Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår."

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram 2007/ Lønn, risikotillegg og ATB 6 Risiko 10 Kriminalpolitikk 13 Ressurser 15 Omstilling 17 Internasjonalt arbeid 18 Intern utvikling og administrasjon 22 Årsmeldingene fra utvalgene 28 Ansatte og tillitsvalgte 30 Æresmedlemmer & hederstegninnehavere 31 Vedlegg 2

3 Forord Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Våren vart prega av at det var hovudtariffoppgjer. Politiets Fellesforbund hadde ein synleg og god mediakamp som oppkøyring til oppgjeret. Politiet vart synleggjort. Målet var at medlemsgruppene våre skulle få fordelar av dette seinare i prosessen. Hovudtariffoppgjeret kan i etterkant skildras som det tøffaste på mange år. Unio og deira grupper fekk eit tilfredsstillande resultat. Det presset Politiets Fellesforbund på førehand skapte inn mot oppgjeret, ved gjennom mange kanalar og på mange måtar få fram den sterke frustrasjonen blant dei tilsette i politiet, gav resultat. Mange av medlemmane våre kom rimeleg bra ut. Politiets Fellesforbund har i lang tid jobba med eit eige risikotillegg for politioperative. Saka starta med ein klar og god forskingsrapport 1. september og vart følgt opp i ein ny mediakampanje med fokus på risiko. Medlemmane var også tydelege på at nok var nok. Før kampen om risikotillegg for alvor tok til på hausten, hadde Politiets Fellesforbund gjort eit grundig og omfattande internt arbeid for å sikra at alle ledd i organisasjonen var klare til avspark. Saka var seld frå styret og forbundskontoret til lokallagsleirane, som deretter selde den vidare til plasstillitsvalde og medlemmar. I sum var alle ledd i organisasjonen særs godt førebudd i august. Ved sida av kamp om eit risikotillegg og eit hovudtariffoppgjer, har det vore gjort mykje godt arbeid for å laga betre arbeidstidsavtalar for andre medlems grupper enn politifolk. Dette arbeidet har til dels gått trått, men me er på veg. Politiets Fellesforbund har og gjennomgått eit internt løft i perioden. Forbundskontoret flytta i april ut av lokala i Storgata 32 og inn i nye lokalar i Møllergata 39. Der samla vi heile organisasjonen i 4. etasje. Lokala vart skreddarsydd for behova våre og alt vart heilt nytt. Nå har me og møtelokalar som fungerar, slik at me kan ha fleire møter og kurs i eigne lokalar. Eg vil nytta høvet til å takka alle medarbeidarane på kontoret, i styret og ute i lokallaga for svært godt arbeid i eit historisk krevjande år. Arne Johannessen forbundsleiar 1

4 Handlingsprogram 2007/2008 Prioriterte arbeidsområder for arbeide for at hovedtariffoppgjøret 2008 skal gi et best mulig resultat for våre medlemmer arbeidet med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er den oppgave som gis høyest prioritet i perioden. politiansattes kompetanse, ansvar, rolle og risiko må bli bedre ivaretatt i en lønnspolitisk sammenheng arbeide aktivt med pensjonssaken til beste for alle medlemsgrupper arbeide aktivt med oppfølging av politi rollemeldingen, herunder med spesielt fokus på områder innen lønns- og personalpolitikk rekruttering utstyr satsing innen forebyggende arbeid arbeide med å sikre at Arbeidstids bestemmelsene blir fulgt opp sikre avlyttingssikkert sambandsutstyr for hele landet arbeide for at alle aktuelle brukere sikres personlig verneutstyr oppfølging av det kriminalpolitiske program, herunder fokus på ressursene, i samarbeid med justiskomiteen og regjeringen arbeide for at det opprettes et bredt sammensatt utvalg med fokus på konsekvenser av trusler mot ansatte i politi- og lensmannsetaten på bakgrunn av rapporten «Virkning av vold og trusler» arbeide for kompetanseheving/tillitsvalgtopplæring, herunder utvikling av nye moduler fremforhandle fortsatt god ATB med fokus på HMS arbeide for å få igangsatt et Politistudie etter modell av Forsvarstudiet. Løpende oppgaver Hovedfokuset skal være på de prioriterte arbeidsområdene. Det er i de sakene PF primært skal bli målt. Likevel er det viktig å tenke helhet. juridisk bistand rettssikkerheten for enkeltmedlemmer yte bistand til lokallagene utvikle organisasjonen Politiets Fellesforbund fortløpende videreutvikle informasjonsarbeidet internt og eksternt, herunder utvikle til å bli Politiets Fellesforbunds ledende kommunikasjonskanal videreutvikle merkantile tilbud nasjonale- og internasjonale arbeidsgrupper 2

5 Lønn, risikotillegg og ATB Forbundsleder Arne Johannessen begynner å bli utålmodig på slutten av forhandlingene. Hovedtariffoppgjøret i 2008 Målene for Politiets Fellesforbunds lønnskamp ble lagt gjennom lønnsdebatten og vedtakene på landsmøtet på Hamar. Vedtakets fire første punkter var: Politiets Fellesforbund skal i tariff perioden ta i bruk nød vendige virkemidler, som engasjerer hele medlems massen i praktiske tiltak, for å oppnå en betydelig høyere lønn. Tillitsvalgte på alle plan må følge dette opp. Politiets Fellesforbund skal i lands møteperioden synliggjøres som en kamporganisasjon og er villig til å akseptere at tilliten vi har i befolkningen svekkes midlertidig. Politiets Fellesforbunds forhandlings utvalg skal være en sterk pådriver i Unio for å sikre en lønnsutvikling i tråd med lokal lagenes innspill i forkant av lønnsoppgjøret. Politiets Fellesforbund skal være en på driver for at alle tre elementene med generelle tillegg (krone og prosent), sentrale justeringsforhandlinger og lokale potter av en vesentlig størrelse blir ivaretatt. Ledersamling januar Første lokallagsledersamling etter landsmøte bekreftet at alle ledd i Politiets Fellesforbund ville føre lønnsarbeidet videre. Samlingen fastslo at forbundsstyret, lokallagslederne og forbundskontoret hadde en felles for pliktelse og et felles ansvar for å planlegge og gjennom føre en prosess i tråd med de ambisjonene som landsmøtet vedtok. Arbeidet skulle også fortsette etter at lønnsoppgjøret for 2008 var avsluttet. Målet ville da være å få innført et risikotillegg for politioperative, for gjennom det heve det generelle lønnsnivået i etaten. Kravbrev til Unio På bakgrunn av landsmøtevedtaket, debatten på lokallagsledersamlingen, innspill fra lokallagene og behandling i forbundsstyret, sendte Politiets Fellesforbund et brev til Unio. Brevet inneholdt Politiets Fellesforbunds krav til hovedtariffoppgjøret 2008: A-tabellen justeres pr med minimum kroner opp til lønnstrinn 38, 4,5 prosent mellom lønnstrinn 39 og 79, kroner over lønnstrinn 80 og minimum 3,5 prosent over Riksmeglingsmann Svein Longva i medienes søkelys. 3

6 Unios forhandlingsutvalg i staten samlet i opptakten til oppgjøret. 4 lønnstrinn 90. Det generelle tillegget skal minst kompensere for forventet prisvekst i Det settes av 1,9 prosent til sentrale juster inger pr for å muliggjøre relative endringer for grupper med særlige behov for et lønnsløft. Kvinner skal ha minst pro rata (det de skulle hatt ut fra hvor mange prosent de utgjør av totalgruppen). Det bør vurderes om det er grunnlag for å kreve at noen generelle justeringer skal tas med i 1.5-forhandlingene. Det settes av 1,5 prosent til årlige for handlinger lokalt pr Kjønnsbaserte lønnsforskjeller skal eventuelt identi fiseres og søkes utjevnet. Det gjøres enkelte endringer i felles bestemmelsene. Ledersamling april Gjennom gruppearbeid og plenums debatter ble målene og strategien stadfestet. Samlingen hadde hovedfokus på arbeidet for et risikotillegg. Hovedtarifforhandlingene Forbundsleder Arne Johannessen er Unios forhandlingsleder i det statlige tariff området. Politiets Fellesforbund har i tillegg tre medlemmer i Unios forhandlingsutvalg. Disse deltok meget aktivt i dette arbeidet, og vår politikk fikk i meget stor grad gjennomslag både i forhandlingsutvalget og i selve forhandlingene. Unio samarbeidet med LO Stat og YS Stat, og denne konstellasjonen preget forhandlingene. Disse tre hovedsammenslutningene krevde brudd i forhandlingene før fristen var omme, og oppgjøret gikk til megling. Det ble en krevende megling, men de tre hovedsammenslutningene sto sammen gjennom hele meglingen til tross for interesse motsetninger på noen områder. Meglingen førte til et anbefalt forslag. Hovedsammenslutningene la et stort press på å få opp den økonomiske rammen, og på å få den profilen som er beskrevet i hoved punktene i det anbefalte forslaget nedenfor. Hovedpunkter i det anbefalte forslag 1. Økonomi Totalrammen i staten ble omlag 6,2 prosent. Sentralt tillegg A-tabellen, kombinasjon av krone/ prosent, som følger: kroner opp til lønnstrinn 45. 4,65 prosent fra lønnstrinn kroner fra lønnstrinn 81 og opp. Tabellen utvides med 3 lønnstrinn på topp (lønnstrinn 93, 94 og 95) Justeringsoppgjør: 1 prosent pr 1. juli (likelønn skal prioriteres) Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på topp med virkning fra 1. mai (0,12 prosent) Lokale forhandlinger 1,4 prosent pr 1. august (inklusiv resirkulerte midler) 2. AFP AFP-løsningen innebærer at Unio har fått på plass noen stolper som vil sikre med lemmene en like god tidligpensjonsordning som i dag. Endelig tilpasning og utforming av AFP i offentlig sektor gjøres først i lønns oppgjøret Løsningen det legges opp til bygger på løsningen fra privat sektor. Vurdering av meglingsresultatet Forhandlingsutvalget Unio-stat mente at sentrale og viktige målsettinger i rimelig grad ble innfridd. Et stort og i hovedsak prosentvist tillegg på A-lønnstabellen traff medlemsgruppene i Unio bra. Unio fikk gjennomslag for en justeringspott.

7 I tillegg ble det avsatt en stor lokal pott med føringen om at utdannings grupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres. Og ikke minst fikk Unio gjennomslag for sine syn på tilpassing av AFP og tjenestepensjon. På dette grunnlaget la forhandlingsutvalget i Uniostat hovedtariffavtalen i staten pr 1. mai 2008 frem for medlemmene til avstemning, med anbefaling om å stemme ja. Resultatet av uravstemningen 80,6 prosent av Unios medlemmer stemte ja, 18,3 prosent stemte nei. 57,1 prosent av de stemmeberettigede deltok i uravstemningen. 56 prosent av Politiets Fellesforbunds medlemmer stemte ja, 42,6 prosent stemte nei. 55,7 prosent av medlemmene deltok. Justeringsforhandlingene Justeringsforhandlingene om fordeling av ca 500 millioner kroner, ble gjennomført i slutten av juni og resulterte i enighet mellom partene. Trepartsamarbeidet mellom Unio, LO Stat og YS Stat ble imidlertid brutt underveis i forhand lingene. Det var ikke til strekkelig enighet om prioriteringene, og YS Stat valgte i sluttfasen og fremme eget krav. Men Unio og LO Stat sto sammen gjennom hele forhandlingen, og preget det endelige resultatet sterkt. Resultatet innebar at grupper i politiet, en del vitenskapelig ansatte på høgskoler og universitet og mange prester fikk et løft. Også mange andre Unio-grupper kom heldig ut. Resultater Politistillinger Lønnsramme 41, 42 og 43 er forbedret slik at alle får ett eller flere lønnstrinn. Lokale lønnsforhandlinger Det skal i år føres årlige forhand linger lokalt, innenfor en økonomisk ramme på 1,4 prosent av lønnsmassen. Dette er en av de største avset ningene til slike forhandlinger noen gang, og gir muligheter for god lønnsvekst for de gruppene som blir prioritert. Det ligger to føringer fra de sentrale partene som skal følges: Kvinner bør få en større andel enn pro rata tilsier (det de normalt skulle hatt ut fra hvor stor del av totalen de utgjør). Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres. Forbundsstyret har sendt ut et rundskriv til lokallagene med anbefaling av policy for forhandlingene. I rundskrivet er det tatt utgangs punkt i at gruppene politi, sivile, og jurister tilgodeses med tilnærmet pro rata-fordeling (fordeling ut fra hvor stor andel av totalen disse gruppene utgjør). Det ble lagt vekt på at lokallagene i sine prioriteringer satser på å løfte noen opp til et ønsket lønnsnivå, selv om ikke alle innenfor samme gruppe kan løftes tilsvarende. Dette er en måte å vise hvor nivået bør ligge, og skjevhetene skaper et press for utjevning. Dette gjelder alle k ategorier stillinger. Samtidig ble lokallagene oppfordret til å jobbe med holdningene i medlemsmassen slik at dette aksepteres. Det ble også oppfordret til å arbeide for å få lønnsnivåene for de forskjellige stillingskategoriene inn i den omforente lønnspolitikken, og at disse lønnsnivåene skal brukes både ved tilsettinger og forhandlinger. Viktigheten av en god og tydelig lønnspolitikk for ledere og sivile som ikke er ledere, ble også påpekt. Politiførstebetjent, sysselmannsførstebetjent, politi stasjonssjef, lensmann, politi inspektør, politi revisor og politiadvokat får alle ett lønnstrinn hver. Politioverbetjentene fikk ikke uttelling i justeringsforhandlingene. Sivile stillinger Lønnsramme 13 - der blant annet grensekontrollørene, arrestforvare og konsulenter (stillingskode 1064) befinner seg, er forbedret slik at alle får ett eller flere lønnstrinn. Også i lønnsrammene 9, 10, 17 og 22 er det gjort forbedringer, som gir uttelling for noen. I sum gir disse endringene også større mulighet for mer lønn i et lengre perspektiv. Seniorkonsulent, arkivleder, avdelings leder og rådgiver (1436) får alle ett lønnstrinn. Rådgivere (1434) i lønnstrinn 45-55, får ett lønnstrinn hver. 5

8 Risiko På forbundsstyremøte og påfølgende lokallagsledersamling i januar 2008, ble det bestemt at risikoprosjektet skulle gjennomføres. Bakgrunnen var de resultatene forprosjektet hadde gitt og hvor langt vi var kommet i det øvrige lønnsarbeidet i Politiets Fellesforbund. Forprosjektet hadde avklart hva vi mente med risiko. Samtidig var det enighet om at funksjonen politioperative var den funksjonen som måtte prioriteres i forhold til et risikotillegg. Det var også forventninger om at forskningen som var igangsatt ville kunne gi god dokumen tasjon for et konkret krav. Vedtaket i lønnssaken på lands møtet i 2007 var også en del av bakgrunnen for avgjørelsen i januar Vedtaket var tydelig på hvordan lønnsarbeidet skulle drives og valg av strategi. Lokallagslederne gav i 2007 et tydelig signal om at medlemmene ikke var klar for en offensiv lønnskamp. De mente at denne viljen måtte bygges opp ved hjelp av fakta og avklaringer rundt risikofaktorene og belastningene som oppleves i etaten. Arbeid med involvering av tillitsvalgte og medlemmer ble viktig for forprosjektet. Det å skape felles forståelse for utfordringene og prioriteringene var grunnleggende i en gjennomføringsfase. Prosjektleder prioriterte derfor dette arbeidet sterkt. Han deltok på alle sentrale leder samlinger og samlinger for lederkontakter høsten 2007 og våren I tillegg var han med på enkelte ledersamlinger i lokallagene, samt tre sentrale samlinger for sivile våren 2008 og samling for verneombudene i desember Alle samlingene ga støtte til den valgte strategien, også den delen som sa at politioperative var prioritert i forhold til et risikotillegg. politiet selv ikke registrerte. Under utviklingen av spørreskjemaet arbeidet prosjektgruppa tett med forskerteamet. Det var også egne møter med referansegruppa/sekretariatet i Politiets Fellesforbund. Det ble bestemt at det skulle sendes ut en spørreskjemaundersøkelse til alle politioperative i Oslo, Hedmark, Sør-Trøndelag og Øst-Finnmark. Disse distriktene ble valgt fordi de ville gi et godt bilde av de ulike utfordringene i politi- og lensmannsetaten. Spørreskjemaet ble sendt 9. januar 2008 til 1106 personer. 918 av disse svarte. Dette er en svarprosent på 83, noe som forskerteamet betraktet som meget bra. Rårapporten forelå i midten av mars Forskerteamet foreslo mange muligheter for videre arbeid med forskningsmaterialet. Det ble inngått ny avtale om å skrive en delrapport som en oppfølgning av tidligere oppdrag. Det nye oppdraget skulle analysere videre iboende belastningene og risikoen (og mestringskildene) i politiyrket. Rapporten «Vilkår for oppgaveløsningen i politiet et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering» ble overlevert 5. juli Rapporten gav meget nyttig forskningsbasert kunnskap om ulike kilder til belastning og mestring for de politioperative, sett i forhold til iboende faktorer, ressurs messige og organisatoriske faktorer og utfordringer i «det nye arbeidslivet». Forskerteamet presenterte rapporten for ledelsen i Politidirektoratet, Justisdepartementet, øvrige forbund i Unio og justiskomitéen på et frokostmøte i Politiets Fellesforbunds lokaler i september I tillegg ble det arrangert en/flere samlinger i nesten samtlige lokallag. Også på disse sam lingene ble det oppslutning om prioriteringer og den valgte strategien. Risikotillegg har også blitt behandlet på alle seks lokallagsledersamlingene i Akademisk Forskningsfond har deltatt på to av disse samlingene. Det er avviklet to sonesamlinger i 2008 og risikotillegg har vært hovedtema på begge. 6 Forskerne startet opp arbeidet høsten De skulle legge fram en rårapport 1. mars Prosjektgruppen hadde et tett samarbeid med forskerne om forståelsen av oppdraget. Vi ville ha kunnskap om de «uheldige» forholdene ved politiets funksjon som maktutøver, forhold som

9 Hva skulle du hatt for å ta fra han kniven? 7

10 i og bruk av risikovurdering, samt risiko ved bruk av unntaks bestemmelsene. Målgruppen skal være ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten. Denne opplæringen har vært gjennomført av partene i fellesskap i løpet av høsten Påtalejurister Påtalejuristene har en avtale fra 2002 om arbeidstidsbestemmelser, godtgjørelser, m.m. som hjemler deres forhold omkring jourtjenesten. Det ble nok en gang krevende ATB-forhandlingene for polititjenestemenn og arrestforvarere. 8 ATB og andre arbeidsavtaler Polititjenestemenn og arrestforvarere Det ble nok en gang en krevende forhandling om arbeidstidsbestemmelsene (ATB). Selv etter en utsettelse av forhandlingsfristen, og videreføring av virkningstiden fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, klarte partene ikke å komme i havn innen de nye fristene. Politidirektoratets krav om betydelige svekkelser i ATB gjorde forhandlingene meget krevende. Direktoratet krevde blant annet utvidet plikt til å arbeide under beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet uten rett til økonomisk godtgjørelse eller kompenserende hvile. Det krevde også ingen rett til tilleggshvile ved kortere arbeidsfri enn 8 timer, og ingen rett til særkompensasjon ved kortere arbeidsfri enn 11 timer og for reisetid på fridager. Organisasjonene hadde også en del krav om en dringer, ut fra medlemmenes ønsker om en mer fleksibel avtale. Disse kravene ble frafalt underveis i forhandlingene. Politiets Fellesforbund fremmet også krav om at ATB skulle gjelde for flere grupper enn i dag, blant annet lensmenn, politistasjons sjefer og politiinspektører som deltar i vaktordninger. Dette ble avist av Politidirektoratet. 14. mars 2008 ble det enighet om en reforhandlet ATB gjeldende fra 1. juli Det ble ingen endringer, bortsett fra virkningstidspunktene. Den gjelder fra 1. juli 2008 til og med 31. desember 2009, og videre for et år av gangen dersom den ikke blir sagt opp. Det er utarbeidet en overordnet risiko vurdering ved bruk av unntaks bestemmelsene fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid. Bruken av unntakene skal evalueres innen 1. januar Partene var enige om at o pplegget for evalueringen skulle fast settes innen 1. juni Det samme gjelder opplæringsopplegget for innføring Etter at ny arbeidsmiljølov kom, er det forhold i avtalen som strider mot denne. Det er for eksempel ikke lov å planlegge tjenesten med overtid etter den nye arbeidsmiljøloven. Forhandlingene startet februar Etter flere møter med de involverte fagforeningene, Politiets Fellesforbund, Politiembetsmennenes lands forening (PEL) og Norsk Tjenestemannslag (NTL), ble det fort klart at man ikke kunne bli enige om en felles strategi eller forslag. Politiets Fellesforbund og NTL hevdet at det i prinsippet bør være like vilkår vedrørende arbeidsforhold for alle tilsatte i samme etat, og mente at påtalejuristene skulle implementeres i de ordinære arbeidstids bestemmelsene, dog med noen nødvendige tilpasninger. Politiets Fellesforbund ville at B-tillegget skulle videreføres som et kompetansetillegg for dem som tilegnet seg den nødvendige kompetansen som er beskrevet for å kunne utføre jourtjeneste. PEL ønsket ikke dette. Derfor ble de neste møtene preget av detalj drøftinger etter PELs og Politidirektoratets ønske, mens Politiets Fellesforbund og NTL først og fremst ville ha avklart viktige prin sipielle forhold før man så på detaljer. Da tenkte vi på sammenhengende hvile og eventuelle unntak fra denne, reservetjeneste (nå beredskapstjeneste utenfor arbeidssted) utføreres i arbeidsfri periode, endring av tjenestelister, utrykningsbegrepet. m.m. Forhandlingen gav liten fremdrift. De ble også stoppet to ganger grunnet utenforliggende forhold. Første gang i påvente av at hovedsammenslutningene og Fornyings- og administrasjonsdepartementet skulle behandle unntakene i arbeidsmiljøloven, og sist da fellesbestemmelsene ble endret og utrykningsbegrepet forsvant fra punktet om beredskapsvakt utenfor arbeidssted (Fellesbestemmelsenes 17). Politiets Fellesforbund har pr. 16. oktober 2008 sagt seg villig til å inngå en avtale på grunnlag av et sluttilbud Politidirektoratet fremla pr. 1. oktober Politiets Fellesforbunds beslutning bygger på en totalvurdering av situasjonen. PEL varslet tidlig at de kunne akseptere det fremlagte tilbud, mens Politiets Fellesforbund og NTL avventet. Vi har forhørt oss blant våre medlemmer blant påtale juristene (17 stk i skrivende stund) om avtale utkastet, vi har vurdert hvilken prosess risiko vi løper ved et eventuelt brudd, vi har vurdert realiteten i at PELs medlemmer ønsker avtalen, vi har vurdert økonomien i avtalen, og vi har hatt et nært samarbeid med de øvrige organisasjonene. På

11 bakgrunn av alt dette, er vi kommet frem til at Politiets Fellesforbund kan akseptere avtalen. I skrivende stund er vi i ferd med å formulere de protokolltilførsler vi ønsker medtatt, og antar at avtalen blir underskrevet i løpet av oktober/november Lensmenn Avtalen sier at ATB også gjelder for lensmenn som går på tjenestelisten som benyttes for øvrige polititjenestemenn i lensmannsdistriktet. Denne avtalen ble videreført etter forhandlinger med Politidirektoratet i juni Kravet om at avtalen også skal gjelde for politistasjonssjefer og politiinspektører i tilsvarende situasjoner er nok en gang avvist av Politidirektoratet. Direktoratet har heller ikke akseptert å inngå en avtale om kompensasjon for ledere som er tilgjengelige på fritiden sin for å ivareta ledelsesfunksjoner. Disse kravene vil Politiets Fellesforbund jobbe videre med. Sivile Kravet om at ATB også skal gjelde for sivile har gått igjen i flere sammenhenger. Kravet ble avvist under ATB-forhandlingene. Politidirektoratet har ikke vært villig til å forhandle om dette med henvisning til at det ikke har fullmakt fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fullmakten ligger egentlig hos de lokale partene (politidistriktene og særorganene), dersom man ikke snakker om avtaler som innebærer mindre enn 8 timer arbeidsfri periode innenfor 24-timers perioden. Noen av de lokale partene har inngått egne avtaler for sivile, men dette dekker ikke behovet for landsomfattende avtaler som sikrer like vilkår for alle. Sikkerhetstjenesten og politieskorten Parallelt med reforhandlingen av ATB, har en partsoppnevnt arbeidsgruppe sett på behovet for ytterligere unntak/tilpasninger av arbeidstids bestemmelser for Politiets Sikkerhetstjeneste, Den Kongelige politieskorte (DKP) og Politiets Utlendingsenhet (PU). Arbeidsgruppen konkluderte med at det er behov for slike tilpasninger, men organisa sjonene tok forbehold for Politiets Utlendings enhet så lenge man definerer reisetid fra utlandet som fritid. Organisasjonene har også stilt krav om at ytter ligere unntak/tilpasninger må vurderes særskilt ut fra en overordnet risikovurdering ved tjeneste hvor det gis unntak fra arbeidsmiljøloven. Det er likevel verdt å merke seg at arbeidsgruppen delte seg når det gjaldt hvordan en slik tilpasning skal avgjøres. Arbeidsgiverrepresentantene konkluderte med at dette skal skje ved en forskrift, mens organisasjonene konkluderte med at det må forhandles frem en avtale. Organisasjonene har også presset på for å få omtalt behovet for regulering av vilkårene for sivile tjeneste menn som jobber på tilsvarende måter som polititjenestemennene. Dette har arbeidsgiverrepresentantene ikke villet gjøre fordi det ligger utenfor mandatet til arbeidsgruppen. De hevder for øvrig at disse gruppene ikke trenger unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sysselmannsembetet I forhandlinger med Justisdepartementets polaravdeling ble det inngått avtale om at ATB for polititjenestemenn og arrest forvarere også skal gjelde for politiansatte hos Sysselmannen på Svalbard. Avtalen gjaldt fra og med 1. juni 2008, og hadde en del tilpasninger. Tilpasningene har blant annet sammenheng med at Svalbard ikke har operasjons sentral, men en person som til enhver tid har beredskapsvakt og tar alle innkomne telefoner, og at beredskapsnivået kan variere. Sysselmannen på Svalbard: Feltinspektørene Cecilie Sørensen (tv) og Live Danielsen i Magdalenafjorden. 9

12 Kriminalpolitikk Justis- og politidepartementet vil regulere vektervirksomheten sterkere. Her fra Oslo Sentralstasjon. 10 Privat sikkerhetsindustri Politiets Fellesforbund har gjennom året benyttet de mulighetene som har vært til å få fokus på forholdet mellom politifolk og vektere, og behovet for å trekke grensen mellom politiets oppgaver og vaktselskapenes oppgaver. Justis- og politidepartementet sendte i juli ut på høring forslag til endringer i lov om vaktvirksomhet for å få klarere reguleringer av virksomheten til vektere og vaktforetak. Arbeidsgruppen mener det er en kjensgjerning at vaktforetak får en stadig viktigere rolle i samfunnet med å skape trygghet for borgerne. Denne virksomheten må derfor reguleres på en slik måte at en ivaretar rettsikkerheten til publikum, sikrer en god kvalitet på tjenesten og legger til rette for en effektiv offentlig kontroll. Samtidig konkluderer arbeidsgruppen med at det også i fremtiden bare skal være politiet som kan bruke makt. Politiets Fellesforbund har i sin høringsuttalelse lagt vekt på at et lokalt forankret og synlig politi for alle, er viktig for å opprettholde ro og orden, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og økt trygghet i befolkningen. Hvis politiet i fremtiden kun skal drive med organisert og alvorlig kriminalitet, mens den private sikkerhetsindustrien skal være den synlige uniformerte ordensmakten i det offentlige rom, vil vi få et politi som ikke driver med helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Et slikt politi vil heller ikke få den kontakten med publikum som politiet er helt avhengig av for å gjøre en god jobb. Samband i politiet Forbundsleder Arne Johannessen sitter i styringsgruppen for innføring av nytt samband i politiet (SAMPOL). Politiets Fellesforbund har dermed vært representert i alle møter i gruppen. Forbundet ser med bekymring på forsinkelsene som oppstår i framdriften av prosjektet. Fase 0 for innføring av politiets del av det nye digitale nettet skulle vært avsluttet 31. desember På grunn av forsinkelser hos leverandøren er hoved mileplanen forskjøvet. Prosjektet er mer komplisert og kvalitets sikringen av løsningen er mer omfattende og tidkrevende enn først antatt. Det er signalisert ytterligere forsinkelser i prosjektet. Forsinkelsen har resultert i endringer i den planlagte opplæringen. Enkelte må på grunn av lang tid mellom opplæring og bruk, gjennomføre repetisjons kurs. Noe av utdanningen er også skjøvet på, og dette har ført til ekstra kostnader for det enkelte politidistrikt. Politidirektoratet har krevd overfor Justis- og politidepartementet at lengden på evalueringsperioden ikke må forkortes. Det er viktig å gjøre en grundig evaluering av dekningsgrad, utstyret og ikke minst samhandlingen mellom alle nødetatene. Politiets Fellesforbund har, til tross for forsinkelser, tro på at SAMPOL vil bli et godt verktøy i den daglige driften og at det vil øke sikkerheten

13 til den enkelte ansatte på en god måte. Politiets Fellesforbund ser likevel at det ikke før i slutten av 2009 vil kunne tas en avgjørelse om ytterligere utbygging til et landsdekkende verktøy. Det betyr at en tidligst kan få bevillinger til utbygging på budsjettet i Kryptert nett Politidirektoratet fikk i mars 2004 pålegg fra Datatilsynet om å iverksette arbeid med kryptert nett, frem til SAMPOL er blitt et landsdekkende verktøy. Politiets Fellesforbund er svært kritisk til at dette pålegget fortsatt ikke er fulgt opp på en effektiv måte. Det ble først satt av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt i Hordaland og Bergen by. I 2006 ble det kjøpt inn radioer som nå ligger lagret hos Politiets data- og materielltjeneste. Samtidig startet Agder politidistrikt selv et krypteringsprosjekt, men ble ikke plukket ut som pilotdistrikt. På grunn av at resten av prosjektmidlene på ca. 6 millioner kroner ble overført til Justis- og politi departementet ved overgangen , er det pr i dag ikke midler til et pilotforsøk. Styringsgruppen har derfor likevel valgt å gå for Agder som pilot, fordi det vil være den billigste løsningen. Styringsgruppen har anbefalt Politidirektoratet å dekke kostnader til gjennomføring av pilot i Agder, slik at man kan etterkomme pålegget fra mars Obiora-saken Obiora-saken kom til en form for punktum i desember 2007, da riksadvokaten konkluderte med at ingen av de involverte skulle straffes. Riksadvokaten forutsatte samtidig at kunnskapen fra saken får betydning for fremtidig opplæring av politistudentene i arrestasjonsteknikk, og da særlig mulige farlige konsekvenser av mageleie. Politiets Fellesforbund har jobbet svært mye med denne saken, både i forhold til politimennene som var involvert, og i forhold til de politiske diskusjonene saken førte til. Forbundet var naturlig nok tilfreds med riksadvokatens konklusjon og fokuset på læring, som også var viktig for oss. Det er god grunn til å beklage Obioras død, men vi har hele tiden ment at Spesialenheten gjorde en god og grundig etterforskning og trakk en solid konklusjon. Riksadvokaten understreket også at polititjenestemenn har samme krav på rettsvern som andre i samfunnet. Ettersom sterke krefter mente at det burde vært lagt lavere terskel for å utferdige tiltale i denne saken enn i saker generelt, var denne understrekingen svært viktig for Politiets Fellesforbund. Vold og trusler mot ansatte i politiet Vold og trusler mot våre medlemmer er en trussel både mot den enkelte, mot familien og mot samfunnet. Rapporten «Virkning av vold og trusler på arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten», som ble ferdigstilt i 2007, har fått oppfølging i Politidirektoratet gjennom skriv av 22. april 2008 til alle underliggende organ. I skrivet er det sagt at noen av tiltakene i rapporten skal følges opp sentralt. Andre forbedringstiltak som er foreslått må bearbeides lokalt. Skrivet nevner: sikre tilgang til og opplæring i HMSmodulen, etablere rutiner for at arbeidsgiver anmelder vold og trusler, analysere og behandle raskt volds- og trusselsaker og bekjentgjøre dommer i slike saker bedre. Politiets Fellesforbund har gjennom lengre tid hatt fokus på at det er arbeidsgiver som må være ansvarlig for å anmelde vold og trusler mot ansatte. Det er gledelig å registrere at dette blir fulgt opp gjennom Politidirektoratets skriv. Dette er viktig for våre medlemmer. Forbundsstyret forventer at lokallagene følger opp, slik at det enkelte politidistrikt/særorgan kan etablere praksis. Politidirektøren åremål Justisminister Knut Storberget sendte i mai ut en høring der han foreslo at åremålet for politidirektør-stillingen skulle forlenges med tre år. Killengreens åremål går ut i Mange oppfattet det slik at dette var justisministerens grep for å beholde henne som politidirektør i tre nye år. Dersom ministeren ønsket å endre åremålsperioden, burde dette vært gjort etter at åremålsperioden var ute. Politiets Fellesforbund behandlet saken i sitt styremøte i juni. Det ble vedtatt å støtte utvidelsen Åremålet for politidirektørstillingen har vært oppe til diskusjon. 11

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13 Krever 3.700 nye politfolk Side 14-15 Kritisk til lovendring Side 10-12-13 Vil ikke ta ansvaret Side 6-7 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet

TAKTIKEREN. n Kvinne søker kvinner. n Politiråd i alle kommuner. n Stoler ikke på politiet 16.06.2006 løssalg kr 45,- Nr 6/7 TAKTIKEREN Forhandlingene og meglingen var tøffe. Men vi er rimelig tilfreds med resultatet. Smertegrensen for oss når det gjaldt totalrammen lå på omtrent fire prosent,

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- s t o r t i n g s v a l g e t 2 0 1 3 VEIVALG FOR NORSK POLITI alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/01185-87 011.2 11.11.2010 Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

RØMMER FRA POLITET. 124 politiutdannede og 84 sivile sa opp jobbene sine i politiet i fjor. Dette er en økning på 61 prosent sammenlignet med 2006.

RØMMER FRA POLITET. 124 politiutdannede og 84 sivile sa opp jobbene sine i politiet i fjor. Dette er en økning på 61 prosent sammenlignet med 2006. Unio fronter lønnskampen Ordnet sambandsproblemene Oppsigelsene ferdigskrevet XXX Side 10-11 Side 24-25 Side 12-13 14.03.2008 LØSSALG KR 55,- NR 3 RØMMER FRA POLITET 124 politiutdannede og 84 sivile sa

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s.

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113 God Jul! AV INNHOLDET Stopp en halv! s. 6 Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. 23 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Medlemsutvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer