Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015"

Transkript

1 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015

2 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for Årsberetning 2014 med årsberetning b. Revisors beretning for Søknad om tildeling av LS Kaliber 5,56/ a. Forslag fra Akershus om endring av Stangfinalen under LS b. Forslag fra Østfold om endring av Stangfinalen under LS Forslag fra Agder skyttersamlag nedre aldersgrense klasse Rekrutt Forslag fra Nordmør skyttersamlag om endring av program for organisasjonsmedaljen Forslag fra Akershus skyttersamlag om offisielle LDKS på 15 meter 65-66

3 Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 Norges Skytterstyre har i 2014 bestått av: President Olav K. Vaaje, visepresident Henning Ivarrud (visepresident t.o.m. Landsskytterstevnets slutt), Heidi Skaug (styremedlem t.o.m. Landsskytterstevnets slutt, visepresident f.o.m. Landsskytterstevnets slutt), Jens Sverre Knutsen, Jan Åge Gjerstad, Oddbjørn Meland, Olav Johan Lystad (styremedlem t.o.m. Landsskytterstevnets slutt) Kjell Strand Hovland (styremedlem f.o.m. Landsskytterstevnets slutt) og GIHV Tor Rune Raabye. Norges Skytterstyres møtevirksomhet Norges Skytterstyre har gjennomført åtte møter i tillegg til møtevirksomheten under Landsskytterstevnet. På møte den 21. og 22. september deltok også varamedlemmene. Det er i alt behandlet 120 saker. Referatene fra møtene er sendt samlagene og er lagt ut på Arbeidet med DFS framtidige rolle Solli-utvalget, som begynte sitt arbeid i 2013 og ble ledet av tidligere forsvarssjef Arne Solli, leverte sin rapport om DFS framtidige samfunnsrolle og relevans for Forsvaret den 8. april. Rapporten ble overlevert til Forsvarsdepartementet for videre behandling. Solli-utvalget konkluderte med at DFS fortsatt har stor relevans for Forsvaret, hvor spesielt betydningen av DFS skytebaner er avgjørende for spesielt Heimevernets trening. Utvalget konkluderte videre med at DFS har et svært viktig samfunnsoppdrag med å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter hos befolkningen generelt. På bakgrunn av rapportens grundige gjennomgang av DFS samfunnsrolle og relevans for Forsvaret, ble det lagt fram en anbefaling fra utvalget om at det offentlige økonomiske bidraget burde videreføres på samme reelle nivå som i Skyttertinget Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotel Residence i Sandnes lørdag den 2. august Olav K. Vaaje ble gjenvalgt som president i Norges Skytterstyre, mens Heidi Skaug ble valgt til ny visepresident. Jens Sverre Knutsen ble gjenvalgt som Sørlandets medlem av Norges Skytterstyre, mens Kjell Strand Hovland ble valgt til ny leder i DFSU og derved nytt medlem i Norges Skytterstyre. Skyttertinget behandlet 13 saker. Fullstendig referat kan leses på På bakgrunn av Solli-utvalgets rapport ble det vedtatt å foreslå en ny formålsparagraf for DFS med følgende ordlyd. «Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig». Formålsparagrafen ble enstemmig vedtatt, og er oversendt Forsvarsdepartementet til videre behandling og godkjenning. Landsskytterstevnet i 2018 ble lagt til Stjørdal med skytterlagene Stjørdal, Hegra, Skjeldstadmark og Lånke som arrangører. Vedlegg side 1

4 Sandnes kommune var vertskap for Skyttertingsmiddagen på Quality Hotell Residence. Under tingmiddagen ble organisasjonens høyeste utmerkelse, fortjenstmedaljen i gull, tildelt Oddvar Andersen, Egil Sotnakk og Janne Kornbrekke. Oddvar Andersen fikk fortjenstmedaljen for sin mangeårige innsats som samlagsleder i Østfold skyttersamlag, mens Egil Sotnakk har vært mangeårig leder i Romsdal skyttersamlag og leder i Rådgivende utvalg. Janne Kornbrekke har vært leder i Agder skyttersamlag og leder i Sørlandskretsen, i tillegg til å ha vært medlem i Norges Skytterstyre. Kornbrekke ble tidenes første kvinne i DFS som mottok denne hedersbevisningen. Hederstegn ble under Skyttertings-middagen tildelt følgende: Tor Mjelstad, Jane Vigemyr Johnsen, Hilde Lunden Lang-Ree, Jens Sverre Knutsen og Knut Vik. Samlagenes tall Tallene fra årsrapportene viser at det er registrert aktive skyttere (30-skuddskyttere). Dette er flere enn i Antallet skyttere i klasse 3-5 holder seg svært stabilt, med 5708 skyttere i 2014, mens det var 5696 i Klasse 1 (30-skuddsskyttere som ikke er medlemmer i DFS er fra 2012 skjønnsmessig fordelt med 96 % på klasse 1 og 4 % på klasse Aspirant) og 2 viser en samlet oppgang på 9199 skyttere fra til skyttere. I ungdomsklassene Aspirant, Rekrutt, Eldre Rekrutt og Junior er det en samlet oppgang på 940 skyttere til Det er aspirantklassen som står for økningen, da klassene R, ER og Jr. har en samlet tilbakegang på 215 skyttere. I veteranklassene V55, V65 og V73 er det en oppgang på 194 skyttere til et samlet antall på 5033 veteranskyttere. I 2014 ble det skutt ca. 24,05 millioner skudd i regi av DFS. Det er en oppgang på ca 1,3 millioner skudd fra Samarbeidet med Forsvaret Samarbeidet mellom DFS og Forsvaret har også i 2014 vært meget godt. Landsskytterstevnet i Sandnes ble støttet av HV distrikt 08, Forsvarets Logistikkorganisasjon/ materiell (FLO/Landkapasiteter), Forsvarets Logistikkorganisasjon/Vedlikehold (FLO/Vedlikehold), FLO/IKT og Cyberforsvaret. De militære avdelingene gjorde en fantastisk innsats med planlegging og gjennomføring av sin støtte til LS. Det elektroniske skivemateriellet og nettverket fungerte også etter planen. Militært NM for våpentypene AG3 og HK416 ble gjennomført innledningsvis på Landsskytterstevnet. I samsvar med DFS sin formålsparagraf tilrettelegges all aktivitet i hele organisasjonen for at militært personell kan vedlikeholde egen skyteferdighet med tjenesterifle ved deltakelse i konkurranser og trening i egen klasse. I samarbeidet med Heimevernet (HV) sentralt har også 2014 vært et meget positivt år. DFS har Vedlegg side 2

5 igjen gjennomført samarbeidskursene I og II med HV, som tidligere. DFS gjennomførte også eget skyteinstruktørkurs for HV-03 iht. til ny fagplan for AG3/HK416, som er utviklet i nært samarbeid med HV-staben. Lokalt og regionalt har HV avtale om bruk av ca. 140 skytebaner, tilhørende skytterlagene i DFS, for gjennomføring av skarpskyting under årets trening. Det ble utarbeidet en forenklet mal for bruksrettavtale mellom skytterlag og HV-distrikt, som kan benyttes der HV gjennomfører øvinger og treninger, men ikke har forskuddsleieavtaler i anlegget. Der Forsvaret/HV har forskuddsleieavtaler gjøres avtalene via Forsvarsbygg. Retningslinjer for HVs bruk av sivile skytebaner danner grunnlag for bruksrettavtale mellom HV distrikt/ Forsvarsbygg og skytterlag. Norges Skytterstyre har vedtatt at de baner HV har bruksrettavtale på skal prioriteres ved tildeling av ordinære banebidrag. Forsvarsdepartementet har tilsvarende gitt føringer for at miljøpakkemidlene skal prioriteres til baner der skytterlagene har avtale med Forsvaret. Totalt har skytterlagene ca. 750 utendørs skytebaner over hele landet. Møtevirksomheten mellom Heimevernsstaben (HVST) og Skytterkontoret har vært god. GIHV og generalsekretæren har hatt årlig møte iht. samarbeidsavtalen. Det har også vært møter med HV-staben om kursvirksomhet, skytebaner og kommunikasjonsstrategi. På regionalt og lokalt nivå fortsatte det gode samarbeidet med Forsvaret, og spesielt HV. Dette samarbeidet gjelder først og fremst bruk av skytebaner og skytterhus til HVs treninger og øvinger. Forsvarets representant i Norges Skytterstyre er Generalinspektøren for Heimevernet. Generalmajor Tor Rune Raabye var fast styremedlem i Brigader Ivar Halset, stabssjef i HVST, gikk inn som fast varamedlem fra 1. januar Funksjonen som stabssjef i HVST er også leder i Forsvarets Skyteutvalg. Administrasjon/regnskap/økonomi Driftsstøtten bevilget over Forsvarsbudsjettet var i 2014 kr , fordelt på kr i driftsstøtte og kr i prosjektstøtte. Av prosjektstøtten er kr øremerket til miljøpakkeprosjekter. Støtten ble gitt etter søknad fra Skyttertinget Pr var det et akkumulert mindreforbruk av driftsstøtten fra Forsvarsdepartementet på kr Beløpet er overført til bruk i Det frivillige Skyttervesen mottok i 2014 til sammen kr i mva-kompensasjon. Det ble utbetalt kr til 389 av organisasjonens underledd som søkte om slik kompensasjon. Differansen er kompensasjon for sentralleddets del av kostnadene som inngår i beregningsgrunnlaget for slik kompensasjon Andre inntekter er senderettighetsavgift fra NRK (kr ) samt administrasjonsandelen fra Frifondmidlene. Det ble i 2014 mottatt kr i frifondmidler. Det ble videre utbetalt kr til 361 skytterlag. Årsresultatet for 2014 ble kr Tilskuddene regnskapsføres etter retningslinjer gitt av tilskuddsyterne og revideres av Nitschke AS. Vedlegg side 3

6 Salgsvirksomheten Salgsavdelingen i Det frivillige Skyttervesen har i 2014 arbeidet med samme vareutvalg og bemanning som i Avdelingens omsetningstall for 2014 er på kr 24,3 millioner, som er nedgang på kr i forhold til Omsetningen gav et positivt driftsresultat på kr Prisstigningen på ammunisjon var i 2014 ca. 3 %. Det var ingen prisstigning på våpen. Ammunisjonssalget Salgsinntektene på ammunisjon for 2014 ble kr 11,4 millioner, som er en nedgang i omsetning på kr 1,6 millioner fra NAMMO hadde store utfordringer ved leveranse av ferdig ammunisjon/kuler høsten 2013, og dette fortsatte inn i Det ble inngått en avtale med HORNADY i et forsøk på å kompensere for leveranseutfordringene. Salget av kaliber.22 ammunisjon ligger nesten på samme nivå som i Det er omsatt 3,4 millioner enheter. Det er blitt større konkurranse om leveranse av fin-kaliber ammunisjon til DFS skytterne. Salget av treningspatroner for jegere har hatt en liten økning viser en omsetning på enheter i forhold til enheter i Våpensalget DFS solgte i 2014 SAUER-produkter for kr 12 millioner, i forhold til kr 11 millioner i 2013 En økning på kr 1 million fra 2013, og kr over budsjett. SIG SAUER har vært en svært god og stabil leverandør i 2014, med svært god leveringsdyktighet. SAUER 200 STR Rekrutt og ombyggingssett i rekrutt har fortsatt god etterspørsel, og flere lag skifter nå ut sine gamle lagsvåpen. Oversikten viser sammenlignet salg Type/kal Kompl. vp i kal. 6, Kompl. vp i kal. 6,5 Jun Kompl. vp i kal. 7, Kompl. vp i kal Kompl. vp i kal. 22, Jun Kompl. vp i kal. 22, rekr Ombyggingssett Ombyggingssett,rekr Kompletteringssett Kompl.sett, Jun Irisblender Magasin 6,5/7, Magasin i kal Vedlegg side 4

7 Annet salg Denne gruppen innebærer stevnemateriell inkl. skyteskiver for 15 meter, profileringsartikler, medlemskort og geværreimer. Gruppen har hatt en omsetning på kr som er en økning på kr fra Sentral utdanningsvirksomhet Den sentrale utdanningsvirksomhet i DFS er gjennomført med utgangspunkt i DFS sin Langtidsplan for , og i den utdanningsvirksomhet organisasjonen tradisjonelt tilbyr sine medlemmer og tillitsvalgte. Virksomheten er gjennomført slik: Instruktørutdanning Instruktørutdanning er en prioritert oppgave i DFS. Instruktører er nøkkelpersonell for at vi skal ha en kvalitativ og kontinuerlig rekrutterings- og opplæringsvirksomhet. Instruktørutdanningen skjer gjennom et godt innarbeidet og variert opplæringstilbud regionalt i samlagene, og i DFS sentralt. Med utgangspunkt i handlingsplan feltskyting er det i år for første gang arrangert et eget feltinstruktørkurs. Følgende instruktørutdanning er gjennomført i 2014: Instruktørkurs 1, alternativ modell i regi av Skytterkontoret tre dagers varighet. 2 kurs, totalt 53 elever. Begge kursene gikk etter turnus i Nord-Norge landsdel. Instruktørkurs 1, alternativ modell i regi av samlagene tre dagers varighet. 5 kurs, totalt 77 elever. Instruktørkurs 1, samarbeidskurs mellom HV og DFS fem dagers varighet. 1 kurs med 22 elever. Arrangert ved HVSKS. Instruktørkurs 2, samarbeidskurs mellom HV og DFS fire dagers varighet. 1 kurs med 29 elever. Arrangert ved HVSKS. Feltinstruktørkurs tre dagers varighet. 1 kurs med 24 elever. Lederutdanning I DFS sin lederutdanning er det en sentral oppgave å utdanne de tillitsvalgte i samlagene for at de i neste omgang skal stå for opplæring av de tillitsvalgte i skytterlagene. Sentralt løses dette ved å tilby et innføringskurs for nyvalgte samlagsledere, ungdomsledere, utdanningskontakter, ITkontakter og kasserere. I 2014 deltok 33 elever på dette kurset. Etter turnus holdes landsdelsvise oppfølgingsseminar hvert annet år for samlagenes ledere, ungdomsledere og utdanningskontakter. Utover representanter for administrasjonen deltar leder og ungdomsleder i landsdelskretsene, samt landsdelenes representanter i Skytterstyret og i DFSU. Det er i år arrangert ett seminar for Østlandet landsdel og ett felles seminar for Sørlandet og Vestlandet landsdeler, med til sammen 65 tillitsvalgte. Samlagenes evne og vilje til å drive utdanning av de tillitsvalgte i lagene varierer. Mange samlag gir et godt og variert opplæringstilbud, men det er også enkelte samlag der tilbudet om opplæring er kun sporadisk eller helt fraværende. For å imøtekomme dette skal ungdomskonsulenten i DFS i løpet av langtidsplanperioden holde et rekrutterings- og ungdomslederkurs i alle samlag. I tillegg skal ferdige kurspakker utviklet av DFS redusere terskelen og gjøre det enklere for samlagene å holde interne kurs. For 2014 er en kurspakke om skyteledelse og en om grovfeltskyting ferdigstilt og gjort tilgjengelige i VK samlag. Vedlegg side 5

8 Samlagenes opplæring av de tillitsvalgte i lagene er i år gjennomført slik: Kurstype Antall kurs Antall elever Kurs i adm. og drift av skytterlag 42 kurs 702 Ungdomslederkurs 12 kurs 234 Aktivitetskurs Det er samlagenes oppgave å arrangere aktivitetskurs og samlinger for sine skyttere. Særlig er det stor interesse og dyktighet knyttet til å arrangere samlinger for ungdomsskyttere. Følgene kursvirksomhet er gjennomført: Kurstype Antall kurs Antall elever Aktivitetskurs 16 kurs 198 Samling for rekrutteringsskyttere 55 samlinger 972 Samling for første års senior/nybegynner voksen 9 samlinger 94 Landsdelsvise kurs i Stang og felthurtig for kvinner 5 samlinger 31 Støtte til samlagene DFS yter i begrenset omfang instruktørstøtte til samlagene i de tilfeller samlagene mangler dette. I år har dette blitt prioritert til rekrutteringsvirksomheten, ved at ungdomskonsulenten har bidratt med foreleserstøtte ved ungdomslederkurs i 12 samlag. Samlagene kan etter gitte kriterier søke om bidrag fra DFS for gjennomført opplæringsvirksomhet. Det er i år utbetalt kr i slik støtte, noe som er en økning med ca kr fra forrige år. Følgende samlag har mottatt bidrag: Agder, Akershus, Aust-Agder, Drammen, Follo, Fosen, Gauldal, Telemark, Gudbrandsdal, Hardanger & Voss, Hedmark, Hordaland, Inntrøndelag, Namdal, Nordfjord, Nordmør, Nord-Østerdal, Numedal, Ofoten, Opland, Oslo, Rana, Ringerike, Rogaland, Romsdal, Sogn Indre, Sogn Ytre, Solør, Sunnfjord, Sunnhordland, Sunnmør, Søre Sunnmøre, Troms, Uttrøndelag, Valdres, Vest-Agder, Vesterålen, Vest-Finnmark, Vestfold, Vest-Telemark, Østerdal og Østfold. Annen virksomhet En vesentlig del av det daglige arbeidet består i å støtte med faglige- og reglementsmessige avklaringer, herunder veiledning til skyttere og tillitsvalgte som henvender seg til Skytterkontoret på telefon eller e-post. Det meste av organisasjonens undervisnings- og opplæringsmateriell er nå elektronisk tilgjengelig for de tillitsvalgte i lag og samlag. Det er imidlertid fortsatt betydelig etterspørsel etter avdelingens profilerings- og utdanningsmateriell i papir- og hefteformater. DFS sin hjemmeside brukes aktivt til å informere om aktuelle utdanningssaker. I tillegg publiseres jevnlig fokusartikler på en egen tillitsvalgtside i Norsk Skyttertidende for å skolere skyttere og tillitsvalgte faglig og holdningsmessig. Det er i løpet av året utviklet en arbeidsbok for skytterlagsledere med kortfattet og nyttig informasjon om vervet. Boken er tilsendt skytterlagsledere med kopi til samlagene. DFS tilbyr Forsvaret et tilpasset fem-dagers instruktørkurs for befal og befalsskoleelever. Kurset er godkjent av Heimevernets- og Hærens våpenskoler. I 2014 arrangerte DFS kurset med meget god tilbakemelding for 24 elever ved Telemark og Buskerud HV distrikt 03. Kurset er et viktig bidrag fra organisasjonen tilbake til Forsvaret, og markedsføres særlig aktivt til HV Distriktene. Vedlegg side 6

9 Utdanningsavdelingen har i tillegg utført oppgaver knyttet til den generelle virksomhet på Skytterkontoret, herunder: Saksbehandling til Norges Skytterstyre, forberedt saker med tilhørende sekretærfunksjoner for DFSU, DFS/SFU og Geværutvalget, ledet landslagets virksomhet i fbm. Nordisk Mesterskap, fulgt opp anskaffelsesprosess for nytt elektronisk målmateriell til feltskytingene på LS, støttet LS arrangører i planlegging og gjennomføring av skytingene, herunder opplæring av militære mannskaper. Ungdoms og rekrutteringsarbeidet Det frivillige Skyttervesen Ungdomsutvalget (DFSU) har ledet dette arbeidet, og har som hovedmål å legge til rette for en helhetlig og kvalitativ rekruttering. Rekruttering er en langsiktig prosess, der ungdomsmassen og menneskelige/økonomiske ressurser er avgjørende for sluttresultatet. Det er forskjell på kortsiktig oppblomstring av nye skyttere og faktisk rekruttering. Begrepet rekruttering innebærer således i tillegg til at lagene har en tilstrømming av nye skyttere, også at disse forblir aktive over tid. For å realisere Langtidsplanens mål om en økning i rekrutteringsklassene, er følgende prioritert: Skyteskole Lederutvikling Fellesskap og miljø Voksenrekruttering Parallelt med disse prioriteringene har DFSU også et utvidet ansvar gjennom det sentrale instruksverket, og rekruttering generelt. Det er særlig en tilretteleggig for våre nye seniorer og arbeidet med å skape skytterfamilier gjennom Skyteskoler. Temadagene er utvidet, og bidrag for å arrangere aktivitetskveld for foreldrene er økt. Under LS gjennomførte DFSU for tredje året på rad en egen ungdomsledersamling. DFSU byttet denne gang navn på denne samlingen til «LS-treffet». Ca. 200 mennesker møtte, og det må sies å være svært bra. Rekrutteringen er rimelig stabil i de yngste klassene, og for andre året på rad økende. Dette er et resultat av at mange lag driver et kvalitativt og godt rekrutteringsarbeid. LS står sterkt, og deltakelsen i rekrutteringsklassene er høyere i 2014 enn sist LS var i Sandnes. I 2014 var deltakerantallet i rekrutteringsklassene 21 flere enn i Det viser det samme som deltakerstatestikken på LS har gjort i mange år. 122 skytterlag arrangerte skyteskole, med et samlet antall på 1196 deltakere. Dette er en økning fra 2013 på 18 skyteskoler, og med 44 flere elever samlet enn i Det er fortsatt en tendens til at lagene generelt tar inn færre skyttere, og legger større vekt på oppfølging i forhold til lagets kapasitet. Antall medlemmer som blir fulgt opp etter skyteskolen med temadager øker med nesten 50%. Det er en forutsetning for god rekruttering at både foreldrene og skyttere blir fulgt opp av skytterlaget. Gjennom tiltak for og med foreldre rekrutterer skytterlagene ikke bare nye skyttere, men også til eget tillitsmannsapparat. Landskonkurransen i geværskyting for skolene viser for første gang på flere år en oppgang, med 1156 elever og 17 skoler. Dette er en økning på hele 25 % i antall elever som har fått prøvd skyting igjennom prosjektet. Vedlegg side 7

10 Valgfag/prosjekt i skolen ble gjennomført av 19 skytterlag, med til sammen 399 deltakere. Det er en økning på 10 skytterlag fra i fjor og med 191 flere deltakere. Dette er svært gode tall som viser en tilnærmet dobling av skytterlag og deltakere. Suksessen til Valgfag/Prosjekt mot skolen er avhengig av hva skolene selv tilbyr, og vil nok således variere noe fra år til år. Kurs/samling for nye- og førsteårsseniorer var et nytt prosjekt fra Dette ble opprettet med tanke på å motvirke frafallet i antall skyttere fra rekrutteringsklassene opp til seniornivå. I 2014 var det kun 9 samlag som gjennomførte slike samlinger/kurs. Det ser dessverre ut til at dette ikke er en kurstype det blir satset på i samlagene. Det har i mange år vært en klar tendens er at mange samlag er flinke til å arrangere kurs/samlinger for skytterne, mens det er klart færre som arrangerer kurs/samlinger for tillitsmenn. Antallet kurs for tillitsmenn har hatt en økning, noe som er gledelig og svært viktig for å sikre kontinuiteten av tillitsmenn på alle plan, og med tanke på frafallet i antall skyttere fra rekrutteringsklassene opp til seniornivå. Det er viktig at dialogen mellom samlag og lag vedlikeholdes, slik at lagenes behov for støtte og kursing blir dekket best mulig. Det nordiske samarbeidet er ivaretatt som før. Norge gjør det sportslig svært bra i konkurransen mot Danmark og Sverige (se under Nordisk mesterskap). Dette er et direkte resultat av breddesatsing og at Norge kan stille med mange gode skyttere, som kan hevde seg i alle disipliner. Skytebaner Sakene som berører skytebaner er sentralt ivaretatt av anleggssjefen, i samarbeid med de faste eksterne konsulentene (juridisk og teknisk konsulent). Det er som tidligere fokusert på skytebanesikkerhet og forebygging/løsning av konflikter i tilknytning til skytebaner. Utfordringer som er aktualisert er spørsmål omkring offentlig regulering av skytebaneområder. Dette er tidkrevende, dyre og kompetansekrevende prosesser, som er nødvendige for å holde skytebanene åpne. DFS bistår således skytterlagene med kompetanse som ikke bare sikrer bruksinteressene, men også at gjeldende regelverk etterfølges for framtidig bruk av baneområdene. Det arbeides med en håndfull prosjekter som det av miljømessige årsaker er viktig å løse sett i et samfunnsmessig perspektiv. Kommunale myndigheter får i disse tilfellene bistand i form av spisskompetanse og til å løse juridisk og teknisk krevende saker. Dette hjelper kommunene til å frigjøre areal og begrense støy når anlegg flyttes. Det er gitt bistand til offentlige instanser på både teknisk og juridisk side. Kommunal bistand er i løpet av 2014 intensivert i forhold til tidligere år er gitt i de tilfeller hvor saker aktualiserer behovet for kompetanse i for eksempel flytteprosesser eller nyetableringer. Skytebaneregisteret ble påbegynt i 2013, og fase 1 i arbeidet ble delvis sluttført i Det gjenstår fortsatt ca baner som ikke er ferdig registrert pga. manglende data fra skytterlagene. Miljøpakkeprosjektet I 2014 er det fullført 2 enkeltprosjekter innenfor miljøpakken. Skytterlagene som disponerer anleggene som er gjennomført i 2014 er Storfjord og Flatanger. Etter føringer fra Forsvarsdepartementet i 2012 prioriteres anlegg som Forsvaret benytter i tilfeller hvor også Vedlegg side 8

11 miljøkriteriene oppfylles. Storfjord brukes som oppsetningssted av Heimevernet, og her har vi i samarbeid med Forsvaret/HV også lagt til rette for korthaldsskyting. Per dato har vi 10 anlegg som er kvalifisert for miljøpakketiltak. Det er fortsatt mange skytebaneanlegg som kan kvalifisere til støydempingstiltak gjennom miljøpakken, som ikke er påbegynt utredet. Videre utredninger tar sikte på å avklare nærmere hvor stor andel av anleggene som fullt ut tilfredsstiller kriteriene for tildeling. Det arbeides kontinuerlig, blant annet gjennom banekontaktordningen, med å registrere aktuelle anlegg for tildeling. Følgende 8 skytterlag har mottatt utbetaling av banebidrag som følge av innvilgede søknader: Brandbu, Jølster, Korgen, Os, Rennebu, Solund, Svinndal, Åsheim Følgende 68 skytterlag har mottatt juridisk bistand i løpet av 2014: Alteren, Alvdal, Askim, Askvoll og Holmedal, Askøy, Aurland, Bamble, Budal, Bø, Dverberg, Etne og Ølen, Evje og Hornnes, Fana, Fet, Fjordane, Fredø, Gann, Geilo, Gol, Holla, Hildre og Brattvåg, Isfjorden og Åndalsnes, Klæbu, Konsmo, Kvernes, Lakselvdal, Lier, Lunner, Mandal, Holum, Namsos, Nesjestranda og Skåla, Nes og Bromma, Nidaros, Nordheimsund og Øystese, Norum, Radøy, Randesund, Randsfjord, Riflen Skoger, Ringerike, Saltdal, Sandar og Sandefjord, Sande, Sandnessjøen, Sartor, Skedsmo, Sogndal, Stavanger, Steinkjer, Storfjord, Stranda, Straumsbukta, Sæberget, Søgne, Søndre Odalen, Sørkedalen, Tonstad, Tromsø, Trondhjems, Tønjum, Ullensaker, Urskog, Valsøyfjord, Vestnes, Vestre Toten, Vestvågøy, Aas. Følgende 65 Skytterlag har mottatt teknisk bistand i løpet av 2014: Asker, Askvoll og Holmedal, Bamble, Bø, Dverberg, Engesetdal og Skodje, Fana, Finnøy, Fjære, Flatanger, Folgefonn, Gjesdal, Granvin, Hjartdal, Holla, Hovin, Klepp, Klæbu, Konsmo, Lakselvdal, Lesja, Lunner, Løiten, Lørenskog, Mandal, Nes, Nittedal, Nordbygda og Rand, Nordli, Norheimsund og Øystese, Oslo Østre, Otta, Rakvåg, Raumnes, Ringerike, Rælingen, Sande, Skaun, Skedsmo, Skibotn, Sokna, Stange og Romedal, Stavanger, Steinkjer, Storfjord, Stryn, Synnylven, Søgne, Søndre Odalen, Sørkedalen, Tingelstad, Tonstad, Tromsø, Trondhjems, Tønjum, Ugland, Ullensaker, Valsøyfjord, Vestnes, Vestre Slidre, Vestvågøy, Øystre Slidre, Ådal, Åsane og Hordvik, Åsnes. IT arbeidet Alle skytterlag brukte i 2014 Mitt DFS og har medlemmene registrert i dette systemet. Alle skytterlagene som leverte årsrapport brukte systemet, og stadig flere skytterlag registrerer medlemskontingent i systemet. Dette er også nødvendig med omsyn til Frifond-ordningen. Løsningen på Mitt DFS videreutvikles kontinuerlig med nye løsninger som gjør hverdagen enklere for skytterlagene. I 2014 ble Web løsningen oppgradert fra CMS 6.0 til CMS 7.5. Winorg ble også oppgradert fra versjon 2.0 til versjon 3.0. Vi har også økt hardware kapasitet på både web server og databaseserver for å takle økende trafikk, flere brukere og ny funksjonalitet. I samarbeid med Miljødirektoratet er det etablert et skytebaneregister i samme løsning. Alle skytterlag kan nå gå inn og registrere sine egne anlegg og koordinater for alle skytebaner. Oversikt over alle skytebaner sendes inn til direktoratet, som kvalitetsikrer koordinater og kompassretning på skytebanene. Skytebaneregisteret er videreutviklet gjennom e post kontoer var registrert på skytterlag, samlag og kretser ved utgangen av året. Dette er en nedgang på 9 fra internettsider er kjøpt av skytterlag og samlag. Totalt er det en Vedlegg side 9

12 økning i antallet på 17 fra Ved utgangen av 2014 er det 138 abonnement for livevisning til skytterlag og samlag i drift, som er en økning på 28 fra DFS støttet FLO i anskaffelse av elektronisk målmateriell til LS. Kongsberg Target System (KTS) vant kontrakten og materiell for finfelt og felthurtig skulle vært levert i Men pga. av forsinkelser hos KTS ble hele leveransen utsatt til All feltskyting blir dermed på elektronikk fra IT-avdelingen har brukt mye ressurser gjennom 2014 på bistand til FLO i samband med oppfølging av leveransen. Samarbeidet med FLO har vært svært godt gjennom hele prosessen. Landsskytterstevnet Landsskytterstevnet ble arrangert i Sandnes (Vatne skytebane) ved skytterlagene Gann, Gjesdal og Klepp i perioden 31. juli - 8. august Dette var sjette gang Landsskytterstevnet ble arrangert i Sandnes siden LS-arenaen på Vatne skytebane er et kompakt baneanlegg hvor det ble arrangert baneskyting og all finaleavvikling i alle disipliner. Arenaen var også godt tilrettelagt for alle administrative og kommersielle behov. Grov- og finfelten, samt innledende Stang- og felthurtigskyting ble avviklet i Gjesdal skytterlags anlegg på Hareland. Landsskytterstevnet 2014 vil bli husket for et kvalitativt godt og velorganisert stevne, hvor arrangørene gjorde et svært godt arbeid i forkant av og under gjennomføringen av stevnet. Sommerværet var relativt stabilt gjennom stevneuka, med unntak av noen tordenbyger. Den største utfordringen til arrangøren lå nok i logistikken rundt biltransport opp til Vatne skytebane, da veiforbindelsen er noe krevende. Busstransporten tur/retur banen fungerte bra, og viste seg å være mer effektivt enn biltransport. Stevnet hadde 4548 påmeldte, hvorav 4149 deltok under stevneuken. Dette gir en frafallsprosent på 8,8 %. Går vi tilbake 10 år til 2004 var tallene 4569 påmeldte, hvorav 4158 deltok, som gir en frafallsprosent på 9 %. Ser vi på tallene i ungdomsklassene viser de at 1010 skyttere deltok under LS Dette utgjør 24 % av den totale deltakermassen. Engasjerte og rutinerte mannskaper fra Forsvaret, herunder en stor mannskapsstyrke fra Heimevernet (HV-08 Agder og Rogaland), bidro sammen med arrangøren slik at Landsskytterstevnet ble best mulig gjennomført. Forsvarets tilstedeværelse gir et godt bilde på det gode samarbeidet med DFS. Arrangementet bidrar utvilsomt til økt bevissthet og nærere tilknytning mellom Forsvaret og det sivile samfunn, som her representeres med skytterne og deres familier i et antall på ca mennesker. Spesielt for stevnet i 2014 var at det var lagt inn en egen jubileumsskyting som markerte at det var 100 år siden første kvinne meldte seg på til Landsskytterstevnet, samtidig som det var 100 år siden grunnlaget ble innført som 10 skudd med 3 stå, 3 knestående og 4 liggende skudd. 10- skudden ble skutt på 2 minutter som i 1914, og trioen Bjarne Sollesnes, Eileen Torp og Runar Sørensen ble best med 99 poeng og 4 innertiere. Alle som deltok fikk jubileumsmedaljen med portrett av Aagot Weesman-Kjær, som var den første kvinne som deltok på LS. Sportslige resultater: Skytterkonge og kongepokalvinner ble Ola Tore Dokken (Nordre Land) med 348 poeng. Kim- André Aannestad Lund (Jondalen) ble Skytterprins med 347 poeng, etter omskyting med Vebjørn Vedlegg side 10

13 Berg (Blaker) også med 347 poeng. Som en kuriositet kan det nevnes at det var tre tidligere Skytterkonger som gjorde opp om de tre første plassene. Kim-André Aannestad Lund var regjerende Konge, mens Vebjørn Berg hadde to kongetitler fra før. Ola Tore Dokken tok sin andre kongetittel på nettopp Vatne skytebane. Skytterprinsesse ble Eileen Torp (Rakkestad) med 346 poeng, foran Martine Minge (Råde) og Katrine Aannestad Lund (Jondalen), begge med 345 poeng. Samlagsskytingen for seniorer ble vunnet av Numedal med 390 poeng (20*). Andreplassen gikk til Hordaland med 390 poeng (10*), mens Akershus skjøt seg til en tredjeplass med 390 poeng (9*). Det er første gang i historien at alle samlag på medaljeplass har samme poengsum. Lagskytingen for senior ble vunnet av Vestre Toten med 294 poeng (7*), foran Åsane/Hordvik med 293 poeng (12*) og Åsheim med 293 poeng (9*). Norgesmester i feltskyting for andre året på rad ble Roger Ottosen (Vestre Toten) med 42/8, etter omskyting mellom fire skyttere. Jan Kåre Moland (Drangedal) som ble nummer to og Ole Kristian Bryhn (Røyken og Hurum) tok tredjeplassen. Anders Edvin Gusdal (Imenes) ble nummer fire i mesterskapet. Alle med 42/8 etter finaleskytingen. Norgesmester i felthurtigskyting ble Harald Tandberg (Søndre Modum). 16 skyttere møttes til duell. I finalen gjelder det å være best i to av tre dueller. I finalen møttes Harald Tandberg og Sveinung Rossevatn (Øvre Eiken), hvor Tandberg vant over Rossevatn med beste tid på de to første rundene. Nils Bernt Rinde (HV 08 Agder og Rogaland) ble vinner av Stangskytingen, med 29 treff. I rekrutteringsklassenes baneskyting fikk vi følgende vinnere. Klasse Rekrutt ble vunnet av Magnus E. Bøthun (Sogndal). Klasse ER ble vunnet av Jon-Hermann Hegg (Hegg) for andre året på rad. I Klasse Junior var det Kari Mørck (Ski) som vant. Feltfinalene fikk følgende vinnere. Klasse Rekrutt ble vunnet av Lasse Magnussen (Søndre Land). I klasse ER vant Kjetil Skår (Tørvikbygd). Vinneren av klasse Junior Ingrid Finnestad (Skjeberg). Samlagsskytingen for rekrutteringsklassene ble vunnet av Nordmør med 398 poeng (25*), foran Numedal med 398 poeng (21*). Rogaland fikk tredjeplassen med 397 poeng (27*). I veteranklassenes baneskyting fikk vi følgende vinnere. Klasse V55, Oddvar Staxrud (Tingelstad), klasse V65, Rolv Baadshaug (Brumunddal) og klasse V73, Odd Kolsrud (Begnadalen). I feltfinalene fikk vi følgende vinnere. Klasse V55, Anders Metveit (Imenes), klasse V65, Gunnar Skjæret (Jordet og Tenaasen) og i klasse V73 fikk vi en dobbeltvinner for andre året på rad, ved Odd Kolsrud (Begnadalen), som også vant banefinalen. Samlagsskytingen for veteraner ble vunnet av Uttrøndelag med 399 poeng (25*), foran Sogn Indre med 399 poeng (19*). Inntrøndelag skjøt seg til tredjeplass med 398 poeng (31*). Når det gjelder NM i skogsløp med skyting som ble arrangert under Landsskytterstevnet vises det til avsnitt med Skifelt/skogsløp med skyting. Vedlegg side 11

14 Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap i bane, felt og felthurtigskyting Årets mesterskap ble arrangert september i Skibby og Hevring i Danmark. Norge stilte med følgende ledere og utøvere: Ledere: Lagleder Oddbjørn Meland, leder ungdom Kjell Strand Hovland, generalsekretær Jarle Tvinnereim, trener Runar Sørensen. Følgende seniorer representerte Norge: Øyvind Haugen/Urskog, Tor Arnfinn Homme/Topdal, Inge Hvitås/Sauherad, Tor Gaute Jøingsli/Lom & Sjåk, Kim André Aannestad Lund/Jondalen, Tor Harald Lund/Søgne, Geir Atle Metveit/Imenes, Jan Kåre Moland/Drangedal, Roger Ottosen/Vestre Toten, Elisabeth Skudalsnes/Åsane & Hordvik, Eileen Torp/Rakkestad, Håkon Tveitan/Siljan, Tore Veie/Rissa, Pål Øyvind Ørmen/Råde, John Olav Ågotnes/Sartor. På ungdomslaget deltok for Norge: Magnus Bjerke/Oslo Østre, Lise Margrethe Rinde/Riflen-Skoger, Eirunn Øvregaard Søyland/Gjesdal, Anette Thingbø/Time, Sindre Nordvik/Brummundal. Resultater og prestasjoner: Norge vant alle lagkonkurranser, de fleste med god margin. Mesterskapet ble en stor suksess for Norge, der totalt 16 av 18 individuelle medaljer tilfalt våre skyttere. Mesterskapets første øvelse var baneskyting liggende. Her ble det en meget populær hjemmeseier til Allan V. Aagaard fra Danmark. Sølvvinner ble Tor Harald Lund, mens Håkon Tveitan kapret bronsemedaljen. I baneskytingen med nordisk program ble det nok en gang norsk dominans. Mester ble Håkon Tveitan, som vant foran Kim André Aannestad Lund og Tor Harald Lund. Blant ungdommene vant Anette Thingbø foran Lise Margrethe Rinde og Magnus Bjerke. Årets feltmester ble Pål Øyvind Ørmen, men det skjedde først etter omskyting med Olle Gabrielsson fra Sverige. Tor Harald Lund endte på tredje plass. I ungdomsklassen ble det seier til Lise Margrethe Rinde ett innertreff foran Anette Thingbø. Eirunn Øvregaard Søyland sikret seg bronsemedaljen. I felthurtigskytingen vant Kim André Aannestad Lund øvelsen for tredje gang. For øvrig ble avslutningsøvelsen i mesterskapet historisk. Ved å bli nr. 2 i felthurtig klarte Tor Harald Lund det mesterstykke å ta individuell medalje i alle 4 øvelser i samme mesterskap. Eileen Torp skrev seg også inn i historiebøkene som første kvinnelige medaljevinner i felthurtig. Norgescupen i baneskyting Norgescupen 2014 ble gjennomført etter «Retningslinjer for Norgescupen i baneskyting», med 9 stevner fordelt på 3 helger. Nytt av året var endringer i forbindelse med pkt. 3.4 Rangering, og omskyting kun ved avgjørelse om 1. plass sammenlagt: «Ved poenglikhet i Norgescupen sammenlagt etter 6x35-skudd, foretas omskyting med mesterskapsomgang for å avgjøre 1. plassen. Ved omskyting rangeres skytterne etter resultat i omskytingen. Videre rangering ved like poengsummer avgjøres av plasseringen i det obligatoriske avslutningsstevnet.» Dette fungerte svært godt og gav en mer effektiv finaleavvikling med påfølgende premieseremoni. Vedlegg side 12

15 Første runde ble arrangert på Østlandet, med skytterlagene Fet, Rælingen og Nittedal. De tre arrangørlagene hadde et gjennomsnitt på 769 skyttere. Andre runde ble arrangert på Sørlandet i forbindelse med Landsskytterstevnet i Sandnes ved skytterlagene Imenes, Froland og Kristiansand/Randesund/Topdal. Lagene hadde et gjennomsnitt på 929 skyttere. Avslutningsrunden ble arrangert i Midt-Norge ved skytterlagene Fosna, Aspøy og Straumsnes og Reinsfjell. De tre arrangørlagene hadde et gjennomsnitt på 346 skyttere. Vinnere av de enkelte norgescupstevnene i 2014 ble: 4 x Kim-André Aannestad Lund (Jondalen), Simon K. Claussen (Høland/Bjørkelangen), Tor Arnfinn Homme (Topdal), Vegard Solhaug (Aurland), Tor Harald Lund (Søgne) og Jan Erik Aasheim (Bodø Østre). Vinneren av Norgescupen 2014 ble Kim-André Aannestad Lund (Jondalen), med 2090 poeng. Nummer to ble Simon Kolstad Claussen (Høland/Bjørkelangen) med 2083 poeng. Tredjeplassen fikk Tor Harald Lund (Søgne), med 2081 poeng. Norgescupstevnene har status og samler et stort antall skyttere sesongen viser et gjennomsnitt på 681 skyttere pr. stevne, fordelt på 9 stevner, og 858 unike skytter-id-er registrert. Norgescupen er avhengig av dyktige arrangører, og NC 2014 ble gjennomført eksemplarisk av samtlige arrangører. Helhetsinntrykket og tilbakemeldinger angående arrangementene har vært gjennomgående positive. I forbindelse med NC-avslutningen 2014 inviterte Reinsfjell skytterlag til Treffpunkt Reinsfjell, lørdag 30. august i Gjemneshallen. Dette var en samling for skyttere og andre interesserte, med sosialt samvær, underholdning og matservering. Tor Idar Aune (LS-speaker) hadde regien for denne kvelden. Her ble det også foretatt en skivefordeling i finaleskytingen av de 45 beste skytterne i NC sammenlagt etter 8 skutte stevner. «Treffpunkt-konseptet» legger en god sosial ramme rundt arrangementet og er godt mottatt av tilreisende skyttere. Norgescupkomiteen har i 2014 bestått av Toni Hovdedalen (leder) og Geir Finstad som Skytterkontorets representanter, mens Pål Øyvind Ørmen fra Råde skytterlag har vært skytternes representant i komiteen. Skifelt/skogsløp med skyting Utvalget for skifelt (DFS/SFU) har ledet arbeidet innen sektoren etter fastlagte retningslinjer. Sesongen startet med NM i skifelt, arrangert av Øvrebø skytterlag mars. Her vant Per Johan Gjølga (Stallvik) normaldistansen og vant med det sin femte Kongepokal i skifelt. Sprinten ble vunnet av Ole Martin Erdal (Førde). May Elin Frøyland (Lyngdal) ble beste kvinne i lørdagens normaldistanse. Dette var hennes første NM gull i skifelt. På sprint-øvelsen var det Anna Kirsten Hellevang som tok seieren, hennes 13. NM gull. NM i skogsløp med skyting var som de siste år delt. Normaldistansen ble arrangert under Landsskytterstevnet på Sandnes. Her var det igjen Ole Martin Erdal (Førde) som gikk til topps. Vinner av klasse senior kvinner ble Cathrine Fossdal (Greipstad). Sprint og stafett ble arrangert av Fana skytterlag lørdag 13. september. Vinner av senior menn ble Ole Martin Erdal fra Førde, mens Malin Solheim Høstmark fra Malmefjorden endelig vant kvinneklassen. Vedlegg side 13

16 Aktivitetskonkurransen i skifelt eller skogsløp med skyting hadde i 2014 en oppgang i deltakende lag i forhold til de siste år. I år deltok 40 lag med til sammen 632 starter. Vinner av konkurransen ble Stord skytterlag med hele 138 deltakere. På grunn av lange avstander til feltarena, arrangerte ikke DFS/SFU den uformelle konkurransen i skogsløp med skyting under Landsskytterstevnet. I stedet hadde de fullt fokus på standen inne på hovedarenaen. Skytingens Dag Skytingens Dag ble avholdt 7. september. Skytingens Dag er dagen da organisasjonen synliggjør og markedsfører seg selv i lokalmiljøet ved de lokale skytterlagene. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt grunnleggende informasjon angående vår organisasjon. En rød tråd i Langtidsplanen for , er styrket satsing på kompetanse og bedre synlighet i samfunnet gjennom tydeliggjøring av vår rolle som forsvars- og samfunnsaktør. DFS har gjennom sin virksomhet ivaretatt flere roller som vi ikke alltid fremhever i så stor grad, og Skytingens Dag er arenaen for å minne oss selv og andre om hva DFS som organisasjon omfatter: Samarbeid med Forsvaret Samfunnsaktør Ungdom og rekruttering Utdanning og kompetanse Arrangement- og anleggsutvikling Skytingens Dag 2014 ble også knyttet opp mot Grunnlovens 200-års jubileum, hvor skytterlagene ble gjort bevisst på å knytte seg til lokale arrangementer og legge vekt på skytterlagets historiske rolle i lokalsamfunnet. Skytingens Dag har egen arrangementsside på med tilhørende nettbutikk. Dette medfører at informasjon og materiell er tilgjengelig til enhver tid og at dette blir tilsendt skytterlagene fra en ekstern leverandør etter bestilling. Som informasjonskanaler benyttet DFS egne hjemmesider, nettbutikk, Facebook, e post, NST og eget kampanjehefte for Skytingens Dag. Tallene for 2014 viser at Skytingens Dag hadde 6440 deltakere, noe som gir en økning på 21 deltakere fra året før. Antidoping Det ble foretatt 27 dopingkontroller på fire stevner i Det var på Norgescup i baneskyting i Nittedal og på Reinsfjell, Landsskytterstevnet i Sandnes, og på 15 meterstevnet Oslo Open på Nordstrand. Prøvene ble gjennomført av Antidoping Norge og analysert på Aker universitetssykehus. Samtlige prøver var negative. Vedlegg side 14

17 Norsk Skyttertidende Norsk Skyttertidende (NST) kom ut med seks utgivelser i 2014, med et gjennomsnittlig sidetall per nummer på 62 sider. Dette var i gjennomsnitt 2 sider mer pr nummer enn året før. NST fikk i 2014 et økonomisk resultat som var ca. 75 svakere enn i 2013, med et minus på 226 kr. Hovedårsaken til dette er sviktende annonse- og abonnementsinntekter, samt tapsavsetninger fra Annonsesalget ble i 2014 på 333 kr, som er 28 mindre enn året før. Nedgangen har sammenheng at enkelte tidligere faste annonsører er borte. Annonseprisene ble holdt på samme nivå som de fire siste årene. NST hadde i året som gikk ca betalende abonnenter. Dette er en nedgang på rundt 150 fra året før, og 300 ned fra Nedgangen har stabilisert seg de siste tre årene, men det må gjøres større nye grep for å snu utviklingen dersom man skal klare å få balanse i driften av bladet. Ordningen med tre obligatoriske nummer for skytterlagene fortsatte, og blir fakturert skytterlagene direkte. Skyttertidende distribueres fortsatt som B post som følge av rimeligere porto, og ordningen er akseptabel selv om det blir noe lengre distribusjonstid. Sammendrag Året 2014 ble i stor grad preget av arbeidet med Solli-rapporten. Å få forståelse og aksept for vår samfunnsrolle har vært prioritert fra sentralt nivå, og det er nedlagt et stort arbeid i denne prosessen. Arbeidet med Langtidsplanen er for er godt fulgt opp fra sentralt nivå, og de fleste tiltak er nå enten i prosess eller gjennomført. Planen skal rulleres fram til Aktivitetsnivået i skytterlagene viser fortsatt et høyt nivå, og antall 30-skuddsskyttere hadde også i 2014 en gledelig oppgang i tråd med Langtidsplanens målsettinger. Langtidsplanens målsettinger sier at det skal være en økning på 3 % flere skyttere over 18 år, og 4 % økning i antallet skyttere under 18 år. Med en økning i antall ungdomsskyttere med 940 aktive skyttere til skyttere, så er faktisk målet for Langtidsplanen mer enn oppfylt med nesten 11 % økning i antallet fra For skyttere over 18 år er økningen nesten 8 % siden 2012, og det er således svært gledelig at tallene viser at målsettingene i Langtidsplanen er i god rute. Salget har vært svært godt for våpen fra Sauer i 2014, mens det har vært et noe sviktende ammunisjonssalg fra DFS sin salgsavdeling. Våpensalget har gått opp fra nesten 11 millioner kroner i omsetning i 2013 til nesten 12 millioner kroner i Ammunisjonssalget fra DFS sin salgsavdeling har gått ned med ca. 1,5 millioner kroner fra 2013, til en omsetning på ca. 11,5 millioner kroner i Utdanningsvirksomheten viser stor aktivitet i alle organisasjonsledd både når det gjelder instruktør- og lederutdanning, og er et prioritert område i forhold til Langtidsplanen. 68 skytterlag har mottatt juridisk bistand, mens 65 skytterlag har mottatt teknisk bistand i Skytterlag som har mottatt juridisk bistand er på samme nivå som i 2013, mens det er 12 flere skytterlag som har mottatt teknisk bistand i 2014 enn i To krevende miljøpakkeprosjekt er gjennomført i Vedlegg side 15

18 Samarbeidet med Forsvaret har også i 2014 vært svært godt. Det har spesielt vært et tett samarbeid med Forsvaret om anskaffelse av nytt målmateriell til feltskyting på LS, som skal leveres av Kongsberg Target System til Landsskytterstevnet i Lesja Landsskytterstevnet på Sandnes ble meget vellykket arrangert deltakere var en tilnærmet lik deltakelse som i stevnet som ble avholdt i Sandnes i Lik var også Skytterkongen fra 2004, da Ola Tore Dokken tok sin andre kongepokal på rad i Sandnes. Vedlegg side 16

19 ÅRSBERETNING 2014 AVGITT I HENHOLD TIL REGNSKAPSLOVEN Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved stortingsvedtak i DFS startet sitt virke 1.juli 1893, med formål å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk, og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Virksomheten skjer i skytterlagene (ca 845) over hele landet etter retningslinjer gitt av Stortinget, Skyttertinget og Norges Skytterstyre. Skytterkontoret er DFS administrasjons-, kompetanse- og servicekontor og er plassert i Oslo. Drift og aktiviteter i DFS finansieres i hovedsak av tilskudd fra Forsvarsdepartementet. I tillegg var drift og aktiviteter i 2014 forutsatt finansiert ved en sentral deltakeravgift på Landsskytterstevnet og Norgescupen i baneskyting. Sentralleddets andel av mvakompensasjon og frifondtilskudd, et samlet plussresultat i salgsvirksomhet samt lotteri og renteinntekter var også en del av finansieringen av DFS i Årsresultatet er på kroner. Norges Skytterstyre mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Det frivillige Skyttervesens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift av organisasjonens virksomhet er lagt til grunn for regnskapet, da styret anser at forutsetningen for fortsatt drift av den sentrale virksomheten er til stede. Arbeidsmiljøet ved Skytterkontoret er sikret gjennom internkontroll for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Et eget verneombud sørger for at de pålagte kontrollrutiner blir fulgt. På Skytterkontoret jobber det 2 kvinner og 13 menn. Alle stillinger er heltid. I tillegg har vi et midlertidig engasjement knyttet til oppfølging av avtalen med våpenleverandøren Sig Sauer. Generalsekretær og assisterende generalsekretær, som utgjør Skytterkontorets ledelse, er begge menn. Alle faste stillinger på Skytterkontoret har sin egen stillingskode etter Statens Lønnsplanhefte, og følgelig en fast lønnsramme. Dette momentet er viktig for å fremme likestilling mellom kjønnene på Skytterkontoret. I hele organisasjonen jobbes det for å få større kvinneandel blant våre tillitsvalgte på alle nivåer. DFS har kvinnerepresentasjon i Norges Skytterstyre og DFSU. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker som har rammet de ansatte i Sykefraværet ved Skytterkontoret utgjorde 4,5 % av den ordinære arbeidstiden. Det frivillige Skyttervesen har i 2014 vært involvert i forskning og utvikling innenfor følgende områder: - Utvikling og oppgradering av utdannings- og støttemateriell for tillitsvalgte. - Videreutvikling av sentralt medlemsregister. Organisasjonens virksomhet påvirker det ytre miljøet på to hovedområder: Vedlegg side 17

20 Vedlegg side 18

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer