Ambulanseplan Helse Finnmark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018"

Transkript

1 Ambulanseplan Helse Finnmark HF

2 Innhold Innledning Overordnede krav, målsettinger og strategier Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde Bosettingsmønster og befolkningsutvikling Ambulansetjenesten i Finnmark per Bilambulansetjenesten Båtambulansetjenesten Luftambulanse og redningshelikopter AMK-sentraler Bemanning og Kompetanse Planhorisont, utvikling og endring Planhorisont Innbyggertall med framskriving Kommende vegprosjekter Endringer i struktur og/eller drift av kortbanenettet Spesielt ulykkesbelastede veistrekninger Endringer i helsetjenestetilbudet og vaktberedskap i Finnmark Næringslivsmessige endringer Endret AMK-struktur Faglig utvikling av ambulansetjenesten i Finnmark Fremtidige krav og forventninger til tjenesten Overordnede myndighetskrav Måling og styring av kvalitet Beskrivelse av aktiviteten Helse Nord RHF sine presiseringer av forskriften Økonomiske vurderinger... Feil! Bokmerke er ikke definert Overordnede mål for tjenesten Definisjoner og begrepsavklaringer Organisering og drift av ambulansetjenesten Dagens organisering Ansvar Systemansvar Behandlingsansvar Budsjettansvar Roller/oppgaver Ambulanseledelse på foretaksnivå Organisering og ledelse på stasjonsnivå Struktur med 1 AMK og 1 Avdeling/Driftsorganisasjon for Prehospitale tjenester Samarbeidende enheter, etater og partnere Kompetanse og bemanning Innledning...27 Side 2 av 79

3 2.4.2 Krav til kompetanse hos ambulansearbeidere Status kompetanse ambulansepersonell i Helse Finnmark HF pr Mål for kompetanseheving i ambulansetjenesten Prinsipper for gjennomføring av fagbrevsopplæring og krav for å få tilsetting Rekruttering Lærlingeordninger Vikarordninger Egen ambulanseskole Eksamensforberedende kurs ambulansefag Sertifisering av ambulansepersonell Medisinske og operative kurs Egentrening Internundervisning Målsetting om nettbasert undervisning, oppdatering og testverktøy Videreutdanning Forskning Fagutvikling Kollegastøtte Seniorpolitikk Fysiske krav Samlet årlig kostnad for foreslåtte utdanningstiltak Kvalitet og styring Styring av ressurser Kvalitet Krav til biler, utstyr og stasjon Utstyr/medikamenter/annen utrustning Samordning og nye muligheter Instanser som styrer pasientlogistikken i Helse Finnmark Dagens bruk av transportmidler til pasienttransport Nye muligheter for pasienttransport Framtidige internt samarbeid om pasientlogistikk Lokalisering, beredskap Responstider Grunnleggende føringer Aktiveringstid for ambulansetjenesten i Helse Finnmark HF skal være Kombinert tilstede- og hjemmevakt Kasernert vakt Aktiv tid Dagbiler Stasjonsstruktur Stasjonsstruktur biler og aktivitet i Finnmark Stasjonsstruktur båter i Finnmark pr Forslag til stasjonsstruktur Bilambulanse...50 Lærlingeplasser Alta ambulansestasjon Berlevåg ambulansestasjon Båtsfjord ambulansestasjon Deatnu - Tana ambulansestasjon Guovdageainnu - Kautokeino ambulansestasjon Hammerfest ambulansestasjon Hasvik ambulansestasjon Kárášjoga - Karasjok ambulansestasjon Kirkenes ambulansestasjon Kjøllefjord ambulansestasjon Øksfjord ambulansestasjon...65 Side 3 av 79

4 Mehamn ambulansestasjon Havøysund ambulansestasjon Honningsvåg ambulansestasjon Lakselv ambulansestasjon Vadsø ambulansestasjon Vardø ambulansestasjon Samlet oversikt over forslag til framtidig lokalisering av ambulanser, antall biler og beredskap Finnmark Samlet reisetidsfordeling i Finnmark Forslag til stasjonsstruktur Båtambulanse Modeller for drift av ambulansebåt Vurdering/tilrådning Oppsummering Båtambulansetjeneste Øksfjord Båtambulansetjeneste Hammerfest Båtambulansetjeneste Havøysund Båtambulansetjeneste Skjånes...79 Side 4 av 79

5 Innledning Ambulansetjenesten i Finnmark har de siste 20 år hatt en rivende utvikling fra å være en transporttjeneste til å bli spesialisthelsetjeneste med store krav til faglighet og utstyr. Dagens ambulansetjeneste har sin bakgrunn i Ambulanseplan overtatt fra Finnmark fylkeskommune. Planperioden for denne planen er 2008 til Helse Nord har utredet framtidig drift av ambulansen i Nord Norge og konkludert med at ambulansetjenesten i framtiden bør drives av foretakene selv når kontraktene med de nåværende utøvere går ut. For å forberede overtagelse av tjenesten satte adm. dir. Bjørn Engum i Helse Finnmark ned en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til ny ambulanseplan. Prosjektgruppa har bestått av: Erik Fjeldstad, Fag- forsknings og utviklingssjef Helse Finnmark HF (leder og sekretær) Kenneth Johansen, Kommuneoverlege Alta kommune. Margrete Vaagland, Kommuneoverlege Vadsø kommune. Bjørn Kristensen, Ambulansearbeider Tana, representant for Fagforbundet i Finnmark. Odd Oskarsen, Foretakstillitsvalgt KFO. Torben Wisborg, Anestesioverlege Klinikk Hammerfest og medisinskfaglig ansvarlig for den prehospitale tjenesten i Finnmark. Geir Braathu, Ambulansesjef Øst-Finnmark, Helse Finnmark HF Jan Erik Bjerkan, Ambulansesjef Vest-Finnmark, Helse Finnmark HF Odd Arne Olaussen, Økonomikonsulent Helse Finnmark HF Gunn Bente Knudsen, Personalkonsulent Helse Finnmark HF. I planarbeidet har arbeidsgruppa lagt vekt på å utforme krav til tjenesten når det gjelder kompetanse og utstyr. Til å utrede forslag til basestruktur og å dimensjonere basene har prosjektgruppa benyttet SINTEF Teknologi. Vi vil i denne sammenheng takke forskerne Frode Rømo og Inger Anne Sætermo for et godt samspill under prosessen. Rapporten som er lagt inn som vedlegg i denne planen viser at dagens basestruktur og dimensjonering vil være den rette i de kommende ti årene. Prosjektgruppa har i denne sammenheng satt som krav at befolkingen i Finnmark skal ha sikkerhet for å få ambulanse uten forsinkelse ved akutt- og hasteoppdrag. Se beregninger for tilgjengelighet for hver ambulansestasjon. Etter en grundig vurdering foreslår prosjektgruppa å opprettholde tre stasjoner for båtambulansen i Vest Finnmark og å samlokalisere disse med de aktuelle stasjonene for bilambulanse. Dagens struktur når det gjelder bilambulanse opprettholdes. Hovedutfordringen i den nye planperioden vil være å bygge opp kompetansen blant ambulansearbeiderne i Finnmark for derved å øke det akuttmedisinske behandlingstilbudet til befolkningen. Et økt behandlingstilbud vil også kreve bedre utstyr og muligheter for kommunikasjon mellom ambulansearbeider og spesialist. Planen vil ikke gi innsparing. Målet med planen er å sikre lik ambulansetjeneste med landet for øvrig. De som i dag er ansatt i ambulansetjenesten i Finnmark og som fra 2008 vil få tilbud om stilling i Helse Finnmark HF har forventninger om bedre arbeidssosiale vilkår som er i overensstemmelse med gjeldende lover og overenskomster. Arbeidstakerne skal sikres rettigheter og ha plikter i henhold til gjeldende avtaler. I planforslaget er det satt som mål å innfri disse kravene. Utfordringene på dette området vil bli store. Ansvar for organisering av driften av flyambulanse og Side 5 av 79

6 redningshelikoptertjenesten er lagt til det regionale nivå og er derfor ikke omhandlet i denne planen. Det er imidlertid forutsatt at denne delen av tjenesten vil bli opprettholdt på samme nivå som i dag. Prosjektgruppa vil også takke medarbeidere i Helse Finnmark for god hjelp til å utforme forslag til ambulanseplan. Prosjektgruppa vil spesielt takke informasjonsrådgiver Helen Åsli for hjelp til layout og redigering. Prosjektgruppa har videre lagt vekt på å ha en åpen prosess i forhold til alle som vil bli berørt av forslag til ny tjeneste og har gått åpent ut og bedt om innspill. Vi vil med dette takke for de råd som vi har fått i tilknytning til planarbeidet. Erik Fjeldstad Torben Wisborg Kenneth Johansen Geir Braathu Margrete Vaagland Jan Erik Bjerkan Bjørn Kristensen Odd Arne Olaussen Odd Oskarsen Gunn Bente Knudsen Helse Finnmark fredag, 15. desember 2006 Side 6 av 79

7 1.0 Overordnede krav, målsettinger og strategier Fra BEST-prosjektet. Bilder fra Kenneth Johansen. Side 7 av 79

8 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF for perioden er utarbeidet med bakgrunn i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus som trådte i kraft Forskriftens formål er fastsatt i 1. Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske tjenesten, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid med brann politi og hovedredningssentralene. Planen har videre tatt hensyn til følgende føringer: Helse Nord RHF sin beslutning om at foretaket skal drive bilambulansen selv fra Egen drift vil omfatte både personell og materiell. Helse Finnmark HF sitt ønske om selv å overta personalansvaret for det medisinske personellet som skal bemanne ambulansebåtene i Finnmark. Drift av båt settes fortsatt ut på anbud. Pålegg i den nye forskriften om prehospital akuttmedisin samt fortolkninger og presiseringer gitt av Helse Nord RHF om hvordan disse skal praktiseres. Arbeidstilsynets pålegg mht arbeidstid, turnus for ambulansetjeneste. Nye medisinskfaglige retningslinjer og behandlingsmuligheter. Endringer i bosettingsmønster i fylket og internt i den enkelte kommune. Vurdering av kost- nytteeffekt ved den tjenesten som tilbys. Planen forventes evaluert i forbindelse med årsmeldingene. 1.1 Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde Bosettingsmønster og befolkningsutvikling Bosettingsmønsteret i Finnmark ble i stor grad fastlagt under gjenoppbyggingen av Finnmark etter annen verdenskrig. Kysten av Finnmark består i hovedsak av punktbosettinger som har livnært seg av fiske og fiskeindustri. Siden midten av syttitallet har folketallet i disse kommunene gått sterkt tilbake grunnet reduksjon av antall sysselsatte innen fiskerinæringen. Befolkningsreduksjonen har vært sterkest i de minste punktbosettingene og som i liten grad har hatt innslag av offentlige arbeidsplasser. Kommunene i indre Finnmark Tana, Nesseby, Karasjok og Kautokeino er definert som samiske kjerneområder. Også disse kommunene består av kommunesentre hvor mesteparten av befolkningen er bosatt, mindre punktbosettinger og en del spredt jordbruksvirksomhet. Folketallet i kommunene i Indre Finnmark har over tid holdt seg mer stabilt. Fire kommuner i Finnmark Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø, er i henhold til Finnmark fylkeskommunes planverk definert som servicekommuner. Disse kommunene har flere offentlige tjenestetilbud. Folketallet i disse kommunene har med unntak av Alta de siste 20 årene vært stabilt eller i en viss tilbakegang. I Alta har det vært en stor befolkningsvekst. Det er lite som tilsier vesentlige endringer i denne utviklingen. Side 8 av 79

9 1.2 Ambulansetjenesten i Finnmark per Bilambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Finnmark dekkes i dag av til sammen 32 ambulanser. Samtlige kommuner i fylket med unntak av Kvalsund og Nesseby har ambulansestasjoner med en til tre ambulanser. Antall ambulanser er bestemt ut fra folketall, antall oppdrag og avstand til sykehus. Små kommuner med lavt folketall og lang vei til sykehus har derfor mange ambulanser i beredskap og relativt få oppdrag. Med unntak av Måsøy kommune drives ambulansetjenesten av private utøvere. Mehamn 2004 Kvalitet ambulansestasjoner Samtlige ambulansetjenester i Finnmark holder til i egne stasjonslokaler. Lokalene er enten lokalisert nært opp til helsesentre, eller de er lagt i frittstående bygg i kommunesenteret. Det er også tilfeller der lokalene er samlokalisert med privatbolig til utøver. Vaktordning bilambulanse Det er driftavtalen med utøverne som styrer vaktordningene. I henhold til denne skal alle stasjoner ha en 6 timer aktiv tjeneste, fra 09 til 15, mandag til fredag. Nærmest alle har denne tjenesten som en tilstedevakt på stasjon. Passiv tjeneste er hjemmevakt for alle unntatt bil 1 i Kirkenes og bil 1 i Hammerfest. De har passiv tjeneste på stasjon. Dagbilene i Båtsfjord og Vardø har tjeneste fra 09 til 18 mandag til torsdag og 09 til 16 på fredag. De har også aktiv tjenesten 09 til 15 mandag til fredag. Alle disse bilene er 2-mannsbetjent. Dagbilen i Hammerfest er 1-mannsbetjent med ledsager fra Hammerfest sykehus fra 08 til 20 hele uka. Dagbilen i Loppa er 1-mannsbetjent med ledsager fra ambulansen eller helsesenteret mandag til fredag fra 08 til 20. Dagbilen i Måsøy er 2-mannsbetjent med tjeneste fra kl til mandag til torsdag og kl til på fredag. Den har aktiv tjeneste kl til Båtambulansetjenesten Helse Finnmark har kontrakt om drift av fem ambulansebåter som yter ambulansetjeneste til øyene på Finnmarkskysten og til steder uten vegforbindelse til sykehus eller helseinstitusjon. I Loppa kommune er det stasjonert en båt som stort sett driver med bare ambulanse og syketransport. I Hammerfest- og Måsøy kommuner er det stasjonert samfunnsbåt som driver personbefordring og som i tillegg har helkontinuerlig ambulanseberedskap. I Ytre Altafjord og Tanafjorden er det stasjonert samfunnsbåter som utfører ambulansetjeneste på forespørsel fra kommunehelsetjeneste Side 9 av 79

10 og AMK-sentralene i Finnmark. Dersom hastegraden vurderes som stor ved oppdrag på de to sistnevnte stedene eller at båtene ikke er operative, blir det brukt redningshelikopter fra 330 skvadronen på Banak Luftambulanse og redningshelikopter I tilegg til bil- og båtambulanse er det lokalisert to flyambulansebaser i Finnmark en i Alta med to fly og en på Høybuktmoen ved Kirkenes med ett fly. 330 skvadronen på Banak ved Lakselv tar ambulanseoppdrag når den ikke er opptatt med søk eller redningstjeneste. I denne ambulanseplanen er det forutsatt at luftambulansetjeneste og virksomheten til 330skvadronen opprettholdes på dagenes nivå og at de yter den hjelp som er fastsatt i forskriftenes 16. Høybuktmoen. Foto: Helen Åsli AMK-sentraler Helse Finnmark har to AMK-sentraler med 113 nødnummer lokalisert til henholdsvis Hammerfest og Kirkenes sykehus. Foretaket er ansvarlig for å drive helseradionettet Bemanning og Kompetanse Bilambulansetjenesten har 119 stillingshjemler. 33 % av de tilsatte har utdanning som tilfredsstiller de krav som er angitt i forskriftene. Sertifisering til å utføre delegert behandling Det er et varierende kompetansenivå hos ambulansearbeiderne i Finnmark. Helse Finnmark ønsker å tilby befolkningen i hele vårt område samme tjeneste uansett ambulanseutøver. Alt ambulansepersonell med utdanning fra NOU 76:2 og oppover gjennomgår opplæring og utsjekk i AHLR og delegeres medisinering i forbindelse med dette. Delegering fornyes årlig etter resertifisering. Personell med autorisasjon og midlertidig lisen gjennomgår opplæring og sertifisering for prehospital trombolyse, som også resertifiseres årlig. Enkelte kommuner har gjennom Kommunelege I gitt personellet ytterligere opplæring og delegering til bruk av andre medikamenter. Det foreligger skriftlige rutiner for denne opplæring som er den enkelte kommuneoverleges ansvar. 1.3 Planhorisont, utvikling og endring Planhorisont Denne ambulanseplanen skal ha gyldighet fra til Innbyggertall med framskriving Befolkningstallet var pr på innbyggere. I 2016 er innbyggertallet prognostisert til å være Andel eldre mennesker vil øke i denne perioden. Side 10 av 79

11 1.3.3 Kommende vegprosjekter Det er for planperioden ikke planlagt nye vegprosjekter. Det arbeides med opprustning/ punktutbedring av følgende veger. Riksveg 889 Snefjord-Havøysund. Det er igangsatt punktutbedring for å redusere risiko for vinterstengning vesentlig. Utbedringene skal være fullført i løpet av Riksveg 888 Nordkyn. Det er igangsatt en omfattende opprustning av veien som vil gi en vesentlig redusert risiko for vinterstengning. Opprustningen skal være ferdig i 2008 E 6 Toften-Alta. Vegstrekningen rustes opp for en bedring av standard. Utbedringen er ikke fullfinansiert og prosjektet forventes å pågå i mange år framover Endringer i struktur og/eller drift av kortbanenettet Strukturen på kortbanenettet i Finnmark er under debatt og det er kommet fram forslag om å redusere antall kortbaneflyplasser. AVINOR har også foreslått å stenge enkelte kortbaneflyplasser på kvelds- og nattestid. En svekket beredskap på kortbanenettet med reduserte muligheter for nattbrøyting av flyplasser, vil medføre økt bruk av bilambulanse Spesielt ulykkesbelastede veistrekninger Finnmark har ingen spesielt ulykkesbelastede veistrekninger. Statistisk har Finnmark 2-4 dødsulykker per år. Disse er ikke relatert til noen spesiell vegstrekning Endringer i helsetjenestetilbudet og vaktberedskap i Finnmark Opprustning av distriktsmedisinske sentra kan medføre endringer i vaktberedskapen internt i spesialisthelsetjenesten i Finnmark. I kommunehelsetjenesten er det muligheter for at to eller flere kommuner går sammen om felles kommunal legevakt. Det er ved utarbeidelse av denne plan ikke kjente aktuelle planer om sammenlegging av vaktdistrikt. Endringer i tjenestetilbud ved sykehusene/i psykiatrien i Finnmark kan medføre at forutsetningene for ambulanseplanen endres. Aktuelt (november 2006) er det ikke planer om vesentlige endringer, bortsett fra reduksjon i akutt ortopedisk virksomhet i Kirkenes Næringslivsmessige endringer Olje- og gass virksomhet. Kan medføre en endret demografisk utvikling og økte krav til beredskap. Utvikling av turisme. Det satses nå på utvikling av vinterturisme med motorisert ferdsel i utmark på vinterstid. Dette kan medføre en høyere ulykkesfrekvens i vanskelig tilgjengelige områder. Strukturelle endringer i fiskerinæringen. Høye energikostnader kan medføre redusert bruk av aktiv redskap og en økt satsing på kystfiske, jfr. opprustningen av fiskerisamfunnet Tufjord på Rolvsøy. Økt satsing på havbruk kan snu dagens negative befolkningsutvikling på Finnmarkskysten Endret AMK-struktur Ambulanseplan for Helse Finnmark er utarbeidet ut fra dagens virkelighet med to AMK-sentraler. Planen legger opp til at helsetilbudet internt i foretaket, fra ambulansen ankommer til pasienten er kommet til behandling på sykehus, også skal være mest mulig sømløst. Samhandling mellom nivåene og internt i spesialisthelsetjenesten blir ved akutte sykdomstilstander ivaretatt gjennom informasjonsformidling fra AMK sentralen. Videre er tjenesten planlagt slik at helsetjenesten i Finnmark skal framstå som helhetlig ved at den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten har regelmessig trening i samhandling med kommunehelsetjenesten og gjennom at det brukes treningsmetoder utviklet i Kommune-BEST prosjektet. Side 11 av 79

12 Helse Nord har varslet en gjennomgang av AMK-strukturen i løpet av våren 2007, og av tre alternativ som arbeidsgruppen skal vurdere innholder bare ett fortsatt AMK-sentral i Finnmark, og da bare en. En omorganisering av AMK-strukturen vil kreve en omorganisering av den prehospitale tjenesten og en revidering av ansvarsforholdene. Denne planen bygger på, og anbefaler, at Finnmark beholder minimum en AMK-sentral, og at driftsorganisasjon og medisinsk faglig ansvar samlokaliseres med AMK-sentralen. Dersom AMK legges utenfor Finnmark, vil også det medisinskfaglige ansvaret og ledelsen av den prehospitale tjenesten bli lagt utenfor fylket. En slik omorganisering vil også kunne få innvirkning på logistikkmønsteret ved at flere pasienter transporteres ut av Finnmark Faglig utvikling av ambulansetjenesten i Finnmark Ambulansetjenesten har i de siste årene gjennomgått en rivende faglig utvikling fra å være en ren transporttjeneste til å være et viktig ledd innen den akuttmedisinske tiltakskjeden. Tjenesten har fortsatt et stort utviklingspotensiale som kan bidra til at flere liv kan reddes og at livskvaliteten kan bli bedre etter gjennomgått sykdom. For at Helse Finnmark HF skal oppnå en slik utvikling må følgende forhold utvikles bedres: 1. Det må satses på å utvikle den medisinskfaglige kompetansen hos ambulansepersonellet. 2. Utstyret i ambulanse enhetene må utvikles og nytt utstyr må implementeres. 3. Kommunikasjonen mellom ambulanse enhetene og sykehus må utvikles og implementeres. 4. Samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste må utvikles. For å oppnå muligheter til en slik kontinuerlig utvikling er det en forutsetning at foretaket selv driver den medisinske delen av ambulansetjenesten Fremtidige krav og forventninger til tjenesten Fremtidige krav til tjenesten er definert gjennom lovverk og forskrifter, herunder de tolkninger som er gjort av Helse Nord gjennom utarbeidelse av egne retningslinjer til forskriften. I tillegg vil det ligge føringer i bl.a. offentlige utredninger. Innhold og volum i tjenesten vil også måtte tilpasses endringer i andre dimensjonerende forutsetninger (sykehusstruktur, teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, økonomiske rammer, osv) Overordnede myndighetskrav I retningslinjer vedrørende forskriften har Helse Nord RHF formulert følgende mål for de akuttmedisinske tjenestene: God praksis/faglig forsvarlig I tråd med helselovgivingen I tråd med arbeidsmiljøloven Trygghet for befolkningen Mål om forsvarlighet og kvalitet (god praksis) kan knyttes til responstid som er en funksjon av beredskapsordning og lokalisering. Dessuten vil kvalitet være avhengig av organisering av og kompetanse i tjenesten, og det er konkrete krav til fagbrev og autorisasjon. Responstid er ikke definert konkret i forskriftene eller i Helse Nord sine tolkninger, men den skal være forsvarlig. Det innebærer at personell i vaktberedskap er tilgjengelig uten unødig forsinkelse. Tjenesten skal organiseres slik at responstiden minimaliseres. Side 12 av 79

13 Måling og styring av kvalitet Det synes vanskelig å finne gode målekriterier som viser det kvalitative resultatet av innsatsen i ambulansetjenesten. Det finnes et nasjonalt register som viser overlevelse ved hjertestans, men det er usikkert hvilke sammenhenger som gjelder mellom det enkelte kasus og de ressurser som settes inn i den prehospitale fasen. Et alternativ er å utvikle klare krav til hvordan aktiviteter og prosedyrer skal utføres og hvilken kompetanse som skal finnes i de enkelte leddene. Dette kan gjelde krav knyttet til tilgjengelighet, aktiveringstid, responstid, kompetanse, antall ganger viktige prosedyrer utføres, rotering og hospitering, egentrening og ferdighetstrening. Dette gir grunnlag for å overvåke kvaliteten og avdekke og utbedre avvik. Dette krever gode systemer for registrering, måling og oppfølging, noe som forutsetter god kvalitet på og tilgjengelighet til data. Målekriterier og oppfølging av resultater knyttet til kvalitet er et viktig grunnlag for å vurdere kvalitet på egen tjeneste og på den del av tjenesten som leveres av båtoperatører. Enkelte helseforetak i Norge arbeider med ISO-sertifisering, bl.a. ambulansetjenesten i Molde. Vi kjenner ikke til at det foreligger vurderinger av behov eller nytte i forbindelse med slik sertifisering. Akkreditering forekommer ikke for ambulansetjenestene i Norge, men dette praktiseres i andre land som i Danmark og England Beskrivelse av aktiviteten Kjerneaktiviteten for ambulansetjenestene i Helse Finnmark HF er omsorg, diagnostikk, stabiliserende behandling av pasienter; skånsom og sikker transport med rett hastegrad til rett nivå i helsetjenesten - og god beredskap. Tilbud og tiltak skal vektlegge dokumentert klinisk nytteeffekt og god kostnadseffektivitet. De viktigste resultatmålene er: 1. Sikre befolkningen rask, god og sikker helsehjelp ved god praksis på alle arbeidsområder 2. Omsorgsfull og skånsom helsehjelp til alle pasienter og deres familier 3. Høy kompetanse med resolutt, fagkyndig og systematisk livreddende behandling i medisinske nødssituasjoner. 4. Stabile prehospitale responstider innenfor nasjonale kvalitetsmål 5. Moderne, oppdaterte og vedlikeholdte medisinske rutiner og utstyr 6. Tilfredse brukere og samarbeidspartnere 7. God ledelse, godt arbeidsmiljø og god rekruttering av stabile arbeidstakere 8. Aktiv undervisning av ambulansepersonell og deres samarbeidspartnere 9. Aktiv opplæring av lokalbefolkningen og spesielle målgrupper 10. Ambulansefaglig forskning. Trygghet hos befolkningen er knyttet til opplevd tilgjengelighet og kvalitet av tjenestene. Det kan være forskjeller mellom en objektiv, målbar trygghet og en opplevd trygghet/tillitt til at tjenesten er tilgjengelig og har høy kvalitet. Tillitten har også sammenheng med den generelle oppfatningen av hvordan tjenesten er organisert og driften gjennomført. Dette påvirkes bl.a. av omtale i media. Helseforetakene arbeider aktiv med å profilere ambulansetjenesten som en spesialisthelsetjeneste i regi av helseforetakene. Side 13 av 79

14 Helse Nord RHF sine presiseringer av forskriften I retningslinjene har Helse Nord fastlagt at ambulanseområder (primærområder) med over ca innbyggere skal ha minimum en bil i tilstedevakt med krav til enhetens aktiveringstid på 2 henholdsvis 5 minutter ved aktiv tid og hvilende tid på vaktrom. Øvrige tjenester skal ha kombinert tilstede- hjemmevakt. Grad av tilstedevakt og fastsetting av tidsrom skal være avhengig av aktivitet og være faglig begrunnet. Aktiveringstiden ved hjemmevakt skal være 10 minutter. Helse Finnmark HF har i dette planforslaget lagt til grunn at samtlige ambulansestasjoner skal ha en tilgjengelighet på minimum 90 % ved akutt og hasteoppdrag. Når det gjelder beregning av tid fra ambulansen rykker ut til denne når fram til pasienten henvises det til de beregninger som er gjort for den enkelte ambulansestasjon (se del III i ambulanseplanen og vedlagt SINTEF-rapport) Retningslinjer fra Helse-Nord Generelt: For å imøtekomme krav om forsvarlig responstid må ambulansetjenestene i Nord-Norge ha en desentralisert struktur og forsvarlig dimensjonering. Unntaksreglene fra tilstedevakt skal ivareta behov for fleksibilitet i forhold til befolkningsgrunnlag og geografiske forhold. Helseforetakene må gjøre vurdering - herunder hensynet til responstid - og tilpasning til lokale forhold som aktivitet, geografi og hensiktsmessig organisering. Helseforetakene må samhandle med kommunene i sin planlegging. Minimumskrav: Tilgang til oppvarmet garasje for ambulanse Forskriftsmessig oppbevaringsmulighet for medisinteknisk utstyr, journalmaterial og legemidler Tilgang til lokale for faglig egentrening og samtrening med primærhelsetjenesten Tilgang til PC, Internet og ha fast e-postadresse Aktiv tid for å ivareta utstyr, trening og internkontroll, må defineres, minimum 6 timer pr. uke (Minimumskrav Helse Nord). Ambulanseområder (primærområde) med befolkning under ca. 8000: Kombinert tilstede- og hjemmevakt. Grad av tilstedevakt og fastsetting av tidsrom skal være avhengig av aktivitet og være faglig begrunnet. Aktiveringstid skal være uten unødig forsinkelse og senest innenfor 10 minutter ved hjemmevakt (Helse Nord standard) Ambulanseområder (primærområde) med befolkning over ca. 8000: Tilstedevakt hele døgnet for minimum én bil Økonomiske vurderinger Ved utarbeidelse av denne ambulanseplanen er følgende prinsipper lagt til grunn i de økonomiske vurderingene: Tjenesten skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Det er gjort kost- nytte vurderinger ved dimensjoneringen av tjenesten. Det forutsettes at dagens fordeling mellom bil- og luftambulanse opprettholdes. At vakt og beredskapsordninger som dimensjoneres for den enkelte base er i overensstemmelse med de retningslinjer som er fastsatt av Helse Nord. Side 14 av 79

15 Arbeidstidsordninger og avlønning skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter og overenskomster. Foretaket må bruke økonomiske midler for å oppnå nødvendig kompetanse hos ambulansearbeiderne. Det må investeres i nye ambulanser, teknisk utstyr og kommunikasjonsutstyr. Bilambulanse Antall årsverk øker fra 143,12 til 170,24. Det er noe usikkerhet rundt dette, men det er et anslag basert på vedlagt SINTEF-rapport. Her kommer en beregning på merkostnader i denne forbindelse. Årslønna for 2006 er brukt som grunnlag, altså for ansatte med fagbrevkompetanse og for ansatte uten fagbrevkompetanse. Alle de nye stillingene er med fagbrevkompetanse. Sykefravær er satt til 6 % av total lønn. Pensjonskostnader er satt til 9,9 % av total lønn. Til Opplæring/kurs/resertifisering er det satt 4500 pr årsverk (lærlingene holdes utenfor her). Det antas at halve bilparken må kjøpes ny, og at resterende blir kjøpt fra dagens utøvere. I 2006 gis det tilskudd på totalt ca 66 mill til bilambulansene. Denne summen er brukt som grunnlag når merkostnader er regnet ut. Kapitalkostnader og husleie trekkes ut, og økning av årsverk legges til. I tillegg til dette kommer kostnader ved bilkjøp. Kostnad Økning - årsverk legges til, husleie og kapitalkostnader trekkes ut Økning Det antas at gjennomsnittlig pris på nye biler er 1,2 mill. Videre antas det at 16 biler blir kjøpt hos dagens utøvere til en gjennomsnittspris på kr Antall biler Pris Tot investering Avskrivning (år) Avskrivning per år Nye Brukte , Totalt Investeringer av biler blir følgelig 28,8 mill. Disse avskrives på 5 år (nye) og 2,5 år (brukte). Totalt vil dette medføre en årlig kostnad på ca 7,7 mill i avskrivninger. Det vil også komme kostnader i forbindelse med overtakelse/bygging av ambulansegarasjer. I 2006 fikk utøverne tildelt kr ,- til leie av lokaler. Ved overtakelsen må en forvente noe høyere leiekostnader på grunn av utbedring av lokaler og nye avtaler. Nye kostnader til leie av lokaler anslås til kr ,-. Kostnader i forbindelse med lærlinger og utdanningstiltak er i kapittel beregnet til kr Side 15 av 79

16 Båtambulanse Båtene må bemannes med 3 mann i turnus. Kostnadene per arbeider er anslått til i året. Utøver Driftskostnader (matematisk Helsepersonell prognose-06) (årsverk) Kost pr årsverk Tot pris Loppa Måsøy Hammerfest Ytre Altafjord Gamvik/Tana Totalt Endringer på båtambulansene vil føre til en merkostnad på kr Stab Det vil også komme merkostnader for staben med en så stor økning av arbeidsstokken. I dag er det ca 67 årsverk i staben. Totalt i foretaket er det rundt årsverk. Staben utgjør altså ca. 6,4 % av det totale. Hvis forholdet skal være det samme vil staben måtte utvides med i underkant av 10 årsverk. Dette er sannsynligvis i overkant, men det forventes at økningen krever 4 nye årsverk. Med pr årsverk vil dette føre til merkostnader på 1,6 mill. Under kommer en oppsummering av merkostnadene. Økning, fratrukket kapitalkostnader og husleie Bilkostnader Husleie Lærlinger og utdanningstiltak Økninger bilambulanse Økning båtambulanse Økning stab Total økning ambulanse Side 16 av 79

17 Overordnede mål for tjenesten Med utgangspunkt i formål i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus jfr. 1 har Helse Finnmark HF satt følgende overordnede mål for ambulansetjenesten: Mål: Sikre befolkningen rask, god og sikker helsehjelp ved behov for øyeblikkelig hjelp Desentralisert lokalisering av ambulanseenhetene i ambulansestasjoner Så langt mulig sikre at minst 90 % av befolkningen kan få ambulanse i akutte, livstruende akuttsituasjoner innen 25 min etter de har varslet 113 eller lokal LV-sentral (prehospital responstid). Så langt mulig sikre at minst 90 % av befolkningen kan få ambulanse i øyeblikkelig hjelpsituasjoner (hastegrad HASTER) innen 40 min etter de har varslet 113 eller lokal LVsentral (prehospital responstid). Organisere base- og samhandlingsmønstre med sikte på god lokal beredskap Organisere prosjekter med Lokale førstehjelpere i utvalgte prøveområder. Dette i nært samarbeid med førstelinjetjenestene der bosetting og basestruktur ikke kan sikre akuttberedskap innenfor nasjonale tidsmål. Lokale førstehjelpere skal kunne varsle, gi livreddende førstehjelp og kunne bruke enklere akuttmedisinsk utstyr ( hjertestarter, utstyr for blødningskontroll og hindre nedkjøling). Mål: Sikre høy, varig og kvalitetssikret kompetanse blant foretakets ambulansefagarbeidere Styrke fagmiljøet gjennom etablering av ambulansestasjoner med bygging av aktive ambulansefaglige miljøer Sikre høyest mulig andel ambulansearbeidere med fagbrev (100 % innen 5 år) Utdanne et eget instruktørkorps med desentralisert ansvar Revidere Medisinsk Operativ Manual Bygge gjennomgående kvalitetssystemer med ambulansestasjonene som kjerne i et desentralisert opplærings- og treningsprogram Regelmessig resertifisering av hver enkelt ambulansearbeider og hver enkelt ambulansestasjon Mål: God ledelse, godt arbeidsmiljø og god rekruttering av stabile arbeidstakere Bygge en effektiv og desentralisert organisasjon med klare ansvarslinjer Organisere arbeidet med best mulig turnus- og arbeidstidsordninger Stimulere til faglig egenutvikling Tilrettelegge for fysisk trening og gode fysiske arbeidsordninger Drive systematisk rekruttering, videre- og etterutdanning og faglig stimulering Mål: Bidra til bygging og utvikling av tverrfaglige team på kommunalt nivå Utvikle trenings- og samhandlingsprogram sammen med kommunehelsetjenesten Gjennomføre regelmessige tverrfaglige samhandlingsøvelser Samarbeide tett med kommunehelsetjenesten og LV-sentralene Gjennomføre regelmessige gjennomganger av gjennomførte oppdrag (audit) Bruke metoder utviklet i Kommune-BEST prosjektet. Strategi for å nå målene For å nå disse målene og samtidig oppfylle gjeldende og nye lover og forskrifter, vil Ambulanseplanen for Helse Finnmark HF arbeide langs fire strategiske akser: 1. Optimalisere basestruktur og ambulanselokalisering 2. Styrket fagutvikling Side 17 av 79

18 3. Styrket tverrfaglig samarbeid med kommunehelsetjenesten, lokale organisasjoner og lokalbefolkningen 4. Økt satsing på å ta i bruk teknologiske nyvinninger. 1.4 Definisjoner og begrepsavklaringer Tidsbegreper brukt i denne rapport er definert i KITHs 1definisjonskatalog2. Begreper rundt en hendelse er beskrevet i tabell. Øvrige sentrale definisjoner: Bil- og båtambulansetjenesten Utgjør sammen med kommunal legevaktsordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært: a) dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander. b) bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har 1 Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren AS 2 Side 18 av 79

19 behov for overvåkning og/eller behandling. Ambulansetransport Beredskap for eller transport i forbindelse med undersøkelse eller behandling av pasienter som pga. sykdom eller skade har behov for å bli transportert på båre, eller som har behov for medisinsk behandling eller tilgang til medisinsk utstyr under transporten Syketransport Transport av pasienter og nødvendig ledsager i forbindelse med undersøkelse og behandling hos lege eller i helseinstitusjon, i tilfeller der pasientens sykdom eller skade ikke gjør det nødvendig å bruke ambulanse Beredskap Dette handler om tilgjengelighet, rasjonell koordinering av ambulanseressurser, hensiktsmessig plassering av ambulanser, nødvendig antall ambulanser, ensartet utrustning, gode rutiner for bestilling og rekvirering av ambulanse, godt samarbeid med helseinstitusjoner og primærhelsetjeneste, mulighet for å mestre ekstraordinære situasjoner som større ulykker og katastrofer. Dette stiller krav til rutiner for og evne til å samarbeide med annet helsepersonell, andre nødetater, sivilforsvar og forsvar, andre fylkeskommuner, frivillige organisasjoner osv. Kapasitetsutnyttelse Med god kapasitetsutnyttelse menes i første rekke en rasjonell disponering av ambulanseressursene på foretaksnivå. Dette stiller krav til koordinering, plassering og samarbeid. I koordinering inngår AMK-rutiner, radiokommunikasjon og personellets kunnskaper om og opplæring i hvordan meldinger skal forstås og håndteres. Fagbrev Fagbrev er et bevis på gjennomført ambulansefagutdanning, og kan oppnås på flere måter. Kandidaten kan enten følge ordinær videregående opplæring, få opplæringsom voksen rettighetselev eller ta eksamen som privatist på bakgrunn av erfaring fra tjenesten. Felles for alle veiene er at endelig godkjenning bygger på en teoretisk ambulansefaglig eksamen og praktisk fagprøve. Lisens Lisens er en tidsbegrenset tillatelse til å bruke en beskyttet yrkestittel som ambulansearbeider. Ordningen med å kunne søke lisens er opphørt. Tidligere utgitte lisenser utgår fortløpende med siste dato for enkelte den Autorisasjon Autorisasjon som helsepersonell gis på bakgrunn av fagbrev i ambulansefag. Ambulansearbeider Beskyttet yrkestittel for personell med autorisasjon eller lisens. Paramedic Ambulansepersonell med videreutdanning fra høyskole Kompetansebevis for utrykningskjøring Side 19 av 79

20 Med hjemmel i Vegtrafikkloven har Samferdselsdepartementet laget Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy. Personell uten kurs i utrykningskjøring som hadde kjørt utrykningskjøretøy for 1. mars 2002 kan ha fått dette påført i førerkort. Pr. i dag må alle gjennomgå kurs for få dette. Slikt bevis er nødvendig for fører av utrykningskjøretøy under utrykking, men det er bare den som kjører som må ha slikt bevis. Sertifisering/resertifisering Med dette menes opplæring i og prøving av kunnskaper og ferdigheter i forhold til medisinske behandlingstiltak som kan delegeres til ambulansepersonell av behandlingsansvarlig lege, bruk av medisinsk teknisk utstyr eller annet utstyr. Godkjent sertifisering for definerte medisinske behandlingstiltak kreves bestått prøve. Behandlingstiltakene kan være tekniske og/ eller innebære bruk av medikamenter på leges forordning. Det skal resertifiseres årlig. Delegering av medisinske behandlingstiltak Delegering. Med dette menes medisinske behandlingstiltak som delegeres fra behandlingsansvarlig lege til ambulansepersonell for den enkelte pasient. Dette krever at legen etter kommunikasjon om pasient og problemstilling muntlig eller skriftlig, eller via AMK-operatør gir instruksjon i forhold til indikasjonsstilling, forsiktighetsregler, administrasjon og evt. dosering for det spesifikke oppdraget. Stående delegering. Med dette menes medisinske behandlingstiltak som ambulansepersonellet har sertifisering for å iverksette uten forutgående kontakt med behandlingsansvarlig lege, som for eksempel Narcanti ved opiatoverdose Kompetansebevaring (etterutdanning) Med dette menes den trening, undervisning og selvstudium som er nødvendig for å vedlikeholde og utvikle allerede tilegnet fagkompetanse. Eksempler er årlig resertifisering i forhold til medisinske behandlingstiltak, eller opplæring for forbedring av allerede eksisterende metoder. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Alt helsepersonell har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller ikke er kompetent til. I slike tilfelle skal man henvise til en som har den nødvendige kompetansen, se helsepersonellovens 4. Kompetanseheving (videreutdanning) Med dette menes å tilegne seg ny kompetanse i form av ferdigheter og kunnskaper medisinsk faglig, operativt, eller administrativt. Eksempler på dette er instruktørutdanning, lederutdanning. MTU Medisinskteknisk utstyr. Systemhåndbok Det overordnete systemverket for medisinske og operative prosedyrer. Systemhåndboka skal revideres årlig. Medisinsk Operativ manual Prosedyrer fra systemboka i kortversjon utgitt som oppslagsbok i lommeformat. Revideres hvert 2. år. Side 20 av 79

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015 Helgelandssykehuset HF/Helse Nord Utkast ambulanseplan 2015-2025 11. mai 2015 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ / OMR Kontroll: BHA

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Årsrapport 2009 Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Innhold RAKOS-året 2009......................................................................................

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer