Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no"

Transkript

1 Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt

2 Innhold Innleiing... 2 Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober... 3 Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober... 8 Dag 3 i Venlo torsdag 3. oktober Oppsummering

3 Innleiing Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane vitja Venlo kommune, Limburg region, Nederland i tida 30. september til 4. oktober. Målet var å sjå korleis funksjonshemma menneske vert inkluderte i arbeidsliv og samfunn. Når eg brukar ordet funksjonshemma vidare i rapporten, er det hovudsakleg (psykisk) utviklingshemma menneske, fordi det var desse vi møtte. Andre fysiske funksjonshemmingar treng ikkje vere eit hinder for å få arbeid, for når det er tilrettelagt fungerer desse akkurat like godt i sine jobbar som menneske med full funksjonsevne. foto NLF Det har vore tradisjon at fylkesrådet for funksjonshemma har reist på studietur ein gong i fireårsperioden. Erfaringane med desse studieturane har vore positive både fagleg, og når det gjeld vidare arbeid i fylkesrådet for funksjonshemma. To av medlemene har tidlegare delteke på ein slik studietur med reisemål i sydlegare strøk: Barcelona og Reuma-Sol i Spania. Då har universell utforming vore tema Opplegget for denne studieturen kom til etter drøfting i fylkesrådet i Vi ynskte primært å kople studieturen til hovudutvalet for samferdsle sin studietur våren 2013 og sjå på ulike felles tema som t.d. tilrettelegging av kollektiv transport. Dette ville også spare kostnader sidan begge politikarane i rådet også er medlemer av dette hovudutvalet. Ansvarlege for studieturen innan samferdsle ynskte ikkje ei slik kopling. Vi valde då å sjå om vårt fokusområde «Arbeid for Alle» kunne vere aktuelt for ein studietur. Nestleiar Odd Atle Stegegjerdet hadde ein kontakt i Nederland i samband med eit EUprosjekt der ATS Luster, og han som leiar, har vore deltakar i «Auch WIR arbeiten». Vi visste då vi planla turen våren 2013 at rådgjevaren og sekretæren vår, Britt Marie Norheim, ikkje kunne delta på turen sidan ho slutta i juni. Vi bad difor Miriam Linders i Venlo om å lage eit opplegg for oss. Nestleiar i rådet, Odd Atle Stegegjerdet, tok ansvar for å køyre leigebilen, og leiar Norunn Lunde Furnes tok ansvaret for å betale felles måltid, skrive rapport og skaffe gåver i tillegg til det 2

4 leiarar er forventa å gjere i slike samanhengar. Det var viktig at Britt Marie Norheim på førehand hadde betalt flybillettar, opphald og leigebil slik at det ikkje vart store utgifter for den enkelte å delta. Vi valde også å flytte møtet på møteplanen 26. september til 2. oktober då vi likevel var samla. Leiar skreiv innkalling og referat etter dette møtet. Måndag 30. september møttest alle på Gardemoen seint på ettermiddagen for vidare felles reise med fly til Amsterdam. Vi landa om lag klokka På flyplassen kjøpte vi oss mat før vidare reise med Avis leigebil. Odd Atle hadde privat kjøpt seg GPS for at vi skulle kunne ta oss fram til Wilhelmina hotel i Venlo. Det var viktig! Etter eit par timar i bil var det godt å kome fram og verte hjarteleg møtt av Miriam Linders, og oppdage at hotellet sjølv om det var enkel, gamal standard hadde grei tilgang på internett og var sentralt plassert i byen. Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober Vi starta kl der vi vart møtte av Ton Arts, ein hyggeleg representant for Dichterbij, som starta med ei kort orientering om organisasjonen og det nederlandske systemet. Kl køyrde vi med leigebil til første stopp på Vitelia feeds BV i Oirlo, ein fabrikk som produserer dyrefor. Der hadde vi møte med mannleg direktør og kvinneleg avdelingsleiar og med ein funksjonshemma ung mann saman med hans «coach» (også frå Dichterbij). Coach har vi ikkje godt norsk ord for, det er brukt både om trenar og støttespelar. Vi var først samla på eit møterom i eit administrasjonsbygg, som var delt av fleire bedrifter, men med felles resepsjon. Her vart vi godt mottekne med kaffi og kake medan informasjon, spørsmål og samtale føregjekk på engelsk. Administrasjonen starta med å orientere om firma, og den kvinnelege sjefen poengterte særleg sterkt at dei var opptekne av rett person i rett jobb. Ho nemnde særleg at arbeidsleiarar framover vil trenge meir kunnskap som «people manager» enn «know how», noko vi omset med at å leie/utvikle menneske i aktuelle arbeidssituasjonar er viktigare enn fagkunnskap, fordi menneske er ulike og arbeidsoppgåvene er i rask endring. 3

5 foto:oas Bedrifta har to fabrikkar som produserer dyrefor, og den unge mannen vi møtte hadde arbeidd i til saman ti år på den same fabrikken. Han forklara sjølv med litt hjelp og tolk kva arbeidet hans gjekk ut på, og personen som var coach for han, hadde vore det i fleire år. Coach si oppgåve var hovudsakleg å støtte og rettleie den funksjonshemma etter behov. No er dette behovet berre ein gong i månaden, fordi den funksjonshemma mannen er fungerer godt og har ordinær løn for 100 prosent stilling. Skilnaden på han og ein annan ordinær arbeidstakar er at den funksjonshemma treng litt tilpassing, og synest det er vanskeleg å forhalde seg til mange ulike arbeidsoppgåver og personar som tek kontakt og vil ha noko gjort. Han seier ja, og kan oppleve at det vert for mykje. Han har vanskar med å formidle dette til sjefen sin. Då han var utan coach eitt år, hopa dette seg opp, difor er no coach tilbake ein gong i månaden, og det fungerer godt. Den unge mannen er ein av to funksjonshemma som arbeider i bedrifta. Vi fekk òg vite at for funksjonshemma som er i arbeid, men vert sjuke, der betaler staten for sjukmeldingsperioden. Dersom ein vanleg tilsett vert sjuk, må arbeidsgjevar betale løn i sjukmeldingstida inntil to år. Trass i dette er det forholdsvis få funksjonshemma i ordinært arbeid. Før omvisinga på fabrikken, takka Norunn for at vi vart godt mottekne, og for informasjonen vi fekk om eit emne vi er opptekne av. Ho fortalde litt om kven vi i rådet er, og kvar vi kjem frå og delte ut krus med logoen til fylkeskommunen til bedrifta og til den funksjonshemma mannen. Andre stopp var i Venray, om lag ei mil å køyre. Her vitja vi senteret Schøpke i Mulder. Dette er eit stort, nytt bygningskompleks som opna i april Vi møttest først i ein kafeteria som er open for alle, men særleg for dei eldre som har leilegheitene sine (40 leilegheiter) i etasjane over og møtest her til ulike aktivitetar og lunsj kvar dag. Vi vart møtte av ein ung mann (tilsynelatande ikkje funksjonshemma, men autist?) som førte ordet på engelsk og saman med støttespelarar og tilsette serverte oss kaffi og kake og orienterte om senteret. Det som er nytt i Nederland framover er at det skal satsast på ungdom, på samhandling i lokalmiljøet, og så skal staten ta seg av dei som er sterkt funksjonshemma. I denne samanhengen ser ein først på: 4

6 1. Kva kan eg som funksjonshemma greie med litt hjelp? 2. Kan familien hjelpe? 3. Kan nabolaget hjelpe? 4. Lokale styresmakter (kommunen) snakkar med organisasjonar som Dichterbij om kva «care» (omsorg) som trengst for den funksjonshemma Dei midlane som staten løyver kan like godt gå til bygging av t.d. dagsenter som til direkte omsorg for menneske som treng det. Etterpå synte han oss rundt på ulike aktivitetsrom og barnehagen som er i same bygningen. Det kom fram at det er private som har satsa og bygt opp komplekset, og så er det meininga at lokale folk skal overta ansvaret og drive bygningen som ei stifting med utleige og oppfølging. Så langt er ingen villige til å ta ansvaret for å sitje i eit slikt styre, så det er ei utfordring. Slike lokale dagsenter vert bygde opp med tanke på at det vert ei omlegging i helse- og sosiallovgjeving i Nederland frå Då skal staten bruke mindre pengar, men stimulere lokale til meir dugnadsinnsats og tenkje på tvers og til nytte for både eldre, barn og funksjonshemma i nærmiljøet. Staten skal òg lage møteplassar der dei kan bruke og utvikle evnene sine, saman med lokale dugnadshjelparar og profesjonelle tilsette på slike dagsenter. Den unge mannen som synte oss rundt, var i arbeid her nokre dagar i veka, dei andre dagane på Mikado Horst, som vi vitja etterpå. Han fortalde at han er 26 år og bur med foreldra sine, men drøymer om eigen bustad. Han arbeider frivillig (volunteer kan ha ei anna tyding?) eller kanskje meir det som vi kallar «arbeid for trygd». Han opplevde det som meiningsfullt. Norunn tok ordet til slutt og takka for informasjon, kaffi og kaker og omvisinga. Ho gav eit krus med logoen til fylkeskommunen til senteret, og sa litt meir om kven rådet er, og kvar vi kjem ifrå. Ho oppsummerte også kort kva vi ser som utfordringa ved dette senteret, men også at det er ein god tanke å samle fleire grupper menneske og tenkje heilskap. Tredje stopp var eigentleg lunsjpause, men samstundes møtte vi fleire funksjonshemma som jobba med å servere mat på lunsjrestaurant i landsbyen Horst. Dette senteret, Mikado Horst, hadde også fleire tilbod til ulike grupper, m.a. helsestasjon med grupper for kvinner som nett har fått barn. I tilknyting var også ein leikeplass skjerma for trafikk. (Foto på neste side: NLF) 5

7 Avdelingsleiaren åt lunsj saman med oss samstundes som ho orienterte om senteret, og vi kunne stille spørsmål. Det var tydeleg at senteret også var arbeidstiltak for funksjonshemma som med litt eller meir støtte frå medhjelparar kan gjere ein meiningsfull jobb, anten deltid eller kvar dag. Dette prosjektet kalla dei «Service Team Mikado» og er på linje med dei andre stadene vi besøkte denne dagen, aktivitetar drive av organisasjonen Dichterbij. Det var denne organisasjonen som betalte lunsjen for oss. Etter lunsj og takk for oss med eit krus til leiaren, slik vi gjorde på dei andre stadene, reiste vi med bilen to mil vidare til landsbyen Well og senteret «The Buun», som vart bygt og opna for tre år sidan. Foto: NLF og OAS The Buun» er eit heilt nytt aktivitetsbygg med kafeteria/pub og sal med scene for t.d. teater i tilknyting til dette i første etasje. Det er også ein barnehage i bygningen, og ein gymnastikksal som var oppteken med skuleklassar då vi kom (senteret ligg attmed ein skule). I andre etasje var det aktivitetsrom der vi møtte aktivitetsleiaren Wilma og «The blue brigade» eller damer i blå T-skjorte. Dette var eldre eller godt vaksne funksjonshemma kvinner som arbeidde med ulike oppgåver i sitt eige tempo. Arbeidsoppgåva dei heldt på med då vi kom, var grundig reingjering og blankpussing av glas for puben i 1. etasje. Dei vaskar også leiker for barnehagen, og ulike tekstilar som dei også brettar og stryk med strykejern. Anna arbeid dei har er sortering av bøker i biblioteket til skulen eller å setje fram bokbord kvar tysdag i kafeen i 1. etasje, der alle som vil kan kome og levere brukte bøker, og ta med ei bok dei vil ha. Damene jobbar også med å lage lunsj eller lage gåver til 6

8 barnehagen når det er fødselsdagsfeiring der. Dei kan også telje opp bestikk som trengst, dekke bord eller fingerhekle på oppdrag. Senterbygningen er her drive kommersielt med ein privat aktør, som er tilsett for å drive alle aktivitetane. Han møter brukarane ein gong i månaden, og saman med Wilma kjem dei med nye idear og vurderingar av kva dei kan gjere. «It`s important that work matters» sa Wilma: det er viktig for alle at arbeidsoppgåvene er opplevd som meiningsfulle. Den einaste skilnaden på funksjonshemma og andre er at presset på tid må vere mindre (i tillegg til rett person på rett jobb). Ei av dei funksjonshemma førte ordet på engelsk, med litt hjelp frå Wilma. Frasen «Thank you very much» hadde ho øvd inn svært godt! Også her fekk vi kaffi og småkaker/kjeks medan vi sat i ein ring og samtala om senteret, aktivitetane der og målet med det. Ekstra fint at alle var inkluderte, og at også senterleiaren var med i tillegg til målgruppa for besøket. Norunn takka for at vi fekk kome ved å overlevere eit krus til Wilma på vegne av alle funksjonshemma som jobba på aktivitetssenteret. Norunn fortalde at våpenskjoldet til fylkeskommunen (på kruset) symboliserer dei lange fjordane med blå farge og dei høge snødekte fjella og isbreane med kvit farge. Vi takka også Ton Arts som var med oss heile dagen og førte ordet på nederlandsk når det var nødvendig. Han hjelpte oss å passe tida og å tolke. Ton fekk ei bok om Jostedalsbreen, på engelsk, fordi han drøymer om ein gong å vitje Noreg om vinteren. Vi reiste vidare klokka til museet «De Locht» i Melderslo. Norunn betalte felles inngangsbillett for alle, og vi hadde ei runde på landbruksmuseet som eigentleg synte mange utstillingar frå ulike delar av livet i ein landsby for nokre hundre år sidan fram til om lag Miriam fortalde litt om museet. Her valde vi å løyse opp og rusle rundt kvar for oss, og så møttest vi til ein kort pause ute i sola før avreise til middag på restaurant i Venlo kl Restauranten ved elva Meuse Frå museumsbesøk i Melderslo, foto NLF Til middagen på Sur Meuse i Blerick hadde vi invitert personar som arbeider med arbeid for funksjonshemma: toppleiar i organisasjonen Dichterbij og avdelingsleiar for menneske med «mentally disorder» i den same organisasjonen. På regionalt nivå møtte vi ein person som arbeider særleg mot næringslivet, og vi møtte ein erfaren mann, som på nasjonalt nivå har arbeidd med funksjonshemma og kjenner systemet og lovverket godt. Det var samtale rundt eit stort bord under heile middagen rundt dette tema «work-possibilities for disabled people». Vi fekk ei betre forståing 7

9 av det nederlandske systemet, og det var interessant å oppdage korleis dei har tidlegare henta inspirasjon frå Noreg og Sverige på 1990-talet. Nederland er på grunn av finanskrisa nøydde til å tenkje nytt på trygdesystem og overføringar. Slik som i dei fleste land i Europa er det fleire og fleire eldre og pleietrengande og funksjonshemma i Nederland, men færre arbeidstakarar enn før til å betale skatt inn i systemet. Frå 2015 er det snakk om ein reduksjon på 40 prosent i overføringane, og måten å løyse utfordringane på må endrast. Denne middagen spanderte fylkesrådet for funksjonshemma på alle, så vi gav ikkje gåver til dei som deltok og brukte tida saman med oss. Då vi kom tilbake til hotellet om lag kl var vi fulle av inntrykk og trøytte etter dagen. Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober Vi samla oss i restauranten på hotellet kl Der møtte Miriam oss og orienterte kort om dagens program før avreise til Blerick med leigebilen. Klokka 9.15 møtte vi bedriftsleiar på Hakvoort i Venlo og funksjonshemma arbeidstakar Moniek Collin, som også har delteke i prosjektet «Auch WIR Arbeiten in Europe». Vi vart godt mottekne, med kaffi og orientering om bedrifta. Her sel dei kjøkkeninnreiingar og møblar særleg til hotell, pubar og liknande. Av dei 270 tilsette, jobbar 27 i Venlo. Moniek har jobba her i 6 7 år. Ho har no normal arbeidskontrakt som tilsvarer om lag 70 prosent stilling over fire dagar i veka. Ho arbeider også ekstra når arbeidsgjevar ber om det. Arbeidsoppgåvene hennar er reingjering og førefallande arbeid som å ta mot kundar og koke kaffi. Tidlegare hadde Moniek coach ein gong i veka, så ein gong i månaden, men no annankvar månad. Begge foto NLF Moniek tok imot oss og snakka engelsk og fortalde og svara på spørsmål. Det vart snakka om at avisene ikkje har stillingsannonser for funksjonshemma. Vi stilte spørsmål om kvifor det skal vere eigne stillingsannonser for funksjonshemma? Nokon må gjere jobben, dersom ein funksjonshemma kan gjere den, kan vel ein funksjonshemma søkje? Moniek sa då at ho ikkje har diploma å legge ved ein søknad. Vi kom inn på det nederlandske skulesystemet med spesialskular der barna vert skilde ut når dei er små. Elevane på spesialskulane får ikkje vitnemål. 8

10 Då bedriftsleiaren vart spurd om kva bedriftene ynskjer frå styresmaktene, så sa han dette: Alle bedrifter må ta ansvar for at funksjonshemma skal få arbeid, ingen skal kunne nekte. Det nye systemet bør stimulere bedriftene direkte, ikkje via organisasjonar som tilbyr hjelp til arbeid. Stimulere til å ta inn funksjonshemma anten ved «pisk», som å betale skatt eller «gulrot» ved å få bidrag. Norunn takka for at vi fekk komme og overrekte eit krus til Moniek, og då hadde Moniek laga til gåve til kvar enkelt av oss i fylkesrådet som ho overrekte: eit par kaffikoppar med firmalogo på. Andre stopp var Maasbree, ein nedlagd fabrikk som er ombygd til eit dagsenter med kafé og kjøkken, ulike aktivitetsrom, uteområde, barnehagetilbygg og møterom. Særleg kan nemnast stor avdeling for utleige til barneselskap, eller berre ein stad barnefamiliar kan kome og kjøpe noko i kafeen, og barna leiker inne når vêret er dårleg. Medan vi var der, var det grupper med eldre i ulike aktivitetar. Vêret var fint, men vi såg likevel nokre som nytta seg av tilbodet i familiekafeen. Dagsenteret er ope seks dagar i veka, og det er hovudsakleg for «mentally retarded people» vart det sagt. Men det er fleire grupper med eldre heimebuande som er her og får transport betalt av det offentlege. Denne transporten vert meir og meir dekka av brukarane sjølve når det i 2015 fell vekk alle subsidiar til transport. (Foto t.v. OAS. Foto t.h. og under: NLF) 9

11 I 2009 starta senteret med trafikkskuletimar for skuleklassar der funksjonshemma får lære vidare det dei kan om å reparere sykkeldekk m.m. Det er trafikkskule to dagar i veka for om lag 200 elevar. Bilen til høgre på biletet er eit av to køyrety som er brukte i trafikkopplæringa. Leiarane som er tilsette på senteret, er begge pensjonistar, og fabrikkbygningen er eigde og ombygde av ein privatperson som har bygd opp liknande senter andre stader. Ein gong i månaden kjem frisør og fysioterapeut til senteret. Formingsavdelinga lagar produkt for sal, eller brukarane kan ta heim det dei lagar. Eg noterte i samtalen denne setninga: Less of money give the same care or even more care? Tankegangen er at når det er krise, så må ein tenkje nytt, og då dukkar det opp fleire moglegheiter. Deltaking er viktig, ikkje berre eit honnørord. Dette senteret er til for at alle skal ha eit nettverk. Folk no til dags har vorte meir og meir individualistar, men vi må tilbake til nettverk rundt familie, naboar, vener. No er det mange som kjem for å sjå prosjekta med ulike møteplassar i Venlo. Norunn takka for informasjon, omvising og samtale og overrekte ei bok om Nærøyfjorden til senterleiaren, som også har vore i Noreg for lenge sidan. Så gjekk turen vidare til eit anna senter for å ete lunsj. Vi åt på Bekkerie i Boekend, eigentleg eit nedlagt bakeri som vart kjøpt opp av same eigar som fabrikken i Maasbree og sett i stand. No er det eit kjøkken og ein kafé der, samt eit lite bakeri og bibliotek og arbeidslokale for kopiering og innbinding av papir og hjelp med datamaskiner til folk som har vanskar med å meistre dette (ikkje reparasjon). Det er fleire funksjonshemma tilsette i ulike arbeidsoppgåver på denne staden, og Miriam synte oss kort rundt før vi åt lunsj. (Foto: NLF og Miriam) 10

12 Lokala var lyse og innbydande, hyggeleg stemning. Norunn bestilte og betalte felles lunsj for alle for at det skulle gå litt raskare. Etterpå hadde vi ein kort tur til Floriaden, eit stort område med verdsutstilling kvart tiande år, sist i Vi valde å ikkje gå over heile området, men returnerte til hotellet for avslapping og spasertur til byen for dei som ønskte det. Møtet for fylkesrådet for funksjonshemma var sett til klokka 19 på hotellet. Sjå eige referat! Dag 3 i Venlo torsdag 3. oktober Denne dagen var vi gjester hos Venlo kommune. Etter ein roleg morgon vart vi møtte av to personar frå rådhuset (City Hall) i Venlo og inviterte til å gå saman med dei til byen. Dette var dagen der Tyskland feirar at dei vart ein nasjon, og sidan det var langhelg, var byen invadert av tyskarar på tur. Difor valde vi å ikkje bruke bilen, noko som var ok sidan det var ein grei spasertur. Venlo by er om lag to km frå den tyske grensa, difor er det til vanleg også mange tysktalande der. To av bileta under er henta frå googlesøk «Venlo» og er typiske for bygningar der. Det var svært interessant å få omvising og høyre om den ærverdige bygningen med nokre hundre års historie. Om lag kl samla vi oss i eit møterom med politikarar og folk som arbeider innanfor feltet arbeid og sosial omsorg. Vi fekk først informasjon om Venlo, ein kommune med om lag innbyggarar, der byen Venlo har Byrådet er samansett av 39 politikarar frå ni ulike parti, der Miriam er ein av desse og representerer ei lokal liste: Lokale Democraten. Kvar onsdag kveld er det 11

13 ope møte i rådhuset, den første onsdagen i månaden vert det orientert om saker og det er ope for folk som vil presentere aktuell og relevant informasjon kring dette. Dei andre onsdagane i månaden vert sakene drøfta, og siste onsdagen i månaden vert teke ei avgjerd. Møta vert streama via nettet. Foto: OAS Foto : OAS Vi fekk også ein presentasjon av omsorg, og korleis ein kan bruke mindre pengar og fleire menneskelege ressursar. Det vart synt symbolske døme som t.d. hekkane mellom hagane i landsbyen, korleis dei tidlegare var låge og innbaud til samtaler over gjerdet. Nyare hagar har høge gjerder eller hekkar, mindre kontakt mellom naboar. Venlo hadde eit pilotprosjekt om nærmiljøsenter i perioden , der Bekkerie er eit døme. Vi fekk fortalt interessante døme som at supermarknaden finansierer små personbilar der frivillige kan køyre eldre menneske slik at dei får gjere innkjøp av varer. Der det vert rive bygningar, som ikkje skal erstattast av nye, vert det laga til hagar, der private kan dyrke sine eigne planter. Nabohjelp var eit anna tiltak, og dette med at alle skal vere ein deltakar i samfunnet er viktig. Også den nye kongen i Nederland kom inn på dette i innsetjingstalen sin i september. I samtalen kom det fram at det er ei utfordring å få nok frivillige til det staten ikkje lenger har råd til. No strevar mange med å «overleve» på grunn av finanskrisa. Dessutan ser folk på omsorg som ei offentleg oppgåve og ikkje noko dei sjølve har ansvaret for. «How do we motivate people to do the right thing instead of paying them not to do the wrong thing and claim their right by law?. Konkurrerande organisasjonar fører med seg eit enormt byråkrati slik det er no. Dette må endrast. Rådgjevarar, planleggarar, konsulentar tek mesteparten av overføringane til hels og sosialtenestene. Brukarane brukar mange ressursar på å velje organisasjon og betale for hjelp. Nederland treng nye fagarbeidarar innan omsorg. Det er ein aukande del av eldre befolkning, og det er ikkje ei løysing at frivillige tek dette arbeidet. Prosjekta har fått erfaringar som syner at det må vere ønskjeleg for helsearbeidarar å arbeide saman med frivillige. Kommunane får nye oppgåver frå 2015 som skal løysast med 25 prosent mindre overføringar enn det staten brukar på oppgåvene no! Heile tida vert det nye lover og det er mykje som er i endring både 12

14 innan skule, folkehelse, sosiale støtteordningar og arbeidsdeltaking for funksjonshemma menneske. Når det gjeld arbeid er det to hovudgrupper: Unge yngre enn 27 år får personleg oppfølging og utdanning, men må yte noko tilbake til samfunnet for trygda dei får. Dei som er eldre enn 27 år er no på ulike tiltak der dei bidreg i «collective services», før 3 4 timar for veka, no 30 timar i 4 veker, i grupper. Å delta i gruppe ut frå føresetnader er viktig for at den enkelte kan lære av andre og gjere noko, ikkje berre vere passive mottakarar. I Venlo er 5 prosent av all ungdom utan arbeid, medan landsgjennomsnittet er 7 prosent. Dei unge funksjonshemma som har mange problem, er ikkje del av satsingane som er skisserte ovanfor. Norunn takka for interessant omvising, nyttig informasjon og overrekte gåve til «varaordførar eller byrådsleiar»: ein fin vase med fylkeskommunen sin blome revebjelle og logo på. Vi fekk også her kaffi og nydelege kaker som er typiske for distriktet Limburg. Presentasjonane vi såg vart vi lova å få via link på e-post. Heller enn politisk leiar slik vår ordførar er, har kommunane ein stilling (mayor) som folk kan søkje og verte tilsett av byrådet som øvste leiar i kommunen. Så er det fire politiske leiarar under «mayor» som vert kalla «eldste», og som eg omset til byrådsleiar. Dei to vertane våre, som arbeider i staben rundt rådmannen på rådhuset, tok oss med i sine eigne bilar til lunsjrestauranten eit gamalt klosterområde med eit kjent katolsk kapell der mange pilegrimar er innom dagleg. Den katolske kyrkja har ikkje råd til å tilsetje personar som kan ta seg av bygningane og har selt ut nokre. Stallen er no bygd om til restaurant, der funksjonshemma arbeider på kjøkkenet under kyndig instruksjon av kokk og dei serverer kundane. Her vart vi spanderte på av kommunen Venlo. Lunsj, foto NLF Frå WAA rullestolar og andre hjelpemiddel på hjul, foto NLF Turen gjekk etterpå til WAA, Venlo, Bergen og Beesel kommunar sin hjelpemiddelsentral og verna bedrift. 13

15 Desse kommunane har til saman innbyggarar, der Venlo er størst med Kostnadane med drifta er 44 millionar euro, der staten betalar 31 millionar, kundane 10 millionar og kommunane 3 millionar euro. Vi møtte leiar Wil Peters som orienterte om verksemda og synte oss rundt saman med Win Mattheij. Dei kalla bedrifta for «sheltered work group», som samsvarar med våre ATS. Om lag 400 arbeider på denne staden, og 600 på andre stader. I snart 60 år har bedrifta opparbeidd kompetanse på å organisere arbeid, utvikle menneskeleg potensiale og «engineeing of labour process»,tilpasse og skape arbeidsprosessar. Staben er forplikta på «Push the limit», visjonen er å utvide grensene for kva funksjonshemma kan meistre. Det er fem avdelingar: produksjonsarbeid/teneste, «grøn og rein», forretning, talentutviklarar og «tempo agency vidt» Vi vart synte rundt på området og såg m.a. eit lager for tekniske hjelpemiddel, særleg rullestolar og syklar for funksjonshemma. Vi såg også ein verkstad for reparasjon av desse og ein ordinær sykkelverkstad. Her vert det også teke inn herrelause syklar, som vert selde i bruktbutikken etterpå. Det er også eit stort arkiv, og det vert utført teneste for private i form av kopiering og makulering. Vi såg døme på hagearbeid og kjøkken og kantine. Særleg imponerande var det store lageret for mottak av brukt og boss som vart sortert og selt vidare. Bedrifta tener meir pengar på sal av søppel enn varene i bruktbutikken, sjølv om den også er populær. Til slutt såg vi verksemda der dei pakkar inn i emballasje for Sony i Nederland. Norunn takka på vegne av fylkesrådet for funksjonshemma og overrekte ei bok om Nærøyfjorden til Wil Peters som takk for tida han brukte saman med oss. Ho nytta også tida til å takke dei to frå Venlo kommune som var saman med oss denne dagen og gav dei ei bok om Nærøyfjorden og ei bok om Flåmsbana. Vi vart transportert tilbake til hotellet og gjorde oss klar for: Middag saman med inviterte gjester frå «Woord&Beeld» i Gennep beeld.net/over-ons/ Willem Cranen Truus Rutter Ruth t.v. frå Woord&Beeld. Ho snakkar og forstår norsk. Alle tre over er på same arbeidsplass og har fleire gonger vore i Noreg. Willem er psykolog, og Truus er journalist og filmskapar. Dei hatt ulike filmprosjekt i samband med dette. Nokre filmar er synte på fjernsyn. Eit av filmprosjekta i Noreg var frå Flora, der vi såg ein mann som var rekna som sært valdeleg, kome tilbake til samfunnet ved å bu i eit vanleg hus og skape sitt eige arbeid (bilverkstad). 14

16 Filmen «Eggemannen» var om ein funksjonshemma mann som ønskte å start eiga bedrift: Han ville selje egg til folk. Vi såg korleis han fekk egga levert frå bonden og sett på varesykkelen. Så ser vi kor han glad og fornøgd syklar rundt til kundane og leverer egga på døra. Denne filmen har fått god mottaking der han har vore synt fram i Nederland. Samtalen etterpå dreia seg litt om funksjonshemma i film og media. I Nederland er det ikkje ok at funksjonshemma opptrer på fjernsyn i seriar og program slik som i Noreg. Vi har Empo tv, og det har vore realityserie med funksjonshemma i burettslag, og snart vert filmen «Detektiv Downs» synt på norske kinoar. Samtalen rundt middagsbordet dreia seg både om erfaringar som er gjort i Nederland og kva som er felles og ulikt med Noreg, særleg skulesystemet. Norunn avslutta middagen med å overekke ei bok om Flåmsbanen til paret Willem og Truus og ei bok om Nærøyfjorden til Ruth. Frå medlemene i fylkesrådet for funksjonshemma hadde Norunn samla inn pengar til ein stor blomebukett med roser og liljer til Miriam Linders. Ho fekk også ei bok om Nærøyfjorden og vart invitert til Noreg og Luster av Odd Atle. Norunn hadde tidlegare avtala med Miriam at ho sender rekning for arbeidet som er gjort i høve studieturen. Utan ein lokal kontaktperson hadde det vore umogeleg for oss å få til eit slikt opplegg. At det var sendt ut pressemelding på førehand og omtala i lokalavisa, tyder på at møtet var interessant også for Venlo kommune og dei vi møtte. Norunn sa til Miriam at vi er svært nøgde med programmet som det ligg mykje organisering bak. Det har vore lærerikt og interessant, og vi har vorte svært godt mottekne overalt. Middagen betalte Norunn på vegne av Fylkesrådet for funksjonshemma. Neste dag organiserte vi med hotellet påsmurde rundstykke og kaffi klokka før avreise med leigebilen til Amsterdam flyplass Schiphol. Heimreisa gjekk bra, og vi snakka om at utbyttet av turen er stort. Særleg takk til Odd Atle som heldt kontakten med Miriam under planleggingsperioden og var sjåfør under studieturen. Det var greitt å ha ein stor bil slik at vi kunne vere samla og ha plass til bagasjen. Takk også til Solfrid F som hjelpte til med å hente gåvene på Fylkeshuset i Leikanger. Oppsummering Tettpakka program, litt for travelt særleg første dagen 1. oktober. Det positive er at vi fekk svært mykje ut av dei tre dagane vi var der. Avreise siste dagen vart slitsam på grunn av at vi måtte stå opp før kl. 05 for å vere sikra å kome fram til innsjekking i Amsterdam og flyplassen Schiphol. Dumt for eitt av medlemene i rådet at vi ikkje var meir nøye med å tolke frå engelsk. Sjølv om litt vart forstått, var det vanskeleg å halde tråden i samtalene. Difor viktig med rapport. Svært godt organisert program, vi har fått møte fleire ulike verksemder og både organisasjonar og brukarar. Særleg tykte politikarane i rådet at det var viktig å få møte både politikarar og administrasjon som arbeider med feltet arbeid og helse og sosial omsorg i Venlo. Dette var både på rådhuset i Venlo og særleg under middagen 1. oktober. Ei oppleving å vere invitert i det gamle rådhuset og få omvising. Mykje gamal historie der. 15

17 Miriam har gjort ein kjempejobb med programmet og kontaktane. Vi har fått ei god forståing av systemet i Nederland, og at utfordringar kan løysast på fleire måtar. Særleg skulesystemet med spesialskular er ulikt frå Noreg. Overalt har vi kjent oss velkomne og godt mottekne på alle måtar. Vi har lagt merke til at dei funksjonshemma, på fleire av stadene vi besøkte, fekk vere i sentrum og vere viktige deltakarar i møtet. Kommentar under turen: «Her i Venlo er det større sjanse for å verte sykla ned enn å verte påkøyrde av bil når ein går i byen»! Biletet (foto NLF) syner ei av sykkelparkeringane i Venlo, nær hotellet og jernbanestasjonen. Norunn Lunde Furnes, 12. oktober

18 Fylkeshuset Askedalen 2, 6863 Leikanger Telefon: E-post:

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Årsmelding Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane.

Årsmelding Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Årsmelding 2013 Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane www.sfj.no Innhold Årsmelding 2013 Fylkesrådet for funksjonshemma... 2 Overordna målsetjingar... 2 Sekretærstøtte... 2 Aktivitetsåret...

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane

Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 3. 7. april 2017, saman med fylkeseldreråda i Hordaland og Rogaland www.sfj.no Innhold Innleiing... 2 På turen besøkte vi... 2 Vi fekk orientering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

REFERAT: Svalbardtur 28. februar 3. mars 2017

REFERAT: Svalbardtur 28. februar 3. mars 2017 REFERAT: Svalbardtur 28. februar 3. mars 2017 Å lage eit objektivt referat etter ein slik tur er nærast umogleg, men eg vil likevel gjere eit forsøk. Det vil såleis bli mest faktaopplysningar om kven me

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE/ SOGNDAL ELDRERÅD

SOGNDAL KOMMUNE/ SOGNDAL ELDRERÅD SOGNDAL KOMMUNE/ SOGNDAL ELDRERÅD Stad: Fosshaugane Campus Tid : Onsdag 23.mai 2012 Eldreråda i kommunane i Indre Sogn: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar...

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... 16 1 HEILSETNINGAR Ordstilling I ei norsk setning kjem orda i ei bestemt

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer