Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE"

Transkript

1 [1] Revidert VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE #

2 [2] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONAL 1.1. Ansatte 1.2. Personalutvikling 1.3. Rekruttering 2. DRIFT 2.1. Styret 2.2. Kontordrift 2.3. HMS-arbeid 2.4. Kvalitetssystem 3. INFORMASJONSINNHENTING OG POTENSIELLE REGELBRUDD 3.1. Påtalenemnd 3.2. Meldepliktsråd 3.3. Medisinsk fagkomité 3.4. Nasjonalt nettverk for antidopingarbeid 3.5. Informasjonsinnhenting og undersøkelser 4. KONTROLL 4.1/4.2 Prøvetaking nasjonalt kontrollprogram 4.3. Analyser 5. KOMMUNIKASJON, INFORMASJONS- OG VERDIARBEID 5.1. Kommunikasjon 5.2. Informasjons- og verdiarbeid - foredragsvirksomhet 5.3. Helsepersonell, trenere og ledere 5.4. Ren utøver 5.5. Skoleprosjekt 6. INTERNASJONALT 6.1. Internasjonale konvensjoner og avtaler 6.2. Samarbeid med WADA og nasjonale antidopingbyråer 6.3. Samarbeid med internasjonale særforbund 7. FORSKNING OG UTVIKLING 7.1. Forskningskomité 7.2. Tildeling av forskningsmidler 7.3. Brukerundersøkelser 7.4. Utvikling - kontrollprogrammet 7.5. Utvikling - kommunikasjon, informasjons- & verdiarbeidet 7.6 Forskningsformidling 8. SELVFINANSIERENDE SAMARBEIDSPROSJEKTER 8.1. Oppdrag for internasjonal idrett 8.2. Oppdrag for treningssenterbransjen 8.3. Norske organisasjoner og institusjoner 8.4. Kurs og konferanser 8.5. Markedsarbeid

3 [3] 9. FOREBYGGENDE SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE 9.1. Frivillig nettverk 9.2. Kommunale og fylkeskommunale samarbeidsprosjekter

4 [4] INNLEDNING Stiftelsen Antidoping Norge har drevet egen virksomhet i åtte år fordelt på to strategiske planer med fire års varighet, tilsvarende Idrettsforbundets tingperioder ( og ). I denne åtteårsperioden har det vært en betydelig utvikling av antidopingarbeidet. Internasjonalt har WADA vært den samlende og ledende kraft i fornyelsen av arbeidet. Det er særlig grunn til å trekke fram meldeplikt for topputøvere, biologiske profiler og økende fokus på samarbeid mellom antidopingorganisasjonene og myndighetsorgan som toll og politi. Fra norsk side har vi oppfattet at det har vært lagt vekt på at vi skal være en idrettsnasjon som leder an i utviklingen av toppidretten, men også i antidopingarbeidet. Med dette som utgangspunkt tok Antidoping Norge fatt i prosessen med å utvikle en ny strategisk plan for fireårsperioden Forutsetningen for et slikt arbeid har vært å forsøke å forutsi hva som skal til for å drive effektiv dopingbekjempelse i Etter en omfattende prosess i egen organisasjon og blant utvalgte organisasjonsledd i norsk idrett og det internasjonale antidopingarbeidet, har styret i Antidoping Norge vedtatt en ny strategisk plan 1 (heretter kalt SP). Den nye planen sier at Antidoping Norge vil være en uavhengig, kunnskapsrik og offensiv organisasjon, som samarbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Strategien er videre basert på tydelige løfter og uttalte ambisjoner. Antidopingarbeidet i idretten er hovedsakelig fundamentert på to hovedgrupper av virkemidler, dopingkontrollen og verdi-, informasjons- og forebyggende virksomhet. Et helhetlig og effektivt antidopingarbeid vil være en kombinasjon av tiltak fra nevnte hovedgrupper av virkemidler. Antidopingprogrammet innenfor den organiserte idretten består av tiltak tilpasset utøveres nivå: Prioriterte utøvere (ca 150), nasjonale toppidrettsutøvere (ca ) og breddeidrettsutøvere. Prioriterte utøvere består av de beste utøverne innenfor idretter der man kan ha stort utbytte av dopingbruk utenfor konkurranse. Nasjonale toppidrettsutøvere består av de nest beste utøverne i risikoidretter som kan ha stort utbytte av dopingbruk utenfor konkurranse, samt de beste utøverne i andre idretter. Definisjonen av nasjonal toppidrettsutøver gjøres i samarbeid med nasjonale særforbund. Breddeidrettsutøvere er alle andre utøvere organisert i Norges idrettsforbund. Hva gjelder antall personer, er dette den klart største gruppen. 1 Strategisk plan er videre i virksomhetsplanen omtalt som SP

5 [5] Antidopingarbeidet blant prioriterte utøvere og nasjonale toppidrettsutøvere følger en idrettsspesifikk plan tilpasset hver enkelt idrett. Ulike idretter har ulike utfordringer innenfor antidopingarbeidet. Vi mener det er viktig med et tilpasset program for hver idrett. Antidopingarbeidet på breddeidrettsnivå vil i større grad sees i sammenheng med arbeidet som gjøres i samfunnet for øvrig på lokalt plan. På lavere nivå er trolig motivene for å dope seg vel så mye miljørelatert som idrettsrelatert. Vi mener derfor det er viktig med en helhetlig tilnærming til dopingproblematikken på lavere nivå og i samfunnet for øvrig. Fordelingen av tiltak mellom idrettene og nivåene gjøres på bakgrunn av en årlig risikovurdering. Denne risikovurderingen baserer seg i første rekke på en fysiologisk vurdering av hvilke idretter og grener det største prestasjonsfremmende potensialet ligger ved bruk av ulike dopingmidler. Videre tas det også høyde for idrettenes størrelse, utbredelse, dopinghistorikk og andre relevante forhold. Trender i misbruk og antidopingrelaterte problemstillinger er i konstant endring, og derfor vil også prioriteringene innenfor det helhetlige antidopingarbeidet innen de ulike idrettene variere fra år til år. I vår strategiske plan fremgår det at uavhengighet er et viktig prinsipp for organisasjonen. Det gjelder særlig i kontrollarbeidet. Antidoping Norge skal også være en drivkraft i det forebyggende arbeidet. I dette arbeidet er særforbund og idrettslag sentrale samarbeidspartnere. Vi ser det som vår rolle å påvirke idrettens organisasjonsledd til å ta ansvar for å videreutvikle og forankre egne holdninger til antidopingspørsmål. For å få styrkesamarbeidet med de ulike nasjonale særforbundene, vil vi invitere alle særforbund hvor vi planlegger tiltak til møte minst én gang i året. I Antidoping Norges SP er det vektlagt at vi skal påvirke utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet. Antidopingarbeidet i toppidretten er et innsatsområde i et slik internasjonalt arbeid. Norske utøvere trener og konkurrerer over hele verden, og det er viktig å koordinere både kontroll- og forebyggingsarbeidet med internasjonale særforbund. Andre nasjonale antidopingorganisasjoner må også ha gode antidopingprogram. Antidoping Norge ønsker å påvirke til en utvikling av kvalitativt gode organisasjoner og program. WADA er en grunnpilar i det internasjonale antidopingarbeidet og må støttes og påvirkes i sitt virke. WADA har fokusert på at også andre brudd på dopingbestemmelsene utover positive prøver skal ha fokus. Dette krever en intensivering av informasjoninnhenting og samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter. Antidoping Norge ønsker å ha dette som et satsningsområde i tiden fremover. I sitt utadrettede arbeid har Antidoping Norge et uttalt mål om å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for antidopingarbeidet (SP pkt. 1.5.) og synliggjøre doping som samfunnsproblem (SP pkt. 4.7). 1. PERSONAL 1.1. Ansatte Som følge av ny strategiplan, er det gjennomført en prosess for å tilpasse organisasjonen til de oppgaver som skal løses i løpet av neste fireårsperiode. Ny organisasjonsplan ble vedtatt

6 [6] av styret i juni 2011 og innebærer 14,8 stillinger, herunder to stillinger beregnet til virksomhet som ikke er finansiert av spillemidler til idrettsformål [1]. 12,8 stillinger er p.t. budsjettert under kapittel 1. En stilling holdes p.t. vakant på grunn av manglende finansiering. Det etableres en ny strategisk ledergruppe og en operativ driftsgruppe som vil utgjøre den administrative ledelsen. Ordningen med åtte regionskoordinatorer er avskaffet. En av regionskoordinatorenes oppgave har vært myndighetskontakt rettet mot blant andre toll og politi lokalt. Denne oppgaven tillegges en ny stilling i sentralorganisasjonen. Utover det ordinære kontroll- og foredragskorpset, vil det bli ansatt inntil fem distriktsmedarbeidere som skal kunne løse operative oppgaver regionalt utover kontroll- og forebyggingsoppgaver. Ved særskilte tilfeller vil det i tillegg være behov for begrensede prosjektrelaterte stillinger. Dersom virksomheten som ikke er finansiert av spillemidler utvides ytterligere, må nødvendigvis bemanningen innenfor dette fagfeltet styrkes tilsvarende Personalutvikling Antidoping Norges ambisjon er at alle sentralt ansatte søker ny kunnskap for å levere tjenester av høy kvalitet gjennom å søke utvikling og ny kunnskap (SP pkt. 6.3). I samråd med antidopingorganet i Sveits har vi utarbeidet et forslag til en ukes grunnleggende opplæring for nyansatte i antidopingarbeidet. Dette opplæringstilbudet ønsker vi å prøve ut på et utvalg ansatte i organisasjonen. Som en følge av ny organisasjonsplan vil nye arbeidsoppgaver gjennomgås for hver enkelt medarbeider. Den enkelte vil bli tilbudt relevant opplæring. Vi vil ha særlig fokus på den enkeltes kunnskap om spesifikke idrettsgrener og deres egenart. Det vil som tidligere år bli gjennomført et helgeseminar for alle ansatte hvor nyheter og utviklingstrekk i arbeidet gjennomgås. Antidoping Norge vil delta på vitenskapskongresser og forskningsseminarer for formidling av ny kunnskap. Deltakelsen vil bli fulgt opp med intern-seminarer med ulike fagrelevante tema. Opplæring regionalt personell Regionalt personell skal gjennomgå en trinnvis opplæring tilpasset pålagt ansvar og oppgaver (SP pkt. 6.3). Opplæringsprogrammet skal videreutvikles slik at det omfavner alt dopingkontrollpersonell på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt foredragsholdere. Autorisasjonsprøvene for dopingkontrollpersonell skal videreutvikles og også omfavne foredragsholdere. [1] Ny organisasjonsplan følger som vedlegg til virksomhetsplan for 2012.

7 [7] 1.3. Rekruttering Antidoping Norges ambisjon er at organisasjonen skal framstå som attraktiv (SP pkt. 6.1.).Vi ønsker at arbeidsmiljøet og de faglige utfordringene bidrar til at kvalifiserte personer ønsker å jobbe nettopp hos oss.

8 [8] 2. DRIFT 2.1. Styret Styret består av seks faste representanter utpekt av stifterne, og godtgjøres i henhold til statlige satser. Det planlegges med fem styremøter i Kontordrift Antidoping Norge ønsker å ha moderne og hensiktsmessige kontor- og møtelokaler, som fremmer samarbeid og uformell dialog. Sommeren 2011 flyttet organisasjonen inn i nye lokaler. I de nye lokalene er det i stor grad åpne kontorløsninger, og det er plass til å inkludere midlertidig ansatte i prosjektstillinger. Det skal tilrettelegges med stillerom og tilstrekkelige møtelokaler der ett møtelokale brukes som spiserom. Det skal utarbeides egne kjøreregler for arbeidsmiljøet i landskap. Den daglige driften skal sikre at organisasjonen fungerer optimalt og ta hånd om økonomistyring og revisjon, lokaler og organisasjonens IT-behov HMS-arbeid Antidoping Norges ambisjon er at organisasjonen skal framstå som en attraktiv, smidig, ryddig og profesjonell organisasjon (SP pkt. 6.1.). Hvert år skal det gjennomføres en kartlegging av arbeidsmiljøet som danner grunnlag for en årlig handlingsplan for å styrke arbeidsmiljøet. For ledelsen er det sentralt å styrke de ansattes tilhørighet til organisasjonen.virkemidler i så henseende er tiltak for å styrke fellesskapsfølelsen til alle ansatte, anvende ny teknologi for å kommunisere med deltidsansatte (SP pkt. 6.2), og å styrke trivsel på arbeidsplassen Kvalitetssystem Den organiserte idretten skal føle seg trygg på at de antidopingprogrammer og aktiviteter som gjennomføres av Antidoping Norge driftes forsvarlig og i tråd med internasjonalt regelverk og nasjonal lovgivning. Prosedyrene våre skal reflektere internasjonale og nasjonale krav og beskrive de oppgaver og aktiviteter vi vurderer som kritiske. Kvalitetssystemet er levende og revideres etter behov. Antidoping Norges ledelse vil etterstrebe og påvirke ansatte til høy kvalitet på arbeid som skal gjennomføres, gjennom aktiv bruk av ledelsesverktøyet innarbeidet i prosedyrer og praktisering. Dette innebærer at vi blant annet skal gjennomføre interne revisjoner for å avdekke potensielle forbedringsområder. Det skal gjennomføres minst 15 interne kvalitetsrevisjoner i Antidoping Norge skal driftes i henhold til det nasjonale og internasjonale regelverket for antidoping. Virksomhetens kvalitetssystem skal fortsatt tilfredsstille krav i NS-EN ISO 9001 og World Anti-Doping Program (WADP) nivå 1 og 2. Sertifiseringsstatusen skal opprettholdes.

9 [9] 3. INFORMASJONSINNHENTING OG POTENSIELLE REGELBRUDD 3.1. Påtalenemnd Påtalenemnden, oppnevnt av styret i Antidoping Norge, skal på fritt grunnlag ta stilling til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til eget mandat. Det er ledelsens oppgave å fremme potensielle brudd på dopingbestemmelsene slik at Påtalenemnden kan ta stilling til påtalespørsmålet og behovet for eventuelle ytterligere undersøkelser og/eller informasjon Meldepliktskomité og klagenemnd Meldepliktskomiteen, oppnevnt av styret i Antidoping Norge i 2011, skal på fritt grunnlag fatte vedtak ved potensielle brudd på meldepliktsystemet for utøvere på prioritert utøverliste i henhold til eget mandat. Potensielle brudd på meldeplikten skal fremlegges komiteen slik at all relevant innhentet informasjon gir grunnlag for vurderingen. Mandat for komiteen er fastsatt av styret. Klagenemnden, opprettet i 2011 av styret i Antidoping Norge, skal på fritt grunnlag vurdere og fatte vedtak dersom utøver har klaget på advarsel gitt for brudd på meldepliktsystemet. Mandat for komiteen er fastsatt av styret Medisinsk fagkomité Gjennom Medisinsk fagkomité skal Antidoping Norge ha tilgang til fagkompetanse som kan vurdere spørsmål av medisinsk karakter. Medisinsk fagkomité har som en av sine hovedoppgaver å behandle og avgjøre søknader om medisinsk fritak fra dopinglisten, samt gi råd i forbindelse med aktuelle medisinske problemstillinger. Ved flere tilfeller vil søknader om medisinske fritak fra breddeidrettsutøvere behandles retrospektivt som følge av en positiv prøve. Komiteens arbeid utøves i henhold til eget mandat fastsatt av styret Nasjonalt nettverk for antidopingarbeid Antidoping Norge har sekretariatet for et nasjonalt nettverk for antidopingarbeid. Nettverket består av offentlige etater som i sitt daglige virke kommer i direkte kontakt med dopingbelastede miljøer og miljøer der doping er et potensielt problem. Hensikten med nettverket er å få innsikt og kunnskap i hver organisasjons antidopingarbeid og problemstillinger. Intensjonen er å kunne bistå hverandre og vurdere muligheten for å samordne tiltak og/eller iverksette felles tiltak hvor det kan være relevant Informasjonsinnhenting og undersøkelser Antidoping Norge har som ambisjon å ha innsikt i nasjonale og internasjonale dopingtrender og -trafikk (SP pkt. 2.2.). Det skal videreutvikles et antidopingprogram med fokus på innhenting av informasjon og undersøking med det formål å avsløre bruk, besittelse eller håndtering av stoffer/metoder på dopinglisten. Basert på erfaring vil vi vurdere å etablere et system for informasjonsinnhenting og metoder for å avklare potensielle brudd på dopingbestemmelsene. En nyetablert stilling skal ha som hovedområde å iverksette antidopingprogrammet om informasjonsinnhenting og undersøkelse, herunder knytte kontakter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og opprettholde en tett dialog med relevante organisasjoner og personer.

10 [10] Vi ønsker å gjøre oss kjent med rettskraftige dommer som kan ha en betydning for antidopingarbeidet. En egen referansegruppe for myndighetskontakt planlegges å være et styringsverktøy for videre fremdrift. Stiftelsen har som uttalt ambisjon i denne perioden at vi skal jobbe for en skjerpet lovgivning (SP pkt. 4.8.).

11 [11] 4. KONTROLL Dopingkontroller skal ha en forebyggende, avskrekkende og avslørende effekt. Hvilket av disse tre forholdene som vektlegges, avhenger av hvilket nivå vi tester på, og hva vi ønsker å oppnå med kontrollen. Fordelingen av prøver mellom de ulike idrettene og nivåene baserer seg på den årlige risikovurderingen, og selv om dette vil variere noe fra år til år vil hovedfokuset i testarbeidet være på de idrettene der utøverne har mest prestasjonsmessig å hente på bruk av doping. Dopingbruken er i konstant utvikling, og det er derfor viktig at testplanlegging og utvikling av teststrategier både er kunnskapsbasert og nyvinnende. Spesielt viktig er dette for testarbeidet i toppidretten der internasjonal erfaring tilsier at dopingbruk ofte er svært sofistikert. Tett dialog med relevante fagmiljø spesielt antidopinglaboratoriene er vesentlig for utviklingen av et effektivt kontrollprogram. 4.1/4.2. Prøvetaking nasjonalt kontrollprogram Prøvetaking og teststrategier prioriterte utøvere Den gruppen som omtales som prioriterte utøvere består av utøvere fra idretter der enten muskelstyrke, utholdenhet eller en kombinasjon er viktige prestasjonsbegrensende faktorer. Disse fysiologiske egenskapene kan lett forbedres ved bruk av ulike former for doping, og følgelig regnes disse idrettene som høyrisiko. Sentralt i testarbeidet for prioriterte utøvere er biologiske profiler basert på en risikovurdering og med hjelp av meldepliktsystemet for å kunne teste utøvere. Ved hjelp av disse verktøyene utvikles detaljerte og individuelle testplaner som også tar sikte på å avsløre doping dersom det skulle forekomme. Testplanleggingen baseres på hvilke stoffer som analysene rettes mot og krever en inngående kjennskap til de ulike dopingmidlene, deres bruk og effekt. Hovedtyngden av kontroller på prioriterte utøvere vil bli gjennomført utenfor konkurranse gjennom hele året. Dette forutsetter at mange kontroller gjennomføres i utlandet, noe som også gjør arbeidet ressurskrevende. Biologiske profiler En vesentlig del av testprogrammet for prioriterte utøvere er det biologiske profilprogrammet. Profilprøver er ikke direkte deteksjon av forbudte stoffer, men målinger av ulike markører som påvirkes av ulike former for doping, og som igjen kan gi en indirekte indikasjon på doping. Per i dag finnes det tre profiler som inngår i dette programmet: 1) Blodprofiler for avsløring av ulike former for bloddoping 2) Testosteronprofiler for avsløring av anabole steroider 3) IGF-1/PIIINP-profiler for avsløring av veksthormondoping

12 [12] Profilene kan identifisere utøvere med unormale verdier for tettere oppfølging, men kan også brukes som bevis i en dopingsak. I 2012 videreføres arbeidet med biologiske profiler og metoder for direkte deteksjon. Alle prioriterte utøvere skal ha testosteronprofil, alle utholdenhets utøvere skal ha en blodprofil, og et utvalg idretter skal også ha veksthormonavhengige markørprofiler. Meldepliktsystemet Deteksjonsvinduet for direkte avsløring av flere av de mest prestasjonsfremmende stoffene på dopinglisten er svært kort. Med kort deteksjonsvindu menes alt fra dager til timer avhengig av administrasjonsmåte og dosering. For å avsløre denne formen for doping må prøvene tas på eksakt riktig tidspunkt, og for å kunne gjøre dette må det være en metode for å finne utøverne for testing. Utøverinformasjon er følgelig en forutsetning for et effektivt testarbeid. Antidoping Norge vil ha fokus på et brukervennlig og proporsjonalt meldepliktsystem med ADAMS som den valgte plattformen. Det er viktig med en tett dialog med både utøvere og særforbund for å sikre korrekt rapportering i henhold til NIFs forskrift for utøverinformasjon slik at et effektivt og målrettet kontrollprogram kan gjennomføres. Prøvetaking og teststrategier i nasjonal toppidrett Nasjonal toppidrett består av de nest beste utøverne i risikoidretter, de beste utøverne i lagidretter og i andre idretter. Dette er en stor og heterogen gruppe med alt fra eliteseriespillere i fotball, til landslagsutøvere i bueskyting. Antidoping Norge skal gjennomføre et målrettet og proporsjonalt testprogram også for denne gruppen utøvere. Hovedintensjonene med tester på dette nivået er også avsløring og avskrekking. Lagidrettene Lagidrettene på dette nivået inkluderer de øverste divisjonene i idretter som fotball, håndball, ishockey, basketball osv. Vi har de siste årene registrert en utvikling i retning av et økende rusproblem i disse idrettene. Dette baseres på flere positive prøver for narkotiske stoffer og mottatte innspill. Antidoping Norge vil i 2012 ha oppmerksomhet på denne tematikken både i det forebyggende arbeidet og gjennom kontrollarbeidet. Lagidrettene er også forpliktet til å oppgi lagsinformasjon for å muliggjøre treningskontroller som er nødvendige for å kunne avsløre prestasjonsfremmende doping. Antidoping Norge vil fortsette å ha en god dialog med de klubbene det gjelder slik at tilstrekkelig informasjon for planlegging av kontroller er tilgjengelig. Individuelle idretter høy risiko Dette er gruppen der de nest beste utøverne i idretter med høy risiko for doping utenfor konkurranse befinner seg. Som eksempel inngår de nest beste styrkeløfterne, syklistene og langrennsløperne.

13 [13] Disse utøverne har et spesielt fokus i Antidoping Norges testarbeid, og skal være underlagt et målrettet testprogram. Det er viktig at disse testes og inkluderes i det biologiske profilprogrammet før de slår gjennom som internasjonale topputøvere. Dialog med særforbund om identifisering av mulige talenter er viktig i så måte. Individuelle idretter lav risiko Dette er de beste utøverne fra idretter med lav risiko for doping utenfor konkurranse. Det som kjennetegner disse idrettene er at de ofte er svært tekniske og at andre forhold som presisjon, koordinering og balanse er viktigere prestasjonsbegrensende faktorer enn utholdenhet eller styrke. I flere av disse idrettene finnes det imidlertid dopingmidler med en stor prestasjonsfremmende effekt tatt i konkurranse. Antidoping Norge ønsker å ha et målrettet konkurransetestprogram der viktige stevner og konkurranser blir identifisert og der utøvere testes for disse stoffene. Prøvetaking og teststrategier i breddeidretten Breddeidretten er den største gruppen av idrettsutøvere. Vi begrenser denne gruppen til utøvere som primært deltar i organisert trening og konkurranser. På breddeidrettsnivå skal testingen primært ha en forebyggende og avskrekkende effekt. Vi ønsker å forhindre bruk av doping gjennom et testprogram som inngår som en integrert del av et forebyggende program. Antidoping Norge ønsker også å koordinere kontrollarbeidet på dette nivået med det arbeidet som drives mot dopingbruk i samfunnet for øvrig. Samkjøring med prosjekter rettet mot ungdomsmiljø Ved gjennomføring av lokale forebyggende tiltak (andre midler enn spillemidler til idrettsformål) ønsker vi også å inkludere testing i lokale idrettslag. Ved å samkjøre aktiviteten mener vi at vi oppnår best mulig forbyggende effekt. Mosjonsarrangement Flere av de største idrettsarrangementene i Norge i dag er mosjonskonkurranser som Birkebeineren, Grenserittet, Den store styrkeprøven etc. Dette er konkurranser med en økende deltakelse og prestisje, og en viktig arena for forebyggende antidopingarbeid, herunder forebyggende dopingkontroller. I 2012 ønsker Antidoping Norge å påvirke særforbund og arrangører av mosjonsarrangementer slik at alle deltakere forplikter seg til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. Antidoping Norge vil være tilstede på minst tre større mosjonsarrangementer i Oppfølging av informasjonsinnhenting Jf. punkt 3.5 i denne virksomhetsplanen skal det videreutvikles et antidopingprogram med fokus på innhenting av informasjon og undersøkelse med det formål å avsløre bruk, besittelse eller håndtering av stoffer/metoder på dopinglisten. Antidoping Norge vil derfor øremerke prøver til oppfølging av denne typen saker.

14 [14] Testing av hest Antidopingprogrammet rettet mot hest er tuftet på lov om hestevelferd. Antidoping Norge har inngått en avtale med Norges Rytterforbund om testing av hest. Høsten 2011 ble de første hestekontrollene gjennomført. Antidoping Norge ønsker, som et av få nasjonale antidopingbyrå å gjennomføre et målrettet testprogram for hest, å videreutvikle kompetansen til dopingkontrollørene som er ansvarlig for denne typen testing. Testing av hest finansieres av andre midler enn spillemidler til idrettformål og budsjetteres under kapittel 8. Alkoholtesting Antidoping Norge har i flere år gjennomført alkoholkontroller på vegne av kunder utenfor den organiserte idretten. I 2011 ble de første kontrollene gjennomført også innenfor den organiserte idretten, i første omgang i motorsport. Antidoping Norge vil også i 2012 ha et fokus på alkoholtesting i idretter der alkohol er forbudt, og et alvorlig sikkerhetsproblem. Alkoholtesting utenfor den organiserte idretten finansieres av andre midler enn spillemidler til idrettformål og budsjetteres under kapittel Analyser Alle analyser som blir gjennomført som en del av Antidoping Norges testprogram skal skje ved WADA-akkrediterte laboratorier enten i Norge eller i utlandet. Samarbeid med Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo Universitetssykehus er viktig for tolkning av analysesvar, videre oppfølging og målrettet testing. Antidoping Norge vil derfor gjennomføre minst fem årlige møter med Norges Laboratorium for dopinganalyse der disse temaene står på dagsordenen. Den mest omfattende analysemenyen brukes på utøvere på prioritert utøverliste. I tillegg til vanlige i og utenfor konkurranse analysemenyer, gjennomføres ekstra analyser for veksthormon, blodtransfusjoner, EPO og andre forbudte stoffer basert på idrettens egenart, eventuelle unormale funn og andre forhold som inngår i teststrategien. På nivået nasjonal toppidrett er analysemenyen noe mer begrenset. Hovedfokus vil være på vanlige urinprøver i og utenfor konkurranse. I lagidrettene vil det være et fortsatt fokus på konkurransetesting for å få bukt med narkotikaproblematikken. Konkurransetesting vil også ha et fokus i lavrisikoidrettene. Når det gjelder utøverne i høyrisikogruppen, vil vi ha en utvidet analysemeny med både blodprofiler, testosteronprofiler og fokus på både EPO og andre spesielle prestasjonsfremmende stoffer. I breddeidretten vil vi primært benytte standard analysemeny. Alkoholtesting vil i hovedsak foregå på breddeidrettsnivå.

15 [15] Nøkkeltall dopingkontrollen Utøvernivå Urinprøver Blodprøver Prioriterte utøvere Topputøvere Bredde idretten Totalt Det planlegges i 2012 innhentet til sammen 2790 prøver fordelt på 2084 urinprøver og 706 blodprøver. Det største antallet prøver skal tas på nasjonalt topputøvernivå.

16 [16] 5. KOMMUNIKASJON, INFORMASJONS- OG VERDIARBEID Norsk idrett har lang tradisjon for det forbyggende antidopingarbeid. Arbeidet er tuftet på tydelige holdninger til doping. Antidoping Norge har siden opprettelsen hatt et sterkt fokus på denne delen av virksomheten. Dette er en erkjennelse av at testarbeid alene ikke kan forhindre doping. Gode holdninger og forankringen av idrettens grunnverdier er forhold som ofte trekkes frem når det skal forklares hvorfor norsk idrett har vært spart for store dopingskandaler. Disse holdningene og verdiene må ikke tas for gitt, men må arbeides med og videreutvikles kontinuerlig. For Antidoping Norge er det avgjørende at særforbundene har en gjennomarbeidet tanke for å forhindre dopingbruk i egen idrett. I tråd med ambisjonen om at vi skal være en drivkraft i idrettens forebyggende arbeid (SP 1.1) er det vesentlig at det utarbeides en egen plan for antidopingarbeidet i det enkelte særforbund. Mulige tiltak skal kunne leveres av oss, men bør være forankret i særforbundets egne planer Kommunikasjon Antidoping Norge ønsker å være en kunnskapsorganisasjon og en pådriver i antidopingarbeidet. Videre vil vi være en samarbeidspart for idretten og andre som ønsker å bekjempe doping. Stiftelsen ønsker å dele kunnskap og kompetanse på en troverdig måte. Dette vil vi underbygge gjennom kontakt med media og publikum på ulike arenaer. Gjennom kommunikasjonsarbeidet vil vi videreutvikle forståelse og kunnskap for antidopingarbeidet slik at det skapes interesse og engasjement rundt tematikken og vårt arbeid. Stiftelsen har som mål å bidra til en samfunnsdebatt om utviklingen av antidopingarbeidet. Stiftelsen vil bidra til å øke kunnskapen og skape oppmerksomhet om antidopingarbeidet gjennom å arrangere seminarer, legge til rette for kampanjer, tilby profileringsmateriell, distribuere pressemeldinger, publisere relevante artikler i fagtidsskrifter, ukepresse og idrettens nyhetskanaler. Informasjonsmateriell Antidoping Norge har utarbeidet et bredt utvalg av brosjyremateriell, både generelle brosjyrer og spesifikke brosjyrer som er tilpasset spesielle målgrupper. Det vil i 2012 bli lagt vekt på å videreutvikle en helhetlig visuell profil for informasjonsmateriell og profileringsmateriell for øvrig. I informasjonsarbeidet vil en søke å presentere innholdet på en måte som er lett tilgjengelig via digitale kanaler og på en måte som oppleves som relevant for de ulike målgruppene. I 2012 vil en se på muligheter for å videreutvikle porteføljen med digitalt opplærings- og informasjonsmateriell (se SP 1.5 og 6.1). Nettsider og mobil Internett brukes aktivt i informasjonsarbeidet, både eksternt og internt. Antidoping Norge har en relativt ny internettside og en intranettside til internt bruk.

17 [17] Antidoping Norge har i tillegg utviklet en rekke nettsider for ulike forebyggende program (Ren Utøver, Rent Idrettslag, Ren Skole, Rent Senter), i tillegg til at sosiale medier som Facebook og YouTube er tatt i bruk. I 2012 vil det være et mål å få disse sidene til å dra veksler på hverandre slik at vi når ut til flest mulig. Det vil i tillegg være et kontinuerlig arbeid med å finne andre nettsider som distribuerer eller lenker til vårt innhold, samt at det er et fokus på søkemotoroptimalisering. Det vil bli utviklet et nytt legemiddelsøk (se SP 6.4). Antidoping Norge vil i 2012 se på utvikling av mobilløsninger som bidrar til at vi når ut til flere. Mobiltjenester vil også kunne være et virkemiddel for effektiv intern kommunikasjon (se SP 6.1). Ekstern kommunikasjon Antidoping Norge ønsker å være en foregangsorganisasjon og aktiv pådriver i samfunnsdebatten om utviklingen av antidopingarbeidet. Vi vil basere vår deltakelse på kunnskap og fremstå som en samarbeidspart for idretten og andre som ønsker å bekjempe doping. Det er et mål å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for antidopingarbeidet, vår forebyggende virksomhet og stiftelsens rolle som en pådriver i antidopingarbeidet. Antidoping Norge vil i løpet av 2012 arrangere et eget presseseminar. Pressen vil også bli invitert til andre seminar som stiftelsen arrangerer (forskningsseminar, fagseminar m.m.) Antidoping Norge sender ut nyhetsbrevet Ren Idrett til i overkant av mottakere fire ganger i året. Det legges opp til samme hyppighet i 2012, men vi vil i tillegg se på om vi skal sende ut egne nyhetsbrev til spesielle målgrupper (særforbund, utøvere, idrettsledere, nettverk etc.). Her vil nyheter og verdispørsmål være sentrale elementer (SP 1.3) Stands Antidoping Norge har i flere år hatt stands på små og store idrettsarrangementer, forskningskongresser og idrettsseminarer. Hensikten har vært å spre informasjon, synliggjøre antidopingarbeidet og forebygge dopingbruk. Nytt kommunikasjonskonsept Antidoping Norge ønsker å utvikle et nytt helhetlig og gjennomarbeidet kommunikasjonskonsept som viser mangfoldet og bredden i antidopingarbeidet. Konseptet skal kunne brukes i ulike kanaler, på ulike arenaer og mot forskjellige målgrupper. Målet er å øke kunnskapen og forståelsen for antidopingarbeidet, gjøre antidoping relevant for flere og styrke og befeste verdiene som ligger til grunn for arbeidet. Konseptet er tenkt å kunne stå seg gjennom hele strategiperioden ( ) og skal kunne benyttes for eksempel på stand, i foredrag og seminarer, på nett og i ulik ekstern kommunikasjon Informasjons- og verdiarbeid - foredragsvirksomhet Antidopingregelverk, bruksmønster, kosttilskudd, legemidler og dopinglisten er i stadig endring og kunnskap om disse emnene er viktig for alle idrettsutøvere. Et effektivt informasjonsarbeid er også viktig for at utøvere ikke uforvarende skal blir tatt i doping på grunn av forurenset kosttilskudd eller ulovlig bruk av medisiner. Målgruppen for

18 [18] informasjonsarbeidet er ikke bare utøvere, men også trenere, ledere og helsepersonell. Antidoping Norge skal ha lett tilgjengelig, oppdatert og faglig solid informasjon tilgjengelig for alle som trenger det. Antidoping Norge sprer informasjon gjennom blant annet foredrag, nyhetsbrev, nettsider og brosjyremateriell. Hvordan budskapet skal presenteres på best mulig måte, vurderes kontinuerlig og tilpasses de ulike målgruppene. I det forebyggende arbeidet har vi gradvis endret fokus fra informasjon om fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av misbruk til påvirkning av holdninger om den enkelte og idrettslagets verdigrunnlag. De viktigste tiltakene innfor det holdningsskapende verdiarbeidet har vært foredragsvirksomhet, Rent Idrettslag for klubber og lag, Ren utøver tilpasset utøvere og ledere, og uttalelser fra topputøvere om verdien av å kunne ta del i en ren idrett. Videre har konseptet Ren Skole vært en videreutvikling av Ren Utøver som er spesialtilpasset for kroppsøving og idrettsfag på videregående skole med eget undervisningsopplegg. Rent Idrettslag Antidoping Norges ambisjon er å levere et antidopingprogram som er tilpasset behovene til særforbund og idrettslag (SP 1.2). Rent Idrettslag skal være et virkemiddel for å engasjere idrettslagene i antidopingarbeidet basert på lokale forhold. Gjennom å utfordre grasrota i norsk idrett til å ta et standpunkt til doping, og å utvikle sin egen antidopingpolicy, ønsker vi å forankre antidopingarbeidet på lagsnivå. Vi ønsker å få re-sertifisert så mange som mulig av de eksisterende rene idrettslagene, og rekruttere flere nye i løpet av Ren Utøver Ren Utøver er et e-læringsbasert informasjons- og forebyggingstiltak som gir idrettsutøvere et minimum av kunnskap om antidopingrelaterte temaer, og utfordrer holdninger om idrettens grunnverdier. Vi ønsker å oppdatere Ren Utøver slik at det kan være et nyttig verktøy for idretten. Informasjons og verdiarbeid - Prioriterte utøvere Prioriterte utøvere er i hovedsak voksne utøvere med flere års karriere bak seg innen nasjonal og internasjonal idrett. Informasjonsarbeid Prioriterte utøvere må ofte forholde seg til regelverk både i norsk idrett, respektive internasjonale særforbunds regler, og i enkelte tilfeller også olympiske regler. De må rapportere utøverinformasjon, søke om medisinske fritak og gjennomgår hyppig dopingtesting. Dette krever at disse utøverne har et minimum av antidopingkunnskap knyttet til testing, medisinbruk, regler for utøverinformasjon m.m. Ettersom regelverket er i endring, mener vi det er viktig at prioriterte utøvere får et minimum av informasjon hvert år. Alle prioriterte utøvere skal derfor få tilbud om å delta på ett

19 [19] informasjonsmøte årlig. I tillegg skal alle prioriterte utøvere få anledning til personlig oppfølging, enten over telefon eller gjennom samtale. Verdiarbeid Utøvere på prioritert utøverliste skal være kjent med Ren Utøver som er et informasjons- og forebyggingsprogram. Antidoping Norge ønsker fra tid til annen å benytte utøvere i holdningskampanjer, i den anledning vil profilerte utøvere få tilbud om å medvirke (SP 1.5). Antidoping Norge ønsker også å lytte til norske topputøvere. Vi vil stille oss disponible for deltakelse på møter i utøverkomiteen og andre fora der topputøvere møtes (SP 3.5). Informasjons og verdiarbeid - nasjonale toppidrettsutøvere Nasjonal toppidrett omfatter et stort antall idretter, både individuelle og lagidretter. Det vil være store variasjoner i testomfang i denne gruppen, men når det gjelder informasjonsarbeidet har gruppen likevel mange likhetstrekk. Informasjonsarbeid Utøvere i nasjonal toppidrett vil også ha nytte av informasjon om bruk av legemidler, medisinske fritak, testprosedyrer og plikter og rettigheter under en dopingkontroll. Mange av utøverne vil oppleve å bli testet flere ganger i løpet av karrieren. Alle landslag, klubblag og satsningsgrupper som inngår i kategorien nasjonalt toppidrett skal få tilbud om foredrag. De skal også få informasjon om hvordan de selv kan tilegne seg et minimum av kunnskap gjennom Ren utøver. Verdiarbeid Vår ambisjon er å forebygge bruk av narkotiske stoffer som står på dopinglisten gjennom et målrettet informasjonsarbeid. Rusproblematikken knyttet til narkotika generelt, og cannabis og kokain spesielt, har hatt et økt fokus den siste tiden. Årsaken til dette er både mer anekdotisk informasjon om narkotikabruk blant topputøvere og andelen positive prøver på nevnte stoffer. Vi vil derfor inngå et samarbeid om rusforebygging med minst tre lagidretter i 2012, og benytte eksisterende e-læringsmoduler, brosjyrer og annet materiell. Det vil også være et mål å gi utøverne muligheten til å ta del i verdiarbeidet (SP 1.4). Informasjons og verdiarbeid - breddeidretten Det ligger store utfordringer knyttet til informasjons- og verdiarbeidet i breddeidretten siden den spenner over alt fra unge talenter, supermosjonister, veteranutøvere og ungdommer som er medlem av idrettslag kun for å trene i det lokale styrkerommet. Med en så heterogen målgruppe er vi avhengig av samarbeid med særforbund og kretser med tanke på tilpasset budskap til ulike målgrupper. Informasjonsarbeid De fleste utøvere innenfor breddeidretten vil ikke bli dopingtestet eller delta på et internasjonalt stevne. Mange vil aldri måtte søke om fritak for eventuell legemiddelbruk, noe som reduserer informasjonsbehovet sammenlignet med topputøvere. Unntaket er unge og lovende utøvere. Disse kan nås gjennom talentsamlinger i særforbund og idrettstilbud i den videregående skole. Ren Skole-konseptet vil gi nødvendig kunnskap og

20 [20] bidra til å nå målet i læreplanen om kunnskap om doping (SP 1.4). Antidoping Norge vil jobbe for at Ren Skole-konseptet tas i bruk på idrettslinjer, mens toppidrettsgymnasene også skal tilbys foredrag. Verdiarbeid Vi mener at det største antall dopingbrukere i Norge finnes enten på lavere nivå av idretten eller i randsonen mellom idretten, treningssentrene og enkelte ungdomsmiljøer. Her kan vi gi et godt tilbud gjennom Rent Idrettslag og Ren Skole. Den gruppen vi per i dag ikke har noe godt tilbud til, og der vi trenger et nytt verktøy, er de ungdommene som vurderer å bruke eller allerede bruker dopingmidler. Dette er ofte marginalisert ungdom med flere sosiale problemer enn doping, og som vi neppe når gjennom idrettslagene og skolene. Antidoping Norge vil i 2012 arbeide sammen med både fagpersoner innen forebygging, idretten og andre for å utvikle et konsept som kan nå den mest sårbare gruppen Helsepersonell, trenere og ledere Idrettsmedisinsk støttepersonell er nøkkelpersoner når det gjelder antidopingarbeidet. De er ofte tett på utøvere og styrer ofte utøveres bruk av legemidler. Mange former for doping krever innsikt i medisin og farmakologi og oppfølging av fagpersoner. Antidoping Norge vil i 2012 gjennomføre et seminar for medisinsk støttepersonell som inngår i deres utdanning som idrettsleger, idrettsfysioterapeuter etc. Antidoping Norge vil arbeide for at antidoping inngår i idrettens trener- og lederutdanning. Nøkkeltall kommunikasjon, informasjon og verdiarbeid (Se SP 1.3) Nivå/tiltak Foredrag/Rent Idrettslag Stand Prioriterte utøvere 20 Nasjonal toppidrett/breddeidretten Andre 10 Totalt: Det skal gjennomføres 200 foredrag og 6 stands i Det største antallet forebyggende tiltak vil skje i nasjonalt toppidrett og breddeidretten Ren utøver Ren utøver driftes videre som et viktig redskap i informasjonsarbeidet i norsk idrett Skoleprosjektet Videregående skoler er en viktig arena for å treffe unge idrettsutøvere og idrettstalenter. Antidopingarbeidet er forankret i læreplan for idrettsfag. Antidoping Norge har derfor utviklet et e-læringsprogram som tilrettelegger for undervisning og læring.

Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder

Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder Antidoping Norge Sted, Bergen den 08.11.13. Jan de Lange Dopingkontrollør/Foredragsholder jan@rentidrettslag.no DM xxxxxxx Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor

Detaljer

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no Antidoping Norge 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo Avd. for toppidrett

Detaljer

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.

Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør. einar.koren@antidoping.no.» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook. Einar Koren Folkehelserådgiver f / dopingkontrollør einar.koren@antidoping.no» MER INFO? Følg oss på antidoping.no facebook.no/antidopingnorge [ personlighet ] [personlighet] Antidoping Norge vil være

Detaljer

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn

- For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn - For en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo, 14 ansatte Foredragsholdere, kontrollører og prosjektmedarbeidere landet

Detaljer

Antidopingpolicy for idrettslag:

Antidopingpolicy for idrettslag: Antidopingpolicy for idrettslag: Nittedal Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i skiidretten er forankret i Norges Skiforbunds formålsbestemmelse som sier at arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

Antidopingpolicy og beredskapsplan. Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde

Antidopingpolicy og beredskapsplan. Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde Antidopingpolicy og beredskapsplan Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Mål... 4 3. Strategi... 4 3.1.Strategiske suksessfaktorer... 4 3.2 Suksessfaktorer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger:

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: Friidretten skal være en trygg og inkluderende

Detaljer

Antidopingpolicy for Gjerdrum Idrettslag

Antidopingpolicy for Gjerdrum Idrettslag Antidopingpolicy for Gjerdrum Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse.

ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ikke avgi en positiv dopingprøve, selv ved en feiltakelse. ta en kort stopp... denne brosjyren kan redde sykkelkarrieren din. DOPING Hva er doping? I dagligtale forstås doping gjerne som medikamenter eller

Detaljer

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Harvey Macaulay Imperiet.dk Layout: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1472-3

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Harvey Macaulay Imperiet.dk Layout: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1472-3 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Harvey Macaulay Imperiet.dk Layout: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1472-3 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Forfatteren har mottatt støtte

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT. for STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT 2012 for STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE NØKKELINFO FOR 2012 KONTROLLVIRKSOMHETEN Det ble totalt tatt 2780 dopingprøver i det nasjonale kontrollprogrammet, 2130 urinprøver og 650 blodprøver. Ski,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT 2010 STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE - - NØKKELINFORMASJON FOR 2010 13,8 årsverk i administrasjonen, 85 regionalt ansatte Tilskudd fra Kulturdepartementet: 22,1 millioner kr 24 saker behandlet av

Detaljer

RENT SÆRFORBUND. Tydelig holdning konkret handling

RENT SÆRFORBUND. Tydelig holdning konkret handling RENT SÆRFORBUND Tydelig holdning konkret handling NORSK IDRETT SKAL FRAMSTÅ MED STOR TROVERDIGHET OG TYDELIGHET I SPØRSMÅL KNYTTET TIL ETIKK OG DOPING. DET ER BAKGRUNNEN FOR AT NIF HAR UTARBEIDET EN OMFATTENDE

Detaljer

Antidoping Norge. - sammen for en ren idrett

Antidoping Norge. - sammen for en ren idrett Antidoping Norge - sammen for en ren idrett 1 Forord 3 Forord Sammen for en ren idrett Sammen for en ren idrett Organisering og økonomi Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse Informasjon og forebygging

Detaljer

Er doping et tema i G lf?

Er doping et tema i G lf? Er doping et tema i G lf? Golfforbundet 09765 Sarpsborg 20.november 2010 Anne Cappelen Fagsjef Det er alltid utøvers ansvar, men støttepersonell har også et ansvar.. Roller og ansvar for støttepersonell

Detaljer

- antidoping på timeplanen

- antidoping på timeplanen - antidoping på timeplanen REN SKOLE pilotprosjekt i Sør-Trøndelag Sprek, sunn, og spenstig! Clarion Hotell 18/10-2012 Stig Kammen, prosjektleder Dagens foredrag Antidoping Norge Pilotprosjektet doping

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2009

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2009 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2009 28. april 2010 1 Nøkkelinformasjon fra 2009 3 360 dopingprøver 595 alkoholprøver 17 rettskraftige avgjørelser 276 foredrag 8 stand på idrettsarrangement med

Detaljer

STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT 2013 for STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE Side 1 av 40 IDRETT-#669395-v5-Årsrapport_2013.doc 22.04.2014 NØKKELINFO FOR 2013 KONTROLLVIRKSOMHETEN Det ble totalt tatt 2822 dopingprøver i det nasjonale

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2007. April 2008. Stiftelsen Antidoping Norge #193542

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2007. April 2008. Stiftelsen Antidoping Norge #193542 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2007 April 2008 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2007 fra styret 3 Økonomisk beretning 4 Regnskap med revisjonsberetninger 6 Virksomhetsberetning for 2007 12 1.0

Detaljer

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge.

8 Spørsmål: Idrettsutøvere med funksjonshemming kan bruke en hvilken som helst medisin de måtte trenge. Norwegian 1 Spørsmål: Jeg er helt og holdent ansvarlig for hva jeg putter i kroppen, svelger eller injiserer. Svar: Rett Alle idrettsutøvere må være føre var ved at de stiller spørsmål til hva de får eller

Detaljer

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten 1 Hjemmel Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov 12-2 punkt 4. 2 Virkeområde 1) I henhold til dopingbestemmelsene skal enhver utøver som er medlem av et

Detaljer

Utøverhåndbok antidoping

Utøverhåndbok antidoping Utøverhåndbok antidoping JANUAR 2008 ANTIDOPING NORGE 1 Norsk Tippings virksomhet finansierer Antidoping Norge og bidrar til Fair Play med en ren og ærlig idrett. Norsk Tippings formål er å tilby spill

Detaljer

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting BAKGRUNN Norsk skiskyting har så langt vært skjermet fra de store dopingsakene, målsettingen

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Klubbstrategi 2014-2017 Side 1 Innhold 1 Klubbens virksomhetsidé... 3 1.1 Breddeidrett... 3 1.2 Rent idrettslag... 3 1.3 Arrangementer...

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE 2006 Oslo, april 2007 Innhold Årsberetning 2006 fra styret... 3 Regnskap med revisjonsberetninger... 6 Virksomhetsberetning fra Stiftelsen Antidoping Norge for

Detaljer

REN IDRETT Nr. 1 Februar 2010 Nyhetsbrev fra Antidoping Norge

REN IDRETT Nr. 1 Februar 2010 Nyhetsbrev fra Antidoping Norge w REN IDRETT Nr. 1 Februar 2010 Nyhetsbrev fra Antidoping Norge Stiftelsen Antidoping Norge Sognsveien 75 A, N-0855 Oslo tlf. 09765 post@antidoping.no Ansvarlig redaktør for Ren idrett: Halvor H. Byfuglien

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Norges Skiskytterforbund. Beredskapsplan i dopingsaker

Norges Skiskytterforbund. Beredskapsplan i dopingsaker Norges Skiskytterforbund Beredskapsplan i dopingsaker Innledning Beredskapsplanen for skiskytterforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Innledning Fra Norges Rytterforbunds langtidsplan: Norges Rytterforbunds(NRYF) felles mål har i mange år vært: RYTTERSPORT FOR ALLE - PÅ ALLE NIVÅ UAVHENGIG

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Petter Riiser Spesialrådgiver

Petter Riiser Spesialrådgiver Antidoping Norge Føyka, 13. februar 2013 Petter Riiser Spesialrådgiver Petter.riiser@antidoping.no DM # 602683 Litt om organiseringen av idretten Organisering og eierskapet/rettighetene til idrettene/arrangementene.

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer