Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015"

Transkript

1 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015

2 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for Årsberetning 2014 med årsberetning b. Revisors beretning for Søknad om tildeling av LS Kaliber 5,56/ a. Forslag fra Akershus om endring av Stangfinalen under LS b. Forslag fra Østfold om endring av Stangfinalen under LS Forslag fra Agder skyttersamlag nedre aldersgrense klasse Rekrutt Forslag fra Nordmør skyttersamlag om endring av program for organisasjonsmedaljen Forslag fra Akershus skyttersamlag om offisielle LDKS på 15 meter 65-66

3 Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 Norges Skytterstyre har i 2014 bestått av: President Olav K. Vaaje, visepresident Henning Ivarrud (visepresident t.o.m. Landsskytterstevnets slutt), Heidi Skaug (styremedlem t.o.m. Landsskytterstevnets slutt, visepresident f.o.m. Landsskytterstevnets slutt), Jens Sverre Knutsen, Jan Åge Gjerstad, Oddbjørn Meland, Olav Johan Lystad (styremedlem t.o.m. Landsskytterstevnets slutt) Kjell Strand Hovland (styremedlem f.o.m. Landsskytterstevnets slutt) og GIHV Tor Rune Raabye. Norges Skytterstyres møtevirksomhet Norges Skytterstyre har gjennomført åtte møter i tillegg til møtevirksomheten under Landsskytterstevnet. På møte den 21. og 22. september deltok også varamedlemmene. Det er i alt behandlet 120 saker. Referatene fra møtene er sendt samlagene og er lagt ut på Arbeidet med DFS framtidige rolle Solli-utvalget, som begynte sitt arbeid i 2013 og ble ledet av tidligere forsvarssjef Arne Solli, leverte sin rapport om DFS framtidige samfunnsrolle og relevans for Forsvaret den 8. april. Rapporten ble overlevert til Forsvarsdepartementet for videre behandling. Solli-utvalget konkluderte med at DFS fortsatt har stor relevans for Forsvaret, hvor spesielt betydningen av DFS skytebaner er avgjørende for spesielt Heimevernets trening. Utvalget konkluderte videre med at DFS har et svært viktig samfunnsoppdrag med å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter hos befolkningen generelt. På bakgrunn av rapportens grundige gjennomgang av DFS samfunnsrolle og relevans for Forsvaret, ble det lagt fram en anbefaling fra utvalget om at det offentlige økonomiske bidraget burde videreføres på samme reelle nivå som i Skyttertinget Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotel Residence i Sandnes lørdag den 2. august Olav K. Vaaje ble gjenvalgt som president i Norges Skytterstyre, mens Heidi Skaug ble valgt til ny visepresident. Jens Sverre Knutsen ble gjenvalgt som Sørlandets medlem av Norges Skytterstyre, mens Kjell Strand Hovland ble valgt til ny leder i DFSU og derved nytt medlem i Norges Skytterstyre. Skyttertinget behandlet 13 saker. Fullstendig referat kan leses på På bakgrunn av Solli-utvalgets rapport ble det vedtatt å foreslå en ny formålsparagraf for DFS med følgende ordlyd. «Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig». Formålsparagrafen ble enstemmig vedtatt, og er oversendt Forsvarsdepartementet til videre behandling og godkjenning. Landsskytterstevnet i 2018 ble lagt til Stjørdal med skytterlagene Stjørdal, Hegra, Skjeldstadmark og Lånke som arrangører. Vedlegg side 1

4 Sandnes kommune var vertskap for Skyttertingsmiddagen på Quality Hotell Residence. Under tingmiddagen ble organisasjonens høyeste utmerkelse, fortjenstmedaljen i gull, tildelt Oddvar Andersen, Egil Sotnakk og Janne Kornbrekke. Oddvar Andersen fikk fortjenstmedaljen for sin mangeårige innsats som samlagsleder i Østfold skyttersamlag, mens Egil Sotnakk har vært mangeårig leder i Romsdal skyttersamlag og leder i Rådgivende utvalg. Janne Kornbrekke har vært leder i Agder skyttersamlag og leder i Sørlandskretsen, i tillegg til å ha vært medlem i Norges Skytterstyre. Kornbrekke ble tidenes første kvinne i DFS som mottok denne hedersbevisningen. Hederstegn ble under Skyttertings-middagen tildelt følgende: Tor Mjelstad, Jane Vigemyr Johnsen, Hilde Lunden Lang-Ree, Jens Sverre Knutsen og Knut Vik. Samlagenes tall Tallene fra årsrapportene viser at det er registrert aktive skyttere (30-skuddskyttere). Dette er flere enn i Antallet skyttere i klasse 3-5 holder seg svært stabilt, med 5708 skyttere i 2014, mens det var 5696 i Klasse 1 (30-skuddsskyttere som ikke er medlemmer i DFS er fra 2012 skjønnsmessig fordelt med 96 % på klasse 1 og 4 % på klasse Aspirant) og 2 viser en samlet oppgang på 9199 skyttere fra til skyttere. I ungdomsklassene Aspirant, Rekrutt, Eldre Rekrutt og Junior er det en samlet oppgang på 940 skyttere til Det er aspirantklassen som står for økningen, da klassene R, ER og Jr. har en samlet tilbakegang på 215 skyttere. I veteranklassene V55, V65 og V73 er det en oppgang på 194 skyttere til et samlet antall på 5033 veteranskyttere. I 2014 ble det skutt ca. 24,05 millioner skudd i regi av DFS. Det er en oppgang på ca 1,3 millioner skudd fra Samarbeidet med Forsvaret Samarbeidet mellom DFS og Forsvaret har også i 2014 vært meget godt. Landsskytterstevnet i Sandnes ble støttet av HV distrikt 08, Forsvarets Logistikkorganisasjon/ materiell (FLO/Landkapasiteter), Forsvarets Logistikkorganisasjon/Vedlikehold (FLO/Vedlikehold), FLO/IKT og Cyberforsvaret. De militære avdelingene gjorde en fantastisk innsats med planlegging og gjennomføring av sin støtte til LS. Det elektroniske skivemateriellet og nettverket fungerte også etter planen. Militært NM for våpentypene AG3 og HK416 ble gjennomført innledningsvis på Landsskytterstevnet. I samsvar med DFS sin formålsparagraf tilrettelegges all aktivitet i hele organisasjonen for at militært personell kan vedlikeholde egen skyteferdighet med tjenesterifle ved deltakelse i konkurranser og trening i egen klasse. I samarbeidet med Heimevernet (HV) sentralt har også 2014 vært et meget positivt år. DFS har Vedlegg side 2

5 igjen gjennomført samarbeidskursene I og II med HV, som tidligere. DFS gjennomførte også eget skyteinstruktørkurs for HV-03 iht. til ny fagplan for AG3/HK416, som er utviklet i nært samarbeid med HV-staben. Lokalt og regionalt har HV avtale om bruk av ca. 140 skytebaner, tilhørende skytterlagene i DFS, for gjennomføring av skarpskyting under årets trening. Det ble utarbeidet en forenklet mal for bruksrettavtale mellom skytterlag og HV-distrikt, som kan benyttes der HV gjennomfører øvinger og treninger, men ikke har forskuddsleieavtaler i anlegget. Der Forsvaret/HV har forskuddsleieavtaler gjøres avtalene via Forsvarsbygg. Retningslinjer for HVs bruk av sivile skytebaner danner grunnlag for bruksrettavtale mellom HV distrikt/ Forsvarsbygg og skytterlag. Norges Skytterstyre har vedtatt at de baner HV har bruksrettavtale på skal prioriteres ved tildeling av ordinære banebidrag. Forsvarsdepartementet har tilsvarende gitt føringer for at miljøpakkemidlene skal prioriteres til baner der skytterlagene har avtale med Forsvaret. Totalt har skytterlagene ca. 750 utendørs skytebaner over hele landet. Møtevirksomheten mellom Heimevernsstaben (HVST) og Skytterkontoret har vært god. GIHV og generalsekretæren har hatt årlig møte iht. samarbeidsavtalen. Det har også vært møter med HV-staben om kursvirksomhet, skytebaner og kommunikasjonsstrategi. På regionalt og lokalt nivå fortsatte det gode samarbeidet med Forsvaret, og spesielt HV. Dette samarbeidet gjelder først og fremst bruk av skytebaner og skytterhus til HVs treninger og øvinger. Forsvarets representant i Norges Skytterstyre er Generalinspektøren for Heimevernet. Generalmajor Tor Rune Raabye var fast styremedlem i Brigader Ivar Halset, stabssjef i HVST, gikk inn som fast varamedlem fra 1. januar Funksjonen som stabssjef i HVST er også leder i Forsvarets Skyteutvalg. Administrasjon/regnskap/økonomi Driftsstøtten bevilget over Forsvarsbudsjettet var i 2014 kr , fordelt på kr i driftsstøtte og kr i prosjektstøtte. Av prosjektstøtten er kr øremerket til miljøpakkeprosjekter. Støtten ble gitt etter søknad fra Skyttertinget Pr var det et akkumulert mindreforbruk av driftsstøtten fra Forsvarsdepartementet på kr Beløpet er overført til bruk i Det frivillige Skyttervesen mottok i 2014 til sammen kr i mva-kompensasjon. Det ble utbetalt kr til 389 av organisasjonens underledd som søkte om slik kompensasjon. Differansen er kompensasjon for sentralleddets del av kostnadene som inngår i beregningsgrunnlaget for slik kompensasjon Andre inntekter er senderettighetsavgift fra NRK (kr ) samt administrasjonsandelen fra Frifondmidlene. Det ble i 2014 mottatt kr i frifondmidler. Det ble videre utbetalt kr til 361 skytterlag. Årsresultatet for 2014 ble kr Tilskuddene regnskapsføres etter retningslinjer gitt av tilskuddsyterne og revideres av Nitschke AS. Vedlegg side 3

6 Salgsvirksomheten Salgsavdelingen i Det frivillige Skyttervesen har i 2014 arbeidet med samme vareutvalg og bemanning som i Avdelingens omsetningstall for 2014 er på kr 24,3 millioner, som er nedgang på kr i forhold til Omsetningen gav et positivt driftsresultat på kr Prisstigningen på ammunisjon var i 2014 ca. 3 %. Det var ingen prisstigning på våpen. Ammunisjonssalget Salgsinntektene på ammunisjon for 2014 ble kr 11,4 millioner, som er en nedgang i omsetning på kr 1,6 millioner fra NAMMO hadde store utfordringer ved leveranse av ferdig ammunisjon/kuler høsten 2013, og dette fortsatte inn i Det ble inngått en avtale med HORNADY i et forsøk på å kompensere for leveranseutfordringene. Salget av kaliber.22 ammunisjon ligger nesten på samme nivå som i Det er omsatt 3,4 millioner enheter. Det er blitt større konkurranse om leveranse av fin-kaliber ammunisjon til DFS skytterne. Salget av treningspatroner for jegere har hatt en liten økning viser en omsetning på enheter i forhold til enheter i Våpensalget DFS solgte i 2014 SAUER-produkter for kr 12 millioner, i forhold til kr 11 millioner i 2013 En økning på kr 1 million fra 2013, og kr over budsjett. SIG SAUER har vært en svært god og stabil leverandør i 2014, med svært god leveringsdyktighet. SAUER 200 STR Rekrutt og ombyggingssett i rekrutt har fortsatt god etterspørsel, og flere lag skifter nå ut sine gamle lagsvåpen. Oversikten viser sammenlignet salg Type/kal Kompl. vp i kal. 6, Kompl. vp i kal. 6,5 Jun Kompl. vp i kal. 7, Kompl. vp i kal Kompl. vp i kal. 22, Jun Kompl. vp i kal. 22, rekr Ombyggingssett Ombyggingssett,rekr Kompletteringssett Kompl.sett, Jun Irisblender Magasin 6,5/7, Magasin i kal Vedlegg side 4

7 Annet salg Denne gruppen innebærer stevnemateriell inkl. skyteskiver for 15 meter, profileringsartikler, medlemskort og geværreimer. Gruppen har hatt en omsetning på kr som er en økning på kr fra Sentral utdanningsvirksomhet Den sentrale utdanningsvirksomhet i DFS er gjennomført med utgangspunkt i DFS sin Langtidsplan for , og i den utdanningsvirksomhet organisasjonen tradisjonelt tilbyr sine medlemmer og tillitsvalgte. Virksomheten er gjennomført slik: Instruktørutdanning Instruktørutdanning er en prioritert oppgave i DFS. Instruktører er nøkkelpersonell for at vi skal ha en kvalitativ og kontinuerlig rekrutterings- og opplæringsvirksomhet. Instruktørutdanningen skjer gjennom et godt innarbeidet og variert opplæringstilbud regionalt i samlagene, og i DFS sentralt. Med utgangspunkt i handlingsplan feltskyting er det i år for første gang arrangert et eget feltinstruktørkurs. Følgende instruktørutdanning er gjennomført i 2014: Instruktørkurs 1, alternativ modell i regi av Skytterkontoret tre dagers varighet. 2 kurs, totalt 53 elever. Begge kursene gikk etter turnus i Nord-Norge landsdel. Instruktørkurs 1, alternativ modell i regi av samlagene tre dagers varighet. 5 kurs, totalt 77 elever. Instruktørkurs 1, samarbeidskurs mellom HV og DFS fem dagers varighet. 1 kurs med 22 elever. Arrangert ved HVSKS. Instruktørkurs 2, samarbeidskurs mellom HV og DFS fire dagers varighet. 1 kurs med 29 elever. Arrangert ved HVSKS. Feltinstruktørkurs tre dagers varighet. 1 kurs med 24 elever. Lederutdanning I DFS sin lederutdanning er det en sentral oppgave å utdanne de tillitsvalgte i samlagene for at de i neste omgang skal stå for opplæring av de tillitsvalgte i skytterlagene. Sentralt løses dette ved å tilby et innføringskurs for nyvalgte samlagsledere, ungdomsledere, utdanningskontakter, ITkontakter og kasserere. I 2014 deltok 33 elever på dette kurset. Etter turnus holdes landsdelsvise oppfølgingsseminar hvert annet år for samlagenes ledere, ungdomsledere og utdanningskontakter. Utover representanter for administrasjonen deltar leder og ungdomsleder i landsdelskretsene, samt landsdelenes representanter i Skytterstyret og i DFSU. Det er i år arrangert ett seminar for Østlandet landsdel og ett felles seminar for Sørlandet og Vestlandet landsdeler, med til sammen 65 tillitsvalgte. Samlagenes evne og vilje til å drive utdanning av de tillitsvalgte i lagene varierer. Mange samlag gir et godt og variert opplæringstilbud, men det er også enkelte samlag der tilbudet om opplæring er kun sporadisk eller helt fraværende. For å imøtekomme dette skal ungdomskonsulenten i DFS i løpet av langtidsplanperioden holde et rekrutterings- og ungdomslederkurs i alle samlag. I tillegg skal ferdige kurspakker utviklet av DFS redusere terskelen og gjøre det enklere for samlagene å holde interne kurs. For 2014 er en kurspakke om skyteledelse og en om grovfeltskyting ferdigstilt og gjort tilgjengelige i VK samlag. Vedlegg side 5

8 Samlagenes opplæring av de tillitsvalgte i lagene er i år gjennomført slik: Kurstype Antall kurs Antall elever Kurs i adm. og drift av skytterlag 42 kurs 702 Ungdomslederkurs 12 kurs 234 Aktivitetskurs Det er samlagenes oppgave å arrangere aktivitetskurs og samlinger for sine skyttere. Særlig er det stor interesse og dyktighet knyttet til å arrangere samlinger for ungdomsskyttere. Følgene kursvirksomhet er gjennomført: Kurstype Antall kurs Antall elever Aktivitetskurs 16 kurs 198 Samling for rekrutteringsskyttere 55 samlinger 972 Samling for første års senior/nybegynner voksen 9 samlinger 94 Landsdelsvise kurs i Stang og felthurtig for kvinner 5 samlinger 31 Støtte til samlagene DFS yter i begrenset omfang instruktørstøtte til samlagene i de tilfeller samlagene mangler dette. I år har dette blitt prioritert til rekrutteringsvirksomheten, ved at ungdomskonsulenten har bidratt med foreleserstøtte ved ungdomslederkurs i 12 samlag. Samlagene kan etter gitte kriterier søke om bidrag fra DFS for gjennomført opplæringsvirksomhet. Det er i år utbetalt kr i slik støtte, noe som er en økning med ca kr fra forrige år. Følgende samlag har mottatt bidrag: Agder, Akershus, Aust-Agder, Drammen, Follo, Fosen, Gauldal, Telemark, Gudbrandsdal, Hardanger & Voss, Hedmark, Hordaland, Inntrøndelag, Namdal, Nordfjord, Nordmør, Nord-Østerdal, Numedal, Ofoten, Opland, Oslo, Rana, Ringerike, Rogaland, Romsdal, Sogn Indre, Sogn Ytre, Solør, Sunnfjord, Sunnhordland, Sunnmør, Søre Sunnmøre, Troms, Uttrøndelag, Valdres, Vest-Agder, Vesterålen, Vest-Finnmark, Vestfold, Vest-Telemark, Østerdal og Østfold. Annen virksomhet En vesentlig del av det daglige arbeidet består i å støtte med faglige- og reglementsmessige avklaringer, herunder veiledning til skyttere og tillitsvalgte som henvender seg til Skytterkontoret på telefon eller e-post. Det meste av organisasjonens undervisnings- og opplæringsmateriell er nå elektronisk tilgjengelig for de tillitsvalgte i lag og samlag. Det er imidlertid fortsatt betydelig etterspørsel etter avdelingens profilerings- og utdanningsmateriell i papir- og hefteformater. DFS sin hjemmeside brukes aktivt til å informere om aktuelle utdanningssaker. I tillegg publiseres jevnlig fokusartikler på en egen tillitsvalgtside i Norsk Skyttertidende for å skolere skyttere og tillitsvalgte faglig og holdningsmessig. Det er i løpet av året utviklet en arbeidsbok for skytterlagsledere med kortfattet og nyttig informasjon om vervet. Boken er tilsendt skytterlagsledere med kopi til samlagene. DFS tilbyr Forsvaret et tilpasset fem-dagers instruktørkurs for befal og befalsskoleelever. Kurset er godkjent av Heimevernets- og Hærens våpenskoler. I 2014 arrangerte DFS kurset med meget god tilbakemelding for 24 elever ved Telemark og Buskerud HV distrikt 03. Kurset er et viktig bidrag fra organisasjonen tilbake til Forsvaret, og markedsføres særlig aktivt til HV Distriktene. Vedlegg side 6

9 Utdanningsavdelingen har i tillegg utført oppgaver knyttet til den generelle virksomhet på Skytterkontoret, herunder: Saksbehandling til Norges Skytterstyre, forberedt saker med tilhørende sekretærfunksjoner for DFSU, DFS/SFU og Geværutvalget, ledet landslagets virksomhet i fbm. Nordisk Mesterskap, fulgt opp anskaffelsesprosess for nytt elektronisk målmateriell til feltskytingene på LS, støttet LS arrangører i planlegging og gjennomføring av skytingene, herunder opplæring av militære mannskaper. Ungdoms og rekrutteringsarbeidet Det frivillige Skyttervesen Ungdomsutvalget (DFSU) har ledet dette arbeidet, og har som hovedmål å legge til rette for en helhetlig og kvalitativ rekruttering. Rekruttering er en langsiktig prosess, der ungdomsmassen og menneskelige/økonomiske ressurser er avgjørende for sluttresultatet. Det er forskjell på kortsiktig oppblomstring av nye skyttere og faktisk rekruttering. Begrepet rekruttering innebærer således i tillegg til at lagene har en tilstrømming av nye skyttere, også at disse forblir aktive over tid. For å realisere Langtidsplanens mål om en økning i rekrutteringsklassene, er følgende prioritert: Skyteskole Lederutvikling Fellesskap og miljø Voksenrekruttering Parallelt med disse prioriteringene har DFSU også et utvidet ansvar gjennom det sentrale instruksverket, og rekruttering generelt. Det er særlig en tilretteleggig for våre nye seniorer og arbeidet med å skape skytterfamilier gjennom Skyteskoler. Temadagene er utvidet, og bidrag for å arrangere aktivitetskveld for foreldrene er økt. Under LS gjennomførte DFSU for tredje året på rad en egen ungdomsledersamling. DFSU byttet denne gang navn på denne samlingen til «LS-treffet». Ca. 200 mennesker møtte, og det må sies å være svært bra. Rekrutteringen er rimelig stabil i de yngste klassene, og for andre året på rad økende. Dette er et resultat av at mange lag driver et kvalitativt og godt rekrutteringsarbeid. LS står sterkt, og deltakelsen i rekrutteringsklassene er høyere i 2014 enn sist LS var i Sandnes. I 2014 var deltakerantallet i rekrutteringsklassene 21 flere enn i Det viser det samme som deltakerstatestikken på LS har gjort i mange år. 122 skytterlag arrangerte skyteskole, med et samlet antall på 1196 deltakere. Dette er en økning fra 2013 på 18 skyteskoler, og med 44 flere elever samlet enn i Det er fortsatt en tendens til at lagene generelt tar inn færre skyttere, og legger større vekt på oppfølging i forhold til lagets kapasitet. Antall medlemmer som blir fulgt opp etter skyteskolen med temadager øker med nesten 50%. Det er en forutsetning for god rekruttering at både foreldrene og skyttere blir fulgt opp av skytterlaget. Gjennom tiltak for og med foreldre rekrutterer skytterlagene ikke bare nye skyttere, men også til eget tillitsmannsapparat. Landskonkurransen i geværskyting for skolene viser for første gang på flere år en oppgang, med 1156 elever og 17 skoler. Dette er en økning på hele 25 % i antall elever som har fått prøvd skyting igjennom prosjektet. Vedlegg side 7

10 Valgfag/prosjekt i skolen ble gjennomført av 19 skytterlag, med til sammen 399 deltakere. Det er en økning på 10 skytterlag fra i fjor og med 191 flere deltakere. Dette er svært gode tall som viser en tilnærmet dobling av skytterlag og deltakere. Suksessen til Valgfag/Prosjekt mot skolen er avhengig av hva skolene selv tilbyr, og vil nok således variere noe fra år til år. Kurs/samling for nye- og førsteårsseniorer var et nytt prosjekt fra Dette ble opprettet med tanke på å motvirke frafallet i antall skyttere fra rekrutteringsklassene opp til seniornivå. I 2014 var det kun 9 samlag som gjennomførte slike samlinger/kurs. Det ser dessverre ut til at dette ikke er en kurstype det blir satset på i samlagene. Det har i mange år vært en klar tendens er at mange samlag er flinke til å arrangere kurs/samlinger for skytterne, mens det er klart færre som arrangerer kurs/samlinger for tillitsmenn. Antallet kurs for tillitsmenn har hatt en økning, noe som er gledelig og svært viktig for å sikre kontinuiteten av tillitsmenn på alle plan, og med tanke på frafallet i antall skyttere fra rekrutteringsklassene opp til seniornivå. Det er viktig at dialogen mellom samlag og lag vedlikeholdes, slik at lagenes behov for støtte og kursing blir dekket best mulig. Det nordiske samarbeidet er ivaretatt som før. Norge gjør det sportslig svært bra i konkurransen mot Danmark og Sverige (se under Nordisk mesterskap). Dette er et direkte resultat av breddesatsing og at Norge kan stille med mange gode skyttere, som kan hevde seg i alle disipliner. Skytebaner Sakene som berører skytebaner er sentralt ivaretatt av anleggssjefen, i samarbeid med de faste eksterne konsulentene (juridisk og teknisk konsulent). Det er som tidligere fokusert på skytebanesikkerhet og forebygging/løsning av konflikter i tilknytning til skytebaner. Utfordringer som er aktualisert er spørsmål omkring offentlig regulering av skytebaneområder. Dette er tidkrevende, dyre og kompetansekrevende prosesser, som er nødvendige for å holde skytebanene åpne. DFS bistår således skytterlagene med kompetanse som ikke bare sikrer bruksinteressene, men også at gjeldende regelverk etterfølges for framtidig bruk av baneområdene. Det arbeides med en håndfull prosjekter som det av miljømessige årsaker er viktig å løse sett i et samfunnsmessig perspektiv. Kommunale myndigheter får i disse tilfellene bistand i form av spisskompetanse og til å løse juridisk og teknisk krevende saker. Dette hjelper kommunene til å frigjøre areal og begrense støy når anlegg flyttes. Det er gitt bistand til offentlige instanser på både teknisk og juridisk side. Kommunal bistand er i løpet av 2014 intensivert i forhold til tidligere år er gitt i de tilfeller hvor saker aktualiserer behovet for kompetanse i for eksempel flytteprosesser eller nyetableringer. Skytebaneregisteret ble påbegynt i 2013, og fase 1 i arbeidet ble delvis sluttført i Det gjenstår fortsatt ca baner som ikke er ferdig registrert pga. manglende data fra skytterlagene. Miljøpakkeprosjektet I 2014 er det fullført 2 enkeltprosjekter innenfor miljøpakken. Skytterlagene som disponerer anleggene som er gjennomført i 2014 er Storfjord og Flatanger. Etter føringer fra Forsvarsdepartementet i 2012 prioriteres anlegg som Forsvaret benytter i tilfeller hvor også Vedlegg side 8

11 miljøkriteriene oppfylles. Storfjord brukes som oppsetningssted av Heimevernet, og her har vi i samarbeid med Forsvaret/HV også lagt til rette for korthaldsskyting. Per dato har vi 10 anlegg som er kvalifisert for miljøpakketiltak. Det er fortsatt mange skytebaneanlegg som kan kvalifisere til støydempingstiltak gjennom miljøpakken, som ikke er påbegynt utredet. Videre utredninger tar sikte på å avklare nærmere hvor stor andel av anleggene som fullt ut tilfredsstiller kriteriene for tildeling. Det arbeides kontinuerlig, blant annet gjennom banekontaktordningen, med å registrere aktuelle anlegg for tildeling. Følgende 8 skytterlag har mottatt utbetaling av banebidrag som følge av innvilgede søknader: Brandbu, Jølster, Korgen, Os, Rennebu, Solund, Svinndal, Åsheim Følgende 68 skytterlag har mottatt juridisk bistand i løpet av 2014: Alteren, Alvdal, Askim, Askvoll og Holmedal, Askøy, Aurland, Bamble, Budal, Bø, Dverberg, Etne og Ølen, Evje og Hornnes, Fana, Fet, Fjordane, Fredø, Gann, Geilo, Gol, Holla, Hildre og Brattvåg, Isfjorden og Åndalsnes, Klæbu, Konsmo, Kvernes, Lakselvdal, Lier, Lunner, Mandal, Holum, Namsos, Nesjestranda og Skåla, Nes og Bromma, Nidaros, Nordheimsund og Øystese, Norum, Radøy, Randesund, Randsfjord, Riflen Skoger, Ringerike, Saltdal, Sandar og Sandefjord, Sande, Sandnessjøen, Sartor, Skedsmo, Sogndal, Stavanger, Steinkjer, Storfjord, Stranda, Straumsbukta, Sæberget, Søgne, Søndre Odalen, Sørkedalen, Tonstad, Tromsø, Trondhjems, Tønjum, Ullensaker, Urskog, Valsøyfjord, Vestnes, Vestre Toten, Vestvågøy, Aas. Følgende 65 Skytterlag har mottatt teknisk bistand i løpet av 2014: Asker, Askvoll og Holmedal, Bamble, Bø, Dverberg, Engesetdal og Skodje, Fana, Finnøy, Fjære, Flatanger, Folgefonn, Gjesdal, Granvin, Hjartdal, Holla, Hovin, Klepp, Klæbu, Konsmo, Lakselvdal, Lesja, Lunner, Løiten, Lørenskog, Mandal, Nes, Nittedal, Nordbygda og Rand, Nordli, Norheimsund og Øystese, Oslo Østre, Otta, Rakvåg, Raumnes, Ringerike, Rælingen, Sande, Skaun, Skedsmo, Skibotn, Sokna, Stange og Romedal, Stavanger, Steinkjer, Storfjord, Stryn, Synnylven, Søgne, Søndre Odalen, Sørkedalen, Tingelstad, Tonstad, Tromsø, Trondhjems, Tønjum, Ugland, Ullensaker, Valsøyfjord, Vestnes, Vestre Slidre, Vestvågøy, Øystre Slidre, Ådal, Åsane og Hordvik, Åsnes. IT arbeidet Alle skytterlag brukte i 2014 Mitt DFS og har medlemmene registrert i dette systemet. Alle skytterlagene som leverte årsrapport brukte systemet, og stadig flere skytterlag registrerer medlemskontingent i systemet. Dette er også nødvendig med omsyn til Frifond-ordningen. Løsningen på Mitt DFS videreutvikles kontinuerlig med nye løsninger som gjør hverdagen enklere for skytterlagene. I 2014 ble Web løsningen oppgradert fra CMS 6.0 til CMS 7.5. Winorg ble også oppgradert fra versjon 2.0 til versjon 3.0. Vi har også økt hardware kapasitet på både web server og databaseserver for å takle økende trafikk, flere brukere og ny funksjonalitet. I samarbeid med Miljødirektoratet er det etablert et skytebaneregister i samme løsning. Alle skytterlag kan nå gå inn og registrere sine egne anlegg og koordinater for alle skytebaner. Oversikt over alle skytebaner sendes inn til direktoratet, som kvalitetsikrer koordinater og kompassretning på skytebanene. Skytebaneregisteret er videreutviklet gjennom e post kontoer var registrert på skytterlag, samlag og kretser ved utgangen av året. Dette er en nedgang på 9 fra internettsider er kjøpt av skytterlag og samlag. Totalt er det en Vedlegg side 9

12 økning i antallet på 17 fra Ved utgangen av 2014 er det 138 abonnement for livevisning til skytterlag og samlag i drift, som er en økning på 28 fra DFS støttet FLO i anskaffelse av elektronisk målmateriell til LS. Kongsberg Target System (KTS) vant kontrakten og materiell for finfelt og felthurtig skulle vært levert i Men pga. av forsinkelser hos KTS ble hele leveransen utsatt til All feltskyting blir dermed på elektronikk fra IT-avdelingen har brukt mye ressurser gjennom 2014 på bistand til FLO i samband med oppfølging av leveransen. Samarbeidet med FLO har vært svært godt gjennom hele prosessen. Landsskytterstevnet Landsskytterstevnet ble arrangert i Sandnes (Vatne skytebane) ved skytterlagene Gann, Gjesdal og Klepp i perioden 31. juli - 8. august Dette var sjette gang Landsskytterstevnet ble arrangert i Sandnes siden LS-arenaen på Vatne skytebane er et kompakt baneanlegg hvor det ble arrangert baneskyting og all finaleavvikling i alle disipliner. Arenaen var også godt tilrettelagt for alle administrative og kommersielle behov. Grov- og finfelten, samt innledende Stang- og felthurtigskyting ble avviklet i Gjesdal skytterlags anlegg på Hareland. Landsskytterstevnet 2014 vil bli husket for et kvalitativt godt og velorganisert stevne, hvor arrangørene gjorde et svært godt arbeid i forkant av og under gjennomføringen av stevnet. Sommerværet var relativt stabilt gjennom stevneuka, med unntak av noen tordenbyger. Den største utfordringen til arrangøren lå nok i logistikken rundt biltransport opp til Vatne skytebane, da veiforbindelsen er noe krevende. Busstransporten tur/retur banen fungerte bra, og viste seg å være mer effektivt enn biltransport. Stevnet hadde 4548 påmeldte, hvorav 4149 deltok under stevneuken. Dette gir en frafallsprosent på 8,8 %. Går vi tilbake 10 år til 2004 var tallene 4569 påmeldte, hvorav 4158 deltok, som gir en frafallsprosent på 9 %. Ser vi på tallene i ungdomsklassene viser de at 1010 skyttere deltok under LS Dette utgjør 24 % av den totale deltakermassen. Engasjerte og rutinerte mannskaper fra Forsvaret, herunder en stor mannskapsstyrke fra Heimevernet (HV-08 Agder og Rogaland), bidro sammen med arrangøren slik at Landsskytterstevnet ble best mulig gjennomført. Forsvarets tilstedeværelse gir et godt bilde på det gode samarbeidet med DFS. Arrangementet bidrar utvilsomt til økt bevissthet og nærere tilknytning mellom Forsvaret og det sivile samfunn, som her representeres med skytterne og deres familier i et antall på ca mennesker. Spesielt for stevnet i 2014 var at det var lagt inn en egen jubileumsskyting som markerte at det var 100 år siden første kvinne meldte seg på til Landsskytterstevnet, samtidig som det var 100 år siden grunnlaget ble innført som 10 skudd med 3 stå, 3 knestående og 4 liggende skudd. 10- skudden ble skutt på 2 minutter som i 1914, og trioen Bjarne Sollesnes, Eileen Torp og Runar Sørensen ble best med 99 poeng og 4 innertiere. Alle som deltok fikk jubileumsmedaljen med portrett av Aagot Weesman-Kjær, som var den første kvinne som deltok på LS. Sportslige resultater: Skytterkonge og kongepokalvinner ble Ola Tore Dokken (Nordre Land) med 348 poeng. Kim- André Aannestad Lund (Jondalen) ble Skytterprins med 347 poeng, etter omskyting med Vebjørn Vedlegg side 10

13 Berg (Blaker) også med 347 poeng. Som en kuriositet kan det nevnes at det var tre tidligere Skytterkonger som gjorde opp om de tre første plassene. Kim-André Aannestad Lund var regjerende Konge, mens Vebjørn Berg hadde to kongetitler fra før. Ola Tore Dokken tok sin andre kongetittel på nettopp Vatne skytebane. Skytterprinsesse ble Eileen Torp (Rakkestad) med 346 poeng, foran Martine Minge (Råde) og Katrine Aannestad Lund (Jondalen), begge med 345 poeng. Samlagsskytingen for seniorer ble vunnet av Numedal med 390 poeng (20*). Andreplassen gikk til Hordaland med 390 poeng (10*), mens Akershus skjøt seg til en tredjeplass med 390 poeng (9*). Det er første gang i historien at alle samlag på medaljeplass har samme poengsum. Lagskytingen for senior ble vunnet av Vestre Toten med 294 poeng (7*), foran Åsane/Hordvik med 293 poeng (12*) og Åsheim med 293 poeng (9*). Norgesmester i feltskyting for andre året på rad ble Roger Ottosen (Vestre Toten) med 42/8, etter omskyting mellom fire skyttere. Jan Kåre Moland (Drangedal) som ble nummer to og Ole Kristian Bryhn (Røyken og Hurum) tok tredjeplassen. Anders Edvin Gusdal (Imenes) ble nummer fire i mesterskapet. Alle med 42/8 etter finaleskytingen. Norgesmester i felthurtigskyting ble Harald Tandberg (Søndre Modum). 16 skyttere møttes til duell. I finalen gjelder det å være best i to av tre dueller. I finalen møttes Harald Tandberg og Sveinung Rossevatn (Øvre Eiken), hvor Tandberg vant over Rossevatn med beste tid på de to første rundene. Nils Bernt Rinde (HV 08 Agder og Rogaland) ble vinner av Stangskytingen, med 29 treff. I rekrutteringsklassenes baneskyting fikk vi følgende vinnere. Klasse Rekrutt ble vunnet av Magnus E. Bøthun (Sogndal). Klasse ER ble vunnet av Jon-Hermann Hegg (Hegg) for andre året på rad. I Klasse Junior var det Kari Mørck (Ski) som vant. Feltfinalene fikk følgende vinnere. Klasse Rekrutt ble vunnet av Lasse Magnussen (Søndre Land). I klasse ER vant Kjetil Skår (Tørvikbygd). Vinneren av klasse Junior Ingrid Finnestad (Skjeberg). Samlagsskytingen for rekrutteringsklassene ble vunnet av Nordmør med 398 poeng (25*), foran Numedal med 398 poeng (21*). Rogaland fikk tredjeplassen med 397 poeng (27*). I veteranklassenes baneskyting fikk vi følgende vinnere. Klasse V55, Oddvar Staxrud (Tingelstad), klasse V65, Rolv Baadshaug (Brumunddal) og klasse V73, Odd Kolsrud (Begnadalen). I feltfinalene fikk vi følgende vinnere. Klasse V55, Anders Metveit (Imenes), klasse V65, Gunnar Skjæret (Jordet og Tenaasen) og i klasse V73 fikk vi en dobbeltvinner for andre året på rad, ved Odd Kolsrud (Begnadalen), som også vant banefinalen. Samlagsskytingen for veteraner ble vunnet av Uttrøndelag med 399 poeng (25*), foran Sogn Indre med 399 poeng (19*). Inntrøndelag skjøt seg til tredjeplass med 398 poeng (31*). Når det gjelder NM i skogsløp med skyting som ble arrangert under Landsskytterstevnet vises det til avsnitt med Skifelt/skogsløp med skyting. Vedlegg side 11

14 Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap i bane, felt og felthurtigskyting Årets mesterskap ble arrangert september i Skibby og Hevring i Danmark. Norge stilte med følgende ledere og utøvere: Ledere: Lagleder Oddbjørn Meland, leder ungdom Kjell Strand Hovland, generalsekretær Jarle Tvinnereim, trener Runar Sørensen. Følgende seniorer representerte Norge: Øyvind Haugen/Urskog, Tor Arnfinn Homme/Topdal, Inge Hvitås/Sauherad, Tor Gaute Jøingsli/Lom & Sjåk, Kim André Aannestad Lund/Jondalen, Tor Harald Lund/Søgne, Geir Atle Metveit/Imenes, Jan Kåre Moland/Drangedal, Roger Ottosen/Vestre Toten, Elisabeth Skudalsnes/Åsane & Hordvik, Eileen Torp/Rakkestad, Håkon Tveitan/Siljan, Tore Veie/Rissa, Pål Øyvind Ørmen/Råde, John Olav Ågotnes/Sartor. På ungdomslaget deltok for Norge: Magnus Bjerke/Oslo Østre, Lise Margrethe Rinde/Riflen-Skoger, Eirunn Øvregaard Søyland/Gjesdal, Anette Thingbø/Time, Sindre Nordvik/Brummundal. Resultater og prestasjoner: Norge vant alle lagkonkurranser, de fleste med god margin. Mesterskapet ble en stor suksess for Norge, der totalt 16 av 18 individuelle medaljer tilfalt våre skyttere. Mesterskapets første øvelse var baneskyting liggende. Her ble det en meget populær hjemmeseier til Allan V. Aagaard fra Danmark. Sølvvinner ble Tor Harald Lund, mens Håkon Tveitan kapret bronsemedaljen. I baneskytingen med nordisk program ble det nok en gang norsk dominans. Mester ble Håkon Tveitan, som vant foran Kim André Aannestad Lund og Tor Harald Lund. Blant ungdommene vant Anette Thingbø foran Lise Margrethe Rinde og Magnus Bjerke. Årets feltmester ble Pål Øyvind Ørmen, men det skjedde først etter omskyting med Olle Gabrielsson fra Sverige. Tor Harald Lund endte på tredje plass. I ungdomsklassen ble det seier til Lise Margrethe Rinde ett innertreff foran Anette Thingbø. Eirunn Øvregaard Søyland sikret seg bronsemedaljen. I felthurtigskytingen vant Kim André Aannestad Lund øvelsen for tredje gang. For øvrig ble avslutningsøvelsen i mesterskapet historisk. Ved å bli nr. 2 i felthurtig klarte Tor Harald Lund det mesterstykke å ta individuell medalje i alle 4 øvelser i samme mesterskap. Eileen Torp skrev seg også inn i historiebøkene som første kvinnelige medaljevinner i felthurtig. Norgescupen i baneskyting Norgescupen 2014 ble gjennomført etter «Retningslinjer for Norgescupen i baneskyting», med 9 stevner fordelt på 3 helger. Nytt av året var endringer i forbindelse med pkt. 3.4 Rangering, og omskyting kun ved avgjørelse om 1. plass sammenlagt: «Ved poenglikhet i Norgescupen sammenlagt etter 6x35-skudd, foretas omskyting med mesterskapsomgang for å avgjøre 1. plassen. Ved omskyting rangeres skytterne etter resultat i omskytingen. Videre rangering ved like poengsummer avgjøres av plasseringen i det obligatoriske avslutningsstevnet.» Dette fungerte svært godt og gav en mer effektiv finaleavvikling med påfølgende premieseremoni. Vedlegg side 12

15 Første runde ble arrangert på Østlandet, med skytterlagene Fet, Rælingen og Nittedal. De tre arrangørlagene hadde et gjennomsnitt på 769 skyttere. Andre runde ble arrangert på Sørlandet i forbindelse med Landsskytterstevnet i Sandnes ved skytterlagene Imenes, Froland og Kristiansand/Randesund/Topdal. Lagene hadde et gjennomsnitt på 929 skyttere. Avslutningsrunden ble arrangert i Midt-Norge ved skytterlagene Fosna, Aspøy og Straumsnes og Reinsfjell. De tre arrangørlagene hadde et gjennomsnitt på 346 skyttere. Vinnere av de enkelte norgescupstevnene i 2014 ble: 4 x Kim-André Aannestad Lund (Jondalen), Simon K. Claussen (Høland/Bjørkelangen), Tor Arnfinn Homme (Topdal), Vegard Solhaug (Aurland), Tor Harald Lund (Søgne) og Jan Erik Aasheim (Bodø Østre). Vinneren av Norgescupen 2014 ble Kim-André Aannestad Lund (Jondalen), med 2090 poeng. Nummer to ble Simon Kolstad Claussen (Høland/Bjørkelangen) med 2083 poeng. Tredjeplassen fikk Tor Harald Lund (Søgne), med 2081 poeng. Norgescupstevnene har status og samler et stort antall skyttere sesongen viser et gjennomsnitt på 681 skyttere pr. stevne, fordelt på 9 stevner, og 858 unike skytter-id-er registrert. Norgescupen er avhengig av dyktige arrangører, og NC 2014 ble gjennomført eksemplarisk av samtlige arrangører. Helhetsinntrykket og tilbakemeldinger angående arrangementene har vært gjennomgående positive. I forbindelse med NC-avslutningen 2014 inviterte Reinsfjell skytterlag til Treffpunkt Reinsfjell, lørdag 30. august i Gjemneshallen. Dette var en samling for skyttere og andre interesserte, med sosialt samvær, underholdning og matservering. Tor Idar Aune (LS-speaker) hadde regien for denne kvelden. Her ble det også foretatt en skivefordeling i finaleskytingen av de 45 beste skytterne i NC sammenlagt etter 8 skutte stevner. «Treffpunkt-konseptet» legger en god sosial ramme rundt arrangementet og er godt mottatt av tilreisende skyttere. Norgescupkomiteen har i 2014 bestått av Toni Hovdedalen (leder) og Geir Finstad som Skytterkontorets representanter, mens Pål Øyvind Ørmen fra Råde skytterlag har vært skytternes representant i komiteen. Skifelt/skogsløp med skyting Utvalget for skifelt (DFS/SFU) har ledet arbeidet innen sektoren etter fastlagte retningslinjer. Sesongen startet med NM i skifelt, arrangert av Øvrebø skytterlag mars. Her vant Per Johan Gjølga (Stallvik) normaldistansen og vant med det sin femte Kongepokal i skifelt. Sprinten ble vunnet av Ole Martin Erdal (Førde). May Elin Frøyland (Lyngdal) ble beste kvinne i lørdagens normaldistanse. Dette var hennes første NM gull i skifelt. På sprint-øvelsen var det Anna Kirsten Hellevang som tok seieren, hennes 13. NM gull. NM i skogsløp med skyting var som de siste år delt. Normaldistansen ble arrangert under Landsskytterstevnet på Sandnes. Her var det igjen Ole Martin Erdal (Førde) som gikk til topps. Vinner av klasse senior kvinner ble Cathrine Fossdal (Greipstad). Sprint og stafett ble arrangert av Fana skytterlag lørdag 13. september. Vinner av senior menn ble Ole Martin Erdal fra Førde, mens Malin Solheim Høstmark fra Malmefjorden endelig vant kvinneklassen. Vedlegg side 13

16 Aktivitetskonkurransen i skifelt eller skogsløp med skyting hadde i 2014 en oppgang i deltakende lag i forhold til de siste år. I år deltok 40 lag med til sammen 632 starter. Vinner av konkurransen ble Stord skytterlag med hele 138 deltakere. På grunn av lange avstander til feltarena, arrangerte ikke DFS/SFU den uformelle konkurransen i skogsløp med skyting under Landsskytterstevnet. I stedet hadde de fullt fokus på standen inne på hovedarenaen. Skytingens Dag Skytingens Dag ble avholdt 7. september. Skytingens Dag er dagen da organisasjonen synliggjør og markedsfører seg selv i lokalmiljøet ved de lokale skytterlagene. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt grunnleggende informasjon angående vår organisasjon. En rød tråd i Langtidsplanen for , er styrket satsing på kompetanse og bedre synlighet i samfunnet gjennom tydeliggjøring av vår rolle som forsvars- og samfunnsaktør. DFS har gjennom sin virksomhet ivaretatt flere roller som vi ikke alltid fremhever i så stor grad, og Skytingens Dag er arenaen for å minne oss selv og andre om hva DFS som organisasjon omfatter: Samarbeid med Forsvaret Samfunnsaktør Ungdom og rekruttering Utdanning og kompetanse Arrangement- og anleggsutvikling Skytingens Dag 2014 ble også knyttet opp mot Grunnlovens 200-års jubileum, hvor skytterlagene ble gjort bevisst på å knytte seg til lokale arrangementer og legge vekt på skytterlagets historiske rolle i lokalsamfunnet. Skytingens Dag har egen arrangementsside på med tilhørende nettbutikk. Dette medfører at informasjon og materiell er tilgjengelig til enhver tid og at dette blir tilsendt skytterlagene fra en ekstern leverandør etter bestilling. Som informasjonskanaler benyttet DFS egne hjemmesider, nettbutikk, Facebook, e post, NST og eget kampanjehefte for Skytingens Dag. Tallene for 2014 viser at Skytingens Dag hadde 6440 deltakere, noe som gir en økning på 21 deltakere fra året før. Antidoping Det ble foretatt 27 dopingkontroller på fire stevner i Det var på Norgescup i baneskyting i Nittedal og på Reinsfjell, Landsskytterstevnet i Sandnes, og på 15 meterstevnet Oslo Open på Nordstrand. Prøvene ble gjennomført av Antidoping Norge og analysert på Aker universitetssykehus. Samtlige prøver var negative. Vedlegg side 14

17 Norsk Skyttertidende Norsk Skyttertidende (NST) kom ut med seks utgivelser i 2014, med et gjennomsnittlig sidetall per nummer på 62 sider. Dette var i gjennomsnitt 2 sider mer pr nummer enn året før. NST fikk i 2014 et økonomisk resultat som var ca. 75 svakere enn i 2013, med et minus på 226 kr. Hovedårsaken til dette er sviktende annonse- og abonnementsinntekter, samt tapsavsetninger fra Annonsesalget ble i 2014 på 333 kr, som er 28 mindre enn året før. Nedgangen har sammenheng at enkelte tidligere faste annonsører er borte. Annonseprisene ble holdt på samme nivå som de fire siste årene. NST hadde i året som gikk ca betalende abonnenter. Dette er en nedgang på rundt 150 fra året før, og 300 ned fra Nedgangen har stabilisert seg de siste tre årene, men det må gjøres større nye grep for å snu utviklingen dersom man skal klare å få balanse i driften av bladet. Ordningen med tre obligatoriske nummer for skytterlagene fortsatte, og blir fakturert skytterlagene direkte. Skyttertidende distribueres fortsatt som B post som følge av rimeligere porto, og ordningen er akseptabel selv om det blir noe lengre distribusjonstid. Sammendrag Året 2014 ble i stor grad preget av arbeidet med Solli-rapporten. Å få forståelse og aksept for vår samfunnsrolle har vært prioritert fra sentralt nivå, og det er nedlagt et stort arbeid i denne prosessen. Arbeidet med Langtidsplanen er for er godt fulgt opp fra sentralt nivå, og de fleste tiltak er nå enten i prosess eller gjennomført. Planen skal rulleres fram til Aktivitetsnivået i skytterlagene viser fortsatt et høyt nivå, og antall 30-skuddsskyttere hadde også i 2014 en gledelig oppgang i tråd med Langtidsplanens målsettinger. Langtidsplanens målsettinger sier at det skal være en økning på 3 % flere skyttere over 18 år, og 4 % økning i antallet skyttere under 18 år. Med en økning i antall ungdomsskyttere med 940 aktive skyttere til skyttere, så er faktisk målet for Langtidsplanen mer enn oppfylt med nesten 11 % økning i antallet fra For skyttere over 18 år er økningen nesten 8 % siden 2012, og det er således svært gledelig at tallene viser at målsettingene i Langtidsplanen er i god rute. Salget har vært svært godt for våpen fra Sauer i 2014, mens det har vært et noe sviktende ammunisjonssalg fra DFS sin salgsavdeling. Våpensalget har gått opp fra nesten 11 millioner kroner i omsetning i 2013 til nesten 12 millioner kroner i Ammunisjonssalget fra DFS sin salgsavdeling har gått ned med ca. 1,5 millioner kroner fra 2013, til en omsetning på ca. 11,5 millioner kroner i Utdanningsvirksomheten viser stor aktivitet i alle organisasjonsledd både når det gjelder instruktør- og lederutdanning, og er et prioritert område i forhold til Langtidsplanen. 68 skytterlag har mottatt juridisk bistand, mens 65 skytterlag har mottatt teknisk bistand i Skytterlag som har mottatt juridisk bistand er på samme nivå som i 2013, mens det er 12 flere skytterlag som har mottatt teknisk bistand i 2014 enn i To krevende miljøpakkeprosjekt er gjennomført i Vedlegg side 15

18 Samarbeidet med Forsvaret har også i 2014 vært svært godt. Det har spesielt vært et tett samarbeid med Forsvaret om anskaffelse av nytt målmateriell til feltskyting på LS, som skal leveres av Kongsberg Target System til Landsskytterstevnet i Lesja Landsskytterstevnet på Sandnes ble meget vellykket arrangert deltakere var en tilnærmet lik deltakelse som i stevnet som ble avholdt i Sandnes i Lik var også Skytterkongen fra 2004, da Ola Tore Dokken tok sin andre kongepokal på rad i Sandnes. Vedlegg side 16

19 ÅRSBERETNING 2014 AVGITT I HENHOLD TIL REGNSKAPSLOVEN Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved stortingsvedtak i DFS startet sitt virke 1.juli 1893, med formål å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk, og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Virksomheten skjer i skytterlagene (ca 845) over hele landet etter retningslinjer gitt av Stortinget, Skyttertinget og Norges Skytterstyre. Skytterkontoret er DFS administrasjons-, kompetanse- og servicekontor og er plassert i Oslo. Drift og aktiviteter i DFS finansieres i hovedsak av tilskudd fra Forsvarsdepartementet. I tillegg var drift og aktiviteter i 2014 forutsatt finansiert ved en sentral deltakeravgift på Landsskytterstevnet og Norgescupen i baneskyting. Sentralleddets andel av mvakompensasjon og frifondtilskudd, et samlet plussresultat i salgsvirksomhet samt lotteri og renteinntekter var også en del av finansieringen av DFS i Årsresultatet er på kroner. Norges Skytterstyre mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Det frivillige Skyttervesens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift av organisasjonens virksomhet er lagt til grunn for regnskapet, da styret anser at forutsetningen for fortsatt drift av den sentrale virksomheten er til stede. Arbeidsmiljøet ved Skytterkontoret er sikret gjennom internkontroll for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Et eget verneombud sørger for at de pålagte kontrollrutiner blir fulgt. På Skytterkontoret jobber det 2 kvinner og 13 menn. Alle stillinger er heltid. I tillegg har vi et midlertidig engasjement knyttet til oppfølging av avtalen med våpenleverandøren Sig Sauer. Generalsekretær og assisterende generalsekretær, som utgjør Skytterkontorets ledelse, er begge menn. Alle faste stillinger på Skytterkontoret har sin egen stillingskode etter Statens Lønnsplanhefte, og følgelig en fast lønnsramme. Dette momentet er viktig for å fremme likestilling mellom kjønnene på Skytterkontoret. I hele organisasjonen jobbes det for å få større kvinneandel blant våre tillitsvalgte på alle nivåer. DFS har kvinnerepresentasjon i Norges Skytterstyre og DFSU. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker som har rammet de ansatte i Sykefraværet ved Skytterkontoret utgjorde 4,5 % av den ordinære arbeidstiden. Det frivillige Skyttervesen har i 2014 vært involvert i forskning og utvikling innenfor følgende områder: - Utvikling og oppgradering av utdannings- og støttemateriell for tillitsvalgte. - Videreutvikling av sentralt medlemsregister. Organisasjonens virksomhet påvirker det ytre miljøet på to hovedområder: Vedlegg side 17

20 Vedlegg side 18

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2016

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2016 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2016 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1 Norges Skytterstyres årsmelding 2015 1 2 Årsregnskap for 2015 med årsberetning b) Revisors beretning 16 29 3 Søknad

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT FREDAG 09. APRIL HV STABEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 16. MARS 2015 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT DATO 23/3-2015 STED GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA UNGDOMSUTVALGET FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Ungdomskonsulent,

Detaljer

Norges Skytterstyres årsmelding for 2012

Norges Skytterstyres årsmelding for 2012 Norges Skytterstyres årsmelding for 2012 Norges Skytterstyre har i 2012 bestått av: President Olav K. Vaaje, Visepresident Henning Ivarrud, Jan Åge Gjerstad, Heidi Skaug, Jens Sverre Knutsen, Oddbjørn

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 27. OG 28. OKTOBER 2013 QUALITY HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer