Samfunnssikkerhet. Arealplanlegging og klimaendringer SIDE Nr Marit Holmedal, Scanpix

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnssikkerhet. Arealplanlegging og klimaendringer SIDE 8-15. Nr. 02-2008. Marit Holmedal, Scanpix"

Transkript

1 Samfunnssikkerhet Nr Arealplanlegging og klimaendringer SIDE 8-15 Marit Holmedal, Scanpix

2 2 Kalender Innhold September M T O T F L S Øvelse Triplex 08, Starum Konferanse om verneverdig trehusbebyeggelse, Røros DLE-konferansen, Tromsø Sikkerhetskonferansen 08, Oslo Tønsbergkonferansen om informasjonsberedskap 3 5 Elsikkerhet 6 7 Auka bruk av gass 8 11 Arealplanlegging Klimatilpasning Etter Ålesundtragedien Skjerpet kontroll av farlig oljeavfall Jentene inntar Sivilforsvaret Dersom Noreg må be om hjelp Kronikk Olav Sønderland: Utfordringer for den fremtidige redningsberedskap Vi snakker med Ann-Kristin Olsen Opplæring av polske elektrofagarbeidere 30 Redningsinnsats til sjøs 31 Kort og godt Nytt fra Norden- Nytt fra biblioteket 32 Min sikkerhetshverdag Arealpanlegging Ras- og flomhendelser med større tap inntreffer årlig. I tillegg til at slike hendelser fører til materielle ødeleggelser og i noen tilfeller tragiske tap av liv, må slike hendelser også håndteres med både akutte, langsiktige og kostbare g jenoppbyggings- og sikringstiltak i etterkant. Areadisponering er lagt til kommunene og reguleres g jennom planog bygningsloven. Kommunene skal utarbeide en kommuneplan, og som en del av denne, en arealplan. Arealplanen er et verktøy for kommunene for å styre arealbruken. Planleggingen skal, ved særskilte krav for det enkelte byggetiltak, legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Kommuneundersøkelsen for 2007 viste at om lag 40 % av kommunene har g jennomført risiko- og sårbarhetsanalyser eller vurderinger knyttet til arealbruk i kommunen. Undersøkelsen bekrefter manglende analyser og behov for en økt oppmerksomhet omkring disse spørsmålene i arealplanlegging- og forvaltning. Dessuten står vi overfor nye problemstillinger som i seg selv krever økt oppmerksomhet omkring risiko- og sårbarhet. Oppmerksomhet må i dag i tillegg rettes mot klimaendringer og hvordan samfunnet skal kunne tilpasse seg disse. Gjennom fornuftig arealbruk kan vi også tilpasse oss og ta hensyn til mange effekter av klimaendringer. Disse vil ofte bare være en tilleggsdimensjon ved de risikovurderingene som allikevel skal g jøres i forhold til vurdering av arealer. En nødvendig og bedre integrering av risiko- og sårbarhetstenkning i arealplanleggingen er avhengig av at det finnes: Lover- og regler som stiller krav Kompetanse hos planleggere og beslutningstakere Den nye plan- og bygningsloven er blitt tydeligere og stiller klare krav til at risiko- og sårbarhetsanalyser skal g jennomføres i forbindelse med arealplanlegging og reguleringsplanlegging i kommunene. Slik DSB ser det, er dette et stort skritt i riktig retning. Direktoratet vil gi ut en veileder for kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold som kan bidra til etterlevelse av den nye loven. Veilederen har en helhetlig og samordnende tilnærming og skal ikke erstatte eller stå i veien for den nødvendige veiledningen som må gis av fagmyndighetene. Jon A. Lea

3 Elsikkerhet 3 (Illustrasjonsfoto: Scanpix, Jon Hauge Ikke alle feil er like alvorlige, men feilprosenten ved nye elektriske anlegg er for høy. - For mange feil Det g jøres mye godt elsikkerhetsarbeid her i landet. Norge bruker større ressurser på elsikkerhet enn for eksempel våre nordiske naboer. Langsiktig og målrettet arbeid har gitt resultater. Det er viktig at dette høye trykket opprettholdes, men kan det oppnås enda bedre resultater ved å bruke ressursene på en annen måte? Både i forhold til folketall og i forhold til elforbruket, er det langt færre elbranner i Norge enn i andre nordiske land. Det er imidlertid ingen grunn til å slå seg til ro med dette, sier Torbjørn Hoffstad, leder av enhet for elektriske anlegg i DSB og bebuder intensivert kontroll. Han ser tre hovedutfordringer for å øke elsikkerheten: Den høye feilprosenten ved nye elektriske anlegg Branner forårsaket av feil bruk (tørrkoking) av komfyrer og kokeplater Brann- og elsikkerheten for eldre hjemmeboende. BLA OM

4 4 Elsikkerhet Økt kontroll av nye anlegg Norge har en god ressurs g jennom Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) og dets cirka 400 medarbeidere. Ingen andre land har noe tilsvarende. Avdelingsleder Torbjørn Hoffstad i DSB mener at boligkontrollene i fremtiden i større grad kan g jøres av blant annet brann- og feier vesenet, slik at DLE kan frig jøre ressurser til intensivert kontroll av nye elektriske anlegg. Han tror det vil gi en større elsikkerhetsgevinst. Ikke alle feil er like alvorlige, men feilprosenten ved nye elektriske anlegg er alt for stor. Hallingdalprosjektet (se hvor DLE og brannvesenet utførte tilsyn for hverandre, er ennå ikke evaluert, men prosjektet viser uansett at det er muligheter for å utvikle et bedre samarbeid mellom brann- og elmiljøene, mener Hoffstad. Det er behov for et slikt samarbeid, formelt og g jerne også uformelt over kaffekoppen en gang i mellom. Begge miljøene jobber bra hver for seg, men de har for liten kontakt. De har hver sine faglige møteplasser, og de fleste diskusjoner skjer internt. Brannsiden deltar for eksempel ikke på DLE-konferansen og elsiden ikke på tilsvarende arrangementer på brannsiden. En årlig felles samling for å diskutere erfaringer g jort i løpet av det siste året vil bidra til styrket samarbeid og økt kompetanse, sier han. For å komme feilene ved nye elektriske anlegg til livs, er det nødvendig både å se på utdanningsstrukturen for installatører og intensivere myndighetenes kontroll. Installatøren, det vil si den faglig ansvarlige, er en av de viktigste aktørene når det g jelder elog brannsikkerhet. DSB ønsker å videreutvikle utdanningen av installatører. I tillegg til den rent faglige prøven, ønsker vi mer fokus på å utdanne faglige ledere og hvilke plikter Folk må bevisstg jøres på at et 30 år gammelt elektrisk anlegg har overlevd seg selv og ikke tåler dagens bruksmønster. det fører med seg. I samarbeid med Industriskolen og Fagskolen i Vestfold, har DSB i gang et prosjekt som skal føre frem til en ny utdanningsstruktur for industriinstallatører. DSB har intensjoner om å kanalisere installatørutdanningen inn i skoleverket, sier Hoffstad som er spent på erfaringene og resultatet av prosjektet ved Fagskolen i Vestfold.. Årlig omkommer cirka 20 personer ved boligbranner med elektrisk årsak. Fire av ti boligbranner har sammenheng med elektrisitet; halvparten på grunn av feil bruk av elektrisk utstyr og halvparten på grunn av feil ved anlegget. Bruk av komfyr og kokeplater er den desidert største enkeltårsak til elbranner. I perioden var komfyren årsak til mer enn dobbelt så mange boligbranner (748) som samlet for alle andre branner grunnet feil bruk av elektrisk utstyr (351). Hovedbildet er det samme i dag. Elektrisitet er en nyttig, men farlig vare som må behandles deretter. Alt elektrisk utstyr må brukes under oppsyn. Det elektriske anlegget må ettersees og vedlikeholdes og om nødvendig oppgraderes. Derfor er det først og fremst informasjon og holdningskapende tiltak som g jelder for å redusere antall elbranner. For å komme komfyrbrannene til livs, er det i tillegg nødvendig med fysisk forebyggende tiltak innbygget i komfyrene, sier Hoffstad. Det er den enkelte huseier/beboer som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden, og at det tåler de belastningene det utsettes for. Det kan ikke forventes at alle vet og kan håndtere dette. Myndighetene må derfor, g jennom DSB, sørge for tilfredsstillende kontroll av risiko ved utsatte elektriske anlegg. Nye behov og nye bruksmønstre er en utfordring. Boligene fylles opp av nye, og ofte energikrevende apparater og utstyr, men kanskje uten at det elektriske anlegget er dimensjonert for det. Derfor må eier/bruker bevisstg jøres på at et 30 år gammelt elektrisk anlegg har overlevd seg selv og ikke tåler dagens bruksmønster, sier Hoffstad. Han ikke ser bort fra at myndighetene kan komme med pålegg om slik oppgradering. Illustrasjonsfoto: Scanpix, Rolf Øhman

5 Det elektriske anlegget må etterses og vedlikeholdes og om nødvendig oppgraderes 5 Noen energiselskaper tilbyr billigere strøm om natten slik at energikrevende utstyr som vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, kan brukes på en tid av døgnet hvor nettbelastningene er minst. DSB advarer mot slik bruk. Det er umulig å gardere seg hundre prosent mot feil som kan føre til brann. Derfor kan det være direkte farlig å ha elektriske maskiner i arbeid, etter at familien har gått til sengs. Illustrasjonsfoto: Scanpix,Paul Paiewonsky Det er en myte at komfyrbranner bare skjer hos eldre mennesker eller hos berusete folk som lager mat på nattestid etter en tur på byen. Dette er noe som skjer hos alle, nær sagt til alle tider på døgnet. Det er behov for fysiske innretninger på komfyrene for å redusere brannfaren. Dette er ikke standardutstyr på dagens komfyrer. Det er riktignok tilg jengelig som tilleggsutstyr, men er kostbart og mye dyrere enn om det hadde vært standardutstyr. For å øke brannsikkerheten har DSB fremmet et tilleggsforslag til standarden for komfyrer. Forslaget innebærer regulering av temperaturene i kasserollene og at platene automatisk slås av etter to timer, dersom temperaturen overstiger 100 grader celsius. Forslaget støttes av en europeisk arbeidsgruppe, og er nå under utredning og testing før det eventuelt behandles av den europeiske standardiseringsorganisasjonen. Det vil være et stort framskritt, dersom vi får g jennomslag for dette forslaget, sier Hoffstad. Det er en politisk ønsket utvikling at eldre mennesker så lenge som mulig skal bo i egen bolig framfor i institusjon. Det stiller samfunnet overfor en del utfordringer som det hittil ikke er tatt tilstrekkelig høyde for. Oppstår det en kritisk situasjon, er det mange eldre som trenger assistanse. De klarer ikke å evakuere ved egen hjelp. Hjemmetjenesten skal ikke overta ansvaret for beboernes sikkerhet, men kan gi et betydelig og viktig bidrag. Hjemmetjenesten kan, med litt opplæring, med jevne mellomrom utføre enkle kontroller av det elektriske utstyret og snakke med beboerne om brann og elsikkerhet. Noen kommuner, blant annet Oslo, g jør dette. Da burde også andre kommuner kunne klare dette, sier Torbjørn Hoffstad. DSB advarer mot bruk av vaskemaskiner og oppvaskmaskiner om natta. Det kan være direkte farlig å ha elektriske maskiner i arbeid, etter at familien har gått til sengs.

6 6 Auka bruk av gass - Eit nytt gassanlegg Overgraving av rørleidningar og lekkasjar ved lossing av gass i væskefasen er dei største risikoane ved distribusjon av gass. Det viser ei oversikt over alle gassanlegg- og rørleidningar, og kva for risiko dei representerer. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), som har laga oversikta, arbeider for å redusere risikoen for ulykker med gass. For oss er det viktig med ei samla oversikt over gassanlegga og risikoen dei representerer i eit samfunnsperspektiv. Samstundes er dette eit nyttig verktøy for lokale myndigheiter, både når det g jeld arealplanlegging i kommunane og i beredskapssamanheng, seier Hansen. I tillegg til utarbeiding av ei kartbasert oversikt over anlegga, har prosjektet sett på kva for risiko som følg jer med distribusjon og bruk av gass. Risikoanalysane viser at lekkasjar ved lossing av gass i væskefasen og faren for overgraving av gassrørleidningar er sentrale tryggleiksutfordringar. Overføring av propan (LPG) frå tankbil til lagertank skjer relativt hyppig på eit stort antal gassanlegg. Slangebrot ved losseoperasjonar kan få alvorlege konsekvensar. Det skuldast ikkje minst at LPG vert overført i væskefase, og utslipp kan g je gasspreiing over store område. Gass er i ferd med å verte eit betydeleg bidrag til den samla energiforsyninga i landet. DSB har gitt løyve til om lag anlegg som kan oppbevare meir enn tre kubikkmeter gass. Kvart år vert det etablert nye slike anlegg. I tillegg kjem nye naturgassrørleidningar. Til no er det etablert om lag 350 kilometer leidningar, i hovudsak i Rogaland. Nye rørleidningar er under planlegging og bygging fleire stader i landet. Forutan dei store anlegga og rør leidningane, kjem alle mindre anlegg, som kommunane søknadsbehandlar. Auka bruk av gass er ei politisk målsetjing I g jennomsnitt vert det etablert eit nytt gassanlegg kvar einaste dag. Auka bruk av gass er ei politisk målsetjing. Derfor må vi ta inn over oss risikoen som auken i distribusjon og bruk av gass representerer, seier avdelingsleiar Tom Ivar Hansen i DSB. Gjennom gassdistribusjonsprosjektet har direktoratet etablert ei samla oversikt over alle større gassanlegg i heile landet. Oversikta vert g jort tilg jengeleg i geografiske informasjonssystem, slik at dei kjem fram på elektroniske kart. Det inneber at brukarane til dømes kan vise eit bestemt område i kartet med informasjon om type anlegg, eigarforhold, gasstype og mengd.

7 Det er viktig med ei samla oversikt over gassanlegga og risikoen dei representerer 7 kvar einaste dag DSB`s kartsystem viser også rørleidningar for distribusjon av naturgass. Overgravinger av gassrørleidningar er eit velkjent problem frå Europa elles, der det mange stader er etablert naturgassnett over store område. Det siste året er det rapportert om fire hendingar med overgraving i Noreg. Overgraving kan føre til rørbrot som potensielt kan skape svært farlege situasjonar, som kan få store konsekvensar dersom gasslekkasjen tek fyr. Analysar viser at brot på rørleidningar g jev så store gasskyar at det ikkje er mogleg å sikre seg mot moglege tennkilder på førehand. Det ville i så fall krevje svært store arealavgrensingar i dei kommunale arealplanane. Hendingar det siste året viser at systemet har svake sider Fleire aktørar har ansvar for å unngå overgraving og rørbrot; gasselskapet, kommunen og entreprenøren. Hendingar det siste året viser at systemet har svake sider. Derfor er vi i dialog med aktørane for å bidra til å forbetre rutinar og samarbeid, og for å klarg jere roller og ansvar. I tillegg er det viktig at vi g jer oss nytte av erfaringane frå andre europeiske land med meir omfattande distribusjon og bruk av gass, seier Hansen. DSB har gitt løyve til om lag 2000 anlegg som kan oppbevare meir enn tre kubikkmeter gass. Kvart år vert det etablert nye slike anlegg. Foto: Lyse Gass

8 8 Arealplanlegging FAKTA Ein ROS-analyse skal g je føringar om kva for område og risikofaktorar som bør utgreiast nærare danne grunnlag for arealplanprosessar på alle nivå g je administrasjonen og lokalpolitikarane i kommunen eit fagleg grunnlag for å prioritere satsingsområde i lokale og regionale samfunnstryggleiksspørsmål syte for at det vert skapt ein rimeleg grad av samstemmigheit omkring risikobiletet i kommunen Foto: Scanpix Frå jordskredet i Otta tidlegare i år. Skredet g jekk mellom fire bygningar og rett over E6.. - Innbygg jarane sin kunnskap God planlegging er grunnlaget for ein arealbruk som fremmar ei god samfunnsutvikling. Risikoog sårbarheitsanalysar (ROS) må derfor tidleg inn i arealplanarbeidet. Utan kunnskap om moglege farar, anten dei menneskeskapte, naturskapte eller frå verksemder, har kommunane ikkje eit godt nok grunnlag for arealdisponering. Å ta omsyn til samfunnstryggleiken ved arealdisponering er særdeles viktig, seier underdirektør Nils Ivar Larsen i DSB. Risiko og sårbarheit som kan true liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdiar må kartlegg jast, for å førebygg je uønskte hendingar. På lik linje med andre viktige omsyn, til dømes folkehelse, universell utforming og barn sine interesser, skal omsynet til samfunnstryggleik integrerast i arealplanlegginga, presiserer Larsen. Arealplanlegging og -disponering er eit kommunalt ansvar som vert regulert g jennom Plan- og bygningsloven. Kommunane skal utarbeide arealplanar og vurdere dele- og bygg jeforbod. Kunnskap om risikoar er gunnlegg jande Kunnskap om risikoelement er grunnlegg jande når areal skal disponerast, seier Larsen. Kommunane har ei sjølvstendig undersøkingsplikt av farar; både ved utarbeiding av arealplanar og ved vurdering av dele- og bygg jeforbod. Er det grunn til å tru at eit område kan vere sårbart eller risikofylt, må kommunen passe på at det vert innhenta tilstrekkeleg fagkyndige fråsegner, før planen vert vedteken eller bygg jeløyve vert gitt. I arbeidet med kartlegging av risikoar i kommunen, er den lokale kunnskapen avg jerande. Nils Ivar Larsen meiner kunnskapen innbygg jarane i kommunen sit med er gull verd for planlegg jarane. I tillegg til den informasjonen som lokalbefolkninga har, er det viktig at også sentrale myndigheiter vert brukt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilbyr flaumsonekart, og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har mykje viktig informasjon på Med utgangspunkt i Fylkesmannen sitt koordinerings- og oppfølgingsansvar for arbeidet med

9 Berre 39 prosent av kommunane har g jennomført ROS-analysar knytt til arealbruk 9 gull verd Foto: Poppe Cornelius, Scanpix samfunnstryggleik i fylket, har DSB bedt fylkesmennene om ei vurdering av flaum-, kvikkleire- og skredsituasjonen i fylka, og ei vurdering av i kva grad kommunane i fylket er kjent med situasjonen i eigen kommune. Tilbakemeldingane viser at både fylkesmennene og kommunane kjenner til grovkartlegginga av skredområde som ligg føre i den nasjonale skreddatabasen. Dei fleste fylkesmennene g jev likevel uttrykk for at fylket ikkje er godt nok kartlagt, heller ikkje allereie utbygde område. Dette uroar oss, seier Larsen. ROS-kartlegging kostar tid og pengar og krev kompetanse, seier Larsen som meiner det er behov for auka økonomiske og faglege ressursar i kommunane. Dersom ressursane til vidare kartlegging vert ligg jande på dagens nivå, bør ein føreta ei streng prioritering av kvar kartlegging skal g jerast. Når tidsperspektivet for full nasjonal skredkartlegging er på år, er det vesentleg at det ein meiner er dei viktigaste områda vert teke først. Fylkesmannen forvaltar DSBs retningslinjer for bruk av motsegn i plansaker etter Plan- og bygningsloven. Formålet er mellom anna å sikre at kommunane sjekkar eventuell skredfare i samband med nye utbyggingsområde. DSB har bedt Fylkesmannen om aktivt å bruke motsegn DSB har bedt Fylkesmannen aktivt å bruke motsegn, dersom kommunane ikkje g jer risikovurderingar ved arealplanlegging, fortel Larsen. DSB g jennomfører årleg ei undersøking om status for samfunnstryggleik og beredskap i kommunane. Undersøkinga for 2007 viser at berre 39 prosent av kommunane har g jennomført ROSanalysar knytt til arealbruk i kommunen. Det er ikkje godt nok. I den nye Plan og bygningsloven kjem, etter initiativ frå DSB, eit påbod om ROS-analysar ved arealplanlegging. Så når vi g jennomfører kommuneundersøkinga i 2010, bør talet vere 100 prosent, seier Nils Ivar Larsen. Ein tek sikte på at den nye plan- og bygningsloven skal verke frå 1. januar I samband med den nye lova, utarbeider DSB ein rettleiar for ROS-kartlegging i arealplanlegginga. Føremålet er å g je kommunane råd korleis dei kan skaffe seg ei oversikt, få betre kunnskap og bevisstheit om mogleg risiko og sårbarheit som eit bidrag til betre førebygging av ulike hendingar g jennom arealplanlegging. Rettleiaren vert utarbeidd i nært samarbeid med fagmyndigheiter som har ansvar for risikoområde som må takast omsyn til ved arealplanlegging. Trygt å bu i Bergen Bergen er ein av mange kommunar som jobbar systematisk med risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS). Kommunen har dei siste par åra g jort ei grovkartlegging av skredfaren, og startar no eit pilotprosjekt med detaljerte undersøkingar i to av dei mest skredutsette områda. Det er aldri tidlegare g jennomført ei skredkartlegging i det omfanget vi no g jer i Bergen, seier Eivind Lund, fagkoordinator Geodata i kommunens Plan- og miljøavdeling. Pilotprosjektet skal teste kva for metodar som skal brukast i det vidare arbeidet med skredsikring, og målet er å utarbeide eit skredfarekart for Bergen. Det er avsett 20 millionar kroner til prosjektet som skal vere ferdig i At det regner mykje i Bergen er ikkje uvanleg eller overraskande. Likevel skaper nedbør utfordringar, også i regn-hovudstaden. Hausten 2005 resulterte ekstrem nedbør til fleire fatale skred, mellom anna det fatale ved Hatlestad terrasse og Hetlebakkvegen. Desse hendingane g jorde at Bergen kommune fekk fortgang i ROS-arbeidet. Hendingane på Hatlestad og Hetlebakkvegen er ein av grunnane til at vi vektlegg skred, når vi kartlegg risikoar i kommunen, seier Eivind Lund. Mykje ROSkartlegging er allereie g jort, og resultata vert lagt til grunn for all arealplanlegging og bygg jesaksbehandling. Han forklarar at ein bygg jesøknad som er i tråd med eksisterande reguleringsplan, vil kunne få avslag med bakgrunn i funna i dei nye undersøkingane. Det kan også verte aktuelt å rive eksisterande busetnad, dersom skredsikring ikkje er teknisk mogleg eller økonomisk forsvarleg. Det viktigaste for oss er at Bergen skal vere ein trygg kommune å bu i. Om det betyr at vi må vere strengare og meir restriktive ved behandling av bygg jesøknader, så vel vi det, seier Lund.

10 10 Arealplanlegging Kommunene g jør en god jobb En DSB-undersøkelse i 2007 om status i kommunenes samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid viser at bare fire av ti kommuner har g jennomført risikoog sårbarhetsanalyser (ROS) knyttet til arealbruken. Kommunenes interesseog arbeidsgiverorganisasjon KS mener at situasjonen er bedre. Ut i fra de oversikter vi sitter med, er det tre prosent som ikke har utført en ROS-analyse. Vi har et annet bilde enn DSB, men ser tallene over en lengre periode. Begge tallene kan derfor være riktige, sier administrerende direktør Olav Ulleren. Jeg synes at kommunene er imponerende dyktige ut ifra de rammebetingelser de har, og til å ta fatt i situasjonen. Så kan det hevdes de noen ganger kanskje kommer i gang litt sent, og skulle hatt mer klart på forhånd. Flommen i fjor er et godt eksempel på hvor godt kommunene jobber når de virkelig blir stilt overfor alvorlige situasjoner. Nå er det viktig at kommunene er enda mer i forkant og proaktive i forhold til å forebygge situasjoner, sier han. Hvorfor har ikke alle utført slike analyser? Jeg tror at alle kommuner, som del av sitt datagrunnlag, har en god oversikt over arealforhold i de områdene som er regulert, og hva som kan utløse risikosituasjoner der. Det ligger i den forpliktelsen som kommunen har etter plan- og bygningsloven. Jeg tror det mest handler om at en ikke i tilstrekkelig grad har systematisert det. Kommunene er i sin natur veldig rasjonelle og tilpasningsdyktige, men de skal prioritere mellom veldig mange oppgaver. Jeg ser ikke bort i fra at en del kommuner har valgt å legge noe av det som opplagt er ROS-arbeid inn i annen type arbeid, katalogisert som noe annet. DSBs undersøkelse viser at ROS-analyser g jennomføres mer i noen sektorer enn andre. Aktiviteten er høyest innen helse- og sosial, vann og avløp, samt brann- og redningstjenesten. Det er nok en historisk forklaring på dette. Jeg er sikker på at det økte fokuset på klimatilpasning vil føre til at oppmerksomheten på ROS og arealbruk blir enda større framover, sier Ulleren. Hvordan jobbes det med tilpasning i kommunene? Mange er i gang, men litt ulikt og avhengig av hvor i landet det er. Men det er helt tydelig at dette elementet er kommet sterkere inn i arealplanleggingen enn det var tidligere. Har kommunene kompetanse og ressurer til å utføre ROS-analyser både i forhold til klima og på andre områder? Jeg mener at kommunene er gode på å snu seg rundt Jeg er litt i tvil om kommunene selv skal ha all kompetanse. Det er et lederansvar å ha bevissthet rundt betydningen av dette. Det vil være ulikt i ulike kommuner hvor mye kompetanse de har tilg jengelig i egen organisasjon, og hvor mye de må trekke på andre. Her er det naturlig at man både organiserer seg i et godt interkommunalt samarbeid, for å dekke opp kompetansen med det en kan hente i naboregionene, og ikke minst ha en god og systematisk kontakt med ulike faglige spesialorganer, sier Olav Ulleren. Han har selv erfaring med dette da han var ordfører i Tinn kommune, og samarbeidet med blant annet Norges geologiske undersøkelser (NGU), og legger til: Store kommuner har selvfølgelig mer kompetanse enn mindre kommuner. Men her dreier det seg om å finne løsninger i samarbeid med andre, både på kommunalt og statlig nivå, og i forsknings- og utviklingsmiljøene. Kartlegges de riktige tingene, og kan ROSanalyser gi en falsk trygghet? Det avg jørende er kvaliteten på arbeidet som g jøres og ikke minst at vi kartlegger de riktige tingene. Jeg har ikke et statisk svar på dette, men jeg mener at kommunene er gode på å snu seg rundt, når situasjoner oppstår. I forslaget til ny plan- og bygningslov blir ROSkartlegging en påbudt del av arealplanleggingen. Vi har jo en reflektorisk skepsis til alle nye lover

11 Kommunene er imponerende dyktige ut ifra de rammebetingelser de har 11 i KS selvfølgelig, smiler Ulleren, men i den grad lovendringen kan bidra til å forenkle styringsdialogen mellom stat og -kommunesektor, kan dette være bra. Det gir mulighet til en bedre samordning av beredskapsarbeidet, noe vi er positive til. Når det g jelder myndighetenes tilsynsvirksomhet er det viktig at man bruker tilsynet vel så mye til å skape forståelse og motivasjon i stedet for å bruke pisken i alle sammenhenger. Ingen er mer opptatt av å sikre befolkningens sikkerhet enn lokale myndigheter. Det er ikke vond vilje som g jør at kommunene ikke alltid g jør en god jobb. Kan DSB bidra mer aktivt, eksempelvis g jennom å be Fylkesmannen om å g jøre mer bruk av innsigelser? Nei, her er dialogen og samhandlingen viktigere enn sanksjonene. Oppgaven er først og fremst å skape forståelse og motivasjon for viktigheten av dette arbeidet, og å bistå slik at kvaliteten av arbeidet blir best mulig. Der kan DSB ha en viktig rolle. Det kan bety veldig mye positivt i forhold til kvaliteten i det arbeidet kommunene g jør. Jeg har mer tro på dette enn sanksjonering. Ulleren er opptatt av at ROS-analyser må være viktig i lokalpolitikernes prioriteringer. Det er veldig viktig at lokale politikere, som står i mange vanskelige valgsituasjoner, har høy fokus og bevissthet omkring arealbruken. I iveren etter å få på plass en viktig næringsetablering, eller få realisert et attraktivt turistprosjekt, må de ikke miste fokuset og bevisstheten rundt beredskap i arealbruken. Dette må hele tiden være en viktig føring, et viktig parameter, sier Ulleren. Flommen i fjor er et godt eksempel på hvor godt kommunene jobber når de virkelig blir stilt overfor alvorlige situasjoner, sier Olav Ulleren. Bildet er hentet fra Rollag kommune i Numedal hvor båt var eneste fremkomstmiddel også på veiene, slik som her. Foto:, Terje Bendiksby, Scanpix

12 12 Klimatilpasning Behov for mer kunnskap Mer enn åtte av ti kommuner, og samtlige fylkeskommuner og fylkesmenn, mener at klimaendringene på sikt vil få konsekvenser for eget arbeidsområde, men mange kommuner har ikke formalisert arbeidet med klimautfordringene. I noe mindre grad g jelder det også for fylkeskommunene og fylkesmennene. Halvparten av kommunene, 56 prosent av fylkeskommunene og 63 prosent av fylkesmennene er bekymret for egne muligheter til å hanskes med klimaendringene. Dette framgår av en undersøkelse som sekretariatet for den nasjonale satsingen på klimatilpasning har foretatt blant regional og lokal forvaltning. Undersøkelsene tar for seg kunnskapsnivå, holdninger, forventninger og tiltak, men særlig om samfunnsplanleggingen ivaretar hensynet til klimaendringer. På alle forvaltningsnivåene kom det fram at det er behov for mer kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og hvordan man skal tilpasse seg dem. Den samme undersøkelsen viser også at 87 prosent av befolkningen mener at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringene. Flertallet tror at konsekvensene vil være uheldige for samfunnet. Om lag 70 prosent mener det er svært viktig, eller ganske viktig, at kommunen de bor i, har utarbeidet planer for å møte konsekvensene av klimaendringene. Selv med reduserte utslipp av klimagasser, vil Norge påvirkes. Det overordnede målet for reg jeringens arbeid, er å redusere samfunnets sårbarhet for klimaendringene og bidra til å styrke Norges tilpasningsevne. Den nasjonale satsingen på klimatilpasning ledes av Miljøverndepartementet. Sekretariatet, som skal bidra til koordineringsarbeidet, er lagt til DSB. Sekretariatets oppgaver foruten å bistå koordineringsgruppen av tolv departementer under ledelse av Miljøverndepartementet, er blant annet å frambringe kunnskap om status for tilpasningsarbeidet, sier rådgiver Marianne Karlsen. Å bidra til kompetanseutvikling er også et viktig arbeidsområde for sekretariatet. I tillegg skal sekretariatet legge til rette for informasjonsutveksling mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer samt stimulere til erfaringsutveksling og nettverksbygging. Som et ledd i å skape en arena for informasjonsutveksling, etableres den nasjonale nettportalen «Klimatilpasning Norge». Informasjonskilder om klimatilpasning er i dag spredt og lite tilg jengelig. Portalen skal bidra til å samle kunnskap og erfaringer fra tilpasningsarbeid som allerede finnes. Mål settingen er å samle relevant og helhetlig informasjon om tilpasningsarbeid på ett sted og lede brukerne til relevant informasjon hos ulike sektormyndigheter og forskningen. Nettportalen skal være nyttig for alle, men retter seg i første omgang primært mot regionale og lokale samfunnsplanleggere. På sikt vil det også tilrettelegges for informasjons- og erfaringsutveksling mellom forskere, forvaltning og næringsliv, sier Marianne Karlsen. Nettportalen skal være nyttig for alle Nettportalen skal ha tre innfallsvinkler: Samfunnsområder, fylker og klimautfordringer. Ved å knytte klimautfordringene til både samfunnsområder og fylker, belyses bredden i utfordringene det norske samfunnet står overfor. Samfunnsområdene som er valgt, skal g jenspeile forvaltningsområder som er spesielt relevant for klimatilpasning. Fylkesinndelingen er hensiktsmessig for å synligg jøre at klima endringene gir ulike utfordringer avhengig av geografisk plassering. Portalen skal også inneholde gode eksempler på tilpasning, slik at man kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Nettportalen lanseres i løpet av høsten

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Sivilforsvarets grunnopplæring: -Ein styrkje for bedriftene. side 6 7. Nr. 01-2007. Foto: Anita Andersen, DSB

Samfunnssikkerhet. Sivilforsvarets grunnopplæring: -Ein styrkje for bedriftene. side 6 7. Nr. 01-2007. Foto: Anita Andersen, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 01-2007 Sivilforsvarets grunnopplæring: -Ein styrkje for bedriftene side 6 7 Foto: Anita Andersen, DSB 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 13 1 14 2 3 4 5 6 7 8 15 9 10 11 12 13

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7 Samfunnssikkerhet Nr. 02-2007 Foto: Scanpix De yngste tar størst sjanser side 4 7 2 Kalender Innhold August M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 01-2008 Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9 Foto: Scanpix 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Naturkatastrofar: Beredskapssamarbeid. over Svinesund. En varslet og en uventet krise. Helge Haaverstad. Nr. 02-2006.

Samfunnssikkerhet. Naturkatastrofar: Beredskapssamarbeid. over Svinesund. En varslet og en uventet krise. Helge Haaverstad. Nr. 02-2006. Samfunnssikkerhet Nr. 02-2006 Naturkatastrofar: Beredskapssamarbeid over Svinesund En varslet og en uventet krise Portrettet: Helge Haaverstad Nytt frå Norden Portrettet Kalender Nytt frå biblioteket Kort

Detaljer

Samfunnssikkerhet 3-2009. REDNINGSINNSATS TIL SJØS - side 8. Styrkt beredskap. Odd Skarbomyr,DSB

Samfunnssikkerhet 3-2009. REDNINGSINNSATS TIL SJØS - side 8. Styrkt beredskap. Odd Skarbomyr,DSB Samfunnssikkerhet 3-2009 REDNINGSINNSATS TIL SJØS - side 8 Styrkt beredskap Odd Skarbomyr,DSB 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Risikostyring i kommuner? En empirisk kartlegging av risikostyring og relaterte praksiser.

Risikostyring i kommuner? En empirisk kartlegging av risikostyring og relaterte praksiser. Risikostyring i kommuner? En empirisk kartlegging av risikostyring og relaterte praksiser. Av Aud Solveig Nilsen Dr. innen risikostyring og samfunnssikkerhet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Metode...

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DIA LOG 4 DET UTENKELEGE Beredskap er eit nøkkelord for alle som er opptatt av både

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS. :magasinet

22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS. :magasinet 22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 4 Hovedtema: Beredskap og samfunnssikkerhet Det er få områder hvor GIS kan gjøre større nytte enn innenfor beredskap og samfunnssikkerhet.

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer