«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5"

Transkript

1 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj, sid 20 og 21 nmldlsr, sid 22 og 23 orgs størst studntavis årgang 65, utgav 27 onsdag 12. oktobr 2011 Foto: Hll Gannstad Forutså trøbbl: «Dt nst rtt nå r å ta stipndiatn av prosjktt, og så får vi ta dt som kommr i ttrkant.» PLGIKLG HIO-KO I I PO yht, sid 8 Politit får rfs Lit pæng til studntn Fortsatt utn spor n månd ttr at t automatvåpn bl funnt på Blindrn. yht, sid 6 igbjørn sa ni til 1500 ny studntboligr i årt og 11 måndrs studistøtt: yht, sid 4 og 5

2 Kommntar 2 onsdag 12. oktobr 2011 rdaktør: imn allaksn rdaksjonsldr: ordis nns fotosjf: dsksjf: nttrdaktør: kjalg Bøhmr Vold Jørgn Brynhildsvoll Gabril tinsbkk Mningr abloid blodrus Først kom d stor ordn om mr åpnht og mr dmokrati. Litt snr kom hylkort som krvd mr sikkrht og mr politi. il slutt kom statsbudsjttt for 2012, og dt r først hr man kan s dn rll politisk ffktn av 22. juli. I t llrs stramt budsjtt r studntr og høyr utdanning som vanlig blant taprn, mn md tt unntak: Politihøgskoln fikk n økt bvilgning på 42,9 millionr kronr, no som tilsvarr n btydlig økning på 9,2 prosnt, og som r n fortsttls av trndn fra d sist årn. Flr mdir, md VG og politisk kommntator Hann karstvit i spissn, har i vill blodrus skrkt høyt om manglnd rssursr til politi og sikkrhtstiltak i kjølvannt av 22. juli. visa har vd flr anldningr krvd at justisministr «år dt politisk ansvart skal plassrs, bør man la fakta komm foran føllsr.» Knut torbrgt bør gå, båd på kommntar- og ldrplass. Dt r grit å ha syndbukkr ttr stor katastrofr, mn drsom VG og kartvit hadd fulgt md i timn før d trykkt inn caps lock og hamrt løs, vill d vært klar ovr at satsingn på båd politit gnrlt, og politiutdanningn spsilt, ikk bar r politisk brannslukking ttr 22. juli. Vi som følgr utdanningssktorn vt at bvilgning n til politiutdanningn ikk r nytt for årt, og årts satsing i t llrs stramt budsjtt visr n politisk vilj til å forbdr nttopp dn sikkrhtn og brdskapn VG skrikr ttr. VG og karstvit må gjrn still kritisk spørsmål rundt politit og politikrns håndtring av 22. juli, og mdia spillr n viktig roll vd å gå båd politits uttrykning og ttrforskning grundig i sømmn. Mn når dt politisk ansvart skal plassrs, bør man la fakta komm foran føllsr. Og dt r nttopp hr VG bommr grovt i sin tabloid analys. Kun kjip kynikr huggr nd god moralpolitikk. tisk spirr kommntar mil Flatø, journalist i Univrsitas tudntns og akadmikrns hjlpfond (IH) skapt for to år sidn ovrskriftr i Univrsitas da d avslørt at slskapt Fugro fikk rkruttr studntr vd rbidslivsdagn på UiO, på tross av t tvilsomt tisk rullblad. ttr n lndig mdihåndtring hastvdtok UiO-ldlsn t par tisk rtningslinjr for rbidslivsdagn. ttr sagt vdtok d to kulpunktr som var så spsifikk at d gntlig ikk sa stort om tikk. Og d gadd ikk ngang å konsultr nyhtsbrvt orwatch, slv om halvpartn av dn ny «tisk» praksisn gikk ut på å bruk nttpublikasjonn som vaktbikkj. Historin r til i grin av. år IH (og tudntparlamntt) nå for andr gang krvr at UiO tar klarr tisk standpunkt intrnasjonalt, har ikk kynikrn vært nådig. «Politisk posørr» og «skrivbordsradikalistr» r blant mrklappn d har blitt påsatt, blant annt av Univrsitas dbattrdaktør Magnus Lysbrg. øyblikkt «I n idll vrd n hadd institusjonr som vår hatt n kontinurlig tisk dbatt på samm måt som psykiatr går til gntrapi.» om alltid r dt ikk spsilt vansklig å forkast idalism md ralpolitisk forbhold. Dt stmmr at tisk rtningslinjr for UiOs samarbidsvirksomht kan monn ut i uforpliktnd flosklr om at dmokrati og frd r god ting. Dt stmmr også at dt r vansklig å faktisk få gjnnomslag for tisk standpunkt intrnasjonalt. Dritvansklig. Mn dt r langt drfra til å hvd som Lysbrg at vi kommr «lik langt» md tisk rtningslinjr som utn. ærlig md tank på at UiO allrd har n «utnrikspolitikk», ja til og md t «utnriksdpartmnt» dpartmntt htr intrnasjonal sksjon og politikkn htr bilatral forskningssamarbid, utvkslingsprogram og fllsgradr. Ingn rtningslinjr for dt arbidt r også på sitt vis n rtningslinj. Manglfull og mningsløs rtningslinjr r nda vrr. Dt visr historin for to år sidn, da dbattn bbt ut før Univrsittt gntlig forpliktt sg til no som hlst. Konskvnsn r at UiO i sitt intrnasjonal virk frmstår som tisk fjollt. Progrssiv dmokratisk idalr forfkts på bloggr og i fsttalr, mns dbattn om hvordan idaln skal forsvars i handling r fraværnd. Dtt r dt status quo Lysbrg forsvarr. tikk har t potnsial ikk ngang n kynikr kan bnkt. Dn lærr oss å analysr grunnlagt for gn oppførsl så vi kan lv mr i tråd md vrdin vår. I n idll vrdn hadd institu sjonr som vår hatt n kontinurlig tisk dbatt på samm måt som psykiatr går til gntrapi. gntikkn liggr ttr min mning i kjrnn av dt akadmisk prosjktt. Dt r vår gn intrss som akadmisk institusjon å hold dn vd lik. s UiOs tikk som n akadmisk dbatt r dt også lttr å forhold sg til at svarn r vansklig å finn. Dt konkrt forslagt til n tisk rtningslinj som IH og tudntparlamntt nå frmmr at Univrsittt skal hold t våknt øy md all sin samarbidsinstitusjonr og skrik ut om all mnnskrttsovrtramp må ikk nødvndigvis vær hva vi vdtar. For dt r ikk åpnbart at dt stridr mot vår flls tisk målsttingr når n språkforskr knl r for obrt Mugab, slv om IH r kritisk til dt. Mn når n halvhjrtt Ol Pttr Ottrsn gjør knfall for anklagr i n studntavis, bristr all vår illusjonr om tisk bvisstht, dmokratisk kontroll og akadmisk slvrflksjon vd UiO på n og samm foto: ébastian Dahl Bgynn å grin Ingn ny studiplassr, n stusslig økning på 170 kronr i måndn i studistøttn, og labr satsing på dn my omtalt «studikvalittn». Hllr ikk i år fikk orsk sutrorganisasjon (O) gjnnomslag for sin politisk kampsakr. Univrsitas r n avis for og av studntr.univrsitas r t nyhtsog dbattorgan for lærstdn tilknyttt tudntsamskipnadn i Oslo og krshus (io). Univrsitas skal driv kritisk og uavhngig journalistikk, og vær partipolitisk nøytral. Univrsitas arbidr ttr Vær Varsom-plakatns rglr for god prssskikk. Dn som mnr sg rammt av urttmssig omtal oppfordrs til å kontakt rdaksjonn. Daglig ldr: Katrin Myra nnonsansvarlig: Gir Dorp Bsøksadrss: Molkt Mos vi 33 Postadrss: Boks 89 Blindrn, 0314 Oslo post: Wb: chkål: Kjør ut mæsja, vi stikkr til Bayrn. Forrig torsdag var dt oktobrfst på H.

3 onsdag 12. oktobr 2011 Kommntar 3 IG Kaia tli, tidligr ldr av tudntrsamfunnt i Brgn Mns rgjringn surfr på utdanningsbølgn, står studntn igjn på stranda og syngr klag sang. Hylkor på hvilskjær Dt r igjn dn tidn av årt. Bladn fallr fra trærn, fårikål koks i d norsk hjm, oblprisn kunngjørs og statsbudsjttt lggs frm. Og dn my omtalt btydningn som forskning og høyr utdanning har for frmtidns org, kommr ikk til syn i år hllr. Dt r samm lks om igjn. «org brukr mass pngr på utdanning», sir ora asland. Vi r faktisk i vrdnstoppn. Hun r fornøyd md at dt ikk blir flr flunknd ny studiplassr i år. Litt ny r jo bdr nn bar gaml. llr? Kunnskapsdpartmntt vnr tydligvis å surf, for til Univrsitas sir asland at d har trufft «t vi har n rgjring og n ministr som slitr md forsk ningn, r ikk no nytt.» godt på utdanningsbølgn tidligr, og rgnr md å gjør dt igjn. dvarsl til surfr: I all farvann lurr skuml skjær. I Kunnskapsdpartmntts tilfll htr dt hvilskjært. Har rgjringn rtt og sltt gått fra hvilskjær til havari md dtt statsbudsjttt? Og hvm bryr sg gntlig? bakpå nyhtn Jg håpr bokn til vnstrraddisn ɚɚslgr ordntlig godt slik at han for n gangs skyld kan bidra md pngr i splislagt. (...) Kristjansson har t marxistisk ståstd. Han forsvarr n politikk som i praksis har mdført undrtrykkls, forfølgls og drap på hundrvis av millionr av mnnskr. Øystin tray ptaln trkkr frm talin, Pol Pot og Mao, samt Klasskampn-journalist Mimir Kristjanssons fortid som snyltstudnt i sin forsvarstal ttr at sistnvnt kom md boka D suprrik. Vi vt ikk hva som r vrst, mn notrr at studntsnyltingn kom før folkmordn i ptalns argumntasjonsrkk. Dagns æringsliv Jg syns ikk likht for lovn ɚɚburd gjld når dt r studntr dt r snakk om. tudnt Martin Wahl mnr han som studnt bør få billigr K-lisns, og slår t slag for å stryk stor dlr av rttsstatsprinsippt i samm slngn. Kanskj kunn dt vært n idé md studntstraffrabatt og gn str rsrvrt studntr på bussn? VG-ntt twittr 6.okt 6.okt 10.okt Bar å notr sg r n tøffing når han talr hl rstn av sktorn midt imot ift Forskningsfondt Dt stormr rundt #O, uanstt om dt r i t vannglass llr ikk. Og #tøffing tar jg til mg, håpr dt varr! ldr av orsk Jo, r lik populær md «libralisring av prostitusjon og sånn». Vi r ikk kjdlig #nattogdag #alvor nstldr i libralism r så miljøvrnr og studnt 10.okt 10.okt 10.okt 10.okt illustrasjon: øivind hovland studntnyhtr på r størr nn på 90-tallt (mdlmmr og skolvalg). nalysn din r fil, da r også konklusjonn fil. nstldr i jg sa jo ikk nødvndigvis at dr ikk r mang, jg bar påstod at dr ikk r miljøvrnr og Hvis non lurr på hva jg ønskr mg til jul «D uprrik» Mang tar til motmæl sin bok vd å angrip hans mangl på intgritt. D glmmr at dt har han angrpt sg slv for allrd. dataspillavhngig stn før statsbudsjttt r ut, sndr forskrns og studntns intrssorganisasjonr ut sin prssmldingr md klagsang. Ingnting r godt nok. Forskrorganisasjonn r opprørt ovr at Forskningsfondt lggs nd. tudntn klagr ovr at rgjring n ikk oppfyllr løftn om llv måndrs studistøtt llr oppfyllr idalt om hltidsstudntn. tudntavisn slår opp ovrskriftr som: «Manglnd studntsatsing», «Ingn ny studiplassr i 2012», «Ikk llv måndrs studistøtt dnn gangn hllr». t vi har n rgjring og n minist r som slitr md forskning n, r ikk no nytt. Mn vi har dssvrr også intrssorganisasjonr og studntavisr som ikk grir å prioritr ønskn sin. ll skrikr og vil ha mr. amtidig som O ttrlysr bdr kvalitt i utdanning n, klagr d på at dt ikk opprtts flr ny studiplassr. Dt r t paradoks, for kvalittn hvs ikk md kvantitt. org manglr n offntlight som giddr å bry sg nok til å nyansr dbattn slik at vi kan få på plass viktig prioritringr og storsatsingr på fltt. Kan alvorsgnrasjon ta utfordringn?

4 YH 4 nyhtsrdaktør: onsdag 12. oktobr 2011 Lars horvaldsn Hva syns rktorn din om statsbudsjttt? nyht Univrsitas rttr Faktafil: I forrig uks sak «jkk din framtidsutsiktr» var dt n fil i grafikkn undr punktt studirlvans. Bunnlistn var gntlig n ovrsikt ovr studir som gir irrlvant jobb og ikk rlvant jobb. alln fra bunnlistn kan drmd ikk sammnligns md talln fra topp listn. Vi bklagr filn. fss ttr Univrsitas-sak ist frist for rkordrnt nyltrstudntr: tudntøkonomi: Lån kassn annonsrt nylig at d tilbyr studntn å bind studi lånsrntn på 2,6 prosnt. Dt r rkordlavt. Fristn for å bnytt sg av tilbudt går ut i dag. Hittil har bar av i alt låntakr bnyttt sg av tilbudt, ifølg ftnpostn. il sammnligning liggr Lånkas sns flytnd rnt i dag på 3,6 prosnt. Vi r vrdnsmstr i fly tnd rnt. I flr priodr har vi bundt rntn på fil tidspunkt. Vi bindr dn når rntn r høy, og når vi fryktr at dn kan gå nda høyr. Mn dt r når rnt nivåt r lavt at dt som oftst lønnr sg å bind rntn, sir Gisl Høyland, sniorrådgivr i orsk familiøkonomi. Man dag lansrt Klasskampn-jour nalist Mimir Kristjansson bokn D suprrik dr han tar t opp gjør md orgs rikst. Lans ringn og påfølgnd uttallsr fra Kristjansson har fått flr mil liardærr til å s rødt. Blant annt blir Kristjansson angrpt for n Univrsitas-sak i mars dr han sto frm som stu dntsnyltr. I sakn kom dt frm at han hadd mldt sg på «jal lamnr» i sks år for å få billigr trning og kollktivtransport. Jg har båd snkt på trik kn og drukkt hjmmbrnt. Jg r ikk non dydsmønstr, sir Kristjansson humrnd til 24 Ol Pttr Ottrsn, rktor UiO Kari ovrud Jnsn, rktor HiO om Colbjørnsn, rktor BI Vd å lgg nd Forskningsfondt blir forskningsfinansiringn sårbar for politisk konjunkturr. t lys punkt r forslagt om å bvilg 100 millionr kstra til prosjktr som forskrn slv tar initiativ til. Vi r skufft ovr dtt budsjttt, mn vårt mål om univrsittsstatus i 2014 står fast. Md dtt statsbud sjttt blir dt vldig tydlig at vi må ha yttrligr trøkk på kstrn rssursr for å nå vår ambisjonr. I t nokså stramt budsjtt mottar BI økt bvilgningr fordi vi r i vkst og lvrr god rsultatr. Dt r gldlig at økt aktivitt gir positiv utslag. Du glmt o univrsitas for 25 år sidn tudntns kampsakr bl forsømt i statsbudsjttt. O tror rgjring n kan mist stmplt som n «ut danningsvnnlig» styrsmakt. tatsbudsjtt tkst: Ingvild agmon og Lars Hltn Univrsitas r ɚɚ univrsitas for 50 år sidn Univrsitas har alltid bfunnt sg i n slik «laglig» posisjon, og bladt bærr da også mang stygg arr ttr skarp kritikr-hogg. Og vir tydligvis også å rgn som trllr, for drsom d bold kritikr krvs til rgnskap, svarr d md ovrbærnd tausht. Hntt fra sakn «Laglig til hoggs», Univrsitas r foto: Hll Gannstad og kjalg Bøhmr Vold n uk ttr at talln for nst års statsbudsjtt bl offntliggjort, har skufflsn nnå ikk lagt sg i studnt-org. Hllr ikk hos orsk studntorganisasjon (O). D kjmpt for bdr utdanningskvalitt, llv måndrs studistøtt og bygging av 1500 flr studntboligr. Dårlig økonomi Mn dt var bar på sistnvnt punkt at dt r antydning til suksss i t budsjtt dr studntn anss å vær blant d størst tapr n. Politistudntn r blant d få som får nvnvrdig økonomisk utbytt (s sidsak). Vi r skufft ovr dn gnrl- l uttllingn. Dn øknd andln av studntr md barn får ikk øknd oppfølging, og studnt ns økonomisk situasjon i sin hlht har ikk blitt bdrt, sir Kantardjiv. Dn nst rll økonomisk økningn studntn kan gld sg ovr, r justringn av konsumprisindksn. Dt har gitt hvr studnt omlag 170 kronr mr å rutt md i måndn. I tillgg fikk høyskoln og univrsittn n samlt sum på 28 millionr kronr i grunnbvilgning. Dn summn kalt ord Lin (Frp), mdlm av tortingts kirk- forsknings- og utdanningskomité, for «nstn nok til å tilby bdr kioskmat». Dt var t svakt budsjtt som vi krvr at blir ndrt kraftig nst år, sir O-ldrn.

5 YH onsdag 12. oktobr 2011 Håkon kulstad, rktor Politihøgskoln Ccili Broch Knudsn, rktor Kunsthøgskoln i Oslo igmund Grønmo, rktor Univrsittt i Brgn Kari Mlby, prorktor U Vi r svært godt fornøyd md at rgjringn vidrførr n btydlig satsing på politit. Politihøgskoln r tilfrds md bvilgningn som r forslått, og at vi nå får finansirt dtt rkordopptakt av studntr. Dt r svært positivt at rgjringn forslår n klar styrking av Progam mt for kunstnrisk utviklingsarbid, vd å ovrfør midlr fra orgs forskningsråd. Utovr dt var stats budsjttt som forvntt for vår dl. Md dtt stramm budsjttt blir dt særlig viktig at vi har autonomi til å sats på høy kvalitt. Jg r ovrraskt ovr at rgjringa for slår å avvikl gavforstrkningsord ningn, som har vært nyttig for UiB. Vi får ikk n kron til bygg, mn to millionr kronr til planlgging gir framtidig håp for størr cam pus. Vi r dssutn svært glad for rgjring ns økning til grunn forskningn. oss igjn, ora 5 Jarl arbakk, rktor Univrsittt i romsø Dt r godt å s at rgjringn satsr på morgndagns tknologi i romsø. Dtt vil bty my for utviklingn i nord. Vinnr: Politistudntr. Flr jobbr ttr «22. juliffktn» tatsbudsjtt tkst: Lars horvaldsn kufft: O-ldr Kim Kantardjiv. lik ramms høyr utdanning «r ingn grunn til å vær misfornøyd: ora asland lovr at rgjringn slår alarm om bhovt for ny studiplassr skull bli akutt. Ønsklista 1500 ny studnt boligr i årt. Fikk I 11 måndrs studistøtt. Fikk 10 måndrs studistøtt md n økning på 170 kronr i måndn pr studnt. I Bdr utdannings kvalitt. Fikk støtt til allrd ksistrnd studiplassr og 28 millionr kronr i grunnbvilgning til høy skolr og univrsittr. J atsr på hltidsstudntn Dn ndringn kan komm all rd i vårns rvidrt budsjtt. I sitt budsjttfrmlgg sa finans ministr igbjørn Johnsn at rgjringn tok høyd for d ny ungdoms-kulln. Likvl bl dt ikk bvilgt pngr til ny studi plassr llr stipndiatr. Jg tror dt vil bli stadig flr som ønskr å ta høyr utdanning frmovr. Da kan dt godt hnd at budsjttt må ndrs allrd i mai, sir Kantardjiv. amtidig håpr han at studnt n også r md på å stt dn polit isk agndan. ll må vær klarr på vr din av hltidsstudntn. Dn nåværnd situasjonn r ikk bra nok. tudntn slv må også gjør dt klart at dt r n politisk far å bli ndprioritrt. Frmovr får vi s om rgjringn brukr sin sist sjans llr om d bar holdt n fsttal, sir ldrn. tudntn må gjør dt klart at dt r n politisk far å bli ndprioritrt.» Kim Kantardjiv, ldr O Ingnting å frykt O fryktr at rgjringn skyvr t voksnd problm foran sg vd ikk å tablr ny studiplassr i dtt budsjttforslagt. Forsk nings- og høyr utdanningsmi nistr, ora asland, mnr fryk tn r ubgrunnt. lv om vi ikk bvilgr ny plassr hvrt år, btyr ikk dt at dt ikk r n økt mulight for å ta imot ny studntr, sir hun til Univrsitas. asland mnr rgjringn har trufft godt på dn stadig øknd studntmassn. I statsbudsjttt for årn 2006, 2009 og 2011 bl dt bvilgt ny studiplassr. amtidig som d ta blrt plassn må følgs opp, må kvalitts kravn tas på alvor. Dt r n balansgang mllom å tilby tudistøttn økr md 1700 kronr pr lv, altså 170 kronr i måndn. Dt byggs 1000 ny studntboligr. otalt gis 28 millionr kronr i grunn støtt til høyskolr og univrsittr. 240 millionr går til oppfølg ing av studiplassr. Ungdom i fostrhjm har nå rtt til samm typ utdan ningsstøtt som andr. Ingn støtt til stipndiatr. Ingn utdanningsinstitusjonr får støtt til ny bygg bortstt fra Univrsittt i romsø. Forskningsfondt lggs nd i sin vant form. Midln blir i stdt ordinær postr i budsjttt. studiplassr og å sikr god kvali tt, sir hun. tatsrådn r unig i kritikkn om at studntn r årts bud sjttapr. Hun avvisr at rgj ringn drivr md t sjansspill som kan ramm studntns til bud og kvalitt på opplæringa. Vi følgr md på utviklingn og slår alarm om dt trngs. Å bygg 1000 ny studntboligr i årt r dssutn t løft rgjring n har gitt og som vi vil hold. Hvordan vurdrr du tilgangn på studntboligr i Oslo? tt md studntøyn kan dn aldri bli bra nok. Dtt r t flt vi vurdrr flr gangr i årt, avsluttr hun. Politihøgskoln i Oslo (PH) r blant få vinnr i t stramt statsbudsjtt. gjringn økr bvilgningn md 42,9 million r kronr n økning på 9,3 prosnt, og lggr til rtt for å opprtt ny stillingr for ny utdannd politistudntr. Vi nvns i stadig flr sammnhngr som n mu lig lvrandør av kunnskap og komptans, blant annt i t trarbidt og studin knyttt til trrorangrpn 22. juli, sir sjf for PH, Håkon kulstad. Univrsitas har tidligr skrvt at opptakt for politi studntn var rkordhøyt, md 720 studntr i båd 2010 og Dtt har ført til ka pasittsproblmr, og ttr 22. juli har PH også hust dlr av Justisdpartmntt. kulstad mnr d økt bvilgningn kommr godt md for skoln. Vi r vldig godt fornøyd md at rgjringn vidrførr n btydlig satsing på politit og at vi nå får finansirt rkord opptakt av studntr. Drmd vil opptakt ikk gå på bkost ning av ttrutdanning, vidr utdanning og forskning. Før sommrn lå flr politi studntr an til ikk å få fast jobb ttr ndt studir. t tr 22. juli bl imidlrtid 100 midlr tidig stillingr opprt tt, og diss sr ut til å bli vid rført i gjringn lg gr også til rtt for å opprtt 41 ny stillingr til frdigutdan nd politistudntr. Dt r positiv signalr i budsjttt, mn også fra Justis ministrn slv som sir at dt r t ansvar å få nyutdannd studntr i jobb, sir kulstad.

6 6 YH UiO røpt dkknavn n ansatt var oppført på nttsida md folk rgistrrt navn og dkknavn samtidig. onsdag 12. oktobr 2011 Kritisk: BI-profssor Pttr Gottschalk mnr grunnn til at sakn ikk r oppklart r fordi dn frmdls r hos Majorstun politistasjon. Prsonvrn tkst: Ingborg Hus mundsn «Hvis d ikk klarr å komm til bunns i dtt, r dt dårlig politiarbid.» Pttr Gottschalk, profssor på BI. Politit manglr komptans Dtt r sakn: t stjålt G-3-gvær bl funnt i t oppbvaringsskap for hittgods på Blindrn frdag 26. august. BI-profssor Pttr Gottschalk rfsr politit for at d står utn spor én månd ttr at t automatvåpn bl funnt på Blindrn. G-3-sakn tkst: jur Øvrbø og Kristian Wikborg Wis foto: Hll Gannstad Vi har ikk fått svar på d tknisk undrsøklsn. Vi har hllr ikk non torir som vi ønskr å publisr om hvm som ir våpnt llr hvorfor dt var plassrt dr, sir saksansvarlig vd Majorstun politistasjon, Håvard Bck. For litt ovr n månd sidn fant n studnt t G-3 maskingvær i t ulåst bokskap på Blindrn. Våpnt bl funnt vd n tilfldig ht da studntn ltt ttr t ldig bokskap. Politit rykkt ut og hntt våpnt, og så langt har tr prsonr vært inn til avhør i sakn. o av prson n hadd tilknytning til skapt posn var mrkt md. Dn trdj prsonn som har blitt avhørt r bokskapansvarlig vd Filologisk forning. Blir ikk prioritrt Kripos r inn i sakn md tknisk undrsøklsr, mn dn taktisk ttrforskingn gjnnomførs fortsatt av Majorstun politistasjon. Dt mnr profssor Gottschalk kan forklar hvorfor dt ikk r no nytt i sakn. Gottschalk r profssor på Insti tutt for ldls og organisasjon på Handlshøyskoln BI. Han forskr på hvordan kunnskaps organisasjonr som kriminal politi og advokatfirmar fungrr, og kan my om norsk politivsn. Hvis sakn fortsatt r hos Majorstun politistasjon, r dt t klart tgn på at dn ikk r prio ri trt. t dt har gått én og n halv månd r ikk uvanlig, mn dt r kritikkvrdig fordi dt blir vansklig r å få tak i bvis, sir han. Profssorn mnr Kripos må ta ovr sakn hvis dt skal skj no. Kripos må kobls inn båd taktisk og tknisk. Majorstun politistasjon har ikk komptans til å driv n slik ttrforsking. Politit vil ikk svar Håvard Bck på Majorstun politi stasjon vil ikk kommntr kritik kn fra Gottschalk, og har lit å si om ttrforskingn. Hvor langt har dr kommt i ttrforskingn? Ingn kommntar. Går dn frmovr? Dt vil tidn vis. Gottschalk tvilr på at taus htn rundt ttrforskingn tyd r på at politit nærmr sg n løsning på sakn. Dt at d ikk vil kommntr ttrforskingn kan bty at d r på sport av no, mn mst sannsynlig btyr dt at d står fast. Dtt r n sak som r gri å oppklar. Hvis d ikk klarr å komm til bunns i dtt, r dt dårlig politiarbid, sir Gottschalk. Full tillit til politit Ldr for tudntparlamntt vd Univrsittt i Oslo (UiO), tian kaalbons, r imidlrtid ikk bkymrt for ttrforskingns framgang og tror politit vil klar å løs sakn. Jg har full tillit til politits ttrforsking. Vi har hllr ikk mottatt non bkymrings mldingr fra studntn. Dt først som slo kaalbons da han hørt om sakn var at man mått få rd på hva dt drid sg om. Han sir likvl at dt ikk r nødvndig å haus opp sakn yttrligr, før man vt hlt klart hva som faktisk har skjdd. Politit må få tid til å oppklar sakn før man bgynnr å Våpnt bl funnt av n tilfldig studnt som kikkt ttr t ldig bokskap. Politit har gjnnomført tr avhør i forbindls md våpnfunnt. Våpnt som bl funnt manglt sluttstykk, som btyr at dt ikk var klart til bruk. Faksimil: Univrsitas nr. 21 n ansatt vd Univrsittt i Oslo (UiO) fikk for sks år sidn tillatls av sin lokal avdlingsldr til å bnytt sg av dkknavn i univrsittts systmr. Dn ny, bskyttnd idnti tt n bl aldri rgistrt i Folkrgistrt. Univrsittts hjmmlagd løsning innhntt dn ansatt for få ukr sidn. Folkrgistrrt navn og fiktivt navn har i n lngr priod vært åpnt tilgjnglig sid om sid i univrsittts databas ovr ansatt, skrivr sniorrådgivr vd UiO, Martha Flton, i t brv til prsonvrnombudt vd UiO. Ifølg Flton r ikk dtt t brudd på prsonopplysnings lovn fordi dkknavnt aldri var gyldig. akn mlds drfor ikk til Datatilsynt. Dtt r n prson som har opplvd å ha t bskyttlss bhov i n kritisk fas i livt. vdlingn har gitt prsonn t annt navn nn dt vdkommnd står oppført md i Folk rgistrt, sir assistrnd H-dirktør i Organisasjons- og prsonalavdlingn (OP) vd UiO, Johanns Falk Paulsn. Filn bl oppdagt vd n rutinmssig navnvasking av UiO-wbsystmt mot Folk rgistrt. Dt r n stor risiko vd n slik ordning, fordi man vil dukk opp md sitt kt navn i all mulig andr offntlig rgistr, sir Falk Paulsn, som mnr sakn r nstånd. Dtt tilfllt r unikt. Vi vill ikk innvilgt slik navn i dag. Dt gir n falsk sikkrht. Vi var ikk i nærhtn av n p olitibskyttls, mn dn ansatt vill likfullt ha t annt navn. Dtt r ingn god ordning. å vil OP bar godta folk rgistrrt navn på sin nttsidr. I dag r vdkommnd totalt sprrt fra nttsidn, og du finnr ingnting på prsonn. Vi har sagt at vdkommnd må søk om å bhold dnn total sprringn, llr bytt navn offisilt. I prinsippt kan UiO bar bistå prsonr md brttigt bskyttlssbhov. Vi har n tydlig policy på bskyttls. ntn unntas du fra innsyn, llr r du åpn. n mllomting praktisrs ikk. Dtt skylds n glipp, sir informasjonssystmdirktør rn Laukholm. Han mnr dkknavnsakn r uhldig. Lærdommn r at vi aldri kan informr godt nok om hvordan ansatt skal opptr i slik situa sjonr, sir han. trkk konklusjonr. kaalbons r også innforstått md at dtt r n sak som kommr til å ta tid. Dt r Majorstun politi stasjon som har ansvart for ttrforskingn. D tar sg av mang sakr, og jg sr på dt som hlt naturlig at dt vil ta tid før vi får n ndlig oppklaring i sakn. ikkrhtsansvarlig vd UiO rond rik riksn stillr sg bak kaalbons og politit. akn r nå ovrlatt til poli ti t og dt r d som har dt hl og full ansvart for ttrforsking n. Utovr dt ønskr jg ikk å si no yttrligr om dtt.

7 O O onsdag 12. oktobr 2011 annonsr 7 O prsntrr: tor Duttilling Höyryklubi: finsk saunatlt / førfst frdag 14. okt. / åpnt hl fstivaln! Yogatim md yogaforskning 10:00 i Blindrn athltica Kári tfanon: th Propr tudy of Mankind is Man CirKu CirKör hdrr MnnKKroPPn dbatt om Prioritringr i framtida hlvn fordrag og MaKing: Kakr for all? hvordan hjrnn jobbr: harald ia som cas jahrforlningn: hjrnns kartvrk run blomhoff intrvjur Kår norum Kjrti bal om KroPPn i Kuntn rik fo: hlsvsnts industrill rvolusjon skjr nå ol brg: Mn lgkunstn var ikk død gntisk obduksjon / spis dg frisk! / kroppn i kulturhistorin Cirkus Cirkör rtistr fr Cirkus Cirkör vnt smmn md toppforskr i sirkustlt Minikurs i akttgning KaKr for all rygdkonor Liv Kroppn pial homas slzr md gjsr Chatau nuf (Btong) kl 18 Dl n idé på Facbook facbook.com/idfstivaln O For kompltt programovrsikt,

8 8 YH onsdag 12. oktobr 2011 Forbrdt sg på bråk «Vi får ta dt som kommr i ttrkant», skrv HiO-rktor Kari ovrud Jnsn i n -post ttr å ha tatt til ord for å spark n doktorgradsstipndiat fra t forskningsprosjkt. Hioa-sakn tkst: Magnus Lysbrg og Ingborg Hus mundsn Foto: kjalg Bøhmr Vold «...dt nst rtt nå r å ta stipnd iatn av prosjktt, og så får vi ta dt som kommr i ttr kant». Dtt skrv Kari ovrud Jnsn, som da var dkan på av dling for sykpliutdanning (U) vd Høgskoln i Oslo (HiO), i n -post datrt 12. oktobr Da hadd konfliktn om forsknings prosjktt «I-car» på gått sidn n gang på forsommr n samm år. Univrsitas har fått tak i -post korrspondansn som ovrud Jnsn la frm for Forsknings tisk utvalg vd HiO. ovrud Jnsn forklart i utvalgts møt 27. mai i år sin vrsjon av sakn. Hr kom mr bruddstykkr av histo rin frm. Vildr trakk sg Konfliktn bgynt vårn 2010 som n unight om bruk av n intrntt-løsning. Forskningspro sjktt skull gi diabts pasintr oppfølging på mobiltlfon og ovr intrntt. Prosjktldr i «Icar», profssor Lis ibu, mnt tknologin ikk kunn bruks. Dt var profssor Hild id, pro sjktmdarbidr og bivildr for stipndiatn, unig i. knologin var utviklt av rlnd id, Hild ids sønn. v -postutvkslingn kommr dt frm at samarbids problmn skalrt. Hild id trakk sg som prosjkt mdarbidr 25. juli samm år, blant annt for å bvar «hls og nattsøvn». id skrv at hun ønskr å fortstt som vil dr for stipndiatn, mn at pro sjktt utviklt sg til å bli t «opp lgg for fusk i forskning». Ldlsns ultimatum ttr at Hild id trakk sg fra prosjktt, fikk doktorgrads stipndiatn tr altrnativr av høyskolldlsn. Dt først var å fortstt prosjktt md Lis ibu som hovdvildr, dt andr å få to ny vildr. Dt trdj og sist altrnativt var å trkk sg hlt ut av prosjktt. tipndiatn kunn ikk aksptr non av altrna tivn. I dnn situasjonn stilt høy skolldlsn t ultimatum til stipndia tn. Hun mått vlg tt av altrnativn, hvis ikk mått hun gå tilbak til sin «stilling som høyskollktor, md tilhørnd undrvisnings- og vildnings oppgavr». ltså mått stipndiat n takk ja til tt av altrnativn, llr vink farvl til forskrkarrir n. Hun fikk frist til å svar innn 13. sptmbr høstn «att ut mot sin vilj» amtidig hntt høyskolldl sn inn n juridisk vurdring fra Dtt r sakn: Bitr nglr: HiO rktor Kari ovrud Jnsn må forsvar avgjørlsr hun tok som sykplidkan. Kari ovrud Jnsn r bskyldt for å ha sparkt stipndiatn ut av prosjktt. Lis ibu fortsatt som prosjktldr. Dt r nå ansatt n ny stipndiat. yht, sid 4 og 5 Utdanningsministrn: årgang 65, utgav 25 onsdag 28. sptmbr 2011 Chomsk yfbr i Oslo n bachlor holdr til jobb og 15 Kultur, sid 14 orgs størst studntavis plagiatsakn på Høgskoln: Bl kastt ut for slurv md lik Ldlsn frikjnnr sg slv tyvribskyldt rktorn HiO-ldlsn vil ikk gran- Dn skal slv oppnvn t utvalg for sk påstandn om tyvri og «sakskomplkst». plagiat av t forskningsprosjkt. å undrsøk yht, sid 6 Høgskolstudntr får ikk bruk dissksjonssaln. Univrsittsstudntr får. yht, sid 4 og 5 ordnorsk «gtto» Vi bsøkt studnthjmmt dr all 147 hyblr r rsrvrt nordlndingr. portasj, sid 20 og 21 gsdagn 2011 kuttin LiLLstøm, kjll oktob Foskningspakn i Kunn Dn 13. oktobr ønskr flr virksomhtr sg for avgangs skapsbyn Lillstrøm å prsntr lvr innn tknologisk og naturvitnskaplig. Påmldingsfrist 30. sptmbr advokatfirmat Kval. dvokatn vurdrt om Høgskoln kunn ta stipndiatn ut av prosjktt, drsom hun nktt å godta non av altrnativn. dvokat firmats konklusjon var at stipndiatn ikk aln kunn «lasts for sam arbidsklimat», mn at hun lik vl kunn tas ut av prosjktt. Br vt fra advokatfirmat r datrt 9. sptmbr, fir dagr før stipn diatn mått svar på Høgskolns ultimatum. Dn 13. sptmbr takkt stipndiat n ja til altrnativ to, altså å fortstt md to ny vi ldr. Dt r ikk klart i -post korrspondansn hva som skjr i d nst ukn, mn dn 12. ok tobr skrivr daværnd dkan vd U, Kari ovrud Jnsn, i n -post at stipndiatn «står utn vildr», og dt r lit trolig at «hun kan klar å gjnnomfør dt altrnativt hun har sagt hun vil gå for». ovrud Jnsn konkludr r drfor md at «dt nst rtt nå r å ta stipndiatn av prosjktt». il HiOs forskningstisk ut valg sa stipndiatn i mai i år at hun bl «tatt ut av prosjktt mot sin vilj». Politit står utn spor ttr å ha funnt t G3 automatvåpn på Blindrn forrig frdag. yht, sid 8 og 9 orgs størst studntavis HiO-rktor Kari ovrud Jnsn og prosjktldr Lis ibu vd Høgskoln i Oslo og krshus (HiO) r bskyldt for plagiat og tyvri av n stipndiats forskningsprosjkt. Fant stjålt våpn i ulåst skap å my har hltidsstudntn å rutt md: gratis buss tur/rtur ditt studistd. mr informasjon og påmlding Følg oss på facbook.com/ rkruttringsdagn årgang 65, utgav 21 Kultur, sid 18 og 19 onsdag 31. august 2011 HiO-rktor anklags for å stjl forskning Muslimr trut for å hold arabiskkurs yht, sid 8 PKFULL I MD 9 BØK Ldr orgs størst høyskol: Kari ovrud Jnsn yht, sid 6 idns vrst invasjon Bjrk studnthus r undr angrp av kakrlakkr og vggdyr. io har aldri opplvd n vrr invasjon. yht, sid 10 OM UIVI I OLO FOHÅDBILL I Faksimil: Univrsitas nr. 21 og 25 jldn forskningsstrid Dt skal vldig my til for at n vildr skal kunn parkr n stipndiat fra t prosjkt. n høyskol llr t univrsitt kan ikk gjør dtt utn at d har bøttvis av håndfast doku mntasjon, sir profssor i m disinsk tikk vd UiO, Jan Hlg olbakk. Han undrstrkr at han ut talr sg på gnrlt grunnlag. Ifølg profssorn r dt svært sjldnt at n doktorgrad stipndiat blir avsatt. Dt r vansklig når du sr n stipndiat som ikk fungrr llr lvrr. D flst av oss r for dårlig til å ta tak i problm n på t tidlig tidspunkt, sir olbakk. olbakk mnr konfliktn tilspisss yttrliggr når dt r snakk om forskningstyvri. Bskyldningr fra n sti pndiat om at n tidligr vi ldr llr sniorforskr har tatt hnns prosjkt r n vldig alvorlig bskyldning. I så fall r dt brudd på vitnskaplig spil lrglr, sir han. Prosjktidr r åndsvrk. Dt btyr at andr ikk utn vid r kan tilgn sg diss for å utvikl gn prosjktr, såfrmt dt ikk forliggr t samtykk fra opphavsprsonn(). Hvis samtykkt r gitt undr prss, så vil n slik tilgnls kunn rg ns som plagiat, sir Jan inrt Karlsn, førstlktor vd ntr for vitnskapstori vd Univr sittt i Brgn. Karlsn, som frmhvr at han uttalr sg på gnrlt grunnlag, mnr forskningsstri dr r btnt matrial. I situasjonr hvor dt al lrd har oppstått n konflikt, bør man vis særdls stor akt somht. tipndiatr bfinnr sg oft i n skvis mllom kon fliktlinjr d slv ikk r arkitk tn bak, sir han.

9 onsdag 12. oktobr 2011 annonsr 9

10 10 annonsr onsdag 12. oktobr 2011 Vi skal ha fm rprsntantr fra amfunnsfag. Og fm fra knologi, Kunst og Dsign. Møt oss på stand hl valgpriodn. Vi svarr på dt du har av spørsmål. P L M G L 1 1 V 0 2 in t lg o va.n ts ntt n m t la ar am rl. ntp pa -1 stud.. 6 w w w tudntparlamntt rprsntrr studntr. Vi vil at dr all skal stmm! Ikk si ni, stm i n fi! Gi d 4 ok st m ob i Og syv fra Lærrutdanningn. Hlt sant! tmmr du, bstmmr du! Vi skal ha syv rprsntantr fra Hlsfag. r m a dl i parlamntsvalgt. DI stmm tllr. Du får all info du trngr på mailn din. KOMIGJ! M i parlamntsvalgt på HiO! Kandidatn har mldt sg, og d avslørs mandag 3. oktobr. å har du mulightn til å stmm på d DU ønskr skal sitt i dt øvrst studntorgant på HIO. tmmsddln får du på studntmailn din, og du kan ls mr om kandidatn på: Parlamntsvalgt Parlamntsvalgt Parlamntsvalgt

11 onsdag 12. oktobr 2011 YH 11 kts utdanning Har ikk råd til privatiststudir: Olga Wstby har fir års vidrgånd utdanning fra Hvitrussland. Dt gjord at hun fikk avslag på søknadn om vidrgånd opplæring, og har drmd ikk mulight til å ta høyr utdanning. Innvandrr md vidrgånd utdanning fra land utnfor U og Ø får vrkn godkjnt studi komptans llr rttn til å ta opp fagn d trngr. Utdanning tkst: Mia Carolin Bratz foto: kjalg Bøhmr Vold Fir års vidrgånd utdanning holdt ikk til å gi Olga Wstby studikomptans i org. Utdanningn fra Hvitrussland har snarr vist sg å vær n ulmp: Dn fratar hnn rttn til å ta opp fagn hun trngr for å få studikomptans. Ifølg Utdanningsdirktoratts nytolkning av opplæringslovn, har ikk innvandrr rtt til vidrgånd opplæring i org drsom d har vidrgånd fra hjmlandt. Konskvnsn r at innvandrr utn studikomptans mistr mulightn til å studr. Urttfrdig Da jg fikk avslagt følts dt urttfrdig. Jg bl sint og li mg. Jg kastt brvt md avslagt, og stilt mg slv spørsmåln: Hvorfor fikk jg avslag? Hva skal gjør jg nå? Hvordan skal jg få tak i pngn? sir Wstby. Familisituasjonn gjord at hun ikk hadd mulight til vidrgånd opplæring da hun fikk tilbud om dt. Da hun ndlig så mulightn til å ta opp fagn hun trngt for å få studikomptans, var praksisn ndrt. Hun fikk avslag båd på søknadn og klagn hun sndt. For å ta d tr fagn hun manglr som privatist må hun ut md nærmr kronr. Dt har Wstby «Jg vil ha t yrk jg kan vær glad i, trivs md. t yrk som kan gi mg slvtillit. tt og sltt mulightn til t bdr liv.» ikk mulight til. Jg har to barn hjmm og ikk mulight til å btal for fagn jg trng r for å få studikomptans, sir hun. Wstby ønskr å studr barnvrnspdagogikk, llr ta n tolkutdanning. I stdt har hun måttt nøy sg md strøjobbr. Jg bgynt å ta vaskjobbr, og kvldsvaktr på ill. Og så har jg fått spill litt piano i Haukto kirk. å jobbr jg som skrtær. Jg må bar ta tingn som d kommr. Dt r t godt miljø på jobbn min, mn jg vil hlst gjør no mr md livt mitt. Unnlatr dokumntasjon idligr avdlingsldr i Oslo voksnopplæring, Hild Havgar, mnr at n konskvns av dn ny praksisn r at søkr lyvr på sg mindr utdanning for å få rtt til å ta vidrgånd opplæring i org. Jg sr ikk bort fra at dt kan vær søkr som har gjnnomskut dtt, og unnlatr å lvr dokumntasjon. Myndightn har ingn mulight til å ttrprøv dt, sir Havgar. Hun påpkr imidlrtid at dt r n risiko vd dnn Olga Wstby typ frmgangsmåt. t problm knyttt til ikk å lvr dokumntasjon r at søknadsbhandlrn da ikk vt om søkrn har fullført grunnskoln. Dt kan også gi grunnlag for avslag på søknad om Dtt r sakn: Utdanningsdirktoratt ga n ny tolkning av opplæringslovn i april. Lovtolkningn har ført til ndrt praksis i Oslo, og innbærr at utnlandsk søkr ikk har rtt til vidrgånd utdanning i org drsom d har tilsvarnd utdanning fra hjmlandt. Innvandrr utnfor U og Ø-områdt trngr som rgl tt til to års høyr utdanning i tillgg til vidrgånd skol for å få godkjnt gnrll studikomptans av amordna opptak. Utnlandsk søkr utn gnrll studikomptans har drmd ikk mulightn til å ta høyr utdanning, drsom d ikk tar fagn hos privatist. vidrgånd. Dt gjldr å vrkn ha for my llr for lit utdanning, sir Havgar. Hun mnr Oslo kommun bar utnyttr handlingsrommt innnfor lovvrkt og at dt r n lovndring som må til. Olga Wstby kunn ikk drømm om at sakn kunn fått t annt utfall drsom hun ikk doku mntrt utdanningn fra Hvitrussland. Jg vill ikk skjul papirn, for trodd jg skull få hjlpn jg trngt. Mn hvis jg hadd fått dt tipst dr og da hvm vt? Følgr rtningslinjr I sommr skrv Klasskampn at Utdanningstatn i Oslo kommun ttrspurt n ny tolkning av lovvrkt på dtt områdt. Dt fikk d av Fylksmannn som ga bskjd om at voksn md fullført opplæring fra hjmlandt ikk får støtt til å ta fagn d manglr. ksjonssjf vd Utdanningstatn i Oslo, oy ollfsn, fortllr at han ikk har kjnnskap til at Utdanningstatn ttrspurt n forståls av rgln i april. Han mnr d kun følgr rglvrkt som r gitt. Var dr klar ovr at dtt vill kskludr n grupp innvandrr fra høyr norsk utdanning? Vi sr at dt r søkr som klagr på avslag. Vi må imidlrtid konsntrr oss om d som har rtt til vidrgånd opplæring, ikk dnn gruppn som allrd har vidrgånd utdanning.vi har ikk økonomisk rammr utnfor dtt. Vi oppfyllr d forpliktlsn vi skal oppfyll. ollfsn påpkr at dt r opp til politikrn å ndr lovgiv ningn. Dt r statlig myndightr som må vurdr om rgln bør ndrs. Vi som forvaltr hånd trr dt rglvrkt som gjldr.

12 for uprtankr 12 annonsr onsdag 12. oktobr 2011

13 annonsr 13 onsdag 12. oktobr 2011 MLD DG I I K OG BLI MLD DG I PÅ U U F / O. K K I I G D F I. KF D G I DG Æ L. FO UD I D V U HLHLIG OD VK UD G G I IG U L L D G K F I D I V V L V O IUM K Å D F U Y DG. B Å. FÅ DU D K L L I M G I LM D OM VKK ULL FO D M K M D O M. K O OBBØ J I GJIDIG I BJ V G I I K K I. V. O U F GOD C U I F P P O H G Å OF LIK OM, M L I L D B D O MDLMF ID FO DU I V IK L, M G L D O kna r forningn for dg som har llr planlggr n mastrgrad innn tknisk-naturvitnskaplig fag

14 DB 14 onsdag 12. oktobr 2011 dbattrdaktør: Magnus Lysbrg Kronikk: Lsrinnlgg: plikk: 3500 tgn maks 2000 tgn 800 tgn nds til: Frist: mandag klokka 10 Lgg vd portrttfoto. daksjonn forbholdr sg rttn til å forkort innlggn. bholdr sg rttn til å forkort innlggn. dbatt nttdbatt Ubruklig organisasjon Dt r kstrmt viktig for n ɚɚorganisasjon som O å ha t aktivt dbattskift md kritisk tankr. Dt r innlgg som dtt som gjør mg ngasjrt i å påvirk O, og jg tror dt gjldr mang andr. For ystrands dl så har han for dt først ikk annt valg nn som vlfrdstingsldr å forsvar vlfrdstingts politikk. Vlfrdstingt har vdtatt politikk på båd obsrvatørplass i landsstyrt og på kontingnt. orkil Vdrhus Drsom Magnus har rtt ɚɚi sin bskrivls av O, r dt ikk på tid at dtt spørsmålt blir stilt? Dt r vlfrdstingts plikt å vurdr hvor d kan skap mst studntvlfrd for pngn. Hvilk altrnativr finns? Kunn man ha vurdrt n modll tilsvarnd IH-tirn, hvor O-avgiftn kommr i tillgg, mn kan bli rfundrt om man ikk ønskr mdlmskap? Kristin ntonsn Brnna (ldr tudntr md Barn UiO) Kristin: Dt r O som ɚɚbstmmr modlln, og for mg virkr dt naturlig at dt r d som gjør dt og så vurdrr hvrt nklt mdlmslag mdlmskap. Jg mnr at O ikk burd bruk my nrgi på å profilr sg ovrfor studntmassn som O, dt r mdlmslagn(studntparlamntn) som studntn vlgr i din mning på univrsitas.no rprsntantr dirkt til og dt r d som burd stå for informasjon og profilringsarbid. n slik modll blir vanskligr hvis dt r hvr nklt studnt som bstmmr mdlmskap i O. orkil Vdrhus Hntt fra dbattn til Magnus ystrands lsrbrv «Jorda kallr, O» ypitismn Kan dt vær at dt ikk virkr ɚɚsom om vi gntlig trngr økt studistøtt viss vi målr dt i halvlitr? målstokk nkt på dt samm, «mål- Om dt Kantardijv ɚɚstokk!» ønskr sg r 5 6 kstra halvlitr pr. månd, llr kanskj tilogmd kstra halvlitr, så kan han vl finn sg n ordntlig jobb! tudistøttn skal vl først og frmst finansir nødvndig ting som bolig, mat og klær, ikk fst/alkohol opptil flr gangr i uka... v ting man faktisk «må» ha ɚɚkan man jo for ksmpl si at dn økt støttn tilsvarr nstn t halvt busskort... units «Vi får tr-fir halvlitr kstra ɚɚi måndn md n økning på 1, 9 prosnt i studistøttn. Dt blir nda vrr å vær studnt i år nn i fjor, sir Kim Kantardjiv, ldr i O». Du stor vrdn. orsk studntr har dt visst skikklig grusomt. Manwhil in frica... tudnt Hntt fra dbattn til nyhtssakn «Ikk 11 måndrs studistøtt dnn gangn hllr» Jupitr kallr, ystrand O Kim Kantardjiv, ldr i O og Mari Brdal Djupvik, Vlfrds og likstillingsansvarlig i O. I forrig Univrsitas bl dt spurt «Kor r Kim?». Dt r mulig han bsøkt Magnus ystrand på Jupitr dr dmokratisk spillrglr har opphørt å ksistr. Magnus ystrand gikk nmlig hardt ut mot orsk studntorganisasjon (O) i forrig uks Univrsitas. Vlfrdstingt i Oslo og krshus sin ldr spart ikk på kruttt, og kalt nasjonal studntpolitikr for organisasjonskåt, tafatt og dumm. Kanskj ikk d bst adjktivn å bruk om folk du har lyst å samarbid md? Vlfrdstingt i Oslo og krshus har programfstt at d ønskr å bli n dl av O, og dt r dumt at ystrand forspillr dnn sjansn vd å oppfør sg som n sks år gamml gutt som ikk har fått viljn sin på n lørdagskvld. Dn sks år gaml guttn lærr fort at dt kommr flr lørdagr, dt burd også ystrand skjønn. O rprsntrr studntr, og har landsmøt n gang i årt. Hr møts cirka 200 studnttillitsvalgt for å ta d stor diskusjonn om hvordan O skal «ystrand oppførr sg som n sks år gamml gutt som ikk har fått viljn sin på n lørdagskvld.» organisrs. Dtt kalls t rprsntativt dmokrati, og ystrand vt godt at dt r diss som fattr vdtak om for ksmpl vlfrdsting ns roll i O. Før landsmøtt nst år, har arbidsutvalgt initirt n rkk tiltak for å forbdr kontaktn og samarbidt md vlfrdstingn, mn igjn r ystrand skufft for at han ikk fikk dn størst isn md n nst gang! Dt r vidr litt spsilt at ystrand blandr samskipnadns budsjttr inn i dnn dbattn, ttrsom dt r institusjonn som r mdlmmr i O. Diss mdlmslagn har full anldning til å mld sg ut av O, og dt r grunn til å spørr sg hvorfor ystrand mnr d ikk r kapabl til å ta n slik avgjørls på vgn av sin studntr. Dt r vl nærliggnd å tro at dtt r dfinisjonn av filslått maktarrogans. For å oppklar for d som mått tro no annt: Vi invitrr mr nn gjrn til nda mr samarbid md vlfrdstingn, og vi mnr at viktig spørsmål som båd kontingnt og n vntull tilbakbtaling til samskipnadn, skal tas opp. Mn vi tar avgjørlsr dr avgjørlsr hørr hjmm. Dt r t hlt grunnlggnd dmokratisk prinsipp! I all fall i vår vrdn. Diskutr sakn vidr på Univrsitas.no Lsrns mldingr nd sms til PLMVLG Dt luktr død og fordrvls ɚɚvd skapn i kjllrn på V. Kan non gi dt som liggr dr n vrdig bgravls? nonym. økr ung frustrrt gutt til ɚɚuskyldig moro på lssaln! Ung frustrrt jnt. Ung frustrrt gutt som r ɚɚli av sukkr rklamrr på youtub søkr ung mn litt mindr frustrt jnt. Hilsn Follt mldingn ovr. d. akk skal du fan mg ha, ɚɚbokskapsansvarligpå V!!! Klipp skapt mitt i oppgavinnspurtn nda jg har btalt! Kult å sitt fir timr på n lørdag utn bøkr. nonym lgr motvillig min POG- bstånd av 3 rør ɚɚsamling godt brukt POGs og 15 slammr. Dn n slammrn r i mtal og r 15 cm høy! (Kjøpt i vrig). Pris 3 pakkr Fjordland. Bill.mrk.: rbidsløs humanist. Kim Kantardjiv r blitt obsr- på HF md spacworld ɚɚvrt pos. Gaming foran studntvlfrd? å lng dt r Fifa 12 r dt grit. Mvh P on har tnkt å anmld ɚɚF-pubn! Univrsitas, jg sr dr! Litn Bjørn. Jg syns fan mg at dt r ɚɚpå trynt at n litn spirrvipp skal klipp skapt mitt. Klipp i vi VU jævl, jg klippr tilbak!!!!!!! nonym Hørr ryktr om at QuizKnut ɚɚr inhabil. Bør han vurdr sin stilling? Lttbint Luring numro uno Hrttr vil jg skriv kunst- vrkr, llr dø. nonym. rdrum? d. PU uropastudir du mst. ɚɚHaha, lgg til n L, så har vi ralittn. nonym Dramatisk sujtt. 1. akt. ɚɚlvatorn nd. På plassn piskr nakn, fminin donis utmait kv. profssor. Lykk. o. lvrs igjn opp i skyskraprn. Jg drikkr t glass olo. Lilla himml og svovlgul. nonym r dt lov å bruk skrivmas- i dn pc-fri sonn på ɚɚkinn lssal B på V? n som trodd forbudstida var ovr. Liv-Kristin ød Korssjøn, ldr for tudntparlamntt vd Høgskoln i Oslo og krshus (HiO) Bruk stmmrttn din Kjær HiO-studnt. for dg følgnd scnario: «Du tuslr ubkymrt ndovr Bisltt, n tidlig oktobrmorgn. Dt vil si så ubkymrt man kan tillat sg å vær, som ovrarbidt høgskolstudnt på bgynnlsn av dt 21. århundrt. Du r tidlig ut. Du r på håpfull utkikk ttr t std å ls. idn instituttldlsn nylig bstmt sg for å kutt nd på undrvisningstid og hllr sats på n drastisk økning av forskningstidn til d faglig tilsatt, r dt ingn forlsningr å bkymr sg for i dag. Du skull gjrn spurt vildrn din om no angånd dn nært forstånd dlksamnn, mn sidn instituttt nå r dlt på to studistdr, orkr du ikk tankn på å dra hlt ut til Kjllr for å få fatt på ham. I stdt fortsttr du din optimistisk jakt, på lting ttr n ldig lsplass i Pilstrdt. idligr kunn du av og til vær så hldig å kapr n plass i andr tasj på Læringssntrt i Pilstrdt 48. å har diss lsplassn dssvrr blitt rstattt av ny kontorr til d administrativt tilsatt vd Fakultt for hlsfag. D hadd så trang kår dr d holdt til før! Du bstmmr dg hllr for å stt kursn mot Pilstrdt 35. Dr r dt non gangr mulig å finn t ldig bord i kantina. Kjøttbolln r blitt så dyr at ingn studntr spisr dr uanstt...» Dnn historin r ikk basrt på virklig hndlsr. Mn hva tror du vill skjdd hvis vi ikk hadd hatt studntmdvirkning vd Høgskoln i Oslo og krshus? Hvis ingn sa ifra på vgn av studntn? For å unngå dnn typn skrkkscnarior har jg bstmt mg for å stmm i studntparlamntsvalgt. Jg mnr dt r viktig å ta var på dn mdbstmmlssrttn vi faktisk r så hldig å ha. Jg håpr du vil gjør dt samm. Valg t står fra oktobr. Godt valg! Illustrasjon: Julius Langhoff

15 onsdag 12. oktobr 2011 kronikk 15 PUMLIU Frdrik Ørn fsns, studnt og styrldr i tudntsamskipnadn i Oslo og krshus, io kadmika snikr ikk Frithjof id Fjldstad skrivr i Univrsitas 5. oktobr at kadmika brukr ufin mtodr md mål om å tilgn sg monopol på fagbøkr i org. Blant annt skrivr han at kadmika forsøkr å «tilsnik sg» kundgrunnlagt til d lokal fagbokhandlrn. Dt har vært stor ndringr i fagbok markdt d snr årn, og markdt r ikk lngr lokalt. Vrkn kadmika llr andr studntid bokhandlr r i n monopolsituasjon vd sin rspktiv campus. tudntn kjøpr pnsumbøkr fra ulik norsk og intrnasjonal fagbokhandlr, båd i butikk og på ntt. Dt r opp til studntn hvor d kjøpr bøkn. lik stt har aldri fagbokmarkdt vært lngr fra non monopolsituasjon nn i dag. om styrldr i io mnr jg studntstyringn og nærhtn til studistdn, som r unikt for samskipnadsbokhandlrn, r viktig å dyrk vidr til dt bst for studntn. kadmika må likvl vær konkurransdyktig. kadmika har d sist årn satst på å bygg systmn, rssursn og stratgin vi mnr r nødvndig for å møt strukturndringr og invstringsbhov i tidn frmovr. kadmika har hl tidn vist full åpnht om dnn stratgin. t viktig skritt i så måt var fusjonn md i apir, studntbokhandln i rondhim, 1. juli i år. Målt md dnn sammnslåingn var å styrk forutstningn for å lvr norsk og intrnasjonal faglittratur til utdanningsinstitusjonn og studntn også i frmtidn. Vidr vil fusjonn gi n mr slagkraftig forlagsvirksomht. Dtt r viktig grp for å kunn opprtthold dn studntid fagbokhandln. Fjldstad fryktr at dt r samarbid og sammnslåing innn samskipnadsbokhandlrn som trur dn lokal bokhandln. Jg mnr dt motsatt. Jg har også tro på at samskipnadsmodlln md sin studntstyring og nærht til lærstdn r dt som gir studntn dt bst tilbudt av lærmidlr. amlt står vi strkr for å sikr at samskipnadsbokhandln fortsatt kan vær fagboklvrandør til studntn. UDIG Mads Høgbrgt, ldr for knastudntn vd UiO For få tknologr amfunnsvitr og humanistr r utdannt til nttopp å forstå samfunnsmkanismn og hvordan mnnskr ragrr og handlr i samfunnt, skrivr gnralskrtær i amfunnsvitrn Gunn lisabth Myhrn i sist nummr av Univrsitas. Hun visr til at samfunnsvitr og humanistr r n uunnværlig samarbidspartnr for tknologn. I n stadig mr intrnasjonalisrt vrdn r dt åpnbart at tvrrfaglight r vin å gå for virksomhtr som vil opp og fram. Mitt pong r imidlrtid at dt utdanns altfor få tknologr i forhold til hva markdt ttrspør. all fra V visr at dt manglr om lag 4000 sivilingniørr. Likvl vlgr politikrn og univrsittn å prioritr humanistisk og samfunnsvitnskaplig fag når ny studiplassr skal opprtts. Mitt inntrykk r at dtt skjr fordi slik studiplassr r billigr å opprtt. Fortstt dbattn på Univrsitas.no Blir ikk fristt: Jns Folland vil bind sg til mastn for ikk å bli dratt nd i dypt av sirnn ora asland. tatsbudsjttt, n grsk tragdi KOIKK Jns Folland, Fagpolitisk ansvarlig i O På samm måt som Odyssvs bl trollbundt og holdt i sjakk av trollkvinnn Kalypso på hnns øy i syv år, har studntn nå vnt t på lovnadn fra oria Moria om n hltidsstudnt i sks år. Odyssvs kom sg fra øyn til slutt, mn dt mått guddommlig hjlp til. Man kan spørr sg om studntn vil vær lik hldig, og om hva dnn hjlpn skull vær. r dt t rgjringsskift, llr kanskj n plutslig opplysning av rgjring n? Jg tror nok ikk Homr hadd norsk studntr i tankn da han skrv Odyssn, mn likhtstrkkn mllom vår og Odyssvs frd r nstn forbløffnd. Vi har bar om mulig vært litt mr uhldig på vår ris. «Dr vår hlt fra dt gaml Hllas klart å unngå sirnns sang og d farlig klippr, strandt dn norsk utdanningsskuta på sitt hvilskjær.» Dr vår hlt fra dt gaml Hllas klart å unngå sirnns sang og d farlig klippr, strandt dn norsk utdanningsskuta på sitt hvilskjær. ttr årts budsjtt r dt klart at skipt nå har sunkt. Dt vi må ttrlys r n brgningsaksjon. n slik rdning vil bst fungr md tt mål for øyt, hltidsstudntn. Dt r n kamp vi som studntr ikk har råd til å tap, bokstavlig talt. D rlativ kostnadn forbundt md dt å vær studnt har stgt btraktlig raskr d sist årn stt i forhold til studistøttn. Utgiftn til bolig, strøm, mat og transport r n malstrøm man ikk klarr å navigr utnom. Løsningn for d allr flst studntr r å jobb vd sidn av. For mang r dtt no som går på bkostning av studin. Dtt r ikk n god situasjon, ikk bar for studntn, mn også for statn. D tapt inntktn og d økt utgiftn statn har når n studnt må ta t år kstra r flrfoldig gangr høyr nn kostnadn forbundt md n økning i studistøttn til halvannn gangr grunnbløpt i folktrygdn. n økning på pr år, dr bar vil vær rn støtt, vil knapt mrks på statsbudsjttt. Hltidsstudntn og kvalittsfokus i utdanningn vil vær god våpn mot dt skshodd monstrt vi finnr i frmtidig finans krisr og arbidsldight. For dt r nttopp kunnskapn som vil sørg for t bærkraftig org også i årn som kommr. n annn karaktr Odyssvs møtr på r trollkvinnn Kirk. Hun holdr mannskapt hans i sjakk vd å tilby dm forhkst mat og god vin, som igjn forvandlr d til grisr. Bar Odyssvs klarr å motstå hnns trolldom, og sr konskvnsn av gavn. Dt r jo t gammlt ordtak om grkr og gavr, mn dtt blir n avsporing. Vi studntr har ikk fått så my vin llr mat, vi forvnts å ta til takk md mindr nn som så. D myntn vi har fått kstra hvr månd dkkr nok n middag llr to, som vi kan nyt i bopln vår som vi gntlig ikk har råd til å bo i. Jg forvntr at studntn r btraktlig mr oppgånd nn dt forfylld mannskapt til Odyssvs, og ikk blir blndt av d knappn og glansbildn vi har fått. Dt gikk hldigvis bra md Odyssvs til slutt. Frmtidsutsiktn vår r drimot langt fra lik lys. Man får bar håp at vi slippr å kjmp mot Posidon llr ofr til d død, og at vår Odyssé bringr oss hjm til slutt.

16 tudnt utn lån Gjnnom svik, drikkvisr og n modrn studnts kommntarr blir Danil Brauts klassris aktull for dagns studntr. 16 KULU onsdag 12. oktobr 2011 kulturrdaktør: Mirjam org Folkvord faturrdaktør: ndrs Fjllbrg kultur Foto: Øglænds kombi-syklr t norsk dsignvntyr Utstilling: nhvr hipstr md rspkt for sg slv susr rundt i Oslo md n vaskkt kombisykkl. Dt var i 1986 at Øglænd-fabrikkn på andns lansrt dt som kanskj skull bli dn størst suksssn i norsk sykklhistori. Dn bl raskt n hit blant bgg kjønn. Da salgt vist tgn til å stagnr non år ttr introduksjonsfasn, fant Øglænd nøkkln til fortsatt suksss: kosmtisk ndringr. Gjnnom bvisst tilpassingr til motbildts skiftningr, vnt firmat å aktualisr sykkln hvrt nst år gjnnom hl syttitallt. Da produksjonn opphørt i 1987, var dt blitt lagt omkring Kombi-syklr. Fram til 28. oktobr visr rkitktur- og dsignhøgskoln fram 25 ksmplarr av hipstrsykkln fra slvst inar tøp-bowitz sykklmusum. atr tkst: olvig ygaard Langvad foto: Christian Lyck t kornsmbl bstånd av dagns studntr, n modrn bssrwissr, og Danil Braut n bauta i norsk littraturhistori står klar på scnn. På Dt norsk tatrt lggs dn sist finpussn til prmirn på Bondstudntar. tykkt r basrt på rn Garborgs brømt roman md samm navn, og fortllr historin om dn drømmnd bondguttn Danil som risr til byn for å gjør sg smart. Han kommr til Christiania og Hltbrgs studntfabrikk, hvor Garborg slv var lv. Hr møtr han studntr som r alt han slv vil vær md plattysk navn og fint mål. Han skjmms ovr sitt hjmstd, og forsøkr md all midlr å pass inn. Han går til og md så langt at han forsøkr å gift sg rik. «Dt var my fyll, lit lsing og dårlig studntboligr da som nå.»ptr Hoff, korist og aktør. mbisjonr: Danil har n lysnd frmtid i møt, mn rotr dt til på vin. Koristr md scntkk D ung studntn i kornsmblt spillr Danils mdstudntr, og brukr sin gn studirfaringr som inspirasjon. Jg likr alt md produksjonn, spsilt kostymn, fortllr Ptr Hoff ntusiastisk. om d flst andr i kornsmblt hørt han om oppstningn gjnnom jungltlgrafn. Univrsittt i Oslo og Dt norsk tatrt skull stt opp Garborgs Bondstudntar, og var på utkikk ttr mannlig studntr til t kor. Vi r jo gntlig mr nn t kor nå, vi har rplikkr og alt, fortllr d. Lærstd og skuspillrrfaring varirr blant dm, mn scntkk og studirfaring har d all sammn. I kontraktn står dt korist/ aktør, påpkr Joachim yhoff og lr. D ung hrrn har jobbt md prøvforstillingr sidn sluttn av august og gldr sg mass til prmirn. «tudntr har alltid vært non svin», sir asmund Olavsson Vinj når han talr til studntn vd Hltbrgs studntfabrikk i stykkt. Og dt r my fra dagns studnt tilværls som skuspillrn kjnnr sg igjn i. Dt var my fyll, lit lsing og dårlig studntboligr da som nå, sir Hoff. kipprtaksmtodn r dssvrr hllr ikk n dl av historin. Kornsmblt anbfalr Bondstudntar til sin mdstudntr utn å nøl. Dt r basrt på n gamml bok, mn stykkt har my humor og musikk, og vi tror rsultatt r gansk undrholdnd. Kjnnr igjn utfrdstrangn ils Golbrg Mulvik spillr hovdrolln, dn ambisiøs og lat bond studntn. Jg kjnnr mg igjn i Danil på non punktr. Jg r fra gård slv, og vt at dt r vansklig å bryt ut av hvor man kommr fra, fortllr han.

17 KULU 17 onsdag 12. oktobr 2011 atrstudntr på VG-tv Undrholdning: tudnt r fra fjrdklass på atrhøg skoln brukt sommrn på å lag n humorsri for VG-tv. I srin «ammn» følgr vi n gjng md tatrstudntr fram til drs først oppstning. Programansvarlig i VGtv, Martin Jøndahl, har stor forvntningr: Vi har gitt d involvrt fri tøylr til å lag n morsom sri. Gjngn nnonspris til Campus Christiania Prisvinnr: bak srin har n god kombinsjon av rfaring og talnt. n prfkt miks for VG-tv, sir han til VG tt. «ammn» r rgissrt av Mar tin Lund («Knrtn giftr sg») og horkild chrumpf. D mdvirkn d skuspillrstudntn r: Islin kjævsland humba, Hrbrt or drum, ogr Opdal Paulsn, usann Bugg Kambstad og Oddgir hu n. rin har prmir 14. oktobr. K ttstudir vd bl nylig kårt til dn bst annonsørn i Dagbladts sommr kampanj «ommrcast 2011» [sic]. Kampanjn hadd til hnsikt å få maksimalt ut av annonsringn. Prmin r t innrykk til n vrdi av kronr. Juryldr i «ommcast 2011», kommrsill dirktør i Dagbladt Pr Brikt Olsn, rosr vinnrn. K ttstudir r n vrdig vinnr av «ommrcast 2011». Målt md prisn r å stimulr til å bruk brddn og kraftn i vår kanalr på n målrttt og krativ måt, md n klar stratgi og klar mål som utgangspunkt. Md sin kampanj visr K ttstudir at n kan oppnå svært god rsultatr vd å følg dnn arbidsmtodik kn. kass i Oslo n populær naturalistisk roman av rn Garborg, utgitt i Fortllr om n ung bondsønns klassris via Hltbrgs studntfabrikk til Dt konglig Frdriks univrsitt i Christiania. ar opp tmar som idntitt, slvralisring og svik. tts opp som tatrstykk i samarbid md Univrsi ttt i Oslo og UiO200. pills fra 14. oktobr til 8. dsmbr på Dt norsk tatrt. Utdrag fra «Bondstudntar»: Han lagd duskn bak; lagd duskn fram; lagd duskn midt på aksli; ni. Dt vart ikkj dn rtt svingn. Og frakkn, frakkn sat, som all frakkan hans hadd siti. Han såg ikkj ut som studnt. Han var ikkj studnt. Han var in forklædd bond. (...) ll di ung bystudntan som kom strukand fin og ltt som fuglar i sol og bar duskluva so flott og fjongt som ho skuld vra støypt til dim (...) Di flst (...) var folk md stor plattysk namn, og md dtt særskild fin lag, som Danil hadd undra sg yvi i all sin dagar. Danil Braut og rn Garborg Bgg vokst opp på Jærn som bondsønnr. Foto: asjonalbiliotkt tudrt vd Hlt brgs studntfabrikk. Hva r dn størst forskjlln og dn størst likhtn mllom dg og Danil? Jg kjnnr mg allr mst igjn i utfrdstrangn hans. llrs håpr jg at jg r litt smartr nn ham. Han har t stort slv bild, som kommr litt i vin non gang r, sir Mulvik og lr. Mn slv r jg jo skuspillr. Dt krvr t stort slvbild dt også! t innblikk i n æra som skillr sg fra dagns Oslo på mang måtr. Mulvik kjnnr på spnningn vd å tolk n karaktr som r så vlkjnt for mang i publikum. Dt blir n kstra utfordring, for all som har lst bokn vil ha t gt bild av Danil. Dt r vldig gøy å få spill n så kjnt karaktr, sir han. nå skal vi åpn nda flr Food torystdr Bondstudntar Mulvik har studrt tatr produksjon og skuspillrfag vd Høgskoln i ord-røndlag, og følr at stykkt r lik aktult i dag. tudnttilværlsn r ingn dans på rosr, og dt r mang av d samm problmn som hngr igjn. amtidig fortllr stykkt my om univrsittshistori, og gir Jippi, vikt r univrslt gissør Otto Homlung fortllr at han har forsøkt å oppdatr styk kt så dt skal appllr til dag ns studntr og akadmikr. Da Garborg skrv romann, var han full av fan. Han vill skri v n ironisk og satirisk bok som ga ballspark. Dtt var dt viktig for mg å bhold i ovrgangn til scnn, fortllr Homlung. Han har båd dramatisrt og rgissrt stykkt, og samarbidt startt gjnnom n dialog ml lom spn øsbak vd UiO200 og drama turg Ola. Bø. Jg så på dt som n skikklig utfordring, mn var umiddlbart Gjnnom Danils motløs ht, ønskt Garborg å gg opp dn tafatt, norsk bondn. Dr Danil filt, lykts Garborg. Forfattrn fikk n strålnd kar rir som journalist og diktr. Garborg rgns som n av sin tids viktigst intllktull. intrssrt. tykkt tar opp dags aktull tmar som å fornkt sitt opphav og å finn sg til rtt. Bondstudntn var datidns innvandrr, forklarr Homlung. Han mnr at my av problmatik kn rundt Danil r univrsll. Danils svik mot sitt opphav r på ingn måt unik for dn situa sjonn han var i. Og s hvordan dt går md ham. Homlung sammnlignr hovd prsonns skjbn md t sitat fra Bibln: «Hva gagnr dt t mn nsk om han vinnr hl vrdn, mn tar skad på sin sjl?». Gjnnom krativ bruk av n modr n studnt som avbrytr handlingn og gir Danil råd, lar rgis sørn ttrtidn få kom mntr tkstn. Dn modrn studnt n frmstår som n blst littraturvitr, som kjnnr Da nils histori bdr nn han gjør. Han r ttrpåklok og allvitnd. Bokn r lst av så mang, og tolkt av skollvr ovr hl landt, og d vil forhåpntligvis kjnn sg igjn i dn rolln. Food tory utvidr sammn md Oslo y atr, og dt btyr at vi r på lt ttr flink kjkk folk md rlvant jobbrfaring! Food tory på Grunrløkka har skapt t godt grunnlag, og nå r vi klar for ny kjkk Food torys md stolt historir å fortll. Ja, vi har rnt ml i posn og vi likr å hold på md matopplvlsr som frmmr sunnht og livsgld. På Oslo y atr og Cntraltatrt skal vi srvr pausmat og drikk mllom forstilling og trngr drfor smilnd, voksn, srvitørr md minimum 2 årsrfaring fra bransjn. I løpt av Oktobr skal vi også åpn vinbar i osnkrantzgat. Hr skal vi ha t høyt kunnskaps nivå og dilig srvic. r du ansvarsfull md god vinkunnskap og har minimum fm års bransjrfaring syns vi du skal snd oss n mail. øknadr bhandls fortløpnd. nd søknad samt CV til

18 18 KULU onsdag 12. oktobr 2011 Fornuft og føllsr Fornærmlsr, misforstålsr og hftig diskusjon. Dt blir rabaldr når dbattn om arv og miljø blussr opp. Min tuditid tkst: ndrs Fjllbrg foto: onj hilsn lltid brdt: Dag rik Undlin og ils oll-hansn kan gå fra null til dbatt på tju skundr. rv og miljø tkst: olvig ygaard Langvad foto: Christian Lyck På programmt for UiO: 200s sist idéfstival om mnnskkroppn står blant annt panlsamtaln «Dn vansklig arvn» på programmt. ttr at Harald ia og Ol-Martin Ihl lokkt ovr n halv million nordmnn til tvskjrmn gjnnom dn populærvitnskaplig dokumntarsrin Hjrnvask, bl tmat arv og miljø vit mang spaltmtr i norsk prss. Undr idéfstivaln vil ia og fir andr panldltakr diskutr hvorfor dbattn rundt arv og miljø vkkr så my føllsr. I kantinn på Gorg Morgnstirns hus har dbattn allrd startt mllom to av panldltakrn Dag rik Undlin og ils oll-hansn. Komplks biologi «Hjrnvask» var god journalistikk, sir profssor mritus vd Univrsittt i Oslo oll- Hansn. Dt var mang som hisst sg opp fordi d så på dt som faglig dbatt, mn dt var dt ikk. oll-hansn forundrt sg ovr fornærmd humanistr. D fikk mulight til å svar gjnnom mdia, og man må rgn md å bli utsatt for spisst journalistikk, sir oll-hansn. Han mnr ias mtodr ikk var så urimlig som mang, særlig nklt av intrvjuobjktn, vill ha dt til. oll-hansn r profssor i filosofi, mn r også utdannt biolog. Han har vært opptatt av forholdt mllom vitnskap og politikk, og mnr at biologin r mr komplks nn d andr naturvitnskapn. Dt r my tikk i biologin, og mang intrssant biologisk spørsmål liggr i krysningn mllom naturvitnskap og huma niora. Gntisk ballfølls Dag rik Undlin r profssor vd avdling for mdisinsk gntikk, og kan husk først gangn han opplvd n diskusjon om arv og miljø. Dt var på fotballbann, og vi guttungn bgynt å diskutr om ballfølls var gntisk. Kunn vi lær oss å bli lik god, llr var non født bdr nn andr? Dt vkkt stor føllsr i oss, fortllr Undlin. llrd som barn dukkr spørsmåln om arv og miljø opp. t dbattn om arv og miljø vkkr så my føllsr og dbatt, mnr Undlin r hlt naturlig. Profssorn mnr at «Hjrnvask» fikk my urttmssig kritikk, og at srtalln var n prstasjon. Han tror at dbattn om arv og miljø oft handlr om at folk vil vlg dn forklaringn d slv fortrkkr. a for ksmpl forldrn til n rusmisbrukr, og spør dm hva d hlst ønskr å tro, sir han. D vil føl mindr skyld om d kan si at barnts tilstand var gntisk btingt, og at d ikk kunn gjør no md dt. Fra halsn og opp Undlin skull ønsk at dt var mulig å kjøl nd dbattn om arv og miljø. lik kunn man unngå misforstålsr og få n mr saklig dbatt. Dt r mang filaktig oppfatningr som økr tmpra turn rundt tmat, sir han. «Vi r ulik fra halsn og nd, så hvorfor skal dt ikk kunn ksistr non små ulikhtr fra halsn og opp også?» Blir dbattn så opphtt fordi dt r vansklig å gi t svart/hvittsvar på spørsmål om arv og miljø? D to profssorn r unig. oll-hansn r raskst på avtrkkrn. Ja, dt vil jg si. Dt r så my som ikk kan forklars på n hlt nkl måt. amfunnsfag r ikk matmatikk, du kan ikk få to strkr undr svart. ånn r dt også md dnn dbattn, sir oll-hansn. Undlin mnr drimot at dt r mulig å analysr dtt vitnskaplig. Hvis du frmsttr t klart nok rsultat, så får du t tydlig svar, sir han. n annn grunn til at arv og miljø vkkr så stor føll sr i oss, mnr profssorn, r at spørsmåln oft brørr oss prsonlig. nt intllktult stt burd dt vær mulig å finn ut om n gnskap r btingt i arv, mn så nklt r dt ikk, sir oll- Hansn. n mning blir t idologisk standpunkt. rskln for å mn no om hvordan arv og miljø påvirkr skolpolitikk llr likhtr og forskjllr mllom kjønnn, blir drfor høy, fortsttr han. Profssorn r også usikr på hvor viktig dt r å dfinr all forskjlln mllom kjønnn. Vi r ulik fra halsn og nd, så hvorfor skal dt ikk kunn ksistr non små ulikhtr fra halsn og opp også?, sir Undlin, før oll-hansn skytr inn: Mn hvor viktig r gntlig d forskjlln? Dbattn går vidr på idéfstivaln 15. oktobr, i ophus Lis audi torium kl Dag rik Undlin, profssor i mdisinsk gntikk HVM: Pr Boy Hansn UD: atrvitnskap (UiO) og Oprargi (Folkwang Univrsity of th rts, ssn) Å: KULL MD: y oprasjf i Dn norsk opra og balltt Utdannls i to aktr Ut skinnr sola på kontrovr sill hvit cararra-marmor fra Italia, inn annonsrr calling-anlggt at klokka r ti. t llr annt std i dt kvadratmtr stor milliardbyggt r dt tid for dagns først prøvr. I kantinns sør-østlig hjørn sittr dn ny oprasjfn Pr Boy Hansn og lr. Han forsøkr å gjør rd for hvordan dt hadd sg at han n gang firt julaftn på atrcafén sammn md Harald tanghll og btjningn fra ostrup- vannhullt kjllrn. Jg lvd vl t forholdsvis, jg vil ikk si utagrnd, mn i hvrt fall utadvnt liv, sir Hansn og lggr opp lattrn n oktav llr to. Jg bgynt som journalist skjønnr du, og da kom jg inn i dt stygg journalistmiljøt. Dt gikk md n dl tid på ostrupkjllrn, Håndvrkrn og sånn stdr. Og så satt vi dr da n julaftn, på atrcafén. Dt var jg og non yngr journalistr, og dn litt ldr btjningn på ostrupkjllrn. D var bortimot dobblt så gaml som oss, minst, mn vi hadd dt kjmpmorro. Hansn fortllr at som tatrvitnskapstudnt på Blindrn gjord omtrnt alt annt nn å studr. Dt bl n kort karrir dr opp. Jg bgynt på tatrvitnskap mn fant ut at dt ikk var dt jg vill driv md. Dt praktisk tatrlivt var my morsommr. Dt bl md halvannt år på Blindrn for Hansn. atrvitnskap og journalistrangl bl lagt til sid til fordl for tysk jrndisiplin, språkproblmr og oprargistudir i ssn. «Jg lvd vl t forholdsvis, jg vil ikk si utagrnd, mn utadvnt liv.» Dt var sjokkartt. Jg kunn gntlig ikk tysk, så da jg b gynt å følg forlsningn skjønt jg ikk bært. Jg gjord n mass fil og tiltalt profssorr md «du». Dt var værr nn å bann i kjærka, så jg fikk rfs og jg følt mg hlt forvirrt. Mn yskland bød også på t positivt kultursjokk for dn ung oprafantastn. Jg fikk anldning til å s ufattlig my opra. Dt var ti oprahus i rkkvidd av undr n tim, og jg kunn vlg mllom fm-sks oprar hvr kvld. Bgg d årn jg var i ssn så jg ovr hundr opraforstillingr i årt. Var dt n dl av lærdommn din dr nd? Dt var dn viktigst dln av lærdommn min, dt r ingn tvil om dt. På to år lært jg nstn hl opra-rprtoart å kjnn. n sånn opratttht dt r dr tror jg ikk du finnr no annt std i vrdn. Oprasjfn sir dt blir viktig for ham å hnvnd sg til studnt n, båd md rprtoar og aktiv dialog. Dt har han forsøkt tidligr, dog utn dn hlt stor suksssn. Jg var allrd vldig intrs srt i opra da jg gikk på Blind rn, og jg dro jo md all vnnn min. Mn stort stt holdt d ut bar n gang. il og md for dn ung Harald tanghll bl opra for my å gap ovr. Jg tok ham md n gang, hh, og dt huskr han nok frmdls. Han synts dt rtt og sltt var forfrdlig å s n, unnskyld mg, halvnakn, halvft dam dans rundt på scnn.

19 annonsr 19 onsdag 12. oktobr o k t o b r n : M o n a r k i p å l å n t t i d? att Onsdagsdb i Btong kl. 13. o k t o b rc h x t r m i t y : B a i s -m o i GLFOMLIG 22. OKOB I OL rn F ilm: w F k l n l a s l l i L sdag) i (Filmrulltor l k n é f Ca ok Jazz Jam i B 14. o k t o b rd m i s k Vo r s p i l ka n n s k Fordrag: m t k f r p dt Draumn om t k l k t o i l b i B i + l k ] ] f g Dbatt: \ m g q j % L`] oy j ] _ d a H f ` g B i Btong kl. 17. o k t o b r : M a s s p r o b l m r U p o p f t n k l i Lillsaln 18. o k t o b r o f Wo n d r s d h r W k n a i r l a V Film: l k n l a s l l i il ( idsbild) l k t k t o Quiz i Bibli +

20 20 POJ onsdag 12. oktobr 2011 ptit Vidotabbn «Hvis ikk du får pult nå, så får du aldri pult», sa Hnrik. Han var dn tøff i gjngn som hadd gjort alt lng før all andr. Damr, øl, hasj Hnrik var fyrn som fortalt oss andr hvordan vi burd gå frm, og han dlt villig md sin brd rfaring. Mns jg hadd rgulring og slit md t stygt og langvarig tilfll av stmmskiftt, hadd Hn rik allrd dbutrt sk sult md i svnsk på n strand i sydn (n histori som mang år snr skull vis sg å vær løgn). å var dt min tur. Jg skull vær aln hjmm hl hlga, hadd fikst dat, pizzan stod allrd i ovnn, og nå var jg og min utkård på vidosjappa for å li film. Jg var 16 år, kåt og jomfru. Dtt var min stor sjans. o måndr tidligr var dt nttopp Hnrik som stod for dn katastrofal tabbn som skull ødlgg alt. Vi hadd vidokvld md gutta, og sidn dt alltid r så vansklig å bli nig om film, ndt vi opp md dt ironisk tullaltr nativt. n film som vist sg å vær lik tit som tittln skull tilsi. ilbak i vidosjappa blir vi nig om n film. «amm for mg hva vi lir, du kan bstmm», sir hun md n uskyldig min. Jg prøvr å forstå hva hun gntlig mnr, kjørr saf, og ndr opp md å vlg n klisst romantisk kom di som an taklig ingn av oss gntlig vil s. Hun har kanskj ikk så mang gn mningr og sir ikk så my, mn hun r dn finst jnta i klas sn ja, kanskj til og md på hl yholmn VG. Hun lar mg ta styringn. Jg må utnytt situasjonn til dt full. Køn foran kassa r lik stor som min forvntnin gr for kvldn. Vi kommr ndlig fram for å btal, jg fiskr opp n krøllt fmtilapp fra lomma (slvsagt jg som btalr, r jo gntlman), og dama i kassa skannr inn filmn. D nst fm skundn knusr all forhåpningr for kvldn: «Dt r visst n film du ikk har lvrt», sir kassadama md n snrpt ton. «Du har t utstånd gbyr på 1500 kronr for n film som htr Guttn md prompbuksn, r dt virk lig du som har lid dn?» Casanova 16 På BI går dt sport i å lag dt bst visittkortt, og høyhælt mingling r ingn lyssky aktivitt. På vi opp karrirstign handlr alt om å kjnn «Dn rtt». tram snipp: Dnn matchnd gjngn har fulgt hodjgr hrani sitt råd, d r all «drssd for succss». Karrirspillt ttvrk tkst: Ingborg Hus mundsn foto: kjalg Bøhmr Vold og Christian Lyck Vi rkruttrr mnnskr md gnskapr vi likr. Objktiv rkruttringsprosss r bar tull, sir Johan Olaisn, profssor i organisasjon og ldls på BI. Dt r karrirdagr på BI ydaln. 103 b driftr fra næringslivt står pyntlig på rkk og rad, klar for å håndhils. Dt uformll jobb intrvjut har startt. ttvrk r nøkkln for å komm i posi sjon og få n karrir, og ttr mitt syn har dt alltid vært sånn. Man brukr vnnr og kollga r til å få posisjonr. Dt r n hlt sntral dl vd dt å vær mnnsk, sir Olaisn. umt ingh (27) lnr ovrkroppn frmovr. Dn n hånda i sidn, dn andr vivnd i luf ta. Han r ulastlig antrukkt i svart drss, hvit skjort md svart knappr, pnsko på føttn og turban på hodt. lnor har btalt kronr for å stå på stand dnn n dagn, og invstringscontrollr ingh har pyntt dn innlid pultn md glassbollr fylt av drops og pnnr. ttvrk r dritviktig. CV og karaktrr for tllr n ting, bkjntskapr no annt. Man må vær på, sir ingh. D sortrr først lag av søknadr ttr ka raktrr, mn så r dt viktig å skill sg ut på n positiv måt. ll kan skriv n CV i word, liksom. Å ta n tlfon signalisrr at du r n som tør ting. lxandr ordkvll (25) nikkr og mmor rr. Han trngr all tips han kan få. BI-studn tn lvrt mastroppgavn i l dls og organisasjonspsykologi i sptmbr, og nå trngr han jobb. I ydalns glass katdral vandrr t kilomtr langt tog av studntr gjnnom markds gatn. Hvordan lgg igjn t avtrykk i dtt myldr t? «Jg har ikk fått non svar. kkurat nå har jg ingnting å gjør. Dt r tøft. Vd humanistisk utdanningr har nttvrk lng vært tabublagt. Har du n grandonkl md riktig ttrnavn llr n lunsjavtal md forlagssjfn, sir du dt ikk høyt. På BIs «s-ogbli-stt»-dagr finns drimot nttvrkbygging i sin rnst form og dt hlt utilslørt. Åpnlys utvksling av laminrt visittkort på høy hælr. Fast håndtrykk ut av t blåstript skjortrm. Hr r målrttt mingling hlt «koshr», og karrirspillt r satt i systm. Dt skjr vldig my i møtt mllom to prsonr, kanskj mr nn vi likr å innrømm. ttvrk r dfinitivt viktig. Dt gir fortrinn i jobbsøkingn, mn rstattr ikk rfaring og tortisk av all ansttlsr skjr gjnnom kunnskap. Dt r kun t suppl nttvrk. Dtt gjldr dg som mnt, sir icholay h rani (28), vil inn i musikkbransjn så vl rådgivr i Hodjgr n Møllrstad som næringslivsspirr. Kjnnr & Christiansn og tidligr BIdu non som kjnnr non i po studnt. icholay hrani, Hodjgrn I filmn «Hodjgrn» vil ikk sisjon, r sjansn stor for at du Møllrstad & Christiansn ogr Brown (ksl Hnni) an får n fot innnfor kontordøra. Dr to smartingr står sid vd stt n kandidat som slv søkr sid, tydr my på at dn md høyst sosial kapi på stillingn. «Du må få non til å anbfal dg», tal trkkr dt finst visittkortt. sir han md størst slvfølglight. lxandr har allrd lagt inn flr åpn søk Dt var n kul film, mn dt r ikk sånn dt nadr. o av dm har ført til jobbintrvjur, mn fungrr. Vi valurr all på samm grunnlag, han r frmdls arbidsldig. uavhngig om d søkr slv llr blir anbfalt, all fra av visr at 60 prosnt»

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet Nysgjrrigpr 2/2012. 19. årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer