The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen"

Transkript

1 KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen

2 Juryen står ansvarlig for synspunktene framført i rapporten. KKP-prosjektet er bestiller av arbeidet. Sekretær har vært sivilarkitekt Øystein Grønning MNAL, migrant AS architecture+urbanism 2

3 KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT INNHOLD 1. Konkurransen 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål 1.3 Oppgaven 1.4 Konkurransens form og deltakere 1.5 Juryen Sammensetning og rådgivere Mandat og arbeidsform 1.6 Innleverte forslag Godkjenning Utstilling og publisering 2. Juryens konklusjon 3. Juryens generelle vurdering 4. Juryens spesielle vurderinger 4.1 The Silver Factory 4.2 Kongsberget 4.3 X-aksen 4.4 Oppsida 4.5 Kulturgruva 4.6 Kongsberg ravine 4.7 Kulturbyen 3

4 1. Konkurransen 1.1 Bakgrunn Kongsberg har en teknologisk industriklynge i verdensklasse. Byen har behov for å styrke sentrum med nye arbeidsplasser, for å balansere arbeidsplasstilveksten geografisk. Den trenger å øke aktiviteten og dermed tettheten i sentrum for å styrke byens kvaliteter, derigjennom også for næringsliv, arbeidstakere og studerende. Det er nødvendig å utvikle realfagutdanningen hos elever og studenter for å sikre at Kongsberg forblir et godt vertskap for næringslivet. Ønsket er å styrke Kongsberg som studiested og generator for læring og utforsking, både når det gjelder skolemiljø og bymiljø. I samarbeid med en rekke partnere ønsker Kongsberg kommune å realisere en Kunnskaps- og kulturpark, KKP, i Kongsberg sentrum. Høgskolen i Buskerud (HiBu), Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale om KKP. Arbeidet er organisert gjennom et regionalt samarbeidsprosjekt, der partnerne er Kongsberg kommune, HiBu, Kongsberg Næringsforening, NCE Kongsberg (Norwegian Centres of Expertise), NHO Buskerud, LO Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Studentsamskipnaden i Buskerud og SIVA. Kongsberg kommune og Bolten Eiendom AS har inngått en samarbeidsavtale om etablering av KKP AS, som skal ivareta rollen som eier og byggherre for prosjektet. Det har derfor ansvar for gjennomføring og seinere drift av prosjektet. Inntil KKP AS formelt er stiftet, har KKP-prosjektet ved Kongsberg kommune det formelle ansvaret for plan- og designkonkurransen. 1.2 Mål Målet for konkurransen er å finne fram til det utkastet som best synes å kunne ivareta samarbeidspartenes samlete behov for kulturarena og innovasjonsfremmende teknologisk læringsmiljø, og som samtidig på fremragende vis ivaretar Kongsbergs behov for fornyelse, byutvikling og ivaretaking av det historiske bymiljøet. Utkastet skal svare på ønsker om å sikre det beste innenfor miljøtenking og ressursbruk. Anleggets arkitektoniske og bymessige kvaliteter skal bidra til å trekke studenter til byen. Samtidig er målet å finne det forslaget som best kombinerer nøkternhet med behovet for tidsmessige lokaler for godt læringsmiljø. Nøkternhet er ikke primært fravær av ekstravaganse, men snarere et skarpt fokus på sambruksgevinster og effektivisering av arealbruk. Forslaget må vise en fysisk og funksjonelt god integrering i Vestsida det skal løfte Vestsida når det gjelder aktiviteter, og spore både nåværende og nye aktører til interaksjon og aktivitet. Skole og kultur skal bli en profil på denne delen av Kongsberg. 4

5 1.3 Oppgaven Realisering av KKP og anlegget på Vestsida skal være rettet mot å: videreutvikle Kongsberg som kunnskapsby gjennom å styrke samarbeidet mellom FoU-miljø, undervisningsaktører, kultur, næringsliv og offentlig aktører, sikre at studiested Kongsberg videreutvikles og inngår som en viktig del i den framtidige høgskole- og universitetsstrukturen, gjøre Kongsberg sentrum attraktivt for næringsvirksomhet, kulturopplevelser og som bosted, utvikle og synliggjøre potensialet i samspillet mellom teknologi, realfag, kunst og kultur, bidra til å styrke den funksjonelle tilknyttingen mellom Kongsberg teknologipark og bysentrum, legge grunnlag for økt kontakt, samarbeid og sambruk og med Teknologiparken, herunder mulighet for på sikt å utvikle næring i aksen Hasbergtjerndalen Teknologiparken, utnytte den historiske tilknyttingen til Bergseminaret. For å realisere dette skal det etableres et anlegg som: legger til rette nye arbeidsformer, læring og nyskaping, gir et grunnlag for både faglig og organisatorisk samarbeid mellom utdanningsaktørene, næringslivet og andre aktører, gir vesentlige synergi gjennom sambruk av areal, bidrar til at studentene blir en mer integrert del av lokalsamfunnet og teknologimiljøet, blir en arena som oppfattes som åpen for alle grupper, symboliserer Kongsberg som teknologi- og kunnskapsby gjennom anlegget. Oppgaven har vært å finne gode svar på disse målsettingene. 1.4 Konkurransens form og deltakere To faser Konkurransen er gjennomført i to faser. Den første var en åpen internasjonal prekvalifiseringskonkurranse, der innbyder søkte deltakere ut fra et sett gitte kriterier, noen av dem lovpålagte (skatt, mva, sentrale godkjenninger). Av de øvrige nevnes følgende: - internasjonal sammensetting av team, med referanse til Kongsbergnæringas internasjonale profil - kompetanse dokumentert innenfor byutvikling, bærekraft, verneaspektene, sambruk i kulturbygg, med læringsarena og bibliotek som stikkord, miljøriktig prosjektering med mer - referanser på gjennomføring av tilsvarende oppgaver, - motivasjon for oppgaven. 5

6 For å sikre dynamikk i konkurransen forbeholdt innbyder seg rett til å sette sammen et utvalg deltakere som representerer bredde i tilfang av ideer. Ønsket om internasjonale grupper (se over) har også gitt innbyder mulighet til å sikre geografisk bredde. Kriteriene har åpner for å velge ut yngre miljø som inntil videre ikke har mange referanser, men som kan dokumentere kvalitet på annet vis. Søkermassen må sies å overgå alle forventninger. 49 grupper meldte seg med deltakere fra mange land, også utenfor Europa. De representerer samlet et meget rikt utvalg av ytterst kompetente miljø, og stilte innbyder overfor et betydelig problem i å velge hvilke 7 som ble invitert til konkurransens fase to. Svært mange grupper måtte anses som like godt kvalifiserte, så en rangering ville ikke gi mening. Valget falt på grunnlag av å sikre bredde og internasjonal spredning Deltakergruppene Følgende 7 grupper ble valgt ut til deltaking: BIG (Bjarke Ingels Group DK) og L2 (N) med COWI (N) og NIKU ved Lars Jacob Hvinden-Haug DISSING+WEITLING a/s (DK), Tredje Natur ApS (DK) og Ljøterud-Ødegård Arlitekter AS (N) HRTB (N), Rodeo-arkitekter (N) og Architectopia (UK, N) med Rambøll UK, Per Skaug (Trajan) og Grete Jarmund Mecanoo international (NL) og Code (N) med Buro Happold (DK) JSTArkitekter (N), Brendeland og Kristoffersen AS (N) og Office of Architecture in Barcelona (E) Dyrvik Arkitekter (N), Dronninga Landskap (N) Narud-Stokke-Wiig (N), SutherlandHussey (Scot) med Buro Happold (UK) 1.5 Juryen Sammensetning og rådgivere Juryens medlemmer har vært (nevnt med tittel og hvem de er foreslått fra) Erik Løfsnes, juryleder, sivilarkitekt MNAL, Bolten Eiendom AS Ingebjørg Trandum, sivilagronom, planlegger, Kongsberg kommune Kirsti Bleken, sivilarkitekt, Kongsberg kommune Werner Isaksen, bygningsingeniør, Bolten Eiendom AS Jan Erik Korssjøen, tidligere konsernsjef Kongsberg Gruppen, KKE KF Siv Karin Andersen, student HiBu, Kongsberg kommune og HiBu Joakim Kasin Jakobsen, Kongsberg Ungdomsråd, KKE KF Einar Hagem, Lund Hagem Arkitekter AS, Norske Arkitekters Landsforbund Ellen Hellsten, Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Norske Arkitekters Landsforbund Juryens sekretær har vært Øystein Grønning, sivilarkitekt MNAL, migrant AS architecture+urbanism 6

7 Konkurransefunksjonær: Norske Arkitekters Landsforbund ved Per Rygh, sivilarkitekt MNAL Riksantikvaren har avgitt skriftlige kommentarer til konkurransen og alle forslagene. I tillegg har 7 temagrupper levert sine merknader: - Høgskolen i Buskerud HiBu - Fagskolen Tinius Olsen - Kongsberg kommunale eiendom KKE - Kongsberg kommune tekniske tjenester - rådgivergruppa for felles bibliotek - næringslivet - Exploria Mandat og arbeidsform Juryens mandat er å utpeke en vinner i tråd med kriteriene i programmet,. Juryen skal gi råd om videreføring, deri også om eventuelle endringer juryen mener er nødvendige eller ønskelige i forhold til vinnerutkastet. Juryen har hatt fire samlinger over fem dager. Jurymøtene har arbeidet med alle forslagene stilt ut, og har i tillegg hatt de innleverte leseheftene fra alle deltakerne til egenstudier. De ulike medlemmene har bidratt i diskusjonene med støtte i sine ulike spesielle fag- og interessefelt. Til å støtte juryen i arbeidet har en rekke rådgivergrupper bistått, se over. 1.6 Innleverte forslag Godkjenning Alle forslag ble rettidig innlevert. Juryen har kontrollert og enstemmig godtatt det innsendte materialet Utstilling og publisering Forslagene var utstilt for allmennheten søndag 14. oktober og i Kongsberg rådhus etter offentliggjøringen av vinneren den 22. oktober. Konkurransen blir offentliggjort i Norske Arkitektkonkurranser som utgis av Norske Arkitekters Landsforbund. 7

8 2. Juryens konklusjon Juryen har valgt forslaget med mottoet The Silver Factory som vinner av konkurransen. Alle deltakerne får en premie på NOK for å ha blitt prekvalifisert til hovedkonkurransen, og etter at juryen har godkjent det innleverte materialet. I tillegg får vinneren NOK for vinnerforslaget. Juryen har ikke innstilt på noen annen form for premiering eller rangering. Vedtaket var enstemmig. Juryen anbefaler at det innledes forhandlinger med forfatteren av vinnerforslaget om prosjektering av anlegget. Etter å ha protokollført og undertegnet vedtaket ble navnekonvoluttene åpnet. Forfattere av de ulike forslagene er som følger: Vinner: The Silver Factory: Code: Arkitektur AS, Mecanoo architecten De øvrige forslagene er ikke-rangerte: X-aksen: NSW Sivilarkitekter AS med Sutherland Hussey Architects, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, miljørådgiver Buro Happold. Kulturgruva: Dyrvik Arkitekter AS, Dronninga Landskap AS, perspektiv Downtown. Kultur byen: BIG (kunnskaps- og kulturtorg), L2 (gangbru). Kongsberg ravine: Dissing+Weitling, Tredje Natur, Ljøterud-Ødegård Arkitekter. Kongsberget: JSTArkitekter AS, Brendeland & Kristoffersen AS, OBA Office of Architecture Barcelona. Oppsida: Rodeo Arkitekter AS (prekvalifisert sammen med HRTB, som ikke er nevnt på navneseddelen). 8

9 3. Juryens generelle vurdering Deltakerne er bedt om å finne løsning på et komplekst og krevende program. Juryen konstaterer at besvarelsene gir et bredt tilfang av meget gode innspill, som samlet og hver for seg belyser oppgaven og utfordringene på en fyllestgjørende måte. Et sentralt tema er forholdet mellom et stort bygningskompleks og en historisk by av nasjonal betydning. Anlegget skal både vitalisere byen på Vestsida, og ikke negativt utfordre dens integritet som verneobjekt. Deltakerne på ulike vis belyst hvordan en kan unngå å dominere, men samtidig knytte seg til og gi liv til både gatestrukturen, torget og bebyggelsen. Noen forsøker å knytte kulturbygningen tydelig til Kirketorget. Både OPPSIDA og SILVER FACTORY viser dette med plasser som en utvidelse av torget. Andre knytter seg primært til Kirkegata og søker dermed å la anlegget høre mer direkte til rutenett og gater. Noen, som KONGSBERGET, får dermed sin henvendelse inn i byen, understreket ved at deler av programmet legges til eksiterende bygg langs Kirkegata. KULTURGRUVA gjør noe av det samme, men har hovedorienteringen mot et nytt torg nede i dalen. X-AKSEN er også henvendt mot Kirkegata, men tar et helt annet standpunkt når det gjelder kulturprogrammet. Det er løst i en flott frittliggende paviljong i parken. Det fristiller biblioteket og salene fra Kirketorget og Kirkegata, selv om skolebygget og kulturbygget begge har atkomst via Kirkegata. Anlegget skal bidra til å gi liv til den historiske byen på Vestsida. Juryen mener det best løses ved at henvendelsen mot byens gater og torg er tydelig. Samtidig må anlegget knytte seg mot den viktige nedre atkomsten fra parkering på Skauløkka og fra Teknologiparken. Det generelle inntrykket er at to ulike orienteringer dominerer. Det ene viser en skrå gjennomgang gjennom selve bygningen fra Kirketorget, som i OPPSIDA og SILVER FACTORY. Andre viser en tydeligere tverrakse fra Kirkegata mot dalen, særlig tydelig i KONGSBERGET, som har en direkte åpen gatelinje gjennom bygningen mellom øvre og nedre nivå. Også X-AKSEN og KULTURGRUVA dyrker tverrforbindelsen snarere enn diagonalen. Juryen mener forslagene avslører et problem. På den ene sida skal anlegget styrke livet på torget, på den annen maner vernekravene, slik de framføres, til meget stor diskresjon i forholdet til Kirketorget. Alle har valgt diskresjon framfor aktiv inntreden, sannsynligvis for å unngå innsigelser fra vernemyndighet. Juryen tar rådet fra deltakerne til etterretning men konstaterer at en går glipp av et mer aktivt forhold mellom en stor kulturinstitusjon og et historisk torg blottet for byliv. Best kommer de ut som både knytter anlegget til torget, Kirkegata og det nedre nivået. Her kan flere bearbeides videre slik at anlegget ikke bare legger seg inntil byen men bruker muligheten til å bryte terrengfallets barriere med nye, gode forbindelser mellom øvre og nedre nivå. 9

10 To forslag viser med hver sin ytterlighet en annen tilnærming. KONGSBER- GET løser programmet under et tak dekket av gress som reiser seg fra parkplanet. KONGSBERG RAVINE viser en gaterampe i sikksakk mellom øvre og nedre nivå flankert av en rekke enkeltbygg, som stikker opp fra et stort felles kulturanlegg under bakken. Forslagene bidrar til å belyse oppgaven i stor idémessig bredde. Den store felles arenaen er et gjennomgående tema i programmet og i forslagene. Flere viser gode løsninger. SILVER FACTORY organiserer hele bygningen rundt kulturfunksjonene og gjør sirkulasjonsaksen mellom øvre og nedre torg til en framtredende hovednerve. KONGSBERGET legger kulturarenaen og skolene flankere hver sin side av en gjennomgående passasje, men samler den i etasjen over i et overliggende bibliotek, læringsraenaen. X-AKSEN lar skole og kultur ligge i to klart skilte bygninger, men samler kontakten i en nedre fellesetasje. Juryen ser at forslagene, trass ulike konsept, gir flere gode og utviklingsdyktige svar på arenautfordringen. Skolene er generelt bra løst, reint funksjonelt. Juryen må likevel bemerke at nesten ingen forslag nevner Fagskolen spesifikt, noe miljøet finne bemerkelsesverdig. Programkravene er oppfylt med Fagskolen er ikke synlig. Det kan selvsagt justeres, men det er svært viktig at et så betydningsfullt element for Kongsberg ikke sterkere er profilert i forslagene. Ellers varierer forslagene fra separate til integrerte skolebygg, og mellom konvensjonelle og utforskende løsninger. For skolene spesielt kan nyetableringen vise seg å bli så populær at den raskt utløser utvidelsesbehov. I de fleste forslagene er nybygg gjort mulig på tomtene mellom Hasbergs vei og Rv40 Bergmannsveien. De som har lagt anlegget lengst mulig nord og øst er de mest robuste i forhold til utvidelse. Men juryen vil også peke på at en kan ta i bruk Vestsidas mange ledige og underbrukte lokaler til utvidelser, og derved ytterligere styrke forbindelsen mellom de tilflyttete institusjonene og den gamle byen. Kultur- og kunnskapsprosjektet er et anlegg av betydelig størrelse. Skalaen er en helt annen enn den historiske byens små kvartal og bygninger. Konkurransen har vist at det nye anlegget knapt synes fra Vestsideplatået og dets gater og torg. Knapt noen forslag reiser seg over mønehøyde på bebyggelsen øverst i Kirkegata. Dersom frykten for at anlegget skulle dominere den historiske byen har vært framtredende, må konkurransen med samtlige innspill sies å være meget beroligende. 10

11 4. Juryens spesielle vurderinger 4.1 The Silver Factory Generelt The Silver Factory er det forslaget som tydeligst viser et fellesanlegg for undervisning og kultur med en klar arkitektonisk profil. Bygget står stolt i Hasbergtjerndalen. Den horisontale underdelingen av fasadene viser respekt for den historiske bebyggelsens mindre skala. Inngangene knytter seg godt til Kirketorget og bidrar til å aktivere Vestsidas gate- og byrom. Det suverene grepet er imidlertid det store indre rommet. Dette gir et underdelt landskap i ulike nivåer. Nivåene opptar tomtas ulike terrengsprang. Prosjektet har, med sitt spektakulære interiør, et stort potensial for sambruk av fellesfunksjoner og en overbevisende mulighet for en opplevelsesrik arena for læring, innovasjon og kultur. Arkitektur Den arkitektoniske løsningen av fasaden er basert på et byggekloss -prinsipp av lange horisontale, etasjevise lameller. De står vinkelrett på hverandre rundt fire vertikale kjerner. Prinsippet gir et karakteristisk volum som både har en helhetlig, flott ytre form, og er underdelt i en mindre skala. Bygningsutformingen danner overlys til det store, innbydende interiøret. Juryen mener det bør vurderes å nedskalere både fasadehøyde og indre volum. Eksteriørmessig bør en etterstrebe bedre gaterom mot verneverdige bygg i Kirkegata, og interiørmessig bør det opptil 5 etasjes høye, indre rommet intimiseres. Når det gjelder funksjonelle løsninger, har de fleste av brukergruppene uttalt seg positivt til dette prosjektet på et foreløpig nivå. Imidlertid anbefales biblioteket vesentlig omarbeidet for å oppnå klarere sonedeling og akustisk avgrensing av delområder. Trafikken fra inngang i øst til kultursalene i vest bør bearbeides for å unngå at bibliotekene forstyrres unødig. Underdelingen av bibliotekene i forslaget Kongsberget kan her være en rettesnor. I løpet av juryarbeidet har det framkommet kritiske merknader når det gjelder scenetårn, kontakt til backstage og vestibyleløsning, som bør søkes innarbeidet i prosjektet. Urbanisme Prosjektet knytter seg til eksisterende gater og bakgårder mot Kirkegata og Kirketorget. De aktiviseres på ulike nivå. Flytting av Kirkegata 2B mot torget må drøftes med antikvarisk myndighet for å finne en løsning alle kan godta. Løsningen i dalen gir god atkomst til bygget, også for taxi, biler og buss. Forholdet til parken er blant konkurransens beste. Det vertikale ankeret mot vest avslutter og tydeliggjør det som tegner til å bli et flott parkrom mot nord. Vann og uteamfi i parken og kultursalens henvendelse mot denne gir et nytt tilskudd til byen. Kulturminne Riksantikvaren uttaler bl a: Her søker man å overføre materialbruk fra støttemurene utenfor til den nye bygningsmassen, noe som synes å være et vellykket grep. Til tross for stort og massivt volum er bygningsmassen visuelt 11

12 brutt opp ved hjelp av ulike virkemidler, og volumet framstår ikke som uakseptabelt ruvende, bortsett fra enkelte høye volumer. Riksantikvaren mener at flyttingen og den nye plasseringen av Kirkegata 2B nærmere torget bør unngås. Riksantikvaren ønsker større avstand til Kirketorget. Juryen peker på konkurranseprogrammets ønske om å forbinde kulturbygget og Kirketorget, for å bringe mer liv til en historisk bydel med sterkt manglende byliv. Økonomi og utvikling Juryen mener at bygget kan realiseres innenfor vanlige kostnadsrammer for kultur- og høgskolebygg. Det er likevel utfordringer med store spenn, utkraginger og drift av stort indre volum. På den annen side er samlingen av alle programmets funksjoner innenfor ett og samme volum en rasjonalisering av programutfordringene. Kultursalens scenetårn og amfiløsning er høyere enn forutsatt i programmet og må reduseres. Juryen mener bygningsvolumet kan nedskaleres, både for å bedre tilpassing til bysituasjonen og for å dempe kostnader. Byggets generelle struktur er rasjonell og fleksibel i forhold til endringer i bruk. Det er vist et mulig byggetrinn 2 i sørvest for utvidelse av skolene, Exploria med mer. Miljø Miljøtiltak er godt gjort greie for. De møter ambisjonene om å bygge et miljøog energieffektivt nybygg. Utkraginger og lange spenn kan imidlertid være en miljømessig utfordring. Juryen mener likevel at dette er elementer som også kan gjøre bygget rasjonelt byggeteknisk. De lange søylefrie spennene skaper identitet og er funksjonelle i forhold til arenakvaliteten. Spennene gir bygget retning og letter orienteringen inne i bygget. Universell utforming er løst med ramper i forhold til bruk av rullestol. Forslag til bearbeiding Prosjektet må i den videre prosess imøtekomme innvendinger på bibliotek, kultursal, skala på hovedvolum og forholdet til Kirkegata 2B. Juryen vil her påpeke prosjektets eget forslag til en mulig fjerning av nåværende plan 3 og vil be om at dette utredes. Prosjektet vil da kunne oppnå: en gesimshøyde som ikke overstiger Kirkegata 4, et mer intimt indre volum, men fremdeles en spektakulær indre arena med romhøyde opp til fire etasjer (bunn av kinosalene må i så fall antakelig senkes noe ned under eksisterende terreng), å opprettholde prosjektets fine balanse mellom vertikaler og horisontaler også etter at scenetårn er redusert, bibliotekinngang og kafé i nordøst som erstatter nåværende fjerde etasjes funksjoner på dette hjørnet, å erstatte eventuelt tapt funksjonsareal ved å ta i bruk f eks eksisterende kommunale bygg i Kirkegata, areal under bibliotekamfi, eller område for byggetrinn 2 i sammenheng med Exploria. I tillegg peker juryen på at Fagskolen må tydeliggjøres på en helt annen måte i prosjektet. 12

13 Juryen anbefaler også at en ser på en mulig annen plassering av Kirkegt 2B. Dersom det sørvestre hjørnet av Kirketorget fikk strekke seg mot nybygget, fritt for private hager eller bygg, får det store nybygget en helt annen luftighet, og det åpnes en naturlig forbindelse mot Kirketorget. Plassen ligger godt til rette for nybyggets uteservering. På denne måten kan forslaget imøtekomme ambisjonen om å styrke aktiviteten på Kirketorget. Oppsummering The Silver Factory har løst et komplekst byggeprogram med en form som kan bli et stort aktivum for både Vestsida og Kongsberg. Juryen føler seg trygg på at teamet bak forslaget evner å innarbeide kommentarer som har kommet og som vil komme i den videre prosessen. Ideen med de horisontale lamellene og den sentrale, indre kulturarenaen er sterk, robust og fleksibel. Dette er et prosjekt som kan bli en virkelig kultur- og utdanningsattraksjon, både nasjonalt og internasjonalt. 13

14 4.2 Kongsberget // JSTArkitekter AS, Brendeland & Kristoffersen AS, OBA Office of Architecture Barcelona Prosjektet har et konsept der kulturarena og skole legges ved siden av hverandre nede i Haspergtjerndalen (basen) med en åpen utendørs passasje mellom seg. Kulturarenaen legges mot parken i nord og HiBu i sør, men med hovedinngang fra vest. Funksjonene og passasjen overdekkes med et felles bibliotekplan ( læringslandskapet ) som igjen er dekket av et større fasettert tretak. I tillegg til dette samlende hovedvolumet er det foreslått en del mindre volum på nivå med, og inn mot, den verneverdige bebyggelsen i Kirkegata. Man ønsker gjennom prosjektet å være hyperkontekstuell der historisk kontekst, skala og topografi skal være førende, snarere enn ideer om å skape et grandiost kulturbygg. Bygget er lavt, i hovedsak kun i tre (høye) etasjer, men har til gjengjeld en kjelleretasje samt et noe større rektangulært fotavtrykk. Prosjektet har et hovedplassrom oppe på nivå med Kirkegata som er direkte forbundet med passasjen gjennom huset. Opp mot Kirketorget er alle bygg bevart og de forbindes til anlegget med trapp i landskapet. Skolens rom er konvensjonelt organisert rundt lysgårder og en langsgående korridor som også fortsetter ut i kulturarenaen. Denne korridoren blir som en ryggrad i prosjektet, der funksjoner og vertikal kommunikasjon samles i en slags campusstruktur. Juryen mener at prosjektet har en god byplansituasjon med en tverrgående offentlig tilgjengelig passasje gjennom prosjektet og et godt definert byrom oppe mot Kirkegata. Høyden på bygget virker godt avstemt mot omgivelsene, men dette legger større press på de lange fasadene som da oppstår mot vest. Horisontaliteten i prosjektet er et stort potensial som kunne vært uttrykt tydeligere, og tretaket kunne med hell fått mer plass som designelement. Juryen mener at de mindre boksene som ligger inntil eller under taket virker forstyrrende på hovedkonseptet. En kunne alternativt tatt i bruk eksisterende bebyggelse i større grad. I iveren etter å tilpasse seg har selve bygget blitt noe uklart i sitt arkitektoniske utrykk. Det gjelder spesielt mot nord i forholdet til de verneverdige murene. Her har man også prøvd å etterligne murene så mye at det kan forringe deres historiske verdi. Hovedfunksjonene inne i bygget er godt plassert for sambruk. Læringslandskapet virker er godt løst med mulighet for gode møteplasser og flotte panoramaer mot landskapet. Juryen mener derimot at de romlige kvalitetene rundt vestibylen for teater og kino er uklare. Arealene virker mørke og avskåret fra hovedflyten i anlegget. De kunne med fordel knyttes bedre mot byen. Det er også vanskelig å se hvordan atkomsten fra parken skal fungere. Noen bygningstekniske utfordringer med å plassere bibliotek oppå storsalen (lyd) kan unngås. Skolearealene virker gode men kan hende noe tradisjonelle med tanke på temaet Arena. Prosjektet viser ei bru spent lavt over elva som kan være urealistisk på grunn av flomfaren. Juryen synes også det er uheldig at brua må heves for å komme over E

15 4.3 X-aksen // NSW Arkitekter, Suherland Hussey Architects m. fl. Prosjektet har fordelt program og funksjoner i to bygninger, henholdsvis Vestsida Arena Kulturtorg (bibliotek, teater, kino, kafé og kontorer) og Skoleclusteret (HiBu og Fagskolen). Bygningene står som atskilte enheter med ulikt arkitektonisk uttrykk og identitet, men er funkjsonelt sett forbundet med hverandre under bakken/atkomstplanet. Kulturbygningen er plassert lengst nordvest som en avslutning av Hasbergtjerndalen, som her er forslått som et parkdrag, mens Skoleclusteret er plassert sørøst på tomta nærmere Kirgegata. Forskyvingen mellom de to byggene skaper avtand til verneverdige bygninger og danner en skrånende forplass ned til et felles inngangsområde for begge bygg. På sørvestsida er det skissert et byrom som er tenkt som et sørvendt amfi samt muligheter for ytterligere bygg/utvidelser (hotell og Exploria). Kulturhuset er innvendig organisert rundt et fire etasjers høyt åpent rom hvor byplanet bretter seg ned til atkomsten på parknivået og hvor det gis oversikt over alle kulturprogrammene. Skoleclusteret er forbundet med kulturarenaen på nederste plan hvor skolens auditorier og laboratorier er lagt. Prosjektet viser skissemessig studentboliger på Nytorget, boliger på Skauløkka og ny gangbru over Lågen. Juryen synes prosjektet er godt løst i forholdt til byplansituasjonen. Fordi programmet er delt i to volum og kulturhuset trekkes lengre vekk fra Kirketorget enn i de øvrige forslagene får en relativt lave volum som relaterer seg fint til eksisterende bebyggelse. Området opp mot Kirketorget videreutvikles som del av tilstøtende parkdrag i en fin og tydelig kontrast til Kirkegata. Plassen fra Kirkegata og ned til atkomstsonene er overbevisende illustrert og de offentlige passasjene mellom og langs bygningene er godt tenkt. Spesielt vil juryen framheve en universelt utformet rampe langs Kulturhuset mot parken som et av konkurransens beste med hensyn på offentlig tilhgjengelighet. Kulturhuset er kledd med perforerte cor-ten stålplater som gir bygget en unik identitet i bybildet samtidig som det har en interessant og intelligent form med store åpninger vendt mot Kirketorget (visuell forbindelse). Arenarommet inne i kulturbygget virker godt dimensjonert, og programmene synes godt arrangert i forhold til mulig sambruk og funksjon som møteplass. Juryen er derimot kritiske til at skolebygget blir anonymt og konvensjonelt løst på sida av kulturarenaen og ikke bidrar til nok bruk av dette rommet. Juryen mener at prosjektet med hell kunne vært forbundet også i 3. etasje for å styrke arenakonseptet, da ikke kun med bru, som er vist som en mulighet, men med et større rom som kunne smelte sammen med andre læringssoner i kulturhuset. Atkomstpunktet og veisystemet i sørvest virker også noe uforløst da hovedatkomst fra Hasbergs vei er fjernet og ny infrastruktur ikke tydelig er illustrert. Miljøløsningene i prosjektet virker gjennomtenkte for dette stadiet. Juryen synes skissen til en Tube-Bridge, konstruert som én bjelke over Lågen er interessant, men den er vanskelig å evaluere fullstendig fra det innsendte materialet. 15

16 4.4 Oppsida // Rodeo-arkitekter, HRTB Arkitekter Prosjektet har som hovedmål å løfte alle offentlige kulturprogram opp på nivå med Kirketorget og legge skolearealene nede i dalen. Et innendørs publikumsareal, Allrommet gir bevegelsen gjennom bygget og de forskjellige nivåene Det er tenkt som anleggets hovedpulsåre og forbinder de ulike funksjonene. Hele anlegget består i hovedsak av en tre etasjers høy base og et to etasjers høyt bibliotekvolum med inngang mot Kirketorget på toppen av denne. Prosjektet setter klare rammer for byggehøyder der det poengteres at bygg nede på Haspa ikke skal overstige nivået til Kirketorget (k+170) og at bygg mot Kirkegata ikke skal overstige mønehøydene der (k+180). Volumoppbyggingen rammer inn to nye plassrom; en forplass mellom Kirketorget og det nye biblioteket og Høgskoleplassen nede i Haspergtjerndalen, som skal være HiBus hovedatkomstsone. Sambruksarealene (kino, teater osv) er lagt under biblioteket, omkranset av skoleareal i sør og vest, og med en inngangssone mot nord halvveis oppe i Allrommet. Kontor og kommunale tjenester stikker opp av basen i et eget volum sør for biblioteket med egen, separat inngang. I prosjektmaterialet vises det mulighet for utvidelse av skole og næring nede Haspa, mens hotell og studentboliger er foreslått ved bruhodet mot Tiniusområdet, men ikke inntegnet. Juryen mener at innfallsvinklene i prosjektet er gode, men at strategiene ikke er godt nok bearbeidet i det illustrerte materialet. Ideen med å legge kulturprogrammene mot Kirketorget er interessant, men den vertikale stablingen av bibliotek og sambruksarealer gir dårlig atkomstsoner til teater og kino, få muligheter for dagslys i salene, samt byggtekniske utfordringer i forhold til lydisolering. Allrommet blir også delvis avskåret romlig sett fra bibliotek og læringssenter. Det gjør at denne pulsåren bare oppleves i bruddstykker og over få plan samtidig, Det svekker etter juryens mening arenakonseptet. Plassrommene som dannes ved inngangssonene er derimot fint bearbeidet og virker gode med hensyn til dimensjon og funksjon. Juryen synes spesielt at plassen mot Kirketorget, der det er foreslått en kafé, virker overbevisende som bymessig møteplass. Juryen savner imidlertid en klarere forståelse av byggets forhold til Hasbergtjerndalen. På illustrasjonsmaterialet framstår det delvis som bakside, samtidig som det skal være inngang til storsal og teater. Intensjonene med kompakt volumoppbygging og begrensning i høyder er i utgangspunktet gode, men juryen synes at prosjektet er blitt for tungt og tett uten nok variasjon, og med manglende bearbeiding av det arkitektoniske uttrykket. Forholdet volumene i mellom, og takflatene de genererer, virker også noe tilfeldig og uforløst. Innvendig er det HiBus vestibyleareal og biblioteket som har størst romlig potensial. De er godt dimensjonert og kan bli fine møteplasser for publikum, til tross for at de ikke er synlig forbundet med hverandre. I prosjektet er Kirkegata 2B fjernet uten at alternativ plassering er vist og det er ikke tegnet skisser til gangbru. Med hensyn på miljø- og energiløsninger er prosjektet effektivt, kompakt og gjennomtenkt. 16

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

The Silver Factory. Kongsberget. X-aksen. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. X-aksen. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

Høyer Finseth KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ. Ill. Code og Mecanoo

Høyer Finseth KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ. Ill. Code og Mecanoo Ill. Code og Mecanoo KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Tittel: Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg. Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø Utarbeidet

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Når kommer ting i gang på Krona?

Når kommer ting i gang på Krona? Når kommer ting i gang på Krona? 31. juli Første forestilling på Krona kino: Premiere på Mission: Impossible Rogue Nation. 3. august Skolestart Kongsberg norsksenter. 10. august Full drift av spisestedet

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1 4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Plassering av ny bebyggelse mot parken velger å disponere denne tomteressursen fremfor effektivisering

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Prosjekt nytt nasjonalmuseum

Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjektet Nytt nasjonalmuseum utvikles i faser Den innledende fasen ble avsluttet med valg av konsept og arkitekt og rådgivere Innledende fase Behovsutredning Byggeprogram

Detaljer

4 2014 ur + m betong 30

4 2014 ur + m betong 30 30 KULTURFABRIKKEN Sortland LPO ARKITEKTER Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Arkitekten og Anita Hillestad (s. 28/29) 31 Kulturfabrikken Sortland er en samlokalisering av kommunens kulturtilbud og aktivitetslokaler.

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BYFORM OG ESTETIKK» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 10 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TILLEGG 12273 PREG. September 2013 LERCHE ARKITEKTER AS 12273 PREG. Mai 2013. Bilde(r)

MULIGHETSSTUDIE TILLEGG 12273 PREG. September 2013 LERCHE ARKITEKTER AS 12273 PREG. Mai 2013. Bilde(r) MULIGHETSSTUDIE TILLEGG 12273 PREG 12273 PREG September 2013 Mai 2013 Bilde(r) LERCHE ARKITEKTER AS 4.3.1 Thonkvartalet, Alternativ 2 Beliggenhet Beliggende nord for Schrøderhaugen, vis a vis Thonhotellet,

Detaljer

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø Elvebredd i endring Mandal Nedre Malmø Situasjonsplan M 1:1000 Mandal Nedre Malmø Mandal har sitt eget særpreg. Dette særpreget er først og fremst bestemt av elva og kan oppsummeres gjennom fi re punkter:

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A AK TIV T KULTURHUS - PASSIV T MIL JØHUS Brød & Miljø 08. mai 2013 BYSITUASJON - MELLOM OSLO S OG OPERAEN PROGRAM - SKAL HOLDE BYEN VÅKEN KONSTRUKSJON OG MATERIALER

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 NOMINERTE KANDIDATER 2014: Damsgårdsveien 82A, Støperiet nybygg bolig Link Arkitekter AS Fjøsangerveien 36, distriktspsykiatrisk senter DPS, Origo AS/

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2 Situasjonsplan 1. Forplass/hovedinngang 2. Biinngang 3. Utgang til Vitenparken 4. Varelevering 5. Parkering (midlertidig, 43 pl.) 6. Sykkelparkering 7. Eidsvollgate 8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Vedtatt av prosjektstyret 09.02.12 1. Partene i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Kongsberg kommune (KK), Buskerud fylkeskommune (BFK) og Høgskolen

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY MATCHARENA & INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 95 96 D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 97 MULIGHETSSTUDIE Matcharenaen

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn

Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn Foto: Margrete Vaskinn Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn Tålegrenser for

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

gårder i 4-5 et. forretnings - Lukkede kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre

gårder i 4-5 et. forretnings - Lukkede kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre VEDLEGG 2 4.2 Utbyggingsprinsipper Ny bebyggelse skal underordnes et samlende ordensprinsipp en kvartalstruktur - som tar utgangspunkt i gatenettet som nedfelt i Sverre Pedersens byplan fra 1922. Kvartalene

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Prospekt. Gullbringvegen 32

Prospekt. Gullbringvegen 32 Prospekt Gullbringvegen 32 Bø kunnskapspark En arena for samspill mellom næringsliv og høgskole. Attraktive kontorplasser - Flotte studenthybler - Inspirerende møterom - Gode fellesarealer Alt tilrettelagt

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010

Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010 Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010 Dato: 09.11.2010 Prosjekt: Sandnessjøen kultur- og badehus Begrenset plan- og designkonkurranse I. JutY: Navn Sti Sørra, ordfører ens leder Arve Ber,

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Fysiske hovedløsninger. Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

Fysiske hovedløsninger. Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Fysiske hovedløsninger Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Rapport 9.2.2012 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Hensikt... 3 3. Parallelloppdragene... 3 4. Hovedalternativ... 4 Alternativ A Kunnskapstorg

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7 WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER Tekst: Christine Grape og Jan Støring Foto: nispe@datho.no Felles takterrasser på plan 7 26 MUR+BETONG 3 2007 Leilighetene åpner seg mot hagen og elverommet. De karakteriske

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Bakgrunn Denne mulighetsstudien er laget av LPO arkitekter i Longyearbyen på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre v/ Linn Tautra Grønseth i juni 2015.

Detaljer

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning.

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning. Prosjektplan Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg - biblioteket Bakgrunn for prosjektet KKP biblioteket Stortingsmelding nr 23 om bibliotek (2008 2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven Universell utforming I bevaringsverdige bygningsmiljøer Risør kommune v/heidi Rødven Risør handelsby, treby, empire 1971 Blant Sørlandsbyenes trehusmiljøer står Risør i en særstilling, ingen steder finner

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn

Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn Foto: Margrete Vaskinn Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY

PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY SLUTTRAPPORT Arkitekturkonkurranse 27. juni 2012 INNHOLD GENERELT 3 ORGANISASJON/PROSESS 4 BUDSJETT/ØKONOMI 5 JURYENS dom 6 HVA NÅ? 7 VEDLEGG 7 De prekvalifiserte

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14 FORELØPIGE SKISSER - 02.07.4 8,5 5,3 4,7 8,5 TILBYGG MED TAKTERRASSE a TEGNFORKLARING Eksisterende Hus Nye tilbygg med Terrasse/Veranda P P 0,0 6,0 GARASJE MED TAKTERRASSE GNR./BNR. 24/224 7,0 NY VERANDA

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015. Næringsutvalg 15/4 27.04.2015

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015. Næringsutvalg 15/4 27.04.2015 Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/32939-3 Saksbehandler: Odd-Arild Bugge Dato: 10.04.2015 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015 Næringsutvalg 15/4 27.04.2015 Sentrumsplan -

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010

Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010 Plan- og designkonkurranse Større rom for menneskeverd Stiftelsen Arkivet Juryens vurdering og kjennelse 26. november 2010 sidenr. 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Program for konkurransen... 5 3. Generell

Detaljer

ARKITEKTKONKURRANSE OM STUDENTBOLIGER I BJERGSTED JURYENS RAPPORT

ARKITEKTKONKURRANSE OM STUDENTBOLIGER I BJERGSTED JURYENS RAPPORT ARKITEKTKONKURRANSE OM STUDENTBOLIGER I BJERGSTED JURYENS RAPPORT 11.11.11 1 STUDENTBOLIGER I BJERGSTED INNLEDNING Arkitektkonkurransen om nye studentboliger i Bjergsted er en direkte oppfølging av målene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer