CV for Bente Ohnstad. Utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV for Bente Ohnstad. Utdanning"

Transkript

1 CV for Bente Ohnstad Utdanning 1993 Advokatbevilling årig lederutdanning Forbruker og administrasjonsdepartementet 1986 Advokatkurset Justisdepartementet 1981 Utdannet jurist fra Universitetet i Bergen Yrkeserfaring Rektor ved Høgskolen i Lillehammer Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer Dekan ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer Utreder i Sosial- og helsedepartementet (arbeidet med Ot. prp.nr om lov om helsepersonell) Amanuensis ved Høgskolen i Lillehammer Høgskolelektor ved Sosionomutdanningen ved NKSH (nå Høgskolen i Oslo) Førstekonsulent, kontorsjef, underdirektør, fg. avdelingsdirektør, utreder i henholdsvis Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, Sosial - og helsedepartementet Konsulent i Barneombudet Ulike verv ved Høgskolen i Lillehammer Rektor ved HiL (se ovenfor) Leder av likestillingsutvalget Medlem i klagenemnda Styremedlem i forskerforbundet Dekan ved AHS (se ovenfor) Styreverv m.m Leder i Ankenemnda i Faglitterær forfatterforening 2012 Medlem av styringsgruppe som skal evaluere samhandlingsreformen, Norges forskingsråd Styreleder i høgskolestyret ved Høgskolen i Lillehammer Styreleder for Prosjekt Innlandsuniversitetet Styremedlem i Høgskolestyret HiL Nestleder i styret for Revmatismesykehuset Varamedlem i styret for Eidsiva energi Medlem i styret for Lillehammer Olympiapark Medlem i Fondsstyret i Faglitterær forfatterforening Medlem i Universitets- og høgskoleutvalget i Faglitterær forfatterforening 1

2 Offentlige utvalg Medlem av Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Medlem i utvalg om forsikringsselskapers bruk av helseopplysninger (NOU 2000:23) Medlem i utvalg som utredet ny veterinærlov Medlem av helseministerens rådgivende utvalg i AIDS-spørsmål Medlem i referansegruppa som utredet ny pasientrettighetslov Skrev NOU 1993 om helsepersonells rettigheter og plikter Sensor, bedømmelseskomité-, undervisnings- og formidlingsarbeid Jeg har hatt en rekke undervisningsoppdrag for Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen Bodø, Høgskolen i Vestfold. Jeg har hatt sensoroppdrag for Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Volda Jeg har også sittet i flere bedømmelseskomiteer på oppdrag fra Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Alta og HiL. Jeg har veiledet masterstudenter ved UiO og UiS. Publikasjoner Bøker, kapitel i bøker, rapporter og tidsskriftsartikler Ohnstad, Bente. Anmeldelse av boka Jus og saksbehandling i den kommunale helse og omsorgstjenesten Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135 (2) 155 Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente. (2014): Helsepersonelloven med kommentarer. Oslo: Rettsdata Norsk Lovkommentar Ohnstad, Bente (2014) Alternativ behandling. Bakgrunn og begrunnelse for dagens lovgivning. Tidsskrift for velferdsforskning, 17 (4) 2-15 (Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift). Ohnstad, Bente. (2013): Juss for helse- og sosialarbeidere, 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget Ohnstad, Bente & Hirst, Marion. (2012): Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere i Kjønstad, Asbjørn, Syse, Aslak (red) Velferdsrett II Oslo: Gyldendal Akademisk. Ohnstad, Bente (2011) Rettssikkerhet, velferd og personvern, Oslo: Fagbokforlaget Ohnstad, Bente. (2010): Rettssikkerhet, personvern og taushetsplikt ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven og NAV-loven. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente. (2010): Helsepersonelloven med kommentarer. Oslo: Rettsdata Norsk Lovkommentar Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente. (2010): Helsepersonelloven med kommentarer. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget Ohnstad, Bente & Hirst, Marion. (2009): Helserett. Emne 3, Pasienters rettsstilling. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer Ohnstad, Bente. (2009): Juss for helse- og sosialarbeidere, 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget Ohnstad, Bente & Hirst, Marion. (2008): Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere i Kjønstad, Asbjørn, Syse, Aslak (red) Velferdsrett II Oslo: Gyldendal Akademis Ohnstad, Bente. (2008): Tilbakeblikk: om helsepersonellnemndas tilblivelse. I: Mår, Nina & Andenæs, Barbro (red.): Klagenemnder: Rettssikkerhet og effektivitet, s Bergen 2008: Fagbokforlaget. (Fagfellevurdert artikkel i antologi) Ohnstad, Bente & Hirst, Marion (2008): Helserett emne 1 Forvaltning og metode, Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer 2

3 Ohnstad, Bente og Hirst, Marion (2008): Helserett. Emne 3, Helsepersonellrett. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer Ohnstad, Bente: Brudd på taushetsplikt og oppreisning for krenkelse av privatlivets fred. Tidsskriftet for erstatningsrett 2006; (Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift) 3 (4) Ohnstad, Bente: Helseforetak industri eller tjenesteyting, Fagbladet 10/2006 Ohnstad, Bente: Tjeneste eller industri. Klassekampen ( ) Ohnstad, Bente: Helseforetakreformen visjon og virkelighet. Dagens medisin 22 des Ohnstad, Bente: Jus eller etikk? Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005; 125 (20) Ohnstad, Bente: Helseforetakreformen visjon og virkelighet. Dagens medisin 22 des Ohnstad, Bente: Personvern og taushetsplikt i PP-tjenesten. Skolepsykologi; 2002; 37 (4) 3-16 Ohnstad, Bente: Rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten sett i lys av den rettslige regulering av tjenesteyternes posisjon som henholdsvis myndighets- og profesjonsutøvere. Kritisk Juss, 2004 (2) (Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift) Ohnstad, Bente: Prosessuell rettssikkerhet, internkontroll og kvalitetssikring i helse- og sosialtjenesten. Kritisk Juss 2004; 30 (2) (Fagfellevurdert artikkel i vitenskapelig tidsskrift) Ohnstad, Bente: Personvern og taushetsplikt i PP-tjenesten. Skolepsykologi; 2002; 37 (4) 3-16 Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven regulerer ikke ledelsesansvar. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001; 121 (1) Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001;121 (2) Ohnstad, Bente: Pasient- informasjons-, og journalansvarlige lege. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001; 121 (8) Ohnstad, Bente: Hvordan skal sykehus ledes? Innlegg i Dagens medisin 26. apr Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven regulerer ikke ledelsesansvar. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001; 121 (1) Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001;121 (2) Ohnstad, Bente: Pasient- informasjons-, og journalansvarlige lege. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001; 121 (8) Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001;121 (2) Ohnstad, Bente: Pasient- informasjons-, og journalansvarlige lege. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2001; 121 (8) Ohnstad, Bente: Medisinsk faglig ansvar. Tilbakeblikk og fremtidsperspektiver. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1998; 118 (2) Utredninger Ohnstad, Bente (februar 2011): Juridisk betenkning om bruk av personopplysninger til kvalitetssikrings- og forskningsformål, REK, Universitetet i Bergen Ohnstad, Bente (2006): Valg av løsninger med hensyn til forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten sett i lys av bestemmelsene om helsepersonells taushetsplikt på oppdrag fra KoKom, Bergen Ohnstad, Bente (2005): Krav til samtykke og taushets- og informasjonsplikt i arbeidet til de kliniske etikk-komiteene. På oppdrag av Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo 3

4 Ohnstad, Bente (2004): Jordmoransvaret, på oppdrag av Jordmorforeningen Oslo. Ot. prp.nr. 13 ( ) om lov om helsepersonell på oppdrag fra Helsedepartementet NOU 1993:33 Helsepersonells rettigheter og plikter - utkast til lov med motiver. Kronikker, kurs og foredrag i perioden Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir; Halse, Per. Enten eller eller både og? Dagens næringsliv ( ) Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir; Halse, Per. Sentralisering av kunnskap. Dagens næringsliv ( ) Ohnstad, Bente. God undervisning basert på forskning. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente. Journalskriving og pasientrettigheter. Foredrag Confex ( ) Ohnstad, Bente. Pasienters medvirkning og pårørendes rolle. Den 8. nasjonale helserettskonferansen ( ) Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne. Forskning og undervisning. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne. Framtidig forskningsstruktur. Gudbrandsdølen Dagningen/Oppland Arbeiderblad ( ) Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe. Derfor bør vi stå sammen. Oppland Arbeiderblad ( ) Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe. Et nytt konsept for et fremtidsrettet OL. Gudbrandsdølen Dagningen 2014 Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe. Kvantitet og kvalitet i høgre utdanning. Gudbrandsdølen Dagningen 2014 Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe. Universitet og skinner. Gudbrandsdølen Dagningen 2014 Ohnstad, Bente. Dokumentasjon i den kommunale helsetjenesten. Foredrag Oslo Kommune ( ) Ohnstad, Bente. Juss i arbeidsmedisin. Kurs for legeforeningen ( ) Ohnstad, Bente, Hirst Marion. Om lovgivingen som regulerer tilsetting i offentlig virksomhet. Kurs for Statens havarikommisjon for transport ( ). Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf. Oppland i innovasjonstoppen. Gudbrandsdølen Dagningen / Oppland Arbeiderblad ( ) Ohnstad Bente; Helsepersonelloven 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse. Den 6. nasjonale helserettskonferansen ( ) Ohnstad, Bente; Etter PIU hva skjer? Gudbrandsdølen Dagningen 2012 Ohnstad, Bente; Korten Jens Uwe. HiL velger vei, Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente; Stenderup, Thomas. Bedre filmskolerammer Gudbrandsdølen Lillehammer. ( ) Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar: Forskningsdagene Lillehammer byavis ( ) Ohnstad, Bente. Personvernlovgivning: Begrensninger og muligheter for samhandling og kunnskapsbasert praksis. KlinIKT 2010, Foredrag ( ) Ohnstad, Bente Samhandling - muligheter og begrensninger ut fra et personvernperspektiv. Den 4. nasjonale helserettskonferansen, Lillehammer. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar. Forskningsdagene 2009 Gudbrandsdølen Lillehammer ( ) Ohnstad, Bente. Helsepersonelloven, ansvar og profesjonell autonomi. Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, bioingeniørfaglig institutt, Hamar. ( ) Ohnstad, Bente. Høgskolen i Lillehammer - Framtidsperspektiver 4

5 Gudbrandsdølen Dagningen ( ). Ohnstad, Bente; Skurdal, Jostein. Flere studieplasser til Oppland. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin & Skurdal, Jostein. Et alternativ til tellekantsystemet. Forskerforum, 2008 (2): Ohnstad, Bente. Muligheter og utfordringer for norsk utdanning, NOKUT-konferansen 2008, Hamar ( ) Ohnstad, Bente. Personvern - et hinder for tettere samarbeid? Justisdepartementets dialogkonferanse om felles nødnummer, Oslo. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Hils posisjon i universitetsutviklingen. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente. Samhandling, helse og marked. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente. Myndighetsutøvelse og profesjonsutøvelse - likheter og forskjeller i beslutningsprosessen. 3. Nasjonale helserettskonferansen, Hafjell. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Offentlige tjenester - forretning eller forvaltning? Velferdskonferansen, Oslo. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Helse og markedstenkning. Dagsavisen ( ) Ohnstad, Bente. Profesjonell autonomi - hvilke nyskapninger gav helsepersonelloven? Årskonferansen til Norsk Forum for Helseledelse, Oslo. Foredrag ( ) Wroldsen, Jørn; Ohnstad, Bente. Innlandet kan tilby Forsvaret det beste. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente. Krav til attester og erklæringer i lys av straffesaken mot en lege og psykolog for utstedelse av falske attester, Hamar: Juristforbundets juskurs. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Om lønnssystemet i Staten - og på HiL. Gudbrandsdølen Dagningen. ( ) Ohnstad, Bente. Forskning og forskningsformidling ved Høgskolen i Lillehammer. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin. Slutter studentene ved HiL? Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente. Veien mot et universitet. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Nørstegård, Bjørn; Ohnstad, Bente. Næringsutvikling på Storhove - endelig. Gudbrandsdølen Dagningen ( ). Ohnstad, Bente. Pasientautonomi vs helsepersonells faglige autonomi. Den 2. nasjonale helserettskonferansen, Lillehammer. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Helse og markedstenkning. Dagsavisen ( ) Ohnstad, Bente. Helse som vare. Nei til EU, Oslo. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin. Forskning på HiL. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) Ohnstad, Bente. Om Helsepersonelloven. Novonordisk, Sundvolden. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Legers taushetsplikt og forholdet til pressen. Pfizer Forum (paneldebatt), Oslo ( ) Ohnstad, Bente ( ): Fra forvaltning til foretak: Er konsernmodellen egnet til forvaltning av velferd? Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Oslo. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Jus i arbeidsmedisin. Den norske legeforening. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Hvilket ansvar har de ulike nivå i helsetjenesten? Den 1. Nasjonale helserettskonferansen, Lillehammer. Foredrag ( ) Ohnstad, Bente. Offentlighet og innsyn i forvaltningens virksomhet. Gudbrandsdølen Dagningen ( ) 5

6 Utvikling av studietilbud Jeg har hatt ansvaret for å utvikle og å etablere Årsstudium i juss (60 stp). Dette ble igangsatt høsten 2004 og undertegnede har fram til høsten 2006 hatt studielederansvaret og ansvaret for gjennomføring av studiet. Studiet er utviklet til et BA-studium i juss og undertegnede har hatt ansvaret for å utrede dette. I dag drives studiet med flere ansatte og vel 300 studenter. Jeg har utviklet og etablert 30 stp videreutdanningstilbud i Helserett (fra høsten 1998). Studiet består av 3 emner à 10 stp, og undertegnede har hatt ansvaret for igangsetting, undervisning, veiledning og eksamen på alle emnene. Studiet tar opp ca 50 søkere hvert år. Jeg har også bidratt til utvikling av Paramedic-studiet og moduler i master i Velferdspolitikk og Velferdsforvaltning. Annet Jeg har som rektor holdt en rekke presentasjoner av HiL for nasjonale, regionale og lokale myndigheter, for organisasjoner, lokallag, foreninger etc. Konferanseansvar Jeg har initiert og har det faglige ansvar for Den nasjonale helserettskonferansen som arrangeres på Lillehammer hvert år. Konferansen samler rundt deltakere fra hele landet, og er en viktig arena for sentrale aktører i det norske helsevesenet. Konferansen ble arrangert første gang i Ajourført

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

SPESIALISTUTDANNING I SAMFUNNSMEDISIN

SPESIALISTUTDANNING I SAMFUNNSMEDISIN SPESIALISTUTDANNING I SAMFUNNSMEDISIN Saksfremlegg årsmøte Norsam, 25.08.2011 Innhold: - Bakgrunn side 1 - Tjenestekrav 2 - Kursutdanning 3 - Veiledet utdanningsprogram 4 - Oppsummering og overgangsregler

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen 30 felles studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2003 Godkjent av avdelingsstyret AHS 28.04.1999 Revidert

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13)

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Forord. Oslo, den 23. mars 2003

Forord. Oslo, den 23. mars 2003 Årsrapport 2003 Innhold Forord 3 Nemndas oppgaver og sammensetning 4 Nemndas sekretariat 5 Saksutvikling 2003 6 Behandlede saker 6 Innkomne saker 6 Saksbehandlingstid 6 Restanser 6 Omgjøringsprosent mv

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og sakkyndigrolle... 2 Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige...

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Statusrapport: strategiplan 2011-2015 Midtevaluering (nov 13) Satsningsområder for norsk pediatri 2011-2015

Statusrapport: strategiplan 2011-2015 Midtevaluering (nov 13) Satsningsområder for norsk pediatri 2011-2015 Statusrapport: strategiplan 2011-2015 Midtevaluering (nov 13) Satsningsområder for norsk pediatri 2011-2015 Etikk i fagområde barnemedisin NBF ønsker å stimulere til arbeid som fokuserer på etiske temaer

Detaljer