Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2012-2015"

Transkript

1 VEDTATT Strategiplan Med budsjett 2012 gode ideér

2

3 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 13. DESEMBER 2011 SAK 145/2011 Strategiplandokumentet slik det ble lagt fram for fylkestinget 13. desember 2011 er oppdatert ved at følgende «gule sider» er lagt inn: Foran i dokumentet: Fylkestingets vedtak i tilknytning til strategiplanen FT 145/2011 Korrigert hovedtabell (jfr vedtak pkt 2) I tillegg er det lagt inn gule sider etter tallbudsjettene på sidene 6, 46, 50, 94, 138 og156. Det er også lagt inn gule sider i vedlegg 1 bak i dokumentet med vedtatt hovedtabell. Når det gjelder tallbudsjettet medfører fylkestingets vedtak en økning i andre generelle statstilskudd på 8,5 mill kroner hvert år i planperioden. De økt inntektene går til styrking av opplæringskomiteens område med 6,5 mill kroner hvert år i planperioden. Videre styrkes fylkestingskomiteene med kr hver, til sammen kr hvert år i planperioden. Fylkesordførerens budsjettramme og Fylkesutvalgets budsjettramme økes begge med kr hvert år i planperioden. Kultur, Velferd og Miljøkomiteens budsjettområde og Regional utviklingskomite's budsjettområde styrkes med hhv kr ,- og kr ,- hvert år i planperioden. FT sak 145/2011 Strategiplan med budsjett 2012 Vedtak 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til Strategiplan med budsjett for Forslaget består av: Drifts- og investeringsbudsjett for 4-årsperioden. Budsjett 2012 for lånefondet. Forslaget til strategiplan for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget i vedlegg 5 i hoveddokumentet. Vedlegg i eget hefte som omfatter oversikt over enhetene med tallbudsjett for Fylkestinget vedtar følgende endringer i fylkesrådmannens korrigerte forslag Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet: Post 5 Andre generelle statstilskudd økes med kr ,-. (Manglende kompensasjon for overtakelse av tidligere riksvegferger.) Sum til fordeling drift økes tilsvarende til kr ,-. Fylkestinget vedtar videre budsjett 2012 på netto tjenestegruppe-nivå iflg. budsjettskjema 1B som fremmet av rådmannen med følgende endringer for :

4 Post 40 økes til ,-, post økes til ,-, post økes til ,- og post økes til ,-. Sum fordelt til drift ,-. Inntektsramme og driftsramme korrigeres tilsvarende for strategiplanperioden, dvs. for 2013, 2014 og Ytterligere spesifisering av budsjett 2012 utføres av fylkesrådmannen i henhold til forskrift om årsbudsjett, 9. De mål og intensjoner som ligger i strategiplandokumentet er førende for fylkeskommunens aktivitet. Fylkestinget vedtar budsjett 2012 for lånefondet. Fylkestinget vedtar følgende regel om delegasjon for 2012: - Omdisponering mellom tjenesteområder og disponering av endring i frie inntekter ligger til fylkestinget hvis ikke annet fastlegges i vedtak. Fylkesrådmannen har omdisponeringsadgang innenfor tjenesteområdene som definert i budsjettskjema 1B når det skjer for å oppfylle fylkestingets vedtatte mål og intensjoner. Mindre avvik fra dette kan godkjennes av fylkesutvalget. - Omdisponering av investeringstiltak (slik de er spesifisert i kap. 13 i strategiplanen) og endringer i investeringstilskudd behandles av fylkestinget. 3. Skatteøret for Sør-Trøndelag fylkeskommune gjeldende for budsjetterminen 2012 Fastsettes til maksimumssatsen som vedtas av Stortinget. 4. Fylkestinget vedtar finansiering av investeringer i henhold til fylkesrådmannens korrigerte forslag: Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet. 5. Lån tas opp via lånefondet. 6. Fylkestinget vedtar at det gis adgang til å ta opp likviditetslån inntil 200 mill. i Budsjettermin Kapitel 1 Innledning. GENERELT Regionen utfordres av klimakrisa, befolkningsendring, sentralisering, økende internasjonal konkurranse for vårt næringsliv og Universitet samtidig som kravene til kunnskap øker for å sikre befolkningen jobb, uansett yrke i framtiden. De neste 20 årene vil andelen eldre i Sør-Trøndelag øke. Samtidig er hovedtrenden at folketallet i og rundt Trondheim vil vokse med mennesker, mens den stagnerer med en eldre befolkning i distriktene hvor mye av verdiskapingen rundt land-, skog- og havbruk drives. Verdens natur- og ressursgrunnlag er i fare. Den globale luftforurensningen med store utslipp av co2 og oppvarming av atmosfæren vil kunne føre til dramatiske endringer. 2

5 Klimakrisa vil kanskje påvirke Trøndelag mer enn noen annen region i Norge. Villere, varmere og våtere vær er utfordrende for en region med store områder hvilende på leire, samt en region hvor mye av bosettingen og sysselsettingen er basert på landbruket. Varmere vær kan bety lengre vekstsesonger, men også flere svartelistede arter som utfordrer grøde og landbruksproduksjon. Trøndelag må også ta sin del av ansvaret i den globale klimadugnaden. Skal vi følge Stortingets mål om utslippskutt, må Trøndelag slippe ut 1 millioner tonn mindre CO2 i Kunnskaps- og teknologimiljøene i Trondheim skaper også mange nye virksomheter, og trekker til seg tunge internasjonale selskaper på jakt etter kompetansen og talentene som klekkes ut ved NTNU, SINTEF og HIST. Samtidig ser vi at opplevelsesnæringene gror godt. Både når det gjelder reiseliv langs kysten, i innlandet, langs dalene eller på Oppdal og på Røros, langs elvene våre eller i byen, hvor også kultur som næringsvei øker kraftig. Bevisstheten om merkevaren trøndersk mat øker sakte men sikkert, og gir muligheter for flere å satse på nisjeproduksjon av matvarer. Trøndelags rike naturressurser gir regionen mange arbeidsplasser og stor verdiskaping. Samtidig er det et skjebnefellesskap mellom spredt bosetting og våre råvareressurser. Både innen land-, skog- og havbruk foregår verdiskapingen og ressursuttaket i våre distriktskommuner langs kysten, i innlandet og i fjellbygdene. Det skapes milliardverdier i hele fylket i verdikjeden knyttet til oppdrett av laks, skogbruket og landbruket. Uten at det bor folk i nærheten av råvarene og industriarbeidsplassene, blir det også tilnærmet umulig i framtiden å sikre verdiskapingen og ressursuttaket. Norge, Europa og verden vil fortsatt etterspørre fisk, trevare og mat i store mengder fra Trøndelag i årene framover, men skal vi kunne levere dette, er vi avhengige av å sikre bosetting og tilgang til arbeidskraft for disse næringene. En balansert vekst og utvikling i Sør-Trøndelag handler om politisk styring og vilje. 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER Styringsprinsipper for kommende 4-års periode ( ) 2.0 Økonomistyring Vedtatt strategiplan for perioden legges til grunn for beregning av rammer for det enkelte budsjettår, dette korrigert for avvik som fremkommer i Regjeringens kommuneproposisjon. Det budsjetteres med en rentesats på 5 % ved bruk av lånemidler fra lånefondet. Det skal avsettes nødvendige reserver for å kunne møte uforutsette kostnadsøkninger og/eller reduserte inntekter for fylkeskommunen. Dette skjer gjennom avsetting til eget bufferfond for renter, Rentefondet. Det settes et tak på rentefondets størrelse på 4 % av lånegjelden 3

6 til enhver tid. Evt. overskytende midler på Rentefondet disponeres til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld evt. egenkapital ved nye investeringer. Det skal videre avsettes midler til et eget disposisjonsfond til fri anvendelse for å møte uventede kostnadsøkninger gjennom budsjettåret eller evt. dekking av uforutsette kostnader i forbindelse med ras, flom, ulykker osv., fondets størrelse bør ligge på ca. 100 mill. kr. til enhver tid. Det legges til grunn at merverdiavgiftskompensasjon for investeringer skal føres direkte mot investeringsprosjektene slik at buffer ved implementering av de nye reglene ikke er til stede Arbeidsgiverpolitikk Lønnspolitikk Likelønn er et viktig prinsipp, og det er viktig å ha gode rutiner som sikrer dette både i ansettelsespolitikken og ved lønnsfastsettelse. Det har i de senere år vært en trend at det har vært avsatt til dels store deler av de sentrale lønnsoppgjørene til lokal fordeling. Både ved fordeling av disse midlene samt i stillinger med lokal lønnsdannelse, er det viktig å ha sterkt fokus på likelønn. Inkluderende arbeidsliv Vi skal ha et sterkt fokus på sykefraværet i hele organisasjonen. Gjennom en god arbeidsgiverpolitikk og gode prosesser sammen med de ansatte vil vi redusere sykefraværet. I yrkesgrupper med særlig høyt fravær må det jobbes med tiltak, der det gjennom et samarbeid med den enkelte ansatte kan finne gode løsninger. Vi vil gjennom vår arbeidsgiverpolitikk tilstrebe at befolkningens kulturelle og funksjonelle mangfold på en best mulig måte gjenspeiles i arbeidstakergruppa. Alle ansatte i fylkeskommunen skal ha arbeidsavtale. Vi vil arbeide for at heltid blir en rettighet og deltid en mulighet gjennom et aktivt samarbeid med ansatte og deres organisasjoner. Ansatte i fylkeskommunen må gis rettigheter til reell stillingsandel. Fylkestinget vil jobbe for å oppfylle ambisjonen om å fjerne uønsket deltid i løpet av (forøvrig som fylkesrådmannens forslag) 6 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER Vakant stilling rådgiver fylkesrådmannen ved f.ordf.kontoret besettes i 2012, dekkes innenfor budsjettramme Administrasjon og intern service. 4

7 7 OPPLÆRING Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: - ha en bedre skole for alle gjennom satsing på skolebygg og skolehverdagens helhetlige kvalitet og innhold - at den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklede arbeidsplassen i hele skole-norge. Løfter vi lærerne, løfter vi elevene. Veien til bedre elevprestasjoner går gjennom læreren. Vi vil arbeide for god lærertetthet og reelle muligheter for etter- og videreutdanning for lærere. - beholde den desentraliserte skolestrukturen for å sikre elevenes valgmuligheter nært der de bor - beholde nærskoleprinsippet gjennom en evaluering som sikrer en forbedring av inntakssystemet for alle elever i Sør-Trøndelag basert på rettferdighet og likebehandling. - ha en bred dekning av VG1 tilbud i de ulike opplæringsregionene. - anerkjenne dagens etablerte privatskoler i Sør-Trøndelag som aktive samarbeidspartnere for fylkeskommunen. Si nei til oppstart av kommersielle privatskoler. - Framtidens elevtallsvekst skal løses gjennom kombinerte offentlige skoler - ha nulltoleranse mot mobbing gjennom arbeid med bla seksuell trakassering og digital mobbing. - fortsette med å utvikle den videregående skolen i Sør-Trøndelag som ledende i kampen mot frafall, og med de beste prestasjonene innen skole og fagopplæring. Dette skal blant annet skje gjennom: o Styrking og statusheving av yrkesfagene med spesielt fokus på vg3 yrkesfag og etablering av flere lærlingeplasser i offentlig og privat regi. o å innføre obligatoriske elevsamtaler for rådgivertjenesten o å øke samhandlingen mellom rådgivertjenesten i fylkeskommunen og de ulike kommunene - gi elevene mulighet til mer praksisnær undervisning gjennom lokale tilpasninger til læreplaner - styrke partnerskapet mellom videregående skole og arbeidsliv for å gi bedre sammenheng mellom teori og praksis i undervisningen og videreutvikle entreprenørskap som læringsmetode i skolen - gi elever mulighet til å gjennomføre undervisning i smale fag gjennom økt bruk av fjernundervisning - legge til rette for at kjøreopplæringen gjøres i tett samarbeid med de videregående skolene slik at en hindrer unødvendig fravær - videreutvikle Skjetlein Grønt Kompetansesenter for opplæring og utvikling i landbruket gjennom et samspill mellom fylkeskommunen, høyskoler/universitet og 5

8 næringenes organisasjoner. Videre må det legges økt vekt på økologisk ansvar i hele den videregående opplæringen. - få flere ungdommer til å velge realfag, samt flere ungdommer til å velge realfaglig fordypning. Sør-Trøndelag skal bli beste fylke i matematikk og realfag på alle nivåer. Vi skal være flest i bredden og best i toppen. - forsterke realfagssatsingen gjennom et samarbeid mellom ulike fagmiljøer, institusjoner og næringslivet, i tråd med Fylkestingets vedtak i juni Som et ledd i realfagsatsingen skal alle våre videregående skoler ha tilgang til gode og oppdaterte realfagsrom. - videreutvikle de videregående skolene som regionale utviklingsaktører blant annet gjennom ressurssentrene - legge til rette for tverrfaglige opplæringskontor der det er nødvendig - ivareta ansvaret for opplæring innfor sør-samiske området. - frigi mer tid til læreren til undervisning og mindre tid til rapportering Økonomi: 1. Skisserte 10 mill i økte kostnader til pensjon, voksenopplæring, systemdrift og privatistordningen dekkes gjennom omprioriteringer innenfor opplæringsbudsjettet på følgende måte: - Kr 7 mill fra Fagenheten for videregående opplæring - Kr 2 mill fra skoledrift - Kr 1 mill fra ressursfordelingsmodellen for pedagogisk lønn 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en henvendelse til Kunnskapsdepartementet hvor det økonomiske forholdet rundt økt andel privatistelever og kostnader blir problematisert. Fylkestinget ber fylkesrådmannen primært be om å få øke egenandelen for privatistelever i Sør-Trøndelag til minst: - Kr 550,- for privatister som før ikke har prøvd seg i faget som privatist eller elev (opp fra kr 378,-) - Kr 1050,- for elever som tar forbedringsprøver (opp fra kr 775,-) Sekundært bes departementet om full kompensasjon til økte kostnader eller at den statlige satsen for privatistelever økes. 3. Budsjettkapittel for opplæring (50-59) økes med kr 6 millioner, hvorav: - Kr 1 million øremerkes realfagsprosjektet i henhold til Fylkestingsvedtak 110/ Kr tilføres realfagsprosjektet øremerket driftstilskudd for nytt Newtonrom på eller i nærheten av den videregående skolen i Åfjord. Newtonrommet etableres under forutsetning av dialog med Åfjord kommune om eierskap og driftsforhold. Sak om endelig avklaring om igangsetting av prosjektet fremmes for politisk behandling. - Kr 1 million avsettes til prosjektformål innenfor frafallsarbeidet og fordeles etter prioritering av opplæringskomiteen. - Kr 3,8 millioner tilføres ressursfordelingsmodellen for å styrke opplæringen av praktisk matematikk på yrkesfag. Merknader til Opplæringskapitlet 6

9 Frafall Fremdeles er det for mange ungdommer som ikke klarer å fullføre videregående opplæring, og det er med bekymring Fylkestinget registrer at andelen elever som slutter i løpet av skoleåret går opp. Fylkestinget er enige med fylkesrådmannen i at Ny Giv synes å være et godt prosjekt for å møte de mange ulike utfordringene innenfor frafall. Det er imidlertid få forslag til konkrete tiltak. Fylkestinget ber derfor fylkesrådmannen legge frem forslag til prosjekttiltak når planen for bedre gjennomføring skal behandles, jmf økte bevilgninger på kr 1,0 millioner: - Et forsøk med VG3 yrkesfag over 1,5 år Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem forslag til, og kostnadsoverslag for aktuell VG3 klasse innenfor yrkesfag som kan ta VG3-løpet over 1,5 år i et integrert løp i samarbeid med næringsliv og med entreprenørskap som læringsmetode. - Tiltak som reduserer omvalg, Fylkestinget ber rådmannen komme med forslag som vil redusere omvalgsprosenten. Sør-Trøndelag synes å ligge på statistikktoppen nasjonalt når det kommer til antall elever som velger om. Dette er utfordrende fordi det krever økte økonomiske ressurser i seg selv, men også fordi det fører til en forsinkelse for elevene som med bedre veiledning og rådgiving kan gi seg utslag i bedre gjennomføring. - Innføring av elevinspektører. Fylkestinget støtter en utredning av modell for bruk av Elevinspektører. Utredningen bør også ta inn i seg overtallighetssituasjonen for miljøarbeidere ved de videregående skolene og vurdere arbeidsmandat og innhold for en slik rolle. - Mentorer for lærlinger Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme med forslag til, og kostnadsoverslag til aktuell skole som i en prosjektfase kan utnevne mentorer for hele- eller deler av sin lærlingemasse ved skolen for å sikre bedre overganger mellom VG2 og VG3 yrkesfag. - Fylkestinget ber fylkesrådmannen forelegge opplæringskomiteen en sak som diskuterer og gir oversikt over praktiseringen av faget prosjekt til fordypning på de ulike skolene. - Sommerskole Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem en sak som skisserer organisering og kostnader for sommerskole i regi av Sør-Trøndelag Fylkeskommune sommeren Statistikk for borteboere: Sør-Trøndelag fylkeskommune iverksetter innhenting av informasjon over antall borteboere i fylket og eventuelt frafall blant denne elevgruppen. Statistikken innarbeides i tilstandsrapporten. Organiseringen av mentorer for lærere 10 lærere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune har fullført mentorutdanning i regi av NTNU, og flere lærere er underveis i videreutdanningsløpet. Fylkestinget ber om en sak som redegjør for hvordan mentorordningen organiseres og fungerer. Regionale planenheter og økt innslagspunktet Sør-Trøndelag har en forholdsvis stabil utvikling i antall elever i årene fremover. Utviklingen utfordres imidlertid av elevtallsvekst i Trondheimsregionen og reduksjon av elevtallet spesielt i fjellregionen og på Fosen. 7

10 Fylkestinget vil opprettholde den desentraliserte skolestrukturen i Sør-Trøndelag og mener denne strukturen er mulig å nå tiltross for utfordringer i elevtallet. Dette krever imidlertid en gjennomgang av tilbudsstrukturen i forhold til gjeldene utfordringer. Fylkestinget støtter derfor Fylkesrådmannen i å vurdere å innføre regionale planenheter for å redusere parallelle tilbud i samme region. Saken forutsettes fremmet for politisk behandling. Videre ber Fylkestinget fylkesrådmannen utrede konsekvensene ved å øke innslagspunktet fra 9 til 11 elever for VG1 studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama, og å øke innslagspunktet fra 5 til 7 for VG1 yrkesfag i ressursfordelings-modellen for pedagogisk lønn. Dialog med Helse Midt-Norge RHF Fylkestinget ber fylkesrådmannen gå i dialog med Helse Midt-Norge RHF om økonomisk bidrag til lokaler for opplæring i sosiale og medisinske institusjoner, herved vedtatt lagt til Vår Frues gate, jmf opplæringslovens 13-3a, om plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i helseinstitusjonar Realfagsprosjektet Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp vedtak i sak 110/2011 om å utarbeide en oversikt over tilstanden og utbedringspotensialet i de realfagsrom som ikke er tilfredsstillende i våre videregående skoler. Tomter Spesielt fra år 2020 og fremover vil det bli utfordringer med nok elevplasser i Trondheim uten at det bygges en ny vgs. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere aktuelle tomter for bygging av ny(e) videregående skole(r) i Trondheim. Sorgenfri vurderes som lite aktuelt. NDLA Norsk digital læringsarena (NDLA) er utviklet som et supplement til lærerboka. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremme en politisk sak for opplæringskomiteen som evaluerer bruken av NDLA i eget fylket og veien videre for prosjektet. Fylkestinget oppfordrer opplæringskomiteen til å avholde en høring i forbindelse med behandling av saken. (Forøvrig som fylkesrådmannens forslag7.1 t.o.m ) 9 KULTUR, VELFERD OG MILJØ. Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: - satse på den viktige kulturbyggingen ute i lokalmiljøene og ivareta den samiske kulturens plass i fylket - forsterke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og øke bevilgningene vesentlig - fortsette satsingen på film med senter, fond og kommisjon for å øke den trønderske andelen i spillefilmer og TV-produksjoner. - forsterke innsatsen for Pilegrimsleden med skjøtsel, merking, infrastruktur, informasjonstavler og overnattingstilbud. - videreutvikle Nidaros pilegrimsgård og jobbe for at denne kan fylle rollen som regionalt pilegrimssenter. - følge opp vedtatt museumsplan og jobbe for å etablere en ordning med regionale konservatorer i samarbeid med kommunene/bygdemuseene. - styrke kulturminnevernet 8

11 - bidra til å øke ungdoms interesse og forståelse for kultur gjennom å videreutvikle kulturkortet Plænti. - videreføre ordningen med den kulturelle skolesekken som grunnlag for opplæring, økt kulturforståelse og flere kulturarbeidsplasser. Det søkes etablert en ordning med produksjonsstøtte for nye produksjoner. - følge opp våre regionale forpliktelser knyttet til de store institusjonene som MIST, Trøndelag Teater, Symfoniorkesteret, Olavsfestdagene, Trondheim Jazzorkester og Kammermusikkfestivalen. - bidra til å utvikle lokale festivaler og spel - arbeide for å gjøre Trøndelag og Jämtland til den opplagte kandidaten ved et evt nytt vinter-ol i Norge. - samarbeide med idretten for et nytt og mer forpliktende idrettspolitisk manifest for Trøndelag. - videreutvikle ordningen med Mesterskapsagenten - videreføre satsingen for gratis hall- og baneleie for barn og unge i samarbeid med kommunene. - bygge flere idrettshaller - og arenaer ved å bygge nye videregående skoler og å samarbeide med kommuner og idretten. - sammen med partnere utarbeide et eget manifest for satsingen på jakt, fiske og friluftsliv i nært samarbeid med aktørene på områdene. - gjøre Trøndelag til et helsefremmende samfunn, og bidra til at de sosiale ulikhetene i helse reduserer. - styrke folkehelsearbeidet gjennom lavterskeltilbud ved å jobbe for gode og tilrettelagte lokalsamfunn, også for funksjonshemmede, ved utbygging av gang og sykkelveier, turstier og tilgang til friluftsområder. - bruke Bokbussen aktivt som en del av den regionale utviklingen Miljø og klima Fylkestinget vil: - holde ambisjonsnivået for kutt på klimagassutslipp opp på vedtatt nivå, noe som tilsvarer kutt på 1 million tonn CO2-ekvivalenter i Trøndelag innen 2020 (30%), og kutt på klimagassutslipp i egen organisasjon på 50%. - være en pådriver for at andelen fornybar energi i den totale energiproduksjonen i fylket økes - kartlegge mulige nye områder for fornybar energiproduksjon i Midt-Norge inkludert bioenergi, vindkraft, småkraft og andre fornybare energikilder. Gjeldende planverk rulleres i løpet av perioden. - sammen med FoU-miljøene arbeide for at regionen blir ledende innen fornybar energi, miljøteknologi og miljøforvaltning - avvikle all bruk av oljefyringsanlegg i egen organisasjon - at fylkeskommunen som bedrift miljøsertifiseres - sikre en fortsatt grønn og rettferdig innkjøpspolitikk for fylkeskommunen, hvor det totale utslippet av klimagasser knyttet til ordren, inngår som en del av innkjøpsvilkårene 9

12 - arbeide for å ruste opp og ta i bruk ny teknologi for å få mer utnytting av eksisterende energiproduksjon (herunder Enøk-tiltak). Merknader til Kultur, Velferd og Miljøkapitlet. Økonomi: Kultur, velferd og miljøkomiteens budsjettområde styrkes med Herav til forprosjektet Litteraturhus i Trondheim, og til Dokkhuset scene disponeres etter forslag fra KVM-komiteen. Merknader for øvrig: Bidra til å løfte litteraturmiljøet i regionen. Gjennom å støtte opp om etableringen av et Litteraturhus vil vi bidra til mer aktivitet, formidling og debatt innenfor litteratursjangeren. Støtte opp om Dokkhuset scene som senter og kompetansemiljø for jazz, kammermusikk og lignende musikalske uttrykk. Fortsette satsingen på film med senter, fond og kommisjon for å øke den trønderske andelen i spillefilmer og TV-produksjoner. Arbeide for økte statlige rammer til filmsatsingen i Midtnorge. Følge opp vedtatt museumsplan og jobbe for å etablere en ordning med regionale konservatorer i samarbeid med kommunene/bygdemuseene. Styrke og tydeliggjøre vår rolle som eier i Mist. Styrke dialogen med de regionale kulturhusene, for å avklare deres posisjon og rolle. Bidra med støtte til spel- og amatørteatervirksomheten. Støtten skal i vareta og utvikle denne virksomheten i hele regionen.(til erstatning for punkt 1 under avsnittet om amatørteatervirksomheten s 123 i rådmannens forslag). Fylkestinget understreke betydningen av at fylkeskommunen sammen med kommuner og frivillige organisasjoner styrker innsatsen med skjøtsel, merking, infrastruktur m.v. for pilegrimsleden (jfr. s. 125). Videre vil fylkestinget peke på betydningen av at en innen folkehelsearbeidet kan bidra til å støtte ulike prosjekter der modeller for samspill mellom kommune og frivillige lag og organisasjoner prøves ut for å nå de prioriterte målgruppene. (jfr. s. 108). (forøvrig som fylkesrådmannens forslag 9.1 t.o.m. 9.3.) 10 REGIONAL UTVIKLING (Næring og nyskaping) Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: 10

13 - videreutvikle det trønderske skog- og landbruket for å sikre bosetting, opprettholde volumet på produksjonen og skape nye næringer knyttet til bioenergi og mat. - opprettholde trygg matproduksjon i hele fylket - ha et aktivt og lokalt forankret jordvern som skal sikre fremtidige ressurser i et langsiktig perspektiv for matproduksjon - føre en rovdyrpolitikk i tråd med Stortingets rovdyrforlik slik at vi kan sikre en framtidig matproduksjon basert på våre utmarksressurser, samt opprettholde artsmangfoldet. - realisere marin strategiplan for Trøndelag for å sikre en bærekraftig vekst og utvikling innen havbruksnæringen, samtidig som vi tar vare på villaksen - arbeide for å få innført en arealavgift eller en ressursskatt for kommunene på sjøbaserte anlegg for oppdrettsnæringen - løse konflikten mellom havbruk, sjø- og elvefiske - bygge merkevaren Trøndersk MAT, forankret i Trøndersk Matmanifest i samspill med næringene - utvikle reiseliv og satsing på mat i et tett samspill - legge til rette for fortsatt vekst og utvikling innen onshore/offshore-virksomheten, knyttet til kunnskapsmiljøene i Trondheim, industrimiljøene i Verdal og på Orkanger, driftsmiljøet på Stjørdal, ilandføringsanlegget på Tjeldbergodden og basen i Kristiansund. - gå i front for nye næringer med basis i forsknings- og kunnskapsmiljøene i Trondheim - arbeide for sterke kapitalmiljøer innen såkorn og venture - flagge inn internasjonale bedrifter som passer inn i våre nærings- og kunnskapsklynger - skape bedre samspill mellom kunnskapsmiljøene i Trondheim og arbeidslivet og bedriftene i hele Trøndelag - at det skal arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for ett forsyningsområde for energi i Norge. - at dagens kraftverkseiere skal oppmuntres til å renovere sine kraftverk for å øke produksjonen av fornybar elektrisk kraft - at det skal arbeides aktivt for utbygging av mer lokal kraft og bygging av lokal infrastruktur for transport av kraft - at dagens kraftverkseiere må oppmuntres til å etablere såkalte pumpekraftverk - bruke mulighetene som ligger i grønn teknologi til å skape nye næringer og nye arbeidsplasser - olje- og gassressursene utenfor Trøndelagskysten må utnyttes til økt verdiskaping og ny industri i regionen Internasjonal aktivitet Bidra til å realisere ambisjonene og mulighetene som ligger i statusen European Cultural Route lokalt, regionalt og nasjonalt, og arbeide for å etablere et europeisk nettverk av pilegrimsregioner sammen med pilegrimspartnerskapet i Trøndelag. Avsette inntil 1 million kroner i året av de regionale utviklingsmidlene i en treårs periode for å følge opp ambisjonene ift Kina-satsingen. 11

14 Styrke samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere og internt med andre utviklingsprosjekter/program for å bidra til større effekter av Interreg-satsingen. Arbeide for større strategiske prosjekter over grensen, ikke bare innenfor Nordens Grønne Belte, men i hele programgeografien for interreg. Merknader til Regional Utviklingskapitlet. Økonomi: Budsjettrammen for Regional Utvikling økes med kr ,-. Økt budsjettramme disponeres etter prioritering av komité for Regional Utvikling. Endelig fordeling av regionale utviklingsmidler, også til kulturnæringsformål, vedtas av fylkesutvalget etter forutgående behandling i Regional Utviklingskomite i januar Fylkestinget vedtar ikke å endre regnskapsførsel for konsesjonskraftmidlene. Fylkestinget avviser fylkesrådmannens forslag om å overføre 10 mill. kr. av konsesjonskraftmidlene fra RegUt-midlene til driftsbudsjettet for disponering av hhv faggruppe areal, kultur og næring. Merknader forøvrig: Fylkestinget vil understreke at forskningsinstitusjoner må i større grad gjøres tilgjengelig for trøndersk næringsliv. Her kan fylkeskommunen skape møtearenaer. Kampflybase Fylkestinget vil understreke betydningen av fylkeskommunens eget strategiarbeid for Ørlandet hovedflystasjon som kampflybase i Norge fram mot kommende stortingsbehandling. Forsvarssjefen mener at Ørlandet er den beste lokaliseringen for de nye kampflyene og har overlevert sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren. Fylkestinget vil prioritere arbeidet med å sikre at Forsvarssjefens forslag om at Ørland Hovedflyplass skal bli valgt som lokalisering for Norges nye kampflybase kan realiseres. E-trøndelag Sammen med aktuelle samarbeidspartnere vil fylkestinget videreføre arbeidet mot full mobil- og bredbåndsdekning i fylket. Fornybar energi En stor del av det urealiserte potensialet for fornybar energi er innen vannkraft. Fylkestinget vil kartlegge mulige områder for fornybar energiproduksjon i Midt-Norge og rullere gjeldende planverk i perioden. Fylkestinget vil stimulere til økt forskning på fornybar energi og finne nye anvendelsesområder. Fylkestinget vil påvirke til at ny teknologi blir implementert for forbedre/oppgradere eksisterende industri/anlegg. Næringshager Næringshageprogrammet er et sentralt virkemiddel som fylkestinget vil følge med i utviklingen av. (forøvrig som fylkesrådmannens forslag kapitel 10.) 12

15 11 SAMFERDSEL Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: Vi vil ha gode, effektive og miljøvennlige løsninger innen samferdsel for å bedre fremkommeligheten, øke trafikksikkerheten og redusere CO2-utslipp i hele fylket. Gode digitale løsninger og å sikre nødvendig infrastruktur uansett bosted er viktig for å sikre vårt desentrale bosettingsmønster. Veger: Fylkestinget vil: - bygge Laksevegen til Hitra/Frøya - bygge Ei tim te byn over Fosen - starte arbeidet med Fv 705 til Selbu/Tydal - starte arbeidet med Fv 704 til Klæbu - starte arbeidet med å ruste opp Fv 30 til Røros - forskuttere strekningen Harangen Høgkjølen på E39 - satse på trafikksikkerhetstiltak, herunder bygge flere sykkelveger - prioritere rassikringstiltak ved investering i veinettet - øke andelen av fylkesveinettet som tåler 10 tonns akseltrykk. Kollektivtrafikk Fylkestinget vil: - følge opp Miljøpakken i Trondheim med økt satsing på gang/sykkel og kollektivtrafikk i hele Trondheimsregionen. I forbindelse med Miljøpakken trinn 2 vil vi få vurdert om det er riktig å foreta justeringer i dagens innkrevingsmønster. - arbeide for at det i samarbeid med Miljøpakken legges opp til økt satsing på superbuss og trikk. - beholde AtB som et heleid fylkeskommunalt selskap - forbedre og videreutvikle ferge- og hurtigbåtforbindelsene i fylket. - fullføre pilotprosjekt for bestilllingstransport og implementere det over hele fylket i løpet av perioden - samordne takstpolitikken innenfor kollektivtrafikken - bedre kollektivtrafikken i hele Sør-Trøndelag, bedre samkjøring mellom buss, båt og tog samt å legge til rette for overgang mellom disse. Det er et mål at kollektivtrafikken skal ta mer av trafikken i fylket. Videre gjennom en sentral ruteplanlegging for både by og distrikt legge til rette for at hele fylket kan bli en bo- og arbeidsregion - videreføre ordningen med Hjem for en 50-lapp - ha en rimelig pris ungdomskort i kollektivtrafikken - gjennomføre en ekstern objektiv gransking/vurdering av situasjonen for ferjedriften på strekningen Flakk Rørvik, herunder anbudsprosses/ anbudsoppfølging, klargjøring samt hvordan sikre nødvendig regularitet på sambandet i framtida. 13

16 Fylkestinget vil arbeide for: - økt satsing på Røros lufthavn for å få et fly- og rutetilbud som er tilpasset regionens behov. Vi vil videre arbeide for at Ørland Lufthavn skal bli en del av kortbanenettet i Norge. - elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen til Steinkjer innen å videreutvikle tilbudet på Trønderbanen sørover, fra Trondheim til Røros og Oppdal - en sunn og god drosjenæring - at det etableres et nytt logistikknutepunkt i Trøndelag - fullføring av E6 øst - oppstart av ny E6 Sør/Rv 3 (Trondheimsvegen). - å løse flaskehalser på E39 - full mobil- og bredbåndsdekning i fylket i samarbeid med kommuner, sentrale myndigheter og de private aktørene. - Merknader til Samferdselskapitlet: Fylkestinget ber Fylkesrådmannen be AtB gjøre en revisjon av dagens takstsystem med hovedvekt på forenkling av produkt og takststruktur. Nytt takstsystem skal inneholde en økning av billettprisen kjøpt om bord på bussen i sone «Stor-Trondheim» i tillegg til en generell takstøkning på øvrige produkter i forhold til den generelle lønns- og prisvekst. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen også be AtB om ytterligere å forenkle nettløsningene for kjøp av t:kort-produkter. Endelig takstvedtak gjøres av Fylkesutvalget. Fylkestinget er opptatt av å begrense hendelser av påkjørt vilt. I løpet av et år skjer det flere hundre ulykker langs trønderske veier som i verste fall kan føre til tap av menneskeliv. Fokuset på viltpåkjørsler må settes høyt på dagsorden i arbeidet med trafikksikkerhet. Fylkestinget vil invitere Jernbaneverket, Statens Vegvesen, bondelag, grunneiere og lokale aktører til prøveprosjekt på strekningen Trondheim-Røros for å senke antall viltpåkjørsler. Fylkestinget vil prioritere arbeidet med forbedringsprosjekt fylkesveg og utvikling av fylkeskommunens rolle som stor vegeier. Fylkestinget ber videre om at fylkeskommunens styringsmuligheter overfor statens vegvesen avklares. Fylkestinget vil arbeide for at det blir etablert flere krysningsspor og/eller dobbeltspor for jernbanen på strekningen Trondheim-Støren/Oslo. Fylkestinget vil arbeide for bedre samordning mellom jernbane og buss på strekninger sør for Trondheim. Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å få etablert en forsøksordning der Sør-Trøndelag fylkeskommune får anledning til å kjøpe tjenester hos NSB for å sikre slik samordning. 14

17 Fylkestinget ber om at mulighetene for økt anvendelse av båt som alternativ for godstransport for næringslivet utredes. Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å utvide ordningen med Hjem for en 50- lapp slik at de kommuner som i perioder får en betydelig større belastning pga et stort antall tilreisende ungdommer som benytter seg av ordningen i enkelte perioder, ikke må foreta kutt i ordningen pga dette. (forøvrig som fylkesrådmannens forslag kapitel 11.1 t. o. m. 11.2) ENDRING RAMMEFORUTSETNINGER BUDSJETT Fylkestinget forutsetter at det tas opp drøftinger på politisk nivå med samferdselsdepartementet og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite slik at underkompensasjon ved overtakelse av riksvegfergene blir rettet opp. Dette vil utgjøre et økt tilskudd i størrelsesorden ca. 10 millioner kroner pr. år. Fylkestinget vedtar å innarbeide økt tilskudd (overføring) fra staten med 8,5 millioner kroner f.o.m. budsjett 2012, styrkningen innarbeides i Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet: 5 Andre generelle statstilskudd. Økt ramme drift fordeles som følger: Politisk styring og kontrollorganer økes med som følger: Fylkestingskomiteer: økes med pr komité i forhold til ordinært budsjett 2011: Rammeøkning forutsettes å dekke økt ekstern aktivitet utover ordinært budsjett Herav til disp. for komiteleder, max pr. tiltak. Fylkesordfører: budsjettramme økes med Rammeøkning forutsettes å dekke økt ekstern aktivitet utover ordinært budsjett Herav kr til disp. for fylkesordfører, max pr. Tiltak. Fylkesutvalg: budsjettramme økes med Rammeøkning forutsettes å dekke økt ekstern aktivitet utover Ordinært budsjett Opplæringskomiteens budsjettområde styrkes med For spesifisering jfr. merknad under opplæringskapitler Kultur, Velferd og Miljøkomiteens budsjettområde styrkes med For spesifisering jfr. merknad under KVM-kapitlet Regional utviklingskomite's budsjettområde styrkes med Disponeres etter prioritering fra Regional utviklingskomite. SUM ØKNING BUDSJETTRAMME Endringer innarbeides i Budsjettskjema 1B driftsbudsjettet. 15

18

19

20

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Fylkestingets vedtak sak FT-93/13 Strategiplan 2014-2017 med budsjett 2014

Fylkestingets vedtak sak FT-93/13 Strategiplan 2014-2017 med budsjett 2014 Fylkestingets vedtak sak FT-93/13 Strategiplan 2014-2017 med budsjett 2014 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til strategiplan 2014-2017, med budsjett 2014 med etterfølgende

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Strategiplan 2011-2014

Strategiplan 2011-2014 VEDTATT Strategiplan 2011-2014 Med budsjett 2011 gode ideér SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 27. - 28. OKTOBER 2010 SAK 89/2010 Strategiplandokumentet slik det ble lagt fram for fylkestinget

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Strategiplan 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 Strategiplan 2014-2017 Med budsjett 2014 Vedtatt gode ideér SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 18. DESEMBER 2013 SAK 100/2013 OG 30. OKTOBER SAK 93/2013. Strategiplandokumentet slik det ble

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Budsjett 2008. Regnskap 2007

Budsjett 2008. Regnskap 2007 Budsjett 2008 Utfordringsdokument Regnskap 2007 Budsjettprosessen 2008 Gjennomfører: - Eksterne brukerundersøkelser - Medarbeiderundersøkelse. Det utarbeides detaljert budsjett og evnt. spesifikke styringskort

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap SAKSPROTOKOLL Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 16/17 2 Komite

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368-36 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-05.04.2017 2019 Komite

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Ferjefri Kyststamveg i et sør-trøndersk perspektiv. Leder av komité for samferdsel, areal og miljø Ola Huke (SV) Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ferjefri Kyststamveg i et sør-trøndersk perspektiv. Leder av komité for samferdsel, areal og miljø Ola Huke (SV) Sør-Trøndelag fylkeskommune Ferjefri Kyststamveg i et sør-trøndersk perspektiv Leder av komité for samferdsel, areal og miljø Ola Huke (SV) Sør-Trøndelag fylkeskommune REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Hvorfor regional transportplan?

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer