...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester."

Transkript

1 ...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, innsatsområdet STYRKE FORBEDRINGSKUNNSKAPENS PLASS I SOSIAL- OG HELSEFAGLIGE UTDANNINGER Arbeidsgruppens anbefalinger til delmål og tiltak, oktober 2006 Hva forsøker vi å oppnå? Hvordan kan vi vite at en endring er en forbedring? Hvilke endringer kan vi gjøre som resulterer i en forbedring?

2 2

3 1. Fra strategi til anbefalinger Sosial- og helsedirektoratet har utviklet en nasjonal strategi for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Strategien har et 10 års perspektiv, og den har fått navnet: og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ( ) Strategien er utviklet i nært samarbeid med sentrale aktører, ledere, brukere og utøvere fra praksis. Hensikten med satsingen er at tjenestene skal støttes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet som trengs i årene fremover. Strategiens seks mål er: Tjenester av god kvalitet: er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere og gi dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt For å nå målene skal det utvikles anbefalinger for følgende innsatsområder: Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre ledelse og organisasjon Styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene Følge med i og evaluere tjenestene På hvert av innsatsområdene har det vært nedsatt arbeidsgrupper som har fått i mandat å lage forslag til direktoratets anbefalinger ved bl.a. å: Konkretisere innsatsområdene Fremskaffe dokumentasjon om hva som virker Beskrive metoder, teknikker og arbeidsformer for å styrke innsatsområdene Lage anbefalinger som skaper aktivitet ute i tjenestene Anbefale systemer og aktiviteter for å støtte praksis i dette arbeidet Foreliggende anbefaling har fokus på å forbedre styrke forbedringskunnskapens plass i sosial- og helsefaglige utdanninger. 3

4 2. Sammendrag av anbefalingene For at enhver medarbeider i sosial- og helsetjenesten skal utøve brukerorienterte tjenester som medlem av et tverrfaglig team, og vektlegge kunnskapsbasert praksis, kvalitetsforbedring og gode informasjonssystemer, forutsettes tiltak på ulike nivå: 1. Brukere Brukerne av sosial- og helsetjenester, studenter som brukere av undervisningstjenester og medarbeidere som brukere av ledertjenester kan med sin unike kunnskap og erfaring bidra til å øke kvaliteten på tjenestene ved å tilføre innsikt og nye perspektiver i tillegg til den fagkunnskap og erfaring sosial- og helsepersonell forvalter. 2. Ledere Ledere kan bidra til en kultur preget av forbedring gjennom å: Inkludere forbedringskunnskap i lederutviklingsprogram Utvikle rekrutteringsstrategier som sikrer interesse for, kunnskap om og evne til å gjennomføre og lede forbedringsarbeid Iverksette tiltak for utvikling av forbedringskompetanse på tvers av tjenestenivåer, fagområder og/eller spesialiteter Tilrettelegge for nettverksarbeid på tvers av institusjoner og fagområder Initiere forbedringsarbeid i egen organisasjon Vektlegge forskning og utvikling på området Tilrettelegge for opplæring av lærere. 3. Lærere Lærere kan bidra til å skape et læringsmiljøet som inkluderer fag- og forbedringskunnskap gjennom å: Etablere tverrfaglige læringsnettverk mellom utdanningsinstitusjoner Iverksette gjennombruddsprosjekt som del av FoU-arbeid Vektlegge lokale forbedringsprosjekt i egen avdeling/egen organisasjon Gjennomføre opplæringsdager Integrere fag- og forbedringskunnskap i egen undervisning. 4. Medarbeidere i praksis Medarbeidere som møter studenter og ny kunnskap med interesse og åpenhet skaper grunnlag for gode læringsprosesser ved å: Initiere forbedringsprosjekt som involverer ulike faggrupper (fra praksis), brukere, studenter og lærere (læringsnettverk) Utvikle samarbeidsavtalene mellom utdanningene og praksis, slik at disse vektlegger utvikling av forbedringskompetanse Styrke samarbeidet mellom lærer, student og praksisfelt når det gjelder det å tilegne seg forbedringskunnskap 4

5 5. Myndighetenes rolle Klare signaler, tydelig eierskap og tilbud om læringsmuligheter og faglig støtte kan skapes gjennom å: Iverksette pilotstudier i noen institusjoner for å utvikle og utprøve opplæringsmodeller og studieprogram Initiere nasjonale/regionale/lokale forbedringsprosjekt med ressurstilførsel for å utvikle forbedringskompetanse Utforme krav til universitet og høgskoler om krav til forbedringskompetanse Opprette nasjonalt kompetansesenter Etablere tverrfaglige opplæringsprogram for lærere Anbefale nettverk for erfaringsoverføring Etablere egen nettside som kunnskapskilde, idébank, eksempelsamling med mer Stimulere til videre forskning på feltet Sikre at kompetanseheving innen feltet er meritterende Sikre at Helse- og omsorgsdepartementets Bestillerdokument til de regionale Helseforetakene inneholder anbefalinger om at forbedringsarbeid involverer utdanningsinstitusjonene Tilstrebe at læringsnettverk for ansatte i sosial- og helsetjenesten inkluderer medarbeidere fra undervisningssektoren Øremerke midler for utdanningsinstitusjonene til utprøving av opplæringsmodeller for forbedringskunnskap, utvikling av nye modeller og gjennomføring av forbedringsprosjekter Avsette midler til prosessveiledere for nasjonale/regionale prosjekter og opplæringsprogram. 5

6 3. Følgende har deltatt i arbeidet: Ingrid Hage, sykepleier, cand. polit., Sosial- og helsedirektoratet (leder av arbeidsgruppen) Helene Hanssen, sosionom, universitetslektor, Universitetet i Stavanger Oddvar Haugland, sosialøkonom, direktør NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) Per Hjortdahl, lege, prof., Med. fak., Universitetet i Oslo Hans Asbjørn Holm, lege, fagdirektør, Den norske lægeforening Tove Hovland, fysioterapeut, seniorrådgiver, Helse Førde Jane Mikkelsen Kyrkjebø, sykepleier, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Cis Brødvig Pedersen, rådgiver / Gea Tollan Seiersten, rådgiver, Sosial- og helsedirektoratet Anne-Grete Skjellanger, siviløkonom, seniorrådgiver, Sosial- og helsedirektoratet Michael Bergström, lege, endringsagent, Sveriges Kommuner och Landsting ekstern bidragsyter Integrering av fagkunnskap og forbedringskunnskap en grunnpilar i sosial- og helsefaglig utdanning 6

7 Innholdsfortegnelse 1. Fra strategi til anbefalinger Sammendrag av anbefalingene Følgende har deltatt i arbeidet: Innledning Visjon, mål og målgruppe for å styrke forbedringskunnskapens plass i sosial- og helsefaglige utdanninger Forbedringskunnskap Kunnskapsområdene i forbedringskunnskap Alle sosial- og helsearbeidere trenger forbedringskompetanse Erfaringer med forbedringskunnskap og endring av praksis Internasjonal satsning Endring av praksis Forskning og utvikling Hva virker i forhold til læring? Hvordan kan forbedringskunnskap læres? Viktige faktorer for læring av forbedringskunnskap Læringarenaer Læringsmål i forbedringskunnskap Idésamling til opplæring i forbedringsarbeid Forbedringskunnskap og ferdighetsnivå Noen grunnleggende modeller ved forbedringsarbeid Opplæringsmodeller Andre metoder ved opplæring Undervisning innen de ulike kunnskapsområdene i forbedringskunnskap Implementering Innspill til tiltak for å lykkes Virksomhetenes ansvar og oppgaver Brukere Ledere Lærere Medarbeidere i praksis Myndighetenes rolle Avsluttende kommentar Anvendt litteratur

8 4. Innledning Alle som jobber innen sosial- og helsefaglig utdanning ønsker å bidra til å utdanne dyktige fagpersoner og rause samarbeidspartnere. Til tross for gode intensjoner, ser vi at tjenestene ofte utøves på en måte som gjør at brukerne opplever kvalitetssvikt i ulike sammenheng. Som fagpersoner betrakter vi ofte behovet for endring ut fra et fornuftsmessig perspektiv. Er det tilstrekkelig med en faglig og fornuftsmessig tilnærming når tjenestene skal vurderes? Ingen mennesker kan erfare sykdom, lidelse eller sosial nød bare med fornuften. Som pasient eller klient oppleves sykdom og nød, føles smerte, kjennes angst og oppleve glede. Brukernes formidling av opplevelser blir dermed en forutsetning for å kunne forbedre sosialog helsetjenesten. Dette må vi som fagpersoner våge å erkjenne og ta konsekvensene av. Fagspesifikk kunnskap er grunnlaget for alt arbeid i sosial- og helsetjenesten. Forbedringskunnskap handler om den kunnskap som gir grunnlag for systematisk forbedring av praksis. Forbedringskunnskap er verken vanskelig eller mystisk, men den må læres. Kompetansen erverves ikke uten at det stilles spørsmål ved «evige» sannheter og etablert praksis. Når fag- og forbedringskunnskap kombineres kan det åpnes for både faginnsikt og opplevelsesmessig innsikt, i tillegg til kunnskap om metoder, verktøy og teknikker som er nødvendig for å gjennomføre endring og oppnå reell forbedring av tjenestene. Dette dokumentet gir en innføring i forbedringskunnskap og innspill til hvordan studenter, lærere og medarbeidere kan tilegne seg forbedringskompetanse. Forbedring av tjenestene er et dynamisk arbeid som læres gjennom handling sammen med andre. Det finnes mange veier mot målet. Utdanningsinstitusjonene er helt sentrale for å realisere endringer i tjenestene, og anbefalingen retter seg derfor mot alle sosial- og helsefaglige utdanningstilbud i Norge. Anbefalingen har til hensikt å gi svar på følgende grunnleggende spørsmål: Hva trenger sosial- og helsefaglige studenter å lære om kvalitetsforbedring av tjenestene? Hvilke undervisningsstrategier vil gjøre det mulig for studentene å tilegne seg den nødvendige kunnskapen? Hvordan kan forbedringskunnskap bli et satsingsområde innenfor profesjonenes videre- og etterutdanning? Utforming av en anbefaling alene vil ikke føre til ny kunnskap og endret praksis. Implementeringsfasen er utfordrende og krevende, og iverksetting av målrettede tiltak er en forutsetning for å oppnå forbedring. Anbefalingen anbefaler en rekke tiltak på ulike forvaltningsnivå. Hvilke tiltak som skal velges vil langt på vei avhenge av lokale forhold, engasjement og mulighet til forpliktende oppfølging. Den enkelte virksomhet må ta utgangspunkt i sin situasjon. Forhåpentligvis kan noen av forslagene være et utgangspunkt for kreative endringsprosesser i utdanningsinstitusjonene. 8

9 5. Visjon, mål og målgruppe for å styrke forbedringskunnskapens plass i sosial- og helsefaglige utdanninger All sosial- og helsefaglig utdanning inkludert medisinsk grunn-, videre- og etterutdanning bør rettes mot å utvikle engasjement og forpliktelse til å møte brukernes behov. Anbefalingens visjon for sosial- og helsefaglig utdanning er at: Enhver utøver av sosial- og helsefaglige tjenester skal utdannes til å utøve brukerorienterte tjenester som medlem av et tverrfaglig team, med vekt på kunnskapsbasert praksis, kvalitetsforbedring og informasjonsteknologi. Anbefalingens mål er at medarbeidere i sosial- og helsetjenesten skal være i stand til utøve tjenester av god kvalitet slik dette er beskrevet i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten og bedre skal det bli! (se innledningen). Målgruppene for anbefalingen er studenter og ansatte ved: Høgre grads studier (medisin, odontologi + mastergradsprogrammer innenfor sosialog helsefag og helse- og sosialledelse) Profesjonsutdanninger 3-årige Bachelorprogram (sykepleie, sosionomutdanning, ergoterapi, fysioterapi, barnevernpedagogutdanning, vernepleie, radiografutdanning, bioingeniørutdanning, etc.) Yrkesutdanninger på videregående skoles nivå (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, etc.) Alle etter- og videreutdanninger innenfor det sosial- og helsefaglige området 9

10 6. Forbedringskunnskap I dette kapitlet utdypes begrepet forbedringskunnskap, og elementene i kunnskapsmassen beskrives. Videre belyses sammenhengen mellom forbedringskunnskap og fagspesifikk kunnskap, og hva studentene trenger lære. Tjenester av høy kvalitet krever omfattende yrkeskunnskap i form av fagspesifikk emnekunnskap, personlige ferdigheter og vilje til å ta profesjonelt ansvar. Det er behov for kontinuerlig oppdatering av fagkunnskap og egen kompetanse. Den tradisjonelle måten å utvikle og forbedre tjenestene på er at respektive yrkesgrupper forbedrer sine metoder for vurdering/diagnostisering, behandling og oppfølging, noe som bl.a. skjer gjennom videre- og etterutdanning og veiledning (fig 1). Fagspesifikk kunnskap Fag Spesialitet Verdier Tradisjonell forbedring Figur 1: Viser komponentene i forbedring av fagspesifikk kunnskap. I sosial- og helsearbeideres profesjonelle ansvar inngår både utøvelse av kunnskapsbasert praksis og det å arbeide med forbedring og utvikling. Dette krever kunnskaper og ferdigheter utover den rent fagspesifikke kunnskapen. Grunnleggende forbedringskunnskap er en kunnskapsmasse som gradvis har vokst fram fra tidlig i det 20. århundre. Det intellektuelle grunnlaget ble bl.a. formulert av W. Edwards Deming (1993) i boka «The New Economics» der han beskriver «The System of Profound Knowledge», som den kunnskap som bidrar til forbedringer: Kunnskap om systemer og prosesser, kunnskap om variasjon, kunnskap om arbeids- og endringspsykologi og erfaringslæring. Hver av disse komponentene har en betydelig kunnskapsmasse og en rik historie, men kan ikke enkeltvis gi den dype innsikt og sammenheng som er nødvendig for å forme en helhetlig kunnskap om forbedring. 10

11 I en grunnleggende artikkel om forbedring i helsetjenesten kombinerer Batalden og Stoltz (1993) fag- og forbedringskunnskap (figur 2). Modellen illustrerer hvordan forbedringskunnskap kan sees som et komplement til den fagspesifikke kunnskapen. Sammen vil disse kunnskapsområdene legge grunnlag for kontinuerlig forbedring av tjenestene og øke kvaliteten på de tjenester som utøves. Fagspesifikk kunnskap Fag Spesialitet Verdier Forbedringskunnskap System Variasjon Endringspsykologi Erfaringslæring Tradisjonell forbedring + Kontinuerlig forbedring av tjenestene Figur 2 viser komponentene i fagkunnskap og forbedringskunnskap som forutsetning for kontinuerlig forbedring (Batalden & Stoltz 1993). 6.1 Kunnskapsområdene i forbedringskunnskap For å gjøre forbedringskunnskapen mer tilgjengelig og bedre egnet til opplæring og utdanning, er denne beskrevet i form av 8 kunnskapsområder. Brukerkunnskap: Å kunne identifisere personer eller grupper som nå eller i fremtiden blir brukere av sosial- og helsetjenester, innhente kunnskap om og forstå deres behov og preferanser og kunne se sammenhengen mellom disse og tjenestenes organisering. Dette forutsetter evne og vilje til å forstå, anerkjenne og ta konsekvensene av brukerens perspektiv, samt å bidra aktivt til brukerinvolvering gjennom egenomsorg, medbestemmelse og samhandling. System og prosesser: De fleste tjenester og de resultater de gir, er en følge av kompleks interaksjon mellom mennesker, prosedyrer og utstyr. Å kjenne egenskapene ved slike systemer og hvordan ulike systemer påvirker hverandre gir hjelp til å forstå avhengigheten og relasjonen mellom elementene, hva som skapes og hvorfor. Dette er nødvendig for å imøtekomme enkeltmenneskers og samfunnets behov for sosial- og helsetjenester. Prosesskunnskap inkluderer evne til å identifisere, kartlegge og forbedre prosesser. Måling og variasjon: Å samle og analysere data fra virksomheten, skille mellom normal og spesiell variasjon samt å bruke data som grunnlag for å redusere uønsket variasjon. Det vil 11

12 alltid være variasjon i prosesser, resultat av tjenestene vi produserer vil variere og menneskene i en arbeidsprosess er ulike. Å registrere og forstå variasjon over tid er nøkkelen til å gjenkjenne og bruke dataene som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid. Samarbeid: Kunnskap, metoder og ferdigheter som trenges for å samhandle og jobbe effektivt i grupper. Kunne forstå og verdsette brukernes kompetanse, andres fagområder og ulike perspektiver og ansvar. Ha evne til å fremme disse evnene i andre og se betydningen av en tverrfaglig tilnærming for kontinuerlig forbedring i sosial- og helsetjenesten. Kunnskap om egen praksis: Forbedring forutsetter endring. Grunnlaget for kontinuerlig forbedring er å utvikle kunnskap og læring ved å knytte sammen teori og praksis. Dette innebærer å kunne erkjenne behov for ny kunnskap i egen tjenesteytelse og å kunne utvikle slik kunnskap gjennom empirisk testing. Gjennom refleksjon, og ved å dele erfaring med andre, utvikles kunnskap som kan videreføres til nye situasjoner. Gjennomføre og lede endring: Metoder og ferdigheter som er nødvendig for å utforme og teste endringer i komplekse organisasjoner. Organisere og lede forbedringsprosjekter. Kunnskap om hvordan mennesker reagerer på endringsforslag, motstand mot endring og hvordan slik motstand kan møtes på en hensiktsmessig måte. Forstå virksomhetens oppgaver og behov, effektiv bruk av informasjonsteknologi, de ulike faggruppenes roller i det daglige arbeidet og kunne tilrettelegge for utvikling av et støttende arbeidsmiljø som fremmer læring og trivsel. Generell og strategisk ledelse av personalet og det arbeidet de utfører. Kvalitet og ressursbruk: Forståelse av de sosiale sammenhengene hvor sosial- og helsetjenester ytes (lokale, regionale, nasjonale og globale arenaer), hvordan forventningene til tjenesten kommer til uttrykk og hvordan sammenhengen mellom kvalitet og ressursbruk kan synliggjøres. Dette inkluderer forståelse for prioritering, finansiering og ressursbruk som grunnlag for å utvikle kostnadseffektive tjenester. Integrering av fag- og forbedringskunnskap: Kunne koble sammen fagspesifikk kunnskap og forbedringskunnskap (som beskrevet ovenfor) og anvende dette til å utvikle tjenestene. Inndelingen i kunnskapsområder tar utgangspunkt i et arbeid som er gjort ved Dartmouth Medical School og Institute for Healthcare Improvement (IHI) (Batalden et al. 1998). Kunnskap om forbedring finnes allerede i utdanningene. Systematiseringen av kunnskapen i et rammeverk gir grunnlag for å utvikle undervisningsmodeller som lar studentene tilegne seg fagspesifikk kunnskap og forbedringskunnskap i lys av hverandre. 6.2 Alle sosial- og helsearbeidere trenger forbedringskompetanse Et fellestrekk for dem som lykkes er at de oppdager gleden ved å jobbe sammen med andre. De fleste mennesker ønsker å jobbe i en virksomhet hvor arbeidet gir mening, der kollegene byr på entusiasme og der ledere og medarbeidere jobber sammen. Sosial- og helsefaglige utdanninger ønsker å bidra til å utvikle mennesker preget av åpenhet, raushet og nysgjerrighet for det ukjente, med vilje og evne til å lære av egne og andres erfaringer. Medarbeidere i sosial- og helsetjenesten har behov for en felles kunnskap som kan bidra til god samhandling i en kompleks hverdag. Satsingen retter seg derfor mot alle utdanningsnivå. Undervisningsoppleggene vil kunne variere, men de eksisterende barrierer mellom 12

13 utdanningsgruppene bør utfordres. Den felles forståelse som forbedringskunnskap åpner for, vil være et viktig bidrag til godt tverrfaglig samarbeid. Integrering av forbedringskunnskap i all sosial- og helsefaglig utdanning skal bidra til at morgendagens sosial- og helsepersonell er i stand til å: 1. Definere god praksis 2. Identifisere gapet mellom dagens praksis og ønsket praksis 3. Lukke/redusere gapet Dagens utdanninger gir studentene gode forutsetninger for å oppfylle punkt 1, i mindre grad punkt 2 og i liten grad punkt 3. Manglende opplæring i forhold til å redusere/lukke gapet mellom eksisterende praksis og ønsket praksis, fører ofte til reaksjoner som frustrasjon, forsvar og negativ kritikk. 7. Erfaringer med forbedringskunnskap og endring av praksis I dette kapitlet skisseres noe av den internasjonale satsningen for å integrere forbedringskunnskap i utdanningene. Metoder for endring av praksis trekkes frem, aktuell forskning berøres og behovet for videre forskning og systematiske studier vektlegges. Integrering av forbedringskunnskap i sosial- og helsefaglige utdanninger er i startfasen både nasjonalt og internasjonalt. Da Statens Helsetilsyn i 2000 gjorde en kartlegging av opplæringen i kvalitetsutvikling ved utdanning av helsepersonell i Norge, fant man at omfang og innhold varierte. Hovedinntrykket var at undervisningen var fragmentarisk, lite systemrelatert og ikke knyttet opp mot den internkontrollplikten som tilsynsloven foreskriver. Mye har skjedd de siste fem årene, men en gjennomgående opplæring i forbedringsarbeid etterlyses fortsatt. 7.1 Internasjonal satsning Det er voksende interesse for integrering av forbedringskunnskap i sosial- og helsefaglige utdanninger, spesielt knyttet til helsetjenesten. En rekke land har inkludert krav om opplæring i forbedringskunnskap i sine strategiske dokumenter. Den danske Nasjonale strategien for kvalitetsutvikling i sunnhetsvesenet ( ) understreker betydningen av kompetanseutvikling som inneholder mer enn spesifikke faglige kvalifikasjoner. Kvalitetsutvikling som fag og tverrfaglig disiplin skal i høyere grad integreres både i den teoretiske og kliniske utdannelse og i all etter- og videreutdanning, og kvalitetsutvikling av sunnhetsvesenet defineres som et nytt tverrfaglig utviklings- og forskningsfelt. I Sverige har Landstingsförbundet i samarbeid med Svensk Sjutsköterskeförening initiert et universitetssamarbeid, UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap (USF). Hensikten er å inkludere forbedringskunnskap i helsefaglige grunnutdanninger og skape arenaer for dialog mellom universitet/høgskoler og utviklingsarbeid i helsetjenesten (www.skl.se/usf ). I sine anbefalinger for spesialisering av leger, foreslår Socialstyrelsen (2005) at medisinsk kompetanse innen vitenskap og kvalitetsarbeid skal være et av 4 kjerneområder ved siden av medisinsk kompetanse, kommunikasjonskompetanse og lederkompetanse. I England har National Health Service (NHS) som mål å inkludere forbedringskunnskap i all helsefaglig grunn- og videreutdanning, lederutdanning og teamutvikling. Denne opplæringen skal være knyttet til læring i praksis og refleksjon over praksis. 13

14 I Nederland arbeider organisasjonen Care Research Netherlands med å utvikle et nasjonalt undervisningsprogram i «quality of care» for medisinsk og annen helsefaglig utdanning. Landets åtte universiteter gjennomgår eksisterende utdanningsprogram med tanke på integrering av forbedringskunnskap. Fra USA kan det hentes betydelig erfaring innen feltet. I løpet av 1990-tallet har utdanning i forbedringskunnskap og interdisiplinært samarbeid blitt testet, utviklet og etablert ved flere utdanningsinstitusjoner. Behovet for tverrfaglig opplæring for å gjennomføre forbedringsarbeid i tjenestene fremheves. I 1999 lanserte Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME, som godkjenner utdanningsprogrammer for legespesialister i USA, et målstyrt utdanningsopplegg for legespesialister som definerer seks kompetanseområder som utdanningen skal dekke (www.acgme.org/outcome): Pasientomsorg/-behandling Medisinsk kunnskap Praksisbasert læring og forbedring Interpersonelle og kommunikasjonsferdigheter Profesjonalitet Praksis basert på systemforståelse Institute for Healthcare Improvement (http://www.ihi.org) har etablert et nettverk for utdanningsinstitusjoner (Health Professional Education Collaboration) der ca. 20 universiteter samarbeider om å integrere forbedringskunnskap i medisin- og andre helsefaglige utdanninger. Association of American Medical Colleges (AAMC) (www.aamc.org) har som mål at alle som fullfører medisinutdanning forstår hvordan kvalitet er en faktor i enhver klinisk beslutning og i alle systemer og prosesser som legen involveres i. Følgende nettadresser inneholder eksempler på omfattende undervisningsprogram og litteratur innen kvalitetsforbedring: George Mason University, New York: Advanced Training Program, Salt Lake City: Tuft Health Care Institute s references: 7.2 Endring av praksis Det søkes kontinuerlig etter metoder og teknikker for å spre god praksis. Flere metaanalyser og systematiske oversikter belyser hvilke strategier som er effektive for å oppnå endring i klinisk praksis. Noen metoder vektlegger påvirkning av interne prosesser, andre metoder vektlegger ekstern påvirkning (Grimshaw m/fl. 2001, Grol m/fl. 2005). Ingen av disse tilnærmingene passer i alle situasjoner, så kunsten blir å lære å velge rett i en gitt situasjon. Fokus på betydningen av kunnskapsbasert praksis øker. Retningslinjer kan forenkle tilgjengeligheten til de store mengdene med forskningsresultater, men selv gode retningslinjer krever metoder for implementering for å få konsekvenser i praktisk utøvelse. 14

15 Både en forskningsbasert og en erfaringsbasert tilnærming til endring i praksis er avgjørende for å kunne arbeide med kontinuerlig forbedring i sosial- og helsetjenesten. Samtidig kan mangel på et felles språk og begrepsforståelse være et hinder for integrering av praksisbasert læring og forbedring på tvers av fagdisipliner. Avstanden mellom reell praksis og ønsket praksis tydeliggjør behovet for endring av atferd. Hva er det som gjør at fagfolk ikke i tilstrekkelig grad utøver kunnskapsbasert praksis? Fokus på å minske avstanden mellom forskning og praksis viser stor variasjon med hensyn til hvilke barrierer som finnes. Hindringene er relatert til tid, ferdigheter og kultur, samt manglende klinisk forskning på mange områder (Herbert 2005). Erfaringene med endring av praksis gir grunnlag for å utfordre utdanningene i forhold til opplæringen i kunnskapshåndtering og forbedring av praksis. Det kan være behov for å gå nye veier for å oppnå bedre resultater. 7.3 Forskning og utvikling Til tross for dokumenterte behov for endring av praksis, er det begrenset forskning på opplæring i forbedringskunnskap. Hovedfokuset har vært knyttet til forskning på forbedring i praksis, implementeringsmetoder og atferdsendring. Det er gjort en rekke erfaringer med innføring av forbedringskunnskap i utdanningene i USA. Resultater av opplæringen beskrives i form av vurdering av studentenes kunnskap og programevaluering. Dette har skapt et ønske om å oppnå dypere forståelse av hvordan studenter kan forberedes på å arbeide med forbedring av tjenestene. Ogrinc m/flere (2003) har utarbeidet et rammeverk for praksisbasert læring og forbedring knyttet til de 8 kunnskapsområdene i forbedringskunnskapen. Betydningen av tverrfaglig opplæring i forbedringskunnskap vektlegges og ulike metoder for undervisning er beskrevet. Jane Mikkelsen Kyrkjebø disputerte ved Universitetet i Bergen i 2004 med avhandlingen Learning to Improve: Integrating continuous quality improvement learning into nursing education. Studien konkluderer med at det er nødvendig å utvikle en mer åpen kultur for læring, hvor studenter, lærere og klinikere sammen kombinerer praksis med refleksjon. På denne måten kan teori-praksis gapet reduseres. Jesper Olsson disputerte i 2005 ved Karolinska Institutet med avhandlingen Factors for successful improvement of Swedish healthcare. Avhandlingen konkluderer med at det er behov for å støtte endringsinitiativ med praktisk kunnskap om forbedringsmetodikk. Videre må det taes høyde for konflikten mellom daglig arbeid og forbedringsarbeid og det antydes motstand mot å utvikle de eksisterende strategier for forbedring av tjenestene. Nasjonalt Kunnskapssenter vektlegger forskning på integrering av fag- og forbedringskunnskap (ref?). Med utgangspunkt i ny læringsteori basert på «communities of practice» (Wenger 1998) og ny kunnskap om hvordan komplekse organisasjoner fungerer («Complex adaptive systems», Plsek & Greenhalgh 2001) er målet å fornye de intervensjons-strategier som brukes for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Det er et betydelig behov for ytterligere forskning på dette feltet. Systematiske studier kan si noe om sammenhengen mellom metoder og resultat, i hvilken grad det gjennom utdanning etableres miljøer som driver systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, og hvilke konsekvenser dette får for brukerne. Samtidig er det behov for publisering av oppnådde resultater av 15

16 pågående forbedringsarbeid. Speroff m/flere (2004) og Davidoff og Batalden (2005) skisserer nye retningslinjer for publisering av forbedringsarbeid. Selv om hensikten med forbedringsarbeid er å forbedre tjenesteutøvelsen, er det viktig å publisere kunnskap om og erfaring fra praktisk forbedringsarbeid på en måte som gjør at metoder og resultater kan etterprøves og tas i bruk av andre. 8. Hva virker i forhold til læring? I dette kapitlet belyses noen forutsetninger for læring, noen viktige faktorer for læring av forbedringskunnskap og relevante læringsarenaer. Å lære er å oppdage, men hva skal til for å oppdage noe nytt? Vi vet at mennesker lærer når de selv vil lære. Allerede på 1950-tallet beskrev helsepersonell som arbeidet med utdanning, læring som en emosjonell prosess som innebærer endring og som forutsetter frivillighet og frihet til å lære (Miller 1956). Læring er en prosess som skjer over tid. Hva betyr dette for den som skal undervise? En innfallsport er å invitere til refleksjon over egne og andres erfaringer. Forbedringskunnskap baserer seg på en logisk tilnærming til endring, men kunsten å forbedre forutsetter også nyskapning og kreativitet. Dette skaper behov for metoder som kan stimulere de kreative sidene i oss og kombinere disse med den logiske tenkningen. 8.1 Hvordan kan forbedringskunnskap læres? Læringsutbytte er et uttrykk for hvilken kunnskap, holdninger og ferdigheter studenter skal oppnå gjennom sine studier. En integrering av fagspesifikk kunnskap og forbedringskunnskap handler ikke først og fremst om å presse inn noe nytt eller å gjøre mer av det samme, men om å gjøre tingene på en annen måte. Forbedring oppnåes gjennom handling ved å utvikle, teste og gjennomføre endring. Læringsprosessen i forbedringskunnskap vil derfor i hovedsak skje ved praksisbasert læring i interaksjon med aktørene i sosial- og helsetjenesten. Utvikling av forbedringskompetanse forutsetter derfor at utdanningsmiljøene vektlegger å: Utvikle kunnskap, evner og holdninger som gjør sosial- og helsearbeidere i stand til å arbeide med kontinuerlig forbedring Skape læringsmiljø for endring Utvikle kreativitet Vektlegge refleksjon som del av arbeidsprosessen Måle/vurdere fremgang i arbeidsprosessene og resultatoppnåelse Opplæring i praksisbasert forbedringsarbeid forutsetter at forbedringskunnskap blir en eksplisitt del av fagplanene for de ulike studietilbud innefor sosial- og helsefag. Utvikling av gode opplæringsmodeller bør ta utgangspunkt i den kunnskap som foreligger om forbedring av tjenester i praksis og gjennomføring av atferdsendring. Systematisk bruk av verktøy og teknikker er tatt i bruk mange steder i sosial- og helsetjenesten i forbindelse med forbedringsprosjekter i klinisk praksis, gjennombruddsprosjekter (se kap.7) og ulike læringsnettverk. Hovedmålet er å øke kvaliteten på tjenestene, men det forutsetter at den enkelte medarbeider tilføres relevant kompetanse. Medarbeiderne opplever glede og inspirasjon som deltagere i en læringsprosess. 16

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER 3-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring

Kunnskapssenteret. Modell for kvalitetsforbedring Kunnskapssenteret Modell for kvalitetsforbedring Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som kan illustreres i form av en sirkel, slik vi har valgt å gjøre med modell for kvalitetsforbedring.

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer