Ambulanseplan Helse Finnmark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018"

Transkript

1 Ambulanseplan Helse Finnmark HF

2 Innhold Innledning Overordnede krav, målsettinger og strategier Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde Bosettingsmønster og befolkningsutvikling Ambulansetjenesten i Finnmark per Bilambulansetjenesten Båtambulansetjenesten Luftambulanse og redningshelikopter AMK-sentraler Bemanning og Kompetanse Planhorisont, utvikling og endring Planhorisont Innbyggertall med framskriving Kommende vegprosjekter Endringer i struktur og/eller drift av kortbanenettet Spesielt ulykkesbelastede veistrekninger Endringer i helsetjenestetilbudet og vaktberedskap i Finnmark Næringslivsmessige endringer Endret AMK-struktur Faglig utvikling av ambulansetjenesten i Finnmark Fremtidige krav og forventninger til tjenesten Overordnede myndighetskrav Måling og styring av kvalitet Beskrivelse av aktiviteten Helse Nord RHF sine presiseringer av forskriften Økonomiske vurderinger... Feil! Bokmerke er ikke definert Overordnede mål for tjenesten Definisjoner og begrepsavklaringer Organisering og drift av ambulansetjenesten Dagens organisering Ansvar Systemansvar Behandlingsansvar Budsjettansvar Roller/oppgaver Ambulanseledelse på foretaksnivå Organisering og ledelse på stasjonsnivå Struktur med 1 AMK og 1 Avdeling/Driftsorganisasjon for Prehospitale tjenester Samarbeidende enheter, etater og partnere Kompetanse og bemanning Innledning...27 Side 2 av 79

3 2.4.2 Krav til kompetanse hos ambulansearbeidere Status kompetanse ambulansepersonell i Helse Finnmark HF pr Mål for kompetanseheving i ambulansetjenesten Prinsipper for gjennomføring av fagbrevsopplæring og krav for å få tilsetting Rekruttering Lærlingeordninger Vikarordninger Egen ambulanseskole Eksamensforberedende kurs ambulansefag Sertifisering av ambulansepersonell Medisinske og operative kurs Egentrening Internundervisning Målsetting om nettbasert undervisning, oppdatering og testverktøy Videreutdanning Forskning Fagutvikling Kollegastøtte Seniorpolitikk Fysiske krav Samlet årlig kostnad for foreslåtte utdanningstiltak Kvalitet og styring Styring av ressurser Kvalitet Krav til biler, utstyr og stasjon Utstyr/medikamenter/annen utrustning Samordning og nye muligheter Instanser som styrer pasientlogistikken i Helse Finnmark Dagens bruk av transportmidler til pasienttransport Nye muligheter for pasienttransport Framtidige internt samarbeid om pasientlogistikk Lokalisering, beredskap Responstider Grunnleggende føringer Aktiveringstid for ambulansetjenesten i Helse Finnmark HF skal være Kombinert tilstede- og hjemmevakt Kasernert vakt Aktiv tid Dagbiler Stasjonsstruktur Stasjonsstruktur biler og aktivitet i Finnmark Stasjonsstruktur båter i Finnmark pr Forslag til stasjonsstruktur Bilambulanse...50 Lærlingeplasser Alta ambulansestasjon Berlevåg ambulansestasjon Båtsfjord ambulansestasjon Deatnu - Tana ambulansestasjon Guovdageainnu - Kautokeino ambulansestasjon Hammerfest ambulansestasjon Hasvik ambulansestasjon Kárášjoga - Karasjok ambulansestasjon Kirkenes ambulansestasjon Kjøllefjord ambulansestasjon Øksfjord ambulansestasjon...65 Side 3 av 79

4 Mehamn ambulansestasjon Havøysund ambulansestasjon Honningsvåg ambulansestasjon Lakselv ambulansestasjon Vadsø ambulansestasjon Vardø ambulansestasjon Samlet oversikt over forslag til framtidig lokalisering av ambulanser, antall biler og beredskap Finnmark Samlet reisetidsfordeling i Finnmark Forslag til stasjonsstruktur Båtambulanse Modeller for drift av ambulansebåt Vurdering/tilrådning Oppsummering Båtambulansetjeneste Øksfjord Båtambulansetjeneste Hammerfest Båtambulansetjeneste Havøysund Båtambulansetjeneste Skjånes...79 Side 4 av 79

5 Innledning Ambulansetjenesten i Finnmark har de siste 20 år hatt en rivende utvikling fra å være en transporttjeneste til å bli spesialisthelsetjeneste med store krav til faglighet og utstyr. Dagens ambulansetjeneste har sin bakgrunn i Ambulanseplan overtatt fra Finnmark fylkeskommune. Planperioden for denne planen er 2008 til Helse Nord har utredet framtidig drift av ambulansen i Nord Norge og konkludert med at ambulansetjenesten i framtiden bør drives av foretakene selv når kontraktene med de nåværende utøvere går ut. For å forberede overtagelse av tjenesten satte adm. dir. Bjørn Engum i Helse Finnmark ned en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til ny ambulanseplan. Prosjektgruppa har bestått av: Erik Fjeldstad, Fag- forsknings og utviklingssjef Helse Finnmark HF (leder og sekretær) Kenneth Johansen, Kommuneoverlege Alta kommune. Margrete Vaagland, Kommuneoverlege Vadsø kommune. Bjørn Kristensen, Ambulansearbeider Tana, representant for Fagforbundet i Finnmark. Odd Oskarsen, Foretakstillitsvalgt KFO. Torben Wisborg, Anestesioverlege Klinikk Hammerfest og medisinskfaglig ansvarlig for den prehospitale tjenesten i Finnmark. Geir Braathu, Ambulansesjef Øst-Finnmark, Helse Finnmark HF Jan Erik Bjerkan, Ambulansesjef Vest-Finnmark, Helse Finnmark HF Odd Arne Olaussen, Økonomikonsulent Helse Finnmark HF Gunn Bente Knudsen, Personalkonsulent Helse Finnmark HF. I planarbeidet har arbeidsgruppa lagt vekt på å utforme krav til tjenesten når det gjelder kompetanse og utstyr. Til å utrede forslag til basestruktur og å dimensjonere basene har prosjektgruppa benyttet SINTEF Teknologi. Vi vil i denne sammenheng takke forskerne Frode Rømo og Inger Anne Sætermo for et godt samspill under prosessen. Rapporten som er lagt inn som vedlegg i denne planen viser at dagens basestruktur og dimensjonering vil være den rette i de kommende ti årene. Prosjektgruppa har i denne sammenheng satt som krav at befolkingen i Finnmark skal ha sikkerhet for å få ambulanse uten forsinkelse ved akutt- og hasteoppdrag. Se beregninger for tilgjengelighet for hver ambulansestasjon. Etter en grundig vurdering foreslår prosjektgruppa å opprettholde tre stasjoner for båtambulansen i Vest Finnmark og å samlokalisere disse med de aktuelle stasjonene for bilambulanse. Dagens struktur når det gjelder bilambulanse opprettholdes. Hovedutfordringen i den nye planperioden vil være å bygge opp kompetansen blant ambulansearbeiderne i Finnmark for derved å øke det akuttmedisinske behandlingstilbudet til befolkningen. Et økt behandlingstilbud vil også kreve bedre utstyr og muligheter for kommunikasjon mellom ambulansearbeider og spesialist. Planen vil ikke gi innsparing. Målet med planen er å sikre lik ambulansetjeneste med landet for øvrig. De som i dag er ansatt i ambulansetjenesten i Finnmark og som fra 2008 vil få tilbud om stilling i Helse Finnmark HF har forventninger om bedre arbeidssosiale vilkår som er i overensstemmelse med gjeldende lover og overenskomster. Arbeidstakerne skal sikres rettigheter og ha plikter i henhold til gjeldende avtaler. I planforslaget er det satt som mål å innfri disse kravene. Utfordringene på dette området vil bli store. Ansvar for organisering av driften av flyambulanse og Side 5 av 79

6 redningshelikoptertjenesten er lagt til det regionale nivå og er derfor ikke omhandlet i denne planen. Det er imidlertid forutsatt at denne delen av tjenesten vil bli opprettholdt på samme nivå som i dag. Prosjektgruppa vil også takke medarbeidere i Helse Finnmark for god hjelp til å utforme forslag til ambulanseplan. Prosjektgruppa vil spesielt takke informasjonsrådgiver Helen Åsli for hjelp til layout og redigering. Prosjektgruppa har videre lagt vekt på å ha en åpen prosess i forhold til alle som vil bli berørt av forslag til ny tjeneste og har gått åpent ut og bedt om innspill. Vi vil med dette takke for de råd som vi har fått i tilknytning til planarbeidet. Erik Fjeldstad Torben Wisborg Kenneth Johansen Geir Braathu Margrete Vaagland Jan Erik Bjerkan Bjørn Kristensen Odd Arne Olaussen Odd Oskarsen Gunn Bente Knudsen Helse Finnmark fredag, 15. desember 2006 Side 6 av 79

7 1.0 Overordnede krav, målsettinger og strategier Fra BEST-prosjektet. Bilder fra Kenneth Johansen. Side 7 av 79

8 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF for perioden er utarbeidet med bakgrunn i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus som trådte i kraft Forskriftens formål er fastsatt i 1. Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske tjenesten, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann politi og hovedredningssentralene. Planen har videre tatt hensyn til følgende føringer: Helse Nord RHF sin beslutning om at foretaket skal drive bilambulansen selv fra Egen drift vil omfatte både personell og materiell. Helse Finnmark HF sitt ønske om selv å overta personalansvaret for det medisinske personellet som skal bemanne ambulansebåtene i Finnmark. Drift av båt settes fortsatt ut på anbud. Pålegg i den nye forskriften om prehospital akuttmedisin samt fortolkninger og presiseringer gitt av Helse Nord RHF om hvordan disse skal praktiseres. Arbeidstilsynets pålegg mht arbeidstid, turnus for ambulansetjeneste. Nye medisinskfaglige retningslinjer og behandlingsmuligheter. Endringer i bosettingsmønster i fylket og internt i den enkelte kommune. Vurdering av kost- nytteeffekt ved den tjenesten som tilbys. Planen forventes evaluert i forbindelse med årsmeldingene. 1.1 Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde Bosettingsmønster og befolkningsutvikling Bosettingsmønsteret i Finnmark ble i stor grad fastlagt under gjenoppbyggingen av Finnmark etter annen verdenskrig. Kysten av Finnmark består i hovedsak av punktbosettinger som har livnært seg av fiske og fiskeindustri. Siden midten av syttitallet har folketallet i disse kommunene gått sterkt tilbake grunnet reduksjon av antall sysselsatte innen fiskerinæringen. Befolkningsreduksjonen har vært sterkest i de minste punktbosettingene og som i liten grad har hatt innslag av offentlige arbeidsplasser. Kommunene i indre Finnmark Tana, Nesseby, Karasjok og Kautokeino er definert som samiske kjerneområder. Også disse kommunene består av kommunesentre hvor mesteparten av befolkningen er bosatt, mindre punktbosettinger og en del spredt jordbruksvirksomhet. Folketallet i kommunene i Indre Finnmark har over tid holdt seg mer stabilt. Fire kommuner i Finnmark Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø, er i henhold til Finnmark fylkeskommunes planverk definert som servicekommuner. Disse kommunene har flere offentlige tjenestetilbud. Folketallet i disse kommunene har med unntak av Alta de siste 20 årene vært stabilt eller i en viss tilbakegang. I Alta har det vært en stor befolkningsvekst. Det er lite som tilsier vesentlige endringer i denne utviklingen. Side 8 av 79

9 1.2 Ambulansetjenesten i Finnmark per Bilambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Finnmark dekkes i dag av til sammen 32 ambulanser. Samtlige kommuner i fylket med unntak av Kvalsund og Nesseby har ambulansestasjoner med en til tre ambulanser. Antall ambulanser er bestemt ut fra folketall, antall oppdrag og avstand til sykehus. Små kommuner med lavt folketall og lang vei til sykehus har derfor mange ambulanser i beredskap og relativt få oppdrag. Med unntak av Måsøy kommune drives ambulansetjenesten av private utøvere. Mehamn 2004 Kvalitet ambulansestasjoner Samtlige ambulansetjenester i Finnmark holder til i egne stasjonslokaler. Lokalene er enten lokalisert nært opp til helsesentre, eller de er lagt i frittstående bygg i kommunesenteret. Det er også tilfeller der lokalene er samlokalisert med privatbolig til utøver. Vaktordning bilambulanse Det er driftavtalen med utøverne som styrer vaktordningene. I henhold til denne skal alle stasjoner ha en 6 timer aktiv tjeneste, fra 09 til 15, mandag til fredag. Nærmest alle har denne tjenesten som en tilstedevakt på stasjon. Passiv tjeneste er hjemmevakt for alle unntatt bil 1 i Kirkenes og bil 1 i Hammerfest. De har passiv tjeneste på stasjon. Dagbilene i Båtsfjord og Vardø har tjeneste fra 09 til 18 mandag til torsdag og 09 til 16 på fredag. De har også aktiv tjenesten 09 til 15 mandag til fredag. Alle disse bilene er 2-mannsbetjent. Dagbilen i Hammerfest er 1-mannsbetjent med ledsager fra Hammerfest sykehus fra 08 til 20 hele uka. Dagbilen i Loppa er 1-mannsbetjent med ledsager fra ambulansen eller helsesenteret mandag til fredag fra 08 til 20. Dagbilen i Måsøy er 2-mannsbetjent med tjeneste fra kl til mandag til torsdag og kl til på fredag. Den har aktiv tjeneste kl til Båtambulansetjenesten Helse Finnmark har kontrakt om drift av fem ambulansebåter som yter ambulansetjeneste til øyene på Finnmarkskysten og til steder uten vegforbindelse til sykehus eller helseinstitusjon. I Loppa kommune er det stasjonert en båt som stort sett driver med bare ambulanse og syketransport. I Hammerfest- og Måsøy kommuner er det stasjonert samfunnsbåt som driver personbefordring og som i tillegg har helkontinuerlig ambulanseberedskap. I Ytre Altafjord og Tanafjorden er det stasjonert samfunnsbåter som utfører ambulansetjeneste på forespørsel fra kommunehelsetjeneste Side 9 av 79

10 og AMK-sentralene i Finnmark. Dersom hastegraden vurderes som stor ved oppdrag på de to sistnevnte stedene eller at båtene ikke er operative, blir det brukt redningshelikopter fra 330 skvadronen på Banak Luftambulanse og redningshelikopter I tilegg til bil- og båtambulanse er det lokalisert to flyambulansebaser i Finnmark en i Alta med to fly og en på Høybuktmoen ved Kirkenes med ett fly. 330 skvadronen på Banak ved Lakselv tar ambulanseoppdrag når den ikke er opptatt med søk eller redningstjeneste. I denne ambulanseplanen er det forutsatt at luftambulansetjeneste og virksomheten til 330skvadronen opprettholdes på dagenes nivå og at de yter den hjelp som er fastsatt i forskriftenes 16. Høybuktmoen. Foto: Helen Åsli AMK-sentraler Helse Finnmark har to AMK-sentraler med 113 nødnummer lokalisert til henholdsvis Hammerfest og Kirkenes sykehus. Foretaket er ansvarlig for å drive helseradionettet Bemanning og Kompetanse Bilambulansetjenesten har 119 stillingshjemler. 33 % av de tilsatte har utdanning som tilfredsstiller de krav som er angitt i forskriftene. Sertifisering til å utføre delegert behandling Det er et varierende kompetansenivå hos ambulansearbeiderne i Finnmark. Helse Finnmark ønsker å tilby befolkningen i hele vårt område samme tjeneste uansett ambulanseutøver. Alt ambulansepersonell med utdanning fra NOU 76:2 og oppover gjennomgår opplæring og utsjekk i AHLR og delegeres medisinering i forbindelse med dette. Delegering fornyes årlig etter resertifisering. Personell med autorisasjon og midlertidig lisen gjennomgår opplæring og sertifisering for prehospital trombolyse, som også resertifiseres årlig. Enkelte kommuner har gjennom Kommunelege I gitt personellet ytterligere opplæring og delegering til bruk av andre medikamenter. Det foreligger skriftlige rutiner for denne opplæring som er den enkelte kommuneoverleges ansvar. 1.3 Planhorisont, utvikling og endring Planhorisont Denne ambulanseplanen skal ha gyldighet fra til Innbyggertall med framskriving Befolkningstallet var pr på innbyggere. I 2016 er innbyggertallet prognostisert til å være Andel eldre mennesker vil øke i denne perioden. Side 10 av 79

11 1.3.3 Kommende vegprosjekter Det er for planperioden ikke planlagt nye vegprosjekter. Det arbeides med opprustning/ punktutbedring av følgende veger. Riksveg 889 Snefjord-Havøysund. Det er igangsatt punktutbedring for å redusere risiko for vinterstengning vesentlig. Utbedringene skal være fullført i løpet av Riksveg 888 Nordkyn. Det er igangsatt en omfattende opprustning av veien som vil gi en vesentlig redusert risiko for vinterstengning. Opprustningen skal være ferdig i 2008 E 6 Toften-Alta. Vegstrekningen rustes opp for en bedring av standard. Utbedringen er ikke fullfinansiert og prosjektet forventes å pågå i mange år framover Endringer i struktur og/eller drift av kortbanenettet Strukturen på kortbanenettet i Finnmark er under debatt og det er kommet fram forslag om å redusere antall kortbaneflyplasser. AVINOR har også foreslått å stenge enkelte kortbaneflyplasser på kvelds- og nattestid. En svekket beredskap på kortbanenettet med reduserte muligheter for nattbrøyting av flyplasser, vil medføre økt bruk av bilambulanse Spesielt ulykkesbelastede veistrekninger Finnmark har ingen spesielt ulykkesbelastede veistrekninger. Statistisk har Finnmark 2-4 dødsulykker per år. Disse er ikke relatert til noen spesiell vegstrekning Endringer i helsetjenestetilbudet og vaktberedskap i Finnmark Opprustning av distriktsmedisinske sentra kan medføre endringer i vaktberedskapen internt i spesialisthelsetjenesten i Finnmark. I kommunehelsetjenesten er det muligheter for at to eller flere kommuner går sammen om felles kommunal legevakt. Det er ved utarbeidelse av denne plan ikke kjente aktuelle planer om sammenlegging av vaktdistrikt. Endringer i tjenestetilbud ved sykehusene/i psykiatrien i Finnmark kan medføre at forutsetningene for ambulanseplanen endres. Aktuelt (november 2006) er det ikke planer om vesentlige endringer, bortsett fra reduksjon i akutt ortopedisk virksomhet i Kirkenes Næringslivsmessige endringer Olje- og gass virksomhet. Kan medføre en endret demografisk utvikling og økte krav til beredskap. Utvikling av turisme. Det satses nå på utvikling av vinterturisme med motorisert ferdsel i utmark på vinterstid. Dette kan medføre en høyere ulykkesfrekvens i vanskelig tilgjengelige områder. Strukturelle endringer i fiskerinæringen. Høye energikostnader kan medføre redusert bruk av aktiv redskap og en økt satsing på kystfiske, jfr. opprustningen av fiskerisamfunnet Tufjord på Rolvsøy. Økt satsing på havbruk kan snu dagens negative befolkningsutvikling på Finnmarkskysten Endret AMK-struktur Ambulanseplan for Helse Finnmark er utarbeidet ut fra dagens virkelighet med to AMK-sentraler. Planen legger opp til at helsetilbudet internt i foretaket, fra ambulansen ankommer til pasienten er kommet til behandling på sykehus, også skal være mest mulig sømløst. Samhandling mellom nivåene og internt i spesialisthelsetjenesten blir ved akutte sykdomstilstander ivaretatt gjennom informasjonsformidling fra AMK sentralen. Videre er tjenesten planlagt slik at helsetjenesten i Finnmark skal framstå som helhetlig ved at den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten har regelmessig trening i samhandling med kommunehelsetjenesten og gjennom at det brukes treningsmetoder utviklet i Kommune-BEST prosjektet. Side 11 av 79

12 Helse Nord har varslet en gjennomgang av AMK-strukturen i løpet av våren 2007, og av tre alternativ som arbeidsgruppen skal vurdere innholder bare ett fortsatt AMK-sentral i Finnmark, og da bare en. En omorganisering av AMK-strukturen vil kreve en omorganisering av den prehospitale tjenesten og en revidering av ansvarsforholdene. Denne planen bygger på, og anbefaler, at Finnmark beholder minimum en AMK-sentral, og at driftsorganisasjon og medisinsk faglig ansvar samlokaliseres med AMK-sentralen. Dersom AMK legges utenfor Finnmark, vil også det medisinskfaglige ansvaret og ledelsen av den prehospitale tjenesten bli lagt utenfor fylket. En slik omorganisering vil også kunne få innvirkning på logistikkmønsteret ved at flere pasienter transporteres ut av Finnmark Faglig utvikling av ambulansetjenesten i Finnmark Ambulansetjenesten har i de siste årene gjennomgått en rivende faglig utvikling fra å være en ren transporttjeneste til å være et viktig ledd innen den akuttmedisinske tiltakskjeden. Tjenesten har fortsatt et stort utviklingspotensiale som kan bidra til at flere liv kan reddes og at livskvaliteten kan bli bedre etter gjennomgått sykdom. For at Helse Finnmark HF skal oppnå en slik utvikling må følgende forhold utvikles bedres: 1. Det må satses på å utvikle den medisinskfaglige kompetansen hos ambulansepersonellet. 2. Utstyret i ambulanse enhetene må utvikles og nytt utstyr må implementeres. 3. Kommunikasjonen mellom ambulanse enhetene og sykehus må utvikles og implementeres. 4. Samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste må utvikles. For å oppnå muligheter til en slik kontinuerlig utvikling er det en forutsetning at foretaket selv driver den medisinske delen av ambulansetjenesten Fremtidige krav og forventninger til tjenesten Fremtidige krav til tjenesten er definert gjennom lovverk og forskrifter, herunder de tolkninger som er gjort av Helse Nord gjennom utarbeidelse av egne retningslinjer til forskriften. I tillegg vil det ligge føringer i bl.a. offentlige utredninger. Innhold og volum i tjenesten vil også måtte tilpasses endringer i andre dimensjonerende forutsetninger (sykehusstruktur, teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, økonomiske rammer, osv) Overordnede myndighetskrav I retningslinjer vedrørende forskriften har Helse Nord RHF formulert følgende mål for de akuttmedisinske tjenestene: God praksis/faglig forsvarlig I tråd med helselovgivingen I tråd med arbeidsmiljøloven Trygghet for befolkningen Mål om forsvarlighet og kvalitet (god praksis) kan knyttes til responstid som er en funksjon av beredskapsordning og lokalisering. Dessuten vil kvalitet være avhengig av organisering av og kompetanse i tjenesten, og det er konkrete krav til fagbrev og autorisasjon. Responstid er ikke definert konkret i forskriftene eller i Helse Nord sine tolkninger, men den skal være forsvarlig. Det innebærer at personell i vaktberedskap er tilgjengelig uten unødig forsinkelse. Tjenesten skal organiseres slik at responstiden minimaliseres. Side 12 av 79

13 Måling og styring av kvalitet Det synes vanskelig å finne gode målekriterier som viser det kvalitative resultatet av innsatsen i ambulansetjenesten. Det finnes et nasjonalt register som viser overlevelse ved hjertestans, men det er usikkert hvilke sammenhenger som gjelder mellom det enkelte kasus og de ressurser som settes inn i den prehospitale fasen. Et alternativ er å utvikle klare krav til hvordan aktiviteter og prosedyrer skal utføres og hvilken kompetanse som skal finnes i de enkelte leddene. Dette kan gjelde krav knyttet til tilgjengelighet, aktiveringstid, responstid, kompetanse, antall ganger viktige prosedyrer utføres, rotering og hospitering, egentrening og ferdighetstrening. Dette gir grunnlag for å overvåke kvaliteten og avdekke og utbedre avvik. Dette krever gode systemer for registrering, måling og oppfølging, noe som forutsetter god kvalitet på og tilgjengelighet til data. Målekriterier og oppfølging av resultater knyttet til kvalitet er et viktig grunnlag for å vurdere kvalitet på egen tjeneste og på den del av tjenesten som leveres av båtoperatører. Enkelte helseforetak i Norge arbeider med ISO-sertifisering, bl.a. ambulansetjenesten i Molde. Vi kjenner ikke til at det foreligger vurderinger av behov eller nytte i forbindelse med slik sertifisering. Akkreditering forekommer ikke for ambulansetjenestene i Norge, men dette praktiseres i andre land som i Danmark og England Beskrivelse av aktiviteten Kjerneaktiviteten for ambulansetjenestene i Helse Finnmark HF er omsorg, diagnostikk, stabiliserende behandling av pasienter; skånsom og sikker transport med rett hastegrad til rett nivå i helsetjenesten - og god beredskap. Tilbud og tiltak skal vektlegge dokumentert klinisk nytteeffekt og god kostnadseffektivitet. De viktigste resultatmålene er: 1. Sikre befolkningen rask, god og sikker helsehjelp ved god praksis på alle arbeidsområder 2. Omsorgsfull og skånsom helsehjelp til alle pasienter og deres familier 3. Høy kompetanse med resolutt, fagkyndig og systematisk livreddende behandling i medisinske nødssituasjoner. 4. Stabile prehospitale responstider innenfor nasjonale kvalitetsmål 5. Moderne, oppdaterte og vedlikeholdte medisinske rutiner og utstyr 6. Tilfredse brukere og samarbeidspartnere 7. God ledelse, godt arbeidsmiljø og god rekruttering av stabile arbeidstakere 8. Aktiv undervisning av ambulansepersonell og deres samarbeidspartnere 9. Aktiv opplæring av lokalbefolkningen og spesielle målgrupper 10. Ambulansefaglig forskning. Trygghet hos befolkningen er knyttet til opplevd tilgjengelighet og kvalitet av tjenestene. Det kan være forskjeller mellom en objektiv, målbar trygghet og en opplevd trygghet/tillitt til at tjenesten er tilgjengelig og har høy kvalitet. Tillitten har også sammenheng med den generelle oppfatningen av hvordan tjenesten er organisert og driften gjennomført. Dette påvirkes bl.a. av omtale i media. Helseforetakene arbeider aktiv med å profilere ambulansetjenesten som en spesialisthelsetjeneste i regi av helseforetakene. Side 13 av 79

14 Helse Nord RHF sine presiseringer av forskriften I retningslinjene har Helse Nord fastlagt at ambulanseområder (primærområder) med over ca innbyggere skal ha minimum en bil i tilstedevakt med krav til enhetens aktiveringstid på 2 henholdsvis 5 minutter ved aktiv tid og hvilende tid på vaktrom. Øvrige tjenester skal ha kombinert tilstede- hjemmevakt. Grad av tilstedevakt og fastsetting av tidsrom skal være avhengig av aktivitet og være faglig begrunnet. Aktiveringstiden ved hjemmevakt skal være 10 minutter. Helse Finnmark HF har i dette planforslaget lagt til grunn at samtlige ambulansestasjoner skal ha en tilgjengelighet på minimum 90 % ved akutt og hasteoppdrag. Når det gjelder beregning av tid fra ambulansen rykker ut til denne når fram til pasienten henvises det til de beregninger som er gjort for den enkelte ambulansestasjon (se del III i ambulanseplanen og vedlagt SINTEF-rapport) Retningslinjer fra Helse-Nord Generelt: For å imøtekomme krav om forsvarlig responstid må ambulansetjenestene i Nord-Norge ha en desentralisert struktur og forsvarlig dimensjonering. Unntaksreglene fra tilstedevakt skal ivareta behov for fleksibilitet i forhold til befolkningsgrunnlag og geografiske forhold. Helseforetakene må gjøre vurdering - herunder hensynet til responstid - og tilpasning til lokale forhold som aktivitet, geografi og hensiktsmessig organisering. Helseforetakene må samhandle med kommunene i sin planlegging. Minimumskrav: Tilgang til oppvarmet garasje for ambulanse Forskriftsmessig oppbevaringsmulighet for medisinteknisk utstyr, journalmaterial og legemidler Tilgang til lokale for faglig egentrening og samtrening med primærhelsetjenesten Tilgang til PC, Internet og ha fast e-postadresse Aktiv tid for å ivareta utstyr, trening og internkontroll, må defineres, minimum 6 timer pr. uke (Minimumskrav Helse Nord). Ambulanseområder (primærområde) med befolkning under ca. 8000: Kombinert tilstede- og hjemmevakt. Grad av tilstedevakt og fastsetting av tidsrom skal være avhengig av aktivitet og være faglig begrunnet. Aktiveringstid skal være uten unødig forsinkelse og senest innenfor 10 minutter ved hjemmevakt (Helse Nord standard) Ambulanseområder (primærområde) med befolkning over ca. 8000: Tilstedevakt hele døgnet for minimum én bil Økonomiske vurderinger Ved utarbeidelse av denne ambulanseplanen er følgende prinsipper lagt til grunn i de økonomiske vurderingene: Tjenesten skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Det er gjort kost- nytte vurderinger ved dimensjoneringen av tjenesten. Det forutsettes at dagens fordeling mellom bil- og luftambulanse opprettholdes. At vakt og beredskapsordninger som dimensjoneres for den enkelte base er i overensstemmelse med de retningslinjer som er fastsatt av Helse Nord. Side 14 av 79

15 Arbeidstidsordninger og avlønning skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter og overenskomster. Foretaket må bruke økonomiske midler for å oppnå nødvendig kompetanse hos ambulansearbeiderne. Det må investeres i nye ambulanser, teknisk utstyr og kommunikasjonsutstyr. Bilambulanse Antall årsverk øker fra 143,12 til 170,24. Det er noe usikkerhet rundt dette, men det er et anslag basert på vedlagt SINTEF-rapport. Her kommer en beregning på merkostnader i denne forbindelse. Årslønna for 2006 er brukt som grunnlag, altså for ansatte med fagbrevkompetanse og for ansatte uten fagbrevkompetanse. Alle de nye stillingene er med fagbrevkompetanse. Sykefravær er satt til 6 % av total lønn. Pensjonskostnader er satt til 9,9 % av total lønn. Til Opplæring/kurs/resertifisering er det satt 4500 pr årsverk (lærlingene holdes utenfor her). Det antas at halve bilparken må kjøpes ny, og at resterende blir kjøpt fra dagens utøvere. I 2006 gis det tilskudd på totalt ca 66 mill til bilambulansene. Denne summen er brukt som grunnlag når merkostnader er regnet ut. Kapitalkostnader og husleie trekkes ut, og økning av årsverk legges til. I tillegg til dette kommer kostnader ved bilkjøp. Kostnad Økning - årsverk legges til, husleie og kapitalkostnader trekkes ut Økning Det antas at gjennomsnittlig pris på nye biler er 1,2 mill. Videre antas det at 16 biler blir kjøpt hos dagens utøvere til en gjennomsnittspris på kr Antall biler Pris Tot investering Avskrivning (år) Avskrivning per år Nye Brukte , Totalt Investeringer av biler blir følgelig 28,8 mill. Disse avskrives på 5 år (nye) og 2,5 år (brukte). Totalt vil dette medføre en årlig kostnad på ca 7,7 mill i avskrivninger. Det vil også komme kostnader i forbindelse med overtakelse/bygging av ambulansegarasjer. I 2006 fikk utøverne tildelt kr ,- til leie av lokaler. Ved overtakelsen må en forvente noe høyere leiekostnader på grunn av utbedring av lokaler og nye avtaler. Nye kostnader til leie av lokaler anslås til kr ,-. Kostnader i forbindelse med lærlinger og utdanningstiltak er i kapittel beregnet til kr Side 15 av 79

16 Båtambulanse Båtene må bemannes med 3 mann i turnus. Kostnadene per arbeider er anslått til i året. Utøver Driftskostnader (matematisk Helsepersonell prognose-06) (årsverk) Kost pr årsverk Tot pris Loppa Måsøy Hammerfest Ytre Altafjord Gamvik/Tana Totalt Endringer på båtambulansene vil føre til en merkostnad på kr Stab Det vil også komme merkostnader for staben med en så stor økning av arbeidsstokken. I dag er det ca 67 årsverk i staben. Totalt i foretaket er det rundt årsverk. Staben utgjør altså ca. 6,4 % av det totale. Hvis forholdet skal være det samme vil staben måtte utvides med i underkant av 10 årsverk. Dette er sannsynligvis i overkant, men det forventes at økningen krever 4 nye årsverk. Med pr årsverk vil dette føre til merkostnader på 1,6 mill. Under kommer en oppsummering av merkostnadene. Økning, fratrukket kapitalkostnader og husleie Bilkostnader Husleie Lærlinger og utdanningstiltak Økninger bilambulanse Økning båtambulanse Økning stab Total økning ambulanse Side 16 av 79

17 Overordnede mål for tjenesten Med utgangspunkt i formål i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus jfr. 1 har Helse Finnmark HF satt følgende overordnede mål for ambulansetjenesten: Mål: Sikre befolkningen rask, god og sikker helsehjelp ved behov for øyeblikkelig hjelp Desentralisert lokalisering av ambulanseenhetene i ambulansestasjoner Så langt mulig sikre at minst 90 % av befolkningen kan få ambulanse i akutte, livstruende akuttsituasjoner innen 25 min etter de har varslet 113 eller lokal LV-sentral (prehospital responstid). Så langt mulig sikre at minst 90 % av befolkningen kan få ambulanse i øyeblikkelig hjelpsituasjoner (hastegrad HASTER) innen 40 min etter de har varslet 113 eller lokal LVsentral (prehospital responstid). Organisere base- og samhandlingsmønstre med sikte på god lokal beredskap Organisere prosjekter med Lokale førstehjelpere i utvalgte prøveområder. Dette i nært samarbeid med førstelinjetjenestene der bosetting og basestruktur ikke kan sikre akuttberedskap innenfor nasjonale tidsmål. Lokale førstehjelpere skal kunne varsle, gi livreddende førstehjelp og kunne bruke enklere akuttmedisinsk utstyr ( hjertestarter, utstyr for blødningskontroll og hindre nedkjøling). Mål: Sikre høy, varig og kvalitetssikret kompetanse blant foretakets ambulansefagarbeidere Styrke fagmiljøet gjennom etablering av ambulansestasjoner med bygging av aktive ambulansefaglige miljøer Sikre høyest mulig andel ambulansearbeidere med fagbrev (100 % innen 5 år) Utdanne et eget instruktørkorps med desentralisert ansvar Revidere Medisinsk Operativ Manual Bygge gjennomgående kvalitetssystemer med ambulansestasjonene som kjerne i et desentralisert opplærings- og treningsprogram Regelmessig resertifisering av hver enkelt ambulansearbeider og hver enkelt ambulansestasjon Mål: God ledelse, godt arbeidsmiljø og god rekruttering av stabile arbeidstakere Bygge en effektiv og desentralisert organisasjon med klare ansvarslinjer Organisere arbeidet med best mulig turnus- og arbeidstidsordninger Stimulere til faglig egenutvikling Tilrettelegge for fysisk trening og gode fysiske arbeidsordninger Drive systematisk rekruttering, videre- og etterutdanning og faglig stimulering Mål: Bidra til bygging og utvikling av tverrfaglige team på kommunalt nivå Utvikle trenings- og samhandlingsprogram sammen med kommunehelsetjenesten Gjennomføre regelmessige tverrfaglige samhandlingsøvelser Samarbeide tett med kommunehelsetjenesten og LV-sentralene Gjennomføre regelmessige gjennomganger av gjennomførte oppdrag (audit) Bruke metoder utviklet i Kommune-BEST prosjektet. Strategi for å nå målene For å nå disse målene og samtidig oppfylle gjeldende og nye lover og forskrifter, vil Ambulanseplanen for Helse Finnmark HF arbeide langs fire strategiske akser: 1. Optimalisere basestruktur og ambulanselokalisering 2. Styrket fagutvikling Side 17 av 79

18 3. Styrket tverrfaglig samarbeid med kommunehelsetjenesten, lokale organisasjoner og lokalbefolkningen 4. Økt satsing på å ta i bruk teknologiske nyvinninger. 1.4 Definisjoner og begrepsavklaringer Tidsbegreper brukt i denne rapport er definert i KITHs 1definisjonskatalog2. Begreper rundt en hendelse er beskrevet i tabell. Øvrige sentrale definisjoner: Bil- og båtambulansetjenesten Utgjør sammen med kommunal legevaktsordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært: a) dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander. b) bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har 1 Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren AS 2 Side 18 av 79

19 behov for overvåkning og/eller behandling. Ambulansetransport Beredskap for eller transport i forbindelse med undersøkelse eller behandling av pasienter som pga. sykdom eller skade har behov for å bli transportert på båre, eller som har behov for medisinsk behandling eller tilgang til medisinsk utstyr under transporten Syketransport Transport av pasienter og nødvendig ledsager i forbindelse med undersøkelse og behandling hos lege eller i helseinstitusjon, i tilfeller der pasientens sykdom eller skade ikke gjør det nødvendig å bruke ambulanse Beredskap Dette handler om tilgjengelighet, rasjonell koordinering av ambulanseressurser, hensiktsmessig plassering av ambulanser, nødvendig antall ambulanser, ensartet utrustning, gode rutiner for bestilling og rekvirering av ambulanse, godt samarbeid med helseinstitusjoner og primærhelsetjeneste, mulighet for å mestre ekstraordinære situasjoner som større ulykker og katastrofer. Dette stiller krav til rutiner for og evne til å samarbeide med annet helsepersonell, andre nødetater, sivilforsvar og forsvar, andre fylkeskommuner, frivillige organisasjoner osv. Kapasitetsutnyttelse Med god kapasitetsutnyttelse menes i første rekke en rasjonell disponering av ambulanseressursene på foretaksnivå. Dette stiller krav til koordinering, plassering og samarbeid. I koordinering inngår AMK-rutiner, radiokommunikasjon og personellets kunnskaper om og opplæring i hvordan meldinger skal forstås og håndteres. Fagbrev Fagbrev er et bevis på gjennomført ambulansefagutdanning, og kan oppnås på flere måter. Kandidaten kan enten følge ordinær videregående opplæring, få opplæringsom voksen rettighetselev eller ta eksamen som privatist på bakgrunn av erfaring fra tjenesten. Felles for alle veiene er at endelig godkjenning bygger på en teoretisk ambulansefaglig eksamen og praktisk fagprøve. Lisens Lisens er en tidsbegrenset tillatelse til å bruke en beskyttet yrkestittel som ambulansearbeider. Ordningen med å kunne søke lisens er opphørt. Tidligere utgitte lisenser utgår fortløpende med siste dato for enkelte den Autorisasjon Autorisasjon som helsepersonell gis på bakgrunn av fagbrev i ambulansefag. Ambulansearbeider Beskyttet yrkestittel for personell med autorisasjon eller lisens. Paramedic Ambulansepersonell med videreutdanning fra høyskole Kompetansebevis for utrykningskjøring Side 19 av 79

20 Med hjemmel i Vegtrafikkloven har Samferdselsdepartementet laget Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy. Personell uten kurs i utrykningskjøring som hadde kjørt utrykningskjøretøy for 1. mars 2002 kan ha fått dette påført i førerkort. Pr. i dag må alle gjennomgå kurs for få dette. Slikt bevis er nødvendig for fører av utrykningskjøretøy under utrykking, men det er bare den som kjører som må ha slikt bevis. Sertifisering/resertifisering Med dette menes opplæring i og prøving av kunnskaper og ferdigheter i forhold til medisinske behandlingstiltak som kan delegeres til ambulansepersonell av behandlingsansvarlig lege, bruk av medisinsk teknisk utstyr eller annet utstyr. Godkjent sertifisering for definerte medisinske behandlingstiltak kreves bestått prøve. Behandlingstiltakene kan være tekniske og/ eller innebære bruk av medikamenter på leges forordning. Det skal resertifiseres årlig. Delegering av medisinske behandlingstiltak Delegering. Med dette menes medisinske behandlingstiltak som delegeres fra behandlingsansvarlig lege til ambulansepersonell for den enkelte pasient. Dette krever at legen etter kommunikasjon om pasient og problemstilling muntlig eller skriftlig, eller via AMK-operatør gir instruksjon i forhold til indikasjonsstilling, forsiktighetsregler, administrasjon og evt. dosering for det spesifikke oppdraget. Stående delegering. Med dette menes medisinske behandlingstiltak som ambulansepersonellet har sertifisering for å iverksette uten forutgående kontakt med behandlingsansvarlig lege, som for eksempel Narcanti ved opiatoverdose Kompetansebevaring (etterutdanning) Med dette menes den trening, undervisning og selvstudium som er nødvendig for å vedlikeholde og utvikle allerede tilegnet fagkompetanse. Eksempler er årlig resertifisering i forhold til medisinske behandlingstiltak, eller opplæring for forbedring av allerede eksisterende metoder. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Alt helsepersonell har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller ikke er kompetent til. I slike tilfelle skal man henvise til en som har den nødvendige kompetansen, se helsepersonellovens 4. Kompetanseheving (videreutdanning) Med dette menes å tilegne seg ny kompetanse i form av ferdigheter og kunnskaper medisinsk faglig, operativt, eller administrativt. Eksempler på dette er instruktørutdanning, lederutdanning. MTU Medisinskteknisk utstyr. Systemhåndbok Det overordnete systemverket for medisinske og operative prosedyrer. Systemhåndboka skal revideres årlig. Medisinsk Operativ manual Prosedyrer fra systemboka i kortversjon utgitt som oppslagsbok i lommeformat. Revideres hvert 2. år. Side 20 av 79

Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF 2008-2018

Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF 2008-2018 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: FFU-sjef Erik Fjeldstad Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF 2008-2018 1.0 Innledning: Adm direktør legger med dette fram forslag til ambulanseplan

Detaljer

BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007

BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007 BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007 Helse Finnmark HF v/erik Fjeldstad, fag- forsknings og utviklingssjef Helse Finnmark HF, Hammerfest Sykehus Sykehusv. 35

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Felles planlegging av akuttmedisinsk beredskap Operativt samarbeid Helgeland 80.000 innbyggere 20.000 km 2 (litt mindre enn Oppland fylke) 4 mindre byer (38.372,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Divisjon Prehospitale tjenester. Vedlegg 1 Godkjent dato: 28.06.09 KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF 1.0 Lovgrunnlag Sykehuset

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Status, behov og utfordringer i Helse Nord

Status, behov og utfordringer i Helse Nord Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden Status, behov og utfordringer i Helse Nord InnoMed Gardermoen Oktober 2008 Elsbak/Kristoffersen Helse-Nord Visjon: Helse i Nord der vi bor Pasientene

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Organisasjonsstruktur, helseforetakene Helse- og omsorgsdepartementet Eieravdelingen

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels Mål Beskrivelse av mål Etablere en ambulansestruktur på Helgeland som ivaretar morgendagens kvalitetsindikatorer innenfor akseptable økonomiske rammer Ambulansetjenesten står overfor en rekke utfordringer

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 Videreutvikling av ambulansefaget Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 FRHO - ambulansefaget Faglig Råd Helse og Oppvekstfag (FRHO) har over tid registret problemstillinger for ambulansefaget vi har

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG Formål med felles programfag Opplæringen i felles programfag skal medvirke til å sikre en ambulansetjeneste med høy faglig standard

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Helse- og omsorgstjenester Ambulansetjenesten Toni Kvalø Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Gjennom 1990-tallet har det vært en sterk økning i aktivitetsnivået innenfor ambulansetjenesten.

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde.

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Nasjonalt topplederprogram Torbjørn Lia Tønsberg, April 2014 1

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

NSH-konferansen november 2007

NSH-konferansen november 2007 NSH-konferansen 22-23 november 2007 Fremtidig kompetanse- og utdanningsbehov i ambulansetjenesten NSH-konferansen 22-23 november 2007: Ambulansetjenesten og prehospitale tjenester Dagens situasjon Et fag

Detaljer

Samarbeid mellom ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag

Samarbeid mellom ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag Samarbeid mellom ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag Møte Steinkjer 29.11.12 Ambulanse Midt-Norge HF v/sturla Hammer, avd.sjef Nord-Trøndelag Agenda Kort presentasjon av Ambulanse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Revisjon prehospital plan. Styremøte mai 2011, Stjørdal

Revisjon prehospital plan. Styremøte mai 2011, Stjørdal Revisjon prehospital plan Styremøte 4.-5. mai 2011, Stjørdal Dagens plan for prehospitale tjenester fra 2003 Denne omhandler Ambulansetjenesten i Midt-Norge Luftambulansetjenesten i Midt-Norge Nødmeldetjenesten(AMK

Detaljer

Kan ambulansetjenesten være en ressurs i samhandlingsreformen?

Kan ambulansetjenesten være en ressurs i samhandlingsreformen? Kan ambulansetjenesten være en ressurs i samhandlingsreformen? Hva vil dette kreve av endring? Hvilke tiltak er vesentlige for å kunne utvikle en prehospital tjeneste som kan møte fremtidens krav? Olav

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

AMBULANSEARBEIDERFAGET

AMBULANSEARBEIDERFAGET AMBULANSEARBEIDERFAGET PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål/ Kompetansemål solid fagkunnskap, og kan knytte denne til kompetansemålene i læreplanen.

Detaljer

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen?

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Jan Erik Nilsen Daglig leder/ overlege Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Oslo universitetssykehus HF Om akuttmedisin - rapporter

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering Mottatt HV RHF HELSETILSYnET tilsyn med sosial og helse S EPT 009 Helseforetak etter liste DERES REF: I YOUR REF: VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 009/619 I BJA 3. september 009 Kartlegging av bemanning

Detaljer

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Guttorm Brattebø Seksjonsoverlege/-leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Organisasjon Seksjonsleder og seksjonsoverlege Guttorm Brattebø

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge 1. Innledning Kystgruppen (Leka, Vikna og Nærøy kommuner) og Bindal kommune samarbeider om felles høringsuttalelse til prehospital plan for RHF Midt-Norge.

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

Styresak 95/2017: Implementering av ny ambulanseplan

Styresak 95/2017: Implementering av ny ambulanseplan Styresak 95/2017: Implementering av ny ambulanseplan Møtedato: 25.09.2017 Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell Bakgrunn: Ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset har levert ambulansetjenester

Detaljer

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Bakgrunnsinfo Norge står overfor store og komplekse utfordringer innen helsevesenet,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 19.01.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF om den akuttmedisinske kjeda i føretaksområdet 1. Partar Avtalen

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 12/6883-8 G00 12.09.2014 Hans Martin Aase / tlf. 23064676 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2014/261-4/ 008 Saksbehandler/dir.tlf.: Trond Marius Elsbak, 75 51 29 17 Sted/dato: Bodø, 29.09.2014 HØRINGSSVAR - FORSLAG

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Fagbrev og Paramedic. Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF

Fagbrev og Paramedic. Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF Fagbrev og Paramedic Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF Noen viktige begreper: Grunnutdanning Videreutdanning Bedriftsintern utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Byrådssak 1463 /14 Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet RIBE ESARK-03-201400157-112 Hva saken gjelder: Regjeringen har oppnevnt et utvalg med mandat å gjennomgå

Detaljer