Forside: Belysningsmaster ved Norsk Oljemuseum, Kjeringholmen. Foto: Turid Haaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside: Belysningsmaster ved Norsk Oljemuseum, Kjeringholmen. Foto: Turid Haaland"

Transkript

1 1

2 Forside: Belysningsmaster ved Norsk Oljemuseum, Kjeringholmen. Foto: Turid Haaland 2

3 Forord Byens sentrum har i vår tid fått en viktig rolle som samlingssted, ikke bare på dagtid, men også langt ut i de mørke timene. Viktige bygninger og uterom i sentrumssonen blir da også underlagt spesielle krav til kvalitet. De fleste bygninger og uterom er planlagt for dagslys-situasjoner. Skal en bykjerne virke tiltrekkende også som møtested på kveldstid og i vinterhalvåret er det viktig at belysning av de samme uterom og bygninger blir viet spesiell oppmerksomhet. Tidligere har belysning av gater og plasser hatt trygghet og sikkerhet ved bevegelse - og da helst bilens bevegelser - som viktigste formål. I tillegg har eiere av private bygninger lagt vekt på å skape tydelige atkomstsituasjoner og tiltrekkende utstillingsvinduer og reklameskilt. Ut over dette har en bevisst, estetiske og spennende lyssetting i byplansammenheng vært heller fraværende. Flere byer i verden ser nå kveldsbelysningen som et viktig innsatsområde for å gjøre sentrene trygge å ferdes i, men også som en mulighet til å beskrive soner i forhold til hverandre og til å gjøre spesielle bygninger og uterom vakrere eller mer tiltrekkende. Byene Lyon og Barcelona er i nyere tid kjent for å ha jobbet bevisst med sentrumsbelysningen. Også i byer som Jerusalem og Las Vegas har man et bevisst forhold til byens belysning, men med noe forskjellig utgangspunkt og resultat! Innenfor belysning er det i de senere årene utviklet spennende design vedr. belysningsarmaturer og lyskilder med ny teknikk, bl.a. såkalt fiberlys og diodelys. Elektronisk lyssetting er ellers ved å inngå i urbane, kunstneriske uttrykksformer. Med elektrisk lys er det i dag mulig å koreografere det offentlige byrommet både til hverdag og fest. Vi ønsker i Stavanger å være i teten når det gjelder lyssetting som virkemiddel i prosessen med å gjøre byens sentrum mer tiltrekkende, også i forbindelse med byens rolle som Europeisk Kulturhovedstad i Stavanger , sist korrigert Halvor S. Karlsen direktør Anne S. Skare byplansjef Turid Haaland sjefarkitekt/prosjektleder 3

4 4

5 Juridisk bindende retningslinjer for belysning i Stavanger sentrum iht. plan- og bygningsloven 74 nr 2 Vedlegg til retningslinjer refererer til Vedlegg 1a: Kart 1, datert KB , sist korrigert/vedtatt Vedlegg 1b: Kart 2, datert KB , sist korrigert/vedtatt Vedlegg 1c: Tekniske spesifikasjoner, datert Teknisk drift/ Lyse Nett AS Målsetting og strategi for utendørs belysning Målsetting Strategi Det skal i tillegg til veileder utformes juridisk bindende retningslinjer for belysning i sentrumssonen, iht. pbl 74 nr 2 og bestemmelse 4, pkt IV i Kommunedelplan Stavanger Sentrum , vedtatt av bystyret Retningslinjer skal ikke legge opp til absolutte standarder eller typer armaturer (som til enhver tid vil framgå av et oppdatert teknisk vedlegg 1c), men gi en avklaring av overordnede, estetisk vurderte belysningsstrukturer, faglig forsvarlige planleggingsprosesser og klare godkjenningsrutiner. Det er et overordnet mål for Stavanger kommune å utvikle og forbedre sentrumssonen. Funksjonell, estetisk og karakterfull utforming av byens rom skal være et positivt bidrag i dette arbeidet. Stavanger sentrum skal foruten å være et handelssenter også utvikles til å fungere som møterom og kulturarena hele døgnet. Det er derfor viktig at sentrumssonens identitet og særpreg også kan oppleves i mørket om kvelden og natten. Offentlig belysning skal inngå i en overordnet strategi der brukerens orientering i bybildet, og opplevelse av trygghet, samordnes med en byarkitektonisk, estetisk og stemningsskapende utforming av belysningsmiljøet. Herunder er samordning av lyssetting, fokusering ved bruk av lys, begrensning mht. diverse lyssetting og energiøkonomisering av stor betydning. Det skal i gatebruksplaner og opparbeidelsesplaner innarbeides estetiske vurderinger vedr. belysning og lyssetting av gater, strøk/plasser, enkeltbygg, fasaderekker og landemerker i sentrumssonen. Det skal settes kvalitetskrav/ estetiske krav til det tekniske utstyret. Det kan også settes kvalitetskrav/estetiske krav til andre lyskilder som reklamelys, vinduslys og privat utendørs belysning som vil samvirke med den offentlige belysningen. Stærke Louis - pullert brukt på deler av Blå Promenade. 5

6 Sammensatt belysning ved MagasinBlaa i Stavanger: - Belysning av gangvei v/pullertbelysning - Spotbelysning fra utbygg/overheng - Indirekte belysning ut fra kafé - Reklamebelysning fra toalettbygg Foto: Terje Børsheim - Belysning fra juledekorasjon 6

7 1. Områdeavgrensning, endring av retningslinjer og utendørs privat belysning Områdebegrensning Retningslinjer med vedleggene 1a, 1b og 1c gjelder innenfor samme avgrensning som Kommunedelplan Stavanger sentrum , stadfestet Endring av retningslinjer med vedlegg Kommunalstyret for byutvikling kan, etter henvendelser/innstillinger fra Kultur og byutvikling, Teknisk Drift, Lyse Nett, Rogaland Fylkeskommune v/kulturavdelingen, Stavanger Interkommunale Havn, Riksantikvaren, Kystverket eller Statens vegvesen, vedta endringer i retningslinjer med vedleggene 1a, 1b og 1c Privat utendørs belysning i samvirke med offentlig belysning Private belysningsplaner Privat, utendørs hovedbelysning skal samordnes med planer for offentlig utendørs belysning. Behov for eller ønsker om avvik/endring skal framgå av gatebruksplan eller opparbeidelsesplan og godkjennes av Kommunalstyret for byutvikling. forretningsgater skal vinduslyset i butikkene ikke slukkes før kl i vinterhalvåret Skilt- og reklamebelysning/logobelysning/annen kommersiell belysning Reklamebelysning skal ikke konkurrere med det generelle belysningsbildet og for øvrig være i samsvar med Vedtekt til pbl Skilt og reklame, Stavanger kommune, stadfestet av departementet , gjeldende fra Effektbelysning Spesielle lyseffekter (som reklamebilder på fortau, projisert laserlys, blinkende lys og lignende) tillates kun i forbindelse med arrangementer av kortere varighet og skal godkjennes av Kultur og byutvikling. Se også Privat eller offentlig spesialbelysning Ved spesielle, tidsavgrensede arrangementer i sentrumssonen (juleutstillinger, høytider, festivaler etc.) skal gjennomgående lysarrangementer godkjennes av Kommunalstyret for byutvikling Inngangsbelysning Privat belysning ved hovedinnganger, porter, garasjer etc. skal ikke konkurrere med den generelle belysning i gate/område Vindusbelysning/utstillingsbelysning Vindusbelysning/utstillingsbeslysning i butikker og større kontorer skal ha en estetisk, ryddig karakter. I kjøpegater/viktige 7

8 Bevaring av eldre lysarmatur i Barcelona. Foto: Turid Haaland Ny lysarmatur i Barcelona. Foto: Turid Haaland 8

9 2. Felles retningslinjer for offentlig belysning Ansvar og utførelse, godkjenning, spesielle forhold Alle offentlige belysningsplaner samt fasadebelysninger mm skal utarbeides i samarbeid mellom Teknisk drift v/vei og trafikk, Lyse Nett og Kultur og byutvikling. Se øvrige etater under de enkelte. Gatebruksplaner, opparbeidelsesplaner og annet fast belysningsopplegg skal godkjennes av Kommunalstyret for byutvikling Det må ikke planlegges/etableres lyskilder som vil komme i konflikt med, eller oppfattes som del av lysmerkingen i skipsleden eller navigasjons og merkebelysningen i havnen. Konferer Kystverket v/ Havne- og farvannsavdelingen Tiltak som følger av belysningsplanen skal alltid forelegges Riksantikvaren når det gjelder Byparken og miljøet rundt de automatisk fredete anleggene Kongsgård skole og Domkirken I henhold til kulturminneloven (kml) 3 første ledd er inngrep i automatisk fredete kulturminner forbudt med mindre det foreligger tillatelse etter kml 8. Riksantikvaren er rette myndighet til å gi en slik tillatelse, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven 1 nr. 1. Alle inngrep i bygrunnen innenfor Middelalderbyen krever godkjenning av Riksantikvaren før endelig godkjenning i Kommunalstyret for byutvikling Utstyr, krav til utforming, plassering, vedlikehold etc Det til enhver tid aktuelle/gjeldende tekniske utstyr og armaturer framgår av vedlegg 1c I sentrum skal lyskilder, armaturer og stolper/oppheng være av høy kvalitet og gi et bymessig og godt regissert uttrykk Generelle regler 1. Armaturer og stolper skal varmgalvaniseres i RAL-farge om ikke annet er bestemt/forutsatt. 2. Lys fra armaturer skal ikke virke blendende for biltrafikken, trafikk i havnen, syklister, fotgjengere og andre som oppholder seg eller ferdes utendørs, heller ikke for beboere i omkringliggende bygninger. Uplights må brukes slik at blendingsreflekser unngås. 3. Høyde på stolper med armatur skal ikke være høyere enn gjennomsnittet av tilliggende bebyggelse. Avstand mellom stolper/armaturer skal heller reduseres før høyden økes; herved signaliseres også lavere hastighet. 4. Stolper for armaturer skal ikke være bærerer av søppelbeholdere, diverse tavler, reklameskilt etc. Ev. kan kun mindre sigarett- og tyggegummidunker henges på stolpene. 5. I bestemte situasjoner/områder kan lysstolpene utformes slik at festival-bannere kan henges opp langs gate/plass. 6. Stolper med armaturer må dimensjoneres/plasseres bevisst i forhold til trær. 9

10 7. I trappeanlegg, på parkeringsplasser, bussholdeplasser etc. kan lysstolper delvis erstattes med innfelt veggbelysning eller pullerter, dersom dette ikke går ut over sikkerheten. 8. Skjeve stolper skal rettes opp umiddelbart. Knuste armaturer skal erstattes straks (av hensyn til universell tilgjengelighet). 9. Ved valg av lyskilde skal det legges stor vekt på god fargegengivelse av bygninger, monumenter og diverse materialer. Gate og prosjekt skal samordnes mht. design og farge. 10. Parkområder skal normalt ha noe lavere belysningsnivå enn byrom, med god fargegjengivelse for grønt. 11. Energieffektive belysningsløsninger skal vektlegges Tidsrom for belysning av offentlige gaterom/uterom/ fasadebelysning/monumenter Jamfør Belysningsveileder for Stavanger sentrum, Teknisk drift Soner (se vedlegg 1a og vedlegg 1c) Fredet og annen bevaringsverdig bebyggelse/ parkområde/gravlund Se fellesbestemmelser og 5. Planer for teknisk utstyr og armaturer skal utarbeides i samarbeid med Kultur og byutvikling, Fylkeskommunen v/kulturavdelingen og ev. Riksantikvaren Lysarmaturer skal etter hvert suppleres med den armaturtype som i utgangspunktet ble valgt for området Bygningsmasse før Se fellesbestemmelser Master skal normalt plasseres på en side av gaten, med armatur type H Bygningsmasse etter Se fellesbestemmelser Master skal normalt plasseres på en side av gaten, med armatur type I Boligsone Se fellesbestemmelser Master skal normalt plasseres på en side av gaten, med armatur type J Havnesone Se fellesbestemmelser. Planer for teknisk utstyr og armaturer skal utarbeides sammen med Stavanger Interkommunale Havn. 10

11 3.06. Parksone, større grønne områder Se fellesbestemmelser. Belysningsplan skal utarbeides sammen med Teknisk drift v/park Master skal normalt plasseres på en side av gate/vei, med armatur type K Gravlund og større idrettsområder Se fellesbestemmelser. Belysningsplan skal utarbeides sammen med Teknisk drift v/park Overordnet uterom/plassrom Se fellesbestemmelser. Belysningsplan skal utarbeides sammen med spesialkonsulent - som del av gatebruksplan eller opparbeidelsesplan. 4. Gater (Se vedlegg 1a og vedlegg 1c) Riks- og fylkesveger Veglysnormalene skal følges (luminansnivå, luminansjevnhet, krav til begrensning til blending og krav til visuell og optisk føring). Se ellers Master med armatur skal normalt plasseres på begge sider av gate/vei, armatur type A. I rundkjøringer brukes armatur type B Kjøregater/kollektivgater Veglysnormalene skal følges (luminansnivå, luminansjevnhet, krav til begrensning til blending og krav til visuell og optisk føring). Se ellers Master med armatur skal normalt plasseres på begge sider av gate/vei, armatur type C. I rundkjøringer brukes armatur type D Forretningsgater/kontorgater Lysarmaturer og mastehøyder skal være i samsvar med vedlagte spesifikasjoner, se vedlegg 1c Master skal plasseres på en side av gaten, med armatur type E Boliggater Lysarmaturer og mastehøyder skal være i samsvar med vedlagte spesifikasjoner, se vedlegg 1c Master skal plasseres på en side av gaten, med armatur type D Gågater/handlegater Lysarmaturer og mastehøyder skal være i samsvar med vedlagte spesifikasjoner, se vedlegg 1c Master skal normalt plasseres på en side av gaten, med armatur type E. 11

12 4.06. Gangveier, sykkelveier, parkveier Lysarmaturer og mastehøyder skal være i samsvar med vedlagte spesifikasjoner, se vedlegg 1c Master skal normalt plasseres på en side av gaten, med armatur type F Streder og smau Lysarmaturer og mastehøyder skal kunne festes til vegg på private og offentlige bygninger og ellers være i samsvar med vedlagte spesifikasjoner, se vedlegg 1c Lysarmatur skal være type G Kollektivterminaler, bussholdeplasser, større rundkjøringer/trafikkmaskiner Teknisk utstyr m/lysarmaturer og plasseringer av disse i ovennevnte anlegg skal utarbeides av spesialkonsulent i samarbeid med Teknisk drift, Lyse Nett AS og Kultur og byutvikling v/byplan. Belysningen skal være med på å heve områdets betydning og historiske og estetiske karakter. Nattbyen, Indiana, Central Canal. Foto: Stephen Graham Opplegg for belysning skal framkomme i gatebruksplan eller opparbeidelsesplan Gater med speialbelysning Teknisk utstyr m/lysarmaturer og plasseringer av disse skal utarbeides av spesialkonsulent i samarbeid med Teknisk drift, Ny belysning i Immergade i Århus 12

13 Lyse Nett AS og Kultur og byutvikling v/byplan. Belysningen skal være med på å heve områdets betydning og historiske og estetiske karakter Opplegg for belysning skal framkomme i gatebruksplan eller opparbeidelsesplan. Lysarmaturer skal etter hvert, så langt mulig, suppleres med den armaturtype som i utgangspunktet ble valgt for området. 5. Belysning av byggverk/fasadebelysning (Se vedlegg 1b) Monumentalbygg/historiske bygg, gruppe Det skal - ved spesialkonsulent utarbeides prinsipper for nattbelysning av følgende viktige bygninger i Stavanger sentrum: Stavanger Domkirke** Kongsgård skole m/bispekapellet** Valbergtårnet** Kulturhuset på Sølvbergjet Norsk Oljemuseum* Konserthuset i Bjergsted Gamle Toldboden (på Strandkaien)** Skagen 18** Skagen Brygge Hotell Rosenkildehuset* Norges Bank-bygget** * Vernet bygg ** Fredet bygg For offentlige bygninger i gruppe 1 skal prinsipper for fasadebelysning utarbeides av spesialkonsulent sammen med Teknisk drift, Lyse Nett og Kultur og byutvikling og ev. Rogaland Fylkeskommune v/kulturavdelingen og ev. Riksantikvaren. Prinsipper for denne belysning skal vedtas av Kommunalstyret for byutvikling For private bygninger i gruppe 1 skal prinsipper for fasadebelysning utarbeides av spesialkonsulent sammen med eiere av byggene, Teknisk drift, Lyse Nett og Kultur og byutvikling, Rogaland Fylkeskommune v/kulturavdelingen og ev. Riksantikvaren. Prinsipper for denne belysning skal vedtas av Kommunalstyret for byutvikling Andre viktige enkeltbygninger/monumentalbygg, gruppe Det skal - ved spesialkonsulent - utarbeides prinsipper for nattbelysning av viktige fasader eller elementer ved følgende bygninger i Stavanger sentrum: Stavanger Kunstforening* St. Petri kirke* Den katolske kirke Gamle Stavanger Sykehus* Stavanger Museum* Rogaland Teater med den gamle turnhallen* Rådhuset i Stavanger Tinghuset Svømmehall-bygget Tollboden med Tollpakkhuset ved Steinkarkaien* Victoria Hotell Hotell Atlantic Smedvig-bygget 13

14 Hurigbåtterminalen * Vernet bygg ** Fredet bygg For offentlige bygninger i gruppe 2 skal planer/prinsipper for fasadebelysning utarbeides av spesialkonsulent sammen med Teknisk drift, Lyse Nett og Kultur og byutvikling og ev. Rogaland Fylkeskommune v/kulturavdelingen. Prinsipper for denne belysning skal vedtas av Kommunalstyret for byutvikling For private bygninger i gruppe 2 skal planer/prinsipper for fasadebelysning utarbeides av spesialkonsulent sammen med eiere av byggene, Teknisk drift, Lyse Nett og Kultur og byutvikling og ev. Rogaland Fylkeskommune v/kulturavdelingen. Prinsipper for denne belysning skal vedtas av Kommunalstyret for byutvikling Rekkebelysning Det skal - ved spesialkonsulent - utarbeides prinsipper for nattbelysning av følgende bygningsrekker i Stavanger sentrum: Sjøhusrekken* og ** Kirkegata Olav Vs gate m/ De tre søstre * Bebyggelsen mellom Kongsgata og Breiavatnet * Bebyggelsen rundt Torget og Indre Vågen* (se også ) Blå Promenade Rekkebelysning skal utarbeides av spesialkonsulent sammen med eiere av byggene, Teknisk drift, Lyse Nett og Kultur og byutvikling og ev. Rogaland Fylkeskommune v/kulturavdelingen. Prinsipper for denne belysning skal vedtas av Kommunalstyret for byutvikling Landemerker, monumenter og skulpturer Det skal - ved spesialkonsulent - utarbeides prinsipper for nattbelysning av følgende landemerker i Stavanger sentrum: Bybroen Fotgjengerbro på Lagårdsveien Landemerkebelysning skal utarbeides av spesialkonsulent sammen med eiere av byggverkene, Teknisk drift, Lyse Nett, Kultur og byutvikling og Statens vegvesen. Prinsipper for denne belysning skal vedtas av Kommunalstyret for byutvikling Monumenter og skulpturer på offentlig grunn skal vurderes lyssatt og etter prinsipper som passer/står til den enkelte skulptur eller monument, i samarbeide mellom aktuell kunstner og Kultur og byutvikling v/ Byplan og v/kultur. * Vernet bygg ** Fredet bygg 14

15 6. Dekorativ belysning og diverse lyskunst Dekorativ belysning, lyskunst og eksperimentbelysning av variert karakter skal, dersom denne belysning i vesentlig grad griper inn i eller endrer det offentlige belysningsbildet/lyslandskapet, godkjennes av Kommunalstyret for byutvikling etter offentlig utlegging/høring. Annet lovverk vedr. offentlig belysning Håndbok 237: Veg og gatelys, veileder fra Statens vegvesen/vegdirektoratet, des. 2002, ISBN Vedtekt til pbl Skilt og reklame, Stavanger kommune, stadfestet av departementet , gjeldende fra Referanser Kommunedelplan Stavanger Sentrum , vedtatt , ISBN Stedsanalyse Stavanger Sentrum, datert KBU , sist korrigert , ISBN Stavanger , sist korrigert og vedtatt av bystyret Anne S. Skare byplansjef Turid Haaland sjefarkitekt/saksbehandler Belysningsplanlegging på bakgrunn av juridisk bindende retningslinjer iht pbl 74, pkt 2 Prosessansvarlig Kultur og byutvikling Nivå 1 - Kommuneplan/kommunedelplan/reguleringsplan Planer legges ut til offentlig ettersyn, vedtas i bystyret. Her kan inntas bestemmelser vedr. krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan/gatebruksplan eller opparbeidelsesplan. Ev. krav til prinsipplasseringer av spesiallys (meget sjelden). Nivå 2 Bebyggelsesplan/gatebrulsplan Saksbehandles av Kultur og byutvikling v/byplan eller v/transportplan, utlegges til offentlig ettersyn, vedtas i kommunalstyret for byutvikling. Her vises plankart/gatebruksplan med faglig vurderte prinsippplasseringer av belysning/lys, bl.a. i forhold til trær, utstyr, brukssoner, lyse/mørke soner etc. Planen kan følges av utbyggingsbestemmelser. Ved denne plantypen må private konsulenter og saksbehandlere ved Kultur og byutvikling gå ut fra Juridisk bindende retningslinjer for belysning og ta kontakt med TD v/vei og trafikk (ev. også med Lyse Nett AS og TD v/park). Nivå 3 Opparbeidelsesplaner ved offentlige eller priv. bygg Disse planer vedtas/godkjennes i dag av Kultur og byutvikling v/byggesak, ev. v/byplan eller Transportplan. (Det er viktig at detaljnivå på slik plan og behandlingsrutiner defineres nærmere og tydeligere av Kultur og byutvikling.) 15

16 I denne plantype vises de detaljerte opparbeidelser/plasseringer og bruk av utstyr, bl.a. for lys/belysning. I denne planen legges det endelige grunnlaget for teknisk prosjektering samt bygging. Private konsulenter og saksbehandlere ved Kultur og byutvikling må gå ut fra Juridisk bindende retningslinjer for belysning og ta kontakt med Teknisk drift v/vei og trafikk. Prosessansvarlig Teknisk drift Nivå 4 Detaljprosjektering av kommunale prosjekter som vei, park, m.m. Utføres av TD v/vei og trafikk eller Park. Nivå 5 Bygging av kommunale prosjekter som vei, park, m.m. Utføres av TD v/vei og trafikk eller Park. Kommuneplan Samarbeidsforum Reguleringsplan Bebyggelsesplan Utbyggingsplan Utbygger Stavanger komm. Stavanger kommune TD Lyse Nett AS Utførelse 16

17 17

18 18

19 Vedlegg 1c Teknisk utstyr og definisjoner (Jamfør belysningsveileder for Stavanger sentrum, fra 2005.) Pr brukes følgende armaturer i Stavanger sentrum: (Typebetegnelse relaterer til angitt type i retningslinjene.) Type A: Type B: Type C: Type D: Type E: Type F: Type G: Type H: Type I: Type J: Type K: Teknisk drift v/vei og trafikk sign 19

20 Det gælder om at finde en balance mellem kosmopolitisk lysfest, diskret værdighed og stillfærdig ro. Svend Kindt København 2005 Stavanger kommune, Kultur og byutvikling, 2005 Tekst: Turid Haaland, utforming Jorunn Imsland 20

Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2

Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2 Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2 Veiledningen viser hvilket visuelt uttrykk som man ønsker i Hammerfest samt

Detaljer

INNLEDNING: BELYSNING. Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum.

INNLEDNING: BELYSNING. Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum. 6. LYS BELYSNING INNLEDNING: Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum. 2. Framkommelighet og oversikt for all ferdsel. 3.

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1. Byrådssak 1526 /13 Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene 69000000 Vågsbunnen, 16040000 Vågen, kaiene og Bryggen og 4620000 Marken. 1. gangs høring UHSA ESARK-5120-201302469-23 Hva saken gjelder:

Detaljer

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Dato FOR-20xx-xx-xx-xx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel LOV-1978-06-09-50-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSHA-13/11935-19 51875/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 04.06.2015

Detaljer

VEILEDER FOR BELYSNING OG LYSSKILT I HAMMERFEST

VEILEDER FOR BELYSNING OG LYSSKILT I HAMMERFEST VEILEDER FOR BELYSNING OG LYSSKILT I HAMMERFEST Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007, samt plan og bygningsloven. Veiledningen viser hvilket visuelt uttrykk

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

BELYSNINGSVEILEDER FOR TIME KOMMUNE

BELYSNINGSVEILEDER FOR TIME KOMMUNE BELYSNINGSVEILEDER FOR TIME KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Mål og Strategi...4 Mål...4 Strategi...4 Generelt...5 Tekniske definisjoner...5 Byens lysmiljø er bygget

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Utkast til skiltvedtekter for

Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune for framtida Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Stadfestet av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord Kommunestyret i Balsfjord Skiltvedtekter for Balsfjord kommune,

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 Melding Arkivkode : E: L42 Saksnr. : 200906656 Til : Kommuneplankomiteen Fra : Bygningssjefen Dato : 27.10.2010 Kopi : Sandnes kommune Byggesak SKILT- OG

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av FORORD Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av 19.09.2005. En del av bestemmelsene og retningslinjene er knyttet

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa Nordbyen områderegulering Ressursgruppa 4 24.02.16 24.02.16 Agenda 1. Innledning 2. Stadfesting av planprogrammet 3. Status analyser (inkl spørsmål, men drøfting etterpå): a. Visjon og scenarier b. KU

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 73/15 Det faste utvalg for plansaker PS 11.11.2015 95/15 Bystyret PS 10.12.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 73/15 Det faste utvalg for plansaker PS 11.11.2015 95/15 Bystyret PS 10.12.2015 Saksframlegg Områderegulering for området vest for Dr. Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole (Rådhuskvartalet), plan-id 20120003. Ny 2. gangs behandling. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune Balsfjord kommune for framtida Skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord 16.12.2009 Skiltvedtekter for Balsfjord kommune, Troms.... 3 Kapittel 1. Formål og definisjoner...

Detaljer

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune Dato for siste revisjon: 20.10.05 Dato for kommunestyrevedtak: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame?

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Informasjon om skilt Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap av Line Bårdseng Pbl. 11-9 generelle bestemmelser 1. krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906656 : E: L42 : Berit Solheim Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Detaljer

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund Formingsprinsipper Kommunedelplan for sykkel i Farsund Dato: 10.04.2015 Forord Arkitektur er et virkemiddel for å skape attraktive og funksjonelle og universelt utformede anlegg og omgivelser som gjør

Detaljer

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER Monica Reinertsen Masteroppgave Byutvikling og Urban Design Universitetet i Stavanger Våren 2017 PROBLEMSTILLING: HVORDAN SKAPE ET GODT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Informasjon om regulering- og bebyggelsesplan. Regulering. Ønsker du å dele fra tomt i hagen eller har du større utbyggingsplaner?

Informasjon om regulering- og bebyggelsesplan. Regulering. Ønsker du å dele fra tomt i hagen eller har du større utbyggingsplaner? Informasjon om regulering- og bebyggelsesplan Regulering Ønsker du å dele fra tomt i hagen eller har du større utbyggingsplaner? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode Detaljregulering - Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret, K-sak xx/2016 den xx.xx.2016 REGULERINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

3.2.1 KAI. Utforming av kaikant. Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR.

3.2.1 KAI. Utforming av kaikant. Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR. 3.2.1 KAI Utforming av kaikant Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR. 2 31 3.2.2 REKKVERK Utforming av rekkverk Rekkverk i rustfritt

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDY-15/110-11 76206/15 13.08.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling-au / KOMMUNALSTYRET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/3982-33 SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEKEPLASS MELLOM BISPEGATA OG TORFINNS GATE Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/10 PLANSJEFEN 09.03.2010 179/10 HAMAR

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Godkjent søknad. Plan 847E - Mindre reguleringsendring av plan nedgravde avfallsbeholdere. Hundvåg bydel

Godkjent søknad. Plan 847E - Mindre reguleringsendring av plan nedgravde avfallsbeholdere. Hundvåg bydel Kultur og byutvikling Byplan Kråkeneset borettslag Dato: 13.02.2017 c/o Stavanger BoligbyggelagPostboks 88 Sentrum Saksnummer: 16/19040-10 4001 STAVANGER Deres ref.: Godkjent søknad. Plan 847E - Mindre

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

LYSfosnaVÅG! et prosjekt med fokus på identitet og Fosnavåg

LYSfosnaVÅG! et prosjekt med fokus på identitet og Fosnavåg LYSfosnaVÅG! et prosjekt med fokus på identitet og Fosnavåg inspirasjon lysfestival i Lyon hvorfor lys? hvorfor lys? MILJØVERNDEPARTEMENTET har satt LYS OG LYSSETTING I BYER OG TETTSTEDER PÅ DAGSORDEN

Detaljer

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 Plankartet i VG innsyn viser bare formålsflater for boligareal, off. trafikkareal og fellesarel. For nærmere detaljering av de ulike

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken Vår dato: 02.06.2014 Vår referanse: 2008/2373-46 Vår saksbehandler: Deres dato: 03.04.2014 Deres referanse: 14/53-10 Lars Hovland, tlf. 32808664

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Belysning for gående

Belysning for gående Belysning for gående Fagseminar om gåing, Oslo, 22. sept. 2017 «Belysning for gående» Ved Kåre Bye, Innledning: Grunnlaget for dette foredraget er en del av regjeringens prosjekt: «Universell utforming

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 11.06.2009 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis

Detaljer

Hamar Sentrum. Byutvikling. Gateform Vestbyen - Vestre torg og kokeriet

Hamar Sentrum. Byutvikling. Gateform Vestbyen - Vestre torg og kokeriet Hamar Sentrum Byutvikling Gateform Vestbyen - Vestre torg og kokeriet Tiltakshaver: Hamar kommune Konsulent: Trondheim 21 juni 2010. Rev. A 23 juni 2010 Innhold 1. Forord 2 2. Hamars gategramatikk 3 Grensetegningen

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 027/15 Søknad

Detaljer

Fredning og vern i Kirkeparken.

Fredning og vern i Kirkeparken. Fredning og vern i Kirkeparken. I forbindelse med planleggingen av forlengelsen av Storgata som gågate, og en nødvendig opprustning av Kirkeparken, har rådgiveren for kulturminner og bygningsvern påtatt

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR Finnmarksveien 50-56 REGULERINGSBESTEMMELSER Gnr./Bnr. 21-596-523-548 Planens ID: 20140006 Saksnummer: 2014/2602 Dato sist revidert: 13.04.2016 Vedtatt i kommunestyret: 26.05.2016

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

Adresse-avisen 10. desember 2008

Adresse-avisen 10. desember 2008 Adresse-avisen 10. desember 2008 Riksantikvaren: Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 1 Riksantikvaren 10. desember (ettermiddag) 2008 Riksantikvaren: Trehusmiljø

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73 Arkivopplysinger: Saksbeh.: PJO Arkivsaknr.: 08/3267 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: Sist revidert: 20.06.08 Opplysninger om plankartet:

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET 11.12.17 Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT HVORDAN BIDRAR KPA TIL KVALITET I BERGEN? Mette Svanes Direktør plan- og bygningsetaten

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Dato: 20.12.2007 Rev dato: 14.04.2008, 23.03.2010, bystyret 29.04.2010. 1 Generelt

Detaljer

R 118av. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Selberg Arkitektkontor og datert

R 118av. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Selberg Arkitektkontor og datert Byplankontoret R 118av Arkivsak:07/42655 Munkegata 26, gnr/bnr 402/193, 402/354, Residencekvartalet Reguleringsbestemmelser Planen er datert : 20.08.2008 Dato for siste revisjon av plankartet : 24.11.2008

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 6/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 23. august 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 56 52 SAKSKART

Detaljer

Erlend Sølvberg (F) Lars Erik Becken (H) Mohammad Saqib (SV) Tord Songe-Møller (V) Sigrid Bøe Elgsaas (A)

Erlend Sølvberg (F) Lars Erik Becken (H) Mohammad Saqib (SV) Tord Songe-Møller (V) Sigrid Bøe Elgsaas (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Verneverdige bygg - en utfordring

Verneverdige bygg - en utfordring Verneverdige bygg - en utfordring NKF årsmøtekonferanse Bergen, 4.juni 2014 Johanne Gillow, byantikvar Kulturminner i Bergen et lite utdrag Verdensarvstedet Bryggen Ca. 200 fredete bygg og anlegg Automatisk

Detaljer

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Arkivsak: 08/3242 Arkivkode: PLANR 4016 Sakstittel: PLAN NR. 4016 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG Godkjent Karmøy kommunestyre 15.06.10 sak 47/10. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer