Budsjett Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Budsjett 2014 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret

2 2

3 1. Rådmannens innledning... 5 Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune Mål, strategier og tiltak/satsninger i økonomiplanen Organisasjon og medarbeidere Nøkkeltall pr 10. oktober Målkort Delmål, strategier og tiltak Administrativ organisering Tjenesteområdene Tjenesteområde SAMFUNN Status og utfordringer Målkort for tjenesteområde Nøkkeltall Budsjettrammer Tjenesteområde OPPVEKST Status og utfordringer Målkort Nøkkeltall Budsjettrammer Tjenesteområde HELSE- OG OMSORG Status og utfordringer Målkort Nøkkeltall Budsjettrammer

4 4.4 Administrasjon og støttetjenester Status og utfordringer Nøkkeltall Budsjettrammer Overføringer Budsjettrammer Budsjett Økonomiplan Økonomiske rammer og forutsetninger Driftsbudsjett Balanse Hovedoversikt drift Budsjett 2014 økonomiplan Investeringer Vedlegg: Kostra-tall pr. tjenesteområde

5 Kongsvinger med sin unike beliggenhet har et stort ubenyttet utviklingspotensial. Det er opp til alle oss som bor og arbeider her å utnytte dette til det beste for de neste generasjoner av Kongsvingerborgere. Kongsvingers utvikling vil være avhengig av kompaniskap og innovasjon. Kongsvinger har netto overskudd av arbeidsplasser og ligger tett på det raskest voksende arbeidsmarkedet i Europa. Dette er to faktorer som er meget viktig i samfunnsutviklingen og må utnyttes enda bedre. Kongsvinger har i de siste årene hatt sterkt fokus på by- og samfunnsutvikling. I løpet av de siste årene har Kongsvingersamfunnet fått nytt bibliotek, nyrenovert svømmehall, en av Norges flotteste golfbaner, Strandpromenaden, politihøgskole, ny friidrettsbane, timesavganger med tog, nytt festningshotell, museum på Gyldenborg og flere store nye forretningsbygg. Nye boligområder er i ferd med å utvikles, bygater ferdigstilles, E-16 bygges ut til 4-felts motorvei og ny ishall er nettopp ferdigstilt. Dette er prosjekter som setter Kongsvinger på kartet med et positivt fortegn. I 2012/13 har kommuneorganisasjonen vært gjennom en tøff omstillingsprosess hvor målet har vært å bruke mindre penger, samtidig som kommunen skal få mer ut av de kronene som brukes. Omstillingen er i ferd med å gi en mer profesjonalisert organisasjon som har tydeligere fokus på mål og brukerens ressurser. Omstillingen har bidratt til 5 økt fokus på samhandling og etablering av nye fremtidsrettede samhandlingsarenaer, ny bevissthet om ledelse, forbedret styringssystem, praksisendring innen både omsorg og oppveksttjenestene og fokus på innovasjon. Kommunen er også langt fremme i forhold til digitalisering av arbeidsprosesser og bruk av velferdsteknologi. Som en av enhetslederne har uttrykt det; for første gang har vi gjennomført omstilling som faktisk bidrar til reell endring. Rådmannen er stolt av de ansatte i Kongsvinger kommune. Både i forhold til den innsatsen mange gjør i forhold til omstillingen, og i forhold til den innsatsen som hver enkelt hver dag legger ned i forhold til å levere gode tjenester. Arbeidet med omstilling og samfunnsutvikling må fortsette med full kraft også i Fokuset må være å fullføre det som er satt i gang og realisere nye innovative ideer. Samtidig må det være en kontinuerlig jakt på små og store forbedringer slik at kommunen får en mest mulig fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelige avklarte kvalitetsmål på tjenestene. Dette begrunnes i at Kongsvinger, som andre norske kommuner, har store utfordringer. Spesielt sett ut i fra et langsiktig perspektiv: Befolkningssammensetningen i kommunen er skeiv ved at det er flere over 69 år og færre i yrkesaktiv og fertil alder enn landet for øvrig.

6 Denne trenden vil forsterkes ytterligere de kommende årene. Innbyggertallet i Kongsvinger øker. Veksten går imidlertid saktere enn landsgjennomsnittet og innflyttingen bidrar i for liten grad til å utjevne skjevheten i befolkningsstrukturen. Kongsvinger har svakere læringsresultater enn landsgjennomsnittet og utdanningsnivået er lavere i Kongsvinger enn landet for øvrig. Kongsvinger har større utfordringer på levekårsiden enn landsgjennomsnittet. Det er også store variasjoner mellom de ulike sonene i kommunen. Det vil si at noen soner har store utfordringer, mens andre er over eller lik landsgjennomsnittet Kongsvinger kommune har en utfordrende økonomi gitt dagens inntekter og driftsnivå. Flere enheter har store utfordringer med å drifte innenfor dagens budsjettrammer. Det er store investeringsbehov innen vei og bygningsmassen. De økonomiske utfordringene vil bli enda tøffere når antallet eldre over 80+ øker dersom tjenesteproduksjon gjennomføres og opprettholdes som i dag. For å møte disse utfordringene har kommunestyret vedtatt en strategimelding som definerer mål og strategier som skal bidra til bærekraftige løsninger for fremtiden. Mål for Kongsvinger jfr. strategimelding Hovedmål: Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet Kommunestyret vedtok dette hovedmålet fordi: Befolkningsvekst bidrar til å øke kommunens inntekter, mens stagnasjon bidrar til reduksjon av inntekter da dette gir en netto nedgang i forhold til landet for øvrig Netto innflytting av unge voksne i etableringsfasen vil bidra til en mer balansert aldersammensetning Ekstern nettoflytting kan bidra til å øke samfunnets utdanningsnivå Flere innbyggere gir grunnlag for et fortsatt godt og variert handels- og servicetilbud Befolkningsvekst er den sikreste indikatoren på om et samfunn er attraktivt eller ikke Kommunestyret har vedtatt følgende delmål for å underbygge målet om befolkningsvekst: Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen, som skal være en positiv JA-kommune Barn og ungdom i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktene samarbeid 6

7 mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark og kommunen Kongsvinger skal ta en aktiv, ledende rolle i det regionale utviklingssamarbeidet og være en del av den vekstkraftige Oslo-regionen Innbyggernes forutsetninger for å ivareta egen helse- og funksjonsnivå skal økes Denne økonomiplanen er utarbeidet for å underbygge de målene og strategiene som kommunestyret har vedtatt og for å møte kommunens utfordringer på en best mulig måte. Behov for dreining av tjenesteproduksjonen Gjennom å vedta strategimeldingen har kommunestyret vært tydelige på at kommunen trenger en dreining av både tjenesteproduksjonen og måten kommunen driver samfunnsutvikling i Kongsvinger. Rådmannen understøtter dette og er klar på at hvis Kongsvinger kommune viderefører sin tjenesteproduksjon fremover, vil kommunen om år verken ha økonomi eller menneskelige ressurser til å drifte tjenestene. Tydeligst er dette i forhold til den demografiske utfordringen: Antallet eldre vil stige enormt de neste 20 årene, samtidig som antallet i yrkesfør alder vil bli kraftig redusert. Ved å opprettholde et tjenestetilbud som er tilrettelagt og organisert på samme måte som i dag, må kommunen bygge mange nye sykehjem, samtidig som kommunen ikke vil ha ressurser til å drifte disse. Dette gjør at tjenesteproduksjonen må endres. Det vil si at kommunen må utvikle og implementere løsninger som er bærekraftige i forhold til fremtidens utfordringer. Kommunen må i samarbeid med innbyggerne selv og andre samarbeidspartnere utvikle og innføre løsninger som gir varige endringer ikke bare bidrar til brannslukning. Dette vil kreve innovasjon i praksis. Innovasjon som virkemiddel Gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedring ønsker rådmannen å gjøre Kongsvinger kommune i stand til å møte fremtidens utfordringer. Kortversjonen av innovasjon er at det skal være noe nytt for kommunen, det skal være nyttig, og det skal være nyttiggjort. Innovasjonsprosessen handler om å stille nye spørsmål som gjør at vi får svar som peker på løsninger for fremtiden. Innovasjon handler om å realisere endringene slik at de gir faktiske effekter - ikke stoppe opp fordi det tar tid å etablere ny praksis og hente ut gevinster av forbedringene. En innovasjonsdefinisjon som er tilpasset offentlig sektor er: Innovasjon er prosessen med å utvikle nye idear og realisere dei slik at dei gjev meirverdi for samfunnet. (Regjerningens innovasjonstrategi for kommunene) Innovasjon vil kreve mye både av kommuneorganisasjonen og samfunnet. Det vil kreve: Mot til å tilgjøre vedtak som peker på nye retninger og mot til å stå i 7

8 omstilling og endring lenge nok til at det blir forbedringer. Tålmodighet i forhold til å akseptere at innovasjon tar tid. Det å definere en løsning er ikke det samme som å realisere den. Tillit til og tro på at alle jobber for det felles beste, selv om prosessene tar tid og resultatene ikke kommer med en gang. Innovasjon krever også en forståelse for at det å gjøre feil er en del av det å jobbe med innovasjon. Den løsningen man i utgangspunktet antok var den riktige, trenger ikke nødvendigvis å være det! Kongsvinger kommune vil i 2014 gjennomføre flere prosjekter som har innovasjonsfokus, som praksisendring innen omsorg, praksisendring innen oppvekst og Vennersbergprosjektet. Disse vil kreve mot, tålmodighet og tillit. I arbeidet med å dreie tjenesteproduksjonen legger rådmannen spesielt vekt på følgende: Den enkeltes ressurser: Kongsvinger kommune må legge opp til at alle innbyggere tar et aktivt ansvar, både for sin egen og barns utvikling og helse. Kommunen skal i større grad være en motivator og tilrettelegger som jobber forebyggende og helsefremmende. Målet er en ressursorientert tilnærming hvor kommunen myndiggjør og stimulerer den enkelte innbygger til å ta ansvar for sitt eget liv. Innbyggerinitiativ: Kongsvingersamfunnet med sine innbyggere, lag, foreninger og næringsliv, har ressurser som er mye større enn kommuneorganisasjonen. De midler og den kompetansen kommuneorganisasjonen har til rådighet vil bli vesentlig større gjennom et utvidet og godt samspill med kommunens innbyggere. Rådmannen ønsker derfor å invitere til at frivillige, borettslag, velforeninger, private aktører og enkeltindivider i enda større grad tar ansvar for utviklingen av Kongsvinger. Kommuneorganisasjonen vil ta ansvar for færre prosjekter, men heller tilby kompetanse, bistand og være en katalysator i dette arbeidet. Rådmannen ønsker også å sette av en stimuleringspott for å fremme frivillige og private initiativ. Serviceinnstilling: Kommuneorganisasjonen skal ha et større fokus på hvordan den leverer sine tjenester. Det vil si at det i større grad skal legges vekt på hvordan kommunens ansatte opptrer i alle brukermøter uavhengig av hvilken del av tjenesteproduksjonen man tilhører. Dette handler om å møte alle brukere og innbyggere med respekt og likeverdighet. Dette handler om målrettet, løsningsorientert og ressursorientert kommunikasjon. Det handler også om at den enkelte ansatte forstår sin rolle som ansatt i Kongsvinger kommune og ser seg selv som en del av en større helhet. Summen av alle brukermøtene definerer omdømmet til kommunen. Derfor er hvert brukermøte avgjørende. Samhandling som verktøy: Omstilling 2012/13 har vist hvordan tjenesteproduksjonen i for stor grad løses innenfor den enkelte enhet eller 8

9 fagområde. Enhetlig fokus og løsninger bidrar til at kommunen i mange tilfeller ikke finner optimale løsninger verken for brukeren eller økonomisk. Kongsvinger kommune må bryte disse strukturene og måtene å jobbe på, og i større grad fokusere på samhandling som verktøy og virkemiddel for å forbedre tjenesteproduksjonen og utvikle lokalsamfunnet. Rådmannen opplever at kommunen allerede er et stykke på vei i denne snuoperasjonen. Næring, by og bolig grunnlaget for økt befolkningsvekst Til tross for at Kongsvinger kommune har en utfordrende økonomi mener rådmannen det er avgjørende å satse på næringsutvikling, byutvikling og boligbygging. Satsningen kommunen gjør via K+, Hedmark kunnskapspark og 10nye er avgjørende for å få til en nødvendig omstilling av næringslivet. Næringsutviking skal skape grunnlaget for fremtidens næringer og gjennom dette fremtidens arbeidsplasser. Rådmannen anbefaler derfor at satsningen på næringsutvikling opprettholdes og forlenges i hele planperioden. Som i tidligere år ønsker rådmannen fortsatt å prioritere byutvikling. Kongsvinger er en by-kommune og rådmannen vurderer det slik at grunnlaget for at Kongsvinger vokser mer enn mange av kommunene rundt oss, nettopp skyldes Kongsvingers attraktivitet som by. Mange ønsker å bo i nærheten av bynære omgivelser, selv om de ikke nødvendigvis ønsker å bo i byen. I tillegg til næringsutvikling og byutvikling er boligbygging sentral for å skape vekst. Rådmannen anbefaler derfor at Kongsvinger kommune jobber aktivt for å utvikle tomter og reguleringsplaner som stimulerer til boligbygging. Som et ledd i dette anbefaler rådmannen at det avsettes til et prosjekt for å se på muligheter for boligbygging i tilknytning til Glomma. Fortsatt fokus på kostnadsreduksjon Det vil fortsatt være helt nødvendig med stram økonomistyring og stor oppmerksomhet rettet mot hensiktsmessige effektiviseringstiltak. I budsjettforslaget for 2014 legges det opp til å gjennomføre alle tiltakene som ligger i prosjekt Omstilling 2012 og i tillegg reduksjon med 1,3 mill. kroner i sentrale støttefunksjoner. Totalt vil det da være gjennomført kutt på 27,96 mill. kroner i budsjett I 2016 og 2017 er det lagt inn ytterligere kutt i sentrale støttefunksjoner. Rådmannen ønsker i 2014 å gjennomføre en ny analyse av kommunens virksomhet for å få en bedre innsikt i konsekvensene av/ mulighetene for å redusere ressursbruken i den enkelte enhet, og om det er andre måter å jobbe på som kan være mer hensiktsmessig. Det vil være aktuelt å gjennomføre mer detaljerte vurderinger av KOSTRA-tall og sammenligninger med andre kommuner som grunnlag for arbeidet. Rådmannen må fortsatt ha full tyngde på kuttene som er vedtatt i forbindelse med Omstilling 2012/13. Det er avgjørende å lykkes med dette for over 9

10 Økonomi Organisasjon Tjenester Samfunn tid få etablert en sunnere kommune- økonomi. Mål Indikator Resultat 2012 Resultatmål 2014 Ikke godkjent resultat Ønsket resultat Resultatmål 2017 Befolkningsvekst Befolkning < Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet 4,4 (av 6) < 4 4,5 4,5 Lederskap 4,3 < 4,0 4,5 4,5 Attraktiv Arbeidsplass * Medarbeiderskap 4,5 < 4,0 4,5 4,5 Trivsel og mestring 4,9 < 4,4 4,9 5,0 Jobbnærvær 90,6 % < 91 % 93 % 93 % Kommunal handlefrihet * Brutto driftsresultat (%) Netto drifts resultat (%) 3,4 < 3,5 4,0 6,0 1,4 < 1,0 2,0 3,0 Kommentarer/ bakgrunn for valg av måleindikatorer til målene: Befolkningsvekst: Kommunen må lykkes i arbeidet med å skape befolkningsvekst, da dagens alderssammensetning er skjev. Arbeid i forhold til befolkningsvekst vil derfor være den overordnede målsetting i hele planperioden. Gode tjenestetilbud: Et av primærmålene til en kommune er å gi innbyggerne et optimalt tjenestetilbud innenfor de rammene kommunen har. Målet er å opprettholde en positiv brukeropplevelse i planperioden. Attraktiv arbeidsplass: Det skal være motiverende og spennende å arbeide i Kongsvinger kommune. Det skal være et kontinuerlig fokus på kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring av 10

11 tjenesteproduksjonen både blant ansatte og ledere. Tydelige mål, fokus på myndige medarbeidere og god oppfølging vil bidra til at det vil være attraktivt å arbeide i kommunen. Kommunal handlefrihet: I en stor dynamisk organisasjon, vil det stadig skje uforutsette endringer. For å kunne møte slike utfordringer fordrer det at kommunen bygger opp økonomiske buffere som kan håndtere slike hendelser. 11

12 Delmål 1: Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringsliv og kommunen, som skal være en positiv JA-kommune Strategier Legge til rette for aktive bidrag for befolkningen i forhold til kultur, næringsutvikling og nærmiljøutvikling Samordne og synliggjøre økonomiske tilskudd ment for å stimulere til økt innbyggerinitiativ. Etablere en oversikt over hva kommunen kan bidra med av rådgivningskompetanse og andre virkemidler for å stimulere til og sikre økt innbyggerinitiativ Gjeninnføre en aktiv dialog med velforeninger og borettslag Igangsette Vennersbergprosjektet som oppvekst og nærmiljøprosjekt Videreføre Prosjekt Øvrebyen Grunnlovsmarkering i samarbeid med frivillige, foreldre, FAU og forsvaret Etablere møteplasser og nettverk som bidrar til positiv samfunnsutvikling Tilrettelegge for at lag og foreninger får enklere tilgang til kommunens lokaler på kveldstid (nye og eksisterende lokaler). Stimulere til sosiale nettverk eks viderføring av trilletreffen som tiltak for å skape sosiale nettverk. Vurdere behovet for andre typer nettverk og organisering av møteplasser hvor flere kulturer kan møtes. Utvikle/etablere møteplasser blant annet på rådhusplassen, lekeplass i byparken, og ved skolene (ute/inne) Stimulere, videreutvikle og etablere møteplasser som bidrar til samfunnsdebatt, næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling Utvikling av samarbeidet med frivillige Gjennomføre en frivillighetskonferanse for å øke kompetansen om frivillighet, både blant befolkningen og i Kongsvinger kommune, for å kunne utvike nettverk / relasjoner mellom kommune, frivillige og organisasjoner Legge til rette for etablering av møteplasser mellom frivillige, pårørende og innbyggere. Møteplassene skal etableres ute på den enkelte enhet Etablere samarbeidsavtaler med lag og foreninger der dette er hensiktsmessig Tydelig avklarte og kommuniserte forventninger til servicenivå og innhold i kommunens tjenester Etablere og gjennomføre en prosess i hele organisasjonen som tydeliggjør kommunens forventninger til brukerkommunikasjon og service. Hva ønsker vi at skal være brukerog innbyggeropplevelsen? Fokus på utvikling av myndige medarbeidere som ser seg selv som representanter for Kongsvinger kommune og som har et helhetlig blikk i forhold til brukeren Klargjøre forventninger til svartid på telefonhenvendelser og mail og videreutvikling av web slik at den har tydelig tjeneste og oppgavefokus 12

13 Delmål 2: Barn i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Strategier Utjevne sosiale og kjønnsmessige forskjeller Igangsette Vennersbergprosjektet. Prosjektet skal ha fokus på erfaringsdeling med andre oppvekst- og nærmiljø Utarbeide forprosjekt for en fremtidsrettet og moderne ungdomskoleprosjektet. Prosjektet skal ha fokus på ungdomsskolen som en arena for utjevning av sosiale og kjønnsmessige forskjeller. Styrke arbeidet med forebygging og bekjempelse av barnefattigdom: o Videreføre og videreutvikle utjevningstiltak, som ordningen med kontigentkasse og utstyrsbank som administreres fra Frivillighetsssentralen. o Sikre gratisprinsippet i grunnskolen o Oppfølging av fattigdomsplanen Gratis gymsal- og halleie for barn og unge opprettholdes på dagens nivå. Det vurderes om det kan knyttes en større grad av dugnadsinnsats for å drifte tilbudet Vurdere opplæring som særlig ivaretar gutters behov. Strategisk familieforum Forpliktende felles struktur og rammer for læringsaktiviteter Utarbeide og implementere en pedagogisk plattform for skolen og barnehagen i Kongsvinger Etablere og implementere felles kvalitetsindikatorer for skole og barnehagene. Systematisert erfaringsdeling Utvikle og implementere en metodikk hvor nettverk på tvers av skoler brukes som virkemiddel for å utvikle pedagogisk praksis og spre beste praksis Utvikle kompaniskap (tverrfaglig samhandling) som virkemiddel for å oppnå pedagogisk utvikling og bedre læringsresultater Styrke læring og ferdighetsutvikling i barnehagen Bevisstgjøring og innføring av gjennomgående læringsmål på individ og gruppenivå med fokus på grunnleggende ferdigheter, motoriske ferdigheter og språk og begreper Utvikle skoler med moderne læringsfasiliteter Utarbeide forprosjekt for en fremtidsrettet og moderne ungdomsskole Utvikle økt kunnskap om IKT som verktøy og virkemiddel for å oppnå gode læringsresultater og implementere verktøy / praksis som bidrar til forbedrede læringsresultater Økt kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet Det utarbeides en strategisk kompetanseplan for oppvekst i løpet av våren 2014, jfr. regjeringsplattformen og KS eierstrategi for barnehage og skole

14 Delmål 3: Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Strategier Videreføre satsning på byutvikling Styrke de bymessige kvalitetene ved å fortsette utviklingen av gode og funksjonelle bygater og byrom i sentrum o Igangsette Festningsavenyen Byrom på sørsiden av Kongsvinger bru og nedre del av Storgata (samarbeid og finansiering med Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen) o Oppgradere Brugata (samarbeid og finansiering med Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen) o Ny Eidemsgate (i Statens vegvesen sin regi) o Gjennomføre fargeplan for Glommengata (søkt om midler fra Fylkeskommunen) o Etablere Elveamfi ved Kongssenteret i samarbeid med Sektor eiendom (søkt om midler fra Fylkeskommunen) o Igangsette planarbeid for oppgradering av Rådhusplassen o Etablere lekeplass og gangveger i Byparken (søkt om midler fra Fylkeskommunen) Gjennomføre en trafikkanalyse for Kongsvinger by i samarbeid med Statens vegvesen Styrke samarbeidet med gårdeiere og næringsdrivende Etablering av en gårdeierforening eller lignende (etter initiativ fra gårdeiere selv) Aktiv dialog med gårdeiere og eiendomsutviklere om konkrete byutviklingsprosjekter Næringsutvikling innenfor handel og opplevelser I samarbeid med med Byen Vår og Destinasjon Sør-hedmark utvikle en regional arrangementsplan Bidra til at det utvikles en markedsplan for handelsnæringen i Kongsvinger. Byen Vår utfordres til å ta ansvar for å koordinere arbeidet Videreutvikling av kulturbasert næringsutvikling i Øvrebyen (LUK-prosjektet) Legge til rette for økt urbanisering gjennom boligfortetting i sentrum I samarbeid med andre aktører igangsette et planarbeid for Midtbyen Gjennomføre en planprosess for å avklare hvordan stasjonsområdet skal opparbeides Initiere boligbygging på Gjemselund Gjennomføre et mulighetsstudium for å avklare hvordan områdene langs Glomma gjennom Kongsvinger kan videreutvikles Styrke utviklingen av Øvrebyen og Festningen i samarbeid med sentrale aktører Videreføre og videreutvikle LUK arbeidet Initiere og etablere et samarbeidsfora mellom kommune, aktørene på festningen, Fylkesmuseet og næringsaktører i Øvrebyen, og i samarbeid med disse etablere: o Strategi i forhold til utvikling av Øvrebyen og Festningen i forhold til turisme, opplevelser og kultur o Kommunikasjonsplan for Øvrebyen og Festingen Bidra til en velfungerende og synlig turistinformasjon på Gyldenborg i samarbeid med Fylkesmuseet Utnytte potensialet som ligger i forhold til rekreasjon, opplevelse, boligbygging og næringsutvikling ved Glomma Bygge trappeamfiet ved Kongssenteret, i samarbeid med Sektor eiendom Mulighetstudie boligbygging (jfr pkt under urbanisering av sentrum) 14

15 Delmål 4: Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark, fylkeskommune og kommunen Strategier Opprettholde, videreutvikle og nyetablere statlige arbeidsplasser Jobbe aktivt for å opprettholde eksisterende statlige arbeidsplasser Identifisere muligheter for flere statlige arbeidsplasser til kommunen Videreutvikling av omstillingsprogrammet for næringsutvikling (K+ og 10nye) Avklare hvordan omstillingsprogrammet skal drives fremover, inkludert en evaluering av første 4-årsperiode Økt fokus på rekruttering av nye bedrifter til Kongsvinger kommune Videreutvikle en offensiv og god rådgivnings- og førstelinjetjeneste for næringsutvikling Avklare hvordan førstelinjetjenesten skal drives fremover inkludert en evaluering av første 4-årsperiode Utvikling av næringseiendommer og innovativ næringsutvikling innen landbruk Utvikling av næringseiendommer knyttet til landbrukseiendommer Utvikling av skogbruksnæringen hva er fremtidens skogbruksnæring? Bidra til å utvikle Finnskogen natur og kulturpark i form av bruk av interne ressurser Bidra til å sikre god samhandling og samspill mellom aktørene i næringslivet Etablere faste møtearenaer mellom næringsliv og kommunen i samarbeid med K+ Etablere og videreutvikle møtearenaer som bygger opp og styrker nettverk som virkemiddel for verdiskapning i samarbeid med K+ 15

16 Delmål 5: Kongsvinger skal ta et en aktiv, ledende rolle i det regionale utviklingsarbeidet og være en del av den vekstkraftige Osloregionen Strategier Regionen skal være en aktiv pådriver for redusert reisetid på Kongsvingerbanen og for rask ferdigstillelse av E16 Aktiv politisk jobbing for å sikre midler til investering både på veg og bane. Involvere Glåmdal regionråd ytterligere i arbeidet med veg og bane Kongsvinger stasjon skal videreutvikles som samferdselsknutepunkt og byutviklingsområde Sikre god framdrift i planarbeidet for ny kollektivterminal på Kongsvinger stasjon Bevare og utvikle sykehustilbudet Politisk lobbying for å sikre et fullverdig sykehustilbud med akuttfunksjon og fødetilbud Videreutvikling av Høgskolesenteret og Politihøgskolen Etablere forpliktende samarbeidsavtaler med videregående, fagskole og høgskolen (om blant annet utdanningsplasser / praksisplasser) Utarbeide reguleringsplan for å tilrettelegge for utvidelse av det operative treningssenteret ved politihøgskolen på Sæter Videreutvikle Skandinaviakrysset som strategisk grep for å styrke kommunikasjonen mellom Sverige og Norge øst-vest og nord-sør Utrede alternativ plassering av tømmerterminalen (forarbeid til revidering av kommuneplanen) Utrede muligheten for et fremtidig logistikksenter i Glåmdalsregionen Kommunen skal sammen med resten av regionen være en aktiv deltaker i prosesser knyttet til Osloregionen 16

17 Delmål 6: Innbyggernes forutsetninger for å ivareta egen helse- og funksjonsnivå skal økes Strategier Nivået på tjenester (mål for aktivitet og opplæring) fastsettes ut i fra brukerens ressurser Målrettet, løsnings- og ressursorientert dialog mellom forvaltning, tjenesteleverandør og bruker for å sikre lavest mulig tjenestenivå. Tydelige vedtak med utgangspunkt i mål for bruker. Målet settes sammen med bruker ut fra en ressurs- og mulighetsorientert tilnærming. Krav til deltakelse i arbeid og aktivitet for flest mulig som mottar sosialhjelp til livsopphold Forutsigbare og likeverdige tjenester som støtter den enkelte i å nyttiggjøre egne ressurser og oppnå egne mål Tydelige forventningsavklaringer i dialogen med brukerne: Målet er at flest mulig skal bli selvhjulpne og kunne bo lengst mulig hjemme Tydelige, avklarte og omforente prosesser og rutiner i forhold til tjenestetildeling (dokumentert i kvaliteket) Etablere «Kongsvinger i 100» som tiltak for at flere av NAV sine brukere kan delta i arbeidstrening og utføre relevante oppgaver for kommunens innbyggere/enheter Forpliktende samhandling mellom tjenesteytere, brukere og andre samarbeidspartnere for å oppnå tidlig og koordinert innsats Konkret satsning på og samarbeid mellom ulike kommunale tjenestesteder om fokus aktivitet og ernæring Utfordringer skal løses, i kompaniskap, med bruker innen oppvekst. Med kompaniskap menes aktiv, dialogbasert, målrettet og tverrfaglig samhandling med bruker Videreutvikling av strategiske fora i forhold til Boligssosialt arbeid, Familie og Arbeid/utdanning Videreutvikle politiråd og SLT-modellen Folkehelse integreres og prioriteres i kommunalt arbeid Etablering av tverrfaglig folkehelseforum Utvikling av tiltaksplan ift folkehelsearbeidet Benytte levekårskartleggingene som rettesnor i arbeidet med folkehelse Praksisendring med hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi innføres Evaluering av pilot i forhold til velferdsteknologi vinteren 2014: Hvilke velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet for brukerne og mer effektive omsorgstjenester. Etablere rutiner / praksis for å kunne gjennomføre utrulling innen hele helse og omsorg. I samarbeid med andre innovatører og Hedmark kunnskapspark teste nye former for velferdsteknologi Samkjøre hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi slik at kompetanse, praksis og teknologi til sammen gir det beste resultatet for brukeren Evaluere effekter av praksisendring med velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering i løpet av september Vurdering av hvordan plassene i institusjonene disponeres ut i fra behov, kapasitet, lokaler og ressursbruk i tjenestene ifht ønsket effekt av praksisendringen. 17

18 Delmål 6: Innbyggernes forutsetninger for å ivareta egen helse- og funksjonsnivå skal økes Strategier, forts. Legge til rette for aktiviteter og møteplasser for alle Samarbeid med frivillige for å etablere møteplasser ute på enheten. Kompetanseheving for voksne (grunnskole, videregående og høgskole) Kartlegge behovet for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Kongsvinger Jobbe for å opprettholde / etablere høgskoleutdanning innen helsefag og pedagogiske fag (grunn- og videreutdanning) Være pådriver for etablering av et karrieresenter for bedret samhandling mellom utdanning, NAV, andre kommunale aktører 18

19 Enheter Ansatte Årsverk Lærlinger Tjenesteområder Stillingsstørrelse Medarbeiderundersøkelse Jobbnærvær 3. kvartal % 14 4,5 av 6 93,0 % % 17-92,8 % % 18 4,5 av 6 92,0 % % 10-94,2 % Alle mål og indikatorer er gjennomgående og gjøres gjeldende for alle tjenesteområder og enheter. Resultatmål 2014 Mål Indikator Resultat 2012 Ikke godkjent resultat Ønsket resultat Resultatmål 2017 Lederskap 4,3 < 4,0 4,5 4,5 Attraktiv Medarbeiderskap 4,5 < 4,0 4,5 4,5 arbeidsplass Trivsel og mestring 4,9 < 4,4 4,9 5,0 Jobbnærvær 90,6 % < 91 % 93 % 93 % Indikatorene lederskap, medarbeiderskap, trivsel og mestring måles i medarbeiderundersøkelsen, på en skala fra 1 til 6. Undersøkelsen foretas hvert annet år. Indikatoren jobbnærvær avleses hvert kvartal for de ulike organisasjonsnivåene. 19

20 Delmål 1: Innovativt og helsefremmende lederskap Felles lederutviklingsprogram for rådmannens utvidede ledergruppe (enhetsledere og kommunalsjefer) Intern lederskole for team- og fagledere Tilrettelegge for at ledere kan ta høyskolebasert lederutdanning Delmål 2: Myndige medarbeidere med motivasjon og kompetanse til å mestre økende utfordringer Minimum 1 lærling pr 1000 innbyggere, fortrinnsvis i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag Tilrettelegge for at medarbeidere uten fagutdanning får ta fagbrev Utarbeide strategisk kompetanseplan for tjenesteområde Oppvekst Implementere vedtatt strategisk kompetanseplan for Helse-omsorg Videreføre medarbeiderskapsprogrammet i enhetene Delmål 3: Helsefremmende arbeidsmiljø med høyt nærvær og godt samarbeidsklima Redusere uønsket deltid i samarbeid med de tillitsvalgte Utvikle nye og fleksible arbeidstidsordninger i Helse og omsorg Utvikle ny lederstruktur i Oppvekst for tettere oppfølging av den enkelte medarbeider og mer robuste enheter Implementere et oppdatert HMS-system for å forebygge arbeidsmiljørisiko 20

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015. 1. Rådmannens kommentarer... 4. 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene 2012-2015

Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015. 1. Rådmannens kommentarer... 4. 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene 2012-2015 Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentarer... 4 Overordnet styringskort Kongsvinger kommune..7 Organisasjon... 9 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 027/13 CSA Kommunestyret 20.06.2013 067/13 CSA Saksansv.: Hilde Nygaard Arkiv:K1-243, K2-L05 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn Kvalitetsmelding for NAV Bjugn 1 Overordnede føringer 1.1 Nasjonale føringer De viktigste lovene som regulerer NAVs virksomhet er Folketrygdloven, NAV-loven, Forvaltningsloven og Sosialtjenesteloven. Overordnede

Detaljer

Sammen for alle - i dag og i fremtiden -

Sammen for alle - i dag og i fremtiden - Sammen for alle - i dag og i fremtiden - Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 Rådmann Gro Anita Trøan Vi er til for menneskene i Eigersund side 2 Hva betyr «sammen for alle»?

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens utkast

Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens utkast Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens utkast 1 1 Rådmannens innledning... 3 2 Målkort og strategier... 7 3 Organisering... 9 4 Organisasjon

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse Kompetanseutvikling Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø 04.12.14 Organisasjonskart Enhetsleder 122,5 årsverk Avd. for hjemmetjenester 42 årsverk Avd. for psykisk helse, rehabilitering

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune Intensjonsavtale mellom Rauma og Vestnes kommuner Om å skape en ny felles kommune Versjon Anledning Redaktør 07.03 Avsluttende forhandlingsmøte Aak Rauma TR/OV/BRR 2 Del I Overordna perspektiver Visjon

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer