Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse."

Transkript

1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, næringslivet, de frivillge organisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Venstre ønsker et levende folkestyre. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen og levering av tjenester til innbyggerne skal tas av folkevalgte organer. Fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner for kommunene og regionene i fylket. Fylkeskommunen og kommunene skal sammen skape gode løsninger for innbyggerne. Fylkeskommunen må prioritere tiltak som øker innbyggernes interesse og forståelse for den virksomheten fylkeskommunen driver. Dette fordrer en proaktiv og oppsøkende fylkeskommune som oppsøker personer, organisasjoner og næringsliv der de er. Venstre vil at Buskerud fylkeskommune skal være en effektiv, profesjonell og løsningsfokusert samarbeidspartner. God økonomistyring og ressursforvaltning er en forutsetning for nødvendig handlefrihet innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. Ressursforvaltning handler ikke bare om prioriteringer på de årlige budsjettene, men også om hvordan stab, infrastruktur og nettverk brukes effektivt og målrettet. En sunn befolkning er både en forutsetning og et resultat av et godt fungerende arbeids- skole- og dagligliv. Miljø og folkehelse skal være gjennomgående temaer i all fylkeskommunal virksomhet. God kunnskap om helsefremmende faktorer og bevisst prioritering av ressurser er nødvendig for en bredere satsing på folkehelse. Miljø- og klimautfordringene verden står foran er enorme. Vi har alle et ansvar for å sikre at den nødvendige omstillingen til et klimanøytralt samfunn skjer på en måte som sikrer nåværende og fremtidig verdiskaping. KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. Dette innebærer blant annet å stimulere til aktivitet innenfor alle kulturuttrykk. Kulturaktiviteter skaper møteplasser og er et godt redskap for å skape felles arenaer der mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunn kan møtes. Buskerud Venstre vil at fylkeskommunen skal tilrettelegge for kulturopplevelser, i samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturkrefter. Gjennom partnerskapsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og øvrige kulturaktører kan det skapes utviklingsmuligheter i hele fylket. Venstre vektlegger samarbeid på tvers av kommunegrensene og vil bidra til at fylkeskommunen stimulerer denne type 1

2 utvikling. Det må etableres en pott med frie utviklingsmidler på kulturfeltet for å fremme utvikling, nyskaping og regionalt samarbeid. Gode kulturtilbud skaper bolyst og trivsel. Kultur gir også grunnlag for kreativ næringsvirksomhet - som er viktig både for lokalsamfunn og næringsliv. Samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet skaper nye, spennende muligheter. Venstre ønsker et enklere kultur-norge med minst mulig byråkrati og krav til dokumentasjon. Offentlige støtteordninger skal sikre rekruttering og premiere aktivitet og privat initiativ. Venstre vil arbeide for at det etableres et tett samarbeid mellom regionene slik at kommunale, fylkeskommunale og statlige midler kan utnyttes på en best mulig måte. Det skal være stimulerende å legge ned innsats i kultur- og idrettsarbeid. De frivillige organisasjoners innsats representerer store verdier for samfunnet. Kulturell skolesekk og spaserstokk Venstre mener at økt kulturaktivitet blant barn, unge og eldre er inspirerende både for skolen og kulturlivet. Gjennom ordninger som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken får kulturtilbydere tilgang til midler til produksjoner for disse målgruppene. Venstre vil bidra til at både lokale, regionale og eksterne kunst- og kulturtilbydere engasjeres gjennom disse ordningene. Vi vil at det skal vurderes om disse ordningene i enda større grad enn i dag kan brukes målrettet for å utvikle profesjonelle kulturaktører i fylket. Venstre vil arbeide for at begge ordninger opprettholdes i kommende valgperiode. Scenekunst musikk Venstre vil sikre at overføringene til Regionteatret for Buskerud blir holdt på et slikt nivå at målene om større bredde i tilbudet, flere forestillinger og solid geografisk spredning, blir nådd. Venstre ønsker å styrke dans som uttrykksform og tradisjonbærer, med spesiell vekt på de unike folkedanstradisjonene i fylket. Venstre vil derfor støtte arbeidet med å etablere en landsdelsscene for dans ved Ål kulturhus. Venstre vil støtte og medvirke til en videreutvikling av de etablerte musikkfestivalene i fylket, og samtidig gi rom for nye initiativ. Økt satsing på bibliotekene Bibliotekene er viktige demokratiske institusjoner. Bibliotekene gir gratis tilgang for alle til kilder til kunnskap og glede. De representerer også viktige møteplasser. Venstre ønsker at at fylkesbiblioteket fortsatt skal være en pådriver og koordinator slik at bibliotekene utvikles i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. Venstre vil at det skal stimuleres til enda større samhandling på tvers av kommunegrenser. Her spiller også fylkesbiblioteket en viktig rolle. Bibliotektilbudene må fortsatt være gratis. Museer og kulturminner Museer er viktig som kulturbærer, og stimulerer kontakt mellom generasjoner. Gjennom konsolideringer innenfor museumssektoren i Buskerud har antallet museer blitt redusert. Flere av museene sliter med stram økonomi. Hensikten med sammenslåingen av driften har vært å styrke økonomien slik at museene blir bedre i stand til å ivareta sine oppgaver; formidling, forvaltning, forskning og ikke minst

3 fornying. Venstre vil arbeide for at museene sikres økonomiske midler som setter dem i stand til å ivareta disse oppgavene. Venstre ser bevaring av kulturminner som en viktig oppgave. Vi vil medvirke til at det prioriteres å bevare viktige kulturminner og sikre ivaretakelsen av den immatrielle kulturarven. Venstre vil at fylkeskommunen skal være en pådriver for at alle kommuner utarbeider kulturminneplaner. Bevaring og vern gjennom proaktivitet og bruk, vil bidra til å styrke byer og tettsteders særpreg og identitet. Det må settes av midler til å markere 00-årsjubileet for svenskeslaget i ved Ringerikes Museum. Idrett Idrett står sterkt i Buskerud, og Venstre vil at vi fortsatt skal være et ledende idrettsfylke. Venstre vil ha både bredde- og toppidrett. Godt samarbeid på lokal- og fylkesnivå mellom idrettslag og det offentlige er avgjørende for å nå disse målene. Idretten er en viktig leverandør av glede, glød og engasjement og bidrar til å løse viktige sammfunnsoppgaver som integrering, gode oppvekstmiljøer og folkehelse. Buskerud Venstre ønsker en god dialog med representanter for idretten i fylket. Regionalt samarbeid er etter Venstres mening den beste måten å sikre gode idrettsanlegg i hele fylket på. Dette utløser også større utbetalinger av spillemidler og medvirker til at etterslepet i utbetalinger av spillemidler reduseres. Likevel er det også nødvendig med et generelt krafttak for å øke bevilgningene utover det som kommer fra spillemidlene. Venstre vil være en pådriver overfor sentrale myndigheter og vil arbeide for at nasjonalanlegg som Vikersundbakken (skiflyging) får direkte bevilgninger over statsbudsjettet. Venstre vil øve påtrykk for å sikre gratis trening for barn og unge og vil styrke muligheten til å kunne satse på egen idrett i skoletida. Folkehelse Buskerud Venstre gir full støtte til fylkeskommunens folkehelsestrategi. God helse gjennom hele livsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte, samtidig som det sparer samfunnet for store beløp. Tiltak innenfor folkehelse er langsiktige. Venstre vil derfor arbeide for at flere langsiktige partnerskapsavtaler inngås både med kommuner, idretten og andre frivillige organisasjoner i tråd med målene som er nedfelt i fylkeskommunens strategi. Venstre mener at tilbud til unge i alderen 1 til år skal ha spesielt fokus. Dette betyr at tiltak som styrker satsingen på økt fysisk aktivitet i den videregående skolen er spesielt viktig. Venstre ønsker en tett dialog med idretten for å kunne utvikle nye aktiviteter. Venstre vil: Videreføre ordningen med priser og stipend innefor idrett og kultur. Utrede hvordan den kulturelle skolesekken i større grad kan bli en utviklingsaktør for kulturutøverne i fylket.

4 Arbeide for at Regionteatret for Buskerud får midler til å øke bredden i tilbudet. Arbeide for at bibliotektilbudene skal utvikles og fortsatt være gratis. Arbeide for at museene sikres nok midler til utvikling, vedlikehold og fornying. Arbeide for støtte til utvikling av kulturbygg i alle regioner og at eksisterende kulturbygg av regional betydning kan utvikles videre. Arbeide for at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund får midler til investeringer og drift gjennom statsbudsjettet. Utvide partnerskapsavtalene for folkehelsearbeidet. Legge til rette for lavere leie på bruk av fylkeskommunale bygg for organisasjoner. UTDANNING FOR KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER Visjon: Å satse på utdanning er å investere i framtiden. Buskerud Venstre vil styrke videregående opplæring gjennom å satse på læreren og på god skoleledelse. Vi må sikre et skolemangfold som kan ta vare på elevenes individuelle ønsker og behov. Videregående opplæring Venstre vil at alle elever skal kunne gjennomføre videregående opplæring. For å få dette til, kreves et variert tilbud av yrkesfag, styrking av arbeidsinstituttene og en god studiespesialisering. Noen elever trenger individuelt tilpassede mål, og god tilrettelegging. Elevene må få god faglig oppfølging gjennom hele den videregående opplæringen. Rådgivning, skolehelsetjeneste og det fysiske læremiljøet skal være tilfredsstillende. Det må være fokus på elevenes læringsutbytte. Lærerne må få mulighet til jevnlig å oppdatere sin kunnskap gjennom kompetanseår for etter- og videreutdanning. Frafallet i den videregående opplæring er stort. Tiltak som engasjement for økt gjennomføring som er en videreføring av "Ny giv" er et viktig tiltak som Venstre vil støtte- Lovverket er som regel ikke til hinder for stor fleksibilitet i et løp i den videregående opplæringen. Det er mange muligheter for elever som ønsker å gjennomføre videregående opplæring på lengre tid enn normerte, blant annet ved å å utsette oppstarten og/eller ha inntil to permisjonsår underveis uten å miste retten til videregående opplæring. Venstre mener at fylkeskommunen i langt større grad bør opplyse om, og legge til rette for en slik praksis. Skolene må også gis ressurser så de kan håndtere dette. Fylkeskommunen må sørge for at det er gode læringsmiljøer i den videregående skole, og at overgangen fra ungdomsskolen til den videregående skole blir slik at elevene har lyst til mer læring. Det er viktig å forebygge frafall på et tidlig stadium. Det nye faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet krever tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Det er viktig å sikre at tilbudet i den videregående skolen utnytter og tilpasses lokale fortrinn.

5 Venstre vil arbeide for et mer forutsigbart utdanningsløp for praksiskandidater, og for videreutdanning og voksenopplæring. Vi vil arbeide for å få på plass en bindende kontrakt mellom privatister og eksamensmyndighet (fylkeskommmunen) slik at utdanning som går over flere år kan kombineres med arbeid tross endringer i utdanningsløpet. Entreprenørskap i skolen Venstre er positiv til det arbeidet Ungt entreprenørskap utfører og vil bidra til å legge til rette for at alle faglinjer ved de videregående skolene kan delta i programmene til Ungt Entreprenørskap (Ungdomsbedrift, Gründercamp). For å øke statusen til og fokuset på yrkesfag må man i tillegg øke satsingen på yrkesfag NM og vurdere regionale, offentlige finansierte arrangement i denne forbindelse. Venstre vil arbeide for at det etableres linjer for ungt entreprenørskap med studiespesialiering ved flere av fylkets videregående skoler, etter modell fra Inspiro ved Drammen videregående skole Infrastruktur Venstre vil følge opp vedtatt investeringsprogram for utbygging og helt nødvendig oppgradering av skolebygg. Det må etableres rutiner som gjør det mulig for ideelle organisasjoner og idrettsforeninger å benytte skolens lokaler utenfor skolenes ordinære åpningstider og uten at det medfører store kostnader for organisasjonene. Fagskoler Fagskoler er en meget god og målrettet leverandør av kompetent yrkesrettet arbeidskraft. En rekke av utfordringene til fylkets næringsliv, er knyttet til kompetansebehov, kan finne sin løsning i en offensiv fagskolestrategi for hele fylket. Buskerud fylkeskommune er forpliktet av fagskoleloven å sikre et godt, relevant og tilstrekkelig fagskoletilbud i fylket. Denne forpliktelsen er det på høy tid å ta på alvor. Venstre vil også jobbe for at det eksisterende fagskoletilbudet sikres gode rammevilkår. for et teknisk fagskoletilbud i Ringerike og på Hurumhalvøya og for etablering av en reiselivsfagskole i Norges største reiselivsregion, Hallingdal. Venstre vil: Ha økt fokus på gründervirksomhet blant ungdom og støttearbeidet med Ungt entreprenørskap. Øke satsingen på yrkesfag-nm i fylket. Ha høyere lærertetthet på realfag, for å styrke den praktiske læringen. At skolene skal bruke omdisponering av timer i større grad, der dette kan hjelpe elever som er spesielt svake i enkeltfag. At alle skoler skal ha kompetanse om mobbeproblematikk mobbeombudet må bli en permanent ordning. Arbeide for skriftlig kompetansevurdering og målsetting for privatister og en kontrakt mellom disse og eksamensmyndighet. Styrke og videreutvikle arbeidsinstituttene. Styrke tilbudet med innføringsklasser for minoritetsspråklige. At videregående skoler opprettholdes i alle regionene i fylket. Ha et sterkt høyskoletilbud i Buskerud, og utvikle studieretninger i samarbeid med næringslivet.

6 Ruste opp og modernisere eksisterende skolebygg i tråd med vedtatt investeringsplan slik at alle skoler har et fysisk og estetisk tilfredsstillende arbeidsmiljø. Satse på digitale læringsverktøy som bidrar til bedre læring. Satse sterkere og bredere på språktrening og begrepsforståelse for minoritetsspråklige i videregående skole. Arbeide for at alle kantinene på de videregående skolene tilbyr sunn mat og drikke. At de fylkeskommunale kantinene gis mulighet til å gjøre egne innkjøpsavtaler med lokale leverandører, både for å sikre god, sunn mat og for å legge til rette for lokal næringsutvikling. Ta signalene fra ungdommene på alvor og sørge for vanndispensere tilgjengelig på alle skoler, gratis frukt og grønt (slik ansatte i fylkeskommunens sentraladministrasjon får) og tilbud om rimelig og sunn skolefrokost. Opprette dialog med nabofylker om å kunne tilby elever med lang reisevei innen fylket elevplass på videregående skoler i tilgrensende fylker. SAMFERDSEL - MÅ KOMME PÅ SPORET! Visjon: Samferdselspolitikken skal ivareta fire grunnleggende hensyn: God mobilitet i hele fylket, miljø/klima, verdiskaping for næringslivet og færrest mulig ulykker. Trafikkmengden i fylket er stadig økende, og bruk av personbil står for den største andelen. I nedre del av fylket er utfordringene presserende og krever umiddelbare grep.dette krever en overordnet, målrettet plan med forpliktende finansiering som omfatter mer enn fylkeskommunens begrensede ansvar. Venstre mener at fylkeskommunen må ta et overordnet strategisk ansvar for hele samferdselssektoren i hele fylket for å sikre en god og helhetlig koordinering av drift og utvikling. Dette må gjøres i tett dialog med brukerne av tilbudet, herunder også næringslivet. I byer og tettsteder, hvor trafikksituasjonen er uholdbar, må det tas umiddelbare og omfattende grep for å få en større del av trafikken over på kollektivtransport og sykkel. Venstre vil bidra til at Brakar AS tilføres rammer som gjør at selskapet blir en viktig og positiv aktør for å bedre kollektivtilbudet, og på en god måte kan utføre skoleskyss. Dette er helt avgjørende dersom vi skal greie å redusere biltrafikken. Venstre vil arbeide for midler til Brakar til utvikling av gode analyseverktøy for å kartlegge nåværende og fremtidige transportbehov i hele fylket. I distriktene er ikke kundegrunnlaget stort nok til å forsvare sterk satsing på ordinær kollektivtrafikk. Venstre vil ta initiativ til alternative løsninger med bestillingsruter for drosje eller minibusser. I Hurum og Røyken er det ulike selskaper som har ansvar for trafikken. Her er det stort behov for samordning for å gi innbyggerne et bedre tilbud. Venstre vil bidra til at dette ivaretas når nåværende konsesjoner går ut. Venstre vil at elektronisk billettering samordnes slik at samme kort kan brukes ved reise over fylkesgrensene, mellom ulike busselskaper, og ved overgang fra buss til tog. Rutetidene for alle kollektive rutetilbud må være lett tilgjengelige og vise korrekt, oppdatert informasjon. Kundene må oppleve helhetlige og sømløse transporttjenester.

7 Venstre vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av fylket der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Det foregår mye pendling med privatbil mellom kommuner i Hallindal. Det bør derfor være et pilotprosjekt med pendelbussher. Venstre støtter det viktige arbeidet som legges ned i Buskerudbyensamarbeidet for å bedre kollektivtilbudet og redusere privat bilbruk. Det må bli reell politisk innflytelse på arbeidet. Venstre vil arbeide for at Røyken kommune innlemmes i Buskerudbyen og for å få en tilsvarende finansieringspakke til Ringerike. Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen blir en sterk pådriver for strategisk arbeid i planlegging av hvordan en skal høste gevinsten av kortere reisetid mellom regionene, og mellom Oslo og større deler av fylket som konsekvens av Ringeriksbanen. Miljøkortet må gjelde over fylkesgrensene - studentrabatt på kollektivtransport Venstre vil ta initiativ til en ordning der Miljøkort for ungdom videreutvikles og søkes utvidet til bruk over fylkesgrensene. Her må det samarbeides tett med Brakar AS som igjen må arbeide for samordning overfor Akershus og Oslo og overfor NSB. Ordningen Hjem for en femti-lapp bør utvides til flere kommuner. Venstre vil arbeide for at det gis studentrabatt på all kollektivtransport, også kommersielle ruter og ta initiativ for å få fylkeskommunen til å legge press på de kommersielle selskapene. Nei til ståplass Venstre aksepterer ikke ståplasser på skolebussene og krever at sentrale myndigheter rydder opp i lovbestemmelsene og følger opp med penger. Tog Venstre ønsker en styrking av jernbanen i fylket. Det må bli bedre vedllikehold for å øke punktligheten, og gjøre jernbane mer attraktivt. Her må fylkeskommunen være en aktiv pådriver, selv om dette ligger utenfor ordinært ansvarsområde. Det må bli mer attraktivt å reise med tog. Viktige investeringer her er tilstrekkelig med gratis parkeringsplasser i tilknyttning til jernbanestasjonene, stor nok hyppighet, og nok tog og vogner til alle passasjerer. Tog må bli konkurransedyktig på både tid og pris. Det må utarbeides en strategi for utvikling av funksjonelle knutepunkter for pendlere med helhetlige fleksible løsninger som kombinerer bruk av tog, buss, minibuss og drosje. Kongsberg- Oslo/Gardermoen er viktig for næringslivet sør i fylket. Den vedtatte Ringeriksbanen vil bidra til bedre togforbindelse for Ringeriksregionen og Hallingdal. Venstre vil være en pådriver for en framskyndet byggestart for Ringeriksbanen.I tillegg må det etableres persontog mellom Hønefoss og Hokksund. Enten som en del av en ring (Oslo-Hønefoss-Hokksund-Drammen-Oslo) når Ringeriksbanen er på plass, eller med god korrenspondanse mellom avganger. Buskerud Venstre vil ta initiativ til at fylkeskommunen tar kontakt med kommunene i fylket for å vurdere muligheten for et eget jernbaneselskap for å få til dette. Det må overføres mer gods fra vei til bane. Dette er viktig for at ikke veinettet blir unødvendig belastet med godstransport. Det viktigste for å få til dette er bedre

8 vedlikehold av jernbanen slik at de som bruker jernbanene til godstransport er sikker på at godset kommer fram. Det må være forutsigbarhet for alle transportformål. Viktige veiprosjekter må prioriteres Buskerud Venstre vil være pådriver for å sikre at viktige veiprosjekter følges opp i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) og at Stortinget setter av penger til gjennomføring. Veiprosjekter som løser store miljøproblemer i byer og tettsteder og trafikkfarlige strekninger skal prioriteres. Veistrekninger som må prioriteres: R oppgradering fra Ørgenvika - Gol RV Linnes-Dagslett E 1 Sandvika-Hønefoss (del i Buskerud, Skaret-Hønefoss) RV strekningen Hokksund-Åmot RV Gol Rorbru. Venstre sier ja til å utrede ny Hardangerviddatunnel (nytt alternativ) mellom Haugastøl og Storlia. Tunnelen vil bedre vilkårene for villrein og skape positive samfunns- og miljømessige virkninger. Fylkesveier (gamle og nye) trenger et løft Det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold på fylkesveiene i Buskerud. Venstre vil følge opp vedtatt handlingsprogram for fylkesveiene og være en pådriver overfor staten for å øke rammene til fylkeskommunen. Fylkesveier som i hovedsak bare har betydning innen en kommune, bør vurderes overført til kommunen dersom en kommune ønsker å ta over ansvaret. Venstre vil arbeide for at Ny Røykenvei og Svelvikveien kommer med i handlingsprogrammet. Sykkelsatsning Flere på sykkel i Buskerud Venstre vil arbeide for at man viderefører og etablerer et sammenhengende, trafikksikkert og attraktivt nett av sykkelveier inn mot, og gjennom de tre byene i fylket. Dette vil innebære at fagmiljøer som byutvikling, skole, kultur, vei og drift har tilrettelegging for sykkel med i alle fremtidige prosjekter. Hovedsykkelrutene må være godt driftet og vedlikeholdt gjennom hele året. Sykkelveinettet må være sammenhengende, forutsigbart og fristende. Det bør oppmuntres til innovasjon og generell bruk av lokale ressurser for å gjøre sykkelnettet mer attraktivt. Man må tilrettelegge for parkeringsplasser for sykkel på de beste stedene i byene, og utenfor kjøpesentere. Arbeidet med sykkel som arbeidstransportmiddel må intensiveres. En prøveordning med deleordning for el-sykkel ved kollektivknutepunkt i de største byene må igangsettes. Venstre mener sykkelveier som må prioriteres i neste periode er innfartsveiene til Drammen, Kongsberg og Hønefoss, samt en god sammenhengende sykkelvei mellom Lier og Asker. Det er behov for å gjenoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen.

9 Vedlikehold offentlig ansvar En del veistrekninger er mer ulykkesbelastet enn andre. Buskerud Venstre vil prioritere å utbedre disse til gjeldende veistandard og fjerne flaskehalser. Vi vil øke innsatsen for bedre vedlikehold vinterstid. Venstre ønsker kritisk bruk av veisalt med formål å få ned saltmengden som brukes. Det må satses mer på tradisjonelt vedlikehold og brøyting. Bruk vannveien! Buskerud Venstre støtter kravet fra Røyken og Hurum om sterkere satsing på hurtigbåt til Oslo. Det må komme på plass flere daglige avganger og etter hvert flere stoppesteder. Brukes vannveien mer, demper dette presset på veiene. Det er ingen rushtrafikk på vannet. Venstre støtter helhjertet opp om forsknings- og utviklingsprosjekter som ser på mer effektive og miljøvennlige løsninger for bruk av vannveien. Alle skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett Venstre mener det er nødvendig med en storsatsing på utbygging av høyhastighetsnett (fiber) i hele fylket. Stat, fylkeskommune og kommune må bidra til utbygging i områder hvor det kommersielt ikke lar seg gjøre. I noen områder kan utbygging av fiber kombineres med trådløs kommunikasjon. Buskerud Venstre vil arbeide for målet om at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet høyhastighetsnett. Dette kan være avgjørende for bosetting og for muligheten til å sikre eksisterende, og å skape nye, arbeidsplasser i distriktene. Bedre transporttilbud for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Etterspørselen etter TT-tjenester er langt større enn det tilbudet som gis. Venstre vil arbeide for å øke rammen, slik at flere innbyggere kan dra nytte av tjenesten. Dette vil sikre flere tilgjengelighet, deltakelse og likeverdighet i samfunnet. Venstre vil: Arbeide for å få godkjent alternative finansieringsløsninger for investeringer i vei og bane. Ha bedre samordning av kollektivtrafikken. Arbeide for at Miljøkortet skal gjelde over fylkesgrensene. Si nei til ståplass på skolebussene. Øke rammene til vedlikehold av veiene. Ha høyhastighetsnett i hele fylket. Ha gode gang- og sykkelveier. Gjennoppta systematisk sykkelopplæring av barn og unge som skal ta del i den store sykkelsatsningen Ha et pilotprosjekt med pendelbuss i Hallingdal. Etablere et eget prosjekt som sikre bedre koordinering mellom Brakar og grunn- og videregående skoler i fylket for å sikre et godt koordinert tilbud. Bygge hurtiglade- og ladestasjoner langs stamveiene i fylket Legge til rette for utbygging av hydrogenstajoner langs europaveiene i fylket.

10 REGIONAL UTVIKLING Visjon: Venstre er og skal være Gründernes beste venn. Vi ønsker å bidra til å ta ut potensialet som ligger i fylkets næringsliv, både i topp og bredde. En offensiv næringslivssatsing er viktig for å sikre velferden til fylkets befolkning. Vi vil fortsette arbeider med å bygge opp Buskerud fylke som merkevare innen reiseliv og turisme, men også sørge for gode rammebetingelser for de store industriaktørene. Næringspolitikk Utgangspunktet for Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere kunnskapsbedrifter. Det er en sentral sak for Venstre å stimulere til at flere kan skape sin egen arbeidsplass. Venstre er gründernes beste venn og vil at næringspolitikken skal bygge opp om entreprenørskap og innovasjon i hele fylket. Småbedriftenes muligheter til verdiskaping er svært viktig for bosetting i distriktene. Venstre vil spesielt vektlegge innovasjon og entreprenørskap innen miljøteknologi. Et viktig marked for det private næringsliv er offentlige innkjøpere som kommuner og fylkeskommuner. De siste årene har vi sett en utvikling der omfanget av tjenester som blir lagt ut på anbud er så store at det ikke er mulig for lokalt næringsliv å levere tilbud. Vi ønsker å endre anbudsrutinene mot mange små anbud i stedet for noen store. Dette vil kunne medføre noen økte kostnader for innkjøper, men vil samtidig stimulere lokal verdiskapning og innovasjon som vil være mer lønnsomt på sikt. I de selskapene hvor Buskerud Fylkeskommune helt eller delvis er eier, vil Buskerud Venstre bidra til at det føres en aktiv eierskapspolitikk i tråd med allmenne regler for eierskap. Venstre vil også arbeide aktivt for å sikre åpenhet rundt fylkeskommunens eierskap, og at det nedsettes konkrete mål for hvert enkelt selskap, herunder klimamål og strategier for forskning, utvikling og innovasjon. Der hvor folkevalgte er generalforsamling, vil Venstre arbeide for periodevise mandat og kreve halvårlige rapporter fra generalforsamlingen. Reiseliv Reiselivesnæringen står for en stor del av verdiskapingen i fylket. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at regionen skal lykkes som turistmål. Fylkeskommunen bør bidra med kompetanse og tilskudd til nye produkter, infrastruktur og samordning av profileringstiltak og være en medspiller i å gjennomføre foreslåtte tiltak i Regional delplan for reiseliv. Venstre vil sette av årlige ekstra midler til reiseliv i fylkeskommunens budsjett. I Buskerud vil urørt natur være en vesentlig faktor for fremtidig turistsatsing, Venstre vil bidra til å sikre naturvern i kraft av sin egenverdi for nødvendig reproduksjon og fri utfoldelse. Gjennom Regionale planstrategi ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling. Venstre støtter tiltak som stimulerer til at reiselivet utvikles som en kompetansenæring, og vi vil arbeide aktivt for å få lagt et nasjonalt kompetansesenterfor reiselivet som en del av Høgskolen i Buskerud med avdeling i

11 Hallingdal. Landbruk og lokalmat Å satse på lokal foredling av mat og drikke vil være avgjørende for framtidens landbruk, reiselivsnæringen og for levende bygdesamfunn. Buskerud Venstre ønsker å opprettholde matvareproduksjonen og forvalte kulturlandskapet. Venstre vil arbeide for å styrke utvikling og produksjon av nisjeprodukter i landbruket i de ulike regionene. Venstre vil gå inn for å stimulere til økt andel økologisk landbruk, i tillegg til å øke innsatsen for å stimulere til alternative inntekstmuligheter. Prosjektet Inn på tunet er et eksempel på det siste. Forskning, utvikling og innovasjon Buskerud Venstre mener at virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og fylkeskommmunen skal ha et særskilt fokus på små- og mellomstore bedrifter og nyetableringer i hele fylket. Etablerere som satser på grønne arbeidsplasser og som bidrar til en bærekraftig utnyttelse av fylkets naturressurser må i den kommende perioden få et spesielt fokus. Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen må være i førersetet og bidra til økt satsing på kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og forsknings-og utdanningsinstitusjonene. Det er viktig å sørge for mer og bedre geografisk spredt forskning, utvikling og innovasjon både i offentlig og privat sektor. Venstre ønsker at Buskerud fylkeskommune skal dedikere interne forskningmidler for å utvikles til en bedre og mer effektiv tjenesteleverandør. Alle fylkeskommunale virksomheter skal etablere programmer for å øke forskning, utvikling og innovasjon i i egen virksomhet. Internasjonalt samarbeid i denne forbindelse vil være en stor fordel. Venstre vil gå inn for å etablerere et høgskoletilbud for reiseliv, turisme, innovasjon og gründerskap i Hallingdal knyttet til Hallingdal karriere- og kompetansesenter. Lærlinger Det er en stor utfordring for både næringsliv og elever på yrkesfaglige linjer at tilgangen på lærlingeplasser er ustabil. Utfordringene knytter seg både til status for yrkesfag, for lav fagkompetanse hos nye lærlinger, manglende kapasitet i lærlingebedrifter og for lav kunnskap om lærlingeordningen både i næringslivet og skoleverket. Venstre vi arbeide for at fylkeskommunen tar et større ansvar i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet for å sikre god og riktig rekruttering av både lærlinger og lærlingebedrifter, og å selv bruke lærlinger i egne virksomheter. Venstre vil: Bruke mer fylkesmidler til stimulering av gründere. At fylkeskommunen bidrar til opprettelse av flere lærlingplasser og læreplasser i både privat og offentlig sektor. Få lagt det inn som krav i alle fylkeskommunale anbud der det er naturlig at leverandør er lærlingebedrift. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Øke satsingen på lokal mat, kulturturisme og opplevelser. Inspirere bedrifter til å satse mer på forskning og utvikling gjennom å bidra til opprettelse av nye forsknings- og utviklingshager.

12 Etablere et tidligfasefond for gründere i samarbeid med private aktører. Spesielt stimulere miljørelatert næringsliv. Stimulere til reiselivssatsing og kulturbasert næringsutvikling. Medvirke til etablering av kraftfulle karrieresentre. Innføre et spesielt etablererstipend for grønne arbeidsplasser. Legge til rette for styrket samarbeid mellom forskning og næringsliv. Klima/miljø Fylkeskommunen har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Fylkeskommunen kan utgjøre en stor grønn kraft, både som politisk aktør, tjenesteyter, eiendomsbesitter, innkjøper, byggherre og som ansvarlig for planlegging og tilrettelegging for de gode lokalsamfunn. Venstre vil være en ambassadør for en ambisiøs miljøpolitikk. Valgene vi tar vil være med på å drive fram det grønne skiftet Norge trenger, og være med på å skape lokale grønne arbeidsplasser, bygge infrastrukturen og kutte utslipp. Venstre vil jobbe for et best mulig samspill mellom stat og kommune i miljø- og klimapolitikken. Venstres mål er å gjøre fylket til en bedre plass å bo og arbeide i, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape bærekraftige, attraktive byer og bygder. Satsing på miljøteknologi er et virkemiddel for å fremme fortsatt økonomisk vekst med minst mulig negativ miljøeffekt. Næringslivets evne til innovasjon, problemløsing og effektivisering kan bidra til å fremme utvikling og bruk av miljøteknologi. Sterke næringsklynger med velfungerende samarbeidsrelasjoner mellom ulike bedrifter, FoUI og offentlige utviklingsaktører vil være sentrale i dette arbeidet. Venstre legger vekt på dette i vår næringspolitikk. Bioøkonomi handler om verdiskapning knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser. Det gir nye muligheter for miljø og samfunn.venstre vil være pådriver for at norsk næringsliv tar i bruk bioråstoff og at bioøkonomien er veien å gå for å få et bærekraftig samfunn. Samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Skogen og dens ressurser har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, både som karbonlager, bygningsmateriale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Når klimaforliket skal styrkes er utnyttelse av skogressursene en del av løsningen. Buskerud er et fylke med rike skogforekomster og lange tradisjoner innen skogbruk og treforedling. Den skogbaserte verdikjeden er omfattende, og den gjensidige avhengigheten mellom leddene i verdikjeden er sterk. Derfor får det store konsekvenser for de rundt, nå en del av kjeden faller ut. Venstre vil være en pådriver for å prioritere og å gjennomføre vedtatt Klimahandlingsplan 00 for Osloregionen. Buskerud er av fylkestinget utpekt som et miljøfyrtårnsfylke. Fylkeshuset er miljøsertifisert. I kommende periode vil Venstre arbeide for at alle fylkeskommunens enheter miljøsertifiseres. Venstre vil bidra til at Buskerud Fylkeskommune skal ta en aktiv rolle for å stimulere alle typer virksomheter til miljøsertifisering i samarbeid med partene i arbeidslivet 1

13 Gjennom fylkeskommunens eget energiselskap Vardar AS skal Venstre arbeide for at det satses målbevisst på oppstart av prosjekter og tiltak som gir oss alternativ energi, og effektivisere eksisterende energinett. Venstre vil arbeide for at Fylkeskommunen bidrar til et godt vannmiljø gjennom vannregion Vest-Viken. Det vil gi positive effekter på naturmangfold, næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv. Vern av større områder til lands må kompenseres, slik at kommuner som får større arealer båndlagt kan sikre god utvikling for det lokale næringslivet og innbyggerne, Grønn arealplanlegging Gjennom fylkesplanlegging ønsker Venstre å trekke opp mål og strategier for bærekraftig utvikling og bidra til at Fylkeskommunen samarbeider om grønn arealplanlegging med kommuner og næringsliv. Venstre vil arbeide for at utvikling av bo-områder, næringsarealer og offentlig virksomhet i bynære områder må planlegges slik at det fører til redusert transportbehov. Venstre vil gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål. Venstre vil sørge for at fylkeskommunen bruker rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang- og sykkelvei) er på plass før utbygging. Venstre vil være en pådriver for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser. Helhetlig verneplan for Oslofjorden og Drammensfjorden Buskerud Venstre vil bidra til at Drammensfjorden og Oslofjorden vernes mer systematisk og helhetlig. Det er viktig med hensyn til fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører. Venstre vil: Lage en plan over utsatte steder med høynet risiko for klimaendringsskader i fylket. Kartlegge det biologiske mangfoldet i fjordene over og under havoverflaten Opprette flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord samt i Drammensfjorden. Arbeide for å etablere kunstige rev i indre og ytre Oslofjord, samt Drammensfjorden for å skape grunnlag for nytt plante- og dyreliv. Beskytte utsatte fiskearter gjennom fangstrestriksjoner og økt kontroll slik at vi får en økning av fisk i fjordene og opprettholder bærekraftige fiskestammer. Fritidsaktiviteter og kontrollert fiske må fortsatt være tillatt. Styrke oljevernberedskapen og havariberedskapen. Gjennomføre de rensekrav Norge har underskrevet knyttet til Nordsjøavtalen: Utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden og Drammensfjorden. Kreve systematisk måling av luftkvalitet i byene i fylket med tanke på tiltak for å forebygge helseskader Venstre ønsker i nær dialog med grunneiere og naturvernere, øke skogvernet i fylket og avsette nye skogsområder i fylket til vern. Dette forutsetter lokal forvaltning av nye verneområder 1

14 Gjennom regional planlegging bidra til fortetting i byer og kollektivknutepunkter for å sikre at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøremål. Bruke rekkefølgebestemmelser for godkjenning av planer for å sikre at infrastruktur (vei/kollektivfelt/gang og sykkelvei) er på plass før utbygging. Jobbe for bedre samordning av areal og transport også over fylkesgrenser. Innføre parkeringsbetaling for parkering ved fylkeskommunale virksomheter. Etablere fyllestasjoner for hydrogen langs fylkets hovedferdselsårer. Vedta at alle nye fylkeskommunale bygg skal bygges ettter passivhussandard. Fremme bygging i tre i alle nye bygg. 1

Innspill til Buskerud Venstre sitt programutkast

Innspill til Buskerud Venstre sitt programutkast Innspill til Buskerud Venstre sitt programutkast Endringsforslag 1 Forslagsstiller: Programkomiteen Type: tillegg Side 1 før linje 1 Ved fylkestingsvalget i 2015 vil Venstre prioritere miljø, skole og

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016 Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill Stikkord og dato Regional areal- og transportplan for Buskerud Utarbeides med bakgrunn

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA.

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA. areal - transport - klima STRATEGINOTAT Dato: 19.01.09 Status for dokumentet. Prosjekteiermøte 06.01.09 (fylkesordfører, 5 ordførere, regionvegsjef SVV, regiondirektør JBV og regiondirektør Kystverket)

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 Utarbeidet av Ungdommens fylkesutvalg 20.-22. november 2014. Vedtatt av Ungdommens fylkesting 16. desember 2014. SKOLE NULLTOLERANSE FOR MOBBING Ungdommens

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer