Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l Høgskolen i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : T e lefaks: (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/ l 0555)

2 JiiiBI. IiJD Høgsklen i Telemark Styret Innkalling til møte Saksbehandler: Anita Dale Intern tlf.: E-pst: Jurnalnummer: 2014/15 Dat: 23. ktber Møtenummer Møtedag/-dat Møtetid Møtested/-rm : 7/2014 : Fredag 31. ktber 2014 : Kl : Park Htell Sandefjrd SAKLISTE S-sak 70/14 S-sak 71/14 S-sak 72/14 S-sak S-sak 74/ 14 S-sak 75/14 S-sak S-sak 77/14 S-sak B-sak 1 S-sak B-sak 2 S-sak 80/ 14 S-sak S-sak 82/ 14 Gdkjenning av innkalling Gdkjenning av saksliste Gdkjenning av møtebk fra møtet 26. september 2014 Infrmasjnsutveksling Delårsregnskap fr 2. tettial 2014 Budsjettfrslag fr 2016 fr Høgsklen i Telemark Reglement fr gdtgjøring fr anskaffelse g bruk av elektrniske kmmunikasjnstjenester ved Høgsklen i Telemark Strategisk innspill til Kunnskapsdepartementet i frbindelse med strukturendring i sektren, jf. ppdrags brev av 26. mai 2014 Rekruttering av studenter til høgsklen 2014 Tilsetting uten frutgående kunngjøring i stilling sm prfessr Il innen elkraftteknikk Tilsetting uten frutgående kunngjøring i stilling sm prfessr Il innen ssialt entreprenørskap Eventuelt Referatsaker Varamedlemmer blir innkalt særskilt når de skal møte. Rune Nilsen styreleder sign. 1 B-saker er unntatt fra ffentligheten. SakJpapirene blir versendt styremedlemmene sm egne vedlegg. 2 B-saker er unntatt fra ffentligheten. Sakspapirene blir versendt styremedlemmene sm egne vedlegg.

3 Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: Saksnummer: S-sak 74/14 Saksbehandler: Jurnalnummer: Tne Elisabeth Østvedt 2014/606 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL Saken i krte trekk Delårsregnskapet fr 2. tertial 2014 viser et mindrefrbruk i periden på 6,0 mill. krner. Akkumulert mindrefrbruk (avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet) er på 52,8 mill. krner. Til sammenligning var avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet på 47,1 mill. krner pr Dette er en økning på 13 %. Fr den bevilgningsfinansierte virksmheten er målet fr 2014 et akkumulert mindrefrbruk pr på samme nivå sm pr , det vil si 47,1 mill. krner. Ikke inntektsførte bevilgninger g bidrag er 48,2 mill. krner pr Dette skyldes hvedsakelig at det er verført penger fra KD, sm skal brukes i neste tertial. Det eksterne resultatet pr er krner. Pr var det eksterne resultatet krner. Resultatet fr 2013 var svakere enn frventet. Målet fr 2014 er at ppdragsvirksmheten skal generere et verskudd på krner. Ikke inntektsførte midler fra NFR pr er på 11,7 mill. krner. Ikke inntektsførte midler fra reginale frskingsfnd pr er på 0,3 mill. krner. Ikke inntektsførte midler knyttet til bidragsprsjekter pr er på 4,1 mill. krner. Driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr er på m lag 34,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 14,1 mill. krner. Prgnsene er i sin helhet basert på det enhetene selv har meldt inn. 2. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør følgende vedtak: Styret tar tertialrapprt til Kunnskapsdepartementet g intern øknmirapprt pr. 2. tertial 2014 til etterretning.

4 2 3. Bakgrunn Tertialregnskapet rapprteres i t frmer: 1. Høgsklens ffisielle tertialregnskap (resultat, balanse, nter g kntantstrømsanalyse), fremstilt etter retningslinjer gitt av KD. Regnskapet viser frbruk i periden. Balanseverdier settes pp med utgangspunkt i bankbehldning. 2. En internregnskapsrapprt g -analyse basert på HiTs peridiserte budsjett, med prgnsetall fr regnskapsåret Vurdering 4.1 Høgsklens ffisielle tertialregnskap Det vises til vedlagte delårsregnskap fr 2. tertial 2014, gdkjent av styreleder Mindrefrbruk Fra KD med tilhørende virksmheter får høgsklen en årlig bevilgning til statsppdraget. Denne skal nyttes fullt ut til den rdinære virksmheten fr gjennmføring av statsppdraget innen utdanning, frskning g frmidling. Inntekten fra bevilgning skal peridiseres i løpet av året, g er fr 2014 peridisert ut fra budsjettall fr Pr. 2. tertial 2014 har høgsklen peridisert 62,6 % av bevilgningsinntekten. Den delen av bevilgningen sm ikke er brukt ved peridens slutt, skal ikke fremstilles sm et verskudd av driften. Midlene avsettes i balansen sm frpliktelse fr senere bruk. Dette mindrefrbruket har betegnelsen Avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksmhet Peridens resultat I tillegg til mindrefrbruket viser det eksterne regnskapet fr 2. tertial 2014 et psitivt resultat på krner pr Det er nett verskudd av alle avsluttede g avregnede ppdragsprsjekter hittil i 2014 sm gir dette resultatet. Styrets fastsatte resultatmål fr dette er minst krner i 2014, jf. Rapprt g planer ( ). Budsjettet til driftsenhetene fr 2014 er et psitivt resultat på ca krner. Resultatregnskapet viser et psitivt resultat pr. 2. tertial 2014 på krner. Resultatet fremkmmer slik: - Overskudd fra avsluttede prsjekter hittil i år kr Underskudd fra avsluttede prsjekter hittil i år kr 0 Høgsklen hadde pr en virksmhetskapital på krner før resultat fra 2014 legges til. 4.2 Internregnskapet - rapprtering g prgnse Driftsenhetene i høgsklen er av styret tildelt en ramme basert på bevilgningene fra KD i 2014 på krner. I tillegg har styret i revidert budsjett tildelt driftsenhetene verførte, ubrukte midler fra 2013 med krner. Ttalrammen er dermed på krner. I tillegg er høgsklen tildelt krner ver kap. 281 fra KD. Det er på bakgrunn av disse rammene driftsenhetene leverer sine regnskapsrapprter. Rapprtene skal vise budsjett, regnskap, g avvik mellm disse. S-sak 74/14

5 3 Felles maler fr hvrdan driftsenhetene skal freta egne vurderinger av den øknmiske situasjnen er benyttet gså fr 2. tertial Dette er gjrt fr å få mer utfyllende, enhetlige g sammenlignbare vurderinger. I denne frbindelse har jeg utver malene gså gitt følgende føringer fr driftsenhetenes vurderinger: Definisjn bundet mindrefrbruk: Det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale. Primært bør alle avtaler inngås skriftlig. Under bundne midler skal alle knkrete tiltak med tiltaksnummer/eventuelle tiltak sm ikke er angitt med tiltaksnummer ver krner spesifiseres. Øvrige tiltak under krner kan slås sammen til et beløp dersm driftsenheten ønsker dette Rammer Tabellen nedenfr viser rammer fr driftsenhetene g særskilte tiltak m.v. pr (1 000 kr). Driftsenheter Ramme 2014 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag (AF) Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning (EFL) Fakultet fr helse- g ssialfag (HS) Fakultet fr teknlgiske fag (TF) Bibliteket (BiB) Driftstjenesten (DR) IT-tjenesten (IT) Fellesadministrasjnen (FA) Fellestiltak, strategiske satsingstiltak g øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD SUM (inkludert verførte midler fra 2013) I tabellen er gså inkludert krner til TF gitt ver kap. 281 fra Kunnskapsdepartementet Regnskap pr Delårsregnskapet fr 2. tertial 2014 viser et mindrefrbruk i periden på 6,0 mill. krner. Akkumulert mindrefrbruk (avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet) er på 52,8 mill. krner. Til sammenligning var avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet på 47,1 mill. krner pr Dette er en økning på 13 %. Fr den bevilgningsfinansierte virksmheten er målet fr 2014 et akkumulert mindrefrbruk pr på samme nivå sm pr , det vil si 47,1 mill. krner. Ikke inntektsførte bevilgninger g bidrag er 48,2 mill. krner pr Dette skyldes vesentlig at det er verført penger fra KD, sm skal brukes i neste tertial. Ikke inntektsførte midler fra NFR pr er på 11,7 mill. krner. Ikke inntektsførte midler fra reginale frskingsfnd pr er på 0,3 mill. krner. Ikke inntektsførte midler knyttet til bidragsprsjekter pr er på 4,1 mill. krner. Det eksterne resultatet pr er krner. Pr var det eksterne resultatet krner. Resultatet fr 2013 var svakere enn frventet. Målet fr 2014 er at ppdragsvirksmheten skal generere et verskudd på krner. S-sak 74/14

6 4 Driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr er på m lag 34,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 14,1 mill. krner. Prgnsene er i sin helhet basert på det enhetene selv har meldt inn Prgnse pr Tabellen under viser øknmiske rammer, g regnskap fr periden g prgnse pr frdelt på de ulike driftsenhetene i høgsklen. Alle tall er ppgitt i hele kr. Budsjettansvar Ramme Bundet Prgnse mindrefrbruk 2014 Avvik Dispnibelt mindrefrbruk/ udekket merfrbruk Fakultet: Allmennvitenskapelige fag Estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning Helse- g ssialfag Teknlgiske fag Sum fakulteter Fellestjenester, tiltak: Bibliteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjnen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD Sum fellestjenester Ufrdelte midler Sum Høgsklen i Telemark Sm det fremgår av tabellen venfr er driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr på m lag 34,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 14,1 mill. krner. Ubundet mindrefrbruk/udekket merfrbruk er 20,6 mill. krner. S-sak 74/14

7 5 Følgende tabell viser utvikling i avregninger av bevilgningsfinansiert virksmhet fr periden tertial 2014 (prgnse fr ) fr de respektive driftsenheter: Fakultet: /2014 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning Fakultet fr helse- g ssialfag Fakultet fr teknlgiske fag Sum fakultet Fellestjenester, tiltak: Bibliteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjnen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Stipendiater finansiert av KD Ufrdelt Sum fellestjenester Reservepst i.a. i.a. Sum Høgsklen i Telemark Prgnser fr , sm kmmer fra driftsenhetene, sier at mindrefrbruket akkumulerer seg pp til 34,7 mill. krner. Enhetenes rammer består av årets bevilgning ver statsbudsjettet på 621,6 mill. krner, samt 47,1 mill. krner i verførte midler fra 2014, ttalt 668,6 mill. krner. Høgsklen er gså tildelt 2 mill. krner ver kap. 281 fra KD. Ramme inkludert disse midlene er således 670,6 mill. krner. I tillegg kmmer rdinære driftsinntekter. Når det meldes inn en prgnse pr på 635,9 mill. krner, er dette høyere enn det årets inntektsramme gir grunnlag fr. Hvis regnskapsresultatet pr skulle bli i samsvar med prgnsen, vil akkumulert mindrefrbruk bli redusert med 13,4 mill. krner. Reduksjn i akkumulert mindrefrbruk gjelder pstene stipendiater g fellestiltak. Fakultetene er samlet sett frventet å ha et mindrefrbruk sm er på nivå med Prgnstisert mindrefrbruk på stipendiatene er frdelt slik på fakultetene: Prgnse Fakultet mindrefrbruk stipendiater AF EFL -197 HS TF Ttalt Jeg viser fr øvrig til driftsenhetenes egne vurderinger angående frklaringer til mindrefrbruket. 4.3 Vurderinger på enhetsnivå Nedenfr følger driftsenhetenes egne vurderinger av deres øknmiske situasjn. S-sak 74/14

8 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag a. Ramme AFs ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner g veksling av virksmhetskapital på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes: Ubundet mindrefrbruk på krner, sm skyldes: Anleggsmidler et merfrbruk på krner skyldes INHM 1-14 Aktivering av spektrmeter 2-14 Diluter vann g jrdkjemiske anlegg jf. stre innkjøp Budsjettet ligger på knt Salgsinntekter en merinntekt på krner. Årsaker er følgende: Eksamensavgift privatister viser en merinntekt på krner. Refusjn ekskursjn Yrk engelsk studenter krner. Utgiften er på knt Feltkurs INHM en merinntekt på krner. Utgiftene ligger under kntklasse 7. Diverse tilskudd SKI fra Nrsk Kulturfnd g Fritt Ord til sammen krner. Gjelder fjrårets utgifter. Tilskudd Campusplan Bø krner er gså med i inntekten her. Lønn viser et mindrefrbruk på krner. Fastlønn har en besparelse på krner, mens variabel lønn har en besparelse på krner. Andre driftskstnader viser et mindrefrbruk på krner, hvedsakelig grunnet frskyving av reiser med krner. Finanspster viser et mindrefrbruk på 517 krner. Minimalt avvik Interne inntekter viser merinntekter på krner, hvedsakelig frikjøp lønn, driftskstnader g indirekte kstnader. Interne utgifter viser mindreutgifter på krner, hvedsakelig grunnet mindre belastet tilskudd g lønnskstnader belastet enn budsjettert med krner. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på krner g bundet mindrefrbruk på krner, se tabell nedenfr. S-sak 74/14

9 7 Bundet mindrefrbruk er på krner, ne sm tabellen under viser hvrdan er frdelt: Knt Navn Prgnse Tiltak under kr Felles(Stålberg): Stim.midler 2013: Icetheat IKH (Wagle Christensen): Små driftsmidler INHM(B. Hansen): Lkalklima IØI (inst.leder): Kmpetanseheving Gundersen IKH(inst.leder): Fagutvikling IFIF(Hgnestad): Små driftsmidler INHM(Kleiven): Små driftsmidler IØI (Nrdbø): Utvikling g reiseliv IFIF (Hgnestad/Giuliantti): Stimuleringsmidler INHM (Rsell) Bever SKI (Mangset): Ordinær drift SKI IFIF(Jørgensen) Vlleyball IØI(Hvland): Studentbedrifter IFIF(inst.leder):Kmpetanseknt Adm(Hjeltnes): Overskudd fra prsjekt IØI(inst.leder):Kmpetanseknt Adm(Hjeltnes): GIS-samarbeidet, medlemskap IØI (inst.leder): Utvikling masterstudium IØI (inst.leder) : Hlteprsjekt IKH(inst.leder): Stipendiat Jhansn - Frskningsklynge IØI(inst.leder): Fagutvikling Felles (Dekan): Ind.kstnader fra Telemarks histrie IKH(inst.leder): Dr.grad kultur Sum bundne midler pr AF har følgende kmmentarer til det bundne mindrefrbruket: Prgnsen fr bundet mindrefrbruk er ca. 1,5 milliner krner høyere enn ved 1. tertial. Årsaken er at man var fr ptimistisk med framdriften på nen tiltak. S-sak 74/14

10 8 d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Budsjettert fr lite Bidragsinntekter Lavere aktivitet enn budsjettert, samt ikke fått inn tildelte midler fra SIU på Jint Master in Cultural Leadership. Frskningsrådet/Oslfjrdfndet Budsjettert inntekt på IRSAEknferansen i august, men sent innkmmende fakturaer frsinket faktureringen. SUM BOA (HIT) Betalingskurs Høyere inntekter enn budsjettert på Kultur g Ledelse g Kuratrarbeid SUM AFs nett resultat av avslutta ppdragsprsjekter ble på krner i 2. tertial e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 2. tertial Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Regnskapet pr viser at lønnskstnadene har økt med krner eller 0,7 % fra 2. tertial Økningen er mindre enn det sm var budsjettert, men fakultetet har hatt vakanse, samt langtidssykemeldinger. AF fikk verført et mindrefrbruk på krner fra 2013, samt utveksling av virksmhetskapital krner. Dette var viktig fr å få budsjettet i balanse. f. Knklusjn Fakultetets prgnse pr. 2. tertial viser 5,7 milliner krner i ubundet mindrefrbruk pr Sammen med det bundne mindrefrbruket på 6,580 mill. krner ligger det på samme nivå sm mindrefrbruket fr Frbruket ved fakultetet i 2014 er lik tildelingen gjennm budsjettfrdelingsmdellen. En del av årsaken er man ikke fikk gdkjent masterstudiet på IØI, sm lå inne med økte stillinger, samt ikke tilsatt prfessr ved IØI. I tillegg har det vært nen langtidssykemeldte der det ikke er tilsatt vikarer. Fakultetet har liten økning i studiepengprduksjnen i 2013 sammenlignet med de øvrige fakultetene g får liten del av den resultatbaserte budsjettøkningen i 2015 budsjettet. Studiepengprduksjnen fra Gateway vil falle brt f..m. budsjettåret 2017, så det er viktig å fkusere på andre muligheter på inntektssiden i årene fremver. S-sak 74/14

11 Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning a. Ramme EFLs ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført merfrbruk fra 2013 på krner. I tillegg hadde EFL bundne midler på til sammen krner pr b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig merfrbruk pr på krner. EFL har pr budsjettert med et merfrbruk på krner. Fakultetet har hatt sm mål fr 2014 at underskuddet ikke skulle øke i løpet av året. Fakultetet styrer mt et bedre resultat enn budsjettert. Dette skyldes: Sykefraværet har vært svært høyt i periden, ne sm har utløst høyere variable utbetalinger. Lønnskstnadene er krner høyere enn budsjettert. Dette skyldes økte utbetalinger til timelærere, vertid g høyere aktivitet innen ekstern finansiert virksmhet. Andre driftskstnader er krner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hvedsak redusert utbetaling til praksisskler g -barnehager, men gså kntrll- g innsparingstiltak ellers i fakultetet. Frikjøp til arbeid med tiltak g prsjekt, indirekte kstnader g andre verføringer i kntklasse 9 er krner høyere enn budsjettert. c. Prgnse pr Prgnse pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av et merfrbruk på krner g et bundet mindrefrbruk på krner. Om det frventede merfrbruket på krner: Fakultetet hadde med seg et strt merfrbruk fra 2013, g har iverksatt vesentlig innsparingstiltak i Det ser ut til at EFL gjennm dette vil makte å redusere merfrbruket betydelig i inneværende år. Frventet bundet mindrefrbruk er knyttet til følgende knkrete tiltak: Tiltak Navn Beløp Veiledning av nyutdanna Reggi SAK-midler SAK-midler BLU Ekspertsympsium NUV Nye læringsfrmer Ungdmstrinn i utvikling SUM BUNDNE MIDLER d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) Betalingskurs S-sak 74/14

12 10 SUM EFLs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble på krner i 2. tertial e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Nedenfr vises en versikt ver utvikling i lønnskstnadene ved EFL. Kntklasse 5: Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Lønnsøkningen fra 2. tertial 2013 til 2. tertial 2014 er på 1,4 %. Fakultetet har i 2014 hatt høyt fkus på øknmistyring. Det er iverksatt ulike tiltak fr å bedre den øknmiske situasjnen: Redusert pptak PPU. Dette vil få knsekvenser fr studiepengprduksjnen på sikt, men ble ansett sm nødvendig fr å redusere kstnader. Redusert tildeling til FOU. Ordningen med diett på reiser internt er avviklet fra høsten Omlegging av praksis. 2 ukers praksis på nettbasert barnehagelærerutdanning er mgjrt til punktpraksis uten gdtgjøring, innsparing krner. 2 ukers praksis fr 3. klasse grunnsklelærerutdanning, samt 2. klasse praksis fr faglærerutdanningene er mgjrt fra rdinær praksis til sklevertakelse. Innsparing krner. Innført egenandel fr deltakere på knferanse fr praksislærere. Øknmiske innsparingstiltak har gitt resultater, men er krevende fr de tilsatte. Det er bekymringsfullt at sykefraværet øker betydelig. Sykefraværsprsenten ved EFL hittil i år er nesten 6 %. Fakultetet har stre utfrdringer framver. Høsten 2015 er det planlagt ppstart av masterutdanning i utdanningsvitenskap. EFL har nylig vært gjennm svært ressurskrevende utdanningsrefrmer innenfr både lærer- g barnehagelærerutdanning. Det er avgjørende at EFL får øknmiske rammebetingelser sm gjør det mulig å igangsette en ny masterutdanning. På grunn av svært få tildelte stipendiatstillinger, så EFL seg nen tid tilbake nødt til å finansiere nen stipendiater av egne midler. Denne pririteringen var riktig den gangen den ble gjrt, g ville vært ønskelig gså i frtsettelsen, sett i lys av det stre kmpetanseløftet sm er nødvendig når det nå vil være krav m master i lærerutdanning fra høst Fakultetets tidligere priritering er dessverre ikke lenger mulig. Det er derfr viktig høgsklen i tiden framver tildeler nye stipendiatstillinger innen disse fagmrådene. I HiTs frslag til budsjettfrdeling fr 2015 er det hldt tilbake ekstra midler på fellesnivå tilsvarende krner. Dette kmmer i tillegg til et vesentlig mindrefrbruk på avsetninger til universitetsprsjekter med Agder. Vi har frståelse fr institusjnens ønske m visse reserver g ressurser til strategiske satsinger, men når HiT i frslaget til budsjett fr 2015 hlder tilbake mtrent hele budsjettveksten generert av høyere studiepengprduksjn, setter dette fakultetene i en vanskelig øknmisk situasjn. Vekst i studiepengprduksjnen medfører i første rekke kstnadsvekst på fakultetsnivå. Vi velger å påpeke dette misfrhldet i denne sammenhengen g håper med det at institusjnen vurderer en justert praksis i tiden framver. S-sak 74/14

13 11 f. Knklusjn Fakultetet er på riktig vei når det gjelder balansen mellm inntekter g kstnader. Merfrbruket er vesentlig redusert g vil ventelig reduseres ytterligere i året sm kmmer. Full sunnhet i dette g øvrige fakulteters øknmi frutsetter imidlertid en viss justering i høgsklens ttale pririteringer Fakultet fr helse- g ssialfag a. Ramme HS ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes: Tilsagn på krner fra UHR sm midlertidig er en del av den rdinære driften, i påvente av at prsjekt pprettes. Sykepengerefusjn. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på krner g bundet mindrefrbruk på krner. Frventet ubundet mindrefrbruk på krner skyldes: Sykepengerefusjn. Interne avsetninger sm ikke realiseres fullt ut. Frventet bundet mindrefrbruk er knyttet til følgende knkrete tiltak: Tiltak/eventuelle ting sm ikke er angitt med tiltaksnummer Beløp Entreprenørskap i vernepleierutdanningen - Nrgesuniversitetet Kr Sum Kr HS har følgende kmmentarer til det bundne mindrefrbruket: Ubenyttede tildelte midler fra Nrgesuniversitetet pr verføres til d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) Betalingskurs SUM Peridiseringer august/september HS nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble 0 i 2. tertial S-sak 74/14

14 12 e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Det er en økning i lønnskstnader pr. 2. tertial fra 2013 til 2014 på ca. 9 %. I tillegg til generell lønnsvekst gir fakultetets satsing på BOA økte lønnskstnader. f. Knklusjn Knklusjnen er at den øknmiske situasjnen er utfrdrende men psitiv. I likhet med 1. tertial er det psitive signaler på prduksjn i kjerneaktivitetene, men det er utfrdrende å realisere budsjetterte aktiviteter pp mt høgsklens krav til fakultetet innenfr gjeldende stillingsrammer. En mlegging til aktivitetsbasert budsjettering er derfr utfrdrende gitt rammene fr faste lønnskstnader. Merinntekter fra sykepengerefusjner er frtsatt en bekymring selv m det øknmisk er psitivt. Fakultetet vil derfr se på hvrdan det skal budsjettere sykepengerefusjn fr kmmende år pp mt de institusjnelle måltallene. Ttalt sett er prgnsene psitive, men den interne styringen g ressurstildelingen må videreutvikles fr å sikre realisering av strategiske mål Fakultet fr teknlgiske fag a. Ramme TFs ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes i hvedsak frskjell mellm budsjetterte peridiseringer g faktisk ujevn bruk i løpet av året. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på krner g bundet mindrefrbruk på krner. Frventet ubundet mindrefrbruk på krner skyldes avsetning til investeringer (tiltak 26181). Frventet bundet mindrefrbruk på krner er i sin helhet knyttet til tiltak Nrgesuniversitetet. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) Lavere aktivitet enn budsjettert Betalingskurs 0 0 SUM S-sak 74/14

15 13 Årsaken til lav aktivitet skyldes strt arbeidspress i periden, sm har gitt lavere BOA innsats enn frventet. TFs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble 0 i 2. tertial e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Økningen fra 2013 til 2014 er på 1,4 % g er gdt innenfr vanlig lønnsøkning fr periden. Regnskapet fr 2. tertial er 2,4 % ver budsjett g er gså innenfr vanlig lønnsøkning fr periden. f. Knklusjn Den største utfrdringen til fakultetet i dag er innen bemanning, det er økende behv fr ytterligere fagressurser. Dette gjelder både på grunn av naturlig avgang g høyt arbeidspress blant eksisterende persnal. Det er svært vanskelig å få ansatt nye fagflk g det er en tidskrevende prsess. Administrative ressurser nærmer seg gså en grense Driftstjenesten a. Ramme Driftstjenestens ramme fr 2014 er pr på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes: Investeringskstnadene er krner under budsjett. Dette skyldes at en del investeringer ligger etter planen g at en del av kstnadene sm er budsjettert sm investeringer kmmer i klasse 6. Salgsinntektene er krner under budsjett per 2. tertial. Hvedgrunnen er mindre salg i kpisentrene enn budsjettert. Lønnskstnader viser et merfrbruk på krner. Dette skyldes hvedsakelig ekstra persnell i frbindelse med mange flytteprsesser i Prsgrunn. Driftskstnader er krner under budsjett. Hvedgrunnene er: Mindrefrbruk på energi utgjør per 2. tertial krner. Årsaken er vesentlig lavere energifrbruk på Ntdden g i Bø enn i 2013, særlig i mars/april. Prisene har steget gjennmsnittlig 2 %, dvs. mtrent sm budsjettert. Samlet husleie er krner under budsjett pga.: Husleie Kra i Bø er betalt via verføring til SiTel, jf. kntklasse 7. Husleiefritak bygg E i Prsgrunn pga. mbygging. Regnskapsmessig mindrefrbruk fr hele klasse 6 med unntak av energi g husleie dvs. driftskstnader er krner per 2. tertial. Dette skyldes hvedsakelig investeringer i bygg sm ikke er gjennmført. Kstnader fr Kra i Bø sm gis sm fristasjnstilskudd til SiTel er ikke budsjettert i kntklasse 7, men sm husleie i kntklasse 6, g kstnadene utgjør krner. I kntklasse 9 er resultatet krner dårligere enn budsjettert pga. manglende internfakturering ved kpisentrene. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr på ca. S-sak 74/14

16 14 4,2 mill. krner. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på 1,6 mill. krner fra mindre frbruk energi g drift, samt et bundet mindrefrbruk på 2,6 mill. krner. Det bundne mindrefrbruket består av: 1,6 mill. krner til investeringer, sm bes verført til ,5 mill. krner fra husleiefritak bygg E sm benyttes til dekning av flyttekstnader g tilleggsarbeider, sm kmmer til utbetaling i ,5 mill. krner diverse. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Ikke aktuelt. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Ikke aktuelt. f. Knklusjn Knklusjnen er at regnskapstallene fr 2. tertial viser at driftstjenestens drift er mtrent sm budsjettert, men at det vil bli et mindrefrbruk på investeringer, husleie g energi IT-tjenesten a. Ramme ITs ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 2. tertial skyldes: Frsinkede pc-anskaffelser i påvente av ny innkjøpsavtale via UNINETT, ca krner. Utsatt anskaffelse av brannslukningssystem fr serverrm, krner. Utsatt anskaffelse av nye kjernesvitsjer pga. avbrutt innkjøpsprsess sm følge uakseptabel funksjnalitet i tilbudt utstyr, krner. c. Prgnse pr Prgnsen pr. 2. tertial viser 0 i regnskapsmessig mer-/mindrefrbruk pr d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Ikke aktuelt. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen På grunn av mange nye ppgaver knyttet til m.a. e-læringstjenester g drift av infrastruktur fr e- læring, er arbeidsbelastningen høy i IT-tjenesten. IT-tjenesten er derfr avhengig av at medarbeiderne kjenner høgsklens systemer. IT kan ikke ha vakante stillinger når nen slutter g må sørge fr gd verlapping ved tilsetting i ledige stillinger. IT-tjenesten anskaffer en del IT-utstyr fr andre, frdi utstyret skal anleggsføres under IT. Utgiftene psteres sm investeringer på kntklasse 1 i regnskapet. Refusjnen fra driftsenhetene føres på drift på kntklasse 6. Pr 2. tertial utgjør dette krner, sm kmmer fram sm fr høyt frbruk på kntklasse 1 g sm fr lavt frbruk på kntklasse 6. S-sak 74/14

17 15 Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial Merfrbruket skyldes i hvedsak: Stillinger der hele eller deler av IT-tjenestens lønnsutgifter skal refunderes av eksterne eller av andre driftsenheter ved HiT. Utgifter ved vikar/verlapping ved ny tilsetting i vakant stilling. f. Knklusjn IT-tjenestens frventer 0 i mer-/mindrefrbruk pr Bibliteket a. Ramme Biblitekets ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført merfrbruk fra 2013 på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr på krner. Årsaken er i hvedsak at vedtatte investeringer g medieinnkjøp i 2014 ennå ikke er gjennmført. c. Prgnse pr Frventet regnskapsmessig mer-/mindrefrbruk pr er 0. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) 0 0 Betalingskurs SUM 0 0 e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Ikke aktuelt. f. Knklusjn Biblitekets knklusjn er at regnskapet vil gå i balanse ved utgangen av året Fellesadministrasjnen Øknmirapprten til Fellesadministrasjnen er slått sammen av rapprter fra Utdanningsseksjnen, FU-seksjnen, PO-seksjnen, øknmiseksjnen, FA stab g FA felles. a. Ramme FAs ramme fr 2014 er pr på krner. Det er 0 i verført mer-/mindrefrbruk fra S-sak 74/14

18 16 b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig nett merfrbruk pr på krner i frhld til budsjett, hvilket utgjør ca. 5,4 % av budsjettet fr periden. I periden er nett lønnskstnader, etter at refunderte syke- g freldrepenger er hensyntatt, krner høyere enn budsjettert g andre kstnader er krner lavere enn budsjettert. c. Prgnse pr Det frventes slike mer-/mindrefrbruk i frhld til budsjett pr : Underenhet Prgnse merfrbruk (-) Kmmentarer eller mindrefrbruk (+) Utdanningsseksjnen 0 Ingen kmmentarer. FU-seksjnen Skyldes ekstra lønnskstnader sm ikke var budsjettert, men belastet FU-seksjnen. Markeds-/kmm. enheten Mindre avvik. PO-seksjnen Mindre avvik. Øknmiseksjnen Mindre avvik. FA stab 0 Ingen kmmentarer. FA felles Mindre avvik. Sum Fellesadministrasjnen d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til BOA fremkmmer følgende pr. 2. tertial 2014: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter Bidragsinntekter Frskningsrådet/Oslfjrdfndet SUM BOA (HIT) 0 0 Betalingskurs SUM 0 0 FAs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble 0 i 2. tertial Fellesadministrasjnen har 3 prsjekter i kategrien Bidragsfrskning finansiert av andre. Ingen av disse kan gå med verskudd eller underskudd. Bruk av midlene rapprteres til SIU g eventuelt verskudd eller underskudd skal avregnes mt SIU. I tillegg blir et felles bidragsprsjekt fr høgsklen regnskapsført i FA. Dette er prsjektet Ung gründer, sm har en tildeling fra Innvasjn Nrge på krner. Prsjektet ble startet høsten 2010 g frventes avsluttet inneværende år. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Oppstillingen under viser status samt sammenligningstall fr i fjr fr kntklasse 5 Lønn g gdtgjørelser. Budsjett 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial 2014 Regnskap 2. tertial S-sak 74/14

19 17 f. Knklusjn Underenhet Utdanningsseksjnen FU-seksjnen Markeds-/kmm. enheten PO-seksjnen Øknmiseksjnen FA stab FA felles Vurdering/knklusjn Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan, men inndekning av ufrutsett lønn må vurderes ila. året. Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Strategiske tiltak, fellestiltak g øremerkede midler a. Ramme Fellestiltakenes ramme fr 2014 er pr på krner. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2013 på krner. b. Regnskap pr Regnskapet fr 2. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk på krner i frhld til budsjett. Merfrbruket pr. 2. tertial spesifisert på tiltakene fremgår av versikten under: Tekst Regnskap Budsjett pr Tiltaksnummer Mer- /mindrefrbruk UTVIKLINGSTILTAK Kmpetanseutvikling Studieperm. tekn./adm. persnale Kmpetanseutviklingsplan Felles utviklingstiltak Desentralisert biblitek Drammen Dispsisjnsbeløp fr rektr g direktør E-læring Fairtrade ved HiT Institusjnelt samarbeid UiA Internasjnalisering Internettprsjektet Intranettprsjektet Kina-samarbeidet (fra ) Kvalitetssikringssystem Strategisk utvikling av lærerutdanningene Ledelsesinfrmasjnssystem Likestilling Senirstipend Senirplitikk S-sak 74/14

20 Stim. av vitensk. publ. (Open Access g Hit-tidsskrift) Stimuleringsmidler fr BOA Studentutveksling Entreprenørskapssatsing Førstelektrprgram Støtte fr å søke EU-midler FU-stipend FELLESTILTAK 0 Studentvelferd Handlingsplan fr funksjnshemmede Ssialrådgivningstjeneste g læringsmiljø Studenttillitsvervkurs Studentrganisasjnen i Telemark (ST) Studiestart Studentpresttjenesten Kjøp av tjenester/systemer Avgift Uninett, Prceed, IBX, KGV g BiBSYS Betaling av lønnstjenester Opptak Infrmasjnstjeneste Karrieredagene Markedsføringskampanjestudentrekruttering Studentrekruttering Fellesdrift annet Fellesdrift diverse Fellesreiseutgifter Frskningsdagene Klagenemnda Kunngjøringer Omstillingspakker (persnalavtaler) Persnalarrangement/jubileum Persnalkantiner Sekretariatet fr UHR Lærlingrdningen Hvedvernembud g vernembud Kmpensasjn fr tillitsvalgte Velferdsutvalgene S-sak 74/14

Innkalling Styret. Møte 6/1 5 - l l.06.20 l 5. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 6/1 5 - l l.06.20 l 5. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 6/1 5 - l l.06.20 l 5 Høgsklen i Telemark, Kjølnes ring 56, Pstbks 203, 3901 Prsgrunn T e lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntent/view/full/

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Høgskolen i Telemark DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2013. 1. Saken i korte trekk. 2. Tilråding. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/647

Høgskolen i Telemark DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2013. 1. Saken i korte trekk. 2. Tilråding. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/647 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24. oktober 2013 S-sak 76/13 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2013/647 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2013 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 21.06.2016. Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.05.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 21.06.2016. Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.05. Styret ved Høgsklen i Sørøst Nrge Vår dat: 09.06.2016 Dk.nummer: Dknr MØTEINNKALLING Møtedat: 21.06.2016 kl. 10:00 Sted: Campus Prsgrunn Arkivsak: 16/00002 Mulige frfall meldes snarest til Anita Dale Anita.dale@hit.n,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner.

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.10.2012 S-sak 84/12 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2012/466 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2012 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS

Årsregnskap 2012 for Levanger Næringsselskap AS Årsregnskap 2012 fr Levanger Næringsselskap AS Utarbeidet av: Øknmiservice AS Autrisert regnskapsførerselskap Pstbks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Nte 2012 2011 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010.

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 23.02.2011 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2011/548 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2011 1. Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Øknmiplan 2018-2021 Status i arbeidet v/trnd Julin 19.09.2017 1 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i 2018-2019 Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Ubrukte NFR-midler pr. 30.04.10 er på 2,7 mill. kroner, mot 1,9 mill. kroner pr. 31.12.09.

Ubrukte NFR-midler pr. 30.04.10 er på 2,7 mill. kroner, mot 1,9 mill. kroner pr. 31.12.09. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot/Tone E. Østvedt 2010/18 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2010 1 Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Ubrukt bevilgning fra NFR og regionale forskningsfond pr. 30.04.12 er på 3,5 mill. kroner, mot 3,8 mill. kroner pr. 31.12.11.

Ubrukt bevilgning fra NFR og regionale forskningsfond pr. 30.04.12 er på 3,5 mill. kroner, mot 3,8 mill. kroner pr. 31.12.11. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 21.06.12 S-sak 58/12 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2012/466 DELÅRSREGNSKAP FOR 1. TERTIAL 2012 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

IH DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

IH DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET : Interimsslyret : Fakultetsadministrasj nen Arkivref: 2009/35 8 TOS000/01 1.4 IH- 26-09 DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Bakgrunn Med grunniag i Universitetsstyres

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Øknmiledelse Dekansklen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Innhld Strategisk ledelse med mål- g resultatstyring sm styringsprinsipp Budsjettet sm styringsredskap Praktisk regnskapsfrståelse

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner Høringsuttalelse fra NLA høgsklen Det ble på høringsknferansen bedt m at en svart på høringen på et verrdnet måte slik at en så på elementer sm er viktig fr hele sektren. Dette er en str sak sm har mange

Detaljer

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen Universitets- g høysklesektren Universitets- g høyskleavdelingen Universitets- g høysklesektren Frslag til bevilgning ver 07.60: ttalt 32,3 mrd. krner Økning til 75 mill. krner fr å stimulere til samarbeid,

Detaljer