Norges Skiforbunds virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Skiforbunds virksomhet 2007-2008"

Transkript

1

2

3 Innholdsfortegnelse Norges Skiforbunds virksomhet Innholdsfortegnelse Side Spor II 4 Skistyrets arbeid sesongen Rapport fra jubileumskomiteen for NSF 100 års jubileum 14 Økonomisk årsberetning for Rapport fra grenkomiteene Alpint 34 Freestyle 37 Hopp 40 Kombinert 42 Langrenn 45 Telemark 48 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 51 Tall og statistikker 53 Resultater sesongen Alpint 61 Freestyle 69 Hopp 73 Kombinert 79 Langrenn 85 Telemark 93

4 Spor II...men skigleden er alltid ung Glade jenter under jubileumsåpningen på Beitostølen.

5 Våre første 100 år. Visst har vi feiret dem. Og det til gagns. Gjennom hele sesongen. Over hele landet. Visst har vi feiret. Oss selv og alle de som gikk foran oss. Århundrets store utøvere. De uforglemmelige øyeblikkene. Og selvfølgelig idretten vår. Som har vokst seg stor og sterk. Som etter hundre år er liv laga. Og mer til. Men la oss tenke oss om. Hva er det vi egentlig har feiret? Vi våger en påstand. Det er SKIGLEDEN vi har feiret. Det er den som har hatt sitt fortjente jubileum. Uten skigleden, ingen skisport. Ingen vinnere på jakt etter gull. Ingen tilskuere langs løypene. Ingen turgåere i skog og mark. Ingen barn i bakkene. Vi har feiret hver eneste jente og gutt som spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Som i ren og utilslørt glede er klar til å føre ski-arven videre. De er selve bærekraften i vår idrett. Og i vår organisasjon. Men heldigvis, skigleden trenger ikke noe jubileum. Den kan vi feire hvert eneste år. Visst er 100 år en anselig alder. Men skigleden, den er evig ung.

6 Skistyrets arbeid sesongen I perioden 2005 til 2008 består Skistyret av: Sverre K. Seeberg President Oslo Ingun Raastad Visepresident Akershus Einar Kilde Alpint Akershus Hans Stub Freestyle Oslo Steinar Johannessen Hopp Buskerud Ruth Schmid Kombinert Sør-Trøndelag Hermod Bjørkestøl Langrenn Oslo Birger Goberg Telemark Buskerud Anders Felde Sogn og Fjordane Astrid Lødemel Hordaland Anne Katrine Rambøl Nordland Roy Saugestad Nord-Trøndelag Kari Uglem Sør-Trøndelag Helen Ingebretsen Ansattes repr. Akershus ble utvidet med ett år, til tinget i Beretningen for sesongen 07/08 bygger på strategidokumentet, og følger strategidokumentets struktur og inndeling. I det følgende vil Skistyrets prioriteringer i handlingsplan for 2007 bli gjengitt. I forbindelse med planarbeidet for 2008 vedtok Skistyret at første halvdel av 2008 skulle brukes til å fullføre handlingsplan for 2007 og gjenstående arbeider i forhold til strategidokumentet for , i tillegg til omfattende arbeid med 100-års jubileet og med forberedelser til Skitinget i 2008, herunder utarbeidelse av nytt strategidokument for I rapporten gis det med bakgrunn i dette en statusbeskrivelse for de ulike innsatsområdene pr 1. mai Økonomi og drift Skistyret. Bak f.v.: Ingun Raastad, Ruth Schmid, Anders Felde, Birger Goberg, Sverre K. Seeberg, Hermod Bjørkestøl, Kari Uglem og Roy Saugestad. Foran f.v.: Astrid Lødemel, Kristin M. Felde (generalsekretær), Helen Ingebretsen, Anne Katrine Rambøl. (Einar Kilde, Hans Stub og Steinar Johannessen var ikke til stede.) Det er i året som har gått gjennomført ni styremøter. I tingperioden er det gjennomført 25 møter, og mer enn 400 saker er behandlet. Skistyret har organisert alt sitt arbeid gjennom styret, med arbeidsfordeling styremedlemmene imellom. Det er derfor ikke etablert noe arbeidsutvalg knyttet til styret. Styret nedsatte imidlertid en jubileumskomite for å forberede og gjennomføre Norges Skiforbunds 100-års jubileum i Komiteen ble ledet av tidligere skipresident Odd Seim Haugen. Komiteen rapporterte til Skistyret. Et omfattende jubileumsprogram er gjennomført fra november 2007 til juni 2008 med jubileumsfesten 20. februar 2008 som et høydepunkt. Det er utarbeidet en egen rapport om jubileumsaktivitetene som finnes på side Norges Skiforbunds strategidokument for (vedtatt på Skitinget i Alta i 2003, revidert på Skitinget i 2005) har vært førende for Skistyrets arbeid også i denne tingperioden. På Skitinget i Steinkjer i 2005 ble det vedtatt å utvide inneværende tingperiode med ett år. Dette for å komme bedre i rute i forhold til Idrettsforbundets ting, og for å kunne gjennomføre et jubileumsting i Inneværende tingperiode er derfor tre år, og strategidokumentets virketid Endelig dom har falt i gevinstautomatsaken. Omlegging av drift av gevinstautomater til statlig spillmonopol hos Norsk Tipping ble iverksatt fra 1. juli 2007, noe som betyr et bortfall av inntekter for idretten på mer enn 700 millioner kroner i Skistyret forholder seg til de politiske vedtak som er fattet så langt, men ønsker at Norges Idrettsforbund skal gå inn og ta en sterkere rolle for å sikre et bedre samlet ressursgrunnlag for idretten i et langsiktig perspektiv. Dette er også påpekt i forbindelse med Idrettstinget i Det er nødvendig å holde det samlede ressursgrunnlaget for norsk idrett på minimum dagens nivå, som er ca to milliarder kroner pr år, inklusive automatinntekter. Som del av omleggingen til nytt regime har idretten i 2008 fått tildelt 168 millioner kroner i kompensasjonsmidler. Skiforbundet har jobbet aktivt for at de som har hatt automatinntekter skal få sin rettmessige andel av dette, og har fått delvis medhold. I 2009 vil det være 305 millioner kroner i kompensasjonsmidler til fordeling. Premissene for fordeling av disse er ikke lagt. Norges Skiforbunds regnskap for 2007 er gjort opp med et underskudd på ca 3,6 millioner kroner, mot budsjettert underskudd på 10,5 millioner kroner. Inntektene er redusert fra 170 millioner kroner i 2006 til ca 151 millioner kroner i Dette er likevel 26 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes 14 millioner kroner mer i automatinntekter enn budsjettert, gevinst på salg av Skiforbundets aksjer i Skiforum AS, høyere finansinntekter som følge av økt rente, og bidrag til Telenor Karusellen og Telenorlekene som ikke var budsjettert. Kostnadene for 2007 var ca 162 millioner kroner, mot 170 millioner kroner i 2006 og kr 142 millioner i I kostnadene for 2007 ligger også noe avsetninger til igangsatte prosjekter. Pr. 1. januar 2008 har Norges Skiforbund en egenkapital på kr 131 millioner. Ca kr 118 millioner kommer fra overskudd fra gevinstautomatene, mens ca 13 mill er knyttet til overskudd fra arrangement. Det er fortsatt slik at bortfallet av automatinntekter må håndteres gjennom fokus på å finne nye inntektskilder, omprioriteringer og sterkere prioriteringer innenfor tilgjengelige rammer. For å sikre dagens inntektsnivå, og utvikle dette videre, har Skistyret valgt å investere en million kroner i et treårig prosjekt for å bygge en

7 ny kommersiell plattform, og styrke merkevaren Norges Skiforbund. Skiforbundet har valgt kommunikasjonshuset Dinamo som samarbeidspartner i dette arbeidet. Det forventes at Skiforbundet skal kapitalisere på denne investeringen etter hvert som eksisterende kommersielle avtaler skal reforhandles, og gjennom en videreutvikling av de produktene Skiforbundet tilbyr. Arbeidet har bl.a resultert i ny grafisk profil for Norges Skiforbund. Denne ble lansert 24. april i år. Det vises for øvrig til kontrollkomiteens rapport, som følger vedlagt regnskapet. Anlegg Skal ha påvirket spillemiddelordningen for å ivareta skiidrettens behov og ha økt skiidrettens uttak av spillemidler. delta i utviklingen av skianleggene i Holmenkollen slik at de blir topp moderne anlegg for trening og internasjonale arrangement i fremtiden. ha vurdert nasjonalanleggsavtalen for Vikersund. ha vurdert behov for skitunneler og for innendørs alpinanlegg og kartlagt prosjekter med slike anlegg i Norge. ha startet arbeid med å kartlegge energiog miljøkonsekvenser av skianlegg. ha etablert rutiner og brukeravtaler for håndtering og bruk av NSFs sikkerhetsnett for alpint. Selv om analyser av fordelingen av spillemidler viser at tildelingene fremdeles er for lave i forhold til det aktivitetsvolum skiidretten representerer, ser vi nå at arbeidet med økt fokus på anlegg, og hjelp til å initiere prosjekter lokalt, har bidratt til å øke volumet. Det må fortsatt jobbes med å øke den lokale kompetansen og engasjementet knyttet til arbeidet med realisering av skianlegg. KKD har etter søknad fra Skiforbundet gitt sin tilslutning til et rammeprogram for bygging av hoppbakker med plast for sommerbruk. Det er avsatt 6 millioner kroner til fordeling på konkrete prosjekter. Skikretsene og hoppkomiteen har gjort sine prioriteringer, og midler vil bli tildelt i løpet av Ny plast i Lysgårdsbakken ble tatt i bruk tidlig høst 2007, etter bistand fra Skiforbundet til realisering av prosjektet. Utfordringene knyttet til finansiering av rehabilitering på hopp og langrennsanleggene i Granåsen ser ut til å være løst, og det ventes byggestart sommeren Hopperne trener imitasjoner før åpningsrennet i Kuusamo. I 2006 bevilget Skistyret 15 millioner kroner til snøproduksjonsanlegg som skulle fordeles til idrettslag etter gitte kriterier. 10 millioner kroner ble tildelt i 2006 og 5 millioner i På grunn av stort etterslep på utbetaling av spillemidler i de enkelte fylker, sliter en del av prosjektene som har fått tildelt midler med å realisere sine prosjekter etter den treårsfristen som er satt av Norges Skiforbund. Det jobbes for å finne en konstruktiv løsning på dette. KKD og NIF har i samarbeid med særforbundene etablert en søknadsbasert løsning for idrettslag, for støtte til kjøp av utstyr. Ordningen forvaltes av NIF og særforbundene. Vi har i 2007 tildelt kroner av spillemidler til ustyr. Totalt har 132 klubber søkt om spillemidler, og 98 av klubbene har fått innvilget sine søknader. Det er utstyrskategoriene rulleskiutstyr, barnepakker hoppski og telemarkski, slalåmstaur, tidtakerustyr som støtter EMIT tidtakersystem, startgate boardercross og sporsetter til hopp det er tildelt midler til. En gruppe nedsatt for å utrede og implementere ny organisering av anleggsrådgivning mot klubb og krets, for ytterligere å øke volumet av kvalifiserte søknader om spillemidler for skianlegg, avla sin innstilling til Skistyret i desember Det jobbes nå med å revitalisere rådgiverkorpset etter de vedtatte prinsippene. Arbeidet med utbygging av Holmenkollen for VM 2011 er i full gang. Skiforbundet deltar aktivt i det krevende planleggingsarbeidet både politisk og administrativt for å sikre et best mulig anlegg for ettertiden for skiidretten. Skiforbundet ønsker et komplett anlegg som ivaretar både topp og bredde, og sikrer både sommer og vinterbruk av anlegget gjennom sikring av snø, plast og asfalt. Oslo kommune har bevilget en øvre kostnadsramme for anlegget på 900 millioner kroner. I tillegg til dette kommer 85 millioner kroner i provisorier til VM 2011, og 20 millioner kroner til oppussing av nasjonalanlegget for skiskyting. Nasjonalanleggsavtalene for Kvitfjell og Vikersund utløper i Forslag til revidering av disse, og eventuelt initiativ til nye nasjonalanlegg for ski vil bli fremlagt for Skitinget for vurdering. Det er etablert kontakt med mange initiativtakere til skitunneler i Norge, og gjennomført en befaring og studietur sammen med noen av disse til Finland i november Dette har bidratt til økt fokus på, og økt kompetanse om alternative modeller og tiltak for å sikre tilrettelegging for skiaktivitet, med de klimatiske utfordringene man står overfor. Skiforbundet har hatt økende fokus på hvordan skiidretten kan håndtere miljøutfordringer knyttet til aktivitet, anlegg, arrangement og administrasjon. Temaet er satt på dagsorden både politisk og administrativ, og har stått sentralt på kurs og seminarer. I september 2007 tok Skiforbundet initiativ til å etablere et felles klimaprosjekt for skiidretten sammen med kampanjen Hvit Vinter. Det ble søkt om støtte til prosjektet fra flere hold. Miljøverndepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Norges idrettsforbund, Skiforeningen og Skiskytterforbundet har nå gått sammen med Skiforbundet om å finansiere et felles prosjekt, og en fireårig prosjektstilling knyttet til dette. Prosjektet har samtidig overtatt merkevaren Hvit Vinter fra initiativtakerne.

8 Skistyrets arbeid sesongen Anleggssidene på er videreutviklet, og det er utarbeidet et elektronisk nyhetsbrev som går til anleggsinteresserte med jevne mellomrom. Skiforbundet var en aktiv bidragsyter i arbeidet med å få frem søknader om OL 2018 for Tromsø, Trondheim og Oslo, men har ikke vært invitert inn i beslutningsprosessen med hensyn til hvem som skulle være norsk søkerby. Denne beslutningen har Idrettsstyret tatt. Tromsø ble valgt. Skiforbundet har ikke vært involvert i det etterfølgende arbeidet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse i klubber og hos anleggseiere med hensyn til idrettens tilgang på, og samspill med, kommersielle skianlegg for alpint, telemark og freestyle. Resultatene fra denne brukes nå i en dialog med Kultur- og kirkedepartementet for å sikre disse idrettene god tilgang til nødvendige anleggsressurser. Arrangement Skal ha sikret internasjonale renn til Norge for iht. arrangementsstrategien og g jennomført slike renn i 2007 og ha vurdert tiltak for å forbedre skiarrangement for funksjonshemmede og g jennomføre gode integrerte arrangementer. i samarbeid med NIF ha utviklet Klubben Online til et brukervennlig arrangementsverktøy. ha g jennomført gode arrangementer med og for barn. ha vurdert miljø- og energitiltak ved store og mellomstore skiarrangement i Norge. ha kvalitetssikret NSFs rennreglementer. ha utviklet og implementert en helhetlig utdanningsmodell. ha forbedret prosessen med terminlistene. ha utarbeidet en helhetlig plan for arrangement i forbindelse med markeringen av NSF 100 år i Endelig internasjonal terminliste for 2008/2009 vil bli vedtatt på FIS kongressen i Cape Town i Sør-Afrika i mai Det er fremlagt ønske om å få verdenscuparrangementer til Norge i henhold til vedtatt arrangementsstrategi. Sesongen 2008/09 byr på særlige utfordringer, da Holmenkollen denne vinteren vil være byggeplass, og det ikke kan arrangeres noen konkurranser der kommende sesong. Nordic Tournament er gjennomført også i 2008, fortsatt uten sponsor for premiepengene til sammenlagtpremieringen. Det jobbes med å etablere en struktur med faste arrangører av alle COC-, verdenscup-b, Europacup og Skandinavisk cup-renn i Norge. Dette vil bedre arrangementskvaliteten og redusere usikkerhet med hensyn til arrangementsgjennomføring. Det er gjennomført flere arrangementer der funksjonshemmede utøvere er integrert, både lokalt, regionalt og sentralt. Deltakelsen er imidlertid fortsatt lav. Det må fortsatt fokuseres på motivering, tilrettelegging og rekruttering av funksjonshemmede til skiidretten. I mars 2008 ble det Publikum lar seg begeistre av norske prestasjoner på ski. gjennomført World Cup i langrenn for funksjonshemmede på Nes i Akershus med 90 deltakere fra 16 nasjoner. Det jobbes med å videreutvikle Klubben Online som et brukervennlig arrangementsverktøy. Gode og konkrete tilbakemeldinger fra brukerne er avgjørende for et best mulig produkt. Skiarrangementer lokalt, regionalt og på internasjonalt nivå utgjorde en vesentlig del av jubileumsfeiringen til Skiforbundet gjennom hele sesongen. Det ble lagt vekt på at jubileet skulle feires med fokus på aktiviteter. I etterkant kan det slås fast at dette var en viktig og riktig prioritering, som satte skiidretten på dagsorden på en fin måte. Det er gjennomført gode barnearrangementer i tilknytning til mange av verdenscuparrangementene og NM i nordiske grener i 2007/2008. Det har vært lagt vekt på at alle arrangementene skulle ha en tydelig jubileumsprofil både for barn og voksne, for deltakere og for tilskuere. Det er utarbeidet profileringspakker for arrangementene, og ca våghalser med jubileumslogo er delt ut til deltakere på jubileumsarrangementer i løpet av vinteren. Dette har bidratt til mye positiv profilering av skiidretten på arrangementene. Telenor Karusellen er gjennomført for andre gang i 2007/2008 med mer enn 300 arrangementer i alle grener, og ca deltakere over hele landet. Hovedtyngden av arrangementene var knyttet til jubileumshelgen i februar, og inngikk som en positiv del i jubileumsmarkeringen. Det er gjennomført verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og telemark denne sesongen. Alle renn har hatt god TV-dekning og gode seertall. Krevende værforhold og manglende snø og kulde har satt mange arrangører på prøve også denne sesongen, men alle store arrangementer er gjennomført i henhold til planen. Det gode samarbeidet med NRK er av avgjørende betydning for å promotere skiidrett på en god måte, og gjennom dette forsterke skiinteressen og markedsverdien. Høsten 2007 ble det gjennomført et meget vellykket anleggsog arrangørseminar for arrangører av nasjonale renn og verdenscuparrangører. Arrangementet ble meget godt mottatt både faglig og sosialt. Det legges nå opp til et årlig seminar for samme målgruppe. Miljø- og klimautfordinger for idretten ble satt på dagsorden på seminaret. Miljøstiftelsen GRIP med utspring i Miljøverndepartementet har i løpet av vinteren gjennomført en miljøkartlegging knyttet til noen av våre arrangementer på oppdrag fra Skiforbundet. Anbefalinger fra undersøkelsen vil bli fulgt opp kommende sesong.

9 Internasjonalt arbeid Skal bidra til planlegging og g jennomføring av tidenes beste VM i nordiske grener i Oslo i på forespørsel fra kandidatene og NIF ha bidratt aktivt i prosessen med å få frem en god norsk søknad for OL i ha utredet om NSF skal søke VM i freestyle for 2013, og eventuelt alpint i fremtiden. ha avklart NSFs rolle og posisjon i det internasjonale arbeidet for skiidrett for funksjonshemmede. fortsette arbeidet med å få hopp for damer på OL-programmet. bidra aktivt i det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet. g jennom internasjonale fora ha sikret at de internasjonale reglementene ikke svekker markedsverdien til norske arrangører og utøvere. Arbeidet med planlegging av VM i Nordiske grener i Holmenkollen i 2011 er godt i gang. Oslo kommune har ansvar for anleggsutbyggingen, og skal både bygge, eie og drive det nye anlegget. Skiforbundet er en betydelig bruker og premissgiver for anleggsprioriteringene. Det praktiske arbeidet med planlegging og gjennomføring av VM vil bli ivaretatt av Ski VM 2011 AS, som eies av Norges Skiforbund med 60 prosent og Skiforeningen med 40 prosent. Selskapet ble stiftet 29. januar 2007, og er i full gang med arbeidet. Styret for selskapet ledes av Svein Aaser. Skiforbundets generalsekretær sitter i styret. Hovedkomiteen for VM 2011 ledes av skipresidenten. For øvrig sitter visepresident og komiteledere for de nordiske grener i hovedkomiteen. Dialogen med FIS i forbindelse med forberedelsene til VM 2011 er god. Norges Skiforbund har bidratt aktivt i arbeidet med å få frem norske kandidatbyer til OL Norges Skiforbund har søkt om VM i skiflyging til Vikersund i 2012 og VM i freestyle til Voss i Beslutning med hensyn til tildeling av arrangementene tas på FIS kongressen i Cape Town i mai Skistyret har også vurdert om man skal søke VM i alpint for 2015, men ikke tatt endelig stilling til dette. Denne saken vil bli tatt opp igjen når tiden er inne for det. Norges Skiforbund har deltatt aktivt i relevante fora med hensyn til det nasjonale og internasjonale antidopingarbeidet, og har bidratt aktivt i de prosessene som igangsettes av WADA, FIS og Antidoping Norge med hensyn til å forebygge og bekjempe doping i idretten. Skiidretten har krevende utfordringer internasjonalt med hensyn til kampen om de kommersielle inntektene og plass i mediebildet. Det må jobbes aktivt for å styrke skiidrettens posisjon både som kommersielt produkt og som publikumsprodukt. Norges Skiforbunds representanter i internasjonale fora bidrar aktivt for å styrke markedsverdien til arrangører og utøvere. Informasjon/kommunikasjon Skal ha utviklet og implementert en helhetlig informasjons- og kommunikasjonsstrategi rettet mot både interne og eksterne interessenter. ha utviklet til å understøtte NSFs profil og verdier. ha etablert systemer og rutiner for regelmessige målinger av bruken av NSFs nettsider. ha utviklet relevant statistikk med dokumentasjon av skiaktivitet, skianlegg, skiarrangement etc. til bruk både sentralt og lokalt, publisert på nett og som et hefte. ha avklart NSFs eierforhold i Skiforum AS. Skiforbundet har valgt Dinamo som samarbeidspartner i et treårig prosjekt for å videreutvikle Skiforbundets kommersielle plattform, herunder en helhetlig informasjonsog kommunikasjonsstrategi. Dette arbeidet følger prosessen med utarbeidelse av nytt strategidokument frem mot Skitinget i Det er gjort betydelige grep for å styrke no, og gjøre denne til skiinteressertes foretrukne nettportal. Responsen på dette har vært meget god. Det er inngått en avtale med Sport Media AS om kjøp av redaktørtenester til nettsidene. Astrid Uhrenholdt Jacobsen må svare på mange spørsmål fra journalister i løpet av sesongen. Etter en lang og grundig prosess som har pågått over flere år, har Skiforbundet valgt å selge sine aksjer i Skiforum AS (Skisport og Sommerskiskolen). Sammen med minoritetseier (30%) har Skiforbundet valgt å selge alle aksjer til Sport Media AS. Styret i Skiforum AS så det som nødvendig å tilføre selskapet vesentlige ressurser og kompetanse for å styrke produktet, og sørge for at Skisport og Sommerskiskolen også for fremtiden skal være vesentlige bidragsytere til rekruttering til skisporten. Etter en samlet vurdering fant man at dette best kunne skje gjennom et salg til en medieaktør med tung kapital og kompetanse i ryggen. I forbindelse med Skiforbundets 100-års jubileum i 2008, har Karsten Alnæs på oppdrag fra Skiforbundet, i samarbeid med Aschehoug forlag, skrevet en fantastisk bok om skiidrettens historie. Boken ble utgitt høsten 2007, og har fått meget god mottakelse. I forbindelse med jubileet er det gjennomført mange kommunikasjonsaktiviteter for å få økt fokus på skiidretten både i et historisk perspektiv og i et fremtidsperspektiv.

10 Skistyrets arbeid sesongen Marked/Økonomi Skal ha sikret markedsavtaler for toppidretten på 55 millioner kroner inklusive bonuser, arenareklame og prosjekter til barne- og breddetiltak. ha sikret finansiering av verdenscuprenn, åpningsrenn Beitostølen og NM nordiske grener. videreutvikle produkter/konsepter, uten logoeksponering på utøvere og lag, som kan selges til nye samarbeidspartnere. sørge for god oppfølging av eksisterende sponsorer samt g jennomføre målinger som dokumenterer dette. g jennomføre prosjekter for best mulig tilrettelegging av norsk deltakelse i VM 2007, samt øvrige større arrangementer. starte planlegging av salg av sponsoravtaler som utgår etter sesongen 2007/2008 samt identifisere mulige synergier i avtaler knyttet mot Oslo VM initiere prosjekter overfor eksisterende sponsorer som bidrar til mersalg og skaper nye verdier innenfor etablerte avtaler. etablere Arrangementspool med eget budsjett og oppfølging/utviklingsansvar. g jennom skipoolansvarlig etablere gode rutiner for oppfølging av kvalitet og leveranser på utstyr. ha etablert nær kontakt til en ekstern samarbeidspartner for å skape og videreutvikle nye inntektsmuligheter. videreutvikle en tett relasjon til aktører innenfor pengespillmarkedet og sikre NSFs deltakelse i nye spill. ha forvaltet NSFs egenkapital slik at den gir optimal avkastning med god sikkerhet. ha fastsatt budsjettmål og g jennomført nødvendige nedskjæringer innenfor langtidsbudsjettets rammer. Skipool- og sponsorinntekter utgjorde i 2007 ca 52 millioner kroner. I tillegg kommer arenareklame og TV-inntekter (se årsregnskap for detaljer). Salg av arenareklame til verdenscup og norgesmesterskap har også i år vært gjennomført dels av internasjonale agenter, dels av Skiforbundet og dels av lokal arrangør. Salget som er gjennomført i regi av markedsavdelingen har hatt en betydelig vekst de siste to år, men vi vurderer det slik at det fortsatt er potensiale for å ta ut mer av dette markedet både nasjonalt og internasjonalt. Kommunikasjonshuset Dinamo bidrar til å videreutvikle produkter og konsepter uten logoeksponering, og bidrar til aktiviteter som skal gi større kundetilfredshet, slik at sponsorer blir over tid og er villige til å øke sitt bidrag. Det er utarbeidet ny grafisk profil for Norges Skiforbund. Denne implementeres fra 24. april i år. Skal dette gi den ønskede og forventede kommersielle avkastning for Seierspallen for kvinner i hopp under NM i Granåsen.. Skiforbundet, krever dette topp motivasjon og stor presisjon og lojalitet fra hele organisasjonen i gjennomføringen. Sponsormarkedet er krevende og i endring. I markedet generelt er det en tendens til at enkelte aktører beveger seg fra idrett til kultur- og samfunnssponsing. Dog har idretten fortsatt 61% av sponsormarkedet. Endringer i bakgrunn for inngåelse av sponsorater og krav til utnyttelse stiller krav til salgsprosessen og leveranse fra de ulikegrenene våre. Arbeidet med en arrangementspool er igangsatt. Rutiner for håndtering av utstyr og klær fra skipoolleverandører evalueres og forbedres årlig. Skiforbundets egenkapital forvaltes etter de prinsipper og styringssignal Skitinget og Skistyret har gitt. Budsjett for 2008 er vedtatt med utgangspunkt i de prinsipper som lå til grunn i langtidsbudsjett fra Skitinget i 2003 og 2005, og de økonomiske fremtidsutsikter man kjenner så langt. I hele organisasjonen er det betydelig fokus på å tilpasse kostnadsnivået til disponibelt inntektsnivå. Gjennom fokus på å sikre inntekter gjennom mange mulige inntektskilder, og noe hell gjennom forlengelse av gevinstautomatregimet, har vi greid å holde inntektsnivået betydelig høyere enn det som var forespeilet i langtidsbudsjettet på Skitinget i 2003 og Dette fører til at både inntekter og kostnader i perioden ligger over prognosene i langtidsbudsjettet. Ved utgangen av tingperioden (2008) vil Skiforbundet ha en disponibel egenkapital på ca 115 millioner kroner. 10

11 Rekruttering Skal ha økt antall aktive medlemmer ved Idrettsregistreringen fra til ha økt skiaktiviteten blant barn (6-12 år). ha økt skiaktiviteten blant ungdom (13-19 år) og kvaliteten i denne aktiviteten. ha g jort klubbene bedre rustet til å arrangere gode treninger og skirenn. ha utviklet felles retningslinjer for god barneidrett innen skiidretten. ha utviklet en oversikt og beskrevet skiidrettens rekrutteringstiltak på alle nivå og i alle grener. ha iverksatt plan for lokale klubbaktiviteter knyttet til NSF 100 år i Idrettsregistreringen for 2007 viser at antall medlemmer har økt fra ca til ca Feilkildene ved registreringen er imidlertid store, så det er behov for en grundig analyse av tallmaterialet med hensyn til kjønn og alderssammensetning både i gren og i krets. Dette er nødvendig for bedre å forstå de utviklingstrekk og trender som er med hensyn til organisert og uorganisert skiaktivitet, og for å kunne iverksette riktige tiltak for å styrke aktiviteten. Årets tall viser samlet sett noe økning både i aldersgruppe opp til 13 år og i aldersgruppen fra 13 til 19 år. Variasjonen i alderssammensetning er imidlertid stor fra gren til gren. Andelen kvinner og jenter holder seg stabilt på ca 41% av medlemsmassen. 47,6 % av medlemmene er under 13 år og 33,7% av medlemmene er over 26 år. Langrenn er klart største gren med 79,1% av Skiforbundets samlede medlemsmasse. Fra kretsmesterskapet i alpint på Voss. Ivrige alpinister fra Hordaland hadde en flott dag med fantastiske forhold i Myrkdalen. Det er jobbet aktivt med å øke skiaktiviteten for barn i alderen 6 til 12 år. Årets vinter har vært svært variert med meget gode snø og skiforhold i deler av landet, men vanskelige forhold i mange av de folketette områdene. Antall brukere av Distansekort på nett har gått dramatisk ned for sesongen brukere registrerte tilsammen skikilometer. Dette skyldes i hovedsak betydelige problemer med de tekniske løsningene og leveransen fra Norges Idrettsforbund og N3 Sport knyttet til konseptet. Dette har skapt stor frustrasjon for brukerne og betydelig merarbeid for administrasjonen. Saken er ennå ikke løst på en tilfredsstillende måte. Administrasjonen er redd for at dette kan få store konsekvenser for produktet på sikt, og svekke tilliten og motivasjonen for å bruke distansekortet kommende vinter. Telenor Karusellen var en nyskapning forrige sesong, og aktiviserte barn gjennom arrangementer i alle seks skigrener. Også i 2008 ble Telenor Karusellen en kjempesuksess med mer enn 300 arrangementer og ca deltagere fordelt på 6 grener. Idrettsregistreringen viser at det fortsatt er en krevende utfordring å holde på medlemmer i aldersgruppen 13 til 19 år. Mange gode tiltak i grenene, herunder en rekke tiltak spesielt tilrettelagt for jenter, gir imidlertid resultater over tid. Se grenrapportene for nærmere orientering om dette. Dette arbeidet vil fortsette også i året som kommer. Det jobbes kontinuerlig med å bidra til å gjøre klubbene bedre rustet til å arrangere gode treninger og skirenn gjennom arrangørutdanning, trenerutdanning, informasjon på nettsider og arrangørmateriell. NIFs barneidrettsbestemmelser ble revidert på Idrettstinget i mai Samtidig ble det innført et sett av barneidrettsrettigheter i tillegg til barneidrettsbestemmelsene. Skiforbundet tilpasser nå disse rettighetene og bestemmelsene til skiidretten. Informasjonsmateriell om dette vil foreligge til Skitinget. Nesten barn deltok på årets renn i Telenor Karusellen rundt omkring i landet. Også de yngste deltagerne har fin stil! 11

12 Skistyrets arbeid sesongen Toppidrett Skal utvikle toppidretten videre. skape gode toppidrettsresultater i samspill med klubbene og NSF. fortsette samarbeidet med Olympiatoppen for å tilrettelegge for og utvikle toppidretten i grenene. ha etablert samarbeid med Olympiatoppen for arbeid med toppidrett for funksjonshemmede. ha økt fokus på å rekruttere flere kvinner til apparatet rundt toppidretten g jennom konkrete prosjekter. arbeide nasjonalt og internasjonalt for en dopingfri toppidrett. Sesongen er mesterskapsfritt år på seniornivå. På juniorsiden har det imidlertid vært mesterskap i alle grener. For første gang på fire sesonger ble vi ikke beste nasjon sammenlagt i junior VM Nordisk, og måtte se oss slått av Tyskland i sammendraget. I alpint gjorde vi det imidlertid betydelig bedre enn på mange år. for alle grener. Modellen med grenvise styringsgrupper med representanter fra OLT og NSF videreføres. Det er også etablert samarbeid med Olympiatoppen for funksjonshemmede toppidrettsutøvere. Det er igangsatt egne prosjekter i flere grener for å rekruttere flere kvinner til apparatet rundt toppidretten. Dette har allerede gitt gode resultater i form av flere engasjerte jenter og kvinner i apparatet rundt toppidretten, og arbeidet vil fortsette. Alle grener i Skiforbundet er også invitert med i OLTs nye kvinneprosjekt, Kvinneløftet, med både utøvere, trenere og ledere. Målet er flere medaljer til kvinnelige utøvere i Beijing, Vancouver og London, og flere kvinnelige ledere og trenere på landslagsnivå i alle idretter. Norges Skiforbund er en aktiv pådriver både nasjonalt og internasjonalt for å bidra til en dopingfri toppidrett. Det må fortsatt jobbes aktivt både med holdninger og med kontrollsystemer. Gjennom det siste året har det igjen vært satt fokus på utfordringer med kropp, vekt og spiseforstyrrelser i idretten. Også skiidretten har sine utfordringer med hensyn til dette. I samarbeid med Friidrettsforbundet, Skiskytterforbundet og Orienteringsforbundet ble det sommeren 2007 tatt initiativ til å etablere et prosjekt knyttet til jenter og utholdenhetsidretter. Det er nå utarbeidet en prosjektplan og tiltak vil bli igangsatt løpende. Prosjektet har fått tittelen Sunn jenteidrett, som gjenspeiler målsettingen med prosjektet. Vi skal jobbe slik at jentene som kommer inn i utholdenhetsidretten forblir friske, og at de som trenger det får nødvendig hjelp. Målgruppe for prosjektet er jenter i alderen 13 til 23 år. Idrettsgymnasene vil bli en viktig samarbeidspartner i forbindelse med implementering av tiltak. Det settes fokus på kompetanse, holdninger og trygghet for både utøvere, trenere og foreldre. Utdanning Freestyleutøveren Viljar Slåtten imponerer med en backflip Iron Cross. Sammenlagtlister i World Cup viser at resultatene har variert betydelig i mange grener denne sesongen, og at vi nok ikke kan rangeres som verdens beste skinasjon denne sesongen. Det gjennomføres grundige evalueringsprosesser i alle grener for å stå best mulig rustet til tre svært viktige sesonger med VM, OL og VM. For Nordiske grener gir VM på hjemmebane i 2011 en ekstra stimulans. Grenvise resultatmål: Se hver enkelt grens handlingsplan og resultatrapport. Vi skal fortsatt være verden beste skinasjon, målt i medaljer i VM og i sammenlagt poengsum i verdenscupen. Samarbeidet med Olympiatoppen (OLT) er, på tross av mange underlige medieoppslag om dette, meget godt. Nye samarbeidsavtaler for perioden 2007 til 2011 er signert Skal ha g jennomført 180 kurs med til sammen 3000 deltagere i 2007, registrert på ha g jennomført en endelig etablering av den helhetlige utdanningsmodellen med utdanning for trenere, arrangører, dommere/tder, ledere og innen anleggssektoren. ha konsolidert et korps av kurslærere innenfor trenerutdanning, arrangørutdanning og lederutdanning. ha videreutviklet aktivitetsbanken på NSFs nettsider og g jort denne kjent for alle aktuelle brukere med prioritet på klubbtrenere. ha gitt trenere, ledere, lærere, barn og foreldre kjennskap til fagstoff og aktivitetstips g jennom ha videreutviklet samarbeidet med skigymnas og høgskoler. I 2007 ble det gjennomført 132 kurs med tilsammen rundt 1777 deltakere. 12

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ INNHOLD SKISTYRETS BERETNING... 5 ØKONOMISK ÅRSBERETNING... 22 INTEGRERINGSUTVALGET... 42 RAPPORT FRA GRENKOMITEENE... 48 ALPINT... 50 FREESTYLE...

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Innholdsfortegnelse 1. SESONGEN 2012 2013: HØYDEPUNKTER...3 2. ADMINISTRASJON...5 3. SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER...6 4. STYRETS ARBEID...7 5. ØKONOMI...9

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING Stiklestad 13.-15. juni 2014 Tinget 2014 Program Fredag 13. juni 17.30 20.30 Temamøte: - Velkommen - Presentasjon VM 2016 - Idedugnad:

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Innhold. 3 Hovedpunkter. 4 Ord fra styrets leder. 6 Dette er Aker Achievements. 8 Elite: Verdens beste langrennsnasjon. 10 Bredde: Økt satsing

Innhold. 3 Hovedpunkter. 4 Ord fra styrets leder. 6 Dette er Aker Achievements. 8 Elite: Verdens beste langrennsnasjon. 10 Bredde: Økt satsing Årsrapport 2010/11 2 Aker Achievements årsrapport 2010/11 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Ord fra styrets leder 6 Dette er Aker Achievements 8 Elite: Verdens beste langrennsnasjon 10 Bredde: Økt satsing 12 Ansatte:

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1 Frode Sandbech Skiforeningens Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 2 Årsberetning 2010 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1 Skiforeningens Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Jarle Nyttingnes Skiforeningen 2011 1 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer