FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13"

Transkript

1 Sist oppdatert kl. 22:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den tid deles ut på papir i møtet. Forslagsheftet vil bli oppdatert med samtlige innkomne forslag etter fylkestingets slutt. Forslagene er nummerert i den rekkefølge de er levert til sekretariatet 1

2 73/13 Virksomhetsrapport 1. halvår 2013 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget tar virksomhetsrapport for Sør-Trøndelag fylkeskommune 1. halvår 2013 til etterretning. Planlegging av tiltak for å redusere merforbruket i kollektivtrafikken iverksettes snarest ,0 mill. kr avsettes til rentefond. Budsjetterte renteutgifter reduseres tilsvarende. 3. Inntekter ved salg av eiendom avsettes til investeringsfond. 4. Trondheim Fagskole, skisseprosjekt finansieres ved bruk av mva.- kompensasjon investering 0,5 mill. kr og ved økt låneopptak på 3,5 mill. kr. 5. Manglende finansiering av arbeider i og tilknyttet bygg E ved Orkdal vgs. vedtas dekket ved bruk av mva.-kompensasjon investering 2,0 mill. kr og ved økt låneopptak på16,5 mill. kr. 6. Forskottering E39, 10,0 mill. kr finansieres ved økt låneopptak. 7. Mva.-kompensasjon investering økes med 2,5 mill. kr. 8. Bruk av mva.-kompensasjon til dekning av investeringer økes med 2,5 mill. kr. 9. Låneopptak til investeringer økes med 30,0 mill. kr. 2

3 74/13 UKM Norge Bruk av disposisjonsfond 2013 STYRETS INNSTILLING: Kr ,- overføres fra disposisjonsfond til drift 2013 i henhold til tidligere budsjettvedtak. 3

4 75/13 Oppfølging av fylkestingsvedtak 1. halvår 2013 FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Framlagt rapport over oppfølging av fylkestingsvedtak tas til etterretning. 4

5 76/13 Forvaltningsrevisjonsrapport Regionale utviklingsmidler KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Regionale utviklingsmidler til orientering. 2. Fylkestinget merker seg behovet for tydeligere målformuleringer i strategi- og handlingsplaner innenfor området. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram en egen sak med gjennomgang av forvaltningen av regionale utviklingsmidler, med særlig fokus på internkontrolltiltak for å sørge for: a. Helhetlig og dokumentert risikostyring av virksomheten. b. Tilstrekkelige habilitetsvurderinger og dokumentasjon av disse. c. Sikring av etterlevelse av fylkeskommunens etiske retningslinjer. d. Sikring av etterlevelse av vedtatte strategiske føringer for de regionale utviklingsmidlene. 4. Slik sak bes fremlagt for Fylkestinget senest i løpet av 1. halvår

6 77/13 Elev- og lærlingombudets årsrapport 2012/2013 OPPLÆRINGSKOMITEENS INNSTILLING: Elev- og lærlingombudets årsrapport 2012/13 tas til orientering. 6

7 78/13 Om rapportering for klasser med mer enn 15 og 30 elever i klassen og ressurstildeling til de videregående skolene. OPPLÆRINGSKOMITEENS INNSTILLING: 1. Fylkestinget vedtar en årlig rapportering på differansen mellom faktisk antall elever og plantall. Rapporteringen tas inn i Tilstandsrapporten. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere endringer i ressursfordelingsmodellene (for pedagogisk lønn og spesialundervisning) for tilføre de store yrkesfagskolene økte ressurser. 7

8 79/13 Handlingsplan for internasjonalisering i videregående opplæring for perioden OPPLÆRINGSKOMITEENS INNSTILLING: Fylkestinget vedtar Fylkesrådmannens forslag til handlingsplan for internasjonalisering i videregående opplæring for perioden Forslag nr. 9: Forslag fremmet av Magni Svarstad (Rødt) på vegne av Rødt: Strategi til mål F5: Samarbeide med ideelle og frivillige organisasjoner som arbeider med internasjonale spørsmål. Forslag nr. 10: Forslag fremmet av Magni Svarstad (Rødt) på vegne av Rødt: Endre strategi 2 under mål T3: Språktilbudene ved skolene i Trøndelag skal i størst mulig grad være i tråd med elevenes ønsker. 8

9 80/13 Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag. FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til de langsiktige strategiene i Del 1, og til anbefalinger og kommentarer til planformål, retningslinjer og bestemmelser i Del Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gi anerkjennelse til KYSTEN ER KLAR og til kommunene for arbeidet med arealplanen og for samarbeidet over kommunegrensene. 3. Den interkommunale planen blir et godt virkemiddel for en langsiktig planlegging i kystsonen, blant annet for at potensiale for havbruk skal kunne utnyttes optimalt, samtidig som viktige allmenne interesser ivaretas. 9

10 81/13 Handlingsplan for kulturnæringsstrategien REGIONAL UTVIKLINGSKOMITES INNSTILLING: 1. Fylkestinget vedtar Handlingsplan som oppfølging av Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Fylkestinget tar status for arbeidet til orientering. Forslag nr. 6: Forslag fremmet av Elisabeth Paulsen (V) på vegne av V: Forslag til endring/tillegg pkt. 2: 1. Som innstillingen 2. Fylkestinget oppfordrer fylkeskommunen til å bidra til ytterligere samarbeid kulturnæringsaktørene i mellom. Flere ulike kultur «pakker» kan tilby publikum et mangfold av kulturopplevelser som kan bidra både til økt inspirasjon for næringen, og bedret økonomi 3. Fylkestinget tar status for arbeidet til orientering (som innstillingens pkt. 2) 10

11 82/13 Regional plan for kulturminner - sluttbehandling KULTUR-, VELFERDS OG MILJØKOMITEENS INNSTILLING: 1. Fylkestinget vedtar regional plan for kulturminner. Planen legges til grunn for fylkeskommunens arbeid med forvaltning av kulturminner i perioden (21). 2. Fylkesting vedtar handlingsprogram i tilknytning til regional plan for kulturminner. Handlingsplanen rulleres årlig. 3. Til grunn for regional plan og handlingsplan ligger lister med oversikt over prioriterte kulturminner og kulturmiljø innenfor eldre og nyere tid, se hhv. s og s i regional plan. Prioriteringslistene rulleres årlig. 4. I Strategiplanen for foreslår fylkesrådmannen at oppfølging av prioriterte tiltak i kulturminneplanen, økes med en halv million kroner sammenlignet med dagens nivå, ved at det settes av årlig 1,084 mill. kroner til dette i første handlingsplanperiode

12 83/13 Opptak av Verran kommune i det interkommunale arkivsamarbeidet - godkjenning av selskapsavtalen FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: Sør-Trøndelag fylkeskommune gir sin tilslutning til ny selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS. 12

13 84/13 Transporttjenesten for funksjonshemmede - Økning av antall turer for gruppe 1 fra 16 til 20 SAMFERDSELSKOMITEENS INNSTILLING: Fylkestinget tar saken til etterretning. Fylkestinget vil komme tilbake på saken om eventuelle utvidelser av antall TT-turer når sak vedr innføring av bestillingstransport i distriktene kommer opp til behandling. Dette må sees i sammenheng, for å gi et best mulig tilbud til brukere. 13

14 85/13 Ny takstmodell buss SAMFERDSELSKOMITEENS INNSTILLING: Fylkestinget gir tilslutning til at de prinsipper for endring av takstmodellen som framlegges av takstprosjektet legges til grunn for endelig fastlegging av nytt takstsystem i Sør-Trøndelag. Forslag nr. 8: Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av H Tillegg til innstillingen: Fylkestinget ber om at ulike rabattordninger og økonomiske konsekvenser av disse, blir diskutert i det videre arbeidet med saken om ny takstmodell. Forslag nr. 11: Forslag fremmet av Magni Svarstad (Rødt) på vegne av Rødt: Rødt ønsker å gå for utvalgets forslag som ny takstmodell for buss 14

15 86/13 Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag SAMFERDSELSKOMITEENS INNSTILLING: 1. Fylkestinget vedtar den fremlagte trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag og mener at den gir et godt grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag i perioden Fylkeskommunen har en pådriver og samordningsrolle i folkehelsearbeidet. Derfor er det viktig at det brede folkehelsearbeidet blir ivaretatt i det videre arbeid med trafikksikkerhetsplan for Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere muligheten for at trafikksikkerhet skal inn i læreplan i de videregående skolene i Sør-Trøndelag. 15

16 87/13 Handlingsprogram samferdsel med forslag til anvendelse av budsjett 2014 SAMFERDSELSKOMITEENS INNSTILLING: Fylkestinget er tilfreds med tenkning og hovedprinsipper som det å produsere et samlet handlingsprogram for samferdsel bygger på. Handlingsprogrammet innebærer en endring fra tidligere fylkesveiplan når det gjelder å splitte planlegging og investering. Fylkestinget ser at dette er et viktig steg i riktig retning, men ser også at det kan være behov for å jobbe videre med innretningen. Det er avgjørende at intensjonene og oppnådde resultat i forbedringsprosjektet «Bedre veier» ivaretas og videreføres. Det er av særlig stor betydning i det videre arbeidet at planen er godt implementert i egen veiadministrasjon og i Statens Vegvesen. I utviklingen av transportplan og handlingsprogram vil dialog med kommunene være svært viktig. Utfordringsdatabasen vil være et dynamisk og viktig utgangspunkt for denne dialogen. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak til samferdselskomiteen og fylkestinget i desember 13/februar 14 som beskriver organiseringen av investeringsbeslutningene. Fylkestinget forutsetter at det er tilstrekkelig planleggingskapasitet for prosjekter som prioriteres i handlingsprogrammet. I tilfelle ikke, må fylkesrådmannen komme tilbake med saken til Fylkestinget, slik at det kan gjøres nye prioriteringer eller at det kjøpes planleggingskapasitet av andre aktører enn SVV. Investeringsbeslutninger gjøres etter innstilling fra Samferdselskomiteen og vedtak i Fylkestinget. Viktige prosjekter og arbeidsområder ST Transport Pkt 03 Arbeide for økte ressurser og raskest mulig gjennomføring av nasjonale prosjekter. Følgende endres til: - Ørland lufthavn må vurderes for det regionale kortbanenettet fra neste anbudsutlysning i Økte vedlikeholdsmidler til fylkeskommunene forutsettes lagt inn med full virkning fra Rassikringsmidler må økes fra Det må foretas en ny risikovurdering av rasutsatte strekninger i Sør-Trøndelag med sikte om at flere av prosjektene i Sør- Trøndelag vil bli prioritert etter gitte kriterier for rassikring. Sør-Trøndelag må sikres at viktige strekninger for tømmertransport blir kartlagt mht. flaskehalser for effektiv tømmertransport, og det vises til midler bevilget i revidert nasjonalbudsjett for

17 Handlingsprogram FK Veg Fylkestinget viser til forfallsrapport fra SVV av februar 2014, og finner det svært viktig at forfallet på fylkesvegnettet blir synliggjort. Dette for å kunne synliggjøre behov for økte vedlikeholdsmidler fra staten. Vi ber om at rådmannen sikrer seg at pakke 3 i Fosenvegene er finansiert og innlemmes i oversikten over bompengeprosjekter. Samtidig er det av stor betydning at Laksevegen er i kontinuerlig utbygging, uten opphold, og ber også om at rådmannen sikrer dette. Fylkestinget slutter seg ellers til innholdet i fylkesrådmannens forslag til Handlingsprogram Samferdsel Følgende prosjekt ønskes planlagt med tanke på snarest mulig realisering: Lund bru Roan, forbered. beredskapsferjeleie Stigamælan FV 802 FV 531, Galåen Røros TS styrkes med kr ,- Sekkeposter TS tilbakeføres med kr. 3, ,- Vestråttkrysset FV 716 Flatval FV 710 Ingdal Orkdal FV 65 Planlegging Rassikringsprosjekt: Fylkestinget ber om at det utarbeides planer for prioriterte rassikringsprosjekt som ved FV 30, FV 710, FV 723, FV 14 og eventuelt andre prosjekter som blir prioritert i ny rassikringsplan. Planlegging av gang og sykkelvei på Fillan, Hitra Fylkeskommunen må innlede et tettere samarbeid med kommunene for å få planlagt, etablert nye og eventuelt utvidet eksisterende Park & Ride-plasser, der dette vil bidra positivt for å øke andelen av kollektivreisende. I Trondheimsregionen vil det være viktig at Miljøpakken er tett knyttet opp i dette arbeidet. Investeringsramme Investeringsprogrammet vedtas med de justeringer fremmet i endringer til Handlingsprogrammet. Ufordelt ramme fra 2014 overføres til avsetningspott til gjennomføring av prosjekter i For perioden satser trafikksikkerhetsplanen spesielt på risikoutsatte unge menn gjennom prosjektet RPM. Prosjektet ble startet opp med en pilot i forrige planperiode. Det er utviklet i et tett samarbeid med SINTEF og gjennomføres i et bredt partnerskap innenfor trafikksikkerhetsområdets. Evaluering viser positive resultater og FTU anbefaler å satse tungt på videreføring av prosjektet. Prosjektet tar sikte på å utvikle deltakerne som bilførere, med hovedvekt på risikoforståelse og risikoreduserende adferd. Øvrige hovedsatsingsområder for perioden : Myke trafikanter 17

18 Økt behov for investering i fysiske- og trafikantrettede tiltak som bidrar til større aktsomhet og bedre samspill mellom ulike trafikantgrupper. Trafikksikker kommune FTU vil være en motivator for kommuner som vil jobbe systematisk med trafikksikkerhet. Anbefalt verktøy er Forslag nr. 7: Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av H: Tillegg til innstillingen: 1. Følgende prioriteringer endres i Handlingsprogrammet: a) 4.2 Viktige prosjekter og arbeidsområder ST Transport Pkt 03 - Arbeide for økte ressurser og raskest mulig gjennomføring av nasjonale prosjekter. Følgende endres til: - Tunnelutbygging E 6 Øst må fremskyndes og ferdigstilles i løpet av planperioden. I forbindelse med utbedring av tunneler må det planlegges og bygges ut for sammenhengende firefelts veg mellom Trondheim og Stjørdal. b) 6.2 Investeringer FK Veg Fosenvegene Fylkestinget slår fast at evt. refusjoner til Fjord 1 for reduserte trafikktall, ikke skal belastes bomprosjektet. 2. Kriterier for «godt nok». Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen kommer tilbake med kriterier for hva som defineres med «godt nok», og viser til punkt 2.1 i Handlingsprogrammet Dette da Fylkestinget ser at det vil være behov for å vedta endringer fra standarder og SVV sine Håndbøker, og for å kunne ha et grunnlag både planlegging og investeringsbeslutninger. 3. Særskilt fornyingsprogram Fylkestinget ber om at det skisseres en oversikt over hvordan en kan ta igjen vedlikeholdsetterslepet innenfor er rimelig tidsperiode, og at det i tillegg skisseres tiltak for å få rettet opp manglende vegstandard for vegstrekninger som har karakter av å være viktige transportruter for næringstrafikken, herunder landbruk og skogbruk. Ved vurdering av posten «mindre investeringer» vil disse moment være viktige for prioriteringslisten. 4. Rapportering fylkesveger Fylkestinget ber om at det fremmes egen halvårsrapport for tiltak på fylkesvegnettet. Rapporten skal, i tillegg til en oversikt over disponible rammer, forbruk og prognose for året, inneholde avviksforklaring og en vurdering av konsekvenser og eventuelle tiltak. Rapporten må også beskrive status for etterslep på vegnettet. Dette for å kunne få en oversikt over resultat av styrket innsats av vegvedlikehold. 5. Prioriteringsliste fylkesveger 18

19 Fylkestinget ber om at Handlingsprogrammet må vise en oversikt over prioriteringsliste over tiltak som vil bli vurdert for planleggings- og investeringsbeslutninger. Dette vil også være viktig for kommuner som ønsker å forskuttere tiltak på fylkesvegnettet, jf. retningslinjer for forskottering. 19

20 88/13 Oppnevning av nytt medlem fra organisasjonene i Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Med bakgrunn i søknad datert fra Anne Britt Wilhelmsen innvilges fritak fra vervet som medlem av Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør- Trøndelag i henhold til Retningslinjer for Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag punkt 5 og kommunelovens 15. nr Som nytt medlem fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon velges: Magne Skjetne Som nytt varamedlem fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon velges: Lise M. Connelly 20

21 89/13 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Karianne O Tung (A) FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: Søknad fra Karianne O Tung om fritak fra fylkeskommunale verv innvilges. I medhold av kommuneloven 16.2 trer Eivind Stende (A) inn som ny fast representant i fylkestinget for Arbeiderpartiet. Forslag nr.2 Valgutvalgets innstilling: Fylkestinget oppnevner følgende personer til verv i stedet for Karianne O Tung: Medlem i fylkesutvalget: Kirsti Leirtrø, A. Varamedlemmene nr 4-6 for medlemmene 1-4 rykker opp i den rekkefølge de er valgt. Som ny vara nr 6 velges Renate Tårnes, A Medlem i fylkesvalgstyret: Hanne Moe Bjørnbet, A med personlig vara Kirsti Leirtrø, A. Nestleder i UFFA-utvalget: Hanne Moe Bjørnbet, A Medlem av Fosen regionråd: Kirsti Leirtrø, A Medlem av Yrkesopplæringsnemnda: Hanne Moe Bjørnbet, A Medlem i styringsgruppe for Skolebruksplan 4: Hanne Moe Bjørnbet, A Medlem i styret for Orme Fagskole: Hanne Moe Bjørnbet, A Medlem i styret for Trondheim Fagskole: Hanne Moe Bjørnbet, A Medlem i styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag: Hanne Moe Bjørnbet, A Medlem og leder av NRK Trøndelags Distriktsprogramråd: Kirsti Leirtrø, A Medlem av styret for Vitensenteret: Hanne Moe Bjørnbet, A Observatør i styret for Kristen Videregående skole Trøndelag: Hanne Moe Bjørnbet, A Varamedlem i Regional Rovviltnemnd: Kirsti Leirtrø, A Representant i generalforsamling i Sparebankstiftelsen: Hanne Moe Bjørnbet, A Representant til generalforsamlingen i Midt-Norsk Opplæring: Hanne Moe Bjørnbet, A Delegat til KS fylkesmøte: Kirsti Leirtrø, A Hanne Moe Bjørnbet, A, gis fritak for følgende verv: o Vannregionutvalget, leder. Som nytt medlem og leder velges Kirsti Leirtrø, A o Medlem Vannregion Glomma. Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A o Verdensarvrådet, Røros Bergstad og Circumferensen: Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A o Rådet for Stiftelsen Halten. Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A. Leirtrø fritas som vara for Stig Klomsten, A i styret for Stiftelsen Halten. Som ny vara for Stig Klomsten, A velges Renate Tårnes, A. o Rådgivende utvalg for samiske spørsmål. Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A 21

22 o o o o Styringsgruppe Ajeege språk og kompetansesenter. Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A Tannhelsetjenestens kompetansesenter-representantskapet. Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A Rådet for norsk kulturarv. Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A Stiftelsen Trøndelag musikkonservatorium. Som nytt medlem velges Kirsti Leirtrø, A 22

23 90/13 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: Søknad fra Sivert Haugen Bjørnstad om fritak fra fylkeskommunale verv innvilges. I medhold av kommuneloven 16.2 trer Anita Gilde (FrP) inn som ny fast representant i fylkestinget for Fremskrittspartiet. Forslag nr. 3: Valgutvalgets innstilling: Fylkestinget oppnevner følgende personer til verv i stedet for Sivert Haugen Bjørnstad: Medlem i Regional utviklingskomité: Anita Gilde Varamedlem i Fylkesutvalget: Anita Gilde Varamedlem i Fylkeskommunens klagenemnd: Elin Marie Andreassen Nestleder i Klagenemnd for opplæringssektoren: Roy Angelvik Varamedlem i Regionalt forbrukerpolitisk utvalg for Møre & Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: Anita Gilde Varamedlem i Samarbeidslyst strategigruppe: Anita Gilde Varamedlem i Midt-Nordenkomitèen: Anita Gilde Varamedlem i KS Fylkesmøte: Anita Gilde Varamedlem i KS Landstinget: Anita Gilde Varamedlem i Skoleutvalg - Trondheim katedralskole: Halvor Valderaune Bueng Varamedlem i Interreg-Regionalt prioriterende partnerskap: Anita Gilde Varamedlem i Interreg-styringskomité: Anita Gilde Varamedlem i Representantskapet i Sparebank 1 Midt-Norge: Elin Marie Andreassen 23

24 91/13 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Frank Jenssen (H) FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: Søknad fra Frank Jenssen om fritak fra fylkeskommunale verv innvilges. Fylkestinget oppnevner følgende personer til verv i stedet for Frank Jenssen: 1. vara til Regional utviklingskomité: 1. vara til Samferdselskomitéen: Forslag nr. 4: Valgutvalgets innstilling: Oppnevning til verv som varamedlem til Regional utviklingskomite og varamedlem til Samferdselskomiteen i stedet for Frank Jenssen (H) skjer i sak 92/13 Omorganisering av fylkestingskomiteene. 24

25 92/13 Omorganisering av fylkestingskomiteene Forslag nr. 5 Valgutvalgets innstilling: Opplæringskomiteen: Medlemmer: 1. Hanne Moe Bjørnbet, A - leder 2. Gunn Elin Flakne, A 3. Henny Belsvik Lund, A 4. Audun Otterstad, A 5. Aleksander Rønningen, Sp 6. Ronny Kjeldsberg, Rødt 7. Henrik Kierulf, H nestleder 8. Brit R. Aune, H 9. Morten Ellefsen, FrP Vara for medlem 1-4: 1. Bente Estenstad, A 2. Ismail Salad Elmi, A 3. Hanne Husvik Lein, A 4. Lisa M. Husby, A 5. Anne Grethe Bech Andersen, A 6. Frode Reppe, A Vara for medlem 5: 1. Oddbjørn Rømma, Sp 2. Johannes L. Håvik, Sp 3. Astrid Jakobsen, Sp Vara for medlem 6: 1. Magni Svarstad, Rødt 2. Thomas Bakken, SV 3. Terje Fagereng, Rødt Vara for medlem 7-8: 1. Ole Brønmo, H 2. Sindre Nilsskog, H 3. Gunhild B. Reinskou, H 4. Kristin Kulseth, H Vara for medlem 9: 1. Halvor Valderaune Bueng, FrP 2. Elin Marie Andreassen, FrP 3. Roar Ileby, FrP 25

26 Kultur- velferd- og miljøkomiteen: Medlemmer: 1. Kirsti Leirtrø, A leder 2. Renate Tårnes, A 3. Sivert Berg, A 4. Geir Jarle Sirås, SV 5. Elisabeth Paulsen, V nestleder 6. Guro A. Gimse, H 7. Rune Schei, H Vara for medlem 1-3: 1. Heidi Tevik, A 2. Trygve Gjermstad, KrF 3. Kristin Sæther, A 4. Tom Arne Tranvik, A 5. Anne Grethe Bech Andersen, A Vara for medlem 4: 1. Kristin Fredheim, SV 2. Efia Marie Damba, SV 3. Sverre Fjellheim, SV Vara for medlem 5: 1. Terje Norddal, V 2. Randi Rognes, V 3. Anne Jorid Gullbrekken, V Vara for medlem 6-7: 1. Ole A. Brønmo, H 2. Sindre Nilsskog, H 3. Gunhild B. Reinskou, H 4. Kristin Kulseth, H Samferdselskomiteen Medlemmer: 1. Karin Bjørkhaug, KrF leder 2. Olav Huseby, A 3. Per Olav Skurdal Hopsø, A 4. Arnfinn Brechan, A 5. Eldbjørg Broholm, A 6. Torhild Aarbergsbotten, H nestleder 7. Egil Hestnes, H 8. Odd Skavern, H 9. Lill H. Sandaune, FrP Vara for medlem 1: 1. Trygve Gjermstad, KrF 26

27 2. Eldar N. Almli, KrF 3. Signhild Lund, KrF Vara for medlem 2-5: 1. Arne Hage, A 2. Birgit Frengstad, A 3. Svein Hovin, A 4. Laila Selven, A 5. Frode Reppe, A 6. Aud Kvalvik, SV Vara for medlem 6-8: 1. Lilly Gården, H 2. Nina Wikan, H 3. Oddvar Råen, H Vara for medlem 9: 1. Elin Marie Andreassen, FrP 2. Roy Angelvik, FrP 3. Halvor Valderaune Bueng, FrP Regional utviklingskomite: Medlemmer: 1. Randi Reese, SV - leder 2. Stig Klomsten, A - nestleder 3. Anne Sophie Hunstad, A 4. Hans Wendelbo, A 5. Gunn Iversen Stokke, Sp 6. Lars Tvete, H 7. Anita Gilde, Frp 8. Christian Bonvik, V Vara for medlem 1: 1. Sverre Fjellheim, SV 2. Terje Fagereng, Rødt 3. Aud Herbjørg Kvalvik, SV Vara for medlem Anne Grete Bech Andersen, A 2. Ole Marius Holden, A 3. Lisa Ofstad, A 4. Dag Knutsen, A 5. Heidi Tevik, A Vara for medlem 5: 1. Oddbjørn Rømma, Sp 27

28 2. Anne Haave, Sp 3. Heidi Greni, Sp Vara for medlem 6: 1. Lilly Gården, H 2. Nina Wikan, H 3. Oddvar Råen, H Vara for medlem 7: 1. Roy Angelvik, FrP 2. Halvor Valderaune Bueng, FrP 3. Elin Marie Andreassen, FrP Vara for medlem 8: 1. Anne Jorid Gullbrekken, V 2. Terje Norddal, V 3. Randi Rognes, V 28

29 93/13 Strategiplan med budsjett 2014 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til Strategiplan , med budsjett for Forslaget består av: - Drifts- og investeringsbudsjett for 4-årsperioden. - Budsjett 2014 for lånefondet. Forslaget til strategiplan for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget i vedlegg 4 i hoveddokumentet. Vedlegget i eget hefte som omfatter oversikt over enhetene med tallbudsjett for Fylkestinget vedtar budsjett 2014 på netto tjenestegruppe-nivå iflg budsjettskjema 1B. Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon og intern service Opplæring Tannhelse Nærings- og bostedsutvikling Utleie av lokaler og tomteområder Konsesjonskraft Fylkesveier Kollektivtransport Kuturaktivitet Lån(innlån, avdrag, bruk, omkostninger) Sum fordelt til drift Minus 7101, 7102 og 7103 Ytterligere spesifisering av budsjett 2014 uføres av fylkesrådmannen i henhold til forskrift om årsbudsjett, 9. De mål og intensjoner som ligger i strategiplandokumentet er førende for fylkeskommunens aktivitet. Fylkestinget vedtar budsjett 2014 for lånefondet. Fylkestinget vedtar følgende regel om delegasjon for 2014: - Omdisponering mellom tjenesteområder og disponering av endring i fri inntekter ligger til fylkestinget hvis ikke annet fastlegges i vedtak. Fylkesrådmannen har omdisponeringsadgang innenfor tjenesteområdene som definert i budsjettskjema 1B når det skjer for å oppfylle fylkestingets vedtatte mål og intensjoner. Mindre avvik fra dette kan godkjennes av fylkesutvalget. - Omdisponering av investeringsvedtak slik de er spesifisert i kap. 12 i 29

30 strategiplanen og endringer i investeringstilskudd behandles av fylkestinget. 3. Skatteøre for Sør-Trøndelag fylkeskommune gjeldende budsjetterminen 2014 fastsettes til den maksimumssatsen som vedtas av Stortinget. 4. Fylkestinget vedtar følgende finansiering av investeringer: Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Forslag budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 Forslag budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Overført fra driftsbudsjettet, momsrefusjon Bruk av momsrefusjon Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lån tas opp via lånefondet. 6. Fylkestinget vedtar at det gis adgang til å ta opp likviditetslån inntil 200 mill i budsjettermin Innspill/vedtak i de respektive fylkestingskomiteer vedlegges saken til fylkestinget. 30

31 Forslag nr.1: Forslag fremmet av Morten Ellefsen (FrP) på vegne av FrP: Alternativt til innstillingen: Innledning Sør-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til strategiplan for , med budsjett 2014, for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dokumentet bygger på Sør-Trøndelag FrPs prioriteringer og Sør-Trøndelag fylkeskommunes utfordringer. Forslaget tar utgangspunkt i rådmannens forslag og fylkesutvalgets innstilling. Vi registrerer at rådmannen i sitt budsjettforslag har lagt inn tilsvarende prisjusteringer for kollektivtransporten som vi i FrP foreslo i vårt alternative budsjettforslag for Men i og med at dette ikke ble vedtatt i fjor er utfordringene vesentlig større i år og det er derfor behov for større prisjusteringer, kraftigere kutt i produksjonen og større andel belønningsmidler. Omprioriteringer De viktigste prioriteringene i vårt forslag er at midler omprioriteres fra kollektivtransport, regional utvikling, kulturtilbud for voksne samt administrasjon og byråkrati. Disse midlene benyttes til å styrke opplæringssektoren, ved at det kompenseres for økte pensjonsutgifter, kvaliteten i skolen gis et betydelig løft, tiltak mot frafall styrkes, og vi satser mer på kompetanseutvikling for lærere. Innenfor samferdsel legges det inn en opptrapping av vedlikehold, og tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det er videre uaktuelt å benytte bompenger til å kompensere for inntektsbortfall på ferjetrafikken. Sum Reduksjoner - driftsbudsjettet Kollektivtransport - Takstøkning, ruteendringer og økte belønning Regional utvikling Kulturinstitusjoner Sentraleenheter Sum innsparing Sum Økninger - driftsbudsjettet Kompensasjon for økte pensjonsutgifter Skole Kvalitet i skolen Tiltak mot frafall - tilpasset oppl. / praksisretting Kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) Sum opplæring Sum Økninger - driftsbudsjettet Samferdsel: inntektstap ikke med bompenger Vedlikeholdetterslep veg / veginvestering Sum samferdsel

32 Økonomisk handlingsrom og prioritering Gjeldssituasjonen Fra 2004 til 2013 har lånegjelden økt fra 1,5 milliarder til 4,1 milliarder. Rådmannen legger opp til at gjelden skal økes ytterligere, til 5,2 milliarder i løpet av strategiplanperioden. Renter og avdrag beregnes til 435 millioner i Det vil si at nærmere 13 % av de forventede inntektene i 2017 går med til å betale renter og avdrag. Rød linje viser grense for gjeldsgrad på 100 % Det er angitt en gjeldsgrad på 100 % i forhold til inntekter, for hvor mye det er forsvarlig å låne for fylkeskommunen. Denne ble passert i Dersom investeringene og lånefinansiering blir som foreslått i rådmannens budsjettforslag, vil gjeldsgraden passere 150 % i Det er ikke forsvarlig med så stor grad av lånefinansiering, og større deler av investeringene må finansieres via bidrag fra driftsbudsjettet. Finansiell strategi For å sikre mer robusthet med tanke på en kommende renteøkning, benyttes en kalkulert rente på til 6 % og avdrag tilsvarende serielån på maksimum 20 år. Differansen mellom beregnet rente og faktisk rente benyttes til ekstraordinære avdrag eller egenkapital ved investeringer. Fylkeskommunens styringssystem BMS og styringskortene er ikke et velegnet styringsverktøy for overordnet politisk nivå. Fylkestinget ber rådmannen legge opp til en prosess for utvikling av styringssystemene på overordnet politisk nivå med mer tydelig målstyring. Eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltningen organiseres for å sikre trygg og forutsigbar forvaltning av fylkeskommunens realverdier (bygninger). 32

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Flere oppnevninger til andre styrer, råd og utvalg foretas i kommende fylkesting Innhold: Egne/interne organer s 1 Interkommunale

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Politisk representasjon 2011-2015

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Politisk representasjon 2011-2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Politisk representasjon 2011-2015 Sist oppdatert 03.01.2014 Innhold: Del 1 Egne politiske organer 3 Del 2 STFK s politisk oppnevnte representanter i styrer, utvalg og råd 7

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014 Sist oppdatert: 26.02.2014 kl. 12:06 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 11:30 onsdag 26.02.14 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 03.10.2013 kl. 11:00 15:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Bilde:Regjeringen.no

Bilde:Regjeringen.no Bilde:Regjeringen.no Medlemmer For valgperioden 2011-2015 består Rådet av følgende medlemmer: Folkevalgte medlemmer: 1. Geir Jarle Sirås (SV), leder 2. Gunn Iversen Stokke (SP), nestleder 3. Brit Aune

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.10.2009 kl. 10:00 15:30 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 42/2009, 44/2009-53/2009 Arkivsak: 339-2009 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Budsjett 2008. Regnskap 2007

Budsjett 2008. Regnskap 2007 Budsjett 2008 Utfordringsdokument Regnskap 2007 Budsjettprosessen 2008 Gjennomfører: - Eksterne brukerundersøkelser - Medarbeiderundersøkelse. Det utarbeides detaljert budsjett og evnt. spesifikke styringskort

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 18.05.2015 kl. 11:30 15:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Trondheim katedralskole

Detaljer

Lisbeth Sandtrøen, AP varamedlem kunne ikke møte Ronny Wilhelmsen, AP varamedlem kunne ikke møte

Lisbeth Sandtrøen, AP varamedlem kunne ikke møte Ronny Wilhelmsen, AP varamedlem kunne ikke møte MØTEPROTOKOLL Møte: Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget Møtested: Rica Hotell Karasjok Møtetid: 8. 9. mars 2010 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Forfall Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

A lternativt budsjett 2011,

A lternativt budsjett 2011, A lternativt budsjett 2011, økonomiplan 2011 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 17:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen 2011-2015 04.12.2013 67/13 2 Fylkestinget 2011-2015 18.12.2013 126/13

SAKSPROTOKOLL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen 2011-2015 04.12.2013 67/13 2 Fylkestinget 2011-2015 18.12.2013 126/13 SAKSPROTOKOLL Samlet uttalelse til handlingsprogram for veg og bane og oppfølging av Nasjonal transportplan 2014-2017 Arkivsak-dok. 201326743 Saksbehandler Erik van der Veer Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren Side1 Referat verdensarvrådet 07.12.2015 Tid: 1130-1530 Sted: Tolga, Malmplassen gjestegård Rådsmedlemmer til stede Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Runa Finborud, Lars Erik Hyllvang,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 12:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Nestleder Johansen Bengt S H Medlem Pedersen

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Dato: 24.11.2011 Tid: 12:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Laila Selnes Lund Medlem

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.05.2012 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 14:20 16:20 Sted: Fylkesutvalgsalen Møteleder: Tore O. Sandvik (A) Møtende medlemmer: Tore O. Sandvik (A) Arne Braut (Sp) Olav Huseby (A) Karianne Oldernes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. juni 2006 kl. 10.00 11.15 Møtested: Fylkeshuset, Trondheim Saknr: 23/2006-29/2006 Arkivsaknr.: 200600020 Møteleder Møtende medlemmer

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESTING 28.- 29.02.2012

MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESTING 28.- 29.02.2012 MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESTING 28.- 29.02.2012 Dato: 28.02.2012 kl. 12:00-17:00 29.02.2012 kl. 9:00-13:50 Sted: Møteleder: Fylkestingsalen, Fylkeshuset Tore Sandvik, fylkesordfører Arne Braut,

Detaljer

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019)

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/1740-91 Løpenr.: 27387/09 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Øystein Olav Miland FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) Innstilling

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Laila Øygarden Fylkesordfører AP Oddvar Skaiaa Fylkesvaraordfører KRF Tellef

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

lternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016

lternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016 A lternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016 - for vegen videre Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag til

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 23. OG 24. APRIL 2014

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 23. OG 24. APRIL 2014 Sist oppdatert 23.04.14 kl. 12:52 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 23. OG 24. APRIL 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 12:00 onsdag 23. april er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møtrom1, Hitra rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 15:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Møterom "Låven", Holmen gård Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer