Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2012-2015"

Transkript

1 VEDTATT Strategiplan Med budsjett 2012 gode ideér

2

3 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 13. DESEMBER 2011 SAK 145/2011 Strategiplandokumentet slik det ble lagt fram for fylkestinget 13. desember 2011 er oppdatert ved at følgende «gule sider» er lagt inn: Foran i dokumentet: Fylkestingets vedtak i tilknytning til strategiplanen FT 145/2011 Korrigert hovedtabell (jfr vedtak pkt 2) I tillegg er det lagt inn gule sider etter tallbudsjettene på sidene 6, 46, 50, 94, 138 og156. Det er også lagt inn gule sider i vedlegg 1 bak i dokumentet med vedtatt hovedtabell. Når det gjelder tallbudsjettet medfører fylkestingets vedtak en økning i andre generelle statstilskudd på 8,5 mill kroner hvert år i planperioden. De økt inntektene går til styrking av opplæringskomiteens område med 6,5 mill kroner hvert år i planperioden. Videre styrkes fylkestingskomiteene med kr hver, til sammen kr hvert år i planperioden. Fylkesordførerens budsjettramme og Fylkesutvalgets budsjettramme økes begge med kr hvert år i planperioden. Kultur, Velferd og Miljøkomiteens budsjettområde og Regional utviklingskomite's budsjettområde styrkes med hhv kr ,- og kr ,- hvert år i planperioden. FT sak 145/2011 Strategiplan med budsjett 2012 Vedtak 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til Strategiplan med budsjett for Forslaget består av: Drifts- og investeringsbudsjett for 4-årsperioden. Budsjett 2012 for lånefondet. Forslaget til strategiplan for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget i vedlegg 5 i hoveddokumentet. Vedlegg i eget hefte som omfatter oversikt over enhetene med tallbudsjett for Fylkestinget vedtar følgende endringer i fylkesrådmannens korrigerte forslag Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet: Post 5 Andre generelle statstilskudd økes med kr ,-. (Manglende kompensasjon for overtakelse av tidligere riksvegferger.) Sum til fordeling drift økes tilsvarende til kr ,-. Fylkestinget vedtar videre budsjett 2012 på netto tjenestegruppe-nivå iflg. budsjettskjema 1B som fremmet av rådmannen med følgende endringer for :

4 Post 40 økes til ,-, post økes til ,-, post økes til ,- og post økes til ,-. Sum fordelt til drift ,-. Inntektsramme og driftsramme korrigeres tilsvarende for strategiplanperioden, dvs. for 2013, 2014 og Ytterligere spesifisering av budsjett 2012 utføres av fylkesrådmannen i henhold til forskrift om årsbudsjett, 9. De mål og intensjoner som ligger i strategiplandokumentet er førende for fylkeskommunens aktivitet. Fylkestinget vedtar budsjett 2012 for lånefondet. Fylkestinget vedtar følgende regel om delegasjon for 2012: - Omdisponering mellom tjenesteområder og disponering av endring i frie inntekter ligger til fylkestinget hvis ikke annet fastlegges i vedtak. Fylkesrådmannen har omdisponeringsadgang innenfor tjenesteområdene som definert i budsjettskjema 1B når det skjer for å oppfylle fylkestingets vedtatte mål og intensjoner. Mindre avvik fra dette kan godkjennes av fylkesutvalget. - Omdisponering av investeringstiltak (slik de er spesifisert i kap. 13 i strategiplanen) og endringer i investeringstilskudd behandles av fylkestinget. 3. Skatteøret for Sør-Trøndelag fylkeskommune gjeldende for budsjetterminen 2012 Fastsettes til maksimumssatsen som vedtas av Stortinget. 4. Fylkestinget vedtar finansiering av investeringer i henhold til fylkesrådmannens korrigerte forslag: Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet. 5. Lån tas opp via lånefondet. 6. Fylkestinget vedtar at det gis adgang til å ta opp likviditetslån inntil 200 mill. i Budsjettermin Kapitel 1 Innledning. GENERELT Regionen utfordres av klimakrisa, befolkningsendring, sentralisering, økende internasjonal konkurranse for vårt næringsliv og Universitet samtidig som kravene til kunnskap øker for å sikre befolkningen jobb, uansett yrke i framtiden. De neste 20 årene vil andelen eldre i Sør-Trøndelag øke. Samtidig er hovedtrenden at folketallet i og rundt Trondheim vil vokse med mennesker, mens den stagnerer med en eldre befolkning i distriktene hvor mye av verdiskapingen rundt land-, skog- og havbruk drives. Verdens natur- og ressursgrunnlag er i fare. Den globale luftforurensningen med store utslipp av co2 og oppvarming av atmosfæren vil kunne føre til dramatiske endringer. 2

5 Klimakrisa vil kanskje påvirke Trøndelag mer enn noen annen region i Norge. Villere, varmere og våtere vær er utfordrende for en region med store områder hvilende på leire, samt en region hvor mye av bosettingen og sysselsettingen er basert på landbruket. Varmere vær kan bety lengre vekstsesonger, men også flere svartelistede arter som utfordrer grøde og landbruksproduksjon. Trøndelag må også ta sin del av ansvaret i den globale klimadugnaden. Skal vi følge Stortingets mål om utslippskutt, må Trøndelag slippe ut 1 millioner tonn mindre CO2 i Kunnskaps- og teknologimiljøene i Trondheim skaper også mange nye virksomheter, og trekker til seg tunge internasjonale selskaper på jakt etter kompetansen og talentene som klekkes ut ved NTNU, SINTEF og HIST. Samtidig ser vi at opplevelsesnæringene gror godt. Både når det gjelder reiseliv langs kysten, i innlandet, langs dalene eller på Oppdal og på Røros, langs elvene våre eller i byen, hvor også kultur som næringsvei øker kraftig. Bevisstheten om merkevaren trøndersk mat øker sakte men sikkert, og gir muligheter for flere å satse på nisjeproduksjon av matvarer. Trøndelags rike naturressurser gir regionen mange arbeidsplasser og stor verdiskaping. Samtidig er det et skjebnefellesskap mellom spredt bosetting og våre råvareressurser. Både innen land-, skog- og havbruk foregår verdiskapingen og ressursuttaket i våre distriktskommuner langs kysten, i innlandet og i fjellbygdene. Det skapes milliardverdier i hele fylket i verdikjeden knyttet til oppdrett av laks, skogbruket og landbruket. Uten at det bor folk i nærheten av råvarene og industriarbeidsplassene, blir det også tilnærmet umulig i framtiden å sikre verdiskapingen og ressursuttaket. Norge, Europa og verden vil fortsatt etterspørre fisk, trevare og mat i store mengder fra Trøndelag i årene framover, men skal vi kunne levere dette, er vi avhengige av å sikre bosetting og tilgang til arbeidskraft for disse næringene. En balansert vekst og utvikling i Sør-Trøndelag handler om politisk styring og vilje. 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER Styringsprinsipper for kommende 4-års periode ( ) 2.0 Økonomistyring Vedtatt strategiplan for perioden legges til grunn for beregning av rammer for det enkelte budsjettår, dette korrigert for avvik som fremkommer i Regjeringens kommuneproposisjon. Det budsjetteres med en rentesats på 5 % ved bruk av lånemidler fra lånefondet. Det skal avsettes nødvendige reserver for å kunne møte uforutsette kostnadsøkninger og/eller reduserte inntekter for fylkeskommunen. Dette skjer gjennom avsetting til eget bufferfond for renter, Rentefondet. Det settes et tak på rentefondets størrelse på 4 % av lånegjelden 3

6 til enhver tid. Evt. overskytende midler på Rentefondet disponeres til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld evt. egenkapital ved nye investeringer. Det skal videre avsettes midler til et eget disposisjonsfond til fri anvendelse for å møte uventede kostnadsøkninger gjennom budsjettåret eller evt. dekking av uforutsette kostnader i forbindelse med ras, flom, ulykker osv., fondets størrelse bør ligge på ca. 100 mill. kr. til enhver tid. Det legges til grunn at merverdiavgiftskompensasjon for investeringer skal føres direkte mot investeringsprosjektene slik at buffer ved implementering av de nye reglene ikke er til stede Arbeidsgiverpolitikk Lønnspolitikk Likelønn er et viktig prinsipp, og det er viktig å ha gode rutiner som sikrer dette både i ansettelsespolitikken og ved lønnsfastsettelse. Det har i de senere år vært en trend at det har vært avsatt til dels store deler av de sentrale lønnsoppgjørene til lokal fordeling. Både ved fordeling av disse midlene samt i stillinger med lokal lønnsdannelse, er det viktig å ha sterkt fokus på likelønn. Inkluderende arbeidsliv Vi skal ha et sterkt fokus på sykefraværet i hele organisasjonen. Gjennom en god arbeidsgiverpolitikk og gode prosesser sammen med de ansatte vil vi redusere sykefraværet. I yrkesgrupper med særlig høyt fravær må det jobbes med tiltak, der det gjennom et samarbeid med den enkelte ansatte kan finne gode løsninger. Vi vil gjennom vår arbeidsgiverpolitikk tilstrebe at befolkningens kulturelle og funksjonelle mangfold på en best mulig måte gjenspeiles i arbeidstakergruppa. Alle ansatte i fylkeskommunen skal ha arbeidsavtale. Vi vil arbeide for at heltid blir en rettighet og deltid en mulighet gjennom et aktivt samarbeid med ansatte og deres organisasjoner. Ansatte i fylkeskommunen må gis rettigheter til reell stillingsandel. Fylkestinget vil jobbe for å oppfylle ambisjonen om å fjerne uønsket deltid i løpet av (forøvrig som fylkesrådmannens forslag) 6 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER Vakant stilling rådgiver fylkesrådmannen ved f.ordf.kontoret besettes i 2012, dekkes innenfor budsjettramme Administrasjon og intern service. 4

7 7 OPPLÆRING Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: - ha en bedre skole for alle gjennom satsing på skolebygg og skolehverdagens helhetlige kvalitet og innhold - at den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklede arbeidsplassen i hele skole-norge. Løfter vi lærerne, løfter vi elevene. Veien til bedre elevprestasjoner går gjennom læreren. Vi vil arbeide for god lærertetthet og reelle muligheter for etter- og videreutdanning for lærere. - beholde den desentraliserte skolestrukturen for å sikre elevenes valgmuligheter nært der de bor - beholde nærskoleprinsippet gjennom en evaluering som sikrer en forbedring av inntakssystemet for alle elever i Sør-Trøndelag basert på rettferdighet og likebehandling. - ha en bred dekning av VG1 tilbud i de ulike opplæringsregionene. - anerkjenne dagens etablerte privatskoler i Sør-Trøndelag som aktive samarbeidspartnere for fylkeskommunen. Si nei til oppstart av kommersielle privatskoler. - Framtidens elevtallsvekst skal løses gjennom kombinerte offentlige skoler - ha nulltoleranse mot mobbing gjennom arbeid med bla seksuell trakassering og digital mobbing. - fortsette med å utvikle den videregående skolen i Sør-Trøndelag som ledende i kampen mot frafall, og med de beste prestasjonene innen skole og fagopplæring. Dette skal blant annet skje gjennom: o Styrking og statusheving av yrkesfagene med spesielt fokus på vg3 yrkesfag og etablering av flere lærlingeplasser i offentlig og privat regi. o å innføre obligatoriske elevsamtaler for rådgivertjenesten o å øke samhandlingen mellom rådgivertjenesten i fylkeskommunen og de ulike kommunene - gi elevene mulighet til mer praksisnær undervisning gjennom lokale tilpasninger til læreplaner - styrke partnerskapet mellom videregående skole og arbeidsliv for å gi bedre sammenheng mellom teori og praksis i undervisningen og videreutvikle entreprenørskap som læringsmetode i skolen - gi elever mulighet til å gjennomføre undervisning i smale fag gjennom økt bruk av fjernundervisning - legge til rette for at kjøreopplæringen gjøres i tett samarbeid med de videregående skolene slik at en hindrer unødvendig fravær - videreutvikle Skjetlein Grønt Kompetansesenter for opplæring og utvikling i landbruket gjennom et samspill mellom fylkeskommunen, høyskoler/universitet og 5

8 næringenes organisasjoner. Videre må det legges økt vekt på økologisk ansvar i hele den videregående opplæringen. - få flere ungdommer til å velge realfag, samt flere ungdommer til å velge realfaglig fordypning. Sør-Trøndelag skal bli beste fylke i matematikk og realfag på alle nivåer. Vi skal være flest i bredden og best i toppen. - forsterke realfagssatsingen gjennom et samarbeid mellom ulike fagmiljøer, institusjoner og næringslivet, i tråd med Fylkestingets vedtak i juni Som et ledd i realfagsatsingen skal alle våre videregående skoler ha tilgang til gode og oppdaterte realfagsrom. - videreutvikle de videregående skolene som regionale utviklingsaktører blant annet gjennom ressurssentrene - legge til rette for tverrfaglige opplæringskontor der det er nødvendig - ivareta ansvaret for opplæring innfor sør-samiske området. - frigi mer tid til læreren til undervisning og mindre tid til rapportering Økonomi: 1. Skisserte 10 mill i økte kostnader til pensjon, voksenopplæring, systemdrift og privatistordningen dekkes gjennom omprioriteringer innenfor opplæringsbudsjettet på følgende måte: - Kr 7 mill fra Fagenheten for videregående opplæring - Kr 2 mill fra skoledrift - Kr 1 mill fra ressursfordelingsmodellen for pedagogisk lønn 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en henvendelse til Kunnskapsdepartementet hvor det økonomiske forholdet rundt økt andel privatistelever og kostnader blir problematisert. Fylkestinget ber fylkesrådmannen primært be om å få øke egenandelen for privatistelever i Sør-Trøndelag til minst: - Kr 550,- for privatister som før ikke har prøvd seg i faget som privatist eller elev (opp fra kr 378,-) - Kr 1050,- for elever som tar forbedringsprøver (opp fra kr 775,-) Sekundært bes departementet om full kompensasjon til økte kostnader eller at den statlige satsen for privatistelever økes. 3. Budsjettkapittel for opplæring (50-59) økes med kr 6 millioner, hvorav: - Kr 1 million øremerkes realfagsprosjektet i henhold til Fylkestingsvedtak 110/ Kr tilføres realfagsprosjektet øremerket driftstilskudd for nytt Newtonrom på eller i nærheten av den videregående skolen i Åfjord. Newtonrommet etableres under forutsetning av dialog med Åfjord kommune om eierskap og driftsforhold. Sak om endelig avklaring om igangsetting av prosjektet fremmes for politisk behandling. - Kr 1 million avsettes til prosjektformål innenfor frafallsarbeidet og fordeles etter prioritering av opplæringskomiteen. - Kr 3,8 millioner tilføres ressursfordelingsmodellen for å styrke opplæringen av praktisk matematikk på yrkesfag. Merknader til Opplæringskapitlet 6

9 Frafall Fremdeles er det for mange ungdommer som ikke klarer å fullføre videregående opplæring, og det er med bekymring Fylkestinget registrer at andelen elever som slutter i løpet av skoleåret går opp. Fylkestinget er enige med fylkesrådmannen i at Ny Giv synes å være et godt prosjekt for å møte de mange ulike utfordringene innenfor frafall. Det er imidlertid få forslag til konkrete tiltak. Fylkestinget ber derfor fylkesrådmannen legge frem forslag til prosjekttiltak når planen for bedre gjennomføring skal behandles, jmf økte bevilgninger på kr 1,0 millioner: - Et forsøk med VG3 yrkesfag over 1,5 år Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem forslag til, og kostnadsoverslag for aktuell VG3 klasse innenfor yrkesfag som kan ta VG3-løpet over 1,5 år i et integrert løp i samarbeid med næringsliv og med entreprenørskap som læringsmetode. - Tiltak som reduserer omvalg, Fylkestinget ber rådmannen komme med forslag som vil redusere omvalgsprosenten. Sør-Trøndelag synes å ligge på statistikktoppen nasjonalt når det kommer til antall elever som velger om. Dette er utfordrende fordi det krever økte økonomiske ressurser i seg selv, men også fordi det fører til en forsinkelse for elevene som med bedre veiledning og rådgiving kan gi seg utslag i bedre gjennomføring. - Innføring av elevinspektører. Fylkestinget støtter en utredning av modell for bruk av Elevinspektører. Utredningen bør også ta inn i seg overtallighetssituasjonen for miljøarbeidere ved de videregående skolene og vurdere arbeidsmandat og innhold for en slik rolle. - Mentorer for lærlinger Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme med forslag til, og kostnadsoverslag til aktuell skole som i en prosjektfase kan utnevne mentorer for hele- eller deler av sin lærlingemasse ved skolen for å sikre bedre overganger mellom VG2 og VG3 yrkesfag. - Fylkestinget ber fylkesrådmannen forelegge opplæringskomiteen en sak som diskuterer og gir oversikt over praktiseringen av faget prosjekt til fordypning på de ulike skolene. - Sommerskole Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem en sak som skisserer organisering og kostnader for sommerskole i regi av Sør-Trøndelag Fylkeskommune sommeren Statistikk for borteboere: Sør-Trøndelag fylkeskommune iverksetter innhenting av informasjon over antall borteboere i fylket og eventuelt frafall blant denne elevgruppen. Statistikken innarbeides i tilstandsrapporten. Organiseringen av mentorer for lærere 10 lærere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune har fullført mentorutdanning i regi av NTNU, og flere lærere er underveis i videreutdanningsløpet. Fylkestinget ber om en sak som redegjør for hvordan mentorordningen organiseres og fungerer. Regionale planenheter og økt innslagspunktet Sør-Trøndelag har en forholdsvis stabil utvikling i antall elever i årene fremover. Utviklingen utfordres imidlertid av elevtallsvekst i Trondheimsregionen og reduksjon av elevtallet spesielt i fjellregionen og på Fosen. 7

10 Fylkestinget vil opprettholde den desentraliserte skolestrukturen i Sør-Trøndelag og mener denne strukturen er mulig å nå tiltross for utfordringer i elevtallet. Dette krever imidlertid en gjennomgang av tilbudsstrukturen i forhold til gjeldene utfordringer. Fylkestinget støtter derfor Fylkesrådmannen i å vurdere å innføre regionale planenheter for å redusere parallelle tilbud i samme region. Saken forutsettes fremmet for politisk behandling. Videre ber Fylkestinget fylkesrådmannen utrede konsekvensene ved å øke innslagspunktet fra 9 til 11 elever for VG1 studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama, og å øke innslagspunktet fra 5 til 7 for VG1 yrkesfag i ressursfordelings-modellen for pedagogisk lønn. Dialog med Helse Midt-Norge RHF Fylkestinget ber fylkesrådmannen gå i dialog med Helse Midt-Norge RHF om økonomisk bidrag til lokaler for opplæring i sosiale og medisinske institusjoner, herved vedtatt lagt til Vår Frues gate, jmf opplæringslovens 13-3a, om plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i helseinstitusjonar Realfagsprosjektet Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp vedtak i sak 110/2011 om å utarbeide en oversikt over tilstanden og utbedringspotensialet i de realfagsrom som ikke er tilfredsstillende i våre videregående skoler. Tomter Spesielt fra år 2020 og fremover vil det bli utfordringer med nok elevplasser i Trondheim uten at det bygges en ny vgs. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere aktuelle tomter for bygging av ny(e) videregående skole(r) i Trondheim. Sorgenfri vurderes som lite aktuelt. NDLA Norsk digital læringsarena (NDLA) er utviklet som et supplement til lærerboka. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremme en politisk sak for opplæringskomiteen som evaluerer bruken av NDLA i eget fylket og veien videre for prosjektet. Fylkestinget oppfordrer opplæringskomiteen til å avholde en høring i forbindelse med behandling av saken. (Forøvrig som fylkesrådmannens forslag7.1 t.o.m ) 9 KULTUR, VELFERD OG MILJØ. Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: - satse på den viktige kulturbyggingen ute i lokalmiljøene og ivareta den samiske kulturens plass i fylket - forsterke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og øke bevilgningene vesentlig - fortsette satsingen på film med senter, fond og kommisjon for å øke den trønderske andelen i spillefilmer og TV-produksjoner. - forsterke innsatsen for Pilegrimsleden med skjøtsel, merking, infrastruktur, informasjonstavler og overnattingstilbud. - videreutvikle Nidaros pilegrimsgård og jobbe for at denne kan fylle rollen som regionalt pilegrimssenter. - følge opp vedtatt museumsplan og jobbe for å etablere en ordning med regionale konservatorer i samarbeid med kommunene/bygdemuseene. - styrke kulturminnevernet 8

11 - bidra til å øke ungdoms interesse og forståelse for kultur gjennom å videreutvikle kulturkortet Plænti. - videreføre ordningen med den kulturelle skolesekken som grunnlag for opplæring, økt kulturforståelse og flere kulturarbeidsplasser. Det søkes etablert en ordning med produksjonsstøtte for nye produksjoner. - følge opp våre regionale forpliktelser knyttet til de store institusjonene som MIST, Trøndelag Teater, Symfoniorkesteret, Olavsfestdagene, Trondheim Jazzorkester og Kammermusikkfestivalen. - bidra til å utvikle lokale festivaler og spel - arbeide for å gjøre Trøndelag og Jämtland til den opplagte kandidaten ved et evt nytt vinter-ol i Norge. - samarbeide med idretten for et nytt og mer forpliktende idrettspolitisk manifest for Trøndelag. - videreutvikle ordningen med Mesterskapsagenten - videreføre satsingen for gratis hall- og baneleie for barn og unge i samarbeid med kommunene. - bygge flere idrettshaller - og arenaer ved å bygge nye videregående skoler og å samarbeide med kommuner og idretten. - sammen med partnere utarbeide et eget manifest for satsingen på jakt, fiske og friluftsliv i nært samarbeid med aktørene på områdene. - gjøre Trøndelag til et helsefremmende samfunn, og bidra til at de sosiale ulikhetene i helse reduserer. - styrke folkehelsearbeidet gjennom lavterskeltilbud ved å jobbe for gode og tilrettelagte lokalsamfunn, også for funksjonshemmede, ved utbygging av gang og sykkelveier, turstier og tilgang til friluftsområder. - bruke Bokbussen aktivt som en del av den regionale utviklingen Miljø og klima Fylkestinget vil: - holde ambisjonsnivået for kutt på klimagassutslipp opp på vedtatt nivå, noe som tilsvarer kutt på 1 million tonn CO2-ekvivalenter i Trøndelag innen 2020 (30%), og kutt på klimagassutslipp i egen organisasjon på 50%. - være en pådriver for at andelen fornybar energi i den totale energiproduksjonen i fylket økes - kartlegge mulige nye områder for fornybar energiproduksjon i Midt-Norge inkludert bioenergi, vindkraft, småkraft og andre fornybare energikilder. Gjeldende planverk rulleres i løpet av perioden. - sammen med FoU-miljøene arbeide for at regionen blir ledende innen fornybar energi, miljøteknologi og miljøforvaltning - avvikle all bruk av oljefyringsanlegg i egen organisasjon - at fylkeskommunen som bedrift miljøsertifiseres - sikre en fortsatt grønn og rettferdig innkjøpspolitikk for fylkeskommunen, hvor det totale utslippet av klimagasser knyttet til ordren, inngår som en del av innkjøpsvilkårene 9

12 - arbeide for å ruste opp og ta i bruk ny teknologi for å få mer utnytting av eksisterende energiproduksjon (herunder Enøk-tiltak). Merknader til Kultur, Velferd og Miljøkapitlet. Økonomi: Kultur, velferd og miljøkomiteens budsjettområde styrkes med Herav til forprosjektet Litteraturhus i Trondheim, og til Dokkhuset scene disponeres etter forslag fra KVM-komiteen. Merknader for øvrig: Bidra til å løfte litteraturmiljøet i regionen. Gjennom å støtte opp om etableringen av et Litteraturhus vil vi bidra til mer aktivitet, formidling og debatt innenfor litteratursjangeren. Støtte opp om Dokkhuset scene som senter og kompetansemiljø for jazz, kammermusikk og lignende musikalske uttrykk. Fortsette satsingen på film med senter, fond og kommisjon for å øke den trønderske andelen i spillefilmer og TV-produksjoner. Arbeide for økte statlige rammer til filmsatsingen i Midtnorge. Følge opp vedtatt museumsplan og jobbe for å etablere en ordning med regionale konservatorer i samarbeid med kommunene/bygdemuseene. Styrke og tydeliggjøre vår rolle som eier i Mist. Styrke dialogen med de regionale kulturhusene, for å avklare deres posisjon og rolle. Bidra med støtte til spel- og amatørteatervirksomheten. Støtten skal i vareta og utvikle denne virksomheten i hele regionen.(til erstatning for punkt 1 under avsnittet om amatørteatervirksomheten s 123 i rådmannens forslag). Fylkestinget understreke betydningen av at fylkeskommunen sammen med kommuner og frivillige organisasjoner styrker innsatsen med skjøtsel, merking, infrastruktur m.v. for pilegrimsleden (jfr. s. 125). Videre vil fylkestinget peke på betydningen av at en innen folkehelsearbeidet kan bidra til å støtte ulike prosjekter der modeller for samspill mellom kommune og frivillige lag og organisasjoner prøves ut for å nå de prioriterte målgruppene. (jfr. s. 108). (forøvrig som fylkesrådmannens forslag 9.1 t.o.m. 9.3.) 10 REGIONAL UTVIKLING (Næring og nyskaping) Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: 10

13 - videreutvikle det trønderske skog- og landbruket for å sikre bosetting, opprettholde volumet på produksjonen og skape nye næringer knyttet til bioenergi og mat. - opprettholde trygg matproduksjon i hele fylket - ha et aktivt og lokalt forankret jordvern som skal sikre fremtidige ressurser i et langsiktig perspektiv for matproduksjon - føre en rovdyrpolitikk i tråd med Stortingets rovdyrforlik slik at vi kan sikre en framtidig matproduksjon basert på våre utmarksressurser, samt opprettholde artsmangfoldet. - realisere marin strategiplan for Trøndelag for å sikre en bærekraftig vekst og utvikling innen havbruksnæringen, samtidig som vi tar vare på villaksen - arbeide for å få innført en arealavgift eller en ressursskatt for kommunene på sjøbaserte anlegg for oppdrettsnæringen - løse konflikten mellom havbruk, sjø- og elvefiske - bygge merkevaren Trøndersk MAT, forankret i Trøndersk Matmanifest i samspill med næringene - utvikle reiseliv og satsing på mat i et tett samspill - legge til rette for fortsatt vekst og utvikling innen onshore/offshore-virksomheten, knyttet til kunnskapsmiljøene i Trondheim, industrimiljøene i Verdal og på Orkanger, driftsmiljøet på Stjørdal, ilandføringsanlegget på Tjeldbergodden og basen i Kristiansund. - gå i front for nye næringer med basis i forsknings- og kunnskapsmiljøene i Trondheim - arbeide for sterke kapitalmiljøer innen såkorn og venture - flagge inn internasjonale bedrifter som passer inn i våre nærings- og kunnskapsklynger - skape bedre samspill mellom kunnskapsmiljøene i Trondheim og arbeidslivet og bedriftene i hele Trøndelag - at det skal arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for ett forsyningsområde for energi i Norge. - at dagens kraftverkseiere skal oppmuntres til å renovere sine kraftverk for å øke produksjonen av fornybar elektrisk kraft - at det skal arbeides aktivt for utbygging av mer lokal kraft og bygging av lokal infrastruktur for transport av kraft - at dagens kraftverkseiere må oppmuntres til å etablere såkalte pumpekraftverk - bruke mulighetene som ligger i grønn teknologi til å skape nye næringer og nye arbeidsplasser - olje- og gassressursene utenfor Trøndelagskysten må utnyttes til økt verdiskaping og ny industri i regionen Internasjonal aktivitet Bidra til å realisere ambisjonene og mulighetene som ligger i statusen European Cultural Route lokalt, regionalt og nasjonalt, og arbeide for å etablere et europeisk nettverk av pilegrimsregioner sammen med pilegrimspartnerskapet i Trøndelag. Avsette inntil 1 million kroner i året av de regionale utviklingsmidlene i en treårs periode for å følge opp ambisjonene ift Kina-satsingen. 11

14 Styrke samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere og internt med andre utviklingsprosjekter/program for å bidra til større effekter av Interreg-satsingen. Arbeide for større strategiske prosjekter over grensen, ikke bare innenfor Nordens Grønne Belte, men i hele programgeografien for interreg. Merknader til Regional Utviklingskapitlet. Økonomi: Budsjettrammen for Regional Utvikling økes med kr ,-. Økt budsjettramme disponeres etter prioritering av komité for Regional Utvikling. Endelig fordeling av regionale utviklingsmidler, også til kulturnæringsformål, vedtas av fylkesutvalget etter forutgående behandling i Regional Utviklingskomite i januar Fylkestinget vedtar ikke å endre regnskapsførsel for konsesjonskraftmidlene. Fylkestinget avviser fylkesrådmannens forslag om å overføre 10 mill. kr. av konsesjonskraftmidlene fra RegUt-midlene til driftsbudsjettet for disponering av hhv faggruppe areal, kultur og næring. Merknader forøvrig: Fylkestinget vil understreke at forskningsinstitusjoner må i større grad gjøres tilgjengelig for trøndersk næringsliv. Her kan fylkeskommunen skape møtearenaer. Kampflybase Fylkestinget vil understreke betydningen av fylkeskommunens eget strategiarbeid for Ørlandet hovedflystasjon som kampflybase i Norge fram mot kommende stortingsbehandling. Forsvarssjefen mener at Ørlandet er den beste lokaliseringen for de nye kampflyene og har overlevert sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren. Fylkestinget vil prioritere arbeidet med å sikre at Forsvarssjefens forslag om at Ørland Hovedflyplass skal bli valgt som lokalisering for Norges nye kampflybase kan realiseres. E-trøndelag Sammen med aktuelle samarbeidspartnere vil fylkestinget videreføre arbeidet mot full mobil- og bredbåndsdekning i fylket. Fornybar energi En stor del av det urealiserte potensialet for fornybar energi er innen vannkraft. Fylkestinget vil kartlegge mulige områder for fornybar energiproduksjon i Midt-Norge og rullere gjeldende planverk i perioden. Fylkestinget vil stimulere til økt forskning på fornybar energi og finne nye anvendelsesområder. Fylkestinget vil påvirke til at ny teknologi blir implementert for forbedre/oppgradere eksisterende industri/anlegg. Næringshager Næringshageprogrammet er et sentralt virkemiddel som fylkestinget vil følge med i utviklingen av. (forøvrig som fylkesrådmannens forslag kapitel 10.) 12

15 11 SAMFERDSEL Fylkestinget vil i strategiplanperioden legge følgende overordnede målsettinger til grunn for satsingen på området: Vi vil ha gode, effektive og miljøvennlige løsninger innen samferdsel for å bedre fremkommeligheten, øke trafikksikkerheten og redusere CO2-utslipp i hele fylket. Gode digitale løsninger og å sikre nødvendig infrastruktur uansett bosted er viktig for å sikre vårt desentrale bosettingsmønster. Veger: Fylkestinget vil: - bygge Laksevegen til Hitra/Frøya - bygge Ei tim te byn over Fosen - starte arbeidet med Fv 705 til Selbu/Tydal - starte arbeidet med Fv 704 til Klæbu - starte arbeidet med å ruste opp Fv 30 til Røros - forskuttere strekningen Harangen Høgkjølen på E39 - satse på trafikksikkerhetstiltak, herunder bygge flere sykkelveger - prioritere rassikringstiltak ved investering i veinettet - øke andelen av fylkesveinettet som tåler 10 tonns akseltrykk. Kollektivtrafikk Fylkestinget vil: - følge opp Miljøpakken i Trondheim med økt satsing på gang/sykkel og kollektivtrafikk i hele Trondheimsregionen. I forbindelse med Miljøpakken trinn 2 vil vi få vurdert om det er riktig å foreta justeringer i dagens innkrevingsmønster. - arbeide for at det i samarbeid med Miljøpakken legges opp til økt satsing på superbuss og trikk. - beholde AtB som et heleid fylkeskommunalt selskap - forbedre og videreutvikle ferge- og hurtigbåtforbindelsene i fylket. - fullføre pilotprosjekt for bestilllingstransport og implementere det over hele fylket i løpet av perioden - samordne takstpolitikken innenfor kollektivtrafikken - bedre kollektivtrafikken i hele Sør-Trøndelag, bedre samkjøring mellom buss, båt og tog samt å legge til rette for overgang mellom disse. Det er et mål at kollektivtrafikken skal ta mer av trafikken i fylket. Videre gjennom en sentral ruteplanlegging for både by og distrikt legge til rette for at hele fylket kan bli en bo- og arbeidsregion - videreføre ordningen med Hjem for en 50-lapp - ha en rimelig pris ungdomskort i kollektivtrafikken - gjennomføre en ekstern objektiv gransking/vurdering av situasjonen for ferjedriften på strekningen Flakk Rørvik, herunder anbudsprosses/ anbudsoppfølging, klargjøring samt hvordan sikre nødvendig regularitet på sambandet i framtida. 13

16 Fylkestinget vil arbeide for: - økt satsing på Røros lufthavn for å få et fly- og rutetilbud som er tilpasset regionens behov. Vi vil videre arbeide for at Ørland Lufthavn skal bli en del av kortbanenettet i Norge. - elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen til Steinkjer innen å videreutvikle tilbudet på Trønderbanen sørover, fra Trondheim til Røros og Oppdal - en sunn og god drosjenæring - at det etableres et nytt logistikknutepunkt i Trøndelag - fullføring av E6 øst - oppstart av ny E6 Sør/Rv 3 (Trondheimsvegen). - å løse flaskehalser på E39 - full mobil- og bredbåndsdekning i fylket i samarbeid med kommuner, sentrale myndigheter og de private aktørene. - Merknader til Samferdselskapitlet: Fylkestinget ber Fylkesrådmannen be AtB gjøre en revisjon av dagens takstsystem med hovedvekt på forenkling av produkt og takststruktur. Nytt takstsystem skal inneholde en økning av billettprisen kjøpt om bord på bussen i sone «Stor-Trondheim» i tillegg til en generell takstøkning på øvrige produkter i forhold til den generelle lønns- og prisvekst. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen også be AtB om ytterligere å forenkle nettløsningene for kjøp av t:kort-produkter. Endelig takstvedtak gjøres av Fylkesutvalget. Fylkestinget er opptatt av å begrense hendelser av påkjørt vilt. I løpet av et år skjer det flere hundre ulykker langs trønderske veier som i verste fall kan føre til tap av menneskeliv. Fokuset på viltpåkjørsler må settes høyt på dagsorden i arbeidet med trafikksikkerhet. Fylkestinget vil invitere Jernbaneverket, Statens Vegvesen, bondelag, grunneiere og lokale aktører til prøveprosjekt på strekningen Trondheim-Røros for å senke antall viltpåkjørsler. Fylkestinget vil prioritere arbeidet med forbedringsprosjekt fylkesveg og utvikling av fylkeskommunens rolle som stor vegeier. Fylkestinget ber videre om at fylkeskommunens styringsmuligheter overfor statens vegvesen avklares. Fylkestinget vil arbeide for at det blir etablert flere krysningsspor og/eller dobbeltspor for jernbanen på strekningen Trondheim-Støren/Oslo. Fylkestinget vil arbeide for bedre samordning mellom jernbane og buss på strekninger sør for Trondheim. Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å få etablert en forsøksordning der Sør-Trøndelag fylkeskommune får anledning til å kjøpe tjenester hos NSB for å sikre slik samordning. 14

17 Fylkestinget ber om at mulighetene for økt anvendelse av båt som alternativ for godstransport for næringslivet utredes. Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å utvide ordningen med Hjem for en 50- lapp slik at de kommuner som i perioder får en betydelig større belastning pga et stort antall tilreisende ungdommer som benytter seg av ordningen i enkelte perioder, ikke må foreta kutt i ordningen pga dette. (forøvrig som fylkesrådmannens forslag kapitel 11.1 t. o. m. 11.2) ENDRING RAMMEFORUTSETNINGER BUDSJETT Fylkestinget forutsetter at det tas opp drøftinger på politisk nivå med samferdselsdepartementet og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite slik at underkompensasjon ved overtakelse av riksvegfergene blir rettet opp. Dette vil utgjøre et økt tilskudd i størrelsesorden ca. 10 millioner kroner pr. år. Fylkestinget vedtar å innarbeide økt tilskudd (overføring) fra staten med 8,5 millioner kroner f.o.m. budsjett 2012, styrkningen innarbeides i Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet: 5 Andre generelle statstilskudd. Økt ramme drift fordeles som følger: Politisk styring og kontrollorganer økes med som følger: Fylkestingskomiteer: økes med pr komité i forhold til ordinært budsjett 2011: Rammeøkning forutsettes å dekke økt ekstern aktivitet utover ordinært budsjett Herav til disp. for komiteleder, max pr. tiltak. Fylkesordfører: budsjettramme økes med Rammeøkning forutsettes å dekke økt ekstern aktivitet utover ordinært budsjett Herav kr til disp. for fylkesordfører, max pr. Tiltak. Fylkesutvalg: budsjettramme økes med Rammeøkning forutsettes å dekke økt ekstern aktivitet utover Ordinært budsjett Opplæringskomiteens budsjettområde styrkes med For spesifisering jfr. merknad under opplæringskapitler Kultur, Velferd og Miljøkomiteens budsjettområde styrkes med For spesifisering jfr. merknad under KVM-kapitlet Regional utviklingskomite's budsjettområde styrkes med Disponeres etter prioritering fra Regional utviklingskomite. SUM ØKNING BUDSJETTRAMME Endringer innarbeides i Budsjettskjema 1B driftsbudsjettet. 15

18

19

20

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 Fylkesrådmannens forslag gode ideér 1 INNLEDNING... 1 1.1 Utforming av dokumentet... 1 1.2 Delegasjon... 3 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER... 4 2.1

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Strategiplan 2010-2013

Strategiplan 2010-2013 Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 Fylkesrådmannens forslag gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem Forord Fylkestinget vedtok overordnede mål og strategier for fylkeskommunens

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Sist oppdatert onsdag 29.10.14 kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Fylkespartiprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Ambisjoner for Trøndelag. Fylkespartiprogram 2015-2019 Trøndelag er en ressursrik region. Vi har et levende landbruk, en stor skogbruksnæring og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategiplan 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 Strategiplan 2014-2017 Utfordringsdokument gode ideér 1 HOVEDUTFORDRINGER Fylkeskommunen har vært gjennom flere gode år hvor vi både har greid å styrke tilbudet til innbyggerne og opprettholdt en

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Utfordringsdokument gode ideér 1 UTVIKLINGSSTRATEGIER 2012-15... 1 1.1 Fylkeskommunens rolle... 1 1.1.1 Regional- og fylkeskommunal planstrategi... 1 1.1.2 Næringsutvikling og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer