«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5"

Transkript

1 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj, sid 20 og 21 nmldlsr, sid 22 og 23 orgs størst studntavis årgang 65, utgav 27 onsdag 12. oktobr 2011 Foto: Hll Gannstad Forutså trøbbl: «Dt nst rtt nå r å ta stipndiatn av prosjktt, og så får vi ta dt som kommr i ttrkant.» PLGIKLG HIO-KO I I PO yht, sid 8 Politit får rfs Lit pæng til studntn Fortsatt utn spor n månd ttr at t automatvåpn bl funnt på Blindrn. yht, sid 6 igbjørn sa ni til 1500 ny studntboligr i årt og 11 måndrs studistøtt: yht, sid 4 og 5

2 Kommntar 2 onsdag 12. oktobr 2011 rdaktør: imn allaksn rdaksjonsldr: ordis nns fotosjf: dsksjf: nttrdaktør: kjalg Bøhmr Vold Jørgn Brynhildsvoll Gabril tinsbkk Mningr abloid blodrus Først kom d stor ordn om mr åpnht og mr dmokrati. Litt snr kom hylkort som krvd mr sikkrht og mr politi. il slutt kom statsbudsjttt for 2012, og dt r først hr man kan s dn rll politisk ffktn av 22. juli. I t llrs stramt budsjtt r studntr og høyr utdanning som vanlig blant taprn, mn md tt unntak: Politihøgskoln fikk n økt bvilgning på 42,9 millionr kronr, no som tilsvarr n btydlig økning på 9,2 prosnt, og som r n fortsttls av trndn fra d sist årn. Flr mdir, md VG og politisk kommntator Hann karstvit i spissn, har i vill blodrus skrkt høyt om manglnd rssursr til politi og sikkrhtstiltak i kjølvannt av 22. juli. visa har vd flr anldningr krvd at justisministr «år dt politisk ansvart skal plassrs, bør man la fakta komm foran føllsr.» Knut torbrgt bør gå, båd på kommntar- og ldrplass. Dt r grit å ha syndbukkr ttr stor katastrofr, mn drsom VG og kartvit hadd fulgt md i timn før d trykkt inn caps lock og hamrt løs, vill d vært klar ovr at satsingn på båd politit gnrlt, og politiutdanningn spsilt, ikk bar r politisk brannslukking ttr 22. juli. Vi som følgr utdanningssktorn vt at bvilgning n til politiutdanningn ikk r nytt for årt, og årts satsing i t llrs stramt budsjtt visr n politisk vilj til å forbdr nttopp dn sikkrhtn og brdskapn VG skrikr ttr. VG og karstvit må gjrn still kritisk spørsmål rundt politit og politikrns håndtring av 22. juli, og mdia spillr n viktig roll vd å gå båd politits uttrykning og ttrforskning grundig i sømmn. Mn når dt politisk ansvart skal plassrs, bør man la fakta komm foran føllsr. Og dt r nttopp hr VG bommr grovt i sin tabloid analys. Kun kjip kynikr huggr nd god moralpolitikk. tisk spirr kommntar mil Flatø, journalist i Univrsitas tudntns og akadmikrns hjlpfond (IH) skapt for to år sidn ovrskriftr i Univrsitas da d avslørt at slskapt Fugro fikk rkruttr studntr vd rbidslivsdagn på UiO, på tross av t tvilsomt tisk rullblad. ttr n lndig mdihåndtring hastvdtok UiO-ldlsn t par tisk rtningslinjr for rbidslivsdagn. ttr sagt vdtok d to kulpunktr som var så spsifikk at d gntlig ikk sa stort om tikk. Og d gadd ikk ngang å konsultr nyhtsbrvt orwatch, slv om halvpartn av dn ny «tisk» praksisn gikk ut på å bruk nttpublikasjonn som vaktbikkj. Historin r til i grin av. år IH (og tudntparlamntt) nå for andr gang krvr at UiO tar klarr tisk standpunkt intrnasjonalt, har ikk kynikrn vært nådig. «Politisk posørr» og «skrivbordsradikalistr» r blant mrklappn d har blitt påsatt, blant annt av Univrsitas dbattrdaktør Magnus Lysbrg. øyblikkt «I n idll vrd n hadd institusjonr som vår hatt n kontinurlig tisk dbatt på samm måt som psykiatr går til gntrapi.» om alltid r dt ikk spsilt vansklig å forkast idalism md ralpolitisk forbhold. Dt stmmr at tisk rtningslinjr for UiOs samarbidsvirksomht kan monn ut i uforpliktnd flosklr om at dmokrati og frd r god ting. Dt stmmr også at dt r vansklig å faktisk få gjnnomslag for tisk standpunkt intrnasjonalt. Dritvansklig. Mn dt r langt drfra til å hvd som Lysbrg at vi kommr «lik langt» md tisk rtningslinjr som utn. ærlig md tank på at UiO allrd har n «utnrikspolitikk», ja til og md t «utnriksdpartmnt» dpartmntt htr intrnasjonal sksjon og politikkn htr bilatral forskningssamarbid, utvkslingsprogram og fllsgradr. Ingn rtningslinjr for dt arbidt r også på sitt vis n rtningslinj. Manglfull og mningsløs rtningslinjr r nda vrr. Dt visr historin for to år sidn, da dbattn bbt ut før Univrsittt gntlig forpliktt sg til no som hlst. Konskvnsn r at UiO i sitt intrnasjonal virk frmstår som tisk fjollt. Progrssiv dmokratisk idalr forfkts på bloggr og i fsttalr, mns dbattn om hvordan idaln skal forsvars i handling r fraværnd. Dtt r dt status quo Lysbrg forsvarr. tikk har t potnsial ikk ngang n kynikr kan bnkt. Dn lærr oss å analysr grunnlagt for gn oppførsl så vi kan lv mr i tråd md vrdin vår. I n idll vrdn hadd institu sjonr som vår hatt n kontinurlig tisk dbatt på samm måt som psykiatr går til gntrapi. gntikkn liggr ttr min mning i kjrnn av dt akadmisk prosjktt. Dt r vår gn intrss som akadmisk institusjon å hold dn vd lik. s UiOs tikk som n akadmisk dbatt r dt også lttr å forhold sg til at svarn r vansklig å finn. Dt konkrt forslagt til n tisk rtningslinj som IH og tudntparlamntt nå frmmr at Univrsittt skal hold t våknt øy md all sin samarbidsinstitusjonr og skrik ut om all mnnskrttsovrtramp må ikk nødvndigvis vær hva vi vdtar. For dt r ikk åpnbart at dt stridr mot vår flls tisk målsttingr når n språkforskr knl r for obrt Mugab, slv om IH r kritisk til dt. Mn når n halvhjrtt Ol Pttr Ottrsn gjør knfall for anklagr i n studntavis, bristr all vår illusjonr om tisk bvisstht, dmokratisk kontroll og akadmisk slvrflksjon vd UiO på n og samm foto: ébastian Dahl Bgynn å grin Ingn ny studiplassr, n stusslig økning på 170 kronr i måndn i studistøttn, og labr satsing på dn my omtalt «studikvalittn». Hllr ikk i år fikk orsk sutrorganisasjon (O) gjnnomslag for sin politisk kampsakr. Univrsitas r n avis for og av studntr.univrsitas r t nyhtsog dbattorgan for lærstdn tilknyttt tudntsamskipnadn i Oslo og krshus (io). Univrsitas skal driv kritisk og uavhngig journalistikk, og vær partipolitisk nøytral. Univrsitas arbidr ttr Vær Varsom-plakatns rglr for god prssskikk. Dn som mnr sg rammt av urttmssig omtal oppfordrs til å kontakt rdaksjonn. Daglig ldr: Katrin Myra nnonsansvarlig: Gir Dorp Bsøksadrss: Molkt Mos vi 33 Postadrss: Boks 89 Blindrn, 0314 Oslo post: Wb: chkål: Kjør ut mæsja, vi stikkr til Bayrn. Forrig torsdag var dt oktobrfst på H.

3 onsdag 12. oktobr 2011 Kommntar 3 IG Kaia tli, tidligr ldr av tudntrsamfunnt i Brgn Mns rgjringn surfr på utdanningsbølgn, står studntn igjn på stranda og syngr klag sang. Hylkor på hvilskjær Dt r igjn dn tidn av årt. Bladn fallr fra trærn, fårikål koks i d norsk hjm, oblprisn kunngjørs og statsbudsjttt lggs frm. Og dn my omtalt btydningn som forskning og høyr utdanning har for frmtidns org, kommr ikk til syn i år hllr. Dt r samm lks om igjn. «org brukr mass pngr på utdanning», sir ora asland. Vi r faktisk i vrdnstoppn. Hun r fornøyd md at dt ikk blir flr flunknd ny studiplassr i år. Litt ny r jo bdr nn bar gaml. llr? Kunnskapsdpartmntt vnr tydligvis å surf, for til Univrsitas sir asland at d har trufft «t vi har n rgjring og n ministr som slitr md forsk ningn, r ikk no nytt.» godt på utdanningsbølgn tidligr, og rgnr md å gjør dt igjn. dvarsl til surfr: I all farvann lurr skuml skjær. I Kunnskapsdpartmntts tilfll htr dt hvilskjært. Har rgjringn rtt og sltt gått fra hvilskjær til havari md dtt statsbudsjttt? Og hvm bryr sg gntlig? bakpå nyhtn Jg håpr bokn til vnstrraddisn ɚɚslgr ordntlig godt slik at han for n gangs skyld kan bidra md pngr i splislagt. (...) Kristjansson har t marxistisk ståstd. Han forsvarr n politikk som i praksis har mdført undrtrykkls, forfølgls og drap på hundrvis av millionr av mnnskr. Øystin tray ptaln trkkr frm talin, Pol Pot og Mao, samt Klasskampn-journalist Mimir Kristjanssons fortid som snyltstudnt i sin forsvarstal ttr at sistnvnt kom md boka D suprrik. Vi vt ikk hva som r vrst, mn notrr at studntsnyltingn kom før folkmordn i ptalns argumntasjonsrkk. Dagns æringsliv Jg syns ikk likht for lovn ɚɚburd gjld når dt r studntr dt r snakk om. tudnt Martin Wahl mnr han som studnt bør få billigr K-lisns, og slår t slag for å stryk stor dlr av rttsstatsprinsippt i samm slngn. Kanskj kunn dt vært n idé md studntstraffrabatt og gn str rsrvrt studntr på bussn? VG-ntt twittr 6.okt 6.okt 10.okt Bar å notr sg r n tøffing når han talr hl rstn av sktorn midt imot ift Forskningsfondt Dt stormr rundt #O, uanstt om dt r i t vannglass llr ikk. Og #tøffing tar jg til mg, håpr dt varr! ldr av orsk Jo, r lik populær md «libralisring av prostitusjon og sånn». Vi r ikk kjdlig #nattogdag #alvor nstldr i libralism r så miljøvrnr og studnt 10.okt 10.okt 10.okt 10.okt illustrasjon: øivind hovland studntnyhtr på r størr nn på 90-tallt (mdlmmr og skolvalg). nalysn din r fil, da r også konklusjonn fil. nstldr i jg sa jo ikk nødvndigvis at dr ikk r mang, jg bar påstod at dr ikk r miljøvrnr og Hvis non lurr på hva jg ønskr mg til jul «D uprrik» Mang tar til motmæl sin bok vd å angrip hans mangl på intgritt. D glmmr at dt har han angrpt sg slv for allrd. dataspillavhngig stn før statsbudsjttt r ut, sndr forskrns og studntns intrssorganisasjonr ut sin prssmldingr md klagsang. Ingnting r godt nok. Forskrorganisasjonn r opprørt ovr at Forskningsfondt lggs nd. tudntn klagr ovr at rgjring n ikk oppfyllr løftn om llv måndrs studistøtt llr oppfyllr idalt om hltidsstudntn. tudntavisn slår opp ovrskriftr som: «Manglnd studntsatsing», «Ingn ny studiplassr i 2012», «Ikk llv måndrs studistøtt dnn gangn hllr». t vi har n rgjring og n minist r som slitr md forskning n, r ikk no nytt. Mn vi har dssvrr også intrssorganisasjonr og studntavisr som ikk grir å prioritr ønskn sin. ll skrikr og vil ha mr. amtidig som O ttrlysr bdr kvalitt i utdanning n, klagr d på at dt ikk opprtts flr ny studiplassr. Dt r t paradoks, for kvalittn hvs ikk md kvantitt. org manglr n offntlight som giddr å bry sg nok til å nyansr dbattn slik at vi kan få på plass viktig prioritringr og storsatsingr på fltt. Kan alvorsgnrasjon ta utfordringn?

4 YH 4 nyhtsrdaktør: onsdag 12. oktobr 2011 Lars horvaldsn Hva syns rktorn din om statsbudsjttt? nyht Univrsitas rttr Faktafil: I forrig uks sak «jkk din framtidsutsiktr» var dt n fil i grafikkn undr punktt studirlvans. Bunnlistn var gntlig n ovrsikt ovr studir som gir irrlvant jobb og ikk rlvant jobb. alln fra bunnlistn kan drmd ikk sammnligns md talln fra topp listn. Vi bklagr filn. fss ttr Univrsitas-sak ist frist for rkordrnt nyltrstudntr: tudntøkonomi: Lån kassn annonsrt nylig at d tilbyr studntn å bind studi lånsrntn på 2,6 prosnt. Dt r rkordlavt. Fristn for å bnytt sg av tilbudt går ut i dag. Hittil har bar av i alt låntakr bnyttt sg av tilbudt, ifølg ftnpostn. il sammnligning liggr Lånkas sns flytnd rnt i dag på 3,6 prosnt. Vi r vrdnsmstr i fly tnd rnt. I flr priodr har vi bundt rntn på fil tidspunkt. Vi bindr dn når rntn r høy, og når vi fryktr at dn kan gå nda høyr. Mn dt r når rnt nivåt r lavt at dt som oftst lønnr sg å bind rntn, sir Gisl Høyland, sniorrådgivr i orsk familiøkonomi. Man dag lansrt Klasskampn-jour nalist Mimir Kristjansson bokn D suprrik dr han tar t opp gjør md orgs rikst. Lans ringn og påfølgnd uttallsr fra Kristjansson har fått flr mil liardærr til å s rødt. Blant annt blir Kristjansson angrpt for n Univrsitas-sak i mars dr han sto frm som stu dntsnyltr. I sakn kom dt frm at han hadd mldt sg på «jal lamnr» i sks år for å få billigr trning og kollktivtransport. Jg har båd snkt på trik kn og drukkt hjmmbrnt. Jg r ikk non dydsmønstr, sir Kristjansson humrnd til 24 Ol Pttr Ottrsn, rktor UiO Kari ovrud Jnsn, rktor HiO om Colbjørnsn, rktor BI Vd å lgg nd Forskningsfondt blir forskningsfinansiringn sårbar for politisk konjunkturr. t lys punkt r forslagt om å bvilg 100 millionr kstra til prosjktr som forskrn slv tar initiativ til. Vi r skufft ovr dtt budsjttt, mn vårt mål om univrsittsstatus i 2014 står fast. Md dtt statsbud sjttt blir dt vldig tydlig at vi må ha yttrligr trøkk på kstrn rssursr for å nå vår ambisjonr. I t nokså stramt budsjtt mottar BI økt bvilgningr fordi vi r i vkst og lvrr god rsultatr. Dt r gldlig at økt aktivitt gir positiv utslag. Du glmt o univrsitas for 25 år sidn tudntns kampsakr bl forsømt i statsbudsjttt. O tror rgjring n kan mist stmplt som n «ut danningsvnnlig» styrsmakt. tatsbudsjtt tkst: Ingvild agmon og Lars Hltn Univrsitas r ɚɚ univrsitas for 50 år sidn Univrsitas har alltid bfunnt sg i n slik «laglig» posisjon, og bladt bærr da også mang stygg arr ttr skarp kritikr-hogg. Og vir tydligvis også å rgn som trllr, for drsom d bold kritikr krvs til rgnskap, svarr d md ovrbærnd tausht. Hntt fra sakn «Laglig til hoggs», Univrsitas r foto: Hll Gannstad og kjalg Bøhmr Vold n uk ttr at talln for nst års statsbudsjtt bl offntliggjort, har skufflsn nnå ikk lagt sg i studnt-org. Hllr ikk hos orsk studntorganisasjon (O). D kjmpt for bdr utdanningskvalitt, llv måndrs studistøtt og bygging av 1500 flr studntboligr. Dårlig økonomi Mn dt var bar på sistnvnt punkt at dt r antydning til suksss i t budsjtt dr studntn anss å vær blant d størst tapr n. Politistudntn r blant d få som får nvnvrdig økonomisk utbytt (s sidsak). Vi r skufft ovr dn gnrl- l uttllingn. Dn øknd andln av studntr md barn får ikk øknd oppfølging, og studnt ns økonomisk situasjon i sin hlht har ikk blitt bdrt, sir Kantardjiv. Dn nst rll økonomisk økningn studntn kan gld sg ovr, r justringn av konsumprisindksn. Dt har gitt hvr studnt omlag 170 kronr mr å rutt md i måndn. I tillgg fikk høyskoln og univrsittn n samlt sum på 28 millionr kronr i grunnbvilgning. Dn summn kalt ord Lin (Frp), mdlm av tortingts kirk- forsknings- og utdanningskomité, for «nstn nok til å tilby bdr kioskmat». Dt var t svakt budsjtt som vi krvr at blir ndrt kraftig nst år, sir O-ldrn.

5 YH onsdag 12. oktobr 2011 Håkon kulstad, rktor Politihøgskoln Ccili Broch Knudsn, rktor Kunsthøgskoln i Oslo igmund Grønmo, rktor Univrsittt i Brgn Kari Mlby, prorktor U Vi r svært godt fornøyd md at rgjringn vidrførr n btydlig satsing på politit. Politihøgskoln r tilfrds md bvilgningn som r forslått, og at vi nå får finansirt dtt rkordopptakt av studntr. Dt r svært positivt at rgjringn forslår n klar styrking av Progam mt for kunstnrisk utviklingsarbid, vd å ovrfør midlr fra orgs forskningsråd. Utovr dt var stats budsjttt som forvntt for vår dl. Md dtt stramm budsjttt blir dt særlig viktig at vi har autonomi til å sats på høy kvalitt. Jg r ovrraskt ovr at rgjringa for slår å avvikl gavforstrkningsord ningn, som har vært nyttig for UiB. Vi får ikk n kron til bygg, mn to millionr kronr til planlgging gir framtidig håp for størr cam pus. Vi r dssutn svært glad for rgjring ns økning til grunn forskningn. oss igjn, ora 5 Jarl arbakk, rktor Univrsittt i romsø Dt r godt å s at rgjringn satsr på morgndagns tknologi i romsø. Dtt vil bty my for utviklingn i nord. Vinnr: Politistudntr. Flr jobbr ttr «22. juliffktn» tatsbudsjtt tkst: Lars horvaldsn kufft: O-ldr Kim Kantardjiv. lik ramms høyr utdanning «r ingn grunn til å vær misfornøyd: ora asland lovr at rgjringn slår alarm om bhovt for ny studiplassr skull bli akutt. Ønsklista 1500 ny studnt boligr i årt. Fikk I 11 måndrs studistøtt. Fikk 10 måndrs studistøtt md n økning på 170 kronr i måndn pr studnt. I Bdr utdannings kvalitt. Fikk støtt til allrd ksistrnd studiplassr og 28 millionr kronr i grunnbvilgning til høy skolr og univrsittr. J atsr på hltidsstudntn Dn ndringn kan komm all rd i vårns rvidrt budsjtt. I sitt budsjttfrmlgg sa finans ministr igbjørn Johnsn at rgjringn tok høyd for d ny ungdoms-kulln. Likvl bl dt ikk bvilgt pngr til ny studi plassr llr stipndiatr. Jg tror dt vil bli stadig flr som ønskr å ta høyr utdanning frmovr. Da kan dt godt hnd at budsjttt må ndrs allrd i mai, sir Kantardjiv. amtidig håpr han at studnt n også r md på å stt dn polit isk agndan. ll må vær klarr på vr din av hltidsstudntn. Dn nåværnd situasjonn r ikk bra nok. tudntn slv må også gjør dt klart at dt r n politisk far å bli ndprioritrt. Frmovr får vi s om rgjringn brukr sin sist sjans llr om d bar holdt n fsttal, sir ldrn. tudntn må gjør dt klart at dt r n politisk far å bli ndprioritrt.» Kim Kantardjiv, ldr O Ingnting å frykt O fryktr at rgjringn skyvr t voksnd problm foran sg vd ikk å tablr ny studiplassr i dtt budsjttforslagt. Forsk nings- og høyr utdanningsmi nistr, ora asland, mnr fryk tn r ubgrunnt. lv om vi ikk bvilgr ny plassr hvrt år, btyr ikk dt at dt ikk r n økt mulight for å ta imot ny studntr, sir hun til Univrsitas. asland mnr rgjringn har trufft godt på dn stadig øknd studntmassn. I statsbudsjttt for årn 2006, 2009 og 2011 bl dt bvilgt ny studiplassr. amtidig som d ta blrt plassn må følgs opp, må kvalitts kravn tas på alvor. Dt r n balansgang mllom å tilby tudistøttn økr md 1700 kronr pr lv, altså 170 kronr i måndn. Dt byggs 1000 ny studntboligr. otalt gis 28 millionr kronr i grunn støtt til høyskolr og univrsittr. 240 millionr går til oppfølg ing av studiplassr. Ungdom i fostrhjm har nå rtt til samm typ utdan ningsstøtt som andr. Ingn støtt til stipndiatr. Ingn utdanningsinstitusjonr får støtt til ny bygg bortstt fra Univrsittt i romsø. Forskningsfondt lggs nd i sin vant form. Midln blir i stdt ordinær postr i budsjttt. studiplassr og å sikr god kvali tt, sir hun. tatsrådn r unig i kritikkn om at studntn r årts bud sjttapr. Hun avvisr at rgj ringn drivr md t sjansspill som kan ramm studntns til bud og kvalitt på opplæringa. Vi følgr md på utviklingn og slår alarm om dt trngs. Å bygg 1000 ny studntboligr i årt r dssutn t løft rgjring n har gitt og som vi vil hold. Hvordan vurdrr du tilgangn på studntboligr i Oslo? tt md studntøyn kan dn aldri bli bra nok. Dtt r t flt vi vurdrr flr gangr i årt, avsluttr hun. Politihøgskoln i Oslo (PH) r blant få vinnr i t stramt statsbudsjtt. gjringn økr bvilgningn md 42,9 million r kronr n økning på 9,3 prosnt, og lggr til rtt for å opprtt ny stillingr for ny utdannd politistudntr. Vi nvns i stadig flr sammnhngr som n mu lig lvrandør av kunnskap og komptans, blant annt i t trarbidt og studin knyttt til trrorangrpn 22. juli, sir sjf for PH, Håkon kulstad. Univrsitas har tidligr skrvt at opptakt for politi studntn var rkordhøyt, md 720 studntr i båd 2010 og Dtt har ført til ka pasittsproblmr, og ttr 22. juli har PH også hust dlr av Justisdpartmntt. kulstad mnr d økt bvilgningn kommr godt md for skoln. Vi r vldig godt fornøyd md at rgjringn vidrførr n btydlig satsing på politit og at vi nå får finansirt rkord opptakt av studntr. Drmd vil opptakt ikk gå på bkost ning av ttrutdanning, vidr utdanning og forskning. Før sommrn lå flr politi studntr an til ikk å få fast jobb ttr ndt studir. t tr 22. juli bl imidlrtid 100 midlr tidig stillingr opprt tt, og diss sr ut til å bli vid rført i gjringn lg gr også til rtt for å opprtt 41 ny stillingr til frdigutdan nd politistudntr. Dt r positiv signalr i budsjttt, mn også fra Justis ministrn slv som sir at dt r t ansvar å få nyutdannd studntr i jobb, sir kulstad.

6 6 YH UiO røpt dkknavn n ansatt var oppført på nttsida md folk rgistrrt navn og dkknavn samtidig. onsdag 12. oktobr 2011 Kritisk: BI-profssor Pttr Gottschalk mnr grunnn til at sakn ikk r oppklart r fordi dn frmdls r hos Majorstun politistasjon. Prsonvrn tkst: Ingborg Hus mundsn «Hvis d ikk klarr å komm til bunns i dtt, r dt dårlig politiarbid.» Pttr Gottschalk, profssor på BI. Politit manglr komptans Dtt r sakn: t stjålt G-3-gvær bl funnt i t oppbvaringsskap for hittgods på Blindrn frdag 26. august. BI-profssor Pttr Gottschalk rfsr politit for at d står utn spor én månd ttr at t automatvåpn bl funnt på Blindrn. G-3-sakn tkst: jur Øvrbø og Kristian Wikborg Wis foto: Hll Gannstad Vi har ikk fått svar på d tknisk undrsøklsn. Vi har hllr ikk non torir som vi ønskr å publisr om hvm som ir våpnt llr hvorfor dt var plassrt dr, sir saksansvarlig vd Majorstun politistasjon, Håvard Bck. For litt ovr n månd sidn fant n studnt t G-3 maskingvær i t ulåst bokskap på Blindrn. Våpnt bl funnt vd n tilfldig ht da studntn ltt ttr t ldig bokskap. Politit rykkt ut og hntt våpnt, og så langt har tr prsonr vært inn til avhør i sakn. o av prson n hadd tilknytning til skapt posn var mrkt md. Dn trdj prsonn som har blitt avhørt r bokskapansvarlig vd Filologisk forning. Blir ikk prioritrt Kripos r inn i sakn md tknisk undrsøklsr, mn dn taktisk ttrforskingn gjnnomførs fortsatt av Majorstun politistasjon. Dt mnr profssor Gottschalk kan forklar hvorfor dt ikk r no nytt i sakn. Gottschalk r profssor på Insti tutt for ldls og organisasjon på Handlshøyskoln BI. Han forskr på hvordan kunnskaps organisasjonr som kriminal politi og advokatfirmar fungrr, og kan my om norsk politivsn. Hvis sakn fortsatt r hos Majorstun politistasjon, r dt t klart tgn på at dn ikk r prio ri trt. t dt har gått én og n halv månd r ikk uvanlig, mn dt r kritikkvrdig fordi dt blir vansklig r å få tak i bvis, sir han. Profssorn mnr Kripos må ta ovr sakn hvis dt skal skj no. Kripos må kobls inn båd taktisk og tknisk. Majorstun politistasjon har ikk komptans til å driv n slik ttrforsking. Politit vil ikk svar Håvard Bck på Majorstun politi stasjon vil ikk kommntr kritik kn fra Gottschalk, og har lit å si om ttrforskingn. Hvor langt har dr kommt i ttrforskingn? Ingn kommntar. Går dn frmovr? Dt vil tidn vis. Gottschalk tvilr på at taus htn rundt ttrforskingn tyd r på at politit nærmr sg n løsning på sakn. Dt at d ikk vil kommntr ttrforskingn kan bty at d r på sport av no, mn mst sannsynlig btyr dt at d står fast. Dtt r n sak som r gri å oppklar. Hvis d ikk klarr å komm til bunns i dtt, r dt dårlig politiarbid, sir Gottschalk. Full tillit til politit Ldr for tudntparlamntt vd Univrsittt i Oslo (UiO), tian kaalbons, r imidlrtid ikk bkymrt for ttrforskingns framgang og tror politit vil klar å løs sakn. Jg har full tillit til politits ttrforsking. Vi har hllr ikk mottatt non bkymrings mldingr fra studntn. Dt først som slo kaalbons da han hørt om sakn var at man mått få rd på hva dt drid sg om. Han sir likvl at dt ikk r nødvndig å haus opp sakn yttrligr, før man vt hlt klart hva som faktisk har skjdd. Politit må få tid til å oppklar sakn før man bgynnr å Våpnt bl funnt av n tilfldig studnt som kikkt ttr t ldig bokskap. Politit har gjnnomført tr avhør i forbindls md våpnfunnt. Våpnt som bl funnt manglt sluttstykk, som btyr at dt ikk var klart til bruk. Faksimil: Univrsitas nr. 21 n ansatt vd Univrsittt i Oslo (UiO) fikk for sks år sidn tillatls av sin lokal avdlingsldr til å bnytt sg av dkknavn i univrsittts systmr. Dn ny, bskyttnd idnti tt n bl aldri rgistrt i Folkrgistrt. Univrsittts hjmmlagd løsning innhntt dn ansatt for få ukr sidn. Folkrgistrrt navn og fiktivt navn har i n lngr priod vært åpnt tilgjnglig sid om sid i univrsittts databas ovr ansatt, skrivr sniorrådgivr vd UiO, Martha Flton, i t brv til prsonvrnombudt vd UiO. Ifølg Flton r ikk dtt t brudd på prsonopplysnings lovn fordi dkknavnt aldri var gyldig. akn mlds drfor ikk til Datatilsynt. Dtt r n prson som har opplvd å ha t bskyttlss bhov i n kritisk fas i livt. vdlingn har gitt prsonn t annt navn nn dt vdkommnd står oppført md i Folk rgistrt, sir assistrnd H-dirktør i Organisasjons- og prsonalavdlingn (OP) vd UiO, Johanns Falk Paulsn. Filn bl oppdagt vd n rutinmssig navnvasking av UiO-wbsystmt mot Folk rgistrt. Dt r n stor risiko vd n slik ordning, fordi man vil dukk opp md sitt kt navn i all mulig andr offntlig rgistr, sir Falk Paulsn, som mnr sakn r nstånd. Dtt tilfllt r unikt. Vi vill ikk innvilgt slik navn i dag. Dt gir n falsk sikkrht. Vi var ikk i nærhtn av n p olitibskyttls, mn dn ansatt vill likfullt ha t annt navn. Dtt r ingn god ordning. å vil OP bar godta folk rgistrrt navn på sin nttsidr. I dag r vdkommnd totalt sprrt fra nttsidn, og du finnr ingnting på prsonn. Vi har sagt at vdkommnd må søk om å bhold dnn total sprringn, llr bytt navn offisilt. I prinsippt kan UiO bar bistå prsonr md brttigt bskyttlssbhov. Vi har n tydlig policy på bskyttls. ntn unntas du fra innsyn, llr r du åpn. n mllomting praktisrs ikk. Dtt skylds n glipp, sir informasjonssystmdirktør rn Laukholm. Han mnr dkknavnsakn r uhldig. Lærdommn r at vi aldri kan informr godt nok om hvordan ansatt skal opptr i slik situa sjonr, sir han. trkk konklusjonr. kaalbons r også innforstått md at dtt r n sak som kommr til å ta tid. Dt r Majorstun politi stasjon som har ansvart for ttrforskingn. D tar sg av mang sakr, og jg sr på dt som hlt naturlig at dt vil ta tid før vi får n ndlig oppklaring i sakn. ikkrhtsansvarlig vd UiO rond rik riksn stillr sg bak kaalbons og politit. akn r nå ovrlatt til poli ti t og dt r d som har dt hl og full ansvart for ttrforsking n. Utovr dt ønskr jg ikk å si no yttrligr om dtt.

7 O O onsdag 12. oktobr 2011 annonsr 7 O prsntrr: tor Duttilling Höyryklubi: finsk saunatlt / førfst frdag 14. okt. / åpnt hl fstivaln! Yogatim md yogaforskning 10:00 i Blindrn athltica Kári tfanon: th Propr tudy of Mankind is Man CirKu CirKör hdrr MnnKKroPPn dbatt om Prioritringr i framtida hlvn fordrag og MaKing: Kakr for all? hvordan hjrnn jobbr: harald ia som cas jahrforlningn: hjrnns kartvrk run blomhoff intrvjur Kår norum Kjrti bal om KroPPn i Kuntn rik fo: hlsvsnts industrill rvolusjon skjr nå ol brg: Mn lgkunstn var ikk død gntisk obduksjon / spis dg frisk! / kroppn i kulturhistorin Cirkus Cirkör rtistr fr Cirkus Cirkör vnt smmn md toppforskr i sirkustlt Minikurs i akttgning KaKr for all rygdkonor Liv Kroppn pial homas slzr md gjsr Chatau nuf (Btong) kl 18 Dl n idé på Facbook facbook.com/idfstivaln O For kompltt programovrsikt,

8 8 YH onsdag 12. oktobr 2011 Forbrdt sg på bråk «Vi får ta dt som kommr i ttrkant», skrv HiO-rktor Kari ovrud Jnsn i n -post ttr å ha tatt til ord for å spark n doktorgradsstipndiat fra t forskningsprosjkt. Hioa-sakn tkst: Magnus Lysbrg og Ingborg Hus mundsn Foto: kjalg Bøhmr Vold «...dt nst rtt nå r å ta stipnd iatn av prosjktt, og så får vi ta dt som kommr i ttr kant». Dtt skrv Kari ovrud Jnsn, som da var dkan på av dling for sykpliutdanning (U) vd Høgskoln i Oslo (HiO), i n -post datrt 12. oktobr Da hadd konfliktn om forsknings prosjktt «I-car» på gått sidn n gang på forsommr n samm år. Univrsitas har fått tak i -post korrspondansn som ovrud Jnsn la frm for Forsknings tisk utvalg vd HiO. ovrud Jnsn forklart i utvalgts møt 27. mai i år sin vrsjon av sakn. Hr kom mr bruddstykkr av histo rin frm. Vildr trakk sg Konfliktn bgynt vårn 2010 som n unight om bruk av n intrntt-løsning. Forskningspro sjktt skull gi diabts pasintr oppfølging på mobiltlfon og ovr intrntt. Prosjktldr i «Icar», profssor Lis ibu, mnt tknologin ikk kunn bruks. Dt var profssor Hild id, pro sjktmdarbidr og bivildr for stipndiatn, unig i. knologin var utviklt av rlnd id, Hild ids sønn. v -postutvkslingn kommr dt frm at samarbids problmn skalrt. Hild id trakk sg som prosjkt mdarbidr 25. juli samm år, blant annt for å bvar «hls og nattsøvn». id skrv at hun ønskr å fortstt som vil dr for stipndiatn, mn at pro sjktt utviklt sg til å bli t «opp lgg for fusk i forskning». Ldlsns ultimatum ttr at Hild id trakk sg fra prosjktt, fikk doktorgrads stipndiatn tr altrnativr av høyskolldlsn. Dt først var å fortstt prosjktt md Lis ibu som hovdvildr, dt andr å få to ny vildr. Dt trdj og sist altrnativt var å trkk sg hlt ut av prosjktt. tipndiatn kunn ikk aksptr non av altrna tivn. I dnn situasjonn stilt høy skolldlsn t ultimatum til stipndia tn. Hun mått vlg tt av altrnativn, hvis ikk mått hun gå tilbak til sin «stilling som høyskollktor, md tilhørnd undrvisnings- og vildnings oppgavr». ltså mått stipndiat n takk ja til tt av altrnativn, llr vink farvl til forskrkarrir n. Hun fikk frist til å svar innn 13. sptmbr høstn «att ut mot sin vilj» amtidig hntt høyskolldl sn inn n juridisk vurdring fra Dtt r sakn: Bitr nglr: HiO rktor Kari ovrud Jnsn må forsvar avgjørlsr hun tok som sykplidkan. Kari ovrud Jnsn r bskyldt for å ha sparkt stipndiatn ut av prosjktt. Lis ibu fortsatt som prosjktldr. Dt r nå ansatt n ny stipndiat. yht, sid 4 og 5 Utdanningsministrn: årgang 65, utgav 25 onsdag 28. sptmbr 2011 Chomsk yfbr i Oslo n bachlor holdr til jobb og 15 Kultur, sid 14 orgs størst studntavis plagiatsakn på Høgskoln: Bl kastt ut for slurv md lik Ldlsn frikjnnr sg slv tyvribskyldt rktorn HiO-ldlsn vil ikk gran- Dn skal slv oppnvn t utvalg for sk påstandn om tyvri og «sakskomplkst». plagiat av t forskningsprosjkt. å undrsøk yht, sid 6 Høgskolstudntr får ikk bruk dissksjonssaln. Univrsittsstudntr får. yht, sid 4 og 5 ordnorsk «gtto» Vi bsøkt studnthjmmt dr all 147 hyblr r rsrvrt nordlndingr. portasj, sid 20 og 21 gsdagn 2011 kuttin LiLLstøm, kjll oktob Foskningspakn i Kunn Dn 13. oktobr ønskr flr virksomhtr sg for avgangs skapsbyn Lillstrøm å prsntr lvr innn tknologisk og naturvitnskaplig. Påmldingsfrist 30. sptmbr advokatfirmat Kval. dvokatn vurdrt om Høgskoln kunn ta stipndiatn ut av prosjktt, drsom hun nktt å godta non av altrnativn. dvokat firmats konklusjon var at stipndiatn ikk aln kunn «lasts for sam arbidsklimat», mn at hun lik vl kunn tas ut av prosjktt. Br vt fra advokatfirmat r datrt 9. sptmbr, fir dagr før stipn diatn mått svar på Høgskolns ultimatum. Dn 13. sptmbr takkt stipndiat n ja til altrnativ to, altså å fortstt md to ny vi ldr. Dt r ikk klart i -post korrspondansn hva som skjr i d nst ukn, mn dn 12. ok tobr skrivr daværnd dkan vd U, Kari ovrud Jnsn, i n -post at stipndiatn «står utn vildr», og dt r lit trolig at «hun kan klar å gjnnomfør dt altrnativt hun har sagt hun vil gå for». ovrud Jnsn konkludr r drfor md at «dt nst rtt nå r å ta stipndiatn av prosjktt». il HiOs forskningstisk ut valg sa stipndiatn i mai i år at hun bl «tatt ut av prosjktt mot sin vilj». Politit står utn spor ttr å ha funnt t G3 automatvåpn på Blindrn forrig frdag. yht, sid 8 og 9 orgs størst studntavis HiO-rktor Kari ovrud Jnsn og prosjktldr Lis ibu vd Høgskoln i Oslo og krshus (HiO) r bskyldt for plagiat og tyvri av n stipndiats forskningsprosjkt. Fant stjålt våpn i ulåst skap å my har hltidsstudntn å rutt md: gratis buss tur/rtur ditt studistd. mr informasjon og påmlding Følg oss på facbook.com/ rkruttringsdagn årgang 65, utgav 21 Kultur, sid 18 og 19 onsdag 31. august 2011 HiO-rktor anklags for å stjl forskning Muslimr trut for å hold arabiskkurs yht, sid 8 PKFULL I MD 9 BØK Ldr orgs størst høyskol: Kari ovrud Jnsn yht, sid 6 idns vrst invasjon Bjrk studnthus r undr angrp av kakrlakkr og vggdyr. io har aldri opplvd n vrr invasjon. yht, sid 10 OM UIVI I OLO FOHÅDBILL I Faksimil: Univrsitas nr. 21 og 25 jldn forskningsstrid Dt skal vldig my til for at n vildr skal kunn parkr n stipndiat fra t prosjkt. n høyskol llr t univrsitt kan ikk gjør dtt utn at d har bøttvis av håndfast doku mntasjon, sir profssor i m disinsk tikk vd UiO, Jan Hlg olbakk. Han undrstrkr at han ut talr sg på gnrlt grunnlag. Ifølg profssorn r dt svært sjldnt at n doktorgrad stipndiat blir avsatt. Dt r vansklig når du sr n stipndiat som ikk fungrr llr lvrr. D flst av oss r for dårlig til å ta tak i problm n på t tidlig tidspunkt, sir olbakk. olbakk mnr konfliktn tilspisss yttrliggr når dt r snakk om forskningstyvri. Bskyldningr fra n sti pndiat om at n tidligr vi ldr llr sniorforskr har tatt hnns prosjkt r n vldig alvorlig bskyldning. I så fall r dt brudd på vitnskaplig spil lrglr, sir han. Prosjktidr r åndsvrk. Dt btyr at andr ikk utn vid r kan tilgn sg diss for å utvikl gn prosjktr, såfrmt dt ikk forliggr t samtykk fra opphavsprsonn(). Hvis samtykkt r gitt undr prss, så vil n slik tilgnls kunn rg ns som plagiat, sir Jan inrt Karlsn, førstlktor vd ntr for vitnskapstori vd Univr sittt i Brgn. Karlsn, som frmhvr at han uttalr sg på gnrlt grunnlag, mnr forskningsstri dr r btnt matrial. I situasjonr hvor dt al lrd har oppstått n konflikt, bør man vis særdls stor akt somht. tipndiatr bfinnr sg oft i n skvis mllom kon fliktlinjr d slv ikk r arkitk tn bak, sir han.

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer