Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse."

Transkript

1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, næringslivet, de frivillge organisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Venstre ønsker et levende folkestyre. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen og levering av tjenester til innbyggerne skal tas av folkevalgte organer. Fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner for kommunene og regionene i fylket. Fylkeskommunen og kommunene skal sammen skape gode løsninger for innbyggerne. Fylkeskommunen må prioritere tiltak som øker innbyggernes interesse og forståelse for den virksomheten fylkeskommunen driver. Dette fordrer en proaktiv og oppsøkende fylkeskommune som oppsøker personer, organisasjoner og næringsliv der de er. Venstre vil at Buskerud fylkeskommune skal være en effektiv, profesjonell og løsningsfokusert samarbeidspartner. God økonomistyring og ressursforvaltning er en forutsetning for nødvendig handlefrihet innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. Ressursforvaltning handler ikke bare om prioriteringer på de årlige budsjettene, men også om hvordan stab, infrastruktur og nettverk brukes effektivt og målrettet. En sunn befolkning er både en forutsetning og et resultat av et godt fungerende arbeids- skole- og dagligliv. Miljø og folkehelse skal være gjennomgående temaer i all fylkeskommunal virksomhet. God kunnskap om helsefremmende faktorer og bevisst prioritering av ressurser er nødvendig for en bredere satsing på folkehelse. Miljø- og klimautfordringene verden står foran er enorme. Vi har alle et ansvar for å sikre at den nødvendige omstillingen til et klimanøytralt samfunn skjer på en måte som sikrer nåværende og fremtidig verdiskaping. KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. Dette innebærer blant annet å stimulere til aktivitet innenfor alle kulturuttrykk. Kulturaktiviteter skaper møteplasser og er et godt redskap for å skape felles arenaer der mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunn kan møtes. Buskerud Venstre vil at fylkeskommunen skal tilrettelegge for kulturopplevelser, i samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturkrefter. Gjennom partnerskapsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og øvrige kulturaktører kan det skapes utviklingsmuligheter i hele fylket. Venstre vektlegger samarbeid på tvers av kommunegrensene og vil bidra til at fylkeskommunen stimulerer denne type 1

2 utvikling. Det må etableres en pott med frie utviklingsmidler på kulturfeltet for å fremme utvikling, nyskaping og regionalt samarbeid. Gode kulturtilbud skaper bolyst og trivsel. Kultur gir også grunnlag for kreativ næringsvirksomhet - som er viktig både for lokalsamfunn og næringsliv. Samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet skaper nye, spennende muligheter. Venstre ønsker et enklere kultur-norge med minst mulig byråkrati og krav til dokumentasjon. Offentlige støtteordninger skal sikre rekruttering og premiere aktivitet og privat initiativ. Venstre vil arbeide for at det etableres et tett samarbeid mellom regionene slik at kommunale, fylkeskommunale og statlige midler kan utnyttes på en best mulig måte. Det skal være stimulerende å legge ned innsats i kultur- og idrettsarbeid. De frivillige organisasjoners innsats representerer store verdier for samfunnet. Kulturell skolesekk og spaserstokk Venstre mener at økt kulturaktivitet blant barn, unge og eldre er inspirerende både for skolen og kulturlivet. Gjennom ordninger som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken får kulturtilbydere tilgang til midler til produksjoner for disse målgruppene. Venstre vil bidra til at både lokale, regionale og eksterne kunst- og kulturtilbydere engasjeres gjennom disse ordningene. Vi vil at det skal vurderes om disse ordningene i enda større grad enn i dag kan brukes målrettet for å utvikle profesjonelle kulturaktører i fylket. Venstre vil arbeide for at begge ordninger opprettholdes i kommende valgperiode. Scenekunst musikk Venstre vil sikre at overføringene til Regionteatret for Buskerud blir holdt på et slikt nivå at målene om større bredde i tilbudet, flere forestillinger og solid geografisk spredning, blir nådd. Venstre ønsker å styrke dans som uttrykksform og tradisjonbærer, med spesiell vekt på de unike folkedanstradisjonene i fylket. Venstre vil derfor støtte arbeidet med å etablere en landsdelsscene for dans ved Ål kulturhus. Venstre vil støtte og medvirke til en videreutvikling av de etablerte musikkfestivalene i fylket, og samtidig gi rom for nye initiativ. Økt satsing på bibliotekene Bibliotekene er viktige demokratiske institusjoner. Bibliotekene gir gratis tilgang for alle til kilder til kunnskap og glede. De representerer også viktige møteplasser. Venstre ønsker at at fylkesbiblioteket fortsatt skal være en pådriver og koordinator slik at bibliotekene utvikles i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. Venstre vil at det skal stimuleres til enda større samhandling på tvers av kommunegrenser. Her spiller også fylkesbiblioteket en viktig rolle. Bibliotektilbudene må fortsatt være gratis. Museer og kulturminner Museer er viktig som kulturbærer, og stimulerer kontakt mellom generasjoner. Gjennom konsolideringer innenfor museumssektoren i Buskerud har antallet museer blitt redusert. Flere av museene sliter med stram økonomi. Hensikten med sammenslåingen av driften har vært å styrke økonomien slik at museene blir bedre i stand til å ivareta sine oppgaver; formidling, forvaltning, forskning og ikke minst

3 fornying. Venstre vil arbeide for at museene sikres økonomiske midler som setter dem i stand til å ivareta disse oppgavene. Venstre ser bevaring av kulturminner som en viktig oppgave. Vi vil medvirke til at det prioriteres å bevare viktige kulturminner og sikre ivaretakelsen av den immatrielle kulturarven. Venstre vil at fylkeskommunen skal være en pådriver for at alle kommuner utarbeider kulturminneplaner. Bevaring og vern gjennom proaktivitet og bruk, vil bidra til å styrke byer og tettsteders særpreg og identitet. Det må settes av midler til å markere 00-årsjubileet for svenskeslaget i ved Ringerikes Museum. Idrett Idrett står sterkt i Buskerud, og Venstre vil at vi fortsatt skal være et ledende idrettsfylke. Venstre vil ha både bredde- og toppidrett. Godt samarbeid på lokal- og fylkesnivå mellom idrettslag og det offentlige er avgjørende for å nå disse målene. Idretten er en viktig leverandør av glede, glød og engasjement og bidrar til å løse viktige sammfunnsoppgaver som integrering, gode oppvekstmiljøer og folkehelse. Buskerud Venstre ønsker en god dialog med representanter for idretten i fylket. Regionalt samarbeid er etter Venstres mening den beste måten å sikre gode idrettsanlegg i hele fylket på. Dette utløser også større utbetalinger av spillemidler og medvirker til at etterslepet i utbetalinger av spillemidler reduseres. Likevel er det også nødvendig med et generelt krafttak for å øke bevilgningene utover det som kommer fra spillemidlene. Venstre vil være en pådriver overfor sentrale myndigheter og vil arbeide for at nasjonalanlegg som Vikersundbakken (skiflyging) får direkte bevilgninger over statsbudsjettet. Venstre vil øve påtrykk for å sikre gratis trening for barn og unge og vil styrke muligheten til å kunne satse på egen idrett i skoletida. Folkehelse Buskerud Venstre gir full støtte til fylkeskommunens folkehelsestrategi. God helse gjennom hele livsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte, samtidig som det sparer samfunnet for store beløp. Tiltak innenfor folkehelse er langsiktige. Venstre vil derfor arbeide for at flere langsiktige partnerskapsavtaler inngås både med kommuner, idretten og andre frivillige organisasjoner i tråd med målene som er nedfelt i fylkeskommunens strategi. Venstre mener at tilbud til unge i alderen 1 til år skal ha spesielt fokus. Dette betyr at tiltak som styrker satsingen på økt fysisk aktivitet i den videregående skolen er spesielt viktig. Venstre ønsker en tett dialog med idretten for å kunne utvikle nye aktiviteter. Venstre vil: Videreføre ordningen med priser og stipend innefor idrett og kultur. Utrede hvordan den kulturelle skolesekken i større grad kan bli en utviklingsaktør for kulturutøverne i fylket.

4 Arbeide for at Regionteatret for Buskerud får midler til å øke bredden i tilbudet. Arbeide for at bibliotektilbudene skal utvikles og fortsatt være gratis. Arbeide for at museene sikres nok midler til utvikling, vedlikehold og fornying. Arbeide for støtte til utvikling av kulturbygg i alle regioner og at eksisterende kulturbygg av regional betydning kan utvikles videre. Arbeide for at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund får midler til investeringer og drift gjennom statsbudsjettet. Utvide partnerskapsavtalene for folkehelsearbeidet. Legge til rette for lavere leie på bruk av fylkeskommunale bygg for organisasjoner. UTDANNING FOR KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER Visjon: Å satse på utdanning er å investere i framtiden. Buskerud Venstre vil styrke videregående opplæring gjennom å satse på læreren og på god skoleledelse. Vi må sikre et skolemangfold som kan ta vare på elevenes individuelle ønsker og behov. Videregående opplæring Venstre vil at alle elever skal kunne gjennomføre videregående opplæring. For å få dette til, kreves et variert tilbud av yrkesfag, styrking av arbeidsinstituttene og en god studiespesialisering. Noen elever trenger individuelt tilpassede mål, og god tilrettelegging. Elevene må få god faglig oppfølging gjennom hele den videregående opplæringen. Rådgivning, skolehelsetjeneste og det fysiske læremiljøet skal være tilfredsstillende. Det må være fokus på elevenes læringsutbytte. Lærerne må få mulighet til jevnlig å oppdatere sin kunnskap gjennom kompetanseår for etter- og videreutdanning. Frafallet i den videregående opplæring er stort. Tiltak som engasjement for økt gjennomføring som er en videreføring av "Ny giv" er et viktig tiltak som Venstre vil støtte- Lovverket er som regel ikke til hinder for stor fleksibilitet i et løp i den videregående opplæringen. Det er mange muligheter for elever som ønsker å gjennomføre videregående opplæring på lengre tid enn normerte, blant annet ved å å utsette oppstarten og/eller ha inntil to permisjonsår underveis uten å miste retten til videregående opplæring. Venstre mener at fylkeskommunen i langt større grad bør opplyse om, og legge til rette for en slik praksis. Skolene må også gis ressurser så de kan håndtere dette. Fylkeskommunen må sørge for at det er gode læringsmiljøer i den videregående skole, og at overgangen fra ungdomsskolen til den videregående skole blir slik at elevene har lyst til mer læring. Det er viktig å forebygge frafall på et tidlig stadium. Det nye faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet krever tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Det er viktig å sikre at tilbudet i den videregående skolen utnytter og tilpasses lokale fortrinn.

5 Venstre vil arbeide for et mer forutsigbart utdanningsløp for praksiskandidater, og for videreutdanning og voksenopplæring. Vi vil arbeide for å få på plass en bindende kontrakt mellom privatister og eksamensmyndighet (fylkeskommmunen) slik at utdanning som går over flere år kan kombineres med arbeid tross endringer i utdanningsløpet. Entreprenørskap i skolen Venstre er positiv til det arbeidet Ungt entreprenørskap utfører og vil bidra til å legge til rette for at alle faglinjer ved de videregående skolene kan delta i programmene til Ungt Entreprenørskap (Ungdomsbedrift, Gründercamp). For å øke statusen til og fokuset på yrkesfag må man i tillegg øke satsingen på yrkesfag NM og vurdere regionale, offentlige finansierte arrangement i denne forbindelse. Venstre vil arbeide for at det etableres linjer for ungt entreprenørskap med studiespesialiering ved flere av fylkets videregående skoler, etter modell fra Inspiro ved Drammen videregående skole Infrastruktur Venstre vil følge opp vedtatt investeringsprogram for utbygging og helt nødvendig oppgradering av skolebygg. Det må etableres rutiner som gjør det mulig for ideelle organisasjoner og idrettsforeninger å benytte skolens lokaler utenfor skolenes ordinære åpningstider og uten at det medfører store kostnader for organisasjonene. Fagskoler Fagskoler er en meget god og målrettet leverandør av kompetent yrkesrettet arbeidskraft. En rekke av utfordringene til fylkets næringsliv, er knyttet til kompetansebehov, kan finne sin løsning i en offensiv fagskolestrategi for hele fylket. Buskerud fylkeskommune er forpliktet av fagskoleloven å sikre et godt, relevant og tilstrekkelig fagskoletilbud i fylket. Denne forpliktelsen er det på høy tid å ta på alvor. Venstre vil også jobbe for at det eksisterende fagskoletilbudet sikres gode rammevilkår. for et teknisk fagskoletilbud i Ringerike og på Hurumhalvøya og for etablering av en reiselivsfagskole i Norges største reiselivsregion, Hallingdal. Venstre vil: Ha økt fokus på gründervirksomhet blant ungdom og støttearbeidet med Ungt entreprenørskap. Øke satsingen på yrkesfag-nm i fylket. Ha høyere lærertetthet på realfag, for å styrke den praktiske læringen. At skolene skal bruke omdisponering av timer i større grad, der dette kan hjelpe elever som er spesielt svake i enkeltfag. At alle skoler skal ha kompetanse om mobbeproblematikk mobbeombudet må bli en permanent ordning. Arbeide for skriftlig kompetansevurdering og målsetting for privatister og en kontrakt mellom disse og eksamensmyndighet. Styrke og videreutvikle arbeidsinstituttene. Styrke tilbudet med innføringsklasser for minoritetsspråklige. At videregående skoler opprettholdes i alle regionene i fylket. Ha et sterkt høyskoletilbud i Buskerud, og utvikle studieretninger i samarbeid med næringslivet.

6 Ruste opp og modernisere eksisterende skolebygg i tråd med vedtatt investeringsplan slik at alle skoler har et fysisk og estetisk tilfredsstillende arbeidsmiljø. Satse på digitale læringsverktøy som bidrar til bedre læring. Satse sterkere og bredere på språktrening og begrepsforståelse for minoritetsspråklige i videregående skole. Arbeide for at alle kantinene på de videregående skolene tilbyr sunn mat og drikke. At de fylkeskommunale kantinene gis mulighet til å gjøre egne innkjøpsavtaler med lokale leverandører, både for å sikre god, sunn mat og for å legge til rette for lokal næringsutvikling. Ta signalene fra ungdommene på alvor og sørge for vanndispensere tilgjengelig på alle skoler, gratis frukt og grønt (slik ansatte i fylkeskommunens sentraladministrasjon får) og tilbud om rimelig og sunn skolefrokost. Opprette dialog med nabofylker om å kunne tilby elever med lang reisevei innen fylket elevplass på videregående skoler i tilgrensende fylker. SAMFERDSEL - MÅ KOMME PÅ SPORET! Visjon: Samferdselspolitikken skal ivareta fire grunnleggende hensyn: God mobilitet i hele fylket, miljø/klima, verdiskaping for næringslivet og færrest mulig ulykker. Trafikkmengden i fylket er stadig økende, og bruk av personbil står for den største andelen. I nedre del av fylket er utfordringene presserende og krever umiddelbare grep.dette krever en overordnet, målrettet plan med forpliktende finansiering som omfatter mer enn fylkeskommunens begrensede ansvar. Venstre mener at fylkeskommunen må ta et overordnet strategisk ansvar for hele samferdselssektoren i hele fylket for å sikre en god og helhetlig koordinering av drift og utvikling. Dette må gjøres i tett dialog med brukerne av tilbudet, herunder også næringslivet. I byer og tettsteder, hvor trafikksituasjonen er uholdbar, må det tas umiddelbare og omfattende grep for å få en større del av trafikken over på kollektivtransport og sykkel. Venstre vil bidra til at Brakar AS tilføres rammer som gjør at selskapet blir en viktig og positiv aktør for å bedre kollektivtilbudet, og på en god måte kan utføre skoleskyss. Dette er helt avgjørende dersom vi skal greie å redusere biltrafikken. Venstre vil arbeide for midler til Brakar til utvikling av gode analyseverktøy for å kartlegge nåværende og fremtidige transportbehov i hele fylket. I distriktene er ikke kundegrunnlaget stort nok til å forsvare sterk satsing på ordinær kollektivtrafikk. Venstre vil ta initiativ til alternative løsninger med bestillingsruter for drosje eller minibusser. I Hurum og Røyken er det ulike selskaper som har ansvar for trafikken. Her er det stort behov for samordning for å gi innbyggerne et bedre tilbud. Venstre vil bidra til at dette ivaretas når nåværende konsesjoner går ut. Venstre vil at elektronisk billettering samordnes slik at samme kort kan brukes ved reise over fylkesgrensene, mellom ulike busselskaper, og ved overgang fra buss til tog. Rutetidene for alle kollektive rutetilbud må være lett tilgjengelige og vise korrekt, oppdatert informasjon. Kundene må oppleve helhetlige og sømløse transporttjenester.

7 Venstre vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av fylket der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Det foregår mye pendling med privatbil mellom kommuner i Hallindal. Det bør derfor være et pilotprosjekt med pendelbussher. Venstre støtter det viktige arbeidet som legges ned i Buskerudbyensamarbeidet for å bedre kollektivtilbudet og redusere privat bilbruk. Det må bli reell politisk innflytelse på arbeidet. Venstre vil arbeide for at Røyken kommune innlemmes i Buskerudbyen og for å få en tilsvarende finansieringspakke til Ringerike. Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen blir en sterk pådriver for strategisk arbeid i planlegging av hvordan en skal høste gevinsten av kortere reisetid mellom regionene, og mellom Oslo og større deler av fylket som konsekvens av Ringeriksbanen. Miljøkortet må gjelde over fylkesgrensene - studentrabatt på kollektivtransport Venstre vil ta initiativ til en ordning der Miljøkort for ungdom videreutvikles og søkes utvidet til bruk over fylkesgrensene. Her må det samarbeides tett med Brakar AS som igjen må arbeide for samordning overfor Akershus og Oslo og overfor NSB. Ordningen Hjem for en femti-lapp bør utvides til flere kommuner. Venstre vil arbeide for at det gis studentrabatt på all kollektivtransport, også kommersielle ruter og ta initiativ for å få fylkeskommunen til å legge press på de kommersielle selskapene. Nei til ståplass Venstre aksepterer ikke ståplasser på skolebussene og krever at sentrale myndigheter rydder opp i lovbestemmelsene og følger opp med penger. Tog Venstre ønsker en styrking av jernbanen i fylket. Det må bli bedre vedllikehold for å øke punktligheten, og gjøre jernbane mer attraktivt. Her må fylkeskommunen være en aktiv pådriver, selv om dette ligger utenfor ordinært ansvarsområde. Det må bli mer attraktivt å reise med tog. Viktige investeringer her er tilstrekkelig med gratis parkeringsplasser i tilknyttning til jernbanestasjonene, stor nok hyppighet, og nok tog og vogner til alle passasjerer. Tog må bli konkurransedyktig på både tid og pris. Det må utarbeides en strategi for utvikling av funksjonelle knutepunkter for pendlere med helhetlige fleksible løsninger som kombinerer bruk av tog, buss, minibuss og drosje. Kongsberg- Oslo/Gardermoen er viktig for næringslivet sør i fylket. Den vedtatte Ringeriksbanen vil bidra til bedre togforbindelse for Ringeriksregionen og Hallingdal. Venstre vil være en pådriver for en framskyndet byggestart for Ringeriksbanen.I tillegg må det etableres persontog mellom Hønefoss og Hokksund. Enten som en del av en ring (Oslo-Hønefoss-Hokksund-Drammen-Oslo) når Ringeriksbanen er på plass, eller med god korrenspondanse mellom avganger. Buskerud Venstre vil ta initiativ til at fylkeskommunen tar kontakt med kommunene i fylket for å vurdere muligheten for et eget jernbaneselskap for å få til dette. Det må overføres mer gods fra vei til bane. Dette er viktig for at ikke veinettet blir unødvendig belastet med godstransport. Det viktigste for å få til dette er bedre

8 vedlikehold av jernbanen slik at de som bruker jernbanene til godstransport er sikker på at godset kommer fram. Det må være forutsigbarhet for alle transportformål. Viktige veiprosjekter må prioriteres Buskerud Venstre vil være pådriver for å sikre at viktige veiprosjekter følges opp i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og at Stortinget setter av penger til gjennomføring. Veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal prioriteres. Veistrekninger som må prioriteres: R oppgradering fra Ørgenvika - Gol RV Linnes-Dagslett E 1 Sandvika-Hønefoss (del i Buskerud, Skaret-Hønefoss) RV strekningen Hokksund-Åmot RV Gol Rorbru. Venstre sier ja til å utrede ny Hardangerviddatunnel (nytt alternativ) mellom Haugastøl og Storlia. Tunnelen vil bedre vilkårene for villrein og skape positive samfunns- og miljømessige virkninger. Fylkesveier (gamle og nye) trenger et løft Det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold på fylkesveiene i Buskerud. Venstre vil følge opp vedtatt handlingsprogram for fylkesveiene og være en pådriver overfor staten for å øke rammene til fylkeskommunen. Fylkesveier som i hovedsak bare har betydning innen en kommune, bør vurderes overført til kommunen dersom en kommune ønsker å ta over ansvaret. Venstre vil arbeide for at Ny Røykenvei og Svelvikveien kommer med i handlingsprogrammet. Sykkelsatsning Flere på sykkel i Buskerud Venstre vil arbeide for at man viderefører og etablerer et sammenhengende, trafikksikkert og attraktivt nett av sykkelveier inn mot, og gjennom de tre byene i fylket. Dette vil innebære at fagmiljøer som byutvikling, skole, kultur, vei og drift har tilrettelegging for sykkel med i alle fremtidige prosjekter. Hovedsykkelrutene må være godt driftet og vedlikeholdt gjennom hele året. Sykkelveinettet må være sammenhengende, forutsigbart og fristende. Det bør oppmuntres til innovasjon og generell bruk av lokale ressurser for å gjøre sykkelnettet mer attraktivt. Man må tilrettelegge for parkeringsplasser for sykkel på de beste stedene i byene, og utenfor kjøpesentere. Arbeidet med sykkel som arbeidstransportmiddel må intensiveres. En prøveordning med deleordning for el-sykkel ved kollektivknutepunkt i de største byene må igangsettes. Venstre mener sykkelveier som må prioriteres i neste periode er innfartsveiene til Drammen, Kongsberg og Hønefoss, samt en god sammenhengende sykkelvei mellom Lier og Asker. Det er behov for å gjenoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen.

9 Vedlikehold offentlig ansvar En del veistrekninger er mer ulykkesbelastet enn andre. Buskerud Venstre vil prioritere å utbedre disse til gjeldende veistandard og fjerne flaskehalser. Vi vil øke innsatsen for bedre vedlikehold vinterstid. Venstre ønsker kritisk bruk av veisalt med formål å få ned saltmengden som brukes. Det må satses mer på tradisjonelt vedlikehold og brøyting. Bruk vannveien! Buskerud Venstre støtter kravet fra Røyken og Hurum om sterkere satsing på hurtigbåt til Oslo. Det må komme på plass flere daglige avganger og etter hvert flere stoppesteder. Brukes vannveien mer, demper dette presset på veiene. Det er ingen rushtrafikk på vannet. Venstre støtter helhjertet opp om forsknings- og utviklingsprosjekter som ser på mer effektive og miljøvennlige løsninger for bruk av vannveien. Alle skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett Venstre mener det er nødvendig med en storsatsing på utbygging av høyhastighetsnett (fiber) i hele fylket. Stat, fylkeskommune og kommune må bidra til utbygging i områder hvor det kommersielt ikke lar seg gjøre. I noen områder kan utbygging av fiber kombineres med trådløs kommunikasjon. Buskerud Venstre vil arbeide for målet om at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett. Dette kan være avgjørende for bosetting og for muligheten til å sikre eksisterende, og å skape nye, arbeidsplasser i distriktene. Bedre transporttilbud for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Etterspørselen etter TT-tjenester er langt større enn det tilbudet som gis. Venstre vil arbeide for å øke rammen, slik at flere innbyggere kan dra nytte av tjenesten. Dette vil sikre flere tilgjengelighet, deltakelse og likeverdighet i samfunnet. Venstre vil: Arbeide for å få godkjent alternative finansieringsløsninger for investeringer i vei og bane. Ha bedre samordning av kollektivtrafikken. Arbeide for at Miljøkortet skal gjelde over fylkesgrensene. Si nei til ståplass på skolebussene. Øke rammene til vedlikehold av veiene. Ha høyhastighetsnett i hele fylket. Ha gode gang- og sykkelveier. Gjennoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen Ha et pilotprosjekt med pendelbuss i Hallingdal. Etablere et eget prosjekt som sikre bedre koordinering mellom Brakar og grunn- og videregående skoler i fylket for å sikre et godt koordinert tilbud. Bygge hurtiglade- og ladestasjoner langs stamveiene i fylket Legge til rette for utbygging av hydrogenstajoner langs europaveiene i fylket.

10 REGIONAL UTVIKLING Visjon: Venstre er og skal være Gründernes beste venn. Vi ønsker å bidra til å ta ut potensialet som ligger i fylkets næringsliv, både i topp og bredde. En offensiv næringslivssatsing er viktig for å sikre velferden til fylkets befolkning. Vi vil fortsette arbeider med å bygge opp Buskerud fylke som merkevare innen reiseliv og turisme, men også sørge for gode rammebetingelser for de store industriaktørene. Næringspolitikk Utgangspunktet for Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter. Det er en sentral sak for Venstre å stimulere til at flere kan skape sin egen arbeidsplass. Venstre er gründernes beste venn og vil at næringspolitikken skal bygge opp om entreprenørskap og innovasjon i hele fylket. Småbedriftenes muligheter til verdiskaping er svært viktig for bosetting i distriktene. Venstre vil spesielt vektlegge innovasjon og entreprenørskap innen miljøteknologi. Et viktig marked for det private næringsliv er offentlige innkjøpere som kommuner og fylkeskommuner. De siste årene har vi sett en utvikling der omfanget av tjenester som blir lagt ut på anbud er så store at det ikke er mulig for lokalt næringsliv å levere tilbud. Vi ønsker å endre anbudsrutinene mot mange små anbud i stedet for noen store. Dette vil kunne medføre noen økte kostnader for innkjøper, men vil samtidig stimulere lokal verdiskapning og innovasjon som vil være mer lønnsomt på sikt. I de selskapene hvor Buskerud Fylkeskommune helt eller delvis er eier, vil Buskerud Venstre bidra til at det føres en aktiv eierskapspolitikk i tråd med allmenne regler for eierskap. Venstre vil også arbeide aktivt for å sikre åpenhet rundt fylkeskommunens eierskap, og at det nedsettes konkrete mål for hvert enkelt selskap, herunder klimamål og strategier for forskning, utvikling og innovasjon. Der hvor folkevalgte er generalforsamling, vil Venstre arbeide for periodevise mandat og kreve halvårlige rapporter fra generalforsamlingen. Reiseliv Reiselivesnæringen står for en stor del av verdiskapingen i fylket. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at regionen skal lykkes som turistmål. Fylkeskommunen bør bidra med kompetanse og tilskudd til nye produkter, infrastruktur og samordning av profileringstiltak og være en medspiller i å gjennomføre foreslåtte tiltak i Regional delplan for reiseliv. Venstre vil sette av årlige ekstra midler til reiseliv i fylkeskommunens budsjett. I Buskerud vil urørt natur være en vesentlig faktor for fremtidig turistsatsing, Venstre vil bidra til å sikre naturvern i kraft av sin egenverdi for nødvendig reproduksjon og fri utfoldelse. Gjennom Regionale planstrategi ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling. Venstre støtter tiltak som stimulerer til at reiselivet utvikles som en kompetansenæring, og vi vil arbeide aktivt for å få lagt et nasjonalt kompetansesenterfor reiselivet som en del av Høgskolen i Buskerud med avdeling i

11 Hallingdal. Landbruk og lokalmat Å satse på lokal foredling av mat og drikke vil være avgjørende for framtidens landbruk, reiselivsnæringen og for levende bygdesamfunn. Buskerud Venstre ønsker å opprettholde matvareproduksjonen og forvalte kulturlandskapet. Venstre vil arbeide for å styrke utvikling og produksjon av nisjeprodukter i landbruket i de ulike regionene. Venstre vil gå inn for å stimulere til økt andel økologisk landbruk, i tillegg til å øke innsatsen for å stimulere til alternative inntekstmuligheter. Prosjektet Inn på tunet er et eksempel på det siste. Forskning, utvikling og innovasjon Buskerud Venstre mener at virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og fylkeskommmunen skal ha et særskilt fokus på små- og mellomstore bedrifter og nyetableringer i hele fylket. Etablerere som satser på grønne arbeidsplasser og som bidrar til en bærekraftig utnyttelse av fylkets naturressurser må i den kommende perioden få et spesielt fokus. Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen må være i førersetet og bidra til økt satsing på kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og forsknings-og utdanningsinstitusjonene. Det er viktig å sørge for mer og bedre geografisk spredt forskning, utvikling og innovasjon både i offentlig og privat sektor. Venstre ønsker at Buskerud fylkeskommune skal dedikere interne forskningmidler for å utvikles til en bedre og mer effektiv tjenesteleverandør. Alle fylkeskommunale virksomheter skal etablere programmer for å øke forskning, utvikling og innovasjon i i egen virksomhet. Internasjonalt samarbeid i denne forbindelse vil være en stor fordel. Venstre vil gå inn for å etablerere et høgskoletilbud for reiseliv, turisme, innovasjon og gründerskap i Hallingdal knyttet til Hallingdal karriere- og kompetansesenter. Lærlinger Det er en stor utfordring for både næringsliv og elever på yrkesfaglige linjer at tilgangen på lærlingeplasser er ustabil. Utfordringene knytter seg både til status for yrkesfag, for lav fagkompetanse hos nye lærlinger, manglende kapasitet i lærlingebedrifter og for lav kunnskap om lærlingeordningen både i næringslivet og skoleverket. Venstre vi arbeide for at fylkeskommunen tar et større ansvar i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet for å sikre god og riktig rekruttering av både lærlinger og lærlingebedrifter, og å selv bruke lærlinger i egne virksomheter. Venstre vil: Bruke mer fylkesmidler til stimulering av gründere. At fylkeskommunen bidrar til opprettelse av flere lærlingplasser og læreplasser i både privat og offentlig sektor. Få lagt det inn som krav i alle fylkeskommunale anbud der det er naturlig at leverandør er lærlingebedrift. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Øke satsingen på lokal mat, kulturturisme og opplevelser. Inspirere bedrifter til å satse mer på forskning og utvikling gjennom å bidra til opprettelse av nye forsknings- og utviklingshager.

12 Etablere et tidligfasefond for gründere i samarbeid med private aktører. Spesielt stimulere miljørelatert næringsliv. Stimulere til reiselivssatsing og kulturbasert næringsutvikling. Medvirke til etablering av kraftfulle karrieresentre. Innføre et spesielt etablererstipend for grønne arbeidsplasser. Legge til rette for styrket samarbeid mellom forskning og næringsliv. Klima/miljø Fylkeskommunen har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Fylkeskommunen kan utgjøre en stor grønn kraft, både som politisk aktør, tjenesteyter, eiendomsbesitter, innkjøper, byggherre og som ansvarlig for planlegging og tilrettelegging for de gode lokalsamfunn. Venstre vil være en ambassadør for en ambisiøs miljøpolitikk. Valgene vi tar vil være med på å drive fram det grønne skiftet Norge trenger, og være med på å skape lokale grønne arbeidsplasser, bygge infrastrukturen og kutte utslipp. Venstre vil jobbe for et best mulig samspill mellom stat og kommune i miljø- og klimapolitikken. Venstres mål er å gjøre fylket til en bedre plass å bo og arbeide i, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape bærekraftige, attraktive byer og bygder. Satsing på miljøteknologi er et virkemiddel for å fremme fortsatt økonomisk vekst med minst mulig negativ miljøeffekt. Næringslivets evne til innovasjon, problemløsing og effektivisering kan bidra til å fremme utvikling og bruk av miljøteknologi. Sterke næringsklynger med velfungerende samarbeidsrelasjoner mellom ulike bedrifter, FoUI og offentlige utviklingsaktører vil være sentrale i dette arbeidet. Venstre legger vekt på dette i vår næringspolitikk. Bioøkonomi handler om verdiskapning knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser. Det gir nye muligheter for miljø og samfunn.venstre vil være pådriver for at norsk næringsliv tar i bruk bioråstoff og at bioøkonomien er veien å gå for å få et bærekraftig samfunn. Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Skogen og dens ressurser har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, både som karbonlager, bygningsmateriale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Når klimaforliket skal styrkes er utnyttelse av skogressursene en del av løsningen. Buskerud er et fylke med rike skogforekomster og lange tradisjoner innen skogbruk og treforedling. Den skogbaserte verdikjeden er omfattende, og den gjensidige avhengigheten mellom leddene i verdikjeden er sterk. Derfor får det store konsekvenser for de rundt, nå en del av kjeden faller ut. Venstre vil være en pådriver for å prioritere og å gjennomføre vedtatt Klimahandlingsplan 00 for Osloregionen. Buskerud er av fylkestinget utpekt som et miljøfyrtårnsfylke. Fylkeshuset er miljøsertifisert. I kommende periode vil Venstre arbeide for at alle fylkeskommunens enheter miljøsertifiseres. Venstre vil bidra til at Buskerud Fylkeskommune skal ta en aktiv rolle for å stimulere alle typer virksomheter til miljøsertifisering i samarbeid med partene i arbeidslivet 1

13 Gjennom fylkeskommunens eget energiselskap Vardar AS skal Venstre arbeide for at det satses målbevisst på oppstart av prosjekter og tiltak som gir oss alternativ energi, og effektivisere eksisterende energinett. Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen bidrar til et godt vannmiljø gjennom vannregion Vest-Viken. Det vil gi positive effekter på naturmangfold, næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv. Vern av større områder til lands må kompenseres, slik at kommuner som får større arealer båndlagt kan sikre god utvikling for det lokale næringslivet og innbyggerne, Grønn arealplanlegging Gjennom fylkesplanlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling og bidra til at Fylkeskommunen samarbeider om grønn arealplanlegging med kommuner og næringsliv. Venstre vil arbeide for at utvikling av bo-områder, næringsarealer og offentlig virksomhet i bynære områder må planlegges slik at det fører til redusert transportbehov. Venstre vil gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål. Venstre vil sørge for at fylkeskommunen bruker rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang- og sykkelvei) er på plass før utbygging. Venstre vil være en pådriver for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser. Helhetlig verneplan for Oslofjorden og Drammensfjorden Buskerud Venstre vil bidra til at Drammensfjorden og Oslofjorden vernes mer systematisk og helhetlig. Det er viktig med hensyn til fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører. Venstre vil: Lage en plan over utsatte steder med høynet risiko for klimaendringsskader i fylket. Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjordene over og under havoverflaten Opprette flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord samt i Drammensfjorden. Arbeide for å etablere kunstige rev i indre og ytre Oslofjord, samt Drammensfjorden for å skape grunnlag for nytt plante- og dyreliv. Beskytte utsatte fiskearter gjennom fangstrestriksjoner og økt kontroll slik at vi får en økning av fisk i fjordene og opprettholder bærekraftige fiskestammer. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt. Styrke oljevernberedskapen og havariberedskapen. Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen: Utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden og Drammensfjorden. Kreve systematisk måling av luftkvalitet i byene i fylket med tanke på tiltak for å forebygge helseskader Venstre ønsker i nær dialog med grunneiere og naturvernere, øke skogvernet i fylket og avsette nye skogsområder i fylket til vern. Dette forutsetter lokal forvaltning av nye verneområder 1

14 Gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål. Bruke rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang og sykkelvei) er på plass før utbygging. Jobbe for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser. Innføre parkeringsbetaling for parkering ved fylkeskommunale virksomheter. Etablere fyllestasjoner for hydrogen langs fylkets hovedferdselsårer. Vedta at alle nye fylkeskommunale bygg skal bygges ettter passivhussandard. Fremme bygging i tre i alle nye bygg. 1

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Innspill til Buskerud Venstre sitt programutkast

Innspill til Buskerud Venstre sitt programutkast Innspill til Buskerud Venstre sitt programutkast Endringsforslag 1 Forslagsstiller: Programkomiteen Type: tillegg Side 1 før linje 1 Ved fylkestingsvalget i 2015 vil Venstre prioritere miljø, skole og

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016 Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill Stikkord og dato Regional areal- og transportplan for Buskerud Utarbeides med bakgrunn

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030 Buskerud fylkeskommune [Avdeling] mars 2017 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. ET STERKT OG BÆREKRAFTIG BUSKERUD MED EVNE TIL ENDRING...4 3. INNSATSOMRÅDER...5 3.1 Buskerud som et attraktivt sted å bo, arbeide

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer