TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA ÅGOTNES Tlf Epost: RETNINGSLINER FORELDRESTYRT TUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no RETNINGSLINER FORELDRESTYRT TUR"

Transkript

1 TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA ÅGOTNES Tlf Epost: RETNINGSLINER FORELDRESTYRT TUR TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

2 TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE: FELLES RETNINGSLINER FOR KLASSETURAR Tidspunkt for tur: Siste halvår 9. eller første halvår 10. trinn Økonomi: Gratisprinsippet gjeld: turutgiftene skal dekkast av ei felleskasse for alle elevane. Pengane som kjem inn kan ikkje øyremerkast enkeltelevar. SU understrekar at alle skal få vere med, uavhengig av arbeidsinnsats. Sjå skriv frå Fylkesmannen. Grunnbemanninga av vaksne som følgjer elevane skal og dekkast av denne. Utgiftene til mat og andre lommepengar skal dekkast av eleven. FRAMDRIFTSPLAN FORELDRESTYRT TUR; 1 Bli einige på eit klasseforeldremøte at ein skal på tur. Minimum 66 % av elevane må vere representert. Setje ned komité som arbeider med saka. Komiteen opprettar ein konto der alle pengane skal inn. Informerer lærarane i klassen om saka. 2 Bli einige om korleis ein skal skaffe pengar. 3 Engasjere elevane i innsamlinga. Døme: Kakesal i kantina (gjeld 8. trinn) Pante flasker Selje kort / kjeks / toalettpapir. Dugnad for bedrifter som betaler. Arrangement for andre (disco, bingo, cup, basar.) (gjeld 9. trinn: 1 arr. haust/vår pr. klasse) 4 Ver obs på at den samla summen skal dekke utgiftene for elevane + grunnbemanning vaksne på turen. Når komiteen får oversyn kor mykje klassen greier å samle inn, må dei bestemme turmål bestemme faglege og sosiale mål for reisa (jmfr. SU-vedtak) kor mange dagar (maks 5) tidspunkt kven reiser ( minimum 3 vaksne, begge kjønn) søkje fri for elevane (min. 2 mnd. før avreise) avtale om ev. lærarar rektor blir orientert om opplegget avklare medisinske utfordringar/allergiar teieplikt

3 avklaring av særlege behov forsikring og pass må ordnast av føresette til elevane 5 Sjå til at alle praktiske ting er på plass til avreise LÆRAR SI ROLLE I SAMBAND MED FORELDRESTYRT TUR I planleggingsfasen: Vere bindeledd og diskusjonspartnar for elevar / komite På turen: Vere der for at alle elevane skal kjenne seg trygge Vere ein vaksen som er med i aktivitetar og tilsyn i lag med dei andre vaksne Skulen skal, så langt råd er, samarbeide med dei føresette om å legge det praktiske til rette, men har ikkje høve til å ta på seg ansvar for planlegging av tur eller arrangement. KVA VIL DET SEIE Å HA ANSVAR PÅ TUR? TURREGLAR FOR VAKSNE 1. Det skal alltid vere vaksne, edrue personar til stades der elevane er. 2. Elevane skal alltid vite korleis dei får tak i vaksne (telefon eller personleg) 3. Dei vaksne skal ha telefonnr. til føresette og elevane dei har med på tur. 4. Dei føresette skal ha telefonnummeret til dei vaksne som er med på turen. 5. Dei vaksne som er med på turen skal ha skrive under skjemaet for teieplikt, og vi må stole på at opplysningar dei får om elevane ikkje blir formidla til utanforståande. 6. All medisinbruk for elevane skal vere avtalt, og helst bli levert ut av dei vaksne.

4 TUR-/ORDENSREGLAR - skuletur Gjennom heile turen gjeld både skulen sine ordinære ordensreglar og turreglane: Føremålet med reglane: - alle skal få ei hyggeleg og lærerik oppleving saman - elevane sin tryggleik - førebygge uønskt åtferd 1. Eleven må under heile turen rette seg etter instruks frå ansvarleg turleiar, bussjåfør og dei vaksne som deltar frå skulen, både lærarar og føresette. 2. Eleven har plikt til å vere orientert om reisetider, måltider m.m. og til å møte opp til rett tid. 3. Eleven må ikkje gå aleine. Når gruppa ikkje er samla, skal dei halde saman minst to og to. Ein kvar avstikkar må på førehand avtalast med dei vaksne. 4. Eleven må alltid hugse å ha med seg informasjon om: adresse til hotell/bustad og viktige telefonnummer. 5. Eleven skal delta på alle utflukter og omvisingar som står i programmet. 6. Ro-signal må respekterast. 7. All form for rusmiddel er ikkje akseptabelt. 8. Kjøp, oppbevaring eller bruk av farlege eller ulovlege gjenstandar er forbode. (Slike gjenstandar vil bli inndratt og kasta.) Konsekvensar ved brot på ordensreglane gjeld som ved skulen sitt ordinære ordensreglement, avhengig av type og kor alvorleg det er tilsnakk / merknad kontakte heimen nedsett karakter i orden eller åtferd Andre konsekvensar som gjeld spesielt for turen: Innskrenka fridom Det kan til dømes bety å vere saman med ein vaksen heile dagen eller heile døgnet, miste høvet til å gå på handletur og gjere anna som ikkje heile gruppa er samla om, eller at ro-/leggetider blir endra. Heimsending Ved spesielt alvorlege eller gjentekne brot på reglane kan ein elev bli sendt heim. Det vil skje med ein vaksen som reisefølge, og føresette må betale for begge billettane. Tur-/ordensreglane er lesne og aksepterte. Eg vil følge ordensreglane Dato Eleven si underskrift Føresette si underskrift

5 Skular bryt retten til gratis opplæring Eit viktig prinsipp i Noreg er at den offentlege grunnskuleopplæringa skal vera gratis. Tilsyn viser at ikkje alle kommunar sikrar at denne retten vert oppfylt. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring, gratisprinsippet, går fram av opplæringslova Gratisprinsippet inneber at kommunane ikkje kan krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskuleopplæringa. Fylkesmannen i Hordaland får mange spørsmål frå foreldre om reglane for gratis opplæring. Foreldre meiner at gratisprinsippet vert brote, og dei opplever press for å bidra økonomisk til ulike aktivitetar. Fylkesmannen har difor valt å føre tilsyn med gratis grunnskuleopplæring som tema. Skular i kommunane Voss, Bergen og Ullensvang har nyleg hatt tilsyn, og det er starta tilsyn med skular i kommunane Austrheim og Stord. Eit problem som går att i tilsyna, er bruk av frivillige gåver frå foreldra for å finansiere aktivitetar og turar. Opplæringslova 2 15 er ikkje til hinder for at skulene kan ta imot ulike former for gåver, midlar frå dugnadsinnsats, loddsal eller liknande, men desse midlane må brukast sånn at dei kjem heile gruppa/klassen til gode. Alle elevar må få delta på dei same aktivitetane uavhengig av pengebidrag, og gåvene må vere reelt frivillige. I tilsyna ser vi at gåver ikkje alltid er frivillige, men vert kravd inn som eigendel frå foreldra for at eleven skal få delta på ein tur eller ein aktivitet. Fleire av skulane har foreldrearrangerte turar. Nokre av skulane seier då at turane er i foreldra sin regi, og at det er foreldra som har det økonomiske ansvaret. Fylkesmannen vil her presisere at dersom ein slik tur blir gjennomført i skuletida, må skulen og kommunen rekne dette som ein del av opplæringa, og då gjeld gratisprinsippet. Tilsynet har også vist at rektor gir grupper eller heile klasser permisjon for å delta på turar arrangert av foreldre, medan elevar som ikkje deltek på turen får vanleg undervisning på skulen. Å gje permisjon på denne måten er ikkje lovleg. Utdanningsdirektoratet har vurdert dette slik: «Ordlyden i opplæringsloven 2 11 regulerer permisjoner knyttet til den enkelte elev, og bestemmelsen regulerer derfor ikke permisjoner for grupper av elever. Opplæringsloven 2 11 kan heller ikke brukes når turen er en del av grunnskoleopplæringen.» Dei endelege tilsynsrapportane vert publiserte på nettsidene våre. Utdanningsdirektoratet har svart på mange ulike spørsmål knytt til dette regelverket. Se lenke på høgre side. Publisert:

6 ORIENTERING ANG. KLASSEKASSE OG SKATTEFRITAK Vi har fått følgjande råd for å unngå at foreldre som opprettar ein klassekasse skal bli skatta for det. Handtering av sjølvmeldinga: Posten med kontoen for klassekassen skal strykast ut i sjølvmeldinga Kommentere at beløpet som er stroke ut gjeld klassekasse for xxx klasse ved Tranevågen ungdomsskule. Det må kunne dokumentast i etterkant ved behov at saldo på konto stemmer med post som er redusert. Dermed vil ikkje dette bli tatt med i skattegrunnlaget for den forelder som har kontoen i sitt navn. Dette er også bekrefta pr telefon med skatteetaten.

7 FJELL KOMMUNE FRÅSEGN OM TEIEPLIKT Underteikna stadfestar med dette å kjenne til reglane om teieplikt i samband med arbeidstilhøve i Fjell kommune. Jfr. Forvaltningslova, kap III, og orienteringa som er lagt ved. Eg stadfestar og at eg vil overhalda denne teieplikta, og at eg er kjend med at brot på teieplikta kan føre til straffeansvar. Jfr. Straffelova, paragraf Stad Dato Arbeidsstad.. underskrift.. Fødselsnummer (11 siffer)

8 Medisinering av barn i skule / SFO og barnehage 1 AVTALE MELLOM FORELDRE / FØRESETTE OG SKULE / SFO Namn: Født: Skule: Tranevågen ungdomsskule Klasse/Avdeling: Det er gjort avtale mellom foreldre/føresette og skule / SFO om at personalet deler ut medisinar etter gjeldande rutinar ved eininga. Foreldre/føresette gir løyve til at personalet deler ut medisinar. Foreldre/føresette sørgjer for at nødvendige medisinar blir levert til eininga, og at det blir gitt nødvendig informasjon til i samband med medisineringa. Tranevågen ungdomsskule Foreldre / føresette einingsleiar Foreldre/føresette: Leverer tilstrekkelig mengde medisinar til eininga. Leverer anna utstyr som er nødvendig for å gi medisinen. Leverer medisinoversikt og skriftlig informasjon om medisineringa. Medisinoversikt skal helst være signert av lege. Ny medisinoversikt ved endringar. Skulen: Oppbevarer medisinane på ein trygg måte. Sørgjer for at eleven/barnet får sine medisinar ut frå avtale og medisinoversikt. Har rutinar som sikrar at medisin handteringa og utlevering skjer på en forsvarlig måte og at den som utleverer medisinar har den nødvendige informasjon og kunnskap. Avtalen vert underteikna i 2 eksemplar, eitt til foreldre/føresette og eitt til eininga. Fjell Kommune

9 Medisinering av barn i skule / SFO og barnehage 2 MEDISINERING AV BARN I SKULE /SFO OG BARNEHAGE MEDISINOVERSIKT Namn: Født: Skule: Tranevågen ungdomsskule Klasse/Avdeling: Medisin som skal gis. Namn /styrke/form Tid Dose Tid Dose Opplysningar Korleis skal medisinen gis Eventuelt andre opplysningar: Sist oppdatert. Dato/sign barnets lege: Dato/sign. foreldre/føresette: Når det er behov for å ta kontakt med foreldre: Mor, namn: Tlf. arbeid: Tlf. privat: Far, namn: Tlf. arbeid: Tlf. privat: Lege, namn: Telefon: Tilsette ved skulen som utleverer medisinar til eleven/barnet: Dersom den som etter avtale utleverer medisinar ikkje er til stede, foretas det av: Medisinering av barn i skule / SFO og barnehage 3 SKJEMA FOR BRUK/UTLEVERING AV MEDISINAR Namn: Født:

10 Skule /SFO: Klasse/Avdeling: Utlevering av medisiner/medisiner er gitt: Dato Utlevert medisin Årsak til utlevering Signatur Foreldre kontakta Anm: Tilsett ved skule som utleverer medisinar til eleven / Barnet: Dersom den som etter avtale utleverer medisinar ikkje er tilstade, vert dette gjort av: Fjell Kommune

11 LÆRAR SINE ERFARINGAR 1 Krakow Aktive fredsreiser 10e vår dagar i byen. Turen vert tilpassa ønske. Ein kan også kjøre med buss til Berlin (Stasimuseet og Sachsenhausen) frå Krakow. Nokre grupper har valt å ha ei overnatting på Tropical Island. Direktefly frå Bergen. Turoperatør har fleire hotell dei samarbeider med. Aktiviteter/besøk i Krakow: - Auschwitz og Birkenau. Tidsvitne. - Saltgruvene i Wieliczka - Folklorekveld. Dette trudde eg ville vere vanskeleg for elevane å sette pris på, men begge gongane eg har vore på slike turar, har elevane vore ivrige og positive. Dei aller fleste som blei bydd opp til dans gjekk ut på dansegolvet. - Ein god del tid til eigen disposisjon. Krakow er ein gammal og fin by med eit oversiktleg sentrum. Byen kjennest trygg å gå i. Elevane synest i tillegg at det er ein ok by å shoppe i. Varer er stort sett rimelege i høve til norsk prisnivå. Som lærar er dette ein tur eg absolutt vil foreslå for elevar og føresette. Det er ikkje alle som kjem til å ta turen til Auswitz og Birkenau i familieferien. Ein tur til andre europeisk storby, t.d. London, vil nok fleire oppleve med familien. Det ein ser og høyrer om, gjer inntrykk på både ungdom og vaksne, og ein slik tur, meiner eg, er med på å skape gode haldningar. Eg er ganske sikker på at det ikkje er like lett å rekrutere ungdom som har vore på besøk i desse leirane til ekstreme politiske eller religiøse grupper. Personleg meiner eg slike turer burde ha fått ei viss pengestøtte frå staten. Vibecke Info om Folk og Forsvar, som har stipendordning som kan søkjast på. Folk og Forsvar finner du på Det står om skoleturer både under fanen virksomhet og studieturer. Jeg har hørt deler av de foredragene de har på samlinger for styret. Jeg fikk mye oppfriskning/ny lærdom av dette. Jeg vet at det i noen tilfeller har vært slik at dersom skoler har reist på høsten og søkt sent har de hatt foredragene etter at turen har vært gjennomført, men det er unntakene. Lykke til - håper at Folk & Forsvar blir et nytt innslag på skolene i Fjell, og at den viktige historien også kan bli formidlet av andre enn lærerne. Lykke til med møtet og informasjonen. (frå Egil Haaland til Odd Valvatne)

12 2 Våre erfaringer med klassetur til Roma- tur høst 10. trinn Jeg har her prøvd å fortelle om våre erfaringer med organisering og gjennomføring av klassetur. Det har blitt flere klasseturer i min tid på Tranevågen, men jeg vil i hovedsak fortelle om erfaringer knyttet til den siste klasseturen vår. Vi begynte tidlig å sette fokus på klassetur. Vi kontaktlærere hadde diskusjoner med klassen i oppstarten av 8. klasse om klassetur i 10. klasse, og elevene kom med mange gode innspill. På første foreldremøte høsten i 8. klasse fortalte vi om klasseturplanene. Vi lærere satte noen kriterier og mål for denne planleggingen. 1. Vi var klar på at alle inntjente penger skal gå til felleskassen. Noen er flinkere enn andre til å bidra, men for å få alle med på tur så valgte vi å være klar på dette. Det ble noen diskusjoner omkring dette på møtet, men foreldrene ble tilslutt enige i dette. 2. Inntjening av penger skulle begynne umiddelbart og turen skulle avvikles høsten i 10. klasse. Da var det muligheter for gode temperaturer på reisemålet samt at vi fikk god til til å dra nytte av det gode miljøet en slik tur gir. 3. Vi satte et mål på kr ,- før vi avgjorde reisemål og at reisen skulle være en gratistur ingen egenandel på elevene. 4. Et klart mål var at alle skulle være med på klassetur. Vi satte straks i gang med panting av flasker. For å motivere elevene prøvde vi på å sette et mål på kr. 500,- i pant pr person og premie til den som pantet mest. Kjapt var vi oppe i kr ,-, og vi var i gang. Foreldrekontaktene ble engasjerte i dette og hjalp til med planleggingen. Andre prosjekter vi har gjennomført er kakesalg, salg av karameller, toalettpapir og kjeks, flere flaskepantinger, diskotek, aktivitetskveld, Oriflame, Mary Kay party. Hele veien er det blitt brukt noe av basistiden til å ha gode diskusjoner rundt inntjeningen og fordelingen av midlene. I klassen har det vært en indre justis som har fungert på den måten at vi har presset/motivert hverandre til å bidra. Før jul i 9. klasse var beholdningen i klassekassen god, og klassen kom med forslag til reisemål. Sammen stemte de frem 3 alternativ. Her var vi kontaktlærere med på diskusjonen slik at vi satt igjen med fornuftige og gjennomførbare planer. Det ble dannet en reisekomitè i foreldregruppen som jobbet frem 3 opplegg/turer til Brighton m/ London, Barcelona og Roma. Klassen valgte Roma, og i en kald vintertid kunne vi begynne å glede oss til sol og varme. Dette ga elevene ny motivasjon slik at vi gjennomført flere inntektsbringende tiltak. Foreldregruppen booket fly og opphold. I forkant av turen jobbet klassen med ulike severdigheter i Roma som de skulle presentere for klassen. Dette gjorde at det faglige utbyttet av turen ble større. Alle i klassen ble med på turen, totalt 31 elever. For å ha god kontroll på elevene i en europeisk storby hadde vi 6 foreldre med på turen i tillegg til Edit og meg. I Roma hadde vi valgt å bo på en campingplass utenfor storbyen. Her bodde vi i bungalower med flotte uteområder. Vi hadde i forkant av turen laget sosiogram for å lettere sette

13 sammen hvem som skulle sove i samme bungalow. På campingplassen var det restauranter og badebasseng, og området var inngjerdet med vakt i porten. Bungalowene lå samlet i et område slik at vi hadde god kontroll på gjengen. Campingplassen kan absolutt anbefales. Vi var samlet som en gjeng, beskjeder og felles aktiviteter var lett å få til her. Det negative var at vi måtte bruke noe tid på transport hver dag, men klassen taklet dette på en super måte. Det var rimelig å bo på campingplassen, et viktig poeng. Programmet var sånn passe stramt med omvisninger i Peterskirken og Colosseum, samt besøk i Phanteon, spansketrappen, Trevifontenen, Forum Romanum og Vatikanstaten. Middager var booket på forhånd og felles for hele gruppen. Det var satt av tid til shopping i Roma, svært populært. Hele klassen fikk også med seg Champions League kamp i Roma, dekket av klassekassen. Edit dro i gang et Amazing Race i Roma, der elevene skulle ta seg frem i byen vha kart. Dette var stor suksess Klasseturen gikk utrolig bra. Godt samhold og et program med plass til både det faglige og sosiale. Totalt fikk elevene inn kr ,- til turen. Da vi ikke klarte å bruke opp pengene på turen ble det en hyttetur på Hamlagrø i tillegg. Hele prosessen rundt klasseturen har også vært god. Gjennom å jobbe sammen om et så viktig prosjekt, har vi fått en sammensveiset klasse. Miljøet er godt og elevene trives. Vi tror også vi kan se dette igjen i elevenes prestasjoner på skolen. Roma og denne campingplassen kan anbefales som reisemål.

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Foreldreansvar og samværsrett FORELDRE- ANSVAR OG SAMVÆRS- RETT Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen Trygdekontoret Sosialkontoret Prest PP-Tjenesten Advokat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer