Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : T e lefaks: (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/ l 0555)

2 JiiiBI. IiJD Høgsklen i Telemark Styret Innkalling til møte Saksbehandler: Anita Dale Intern tlf.: E-pst: Jurnalnummer: 2014/15 Dat: 23. ktber Møtenummer Møtedag/-dat Møtetid Møtested/-rm : 7/2014 : Fredag 31. ktber 2014 : Kl : Park Htell Sandefjrd SAKLISTE S-sak 70/14 S-sak 71/14 S-sak 72/14 S-sak S-sak 74/ 14 S-sak 75/14 S-sak S-sak 77/14 S-sak B-sak 1 S-sak B-sak 2 S-sak 80/ 14 S-sak S-sak 82/ 14 Gdkjenning av innkalling Gdkjenning av saksliste Gdkjenning av møtebk fra møtet 26. september 2014 Infrmasjnsutveksling Delårsregnskap fr 2. tettial 2014 Budsjettfrslag fr 2016 fr Høgsklen i Telemark Reglement fr gdtgjøring fr anskaffelse g bruk av elektrniske kmmunikasjnstjenester ved Høgsklen i Telemark Strategisk innspill til Kunnskapsdepartementet i frbindelse med strukturendring i sektren, jf. ppdrags brev av 26. mai 2014 Rekruttering av studenter til høgsklen 2014 Tilsetting uten frutgående kunngjøring i stilling sm prfessr Il innen elkraftteknikk Tilsetting uten frutgående kunngjøring i stilling sm prfessr Il innen ssialt entreprenørskap Eventuelt Referatsaker Varamedlemmer blir innkalt særskilt når de skal møte. Rune Nilsen styreleder sign. 1 B-saker er unntatt fra ffentligheten. SakJpapirene blir versendt styremedlemmene sm egne vedlegg. 2 B-saker er unntatt fra ffentligheten. Sakspapirene blir versendt styremedlemmene sm egne vedlegg.

3 Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: Saksnummer: S-sak 74/14 Saksbehandler: Jurnalnummer: Tne Elisabeth Østvedt 2014/606 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL Saken i krte trekk Delårsregnskapet fr 2. tertial 2014 viser et mindrefrbruk i periden på 6,0 mill. krner. Akkumulert mindrefrbruk (avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet) er på 52,8 mill. krner. Til sammenligning var avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet på 47,1 mill. krner pr Dette er en økning på 13 %. Fr den bevilgningsfinansierte virksmheten er målet fr 2014 et akkumulert mindrefrbruk pr på samme nivå sm pr , det vil si 47,1 mill. krner. Ikke inntektsførte bevilgninger g bidrag er 48,2 mill. krner pr Dette skyldes hvedsakelig at det er verført penger fra KD, sm skal brukes i neste tertial. Det eksterne resultatet pr er krner. Pr var det eksterne resultatet krner. Resultatet fr 2013 var svakere enn frventet. Målet fr 2014 er at ppdragsvirksmheten skal generere et verskudd på krner. Ikke inntektsførte midler fra NFR pr er på 11,7 mill. krner. Ikke inntektsførte midler fra reginale frskingsfnd pr er på 0,3 mill. krner. Ikke inntektsførte midler knyttet til bidragsprsjekter pr er på 4,1 mill. krner. Driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr er på m lag 34,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 14,1 mill. krner. Prgnsene er i sin helhet basert på det enhetene selv har meldt inn. 2. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør følgende vedtak: Styret tar tertialrapprt til Kunnskapsdepartementet g intern øknmirapprt pr. 2. tertial 2014 til etterretning.

4 2 3. Bakgrunn Tertialregnskapet rapprteres i t frmer: 1. Høgsklens ffisielle tertialregnskap (resultat, balanse, nter g kntantstrømsanalyse), fremstilt etter retningslinjer gitt av KD. Regnskapet viser frbruk i periden. Balanseverdier settes pp med utgangspunkt i bankbehldning. 2. En internregnskapsrapprt g -analyse basert på HiTs peridiserte budsjett, med prgnsetall fr regnskapsåret Vurdering 4.1 Høgsklens ffisielle tertialregnskap Det vises til vedlagte delårsregnskap fr 2. tertial 2014, gdkjent av styreleder Mindrefrbruk Fra KD med tilhørende virksmheter får høgsklen en årlig bevilgning til statsppdraget. Denne skal nyttes fullt ut til den rdinære virksmheten fr gjennmføring av statsppdraget innen utdanning, frskning g frmidling. Inntekten fra bevilgning skal peridiseres i løpet av året, g er fr 2014 peridisert ut fra budsjettall fr Pr. 2. tertial 2014 har høgsklen peridisert 62,6 % av bevilgningsinntekten. Den delen av bevilgningen sm ikke er brukt ved peridens slutt, skal ikke fremstilles sm et verskudd av driften. Midlene avsettes i balansen sm frpliktelse fr senere bruk. Dette mindrefrbruket har betegnelsen Avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksmhet Peridens resultat I tillegg til mindrefrbruket viser det eksterne regnskapet fr 2. tertial 2014 et psitivt resultat på krner pr Det er nett verskudd av alle avsluttede g avregnede ppdragsprsjekter hittil i 2014 sm gir dette resultatet. Styrets fastsatte resultatmål fr dette er minst krner i 2014, jf. Rapprt g planer ( ). Budsjettet til driftsenhetene fr 2014 er et psitivt resultat på ca krner. Resultatregnskapet viser et psitivt resultat pr. 2. tertial 2014 på krner. Resultatet fremkmmer slik: - Overskudd fra avsluttede prsjekter hittil i år kr Underskudd fra avsluttede prsjekter hittil i år kr 0 Høgsklen hadde pr en virksmhetskapital på krner før resultat fra 2014 legges til. 4.2 Internregnskapet - rapprtering g prgnse Driftsenhetene i høgsklen er av styret tildelt en ramme basert på bevilgningene fra KD i 2014 på krner. I tillegg har styret i revidert budsjett tildelt driftsenhetene verførte, ubrukte midler fra 2013 med krner. Ttalrammen er dermed på krner. I tillegg er høgsklen tildelt krner ver kap. 281 fra KD. Det er på bakgrunn av disse rammene driftsenhetene leverer sine regnskapsrapprter. Rapprtene skal vise budsjett, regnskap, g avvik mellm disse. S-sak 74/14

5 3 Felles maler fr hvrdan driftsenhetene skal freta egne vurderinger av den øknmiske situasjnen er benyttet gså fr 2. tertial Dette er gjrt fr å få mer utfyllende, enhetlige g sammenlignbare vurderinger. I denne frbindelse har jeg utver malene gså gitt følgende føringer fr driftsenhetenes vurderinger: Definisjn bundet mindrefrbruk: Det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale. Primært bør alle avtaler inngås skriftlig. Under bundne midler skal alle knkrete tiltak med tiltaksnummer/eventuelle tiltak sm ikke er angitt med tiltaksnummer ver krner spesifiseres. Øvrige tiltak under krner kan slås sammen til et beløp dersm driftsenheten ønsker dette Rammer Tabellen nedenfr viser rammer fr driftsenhetene g særskilte tiltak m.v. pr (1 000 kr). Driftsenheter Ramme 2014 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag (AF) Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning (EFL) Fakultet fr helse- g ssialfag (HS) Fakultet fr teknlgiske fag (TF) Bibliteket (BiB) Driftstjenesten (DR) IT-tjenesten (IT) Fellesadministrasjnen (FA) Fellestiltak, strategiske satsingstiltak g øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD SUM (inkludert verførte midler fra 2013) I tabellen er gså inkludert krner til TF gitt ver kap. 281 fra Kunnskapsdepartementet Regnskap pr Delårsregnskapet fr 2. tertial 2014 viser et mindrefrbruk i periden på 6,0 mill. krner. Akkumulert mindrefrbruk (avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet) er på 52,8 mill. krner. Til sammenligning var avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet på 47,1 mill. krner pr Dette er en økning på 13 %. Fr den bevilgningsfinansierte virksmheten er målet fr 2014 et akkumulert mindrefrbruk pr på samme nivå sm pr , det vil si 47,1 mill. krner. Ikke inntektsførte bevilgninger g bidrag er 48,2 mill. krner pr Dette skyldes vesentlig at det er verført penger fra KD, sm skal brukes i neste tertial. Ikke inntektsførte midler fra NFR pr er på 11,7 mill. krner. Ikke inntektsførte midler fra reginale frskingsfnd pr er på 0,3 mill. krner. Ikke inntektsførte midler knyttet til bidragsprsjekter pr er på 4,1 mill. krner. Det eksterne resultatet pr er krner. Pr var det eksterne resultatet krner. Resultatet fr 2013 var svakere enn frventet. Målet fr 2014 er at ppdragsvirksmheten skal generere et verskudd på krner. S-sak 74/14

6 4 Driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr er på m lag 34,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 14,1 mill. krner. Prgnsene er i sin helhet basert på det enhetene selv har meldt inn Prgnse pr Tabellen under viser øknmiske rammer, g regnskap fr periden g prgnse pr frdelt på de ulike driftsenhetene i høgsklen. Alle tall er ppgitt i hele kr. Budsjettansvar Ramme Bundet Prgnse mindrefrbruk 2014 Avvik Dispnibelt mindrefrbruk/ udekket merfrbruk Fakultet: Allmennvitenskapelige fag Estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning Helse- g ssialfag Teknlgiske fag Sum fakulteter Fellestjenester, tiltak: Bibliteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjnen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD Sum fellestjenester Ufrdelte midler Sum Høgsklen i Telemark Sm det fremgår av tabellen venfr er driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr på m lag 34,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 14,1 mill. krner. Ubundet mindrefrbruk/udekket merfrbruk er 20,6 mill. krner. S-sak 74/14

7 5 Følgende tabell viser utvikling i avregninger av bevilgningsfinansiert virksmhet fr periden tertial 2014 (prgnse fr ) fr de respektive driftsenheter: Fakultet: /2014 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning Fakultet fr helse- g ssialfag Fakultet fr teknlgiske fag Sum fakultet Fellestjenester, tiltak: Bibliteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjnen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD Ufrdelt Sum fellestjenester Reservepst i.a. i.a. Sum Høgsklen i Telemark Prgnser fr , sm kmmer fra driftsenhetene, sier at mindrefrbruket akkumulerer seg pp til 34,7 mill. krner. Enhetenes rammer består av årets bevilgning ver statsbudsjettet på 621,6 mill. krner, samt 47,1 mill. krner i verførte midler fra 2014, ttalt 668,6 mill. krner. Høgsklen er gså tildelt 2 mill. krner ver kap. 281 fra KD. Ramme inkludert disse midlene er således 670,6 mill. krner. I tillegg kmmer rdinære driftsinntekter. Når det meldes inn en prgnse pr på 635,9 mill. krner, er dette høyere enn det årets inntektsramme gir grunnlag fr. Hvis regnskapsresultatet pr skulle bli i samsvar med prgnsen, vil akkumulert mindrefrbruk bli redusert med 13,4 mill. krner. Reduksjn i akkumulert mindrefrbruk gjelder pstene stipendiater g fellestiltak. Fakultetene er samlet sett frventet å ha et mindrefrbruk sm er på nivå med Prgnstisert mindrefrbruk på stipendiatene er frdelt slik på fakultetene: Prgnse Fakultet mindrefrbruk stipendiater AF EFL -197 HS TF Ttalt Jeg viser fr øvrig til driftsenhetenes egne vurderinger angående frklaringer til mindrefrbruket. 4.3 Vurderinger på enhetsnivå Nedenfr følger driftsenhetenes egne vurderinger av deres øknmiske situasjn. S-sak 74/14

8 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag a. Ramme AFs ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner g veksling av virksmhetskapital på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes: Ubundet mindrefrbruk på krner, sm skyldes: Anleggsmidler et merfrbruk på krner skyldes INHM 1-14 Aktivering av spektrmeter 2-14 Diluter vann g jrdkjemiske anlegg jf. stre innkjøp Budsjettet ligger på knt Salgsinntekter en merinntekt på krner. Årsaker er følgende: Eksamensavgift privatister viser en merinntekt på krner. Refusjn ekskursjn Yrk engelsk studenter krner. Utgiften er på knt Feltkurs INHM en merinntekt på krner. Utgiftene ligger under kntklasse 7. Diverse tilskudd SKI fra Nrsk Kulturfnd g Fritt Ord til sammen krner. Gjelder fjrårets utgifter. Tilskudd Campusplan Bø krner er gså med i inntekten her. Lønn viser et mindrefrbruk på krner. Fastlønn har en besparelse på krner, mens variabel lønn har en besparelse på krner. Andre driftskstnader viser et mindrefrbruk på krner, hvedsakelig grunnet frskyving av reiser med krner. Finanspster viser et mindrefrbruk på 517 krner. Minimalt avvik Interne inntekter viser merinntekter på krner, hvedsakelig frikjøp lønn, driftskstnader g indirekte kstnader. Interne utgifter viser mindreutgifter på krner, hvedsakelig grunnet mindre belastet tilskudd g lønnskstnader belastet enn budsjettert med krner. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på krner g bundet mindrefrbruk på krner, se tabell nedenfr. S-sak 74/14

9 7 Bundet mindrefrbruk er på krner, ne sm tabellen under viser hvrdan er frdelt: Knt Navn Prgnse Tiltak under kr Felles(Stålberg): Stim.midler 2013: Icetheat IKH (Wagle Christensen): Små driftsmidler INHM(B. Hansen): Lkalklima IØI (inst.leder): Kmpetanseheving Gundersen IKH(inst.leder): Fagutvikling IFIF(Hgnestad): Små driftsmidler INHM(Kleiven): Små driftsmidler IØI (Nrdbø): Utvikling g reiseliv IFIF (Hgnestad/Giuliantti): Stimuleringsmidler INHM (Rsell) Bever SKI (Mangset): Ordinær drift SKI IFIF(Jørgensen) Vlleyball IØI(Hvland): Studentbedrifter IFIF(inst.leder):Kmpetanseknt Adm(Hjeltnes): Overskudd fra prsjekt IØI(inst.leder):Kmpetanseknt Adm(Hjeltnes): GIS-samarbeidet, medlemskap IØI (inst.leder): Utvikling masterstudium IØI (inst.leder) : Hlteprsjekt IKH(inst.leder): Stipendiat Jhansn - Frskningsklynge IØI(inst.leder): Fagutvikling Felles (Dekan): Ind.kstnader fra Telemarks histrie IKH(inst.leder): Dr.grad kultur Sum bundne midler pr AF har følgende kmmentarer til det bundne mindrefrbruket: Prgnsen fr bundet mindrefrbruk er ca. 1,5 milliner krner høyere enn ved 1. tertial. Årsaken er at man var fr ptimistisk med framdriften på nen tiltak. S-sak 74/14

10 8 d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Budsjettert fr lite Bidragsinntekter Lavere aktivitet enn budsjettert, samt ikke fått inn tildelte midler fra SIU på Jint Master in Cultural Leadership. Frskningsrådet/Oslfjrdfndet Budsjettert inntekt på IRSAEknferansen i august, men sent innkmmende fakturaer frsinket faktureringen. SUM BOA (HIT) Betalingskurs Høyere inntekter enn budsjettert på Kultur g Ledelse g Kuratrarbeid SUM AFs nett resultat av avslutta ppdragsprsjekter ble på krner i 2. tertial e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Regnskapet pr viser at lønnskstnadene har økt med krner eller 0,7 % fra 2. tertial Økningen er mindre enn det sm var budsjettert, men fakultetet har hatt vakanse, samt langtidssykemeldinger. AF fikk verført et mindrefrbruk på krner fra 2013, samt utveksling av virksmhetskapital krner. Dette var viktig fr å få budsjettet i balanse. f. Knklusjn Fakultetets prgnse pr. 2. tertial viser 5,7 milliner krner i ubundet mindrefrbruk pr Sammen med det bundne mindrefrbruket på 6,580 mill. krner ligger det på samme nivå sm mindrefrbruket fr Frbruket ved fakultetet i 2014 er lik tildelingen gjennm budsjettfrdelingsmdellen. En del av årsaken er man ikke fikk gdkjent masterstudiet på IØI, sm lå inne med økte stillinger, samt ikke tilsatt prfessr ved IØI. I tillegg har det vært nen langtidssykemeldte der det ikke er tilsatt vikarer. Fakultetet har liten økning i studiepengprduksjnen i 2013 sammenlignet med de øvrige fakultetene g får liten del av den resultatbaserte budsjettøkningen i 2015 budsjettet. Studiepengprduksjnen fra Gateway vil falle brt f..m. budsjettåret 2017, så det er viktig å fkusere på andre muligheter på inntektssiden i årene fremver. S-sak 74/14

11 Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning a. Ramme EFLs ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført merfrbruk fra 2013 på krner. I tillegg hadde EFL bundne midler på til sammen krner pr b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig merfrbruk pr på krner. EFL har pr budsjettert med et merfrbruk på krner. Fakultetet har hatt sm mål fr 2014 at underskuddet ikke skulle øke i løpet av året. Fakultetet styrer mt et bedre resultat enn budsjettert. Dette skyldes: Sykefraværet har vært svært høyt i periden, ne sm har utløst høyere variable utbetalinger. Lønnskstnadene er krner høyere enn budsjettert. Dette skyldes økte utbetalinger til timelærere, vertid g høyere aktivitet innen ekstern finansiert virksmhet. Andre driftskstnader er krner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hvedsak redusert utbetaling til praksisskler g -barnehager, men gså kntrll- g innsparingstiltak ellers i fakultetet. Frikjøp til arbeid med tiltak g prsjekt, indirekte kstnader g andre verføringer i kntklasse 9 er krner høyere enn budsjettert. c. Prgnse pr Prgnse pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av et merfrbruk på krner g et bundet mindrefrbruk på krner. Om det frventede merfrbruket på krner: Fakultetet hadde med seg et strt merfrbruk fra 2013, g har iverksatt vesentlig innsparingstiltak i Det ser ut til at EFL gjennm dette vil makte å redusere merfrbruket betydelig i inneværende år. Frventet bundet mindrefrbruk er knyttet til følgende knkrete tiltak: Tiltak Navn Beløp Veiledning av nyutdanna Reggi SAK-midler SAK-midler BLU Ekspertsympsium NUV Nye læringsfrmer Ungdmstrinn i utvikling SUM BUNDNE MIDLER d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) Betalingskurs S-sak 74/14

12 10 SUM EFLs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble på krner i 2. tertial e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Nedenfr vises en versikt ver utvikling i lønnskstnadene ved EFL. Kntklasse 5: Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Lønnsøkningen fra 2. tertial 2013 til 2. tertial 2014 er på 1,4 %. Fakultetet har i 2014 hatt høyt fkus på øknmistyring. Det er iverksatt ulike tiltak fr å bedre den øknmiske situasjnen: Redusert pptak PPU. Dette vil få knsekvenser fr studiepengprduksjnen på sikt, men ble ansett sm nødvendig fr å redusere kstnader. Redusert tildeling til FOU. Ordningen med diett på reiser internt er avviklet fra høsten Omlegging av praksis. 2 ukers praksis på nettbasert barnehagelærerutdanning er mgjrt til punktpraksis uten gdtgjøring, innsparing krner. 2 ukers praksis fr 3. klasse grunnsklelærerutdanning, samt 2. klasse praksis fr faglærerutdanningene er mgjrt fra rdinær praksis til sklevertakelse. Innsparing krner. Innført egenandel fr deltakere på knferanse fr praksislærere. Øknmiske innsparingstiltak har gitt resultater, men er krevende fr de tilsatte. Det er bekymringsfullt at sykefraværet øker betydelig. Sykefraværsprsenten ved EFL hittil i år er nesten 6 %. Fakultetet har stre utfrdringer framver. Høsten 2015 er det planlagt ppstart av masterutdanning i utdanningsvitenskap. EFL har nylig vært gjennm svært ressurskrevende utdanningsrefrmer innenfr både lærer- g barnehagelærerutdanning. Det er avgjørende at EFL får øknmiske rammebetingelser sm gjør det mulig å igangsette en ny masterutdanning. På grunn av svært få tildelte stipendiatstillinger, så EFL seg nen tid tilbake nødt til å finansiere nen stipendiater av egne midler. Denne pririteringen var riktig den gangen den ble gjrt, g ville vært ønskelig gså i frtsettelsen, sett i lys av det stre kmpetanseløftet sm er nødvendig når det nå vil være krav m master i lærerutdanning fra høst Fakultetets tidligere priritering er dessverre ikke lenger mulig. Det er derfr viktig høgsklen i tiden framver tildeler nye stipendiatstillinger innen disse fagmrådene. I HiTs frslag til budsjettfrdeling fr 2015 er det hldt tilbake ekstra midler på fellesnivå tilsvarende krner. Dette kmmer i tillegg til et vesentlig mindrefrbruk på avsetninger til universitetsprsjekter med Agder. Vi har frståelse fr institusjnens ønske m visse reserver g ressurser til strategiske satsinger, men når HiT i frslaget til budsjett fr 2015 hlder tilbake mtrent hele budsjettveksten generert av høyere studiepengprduksjn, setter dette fakultetene i en vanskelig øknmisk situasjn. Vekst i studiepengprduksjnen medfører i første rekke kstnadsvekst på fakultetsnivå. Vi velger å påpeke dette misfrhldet i denne sammenhengen g håper med det at institusjnen vurderer en justert praksis i tiden framver. S-sak 74/14

13 11 f. Knklusjn Fakultetet er på riktig vei når det gjelder balansen mellm inntekter g kstnader. Merfrbruket er vesentlig redusert g vil ventelig reduseres ytterligere i året sm kmmer. Full sunnhet i dette g øvrige fakulteters øknmi frutsetter imidlertid en viss justering i høgsklens ttale pririteringer Fakultet fr helse- g ssialfag a. Ramme HS ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes: Tilsagn på krner fra UHR sm midlertidig er en del av den rdinære driften, i påvente av at prsjekt pprettes. Sykepengerefusjn. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på krner g bundet mindrefrbruk på krner. Frventet ubundet mindrefrbruk på krner skyldes: Sykepengerefusjn. Interne avsetninger sm ikke realiseres fullt ut. Frventet bundet mindrefrbruk er knyttet til følgende knkrete tiltak: Tiltak/eventuelle ting sm ikke er angitt med tiltaksnummer Beløp Entreprenørskap i vernepleierutdanningen - Nrgesuniversitetet Kr Sum Kr HS har følgende kmmentarer til det bundne mindrefrbruket: Ubenyttede tildelte midler fra Nrgesuniversitetet pr verføres til d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) Betalingskurs SUM Peridiseringer august/september HS nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble 0 i 2. tertial S-sak 74/14

14 12 e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Det er en økning i lønnskstnader pr. 2. tertial fra 2013 til 2014 på ca. 9 %. I tillegg til generell lønnsvekst gir fakultetets satsing på BOA økte lønnskstnader. f. Knklusjn Knklusjnen er at den øknmiske situasjnen er utfrdrende men psitiv. I likhet med 1. tertial er det psitive signaler på prduksjn i kjerneaktivitetene, men det er utfrdrende å realisere budsjetterte aktiviteter pp mt høgsklens krav til fakultetet innenfr gjeldende stillingsrammer. En mlegging til aktivitetsbasert budsjettering er derfr utfrdrende gitt rammene fr faste lønnskstnader. Merinntekter fra sykepengerefusjner er frtsatt en bekymring selv m det øknmisk er psitivt. Fakultetet vil derfr se på hvrdan det skal budsjettere sykepengerefusjn fr kmmende år pp mt de institusjnelle måltallene. Ttalt sett er prgnsene psitive, men den interne styringen g ressurstildelingen må videreutvikles fr å sikre realisering av strategiske mål Fakultet fr teknlgiske fag a. Ramme TFs ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes i hvedsak frskjell mellm budsjetterte peridiseringer g faktisk ujevn bruk i løpet av året. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på krner g bundet mindrefrbruk på krner. Frventet ubundet mindrefrbruk på krner skyldes avsetning til investeringer (tiltak 26181). Frventet bundet mindrefrbruk på krner er i sin helhet knyttet til tiltak Nrgesuniversitetet. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) Lavere aktivitet enn budsjettert Betalingskurs 0 0 SUM S-sak 74/14

15 13 Årsaken til lav aktivitet skyldes strt arbeidspress i periden, sm har gitt lavere BOA innsats enn frventet. TFs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble 0 i 2. tertial e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Økningen fra 2013 til 2014 er på 1,4 % g er gdt innenfr vanlig lønnsøkning fr periden. Regnskapet fr 2. tertial er 2,4 % ver budsjett g er gså innenfr vanlig lønnsøkning fr periden. f. Knklusjn Den største utfrdringen til fakultetet i dag er innen bemanning, det er økende behv fr ytterligere fagressurser. Dette gjelder både på grunn av naturlig avgang g høyt arbeidspress blant eksisterende persnal. Det er svært vanskelig å få ansatt nye fagflk g det er en tidskrevende prsess. Administrative ressurser nærmer seg gså en grense Driftstjenesten a. Ramme Driftstjenestens ramme fr 2014 er pr på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes: Investeringskstnadene er krner under budsjett. Dette skyldes at en del investeringer ligger etter planen g at en del av kstnadene sm er budsjettert sm investeringer kmmer i klasse 6. Salgsinntektene er krner under budsjett per 2. tertial. Hvedgrunnen er mindre salg i kpisentrene enn budsjettert. Lønnskstnader viser et merfrbruk på krner. Dette skyldes hvedsakelig ekstra persnell i frbindelse med mange flytteprsesser i Prsgrunn. Driftskstnader er krner under budsjett. Hvedgrunnene er: Mindrefrbruk på energi utgjør per 2. tertial krner. Årsaken er vesentlig lavere energifrbruk på Ntdden g i Bø enn i 2013, særlig i mars/april. Prisene har steget gjennmsnittlig 2 %, dvs. mtrent sm budsjettert. Samlet husleie er krner under budsjett pga.: Husleie Kra i Bø er betalt via verføring til SiTel, jf. kntklasse 7. Husleiefritak bygg E i Prsgrunn pga. mbygging. Regnskapsmessig mindrefrbruk fr hele klasse 6 med unntak av energi g husleie dvs. driftskstnader er krner per 2. tertial. Dette skyldes hvedsakelig investeringer i bygg sm ikke er gjennmført. Kstnader fr Kra i Bø sm gis sm fristasjnstilskudd til SiTel er ikke budsjettert i kntklasse 7, men sm husleie i kntklasse 6, g kstnadene utgjør krner. I kntklasse 9 er resultatet krner dårligere enn budsjettert pga. manglende internfakturering ved kpisentrene. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på ca. S-sak 74/14

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer