muligheter for å samarbeide om utnyttelse av kompetanse og erfaring kan grovt grupperes i tiltak som: Støtter veteraner og personell som avslutter kontraktsforhold med Forsvaret. Bedrer dialog og strategisk styring mellom det sivile samfunn og Forsvaret Øker organisert samarbeid mellom det sivile samfunn og Forsvaret Fokuserer på kartlegging og harmonisering av kompetanseressurser Støtter sivile arbeidsgivere og arbeidstakere for å kunne gjennomføre trening, utdanning og tjeneste i Forsvaret. Ovennevnte utfordringer og muligheter er i stor grad sammenfallende for situasjonen i de land vi samarbeider med. Av denne grunn er forholdene hos en rekke av våre samarbeidspartnere kartlagt og analysert. Dette arbeidet er listet under del IV Employer Support tiltak i andre land. Muligheter for Norge er vurdert nærmere under del V - Analyse og vurdering av mulige tiltak. 19

20 20

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Hvordan forbedre relasjoner mellom Forsvaret og næringslivet?

Hvordan forbedre relasjoner mellom Forsvaret og næringslivet? Hvordan forbedre relasjoner mellom Forsvaret og næringslivet? Et prosjektarbeid utført av studenter ved Universitetet i Oslo, på oppdrag fra NROF. Prosjektgruppen består av: Ingrid Cecilie Mørk Siri Opsahl

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012 Fra måling til forbedring Jens Chr. Rolfsen Innhold Perspektiver på sikkerhet Rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur Et praktisk eksempel Kultur og endringsevne 2 Perspektiver på sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Host Nation Support Veileder for vertsnasjonstøtte Tonje Espeland 4. november 2014 Innhold 1. Vertsnasjonstøtte 2. Veileder for vertsnasjonstøtte 2014 3.

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Vår saksbehandler: Trond Åsheim Vår dato: 09.08.2013 Vår referanse: 037-13/8.0

Vår saksbehandler: Trond Åsheim Vår dato: 09.08.2013 Vår referanse: 037-13/8.0 Vår saksbehandler: Trond Åsheim Vår dato: 09.08.2013 Vår referanse: 037-13/8.0 Justis- og beredskapsdepartementet Rednings og beredskapsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høring NOU 2013:5 Når det

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

PRINSIX - Rammeverk. Norwegian Ministry of Defence. Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012

PRINSIX - Rammeverk. Norwegian Ministry of Defence. Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012 PRINSIX - Rammeverk Norwegian Ministry of Defence Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012 Litt historie PRINSIX prosjektet Andreas Stenseth (FTD) var leder av styringsgruppen som besto av NK/Stabsjefer

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO SPESIALJEGER Er dette deg? Lærer raskt Liker utfordringer Løsningsorientert Selvstendig Fysisk robust Psykisk sterk

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Svaret er nei! 1.Ressurser 2.Motivasjon 3.Forankring gjennom resultater NCE Systems Engineering Kongsbergs high-tech industri Styrke

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

Innhold. Forord 5. Bokens oppbygning 9. Figurer 23. Tabeller 24. Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25

Innhold. Forord 5. Bokens oppbygning 9. Figurer 23. Tabeller 24. Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25 Innhold Forord 5 Bokens oppbygning 9 Figurer 23 Tabeller 24 Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25 Kapittel 1. Hva er strategisk human resource management? 27 Aslaug Mikkelsen og Thomas

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Seminar om vitnemålstillegg

Seminar om vitnemålstillegg Seminar om vitnemålstillegg Bakgrunn Forrige søknadsrunde DS - erfaring Bolognagruppen i Norge Etelka Tamminen Dahl UiB Jonny Sundnes UiO Sigrid Ag HiH Gro Dæhlin, HiG Petter Roman Øien, UiB Koordinator:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR)

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Liv Kristin Johnsen, Prosjektleder Norges brannskole (Nbsk) PRETEAR - Hovedpunkter Bakgrunn og forankring Fakta informasjon Partnere

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN

I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN 1 av 7 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Kenneth Bjerkelund 23/11-2014 Prosjekt Veteran I TJENESTE FOR NORGE MED BOSTED BERGEN 1 BAKGRUNN Making Change (MAKE/) har blitt forespurt om å gi innspill

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer