Til fakultetsstyret HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til fakultetsstyret HF"

Transkript

1 Til fakultetsstyret HF Dato: VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHS-sak 25/2012 Journalnr.: 2012/4715 Saksbehandler: Monica Melhus OPPRETTELSE AV BACHELOR I FACILITY MANAGEMENT NEDLEGGELSE AV BACHELOR I HUSØKONOMI OG SERVICELEDELSE (HUSL) OG BACHELOR I KOSTØKONOMI, ERNÆRING OG LEDELSE (KOST) FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av Bachelor i Facility Management med valgfrie profesjonsprofiler i Facility Services og Mat og ernæring med 60 studieplasser f.o.m. høsten Studiet vil erstatte dagens to studieprogrammer Bachelor i husøkonomi og serviceledelse (45 studieplasser) og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse (15 studieplasser). Bachelor i husøkonomi og serviceledelse og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse nedlegges f.o.m. høsten Dette innebærer at siste opptak gjennomføres høsten 2012 og at eksisterende kull deretter fases ut. SAKSFRAMSTILLING Kort historikk: Begge de to nåværende utdanningene i husøkonomi og serviceledelse og kostøkonomi, ernæring og ledelse startet på midten av 1950-tallet. Behovet for utdanningene vokste frem på sykehus og i andre offentlige institusjoner, og begge startet som kortere kurs. I 1984/85 ble de to separate utdanningene samlet på Stabekk Høgskole. Begge utdanningene var 2-årige og studentene fikk tittelen Høgskolekandidater. I de påfølgende årene ble studiene videreutviklet og samkjørt. Da Høgskolen i Akershus (HiAK) ble samlet på Kjeller i 2003, startet også for første gang de 3-årige bachelorstudiene med nye studieplaner tilsvarende 180 studiepoeng. Bakgrunn: Kandidater med Bachelor i husøkonomi og serviceledelse (HUSL) leder drift av ulike typer støttetjenester slik som renhold, eiendomsdrift og service i privat-, offentlig- og ideell sektor. De arbeider også som ledere i organisasjoner som har produksjon og leveranser av denne type tjenester som sin kjernevirksomhet. Kandidater med Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse (KOST) arbeider typisk som ledere av storkjøkken i offentlig, privat og ideell sektor. De to studieprogrammene HUSL og KOST utgjør i dag studieområdet Drifts- og serviceledelse (DSL) ved HEL. Utdanningen HUSL er godt kjent i virksomheter som tradisjonelt ansetter husøkonomer, men

2 dekker ikke de nye behovene som har oppstått som følge av utviklingen av fagfeltet og bransjen Facility Management. Sykehus, Forsvaret, fengslene etc. foretrekker søkere med utdanningen KOST til lederstillinger for mat- og måltidsproduksjon, men denne utdanningen er ellers lite kjent og verdsatt. Mye tyder på at i dagens arbeidsmarked vurderes kandidater med utdanningene HUSL og KOST som overkvalifisert til lederstillinger på operativt nivå, samtidig som de vurderes til ikke å ha den nødvendige kompetanse som kreves for lederstillinger på taktisk og strategisk nivå. En av årsakene til dette er at fagfeltet Facility Management har et langt større nedslagsfelt enn det som dekkes i de nåværende studieplanene til HUSL og KOST. I dagens økonomiske situasjon er Facility Management en av de få bransjene som er i sterk vekst nasjonalt så vel som internasjonalt. Det er i ferd med å utvikle seg et globalt arbeidsmarked for facility managere, med globale aktører som operer på de ulike nasjonale markedene. Facility Management-bransjen kjennetegnes av arbeids- og ledelsesintensive multikulturelle arbeidsplasser. Profilen «Facility Services» i det nye bachelorstudiet bygger på dagens HUSL-utdanning, men utvider og fordyper studiet slik at det omfatter en langt større del av fagområdet Facility Management og økt vekt på problemstillinger på taktisk nivå. Profilen «Mat og ernæring» bygger på dagens KOST-utdanning, men er endret slik at den også kan gjennomføres av søkere som ikke har restaurant- eller institusjonskokkfagbrev (Opptakskravet til dagens KOST-utdanning er generell studiekompetanse (eller realkompetansevurdering) og fagbrev som restaurant- eller institusjonskokk). Den nye programplanen fyller kravene til Nasjonalt råd for økonomisk-administrative utdanningers (NRØA) anbefalte rammeplan, som også er basis for Fakultet for samfunnsfags Bachelor i økonomi og administrasjon. Begrunnelsen for dette valget er blant annet at det antas å gi stabil søkning til studiet, da bachelorstudier basert på NRØAs rammeplan har svært god søkning både nasjonalt og lokalt på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Fagmiljøet på DSL erfarer at det er store forventninger både i Facility Management-bransjen og i arbeidslivet for øvrig, til at nytt studium i Facility Management skal komme på plass så snart som mulig, da arbeidet med ny studieplan har trukket ut i tid og i perioder også stått stille. Arbeidslivet etterspør en lederutdanning med tydeligere og mer omfattende lederfokus som gir Facility Management-kompetanse, og der kandidatene kan operere som kontaktledd mellom strategisk, taktisk og operativt nivå, med tyngde på det taktiske og det operative nivået, og der kandidatene også har nødvendig kunnskap og kompetanse til å kunne gi innspill til strategisk nivå. For tiden er det ingen andre norske høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanninger i Facility Management på bachelornivå i med hovedvekt på tjenester. Med nåværende studieplaner for HUSL og KOST har studentene begrensede muligheter for videre studier på masternivå. Bachelor i Facility Management, avhengig av hvilken profil som velges, vil bl.a. kunne kvalifisere for opptak til Master i eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU, Master i folkehelsevitenskap med UMB/HiOA, Master i eiendomsutvikling ved UMB og Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom ved HiOA/andre utdanningsinstitusjoner hvor opptakskravet er bachelorstudier som bygger på NRØAs frivillige rammeplan. I tillegg vil studiet kvalifisere for opptak til flere masterstudier ved svært anerkjente utenlandske utdanninginstitusjoner. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Mandat og styrevedtak Arbeidet med ny studieplan startet som et pålegg fra styret ved HiAK høsten I april /mai 2011 ble det i regi av daværende dekan ved HiAKs Avdeling for helse, ernæring og ledelse (HEL) etablert en egen prosjektgruppe (Holck-utvalget) med følgende prosjektmandat: Mandat (19. mai 2011): «Prosjektet skal utarbeide en utredning som tar opp aktuelle problemstillinger for begge nåværende utdanninger [HUSL og KOST]. Prosjektet skal utvikle en felles studieplan som gir muligheter for valg mellom ulike faglige fordypninger. Ny studieplan skal være i samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov, og skal videreføre og videreutvikle faglig relevante elementer i nåværende studieplaner». Prosjektet planlagt gjennomført i to faser - Fase 1: Situasjonsanalyse og valg av modell for ny studieplan - Fase 2: Fylle ny studieplan med faglig innhold og læringsutbytter Mandatets føringer: Utvikle og tilpasse [det nye] studiet i samsvar med utviklingen i samfunns- og arbeidslivet Styrke [det nye] studiets faglige innhold og nivå Tilpasse studiestruktur, inndeling i semestre, emner og mulighet for studentutveksling i forhold til høgskolens rammer og krav Vurdere opptakskravene for studiet og de ulike faglige fordypingsretningene Foreslå navn på studiet, samt navn på faglige fordypingsretninger Legge til rette for videre studier på masternivå for de ulike fordypingsretningene Innføring av ny studieplan vil kunne kreve endret faglig kompetanse/kompetanseutvikling hos personalet Prosjektet skal starte så snart som mulig med en målsetting om ferdigstilling og godkjenning i høgskolens råd og utvalg i løpet av høsten Ny studieplan innføres fra høsten 2012 I HiAKs styremøte 16. juni 2011 (sak 38/11) ble det deretter fattet følgende vedtak: Styret godkjenner at det utarbeides en felles ny studieplan for bachelorstudiene husøkonomi og serviceledelse og kostøkonomi, ernæring og ledelse innenfor mandatets og prosjektbeskrivelsens rammer. Ny studieplan skal gjelde fra opptak høsten Økonomi Dagens studier HUSL og KOST har ikke aktivitetskrav fra departementet, men er nasjonale studier, altså de eneste i landet på sine felt. Studiene går på fulltid over tre år, med et årlig opptak på 60 plasser, de siste årene fordelt med 45 studieplasser på HUSL og 15 på KOST. De siste årene har det skjedd en samkjøring av studiene med faglig overlapping der det er mulig, slik at det per i dag er ca 55 prosent felles undervisning for HUSL og KOST. De senere år har både søkningen og gjennomstrømningen til KOST hatt en negativ utvikling, med ca. 10 uteksaminerte kandidater per år. HUSL har hatt langt bedre søkning, men antallet ferdig uteksaminerte kandidater har likevel også her vært for lavt. Dette rammer studieområdet DSL finansielt så vel som faglig. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 DSL har gjennomført en grundig analyse av ressursbruk og økonomi for de nåværende studieplanene for HUSL og KOST og den foreslåtte studieplanen for Bachelor i Facility Management. For hvert emne er det gjennomført en bidragsanalyse. Dekningsbidraget fremkommer som fast inntekt (andel av basisfinansieringen per 60 studiepoeng) pluss variabel inntekt (studiepoengavhengig inntekt som andel av basisfinansieringen per 60 studiepoeng) fratrukket lønnskostnadene med 43 prosent påslag for sosiale kostnader for henholdsvis emneansvar, forelesninger, seminarer, veiledning, oppfølging av studenter i praksis, vurdering av arbeidskrav, vurdering av eksamen og klagesensur og ny og utsatt eksamen. Ressursforbruket i timer (arbeidsplantid inklusive faktorene) og dekningsbidraget for de respektive emnene er så aggregert til års- og studienivå. Her er det beregnet 40 prosent «overhead» av de variable kostnadene for å dekke faste kostnader og FoU. «Resultatet» fremkommer av dekningsbidrag minus overhead. Tabell 1 viser forventet ressursforbruk (arbeidsplantimer inklusive faktorene) og forventet økonomisk resultat for HUSL og KOST i studieåret gitt oppfyllelse av måltallene (45+15) og gitt forventet antall studenter. Analysen viser også at KOST-emnene i år 1 og 2 går med underskudd både dersom måltallet på 15 studenter oppfylles og gitt det forventede antall studenter i studieåret Tabell 1 Forventet ressursforbruk og resultatprognoser for HUSL og KOST studieåret : år 1 HUSLemner år 1 KOSTemner år 1 HUSLemner KOST -emner år 3 HUSLemner år 3 KOST -emner år 3 Totalt år 1-3 Studiepo eng Sum timer (arbeidsp lantid inkl. faktor) inkl. emneans var resultat (Kr) gitt måltall for studenter (45+15) resultat (Kr) gitt forventet antall studenter Analysen av ressursbruken og økonomien for den foreslåtte programplanen for Bachelor i Facility Management er basert på at 40 av 60 studenter velger profesjonsprofilen Facility Services (FAMAF) og at Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 20 av 60 studenter velger profesjonsprofilen Mat og ernæring (FAMAM). Analysen av de enkelte emnene viser at den foreslåtte studieplanen i Facility Management er langt mer økonomisk robust enn de nåværende studieplanene for HUSL og KOST. Emnene med måltall 20 studenter gir for eksempel økonomisk overskudd selv med kun 10 studenter. I tillegg har den nye programplanen for Bachelor i Facility Management en betydelig fordel: Svært god søkning til studier basert på NRØAs rammeplan gjør det nemlig mulig å drive solid «overbooking» slik at en med høy grad av sikkerhet får uteksaminert minst 60 ferdige kandidater. De økonomiske beregningene i Tabell 2 er basert på måltallet (40+20 studenter) og inntak av 90 studenter i år 1 og uteksaminering av 60 ferdige kandidater i år 3. Dette gir et betydelig bedre økonomisk resultat enn dagens studieplaner for HUSL og KOST gitt forventet antall studenter i studieåret Mangel på godt faglig kvalifiserte søkere har i praksis gjort det umulig å drive tilsvarende «overbooking» med de nåværende studieplanene for HUSL og KOST. Resultatet har som regel blitt underproduksjon av studiepoeng og studenter med tilhørende inntektstap. Tabell 2 Forventet ressursforbruk og resultatprognose for Bachelor i Facility Management når studiet er i full produksjon: år 1 Facility Servicese mner Mat og enærings emner år 2 Fellesemne r år 3 Facility Servicese mner år 3 Mat og ernærings emner år 3 Totalt år 1-3 Studiepoeng Sum timer (arbeidsplantid inkl. faktor) inkl. emneansvar resultat (Kr) gitt måltall for studenter (40+20) resultat (Kr) gitt forventet antall studenter (90 inn 60 ut) Når det gjelder bemanning ved studieområdet DSL er status at blant dagens 7 ansatte er det flere som enten går av med pensjon eller slutter. Stillinger har også av ulike grunner vært holdt vakante. Et styrevedtak om etablering av en Bachelor i Facility Management gir en unik mulighet for strategisk rekruttering av nye ansatte med førstestillings-/professorkompetanse for å bygge opp både undervisningsog FoU-kompetansen innenfor fagområdet Facility Management. Den norske Facility Management-bransjen har signalisert interesse for å finansiere et professorat i Facility Management, men dette er betinget av at det faktisk etableres et nytt bachelorstudium i Facility Management. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Strategi, planer videre Opprettelsen av HiAks daværende avdeling HEL våren 2009 var fundert på ideen om at det var synergier å hente mellom fagområdene helse, ernæring og ledelse. Utarbeidelsen av den nye studieplanen for Bachelor i Facility Management er starten på utviklingen av et integrert fagmiljø mellom helse, ernæring og ledelse. Dette innebærer å utvikle studietilbud og forskning innen ledelsesutfordringer relatert til de ulike helsefagenes behov på alle Fakultet for helsefags (HF) studier fra bachelor- til PhD-nivå. På grunn av blant annet samhandlingsreformen blir det mer og mer sentralt for profesjonsutøverne på alle nivåer i de ulike helsefagene å ha god ledelseskompetanse og økonomiforståelse, i tillegg til helsefaglig kompetanse. Deler av mat- og husøkonomfagene fra de nåværende studieplanene for HUSL og KOST vil ikke kunne videreføres i ny studieplan. Hovedårsaken til dette, er at de har måttet vike plass for emner og temaer som er mer tilpasset dagens behov. Det er imidlertid ingenting i veien for å skreddersy oppdragsstudier innenfor disse områdene basert på etterspørselen i markedet. Et eksempel på dette er emnet HUSL2300 Tekstiløkonomi. Fagfeltene tekstiløkonomi og drift av vaskerier er ikke er videreført i forslaget til ny studieplan for Bachelor i Facility Management, men kan egne seg som basis for et 15 eller 2 ganger 15 studiepoengs betalingsstudium. Den foreslåtte bachelorutdanningen etablerer en plattform som ved en senere anledning også kan utvides til nye profiler med høy relevans for fakultet for helsefag. Det er også en rekke fagområder og temaer både i de nåværende studieplanene for HUSL og KOST og i den foreslåtte nye studieplanen for en Bachelor i Facility Management som er sammenfallende med fagområder og temaer i for eksempel Videreutdanning i faglig ledelse for sykepleiere (60 SP). Dette gjør at fagområder, lærekrefter og forskningstemaer fra DSL kan brukes i andre utdanninger ved HF fra bachelor- til PhD-nivå. Konvertering og utvikling av de nåværende studieplanene for HUSL og KOST til den foreslåtte Bachelor i Facility Management gir betydelige faglige synergier for HF, for eksempel innenfor helseledelse og samhandlingsledelse. Studiet åpner for økt samarbeid mellom fakultet for helsefag og fakultet for samfunnsfag (SAM). Forslaget til programplan for Bachelor i Facility Management har i hovedsak samme oppbygning når det gjelder fellesemnene som SAMs Bachelor i økonomi og administrasjon. Dette for å muliggjøre faglig samarbeid, for eksempel om undervisningsopplegg og øvingsoppgaver, og utveksling av studenter mellom Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i Facility Management. SAMs Bachelor i økonomi og administrasjon er i ferd med å bli endret til 7,5 studiepoengs emner, men dette er ikke til hinder for samarbeid om undervisningslegg og øvingsoppgaver for deler av flere av emnene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de tradisjonelle bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon som regel har vært mer innrettet mot vareproduserende- enn mot tjenesteytende virksomheter. Programplanen for Bachelor i Facility Management handler først og fremst om tjenesteytende virksomheter i offentlig-, privat- og ideell sektor. Nina Waaler Kristin Nordseth Vedlegg: Utkast til programplan for bachelor i Facility Management Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager - Utdanninger i 60 års utvikling Høgskolelærer Ellen Nygard Studielederområdet Facility Management, Institutt for helse, ernæring og ledelse ved Fakultet

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer