Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse."

Transkript

1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, næringslivet, de frivillge organisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Venstre ønsker et levende folkestyre. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen og levering av tjenester til innbyggerne skal tas av folkevalgte organer. Fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner for kommunene og regionene i fylket. Fylkeskommunen og kommunene skal sammen skape gode løsninger for innbyggerne. Fylkeskommunen må prioritere tiltak som øker innbyggernes interesse og forståelse for den virksomheten fylkeskommunen driver. Dette fordrer en proaktiv og oppsøkende fylkeskommune som oppsøker personer, organisasjoner og næringsliv der de er. Venstre vil at Buskerud fylkeskommune skal være en effektiv, profesjonell og løsningsfokusert samarbeidspartner. God økonomistyring og ressursforvaltning er en forutsetning for nødvendig handlefrihet innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. Ressursforvaltning handler ikke bare om prioriteringer på de årlige budsjettene, men også om hvordan stab, infrastruktur og nettverk brukes effektivt og målrettet. En sunn befolkning er både en forutsetning og et resultat av et godt fungerende arbeids- skole- og dagligliv. Miljø og folkehelse skal være gjennomgående temaer i all fylkeskommunal virksomhet. God kunnskap om helsefremmende faktorer og bevisst prioritering av ressurser er nødvendig for en bredere satsing på folkehelse. Miljø- og klimautfordringene verden står foran er enorme. Vi har alle et ansvar for å sikre at den nødvendige omstillingen til et klimanøytralt samfunn skjer på en måte som sikrer nåværende og fremtidig verdiskaping. KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. Dette innebærer blant annet å stimulere til aktivitet innenfor alle kulturuttrykk. Kulturaktiviteter skaper møteplasser og er et godt redskap for å skape felles arenaer der mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunn kan møtes. Buskerud Venstre vil at fylkeskommunen skal tilrettelegge for kulturopplevelser, i samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturkrefter. Gjennom partnerskapsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og øvrige kulturaktører kan det skapes utviklingsmuligheter i hele fylket. Venstre vektlegger samarbeid på tvers av kommunegrensene og vil bidra til at fylkeskommunen stimulerer denne type 1

2 utvikling. Det må etableres en pott med frie utviklingsmidler på kulturfeltet for å fremme utvikling, nyskaping og regionalt samarbeid. Gode kulturtilbud skaper bolyst og trivsel. Kultur gir også grunnlag for kreativ næringsvirksomhet - som er viktig både for lokalsamfunn og næringsliv. Samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet skaper nye, spennende muligheter. Venstre ønsker et enklere kultur-norge med minst mulig byråkrati og krav til dokumentasjon. Offentlige støtteordninger skal sikre rekruttering og premiere aktivitet og privat initiativ. Venstre vil arbeide for at det etableres et tett samarbeid mellom regionene slik at kommunale, fylkeskommunale og statlige midler kan utnyttes på en best mulig måte. Det skal være stimulerende å legge ned innsats i kultur- og idrettsarbeid. De frivillige organisasjoners innsats representerer store verdier for samfunnet. Kulturell skolesekk og spaserstokk Venstre mener at økt kulturaktivitet blant barn, unge og eldre er inspirerende både for skolen og kulturlivet. Gjennom ordninger som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken får kulturtilbydere tilgang til midler til produksjoner for disse målgruppene. Venstre vil bidra til at både lokale, regionale og eksterne kunst- og kulturtilbydere engasjeres gjennom disse ordningene. Vi vil at det skal vurderes om disse ordningene i enda større grad enn i dag kan brukes målrettet for å utvikle profesjonelle kulturaktører i fylket. Venstre vil arbeide for at begge ordninger opprettholdes i kommende valgperiode. Scenekunst musikk Venstre vil sikre at overføringene til Regionteatret for Buskerud blir holdt på et slikt nivå at målene om større bredde i tilbudet, flere forestillinger og solid geografisk spredning, blir nådd. Venstre ønsker å styrke dans som uttrykksform og tradisjonbærer, med spesiell vekt på de unike folkedanstradisjonene i fylket. Venstre vil derfor støtte arbeidet med å etablere en landsdelsscene for dans ved Ål kulturhus. Venstre vil støtte og medvirke til en videreutvikling av de etablerte musikkfestivalene i fylket, og samtidig gi rom for nye initiativ. Økt satsing på bibliotekene Bibliotekene er viktige demokratiske institusjoner. Bibliotekene gir gratis tilgang for alle til kilder til kunnskap og glede. De representerer også viktige møteplasser. Venstre ønsker at at fylkesbiblioteket fortsatt skal være en pådriver og koordinator slik at bibliotekene utvikles i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. Venstre vil at det skal stimuleres til enda større samhandling på tvers av kommunegrenser. Her spiller også fylkesbiblioteket en viktig rolle. Bibliotektilbudene må fortsatt være gratis. Museer og kulturminner Museer er viktig som kulturbærer, og stimulerer kontakt mellom generasjoner. Gjennom konsolideringer innenfor museumssektoren i Buskerud har antallet museer blitt redusert. Flere av museene sliter med stram økonomi. Hensikten med sammenslåingen av driften har vært å styrke økonomien slik at museene blir bedre i stand til å ivareta sine oppgaver; formidling, forvaltning, forskning og ikke minst

3 fornying. Venstre vil arbeide for at museene sikres økonomiske midler som setter dem i stand til å ivareta disse oppgavene. Venstre ser bevaring av kulturminner som en viktig oppgave. Vi vil medvirke til at det prioriteres å bevare viktige kulturminner og sikre ivaretakelsen av den immatrielle kulturarven. Venstre vil at fylkeskommunen skal være en pådriver for at alle kommuner utarbeider kulturminneplaner. Bevaring og vern gjennom proaktivitet og bruk, vil bidra til å styrke byer og tettsteders særpreg og identitet. Det må settes av midler til å markere 00-årsjubileet for svenskeslaget i ved Ringerikes Museum. Idrett Idrett står sterkt i Buskerud, og Venstre vil at vi fortsatt skal være et ledende idrettsfylke. Venstre vil ha både bredde- og toppidrett. Godt samarbeid på lokal- og fylkesnivå mellom idrettslag og det offentlige er avgjørende for å nå disse målene. Idretten er en viktig leverandør av glede, glød og engasjement og bidrar til å løse viktige sammfunnsoppgaver som integrering, gode oppvekstmiljøer og folkehelse. Buskerud Venstre ønsker en god dialog med representanter for idretten i fylket. Regionalt samarbeid er etter Venstres mening den beste måten å sikre gode idrettsanlegg i hele fylket på. Dette utløser også større utbetalinger av spillemidler og medvirker til at etterslepet i utbetalinger av spillemidler reduseres. Likevel er det også nødvendig med et generelt krafttak for å øke bevilgningene utover det som kommer fra spillemidlene. Venstre vil være en pådriver overfor sentrale myndigheter og vil arbeide for at nasjonalanlegg som Vikersundbakken (skiflyging) får direkte bevilgninger over statsbudsjettet. Venstre vil øve påtrykk for å sikre gratis trening for barn og unge og vil styrke muligheten til å kunne satse på egen idrett i skoletida. Folkehelse Buskerud Venstre gir full støtte til fylkeskommunens folkehelsestrategi. God helse gjennom hele livsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte, samtidig som det sparer samfunnet for store beløp. Tiltak innenfor folkehelse er langsiktige. Venstre vil derfor arbeide for at flere langsiktige partnerskapsavtaler inngås både med kommuner, idretten og andre frivillige organisasjoner i tråd med målene som er nedfelt i fylkeskommunens strategi. Venstre mener at tilbud til unge i alderen 1 til år skal ha spesielt fokus. Dette betyr at tiltak som styrker satsingen på økt fysisk aktivitet i den videregående skolen er spesielt viktig. Venstre ønsker en tett dialog med idretten for å kunne utvikle nye aktiviteter. Venstre vil: Videreføre ordningen med priser og stipend innefor idrett og kultur. Utrede hvordan den kulturelle skolesekken i større grad kan bli en utviklingsaktør for kulturutøverne i fylket.

4 Arbeide for at Regionteatret for Buskerud får midler til å øke bredden i tilbudet. Arbeide for at bibliotektilbudene skal utvikles og fortsatt være gratis. Arbeide for at museene sikres nok midler til utvikling, vedlikehold og fornying. Arbeide for støtte til utvikling av kulturbygg i alle regioner og at eksisterende kulturbygg av regional betydning kan utvikles videre. Arbeide for at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund får midler til investeringer og drift gjennom statsbudsjettet. Utvide partnerskapsavtalene for folkehelsearbeidet. Legge til rette for lavere leie på bruk av fylkeskommunale bygg for organisasjoner. UTDANNING FOR KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER Visjon: Å satse på utdanning er å investere i framtiden. Buskerud Venstre vil styrke videregående opplæring gjennom å satse på læreren og på god skoleledelse. Vi må sikre et skolemangfold som kan ta vare på elevenes individuelle ønsker og behov. Videregående opplæring Venstre vil at alle elever skal kunne gjennomføre videregående opplæring. For å få dette til, kreves et variert tilbud av yrkesfag, styrking av arbeidsinstituttene og en god studiespesialisering. Noen elever trenger individuelt tilpassede mål, og god tilrettelegging. Elevene må få god faglig oppfølging gjennom hele den videregående opplæringen. Rådgivning, skolehelsetjeneste og det fysiske læremiljøet skal være tilfredsstillende. Det må være fokus på elevenes læringsutbytte. Lærerne må få mulighet til jevnlig å oppdatere sin kunnskap gjennom kompetanseår for etter- og videreutdanning. Frafallet i den videregående opplæring er stort. Tiltak som engasjement for økt gjennomføring som er en videreføring av "Ny giv" er et viktig tiltak som Venstre vil støtte- Lovverket er som regel ikke til hinder for stor fleksibilitet i et løp i den videregående opplæringen. Det er mange muligheter for elever som ønsker å gjennomføre videregående opplæring på lengre tid enn normerte, blant annet ved å å utsette oppstarten og/eller ha inntil to permisjonsår underveis uten å miste retten til videregående opplæring. Venstre mener at fylkeskommunen i langt større grad bør opplyse om, og legge til rette for en slik praksis. Skolene må også gis ressurser så de kan håndtere dette. Fylkeskommunen må sørge for at det er gode læringsmiljøer i den videregående skole, og at overgangen fra ungdomsskolen til den videregående skole blir slik at elevene har lyst til mer læring. Det er viktig å forebygge frafall på et tidlig stadium. Det nye faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet krever tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Det er viktig å sikre at tilbudet i den videregående skolen utnytter og tilpasses lokale fortrinn.

5 Venstre vil arbeide for et mer forutsigbart utdanningsløp for praksiskandidater, og for videreutdanning og voksenopplæring. Vi vil arbeide for å få på plass en bindende kontrakt mellom privatister og eksamensmyndighet (fylkeskommmunen) slik at utdanning som går over flere år kan kombineres med arbeid tross endringer i utdanningsløpet. Entreprenørskap i skolen Venstre er positiv til det arbeidet Ungt entreprenørskap utfører og vil bidra til å legge til rette for at alle faglinjer ved de videregående skolene kan delta i programmene til Ungt Entreprenørskap (Ungdomsbedrift, Gründercamp). For å øke statusen til og fokuset på yrkesfag må man i tillegg øke satsingen på yrkesfag NM og vurdere regionale, offentlige finansierte arrangement i denne forbindelse. Venstre vil arbeide for at det etableres linjer for ungt entreprenørskap med studiespesialiering ved flere av fylkets videregående skoler, etter modell fra Inspiro ved Drammen videregående skole Infrastruktur Venstre vil følge opp vedtatt investeringsprogram for utbygging og helt nødvendig oppgradering av skolebygg. Det må etableres rutiner som gjør det mulig for ideelle organisasjoner og idrettsforeninger å benytte skolens lokaler utenfor skolenes ordinære åpningstider og uten at det medfører store kostnader for organisasjonene. Fagskoler Fagskoler er en meget god og målrettet leverandør av kompetent yrkesrettet arbeidskraft. En rekke av utfordringene til fylkets næringsliv, er knyttet til kompetansebehov, kan finne sin løsning i en offensiv fagskolestrategi for hele fylket. Buskerud fylkeskommune er forpliktet av fagskoleloven å sikre et godt, relevant og tilstrekkelig fagskoletilbud i fylket. Denne forpliktelsen er det på høy tid å ta på alvor. Venstre vil også jobbe for at det eksisterende fagskoletilbudet sikres gode rammevilkår. for et teknisk fagskoletilbud i Ringerike og på Hurumhalvøya og for etablering av en reiselivsfagskole i Norges største reiselivsregion, Hallingdal. Venstre vil: Ha økt fokus på gründervirksomhet blant ungdom og støttearbeidet med Ungt entreprenørskap. Øke satsingen på yrkesfag-nm i fylket. Ha høyere lærertetthet på realfag, for å styrke den praktiske læringen. At skolene skal bruke omdisponering av timer i større grad, der dette kan hjelpe elever som er spesielt svake i enkeltfag. At alle skoler skal ha kompetanse om mobbeproblematikk mobbeombudet må bli en permanent ordning. Arbeide for skriftlig kompetansevurdering og målsetting for privatister og en kontrakt mellom disse og eksamensmyndighet. Styrke og videreutvikle arbeidsinstituttene. Styrke tilbudet med innføringsklasser for minoritetsspråklige. At videregående skoler opprettholdes i alle regionene i fylket. Ha et sterkt høyskoletilbud i Buskerud, og utvikle studieretninger i samarbeid med næringslivet.

6 Ruste opp og modernisere eksisterende skolebygg i tråd med vedtatt investeringsplan slik at alle skoler har et fysisk og estetisk tilfredsstillende arbeidsmiljø. Satse på digitale læringsverktøy som bidrar til bedre læring. Satse sterkere og bredere på språktrening og begrepsforståelse for minoritetsspråklige i videregående skole. Arbeide for at alle kantinene på de videregående skolene tilbyr sunn mat og drikke. At de fylkeskommunale kantinene gis mulighet til å gjøre egne innkjøpsavtaler med lokale leverandører, både for å sikre god, sunn mat og for å legge til rette for lokal næringsutvikling. Ta signalene fra ungdommene på alvor og sørge for vanndispensere tilgjengelig på alle skoler, gratis frukt og grønt (slik ansatte i fylkeskommunens sentraladministrasjon får) og tilbud om rimelig og sunn skolefrokost. Opprette dialog med nabofylker om å kunne tilby elever med lang reisevei innen fylket elevplass på videregående skoler i tilgrensende fylker. SAMFERDSEL - MÅ KOMME PÅ SPORET! Visjon: Samferdselspolitikken skal ivareta fire grunnleggende hensyn: God mobilitet i hele fylket, miljø/klima, verdiskaping for næringslivet og færrest mulig ulykker. Trafikkmengden i fylket er stadig økende, og bruk av personbil står for den største andelen. I nedre del av fylket er utfordringene presserende og krever umiddelbare grep.dette krever en overordnet, målrettet plan med forpliktende finansiering som omfatter mer enn fylkeskommunens begrensede ansvar. Venstre mener at fylkeskommunen må ta et overordnet strategisk ansvar for hele samferdselssektoren i hele fylket for å sikre en god og helhetlig koordinering av drift og utvikling. Dette må gjøres i tett dialog med brukerne av tilbudet, herunder også næringslivet. I byer og tettsteder, hvor trafikksituasjonen er uholdbar, må det tas umiddelbare og omfattende grep for å få en større del av trafikken over på kollektivtransport og sykkel. Venstre vil bidra til at Brakar AS tilføres rammer som gjør at selskapet blir en viktig og positiv aktør for å bedre kollektivtilbudet, og på en god måte kan utføre skoleskyss. Dette er helt avgjørende dersom vi skal greie å redusere biltrafikken. Venstre vil arbeide for midler til Brakar til utvikling av gode analyseverktøy for å kartlegge nåværende og fremtidige transportbehov i hele fylket. I distriktene er ikke kundegrunnlaget stort nok til å forsvare sterk satsing på ordinær kollektivtrafikk. Venstre vil ta initiativ til alternative løsninger med bestillingsruter for drosje eller minibusser. I Hurum og Røyken er det ulike selskaper som har ansvar for trafikken. Her er det stort behov for samordning for å gi innbyggerne et bedre tilbud. Venstre vil bidra til at dette ivaretas når nåværende konsesjoner går ut. Venstre vil at elektronisk billettering samordnes slik at samme kort kan brukes ved reise over fylkesgrensene, mellom ulike busselskaper, og ved overgang fra buss til tog. Rutetidene for alle kollektive rutetilbud må være lett tilgjengelige og vise korrekt, oppdatert informasjon. Kundene må oppleve helhetlige og sømløse transporttjenester.

7 Venstre vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av fylket der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Det foregår mye pendling med privatbil mellom kommuner i Hallindal. Det bør derfor være et pilotprosjekt med pendelbussher. Venstre støtter det viktige arbeidet som legges ned i Buskerudbyensamarbeidet for å bedre kollektivtilbudet og redusere privat bilbruk. Det må bli reell politisk innflytelse på arbeidet. Venstre vil arbeide for at Røyken kommune innlemmes i Buskerudbyen og for å få en tilsvarende finansieringspakke til Ringerike. Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen blir en sterk pådriver for strategisk arbeid i planlegging av hvordan en skal høste gevinsten av kortere reisetid mellom regionene, og mellom Oslo og større deler av fylket som konsekvens av Ringeriksbanen. Miljøkortet må gjelde over fylkesgrensene - studentrabatt på kollektivtransport Venstre vil ta initiativ til en ordning der Miljøkort for ungdom videreutvikles og søkes utvidet til bruk over fylkesgrensene. Her må det samarbeides tett med Brakar AS som igjen må arbeide for samordning overfor Akershus og Oslo og overfor NSB. Ordningen Hjem for en femti-lapp bør utvides til flere kommuner. Venstre vil arbeide for at det gis studentrabatt på all kollektivtransport, også kommersielle ruter og ta initiativ for å få fylkeskommunen til å legge press på de kommersielle selskapene. Nei til ståplass Venstre aksepterer ikke ståplasser på skolebussene og krever at sentrale myndigheter rydder opp i lovbestemmelsene og følger opp med penger. Tog Venstre ønsker en styrking av jernbanen i fylket. Det må bli bedre vedllikehold for å øke punktligheten, og gjøre jernbane mer attraktivt. Her må fylkeskommunen være en aktiv pådriver, selv om dette ligger utenfor ordinært ansvarsområde. Det må bli mer attraktivt å reise med tog. Viktige investeringer her er tilstrekkelig med gratis parkeringsplasser i tilknyttning til jernbanestasjonene, stor nok hyppighet, og nok tog og vogner til alle passasjerer. Tog må bli konkurransedyktig på både tid og pris. Det må utarbeides en strategi for utvikling av funksjonelle knutepunkter for pendlere med helhetlige fleksible løsninger som kombinerer bruk av tog, buss, minibuss og drosje. Kongsberg- Oslo/Gardermoen er viktig for næringslivet sør i fylket. Den vedtatte Ringeriksbanen vil bidra til bedre togforbindelse for Ringeriksregionen og Hallingdal. Venstre vil være en pådriver for en framskyndet byggestart for Ringeriksbanen.I tillegg må det etableres persontog mellom Hønefoss og Hokksund. Enten som en del av en ring (Oslo-Hønefoss-Hokksund-Drammen-Oslo) når Ringeriksbanen er på plass, eller med god korrenspondanse mellom avganger. Buskerud Venstre vil ta initiativ til at fylkeskommunen tar kontakt med kommunene i fylket for å vurdere muligheten for et eget jernbaneselskap for å få til dette. Det må overføres mer gods fra vei til bane. Dette er viktig for at ikke veinettet blir unødvendig belastet med godstransport. Det viktigste for å få til dette er bedre

8 vedlikehold av jernbanen slik at de som bruker jernbanene til godstransport er sikker på at godset kommer fram. Det må være forutsigbarhet for alle transportformål. Viktige veiprosjekter må prioriteres Buskerud Venstre vil være pådriver for å sikre at viktige veiprosjekter følges opp i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og at Stortinget setter av penger til gjennomføring. Veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal prioriteres. Veistrekninger som må prioriteres: R oppgradering fra Ørgenvika - Gol RV Linnes-Dagslett E 1 Sandvika-Hønefoss (del i Buskerud, Skaret-Hønefoss) RV strekningen Hokksund-Åmot RV Gol Rorbru. Venstre sier ja til å utrede ny Hardangerviddatunnel (nytt alternativ) mellom Haugastøl og Storlia. Tunnelen vil bedre vilkårene for villrein og skape positive samfunns- og miljømessige virkninger. Fylkesveier (gamle og nye) trenger et løft Det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold på fylkesveiene i Buskerud. Venstre vil følge opp vedtatt handlingsprogram for fylkesveiene og være en pådriver overfor staten for å øke rammene til fylkeskommunen. Fylkesveier som i hovedsak bare har betydning innen en kommune, bør vurderes overført til kommunen dersom en kommune ønsker å ta over ansvaret. Venstre vil arbeide for at Ny Røykenvei og Svelvikveien kommer med i handlingsprogrammet. Sykkelsatsning Flere på sykkel i Buskerud Venstre vil arbeide for at man viderefører og etablerer et sammenhengende, trafikksikkert og attraktivt nett av sykkelveier inn mot, og gjennom de tre byene i fylket. Dette vil innebære at fagmiljøer som byutvikling, skole, kultur, vei og drift har tilrettelegging for sykkel med i alle fremtidige prosjekter. Hovedsykkelrutene må være godt driftet og vedlikeholdt gjennom hele året. Sykkelveinettet må være sammenhengende, forutsigbart og fristende. Det bør oppmuntres til innovasjon og generell bruk av lokale ressurser for å gjøre sykkelnettet mer attraktivt. Man må tilrettelegge for parkeringsplasser for sykkel på de beste stedene i byene, og utenfor kjøpesentere. Arbeidet med sykkel som arbeidstransportmiddel må intensiveres. En prøveordning med deleordning for el-sykkel ved kollektivknutepunkt i de største byene må igangsettes. Venstre mener sykkelveier som må prioriteres i neste periode er innfartsveiene til Drammen, Kongsberg og Hønefoss, samt en god sammenhengende sykkelvei mellom Lier og Asker. Det er behov for å gjenoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen.

9 Vedlikehold offentlig ansvar En del veistrekninger er mer ulykkesbelastet enn andre. Buskerud Venstre vil prioritere å utbedre disse til gjeldende veistandard og fjerne flaskehalser. Vi vil øke innsatsen for bedre vedlikehold vinterstid. Venstre ønsker kritisk bruk av veisalt med formål å få ned saltmengden som brukes. Det må satses mer på tradisjonelt vedlikehold og brøyting. Bruk vannveien! Buskerud Venstre støtter kravet fra Røyken og Hurum om sterkere satsing på hurtigbåt til Oslo. Det må komme på plass flere daglige avganger og etter hvert flere stoppesteder. Brukes vannveien mer, demper dette presset på veiene. Det er ingen rushtrafikk på vannet. Venstre støtter helhjertet opp om forsknings- og utviklingsprosjekter som ser på mer effektive og miljøvennlige løsninger for bruk av vannveien. Alle skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett Venstre mener det er nødvendig med en storsatsing på utbygging av høyhastighetsnett (fiber) i hele fylket. Stat, fylkeskommune og kommune må bidra til utbygging i områder hvor det kommersielt ikke lar seg gjøre. I noen områder kan utbygging av fiber kombineres med trådløs kommunikasjon. Buskerud Venstre vil arbeide for målet om at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett. Dette kan være avgjørende for bosetting og for muligheten til å sikre eksisterende, og å skape nye, arbeidsplasser i distriktene. Bedre transporttilbud for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Etterspørselen etter TT-tjenester er langt større enn det tilbudet som gis. Venstre vil arbeide for å øke rammen, slik at flere innbyggere kan dra nytte av tjenesten. Dette vil sikre flere tilgjengelighet, deltakelse og likeverdighet i samfunnet. Venstre vil: Arbeide for å få godkjent alternative finansieringsløsninger for investeringer i vei og bane. Ha bedre samordning av kollektivtrafikken. Arbeide for at Miljøkortet skal gjelde over fylkesgrensene. Si nei til ståplass på skolebussene. Øke rammene til vedlikehold av veiene. Ha høyhastighetsnett i hele fylket. Ha gode gang- og sykkelveier. Gjennoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen Ha et pilotprosjekt med pendelbuss i Hallingdal. Etablere et eget prosjekt som sikre bedre koordinering mellom Brakar og grunn- og videregående skoler i fylket for å sikre et godt koordinert tilbud. Bygge hurtiglade- og ladestasjoner langs stamveiene i fylket Legge til rette for utbygging av hydrogenstajoner langs europaveiene i fylket.

10 REGIONAL UTVIKLING Visjon: Venstre er og skal være Gründernes beste venn. Vi ønsker å bidra til å ta ut potensialet som ligger i fylkets næringsliv, både i topp og bredde. En offensiv næringslivssatsing er viktig for å sikre velferden til fylkets befolkning. Vi vil fortsette arbeider med å bygge opp Buskerud fylke som merkevare innen reiseliv og turisme, men også sørge for gode rammebetingelser for de store industriaktørene. Næringspolitikk Utgangspunktet for Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter. Det er en sentral sak for Venstre å stimulere til at flere kan skape sin egen arbeidsplass. Venstre er gründernes beste venn og vil at næringspolitikken skal bygge opp om entreprenørskap og innovasjon i hele fylket. Småbedriftenes muligheter til verdiskaping er svært viktig for bosetting i distriktene. Venstre vil spesielt vektlegge innovasjon og entreprenørskap innen miljøteknologi. Et viktig marked for det private næringsliv er offentlige innkjøpere som kommuner og fylkeskommuner. De siste årene har vi sett en utvikling der omfanget av tjenester som blir lagt ut på anbud er så store at det ikke er mulig for lokalt næringsliv å levere tilbud. Vi ønsker å endre anbudsrutinene mot mange små anbud i stedet for noen store. Dette vil kunne medføre noen økte kostnader for innkjøper, men vil samtidig stimulere lokal verdiskapning og innovasjon som vil være mer lønnsomt på sikt. I de selskapene hvor Buskerud Fylkeskommune helt eller delvis er eier, vil Buskerud Venstre bidra til at det føres en aktiv eierskapspolitikk i tråd med allmenne regler for eierskap. Venstre vil også arbeide aktivt for å sikre åpenhet rundt fylkeskommunens eierskap, og at det nedsettes konkrete mål for hvert enkelt selskap, herunder klimamål og strategier for forskning, utvikling og innovasjon. Der hvor folkevalgte er generalforsamling, vil Venstre arbeide for periodevise mandat og kreve halvårlige rapporter fra generalforsamlingen. Reiseliv Reiselivesnæringen står for en stor del av verdiskapingen i fylket. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at regionen skal lykkes som turistmål. Fylkeskommunen bør bidra med kompetanse og tilskudd til nye produkter, infrastruktur og samordning av profileringstiltak og være en medspiller i å gjennomføre foreslåtte tiltak i Regional delplan for reiseliv. Venstre vil sette av årlige ekstra midler til reiseliv i fylkeskommunens budsjett. I Buskerud vil urørt natur være en vesentlig faktor for fremtidig turistsatsing, Venstre vil bidra til å sikre naturvern i kraft av sin egenverdi for nødvendig reproduksjon og fri utfoldelse. Gjennom Regionale planstrategi ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling. Venstre støtter tiltak som stimulerer til at reiselivet utvikles som en kompetansenæring, og vi vil arbeide aktivt for å få lagt et nasjonalt kompetansesenterfor reiselivet som en del av Høgskolen i Buskerud med avdeling i

11 Hallingdal. Landbruk og lokalmat Å satse på lokal foredling av mat og drikke vil være avgjørende for framtidens landbruk, reiselivsnæringen og for levende bygdesamfunn. Buskerud Venstre ønsker å opprettholde matvareproduksjonen og forvalte kulturlandskapet. Venstre vil arbeide for å styrke utvikling og produksjon av nisjeprodukter i landbruket i de ulike regionene. Venstre vil gå inn for å stimulere til økt andel økologisk landbruk, i tillegg til å øke innsatsen for å stimulere til alternative inntekstmuligheter. Prosjektet Inn på tunet er et eksempel på det siste. Forskning, utvikling og innovasjon Buskerud Venstre mener at virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og fylkeskommmunen skal ha et særskilt fokus på små- og mellomstore bedrifter og nyetableringer i hele fylket. Etablerere som satser på grønne arbeidsplasser og som bidrar til en bærekraftig utnyttelse av fylkets naturressurser må i den kommende perioden få et spesielt fokus. Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen må være i førersetet og bidra til økt satsing på kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og forsknings-og utdanningsinstitusjonene. Det er viktig å sørge for mer og bedre geografisk spredt forskning, utvikling og innovasjon både i offentlig og privat sektor. Venstre ønsker at Buskerud fylkeskommune skal dedikere interne forskningmidler for å utvikles til en bedre og mer effektiv tjenesteleverandør. Alle fylkeskommunale virksomheter skal etablere programmer for å øke forskning, utvikling og innovasjon i i egen virksomhet. Internasjonalt samarbeid i denne forbindelse vil være en stor fordel. Venstre vil gå inn for å etablerere et høgskoletilbud for reiseliv, turisme, innovasjon og gründerskap i Hallingdal knyttet til Hallingdal karriere- og kompetansesenter. Lærlinger Det er en stor utfordring for både næringsliv og elever på yrkesfaglige linjer at tilgangen på lærlingeplasser er ustabil. Utfordringene knytter seg både til status for yrkesfag, for lav fagkompetanse hos nye lærlinger, manglende kapasitet i lærlingebedrifter og for lav kunnskap om lærlingeordningen både i næringslivet og skoleverket. Venstre vi arbeide for at fylkeskommunen tar et større ansvar i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet for å sikre god og riktig rekruttering av både lærlinger og lærlingebedrifter, og å selv bruke lærlinger i egne virksomheter. Venstre vil: Bruke mer fylkesmidler til stimulering av gründere. At fylkeskommunen bidrar til opprettelse av flere lærlingplasser og læreplasser i både privat og offentlig sektor. Få lagt det inn som krav i alle fylkeskommunale anbud der det er naturlig at leverandør er lærlingebedrift. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Øke satsingen på lokal mat, kulturturisme og opplevelser. Inspirere bedrifter til å satse mer på forskning og utvikling gjennom å bidra til opprettelse av nye forsknings- og utviklingshager.

12 Etablere et tidligfasefond for gründere i samarbeid med private aktører. Spesielt stimulere miljørelatert næringsliv. Stimulere til reiselivssatsing og kulturbasert næringsutvikling. Medvirke til etablering av kraftfulle karrieresentre. Innføre et spesielt etablererstipend for grønne arbeidsplasser. Legge til rette for styrket samarbeid mellom forskning og næringsliv. Klima/miljø Fylkeskommunen har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Fylkeskommunen kan utgjøre en stor grønn kraft, både som politisk aktør, tjenesteyter, eiendomsbesitter, innkjøper, byggherre og som ansvarlig for planlegging og tilrettelegging for de gode lokalsamfunn. Venstre vil være en ambassadør for en ambisiøs miljøpolitikk. Valgene vi tar vil være med på å drive fram det grønne skiftet Norge trenger, og være med på å skape lokale grønne arbeidsplasser, bygge infrastrukturen og kutte utslipp. Venstre vil jobbe for et best mulig samspill mellom stat og kommune i miljø- og klimapolitikken. Venstres mål er å gjøre fylket til en bedre plass å bo og arbeide i, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape bærekraftige, attraktive byer og bygder. Satsing på miljøteknologi er et virkemiddel for å fremme fortsatt økonomisk vekst med minst mulig negativ miljøeffekt. Næringslivets evne til innovasjon, problemløsing og effektivisering kan bidra til å fremme utvikling og bruk av miljøteknologi. Sterke næringsklynger med velfungerende samarbeidsrelasjoner mellom ulike bedrifter, FoUI og offentlige utviklingsaktører vil være sentrale i dette arbeidet. Venstre legger vekt på dette i vår næringspolitikk. Bioøkonomi handler om verdiskapning knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser. Det gir nye muligheter for miljø og samfunn.venstre vil være pådriver for at norsk næringsliv tar i bruk bioråstoff og at bioøkonomien er veien å gå for å få et bærekraftig samfunn. Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Skogen og dens ressurser har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, både som karbonlager, bygningsmateriale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Når klimaforliket skal styrkes er utnyttelse av skogressursene en del av løsningen. Buskerud er et fylke med rike skogforekomster og lange tradisjoner innen skogbruk og treforedling. Den skogbaserte verdikjeden er omfattende, og den gjensidige avhengigheten mellom leddene i verdikjeden er sterk. Derfor får det store konsekvenser for de rundt, nå en del av kjeden faller ut. Venstre vil være en pådriver for å prioritere og å gjennomføre vedtatt Klimahandlingsplan 00 for Osloregionen. Buskerud er av fylkestinget utpekt som et miljøfyrtårnsfylke. Fylkeshuset er miljøsertifisert. I kommende periode vil Venstre arbeide for at alle fylkeskommunens enheter miljøsertifiseres. Venstre vil bidra til at Buskerud Fylkeskommune skal ta en aktiv rolle for å stimulere alle typer virksomheter til miljøsertifisering i samarbeid med partene i arbeidslivet 1

13 Gjennom fylkeskommunens eget energiselskap Vardar AS skal Venstre arbeide for at det satses målbevisst på oppstart av prosjekter og tiltak som gir oss alternativ energi, og effektivisere eksisterende energinett. Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen bidrar til et godt vannmiljø gjennom vannregion Vest-Viken. Det vil gi positive effekter på naturmangfold, næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv. Vern av større områder til lands må kompenseres, slik at kommuner som får større arealer båndlagt kan sikre god utvikling for det lokale næringslivet og innbyggerne, Grønn arealplanlegging Gjennom fylkesplanlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling og bidra til at Fylkeskommunen samarbeider om grønn arealplanlegging med kommuner og næringsliv. Venstre vil arbeide for at utvikling av bo-områder, næringsarealer og offentlig virksomhet i bynære områder må planlegges slik at det fører til redusert transportbehov. Venstre vil gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål. Venstre vil sørge for at fylkeskommunen bruker rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang- og sykkelvei) er på plass før utbygging. Venstre vil være en pådriver for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser. Helhetlig verneplan for Oslofjorden og Drammensfjorden Buskerud Venstre vil bidra til at Drammensfjorden og Oslofjorden vernes mer systematisk og helhetlig. Det er viktig med hensyn til fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører. Venstre vil: Lage en plan over utsatte steder med høynet risiko for klimaendringsskader i fylket. Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjordene over og under havoverflaten Opprette flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord samt i Drammensfjorden. Arbeide for å etablere kunstige rev i indre og ytre Oslofjord, samt Drammensfjorden for å skape grunnlag for nytt plante- og dyreliv. Beskytte utsatte fiskearter gjennom fangstrestriksjoner og økt kontroll slik at vi får en økning av fisk i fjordene og opprettholder bærekraftige fiskestammer. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt. Styrke oljevernberedskapen og havariberedskapen. Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen: Utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden og Drammensfjorden. Kreve systematisk måling av luftkvalitet i byene i fylket med tanke på tiltak for å forebygge helseskader Venstre ønsker i nær dialog med grunneiere og naturvernere, øke skogvernet i fylket og avsette nye skogsområder i fylket til vern. Dette forutsetter lokal forvaltning av nye verneområder 1

14 Gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål. Bruke rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang og sykkelvei) er på plass før utbygging. Jobbe for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser. Innføre parkeringsbetaling for parkering ved fylkeskommunale virksomheter. Etablere fyllestasjoner for hydrogen langs fylkets hovedferdselsårer. Vedta at alle nye fylkeskommunale bygg skal bygges ettter passivhussandard. Fremme bygging i tre i alle nye bygg. 1

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Innholdsfortegnelse 1. En styrket og vitalisert fylkeskommune... 2 2. Utdanning... 2 3. Helse/folkehelse...

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Fylkespartiprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Ambisjoner for Trøndelag. Fylkespartiprogram 2015-2019 Trøndelag er en ressursrik region. Vi har et levende landbruk, en stor skogbruksnæring og

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer