Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE"

Transkript

1 [1] Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE #

2 [2] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONAL 1.1. Ansatte 1.2. Personalutvikling 1.3. Rekruttering 2. DRIFT 2.1. Styret 2.2. Kontordrift 2.3. HMS-arbeid 2.4. Kvalitetssystem 3. INFORMASJONSINNHENTING OG POTENSIELLE REGELBRUDD 3.1. Påtalenemnd 3.2. Meldepliktsråd 3.3. Medisinsk fagkomité 3.4. Nasjonalt nettverk for antidopingarbeid 3.5. Informasjonsinnhenting og undersøkelser 4. KONTROLL 4.1/4.2 Prøvetaking nasjonalt kontrollprogram 4.3. Analyser 5. KOMMUNIKASJON, INFORMASJONS- OG VERDIARBEID 5.1. Kommunikasjon 5.2. Informasjons- og verdiarbeid - foredragsvirksomhet 5.3. Helsepersonell, trenere og ledere 5.4. Ren utøver 5.5. Skoleprosjekt 6. INTERNASJONALT 6.1. Internasjonale konvensjoner og avtaler 6.2. Samarbeid med WADA og nasjonale antidopingbyråer 6.3. Samarbeid med internasjonale særforbund 7. FORSKNING OG UTVIKLING 7.1. Forskningskomité 7.2. Tildeling av forskningsmidler 7.3. Brukerundersøkelser 7.4. Utvikling - kontrollprogrammet 7.5. Utvikling - kommunikasjon, informasjons- & verdiarbeidet 7.6 Forskningsformidling 8. SELVFINANSIERENDE SAMARBEIDSPROSJEKTER 8.1. Oppdrag for internasjonal idrett 8.2. Oppdrag for treningssenterbransjen 8.3. Norske organisasjoner og institusjoner 8.4. Kurs og konferanser 8.5. Markedsarbeid

3 [3] 9. FOREBYGGENDE SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE 9.1. Frivillig nettverk 9.2. Kommunale og fylkeskommunale samarbeidsprosjekter

4 [4] INNLEDNING Stiftelsen Antidoping Norge har drevet egen virksomhet i åtte år fordelt på to strategiske planer med fire års varighet, tilsvarende Idrettsforbundets tingperioder ( og ). I denne åtteårsperioden har det vært en betydelig utvikling av antidopingarbeidet. Internasjonalt har WADA vært den samlende og ledende kraft i fornyelsen av arbeidet. Det er særlig grunn til å trekke fram meldeplikt for topputøvere, biologiske profiler og økende fokus på samarbeid mellom antidopingorganisasjonene og myndighetsorgan som toll og politi. Fra norsk side har vi oppfattet at det har vært lagt vekt på at vi skal være en idrettsnasjon som leder an i utviklingen av toppidretten, men også i antidopingarbeidet. Med dette som utgangspunkt tok Antidoping Norge fatt i prosessen med å utvikle en ny strategisk plan for fireårsperioden Forutsetningen for et slikt arbeid har vært å forsøke å forutsi hva som skal til for å drive effektiv dopingbekjempelse i Etter en omfattende prosess i egen organisasjon og blant utvalgte organisasjonsledd i norsk idrett og det internasjonale antidopingarbeidet, har styret i Antidoping Norge vedtatt en ny strategisk plan 1 (heretter kalt SP). Den nye planen sier at Antidoping Norge vil være en uavhengig, kunnskapsrik og offensiv organisasjon, som samarbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Strategien er videre basert på tydelige løfter og uttalte ambisjoner. Antidopingarbeidet i idretten er hovedsakelig fundamentert på to hovedgrupper av virkemidler, dopingkontrollen og verdi-, informasjons- og forebyggende virksomhet. Et helhetlig og effektivt antidopingarbeid vil være en kombinasjon av tiltak fra nevnte hovedgrupper av virkemidler. Antidopingprogrammet innenfor den organiserte idretten består av tiltak tilpasset utøveres nivå: Prioriterte utøvere (ca 150), nasjonale toppidrettsutøvere (ca ) og breddeidrettsutøvere. Prioriterte utøvere består av de beste utøverne innenfor idretter der man kan ha stort utbytte av dopingbruk utenfor konkurranse. Nasjonale toppidrettsutøvere består av de nest beste utøverne i risikoidretter som kan ha stort utbytte av dopingbruk utenfor konkurranse, samt de beste utøverne i andre idretter. Definisjonen av nasjonal toppidrettsutøver gjøres i samarbeid med nasjonale særforbund. Breddeidrettsutøvere er alle andre utøvere organisert i Norges idrettsforbund. Hva gjelder antall personer, er dette den klart største gruppen. 1 Strategisk plan er videre i virksomhetsplanen omtalt som SP

5 [5] Antidopingarbeidet blant prioriterte utøvere og nasjonale toppidrettsutøvere følger en idrettsspesifikk plan tilpasset hver enkelt idrett. Ulike idretter har ulike utfordringer innenfor antidopingarbeidet. Vi mener det er viktig med et tilpasset program for hver idrett. Antidopingarbeidet på breddeidrettsnivå vil i større grad sees i sammenheng med arbeidet som gjøres i samfunnet for øvrig på lokalt plan. På lavere nivå er trolig motivene for å dope seg vel så mye miljørelatert som idrettsrelatert. Vi mener derfor det er viktig med en helhetlig tilnærming til dopingproblematikken på lavere nivå og i samfunnet for øvrig. Fordelingen av tiltak mellom idrettene og nivåene gjøres på bakgrunn av en årlig risikovurdering. Denne risikovurderingen baserer seg i første rekke på en fysiologisk vurdering av hvilke idretter og grener det største prestasjonsfremmende potensialet ligger ved bruk av ulike dopingmidler. Videre tas det også høyde for idrettenes størrelse, utbredelse, dopinghistorikk og andre relevante forhold. Trender i misbruk og antidopingrelaterte problemstillinger er i konstant endring, og derfor vil også prioriteringene innenfor det helhetlige antidopingarbeidet innen de ulike idrettene variere fra år til år. I vår strategiske plan fremgår det at uavhengighet er et viktig prinsipp for organisasjonen. Det gjelder særlig i kontrollarbeidet. Antidoping Norge skal også være en drivkraft i det forebyggende arbeidet. I dette arbeidet er særforbund og idrettslag sentrale samarbeidspartnere. Vi ser det som vår rolle å påvirke idrettens organisasjonsledd til å ta ansvar for å videreutvikle og forankre egne holdninger til antidopingspørsmål. For å få styrkesamarbeidet med de ulike nasjonale særforbundene, vil vi invitere alle særforbund hvor vi planlegger tiltak til møte minst én gang i året. I Antidoping Norges SP er det vektlagt at vi skal påvirke utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet. Antidopingarbeidet i toppidretten er et innsatsområde i et slik internasjonalt arbeid. Norske utøvere trener og konkurrerer over hele verden, og det er viktig å koordinere både kontroll- og forebyggingsarbeidet med internasjonale særforbund. Andre nasjonale antidopingorganisasjoner må også ha gode antidopingprogram. Antidoping Norge ønsker å påvirke til en utvikling av kvalitativt gode organisasjoner og program. WADA er en grunnpilar i det internasjonale antidopingarbeidet og må støttes og påvirkes i sitt virke. WADA har fokusert på at også andre brudd på dopingbestemmelsene utover positive prøver skal ha fokus. Dette krever en intensivering av informasjoninnhenting og samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter. Antidoping Norge ønsker å ha dette som et satsningsområde i tiden fremover. I sitt utadrettede arbeid har Antidoping Norge et uttalt mål om å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for antidopingarbeidet (SP pkt. 1.5.) og synliggjøre doping som samfunnsproblem (SP pkt. 4.7). 1. PERSONAL 1.1. Ansatte Som følge av ny strategiplan, er det gjennomført en prosess for å tilpasse organisasjonen til de oppgaver som skal løses i løpet av neste fireårsperiode. Ny organisasjonsplan ble vedtatt

6 [6] av styret i juni 2011 og innebærer 14,8 stillinger, herunder to stillinger beregnet til virksomhet som ikke er finansiert av spillemidler til idrettsformål [1]. 12,8 stillinger er p.t. budsjettert under kapittel 1. En stilling holdes p.t. vakant på grunn av manglende finansiering. Det etableres en ny strategisk ledergruppe og en operativ driftsgruppe som vil utgjøre den administrative ledelsen. Ordningen med åtte regionskoordinatorer er avskaffet. En av regionskoordinatorenes oppgave har vært myndighetskontakt rettet mot blant andre toll og politi lokalt. Denne oppgaven tillegges en ny stilling i sentralorganisasjonen. Utover det ordinære kontroll- og foredragskorpset, vil det bli ansatt inntil fem distriktsmedarbeidere som skal kunne løse operative oppgaver regionalt utover kontroll- og forebyggingsoppgaver. Ved særskilte tilfeller vil det i tillegg være behov for begrensede prosjektrelaterte stillinger. Dersom virksomheten som ikke er finansiert av spillemidler utvides ytterligere, må nødvendigvis bemanningen innenfor dette fagfeltet styrkes tilsvarende Personalutvikling Antidoping Norges ambisjon er at alle sentralt ansatte søker ny kunnskap for å levere tjenester av høy kvalitet gjennom å søke utvikling og ny kunnskap (SP pkt. 6.3). I samråd med antidopingorganet i Sveits har vi utarbeidet et forslag til en ukes grunnleggende opplæring for nyansatte i antidopingarbeidet. Dette opplæringstilbudet ønsker vi å prøve ut på et utvalg ansatte i organisasjonen. Som en følge av ny organisasjonsplan vil nye arbeidsoppgaver gjennomgås for hver enkelt medarbeider. Den enkelte vil bli tilbudt relevant opplæring. Vi vil ha særlig fokus på den enkeltes kunnskap om spesifikke idrettsgrener og deres egenart. Det vil som tidligere år bli gjennomført et helgeseminar for alle ansatte hvor nyheter og utviklingstrekk i arbeidet gjennomgås. Antidoping Norge vil delta på vitenskapskongresser og forskningsseminarer for formidling av ny kunnskap. Deltakelsen vil bli fulgt opp med intern-seminarer med ulike fagrelevante tema. Opplæring regionalt personell Regionalt personell skal gjennomgå en trinnvis opplæring tilpasset pålagt ansvar og oppgaver (SP pkt. 6.3). Opplæringsprogrammet skal videreutvikles slik at det omfavner alt dopingkontrollpersonell på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt foredragsholdere. Autorisasjonsprøvene for dopingkontrollpersonell skal videreutvikles og også omfavne foredragsholdere. [1] Ny organisasjonsplan følger som vedlegg til virksomhetsplan for 2012.

7 [7] 1.3. Rekruttering Antidoping Norges ambisjon er at organisasjonen skal framstå som attraktiv (SP pkt. 6.1.).Vi ønsker at arbeidsmiljøet og de faglige utfordringene bidrar til at kvalifiserte personer ønsker å jobbe nettopp hos oss.

8 [8] 2. DRIFT 2.1. Styret Styret består av seks faste representanter utpekt av stifterne, og godtgjøres i henhold til statlige satser. Det planlegges med fem styremøter i Kontordrift Antidoping Norge ønsker å ha moderne og hensiktsmessige kontor- og møtelokaler, som fremmer samarbeid og uformell dialog. Sommeren 2011 flyttet organisasjonen inn i nye lokaler. I de nye lokalene er det i stor grad åpne kontorløsninger, og det er plass til å inkludere midlertidig ansatte i prosjektstillinger. Det skal tilrettelegges med stillerom og tilstrekkelige møtelokaler der ett møtelokale brukes som spiserom. Det skal utarbeides egne kjøreregler for arbeidsmiljøet i landskap. Den daglige driften skal sikre at organisasjonen fungerer optimalt og ta hånd om økonomistyring og revisjon, lokaler og organisasjonens IT-behov HMS-arbeid Antidoping Norges ambisjon er at organisasjonen skal framstå som en attraktiv, smidig, ryddig og profesjonell organisasjon (SP pkt. 6.1.). Hvert år skal det gjennomføres en kartlegging av arbeidsmiljøet som danner grunnlag for en årlig handlingsplan for å styrke arbeidsmiljøet. For ledelsen er det sentralt å styrke de ansattes tilhørighet til organisasjonen.virkemidler i så henseende er tiltak for å styrke fellesskapsfølelsen til alle ansatte, anvende ny teknologi for å kommunisere med deltidsansatte (SP pkt. 6.2), og å styrke trivsel på arbeidsplassen Kvalitetssystem Den organiserte idretten skal føle seg trygg på at de antidopingprogrammer og aktiviteter som gjennomføres av Antidoping Norge driftes forsvarlig og i tråd med internasjonalt regelverk og nasjonal lovgivning. Prosedyrene våre skal reflektere internasjonale og nasjonale krav og beskrive de oppgaver og aktiviteter vi vurderer som kritiske. Kvalitetssystemet er levende og revideres etter behov. Antidoping Norges ledelse vil etterstrebe og påvirke ansatte til høy kvalitet på arbeid som skal gjennomføres, gjennom aktiv bruk av ledelsesverktøyet innarbeidet i prosedyrer og praktisering. Dette innebærer at vi blant annet skal gjennomføre interne revisjoner for å avdekke potensielle forbedringsområder. Det skal gjennomføres minst 15 interne kvalitetsrevisjoner i Antidoping Norge skal driftes i henhold til det nasjonale og internasjonale regelverket for antidoping. Virksomhetens kvalitetssystem skal fortsatt tilfredsstille krav i NS-EN ISO 9001 og World Anti-Doping Program (WADP) nivå 1 og 2. Sertifiseringsstatusen skal opprettholdes.

9 [9] 3. INFORMASJONSINNHENTING OG POTENSIELLE REGELBRUDD 3.1. Påtalenemnd Påtalenemnden, oppnevnt av styret i Antidoping Norge, skal på fritt grunnlag ta stilling til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til eget mandat. Det er ledelsens oppgave å fremme potensielle brudd på dopingbestemmelsene slik at Påtalenemnden kan ta stilling til påtalespørsmålet og behovet for eventuelle ytterligere undersøkelser og/eller informasjon Meldepliktskomité og klagenemnd Meldepliktskomiteen, oppnevnt av styret i Antidoping Norge i 2011, skal på fritt grunnlag fatte vedtak ved potensielle brudd på meldepliktsystemet for utøvere på prioritert utøverliste i henhold til eget mandat. Potensielle brudd på meldeplikten skal fremlegges komiteen slik at all relevant innhentet informasjon gir grunnlag for vurderingen. Mandat for komiteen er fastsatt av styret. Klagenemnden, opprettet i 2011 av styret i Antidoping Norge, skal på fritt grunnlag vurdere og fatte vedtak dersom utøver har klaget på advarsel gitt for brudd på meldepliktsystemet. Mandat for komiteen er fastsatt av styret Medisinsk fagkomité Gjennom Medisinsk fagkomité skal Antidoping Norge ha tilgang til fagkompetanse som kan vurdere spørsmål av medisinsk karakter. Medisinsk fagkomité har som en av sine hovedoppgaver å behandle og avgjøre søknader om medisinsk fritak fra dopinglisten, samt gi råd i forbindelse med aktuelle medisinske problemstillinger. Ved flere tilfeller vil søknader om medisinske fritak fra breddeidrettsutøvere behandles retrospektivt som følge av en positiv prøve. Komiteens arbeid utøves i henhold til eget mandat fastsatt av styret Nasjonalt nettverk for antidopingarbeid Antidoping Norge har sekretariatet for et nasjonalt nettverk for antidopingarbeid. Nettverket består av offentlige etater som i sitt daglige virke kommer i direkte kontakt med dopingbelastede miljøer og miljøer der doping er et potensielt problem. Hensikten med nettverket er å få innsikt og kunnskap i hver organisasjons antidopingarbeid og problemstillinger. Intensjonen er å kunne bistå hverandre og vurdere muligheten for å samordne tiltak og/eller iverksette felles tiltak hvor det kan være relevant Informasjonsinnhenting og undersøkelser Antidoping Norge har som ambisjon å ha innsikt i nasjonale og internasjonale dopingtrender og -trafikk (SP pkt. 2.2.). Det skal videreutvikles et antidopingprogram med fokus på innhenting av informasjon og undersøking med det formål å avsløre bruk, besittelse eller håndtering av stoffer/metoder på dopinglisten. Basert på erfaring vil vi vurdere å etablere et system for informasjonsinnhenting og metoder for å avklare potensielle brudd på dopingbestemmelsene. En nyetablert stilling skal ha som hovedområde å iverksette antidopingprogrammet om informasjonsinnhenting og undersøkelse, herunder knytte kontakter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og opprettholde en tett dialog med relevante organisasjoner og personer.

10 [10] Vi ønsker å gjøre oss kjent med rettskraftige dommer som kan ha en betydning for antidopingarbeidet. En egen referansegruppe for myndighetskontakt planlegges å være et styringsverktøy for videre fremdrift. Stiftelsen har som uttalt ambisjon i denne perioden at vi skal jobbe for en skjerpet lovgivning (SP pkt. 4.8.).

11 [11] 4. KONTROLL Dopingkontroller skal ha en forebyggende, avskrekkende og avslørende effekt. Hvilket av disse tre forholdene som vektlegges, avhenger av hvilket nivå vi tester på, og hva vi ønsker å oppnå med kontrollen. Fordelingen av prøver mellom de ulike idrettene og nivåene baserer seg på den årlige risikovurderingen, og selv om dette vil variere noe fra år til år vil hovedfokuset i testarbeidet være på de idrettene der utøverne har mest prestasjonsmessig å hente på bruk av doping. Dopingbruken er i konstant utvikling, og det er derfor viktig at testplanlegging og utvikling av teststrategier både er kunnskapsbasert og nyvinnende. Spesielt viktig er dette for testarbeidet i toppidretten der internasjonal erfaring tilsier at dopingbruk ofte er svært sofistikert. Tett dialog med relevante fagmiljø spesielt antidopinglaboratoriene er vesentlig for utviklingen av et effektivt kontrollprogram. 4.1/4.2. Prøvetaking nasjonalt kontrollprogram Prøvetaking og teststrategier prioriterte utøvere Den gruppen som omtales som prioriterte utøvere består av utøvere fra idretter der enten muskelstyrke, utholdenhet eller en kombinasjon er viktige prestasjonsbegrensende faktorer. Disse fysiologiske egenskapene kan lett forbedres ved bruk av ulike former for doping, og følgelig regnes disse idrettene som høyrisiko. Sentralt i testarbeidet for prioriterte utøvere er biologiske profiler basert på en risikovurdering og med hjelp av meldepliktsystemet for å kunne teste utøvere. Ved hjelp av disse verktøyene utvikles detaljerte og individuelle testplaner som også tar sikte på å avsløre doping dersom det skulle forekomme. Testplanleggingen baseres på hvilke stoffer som analysene rettes mot og krever en inngående kjennskap til de ulike dopingmidlene, deres bruk og effekt. Hovedtyngden av kontroller på prioriterte utøvere vil bli gjennomført utenfor konkurranse gjennom hele året. Dette forutsetter at mange kontroller gjennomføres i utlandet, noe som også gjør arbeidet ressurskrevende. Biologiske profiler En vesentlig del av testprogrammet for prioriterte utøvere er det biologiske profilprogrammet. Profilprøver er ikke direkte deteksjon av forbudte stoffer, men målinger av ulike markører som påvirkes av ulike former for doping, og som igjen kan gi en indirekte indikasjon på doping. Per i dag finnes det tre profiler som inngår i dette programmet: 1) Blodprofiler for avsløring av ulike former for bloddoping 2) Testosteronprofiler for avsløring av anabole steroider 3) IGF-1/PIIINP-profiler for avsløring av veksthormondoping

12 [12] Profilene kan identifisere utøvere med unormale verdier for tettere oppfølging, men kan også brukes som bevis i en dopingsak. I 2012 videreføres arbeidet med biologiske profiler og metoder for direkte deteksjon. Alle prioriterte utøvere skal ha testosteronprofil, alle utholdenhets utøvere skal ha en blodprofil, og et utvalg idretter skal også ha veksthormonavhengige markørprofiler. Meldepliktsystemet Deteksjonsvinduet for direkte avsløring av flere av de mest prestasjonsfremmende stoffene på dopinglisten er svært kort. Med kort deteksjonsvindu menes alt fra dager til timer avhengig av administrasjonsmåte og dosering. For å avsløre denne formen for doping må prøvene tas på eksakt riktig tidspunkt, og for å kunne gjøre dette må det være en metode for å finne utøverne for testing. Utøverinformasjon er følgelig en forutsetning for et effektivt testarbeid. Antidoping Norge vil ha fokus på et brukervennlig og proporsjonalt meldepliktsystem med ADAMS som den valgte plattformen. Det er viktig med en tett dialog med både utøvere og særforbund for å sikre korrekt rapportering i henhold til NIFs forskrift for utøverinformasjon slik at et effektivt og målrettet kontrollprogram kan gjennomføres. Prøvetaking og teststrategier i nasjonal toppidrett Nasjonal toppidrett består av de nest beste utøverne i risikoidretter, de beste utøverne i lagidretter og i andre idretter. Dette er en stor og heterogen gruppe med alt fra eliteseriespillere i fotball, til landslagsutøvere i bueskyting. Antidoping Norge skal gjennomføre et målrettet og proporsjonalt testprogram også for denne gruppen utøvere. Hovedintensjonene med tester på dette nivået er også avsløring og avskrekking. Lagidrettene Lagidrettene på dette nivået inkluderer de øverste divisjonene i idretter som fotball, håndball, ishockey, basketball osv. Vi har de siste årene registrert en utvikling i retning av et økende rusproblem i disse idrettene. Dette baseres på flere positive prøver for narkotiske stoffer og mottatte innspill. Antidoping Norge vil i 2012 ha oppmerksomhet på denne tematikken både i det forebyggende arbeidet og gjennom kontrollarbeidet. Lagidrettene er også forpliktet til å oppgi lagsinformasjon for å muliggjøre treningskontroller som er nødvendige for å kunne avsløre prestasjonsfremmende doping. Antidoping Norge vil fortsette å ha en god dialog med de klubbene det gjelder slik at tilstrekkelig informasjon for planlegging av kontroller er tilgjengelig. Individuelle idretter høy risiko Dette er gruppen der de nest beste utøverne i idretter med høy risiko for doping utenfor konkurranse befinner seg. Som eksempel inngår de nest beste styrkeløfterne, syklistene og langrennsløperne.

13 [13] Disse utøverne har et spesielt fokus i Antidoping Norges testarbeid, og skal være underlagt et målrettet testprogram. Det er viktig at disse testes og inkluderes i det biologiske profilprogrammet før de slår gjennom som internasjonale topputøvere. Dialog med særforbund om identifisering av mulige talenter er viktig i så måte. Individuelle idretter lav risiko Dette er de beste utøverne fra idretter med lav risiko for doping utenfor konkurranse. Det som kjennetegner disse idrettene er at de ofte er svært tekniske og at andre forhold som presisjon, koordinering og balanse er viktigere prestasjonsbegrensende faktorer enn utholdenhet eller styrke. I flere av disse idrettene finnes det imidlertid dopingmidler med en stor prestasjonsfremmende effekt tatt i konkurranse. Antidoping Norge ønsker å ha et målrettet konkurransetestprogram der viktige stevner og konkurranser blir identifisert og der utøvere testes for disse stoffene. Prøvetaking og teststrategier i breddeidretten Breddeidretten er den største gruppen av idrettsutøvere. Vi begrenser denne gruppen til utøvere som primært deltar i organisert trening og konkurranser. På breddeidrettsnivå skal testingen primært ha en forebyggende og avskrekkende effekt. Vi ønsker å forhindre bruk av doping gjennom et testprogram som inngår som en integrert del av et forebyggende program. Antidoping Norge ønsker også å koordinere kontrollarbeidet på dette nivået med det arbeidet som drives mot dopingbruk i samfunnet for øvrig. Samkjøring med prosjekter rettet mot ungdomsmiljø Ved gjennomføring av lokale forebyggende tiltak (andre midler enn spillemidler til idrettsformål) ønsker vi også å inkludere testing i lokale idrettslag. Ved å samkjøre aktiviteten mener vi at vi oppnår best mulig forbyggende effekt. Mosjonsarrangement Flere av de største idrettsarrangementene i Norge i dag er mosjonskonkurranser som Birkebeineren, Grenserittet, Den store styrkeprøven etc. Dette er konkurranser med en økende deltakelse og prestisje, og en viktig arena for forebyggende antidopingarbeid, herunder forebyggende dopingkontroller. I 2012 ønsker Antidoping Norge å påvirke særforbund og arrangører av mosjonsarrangementer slik at alle deltakere forplikter seg til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. Antidoping Norge vil være tilstede på minst tre større mosjonsarrangementer i Oppfølging av informasjonsinnhenting Jf. punkt 3.5 i denne virksomhetsplanen skal det videreutvikles et antidopingprogram med fokus på innhenting av informasjon og undersøkelse med det formål å avsløre bruk, besittelse eller håndtering av stoffer/metoder på dopinglisten. Antidoping Norge vil derfor øremerke prøver til oppfølging av denne typen saker.

14 [14] Testing av hest Antidopingprogrammet rettet mot hest er tuftet på lov om hestevelferd. Antidoping Norge har inngått en avtale med Norges Rytterforbund om testing av hest. Høsten 2011 ble de første hestekontrollene gjennomført. Antidoping Norge ønsker, som et av få nasjonale antidopingbyrå å gjennomføre et målrettet testprogram for hest, å videreutvikle kompetansen til dopingkontrollørene som er ansvarlig for denne typen testing. Testing av hest finansieres av andre midler enn spillemidler til idrettformål og budsjetteres under kapittel 8. Alkoholtesting Antidoping Norge har i flere år gjennomført alkoholkontroller på vegne av kunder utenfor den organiserte idretten. I 2011 ble de første kontrollene gjennomført også innenfor den organiserte idretten, i første omgang i motorsport. Antidoping Norge vil også i 2012 ha et fokus på alkoholtesting i idretter der alkohol er forbudt, og et alvorlig sikkerhetsproblem. Alkoholtesting utenfor den organiserte idretten finansieres av andre midler enn spillemidler til idrettformål og budsjetteres under kapittel Analyser Alle analyser som blir gjennomført som en del av Antidoping Norges testprogram skal skje ved WADA-akkrediterte laboratorier enten i Norge eller i utlandet. Samarbeid med Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo Universitetssykehus er viktig for tolkning av analysesvar, videre oppfølging og målrettet testing. Antidoping Norge vil derfor gjennomføre minst fem årlige møter med Norges Laboratorium for dopinganalyse der disse temaene står på dagsordenen. Den mest omfattende analysemenyen brukes på utøvere på prioritert utøverliste. I tillegg til vanlige i og utenfor konkurranse analysemenyer, gjennomføres ekstra analyser for veksthormon, blodtransfusjoner, EPO og andre forbudte stoffer basert på idrettens egenart, eventuelle unormale funn og andre forhold som inngår i teststrategien. På nivået nasjonal toppidrett er analysemenyen noe mer begrenset. Hovedfokus vil være på vanlige urinprøver i og utenfor konkurranse. I lagidrettene vil det være et fortsatt fokus på konkurransetesting for å få bukt med narkotikaproblematikken. Konkurransetesting vil også ha et fokus i lavrisikoidrettene. Når det gjelder utøverne i høyrisikogruppen, vil vi ha en utvidet analysemeny med både blodprofiler, testosteronprofiler og fokus på både EPO og andre spesielle prestasjonsfremmende stoffer. I breddeidretten vil vi primært benytte standard analysemeny. Alkoholtesting vil i hovedsak foregå på breddeidrettsnivå.

15 [15] Nøkkeltall dopingkontrollen Utøvernivå Urinprøver Blodprøver Prioriterte utøvere Topputøvere Bredde idretten Totalt Det planlegges i 2012 innhentet til sammen 2790 prøver fordelt på 2084 urinprøver og 706 blodprøver. Det største antallet prøver skal tas på nasjonalt topputøvernivå.

16 [16] 5. KOMMUNIKASJON, INFORMASJONS- OG VERDIARBEID Norsk idrett har lang tradisjon for det forbyggende antidopingarbeid. Arbeidet er tuftet på tydelige holdninger til doping. Antidoping Norge har siden opprettelsen hatt et sterkt fokus på denne delen av virksomheten. Dette er en erkjennelse av at testarbeid alene ikke kan forhindre doping. Gode holdninger og forankringen av idrettens grunnverdier er forhold som ofte trekkes frem når det skal forklares hvorfor norsk idrett har vært spart for store dopingskandaler. Disse holdningene og verdiene må ikke tas for gitt, men må arbeides med og videreutvikles kontinuerlig. For Antidoping Norge er det avgjørende at særforbundene har en gjennomarbeidet tanke for å forhindre dopingbruk i egen idrett. I tråd med ambisjonen om at vi skal være en drivkraft i idrettens forebyggende arbeid (SP 1.1) er det vesentlig at det utarbeides en egen plan for antidopingarbeidet i det enkelte særforbund. Mulige tiltak skal kunne leveres av oss, men bør være forankret i særforbundets egne planer Kommunikasjon Antidoping Norge ønsker å være en kunnskapsorganisasjon og en pådriver i antidopingarbeidet. Videre vil vi være en samarbeidspart for idretten og andre som ønsker å bekjempe doping. Stiftelsen ønsker å dele kunnskap og kompetanse på en troverdig måte. Dette vil vi underbygge gjennom kontakt med media og publikum på ulike arenaer. Gjennom kommunikasjonsarbeidet vil vi videreutvikle forståelse og kunnskap for antidopingarbeidet slik at det skapes interesse og engasjement rundt tematikken og vårt arbeid. Stiftelsen har som mål å bidra til en samfunnsdebatt om utviklingen av antidopingarbeidet. Stiftelsen vil bidra til å øke kunnskapen og skape oppmerksomhet om antidopingarbeidet gjennom å arrangere seminarer, legge til rette for kampanjer, tilby profileringsmateriell, distribuere pressemeldinger, publisere relevante artikler i fagtidsskrifter, ukepresse og idrettens nyhetskanaler. Informasjonsmateriell Antidoping Norge har utarbeidet et bredt utvalg av brosjyremateriell, både generelle brosjyrer og spesifikke brosjyrer som er tilpasset spesielle målgrupper. Det vil i 2012 bli lagt vekt på å videreutvikle en helhetlig visuell profil for informasjonsmateriell og profileringsmateriell for øvrig. I informasjonsarbeidet vil en søke å presentere innholdet på en måte som er lett tilgjengelig via digitale kanaler og på en måte som oppleves som relevant for de ulike målgruppene. I 2012 vil en se på muligheter for å videreutvikle porteføljen med digitalt opplærings- og informasjonsmateriell (se SP 1.5 og 6.1). Nettsider og mobil Internett brukes aktivt i informasjonsarbeidet, både eksternt og internt. Antidoping Norge har en relativt ny internettside og en intranettside til internt bruk.

17 [17] Antidoping Norge har i tillegg utviklet en rekke nettsider for ulike forebyggende program (Ren Utøver, Rent Idrettslag, Ren Skole, Rent Senter), i tillegg til at sosiale medier som Facebook og YouTube er tatt i bruk. I 2012 vil det være et mål å få disse sidene til å dra veksler på hverandre slik at vi når ut til flest mulig. Det vil i tillegg være et kontinuerlig arbeid med å finne andre nettsider som distribuerer eller lenker til vårt innhold, samt at det er et fokus på søkemotoroptimalisering. Det vil bli utviklet et nytt legemiddelsøk (se SP 6.4). Antidoping Norge vil i 2012 se på utvikling av mobilløsninger som bidrar til at vi når ut til flere. Mobiltjenester vil også kunne være et virkemiddel for effektiv intern kommunikasjon (se SP 6.1). Ekstern kommunikasjon Antidoping Norge ønsker å være en foregangsorganisasjon og aktiv pådriver i samfunnsdebatten om utviklingen av antidopingarbeidet. Vi vil basere vår deltakelse på kunnskap og fremstå som en samarbeidspart for idretten og andre som ønsker å bekjempe doping. Det er et mål å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for antidopingarbeidet, vår forebyggende virksomhet og stiftelsens rolle som en pådriver i antidopingarbeidet. Antidoping Norge vil i løpet av 2012 arrangere et eget presseseminar. Pressen vil også bli invitert til andre seminar som stiftelsen arrangerer (forskningsseminar, fagseminar m.m.) Antidoping Norge sender ut nyhetsbrevet Ren Idrett til i overkant av mottakere fire ganger i året. Det legges opp til samme hyppighet i 2012, men vi vil i tillegg se på om vi skal sende ut egne nyhetsbrev til spesielle målgrupper (særforbund, utøvere, idrettsledere, nettverk etc.). Her vil nyheter og verdispørsmål være sentrale elementer (SP 1.3) Stands Antidoping Norge har i flere år hatt stands på små og store idrettsarrangementer, forskningskongresser og idrettsseminarer. Hensikten har vært å spre informasjon, synliggjøre antidopingarbeidet og forebygge dopingbruk. Nytt kommunikasjonskonsept Antidoping Norge ønsker å utvikle et nytt helhetlig og gjennomarbeidet kommunikasjonskonsept som viser mangfoldet og bredden i antidopingarbeidet. Konseptet skal kunne brukes i ulike kanaler, på ulike arenaer og mot forskjellige målgrupper. Målet er å øke kunnskapen og forståelsen for antidopingarbeidet, gjøre antidoping relevant for flere og styrke og befeste verdiene som ligger til grunn for arbeidet. Konseptet er tenkt å kunne stå seg gjennom hele strategiperioden ( ) og skal kunne benyttes for eksempel på stand, i foredrag og seminarer, på nett og i ulik ekstern kommunikasjon Informasjons- og verdiarbeid - foredragsvirksomhet Antidopingregelverk, bruksmønster, kosttilskudd, legemidler og dopinglisten er i stadig endring og kunnskap om disse emnene er viktig for alle idrettsutøvere. Et effektivt informasjonsarbeid er også viktig for at utøvere ikke uforvarende skal blir tatt i doping på grunn av forurenset kosttilskudd eller ulovlig bruk av medisiner. Målgruppen for

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE 2006 Oslo, april 2007 Innhold Årsberetning 2006 fra styret... 3 Regnskap med revisjonsberetninger... 6 Virksomhetsberetning fra Stiftelsen Antidoping Norge for

Detaljer

Årsrapport Antidoping Norge 2005

Årsrapport Antidoping Norge 2005 Årsrapport Antidoping Norge 2005 Oslo, mai 2006 Innhold Årsberetning 2005 fra styret... 3 Innledning... 6 Styret... 6 Påtalenemnd... 7 Administrasjon og drift... 8 Kontrollvirksomhet... 10 Informasjon

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett Tiltaksplan mot doping i norsk idrett Utvalgets anbefalinger 29. november 2013 Til Idrettsstyret Utvalget som ble nedsatt av NIFs generalsekretær med hjemmel i Idrettsstyrets vedtak nr. 158, for å utarbeide

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Handlingsplan mot korrupsjon

Handlingsplan mot korrupsjon Handlingsplan mot korrupsjon asker mulighetenes kommune Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn Innledning

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer