TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA ÅGOTNES Tlf Epost: RETNINGSLINER FORELDRESTYRT TUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no RETNINGSLINER FORELDRESTYRT TUR"

Transkript

1 TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA ÅGOTNES Tlf Epost: RETNINGSLINER FORELDRESTYRT TUR TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

2 TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE: FELLES RETNINGSLINER FOR KLASSETURAR Tidspunkt for tur: Siste halvår 9. eller første halvår 10. trinn Økonomi: Gratisprinsippet gjeld: turutgiftene skal dekkast av ei felleskasse for alle elevane. Pengane som kjem inn kan ikkje øyremerkast enkeltelevar. SU understrekar at alle skal få vere med, uavhengig av arbeidsinnsats. Sjå skriv frå Fylkesmannen. Grunnbemanninga av vaksne som følgjer elevane skal og dekkast av denne. Utgiftene til mat og andre lommepengar skal dekkast av eleven. FRAMDRIFTSPLAN FORELDRESTYRT TUR; 1 Bli einige på eit klasseforeldremøte at ein skal på tur. Minimum 66 % av elevane må vere representert. Setje ned komité som arbeider med saka. Komiteen opprettar ein konto der alle pengane skal inn. Informerer lærarane i klassen om saka. 2 Bli einige om korleis ein skal skaffe pengar. 3 Engasjere elevane i innsamlinga. Døme: Kakesal i kantina (gjeld 8. trinn) Pante flasker Selje kort / kjeks / toalettpapir. Dugnad for bedrifter som betaler. Arrangement for andre (disco, bingo, cup, basar.) (gjeld 9. trinn: 1 arr. haust/vår pr. klasse) 4 Ver obs på at den samla summen skal dekke utgiftene for elevane + grunnbemanning vaksne på turen. Når komiteen får oversyn kor mykje klassen greier å samle inn, må dei bestemme turmål bestemme faglege og sosiale mål for reisa (jmfr. SU-vedtak) kor mange dagar (maks 5) tidspunkt kven reiser ( minimum 3 vaksne, begge kjønn) søkje fri for elevane (min. 2 mnd. før avreise) avtale om ev. lærarar rektor blir orientert om opplegget avklare medisinske utfordringar/allergiar teieplikt

3 avklaring av særlege behov forsikring og pass må ordnast av føresette til elevane 5 Sjå til at alle praktiske ting er på plass til avreise LÆRAR SI ROLLE I SAMBAND MED FORELDRESTYRT TUR I planleggingsfasen: Vere bindeledd og diskusjonspartnar for elevar / komite På turen: Vere der for at alle elevane skal kjenne seg trygge Vere ein vaksen som er med i aktivitetar og tilsyn i lag med dei andre vaksne Skulen skal, så langt råd er, samarbeide med dei føresette om å legge det praktiske til rette, men har ikkje høve til å ta på seg ansvar for planlegging av tur eller arrangement. KVA VIL DET SEIE Å HA ANSVAR PÅ TUR? TURREGLAR FOR VAKSNE 1. Det skal alltid vere vaksne, edrue personar til stades der elevane er. 2. Elevane skal alltid vite korleis dei får tak i vaksne (telefon eller personleg) 3. Dei vaksne skal ha telefonnr. til føresette og elevane dei har med på tur. 4. Dei føresette skal ha telefonnummeret til dei vaksne som er med på turen. 5. Dei vaksne som er med på turen skal ha skrive under skjemaet for teieplikt, og vi må stole på at opplysningar dei får om elevane ikkje blir formidla til utanforståande. 6. All medisinbruk for elevane skal vere avtalt, og helst bli levert ut av dei vaksne.

4 TUR-/ORDENSREGLAR - skuletur Gjennom heile turen gjeld både skulen sine ordinære ordensreglar og turreglane: Føremålet med reglane: - alle skal få ei hyggeleg og lærerik oppleving saman - elevane sin tryggleik - førebygge uønskt åtferd 1. Eleven må under heile turen rette seg etter instruks frå ansvarleg turleiar, bussjåfør og dei vaksne som deltar frå skulen, både lærarar og føresette. 2. Eleven har plikt til å vere orientert om reisetider, måltider m.m. og til å møte opp til rett tid. 3. Eleven må ikkje gå aleine. Når gruppa ikkje er samla, skal dei halde saman minst to og to. Ein kvar avstikkar må på førehand avtalast med dei vaksne. 4. Eleven må alltid hugse å ha med seg informasjon om: adresse til hotell/bustad og viktige telefonnummer. 5. Eleven skal delta på alle utflukter og omvisingar som står i programmet. 6. Ro-signal må respekterast. 7. All form for rusmiddel er ikkje akseptabelt. 8. Kjøp, oppbevaring eller bruk av farlege eller ulovlege gjenstandar er forbode. (Slike gjenstandar vil bli inndratt og kasta.) Konsekvensar ved brot på ordensreglane gjeld som ved skulen sitt ordinære ordensreglement, avhengig av type og kor alvorleg det er tilsnakk / merknad kontakte heimen nedsett karakter i orden eller åtferd Andre konsekvensar som gjeld spesielt for turen: Innskrenka fridom Det kan til dømes bety å vere saman med ein vaksen heile dagen eller heile døgnet, miste høvet til å gå på handletur og gjere anna som ikkje heile gruppa er samla om, eller at ro-/leggetider blir endra. Heimsending Ved spesielt alvorlege eller gjentekne brot på reglane kan ein elev bli sendt heim. Det vil skje med ein vaksen som reisefølge, og føresette må betale for begge billettane. Tur-/ordensreglane er lesne og aksepterte. Eg vil følge ordensreglane Dato Eleven si underskrift Føresette si underskrift

5 Skular bryt retten til gratis opplæring Eit viktig prinsipp i Noreg er at den offentlege grunnskuleopplæringa skal vera gratis. Tilsyn viser at ikkje alle kommunar sikrar at denne retten vert oppfylt. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring, gratisprinsippet, går fram av opplæringslova Gratisprinsippet inneber at kommunane ikkje kan krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskuleopplæringa. Fylkesmannen i Hordaland får mange spørsmål frå foreldre om reglane for gratis opplæring. Foreldre meiner at gratisprinsippet vert brote, og dei opplever press for å bidra økonomisk til ulike aktivitetar. Fylkesmannen har difor valt å føre tilsyn med gratis grunnskuleopplæring som tema. Skular i kommunane Voss, Bergen og Ullensvang har nyleg hatt tilsyn, og det er starta tilsyn med skular i kommunane Austrheim og Stord. Eit problem som går att i tilsyna, er bruk av frivillige gåver frå foreldra for å finansiere aktivitetar og turar. Opplæringslova 2 15 er ikkje til hinder for at skulene kan ta imot ulike former for gåver, midlar frå dugnadsinnsats, loddsal eller liknande, men desse midlane må brukast sånn at dei kjem heile gruppa/klassen til gode. Alle elevar må få delta på dei same aktivitetane uavhengig av pengebidrag, og gåvene må vere reelt frivillige. I tilsyna ser vi at gåver ikkje alltid er frivillige, men vert kravd inn som eigendel frå foreldra for at eleven skal få delta på ein tur eller ein aktivitet. Fleire av skulane har foreldrearrangerte turar. Nokre av skulane seier då at turane er i foreldra sin regi, og at det er foreldra som har det økonomiske ansvaret. Fylkesmannen vil her presisere at dersom ein slik tur blir gjennomført i skuletida, må skulen og kommunen rekne dette som ein del av opplæringa, og då gjeld gratisprinsippet. Tilsynet har også vist at rektor gir grupper eller heile klasser permisjon for å delta på turar arrangert av foreldre, medan elevar som ikkje deltek på turen får vanleg undervisning på skulen. Å gje permisjon på denne måten er ikkje lovleg. Utdanningsdirektoratet har vurdert dette slik: «Ordlyden i opplæringsloven 2 11 regulerer permisjoner knyttet til den enkelte elev, og bestemmelsen regulerer derfor ikke permisjoner for grupper av elever. Opplæringsloven 2 11 kan heller ikke brukes når turen er en del av grunnskoleopplæringen.» Dei endelege tilsynsrapportane vert publiserte på nettsidene våre. Utdanningsdirektoratet har svart på mange ulike spørsmål knytt til dette regelverket. Se lenke på høgre side. Publisert:

6 ORIENTERING ANG. KLASSEKASSE OG SKATTEFRITAK Vi har fått følgjande råd for å unngå at foreldre som opprettar ein klassekasse skal bli skatta for det. Handtering av sjølvmeldinga: Posten med kontoen for klassekassen skal strykast ut i sjølvmeldinga Kommentere at beløpet som er stroke ut gjeld klassekasse for xxx klasse ved Tranevågen ungdomsskule. Det må kunne dokumentast i etterkant ved behov at saldo på konto stemmer med post som er redusert. Dermed vil ikkje dette bli tatt med i skattegrunnlaget for den forelder som har kontoen i sitt navn. Dette er også bekrefta pr telefon med skatteetaten.

7 FJELL KOMMUNE FRÅSEGN OM TEIEPLIKT Underteikna stadfestar med dette å kjenne til reglane om teieplikt i samband med arbeidstilhøve i Fjell kommune. Jfr. Forvaltningslova, kap III, og orienteringa som er lagt ved. Eg stadfestar og at eg vil overhalda denne teieplikta, og at eg er kjend med at brot på teieplikta kan føre til straffeansvar. Jfr. Straffelova, paragraf Stad Dato Arbeidsstad.. underskrift.. Fødselsnummer (11 siffer)

8 Medisinering av barn i skule / SFO og barnehage 1 AVTALE MELLOM FORELDRE / FØRESETTE OG SKULE / SFO Namn: Født: Skule: Tranevågen ungdomsskule Klasse/Avdeling: Det er gjort avtale mellom foreldre/føresette og skule / SFO om at personalet deler ut medisinar etter gjeldande rutinar ved eininga. Foreldre/føresette gir løyve til at personalet deler ut medisinar. Foreldre/føresette sørgjer for at nødvendige medisinar blir levert til eininga, og at det blir gitt nødvendig informasjon til i samband med medisineringa. Tranevågen ungdomsskule Foreldre / føresette einingsleiar Foreldre/føresette: Leverer tilstrekkelig mengde medisinar til eininga. Leverer anna utstyr som er nødvendig for å gi medisinen. Leverer medisinoversikt og skriftlig informasjon om medisineringa. Medisinoversikt skal helst være signert av lege. Ny medisinoversikt ved endringar. Skulen: Oppbevarer medisinane på ein trygg måte. Sørgjer for at eleven/barnet får sine medisinar ut frå avtale og medisinoversikt. Har rutinar som sikrar at medisin handteringa og utlevering skjer på en forsvarlig måte og at den som utleverer medisinar har den nødvendige informasjon og kunnskap. Avtalen vert underteikna i 2 eksemplar, eitt til foreldre/føresette og eitt til eininga. Fjell Kommune

9 Medisinering av barn i skule / SFO og barnehage 2 MEDISINERING AV BARN I SKULE /SFO OG BARNEHAGE MEDISINOVERSIKT Namn: Født: Skule: Tranevågen ungdomsskule Klasse/Avdeling: Medisin som skal gis. Namn /styrke/form Tid Dose Tid Dose Opplysningar Korleis skal medisinen gis Eventuelt andre opplysningar: Sist oppdatert. Dato/sign barnets lege: Dato/sign. foreldre/føresette: Når det er behov for å ta kontakt med foreldre: Mor, namn: Tlf. arbeid: Tlf. privat: Far, namn: Tlf. arbeid: Tlf. privat: Lege, namn: Telefon: Tilsette ved skulen som utleverer medisinar til eleven/barnet: Dersom den som etter avtale utleverer medisinar ikkje er til stede, foretas det av: Medisinering av barn i skule / SFO og barnehage 3 SKJEMA FOR BRUK/UTLEVERING AV MEDISINAR Namn: Født:

10 Skule /SFO: Klasse/Avdeling: Utlevering av medisiner/medisiner er gitt: Dato Utlevert medisin Årsak til utlevering Signatur Foreldre kontakta Anm: Tilsett ved skule som utleverer medisinar til eleven / Barnet: Dersom den som etter avtale utleverer medisinar ikkje er tilstade, vert dette gjort av: Fjell Kommune

11 LÆRAR SINE ERFARINGAR 1 Krakow Aktive fredsreiser 10e vår dagar i byen. Turen vert tilpassa ønske. Ein kan også kjøre med buss til Berlin (Stasimuseet og Sachsenhausen) frå Krakow. Nokre grupper har valt å ha ei overnatting på Tropical Island. Direktefly frå Bergen. Turoperatør har fleire hotell dei samarbeider med. Aktiviteter/besøk i Krakow: - Auschwitz og Birkenau. Tidsvitne. - Saltgruvene i Wieliczka - Folklorekveld. Dette trudde eg ville vere vanskeleg for elevane å sette pris på, men begge gongane eg har vore på slike turar, har elevane vore ivrige og positive. Dei aller fleste som blei bydd opp til dans gjekk ut på dansegolvet. - Ein god del tid til eigen disposisjon. Krakow er ein gammal og fin by med eit oversiktleg sentrum. Byen kjennest trygg å gå i. Elevane synest i tillegg at det er ein ok by å shoppe i. Varer er stort sett rimelege i høve til norsk prisnivå. Som lærar er dette ein tur eg absolutt vil foreslå for elevar og føresette. Det er ikkje alle som kjem til å ta turen til Auswitz og Birkenau i familieferien. Ein tur til andre europeisk storby, t.d. London, vil nok fleire oppleve med familien. Det ein ser og høyrer om, gjer inntrykk på både ungdom og vaksne, og ein slik tur, meiner eg, er med på å skape gode haldningar. Eg er ganske sikker på at det ikkje er like lett å rekrutere ungdom som har vore på besøk i desse leirane til ekstreme politiske eller religiøse grupper. Personleg meiner eg slike turer burde ha fått ei viss pengestøtte frå staten. Vibecke Info om Folk og Forsvar, som har stipendordning som kan søkjast på. Folk og Forsvar finner du på Det står om skoleturer både under fanen virksomhet og studieturer. Jeg har hørt deler av de foredragene de har på samlinger for styret. Jeg fikk mye oppfriskning/ny lærdom av dette. Jeg vet at det i noen tilfeller har vært slik at dersom skoler har reist på høsten og søkt sent har de hatt foredragene etter at turen har vært gjennomført, men det er unntakene. Lykke til - håper at Folk & Forsvar blir et nytt innslag på skolene i Fjell, og at den viktige historien også kan bli formidlet av andre enn lærerne. Lykke til med møtet og informasjonen. (frå Egil Haaland til Odd Valvatne)

12 2 Våre erfaringer med klassetur til Roma- tur høst 10. trinn Jeg har her prøvd å fortelle om våre erfaringer med organisering og gjennomføring av klassetur. Det har blitt flere klasseturer i min tid på Tranevågen, men jeg vil i hovedsak fortelle om erfaringer knyttet til den siste klasseturen vår. Vi begynte tidlig å sette fokus på klassetur. Vi kontaktlærere hadde diskusjoner med klassen i oppstarten av 8. klasse om klassetur i 10. klasse, og elevene kom med mange gode innspill. På første foreldremøte høsten i 8. klasse fortalte vi om klasseturplanene. Vi lærere satte noen kriterier og mål for denne planleggingen. 1. Vi var klar på at alle inntjente penger skal gå til felleskassen. Noen er flinkere enn andre til å bidra, men for å få alle med på tur så valgte vi å være klar på dette. Det ble noen diskusjoner omkring dette på møtet, men foreldrene ble tilslutt enige i dette. 2. Inntjening av penger skulle begynne umiddelbart og turen skulle avvikles høsten i 10. klasse. Da var det muligheter for gode temperaturer på reisemålet samt at vi fikk god til til å dra nytte av det gode miljøet en slik tur gir. 3. Vi satte et mål på kr ,- før vi avgjorde reisemål og at reisen skulle være en gratistur ingen egenandel på elevene. 4. Et klart mål var at alle skulle være med på klassetur. Vi satte straks i gang med panting av flasker. For å motivere elevene prøvde vi på å sette et mål på kr. 500,- i pant pr person og premie til den som pantet mest. Kjapt var vi oppe i kr ,-, og vi var i gang. Foreldrekontaktene ble engasjerte i dette og hjalp til med planleggingen. Andre prosjekter vi har gjennomført er kakesalg, salg av karameller, toalettpapir og kjeks, flere flaskepantinger, diskotek, aktivitetskveld, Oriflame, Mary Kay party. Hele veien er det blitt brukt noe av basistiden til å ha gode diskusjoner rundt inntjeningen og fordelingen av midlene. I klassen har det vært en indre justis som har fungert på den måten at vi har presset/motivert hverandre til å bidra. Før jul i 9. klasse var beholdningen i klassekassen god, og klassen kom med forslag til reisemål. Sammen stemte de frem 3 alternativ. Her var vi kontaktlærere med på diskusjonen slik at vi satt igjen med fornuftige og gjennomførbare planer. Det ble dannet en reisekomitè i foreldregruppen som jobbet frem 3 opplegg/turer til Brighton m/ London, Barcelona og Roma. Klassen valgte Roma, og i en kald vintertid kunne vi begynne å glede oss til sol og varme. Dette ga elevene ny motivasjon slik at vi gjennomført flere inntektsbringende tiltak. Foreldregruppen booket fly og opphold. I forkant av turen jobbet klassen med ulike severdigheter i Roma som de skulle presentere for klassen. Dette gjorde at det faglige utbyttet av turen ble større. Alle i klassen ble med på turen, totalt 31 elever. For å ha god kontroll på elevene i en europeisk storby hadde vi 6 foreldre med på turen i tillegg til Edit og meg. I Roma hadde vi valgt å bo på en campingplass utenfor storbyen. Her bodde vi i bungalower med flotte uteområder. Vi hadde i forkant av turen laget sosiogram for å lettere sette

13 sammen hvem som skulle sove i samme bungalow. På campingplassen var det restauranter og badebasseng, og området var inngjerdet med vakt i porten. Bungalowene lå samlet i et område slik at vi hadde god kontroll på gjengen. Campingplassen kan absolutt anbefales. Vi var samlet som en gjeng, beskjeder og felles aktiviteter var lett å få til her. Det negative var at vi måtte bruke noe tid på transport hver dag, men klassen taklet dette på en super måte. Det var rimelig å bo på campingplassen, et viktig poeng. Programmet var sånn passe stramt med omvisninger i Peterskirken og Colosseum, samt besøk i Phanteon, spansketrappen, Trevifontenen, Forum Romanum og Vatikanstaten. Middager var booket på forhånd og felles for hele gruppen. Det var satt av tid til shopping i Roma, svært populært. Hele klassen fikk også med seg Champions League kamp i Roma, dekket av klassekassen. Edit dro i gang et Amazing Race i Roma, der elevene skulle ta seg frem i byen vha kart. Dette var stor suksess Klasseturen gikk utrolig bra. Godt samhold og et program med plass til både det faglige og sosiale. Totalt fikk elevene inn kr ,- til turen. Da vi ikke klarte å bruke opp pengene på turen ble det en hyttetur på Hamlagrø i tillegg. Hele prosessen rundt klasseturen har også vært god. Gjennom å jobbe sammen om et så viktig prosjekt, har vi fått en sammensveiset klasse. Miljøet er godt og elevene trives. Vi tror også vi kan se dette igjen i elevenes prestasjoner på skolen. Roma og denne campingplassen kan anbefales som reisemål.

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule November 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Austevoll kommune Austevoll ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Austevoll kommune, Austevoll ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Nysæter ungdomsskule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Nysæter ungdomsskule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring Stord kommune, Nysæter ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Stord kommune, Nysæter ungdomsskule. Rapporten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule

TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Ullensvang herad, Kinsarvik skule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fjell kommune Fjell ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Fjell kommune Fjell ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Fjell kommune Fjell ungdomsskule 9. juni 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for tilsynet... 3 4. Rettslege krav... 3 Opplæringslova 2-15 Rett

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fjell kommune Tranevågen ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Fjell kommune Tranevågen ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Fjell kommune Tranevågen ungdomsskule 9. juni 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for tilsynet... 3 4. Rettslege krav... 3 Opplæringslova 2-15

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bømlo kommune, Moster skule.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Nordbygdo ungdomsskule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Nordbygdo ungdomsskule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring Stord kommune, Nordbygdo ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Stord kommune, Nordbygdo ungdomsskule.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Sundve skule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet er gjennomført

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Stord ungdomsskule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Stord ungdomsskule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring Stord kommune, Stord ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Stord kommune, Stord ungdomsskule. Rapporten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Skranevatnet skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Skranevatnet skole. Rapporten

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Rothaugen skole

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Rothaugen skole ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Rothaugen skole 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bergen kommune, Rothaugen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Kirkevoll skole

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Kirkevoll skole ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Kirkevoll skole 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bergen kommune, Kirkevoll

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Alversund skule 5911 Alversund Tlf

Alversund skule 5911 Alversund Tlf Alversund skule 5911 Alversund Tlf. 56 37 50 50 FØREORD Kvart år reiser elevar frå Alversund skule ei veke på leirskule. Her får dei ta del i praktisk tilrettelagt undervisning inne og ute. Under leirskuleopphaldet

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn Vedlegg 1 Avtale om legemiddelbruk i skuletida for Eleven sitt namn f. dato Ved skule Legemidlane vert oppbevart pa skulen JA / NEI Legemidlane vert oppbevart i lommeapotek i skulesekken JA / NEI Eleven

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

KLASSEKONTAKT. Kva kan eg gjere? Kven er eg til for? Korleis kan eg jobbe? Lysarka bygger på FUG - hefte ABC for foreldrekontaktar.

KLASSEKONTAKT. Kva kan eg gjere? Kven er eg til for? Korleis kan eg jobbe? Lysarka bygger på FUG - hefte ABC for foreldrekontaktar. KLASSEKONTAKT Kva kan eg gjere? Kven er eg til for? Korleis kan eg jobbe? Lysarka bygger på FUG - hefte ABC for foreldrekontaktar. FUG (Foreldreutvalget for grunnskuleopplæring): http://www.fug.no/ 1 2

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging j Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging Versjon 1.0, Vågsbygd 15.09.11 Revidert 06.04.2013 Revidert 28.11.2016 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Bustadkommune. Foreldre/føresette Mor sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid. Arbeidsstad. Far sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid

Bustadkommune. Foreldre/føresette Mor sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid. Arbeidsstad. Far sitt namn Født: Tlf privat Mobiltlf Tlf arbeid Austrheim kommune Pedagogisk- Psykologisk Teneste (PPT) Skjema for tilvisning for skuleborn Skal ikkje sendast elektronisk! Vert fylt ut av PPT Motteke: Saksnr: Gjeld for Unnateke offentleg innsyn (Off.lova

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvam herad Kvam ungdomsskule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvam herad Kvam ungdomsskule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvam herad Kvam ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Kvam herad, Kvam ungdomsskule.

Detaljer

Barnehage/skule/SFO: Avdeling/klasse: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad:

Barnehage/skule/SFO: Avdeling/klasse: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad: Hovudavtale side 1 AVTALE OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE, SKULE OG SFO Barnehage/skule/SFO: Barnet/eleven sitt namn: Født: Adresse: Postnr./stad: Avtalen er mellom barnehage/skulen/sfo og elev/føresette

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging j Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging Versjon 1.0, Vågsbygd 15.09.11 Revidert 06.04.2013 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i klassen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer